Hotelli Pohjanhovi, Pohjanpuistikko 2, Rovaniemi. Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Kokous todettaneen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hotelli Pohjanhovi, Pohjanpuistikko 2, Rovaniemi. Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Kokous todettaneen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi."

Transkriptio

1 Viranomainen Esityslista No 12/2014 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN Laatimispäivämäärä Kokousaika Perjantaina klo 10 - Kokouspaikka Hotelli Pohjanhovi, Pohjanpuistikko 2, Rovaniemi Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Pirjo Seurujärvi, pj Pertti Ahokas Antero Pantsar Riitta Näkkäläjärvi, vpj Raili Kerola Reijo Sulasalmi Esa Pokka Kaisa Rättyä Helena Peltoniemi Raimo Haapakoski Katja Valkama Antero Hyvärinen Uula Tapiola Hilpi Ahola Mikko Rundgren Mikko Ekorre Kirsi Suoheimo Sirkka Pikkuvirta Jukka Paakki valtuuston puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja kuntayhtymän johtaja, esittelijä talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä Kokous todettaneen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi Pöytäkirjan tarkastustapa (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Puheenjohtaja Pöytäkirjan pitäjä Pirjo Seurujärvi Antero Hyvärinen Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Tarkastusaika / Allekirjoitukset Kolpeneen palvelukeskuksen taloustoimistossa Virka-asema ja allekirjoitus Pöytäkirjanpitäjä

2 Kokousaika Perjantaina klo 10 Kokouspaikka Hotelli Pohjanhovi, Pohjanpuistikko 2, Rovaniemi Pöytäkirjan nähtävänä pito Käsiteltävät asiat 109 Ajankohtaiset asiat 110 Yhtymävaltuuston päätösten lainvoimaisuus ja täytäntöönpano 111 Vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelmat vastuualueille 112 Hinnasto Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistuksen uudistaminen 114 Talousarvion toteuma Vastuualueiden esimiehet ja varaesimiehet 116 Vastuualueiden esimiesten ja varaesimiesten palkkaus 117 Yleisjohdon johtoryhmä 118 Kolpeneen palvelukeskuksen ky:n liittyminen sähköinen lääkemääräys palveluun 119 Henkilöstönkatsaus 120 Maa-alueen myynnin valmistelu 121 Kuntoutusyksikkö-hankkeen eteneminen 122 HTM Sari Mehtälän irrottaminen omasta työstään hanketyöhön 123 Kuntayhtymän laskujen hyväksyjät vuonna Tekniikan työntekijöiden siirtyminen 125 Täyttölupien myöntäminen 126 Kuntayhtymän osallistuminen Kehitysvammaliiton itsemääräämisoikeuteen liittyvään hankkeeseen 127 Kuntayhtymän johtajan palkaton virkavapaus ja vuosiloma sekä sijaisten määrääminen 128 Hallituksen ensi vuoden aikataulu 129 Hallitukselle tiedoksi saatettavat asiat Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus Pirjo Seurujärvi Pirjo Seurujärvi hallituksen puheenjohtaja

3 Ajankohtaiset asiat Rovaniemen asumisyksikön toiminnan käynnistyminen Sodankylän urakoiden allekirjoitus Öljysäiliöiden purku-urakka Itsemääräämisoikeus, yleisen suunnitelman valmistelu Ruokahuoltosopimuksen uudistaminen Lapin sairaanhoitopiirin kanssa Asiakirjojen näkyvyys kuntayhtymän nettisivuilla Siivouskilpailutus HILMAssa merkitsee tiedoksi ajankohtaiskatsauksen.

4 Yhtymävaltuuston päätösten lainvoimaisuus ja täytäntöönpano Kuntalain 56 :n mukaan hallituksen tulee tutkia, ovatko valtuuston päätökset laillisia. Jos hallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, hallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on tällöin viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Hallituksen tulee päättää valtuuston kokouksen päätösten toimeenpanosta. toteaa, että yhtymävaltuuston päätökset ovat kuntalain mukaan laillisia ja täytäntöönpanokelpoisia ja päättää panna ne täytäntöön.

5 Vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelmat vastuualueille Hallituksen tulee vahvistaa valtuuston hyväksymään talousarvioon perustuvat talousarvion käyttösuunnitelmat vastuualueille. Esityslistan mukana jaetaan esitykset talousarvion käyttösuunnitelmiksi vastuualueille; asuminen ja hoito (vastuualueen esimies Minna Halme), tutkimus ja kuntoutus (kuntoutuspäällikkö Eija Halonen), opetus ja toiminta (rehtori Anita Uusitalo) sekä yleishallinto, tukipalvelut ja muu toiminta (johtaja Katja Valkama/talouspäällikkö Antero Hyvärinen). Käyttösuunnitelmaesitys käydään läpi kokouksessa. hyväksyy vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelmat vastuualueille.

