Liite 38: Asukaskyselyn analyysi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite 38: Asukaskyselyn analyysi"

Transkriptio

1 Liite 38: Asukaskyselyn analyysi Asukaskysely Ylipään osayleiskaava-alueen asukkaille. Kyselykaavakkeita lähetettiin yhteensä noin 400:an talouteen. Vastauksia tuli 52 ja vastausprosentiksi tuli siten noin 4 %. Ohessa kysymykset vastauksineen:. Perhetyyppinne?. yksin 2. pariskunta, kotona asuvia lapsia 3. pariskunta, ei kotona asuvia lapsia 4. muu 5. ei osaa sanoa / ei vastausta Suurin osa vastaajista oli pariskuntia yhteensä noin 76 %. Lapsia oli vastaajaperheissä 3 %:lla. Yksinasuvia oli 4 % ja muista 8 %. 2. Kaikkien kotitaloudessanne asuvien perheenjäsenten määrä ikäluokittain?. 0-5 v v v v v v v tai yli S Vastaajaperheissä on yhteensä 3 henkilöä. Laajinta ikäryhmää edustavat 4 65 vuotiaat, joitten osuus on 44 % koko lukumäärästä. 3. Asumismuotonne?. maa-/metsätila 2. omakotitalo 3. rivitalo 4. vapaa-ajanasunto

2 Pääasiassa vastaajaperheet noin 57 % asuvat omakotitaloissa. Maa- ja metsätiloilla asuu 37 %. Alueella on runsaasti varsinkin pienempiä ns. mummonmökkejä vapaa-ajanasuntoina. Kysely ei ilmeisesti saavuttanut ko. asukkaita, koska vain yksi vastaajaperheistä ilmoitti asumismuodokseen vapaa-ajanasunnon. Kaksi vastaajaperhettä asuu rivitalossa. 4. Kuinka kauan sukunne on asunut kylässä? vuotta vuotta vuotta vuotta 5. yli 00 vuotta Orismala / Valtaala sekä kaava-alueeseen kuuluva osa Napuen kylää edustaa pääasiassa hyvin vanhaa asutusta. Vastaajaperheiden suvuista 5 %:n on asunut alueella yli 00 vuotta. Vain noin kymmenen prosenttia vastaajaperheistä on asunut alueella vähemmän aikaa kuin 5 vuotta. 5. Oletteko ajatelleet muuttaa kylästä jonnekin muualle?. ei 2. kyllä 3. ei osaa sanoa / ei vastausta Asutus on luonteeltaan hyvin pysyvää. Noin 20 prosenttia vastaajaperheistä on ajatellut muuttoa kylistä muualle. Pääosa näistä muuttoaikeissa olevista on eläkeläisiä, jotka suunnittelevat muuttoa keskustaan ja maatiloilta muualle sukupolvenvaihdon yhteydessä. 6. Onko poismuuttaneita perheenjäseniänne muuttamassa takaisin kylälle tulevaisuudessa?. kyllä 2. ei

3 3. en osaa sanoa 4. ei vastausta Suurempaa muuttoliikettä ei kyllä kyliin ole odotettavissa näitten vastausten perusteella. Ainoastaan kolme vastaajaperhettä ilmoitti perheenjäsenensä mahdollisesta muutosta takaisin alueelle. 7. Kaikkien kotitaloudessa asuvien perheenjäsenten päätoiminen asema?. palkansaaja 2. maatalous-/metsätalousyrittäjä 3. yrittäjä 4. työtön 5. eläkeläinen 6. koulua käyvä 7. alle kouluikäinen S Vastaajista 33 %:a eli suurin osa oli eläkeläisiä. 29 prosenttia oli palkansaajia ja 9 prosenttia maatalousyrittäjiä. Työttömiä vastanneista oli vain 2 prosenttia ja yrittäjiä Kuinka hyvin viihdytte oman kylänne alueella?. hyvin 2. kohtalaisesti 3. huonosti 4. en ollenkaan 5. en osaa sanoa Vastaajat viihtyvät alueella hyvin tai kohtalaisesti yhteensä 98 prosenttia. Vastauksen merkitys korostuu vielä sillä, ettei yhdessäkään vastauksessa jätetty ko. kysymykseen vastaamatta tai merkitty vastausta en osaa sanoa. Vain kaksi prosenttia vastanneista viihtyi alueella huonosti Arvostatteko Orismalaa/ Valtaalaa. kyllä 2. ei 3. ei osaa sanoa tai ei vastausta

4 2 48 Melkein samanlainen oli tulos myös tässä kuin edellisessäkin kysymyksessä. Kysymykseen jätti vastaamatta 4 prosenttia. 0. Tuntevatko kyläläiset riittävästi toisensa. kyllä 2. ei 39 2 Kyselyn perusteella noin viidennes alueen asukkaista ei koe tuntevansa riittävästi muita kyläläisiä. Kysymykseen ei tullut yhtään ei osaa sanoa vastausta. Oletteko mielestänne osaltanne vastuussa kylän toimivuudesta?. kyllä 2. ei 3. ei vastausta / ei osaa sanoa Noin kuusikymmentä prosenttia alueen asukkaista kokee olevansa vastuussa kylän toimivuudesta. 2. Pystyttekö mielestänne vaikuttamaan kylän toimintaan?. kyllä 2. ei 3. ei vastausta / ei osaa sanoa

5 Noin 50 prosenttia vastaajista pystyy mielestään vaikuttamaan kylän toimintaan. Vertailtaessa edelliseen vastaukseen luku on 0 prosenttia vähemmän kuin niitten asukkaitten lukumäärä, jotka kokevat olevansa vastuussa kylän toimivuudesta. 3. Puhutteko omasta kylästänne myönteisessä valossa vieraillenne?. kyllä 2. ei Vastanneista positiivisia lausuntoja antavat kylästään samassa suhteessa kuin he ilmoittavat siellä viihtyvänsä. Eli vain 2 %:a vastanneista ei puhu kylästään myönteisesti. 4. Mitkä asiat saavat teidät viihtymään kylällänne? Vastauksissa : Korostuivat luonto ja ympäristö, alueen asukkaat ja palvelut sekä alueen hyvä sijainti. Luonto ja ympäristötekijöinä mainittiin mm. maaseudun rauha /rauhallisuus, luonto lähellä, kaunis maalaismaisema, Ylipään maasto, Kalliojärven alue asukkaat, tutut ihmiset, hyvät naapurit, asutus monipuolista, rauhallinen elämänmeno, turvallisuus Palveluista: koulu, ryhmis, neuvola, kauppa, pankki, postipalvelut, virkistyspalvelut Alueen sijainnin etuina: rautatie, hyvät tieyhteydet, lyhyt etäisyys niin Seinäjoelle kuin Vaasaan, työpaikat sopivalla etäisyydellä Muita tekijöitä oli mm. oma työpaikka, koti, sukutila, tekemisen vapaus, oma synnyinseutu 5. Entä onko asioita, jotka vaikuttavat kielteisesti viihtyvyyteenne kylällä? Ehdottomasti suurimmaksi puutteeksi koettiin nykyiset tieolot. Teitten kuntoa pidettiin yleisesti erittäin huonona. Teiden huono kunto, onneton tievalaistus, pölyävät tiet ja pientareiden siivottomuus sekä liikenteen lisääntyminen mainittiin useassa vastauksessa. Toiseksi eniten oli vastauksissa todettu lyhyesti ja ytimekkäästi EI. Palvelujen puuttuminen Valtaalasta aiheuttanee sen, että vastauksissa esiintyy suhteellisen usein myös seuraavat maininnat; kauppojen puute, palvelujen puute. Vähemmän mainintoja saivat ihmissuhteisiin liittyvät ongelmat kuten; juoruavat ihmiset, riitelevä naapuri, kateus, asutuksen lisääntyminen. Sunnuntai lehden katoaminen postilaatikosta lienee myös tekijä, joka aiheuttaa kitkaa. Postinkulku koetaan puutteelliseksi varsinkin viikonloppuisin. Kunnan toiminnan ja päätösten koetaan vaikuttavan kielteisesti sivukylien kehittymiseen ja palvelujen saatavuuteen. Yhdessä vastauksista on mainita huonoista linja-autoyhteyksistä. 6. Mitkä asiat lisäisivät viihtyvyyttänne kylällä tulevaisuudessa? ja kysymys 7. Kertokaa mielestänne kolme tärkeintä kehittämistä kaipaavaa ongelmaa kylänne alueella? Kysymykset 6 ja 7 kartoittavat osittain samoja asioita. Samoin kuin ongelmia kartoitettaessa oli useimmissa vastauksissa toivomukset tieolosuhteiden ja liikenneturvallisuuden parantamisesta. Vastauksissa toivottiin teiden kunnostamista, katuvaloja, teiden päällystämistä, pyöräteitä, parempaa teiden talvi-kunnossapitoa ja Napuen ja Valtaalan risteysjärjestelyjen parantamista. Orismalantie Akkaansillantie risteys koettiin erittäin vaaralliseksi kevyelle liikenteelle. Risteysjärjestelyjen ja alikulkujen lisäksi ehdotettiin ko. risteykseen liikennenopeuden rajoituksia ja suojatiejärjestelyjä. Vastaajilla oli myös käsitys siitä mistä puutteet tieoloissa johtuivat. Olisiko parasta saada kunnan hoitoon nämä valtion unohtamat kulkuväylät. Kylän tiet on kuin Venäjän Karjalasta, jos sitäkään. Asutukseen liittyviä kehittämistä kaipaavia tekijöitä oli mm seuraavat; toivottiin uusia nuoria asukkaita, väkimäärän lisäystä, asuntoja, lapsiperheille asuntoja, rivitaloja, Orismalan tonttien markkinointia sekä viemäröintiä Palveluihin liittyivät seuraavat maininnat; jos vain olemassa olevat palvelut säilyy niin hyvä. Kehittämistä kaipasivat kauppa, kunnon kauppa / tuore tavara, parturi/kampaamo, päiväposti aikaisemmaksi,sunnuntailehden kotiin kanto, kotipalveluiden saatavuus, pienkoti, vanhuksille kotiinkuljetusta, kyläavustaja, ikääntyvien asukkaiden palveluiden saanti, naapuriavun saanti, positiivisempi asenne kunnan päättäjiltä, kirjastoauto, koulupiirin rajat entiselleen, esikouluryhmä, Lähinnä vapaa-aikaa koskevat seuraavat kehittämistä kaipaavat toimenpiteet; kylän yhteiset tapahtumat, joulujuhlat, kesätapahtumat, yhteiset retket, perheiden yhteiset tapahtumat, järjestettyä kerhotoimintaa nuorille, toimintaa Kalliojärvellä kaiken ikäisille, organisoitua

