KUOLEMANSYYT DÖDSORSAKER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUOLEMANSYYT DÖDSORSAKER"

Transkriptio

1 SUOE VIRALLIE TILASTO FILADS OFFICIELLA STATISTIK OFFICIAL STATISTICS OF FILAD VI B: KUOLEASYYT TAULUJA DÖDSORSAKER TABELLER CAUSES OF DEATH I FILAD T A B L E S HELSIKI

2 T ätä julkasua myy: Denna publkaton säljes av: Ths publcaton can be obtaned from: Valton julkasutom sto A nnankatu Helsnk Statens publkatonsbyrå A nnegatan Helsngfors H elsnk. V altoneuvoston krjapano

3 Alkusanat T äm ä ju lkasu ssältää kuolem ansytä esttävät taulut vuodelta. K u olem ansyyt on luokteltu Lääkntöhalltuksen.. vahvstam an kuoln syyn m stö n m ukasest, joka perustuu a a lm an Terveysjärjestön vuonna h yväksym n ohjesn. Tähän kansanvälseen nm stöön tehtn jotakn m uutoksa ja selvennyksä kansanvälsen nm stön setsem ännessä tarkstuskonferenssssa P a rsssa... uutokset ja ta rk stukset Suom en osalta L ääkntöhalltus on h yvä k syn yt vuonna, ja ne on otettu huomoon tässä ju lkasu ssa. K uolleena syntyneden kuolem ansyden luokttelussa on seurattu Lääkntöhalltuksen vuonna vahvstam aa nm stöä. A n eston lääketeteellsen tarkastuksen on suorttan u t lääket. ls. A n tt Isotalo. T laston va lm stusta on johtanut aktuaar A n o K orpela. H elsngssä, T lastollsessa päätom stossa, henäkuussa. Förord Förelggande publkaton behandlar dödlgheten efter dödsorsak år. D en använda dödsorsaksnom enklaturen fastställdes av edcnalstyrelsen.., och grundar sg p å Världshälsovårdsorgansatonens d rektv av år. D en n tern a tonella nom enklaturen ändrades och förtydlgades vssa avseenden vd den sjunde revsonskonferensen P a rs... D essa ändrngar godkändes av edcnalstyrelsen år och ha beaktats förelggande publkaton. V d statstken om dödfödda har den av ed cnalstyrelsen år fastställda nomenklaturen följts. Den m edcnska gransknngen av m ateralet har skötts av med. lc. A n tt Isotalo. Statstken har sam m anställts under lednng av aktuaren A n o K orpela. H elsngfors, S tatstska centralbyrån, ju n. Eno H. Laurla Jorm a H yppölä

4 Ssällys Svu erkken seltyksä... Taulussa k ä y te ty t sy m b o lt... Vuoden kansanvälsen ja vuoden suom a lasen kuolnsyynm stön vertalutaulukko... Keskväkluku v In nehåll Sda Tecke förklarngar... Symbcler använda tabellerna... otsvarghet mellan års nternatonella nomenk latu r och den fnska av år... edel olkmängd år... 0 Tauluja. K uolem ansyyt än ja sukupuolen m u k a a n.... Kuolem ansyyt än ja sukupuolen m ukaan suurkaupungessa, m ussa kaupungessa ja kauppalossa sekä m aalaskunnssa.... Kuolem aan johtaneet tap a tu rm a t nden syyn, tapaturm apakan ja än m ukaan suurkaupungessa, m ussa kaupungessa ja kauppalossa sekä m aalaskunnssa.. 0. K uolem ansyyt läänettän.... K uolem ansyyt k u u k a u stta n.... Ensmm äsellä kävuodella kuolleden kuolem ansyyt läänettän ja kuukausttan.... Ensmm äsellä kävuodella kuolleden kuolem ansyyt elnajan ja sukupuolen m ukaan.... Kuolleena syntyneet kuolem ansyyn, syntyperän, ädn än, lapsen järjestysluvun ja syntym äptuuden m ukaan. Kuolleena syntyneet ädn kotpakan ja synnytysavun laadun m ukaan Kuolleena syntyneet syntym äpanon ja ptuuden m ukaan.... Kuolleena syntyneet lausunnon antajan, synnytysavun ja kuolem an toteam sajan m ukaan.... Kuolleena syntyneet kuolem ansyyn, raskauden kestoajan ja lausunnon an tajan m ukaan... Tabeller. D ödso'saker efter ålder och kön.... Dödso 'saker efter ålder och kön storstäder, övrga städer och köpngar sam t landskom m uner.... Olycksfall, som lett tll döden efter skadans tllkom stsätt, plats där olyckan nträffat och ålder fördelade på storstäder, övrga städer och köpngar sam t landskom m uner Dödsorsaker svs.... Dödso:'saker m å n a d sv s.... Dödso:'saker under första levnadsåret svs och m ånadsvs.... Dödsorsaker för döda under år efter ålder och kön. Dödfödda efter dödsorsak, börd eller utom äktenskap, m oderns ålder, barnets ordnngsnum m er och fostrets gd vd fö d e ls e n.... Dödföcda efter m oderns hem ort och efter v ar förlossnngen nträffat Dödfödda efter gd och vkt vd födelsen.... Dödfödda efter gvare av utlåtande, var förlossnngen n träffat sam t efter td p u n k ten för konstaterandet av döden.... Dödfödda efter dödsorsak, gravdtetens gd och gvare av u tlå ta n d e... Contents Page o te s... Explanaton of symbols... Comparson between the nternatonal lst of causes of death of the year and the F nnsh ls of causes of death of the year... ean populaton n... 0 Tables. Causes of death by age and s e x.... Causes of death by age and sex n the bg towns, other urban communes and n rural communes.... Deaths from accdents by external cause of njury, scene of accdent and age n bg towns, other u rb m communes and n rural communes Deaths by provnce.... Causes of death by m o n th.... Causes of death under one year of age by provnces and month.... Causes of death under one year of age by term of lfe and s e x.... Stllbrths by cause of death, legtmacy, age of mother, brth order and length of foetus at brth.... Stllbrths by mother s place of recdence m d place of d e lv ery Stllbrths by length and weght of foetus &t b rth. Stllbrths by ssuer of report, place of delhery and tme of confrmng of d e a th.... Stllbrths by cause of death, duraton of gestaton and ssuer of report...

5 ERKKIE SELITYKSIÄ = mehä; = nasa Väkvaltanen kuolema Aa R autatelkennetapaturm at Ab oottorajoneuvolkennetapaturm at Ac uut m aalkennetapaturm at Ad V eslkennetapaturm at Ae Ilm alkennetapaturm at B yrkytystapaturm at C Putoam s ja k aatu m stapatu rm at D K onetapaturm at E Terä ja lekkaaven aseden ja välneden ah euttam at tap a tu rm a t F Sähkötapaturm at G Tulpalon ja räjähdyksen ah euttam at tap a tu rm a t II Kuum en ja syövyttäven aneden aheuttam at tapatu rm at I Sätelyn ah euttam at tap a tu rm a t K Ampumaaseen aheuttam at tap a tu r m at L H ukkum stapaturm at uut tap aturm at, esm. putoavan esneen aheuttam at, elänten aheuttam at, tukehtum nen yms. Pa yrkyttäytym nen Pb H rttäytym nen Pc H ukuttautum nen Pd Itsensä am pum nen Pe Itsensä räjäyttäm nen Pf Itsem urha pstäm ällä, lekkaam alla ja skemällä Pg Itsem urha korkealta hyppääm ällä Ph Itsem urha m uulla tavon R urha, tappo ja pahonptely S Lapsenm urha Ta Sotatom en ah euttam at vam m at sotlalle Tb Sotatom en aheuttam at vam m at svlväestölle U Telotettu tuom ostum en päätöksen perusteella TECKEFÖRKLARIGAR = män; = kvnnor Våldsam död Aa Järnvägsolyckor Ab otorfordonsolyckor Ac A ndra olyckor trafk tll la:ds Ad Olyckor trafk tll sjöss Ae Olyckor lufttrafk B F örgftnngsolyckor C Fall D Olyckor orsakade av maskn(er) E Olyckor orsakade av skära.de och stckande förem ål eller vapen F Olyckor orsakade av ele k trs ström G Olyckor orsakade av eld och e rploson I I K L Olyckor orsakade av frä ta n e eller h e tt ämne Olyckor orsakade av strålnng Olyckor orsakade av skott Drunknngsolyckor A ndra olyckor t. ex. orsakade av fallande förem ål, djur, kvävnng o. s. v. Pa Självm ord genom förgftnng Pb»» hängnng Pc» t dränknng P d» * skott Pe»» sprängnng Pf»» skärande, sl ckande vapen eller huggvapen eller f c remål Pg Självm ord genom hopp från lö jd Ph Självm ord på a n n at eller ospecfcerat sä tt R ord, dråp och uppsåtlg m sshandel S Barnam ord Ta Skada genom krgshandlng m ltärtjän st Tb Skada genom krgshandlng m ot cvlbefolknng U A vrättad på grund av domstols utslag OTES = male; = female Volent death Aa Ralway accdents Ab otor vehcle accdents Ac O ther road accdents Ad W ater tran sp o rt accdents Ae A rcraft accdents B Accdental posonng C Accdental falls D Accdents caused b y m achnery E Accdents caused by cuttng and percng nstrum ents F Accdents caused by electrc current G Accdents b y fre and explosves H I K L Accdents caused by h o t substance and corrosve lqud Accdents caused by radaton Accdents caused by frearm Accdental drownng and submerson O ther accdents P a Selfnflcted posonng Pb» hangng Pc» submerson Pd» shootng Pe Sucde by explosves Pf Sucde by cuttng, percng and stabbng Pg Sucde by jum png from hgh place Ph Sucde by unspecfed means R urder, m anslaughter, assault and b attery S Infantcde Ta In ju ry resultng from operatons of war to m ltary personnel Tb In ju ry resultng from operatons of war to cvlans U E xecuted by sentence of court Tapahtumapakka Tapaturm ssa m erktään tapahtum apakka seuraavlla numerolla: 0. Teollsuuden työpakat. R akennustyöm aat. aatalouden ja sen svuelnkenojen ty ö pakat. etsä ja utto työm aat. Lkenteen ja kaupan työm aat. K ot ja pha. Julkset rakennukset, tom stot yms.. L atokset, asuntolat, saraalat yms.. Vrkstys ja urhelupakat. uut pakat Händelseplats Vd olycksfall betecknas handels rplatsen med följande sffror: 0. Industrns arbetsplatser. Byggnadsarbetsplatser. L antbrukets och dess bnärngars arbetsplatser. Skogs och flottnngsarbetspla tser. Trafkens och handelns arbesplatser. Hem m et och gården. A llm änna byggnader, byråer etc.. Inrättn n g ar, n tern at, sjukhus etc.. R ekreatons och drottsplatser. Övrga platser Scene A t accdents the scene of accdent s m arked by the followng num ber: 0. Industral establshm ent. C onstructon. Agrculture and related actvtes. Forestry and floatng. T ransport and trade. Home and yard. Publc buldngs, offces etc.. R esdent nsttutons. Places for recreaton and sport. Places not specfed Taulussa käytetyt symbolt Symboler använda tabell îrna Explanaton of symbols E m tään lm otettavana In tet fnns a tt redovsa agntude nl... Loogsest m ahdoton estettäväks Logskt omöjlg uppgft Category not applcable...