6 Hinnasto 2015 Hallitukselle jaetaan kokouksessa johtoryhmän laatima esitys kuntayhtymä hinnastosta vuodelle Hintoihin ei tule korotuksia vuonna Esitys perustuu valtuuston vahvistamaan talousarvioon. vahvistaa kuntayhtymän palvelusuoritteista vuonna 2015 jäsenkunnilta perittävät yksikköhinnat laaditun esityksen mukaisesti. tiedoksi jäsenkunnat

7 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistuksen uudistaminen Kuntayhtymän sisäisen valvonnan ohjeistus on vuodelta Kuntalakiin kesällä 2012 lisätyt säännökset kunnan ja kuntakonsernin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta tulivat voimaan vuonna Valtuuston tulee päättää kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Lisäksi hallintosääntöön tulee lisätä tarpeelliset määräykset koskien toimivaltaa ja tehtävien jakoa. Sisäisen valvonnan perusteisiin tulee sisällyttää määräykset hallituksen velvollisuudesta ohjeistaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen ja toimeenpano sekä johtavien viranhaltijoiden velvollisuus toimeenpanna sisäinen valvonta ja riskienhallinta vastuualueillaan. Myös riskeistä raportoinnista ja raportointimenettelyistä on syytä ottaa määräykset valtuuston vahvistamiin perusteisiin. Tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä tulee sisällyttää tilikauden 2014 toimintakertomukseen. sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta löytyy Kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan ohjeistus käydään lävitse ja uudistustyö käynnistetään. Samassa yhteydessä hallintosääntö tulee päivittää. jatkaa sisäiseen valvontaan ja riskien hallintaan liittyvää uudistusta sekä valmistelee kevätvaltuustoon uusitun ohjeistuksen ja hallintosäännön.

8 Talousarvion toteuma Talouspäällikkö esittelee kuntayhtymän talousarvion toteuman. Talousarvion toteuma jaetaan esityslistan liitteenä. merkitsee talousarvion toteuman tiedoksi. Antero Hyvärinen, talouspäällikkö

9 Vastuualueiden esimiehet ja varaesimiehet Kuntayhtymän viranhaltijaorganisaatio jakautuu hallituksen sitovuustasolla vastuualueisiin, joiden esimiehet on hallitus päätöksellään määrännyt toimikaudeksi seuraavasti: Asumisen ja hoidon vastuualue; esimies osastonhoitaja Minna Halme Tutkimuksen ja kuntoutus; esimies kuntoutuspäällikkö Eija Halonen Opetus ja toiminta; esimies rehtori Anita Uusitalo Yleishallinto, tukipalvelut ja muut tehtävät, esimies kuntayhtymän johtaja Juha-Matti Kivistö Tulevan SOTE-uudistuksen aiheuttamia vaikutuksia on vaikea ennakoida kuntayhtymän organisaatioon, mutta siihen valmistautuminen edellyttää johdon sitoutumista. Siksi on syytä päättää vastuualueiden esimiehistä tällä hetkellä tiedossa olevan uudistuksen alkamisajankohtaan saakka tai kunnes mahdolliset organisaatiomuutokset tai johtamisjärjestelmän uudistukset saadaan valmiiksi. määrää kuntayhtymän vastuualueiden esimiehet ja varaesimiehet toimikaudeksi seuraavasti: Asumisen ja hoidon vastuualue; osastonhoitaja Minna Halme varaesimies vastaava ohjaaja Sari Mehtälä, 2. varaesimies osastonhoitaja Armi Kumpare Tutkimuksen ja kuntoutuksen vastuualue; kuntoutuspäällikkö Eija Halonen varaesimies ylilääkäri Marja-Leena Keränen Opetuksen ja toiminnan vastuualue; rehtori Anita Uusitalo varaesimies vastaava ohjaaja Merja Mustonen-Juopperi, 2. varaesimies erityisluokanopettaja Juha Alaraatikka. Hallituksen puheenjohtajan päätösehdotus Yleishallinnon, tukipalvelujen ja muiden tehtävien vastuualue; kuntayhtymän johtaja Katja Valka ma, varaesimies kuntoutuspäällikkö Eija Halonen, 2.varaesimies rehtori Anita Uusitalo. ote tiedoksi Kunnan Taitoa Minna Halme Anita Uusitalo Eija Halonen Sari Mehtälä Merja Mustonen-Juopperi