6 pelaamista sisällä / ulkona, lenkkeily yhdessä, sisäjumppaa, ulkojumppaa, helppo suunnistus / iltarastit, yhteisen tekemisen into takaisin, Luontoa ja ympäristöä koskevat seuraavat kehittämistä kaipaavat toimenpiteet Orismalan keskustassa olevien kaatopaikkojen poistaminen, huonokuntoisten asumattomien rakennusten purku, Orismalanjoen ruoppaus / maisemointi, Kyrönjoelle veneenlaskupaikka ja laituripaikka, Seljänkankaan soramonttujen maisemointi Maatalous; maatalouden yhteydet toivottiin säilyvän radan toiselle puolelle radan sähköistämisestä huolimatta. 8. Miten olisitte valmis konkreettisesti osallistumaan tulevaisuudessa kylänne kehittämiseen?. osallistumalla talkoisiin 2. osallistumalla kylän yhteisiin tilaisuuksiin 3. kehittämällä omaa yritystoimintaa 4. myymällä/ vuokraamalla tontteja, maata tai rakennuksia 5. lahjoittamalla (tavara- ja rahalahjoitukset tms.) 6. antamalla naapuriapua 7. muuten, miten? 8. en mitenkään 9. ei vastausta S Tämän kysymyksen vastauksen perusteella alueen asukkaat ovat valmiita osallistumaan kylänsä kehittämiseen monin eri tavoin. Vastaukselle antaa painoarvoa lisäksi se, että hyvin pieni osa jätti vastaamatta kysymykseen ja vain kahdessa vastauksessa suhtauduttiin kysymykseen kielteisesti. Valmius osallistumiseen talkoisiin, kylän yhteisiin tilaisuuksiin sekä naapuriapuun nousivat tärkeimmiksi vastauksissa. Yhteistoiminta kylän alueella 9. Millaista yhteistoimintaa kaipaisitte kylänne alueelle lisää? - kylän yhteisiä tilaisuuksia - kyläläiset ahkerammin liikkeelle yhteisiin tilaisuuksiin - konkreettisia toteutuskohteita 20. Mitkä ovat mielestänne yhteistyön suurimmat esteet kylällänne? Suurimmiksi ongelmiksi koettiin aikapula, kielteiset asenteet, ikärakenne ja vetäjäpula. Vastauksissa todettiin mm, - ajanpuute työssäkäyvillä, työssä käyvä väestö käy työssä suurimmaksi osaksi kunnan ulkopuolella. Työmatkoihin kuluu aikaa, aikaa ei jää kylän kehittämiseen, kiire, television katselu - ikärakenne, vanhat ihmiset - ennakkoluulot, pohjalaisuus, ennakkoasenne, kateus, välinpitämättömyys, vähättely, vanhat jäärät määräilee mitä tehdään ja kuka tekee, laiskuus/ passiivisuus/ saamattomuus, itsekkyyden lisääntyminen, kaksi omanedun tavoittelevaa vedenkuljettamaa määrää, mitä tehdään. tehtävien kasaantuminen muutamalle aktiiviselle, aktiiviset väsyvät, kun uutta verta ei löydy toimintaan, nuoret perheet pitäisi saada mukaan, nuori väki puuttuu tilaisuuksista, väestöpohjan erilaisuus - nuorten toiminnalle liian pienet tilat, vetäjäpula, organisoijien puute Liikenne 2. Onko kylänne liikennepalveluissa kehittämisen varaa? Liikenne puuttuu kokonaan oli yleinen huomio ja jossain vastauksessa todettiin myös syykin joukkoliikenteen puuttumiseen. Koska useimmilla on oma auto ei joukkoliikenne näin harvaan asutulla kyläalueella ole kannattavaa. Muutamissa vastauksissa tuli esille joukkoliikenteen tarve; - lähiliikenne/ linja-autoliikenne puuttuu ( asiointi kirkolla ) - palvelut/, kouluauton reitti merkillinen 22. Liikutko päivittäin opiskelu- tai työpaikallesi?. Isonkyrön keskustaajama 2. Tervajoki

7 3. Seinäjoki 4. Vaasa 5. jokin muu Noin vajaalla puolella vastaajaperheistä eli 22:lla perheellä on päivittäisiä työ tai koulumatkoja kylän ulkopuolelle. Näistä Isonkyrön keskustaan kulkee päivittäin 7, Tervajoelle 4, Seinäjoelle 9, Vaasaan 2 ja muualle ( mm. Laihia, Ylistaro, Lapua ) S Palvelut 23. Onko kylällänne riittävät palvelut?. kyllä 2. ei 3. en osaa sanoa Koska kyselyssä on kaksi eri kylää, joista toisessa on peruspalvelut ja toisesta ne puuttuvat selittänee vastauksen jakautumisen lähes yhtä suuriin tyytyväisiin ja tyytymättömiin. 24. Ympyröikää neljä mielestänne tärkeintä palvelua, jotka kylällänne pitäisi olla tai säilyä?. kauppa, kauppa-auto 2. kioski, kahvila 3. posti

8 4. koulu (ala-aste) 5. päivähoito 6. konehuolto/ korjaamo 7. kokoontumistilat 8. kansalaisopiston piirit 9. kyläavustaja 0. pankki. Kalliojärvi 2. apteekki 3. neuvola 4. ei osaa sanoa/ ei vastausta S Kauppa, posti ja koulu nousivat tärkeimmiksi palveluista. Koulu oli vastauksissa mukana, vaikka perheessä ei ollut kouluikäisiä lapsia. Päivähoidon ja kyläavustajan tarve olivatkin sitten jo sidottuja vastaajien omiin tarpeisiin. Kioski, kokoontumistilat, kansalaisopiston piirit ja konehuolto/ korjaamo koettiin myös tärkeäksi muiden saadessa vähemmän kannatusta. Matkailu 25. Haluaisitteko matkailupalveluita lisättävän kylänne alueella?. kyllä 2. en 3. en osaa sanoa Matkailupalvelujen kehittämistä ei koettu kovin tärkeäksi. Noin kolmasosa jätti vastaamatta kysymykseen ja yksi kolmasosa ei pitänyt palvelujen kehittämistä tärkeänä. 26. Minkälaisia matkailupalveluita haluaisitte lisää? Mikä voisi olla kylänne matkailuvaltti, jonka arvelisitte kiinnostavan kylänne ulkopuolisia ihmisiä? Meillä on Kalliojärvi; lauseeseen kiteytyy tämän päivän matkailupalvelujen pääpaino. Mutta on alueen asukkailla melkoista paikkakuntasokeuttakin, kun jossain vastauksissa luki; Eipä täällä taida sellaisia löytyä Alueen poikkeukselliset mahdollisuudet matkailupalvelujen edelleen kehittämisessä tulivat esille vastauksissa. Mm seuraavat Kalliojärveen, Orisbergiin ja muuhun luontoon sekä erittäin rikkaaseen historiaan liittyvät mahdollisuudet: Kalliojärven alue kokonaisuudessaan, Kalliojärven kehittäminen, Kesäteatteri Kalliojärvelle, näköalatorni,. Kyrönjokeen liittyvät palvelut. Ylipään mainiot liikunta-alueet Johan-puu Orisbergin alueelle vetäjä, ettei paikat ränsistyisi. Kunta satsaa Kalliojärveen ja Orisberg unohtuu. Miksi uimarantaa ei ruopattu viime kesänä, kun järvi oli tyhjä? Pyöräreitti Orisbergiin ja laavu reitin välille taukopaikaksi. Erävaellukset, luontoretkiä, opastetut luontoreitit / polkupyöräreitit. Laavu koulun pihalle Orismalaan Napuen taisteluun liittyvät tarinat ( taulut maastossa ja pysäköintipaikat ), Leväluhdan uhrilähde Hyödyntää yritysten palveluja yhteistoiminnalla

