Liite 38: Asukaskyselyn analyysi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite 38: Asukaskyselyn analyysi"

Transkriptio

1 Liite 38: Asukaskyselyn analyysi Asukaskysely Ylipään osayleiskaava-alueen asukkaille. Kyselykaavakkeita lähetettiin yhteensä noin 400:an talouteen. Vastauksia tuli 52 ja vastausprosentiksi tuli siten noin 4 %. Ohessa kysymykset vastauksineen:. Perhetyyppinne?. yksin 2. pariskunta, kotona asuvia lapsia 3. pariskunta, ei kotona asuvia lapsia 4. muu 5. ei osaa sanoa / ei vastausta Suurin osa vastaajista oli pariskuntia yhteensä noin 76 %. Lapsia oli vastaajaperheissä 3 %:lla. Yksinasuvia oli 4 % ja muista 8 %. 2. Kaikkien kotitaloudessanne asuvien perheenjäsenten määrä ikäluokittain?. 0-5 v v v v v v v tai yli S Vastaajaperheissä on yhteensä 3 henkilöä. Laajinta ikäryhmää edustavat 4 65 vuotiaat, joitten osuus on 44 % koko lukumäärästä. 3. Asumismuotonne?. maa-/metsätila 2. omakotitalo 3. rivitalo 4. vapaa-ajanasunto

2 Pääasiassa vastaajaperheet noin 57 % asuvat omakotitaloissa. Maa- ja metsätiloilla asuu 37 %. Alueella on runsaasti varsinkin pienempiä ns. mummonmökkejä vapaa-ajanasuntoina. Kysely ei ilmeisesti saavuttanut ko. asukkaita, koska vain yksi vastaajaperheistä ilmoitti asumismuodokseen vapaa-ajanasunnon. Kaksi vastaajaperhettä asuu rivitalossa. 4. Kuinka kauan sukunne on asunut kylässä? vuotta vuotta vuotta vuotta 5. yli 00 vuotta Orismala / Valtaala sekä kaava-alueeseen kuuluva osa Napuen kylää edustaa pääasiassa hyvin vanhaa asutusta. Vastaajaperheiden suvuista 5 %:n on asunut alueella yli 00 vuotta. Vain noin kymmenen prosenttia vastaajaperheistä on asunut alueella vähemmän aikaa kuin 5 vuotta. 5. Oletteko ajatelleet muuttaa kylästä jonnekin muualle?. ei 2. kyllä 3. ei osaa sanoa / ei vastausta Asutus on luonteeltaan hyvin pysyvää. Noin 20 prosenttia vastaajaperheistä on ajatellut muuttoa kylistä muualle. Pääosa näistä muuttoaikeissa olevista on eläkeläisiä, jotka suunnittelevat muuttoa keskustaan ja maatiloilta muualle sukupolvenvaihdon yhteydessä. 6. Onko poismuuttaneita perheenjäseniänne muuttamassa takaisin kylälle tulevaisuudessa?. kyllä 2. ei

3 3. en osaa sanoa 4. ei vastausta Suurempaa muuttoliikettä ei kyllä kyliin ole odotettavissa näitten vastausten perusteella. Ainoastaan kolme vastaajaperhettä ilmoitti perheenjäsenensä mahdollisesta muutosta takaisin alueelle. 7. Kaikkien kotitaloudessa asuvien perheenjäsenten päätoiminen asema?. palkansaaja 2. maatalous-/metsätalousyrittäjä 3. yrittäjä 4. työtön 5. eläkeläinen 6. koulua käyvä 7. alle kouluikäinen S Vastaajista 33 %:a eli suurin osa oli eläkeläisiä. 29 prosenttia oli palkansaajia ja 9 prosenttia maatalousyrittäjiä. Työttömiä vastanneista oli vain 2 prosenttia ja yrittäjiä Kuinka hyvin viihdytte oman kylänne alueella?. hyvin 2. kohtalaisesti 3. huonosti 4. en ollenkaan 5. en osaa sanoa Vastaajat viihtyvät alueella hyvin tai kohtalaisesti yhteensä 98 prosenttia. Vastauksen merkitys korostuu vielä sillä, ettei yhdessäkään vastauksessa jätetty ko. kysymykseen vastaamatta tai merkitty vastausta en osaa sanoa. Vain kaksi prosenttia vastanneista viihtyi alueella huonosti Arvostatteko Orismalaa/ Valtaalaa. kyllä 2. ei 3. ei osaa sanoa tai ei vastausta

4 2 48 Melkein samanlainen oli tulos myös tässä kuin edellisessäkin kysymyksessä. Kysymykseen jätti vastaamatta 4 prosenttia. 0. Tuntevatko kyläläiset riittävästi toisensa. kyllä 2. ei 39 2 Kyselyn perusteella noin viidennes alueen asukkaista ei koe tuntevansa riittävästi muita kyläläisiä. Kysymykseen ei tullut yhtään ei osaa sanoa vastausta. Oletteko mielestänne osaltanne vastuussa kylän toimivuudesta?. kyllä 2. ei 3. ei vastausta / ei osaa sanoa Noin kuusikymmentä prosenttia alueen asukkaista kokee olevansa vastuussa kylän toimivuudesta. 2. Pystyttekö mielestänne vaikuttamaan kylän toimintaan?. kyllä 2. ei 3. ei vastausta / ei osaa sanoa

5 Noin 50 prosenttia vastaajista pystyy mielestään vaikuttamaan kylän toimintaan. Vertailtaessa edelliseen vastaukseen luku on 0 prosenttia vähemmän kuin niitten asukkaitten lukumäärä, jotka kokevat olevansa vastuussa kylän toimivuudesta. 3. Puhutteko omasta kylästänne myönteisessä valossa vieraillenne?. kyllä 2. ei Vastanneista positiivisia lausuntoja antavat kylästään samassa suhteessa kuin he ilmoittavat siellä viihtyvänsä. Eli vain 2 %:a vastanneista ei puhu kylästään myönteisesti. 4. Mitkä asiat saavat teidät viihtymään kylällänne? Vastauksissa : Korostuivat luonto ja ympäristö, alueen asukkaat ja palvelut sekä alueen hyvä sijainti. Luonto ja ympäristötekijöinä mainittiin mm. maaseudun rauha /rauhallisuus, luonto lähellä, kaunis maalaismaisema, Ylipään maasto, Kalliojärven alue asukkaat, tutut ihmiset, hyvät naapurit, asutus monipuolista, rauhallinen elämänmeno, turvallisuus Palveluista: koulu, ryhmis, neuvola, kauppa, pankki, postipalvelut, virkistyspalvelut Alueen sijainnin etuina: rautatie, hyvät tieyhteydet, lyhyt etäisyys niin Seinäjoelle kuin Vaasaan, työpaikat sopivalla etäisyydellä Muita tekijöitä oli mm. oma työpaikka, koti, sukutila, tekemisen vapaus, oma synnyinseutu 5. Entä onko asioita, jotka vaikuttavat kielteisesti viihtyvyyteenne kylällä? Ehdottomasti suurimmaksi puutteeksi koettiin nykyiset tieolot. Teitten kuntoa pidettiin yleisesti erittäin huonona. Teiden huono kunto, onneton tievalaistus, pölyävät tiet ja pientareiden siivottomuus sekä liikenteen lisääntyminen mainittiin useassa vastauksessa. Toiseksi eniten oli vastauksissa todettu lyhyesti ja ytimekkäästi EI. Palvelujen puuttuminen Valtaalasta aiheuttanee sen, että vastauksissa esiintyy suhteellisen usein myös seuraavat maininnat; kauppojen puute, palvelujen puute. Vähemmän mainintoja saivat ihmissuhteisiin liittyvät ongelmat kuten; juoruavat ihmiset, riitelevä naapuri, kateus, asutuksen lisääntyminen. Sunnuntai lehden katoaminen postilaatikosta lienee myös tekijä, joka aiheuttaa kitkaa. Postinkulku koetaan puutteelliseksi varsinkin viikonloppuisin. Kunnan toiminnan ja päätösten koetaan vaikuttavan kielteisesti sivukylien kehittymiseen ja palvelujen saatavuuteen. Yhdessä vastauksista on mainita huonoista linja-autoyhteyksistä. 6. Mitkä asiat lisäisivät viihtyvyyttänne kylällä tulevaisuudessa? ja kysymys 7. Kertokaa mielestänne kolme tärkeintä kehittämistä kaipaavaa ongelmaa kylänne alueella? Kysymykset 6 ja 7 kartoittavat osittain samoja asioita. Samoin kuin ongelmia kartoitettaessa oli useimmissa vastauksissa toivomukset tieolosuhteiden ja liikenneturvallisuuden parantamisesta. Vastauksissa toivottiin teiden kunnostamista, katuvaloja, teiden päällystämistä, pyöräteitä, parempaa teiden talvi-kunnossapitoa ja Napuen ja Valtaalan risteysjärjestelyjen parantamista. Orismalantie Akkaansillantie risteys koettiin erittäin vaaralliseksi kevyelle liikenteelle. Risteysjärjestelyjen ja alikulkujen lisäksi ehdotettiin ko. risteykseen liikennenopeuden rajoituksia ja suojatiejärjestelyjä. Vastaajilla oli myös käsitys siitä mistä puutteet tieoloissa johtuivat. Olisiko parasta saada kunnan hoitoon nämä valtion unohtamat kulkuväylät. Kylän tiet on kuin Venäjän Karjalasta, jos sitäkään. Asutukseen liittyviä kehittämistä kaipaavia tekijöitä oli mm seuraavat; toivottiin uusia nuoria asukkaita, väkimäärän lisäystä, asuntoja, lapsiperheille asuntoja, rivitaloja, Orismalan tonttien markkinointia sekä viemäröintiä Palveluihin liittyivät seuraavat maininnat; jos vain olemassa olevat palvelut säilyy niin hyvä. Kehittämistä kaipasivat kauppa, kunnon kauppa / tuore tavara, parturi/kampaamo, päiväposti aikaisemmaksi,sunnuntailehden kotiin kanto, kotipalveluiden saatavuus, pienkoti, vanhuksille kotiinkuljetusta, kyläavustaja, ikääntyvien asukkaiden palveluiden saanti, naapuriavun saanti, positiivisempi asenne kunnan päättäjiltä, kirjastoauto, koulupiirin rajat entiselleen, esikouluryhmä, Lähinnä vapaa-aikaa koskevat seuraavat kehittämistä kaipaavat toimenpiteet; kylän yhteiset tapahtumat, joulujuhlat, kesätapahtumat, yhteiset retket, perheiden yhteiset tapahtumat, järjestettyä kerhotoimintaa nuorille, toimintaa Kalliojärvellä kaiken ikäisille, organisoitua