10 Vastuualueiden esimiesten ja varaesimiesten palkkaus SOTE-järjestelmälakiin liittyvä valmistelutyö, lainsäädännön uudistukset ja niiden asettamat uudet vaatimukset sekä talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien uudistustyö lisäävät johdon ja kuntayhtymän esimiesten työmäärää. Tämän vuoksi on perusteltua maksaa vastuualueiden esimiehille ja varaesimiehille hallituksen aikaisempien päätösten ( ja ) mukaisesti tehtäväkohtaista lisää 100 kuntoutuspäällikkö Eija Haloselle, osastonhoitaja Minna Halmeelle ja rehtori Anita Uusitalolle sekä 75 Merja Mustonen-Juopperille ja Sari Mehtälälle vuoden 2016 loppuun. hyväksyy maksettavaksi vastuualueiden esimiehille Eija Haloselle, Minna Halmeelle ja Anita Uusitalolle edelleen 100 euron ja vastuualueiden varaesimiehille Sari Mehtälälle ja Merja Mustonen-Juopperille maksetaan 75 euron tehtäväkohtainen tehtäväkohtaisen palkkauksen lisä ote tiedoksi Kunnan Taitoa Minna Halme Anita Uusitalo Eija Halonen Sari Mehtälä Merja Mustonen-Juopperi

11 Yleisjohdon johtoryhmä Kuntayhtymän voimassa olevan hallintosäännön 38 :n mukaan yhtymähallitus asettaa määräämäkseen toimikaudeksi yleisjohdon johtoryhmän, johon kuuluvat kuntayhtymän johtaja sekä vastuualueiden esimiehet. Hallintosääntöä tulee uudistaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osalta ja tässä yhteydessä on syytä tarkistaa myös johtoryhmän osalta. asettaa kuntayhtymän yleisjohdon johtoryhmään vuosien määräajaksi hallintosäännön 38 1 mom. mukaisesti kuntayhtymän johtaja Katja Valkaman sekä vastuualueiden esimiehet kuntoutuspäällikkö Eija Halosen, osastonhoitaja Minna Halmeen ja rehtori Anita Uusitalon. Kuntayhtymän johtaja voi kutsua asiantuntijoita johtoryhmään. tiedoksi jory

12 Kolpeneen palvelukeskuksen ky:n liittyminen sähköinen lääkemääräys palveluun Laki sähköisestä lääkemääräyksestä (2007/61) velvoittaa sosiaalihuollon palveluita tuottavien yksiköiden liittymään sähköisen lääkemääräyksen käyttäjäksi siten, että yksikkö on liittynyt palveluun alkaen. Organisaatioiden tulee tehdä liittymisestä päätös. Organisaatiot tekevät liittymisestä kirjallisen hakemuksen ja allekirjoittavat sitoumuksen silloin, kun sitoumuksen tekeminen on toiminnan käyttöönoton kannalta ajankohtainen. Sitoumus on voimassa toistaiseksi allekirjoittamisesta lähtien. Sitoumuksessa Kolpeneen palvelukeskus ky sitoutuu: - noudattamaan sähköistä lääkemääräystä koskevia säädöksiä, säädöksiin perustuvia määräyksiä ja viranomaisten antamia ohjeita sekä KanTa-palvelujen (kansallinen terveysarkisto) tuottajan (Kela) ylläpitämiä teknisiä määrityksiä - hyväksymään KanTa-palvelujen yleiset toimitusehdot ja eresepti-palvelun palvelukuvauksen liitteineen ja noudattamaan niitä. Sosiaali- ja terveysministeriö määrää asetuksella toimitusehtoihin kuuluvista KanTa-palveluista perittävistä maksuista - aloittamaan eresepti-palvelun käytön, kun Kansaneläkelaitos (KanTa-palvelujen tuottaja) on ottanut hakemuksen ja sitoumuksen vastaan sekä käyttöönottokokeen jälkeen hyväksynyt Kolpeneen palvelukeskuksen eresepti-palvelun käyttäjäksi. - lopettamaan eresepti-palvelun käytön vain mikäli lakiin perustuva eresepti-palvelun käyttövelvollisuus ei ole enää voimassa organisaation osalta - ilmoittamaan sitoumuksen yhteydessä ilmoitettavat itseään, liityntäpisteitään, hallinnollisia ja teknisiä yhteyshenkilöitään, tietosuojavastaavaa ja liittymisajan-kohtaa koskevat tiedot. Samalla Kolpeneen palvelukeskus ky sitoutuu kustannuksiin, jotka aiheutuvat ereseptin käytöstä. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa sähköisen lääkemääräyksen käyttömaksut. Kunnallisen terveydenhuollon maksu perustuu asukaslukuun ja on tällä hetkellä vuosittain 0,254 euroa/asukas. päättää, 1. että Kolpeneen palvelukeskus ky (OID-tunnus ei vielä tiedossa) liittyy KELAn KanTa-palveluiden eresepti-palvelun käyttäjäksi. 2. että kuntayhtymä sitoutuu tarvittaviin toimiin, jotta toimintayksikkö täyttää Sosiaali- ja terveysministeriön asettamat organisaation auditointivaatimukset ennen KanTa-palveluun liittymiseen liittyvän sitoumuksen allekirjoittamista. 3. valtuuttaa Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän johtajan tekemään hakemuksen ja allekirjoittamaan sitoumuksen. 4. että ministeriön määräämä sähköisen lääkemääräyksen käyttömaksu otetaan huomioon vuoden 2017 talousarviossa.