9 Yrittäjyys 27. Olisiko kylällänne tarvetta yrittäjyydelle ja uusille yrityksille? Uusina mahdollisina kaupallisina palveluina mainittiin parturi/ kampaaja, kauppa/ elintarvikeliike, sähköasentaja, kenttäsirkkeli, vanhusten pienkoti, kotipalvelu, kukkakauppa Suurimmassa osassa vastauksista kysymykseen ei ollut joko vastattu tai siihen suhtauduttiin kielteisesti Koulutus 28. Mistä asioista kylällänne pitäisi olla enemmän tietoa ja osaamista (esim. yrittäjyys, varainhankinta, yhdistystoiminta, ympäristönhoito tms.)? Enemmän tietoa, mitä meiltä odotetaan oli vastauksena yhdessä lomakkeista. Tämä kuvaa ehkä liiankin hyvin sitä, missä tilanteessa kylien kehittämisessä ja kehittämismahdollisuuksissa ollaan. Odotetaan passiivisesti määräyksiä ylhäältä! Tietoa haluttiin pääasiassa ympäristönhoidosta, EU-avustusasioista, rahoitusmahdollisuuksista. Osaamista kaivattiin yhdistystoimintaa, kylien ja yrittäjien väliseen yhteistyöhön ja yleensä yrittäjyyteen. Virkistystoiminta 29. Minkälaisia virkistysmahdollisuuksia kylällänne mielestänne tarvittaisiin?. illanvietot 2. tanssit 3. ohjatut liikuntapiirit 4. kulttuuritilaisuudet (teatteri ym.) 5. latureitit 6. virkistysmatkat 7. uimaranta 8. ikääntyville päivätoimintaa 9. veneranta, onkiranta 0. aseman puisto. ei vastausta S Yhteisen tekemisen ja kokoontumisen tarve on kylillä ilmeinen. Eniten kannatusta saivat ohjatut liikuntapiirit, latureitit ja virkistysmatkat. Kysymystä ei koettu kovin tärkeäksi, koska 3 prosenttia jätti vastaamatta kysymykseen. Ympäristö ja luonto 30. Onko kotisi läheisyydessä alueita, luonnonesiintymiä, maisemia, rakennuksia tai muita kohteita jotka pitäisi säilyttää / suojella? Suojelun arvoisiksi kohteiksi nimettiin mm seuraavat luontokohteet: Jokimaisema Orismalanjoki rataviivoiltaan sellaisena kuin se on, ei saa uomaa leventää, rannat tulisi siivota maisemanhoidollisesti Marjamäki Kalliot Paanatien varressa

10 Myllymäki Kinnarinmäki Suroonmäki Mulikat sekä historiaan liittyvät kohteet: Napuen patsas Sepän kivi, Hirsimäki Rapakkojen kallion mestauspaikka Vanha karjatie ( Annalankylän latvatie ) ja rakennetun ympäristön kohteet: Orisbergin vanha kansakoulu ( resuinen näky ) Asemarakennus Vanha kivisilta, kärsii raskaasta liikenteestä ja huonossa kunnossa Kalliojärven alue Ylipään nuorisoseura Asuinrakennuksia ja aittoja 3. Ympyröikää kolme tärkeintä ympäristönhoitoon liittyvää asiaa, joita kylällänne kaivattaisiin tai joita pitäisi kehittää?. ekopiste 2. ongelmajätteiden keräyspiste 3. muu kierrätys (vaatteet tms.) 4. luonnonsuojelualue 5. vesistöjen kunnostus 6. jätteiden keräys 7. maatalouden jätehuolto 8. maisemanhoito 9. autonromut 0. tietoiskut. ei osaa sanoa/ ei vastausta S Ongelmajätteiden keräyspisteen ja muun kierrätyksen kehittäminen koetaan tärkeimmiksi ympäristön hoidossa. Tärkeinä pidettiin myös ekopistettä, vesistöjen kunnostamista, maatalouden jätehuoltoa ja maisemanhoitoa. Noin viidesosa jätti vastaamatta kysymykseen. Kylän imago 32. Miten kylänne myönteistä imagoa/ ilmettä voisi kehittää? Kysymykseen esitettiin seuraavia keinoja: Kartanojen ympäristöt siistiksi Pyörätie Orismalaan Nykyiset palvelut kun säilyisivät niin hyvä Hyvä yhteishenki Myönteinen mainonta Kunnon tonttimarkkinointi Kehittää Kalliojärven aluetta Ei yksittäisenä kylänä vaan Ylipään alueena Tiet paremmaksi ja valaistus Aseman aluetta viihtyisämmäksi, puistoalueen kunnostus ja rakennusten kunnostus VR- rata-alueiden maisemointi Ei ole myönteistä imagoa, jota soisi lähteä kehittämään. Ylihuomisen hyvä kuullostaa lähinnä naurettavalta. Erityiset kyläkyltit isompien teiden varsiin, opasteita mainontaa Tukemalla kylän monimuotoisuutta Siistimällä tien varsi ym. ojitus ( Laskuojat törkeän näköisiä ) Työssäkäyntialueesta yritysalueeksi Tonttimaat 33. Missä olisi hyviä paikkoja pientaloille? Vastausten mukaan seuraavilla alueilla

11 Napuen vainioilla Orismalan ja Orisbergin rajamailla Kyrön ja Orismalanjoen rannalla Valtaalan ja Orismalan koulun ympäristössä Millantein vasen puoli Sepänmäen tiellä Asematein varressa Napuen larvatien varsi rautatiehen asti Metsäalue Ventälän kylän ja Napuen kylän rajalla v6 larvanpuoli ( etelä rinne ) kallioden reunat Metsänranta-alueet Ilmoittelua kunnan tonteista myös Orismala- Valtaalan alueella 34. Kartoitus tonttimaiden omistajista, jotka ovat valmiita neuvottelemaan tonttimaan myynnistä. Ei velvoita tonttimaan myyntiin Omistajan nimi Yhteystiedot Tontin sijainti

12 Liite 39: Koululaisten tulevaisuuskuva Tavoitteiden määrittelyyn osallistui Valtaalan koulu, johtavan opettajan Riitta Vallin johdolla. Työn aikana pidettiin koulureitin ja koulupihan tarkastustalkoot Mannerheimin lastensuojeluliiton ohjeistuksen mukaan, kouluagendan ( esimerkkinä Porin kaupunki ) mukainen ekokartoitus. Näitten lisäksi oppilaat laativat vapaamuotoisen tulevaisuuskuvan koulun piha-alueesta sekä selvittivät mikä alueella ( koulupiiri ) on hyvää, tärkeää, kaunista, pelottavaa, rumaa, turvatonta.. KOULUREITIN TARKASTUSTALKOOT: - koulureitin käyttäjien lukumäärä on 2x5/ vrk - koulureitin eri osuudet Napue koulu Ulvila- Kuivila Ikola koulu Jauri koulu Kortesluoma koulu - pääasiallisin kulkutapa talvella on jalkaisin ja koulukyydityksellä - pääasiallisin kulkutapa keväällä ja syksyllä on polkupyörällä ja koulukyydityksellä - reittien varrella on yhdistettyä jalankulku / pyörätietä ja pientareita ilman jalkakäytävää - ajotien nopeusrajoitus 80 km /h tieosuudella, jossa ei ole erillistä kevyenliikenteen väylää - koulureitillä on raskasta liikennettä - koulureitillä on valaisemattomia osuuksia - talvikunnossapidon laatu tyydyttävä ( auraus/ hiekoitus ) Risteykset - turvallisuuden kannalta vaarallisen tien ylitys = Akkaansilta Orismalantie 80 km /h - Ylityskohdassa on lapsivaroitusvalo, mutta ei suojatietä, liikennevaloja eikä kevyenliikenteen alitusta - oppilailla on vaikeuksia päästä ylittämään tie risteyksen kohdalla - risteys erittäin vaarallinen liikenneturvallisuudeltaan lapsen kannalta - parannusehdotuksena alikulku - Napuentien risteyksessä kevyenliikenteen alikulku - törmäyksiä siltarakenteisiin - risteys turvallinen liikenneturvallisuudeltaan lapsen kannalta Yhteenveto: Napuen suunta turvallinen. Orismalantien- Akkaansillan risteykseen toivotaan alikulkutunnelia oppilasmäärä kasvussa, varsinkin joen toiselta puoleleta tulossa paljon lapsia, jotka joutuvat päivittäin ylittämään risteyksen. 2. KOULUPIHAN TARKASTUSTALKOOT - voisi olla penkkejä, pöytiä, istuinkiviä, istuinpölkkyjä - liikennemelu / pöly koulupihalla häiritsee kentällä ja pallot voivat lentää tielle - voisi olla maata, johon voisi suunnitella uusia istutuksia - ulko-opetukseen sopiva paikka - lisää telineitä: keinuja, heikkalaatikko, iso trampoliini, pyörivä karuselli, kiipeilyteline - koulun kello ei kuulu aina kentälle saakka

13 Liite 40 Viranomaisneuvottelut Muistio Aika Paikka Länsi-Suomen ympäristökeskus Aihe Orismala-Valtaalan osayleiskaavan viranomaisneuvottelu Läsnäolijat Pohjanmaan liitto/ Pirjo Niemi Tiehallinnon Vaasan piiri / Veli- Matti Heikkilä Pohjanmaan museo / Kaj Höglund ja Pentti Risla Länsi- Suomen ympäristökeskus / Matti Rantala Länsi- Suomen ympäristökeskus / Tapani Lehtoluoto Länsi- Suomen ympäristökeskus / Irma Hyry Länsi- Suomen ympäristökeskus / Raine Saari Isonkyrön kunta, Eino Toivola, Raimo Kaksonen ja Liisa Kasi Puheenjohtajan toimi Matti Rantala ja muistion laati Liisa Kasi - Orismala-Valtaalan alue rajautuu Ylistaron rajaan, Kyrönjokeen ja Pohjanmaan rataan. Kaavoitettava alue käsittää Orismalan ja Valtaalan keskeisimmät kyläalueet. Kartta alueesta on toimitettu kutsutuille etukäteen. - Orismalan Valtaalan alueella on tehty vuoden 2002 aikana rakennuskannan ( Tiina Lehtisaari ) ja luonnon ( Keijo Seppälä ) inventoinnit. Joista referaatit on toimitettu kutsutuille. Rakennuskannan inventointi luovutettiin kokonaisuudessaan cd-kopiona Pohjanmaan museolle ja ympäristökeskukselle. Pohjanmaan liitolle toimitetaan myös ko. cd. - Yhteistyö on alueella vireillä kylätoimikuntien kanssa, jotka mahdollisesti laativat samaa perusaineistoa hyväksi käyttäen Orismalan ja Valtaalan kyläsuunnitelmat. Kannanotot perusselvityksistä ja tavoitteita osayleiskaavalle: Pohjanmaan liitto/ Pirjo Niemi - Voimassa olevassa seutukaavassa alue on varattu nykyisiin taajamatoimintojen alueeksi, taajamatoimintojen reservialueeksi tai asuntoalueeksi. Voimassa olevassa seutukaavassa kuuluu alue myös Kyrönjoen kulttuurimaisema-alueeseen. - Vasussa ( Vaasan seudun aluerakennesuunnitelma 2030) Kehitystavoitteet ja strategiat on esitetty kolme eri kehitysmallia. Todennäköisesti maakuntakaavan perustaksi tulee osia kaikista eri malleista. Mallin Kehitysvyöhyke yhdyskuntarakenne 2030 mukaan alue sijoittuu liikenteellisesti vetovoimaiselle vyöhykkeelle ja Orismala on määritelty asutuskeskukseksi lähinnä nykyisten olemassa olevien palvelujen ansiosta. maakuntakaavaan tulee Orimalan kohdalle todennäköisesti kehittyvän kylän merkintä. - Osayleiskaavan suunnittelussa tulisi ottaa huomioon kaksiraiteisen rautatien tilatarpeet. - Pohjanmaan liitossa on selvitelty reitistö tarpeita. Kaava-alueella risteilee ja sivuaa näistä reiteistä mm. valtakunnallinen- ja seudullinennen polkupyöräreitti,. - Kalliojärven alue tullaan huomioimaan maakuntakaavassa matkailuvetovoimaisena alueena, jolla on sekä seudullista että valtakunnallista merkitystä.. Yhteys Marjaniemeen Kalliojärveltä on tärkeä.