6 V uoden k a n sa n v ä lsen ja vuod en su o m a la sen k u o ln sy y n m stö n v ertalu taulu k k o otsvarghet m ellan års n tern aton ella n om enk latu r och den fn sk a av år C o m p a rso n between the n te rn a to n a l lst of causes of death of the yea r a n d the F n n s h lst of causes of death of the yea r Kansanvälsen ja suomalasen ykstyskohtasen nm stön num erot (00 ) ovat sam at. Kodnum ren den detaljerade nternatonella nom enklaturen (00 ) äro desamma som kodnum ren den detaljerade fnska nom enklaturen. The numbers of the detaled nternatonal lst of causes of death (00 IV ) are the same as those of the detaled Fnnsh lst. K ansanvälnen ja Suomen yks tyskohtanen nm stö Internatonella och fnska detaljerade nom enklaturen Internatonal and Fnnsh detaled lst of causes of death K ansanvälnen keskptkä nm stö (A) Internatonella m edellånga nom enklaturen (A) Internatonal ntermedate lst of causes of death (A ) A A 00 A 0 A 0, 0 A 0 0 A 00 A 0 A 0 A 0 0 A f O 0 \ 0 0 A 00 0 A 00 A 0, 0 A 0 A 0 A 0 0 A 00 A 0 A 0 A 0 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 00 A 0 A 0 A 00 A 0 A 0 0, 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 00 0 A 0 A A A 0 A A, A, 0 '0 0,0 0, A 000,0 0, 0 0 A 0 A 0 A A, A Kansanvälnen ja Suomen yks tyskohtanen nm stö Internatonella och fnska detaljerade nom enklaturen Internatonal and Fnnsh detaled lst of causes of death K ansanvälnen keskptkä nm stö (A) Internatonella m edellånga nom enklaturen (A) Internatonal ntermedate lst of causes of death (A ) A A 0, A 0 A A A A 0, A, 0, A, A 0 A A 0y / X 0 A 0 0 A 0, A A 0 A 0 A 0 ' 0, A 0. A 00 0, J 0 A I A A 0 0 A 0 A A A 0 A A A ' 0 A 0 0 A 00 0 A 0 0 A 0 A 0 A 0 A A 0 A 0 A 0 K ansanvälnen ja Suomen yks tyskohtanen nm stö Internatonella och fnska detaljerade nom enklaturen Internatonal and Fnnsh detaled lst of causes of death K ansanvälnen keskptkä nm stö (A) Internatonella m edellånga nom enklaturen (A) Internatonal ntermedate lst of causes of death (A ) A 0 A 0 A 0 A, A 00 A 0, 0 A 0 A, A A q J,0 A X A 0 A 0 A 00 A 0 A 0 0 A 0 0,, 0 A 0, A 0 A 0,,, A 0 0,, A 0 0 A 0 A 0 00 A 0, 0 A 0 A 0, f 0, 0. I 0 0 A I A 0,, a f J, A ld, A X 0 A 0 A r A 0 \ 0, I A 0 A 0 A, A 0 A, f 00 A { I A A K ansanvälnen ja Suomen yks * tyskohtanen nm stö Internatonella och fnska detaljerade nom enklaturen Internatonal and Fnnsh detaled lst of causes of death Kansanvälnen keskptkä nm stö (A) Internatonella m edellånga nom enklaturen (A) Internatonal ntermedate lst of causes of death (A ), pq f 0,, A X A 0 0, A A A 0 A,, A A A 0, T apaturm at, m yrkytykset ja pahonptelyt vam m an laadun m ukaan x). Olycksfall, förgftnngar och fall av msshandel efter skadans n atu r x). Accdents, posonngs and volence by nature of n ju ry). A () 00 0 A () 0 0 A 0 () 0 A () 0 A () 0 A () 0 A () 0 A () 0 0 A () 0 A () 0 A () 0 A () 0 A 0 /( ) 0 ä n d o u 0 l) K ansanvälsessä nm stössä on krjan osottam assa, e ttä on kysym ys lääketeteellsestä jaosta; suom alasesta nm stöstä p u u ttu u täm ä krjan. Den nternatonella nom enklaturen har bokstaven K fram för kodnum ret (medcnsk grupperng); den fnska nom enklaturen saknas bokstaven. The numbers of the nternatonal lst are preceded by the letter (medcal classfcaton). Ths letter has been omtted n the F nnsh lst.

7 T apaturm at, m yrkytykset ja pahonptelyt vam m an syyn m u k a a n ). Olycksfall, förgftnngar och fall av m sshandel efter skadans tllk o m stsä tt). Accdents, posonngs and volence by external cause of n ju r y ). K ansanvälnen keskptkä nm stö (A) Internatonella m edellånga nom enklaturen (A) Internatonal ntermedate lst of causes of death (A ) AE AE AE 0 AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE 0 K ansanvälnen ykstyskohtanen nm stö Internatonella detaljerade nom enklaturen Internatonal detaled lst o causes of death E 0 E fe 00 E 0 JE 0 E E 0 E E 0 E E 0 E E 00 E 0 E E fe \E E E fe E E 0 E E! E 0 E [ E 0 E J fe 0 E E E E E E E, E fe, E 0 E J E IE E, E 0 E Suom alanen ykstyskohtanen nm stö Fnska detaljerade nom enklaturen F nnsh detaled lst of causes of death Ab Aa Ac Ad Ae B C D G H I K L E Y Pa Pb Pc Pd, Pe Pf Pg Ph R S u Ta, Tb *) Y kstyskohtasessa kansanvälsessä nm stössä on num eron edessä E krjan; yks tyskohtasessa suom alasessa nm stössä ovat käytännössä krjam et ta krjanyhdstelm ät. Den detaljerade nternatonella nom enklaturen h ar nokstaven E fram för kodnum ret; den detaljerade fnska nom enklaturen användes bokstäver eller bokstavssam m anställnngar. The numbers n te detaled nternatonal lst of causes of death are 'preceded by the letter E. In the detaled Fnnsh lst s made use of letters only.

8 0 Keskväkluku vuonna edelfolkmängd år ean populaton n A. Ikäryhm ttän E fter åldersgrupp B y age groups Ikä Ålder Age espuolsa ankön ales aspuolsa Kvnnkön Females Ikä Ålder Age espuolsa ankön ales aspuolsä Kvnnkön Females Sum m a Tolat Y hteensä Sum m a B. L ään ettän Länsvs By provnces L ä n L ä n Provnce Keskväkluku edelfolkmängd ean populaton Koko Hela et Whole provnce espuolsa aukon ales Y hteensä Sum m a aalaskunnat Landskom m uner espuolsa ankön ales E lävänä syntynetä Levande födda Lve brths Ydtecnsä Sum m a aalaskunnat Landskommuner U udenm aan ylands Y urunporn ÅboBjörneborgs A hvenanm aa Å land Häm een T avastehus K ym en K y m m e n e kkeln S:t c h els PohjosK arjalan orra K a re le n s K uopon K u o p o KeskSuomen ellersta F n lan d s V aasan V a s a Oulun Uleåborgs Lapn Lapplands Y hteensä Sum m a Helsnk Helsngfors T urku Åbo Tam pere Tam m erfors *

9 TAULUJA TABELLER TABLES

10 . Kuolemansyyt än ja sukupuolen mukaan Dödsorsaker efter ålder och kön C auses of death hy age and sex I Tartunta ja lostaudt Infektonssjukdomar och parastära sjukdom ar... A Hengtyselnten tuberkuloos Respratonsorganens tuberkulos... A Avokalvon ja keskushermoston tuberkuloos Tuberkulos hjärnhnnorna och centrala nervsystemet.... A Suolston, vatsakalvon ja suollepeen musolmukkeden tuberkuloos Tuberkulos tarm arna, bukhnnan och tarm käxets ly m fk ö rtlar... A Luu ja nveltuberkuloos Tuberkulos ben och leder A uut tuberkuloosmuodot Tuberkulos, andra former A Synnynnänen kuppa edfödd syfls... A Hankttu kuppa Tdg, prmär och sekundär syfls A Selkäydnkato Tabes dorsals... A Halvaava tylsyys Paralyse générale... A 0 uut kuppamuodot Syfls, andra fo rm er... A Tppur Gonorré... A Lavantaut Tyfus... A Pkkulavantaut ja muu lavantaudn sukunen taut Paratyfus och annan salmonellanfekton... A Aasalanen kolera Asatsk kolera... A Luom ataut U ndulantfeber... A Punataut, kakk muodot Dysenter, alla former... A Tulrokko Scharlakansfeber... A Streptokokkangna Streptokockangna... A Ruusu R osfeber... A 0 Ylenen verenmyrkytys (bakteeren aheuttama) Septkem, septkopyem... A Kurkkum ätä D fte r... A Hnkuyskä Kkhosta... A Tarttuva avokalvontulehdus (menngokokken aheuttama) enngokocknfekton... A Rutto Pest... A Sptaal S p etälsk a... A Jäykkäkourstus Stelkram p... A Pernarutto jältbrand... A Äkllnen tarttuva lapshalvaus Akut barnförlamnng A Äkllnen tarttu v a avokuume Inhemsk sömnsjuka A 0 Lapshalvauksen ja avokuumeen jälktlat Följdtllstånd av akut barnförlamnng och nhemsk sömnsjuka A Isorokko K oppor... orb nfectos et parastar Tuberculoss organorum respratons Tuberculoss menngum et systemats nervos centrals Tuberculoss ntestnorum, pertone, lymphonodorum mesenter Tuberculoss ossum et artculorum Tuberculoss, formae alae Syphls congenta Syphls recens ITabes dorsals Dementa paralytca Syphls, formae alae Infecto gonococcca Typhus abdomnals Paratyphus et salmonelloss ala Cholera asatca Febrs undulans (Brucelloss) Dysentera, formae omnes Scarlatna Angna streptococcca Eryspelas Septcaema, septcopyaema Dphtera Pertusss Infecto menngococcca Pests Lepra Tetanus Anthrax Polomyelts anteror acuta Encephalts nfectosa acuta Polomyelts et encephalts cum sequels sanata Varola Huom. Kutakn Aryhmää vastaavat määrätyt Lääkntöhalltuksen.. vahvstaman kuolnsyynmstön ykstyskohtaset nmkkeet, kuten tar kemmn selvää sv. (vrt. myös sv. ). Esllä olevat kuolemantapauksa lmottavat luvut osottavat kertomusvuonna sattuneta tapauksa; kaksta Aryhmen vastaavsta ykstysstä nmkkestä e kertomusvuonna tetenkään esnny tapauksa. Anm. Varje Agrupp motsvaras av bestämda kodnummer den av edcnalstyrelsen.. fastställda detaljerade dödsorsaksnomen klaturen, såsom närmare framgår på sd. (jmf. även sd. ). De denna publkaten angvna sffrorna över dödsfall hänföra sg tll de fall, som nträffat under berättelseåret; alla kodnummer som motsvara Agrupperna återfnnas gvetvs cke bland sffrorna för berättelseåret. ote. See pages S and.