13 Eija Halonen, kuntoutuspäällikkö

14 Henkilöstökatsaus Kuntayhtymässä on tapahtunut paljon muutoksia ja lainsäädännön uudistukset ja rakennemuutos tuovat mukanaan lisää muutoksia. Kuntayhtymän johtaja käy läpi henkilökuntaan liittyviä asioita, muun muassa työhyvinvointiin liittyviä asioita ja TVA:n etenemistä. merkitsee tiedoksi henkilöstökatsauksen.

15 Maa-alueen myynnin valmistelu Valtuusto myönsi hallitukselle ( ) valtuutuksen maa-alueiden myyntiin. Hallituksen tulee päättää miten maa-alueiden myynnissä tulee edetä. päättää maa-alueen myynnistä ja sen etenemisestä.

16 Kuntoutusyksikkö-hankkeen eteneminen Valtuusto hyväksyi ( ) päätti hyväksyä hankkeen tarveselvityksen sekä alustavan hankesuunnitelman ja hyväksyy samalla investointisuunnitelman talousarviossa 2015 esitetyllä tavalla. Lisäksi valtuusto päättää, että kuntoutusyksikön yksityiskohtainen hankesuunnittelu käynnistetään siten, että hallitus tuo rakentamispäätöksen kevään 2015 valtuuston kokoukselle tiedoksi (esitys kirjallisena Valt. liite 3/22 ). Lisäksi Pekka Lehto teki esityksen, että kuntiin lähetetään suunnitelmat ja piirustukset tiedoksi. Johtoryhmä on käsitellyt kuntoutusyksikköhankkeen suunnittelua. Hankkeelle tulee perustaa pieni suunnittelutyöryhmä sekä laajempi ohjausryhmä. Suunnittelutyöryhmän kokoonpanoksi esitetään ELOn edustajaa, arkkitehtiä, edustajaa tutkimuksen ja kuntoutuksen asiantuntijoista, edustajaa asumisesta sekä tarvittaessa konsultoidaan eri alojen asiantuntijoita. Suunnittelutyöryhmän vetäjänä jatkaisi Sari Mehtälä. Harvemmin kokoontuvaan ohjausryhmään pyydetään edustajia muun muassa Rovaniemen kaupungin sosiaalipalveluista ja muista keskeisistä sidosryhmistä. hyväksyy suunnitteluryhmän kokoonpanon ja keskustelee ohjausryhmän kokoonpanosta.

17 HTM Sari Mehtälän irrottaminen omasta työstään hanketyöhön HTM Sari Mehtälä on aloittanut tuotteistamistyön aikaisemmin hanketyönä sekä ollut aktiivisesti mukana kuntoutusyksikön suunnittelussa ja Sodankylän asumishankkeessa. Lisäksi hän käynnistänyt Oman elämän suunnittelutyön, joka kytkeytyy kiinteästi itsemääräämisoikeuden vahvistamiseen. Näiden kuntayhtymän strategian kannalta keskeisten hankkeiden ja kehittämistyön kannalta on perusteltua irrottaa Sari Mehtälä perustyöstä vastaavana ohjaajana täysiaikaiseksi hanketyöntekijäksi. Mehtälä tulee saattamaan tuotteistusprosessin loppuun, vetämään kuntoutusyksikkö hankkeen suunnittelutyöryhmää sekä toimimaan kuntayhtymän edustajana Sodankylän rakennushankkeessa hyödyntäen kokemuksiaan Rovaniemen rakennushankkeesta. Lisäksi hänen panostaan tarvitaan Oman elämän suunnitteluun liittyvien koulutusten vetämiseen sekä muuhun koulutukseen. irrottaa Sari Mehtälä omasta työstään ainakin vuodeksi Mehtälän palkkaus pysyy samana. Hänen tilalleen etsitään sijainen ensisijaisesti talon sisältä. ote Sari Mehtälä Kunnan Taitoa

18 Kuntayhtymän laskujen hyväksyjät vuonna 2015 Hallituksen tulee päättää kuntayhtymän laskujen hyväksyjistä vuosittain. Esityslistan mukana jaetaan ehdotus laskujen hyväksyjiksi alkaen. Hallituksen puheenjohtajan päätösehdotus päättää hyväksyä kuntayhtymän laskujen hyväksyjät alkaen hallitukselle jaetun esityksen mukaisesti. päättää hyväksyä, että kuntayhtymän johtajan laskut hyväksyy hallituksen puheenjohtaja ja hänen varaltaan hallituksen varapuheenjohtaja.

