430 käyttöselvitys 212 Vuokrasopimuksen irtisanominen / Jokilaaksojen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "430 käyttöselvitys 212 Vuokrasopimuksen irtisanominen / Jokilaaksojen"

Transkriptio

1 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus AIKA klo 15:07-19:54 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 196 Kokouksen avaaminen Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginvaltuuston kokouksen päätösten 403 täytäntöönpano 201 Toimielinten pöytäkirjat Viranhaltijapäätökset Valtuutetun aloite / Esitys liikennevirastolle VR:n 411 lippuautomaatin saamiseksi Pyhäsalmen asemalle / Pro Pyhäjärvi valtuustoryhmä / Nurminen Taimi 204 Kaavoituskatsaus Lastentalon uudisrakennuksen perustusurakan hankinta Talousarvion toteutuminen Ppky Selänteen tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen 418 vuodelta Fennia-Kapitalisaation vakuutusajan päättäminen Kaupunginhallituksen toiminta-avustukset vuodelle Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Kuolinpesään kuuluvan omaisuuden saanto ja varojen 430 käyttöselvitys 212 Vuokrasopimuksen irtisanominen / Jokilaaksojen 432 musiikkiopisto 213 Oppilas- ja opiskelijahuollon järjestäminen alkaen Vuoden 2014 positiivisesti poikkeavan persoonan (PPP) 434 nimeäminen 215 Vuoden kylä Lausunto malminetsintälupahakemuksesta ML2014: Lausunto malminetsintälupahakemuksesta ML2014: Tiedoksiannot Pyhäjärven kaupungin edustajien valinta Kiinteistö Oy 439 Rillankiven ja Pyhäjärven Kehitys Oy:n hallituksiin seuraavaan yhtiökokoukseen saakka 220 Vt. kaupunginjohtajan vuosiloma Muut esille tulevat asiat Vastaselitys Tita Rinnevaaran selitykseen / KHO dnro /3/ Kokouksen päättäminen 445

2 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Tikanmäki Jukka Khall. puh.joht. Piippo Taimi I varapuheenjohtaja Tuikka Tyyne II varapuheenjohtaja Erkkilä Katja Jäsen Tikkanen Kauko Jäsen Leskinen Paavo Jäsen Leskinen Jorma Jäsen Hynninen Mirja Varajäsen 200 klo , 222 klo Alamäki Kaisa Varajäsen 209 klo Tikkanen Veikko Vt. kaupunginjohtaja Sarkkinen Kimmo Kvalt puh.johtaja Malila Laila Kvalt I varapuh.johtaja Savolainen Martti Kvalt II varapuh.johtaja Forss-Pesonen Pirkko Valmistelusihteeri Nissilä Sari Taloussihteeri Asiantuntijana klo POISSA Kinnunen Kirsti Valmistelusihteeri Henkilökohtainen este. ALLEKIRJOITUKSET Jukka Tikanmäki Puheenjohtaja (kvalt a), ), , 223 Pirkko Forss-Pesonen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT Tyyne Tuikka Paavo Leskinen Puheenjohtaja Puheenjohtaja 200 (kvalt b) PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Katja Erkkilä Taimi Piippo Jorma Leskinen 200 (kvalt b), 222 Pyhäjärvi klo kaupungintalon neuvonta, Ollintie 26

3 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus Kokouksen avaaminen 1176/ /2013 KHALL 196 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo

4 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 1177/ /2013 KHALL 197 Kuntalain 58 :n mukaan kaupunginhallituksen kokous on päätös val tai nen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kaupun gin hal li tuk sen päätösvaltaisuus edellyttää siten neljän jäsenen läsnäoloa. Hallintosäännön 7 :n mukaan kokouskutsun antaa toimieli men pu heen joh ta ja tai hä nen esty neenä ollessaan varapu heenjohtaja. Hallintosäännön 7.2 :n mukaan kokouskutsussa on ilmoitettava ko kouk sen aika ja paikka sekä, mikäli mahdollista siinä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Hallintosäännön 7.3 :n mukaan kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen päät tä mäl lä tavalla. Kaupunginhallitus on kokouksessaa päättänyt, että esitys lis ta lähetetään hallintosäännöstä poiketen lisäksi myös kaupun gin hal li tuk sen jäsenten henkilökohtaisille varajäsenille. Kokouskutsun on antanut kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja sen yhteydessä oleva esityslista on lähetetty kaupunginhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille sekä kaupunginhallituksen päättämällä tavalla hallintosäännöstä poiketen myös kaupunginhallituksen jäsenten henkilökohtaisille varajäsenille. Hallintosäännön 11 :n mukaan avattuaan kokouksen puheenjoh ta ja toteaa läsnäolevat se kä kokouksen laillisuuden ja päätösval tai suu den. Puheenjohtaja totesi läsnäolevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

5 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta 1178/ /2013 KHALL 198 Hallintosäännön 15.1 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjan tarkastamiseen liittyy oikeusvaikutuksia. Vakiintuneen kä si tyk sen mukaan päätöksen katsotaan syntyvän vasta sitä koske van pöytäkirjan tarkastamisella. Päätöksen täytäntöönpanon edel ly tyk se nä on, että pöytäkirja on tarkastettu. Kaupunginhallitus on päättänyt, että sen kokousten pöytäkirjat tar kas taa kullakin kerralla kaupunginhallituksen tehtävään valitsemaa kaksi jäävitöntä kaupunginhallituksen jäsentä. Kaupunginhallitus on päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan kolman te na arkipäivänä kokouksesta klo välisenä aikana, minkä jälkeen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä. Kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi jäävi tön tä kaupunginhallituksen jäsentä. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Katja Erkkilä ja Taimi Piippo. Laila Malila poissa klo välisen ajan.

6 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus Työjärjestyksen hyväksyminen 1179/ /2013 KHALL 199 Hallintosäännön 11 :n mukaan asiat käsitellään asialistan mukai ses sa järjestyksessä, jollei toi mielin toisin päätä. Hallintosäännön 11.2 :n mukaan toimielin voi ottaa ottaa kä si teltä väk si sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, mut ta asia voidaan päättää vain vi ranhaltijaesittelystä. Kaupunginhallitus päättää käsitellä asiat asialistan mukaisessa jär jes tyk ses sä hallintosäännön määräämällä tavalla. Kaupunginhallitus päätti ottaa käsiteltäväkseen kokouskutsussa mainitsemattomana asioina (2) lisälistan asiaa. Paavo Leskinen ja vt. kaupunginjohtaja pyysivät info-puheenvuoroa kohdassa muut esille tulevat asiat.