14 Tiehallinto / Veli-Matti Heikkilä on tehty valtatien perusparannuksen yleissuunnitelma - yleissuunnitelman mukaan tulee yleiskaavaan varata alueet eritasoristeykselle Napue- Valtaala risteykseen. ET kevyenliikenteen alikulun toteuttaminen Napue-Valtaalan risteyksessä on kiireisimpiä hankkeita Isossakyrössä. - yleissuunnitelman mukaan Kortesluomantien liittymä poistetaan - yleissuunnitelmassa esitetty valtatien ohituskaista ajatusta on kehitelty suunnitelmassa esitetystä vastinparillisesta ohituskaistasta keskikaiteelliseen 7,7 metriä leveään tiehen. Valtaalan kohta olisi sijainniltaan paras. Toteuttamisajankohdasta ei ole tietoa. Pohjanmaan museo / Kaj Höglund - KH:lle ei ollut toimitettu riittävästi tietoja laaditusta inventoinnista etukäteen. Sovittiin, että käydään läpi inventoinnin arvotukset sekä miten rakennuskanta tulisi huomioida kaavoituksessa museon ja kunnan välisessä neuvottelussa. Pohjanmaan museo / Pentti Risla - Luontoselvityksessä on maininta taikinamarjan esiintymisestä. Sitä voidaan pitää selkeänä merkkinä rautakauden aikaisesta asutuksesta. Koko alueen peltoalue on ollut veden yläpuolella rautakaudella. Myös maanalaiset polttokenttäkalmistot ovat mahdollisia tällä alueella. - Luontoselvitystyön yhteydessä olisi tullut olla yhteydessä Pohjanmaan museoon, jolloin tutkija olisi voinut olla paikalla inventoijan kanssa. - Todettiin, että Kyrönmaan opiston opintopiirin kanssa on sovittu seuraavan kesän kohteeksi Orismala- Valtaalan osayleiskaava-alue. Opintopiirin tarkoituksena on kartoittaa mahdolliset muinaisjäännösten esiintymät alueella. Töitä tulee valvomaan Erkki Salminen Pohjanmaan museosta ja ryhmän yhdyshenkilönä toimii Tarja Ollila. Länsi- Suomen ympäristökeskus / Tapani Lehtoluoto - TL piti rakennusinventointia kattavana ja hyvänä. - Valtaalan kivisillan kohtalo on ongelmallinen. Ympäristökeskus on tehnyt aikanaan siitä suojelupäätöksen, mutta koska silta on ns. isännätön silta sitä ei suojeltu. Tie on ns lakkautettu yleinen tie ja tien alueet kuuluvat ympäröiviin tiloihin, joille myös sillan omistus kuuluu. Silta kaipaisi kipeästi kunnostusta. Länsi-Suomen ympäristökeskus / Raine Saari - Orismala joen tulvasuojelu-suunnitelmien tekoa varten rahoitusanomukset on vireillä. Tulvavaara joen varrella on ilmeinen. Mitoitus lähtökohtana ja lausuntojen perusteina pidetään tänä päivänä kerran sadassa vuodessa tapahtuvaa tulvaa. Ko. tulvakorkeus vastaa melko hyvin ympäristökeskuksen viimevuosien lausunnoissaan esittämää vaatimusta tulvakorkeudesta kerran 50:ssä vuodessa + metri, jonka alapuolelle ei saa sijoittaa kostuessaan vahingoittuvia rakenteita. - RS ei pitänyt ristiriitana sitä, että alue on myös valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Joen uoman perkaamisessa ja uoman laajentamisessa otetaan myös maisemalliset tekijät huomioon. Jokirantapuustoryhmiä tullaan säilyttämään pitkin jokivartta. Myös ympäristökeskuksen alueidenkäyttöosasto valvoo osaltaan sitä, ettei maisemallisia arvoja turmella. On esimerkkejä, joissa mm. Natura-alueille on toteutettu tulvasuojelu. Länsi- Suomen ympäristökeskus / Irma Hyry

15 - IH esitti, että tulisi laatia myös kunnallistekninen perusselvitys ja väestön sijoittumista alueelle kuvaava kartta. ET esitteli alueelle jo toteutetun kunnallistekniikan. Runkoviemäri ulottuu jo Valtaalaan Kalliojärven alueelle ja Kupen autohallille saakka. Orismalassa on pienpuhdistamo. Koko alueella on vesijohtoverkosto. - Kunta tai osuuskunta voi olla hakijana TE-keskukselta viemäriverkoston toteuttamiseen myönnettäviin määrärahoihin - Kaikkien kuntien tulee laatia vesihuollon kehittämissuunnitelma ja se tulee olla valmiina vuoden kuluttua maaliskuussa. Todettiin, että asia on Isossakyrössä vireillä ja lisätietoja voi tiedustella kunnan teknisen toimen johtajalta Paavo Perälältä Länsi-Suomen ympäristökeskus / Matti Rantala - MR toi esille, että myös Ylistaron kunta alueen rajutuessa kuntarajaan olisi pitänyt olla paikalla. Seuraavaan palaveriin Ylistarokin tullaan kutsumaan. - Alue rajautuu myös E-P:n maakuntarajaan. EP:N maakuntakaava tulee ottaa huomioon suunnittelussa. - MR piti hyvänä, että Kalliojärven alueen maankäyttö kuuluu osayleiskaava-alueeseen, mutta esitti myös kysymyksen onko yleiskaavatasoinen maankäytön suunnitelma riittävä. Todettiin, että alueella on vireillä myös asemakaavan laatiminen. - Jouni Hongell on käynyt läpi tehdyn luontoselvityksen eikä hänellä ollut siihen huomautettavaa. - MR toi esille valtakunnalliset maankäyttötavoitteet, joista erityisesti tällä alueella tulisi arvokas maisema-alue ja rikas kulttuuriympäristö ottaa perustaksi. - Pyrkimys jätevesikuorman pienentämisestä tulisi olla myös maankäytön tavoitteena - Melualueet tulisi huomioida. Uusia asunto alueita ei tulisi sijoittaa raide- tai maantieliikenteen melualueille. - Vaikutusten arvioinnin yhteydessä tulisi huomioida kaavataloudellinen selvitys. Vaikutuksia arvioitaessa on esim. käytetty pisteytys menetelmää, jolloin muutkin arvot kuin toteuttamiskustannukset tulee huomioiduksi Muistion laatija: Liisa Kasi, aluearkkitehti ============================================ Tiina Junnilainen, ylitarkastaja (DI) Ratahallintokeskus Kunnossapitoyksikkö PL 85 (Kaivokatu 6), 000 HELSINKI Puh , Fax ============================================ Koska Ratahallintokeskuksesta ei ollut edustajaa viranomaisneuvottelussa 2.3., lähetän Ratahallintokeskuksen kannalta keskeiset näkökohdat tässä

16 vaiheessa kaavahanketta näin sähköpostitse. Kaava-alueella on useita tasoylikäytäviä. Se, että juna- ja muu liikenne kohtaavat tasossa, ei koskaan ole turvallisin vaihtoehto ja siksi kaavahankkeissa tulisikin miettiä toimintojen sijoittelua siten, ettei tasoylikäytäviin ohjautuisi lisää liikennettä. Osayleiskaava-alueen nykyisistä tasoylikäytävistä on lähitulevaisuudessa tarkoitus poistaa Annalan tasoylikäytävä ja korvata Orisbergin tasoylikäytävä eritasoristeyksellä. Näistä aiheutuvat muutokset liikenneyhteyksissä olisi huomioitava kaavassa. Aina rakennettaessa lähelle rautatietä on huomioita sekä melun että tärinän mahdollisuus. RHK:n ympäristöohjelmaan liittyvänä yhtenä lähtökohtana on, että mikäli uutta asuinrakentamista osoitetaan radan läheisyyteen, radan ja asuinalueiden väliin tulee merkitä ympäristöön sopiva suojavyöhyke, kuten toimisto-, varasto- tai teollisuusrakennusten alue tai riittävän leveä viheralue.