6 pelaamista sisällä / ulkona, lenkkeily yhdessä, sisäjumppaa, ulkojumppaa, helppo suunnistus / iltarastit, yhteisen tekemisen into takaisin, Luontoa ja ympäristöä koskevat seuraavat kehittämistä kaipaavat toimenpiteet Orismalan keskustassa olevien kaatopaikkojen poistaminen, huonokuntoisten asumattomien rakennusten purku, Orismalanjoen ruoppaus / maisemointi, Kyrönjoelle veneenlaskupaikka ja laituripaikka, Seljänkankaan soramonttujen maisemointi Maatalous; maatalouden yhteydet toivottiin säilyvän radan toiselle puolelle radan sähköistämisestä huolimatta. 8. Miten olisitte valmis konkreettisesti osallistumaan tulevaisuudessa kylänne kehittämiseen?. osallistumalla talkoisiin 2. osallistumalla kylän yhteisiin tilaisuuksiin 3. kehittämällä omaa yritystoimintaa 4. myymällä/ vuokraamalla tontteja, maata tai rakennuksia 5. lahjoittamalla (tavara- ja rahalahjoitukset tms.) 6. antamalla naapuriapua 7. muuten, miten? 8. en mitenkään 9. ei vastausta S Tämän kysymyksen vastauksen perusteella alueen asukkaat ovat valmiita osallistumaan kylänsä kehittämiseen monin eri tavoin. Vastaukselle antaa painoarvoa lisäksi se, että hyvin pieni osa jätti vastaamatta kysymykseen ja vain kahdessa vastauksessa suhtauduttiin kysymykseen kielteisesti. Valmius osallistumiseen talkoisiin, kylän yhteisiin tilaisuuksiin sekä naapuriapuun nousivat tärkeimmiksi vastauksissa. Yhteistoiminta kylän alueella 9. Millaista yhteistoimintaa kaipaisitte kylänne alueelle lisää? - kylän yhteisiä tilaisuuksia - kyläläiset ahkerammin liikkeelle yhteisiin tilaisuuksiin - konkreettisia toteutuskohteita 20. Mitkä ovat mielestänne yhteistyön suurimmat esteet kylällänne? Suurimmiksi ongelmiksi koettiin aikapula, kielteiset asenteet, ikärakenne ja vetäjäpula. Vastauksissa todettiin mm, - ajanpuute työssäkäyvillä, työssä käyvä väestö käy työssä suurimmaksi osaksi kunnan ulkopuolella. Työmatkoihin kuluu aikaa, aikaa ei jää kylän kehittämiseen, kiire, television katselu - ikärakenne, vanhat ihmiset - ennakkoluulot, pohjalaisuus, ennakkoasenne, kateus, välinpitämättömyys, vähättely, vanhat jäärät määräilee mitä tehdään ja kuka tekee, laiskuus/ passiivisuus/ saamattomuus, itsekkyyden lisääntyminen, kaksi omanedun tavoittelevaa vedenkuljettamaa määrää, mitä tehdään. tehtävien kasaantuminen muutamalle aktiiviselle, aktiiviset väsyvät, kun uutta verta ei löydy toimintaan, nuoret perheet pitäisi saada mukaan, nuori väki puuttuu tilaisuuksista, väestöpohjan erilaisuus - nuorten toiminnalle liian pienet tilat, vetäjäpula, organisoijien puute Liikenne 2. Onko kylänne liikennepalveluissa kehittämisen varaa? Liikenne puuttuu kokonaan oli yleinen huomio ja jossain vastauksessa todettiin myös syykin joukkoliikenteen puuttumiseen. Koska useimmilla on oma auto ei joukkoliikenne näin harvaan asutulla kyläalueella ole kannattavaa. Muutamissa vastauksissa tuli esille joukkoliikenteen tarve; - lähiliikenne/ linja-autoliikenne puuttuu ( asiointi kirkolla ) - palvelut/, kouluauton reitti merkillinen 22. Liikutko päivittäin opiskelu- tai työpaikallesi?. Isonkyrön keskustaajama 2. Tervajoki

7 3. Seinäjoki 4. Vaasa 5. jokin muu Noin vajaalla puolella vastaajaperheistä eli 22:lla perheellä on päivittäisiä työ tai koulumatkoja kylän ulkopuolelle. Näistä Isonkyrön keskustaan kulkee päivittäin 7, Tervajoelle 4, Seinäjoelle 9, Vaasaan 2 ja muualle ( mm. Laihia, Ylistaro, Lapua ) S Palvelut 23. Onko kylällänne riittävät palvelut?. kyllä 2. ei 3. en osaa sanoa Koska kyselyssä on kaksi eri kylää, joista toisessa on peruspalvelut ja toisesta ne puuttuvat selittänee vastauksen jakautumisen lähes yhtä suuriin tyytyväisiin ja tyytymättömiin. 24. Ympyröikää neljä mielestänne tärkeintä palvelua, jotka kylällänne pitäisi olla tai säilyä?. kauppa, kauppa-auto 2. kioski, kahvila 3. posti