11 A Tuhkarokko ässlng... A Keltakuume Gula feb ern... A T arttuva keltataut Infektös hepatt... A Veskauhu V attu sk räck... A Plkkukuume ja m uut rketsataudt Fläckfeber ooh andra rckettsasjukdom ar... A Vlutaut el malara F ro ssa... A Sstosoomataut Sugmasksjukdom... A Rakkulamatotaut Blåsm asksjuka... A 0 Flarataut Flarasjukdom... A Koukkum atotaut H akm asksjuka... A uut m atotaudt Andra masksjukdomar... A uut tartunta ja lostaudt Andra nfektonssjukdomar och parastära sjukdom ar... ; orbll Febrs flava Hepatts nfectosa Rabes Febrs exanthematca et rckettsoses alae alara Schstosomass Echnococcoss Flarass Anchylostomass Infestatones helmnthcae alae orb nfectos s. parastar al II Kasvamet Tumörer... eoplasmata. Tumöres Pahanlaatunen kasvan: algn tumör : A suuontelon ja nelun munhålan och sv a lg e t... A ruokatorven m atstrupen... A mahalaukun m agsäcken... A ohutsuolen ja paksusuolen tunntarm en och grovtarm en... A peräsuolen ändtarm en... A kurkunpään la r y n x... A 0 henktorven, keuhkoputken ja keuhkojen; prmäärnen, sekundäärnen ta tarkemmn määrttelemätön luftstrupen, bronkerna och lungorna; prmär, sekundär eller utan närmare specfkaton... A nsän b rö stk ö rteln... A kohdun kaulan cervx uter... A kohdun muden osen, tarkemmn määrttelemätön annan del av uterus, utan närmare specfkaton... A eturauhasen p ro sta ta... A hon huden... A luuston, sdekudosten ta lhasten beusystemet, bndväv och muskulatur... A Pahanlaatunen kasvan muualla, sjant määrttelem ättä algn tumör på annat ställe, utan uppgven lokalsaton... A Valkovertaut Leukem... A Imusolusyöpä ja muut mukudoskasvamet Lymfosarkom och andra former av tumör lymfatska vävnaden... A 0 Hyvänlaatuset ja tarkemmn m äärttelemättöm ät kasvamet Bengna tumörer och tumörer av cke angven a r t... eoplasma malgnum: cavtats ors et pharyngs oesophag ventrcul ntestn tenus et crass rect laryngs tracheae, bronch et pulmons; prmarum, secundarum s. non defntum mammae ; cervcs uter partes alae s. non defntae uter prostatao cuts ' ossum et telae connectvae et musculorum eoplasma malgnum loc alterus non ndcat Leucaema et aleucaema Lymphosarcoma et neoplasmata systemats lymphatc et haematopoetc ala eoplasmata bengna et non defnta

12 III, IV P* ar & C! S u k u p u o l K ö n Sex Ik ä Ålder Age Herkstymäsaraudet. Umpertyksen saraudet. Aneenvahdunnan ja ravtsemuksen saraudet ja puutostlat. Veren ja vertamuodostaven elnten saraudet Allergska sjukdomar. Endokrna systemets sjukdomar. Ämnesomsättnngssjukdomar. utrtonsrubbnngar. l Blodets och blodbldande organens sjukdomar... A yrkytön yrkvtön struma Atoxsk struma... A Klprauhasmv'rkytys Klprauhasmyrkytys Tyreotoxkos... A Sokertaut Sockersjuka... A Vtamnpuutostaudt ja ja alravtsemustlat Avta mnoser och brstsjukdom ar... I A Vähä versyydet A nem er... A Herkstymätaudt; kakk m uut umprauhasten, aneenvahdunnan ja veren taudt Allergska sjukdomar; andra sjukdomar endokrna organ, andra ämnesomsättnngssjukdomar, och andra blodets sjukdomar _ J Yht. S :m a U n derlyng cause of death Causa morts orb Vlorb allergc!, allergc, systemats endocrn, meta 0 0 bolsm et nutrtons. orb systemats 00 0 haematopoetc et sanguns _ _ _ Struma struma atoxca.. Thyreotoxcoss rhyreotoxcoss cum (sne) struma _ 0 Dabetes mclltus 0. Avtamnoses et nsuffcentae nutrtons _. alae Anaemae Vnaemae orb lo allergc; allergc!; morb systemats endocrn 0 0 et metabosm metabolsm et systemats haemato atopoetc et sanguns al 0 0 V elsaraudet. Sarasmelsyys. Vajaaälysyys entala sjukdomar. Psykoneuroser. Patologska personlghetstyper... A elsaraudet Snnessjukdom ar... A Rakenteellset sarasmelsyydet sekä luonne ja käytösvat Psykoneuroser samt abnormteter karaktär och u p p fö rande... A Vajaaälysyys Abnormtet ntellgens... orb lorb ments. Psyehoneuroses. Personae 0 0 pathologcae _ Psychoses / sychoses _ Psyehoneuroses; sychoneuroses; consttuto consttute pathologca, characters, habtus Casus,'asus ntellgentae abnorms VI Hermoston ja astmen taudt ervsystemets och snnesorganens sjukdomar... A 0 Keskushermoston versuonston saraudet Sjukdomar. hjärnans och rjrggmärgens kärl... A Avokalvontulehdus (pats menngokokknen ta tuberkuloottnen) enngt (ej tuberkulos och menngokockmenngt)... A Keskushermoston pesäkekovettum ataut Scleross dssem nata... A Kaatum ataut Fallandesot.... _ A Slmän tulehdustaudt Inflammatorska ögonsjuk domar... A Kah Grå s ta r r... A Vherkah Grön starr... A Välkorvan ja kartolsäkkeen tulehdus Inflammaton _ mellanörat, mastodt... A Kakk muut hermoston ja astmen taudt Alla andra nervsystemets och snnesorganens sjukdomar orb Sorb systemats nervos et organorum sensus 0 ' 0 00 orb lorb vasorum cerebr et medullae spnals :.0 _ enngts lenn ts (non tuberculosa, non menngo _ coccca) Scleross dssemnata Eplepsa ïplepsa _ orb lorb ocul nflammator Cataracta lataracta Glaucoma laucoma Otts Itts meda, mastodtsm.. orb lorb systemats nervos et organorum sensus al VII Verenkertoelnten taudt Crkulatonsorganens sjukdomar... I A Reumaattnen kuume Reumatsk fe b e r... A 0 0 Kroonset reumaattset sydäntaudt Kronska reuma _ tska hjärtsjukdom ar... _ A Versuonten kovettumsen ja rappeutumsen aheuttam at sydäntaudt Arterosklerotska och degeneratva. 0 hjärtsju k d o m ar... A uut sydäntaudt Andra hjärtsjukdom ar..., 0! orb lorb organorum crculatons 0 0 Ï! _ Febrs 'cbrs rheumatca orb lorb chronc rheumatc cords ! 0 0 orb lorb arterosclerotc et degeneratv cor 0! j ! ds 0 0 j! orb lorb cords al!! S /

13 0^ I l S I I S u k u p u o l K ö n Sex Ikä Ålder Age ! 0!! 0 0 Y h t. S m a Underlyng cause of death C au sa m o rts A Verenpanetaut sydänoren Hyperton Ilyperton med hjärtsjukdom ar... A Verenpanetaut lman sydänoreta Hyperton Ilyperton uta: utan hjärtsjukdom ar... A Valtmoden taudt A rtärsjukdom ar... A uut verenkertoelnten taudt Sjukdomar de de andra crkulatonsorganen... _ 0 Hypertona cum morbo cords Hypertona morbo cords non ndcate 0 0 orb arterarum 0 0 orb organorum crculatons al 0 VIII Hengtyselnten taudt Respratonsorganens sjuk d o m ar... u A Ylempen hengtyselnten äkllset taudt Akuta nn fektoner övre lu ftv äg arn a... A Influenssa In flu en sa.... A Lohkokeuhkokuume Lobär lungnflammaton... = I A 0 Katarrkeuhkokuume, pesäkekeuhkokuume Bronkc Bronko pneumon... A Atyyppnon, prmäärnen ta muu keuhkokuume Prmär, atypsk eller annan pneumon... A Äkllnen keuhkoputkentulehdus Akut bronkt b n k t... A Kroonnen ja tarkemmn määrttelemätön keuhkopu keuhkoput kentulehdus Kronsk bronkt och bronkt utan närmare specfkaton... A Suurentuneet rsat Ilyperplastska tonsller och adc adenoder... A Keuhkopussn märkmä, keuhkojen märkäpesäke, keul keuh kopase Pleuraempyem ler eller lumfbscess... lungabscess... A Keuhkopussn tulehdus Lungsäcksnflammaton... spratonsorganen... A uut hengtyselnten taudt Andra sjukdomar r< re IX Ruoansulatuselnten taudt Dgestonsorganens sjuk sju! domo m ar... 0 A Hampaan ja sen ympärstön taudt Tandorgane Tandorganets A sjukdom ar... ahahaava agsår agsår... _ A 00 Pohjukassuolhaava D uodenalsår... A 0 0 ahatulehdus, mahakatarr, m pohjukassuolentulehdus ^ Gastrt, duodgnt duoden t... A 0 0 Umplsäkkeentulehdus Umplsäkkeentulehdns AAppendct ppendct... bukbråck u k b... A 0 0 Suolen tukkeuma ja ja tyrä Intestnal obstrukton och A 0 0 aha, suol ja ja paksusuoltulehdus paksusuoltulohdus (henklön kä väh vähn tään vkkoa) Gastroentert och költ (ålder mnst ; A 0 aksakovettuma Skrumplever plever... A 0 0 Sappkvtaut, sapprakontulehdus Gallstenssjukdor Gallstenssjukdom, = kolccystt kolecystt... A 0 0 uut ruoansulatuselnten taudt Andra dgestonsor ganens sjukdom ar... veckor) orb organorum respratons 0 0 Infectones acutae tractus resprator 0 0 superors Influenza Pneumona lobars Bronchopneumona 0 0 Pneumona prmara atypca et pneumona 0 0 ala s. non defnta Bronchts acuta _ Bronchts chronca et non defnta Hyperplasa tonsllarum Empyema pleurae et abscessus pulmons _ Pleurts 0 0 orb organorum respratons al ~~ 0 orb organorum dgestons orb dentum et regons dentals 0 0 Ulcus ventrcul. _ _ Ulcus duoden. _ Gastrts, duodents Appendcts. Obstructo ntestnals, herna abdomnals _ Gastroenterts et colts, aetas > XXVIII X des 0 0 _ Crrhoss hepats Cholelthass, cholecystts 0 orb organorum dgestons al 0 X Vrtsa ja ja sukuelnten taudt Urogentalorgane Urogentalorganens sjukdomar ar... A 0 Äkllnen munuastulehdus Akut n e frt... A 0 0 Kroonnen munuastulehdus; tarkemmn määrttelem; määrttelemä tön munuastaut Kronsk nefrt; nefrt utan upp upj gft om akut eller kronskt fall... U 0 0 orb organorum urogentalum 0 0 ephrts acuta ephrts chronca; nephrts non defnta