7 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano 1224/ /2014 KHALL 200 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal linnos ta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten val mis te lusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Valtuuston päätösten täytäntöönpanosta vastaamiseen olen naisen osana kuuluu päätösten laillisuuden valvonta. Valvonta antaa mah dol li suu den korjata laillisuusvirheet, jotka muuten voivat johtaa valituksiin. Valvonta kohdistuu samoihin seikkoihin, joiden perusteella voi kun ta lain 90.2 :n nojalla tehdä kunnallisvalituksen, eli me net te lyvir hei siin, toimivallan ylityksiin ja muihin laillisuusvirheisiin. Valvon nan kohteena ovat kaikki valtuuston päätökset niiden va li tuskel poi suu des ta riippumatta. Vaikka päätös ei olisikaan KuntaL 91 :n mukaan valituskelpoinen, se voi kuitenkin vaatia täy tän töönpa no toi mia ja siten kunnanhallituksen laillisuusvalvontaa. KuntaL 56.1 :n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että val tuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että val tuus to on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvas tai nen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön pane mat ta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen kä sitel tä väk si. Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuutta koskevan KuntaL 98 :n mu kaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oi kai su vaa ti mus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyö dyttö mäk si taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai vali tus vi ran omai nen kieltää täytäntöönpanon. Silloinkaan kun päätös pannaan täytäntöön ennen sen lain voimai suut ta, täytäntöönpano ei yleensä voi tapahtua ennen pöy täkir jan tarkastamista. Tämä koskee myös päätöksiä, jotka kun talain mukaan on pantava tai voidaan heti panna täytäntöön. Kaupunginvaltuuston pöytäkirjaan on kirjattu seuraavat pykälät: - 37 Kokouksen avaaminen - 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden to tea minen - 39 Pöytäkirjantarkastajien valinta - 40 Työjärjestyksen hyväksyminen

8 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus toteaa päätökset :t tehdyiksi lain ja valtuus ton työjärjestyksen mukaisesti. Kaupunginvaltuusto on 40 koh dal la päättänyt yksimielisesti käsitellä asiat asialistan mu kaises sa järjestyksessä Pyhäjärven kaupunginvaltuuston kanta Kärsämäen eroon Selänne-kuntayhtymästä Kaupunginhallitus päättää panna päätöksen täytäntöön lä het tämäl lä virallisen pöytäkirjanotteen kaikille kuntayhtymän jä sen kunnil le, kuntayhtymälle ja valtiovarainministeriölle. Sopimusrikkoa koskeva päätös jää toimeenpanematta, koska Kär sä mäen kunta on peruuttanut päätöksensä erota kun ta yh tymäs tä kesken vuotta. 42 Tietoliikenneverkon rakennusaikainen siltarahoitus Kaupunginhallitus toteaa päätöksen olevan lainvoimaisen ja päättää panna sen täytäntöön. 43 Kiinteistötoimitusten uskotun miehen valinta val tuus tokau den loppuun Kaupunginhallitus päättää todeta, että kaupunginvaltuusto ei valin nut edesmenneen uskotun miehen tilalle uskottua miestä.

9 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus Valtuutetun aloite / Kaupungin luottamushenkilöiden sidon nai suu det Kaupunginhallitus päättää, että päätöksen tarkoittamille luot tamus hen ki löil le hallintotoimi lähettää lomakkeen, jolla kukin luot tamus hen ki lö voi vapaaehtoisesti ilmoittaa sidonnaisuutensa jul kistet ta vak si kaupungin internet-sivuilla. Kaupunginhallitus päättää ilmoittaa valtuutetun aloitteen tulleen lop puun käsitellyksi helmikuun 2015 valtuustoaloitteiden luet teloon. 45 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kon sult ti pal ve lujen ostamista koskevaan kunnallisvalitukseen Kaupunginhallitus toteaa asian tulleen loppuunkäsitellyksi. 46 Kiireelliset asiat a) Kaupunginhallituksen esitykset - ei ollut b) Muut kiireelliset asiat - ei ollut Työjärjestyksen 5 :n tarkoittama mah dol li suus Taimi Nurminen Pro Pyhäjärvi valtuustoryhmän puolesta esitti ja jätti aloitteen kaupunginvaltuuston koskien,

10 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus min kä liitteenä on kaupunginhallitukselle esitetty kirjelmä koskien kaupunginhallituksen kokouksen esi tys lis tal la nro 23 asiaa "Selvityspyyntö kahdesta po lii si tut kin tapyyn nös tä" / valtuutettu Asko Kauranen. Aloite on pöytäkirjan liitteenä nro 4. Kaupunginhallitus lähettää kirjelmän hallintotoimelle sel vi tet tä väksi. Pro Pyhäjärvi valtuustoryhmän puolesta Taimi Nurminen esitti ja jätti aloitteen koskien Asianajotoimisto Peltonen LMR Oy:n las ku ja kaupungille yksityisten henkilöiden asianajokulujen maksa mi ses ta ja asian käsittelyä kaupunginhallituksen kokouksessa Aloite on pöytäkirjan liitteenä nro 5. Kaupunginhallitus toteaa, että asia on tutkittu tilintarkastuksen pää tös ko kouk sen yhteydessä vt. kaupunginjohtajan ja ti lin tar kas ta jan toimesta. Kaupunginhallitus päättää periä kau pungil ta ilman pätevää perustetta laskutettu asianajokulu 1550 (sisäl täen arvonlisäveron) yhteisvastuullisesti asianajotoimistolta ja kau pun gin hal li tuk sen puheenjohtajalta takaisin. Asian käsittely keskeytettiin klo ja sen käsittelyä jatkettiin klo Kaupunginhallitus päätti HL 29.2 :n mukaisesti, että kau pun ginhal li tuk sen puheenjohtaja Jukka Tikanmäki ja I va ra pu heen joh taja Taimi Piippo ovat esteellisiä tämän asian käsittelyyn. Taimi Piipon esteellisyydestä päätettiin nimenhuutoäänestyksellä siten, että esteellisyyden kannalla äänestyksessä olivat Katja Erkkilä, Kau ko Tikkanen, Paavo Leskinen, Jorma Leskinen ja Tyyne Tuikka. Taimi Piipon jäävittömyyden puolesta äänestivät Jukka Ti kanmä ki ja Taimi Piippo. Esteellisyyttä koskevan päätöksen jälkeen Jukka Tikanmäki ja Tai mi Piippo poistuivat kokouksesta. Taimi Piipon tilalle ko koukseen saapui Mirja-Liisa Hynninen. Kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja Tyyne Tuikka toimi pu heen joh ta ja na. Toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi tämän py kä-

11 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus län kohdalla valittiin Jorma Leskinen. Tyyne Tuikka esitti, että asia on vietävä rikostutkintaan sen sel vittä mi sek si, onko tapahtunut petos, kun yksityisten ihmisten va lituk sia koskien on laskutettu kaupunkia. Tyyne Tuikan esitystä ei kan na tet tu, joten kaupunginhallitus hyväksyi vt. kau pun gin joh tajan päätösehdotuksen. Tyyne Tuikka jätti päätökseen eriävänä mielipiteenä esityksensä liit tei neen. Esitys liitteineen on pöytäkirjan liitteenä nro 1. Tyyne Tuikka esitti, että pyydetään selvitys lakiasiaintoimistolta koko laskutusta. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Katja Erkkilä esitti, että pyydetään selvitys vain Hankilaan liittyvästä laskutuksesta. Paavo Leskinen kannatti Katja Erkkilän esitystä. Kaupunginhallitus lisäksi päätti, että asianajokulujen laskutuksista kau pun gil le Anitra ja Heikki Hankilan asiaan liittyen (elokuu 2013) tehdään selvitys. 47 Valtuutetun aloite / Aloite ristiriitaisuuksien lo pet ta miseen / Pyhäjärven Perussuomalaiset valtuustoryhmän puheen joh ta ja Jorma Leskinen Kaupunginhallitus lähettää aloitteen hallintotoimelle sel vi tet tä väksi. 48 Valtuutetun aloite / Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtä vien hoito / Pro Pyhäjärvi valtuustoryhmä / Laila Malila Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen hal lin to toi men sel vitet tä väk si.