19 Tekniikan työntekijöiden siirtyminen Tekniset tukipalvelut siirtyvät vuoden alusta Kolpeneen kuntayhtymän omaksi toiminnaksi. Siirto koskee kolmea työntekijää, jotka siirtyvä Lapin sairaanhoitopiiristä vanhoina työntekijöinä Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän palvelukseen. Esimiesjärjestelyjä tarkennetaan myöhemmin neuvottelujen jälkeen. Siirtosopimus tehdään Lapin sairaanhoitopiirin kanssa. merkitsee asian tiedoksi.

20 Täyttölupien myöntäminen Täyttöluvan myöntäminen asumisen ja hoidon vastuualueelle; kahdeksan ohjaajan, neljä hoitajan, kaksi sairaanhoitajan tointa ja osastonhoitajan virka Asumisen ja hoidon vastuualueen esimies Minna Halme esittää vakinaisesti täytettäväksi kahdeksan ohjaajan, neljän hoitajan ja kahden sairaanhoitajan toimet ja osastonhoitajan viran. Kuntayhtymän valtuuston hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2015 arvioidaan asumisen ja hoidon alueen henkilöstöstä olevan määräaikaisia avoimia tehtäviä 42.8%. Määräaikaisen henkilöstön määrä on voimakkaasti lisääntynyt henkilöstön eläköitymisen vuoksi. Valviran valtakunnallisen valvontaohjelman mukaan kehitysvammahuollon henkilöstöstä tulisi olla 1/3 osaa AMK-tutkinnon tai soveltuvan opistoasteisen tutkinnon suorittaneita. Henkilöstön vakinaisella täyttämisellä turvataan henkilöstön osaamisen vahvistaminen ja palvelukeskuksen toiminnan jatkuminen. Täyttöluvan myöntäminen kuntoutuksen ja tutkimuksen vastuualueelle: fysioterapeutin toimi, osa-aikainen puheterapeutti ostopalveluna ja kahden puhevammaisten tulkin/kuntoutusohjaajan toimen vakinaistamista. Valtuuston hyväksymän talousarvion perusteella kuntoutuspäällikkö Eija Halonen esittää täytettäväksi fysioterapeutin toimeen toistaiseksi. Toimi on ollut määräaikaisesti täytettynä kolmen vuoden ajan, ja kolmannen fysioterapeutin työpanoksen tarve on tullut tänä aikana todennetuksi. Halonen esittää myös osa-aikaisen puheterapeutin toimen täyttämistä ostopalveluna. Puheterapeutin työpanosta tarvitaan Lapin keskussairaalan Tikoteekki yhteistyön kehittämiseen kommunikoinnin apuvälinearvioissa. Puheterapeutin palvelu laskutetaan Lapin sairaanhoitopiiriltä erikseen sovitusti. Halonen esittää myös kahden puhevammaisten tulkin/kuntoutusohjaajan toimen vakinaistamista alkaen. Toinen toimista sijoittuu Sodankylään alueellisen palvelun turvaamiseksi. Toinen toimista sijoittuu Rovaniemelle vahvistamaan autismikursseihin liittyvää jalkautuvaa työotetta. Molemmat toimet ovat olleet määräaikaisesti täytettynä, ja työpanoksen tarve on tullut todennetuksi. Täyttöluvan myöntäminen opetuksen ja toiminnan vastuualueelle; ohjaajan toimi. Vastuualueen esimies Anita Uusitalo esittää ohjaajan toimen täyttämistä toistaiseksi irtisanoutuneen ohjaajan tilalle päivätoimintaan. myöntää asumisen ja hoidon alueelle kahdeksan ohjaajan, neljä hoitajan, kaksi sairaanhoitajan toimeen ja osastonhoitajan virkoihin täyttöluvat, tutkimuksen ja kuntoutuksen vastuualueelle fysioterapeutin toimeen, osa-aikaisen puheterapeutin toimeen ja kahden puhevammaisten tulkin/kuntoutusohjaajan toimiin täyttöluvat sekä opetuksen ja toiminnan vastuualueelle yhden ohjaajan toimeen täyttöluvan.