14 ö! j 0 Sukupuol Kön Sex Ikä Ålder Age A 0 Tulehdukset ja ja märkmset munuasssa Infektöss Infektösa njursju k d o m ar... A Yrtsatekv V rtsatekn Sten urn o rg an en... A Suurentunut eturauhanen Prostatahyperplasa... = A A sän saraudet Bröstkörtelns sjukdom ar... uut vrtsa ja ja sukuelnten taudt Andra urogen talorganens sjukdom ar... 0 l 0 0 f ' 0 0, 0 on _ Underlyng cause of death Causa morts Y ht. S:ma I I j n l orb nfectos renum ronutn Calculus systemats urnals 0 0 Hyperplasa prostatae orb mammae orb organorum urogentalum al XI Synnytykset sekä raskauden, synnytyksen ja lapsvuodeajan lsätaudt Förlossnngar samt havandeskapets, förlossnngens och barnsängstdens sjukdomar... A Raskauden ja ja lapsvuoteen lsätaudt Komplkatone Komplkatoner under havandeskapet och barnsängstden... A Raskaus ja ja lapsvuodeajan myrkytykset Havandeskaps och barnsängstdens förgftnngar... A Raskaudenakanen ta synnytyksestä aheutuva verenvuoto Havandeskapsblödnng eller av förlossnng förorsakad blödnng... A Keskenmeno lman ylestä verenmyrkytystä Abort utan uppgft om feber eller förgftnng... A Kuumenen keskenmeno ja ja stä johtuva ylenen verenmyrkytys Abort med feber och förgftnng... A 0 uut raskauden, synnytyksen jalapsvuodeajan taudt Andra sjukdomar under havandeskapet, förlossnngen förlossnnger eller barnsängstden...! 0! Partus, morb gravdarum, parturentum, puerperarum Complcatones n gravdtate et puerpero _ Toxcoses n gravdtate et puerpero _ Ilaemorrhaga n gravdtate et partu Abortus, seps s. toxcos non ndcata Abortus cum seps, febrls Casus al n gravdtate, partu, puerpero XII, XIII Ihon ja honalaskudoksen taudt. Tuk ja lkuntaelnten taudt Hudens och underhudens sjukdomar. Skelettets och rörelseorganens sjukdomar... p A Ihon ja honalaskudoksen tartuntataudt Infektoner _ hud. och underhud u d... A veltulehdus ja nvelrkko Artrt och osteoartros.... TV A A Lhasreumatsm ja tarkemmn määrttelemätön reumatsm uskelreumatsm och reumatsm utan specfkaton... Luumätä ja luukalvon tulehdus Benröta och perostl perostt A veljäykstymät sekä jalkojen ja nvelten epämuodostumat Ancylos av led och deformteter av ben och led e r... A uut hon sekä muut luden ja nvelten saraudet Andra hudens samt benens och ledernas sjukdomar I I orb cuts et telae subcutaneae. orb ) 0 ossum et organorum locomotororum. Infectones cuts et telae subcutaneae Arthrts et osteoarthross 0 0 Rheumatsmus musculorum et rheuma tsmus non defntus Osteomyelts et perostts Ancyloss et deformtates ossum et artculorum orb cuts, ossum, artculorum al :. orb cuts, ossum, artculorum al XIV Synnynnäset epämuodostumat edfödda mssbldnngar... aleformatones congentae A Selkärankahalko. Avo(selkäydn)kalvokohju Spna bfda. enngocele... A Verenkertoelnten synnynnäset epämuodostumat Crculatonsorganens mssbldnngar... A Kakk m uut synnynnäset epämuodostumat Alla andra medfödda mssbldnngar ssbldnngar Spna bfda. enngocele _ aleformatones congentae organorum crculatons crculatons : aleformatones congentae alae XV Vastasyntyneden ja varhaslapsuuden taudt Sjukdomar U(/d hnc hos uus nvfnddn nyfödda juuua n u. o. snärharn sp<»u spädbarn va l Sjuk /Jftjnar... 0 orb neonatorum et ann prm 0 A 0 I Syntymävammat Förlossnngsskador... A A Syntymän jälkenen valekuolema ja keuhkojen lmattomuus Skendöd, lufttom ma lungor... Vastasyntyneen tartuntataudt Infektoner hos nyfödda... 0!! 0 Laesones ntra partum _ Asphyxa, atelectass postnatals Infectones neonatorum

15 :o Peruskuolemansyy Grunddödsorsak Sukupuol Kön Sex Ikä Ålder Age I lee Yht. S:ma U n derlyn g cause of death Causa morts A Yarhaspunasoluvähäversyys orbus haemolytcus neonatorum (erythroblastoss)... A uut vastasyntyneden taudt Andra sjukdomar hos n y fö d d a... A Epätarkast määrtellyt vastasyntyneden ja ja varhaslapsuuden taudt, tarkemmn määrttelemätön keskosuus Brstfällgt precserade sjukdomar hos nyfödda och spädbarn, cke precserad om ogenhet _ 0 orbus haemolytcus neonatorum orb neonatorum al orb male defnt neonatorum et ann prm et mmaturtas non defnta XVI Oreta, vanhuus, epätarkast määrteltyjä tloja Symptom, Symp senltet, ofullständgt precserade f a l l Symptomata, senltas, casus male defnt A Vanhuus lman melsarautta Senltet utan uppgft om snnessjukdom... A Epätarkat ja ja tuntemattomat at taudn ja ja kuolnsyyt Otllräcklgt angvna eller okända sjukdoms och dödsorsaker Senltas, psychos non ndcata Causa morb et morts male defnta s. gnota XVII Tapaturmat, myrkytykset ja ja pahonptelyt Olycksfall, förgftnngar och m sshandel A. Vamman laadun mukaan Efter skadans natur Ars traumats A Kallon m urtum at Benbrott på hjärn sk ålen A Selkärangan ja vartalonluden m urtum at Benbrott ; på kotpelare och kroppsbenen... A 0 Raajojen murtumat Benbrott på extremteter... A Sjoltaanmenot lman murtumaa m Urledvrdnng utan. benbrott... A velten ja nhn lttyven lhasten nyrjähdykset ja venähdykset Ledernas och deras musklers stuknn! gar......" A Päänvammat (pats kallon murtuma) Skador på, huvudet (med undantag av b en b ro tt)... A Rntaontelon, vatsan ja lanton vammat Skador på, bröstkavteten, _buken och b äcken et All cases _ [ Traumata, venefca, njurae Fracturae cran 0 0 Z Fracturae columnae vertebrals, fracturae trunc 0 0 Fracturae extremtatum 0 Dslocatones, luxatones sne fractura Dstorsones, dstensones Laesones capts (fractura excepta) Laesones cav thoracs, abdomns, pelvs A uut haavat Övrga ÖvrDa sså år r... _! 0 Vulnera ala A Pntavam mat Y tsk ador... Laesones superfcales, contusones smp lca A Kehon aukkojen kautta tunkeutuneden veraden esneden aheuttam a hattoja ja vammoja Främ Corpora aléna per orfca naturala n mande kropp genom naturlv naturlg öppnng... 0 sertum A Palovammat B rännskador... _ Combustones A yrkytykset Förgftnngar Venefca 0 A 0 uut ja tarkemmn m äärttelemättömät vammat ja reak Laesones et reactones alae non spec tot Övrga ospecfcerade skador och reaktoner. 0 _ fcae. Tapaturmat Olycksfall... 0 AccdentsA (A ) Kallon m urtum at Benbrott på hjärn sk ålen... (A ) Selkärangan ja vartalonluden m urtum at Benbrott Benbrot ; på kotpelare och kroppsbenen... (A 0) Raajojen murtumat Benbrott på extremteter... (A ) Sjoltaanmenot lman murtumaa Urledvrdnngar Urledvrdnnga utan benbrott... (A ). Kakk tapaukset Samtlga fa ll... velten ja nhn lttyven lhasten nyrjähdykset ja venähdykset Ledernas och deras musklers stuk nngar... 0 Fracturae cran 0 = 0 trunc = Z Fracturae columnae vertebrals, fracturae Fracturae extremtatum Dslocatones, luxatones sne fracturae Dstorsones, dstensones

16 ! ro Peruskuolemansyy Grunddödsorsak Sukupuol Kön Sex Ikä Ålder Age : 0! 0 0 0! 0 0 Y ht. S:ma Underlyng cause of death Causa morts (A ) Pään vammat (pats kallon murtuma) Skador på huvudet (med undantag av b e n b ro tt)... (A ) Rntaontelon, vatsan ja ja lanton vamm at Skador på (A ) bröstkavteten, buken ooh bäckenet... uut haavat Övrga s å r... p p (A ) Pntavam mat Y tsk ad o r... > (A ) Kehon aukkojen kautta tunkeutuneden veraden esneden aheuttam a hattoja ja vammoja Främmande kropp genom naturlg öppnng... Främ (A ) Palovammat B rännskador... (A ) yrkytykset F örgftnngar... 0 (A 0) uut ja tarkemmn m äärttelem ättöm ät vamm at ja reaktot Övrga ospecfcerade skador och reaktoner _ Laesones capts (fractura excepta) 0 0 Laesones eav cav thoracs, abdomns, pelvs Vulnera ala Laesones superfcales, contusones smp lca _ ] Corpora aléna per orfca naturala n _ 0 sertum Combustones 0 z Venefca Laesones et reactones alae non specfcae B. Vamman syyn mukaan Efter skadans orsak AE. Tapaturmat Olycksfall AE Ab. oottorajoneuvolkenncvahngot otorfordonsolyckor... AE Aa, Ac Ae. uut lkennevahngot Andra trafk olyckor... AE 0 AE AE 0 Aa. Rautatelkennetapaturm at Järnvägsolyckor I Ac. uut maalkennetapaturm at Andra olyckor trafk tll lands... Ad. Veslkennetapaturmat Olyckor trafk tll sjöss... Ae. Ilmalkennetapaturmat Olyckor lufttrafk B. yrkytystapaturmat Olycksfall genom förgftnng C. Putoams ja ja kaatum stapaturm at at F a ll... D. D Konetapaturm K at at_asknolyckor asknolyckor... AE G. Tulpalon ja ja räjähdyksen aheuttamat at tapaturmat at Olycksfall förorsakade av eldsvåda eller exploson.. : 0 0 Causa traumats Accdents 0 otor vehcle traffc accdents Other traffc accdents Ralway accdents _ Other road accdents _ 0 Water transport accdents 0 Arcraft accdents 0 0. Accdental posonng Accdental falls 0 Accdents caused by machnery _ Accdents caused by fre and exploson AE H, I. I. Kuumen ja ja syövyttäven aneden sekä sätelyn aheuttam at tapaturm at Olycksfall förorsakade av heta och frätande ämnen samt s trå ln n g... H. Kuumen ja syövyttäven aneden aheuttam at tapaturm at Olyckor orsakade av frätande eller hett ä m n e... I. Sätelyn aheuttamat tapaturmat Olyckor or orsakade av strålnng... AE K. Ampumaaseen aheuttam at tapaturm at Olycksfall Olycks fäll förorsakade av skjutvapen... AE L. Hukkum stapaturmat Drunknng genom olycks händelse... AE E, F,. Kakk muut tapaturm at Alla andra olyckshändelser... E. Terä ja lekkaaven aseden ja välneden aheuttam at tapaturm at Olyckor orsakade av skärande och stckande föremål eller v a p e n... F. Sähkötapaturm at Olyckor orsakade av elektrsk ström... elekt. uut tapaturmat esm. putoavan esneen aheuttam at, elänten aheuttam at, tukehtumnen yms. Andra olyckor t.ex. orsakade av fallande föremål, djur, kvävnng o.s.v I 0 _ Accdents caused by hot substance and com sve lqud and by radaton _ Accdents caused by hot substance and corro sve lqud Accdents caused by radaton _ Accdents caused by frearm Accdental drownng and submerson 0 All other accdents 0 Accdents caused by cuttng and percng _ nstruments Accdents caused by electrc current Other accdents