12 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus Toimielinten pöytäkirjat 1184/ /2013 KHALL 201 Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavat toimi elinten pöytäkirjajäljennökset: Henkilöstöjaosto Kokouksen avaaminen 15 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 16 Pöytäkirjantarkastajien valinta 17 Työjärjestyksen hyväksyminen 18 Lomarahan maksuajankohta Paikallinen sopimus lomarahavapaasta Muut esille tulevat asiat 21 Tiedoksiannot 22 Kokouksen päättäminen Maaseutulautakunta Kokouksen avaaminen 28 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 29 Työjärjestyksen hyväksyminen 30 Pöytäkirjantarkastajien valinta 31 Tukisihteeri / Maaseutuasiamiehen viran täyttäminen 32 Toimenpiteet ja tiedoksisaatot 33 Muut esille tulevat asiat 34 Kokouksen päättäminen Sivistyslautakunta Kokouksen avaaminen 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 34 Pöytäkirjantarkastajien valinta 35 Työjärjestyksen hyväksyminen 36 Sivistystoimen viranhaltijapäätökset 37 Kulttuuritoimen toiminta-avustukset vuodelle Liikuntatoimen toiminta-avustukset vuodelle Nuorisotoimen toiminta-avustukset vuodelle Lausunto Selänteen Lastensuojelusuunnitelmaan 41 Toimenpiteet ja tiedoksisaatot 42 Perhetyöntekijän toimen täyttäminen 43 Kokouksen päättäminen

13 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kokouksen avaaminen 47 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 48 Pöytäkirjantarkastajien valinta 49 Työjärjestyksen hyväksyminen 50 Kaavoituskatsaus Valtuutetun aloite / Esitys liikennevirastolle VR:n lippuautomaatin saamiseksi Pyhäsalmen asemalle / Pro Pyhäjärven valtuustoryhmä / Nurminen Taimi 52 Viranhaltijapäätökset 53 Muut esille tulevat asiat 54 Kokouksen päättäminen Kaupunginhallitus päättää: 1. merkitä saapuneet pöytäkirjat tiedoksi 2. todeta, ettei niihin sisälly päätöksiä, jotka olisi syytä ottaa kaupunginhallituksen käsiteltäväksi, ellei eri päätöstä niiden siirtämisestä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ole tehty.

14 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus Viranhaltijapäätökset / /2013 KHALL 202 Kaupunginhallituksen alaiset viranhaltijapäätökset ovat oheis materiaalina nro 1. Kaupunginhallitus päättää 1. merkitä viranhaltijapäätökset tiedoksi ja 2. todeta, ettei niihin sisälly päätöksiä, jotka olisi siirrettävä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

15 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Valtuutetun aloite / Esitys liikennevirastolle VR:n lippuautomaatin saamiseksi Pyhäsalmen asemalle / Pro Pyhäjärvi valtuustoryhmä / Nurminen Taimi 1134/ /2013 KVALT 174 Kokouskutsussa asia nro 13 kohdassa, "Työjärjestyksen 5 :n takoit ta ma mahdollisuus" valtuutettu Taimi Nurminen esitti Pro Pyhä jär vi valtuustoryhmän valtuuston työjärjestyksen 5 :n mu kaisen kirjallisen valtuutetun aloitteen "Esitys liikennevirastolle VR:n lip pu au to maa tin saamiseksi Pyhäsalmen asemalle". Aloite annettiin puheenjohtajalle ja se lähetettiin kau pun gin hal lituk sel le valmisteltavaksi ilman lähetekeskustelua. Aloite on pöytäkirjan liitteenä nro 5. KHALL Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen tekniselle toimelle val mis tel ta vak si. TEKLA 51 Yhteysvälillä Iisalmi - Ylivieska liikennöi kiskobussi, jolle Valtion rautatiet tulee asentamaan lippuautomaatin. Lippuautomaatteja asennetaan kiskobusseihin vaiheittain huhtikuun 2014 lopulta lähtien. Matkalippuja voi hankkia kiskobussin lippuautomaatin lisäksi myös etukäteen VR:n myyntikanavista ja jatkossa myös R-kioskeilta. Oheismateriaali 14 Rautatieuutiset; kiskobussien lippuautomaatit käyttöön loppukeväästä. Teknisen johtajan päätösehdotus: Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että tarvetta Pyhäsalmen asemalla olevalle lippuautomaatille ei ole, koska lippuautomaatti tullaan asentamaan kiskobussiin.

16 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus KHALL 203 Lippuja voi ostaa myös Vr:n myyntikanavista ja jatkossa myös R-kioskilta. Oheismateriaalina nro 2 Rautatieuutiset, kiskobussien lip pu au tomaa ti käyttöön loppukeväästä. Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle to det tavak si, että lippuautomaatille Pyhäsalmen rautatieasemalla ei ole tar vet ta, koska kiskobusseihin asennetaan lippuautomaatit ja mat ka lip pu ja voi ostaa VR:n myyntikanavista ja lähtien myös R-kioskeilta. Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle to det tavak si, että valtuutetun aloite on käsitelty loppuun ja että tämä liite tään valtuuston työjärjestyksen 5.3 :n mukaisesti helmikuussa 2015 valtuustolle esitettävään luetteloon aloitteista, jotka on kä sitel ty loppuun.

17 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaavoituskatsaus / /2014 TEKLA 50 KHALL 204 Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (MTL 7 ). Oheismateriaali nro 13 kaavoituskatsaus Teknisen johtajan päätösehdotus: Lautakunta hyväksyy kaavoituskatsauksen 2014 ja esittää sen kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Kaavoituskatsauksen yhteydessä esillä pidettävä kysymys on asu mi seen varattujen tonttien riittävyys tilanteessa, jossa Py häsal men kaivoksen infrastruktuurin uusiokäyttöhankkeet to teu tuvat. Asia ajankohtaistuu toisaalta myös, mikäli asemakaavojen ajan mu kai suu den arviointityössä todetaan asemakaavojen vanhen tu mi ses ta johtuvaa asemakaavojen muuttamistarvetta. Oheismateriaalina nro 3 kaavoituskatsaus 2014 Kaupunginhallitus esittää kaavoituskatsauksen kau pun gin val tuuston hyväksyttäväksi. Kaupunginhallitus kävi asiasta lähetekeskustelua. Vt. kaupunginjohtaja tekee esittelyn kaavoituksesta.

18 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus Lastentalon uudisrakennuksen perustusurakan hankinta 1033/ /2013 KHALL 205 Pyhäjärven kaupunki kilpailuttaa lastentalon uudisrakennuksen ura kat erillisinä urakoina seuraavasti: - perustusurakka, - hirsirunkourakka, - pääurakka, - ilmanvaihtourakka, - putkiurakka, - automaatiourakka ja - sähköurakka. Kaupungin tekninen toimi on kilpailuttanut ensimmäisenä las tenta lon uu dis ra ken nuk sen perustusurakan ilmoittamalla han kin nasta julkisten han kin to jen ilmoituskanavalla (HIL MA) Tarjousten jättämisen mää rä ai kaan klo mennessä saapui kolme tarjousta. Tarjousten avaaminen on suoritettu, tarjoajien kelpoisuuden tarkis ta mi nen on tehty, samoin tarjousten tarjouspyynnön mu kai suuden tarkistaminen ja tarjousten vertailu. Tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että tarjousten käsittelyssä va linta pe rus tee na on halvin hinta. Tarjoukset on tullut tehdä ko ko naishin ta tar jouk se na. Tarjouspyynnön mukaan perustusten tulee olla ko ko nai suu des saan valmiina ja luovutettavissa hirsiurakoitsijalle mennessä. Urakka on oltava kokonaisuudessaan valmis mennessä. Julkisista hankinnoista annetun lain ( / 348) 72 :n mukaan tarjouksista on hyväksyttävä se, joka on hankintayksikön kan nal ta kokonaistaloudellisesti edullisin tai hinnaltaan halvin. Hankintalain 73 :n ( /321) mukaan hankintayksikön on teh tä vä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista rat kaisuis ta sekä tarjousmenettelyn ratkaisuista kirjallinen päätös, joka on perusteltava. Päätöksestä tai siihen liittyvistä asiakirjoista on käy tä vä ilmi ratkaisuun olennaisesti vaikuttaneet seikat, joita ovat ai na kin ne perusteet, joilla hyväksyttyjen tarjousten vertailu on teh ty. Hankintapäätökseen liitettävästä valitusosoituksesta, oi kai su ohjees ta ja hankintapäätöksen tiedoksiannosta perusteluineen, va litus osoi tuk si neen ja oikaisuohjeineen säädetään hankintalain 74 ja 75 :issä ( /321). Hankintapäätöksen tekeminen alle euron urakoista kuuluu tek ni sen lautakunnan toimivaltaan.