17 LIITE 4 NELIKENTTÄ ANALYYSI Nelikenttäanalyysi laadittiin Orismalan ja Valtaalan kylätoimikuntien kanssa yhteistyönä Seuraavassa kooste analyysistä: VAHVUUDET: - KALLIOJÄRVI - VAPAA-AJANKESKUKSEN TARJOAMAT TILAT - MAJOITUSTILAA LÖYTYY - KARAVAANAREITTEN ALUE - KARAVAANARIT PALVELUJEN KÄYTTÄJINÄ - ORISBERGIN MERKITYS MATKAILULLE - PALVELUT ORISMALASSA, KAUPPA, PANKKI, RYHMIS, URHEILUKENTTÄ, TENNISKENTTÄ - KOULUT - KUNNAN VUOKRATALOT - YLIPÄÄN NUORISOSEURA - LUONTO - LUONTOPOLUT - HIIHTOLADUT, PURURADAT - NÄKÖTORNI - ULKOILUMAASTOT - AMPUMARATA, ERÄSALO - KYRÖNJOKI - KELKKAREITIT - RAUHALLINEN ASUNTOYMPÄRISTÖ - ALUEEN YRITYSTOIMINTA, JOHANPUU, AUTOLIIKKEET - LÖYTYY AMMATTITAITOISIA IHMISIÄ PALVELEMAAN YRITYSTOIMINTAA - HYVÄT TIEYHTEYDET - RAUTATIE JA ASEMA - ASFALTOIDUT TIEOSUUDET JA KATUVALOT - VAASAN JA SEINÄJOEN LÄHEISYYS - VIEMÄRIRUNKO HEIKKOUDET: - PALVELUT PUUTTUU VALTAALASTA - VÄESTÖ VANHENEE - VÄKI VÄHENEE - VÄESTÖN PASSIIVISUUS - AKTIIVISIA IHMISIÄ PUUTTUU IDEOITTEN ETEENPÄIN VIEMISEKSI - KOULUTETULLE TYÖVOIMALLE EI OLE TÖITÄ - VANHUSTEN PALVELUTALO / SENIORITALO PUUTTUU - VALTATIEN ALITUS PUUTTUU VALTAALAN RISTEYKSESTÄ - KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT PUUTTEELLISIA - PAANATIEN JA ORISBERGIN TIEN KUNTO HUONO - ORISBERGIN ALUEEN VAJAAKÄYTTÖ MAHDOLLISUUDET: - ASUMATTOMAT RAKENNUKSET MYYNTIIN - KESKEINEN SIJAINTI JA HYVÄT MAHDOLLISUUDET YRITYSTOIMINNALLE - ORISBERGIN ALUEEN KÄYTÖN TEHOSTAMINEN - ORISBERGIN JÄRVEN VIRKISTYSKÄYTTÖ - HANKKEISTUKSEN MAHDOLLISUUDET - KALLIOJÄRVEN KEHITTÄMISEN SUOMAT MAHDOLLISUUDET, PIPERATA, KELKKAKOURU, TALVICARTING, MOPOSKOOTTERI KELKAT, VAIJERIRATA LAMMEN YLI, LUMIKENKÄKÄVELY - ELÄMYSMATKAILUN KEHITTÄMINEN - MAATILAMATKAILUN KEHITTÄMINEN - ELÄINMATKAILUN KEHITTÄMINEN - MATKAILUN YHTEISTYÖYRITYKSET - METSÄSTYKSEN KEHITTÄMINEN MATKAILUN PUITTEISSA UHAT: - RADAN SÄHKÖISTYS VÄHENTÄÄ RADAN YLITYSMAHDOLLISUUKSIA, HAITTA MAANVILJELYLLE JA YLIKULKUJEN VÄHENTÄMISEN VAIKUTUS ASUKKAIDEN LIIKKUMISELLE - VÄESTÖN IKÄÄNTYMISEN JA VÄHENEMISEN VAIKUTUKSET PALVELUIHIN - IHMISTEN PASSIIVISUUS - MAATALOUDEN ASEMA TULEVAISUUDESSA

18 Liite 42 Kylätoimikuntien ryhmätöiden yhteenveto Kylän elinvoimaisuuden ( asukasmäärän ) lisääminen Tavoite Osayleiskaava Hanke - Tonttimyyntimyönteisyyden lisääminen - osayleiskaavassa aluevaraukset asuntoalueille sekä periaatteet hajaasutusluonteisen asutuksen sijoittumiselle 2 Tyhjien ja siirrettävien talojen sekä talousrakennusten kartoitus 3 Kunnan maan kaavoitus - Osayleiskaavan perusselvityksissä rakennuskannan inventointi - aluevaraukset osayleiskaavassa - mahdollinen osa muuta hanketta hanke? Aikaisempi hanke Mummonmökkiprojekti - 4 Tonttipörssi, talopörssi -Luonnosvaiheessa - osayleiskaavassa aluevaraukset asuntoalueille sekä periaatteet hajaasutusluonteisen asutuksen sijoittumiselle hanke? 5 Alueen markkinointi /kohdennettu markkinointi/ eri ryhmät / lapsiperheet / paluumuuttajat / ammatinharjoittajat esim. pien- ja kuljetusyrittäjät/ harrastuksen mukaan asuinpaikkansa valitsevat - mahdollisuudet esim. hevosten pitoon, hyvät hiihtomaastot Osayleiskaavaan laadinnan yhteydessä kertynyt materiaali käytettävissä markkinointiin Hanke? Nettisivut nettisivujen päivittäminen Kyläesitteiden ajan tasalla pito ja kylän markkinointi mm. Internetsivuilla. 6 Asuntojen rakentaminen ja markkinointi yritystoimintaa? Puhtaan luonnon ja muun lähiympäristön arvojen hyödyntäminen: 7 Ympäristönhoitoon panostaminen ja sitä kautta kylän ilmeen kohentaminen. 8 Luonto- ja kulttuurikohteiden kartoitus ja hyödyntäminen matkailukäyttöön Osayleiskaavaprosessi tuottaa tietoa hoitoa vaativista kohteista koko alueelta sekä suositukset hoitotoimenpiteille Osayleiskaavaan laadinnan yhteydessä kertynyt materiaali käytettävissä suunnitteluun ja markkinointiin Hanke? Hanke?

19 9 Erilaisten ulkoilureittien suunnittelu: patikka-, hiihto-, pyöräily-, moottorikelkkailu-, melonta-, luistelu-, kalastus- ym. tarkoituksiin. 0 Näkötornien rakentaminen patikkareittien varteen. Metsästys- ja kalastusmahdollisuudet / hyödyntäminen Suunnitteilla - olemassa olevat em. kohteet karttaesityksenä - Hanke? - Hanke? 2 Vesistöjen hoito - Hanke? 3 Joen kunnostaminen virkistys- ja matkailukäyttöön, kanoottireitti, uiminen, ravustus, kalastus - Hanke? 4 Melontareitin välietappipaikan kehittäminen - Hanke? Meneillään olevan hankkeen täydentäminen 5 Rannan kunnostaminen (uimaranta ja - Hanke? matonpesupaikka) ja perinnepolku, mahdollinen ulkoilmanäyttämö samalle alueelle. 6 Joen ruoppaus, maisemallisten tekijöiden huomioon ottaminen 7 Joen ruoppaus / tulva-altaat maiseman monipuolisuuden lisääjinä ympäristökeskus / kunta / maanomistajat 8 Tonttialueiden / reunavyöhykkeiden istutus Osayleiskaavaprosessi tuottaa tietoa hoitoa vaativista kohteista koko alueelta sekä suositukset hoitotoimenpiteille Hanke? Liikenneyhteyksien parantaminen: 9 Teiden kunnostus osayleiskaavassa esitetään tiealuevarauksina suunnitelmissa olevat liikenneyhteyksien parannushankkeet yhteys tielaitokseen ja ko. kunnan hallinnonalaan / vaikuttaminen / hanke Nuorison viihtyvyydestä huolehtiminen: 20 Nuorisotilojen perustaminen peleineen ym. toimintavarusteineen, voisi samalla toimia kylän yleisenä tiedotuspisteenä, jossa olisi mm. Internetpalvelut kyläläisten käyttöön, osa-aikaisen toiminnanohjaajan palkkaaminen. 2 Tietoliikenneyhteyksien parantaminen eli Internetin laajakaistayhtey- det kylälle. - yhteys ko. kunnan hallinnonalaan/ vaikuttaminen / hanke - yhteys ko. kunnan hallinnonalaan/ vaikuttaminen / hanke 22 Internet palvelupiste koululle - yhteys ko. kunnan hallinnonalaan / vaikuttaminen / hanke

20 23 Jääkiekkokaukalo. - yhteys ko. kunnan hallinnonalaan / vaikuttaminen / hanke 24 Koulun toiminnan turvaaminen ja kehittäminen toimintakeskukseksi - yhteys ko. kunnan hallinnonalaan/ vaikuttaminen / hanke Vanhusten elämän turvaaminen: 25 Vanhuspalvelujen kartoitus; mahdollisen ruokailun järjestäminen koululta. - yhteys ko. kunnan hallinnonalaan / vaikuttaminen / hanke 26 Vanhusten pienkoti. - yhteys ko. kunnan hallinnonalaan / vaikuttaminen / hanke 27 Kyläavustaja - yhteys ko. kunnan hallinnonalaan vaikuttaminen / hanke Lapsiperheiden tarpeiden turvaaminen: 28 Perhepäivähoidon tarpeen ja tarjonnan kartoitus. 29 Eläkeläisten ja vanhempien ihmisten tiedon, taidon, kokemuksen ja työpanoksen hyödyntäminen. puistotätitoiminta - yhteys ko. kunnan hallinnonalaan vaikuttaminen / hanke - yhteys ko. kunnan hallinnonalaan vaikuttaminen / hanke 30 Kyläavustaja - yhteys ko. kunnan hallinnonalaan vaikuttaminen / hanke Taloudellisen toimeliaisuuden lisääminen: 3 Maatalous ym. yritystoiminta, verkostoituminen, sivuelinkeinot, osuuskunnat, osto- ja myyntirenkaat Osayleiskaavassa pyritty huomioimaan alueen elinkeinojen toimintaedellytykset Mahdollinen hanke? 32 Palvelujen tuottaminen matkailijoiden tarpeisiin. Osayleiskaavaan laadinnan yhteydessä kertynyt materiaali käytettävissä suunnitteluun ja markkinointiin Mahdollinen hanke?