17 P e ru s k u o le m a n s y y G ru n d d ö d s o rsa k Ikä Å lder Age Underlyng cause of death C au sa m o rts ro S u k u p u o l K ö n Sex 0 \ l ! 0 00 Y h t. S m a AE. Pa Ph. Ph. Itsemurhat Självmord Pa. yrkyttäytymnen Självmord genom förgft förgftnng... Ü K O Q O F. Pb. Hrttäytymnen Självmord genom hängnng. 0 ute? Pc. Hukuttautum nen Självmord genom dränkn n g... Pde. Itsensä ampumnen ta räjähdyttäm nen 0 Självmord genom skott eller sp rän g n n g... Pf. Itsemurha pstämällä, lekkaamalla ja skemällä Självmord genom skärande, stckande vapen eller huggvapen eller fö re m ål... Pg. Itsemurha korkealta hyppäämällä Självmord genom hopp från h ö jd... Ph. Itsemurha muulla tavon Självmord på annat eller ospecfcer&t ospecfcerat sätt ä t t... p L AE. R, R, S, U. urhat, tapot ja pahonptelyt. Lapsenmurhat. Telotukset tuomostumen päätöksen perusteella ord, dråp och msshandel. Barnamord. Avrättad på grund av domstols utslag.. _ 0 l R. urha, tappo ja pahonptely ord, dråp och _ 0 S. uppsåtlg msshandel... Lapsenmurha urha_barnamord B arn am o rd... U. Telotettu tuomostumen päätöksen perusteella Avrättad på grund av domstols utslag _ 0 Sucde Selfnflcted posonng Selfnflcted hangng 0 Selfnflcted submerson _ Selfnflcted submerson Selfnflcted shootng or sucde by explosves _ Sucde by cuttng, percng and stabbng :: z z Sucde by jumpng from hgh place. 0 Sucde by unspecfed means / urder, manslaughter, assault and battery. Infantcde _ urder, manslaughter, assault and battery _ Infantcde E = z Executed by sentence of court AE 0. Ta, Tb. T. Sotatomen aheuttamat vammat Skador genom krgshandlng... Ta. Sotatomen aheuttam at vammat sotlalle Skador genom krgshandlng mltärtjänst... Tb. Sotatomen aheuttamat vammat svlväestölle Skador genom krgshandlng mot cvlbefolk cvlbefolknng... _ Injury resultng from operatons of war Injury resultng from operatons of war to mltary personnel Injury resultng from operatons of war to cvlans Kuolleta yhteensä Döda n alles Tautehn kuolleta yhteensä I sjukdomar avldna nalles Tapaturmat, myrkytykset ja pahonptelyt, yhteensä 0 0 Olycksfall, förgftnngar och msshandel, nalles deaths All dseases Accdents, posonngs and volence, total

18 . Kuolemansyyt än ja sukupuolen mukaan suurkaupungessa), mussa kaupungessa ja kauppalossa sekä m aalaskunnssa Dödsorsaker efter ålder och kön storstäder), övrga städer och köpngar samt landskommuner Causes oj death by age and sex n the bg towns), other urban communes and n rural communes d I orb nfectos et p a ra sta r... A Tuberculoss organorum respratons... A Tuberculoss menngum et systemats nervos centrals A Tuberculoss ntestnorum, pertone, lymphonodorum m esen ter... A Tuberculoss ossum et artculorum... A Tuberculoss, formae a la e... A Syphls congenta... A Tabes dorsals... A Dementa p araly tca... A 0 Syphls, formae a la e... A Typhus abdom nals... A Paratyphus et salmonelloss a l a... A Angna streptococcca... A E ryspelas... A 0 Septcaema, septcopyaem a... A Pertusss... A Infecto menngococcca... A T e tan u s... A Encephalts nfectosa acuta... A 0 Polomyelts et encephalts cum sequels sanata... A orbll... A Hepatts nfectosa... A orb nfectos s. parastar al... II eoplasmata. Tum ores... eoplasma malgnum: A cavtats ors et pharyngs... A oesophag... A ventrcul... A ntestn tenus et crass... ') Helsnk, Turku ja Tampere ) Helsngfors, Åbo och Tammerfors l) H elsnk, T urku and Tampere

19 0 :o Peruskuolemansyy Grunddödsorsak Underlyng cause of death Causa morts A re c t... A laryngs... A 0 tracheae, bronch et pulmons; prmarum, secundarum s. non defntum... A m am m ae... A cervcs u te r... A partes alae s. non defntae u te r... A prostatae... A cuts... A ossum et telae connectvae et m usculorum... A eoplasma malgnum loc alterus non n d c a t... A Leucaema et aleucaema... A Lymphosarcoma et neoplasmata systemats lymphatc et haematopoetc a la... A 0 eoplasmata bengna et non defnta... Ill, IV orb allergc, systemats endocrn, metabolsm et nutrtons. orb systemats haematopoetc et sanguns A Struma atoxca... A Thyreotoxcoss cum (sne) s tru m a... A Dabetes m elltu s... A Avtamnoses et nsuffcentae nutrtons a la e... A Anaemae... A orb allergc; morb systemats endocrn et metabolsm et systemats haematopoetc et sanguns al V orb ments. Psychoneuroses. Personae pathoogcae A Psychoses... A Psychoneuroses; consttuto pathologca, characters, h a b tu s... A Casus ntellgentae abnorm s... VI orb systemats nervos et organorum sensus... A 0 orb vasorum cerebr et medullae sp n als... A enngts (non tuberculosa, non menngococcca)... A Scleross dssemnata... A E plep sa... A Otts meda, m astodts... A orb systemats nervos et organorum sensus al...

20 VII orb organorum crculatons... A Febrs rheum atca... A 0 orb chronc rheumatc co rd s... A orb arterosclerotc et degeneratv c o rd s... A orb cords a l... A Hypertona cum morbo cords... A Hypertona morbo cords non ndcato... A orb arteraru m... A orb organorum crculatons al... VIII orb organorum respratons... A Infectones acutae tractus resprator superors... A In flu enza... A Pneumona lobars,... A 0 Bronchopneumona... A Pneumona prmara atypca et pneumona ala s. non defnta... A Bronchts acuta... A Bronchts chronca et non d e fn ta... A Empyema pleurae et abscessus pulmons... A P leu rts A orb organorum respratons a l... IX orb organorum dgestons... A orb dentum et regons d entals... A Ulcus ventrcul... A 00 Ulcus duoden... A 0 Gastrts, d u odents... A 0 Appendcts... A 0 I Obstructo ntestnals, herna abdom nals... A 0! Gastroenterts et colts, aetas > X X V III d e s... A 0 Crrhoss hepats... A 0 Cholelthass, cholecystts... A 0 orb organorum dgestons a l...

21 X orb organorum urogentalum... A 0 ephrts a c u t a... A 0 ephrts chronca; nephrts non defnta... A 0 orb nfectos r e n u m... A Calculus system ats urnals... A Hyperplasa prostatae... A orb organorum urogentalum a l... XI Partus, morb gravdarum, parturentum, puerperarum A Complcatones n gravdtate et puerpero... A Toxcoses n gravdtate et puerpero... A Haemorrhaga n gravdtate et p a r tu... A Abortus, seps s. toxcos non n d c a ta... A A 0 Abortus cum seps, fe b r ls... Casus al n gravdtate, partu, p u e rp ero... XII, XIII A A orb cuts et telae subcutaneae. orb ossum et.organorum locom otororum Infectones cuts et telae su b cu tan eae... Arthrts et osteoarthross... A Rheumatsmus musculorum et rheumatsmus non défn t u s... A Osteom yelts et p e r o stts... A orb cuts, ossum, artculorum a l... XIV aleformatones con gen tae... A Spna bfda. enngocele... A aleformatones congentae organorum crculatons... A aleformatones congentae alae... XV orb neonatorum et ann p r m... A 0 Laesones ntra p a r tu m... A Asphyxa, atelectass p o stn a ta ls... A Infectones neonatorum... A orbus haemolytcus neonatorum... A orb neonaturum al... A orb male defnt neonatorum et ann prm et mmaturtas non d efn ta...