8 4. koulu (ala-aste) 5. päivähoito 6. konehuolto/ korjaamo 7. kokoontumistilat 8. kansalaisopiston piirit 9. kyläavustaja 0. pankki. Kalliojärvi 2. apteekki 3. neuvola 4. ei osaa sanoa/ ei vastausta S Kauppa, posti ja koulu nousivat tärkeimmiksi palveluista. Koulu oli vastauksissa mukana, vaikka perheessä ei ollut kouluikäisiä lapsia. Päivähoidon ja kyläavustajan tarve olivatkin sitten jo sidottuja vastaajien omiin tarpeisiin. Kioski, kokoontumistilat, kansalaisopiston piirit ja konehuolto/ korjaamo koettiin myös tärkeäksi muiden saadessa vähemmän kannatusta. Matkailu 25. Haluaisitteko matkailupalveluita lisättävän kylänne alueella?. kyllä 2. en 3. en osaa sanoa Matkailupalvelujen kehittämistä ei koettu kovin tärkeäksi. Noin kolmasosa jätti vastaamatta kysymykseen ja yksi kolmasosa ei pitänyt palvelujen kehittämistä tärkeänä. 26. Minkälaisia matkailupalveluita haluaisitte lisää? Mikä voisi olla kylänne matkailuvaltti, jonka arvelisitte kiinnostavan kylänne ulkopuolisia ihmisiä? Meillä on Kalliojärvi; lauseeseen kiteytyy tämän päivän matkailupalvelujen pääpaino. Mutta on alueen asukkailla melkoista paikkakuntasokeuttakin, kun jossain vastauksissa luki; Eipä täällä taida sellaisia löytyä Alueen poikkeukselliset mahdollisuudet matkailupalvelujen edelleen kehittämisessä tulivat esille vastauksissa. Mm seuraavat Kalliojärveen, Orisbergiin ja muuhun luontoon sekä erittäin rikkaaseen historiaan liittyvät mahdollisuudet: Kalliojärven alue kokonaisuudessaan, Kalliojärven kehittäminen, Kesäteatteri Kalliojärvelle, näköalatorni,. Kyrönjokeen liittyvät palvelut. Ylipään mainiot liikunta-alueet Johan-puu Orisbergin alueelle vetäjä, ettei paikat ränsistyisi. Kunta satsaa Kalliojärveen ja Orisberg unohtuu. Miksi uimarantaa ei ruopattu viime kesänä, kun järvi oli tyhjä? Pyöräreitti Orisbergiin ja laavu reitin välille taukopaikaksi. Erävaellukset, luontoretkiä, opastetut luontoreitit / polkupyöräreitit. Laavu koulun pihalle Orismalaan Napuen taisteluun liittyvät tarinat ( taulut maastossa ja pysäköintipaikat ), Leväluhdan uhrilähde Hyödyntää yritysten palveluja yhteistoiminnalla

9 Yrittäjyys 27. Olisiko kylällänne tarvetta yrittäjyydelle ja uusille yrityksille? Uusina mahdollisina kaupallisina palveluina mainittiin parturi/ kampaaja, kauppa/ elintarvikeliike, sähköasentaja, kenttäsirkkeli, vanhusten pienkoti, kotipalvelu, kukkakauppa Suurimmassa osassa vastauksista kysymykseen ei ollut joko vastattu tai siihen suhtauduttiin kielteisesti Koulutus 28. Mistä asioista kylällänne pitäisi olla enemmän tietoa ja osaamista (esim. yrittäjyys, varainhankinta, yhdistystoiminta, ympäristönhoito tms.)? Enemmän tietoa, mitä meiltä odotetaan oli vastauksena yhdessä lomakkeista. Tämä kuvaa ehkä liiankin hyvin sitä, missä tilanteessa kylien kehittämisessä ja kehittämismahdollisuuksissa ollaan. Odotetaan passiivisesti määräyksiä ylhäältä! Tietoa haluttiin pääasiassa ympäristönhoidosta, EU-avustusasioista, rahoitusmahdollisuuksista. Osaamista kaivattiin yhdistystoimintaa, kylien ja yrittäjien väliseen yhteistyöhön ja yleensä yrittäjyyteen. Virkistystoiminta 29. Minkälaisia virkistysmahdollisuuksia kylällänne mielestänne tarvittaisiin?. illanvietot 2. tanssit 3. ohjatut liikuntapiirit 4. kulttuuritilaisuudet (teatteri ym.) 5. latureitit 6. virkistysmatkat 7. uimaranta 8. ikääntyville päivätoimintaa 9. veneranta, onkiranta 0. aseman puisto. ei vastausta S Yhteisen tekemisen ja kokoontumisen tarve on kylillä ilmeinen. Eniten kannatusta saivat ohjatut liikuntapiirit, latureitit ja virkistysmatkat. Kysymystä ei koettu kovin tärkeäksi, koska 3 prosenttia jätti vastaamatta kysymykseen. Ympäristö ja luonto 30. Onko kotisi läheisyydessä alueita, luonnonesiintymiä, maisemia, rakennuksia tai muita kohteita jotka pitäisi säilyttää / suojella? Suojelun arvoisiksi kohteiksi nimettiin mm seuraavat luontokohteet: Jokimaisema Orismalanjoki rataviivoiltaan sellaisena kuin se on, ei saa uomaa leventää, rannat tulisi siivota maisemanhoidollisesti Marjamäki Kalliot Paanatien varressa

10 Myllymäki Kinnarinmäki Suroonmäki Mulikat sekä historiaan liittyvät kohteet: Napuen patsas Sepän kivi, Hirsimäki Rapakkojen kallion mestauspaikka Vanha karjatie ( Annalankylän latvatie ) ja rakennetun ympäristön kohteet: Orisbergin vanha kansakoulu ( resuinen näky ) Asemarakennus Vanha kivisilta, kärsii raskaasta liikenteestä ja huonossa kunnossa Kalliojärven alue Ylipään nuorisoseura Asuinrakennuksia ja aittoja 3. Ympyröikää kolme tärkeintä ympäristönhoitoon liittyvää asiaa, joita kylällänne kaivattaisiin tai joita pitäisi kehittää?. ekopiste 2. ongelmajätteiden keräyspiste 3. muu kierrätys (vaatteet tms.) 4. luonnonsuojelualue 5. vesistöjen kunnostus 6. jätteiden keräys 7. maatalouden jätehuolto 8. maisemanhoito 9. autonromut 0. tietoiskut. ei osaa sanoa/ ei vastausta S Ongelmajätteiden keräyspisteen ja muun kierrätyksen kehittäminen koetaan tärkeimmiksi ympäristön hoidossa. Tärkeinä pidettiin myös ekopistettä, vesistöjen kunnostamista, maatalouden jätehuoltoa ja maisemanhoitoa. Noin viidesosa jätti vastaamatta kysymykseen. Kylän imago 32. Miten kylänne myönteistä imagoa/ ilmettä voisi kehittää? Kysymykseen esitettiin seuraavia keinoja: Kartanojen ympäristöt siistiksi Pyörätie Orismalaan Nykyiset palvelut kun säilyisivät niin hyvä Hyvä yhteishenki Myönteinen mainonta Kunnon tonttimarkkinointi Kehittää Kalliojärven aluetta Ei yksittäisenä kylänä vaan Ylipään alueena Tiet paremmaksi ja valaistus Aseman aluetta viihtyisämmäksi, puistoalueen kunnostus ja rakennusten kunnostus VR- rata-alueiden maisemointi Ei ole myönteistä imagoa, jota soisi lähteä kehittämään. Ylihuomisen hyvä kuullostaa lähinnä naurettavalta. Erityiset kyläkyltit isompien teiden varsiin, opasteita mainontaa Tukemalla kylän monimuotoisuutta Siistimällä tien varsi ym. ojitus ( Laskuojat törkeän näköisiä ) Työssäkäyntialueesta yritysalueeksi Tonttimaat 33. Missä olisi hyviä paikkoja pientaloille? Vastausten mukaan seuraavilla alueilla

11 Napuen vainioilla Orismalan ja Orisbergin rajamailla Kyrön ja Orismalanjoen rannalla Valtaalan ja Orismalan koulun ympäristössä Millantein vasen puoli Sepänmäen tiellä Asematein varressa Napuen larvatien varsi rautatiehen asti Metsäalue Ventälän kylän ja Napuen kylän rajalla v6 larvanpuoli ( etelä rinne ) kallioden reunat Metsänranta-alueet Ilmoittelua kunnan tonteista myös Orismala- Valtaalan alueella 34. Kartoitus tonttimaiden omistajista, jotka ovat valmiita neuvottelemaan tonttimaan myynnistä. Ei velvoita tonttimaan myyntiin Omistajan nimi Yhteystiedot Tontin sijainti