21 33 Etätyöt, laajakaistayhteydet - Mahdollinen hanke? 34 Monipuolista pienyritystoimintaa, - Mahdollinen hanke? puunjalostusta 35 Palveluiden kehittäminen ( tarjonnan ja - Mahdollinen hanke? tarpeiden kartoitus, pestipalvelu, pankki ) 36 Lähi- ja luomuruoka - Mahdollinen hanke? 37 Luonto- ja elämysmatkailun kehittäminen Osayleiskaavaan laadinnan yhteydessä kertynyt materiaali käytettävissä suunnitteluun ja markkinointiin Mahdollinen hanke? Yhteistyön ja yhteishengen lisääminen: 38 Yhteistyöryhmän kasaaminen - Neuvottelut kylien kehittämishankkeen vetäjän Seppo Salonsaaren sekä Yhyres yhdistyksen kanssa 39 Hankerahoituksen aikaansaaminen - Neuvottelut kylien kehittämishankkeen vetäjän Seppo Salonsaaren sekä Yhyres yhdistyksen kanssa 40 Myönteinen julkisuuskuva Osayleiskaavan yhtenä tärkeimmistä tavoitteista on alueiden kaikenpuolisen kehittämisen edellytysten sekä olemassa olevien arvojen turvaaminen. Osayleiskaavaproses -si luo myönteistä julkisuuskuvaa. Mahdollinen hanke

22 Liite 43. Lausunto tulvakorkeuksista ja suositeltavista rakentamiskorkeuksista Isonkyrön kunnan kaavoitettavilla alueilla

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Kooste mielipiteistä: Virkistys Karperönjärvi on virkistyksen kannalta

Lisätiedot

Orismalan kyläseura ry KYLÄSUUNNITELMA

Orismalan kyläseura ry KYLÄSUUNNITELMA Orismalan kyläseura ry KYLÄSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Historia 2. Kylämme tällä hetkellä 2.1 Palvelut 3. SWOT- analyysi kylästämme 4. Tulevaisuus 5. Hankkeet 6. Kyläsuunnitelman päivittäminen 1. Historia

Lisätiedot

Viestintä ja materiaalit

Viestintä ja materiaalit Viestintä ja materiaalit http://tammelankylat.wikispaces.com/ Erilaisia dokumentteja, mm. kyläsuunnitelmat http://tammelankylat.ning.com/ Keskustelupalstat Kalenteri Linkit löytyvät: www.tammelankylat.fi

Lisätiedot

Hajalan asukaskysely. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Hajalan koulu

Hajalan asukaskysely. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Hajalan koulu Hajalan asukaskysely Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Hajalan koulu 16.8.2011 Taustatietoja Sukupuoli Ikä 20 15 15 16 10 10 10 7 5 1 0 alle 25-v. 25-34 35-44 45-54 55-64 yli 64-v. Hajalalaisuus Kuinka paljon

Lisätiedot

Kyläkyselyn 2001 tulosten raportointi

Kyläkyselyn 2001 tulosten raportointi Kyläkyselyn 2001 tulosten raportointi Lavajärven - Komin seutu Hanhijärvenkulma - Joenkulma - Komi - Kirmonkulma - Lavajärvi - Myllykulma - Majamaankulma - Sorvajär vi - Viitaankulma Yleistä kyselystä

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille LAPUAN KAUPUNKI Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille Hyvä Lapuan keskustaajaman / kylien asukas! Lapuan kaupunki on käynnistänyt

Lisätiedot

Kiiminkijokivarren kylien tulevaisuus -kysely

Kiiminkijokivarren kylien tulevaisuus -kysely Kiiminkijokivarren kylien tulevaisuus -kysely 17.1. 28.2.2017 16.5.2017 Kiiminkijokivarren kyläselvitysalueet Oulun ja kyläselvitysalueiden väestö: Oulu 01/2017, kylät 3/2017 Oulu 198 281 Alakylä 1944

Lisätiedot

Kyläkyselyn tuloksia. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi. www.salo.fi

Kyläkyselyn tuloksia. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi. www.salo.fi Kyläkyselyn tuloksia Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Vastaajat Vastaajia yhteensä 15. Miehiä kuusi ja naisia yhdeksän. Ikäjakauma: eniten 50 64-vuotiaita. Nuorin vastaaja 25-vuotias ja vanhin 88-vuotias

Lisätiedot

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %.

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %. Kysely 13 Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 1 oli 33 ja vuonna 8 se oli 43 %. 1. Roolini jokin muu rooli 2 kunnan tai kuntayhtymän työntekijä 26 kunnan luottamushenkilö 16 1. Roolini yrityksen

Lisätiedot

Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010

Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010 1 Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010 Voitte vastata kaikkiin kysymyksiin tai vain itseänne kiinnostaviin kysymyksiin. 1. Millä kyläalueella asutte (tai minkä alueen asioita vastauksenne

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN Lähtötiedot Asukaskyselyn tulokset 09.12.2011 ASUKASKYSELY: PÄLKÄNEEN TULEVAISUUS Kysely toteutettiin syys-lokakuussa 2011 Kysely on

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Alavieska

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Alavieska Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Alavieska Kyselyyn vastasi sähköisesti 17 kunnan asukasta. Lisäksi saatiin 4 vastausta paperilla, joita ei ole huomioitu esitetyissä kuvaajissa. Saadut

Lisätiedot

Y4 LIEVIÖ-PAUNI MAASEUTUALUEIDEN ASUKASKYSELYN ( ) VASTAUKSET, MONIVALINTAKYSYMYKSET

Y4 LIEVIÖ-PAUNI MAASEUTUALUEIDEN ASUKASKYSELYN ( ) VASTAUKSET, MONIVALINTAKYSYMYKSET Y LIEVIÖ-PAUNI MAASEUTUALUEIDEN ASUKASKYSELYN (9..-8..1) VASTAUKSET, MONIVALINTAKYSYMYKSET 1 MAANKÄYTTÖ 3 Kuinka paljon alueen maankäytön ohjaamisessa tulisi mielestäsi panostaa 3 Vastauksia (37-39kpl)

Lisätiedot

Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata?

Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata? Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata? TASAISESTI KOKO SUUNNITTELUALUEELLE NYKYISEEN ASUTUKSEEN TUKEUTUEN JA MAISEMAAN SOVELTUEN KYLÄKESKUSTAA PAINOTTAEN, MUUALLE

Lisätiedot

Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille sekä alueen elinkeinotoimijoille

Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille sekä alueen elinkeinotoimijoille KAUHAVAN KAUPUNKI Alahärmän oikeusvaikutteinen osayleiskaava Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille sekä alueen elinkeinotoimijoille Hyvä asukas, maanomistaja, elinkeinoelämän toimija! Kauhavan kaupunki

Lisätiedot

SASI-MAHNALA-LAITILA-METSÄKULMA OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELUTYÖPAJAT KYLILLÄ

SASI-MAHNALA-LAITILA-METSÄKULMA OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELUTYÖPAJAT KYLILLÄ SASI-MAHNALA-LAITILA-METSÄKULMA OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELUTYÖPAJAT KYLILLÄ vs. kaavasuunnittelija Mia Saloranta Hämeenkyrön kunta Mahnalan työpaja 28.6.2017 Jyväpirtillä Osallistujat: 27 hlöä, joista 11

Lisätiedot

LIITE 12 YLIHÄRMÄN OYK ASUKASKYSELY VASTAUSTEN YHTEENVETO

LIITE 12 YLIHÄRMÄN OYK ASUKASKYSELY VASTAUSTEN YHTEENVETO LIITE 12 YLIHÄRMÄN OYK ASUKASKYSELY VASTAUSTEN YHTEENVETO JOHDANTO Kauhavan kaupungissa on käynnissä Ylihärmän osayleiskaavan laatiminen. Osayleiskaavalla ohjataan Ylihärmän kirkonseudun ja Hakolan maankäyttöä.

Lisätiedot

KYLÄN TURVALLISUUSLISTA

KYLÄN TURVALLISUUSLISTA KYLÄN TURVALLISUUSLISTA KYLÄN TURVALLISUUSLISTA Kylän turvallisuussuunnittelu perustuu laaja-alaiseen turvallisuuden käsitteeseen. Se ei ole pelkästään pelastusviranomaisten työtä, vaan turvallisuus on

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä.

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. 1 IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. Mielipiteen antaja 1. Maria ja Juha Änkö, Tapio Änkö Kuolinpesä,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Vuorela, Toivala ja Jännevirta Yhteenvetoja vastauksista Siilinjärvi 2012 Kysely suoritettiin alueella Vuorela, Toivala, Jännevirta - Ranta- Toivala Kehvo Kysely

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin

Lisätiedot

Asia / idea Tavoite Toimenpiteet Resurssit / tekijät / Aikataulu

Asia / idea Tavoite Toimenpiteet Resurssit / tekijät / Aikataulu PUPONMÄEN KYLÄSUUNNITELMA 2010-2013 PUPONMÄEN VISIO - Puponmäen entinen koulu kylän keskuspaikka kokootumisille ja harrastustoiminnalle - Entisen koulun ylläpidosta huolehtiminen ja tilojen vuokraus -

Lisätiedot

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti.