22 j XVI! Symptomata, senltas, casus male defnt... k! ^ A Senltas, psychos non ndcata... A F A Causa morb et morts male defnta s. g n o ta A F I XVII Traumata, venefca et njurae... A I I Causa traumats AE. Tapaturmat Olycksfall... A F AE Ab. Aloottorajoneuvolkennevahngot Alotorfor A donsolyckor... F AE Aa, Ac Ae. Aluut lkennevahngot Andra trafk A olyckor... F Aa. Rautatelkennetapaturmat Järnvägsolyckor A F Ac. Aluut maalkennetapaturmat Andra olyckor A trafk tll lands... F Ad. Veslkennetapaturmat Olyckor trafk tll A sjö s s... F Ae. Ilmalkennetapaturmat Olyckor lufttrafk. A F AE 0 B. Ayrkytystapaturmat Olycksfall genom förgftnng A F AE C. Putoams ja kaatum stapaturm at F a ll... A F AE D. Konetapaturm at Alasknolyckor... A F AE G. Tulpalon ja räjähdyksen aheuttamat tapaturmat A Olycksfall förorsakade av eldsvåda eller exploson F AE H, I. Kuumen ja syövyttäven aneden sekä sätelyn aheuttam at tapaturm at Olycksfall förorsakade A av heta och frätande ämnen samt strå ln n g... F H. Kuumen ja syövyttäven aneden aheuttam at tapaturm at Olyckor orsakade av frätande A eller hett ä m n e... F AE K. Ampumaaseen aheuttam at tapaturm at Olycks A fall förorsakade av skjutvapen... F AE L. Hukkum stapaturm at Drunknng genom olycks A händelse... F AE E, F, Al. Kakk muut tapaturmat Alla andra olycks A h ändelser... F E. Terä ja lekkaaven aseden ja välneden aheuttam at tapaturm at Olyckor orsakade av skä A rande och stckande föremål eller v ap en F F. Sähkötapaturm at Olyckor orsakade av elek A Al. trsk strö m... Aluut tapaturm at esm. putoavan esneen aheuttamat, elänten aheuttamat, tukehtumnen yms. Andra olyckor t.ex. orsakade av fallande A föremål, djur, kvävnng o.s.v... F ^ F AE. Pa Ph. Itsemurhat Självmord... A F Pa. Alyrkyttäytymnen Självmord genom för A g ftn n g... F Pb. Hrttäytym nen Självmord genom hängnng A F Pc. Hukuttautum nen Självmord genom dränk A n n g... F Pde. Itsensä ampumnen ta räjähdyttäm nen Al Självmord genom skott eller sprängnng

23 Pf. Itsem urha pstäm ällä, lekkaamalla ja skemällä Självmord genom skärande, stckande vapen eller huggvapen eller föremål... Pg. Itsem urha korkealta hyppääm ällä Självmord genom hopp från höjd... Ph. Itsem urha muulla tavon Självmord på annat eller ospecfcerat s ä t t... AE. R, S, U. urhat, tapot ja pahonptelyt. Lapsenmurhat. Telotukset tuomostumen päätöksen perusteella ord, dråp och msshandel. Barnamord. Avrättad på grund av domstols u tsla g... R. urha, tappo ja pahonptely ord, dråp och uppsåtlg m ssh a n d e l... S. Lapsenmurha B arn am ord... AE 0. Ta, Tb. Sotatomen aheuttamat vammat Skador genom krgshandlng... Ta. Sotatomen aheuttam at vam m at sotlalle Skador genom krgshandlng m ltärtjänst.. Kuolleta yhteensä Döda nalles deaths Tautehn kuolleta yhteensä I sjukdomar döda nalles All dseases... Tapaturmat, myrkytykset ja pahonptelyt yhteensä Olycksfall, förgftnngar och msshandel nalles... Accdents, posonngs and volence, total...

24 ! 0. Kuolemaan johtaneet tapaturmat nden syyn, tapaturmapakan ja än mukaan suurkaupungessa *), m ussa kau pungessa ja kauppalossa sekä maalaskunnssa O lycksfall, som lett tll döden, efter skadans tllkom stsätt, plats där olyckan nträffat och ålder, fördelade på stor städ er)* övrga städer och köpngar sam t landskom m uner Deaths from accdents by external cause of njury, scene of accdent and age, n bg tow ns), other urban communes and n rural communes :o Vamman syy ja tapaturmapakka Suurkaupungt ) Storstäder *) Bg towns ) Skadans tllkomstsätt och plats där olyckan Inträffat ; External cause of njury and scene of accdent Ikä Alder Age 0! Yht. S:ma uut kaupungt ja kauppalat Övrga städer och köpngar Other urban communes 0 Yht. S:ma aalaskunnat Landskommuner 0 Yht. S: ma Koko Hela rket Whole country Aa Rautatelkennetapaturmat Järnvägsolyckor... S t ä m e h ä D ä r a v m ä n O j w h c h m a le s... 0 Ab oottorajoneuvotapaturmat otorfordonsolyckor... Lkennetapaturm at Trafkolyckor... S t ä m e h ä D ä r a v m å n O j w h c h m a le s... IS uut moottorajoneuvotapaturmat Andra motorfordonsolyckor... S t ä m e h ä D ä r a v m ä n 0 / w h c h m a l e s... _ ,l 0 Ac uut maalkennetapaturmat Andra olyckor trafk tll lands _ :! S t ä m e h ä D ä r a v m ä n O f w h c h m a le s... Ad Veslkennetapaturmat Olyckor trafk tll sjö ss... n S t ä m e h ä D ä r a v m ä n O f w h c h m a le s... _ _ Ae Ilmalkennetapaturmat Olyckor lufttrafk... _ _ S t ä m e h ä D ä r a v m ä n O f w h c h m a le s... 0 Aa Ae Lkennetapaturmat yhteensä Trafkolyckor nalles of traffc accdents * B yrkytystapaturmat Förgftnngsolyckor... 0 S t ä m e h ä D ä r a v m ä n O f w h c h m a le s Teollsuuden työpakat Industrns arbetsplatser... _ aatalouden ja sen svuelnkenojen työpakat Lantbrukets och dess bnärngars arb etsp latser... Lkenteen ja kaupan työm aat Trafkens och handelns arbetsplatser... Kot ja pha Hemmet och gården... _. 0 Julkset rakennukset, tomstot yms. Allmänna byggnader, byråer etc... _ Latokset, asuntolat, saraalat yms. Inrättnngar, nternat, sjukhus etc... uut pakat Övrga p la ts e r... 0 L 0 Z Z { 0 L C Putoams ja kaatumstapaturmat F a ll... _ S t ä m e h ä D ä r a v m ä n O f w h c h m a le s... 0 Teollsuuden työpakat Industrns arbetsplatser... _ _ Rakennustyömaat Byggnadsarbetsplatser... _ 0 0 t 0 0 ) Helsnk, Turku ja Tampere Helsngfors, Åbo och Tammerfors ') Helsnk, Turku and Tampere

25 aatalouden ja sen svuelnkenojen työpakat Lantbrukets och dess bnärngars arbetsplatser... etsä ja uttotyömaat Skogs och flottnngsarbetsplatser.. Lkenteen ja kaupan työm aat Trafkens och handelns arb etsp la tser... K ot ja pha H em m et och gården... Julkset rakennukset, tom stot yms. Allmänna byggnader, byråer etc... Latokset, asuntolat, saraalat ym s. Inrättnngar, nternat, sjukhus etc... Vrkstys ja urhelupakat Rekreatons och drottsplatser.. uut pakat Övrga p la t s e r... D Konetapaturmat Olyckor orsakade av maskn(er)... Stä mehä Därav män Of whch m ales... 0 Teollsuuden työpakat Industrns arbetsplatser... R akennustyöm aat Byggnadsarbetsplatser... aatalouden ja sen svuelnkenojen työpakat Lantbrukets och dess bnärngars arb etsplatser... etsä ja uttotyömaat Skogs och flottnngsarbetsplatser.. Lkenteen ja kaupan työmaat Trafkens och handelns arbetsplatser... K ot ja pha H em m et och gården... uut pakat Övrga p la t s e r... B Terä ja lekkaaven aseden ja välneden aheuttamat tapaturm at Olyckor orsakade av skärande och stckande föremål eller v a p e n... Stä mehä Därav män Of whch m a les... aatalouden ja sen svuelnkenojen työpakat Lantbrukets och dess bnärngars arbetsplatser... uut pakat Övrga p la t s e r... F Sähkötapaturmat Olyckor orsakade av elektrsk str ö m... Stä mehä Därav män Of whch m a les... 0 Teollsuuden työpakat Industrns arbetsplatser... R akennustyöm aat Byggnadsarbetsplatser... etsä ja uttotyöm aat Skogs och flottnngsarbetsplatser K ot ja pha H em m et och gården... uut pakat Övrga p la t s e r... G Tulpalon ja räjähdyksen aheuttamat tapaturmat Olyckor orsakade av eld och exploson... Stä mehä Därav män Of whch m ales... 0 Teollsuuden työpakat Industrns arbetsplatser... aatalouden ja sen svuelnkenojen työpakat Lantbrukets och dess bnärngars arbetsplatser... etsä ja uttotyöm aat Skogs och flottnngsarbetsplatser K ot ja pha H em m et och g å r d e n... Julkset rakennukset, tom stot ym s. Allmänna byggnader, byråer etc... Latokset, asuntolat, saraalat ym s. Inrättnngar, nternat, sjukhus etc... uut pakat Övrga p la t s e r...

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

B E F O L K N I N G S S T A T I S T I K DÖDSORSAKER

B E F O L K N I N G S S T A T I S T I K DÖDSORSAKER SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK OFFICIAL STATISTICS OF FINLAND VI B: 112 V Ä E S T Ö T I L A S T O A KUOLEMANSYYT TAULUJA B E F O L K N I N G S S T A T I S T I K DÖDSORSAKER TABELLER

Lisätiedot

BEFOLKNINGSSTATISTIK B

BEFOLKNINGSSTATISTIK B SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK OFFICIAL STATISTICS OF FINLAND VI VÄESTÖTILASTOA B KUOLEMANSYYT m VUONNA 1954 TAULUJA VI BEFOLKNINGSSTATISTIK B DÖDSORSAKER 1 1 1 ÄR 1954 TABELLER

Lisätiedot

BEFOLKNINGSSTATISTIK

BEFOLKNINGSSTATISTIK SUOME VIRALLIE TILASTO FILADS OFFICIELLA STATISTIK OFFICIAL STATISTICS OF FILAD VI B: VÄESTÖTILASTOA KUOLEMASYYT TAULUJA BEFOLKIGSSTATISTIK DÖDSORSAKER TABELLER CAUSES OF DEATH I FILAD TABLES - HELSIKI

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

Helka-neiti kylvyssä

Helka-neiti kylvyssä Helkanet kylvyssä Frtz Grunbaum suom. M. A. ummnen Solo Tenor???? m Fred Raymond sov. G. Ventur 2001 Tä män täs tä p Bass Uu m g Wow uu uu uu uu uu uu uu, uu p wow wow wow wow wow wow wow, wow uu wow Mart

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XVI Del XVI Volume

Lisätiedot

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

SU O M EN V IRA LLINEN T ILA ST O FIN LA N D S O F F IC IE L L A STATI ST IK KUOLEMANSYYT 109 VUONNA 1952 TAULUJA

SU O M EN V IRA LLINEN T ILA ST O FIN LA N D S O F F IC IE L L A STATI ST IK KUOLEMANSYYT 109 VUONNA 1952 TAULUJA SU O M EN V IRA LLINEN T ILA ST O FIN LA N D S O F F IC IE L L A STATI ST IK VI VÄESTÖTILASTOA B KUOLEMANSYYT 09 VUONNA 9 TAULUJA VI BEFOLKNINGSSTATISTIK B DÖDSORSARER 09 ÄR 9 TABELLER CAUSES OF DEATH

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

Finland, Data Sources Last revision: 01-11-2011

Finland, Data Sources Last revision: 01-11-2011 Finland, Data Sources Last revision: 01-11-2011 LIVE BIRTHS Live births by age/cohort of mother 1976-1981: Väestö 1976-1981 Osa I, Väestörakenne ja väestönmuutokset, Koko maa ja läänit. Suomen Virallinen

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland VI C :106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa V Del V V o

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

Työsuhteista työtä vai työtoimintaa?

Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Jaana Paanetoj a Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Tutkimus vajaakuntoisen tekemän työn oikeudellisesta luonteesta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a H elsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007. Taulukot/Tabeller/Tables:

SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007. Taulukot/Tabeller/Tables: SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007 Taulukot/Tabeller/Tables: Taulukko 1: IVF-hoitoja antavien klinikoiden määrä ja koko 1992-2007 Tabell 1:

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

SUOM EN VIRALLINEN TILASTO FINLA NDS OFFICIELLA STATISTIK VÄESTÖTILASTOA KUOLEMANSYYT 110 VUONNA 1953 TAULUJA

SUOM EN VIRALLINEN TILASTO FINLA NDS OFFICIELLA STATISTIK VÄESTÖTILASTOA KUOLEMANSYYT 110 VUONNA 1953 TAULUJA SUOM EN VIRALLINEN TILASTO FINLA NDS OFFICIELLA STATISTIK VI VÄESTÖTILASTOA B KUOLEMANSYYT 110 VUONNA 1953 TAULUJA VI 'BEFOLKNINGSSTATISTIK B DÖDSORSAKER 110 ÄR 1953 TABELLER CAUSES OF DEATH IN FINLAND

Lisätiedot

VÄESTÖNMUUTOKSET BEFOLKNINGSRÖRELSEN VITAL ST A T IS T IC S O FFICIAL STATISTICS OF F IN LA N D

VÄESTÖNMUUTOKSET BEFOLKNINGSRÖRELSEN VITAL ST A T IS T IC S O FFICIAL STATISTICS OF F IN LA N D SUOMEN VIRALLINEN TI L A S T O F I N L A N D S OFFICIELLA STATISTIK O FFICIAL STATISTICS OF F IN LA N D VI A: 131 VÄESTÖNMUUTOKSET BEFOLKNINGSRÖRELSEN VITAL ST A T IS T IC S 1969 HELSINKI 1972 Tätä julkaisua

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Ammattiluokitus Classification of occupations

Ammattiluokitus Classification of occupations K äsikirjoja H andböcker H andbooks N ro 14 Uusittu laitos Revised edition Ammattiluokitus Classification of occupations 1987 HELSIN KI 1987 Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office

Lisätiedot

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 M IT E N O S A A M IS T A V O I J O H T A A? jo ita k in a ja tu k s ia J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 E s ity

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKO ELMA

KIERTOKIRJEKOKO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKO ELMA 1976 N :o 126-130 N:o 126 postitoim ipaikkojen perustam isesta T a m m ik u u n 1 p ä iv ä s tä 1 9 7 7 perustetaan h aaraosa stot I I m a tra 1 2 Imatran

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio Erasmus-liikkuvuuden tilastoja 29-1 2.2.211 Anni Kallio Erasmus-liikkuvuus 7/8-9/1 Outgoing from Finland 7/8 to 9/1 27-8 28-9 29-1 3265 34363529 687 975 12 112177139 435 656 656 SMS SMP STA STT Opiskelijavaihto

Lisätiedot

Autot Taulukoita sovelletuista verotusarvoista Tammikuu 2014

Autot Taulukoita sovelletuista verotusarvoista Tammikuu 2014 Autot Taulukoita sovelletuista verotusarvoista Tammikuu 2014 Ajoneuvon yleiseen vähittäismyyntiarvoon vaikuttavat ajokilometrien ja kunnon lisäksi varusteet, mutta tietoja niistä ei voida teknisten esteiden

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja...

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja... I Perusteita Kuvien ja merkkien selitykset... 2 Aika arvot... 3 Lämmittelyharjoituksia... 4 Rytmiharjoituksia... 7 Duettoja... 11 Rumpukappaleet... 13 Simppeli... 13 Kolmijalka... 14 Antius... 15 Afro...

Lisätiedot

LIIKENTEEN TURVALLISUUSVIRASTO LENTOKELPOISUUSTIEDOTE. PL 320, Helsinki, FINLAND, +358 (0) , Fax +358 (0)

LIIKENTEEN TURVALLISUUSVIRASTO LENTOKELPOISUUSTIEDOTE. PL 320, Helsinki, FINLAND, +358 (0) , Fax +358 (0) LIIKENTEEN TURVALLISUUSVIRASTO LENTOKELPOISUUSTIEDOTE T 5461/11 18.05.2011 PL 320, 00101 Helsinki, FINLAND, +358 (0)20 618 500, Fax +358 (0)20 618 6294 www.trafi.fi Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Kmnrtno Ln Kmnlnn Hov Kore unsr etso Turv Ps Uus Kmnsuu Hovnsr Rstnlus Rstnem Vssr Hnmä Pävä-lt-ömelutso Vt 7 Phtää Hmn (sentoreus: m) Rs Russlo Tnem eltt Svnem S Ps Het Pohjos-Pots Ptäjänsr Rnth Suutr

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 112 final LIITTEET 1 9.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 112 final LIITTEET 1 9. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7057/17 ADD 1 TRANS 97 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 6. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET

Lisätiedot

Hysteerinen komedia meistä naisista...(ja vähän myös miehistä)! oivatuotanto.fi

Hysteerinen komedia meistä naisista...(ja vähän myös miehistä)! oivatuotanto.fi H d (j v ö )! H: Kj j j: Apö : S: Tjjj: Lv: V: V-p: Ä: M: Kp: Pv: Nö: Gfi : Kv: S Sd Bjö Jbdó N Hg T P Tj V Gd Ö J Tv K K J Tv, K Kj R H, K W K W Gd Ö J H, K Ld Mj H K Kj K 1 30 j 15 v Ap : Sf Ed 3 Sg,

Lisätiedot

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 -J w. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 JOS ET NÄE LUKEA ALLAOLEVAA PIILOTETTUA TEKSTIÄ, JUO LISÄÄ SKUMPPAA, SILLÄ STEREOGRAMMIEN NÄKEMINEN ONNISTUU VAIN SILMÄT KILLISSÄ.

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio Erasmus-liikkuvuuden tilastoja 28-9 3.2.21 Anni Kallio Persons Erasmus-liikkuvuus 7/8 ja 8/9 Outgoing from Finland 7/8 and 8/9 4 35 3436 3265 3 25 2 15 1 5 687 112 975 177 435 656 27-8 28-9 SMS SMP STA

Lisätiedot

tilastotiedotus statistisk rapport ISSN

tilastotiedotus statistisk rapport ISSN # tilastotiedotus statistisk rapport ISSN 0355-2365 Tilastokeskus 978 Statistikcentralen Tiedustelut-Förfrdgningar Päiväys-Datum N:o-Nr Pekka Myrskylä 5.4.978 VÄ 978:6 Hannele Sauli Ossi Honkanen 90-6022

Lisätiedot

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI YT Rkes Oy Jrmo Ksel P 6 MAAPERÄTUTKMUS 6 VAASA MAAPERÄTUTKMUS AKEUDEN ANKKUR, SENÄJOK Ylesä YT Rkes Oy: (Jrmo Ksel) omeksos o KS-Geokosl sor ohjkmkse es mlle kede Akkrll Seäjoell Aleell eh okrks seessä,

Lisätiedot

Autot Taulukoita sovelletuista verotusarvoista Tammikuu 2015

Autot Taulukoita sovelletuista verotusarvoista Tammikuu 2015 Autot Taulukoita sovelletuista verotusarvoista Tammikuu 2015 Ajoneuvon yleiseen vähittäismyyntiarvoon vaikuttavat ajokilometrien ja kunnon lisäksi varusteet, mutta tietoja niistä ei voida teknisten esteiden

Lisätiedot

Kuolemansyyt Dödsorsaker Causes of death in Finland

Kuolemansyyt Dödsorsaker Causes of death in Finland Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official statistics of Finland VI B : Kuolemansyyt Dödsorsaker Causes of death in Finland H ELS I Kl T i l a s t o k e s k u s S t a t i s t i k

Lisätiedot

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: KRANPDON TNTT 14.4.2014 LAY/OTK OT: Vst jkseen kysymykseen erllselle pperlle (must merktä nm myös krjnptu"t.u"ppern). ös et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän slt' rrävär:

Lisätiedot

Kuolemansyyt Dödsorsaker Causes of death in Finland

Kuolemansyyt Dödsorsaker Causes of death in Finland ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------v Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official statistics

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 281/2011 vp Lapsettomien leskien leskeneläkkeen ikärajojen laajentaminen Eduskunnan puhemiehelle Lapsettomien leskien leskeneläkettä saavat tämänhetkisen lainsäädännön mukaan 50 65-

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

'/i. 4»/ ! / i, 3"/ 7 J i. 3"/i. i 17. l?- 1 /* A j\l I i 8 3V B 37, 6! 3% 47, 2»/16 /3-i/ A 996

'/i. 4»/ ! / i, 3/ 7 J i. 3/i. i 17. l?- 1 /* A j\l I i 8 3V B 37, 6! 3% 47, 2»/16 /3-i/ A 996 37, 37. 47, 17/. '. keus»/ /3-7, Hntalte N:o 1. Spencer-Smth männät ja tapt. Vaunu Männäntapp Keskö- Rengas- SS N:o ne 3 tuus korurat ss «5 keus vr-r., j^-.q ' 0 tuus Mall Buck 34-50, 35-50 1934-35 *f00

Lisätiedot

Kuolemansyyt Dödsorsaker Causes of death in Finland

Kuolemansyyt Dödsorsaker Causes of death in Finland Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official statistics of Finland VI B:130 Kuolemansyyt Dödsorsaker Causes of death in Finland 1974 HELSINKI 1977 Tilastokeskus Statistikcentralen Central

Lisätiedot

JUMALANSYNNYTTÄJÄN KIITOSVIRSI Kaikilla kahdeksalla ekhoksella (Jakeet resitoidaan improvisoiden ekhoksen perussävelellä) Säv./sov.

JUMALANSYNNYTTÄJÄN KIITOSVIRSI Kaikilla kahdeksalla ekhoksella (Jakeet resitoidaan improvisoiden ekhoksen perussävelellä) Säv./sov. JUMALANSYNNYTTÄJÄN KIITOSVIRSI Kaikilla kahdeksalla ekhoksella (Jakeet resitoidaan improvisoiden ekhoksen perussävelellä) Säv./sov. Jaakko Olkinuora 1. ekhos Me y lis tämme Si nu a jo ka o let ke ru be

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland V IC: 106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XVIII Del XVIII

Lisätiedot

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL.

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL. Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST 2977044 A; PF64 NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST 2977045 A; NX93 NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST 2977046 A; RU35 NOKKAVIPUL. UROS SK DN50 HST 2977047 A; SL33 NOKKAVIPUL.

Lisätiedot

KUOLEMANSYYT DÖDSORSAKER

KUOLEMANSYYT DÖDSORSAKER SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK OFFICIAL STATISTICS OF FINLAND VI B: 113 KUOLEMANSYYT TEKSTI DÖDSORSAKER TEXT CAUSES OF DEATH TEXT 1951-1955 H E L S I N K I 1 9 5 8 H elsinki 1959.