12 Liite 39: Koululaisten tulevaisuuskuva Tavoitteiden määrittelyyn osallistui Valtaalan koulu, johtavan opettajan Riitta Vallin johdolla. Työn aikana pidettiin koulureitin ja koulupihan tarkastustalkoot Mannerheimin lastensuojeluliiton ohjeistuksen mukaan, kouluagendan ( esimerkkinä Porin kaupunki ) mukainen ekokartoitus. Näitten lisäksi oppilaat laativat vapaamuotoisen tulevaisuuskuvan koulun piha-alueesta sekä selvittivät mikä alueella ( koulupiiri ) on hyvää, tärkeää, kaunista, pelottavaa, rumaa, turvatonta.. KOULUREITIN TARKASTUSTALKOOT: - koulureitin käyttäjien lukumäärä on 2x5/ vrk - koulureitin eri osuudet Napue koulu Ulvila- Kuivila Ikola koulu Jauri koulu Kortesluoma koulu - pääasiallisin kulkutapa talvella on jalkaisin ja koulukyydityksellä - pääasiallisin kulkutapa keväällä ja syksyllä on polkupyörällä ja koulukyydityksellä - reittien varrella on yhdistettyä jalankulku / pyörätietä ja pientareita ilman jalkakäytävää - ajotien nopeusrajoitus 80 km /h tieosuudella, jossa ei ole erillistä kevyenliikenteen väylää - koulureitillä on raskasta liikennettä - koulureitillä on valaisemattomia osuuksia - talvikunnossapidon laatu tyydyttävä ( auraus/ hiekoitus ) Risteykset - turvallisuuden kannalta vaarallisen tien ylitys = Akkaansilta Orismalantie 80 km /h - Ylityskohdassa on lapsivaroitusvalo, mutta ei suojatietä, liikennevaloja eikä kevyenliikenteen alitusta - oppilailla on vaikeuksia päästä ylittämään tie risteyksen kohdalla - risteys erittäin vaarallinen liikenneturvallisuudeltaan lapsen kannalta - parannusehdotuksena alikulku - Napuentien risteyksessä kevyenliikenteen alikulku - törmäyksiä siltarakenteisiin - risteys turvallinen liikenneturvallisuudeltaan lapsen kannalta Yhteenveto: Napuen suunta turvallinen. Orismalantien- Akkaansillan risteykseen toivotaan alikulkutunnelia oppilasmäärä kasvussa, varsinkin joen toiselta puoleleta tulossa paljon lapsia, jotka joutuvat päivittäin ylittämään risteyksen. 2. KOULUPIHAN TARKASTUSTALKOOT - voisi olla penkkejä, pöytiä, istuinkiviä, istuinpölkkyjä - liikennemelu / pöly koulupihalla häiritsee kentällä ja pallot voivat lentää tielle - voisi olla maata, johon voisi suunnitella uusia istutuksia - ulko-opetukseen sopiva paikka - lisää telineitä: keinuja, heikkalaatikko, iso trampoliini, pyörivä karuselli, kiipeilyteline - koulun kello ei kuulu aina kentälle saakka

13 Liite 40 Viranomaisneuvottelut Muistio Aika Paikka Länsi-Suomen ympäristökeskus Aihe Orismala-Valtaalan osayleiskaavan viranomaisneuvottelu Läsnäolijat Pohjanmaan liitto/ Pirjo Niemi Tiehallinnon Vaasan piiri / Veli- Matti Heikkilä Pohjanmaan museo / Kaj Höglund ja Pentti Risla Länsi- Suomen ympäristökeskus / Matti Rantala Länsi- Suomen ympäristökeskus / Tapani Lehtoluoto Länsi- Suomen ympäristökeskus / Irma Hyry Länsi- Suomen ympäristökeskus / Raine Saari Isonkyrön kunta, Eino Toivola, Raimo Kaksonen ja Liisa Kasi Puheenjohtajan toimi Matti Rantala ja muistion laati Liisa Kasi - Orismala-Valtaalan alue rajautuu Ylistaron rajaan, Kyrönjokeen ja Pohjanmaan rataan. Kaavoitettava alue käsittää Orismalan ja Valtaalan keskeisimmät kyläalueet. Kartta alueesta on toimitettu kutsutuille etukäteen. - Orismalan Valtaalan alueella on tehty vuoden 2002 aikana rakennuskannan ( Tiina Lehtisaari ) ja luonnon ( Keijo Seppälä ) inventoinnit. Joista referaatit on toimitettu kutsutuille. Rakennuskannan inventointi luovutettiin kokonaisuudessaan cd-kopiona Pohjanmaan museolle ja ympäristökeskukselle. Pohjanmaan liitolle toimitetaan myös ko. cd. - Yhteistyö on alueella vireillä kylätoimikuntien kanssa, jotka mahdollisesti laativat samaa perusaineistoa hyväksi käyttäen Orismalan ja Valtaalan kyläsuunnitelmat. Kannanotot perusselvityksistä ja tavoitteita osayleiskaavalle: Pohjanmaan liitto/ Pirjo Niemi - Voimassa olevassa seutukaavassa alue on varattu nykyisiin taajamatoimintojen alueeksi, taajamatoimintojen reservialueeksi tai asuntoalueeksi. Voimassa olevassa seutukaavassa kuuluu alue myös Kyrönjoen kulttuurimaisema-alueeseen. - Vasussa ( Vaasan seudun aluerakennesuunnitelma 2030) Kehitystavoitteet ja strategiat on esitetty kolme eri kehitysmallia. Todennäköisesti maakuntakaavan perustaksi tulee osia kaikista eri malleista. Mallin Kehitysvyöhyke yhdyskuntarakenne 2030 mukaan alue sijoittuu liikenteellisesti vetovoimaiselle vyöhykkeelle ja Orismala on määritelty asutuskeskukseksi lähinnä nykyisten olemassa olevien palvelujen ansiosta. maakuntakaavaan tulee Orimalan kohdalle todennäköisesti kehittyvän kylän merkintä. - Osayleiskaavan suunnittelussa tulisi ottaa huomioon kaksiraiteisen rautatien tilatarpeet. - Pohjanmaan liitossa on selvitelty reitistö tarpeita. Kaava-alueella risteilee ja sivuaa näistä reiteistä mm. valtakunnallinen- ja seudullinennen polkupyöräreitti,. - Kalliojärven alue tullaan huomioimaan maakuntakaavassa matkailuvetovoimaisena alueena, jolla on sekä seudullista että valtakunnallista merkitystä.. Yhteys Marjaniemeen Kalliojärveltä on tärkeä.

14 Tiehallinto / Veli-Matti Heikkilä on tehty valtatien perusparannuksen yleissuunnitelma - yleissuunnitelman mukaan tulee yleiskaavaan varata alueet eritasoristeykselle Napue- Valtaala risteykseen. ET kevyenliikenteen alikulun toteuttaminen Napue-Valtaalan risteyksessä on kiireisimpiä hankkeita Isossakyrössä. - yleissuunnitelman mukaan Kortesluomantien liittymä poistetaan - yleissuunnitelmassa esitetty valtatien ohituskaista ajatusta on kehitelty suunnitelmassa esitetystä vastinparillisesta ohituskaistasta keskikaiteelliseen 7,7 metriä leveään tiehen. Valtaalan kohta olisi sijainniltaan paras. Toteuttamisajankohdasta ei ole tietoa. Pohjanmaan museo / Kaj Höglund - KH:lle ei ollut toimitettu riittävästi tietoja laaditusta inventoinnista etukäteen. Sovittiin, että käydään läpi inventoinnin arvotukset sekä miten rakennuskanta tulisi huomioida kaavoituksessa museon ja kunnan välisessä neuvottelussa. Pohjanmaan museo / Pentti Risla - Luontoselvityksessä on maininta taikinamarjan esiintymisestä. Sitä voidaan pitää selkeänä merkkinä rautakauden aikaisesta asutuksesta. Koko alueen peltoalue on ollut veden yläpuolella rautakaudella. Myös maanalaiset polttokenttäkalmistot ovat mahdollisia tällä alueella. - Luontoselvitystyön yhteydessä olisi tullut olla yhteydessä Pohjanmaan museoon, jolloin tutkija olisi voinut olla paikalla inventoijan kanssa. - Todettiin, että Kyrönmaan opiston opintopiirin kanssa on sovittu seuraavan kesän kohteeksi Orismala- Valtaalan osayleiskaava-alue. Opintopiirin tarkoituksena on kartoittaa mahdolliset muinaisjäännösten esiintymät alueella. Töitä tulee valvomaan Erkki Salminen Pohjanmaan museosta ja ryhmän yhdyshenkilönä toimii Tarja Ollila. Länsi- Suomen ympäristökeskus / Tapani Lehtoluoto - TL piti rakennusinventointia kattavana ja hyvänä. - Valtaalan kivisillan kohtalo on ongelmallinen. Ympäristökeskus on tehnyt aikanaan siitä suojelupäätöksen, mutta koska silta on ns. isännätön silta sitä ei suojeltu. Tie on ns lakkautettu yleinen tie ja tien alueet kuuluvat ympäröiviin tiloihin, joille myös sillan omistus kuuluu. Silta kaipaisi kipeästi kunnostusta. Länsi-Suomen ympäristökeskus / Raine Saari - Orismala joen tulvasuojelu-suunnitelmien tekoa varten rahoitusanomukset on vireillä. Tulvavaara joen varrella on ilmeinen. Mitoitus lähtökohtana ja lausuntojen perusteina pidetään tänä päivänä kerran sadassa vuodessa tapahtuvaa tulvaa. Ko. tulvakorkeus vastaa melko hyvin ympäristökeskuksen viimevuosien lausunnoissaan esittämää vaatimusta tulvakorkeudesta kerran 50:ssä vuodessa + metri, jonka alapuolelle ei saa sijoittaa kostuessaan vahingoittuvia rakenteita. - RS ei pitänyt ristiriitana sitä, että alue on myös valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Joen uoman perkaamisessa ja uoman laajentamisessa otetaan myös maisemalliset tekijät huomioon. Jokirantapuustoryhmiä tullaan säilyttämään pitkin jokivartta. Myös ympäristökeskuksen alueidenkäyttöosasto valvoo osaltaan sitä, ettei maisemallisia arvoja turmella. On esimerkkejä, joissa mm. Natura-alueille on toteutettu tulvasuojelu. Länsi- Suomen ympäristökeskus / Irma Hyry