19 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus Hallintosäännön 56 :n perusteella kaupunginhallitus on toi mi valtai nen tekemään hankintapäätöksen perustusurakasta. Tarjoukset ovat esillä kokouksessa, koska tarjoukset ovat so pimuk sen allekirjoittamisen jälkeen pääsääntöisesti julkisia asia kirjo ja, ellei niihin sisälly liike- ja ammattisalaisuuksia tai tarjoajien elin kei noa koskevaa muuta sellaista tietoa, jonka julkiseksi tu losta voisi aiheutua taloudellista vahinkoa joko tarjoajalle itselleen tai ti laa jal le. Oheismateriaalina nro 4 on tarjouspyyntö ja tarjousten avaus pöy tä kir ja Kaupunginhallitus päättää hankkia lastentalon uudisrakennuksen pe rus tus ura kan hinnaltaan hal vim man tarjouksen teh neel tä Kone ura koin ti Aimo Tikkanen Oy:ltä kokonaishintaan ,00 eu roa (alv.0%). Tämän päätöksen jälkeen kaupunginhallitus käsitteli keskenjääneen asian 5 kohta 46 asia 2.

20 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus Talousarvion toteutuminen / /2014 KHALL 206 Talousarvion menot ja tulot ovat toteutuneet pääsään töi ses ti vuoden 2014 talousarviossa asetettujen tavoitteiden mu kai ses ti. Pyhäjärven kaupungin kunnallisveron tuotto perustuu 19,75 ve ropro sent tiin. Vuodelle 2014 kunnallisveron tuotoksi on budjetoitu 14,25 miljoonaa euroa. Alkuvuoden toteutumaa verrattaessa edel lis vuo den vastaavaan aikaan kunnallisveroja on kertynyt 3,9 % enemmän kuin vastaavaan aikaan edellisvuonna (kun nal lis vero jen toteutumat ovat euroa sekä ovat euroa). Vuodelle 2014 yhteisöveron tuotoksi on budjetoitu 4,9 miljoonaa eu roa. Alkuvuoden toteutumaa verrattaessa edellisvuoden vastaa vaan aikaan yhteisöveroja on kertynyt 19,1 % enemmän kuin vas taa vaan aikaan edellisvuonna (yhteisöverojen toteutumat ovat euroa sekä ovat eu roa). Verotulojen toteutuma oli yhteensä euroa, jo ka on 37,9 % kuluvan vuoden talousarviosta. Verotulojen muutos edelliseen vuoteen verrattuna on + 7,3 %. Valtionosuuksien toteutuma oli yhteensä euroa, joka on 34,1 % kuluvan vuoden talousarviosta. Val tion osuuksien muutos edelliseen vuoteen verrattuna on -4,1 %. Val tionosuuk sien määrän väheneminen johtuu verotuloihin perustuvan val tion osuu den tasauksen vaikutuksesta kuluvaan vuoteen. Pyhäjärven kaupungin toimintatuotot olivat vuoden 2014 en simmäi sel lä kolmanneksella euroa, joka on 29,0 % bud jetoi dus ta. Toimintakulut toteutuivat toimialueiden osalta suun ni telman mukaan. Toimintakulut olivat euroa, jo ka on 31,2 % budjetoidusta. Kuluvan vuoden huhtikuun loppuun mennessä Pe rus pal ve lu kunta-yh ty mä Selänteelle on suoritettu maksuosuusennakkolaskut ( euroa kaksi kertaa kuukaudessa) kuukausittain. Kun tayh ty mäl le on maksettu yhteensä euroa ( on maksettu yhteensä euroa). Eri kois sairaan hoi don maksut on suoritettu toteutuneiden kustannusten mukai ses ti seuraavan kuukauden aikana. Erikoissairaanhoidon kustan nus ten toteutuma kuluvan vuoden huhtikuun loppuun men nessä on euroa ( erikoissairaanhoidon kus tannuk set euroa). Talousarviota 2014 laadittaessa vuosikatetavoite oli eu-

21 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus roa. Huhtikuun lopun toteutumatietojen mukainen vuosikate oli euroa. Alkuvuoden perusteella näyttää siltä, että ta voite saavutettaisiin. Edellytyksenä kuitenkin on, että ta lous ar vio meno ja ei ylitetä ja tulot toteutuvat suunnitelman mukaisesti. Kaupungin varainhoidon tavoitteena on ollut pitkällä aikavälillä (5 10 vuotta) saavuttaa keskimäärin 5 %:n tuotto vuosittain. FIM Va rain hoi to Oy:n 3 vuoden tuotto on ollut 12,29 % sekä Evlin tuot to alkaen on ollut 26,97 %. Sijoitussalkkujen markki na-ar vot olivat huhtikuun lopussa: FIM euroa ( FIM euroa) sekä Evli euroa ( Evli euroa). Investointien toteutuminen talousarvioon verrattuna huhtikuun lopus sa oli 13,59 %. Merkittäviä investointeja on toteutumassa kesän ja syksyn aikana. Lainakanta oli 261 euroa / asukas. Lainakanta on laske nut vuoden ensimmäisellä kolmanneksella ja uutta lainaa ei ole nos tet tu huhtikuun loppuun mennessä. Väestötietojärjestelmän rekisterin mukainen asukasluku huh tikuun lopussa oli asukasta. Elokuun lopun tilanteesta annetaan laajempi osavuosikatsaus. Oheismateriaalina nro 5 talousarvion toteutuminen talousarvion toteutuminen tehtäväalueittain Kaupunginhallitus päättää esittää tiedoksi kaupunginvaltuustolle ta lous ar vion toteutumisen Taloussihteeri Sari Nissilä saapui asiantuntijaksi kokoukseen klo ja esitteli talousarvion toteutumaa