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti. Kyläkysely Valitse kunta Vastaajien määrä: 95 5% 1 15% 2 25% Iisalmi 6,32% Juankoski Kaavi Keitele Kiuruvesi Kuopio 23,16% Lapinlahti 5,26% Leppävirta 8,42% Maaninka Nilsiä 6,32% Pielavesi Rautalampi Rautavaara

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI

TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI Kehittämisyhdistys Kalakukko ry RAKE-hanke Juankoskentie 7A 73500 Juankoski TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI Kyselylomake postitettiin 13.2.2009 Kangaslahden kylän maanomistajille,

Lisätiedot

Kysymys 2 mielipiteiden jakaantuminen

Kysymys 2 mielipiteiden jakaantuminen Kysymys 2 mielipiteiden jakaantuminen 10 9 8 7 6 5 3 Täysin eri mieltä Vähän eri mieltä En osaa sanoa Jonkin verran samaa mieltä Täysin samaa mieltä Fiskarsissa on hyvä asua Saan apua naapureiltani sitä

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Koulukeskus, OAS 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOULUKESKUKSEN ALUEELLA KORTTELEISSA 1027, 1028 JA 1029 SEKÄ NIIHIN LIITTYVILLÄ PUISTO- LP, LYT JA KATUALUEILLA KAUHAJOEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Vaskion kyläkyselyn tuloksia

Vaskion kyläkyselyn tuloksia Vaskion kyläkyselyn tuloksia ke 15.10.2014 Kylien Salo, FM Tanja Ahola VASTAAJAT (134 vast.) Kumio 8 % Pampari - Toivila 37 % Vaskion kirkko - Ruotsala 24 % Sahala Perälä - Kuttila 9 % Heinäsuo 9 % Kierla

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LINIKKALA I F ASEMAKAAVA JA -MUUTOS FORSSAN KAUPUNKI MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LINIKKALA I F ASEMAKAAVA JA -MUUTOS FORSSAN KAUPUNKI MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA JA KAAVA-ALUEEN RAJAUS ORTOKUVA ALUEELTA 2011 Kaavoitus kohde Hakija/Aloite Asemakaavan tarkoitus Maakuntakaava Asemakaava ja asemakaavan muutos: Linikkala I F: Linikkalan kaupunginosan

Lisätiedot

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala 31, YMP 10.5.2012 17:30 Suunnittelutarvepäätös kiinteistölle 535-404-8-124 Asia Hakija Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Nietula Matti ja Anita Poutakuja 3 B 2 37470 Vesilahti Rakennuspaikka

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Kyselyyn vastasi sähköisesti 120 kunnan asukasta. Lisäksi saatiin 3 vastausta paperilla, joita ei ole huomioitu esitetyissä kuvaajissa. Saadut

Lisätiedot

Suunnittelun lähtökohdat, aiemmat suunnitelmat, laaditut ja laadittavat selvitykset

Suunnittelun lähtökohdat, aiemmat suunnitelmat, laaditut ja laadittavat selvitykset Teuva, Äystön osayleiskaavan tarkistus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 TEUVA ÄYSTÖN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on ÄYSTÖN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS.

Lisätiedot

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA KUNNAN VISIO JA STRATEGIA LUONNOLLISEN KASVUN UURAINEN 2016 AKTIIVISTEN IHMISTEN UURAISILLA ON TOIMIVAT PERUSPALVELUT, TASAPAINOINEN TALOUS, MENESTYVÄ YRITYSELÄMÄ JA PARHAAT MAHDOLLISUUDET TAVOITELLA ONNEA

Lisätiedot

Suunnittelualue on Sulkavan seurakunnan, Sulkavan kunnan ja Sulkavan vanhustentukiyhdistys ry:n omistuksessa.

Suunnittelualue on Sulkavan seurakunnan, Sulkavan kunnan ja Sulkavan vanhustentukiyhdistys ry:n omistuksessa. SULKAVAN KUNTA SULKAVAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

UNELMISTA NUUKAILEMATTA.

UNELMISTA NUUKAILEMATTA. UNELMISTA NUUKAILEMATTA. Viisaan euron kunta Kun nuukuus tarkoittaa järkeviä toimintatapoja, kestävää kehitystä ja kuntalaisten eduista huolehtimista silloin Laihialla ollaan nuukia. Laihialaiset ovat

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

Tulevaisuuden Tuusula 2040- kyselyn raportti

Tulevaisuuden Tuusula 2040- kyselyn raportti Tulevaisuuden Tuusula 24- kyselyn raportti Tuusulan kunta Sisältö Kysely... 3 Asukkaiden näkemykset... 3 Tuusulan vahvuudet ja heikkoudet... 3 Kehitettävät ja ennallaan säilytettävät alueet... 4 Rakentamisen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/1907/10.02.03/2014 VP 47/21.10.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KYLÄSAAREN 34. KAUPUNGINOSAN KYLÄSAARENTIEN, KIVININTIEN, VANHAINKODINTIEN JA LAUNAISTENTIEN LÄHIYMPÄRISTÖ 1. ASEMAKAAVA 609

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1 / 6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 1, Kaavamuutosten sijainnit ISONKYRÖN KUNTA TERVAJOEN ASEMAKAAVAN VÄHÄISET KAAVAMUUTOKSET Sivu 2 / 6 PALAUTE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Pispalan asemakaavan uudistaminen. 1. Joukkoliikenteen ja yksityisautoilun reititysvalinta

Tampereen kaupunki Pispalan asemakaavan uudistaminen. 1. Joukkoliikenteen ja yksityisautoilun reititysvalinta Tampereen kaupunki Pispalan asemakaavan uudistaminen Kannanotto koskien kaavaa: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma: VIII, IV JA SANTALAHTI, rantaväylän joukkoliikennekaistat reitillä Lielahdenkatu-Sepänkatu,

Lisätiedot

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta.

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta. SULKAVAN KUNTA PARTALANSAAREN RANTAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Oikeusvaikutteinen osayleiskaava on tarkoitus laatia Sulkavan kunnan Partalansaaren ranta-alueille.

Lisätiedot

Kylien maankäytön suunnittelu ja kylähelmien kehittäminen. Case Jyväskylä

Kylien maankäytön suunnittelu ja kylähelmien kehittäminen. Case Jyväskylä Kylien maankäytön suunnittelu ja kylähelmien kehittäminen 3.9.2015 Iisalmi Case Jyväskylä Julia Virtanen Muuramen kunta Jyväskylä 2009 JYVÄSKYLÄ - Kaupunkikeskusta - 86 500 JKYLÄN MLK - Taajamia - 36 400

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) VIEREMÄN KUNTA VALKEISKYLÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 925-417-4-36 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? 2

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut 1 (8) Tekniset palvelut asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Paltamon kirkonkylän asemakaava-alueen korttelit 22, 23 ja 27 sekä niihin liittyvät vesi-, liikenne- ja viheralueet. Suunnittelualue

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 NAKKILAN TAAJAMAOSAYLEISKAAVAN Tarkistaminen ja laajentaminen 2010 SATAKUNNAN ALUESUUNNITTELUN YHTEISTYÖRYHMÄ 20.1.2011 * KAAVOITUSARKKITEHTI SUSANNA ROSLÖF Satakunnan

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Datatiedostoihin Asuinalue.sav ja Asuinalue.xls liittyvä kyselylomake

Datatiedostoihin Asuinalue.sav ja Asuinalue.xls liittyvä kyselylomake Datatiedostoihin Asuinalue.sav ja Asuinalue.xls liittyvä kyselylomake KAUPUNGIN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMISEEN LIITTYVÄ TUTKIMUSLOMAKE 1. VASTAAJAN TAUSTATIEDOT 1. Sukupuoli 1) mies 2) nainen 2. Ikäni on vuotta

Lisätiedot

Viljelyliikenne valtatie 13:lla välillä Mustola- Nuijamaa. Yhteenveto viljelijöille tehtyyn kyselyyn

Viljelyliikenne valtatie 13:lla välillä Mustola- Nuijamaa. Yhteenveto viljelijöille tehtyyn kyselyyn Viljelyliikenne valtatie 13:lla välillä Mustola- Nuijamaa Yhteenveto viljelijöille tehtyyn kyselyyn 1. YLEISTÄ Kaakkois-Suomen maanmittaustoimisto teki kesällä 2012 valtatien 13 välin Mustola- Nuijamaa

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on ALANURMON

Lisätiedot

ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness

ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness Lähiympäristö ja siinä liikkuminen (pitkä kyselylomake) Tässä lomakkeessa kysytään käsityksiänne asuntonne lähiympäristöstä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PUUMALAN KUNTA, KIRKON KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Asemakaavan laaditaan Puumalan taajaman keskustaan.

Lisätiedot

MAINUAN KYLÄSUUNNITELMA 2004

MAINUAN KYLÄSUUNNITELMA 2004 MAINUAN KYLÄSUUNNITELMA 2004 Mainuan kylän edistäminen ry Työryhmä: Juntunen Nelli Karjalainen Voitto Kumpulainen Esa Mikkonen Teija 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO. 3 2 YMPÄRISTÖ 4 3 TIESTÖ JA LIIKENNE... 5 4 PALVELUT.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5192 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 28.02.2017 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 527 ja puistoaluetta koskeva

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee tilalla 3:14 E18 -tien Lelun eritasoliittymän

Lisätiedot

Hykkilä-Lunkaan kyselytulokset

Hykkilä-Lunkaan kyselytulokset Hykkilä-Lunkaan kyselytulokset Sisältö Johdanto... 2 1. Kylän sijainti... 2 2. Vastaajien tiedot... 3 3. Kylän nykytila... 5 4. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset... 9 5. Palvelutarpeet... 13 6.

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

KYLÄKYSELY HANHIKOSKELAISILLE

KYLÄKYSELY HANHIKOSKELAISILLE KYLÄKYSELY HANHIKOSKELAISILLE Tällä kyselyllä kartoitetaan Teidän mielipiteitänne omasta kylästänne. Mitkä asiat kylällä ovat hyvin ja mitkä asiat kaipaisivat muutosta? VASTAAJAN TAUSTATIEDOT: Ikä: 18-44

Lisätiedot

Esimerkkinä Vierumäki kyläasiamies Liisa Helanto

Esimerkkinä Vierumäki kyläasiamies Liisa Helanto Turvallisuutta - asukkaille ja asukkaiden kanssa 19.1.2012 Esimerkkinä Vierumäki kyläasiamies Liisa Helanto 1 Kylä välittää hanke Vuoden 2011 kylä Päijät-Hämeessä 18.1.19.1.20122012 2 Kylä välittää hanke

Lisätiedot

Leppävirran kunta Taajaman asemakaava hankkeet, Kirkkokaarre ja Matinkuja. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Leppävirran kunta Taajaman asemakaava hankkeet, Kirkkokaarre ja Matinkuja. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LEPPÄVIRRAN KUNTA LEPPÄVIRRAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin ja Härmälän asuinalueilla.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Juankosken kaupunki 1/6 JUANKOSKEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS Tikanniemen ranta-alueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Juankosken asemakaava-aluetta Tikanniemessä.