15 - IH esitti, että tulisi laatia myös kunnallistekninen perusselvitys ja väestön sijoittumista alueelle kuvaava kartta. ET esitteli alueelle jo toteutetun kunnallistekniikan. Runkoviemäri ulottuu jo Valtaalaan Kalliojärven alueelle ja Kupen autohallille saakka. Orismalassa on pienpuhdistamo. Koko alueella on vesijohtoverkosto. - Kunta tai osuuskunta voi olla hakijana TE-keskukselta viemäriverkoston toteuttamiseen myönnettäviin määrärahoihin - Kaikkien kuntien tulee laatia vesihuollon kehittämissuunnitelma ja se tulee olla valmiina vuoden kuluttua maaliskuussa. Todettiin, että asia on Isossakyrössä vireillä ja lisätietoja voi tiedustella kunnan teknisen toimen johtajalta Paavo Perälältä Länsi-Suomen ympäristökeskus / Matti Rantala - MR toi esille, että myös Ylistaron kunta alueen rajutuessa kuntarajaan olisi pitänyt olla paikalla. Seuraavaan palaveriin Ylistarokin tullaan kutsumaan. - Alue rajautuu myös E-P:n maakuntarajaan. EP:N maakuntakaava tulee ottaa huomioon suunnittelussa. - MR piti hyvänä, että Kalliojärven alueen maankäyttö kuuluu osayleiskaava-alueeseen, mutta esitti myös kysymyksen onko yleiskaavatasoinen maankäytön suunnitelma riittävä. Todettiin, että alueella on vireillä myös asemakaavan laatiminen. - Jouni Hongell on käynyt läpi tehdyn luontoselvityksen eikä hänellä ollut siihen huomautettavaa. - MR toi esille valtakunnalliset maankäyttötavoitteet, joista erityisesti tällä alueella tulisi arvokas maisema-alue ja rikas kulttuuriympäristö ottaa perustaksi. - Pyrkimys jätevesikuorman pienentämisestä tulisi olla myös maankäytön tavoitteena - Melualueet tulisi huomioida. Uusia asunto alueita ei tulisi sijoittaa raide- tai maantieliikenteen melualueille. - Vaikutusten arvioinnin yhteydessä tulisi huomioida kaavataloudellinen selvitys. Vaikutuksia arvioitaessa on esim. käytetty pisteytys menetelmää, jolloin muutkin arvot kuin toteuttamiskustannukset tulee huomioiduksi Muistion laatija: Liisa Kasi, aluearkkitehti ============================================ Tiina Junnilainen, ylitarkastaja (DI) Ratahallintokeskus Kunnossapitoyksikkö PL 85 (Kaivokatu 6), 000 HELSINKI Puh , Fax ============================================ Koska Ratahallintokeskuksesta ei ollut edustajaa viranomaisneuvottelussa 2.3., lähetän Ratahallintokeskuksen kannalta keskeiset näkökohdat tässä

16 vaiheessa kaavahanketta näin sähköpostitse. Kaava-alueella on useita tasoylikäytäviä. Se, että juna- ja muu liikenne kohtaavat tasossa, ei koskaan ole turvallisin vaihtoehto ja siksi kaavahankkeissa tulisikin miettiä toimintojen sijoittelua siten, ettei tasoylikäytäviin ohjautuisi lisää liikennettä. Osayleiskaava-alueen nykyisistä tasoylikäytävistä on lähitulevaisuudessa tarkoitus poistaa Annalan tasoylikäytävä ja korvata Orisbergin tasoylikäytävä eritasoristeyksellä. Näistä aiheutuvat muutokset liikenneyhteyksissä olisi huomioitava kaavassa. Aina rakennettaessa lähelle rautatietä on huomioita sekä melun että tärinän mahdollisuus. RHK:n ympäristöohjelmaan liittyvänä yhtenä lähtökohtana on, että mikäli uutta asuinrakentamista osoitetaan radan läheisyyteen, radan ja asuinalueiden väliin tulee merkitä ympäristöön sopiva suojavyöhyke, kuten toimisto-, varasto- tai teollisuusrakennusten alue tai riittävän leveä viheralue.

17 LIITE 4 NELIKENTTÄ ANALYYSI Nelikenttäanalyysi laadittiin Orismalan ja Valtaalan kylätoimikuntien kanssa yhteistyönä Seuraavassa kooste analyysistä: VAHVUUDET: - KALLIOJÄRVI - VAPAA-AJANKESKUKSEN TARJOAMAT TILAT - MAJOITUSTILAA LÖYTYY - KARAVAANAREITTEN ALUE - KARAVAANARIT PALVELUJEN KÄYTTÄJINÄ - ORISBERGIN MERKITYS MATKAILULLE - PALVELUT ORISMALASSA, KAUPPA, PANKKI, RYHMIS, URHEILUKENTTÄ, TENNISKENTTÄ - KOULUT - KUNNAN VUOKRATALOT - YLIPÄÄN NUORISOSEURA - LUONTO - LUONTOPOLUT - HIIHTOLADUT, PURURADAT - NÄKÖTORNI - ULKOILUMAASTOT - AMPUMARATA, ERÄSALO - KYRÖNJOKI - KELKKAREITIT - RAUHALLINEN ASUNTOYMPÄRISTÖ - ALUEEN YRITYSTOIMINTA, JOHANPUU, AUTOLIIKKEET - LÖYTYY AMMATTITAITOISIA IHMISIÄ PALVELEMAAN YRITYSTOIMINTAA - HYVÄT TIEYHTEYDET - RAUTATIE JA ASEMA - ASFALTOIDUT TIEOSUUDET JA KATUVALOT - VAASAN JA SEINÄJOEN LÄHEISYYS - VIEMÄRIRUNKO HEIKKOUDET: - PALVELUT PUUTTUU VALTAALASTA - VÄESTÖ VANHENEE - VÄKI VÄHENEE - VÄESTÖN PASSIIVISUUS - AKTIIVISIA IHMISIÄ PUUTTUU IDEOITTEN ETEENPÄIN VIEMISEKSI - KOULUTETULLE TYÖVOIMALLE EI OLE TÖITÄ - VANHUSTEN PALVELUTALO / SENIORITALO PUUTTUU - VALTATIEN ALITUS PUUTTUU VALTAALAN RISTEYKSESTÄ - KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT PUUTTEELLISIA - PAANATIEN JA ORISBERGIN TIEN KUNTO HUONO - ORISBERGIN ALUEEN VAJAAKÄYTTÖ MAHDOLLISUUDET: - ASUMATTOMAT RAKENNUKSET MYYNTIIN - KESKEINEN SIJAINTI JA HYVÄT MAHDOLLISUUDET YRITYSTOIMINNALLE - ORISBERGIN ALUEEN KÄYTÖN TEHOSTAMINEN - ORISBERGIN JÄRVEN VIRKISTYSKÄYTTÖ - HANKKEISTUKSEN MAHDOLLISUUDET - KALLIOJÄRVEN KEHITTÄMISEN SUOMAT MAHDOLLISUUDET, PIPERATA, KELKKAKOURU, TALVICARTING, MOPOSKOOTTERI KELKAT, VAIJERIRATA LAMMEN YLI, LUMIKENKÄKÄVELY - ELÄMYSMATKAILUN KEHITTÄMINEN - MAATILAMATKAILUN KEHITTÄMINEN - ELÄINMATKAILUN KEHITTÄMINEN - MATKAILUN YHTEISTYÖYRITYKSET - METSÄSTYKSEN KEHITTÄMINEN MATKAILUN PUITTEISSA UHAT: - RADAN SÄHKÖISTYS VÄHENTÄÄ RADAN YLITYSMAHDOLLISUUKSIA, HAITTA MAANVILJELYLLE JA YLIKULKUJEN VÄHENTÄMISEN VAIKUTUS ASUKKAIDEN LIIKKUMISELLE - VÄESTÖN IKÄÄNTYMISEN JA VÄHENEMISEN VAIKUTUKSET PALVELUIHIN - IHMISTEN PASSIIVISUUS - MAATALOUDEN ASEMA TULEVAISUUDESSA