22 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus Ppky Selänteen tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta / /2013 KHALL 207 Kuntalain 86.3 :n mukaan, jos kuntayhtymällä on vain yksi toi mielin, jäsenkunnat valitsevat tarkastuslautakunnan ja ti lin tar kas tajat sekä päättävät vastuuvapaudesta siten kuin pe rus so pi mukses sa sovitaan. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen ja vastuuvapauden myöntämisen sekä toimenpiteet, joihin ti lin tarkas ta jien kertomus antaa aihetta. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen kuntayhtymähallitus on hyväk sy nyt tilinpäätöksen ja toi min ta ker to muk sen vuo del ta 2013 ja esittää jäsenkuntien valtuustoille, että ti li kau delta tilikauden tulos on 0 euroa. Kuntien maksuosuudet vuonna 2013 olivat yhteensä 78,5 meuroa. Jäsenkunnilta perittiin ennakkolaskutuksen lisäksi mak suosuuk sia yhteensä 2 meuroa. Kuntien maksuosuuksia tarkistettiin kun ta yh ty mä hal li tuk sen päätöksellä lokakuussa elokuun to teu tuman perusteella, jolloin kuntien ennakoita tarkistettiin li sä las kutuk sel la/pa lau tuk sel la marraskuun laskutuksessa euroa. Kuntayhtymän toimintatuotot olivat yhteensä 94,3 meuroa, toi minta ku lut 94,2 meuroa, toimintakate euroa sekä vuosikate euroa. Tilikauden poistot olivat euroa ja siten tili kau den tulos oli 0 euroa. Toimintatuotoista oli 92 % myyntituottoja, joihin sisältyvät jä senkun tien maksuosuudet. Asiakasmaksutuloja kertyi noin 6,3 meuroa, mikä oli 7 prosenttia toimintatuotoista. Asiakasmaksutuloja ker tyi hieman edellisvuotta enemmän. Toimintamenoista palvelujen ostot olivat suurin ryhmä eli noin 45,7 meuroa ja niiden osuus toimintamenoista oli 49 %. Pal ve lujen ostoon sisältyvät mm. erikoissairaanhoidon menot, jotka olivat yh teen sä noin 24,5 meuroa. Henkilöstökulut olivat yhteensä noin 36,4 meuroa, mikä on 39 % toimintamenoista. Talousarvioon verrattuna jäsenkuntien maksuosuudet olivat yhteen sä 2,01 meuroa euroa suuremmat. Haapajärven mak suosuus oli euroa, Kärsämäen euroa, Py hä järven euroa suurempi kuin talousarviossa oli varauduttu. Reis jär ven kunnan maksuosuus alittui euroa. Talousarviota tarkistettiin kuntayhtymähallituksen päätöksellä, jolloin Haapajärven toimintakuluja lisättiin yhteensä eu-

23 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus roa (hallintoon, lastensuojeluun, vammaispalveluihin, vammaisten te hos te tun palveluasumisen ostoihin, tehostetun palveluasumisen te ra pia pal ve lui hin, kotihoidon palveluasumisen omaan toimintaan, akuut ti osas ton ja pitkäaikaisosaston palkkoihin ja tilavuokriin, poti las siir toi hin, tehostetun palveluasumisen ostoihin, lää kä ri pal ve lujen ostoihin, koneiden ja kaluston kunnossapitoon ja sisäisiin palve lui hin sekä keskus- ja aluesairaalan menoihin), Kärsämäen euroa (hallintoon, lastensuojelun perhehoitoon, las ten talon palkkoihin, toimeentulotukimenoihin, vammaisten tehostetun pal ve lu asu mi sen ostoihin, työkeskuksen vuokriin, mie len ter veyspal ve lui hin, hoito- ja vanhustyön palvelujen sisäisiin tuloihin), Pyhä jär ven euroa (hallintoon, ryhmäperhepäiväkotien palkkoi hin, lasten hoidon tukiin, lastensuojelun perhehoitoon, kun toutta vaan työtoimintaan, vammaisten tehostetun palveluasumisen os toi hin, mielenterveyspalveluihin, tehostetun palveluasumisen os toi hin, sisäisten siirtojen tuloihin, erikoislääkäreiden vas taan otto pal ve lui hin, alue-ja keskusairaalan menoihin) ja Reisjärven euroa (hallintoon, ryhmäperhepäiväkodin ja päiväkodin palk koi hin, vammaispalveluihin, vammaisten palveluasumisen ostoi hin, mielenterveyspalvelujen menoihin, kohorttiyksikön toi mintaan, sisäisten siirtojen tuloihin, lää kin näl li seen kuntoutukseen, alue- ja keskussairaalan menoihin). Hallinnon osalta talousarviomäärärahat alittuivat noin euroa. Lisähenkilökuntaa on jouduttu käyttämään teks tin kä sit te lyssä. Li säk si E-resepti, Effican ekanta-arkisto ja Avo hil mo/hoi to tieto jen tilastointoiniohjelma ovat vaatineet henkilöstöresurssien käyt töä. Henkilökunnan käyttämät työterveyshuollon palveluiden os tot ovat nousseet noin euroa verrattuna edelliseen vuo teen. Ke lan korvaus työterveyshuollon palveluista on 50/60 %. Eu ro mää räi ses ti hankkeiden henkilöstökulut olivat noin eu roa ja palvelujen ostot noin euroa arvioitua suuremmat. Hal lin noi ta vien hankkeiden nettovaikutukseksi muodostui noin eu roa. Haapajärven osalta talousarviomäärärahat ylittyivät hoito- ja vanhustyön palveluissa (kotiin annettavat palvelut, asumispalvelut ja vuodeosastot) ja terveyden- ja sairaanhoidon avopalveluissa (hal lin to, vastaanottopalvelut, täydentävät palvelut, sai raan kul jetus, suun ja hampaiden huolto ja erikoissairaanhoito). Eu ro määräi ses ti suurimmat ylitykset olivat kotiin annettavissa palveluissa noin euroa, asumispalveluissa noin euroa vuode osas tol la noin euroa, terveyden- ja sairaanhoidon avopal ve lu jen hallinnossa noin euroa, vastaanottopalveluissa noin euroa, täydentävissä pal ve luis sa noin euroa, sairaankuljetuksessa noin eu roa, suun ja ham paiden huollossa noin euroa sekä eri kois sai raan hoi dos sa noin euroa. Kärsämäen osalta talousarviomäärärahat ylittyivät hoito- ja vanhustyönpalveluissa (kotiin annettavat palvelut, asumispalvelut ja vuodeosastot) sekä terveyden- ja sairaanhoidon avo pal ve luissa (hallinto, täydentävät palvelut, sairaankuljetus, suun ja ham-