Lisätiedot

A DEA Game I Chapters

A DEA Game I Chapters A DEA Game I Chapters 5.-5.3 Saara Tuurala 2.2.2007 Agenda Introducton General Formulaton Assumpton on the Game and Far Dvson Coalton and Characterstc Functon Summary Home Assgnment Introducton /5 A DEA

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

MERKKIEN SELITYKSET. Kartta: Vt13. Parannettava tieosuus. Uusi tai parannettava yksityistie. Ohituskaistaosuus ja kaistamäärä. Kevyen liikenteen väylä

MERKKIEN SELITYKSET. Kartta: Vt13. Parannettava tieosuus. Uusi tai parannettava yksityistie. Ohituskaistaosuus ja kaistamäärä. Kevyen liikenteen väylä ERKKEN SETKSET Kartta Vt arannettaa tesuus Uus ta parannettaa ykstyste Ohtuskastasuus ja kastaäärä Keyen lkenteen äylä Nykysen lttyän katkasu Näkeälekkaus Aseakaaa-alueen raja Hren yltyska tuuslekkaus

Lisätiedot

OMRÅDESEFFEKTIVITET OCH EXPLOATERINGSTALET ALUETEHOKKUUS JA TEHOKKUUSLUKU. k-m² eª = m². m²-vy

OMRÅDESEFFEKTIVITET OCH EXPLOATERINGSTALET ALUETEHOKKUUS JA TEHOKKUUSLUKU. k-m² eª = m². m²-vy ALUETEHOKKUUS JA TEHOKKUUSLUKU OMRÅDESEFFEKTIVITET OCH EXPLOATERINGSTALET Aluetehokkuusluku (eª) ilmaisee rakennusten kokonaispinta-alan suhteessa maa-alueen pinta-alaan. Tehokkuusluku kuvaa siten kaavoitetun

Lisätiedot

KARTTALEHTI 11/21. 147/2 Vääräjärvi KARTTALEHTI 17/21 KARTTALEHTI 5/21 KARTTALEHTI 9/21 KARTTALEHTI 10/21. 119 Karijärvi KARTTALEHTI 1/21

KARTTALEHTI 11/21. 147/2 Vääräjärvi KARTTALEHTI 17/21 KARTTALEHTI 5/21 KARTTALEHTI 9/21 KARTTALEHTI 10/21. 119 Karijärvi KARTTALEHTI 1/21 ETELÄ- JA LÄNSIOSA Karttalehti 1/21. kohteet,, ja Karttalehti 2/21. kohteet, ja Karttalehti 3/21.kohde 106 Karttalehti 4/21.kohteet,, ja Karttalehti 5/21.kohteet kohde Karttalehti 6/21.kohteet ja Karttalehti

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO LASTENVALVOJA

ARKISTOLUETTELO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO LASTENVALVOJA Sivu 1(16) Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit 1968 1977 1 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1968-1971 21.3.1968-31.12.1971 2 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1972-1977 1.1.1972-9.3.1977 Sivu 2(16) Ab Lähetettyjen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 P 4 V 5 P 6 L 7 A H g 10 K 12 N ö ( ) 15 T,, 16 A3 - N 20 Dg! 18 R 21 E 19 K: K R 22 R 23 L - Hd R, Sf L, I V A V K - Sf L K

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

HERNESAARI OSAYLEISKAAVAEHDOTUS VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA

HERNESAARI OSAYLEISKAAVAEHDOTUS VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA HERNESAAR OSAYLESKAAAEHDOTUS ESHUOLLON YLESSUUNNTELMA KS/TEK SSÄLLYSLUETTELO Yä S- v p äöd d ävvä Hvvä K äää ää Nyy S Yä d ävvä Hvvä v v L: L y HELSNGN KAUUNK KAUUNKSUUNNTTELURASTO Y Td Yä y vää H yv-

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

Arvio metsd maa n a rvosta

Arvio metsd maa n a rvosta Arvi metsd maa n a rvsta Omistaja Lpr Klmenharju Kunta Kylli Tila Rn: Ala, ha 405 572 Klmenharju :l:89 24,9 ESPOO L6.5.20L7 Laatijan allekirjitus Teemu Saarinen Lisdtietja Arvi phjautuu Teemu Saarinen

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 Ilmastointi Tuote LVI-numero Pikakoodi 7754400 OK08 CL-36-3-M5 LASIKUITU L360 CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 CL-63-6-M5 LASIKUITU L500 CL-66-6-M5 LASIKUITU L360 CL-66-6-M5 LASIKUITU

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

Verksamhetens jämförelsetal för bokslutet 2015 Behandlingstider och kötider. Peter Granholm Utvecklingschef

Verksamhetens jämförelsetal för bokslutet 2015 Behandlingstider och kötider. Peter Granholm Utvecklingschef Verksamhetens jämförelsetal för bokslutet 2015 Behandlingstider och kötider Peter Granholm Utvecklingschef PG 29.1.2016 Jämförelsetal Källor: Nationella jämförelsetal för verksamheten i social- och hälsovården

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Autot Taulukoita sovelletuista verotusarvoista Tammikuu 2013

Autot Taulukoita sovelletuista verotusarvoista Tammikuu 2013 Autot Taulukoita sovelletuista verotusarvoista Tammikuu 2013 Ajoneuvon yleiseen vähittäismyyntiarvoon vaikuttavat ajokilometrien ja kunnon lisäksi varusteet, mutta tietoja niistä ei voida teknisten esteiden

Lisätiedot

Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta

Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta Kirkkokuorolle, baritonisolistille ja uruille Tämä virren 64, kahden Piae Cantiones-laulun ja kolmen evankeliumikatkelman pohjalle rakentuva pieni passiomusiikki

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

F_l/ mlmz SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA. Fon. (vetovoima) mr ja lxz välinen gravitaatiovoima. kappaleiden massat ovat mr ja mz (kg)

F_l/ mlmz SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA. Fon. (vetovoima) mr ja lxz välinen gravitaatiovoima. kappaleiden massat ovat mr ja mz (kg) SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA ltl ka ppa leiden (vetovoima) m ja lxz välinen gavitaatiovoima Fon F_l/ mlmz 2 kappaleiden massat ovat m ja mz (kg) on kappaleiden keskipisteiden välinen etäisyys

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

PUDASJÄRVI. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL)

PUDASJÄRVI. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL) 1 PUDASJÄRVI Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 21.8.26 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Oulunkaaren seutukunnan tilauksesta Menetetyt

Lisätiedot

Hälytystilasto Larmstatistik 2016

Hälytystilasto Larmstatistik 2016 Hälytystilasto Larmstatistik 2016 Pelastustoimi hälytykset Räddningsverkets larm 2012-2016 2012 2013 2014 2015 2016 keskiarvo 2012-15 2016 % vertailu % keskiarvost 2015 a vuoteen Onnettomuustyyppi (ensisijainen)

Lisätiedot

26 05.06.2013 25 16.04.2014 70 28.10.2014 17 19.02.2015 61 30.09.2015 27 20.04.2016 13 22.02.2017 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten esteellisyyksien toteaminen TARLTK 05.06.2013 26 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

A DEA Game II. Juha Saloheimo S ysteemianalyysin. Laboratorio. Teknillinen korkeakoulu

A DEA Game II. Juha Saloheimo S ysteemianalyysin. Laboratorio. Teknillinen korkeakoulu A DEA Game II Juha Salohemo 12.12.2007 Content Recap of the Example The Shapley Value Margnal Contrbuton, Ordered Coaltons, Soluton to the Example DEA Mn Game Summary Home Assgnment Recap of the Example

Lisätiedot

AMPLYVOX DOOR ENTRY SYSTEMS, ROOM UNITS

AMPLYVOX DOOR ENTRY SYSTEMS, ROOM UNITS AMPLYVOX-OVIPUHELINJÄRJESTELMÄN HUONEKOJEET AMPLYVOX-PORTTELEFONSYSTEM, PORTTELEFONER AMPLYVOX DOOR ENTRY SYSTEMS, ROOM UNITS Amplyvox Elite. Huippumuotoilua Milanosta. Design by Sandro Danesi. Amplyvox

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1185/2013 vp Raskausajan työkyvyttömyyden määrittäminen Eduskunnan puhemiehelle Raskausaikana työnteko vaikeutuu asteittain. Työkyvyn määrittäminen on hankalaa ja vaihtelee äitien välillä.

Lisätiedot

SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK XVIII TEOLLISUUSTILASTOA VUONNA 1950 INDUSTRISTATISTIK 66 ÄR 1950

SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK XVIII TEOLLISUUSTILASTOA VUONNA 1950 INDUSTRISTATISTIK 66 ÄR 1950 SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK XVIII A TEOLLISUUSTILASTOA 66 VUONNA 950 INDUSTRISTATISTIK 66 ÄR 950 STATISTICS OF INDUSTRIES FOR FINLAND IN 950 HELSINKI 953 H e ls n k 9 5 3. V

Lisätiedot

Arvio metsdmaan arvosta

Arvio metsdmaan arvosta Arv metsmaan arvsta Omstaja Kuusam, Nskajrv Kunta Kyll Tla Rn: Ala, ha 35 477 Nskajrv 31. : 77,5 SPOO LO.6.2L7 Lstetja Teemu Saarnen KTM, LKV Arv phjautuu 14.1,23 pvtyn metssuunntelman kuvtethn ja Kuusamn

Lisätiedot

Jakotukit / tarvikkeet

Jakotukit / tarvikkeet Jakotukit / tarvikkeet Tuote LVI-numero Pikakoodi 2022115 BF71 VM 2X3/4 EURO VM 3X3/4 EURO VM 4X3/4 EURO VM 5X3/4 EURO VM 6X3/4 EURO VM 7X3/4 EURO VM 8X3/4 EURO VM 9X3/4 EURO VM 10X3/4 EURO VM 11X3/4 EURO

Lisätiedot

KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 30.10.2008 VARHAISELÄKEMENOPERUSTEISESSA MAKSUSSA 1.1.2009 LÄHTIEN NOUDATETTAVAT LASKUPERUSTEET

KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 30.10.2008 VARHAISELÄKEMENOPERUSTEISESSA MAKSUSSA 1.1.2009 LÄHTIEN NOUDATETTAVAT LASKUPERUSTEET KUNTIN LÄKVKUUTU 328 VRHILÄKMNORUTI MKU 29 LÄHTIN NOUDTTTVT LKURUTT Valtuusuta ahstaa arhaseläemeoperustese masu eaode yhtesmäärä uodelle euromääräsest Tämä ahstettu masu o samalla lopullste masue yhtesmäärä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1173/2006 vp Vastasyntyneiden neonataaliseulonta Eduskunnan puhemiehelle Vastasyntyneiden seulonta on ehkäisevä terveydellinen toimenpide, jossa etsitään näennäisesti terveistä lapsista

Lisätiedot

asunnottoman äänenkannattaja vuodesta 1987 nro 2 / 2017 hinta 3

asunnottoman äänenkannattaja vuodesta 1987 nro 2 / 2017 hinta 3 m d 1987 2 / 2017 3 2 3 KOHTI PAREMPAA www..f m.m@.f m m TOIMISTO K 2 D 3.. 00500 H m().f Tm S T 050 407 9702 Jö Vd P 050 407 9703 Am O U P 050 443 0102 m().f Aö Om Am2 - C Bd 050 443 1063 M m J L 050

Lisätiedot