18 Liite 42 Kylätoimikuntien ryhmätöiden yhteenveto Kylän elinvoimaisuuden ( asukasmäärän ) lisääminen Tavoite Osayleiskaava Hanke - Tonttimyyntimyönteisyyden lisääminen - osayleiskaavassa aluevaraukset asuntoalueille sekä periaatteet hajaasutusluonteisen asutuksen sijoittumiselle 2 Tyhjien ja siirrettävien talojen sekä talousrakennusten kartoitus 3 Kunnan maan kaavoitus - Osayleiskaavan perusselvityksissä rakennuskannan inventointi - aluevaraukset osayleiskaavassa - mahdollinen osa muuta hanketta hanke? Aikaisempi hanke Mummonmökkiprojekti - 4 Tonttipörssi, talopörssi -Luonnosvaiheessa - osayleiskaavassa aluevaraukset asuntoalueille sekä periaatteet hajaasutusluonteisen asutuksen sijoittumiselle hanke? 5 Alueen markkinointi /kohdennettu markkinointi/ eri ryhmät / lapsiperheet / paluumuuttajat / ammatinharjoittajat esim. pien- ja kuljetusyrittäjät/ harrastuksen mukaan asuinpaikkansa valitsevat - mahdollisuudet esim. hevosten pitoon, hyvät hiihtomaastot Osayleiskaavaan laadinnan yhteydessä kertynyt materiaali käytettävissä markkinointiin Hanke? Nettisivut nettisivujen päivittäminen Kyläesitteiden ajan tasalla pito ja kylän markkinointi mm. Internetsivuilla. 6 Asuntojen rakentaminen ja markkinointi yritystoimintaa? Puhtaan luonnon ja muun lähiympäristön arvojen hyödyntäminen: 7 Ympäristönhoitoon panostaminen ja sitä kautta kylän ilmeen kohentaminen. 8 Luonto- ja kulttuurikohteiden kartoitus ja hyödyntäminen matkailukäyttöön Osayleiskaavaprosessi tuottaa tietoa hoitoa vaativista kohteista koko alueelta sekä suositukset hoitotoimenpiteille Osayleiskaavaan laadinnan yhteydessä kertynyt materiaali käytettävissä suunnitteluun ja markkinointiin Hanke? Hanke?

19 9 Erilaisten ulkoilureittien suunnittelu: patikka-, hiihto-, pyöräily-, moottorikelkkailu-, melonta-, luistelu-, kalastus- ym. tarkoituksiin. 0 Näkötornien rakentaminen patikkareittien varteen. Metsästys- ja kalastusmahdollisuudet / hyödyntäminen Suunnitteilla - olemassa olevat em. kohteet karttaesityksenä - Hanke? - Hanke? 2 Vesistöjen hoito - Hanke? 3 Joen kunnostaminen virkistys- ja matkailukäyttöön, kanoottireitti, uiminen, ravustus, kalastus - Hanke? 4 Melontareitin välietappipaikan kehittäminen - Hanke? Meneillään olevan hankkeen täydentäminen 5 Rannan kunnostaminen (uimaranta ja - Hanke? matonpesupaikka) ja perinnepolku, mahdollinen ulkoilmanäyttämö samalle alueelle. 6 Joen ruoppaus, maisemallisten tekijöiden huomioon ottaminen 7 Joen ruoppaus / tulva-altaat maiseman monipuolisuuden lisääjinä ympäristökeskus / kunta / maanomistajat 8 Tonttialueiden / reunavyöhykkeiden istutus Osayleiskaavaprosessi tuottaa tietoa hoitoa vaativista kohteista koko alueelta sekä suositukset hoitotoimenpiteille Hanke? Liikenneyhteyksien parantaminen: 9 Teiden kunnostus osayleiskaavassa esitetään tiealuevarauksina suunnitelmissa olevat liikenneyhteyksien parannushankkeet yhteys tielaitokseen ja ko. kunnan hallinnonalaan / vaikuttaminen / hanke Nuorison viihtyvyydestä huolehtiminen: 20 Nuorisotilojen perustaminen peleineen ym. toimintavarusteineen, voisi samalla toimia kylän yleisenä tiedotuspisteenä, jossa olisi mm. Internetpalvelut kyläläisten käyttöön, osa-aikaisen toiminnanohjaajan palkkaaminen. 2 Tietoliikenneyhteyksien parantaminen eli Internetin laajakaistayhtey- det kylälle. - yhteys ko. kunnan hallinnonalaan/ vaikuttaminen / hanke - yhteys ko. kunnan hallinnonalaan/ vaikuttaminen / hanke 22 Internet palvelupiste koululle - yhteys ko. kunnan hallinnonalaan / vaikuttaminen / hanke

20 23 Jääkiekkokaukalo. - yhteys ko. kunnan hallinnonalaan / vaikuttaminen / hanke 24 Koulun toiminnan turvaaminen ja kehittäminen toimintakeskukseksi - yhteys ko. kunnan hallinnonalaan/ vaikuttaminen / hanke Vanhusten elämän turvaaminen: 25 Vanhuspalvelujen kartoitus; mahdollisen ruokailun järjestäminen koululta. - yhteys ko. kunnan hallinnonalaan / vaikuttaminen / hanke 26 Vanhusten pienkoti. - yhteys ko. kunnan hallinnonalaan / vaikuttaminen / hanke 27 Kyläavustaja - yhteys ko. kunnan hallinnonalaan vaikuttaminen / hanke Lapsiperheiden tarpeiden turvaaminen: 28 Perhepäivähoidon tarpeen ja tarjonnan kartoitus. 29 Eläkeläisten ja vanhempien ihmisten tiedon, taidon, kokemuksen ja työpanoksen hyödyntäminen. puistotätitoiminta - yhteys ko. kunnan hallinnonalaan vaikuttaminen / hanke - yhteys ko. kunnan hallinnonalaan vaikuttaminen / hanke 30 Kyläavustaja - yhteys ko. kunnan hallinnonalaan vaikuttaminen / hanke Taloudellisen toimeliaisuuden lisääminen: 3 Maatalous ym. yritystoiminta, verkostoituminen, sivuelinkeinot, osuuskunnat, osto- ja myyntirenkaat Osayleiskaavassa pyritty huomioimaan alueen elinkeinojen toimintaedellytykset Mahdollinen hanke? 32 Palvelujen tuottaminen matkailijoiden tarpeisiin. Osayleiskaavaan laadinnan yhteydessä kertynyt materiaali käytettävissä suunnitteluun ja markkinointiin Mahdollinen hanke?