21 Minna Halme, vastuualueen esimies Eija Halonen, vastuualueen esimies Anita Uusitalo, vastuualueen esimies

22 Kuntayhtymän osallistuminen Kehitysvammaliiton itsemääräämisoikeuteen liittyvään hankkeeseen Vuosi 2015 on Kehitysvammaliitossa itsemääräämisen teemavuosi. Itsemääräämisen teema näkyy Kehitysvammaliiton koulutuksissa, materiaalintuotannossa, kehittämishankkeissa ja tutkimuksessa. Aihe on erityisen ajankohtainen lainsäädännön muuttuessa. Liitto käynnistää itsemääräämisoikeushankkeen, jonka päätavoitteena on tulevan itsemääräämisoikeuslain soveltamisosaamisen vahvistaminen Kehitysvammaliiton jäsenorganisaatioiden kanssa. Hankkeella on neljä osatavoitetta: 1. Lain soveltamista koskevan yhteisen tietämyksen ja ymmärryksen vahvistaminen 2. Lain soveltamiskäytäntöjen yhteinen analysointi 3. Yhtenevien menettelytapojen kehittäminen 4. Henkilöstöperehdytyksen kehittäminen. Jäsenorganisaatioista hankkeen työpajatyöskentelyyn voi osallistua 2 henkilöä/organisaatio. Osallistujat tekevät hankkeen aikana tehtäviä omassa organisaatiossaan. Hanke toteutetaan osallistujien välisenä, Kehitysvammaliiton koordinoimana verkostotyöskentelynä, joka mahdollistaa itsemääräämisoikeuslain soveltamista koskevan yhteisen keskustelun sekä tietämyksen ja hyvien käytäntöjen jakamisen. Hanke käynnistyy ennakkotehtävällä tammi-helmikuussa Aktiivinen toteutusvaihe kehittämisseminaareineen ja työpajoineen on maalis marraskuussa Hanke päättyy joulukuussa Hankkeen kustannukset ovat 3000 /jäsenorganisaatio sisältäen hankkeen aikaiset kehittämisseminaarit ja työpajat sekä organisaation työskentelyä tukevat välitehtävät. Johtoryhmä esittää hankkeeseen osallistuviksi henkilöiksi Juha Hykköstä ja Maila Haltiaa ja heidän varahenkilöiksi Marketta Hänninen-Stepanoffia ja Eija Halosta, jotka ovat mukana työryhmässä, joka työstää kuntayhtymän yleistä itsemääräämisoikeussuunnitelmaa. hyväksyy kuntayhtymän osallistumisesta hankkeeseen. ote Kehitysvammaliitto

23 Kuntayhtymän johtajan palkaton virkavapaus ja vuosiloma sekä sijaisten määrääminen Hallituksen puheenjohtaja Kuntayhtymän johtaja anoo palkatonta virkavapautta sekä vuosilomaa Hallituksen tulee päättää johtajan sijaisjärjestelyistä. Hallituksen puheenjohtajan päätösehdotus myöntää kuntayhtymän johtajalle palkatonta virkavapautta sekä vuosilomaa Eija Halonen toimii sijaisen , Sari Mehtälä ja Anita Uusitalo Hallituksen puheenjohtajan muutettu päätösehdotus myöntää kuntayhtymän johtajalle palkatonta virkavapautta sekä vuosilomaa Eija Halonen toimii sijaisen ja Anita Uusitalo ote Pirjo Seurujärvi, hallituksen puheenjohtaja Katja Valkama Kunnan Taitoa

24 Hallituksen ensi vuoden aikataulu Hallituksen kokousajat: (Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoittaminen) Valtuusto Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari Pohjoisen Forum järjestetään Oulussa. keskustelee ja hyväksyy kokousaikataulun sekä nimeää kaksi edustajaa Työmarkkinaseminaariin.

25 Hallitukselle tiedoksi saatettavat asiat Hallitukselle saatetaan tiedoksi seuraavat asiat * Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Dno 2541/2/13 koskien Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Kampa-hanketta; Valtionavustuksen maksamisen lopettamista koskeva valitus * Lapin liiton maksatuspäätös ; Virtu asiointia videoyhteydellä/poske * Lapin sairaanhoitopiirin ky;n hallituksen pöytäkirjaote ; Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän tekniset palvelut * Valtioneuvoston kanslian ilmoitus ; Kuntayhtymän johtaja Juha-Matti Kivistön sosiaalineuvoksen arvonimi julkinen Tasavallan Presidentin esittelyn jälkeen Asianajotoimisto Kylmänen & Onnela-Kariniemi Oy * Kuulutus konkurssivalvonnasta Rakennusliike S. Ojala & Pojat Oy. Valvontapäivä on , jakeluluetteloehdotuksen määräpäivä on Tuomioistuin on Oulun käräjäoikeus. Energiapolar * Varttitiedote hinnat merkitsee asiat tiedoksi.