24 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus pai den huolto ja erikoissairaanhoito). Euromääräisesti suurimmat yli tyk set olivat kotiin annettavissa palveluissa noin euroa, asu mis pal ve luis sa noin euroa, vuodeosastolla noin eu roa, terveyden- ja sai raan hoi don avopalvelujen hallinnossa noin euroa, täy den tä vis sä palveluissa noin euroa ja eri kois sai raan hoi dos sa noin euroa. Pyhäjärven osalta talousarviomäärärahat ylittyivät, lasten ja perhei den palveluissa (hallinto), psykososiaalisissa palveluissa (aikuis so si aa li työ), hoito- ja vanhustyönpalveluissa (kotiin an net tavat palvelut, asumispalvelut), terveyden- ja sairaanhoidon avo palve luis sa (hallinto, vastaanottopalvelut, sairaankuljetus, työ terveys huol to, suun ja hampaiden hoito ja erikoissairaanhoito). Euro mää räi ses ti suurimmat ylitykset olivat lasten ja perheiden palve lu jen hallinnossa noin euroa, aikuissosiaalityössä euroa, kotiin annettavissa palveluissa noin euroa, asumispalveluissa noin euroa, terveyden- ja sai raan hoidon avopalvelujen hallinnossa noin euroa, vas taan ot to palve luis sa noin euroa, työterveyshuollossa euroa, suun ja hampaiden huollossa noin euroa ja eri kois sairaan hoi dos sa noin euroa. Reisjärven osalta talousarviomäärärahat ylittyivät psy ko so si aa lisis sa palveluissa (hallinto), hoito- ja vanhustyön palveluissa (hallin to, kotiin annettavat palvelut, asumispalvelut ja vuodeosasto) ja ter vey den- ja sairaanhoidon avopalveluissa (hallinto, vas taan ot topal ve lut, täydentävät palvelut ja erikoissairaanhoito). Eu ro mää räises ti suurimmat ylitykset olivat psykososiaalisten palvelujen hallin nos sa noin 500 euroa, aikuissosiaalityössä noin euroa, ko tiin annettavissa pal ve luis sa noin euroa, asu mis pal veluis sa noin euroa, vuo de osas tol la noin euroa, tervey den- ja sairaanhoidon avo pal ve lu jen hallinnossa noin eu roa, vas taan ot to pal ve luis sa noin euroa, täydentävissä pal ve luis sa noin euroa ja erikoissairaanhoidossa noin euroa. Kuntayhtymän hallinnon toimintakate oli noin 78,1 meuroa, mikäli oli noin 3,7 meuroa enemmän kuin talousarviomääräraha. Lasten ja perheiden palvelujen toimintakate oli noin 11, 05 meuroa, mikä oli euroa vähemmän kuin talousarviomääräraha. Psy koso si aa lis ten palvelujen toimintkate oli noin 11,49 meuroa, mikä oli euroa vähemmän kuin talousarviomääräraha. Hoito- ja van hus työn palvelujen toimintakate oli noin 20,93 meuroa, mikä oli noin euroa enemmän kuin talousarviomääräraha. Ter vey den- ja sairaanhoidon avo pal ve lu jen toimintakate oli noin 33,55 meuroa, mikä oli euroa enem män kuin ta lous arvio mää rä ra ha. Ympäristö- ja ra ken nus val von ta pal ve lui den toi minta ka te oli noin euroa, mikä alitti ta lous ar vio mää rä ra han noin eurolla. Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava val tuus ton päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.

25 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus Tilintarkastaja JHTT Paula Hellen-Toivanen KPMG Jul kis hal linnon Palvelut Oy:stä on tarkastanut Peruspalvelukuntayhtymä Selän teen kirjanpidon, hallinnon ja tilinpäätöksen sekä antanut tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tarkastuslautakunta toteaa pöy tä kir jas saan , että tilintarkastaja on suorittanut kun ta yh ty män hallinnon, kir jan pi don ja tilinpäätöksen tar kas tuksen sekä antanut ti lin tar kas tus ker to muk sen; ja - ettei tilintarkastuskertomuksessa ole kuntalain 75 :n tar koit tamaa muistutusta eikä muuta merkittävää huomauttamista, joten tar kas tus lau ta kun ta ei pidä tarpeellisena lausunnon pyytämistä kun ta yh ty män hallitukselta tilintarkastuskertomuksesta. Tarkastuslautakunta on lähettänyt vuoden 2013 ti lin tar kas tus kerto muk sen kuntien valtuustoille. Tarkastuslautakunta tilintarkastajan esityksen mukaisesti esittää, et tä valtuustot myöntävät kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoi taneil le toimielinten jäsenille ja tilivelvollisille viranhaltijoille vas tuuva pau den vuoden 2013 hallinnosta ja taloudesta ti lin tar kas tus kerto muk sen mukaisesti. Oheismateriaalina nro 6 on Ppky Selänteen tilinpäätös ja toi minta ker to mus 2013, tilintarkastuskertomus sekä kun ta yhty män tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta Kaupunginhallitus merkitsee Ppky Selänteen tilinpäätöksen ja toimin ta ker to muk sen 2013 käsittelyn yhtymähallituksessa ja yh tymän tarkastuslautakunnassa sekä tilintarkastuskertomuksen ja ar vioin ti ker to muk sen 2013 käsittelyn yhtymän tar kas tus lau ta kunnassa tiedoksi ja toimittaa kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toi minta ker to muk sen, tilintarkastuskertomuksen ja arviointikertomuksen vuo del ta 2013 kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi kuntalain 75 :n tarkoittamassa merkityksessä. Korjataan virhe päätösehdotustekstissä kuulumaan seu raa vas ti: Kaupunginhallitus merkitsee Ppky Selänteen tilinpäätöksen ja toimin ta ker to muk sen 2013 käsittelyn yhtymähallituksessa ja yh tymän tarkastuslautakunnassa sekä tilintarkastuskertomuksen ja ar vioin ti ker to muk sen 2013 käsittelyn yhtymän t a r k a s t u s l a u t a k u n n a s s a tiedoksi ja toimittaa kuntayhtymän ti lin pää töksen ja toi min ta ker to muk sen, tilintarkastuskertomuksen ja ar viointi ker to muk sen vuo del ta 2013 kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi kun ta lain 75 :n tarkoittamassa merkityksessä.

26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus

27 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Fennia-Kapitalisaation vakuutusajan päättäminen 1159/ /2013 KHALL Pyhäjärven kaupunki on tehnyt Henkivakuutusosakeyhtiö Skan dian kanssa kapitalisaatiosopimuksen ajalle Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia ja Hen ki va kuu tusosa ke yh tiö Scandia ovat sopineet vakuutuskannan luo vu tuk sesta. Vakuutussopimukset ovat siirtyneet Henki-Fennian vastuulle ja hoidettavaksi alkaen. Pyhäjärven kaupunki on tehnyt 1 miljoonan euron sääs tö so pi muk sen. Vakuutussäästön määrä oli euroa Alkupääoman määrä on kasvanut noin 3,32 %:a korkoa mennessä. Säästösumman lopullinen määrä määräy tyy vakuutuksen päättymispäivän mukaan. Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia on lähettänyt Fennia-Ka pi ta li saa tion vakuutusajan päättymistiedustelun. Py hä järven kaupunki voi ilmoituksellaan nostaa säästösumman tai jatkaa va kuu tus ai kaa. Pyhäjärven kaupunki on sijoitusstrategiassaan halunnut var mistaa riittävän riskien hajautuksen sijoittamalla varojaan useampaan sijoitusyhtiöön. Pyhäjärven kaupungin sijoitusten markkina-arvot ovat Fim Evli Henki-Fennia Yhteensä euroa euroa euroa euroa Fim:n salkussa yhden vuoden tuotto on ollut 7,73 % sekä Evli:n sal kus sa 6,56 %. Korkotarjouksia on pyydetty puhelimitse kolmelta rahoi tus yh tiöl tä. Kaupunginhallitus päättää, että Pyhäjärven kaupunki jatkaa vakuu tus sääs tö so pi mus ta Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian kans sa asti. Taloussihteeri Sari Nissilä saapui kokoukseen klo

28 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Taloussihteeri Sari Nissilää kuultiin asiantuntijana. Vt. kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että Pyhäjärven kaupunki jatkaa vakuutussäästösopimusta Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian kanssa sijoittamalla pääomaa korkoineen asti. Vt. kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. KHALL 208 Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia on lähettänyt Fennia-Ka pi ta li saa tion vakuutusajan päättymistiedustelun. Py hä järven kaupunki voi ilmoituksellaan nostaa säästösumman tai jatkaa va kuu tus ai kaa. Vakuutussäästön määrä oli takaisinnostoarvoltaan ,59 eu roa Vakuutusaika on päättymässä Talousarvion 2014 rahoituslaskelma sisältää ra hoi tus va ral li suuden kotiutusta euroa, joten talousarvion laadinnan yhtey des sä on otettu huomioon mahdollinen va kuu tus sääs tö so pimuk sen päättäminen Talousarvion 2014 rahoituslaskelma sisältää myös pitkäaikaisten lai no jen lisäystä euroa, jota ei ole vielä nostettu ku luva na vuonna. Kaupunginhallitus päättää, että Pyhäjärven kaupunki päättää vakuu tus sääs tö so pi muk sen Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian kans sa