21 33 Etätyöt, laajakaistayhteydet - Mahdollinen hanke? 34 Monipuolista pienyritystoimintaa, - Mahdollinen hanke? puunjalostusta 35 Palveluiden kehittäminen ( tarjonnan ja - Mahdollinen hanke? tarpeiden kartoitus, pestipalvelu, pankki ) 36 Lähi- ja luomuruoka - Mahdollinen hanke? 37 Luonto- ja elämysmatkailun kehittäminen Osayleiskaavaan laadinnan yhteydessä kertynyt materiaali käytettävissä suunnitteluun ja markkinointiin Mahdollinen hanke? Yhteistyön ja yhteishengen lisääminen: 38 Yhteistyöryhmän kasaaminen - Neuvottelut kylien kehittämishankkeen vetäjän Seppo Salonsaaren sekä Yhyres yhdistyksen kanssa 39 Hankerahoituksen aikaansaaminen - Neuvottelut kylien kehittämishankkeen vetäjän Seppo Salonsaaren sekä Yhyres yhdistyksen kanssa 40 Myönteinen julkisuuskuva Osayleiskaavan yhtenä tärkeimmistä tavoitteista on alueiden kaikenpuolisen kehittämisen edellytysten sekä olemassa olevien arvojen turvaaminen. Osayleiskaavaproses -si luo myönteistä julkisuuskuvaa. Mahdollinen hanke

22 Liite 43. Lausunto tulvakorkeuksista ja suositeltavista rakentamiskorkeuksista Isonkyrön kunnan kaavoitettavilla alueilla

Mäkelä-Saapunki kyläyhdistys ry Kyläsuunnitelma 2009

Mäkelä-Saapunki kyläyhdistys ry Kyläsuunnitelma 2009 Mäkelä-Saapunki kyläyhdistys ry Kyläsuunnitelma 2009 Eilen, tänään ja huomenna eli suunnitelma kylän kehittämiseksi Kyläsuunnitelman sisällys 0. Johdanto 1. Tavoitetila tähän pyritään 2. Historia kylän

Lisätiedot

Oravin alueen kyläsuunnitelma - Savonlinnan Ahvensalmi, Oravi ja Juvola

Oravin alueen kyläsuunnitelma - Savonlinnan Ahvensalmi, Oravi ja Juvola Oravin alueen kyläsuunnitelma - Savonlinnan Ahvensalmi, Oravi ja Juvola Sisältö 1 Kyläsuunnitelman laatiminen... 3 2 Kyläkysely... 4 3 Alue... 4 4 Kylien historiaa... 5 5 Erityiskohteet... 5 5.1. Linnansaaren

Lisätiedot

RÖYKÄN KYLÄKYSELYN VASTAUKSET

RÖYKÄN KYLÄKYSELYN VASTAUKSET Vastauksia yhteensä 83 kpl:tta, joista sähköisiä 48 kpl:tta ja paperisia 35 kpl:tta. Kunkin kysymyksen vastaajien lukumäärä on ilmoitettu kysymyksen jälkeen n=x. 2. Vastaajan sukupuoli (n=83) 25 miestä

Lisätiedot

Hajalan kyläsuunnitelma

Hajalan kyläsuunnitelma Hajalan kyläsuunnitelma Luonnos 17.11.2011 Sisällysluettelo: 1. Miksi kyläsuunnitelma laadittiin ja miten? 2. Historiasta nykypäivään 3. Kylän nykytilanne Sijainti ja liikenne Kunnallistekniikka Palvelut

Lisätiedot

1. Kyläsuunnittelun taustaa 1.1. Suunnittelun käynnistyminen ja toteutus 1.1.1. Kyläkyselyn toteuttaminen 1.1.2. Suunnitteluryhmien toiminta

1. Kyläsuunnittelun taustaa 1.1. Suunnittelun käynnistyminen ja toteutus 1.1.1. Kyläkyselyn toteuttaminen 1.1.2. Suunnitteluryhmien toiminta KYLÄSUUNNITELMAN SISÄLLYS 1. Kyläsuunnittelun taustaa 1.1. Suunnittelun käynnistyminen ja toteutus 1.1.1. Kyläkyselyn toteuttaminen 1.1.2. Suunnitteluryhmien toiminta 2. Kylän historia 2.1. Asutuksen leviäminen

Lisätiedot

KORKEAOJAN KYLÄSUUNNITELMA 2005

KORKEAOJAN KYLÄSUUNNITELMA 2005 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1. KYLÄN TOIMINTA MENNEESTÄ NYKYPÄIVÄÄN 4 2. KORKEAOJA KYLÄNÄ 5 3. KORKEAOJA KARTALLA 6 4. PALVELUT 7 4.1 Julkiset palvelut 7 4.2 Yksityiset palvelut 7 5. KYLÄKYSELYN TULOKSET

Lisätiedot

NÄLKÄLÄNMÄEN KYLÄSUUNNITELMA

NÄLKÄLÄNMÄEN KYLÄSUUNNITELMA NÄLKÄLÄNMÄEN KYLÄSUUNNITELMA NÄLKÄLÄNMÄKI ALUEEN RAJAUS Kansikuva: Veljekset Karhumäki Oy:n ilmakuva nro 7432 Nälkälänmäestä noin vuodelta 1950. Julkaistu ottajan luvalla. NÄLKÄLÄNMÄEN KYLÄSUUNNITELMA

Lisätiedot

Porras-Ojainen - kyselytulokset. 1. Johdanto

Porras-Ojainen - kyselytulokset. 1. Johdanto Porras-Ojainen - kyselytulokset Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Vastaajien tiedot... 2 3. Kylän nykytila... 3 4. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset... 6 5. Palvelutarpeet... 9 6. Osallistuminen... 10

Lisätiedot

KAUKASTEN ALUEEN KYLÄ- SUUNNITELMA

KAUKASTEN ALUEEN KYLÄ- SUUNNITELMA KAUKASTEN ALUEEN KYLÄ- SUUNNITELMA 2006 SISÄLLYS ESIPUHE 4 1 KAUKASTEN ALUEKUVAUS 5 2 ELINKEINOT JA PALVELUT 10 3 YHDISTYKSET JA HARRASTUSTOIMINTA 15 4 ASUKASKYSELY JA TULOKSET 16 5 NYKYISTEN PALVELUIDEN

Lisätiedot

VIHTAVUOREN KYLÄSUUNNITELMA

VIHTAVUOREN KYLÄSUUNNITELMA VIHTAVUOREN KYLÄSUUNNITELMA 2 YLEISTÄ Kyläsuunnitelman ovat laatineet Vihtavuoren asukkaat yhdessä Äijälän Seudun Osuuskunnan kanssa vuosina 2003 2004. Alkusysäys kyläsuunnitelmalle saatiin, kun JyväsRiihi

Lisätiedot

Haapavesi. Keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus. Tavoitteet & HAAPAVEDEN KAUPUNKI

Haapavesi. Keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus. Tavoitteet & HAAPAVEDEN KAUPUNKI Haapavesi Keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus Tavoitteet & HAAPAVEDEN KAUPUNKI 2 Sisällysluettelo: 0 Alkusanat... 5 1 Tavoitteet... 6 11 Muista suunnitelmista tulevat tavoitteet... 6 11.1 Valtakunnalliset

Lisätiedot

Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys

Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys Asukaskysely Nuorisokysely Eläytymismenetelmä Turun ammattikorkeakoulu Tekniikka, ympäristö ja talous Anna Kangas & Jari Hietaranta 2011 SISÄLTÖ 1. Esipuhe

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2014 KÄRKÖLÄ KÄRJESSÄ. Suvaitseva, yhdessä tekevä, turvallinen ja luontoa kunnioittava kyläyhteisö

KÄRKÖLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2014 KÄRKÖLÄ KÄRJESSÄ. Suvaitseva, yhdessä tekevä, turvallinen ja luontoa kunnioittava kyläyhteisö KÄRKÖLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2014 KÄRKÖLÄ KÄRJESSÄ Suvaitseva, yhdessä tekevä, turvallinen ja luontoa kunnioittava kyläyhteisö SISÄLLYS JOHDANTO 3 Kyläsuunnitelman toteutus 3 Tarve 3 Suunnitelma 3 Kyläkysely

Lisätiedot

Sammaan Seudun Kyläsuunnitelma 2003

Sammaan Seudun Kyläsuunnitelma 2003 Sammaan Seudun Kyläsuunnitelma 2003 Kylän kehittämistervehdys Tämä kirjanen on Sammaan Seudun ensimmäinen kyläsuunnitelma. Tähän suunnitelmaan kiinteästi liittyvien kyläkyselyjen ja suunnittelutyön tarkoituksena

Lisätiedot

NIEMENKYLÄN KYLÄSUUNNITELMA

NIEMENKYLÄN KYLÄSUUNNITELMA NIEMENKYLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2006 2013 2 NIEMENKYLÄN KYLÄSUUNNITELMA JOHDANTO... 5 HIUKAN LUVIAN JA ERITYISESTI NIEMENKYLÄN HISTORIAA... 6 LUVIA... 6 NIEMENKYLÄ... 6 Kylän nimi... 6 Asutushistoria... 7