Lisätiedot

Millainen Maltsu? Malminkartanon asukaskyselyn tulokset. Liisi Ylönen. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto

Millainen Maltsu? Malminkartanon asukaskyselyn tulokset. Liisi Ylönen. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Millainen Maltsu? Malminkartanon asukaskyselyn tulokset Liisi Ylönen Kaupunkisuunnitteluvirasto 16.3.2017 Millainen Maltsu? kysely Linkki kyselyyn Kysely toteutettiin syksyllä 2016 399 vastaajaa, 2146

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

Millä tavalla alueiden kyliä tulisi kehittää ? Mitä kylät ja ihmiset tarvitsevat?

Millä tavalla alueiden kyliä tulisi kehittää ? Mitä kylät ja ihmiset tarvitsevat? Millä tavalla alueiden kyliä tulisi kehittää 2017-2021? Mitä kylät ja ihmiset tarvitsevat? Aluelautakunta-alueiden työpajat 8.11.-2.12.2016 ROVANIEMEN KAUPUNKI Maarit Alikoski 19.12.2016 Asukkaiden esitykset;

Lisätiedot

HURJAT IDEAT Ihan hurjat ideat: 1. Ekologisen kehityksen keskus (energia a ja luontoa säästäen)

HURJAT IDEAT Ihan hurjat ideat: 1. Ekologisen kehityksen keskus (energia a ja luontoa säästäen) Seuraavat asiat on nostettu tärkeimmiksi asioiksi Vehkapuron koululla 9.12.2010. Lähivuosina tulemme ponnistelemaan yhdessä Joensuun kaupungin kanssa näiden asioiden edistämiseksi. HURJAT IDEAT Ihan hurjat

Lisätiedot

STORMIN KYLÄOSAYLEISKAAVA

STORMIN KYLÄOSAYLEISKAAVA STORMIN KYLÄOSAYLEISKAAVA Ryhmätyöskentely: Kyläosayleiskaavan tavoitteet ja periaatteet 1. Asuminen 2. Palvelut ja elinkeinot, muut aluevaraukset 3. Toimintojen yhteensovittaminen 4. Mitoitusperiaatteet

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA 1 LAPPAJÄRVI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on LAPPAJÄRVEN

Lisätiedot

Jämijärvi Lauttakankaan tuulivoimapuisto Osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi 2014

Jämijärvi Lauttakankaan tuulivoimapuisto Osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi 2014 Jämijärvi Lauttakankaan tuulivoimapuisto Osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi 2014 Tiina Vasko 2014 Satakunnan Museo SISÄLLYSLUETTELO Yleiskartat 2 kpl Arkisto ja rekisteritiedot Tiivistelmä 1.

Lisätiedot

Kaupunkilaisten kokemuksia elinympäristön laadusta

Kaupunkilaisten kokemuksia elinympäristön laadusta Kaupunkilaisten kokemuksia elinympäristön laadusta Ympäristöterveyskyselyn tuloksia 14.12.2016 Timo Lanki HSY:n ilmanlaadun tutkimusseminaari Tausta Kaivattiin ilmansaasteiden ja melun epidemiologisiin

Lisätiedot

NIEMI 8250 VASTINELUETTELO / MIELIPITEET

NIEMI 8250 VASTINELUETTELO / MIELIPITEET NIEMI 8250 VASTINELUETTELO / MIELIPITEET Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.11.2007 Nähtävillä oloaika: 16.11.-7.12.2007 Mielipide 1, 2 7.12.2007, dnro: YPA: 9937/611/2007 Lahtinen Nora, 2 kpl Mielipide

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelman tavoite on elämän laadun parantaminen kylällä palveluja kehittämällä sekä kylän ympäristöä hoitamalla. Kylällä säilytetään nykyinen asukasluku

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014, tark.8.5.14, tark. 8.8.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus:

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: Kolpin asemakaavan muutos, korttelit 210-211 ja 221-229 sekä viheralue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 599407201606 2 Sisältö: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 25.1.2013 VASTINEET 1 (7) SUOMUSSALMEN KUNTA RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Valtatien 5 ja Kyröntien (mt 892) liikennealue, sekä Risteen korttelin 1005 autopaikkojen korttelialue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KUHALA III D ASEMAKAAVAMUUTOS FORSSAN KAUPUNKI MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KUHALA III D ASEMAKAAVAMUUTOS FORSSAN KAUPUNKI MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA JA ORTOKUVA ALUEELTA 2011 KAAVA-ALUEEN RAJAUS Kaavoitus kohde Hakija/Aloite Asemakaavan tark. Maakuntakaava Asemakaava ja asemakaavan muutos: Kuhala III D: Keskustan kaupunginosan

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄNTIEN POHJOISPUOLEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUU SAMMALINEN- JÄRVI

JYVÄSKYLÄNTIEN POHJOISPUOLEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUU SAMMALINEN- JÄRVI In s i n ö ö r i - j a K i i n t e i s t ö t o i m i s t o H a v a n k a O y Keskuskatu 5, 39700 PARKANO p. 040-833 9275, 0400-234 349, email:havanka@kolumbus.fi www.havanka.fi JYVÄSKYLÄNTIEN POHJOISPUOLEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN KUNTA KAAVOITUKSEN TULOSYKSIKKÖ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS VIHILUODON YRITYSALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELYJÄ VARTEN VIHILUODON OSA-ALUE

Lisätiedot

Arjen turva kysely. Pyhtään asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma

Arjen turva kysely. Pyhtään asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma Arjen turva kysely Pyhtään asukkaiden vastaukset EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma 8.2.2013 1 Vastaajia yhteensä 39 Vastaajien tausta Vastaajien lkm %-osuus vastaajista Naisia 31

Lisätiedot

Isonkyrön kunta / Kaavoitus PL 29 61501 ISOKYRÖ. Lausuntopyyntönne sähköpostitse 31.03.2011 / Liisa Kasi

Isonkyrön kunta / Kaavoitus PL 29 61501 ISOKYRÖ. Lausuntopyyntönne sähköpostitse 31.03.2011 / Liisa Kasi Päiväys Datum 29.07.2011 Seinäjoki Dnro Dnr EPOELY/75/07.02/2011 Isonkyrön kunta / Kaavoitus PL 29 61501 ISOKYRÖ Viite / Hänvisning Lausuntopyyntönne sähköpostitse 31.03.2011 / Liisa Kasi Asia / Ärende

Lisätiedot

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA Kuusamon luonnonvarojen yhteensovittamissuunnitelman yhtenä osana on laadittu vuorovaikutusta lisäävä kysely luonnonvarojen merkittävyydestä sekä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI MAKKARAMÄKI, ns. Karusellin alue Ak 5169 16.8.2011 ASEMAKAAVA Kankaanpään 10. kaupunginosan (Makkaramäki) osa aluetta, ns. Karusellin aluetta

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI, KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Luonnosvaiheen kuuleminen 15.1. 13.2.2015

KALAJOEN KAUPUNKI, KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Luonnosvaiheen kuuleminen 15.1. 13.2.2015 KALAJOEN KAUPUNKI, KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Luonnosvaiheen kuuleminen 15.1. 13.2.2015 ASUKASKYSELY OSAYLEISKAAVALUONNOKSESTA Vastaajan nimi: Osoite: Puhelinnumero / sähköpostiosoite: Olen kaava-alueen

Lisätiedot

Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012. Ryhmätyöt

Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012. Ryhmätyöt Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012 Ryhmätyöt Ryhmä 1 Kulkusiltoja Ylöjärven puolelle Nykyinen kadunvarsipysäköinti on liian ahdas Runkokadun mutkassa Pysäköintilaitos parantaa

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

Vastaajia 93, naisia 60, miehiä 33 Vakituisia asukkaita 80%, kesäasukkaita 20% Vastaajien ikäjakauma 15% 10 % 28%

Vastaajia 93, naisia 60, miehiä 33 Vakituisia asukkaita 80%, kesäasukkaita 20% Vastaajien ikäjakauma 15% 10 % 28% Taustatiedot Vastaajia 93, naisia 60, miehiä 33 Vakituisia asukkaita 80%, kesäasukkaita 20% Vastaajien ikäjakauma 3% 15% 44% 10 % 28% Alle 30-vuotiaat 31-40 -vuotiaat 41-50 -vuotiaat 51-64 -vuotiaat 65-vuotta

Lisätiedot

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän Sata aurinkoista päivää enemmän OSALLISUTMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Kirkonkylän asemakaavan muutos Oloneuvoksentie MERIKARVIAN KUNTA 29.5.2017 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA VIRANOMAISNEUVOTTELU 22.9.2009 Aika 22.9.2009 klo 9.00 12:15 Paikka Hämeen ympäristökeskus Läsnä Annu Tulonen Arkkitehti, Hämeen ympäristökeskus Hanna Lehtinen Lakimies, Hämeen ympäristökeskus

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

SAVITAIPALEENTIEN JA LÄHIALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

SAVITAIPALEENTIEN JA LÄHIALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) SAVITAIPALEEN KUNTA SAVITAIPALEENTIEN JA LÄHIALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. Aloite ja suunnittelualue Osallistumis-

Lisätiedot

KATTILANSILLAN KOULUN TONTTI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KATTILANSILLAN KOULUN TONTTI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Heikki Manninen puh. 044 794 5235, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0929 KATTILANSILLAN KOULUN TONTTI

Lisätiedot