26 Oikaisuvaatimus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymälle, Myllärintie 35, Rovaniemi Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erikseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja tekijän on se allekirjoitettava. Valitusosoitus Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt ensin oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen: * Rovaniemen hallinto-oikeus, Oikeustalo, Valtakatu 17, PL 8112, Rovaniemi Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava -valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite -päätös, johon haetaan muutosta -miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi -muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan ja.

Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan ja. Viranomainen Esityslista No 2/2015 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN Laatimispäivämäärä 25.2.2015 Kokousaika Perjantaina 6.3.2015 klo 10.00- Kokouspaikka Kolpeneen palvelukeskus, hallintolan Motti, Myllärintie

Lisätiedot

Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Viranomainen Pöytäkirja No 1/2015 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN Laatimispäivämäärä 19.2.2015 Kokousaika Torstaina 19.2.2015 klo 10.00-11.45 Kokouspaikka Kolpeneen palvelukeskus, ruokasalin kabinetti, Myllärintie

Lisätiedot

Riitta Näkkäläjärvi, vpj, kokouksen pj. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Riitta Näkkäläjärvi, vpj, kokouksen pj. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Viranomainen Pöytäkirja No 2/2015 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN Laatimispäivämäärä 6.3.2015 Kokousaika Perjantaina 6.3.2015 klo 10.00-12.10 Kokouspaikka Kolpeneen palvelukeskus, hallintolan Motti, Myllärintie

Lisätiedot

Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan ja.

Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan ja. Viranomainen Esityslista No 3/2015 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN Laatimispäivämäärä 18.3.2015 Kokousaika Perjantaina 27.3.2015 klo 10.00- Kokouspaikka Kolpeneen palvelukeskus, ruokasalin kabinetti, Myllärintie

Lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Viranomainen Esityslista No 5/2015 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN Laatimispäivämäärä 15.5.2015 Kokousaika Keskiviikkona 27.5.2015 klo 09.30- Kokouspaikka Kolpeneen palvelukeskus, ruokasalin kabinetti, Myllärintie

Lisätiedot

Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Viranomainen Esityslista No 4/2015 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN Laatimispäivämäärä 9.4.2015 Kokousaika Perjantaina 17.4.2015 klo 12.00- Kokouspaikka Kolpeneen palvelukeskus, ruokasalin kabinetti, Myllärintie

Lisätiedot

Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Kokous todettaneen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Kokous todettaneen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Viranomainen Esityslista No 1//2014 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN Laatimispäivämäärä 19.1.2014 Kokousaika Torstaina 23.1.2014 klo 15.30- Kokouspaikka Terveyskeskuksen hallinto, Sairaalakatu 1, 3. krs, Tornio

Lisätiedot

Antero Pantsar videoteitse -16.40 Mikko Rundgren Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Antero Pantsar videoteitse -16.40 Mikko Rundgren Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Viranomainen Pöytäkirja No 1//2014 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN Laatimispäivämäärä 29.1.2014 Kokousaika Torstaina 23.1.2014 klo 15.35-17.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka

Lisätiedot

Kolpeneen palvelukeskus, Motti, Myllärintie 35, 96400 Rovaniemi. Riitta Näkkäläjärvi, vpj

Kolpeneen palvelukeskus, Motti, Myllärintie 35, 96400 Rovaniemi. Riitta Näkkäläjärvi, vpj Viranomainen Pöytäkirja No 8/2014 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN Laatimispäivämäärä 18.8.2014 Kokousaika Perjantaina 22.8.2014 klo 12.00-14.50 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka

Lisätiedot

Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Pöytäkirjantarkastajiksi valittaneen Esa Pokka ja Pertti Ahokas.

Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Pöytäkirjantarkastajiksi valittaneen Esa Pokka ja Pertti Ahokas. Viranomainen Esityslista No 5/2014 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN Laatimispäivämäärä 2.5.2014 Kokousaika Perjantaina 9.5.2014 klo 12 - Kokouspaikka Kolpeneen palvelukeskus, ruokasalin kabinetti, Myllärintie

Lisätiedot

Kolpeneen palvelukeskus, ruokasalin kabinetti os. Myllärintie 35, 96400 Rovaniemi. Riitta Näkkäläjärvi, vpj

Kolpeneen palvelukeskus, ruokasalin kabinetti os. Myllärintie 35, 96400 Rovaniemi. Riitta Näkkäläjärvi, vpj Viranomainen Esityslista No 11/2014 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN Laatimispäivämäärä 04.11.2014 Kokousaika Torstaina 13.11.2014 klo 10 - Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Viranomainen Pöytäkirja No 10/2014 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN Laatimispäivämäärä 23.10.2014 Kokousaika Keskiviikkona 22.10.2014 klo 10.00 12.46 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä,