29 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen toiminta-avustukset vuodelle / /2013 KHALL 209 Pyhäjärven kaupungin talousarvioon vuodelle 2014 on varattu mää rä ra ha euroa yhteisöjen avustamista varten. Avustus on tarkoitettu käytettäväksi lasten ja nuorten sekä sairaiden ja van hus ten palveluja edistävien yhdistysten toimintaan. Avustusta voi hakea myös tapahtumien järjestämisestä aiheutuviin kus tannuk siin. Yhdistyksen tulee olla pyhäjärvinen yhdistys, eikä yh distys voi saada avustusta samaan tarkoitukseen kaupungin muista avus tus mää rä ra hois ta. Kaupunginhallitus on ilmoittanut avustuksen hakemisesta Py häjär ven Sanomissa ja pyytänyt toimittamaan va paa muotoi set avustushakemukset mennessä. Aikaisemmin saa pu neet avustushakemukset otetaan huomioon toi min ta-avustus asiaa käsiteltäessä. Määräaikaan mennessä on saapunut 15 avustusanomusta. Avustuksen hakijat, joilla käyttötarkoituksena lasten ja nuorten se kä sairaiden ja vanhusten palveluja edistävä toiminta: Veteraanijärjestöt: - Pyhäjärven Sotaveteraanit ry - Pyhäjärven Rintamaveteraanit ry - Pyhäjärven sotainvalidit Jokilaaksojen Psoriasisyhdistys ry Pyhäjärven Kehitysvammaisten Tuki ry Pyhäjärven Syöpäkerho Pyhäjärvellä toimivat eläkeläisjärjestöt: - Eläkeliitto, Pyhäjärvi - Eläkeläiset ry, Pyhäjärvi - Pyhäjärven Seniorit ry Pyhäjärven Reuma ja Tules ry Kala- ja Pyhäjokilaaksojen Epilepsiayhdistys ry Pyhäjärven Parkinson-kerho SPR Pyhäjärven osasto, ensiapuryhmä Pyhäjärven Omaishoitajat ja Läheiset ry Pyhäjärven Nativa ry Avustuksen hakijat, joilla käyttötarkoituksena tapahtumien jär jestä mi nen: Pyhäjärven 4H-yhdistys r.y. FC Tuska Ry Pyhäjärven kaupungin nuorisovaltuusto Hiiijjen Pelimannit ry Avustusten hakijoista Jokilaaksojen Psoriasisyhdistys ry:n sekä Ka la- ja Py hä jo ki laak so jen Epilepsiayhdistys ry:n kotipaikka ei ole

30 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus Py hä jär vi. Pyhäjärven Syöpäkerho sekä Pyhäjärven Parkinson-kerho ovat Poh jois-suo men yhdistyksen alaisia kerhoja, jotka toimivat it senäi ses ti omassa kunnassa. Pyhäjärven kaupungin nuorisovaltuusto ei ole ilmoituksessa tarkoi tet tu yhdistys. Nuorisovaltuuston järjestämän konsertin kus tannuk set katetaan sivistystoimen määrärahoista. Oheismateriaali 7 Yhdistelmä kaupunginhallituksen toiminta-avustusta hakeneista Kaupunginhallitus päättää myöntää toiminta-avustuksia seu raavas ti: Avustuksen saajat (käyttötarkoituksena lasten ja nuorten sekä sai rai den ja vanhusten palveluja edistävä toiminta): Veteraanijärjestöt: - Pyhäjärven Sotaveteraanit ry Pyhäjärven Rintamaveteraanit ry Pyhäjärven sotainvalidit Pyhäjärven Kehitysvammaisten Tuki ry 500 Pyhäjärven Syöpäkerho 500 Pyhäjärvellä toimivat eläkeläisjärjestöt: - Eläkeliitto, Pyhäjärvi Eläkeläiset ry, Pyhäjärvi Pyhäjärven Seniorit ry 500 Pyhäjärven Reuma ja Tules ry 500 Pyhäjärven Parkinson-kerho 500 SPR Pyhäjärven osasto, ensiapuryhmä Pyhäjärven Omaishoitajat ja Läheiset ry Pyhäjärven Nativa ry Avustuksen saajat (käyttötarkoituksena tapahtumien jär jes tä minen): Pyhäjärven 4H-yhdistys r.y FC Tuska Ry Hiijjen Pelimannit ry Myönnettyjen avustusten yhteismäärä on euroa. Yhdistyksen on toimitettava ennen avustuksen maksuunpanoa kau pun gil le toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2013, toi minta suun ni tel ma ja talousarvio vuodelle 2014 sekä yhdistyksen sään nöt.

31 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus Merkitään, että ilmoitustensa perusteella kaupunginhalliltus toteaa Paavo Leskisen, Kimmo Sarkkisen ja Tyyne Tuikan olevan es teel li siä asian käsittelyyn (intressijääviys), joten he eivät ole läs nä asian käsittelyn aikana ja poistuivat kokouksesta klo Paavo Leskisen varahenkilö Kaisa Alamäki saapui kokoukseen. Taloussihteeri esitti, että laadittaisiin tulevaisuudessa lomake avus ten hakemiseksi.

32 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus S isäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1235/ /2014 KHALL 210 Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kunta kon ser nin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Sisäi sen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden tavoitteena on vah vis taa ja yhdenmukaistaa kuntakonsernin hyvää hallintoa ja joh ta mis ta, ja ne koskevat kaikkia kuntakonsernin toimielimiä ja ti li vel vol li sia viranhaltijoita sekä kaikkea kuntakonsernin toimintaa. Si säi ses tä valvonnasta ja riskienhallinnasta on lisäksi voimassa, mi tä hallintosäännössä sekä muissa ohjeissa ja määräyksissä on sa not tu. Kuntalakiin (325/2012) kesällä 2012 lisätyt säännökset kunnan ja kun ta kon ser nin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta tu levat voimaan vuonna Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kun nan ja kuntakonsernin sisäisiä menettely- ja toimintatapoja, joi den avulla pyritään varmistumaan organisaation tavoitteiden saa vut ta mi ses ta ja toiminnan laillisuudesta. Riskienhallinnalla tun nis te taan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saavuttamista ja toi min nan laillisuutta uhkaavia tekijöitä. Sisäinen valvonta on osa kunnan johtamisjärjestelmää sekä kunnan johdon ja hallinnon työväline, jonka avulla arvioidaan ase tettu jen tavoitteiden toteutumista, toimintaprosesseja ja riskejä. Valvon nan tarkoituksena on edistää organisaation tehokasta joh tamis ta, riskien hallintaa ja toiminnan tuloksellisuuden arviointia. Kuntalain säännöksien tavoitteena on terävöittää kuntien sisäisen val von nan ja riskienhallinnan järjestämistä ja siitä raportointia. Täs tä syystä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tulisi perustua jär jes tel mäl li seen ja dokumentoituun toimintatapaan. Kuntalakiin sisällytetyt uudet velvoitteet sisäisestä valvonnasta ja ris kien hal lin nas ta ovat: - valtuusto päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (13 ), - hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset sisäisestä val von nas ta ja riskienhallinnasta (50 ), - toimintakertomuksessa on esitettävä arvio todennäköisestä tu levas ta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja ris kien-hallin nan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä (69 ), - tilintarkastajan on tarkastettava, onko kunnan ja kuntakonsernin si säi nen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta jär jestet ty asianmukaisesti (73 ). Säännökset ovat astuneet voimaan vuoden 2014 alusta. Tiedot si säi sen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja joh topää tök sis tä on vastaavasti sisällytettävä vuodelta 2014 laa dit ta-