Lisätiedot

KURISJÄRVEN, LONTILANJOKILAAKSON, RIISIKKALAN JA SOTKIAN KYLÄSUUNNITELMA 2007

KURISJÄRVEN, LONTILANJOKILAAKSON, RIISIKKALAN JA SOTKIAN KYLÄSUUNNITELMA 2007 KURISJÄRVEN, LONTILANJOKILAAKSON, RIISIKKALAN JA SOTKIAN KYLÄSUUNNITELMA 2007 KURISJÄRVEN, LONTILANJOKILAAKSON, RIISIKKALAN JA SOTKIAN KYLÄSUUNNITELMA 15.5.2007 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2. KYLÄSUUNNITTELUN

Lisätiedot

Äetsän kunnassa sijaitsevan Kiikan kyläseuran alueen kyläsuunnitelma 2001 Päivitetty maaliskuussa 2004

Äetsän kunnassa sijaitsevan Kiikan kyläseuran alueen kyläsuunnitelma 2001 Päivitetty maaliskuussa 2004 Äetsän kunnassa sijaitsevan Kiikan kyläseuran alueen kyläsuunnitelma 2001 Päivitetty maaliskuussa 2004 Kiikan kyläseura ry on tehnyt alueelleen kyläsuunnitelman yhteistyössä Äetsän 8-kyläkunnan kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

VARPARANNAN ALUEEN KYLÄSUUNNITELMA 2009. Savonlinnan Haukiniemen, Varparannan ja Niittylahden alue Yhteisöllinen kylä lähellä luontoa.

VARPARANNAN ALUEEN KYLÄSUUNNITELMA 2009. Savonlinnan Haukiniemen, Varparannan ja Niittylahden alue Yhteisöllinen kylä lähellä luontoa. VARPARANNAN ALUEEN KYLÄSUUNNITELMA 2009 Savonlinnan Haukiniemen, Varparannan ja Niittylahden alue Yhteisöllinen kylä lähellä luontoa. Sisällys: 1 Johdanto sivu 3 2 Kyläkysely 4 3 Varparannan alue ja erityiskohteet

Lisätiedot

Kyrönmaan kyläkirjanen

Kyrönmaan kyläkirjanen KK Kyrönmaan kyläkirjanen Alkusanat Kylä, meille useimmille tuttu käsite, vai onko? Olemmeko koskaan pysähtyneet ajattelemaan, mikä kylä oikein on, mitä ja minkälaista toimintaa se pitää sisällään, millaisia

Lisätiedot

ASUKASKYSELYN TULOKSET

ASUKASKYSELYN TULOKSET ASUKASKYSELYN TULOKSET Sysmän taajaman kehittämisohjelma Petra Reimi 11.10.2013 Sysmän rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma EAKR-hanke 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 4 2 TAAJAMAN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT...

Lisätiedot

MAASEUTUPOLIITTISET TAVOITTEET Raahen kaupungin keskustaajaman ulkopuolella sijaitseville kylille

MAASEUTUPOLIITTISET TAVOITTEET Raahen kaupungin keskustaajaman ulkopuolella sijaitseville kylille MAASEUTUPOLIITTISET TAVOITTEET Raahen kaupungin keskustaajaman ulkopuolella sijaitseville kylille 1 SISÄLTÖ.. 1 Johdanto 2 1. Taustatiedot... 2-3 1.1. Maantieteellinen sijainti. 4 1.2. Kartta.. 4 1.3.

Lisätiedot

Kylien Köyliö Viihtyisä asuinympäristö

Kylien Köyliö Viihtyisä asuinympäristö Kylien Köyliö Kylien Köyliö Viihtyisä asuinympäristö Köyliön kunta 140 vuotta...4 Kankaanpää...8 Kepola...14 Ristola...20 MLL Köyliö...25 Tuiskula...26 Tuiskulan kesäteatteri...31 Voitoinen...32 Osuuspankki...37

Lisätiedot

TAAJAMAN KEHITTÄMISUUNNITELMA

TAAJAMAN KEHITTÄMISUUNNITELMA FCG Finnish Consulting Group Oy Pihtiputaan kunta TAAJAMAN KEHITTÄMISUUNNITELMA 559-P16809 31.12.2012 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Taajaman kehittämissuunnitelma I 559-P16809 31.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

VAMMALAN KAUPUNKI RAUTAVEDEN LÄNSIRANNAN OSAYLEISKAAVA

VAMMALAN KAUPUNKI RAUTAVEDEN LÄNSIRANNAN OSAYLEISKAAVA VAMMALAN KAUPUNKI RAUTAVEDEN LÄNSIRANNAN OSAYLEISKAAVA Liitteet 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2. Kaupunginvaltuuston seminaarin 15.4.2003 muistio 3. Kallialan kyläsuunnitelmaan sisältyvä ehdotus

Lisätiedot

TERVAJOEN OSAYLEISKAAVAN viranomaisneuvottelu Länsi-Suomen ympäristökeskuksessa

TERVAJOEN OSAYLEISKAAVAN viranomaisneuvottelu Länsi-Suomen ympäristökeskuksessa 1 LIITE 2, MUISTIOT VIRANOMAISNEUVOTTELUISTA MUISTIO 30.05.2005 TERVAJOEN OSAYLEISKAAVAN viranomaisneuvottelu Länsi-Suomen ympäristökeskuksessa Vaasassa Vähänkyrön kunta klo 9.00 11.00 Isonkyrön kunta

Lisätiedot

AHLAISTEN KYLÄSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2013

AHLAISTEN KYLÄSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2013 1 AHLAISTEN KYLÄSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2013 2 3 Sisällysluettelo Johdanto 1 Kylän kuvaus 2 Ahlaisten historia kyläkunnittain 2 4 Hanketoiminta Ahlaisissa 5 Ahlainen tänään 6 9 Erityispiirteitä Kellahdelta

Lisätiedot

KESKUSTAN LIIKE- JA ASUINALUE JA KESKUSTAAJAMAN ASUIN- JA TYÖPAIKKA-ALUE OSAYLEISKAAVAT

KESKUSTAN LIIKE- JA ASUINALUE JA KESKUSTAAJAMAN ASUIN- JA TYÖPAIKKA-ALUE OSAYLEISKAAVAT KESKUSTAN LIIKE- JA ASUINALUE JA KESKUSTAAJAMAN ASUIN- JA TYÖPAIKKA-ALUE OSAYLEISKAAVAT ASUKASKYSELYN TULOKSET RAPORTTI 2.3.2010 Mäkelininkatu 17 A, 90100 Oulu Puh.010 2414 600 Fax 010 2414 601 etunimi.sukunimi@airix.fi

Lisätiedot

Ahlaisten kyläsuunnitelma

Ahlaisten kyläsuunnitelma Ahlaisten kyläsuunnitelma Sisällysluettelo Johdanto 3 Kylänkuvaus 4 Ahlaisten historia kyläkunnittain 5 Hanketoiminta Ahlaisissa 8 Ahlainen tänään 8 Erityispiirteitä Kellahdelta ja Lampista 13-14 Kyläkyselyn

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto 3. Kylänkuvaus 4. Ahlaisten historia kyläkunnittain 5. Hanketoiminta Ahlaisissa 8. Ahlainen tänään 8

Sisällysluettelo. Johdanto 3. Kylänkuvaus 4. Ahlaisten historia kyläkunnittain 5. Hanketoiminta Ahlaisissa 8. Ahlainen tänään 8 Ahlaisten kyläsuunnitelma 2010-2016 Sisällysluettelo Johdanto 3 Kylänkuvaus 4 Ahlaisten historia kyläkunnittain 5 Hanketoiminta Ahlaisissa 8 Ahlainen tänään 8 Erityispiirteitä Kellahdelta ja Lampista 13-14

Lisätiedot

Kyrönmaan kyläkirjanen

Kyrönmaan kyläkirjanen KK Kyrönmaan kyläkirjanen Alkusanat Kylä, meille useimmille tuttu käsite, vai onko? Olemmeko koskaan pysähtyneet ajattelemaan, mikä kylä oikein on, mitä ja minkälaista toimintaa se pitää sisällään, millaisia

Lisätiedot