Lisätiedot

Riitta Näkkäläjärvi. Marja-Leena Keränen klo 13.10-13.50 ylilääkäri Minna Halme 13.15-13.50 vastuualueen esimies

Riitta Näkkäläjärvi. Marja-Leena Keränen klo 13.10-13.50 ylilääkäri Minna Halme 13.15-13.50 vastuualueen esimies Viranomainen Pöytäkirja No 2//2014 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN Laatimispäivämäärä 13.2.2014 Kokousaika Torstaina 13.2.2014 klo 12.05 16.40 Kokouspaikka Kolpeneen palvelukeskus, ruokasalin kabinetti, Myllärintie

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

City Hotelli, Pekankatu 9, Rovaniemi. Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

City Hotelli, Pekankatu 9, Rovaniemi. Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Viranomainen Pöytäkirja No 3//2014 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN Laatimispäivämäärä 20.2.2014 Kokousaika Maanantaina 3.3.2014 klo 12.00-14.30 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 8/2014 158

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 8/2014 158 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 8/2014 158 Kokousaika 9.9.2014 klo 15.00 17.19 Kokouspaikka Kokoustila, Myllykatu 10 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

Perjantai 25.09.2015 klo 09.00-11.10

Perjantai 25.09.2015 klo 09.00-11.10 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-11.10 Pekonranta, Alajärvi Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena

Lisätiedot

-2, KH 30.6.2015 15:00

-2, KH 30.6.2015 15:00 -2, KH 30.6.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 30.6.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 5 / 2012 75 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 21.6.2012 klo 10.00 10.20 Kokouspaikka Kuntayhtymän hallintorakennus, Einontie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

Kokouskutsu 2/2012. Kokouspäivä 1(37) Kokouksen lounastaukoa edeltää Tasavallan Presidentin myöntämän arvonimen luovuttaminen Riitta Käyhkölle.

Kokouskutsu 2/2012. Kokouspäivä 1(37) Kokouksen lounastaukoa edeltää Tasavallan Presidentin myöntämän arvonimen luovuttaminen Riitta Käyhkölle. KOKOUSAIKA: 13.03.2012, kello 10:00 Kokouskutsu 2/2012 Kokouspäivä 1(37) KOKOUSPAIKKA: Tornio, Urheilukatu 6, valtuustosali Asiakohta: 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 Yhtymähallituksen kokousten

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013 AIKA Tiistai 16.4.2013 kello 16.00 19.44 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 1 / 2015 1 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 26.2.2015 klo 10.00 11.16 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

Hakalan tila, Hakalantie 42, 16300 Orimattila

Hakalan tila, Hakalantie 42, 16300 Orimattila Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 4 / 2014 64 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 12.6.2014 klo 10.00 11.29 Kokouspaikka Hakalan tila, Hakalantie 42, 16300 Orimattila Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Torstai 20.12.2012 klo 14.00 14.22 Krapi, Rantatie 2, 04310 Tuusula

Torstai 20.12.2012 klo 14.00 14.22 Krapi, Rantatie 2, 04310 Tuusula Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 10 / 2012 158 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä puheenjohtajasta) Läsnä Torstai 20.12.2012 klo 14.00 14.22

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 115. 81 Oikaisuvaatimus virheellisesti maksetun palkan takaisinperinnän päätöksestä

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 115. 81 Oikaisuvaatimus virheellisesti maksetun palkan takaisinperinnän päätöksestä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 7 / 2012 114 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 27.9.2012 klo 10.00 11.03 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs, 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 314 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Maanantai 2.9.2013, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 314 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Maanantai 2.9.2013, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 314 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Maanantai 2.9.2013, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 213 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 316 214 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kokouksen alussa kunnaninsinööri Juha Inkilä esitteli energiatyöryhmän työn etenemistä.

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kokouksen alussa kunnaninsinööri Juha Inkilä esitteli energiatyöryhmän työn etenemistä. 334 Kokousaika Maanantai 3.9.2012 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kokouksen alussa kunnaninsinööri Juha Inkilä esitteli energiatyöryhmän työn etenemistä.

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 08/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 08/2013 AIKA Keskiviikko 19.6.2013 kello 13.30 14.10 PAIKKA Technopolis Kuopio, D-osan 4. kerroksen tila D 4023 (huom! poikkeava kokoustila) käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 01/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 01/2014 AIKA Tiistai 21.1.2014 kello 16.00 18.00 PAIKKA Iisalmen kampuksen 2. kerroksen neuvotteluhuone B-2078 käyntiosoite: Haukisaarentie 2, Iisalmi LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen Toini

Lisätiedot