33 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus vaan toiminta-kertomukseen. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta kuuluvat operatiivisena toi minta na kunnanhallitukselle, kunnanjohtajalle sekä kunnan muulle joh dol le. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa kuntalain 23 :ssä kunnanhallitukselle säädettyä hallinnon ja taloudenhoidon vas tuu teh tä vää, kuntalain 24 :ssä kunnanjohtajalle säädettyä hal lin non, taloudenhoidon ja kunnan muun toiminnan joh to teh tävää sekä kuntalain 25 a :ssä säädettyä kuntakonsernin ohjausta ja konsernivalvonnan järjestämistä, mistä konsernijohto vastaa. Lain perustelujen mukaan valtuuston päätökseen sisäisen valvon nan ja riskienhallinnan perusteista tulisi sisällyttää määräykset ai na kin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävistä ja vastuis ta kunnassa ja kuntakonsernissa. Päätöksessä tulisi todeta kun nan hal li tuk sen velvollisuudesta ohjeistaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen ja toimeenpano, lauta- ja joh tokun tien velvollisuudesta valvoa sisäisen valvonnan ja ris kien hallin nan toimeenpanoa sekä johtavien viranhaltijoiden velvollisuus toi meen pan na sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimialueillaan. Myös riskeistä raportoinnista ja raportointimenettelyistä olisi syytä ot taa määräykset kunnanvaltuuston vahvistamiin perusteisiin. Kai ken riskienhallinnan lähtökohtana on luonnollisesti analyysi kes kei sim mis tä kuntaa ja kuntakonsernia uhkaavista riskeistä. Ris kien hal lin nas sa tulisi keskittyä toiminnan ja talouden kannalta mer kit tä viin riskeihin. Liite nro 1 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hy väksyy Pyhäjärven kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen val vonnan ja riskienhallinnan perusteet. Paavo Leskinen, Kimmo Sarkkinen ja Tyyne Tuikka palaavat kokouk seen ja Kaisa Alamäki poistuu kokouksesta klo Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet säilytetään arkistokohdassa De.

384 täytäntöönpano 208 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.4.2015 päätösten

384 täytäntöönpano 208 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.4.2015 päätösten PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 378 Kaupunginhallitus AIKA 22.06.2015 klo 15:08-20:20 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 203 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

303 ruokapalvelussa 153 Pyhäjärven kaupungintalon kahvion hinnaston tarkistus

303 ruokapalvelussa 153 Pyhäjärven kaupungintalon kahvion hinnaston tarkistus PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 287 Kaupunginhallitus AIKA 14.04.2014 klo 15:00-17:58 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 144 Kokouksen avaaminen 289

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2014 537 Kaupunginhallitus AIKA 18.08.2014 klo 15:08-18:55 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 272 Kokouksen

Lisätiedot

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 821 Kaupunginhallitus AIKA 08.12.2014 klo 13:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 411 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

192 luonnoksesta 100 Lausunto Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta 193 101 Lausunto / Kaivosluvan määräykset ja vakuus koskien

192 luonnoksesta 100 Lausunto Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta 193 101 Lausunto / Kaivosluvan määräykset ja vakuus koskien PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 146 Kaupunginhallitus AIKA 10.03.2014 klo 15:00-18:50 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 82 Kokouksen avaaminen 148

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

378 Vanhustenkotiyhdistys ry:n Pohjola Pankki Oyj:n lainalle 187 Asunto Oy Hiskinrivin maanvuokrasopimuksen

378 Vanhustenkotiyhdistys ry:n Pohjola Pankki Oyj:n lainalle 187 Asunto Oy Hiskinrivin maanvuokrasopimuksen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 347 Kaupunginhallitus AIKA 19.05.2014 klo 15:00-18:24 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 171 Kokouksen avaaminen 349

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 604 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 427. Kaupunginhallitus. AIKA 29.06.2015 klo 13:00-14:34

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 427. Kaupunginhallitus. AIKA 29.06.2015 klo 13:00-14:34 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 427 Kaupunginhallitus AIKA 29.06.2015 klo 13:00-14:34 PAIKKA Kaupungintalon, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 229 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

157 tasa-arvosuunnitelma 88 Hyvinvointikertomuksen raportti 2014-2015 ja suunnitelma

157 tasa-arvosuunnitelma 88 Hyvinvointikertomuksen raportti 2014-2015 ja suunnitelma PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 140 Kaupunginhallitus AIKA 09.03.2015 klo 15:00-18:38 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 79 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 klo 15:00-17:43 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97 Tarkastuslautakunta1 AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 63 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

49 Kolmikanta ry 32 Oikaisuvaatimus / khall 26.8.2013 468 / Aarne Liuska, Raija

49 Kolmikanta ry 32 Oikaisuvaatimus / khall 26.8.2013 468 / Aarne Liuska, Raija PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 41 Kaupunginhallitus AIKA 03.02.2014 klo 15:00-16:42 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 26 Kokouksen avaaminen 43 27

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 5 12.01.2015. Kaupunginvaltuuston kokouksen 22.12.2014 päätösten täytäntöönpano 1425/00.02.00/2015

Kaupunginhallitus 5 12.01.2015. Kaupunginvaltuuston kokouksen 22.12.2014 päätösten täytäntöönpano 1425/00.02.00/2015 Kaupunginhallitus 5 12.01.2015 Kaupunginvaltuuston kokouksen 22.12.2014 päätösten täytäntöönpano 1425/00.02.00/2015 KHALL 12.01.2015 5 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalon kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalon kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 37/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 30.12.2013 klo 15:00-18:25 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 693 Kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 17 Kokouksen avaaminen 32 18 Kokouksen

Lisätiedot

307 Pyhäjärven laajakaista -hankkeen lainoille 150 Valtuutetun aloite / Maksuttoman koulukuljetuksen

307 Pyhäjärven laajakaista -hankkeen lainoille 150 Valtuutetun aloite / Maksuttoman koulukuljetuksen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2013 292 Kaupunginvaltuusto AIKA 30.09.2013 klo 18:00-21:27 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 142 Kokouksen avaaminen 295 143

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2015 257

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2015 257 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2015 257 Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:17-18:58 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 127 Kortesjärven

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Urho Kekkosen katu 2 4, 2. kerroksen neuvotteluhuone

Urho Kekkosen katu 2 4, 2. kerroksen neuvotteluhuone PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Hallitus 16.01.2013 AIKA 16.01.2013 Klo 10:00 14:53 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2 4, 2. kerroksen neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kaupunginhallitus 19.01.2015 AIKA 19.01.2015 klo 17:00-19:39 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

7 Lapuan työnhakijat r.y:n lisäavustusanomus 27 8 Perusturvan talouden ja toiminnan toteutuminen 1.1. - 30.4.2015

7 Lapuan työnhakijat r.y:n lisäavustusanomus 27 8 Perusturvan talouden ja toiminnan toteutuminen 1.1. - 30.4.2015 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (38) Perusturvalautakunta Aika 26.05.2015 klo 18:00-19:15 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 Kunnanvaltuusto AIKA 17.06.2015 klo 19:00-20:30 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot