1. Yhdistyksen puheenjohtajan työoikeudellinen asema

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Yhdistyksen puheenjohtajan työoikeudellinen asema"

Transkriptio

1 Asianajaja Mika Alanen Asianajotoimisto Lex Partners Ky:stä on pyytänyt minulta työoikeudellista asiantuntijalausuntoa siitä, onko Uusi Insinööriliitto ry:n (UIL ry) puheenjohtaja Pertti Porokari voitu vapauttaa päätoimisen puheenjohtajan tehtävistään koolle kutsuttuun edustajakokoukseen asti työnantajan työnjohtooikeuteen vedoten ja miten liiton hallituksen asiassa suorittamia toimenpiteitä, perusteita ja menettelyä muutoinkin sekä Porokarin toimintaa tulee arvioida työoikeudellisesti hänen asemansa ja työsuhdeturvan kannalta. Käytössäni ovat olleet seuraavat asiakirjat: - Professori Heikki Halilan asiassa antama lausunto - UIL ry:n säännöt, toimisääntö 2007 asiakirja, ohjesääntö UIL:n järjestötiedote 7/ I varapuheenjohtaja Ollilan tiedustelu Neuvotteluesitys ja kutsu yt-neuvotteluun Porokarin muistio koskien suunnitelmia eräiden tointen järjestämisestä uudelleen - ILTH:n kirje UIL ry:n hallitukselle Neuvottelumuistio UIL:n yhteistoimintaneuvotteluista ja työnantajan vastaus siihen - Porokarin johtajasopimus hallituksen pöytäkirja (kohta 12/120, yt-neuvottelut) - Porokarin sähköpostikirjeenvaihtoa, 26.5, 9.6. ja , joista käy ilmi tiedottamista hallitukselle käynnissä olevista yt-neuvotteluista - Henkilöstöä koskeva päätös kollektiivisesta irtisanomissuojasta liittofuusiossa 1. Yhdistyksen puheenjohtajan työoikeudellinen asema 1.1. Yleisesti Yhdistyslaissa (503/1989, 6:35 ) säädetyin tavoin yhdistyksellä on oltava hallitus ja sillä puheenjohtaja. Puheenjohtajan asettaminen on edellytetty siis suoraan yhdistyslaissa. Hallitus on puheenjohtajansa johdolla yhdistyksen lakimääräinen edustaja ja toimeenpaneva orgaani. Hallituksen puheenjohtaja ei ole yhdistyksessä toimielin, eikä puheenjohtaja-asemaan liity toimivaltaa valtaa tehdä yhdistystä sitovia päätöksiä (Halila-Tarasti: Yhdistysoikeus, s. 476, Jyväskylä 2006). Muuta toimivaa johtoa yhdistyksellä ei tarvitse olla, ellei sellaisesta ole määräystä yhdistyksen säännöissä tai hallituksen työjärjestyksestä tms. Yhdistyslaki ei edellytä esimerkiksi yhdistyksen toimitusjohtajan, toiminnanjohtajan, pääsihteerin tms. nimittämistä. Jos tällainen henkilö on nimitetty, myöskään hän ei ole yhdistyksen toimielin, vaan työsuhteessa toimiva toimihenkilö (KKO 1996:49; Toimitusjohtajan katsottiin olleen työsuhteessa yhdistykseen, vaikka hän käytännössä olikin voinut toimia melko itsenäisesti). Yritysten toimitusjohtajat ovat sen sijaan oikeuskäytännön mukaan työoikeudellisesti yleensä orgaaneja (ks. esimerkiksi KKO 1986 II 40, KKO 1986 II 167, KKO 1990:114, KKO1992:172 ja KKO 1997:36) eivätkä toimi työsopimuslain tarkoittamassa työsuhteessa. Eri asia on, että yhtiöoikeudellinen oikeus vapauttaa toimitusjohtaja ei tarkoita sitä, etteikö myös toimitusjohtaja voisi saada vahingonkorvausta perusteettomasta palvelussuhteen päättämisestä. Yhdistyksen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja eivät ole oikeudellisesti samoja henkilöitä (näin Seppo Koskinen, Yhdistyksen toiminnanjohtajan työsopimuksen päättämisestä luottamuspulan perusteella, teoksessa Haastava kolmas sektori, s. 236, Jyväskylä 1999), vaikka estettä sille, että hallituksen puheenjohtaja toimii samalla yhdistyksen johtavana toimihenkilönä kuten toiminnanjohtajana, ei sellaisenaan liene (Naukkarinen: Yhdistys- ja säätiörekisteriopas, s. 31, Mikkeli 1982). Estettä siis sille, että esimerkiksi liittomuotoisen yhdistyksen puheenjohtaja ei voisi olla toiminnanjohtajan tavoin täysipäiväinen palkattu työntekijä, ei ole (Seppo Koskinen, emt. s. 235 av. 1). Yhdistysoikeudellisessa kirjallisuudessa on myös todettu, että hallituksen puheenjohtaja voi olla

2 tehtävässään päätoiminen ja samalla työsopimuslain tarkoittamassa työsuhteessa yhdistykseen (Halila-Tarasti, emt. s. 508). Päätoimisen puheenjohtajan asema on kuitenkin toisenlainen kuin pelkän luottamusmiespuheenjohtajan. Pelkästään yhdistyslain mukaan valitun yhdistyksen luottamustoimisen puheenjohtajan asema on ainakin työoikeuskäytännön mukaan rinnastettavissa lähinnä yhdistyksen elimeen, (IHO S 99/1007), johon työsopimuslakia ei sellaisenaan sovelleta. Osapuolet voivat aina tosin sopia, että tällaiseenkin henkilöön sovelletaan työlainsäädäntöä. Yhdistyksen puheenjohtajan työoikeudellinen asema määräytyy tällöin sopimusehdon mukaisesti samalla tavoin kuin työsuhteessa olevan henkilön. Ex. analogia IHO S 91/220. K on K Oy:n toimitusjohtajana ollut sellaisessa asemassa, ettei hänen voida katsoa olleen työsopimuslain 1 :n 1 momentin mukaisessa työsuhteessa yhtiöön. K:n ja yhtiön välillä on laadittu työsopimukseksi otsikoitu asiakirja, jossa yhtiö on sitoutunut noudattamaan yhtiön ja K:n välisessä suhteessa palkka- ja muiden työehtojen osalta työnantajaa velvoittavaa työehtosopimusta sekä voimassa olevia lakeja ja asetuksia. Yhtiö on sanotun sopimuksen perusteella velvollinen noudattamaan yhtiön ja K:n välisessä suhteessa voimassa olevaa työsopimuslakia ja vuosilomalakia. HHO S 94/638. Oikeus toteaa, että osakeyhtiön toimitusjohtajan työsuhdeturva voidaan sopia työsopimuslain mukaiseksi. THO S 94/151. Osakeyhtiön toimitusjohtaja on yhtiön johtoon kuuluva elin, jonka tehtävänä on hoitaa juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaan. Näin ollen T ei ole ollut työsuhteessa yhtiöön. T ja E Oy eivät ole myöskään selvästi sopineet, että työsopimuslaista ilmeneviä oikeusohjeita tulisi soveltaa niiden välisessä suhteessa. Siten työsopimuslain säännöksiä ei voida soveltaa T:hen. Mahdollisuus sopia työlainsäädännön soveltamisesta myös orgaaniasemassa olevan henkilön kanssa ja sopimusehdon sitovuus on todettu myös korkeimmassa oikeudessa (KKO S 95/240). Hallituksen jäsen kuten yrityksen hallituksen puheenjohtaja, KKO S 86/972 - voi siis samanaikaisesti olla kahdessa eri asemassa suhteessa työnantajaansa (ks. myös KKO 1991:60). Oikeuskäytännössä tämä dualistinen asema on todettu myös yhdistysten puheenjohtajien osalta. IHO S 99/1007. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana P on ollut yhdistyksen hallituksen johtoon kuuluva elin. M-projektin projektivastaavana P ei ole kuitenkaan toiminut hallituksen puheenjohtajan ominaisuudessa, vaan hänet oli erikseen valittu tähän tehtävään. Projektivastaavasta ei yhdistyslaissa ole mitään säännöksiä. Tämän vuoksi ei voida katsoa, ettei P olisi ollut työsuhteessa yhdistykseen sillä perusteella, että hän projektivastaavana olisi ollut yhdistyksen johtoon kuuluva elin. Päätoimisen hallituksen puheenjohtajan dualistinen rooli voi näin muodostua hänen toiminnastaan luottamusmiespuheenjohtajana ja toinen osa tehtävistä työsopimussuhteessa. Viimeksi mainitussa suhteessa häneen sovelletaan työlainsäädäntöä, ensiksi mainitussa muuta työsuhteen ulkopuolista normistoa. Jos päätoimisen työsuhteessa olevan puheenjohtajan työsopimus päätetään edellytysten täyttyessä, tämä ei vaikuta hänen asemaansa luottamustoimisena puheenjohtajana. Sen sijaan luottamustoimikauden päättyessä, päättyy myös tähän kestoltaan kytkennässä ollut määräaikainen työsopimussuhde. Puheenjohtajan tehtävän katkaisuoikeus luottamustoimen osalta on sillä yhdistyksen elimellä, joka sääntöjen mukaan on valinnut puheenjohtajan toimeensa, työsopimussuhteen osalta työnantajavaltaa käyttää työsopimuksen solminut yhdistyksen hallitus. Samoin työsuhdekin voi sinänsä koostua useista samanaikaisista eri työsopimussuhteista. Esimerkiksi työsuhteen päättämis- ja muuttamisperusteita arvioidaan tällöin sen sisältäminen sopimussuhteiden kannalta erikseen, vaikka ne voivat vaikuttaa myös kokonaisuutena. Dualistinen rakenne (toimiminen samalla esimerkiksi yrittäjänä, luottamustoimisena tms. ja samanaikaisesti työsuhteisena työntekijänä) istuu sellaisenaan työoikeuden periaatteisiin. - HHO S 93/2418. Asiassa on riidatonta, että asianosaisten välillä on ollut samanaikaisesti voimassa kaksi erillistä työsopimusta, joista toinen on koskenut asuntolan valvojan tehtäviä ja toinen siivoojan tehtäviä. Kantajan kykenemättömyys hoitaa asuntolan valvojan tehtäviä on johtunut kantajan päihtymistilasta. Vastaajalla on ollut oikeus purkaa asuntolan valvontaa koskeva sopimus. Tämä on käytännössä merkinnyt asiaosaisten välisen työsuhteen ehtoja muuttamista siten, että kantajalle ovat jääneet vielä edellä kerrotun toisen työsopimuksen velvoitteet Porokarin työoikeudellinen asema ja työsuhteen ehdot 2

3 Porokari on solminut työnantajansa Uusi Insinööriliitto UIL ry:n kanssa johtajasopimukseksi otsikoidun sopimuksen. Selvää sinänsä on, että orgaanina toimivien henkilöiden johtajasopimuksiin ei sovelleta lähtökohtaisesti työsopimuslain säännöksiä, vaan yleisiä sopimusperiaatteita (Hietala-Kaivanto: Työsopimus ja johtajasopimus, s. 17, Jyväskylä 2004). Porokarin tehtävä on sopimuksen mukaan Uusi Insinööriliitto UIL ry:n päätoiminen puheenjohtaja. Tehtävä on määräaikainen ajalla syysedustajakokoukseen 2011 saakka. Sopimuksessa on todettu, että puheenjohtajan toimi on luonteeltaan sääntömääräinen luottamustoimi. Yleisten ehtojen kohdalla on myös erikseen todettu, että puheenjohtajan työsuhteessa noudatetaan työlainsäädäntöä ja soveltuvin osin Uusi Insinööriliitto UIL ry:n johtajien toimisääntöä. Sopimuksen kirjausten mukaan kyseessä on siis päätoimisen puheenjohtajan sääntömääräinen luottamustoimi. Sopimuksessa käytetään toisaalta sanontaa työsuhteessa ja noudatetaan työlainsäädäntöä. Edustajakokouksen hyväksymissä säännöissä ja hallituksen vahvistamassa ohjesäännössä puheenjohtaja todetaan puolestaan suoraan toimielimeksi. Toisaalta säännöissä todetaan hallituksen tehtävien kohdalla (22 ), että hallitus päättää puheenjohtajan työsuhteen ehdoista. Hallituksen ohjesäännössä ( /5. Puheenjohtaja) on todettu puheenjohtajan huolehtivan talousarvion toteutumisesta ja siitä, että liiton varat ovat sijoitettuina sijoitussuunnitelman ja hallituksen päätösten mukaisesti. Lisäksi ohjesäännössä on rajattu puheenjohtajan oikeutta hyväksyä talousarviossa yksilöimättömiä menoja tiettyyn euromäärän asti. Puheenjohtajan valtuuksia ottaa ja erottaa työntekijöitä on rajattu ohjesäännössä myös tiettyjen henkilöiden osalta. Lisäksi edustajakokous on muun ohessa hyväksynyt liiton puheenjohtajan tointa arvioidessaan ponnen, jonka mukaan liiton hallituksen tehtävänä on valvoa puheenjohtajan tehtävän hoitoa aikaisempaa tarkemmin (UIL:n järjestötiedote 7/ ). Puheenjohtajan tehtävät ja toiminta ovat siten olleet ainakin näiltä osin työnantajan kontrollin alla. Työnantaja on muun ohessa lisäksi osoittanut hänelle työtilan ja välineet toimen hoitamista varten. Viittaus johtajien toimisääntöön (UIL ry:n johtajien työsuhteen ehdot, sopimus ) määrittää puheenjohtajan toimen ehtojen tarkemman sisällön ainakin johtajasopimuksessa todettujen muiden yleisten ehtojen mukaisesti ( soveltuvin osin ). Sinänsä vaikuttaa toimisääntöjen kirjausten ja hallituksen tekemien päätösten valossa selvältä, ettei UIL ry:n toimisääntö asiakirjaa sovelleta muilta kuin erikseen kirjatuin osin puheenjohtajan tehtävään (ellei muuta tarkoitusta erikseen osoiteta). Muun ohessa irtisanomista ja lomautusta koskeva suoja ei määräytyne puheenjohtajan osalta hallituksen tekemän päätöksen mukaisesti toimisäännön perusteella, vaan yksin työsopimuslain mukaan. Johtajasopimuksen selkeä työsopimusluonne ja työsuhteen ehdot jäävät sopimuksen kirjausten, liiton sääntöjen ja muun sisäisen säännöstön valossa ( sääntömääräinen luottamustoimi ) siten jossain määrin ainakin muodollisesti tulkinnanvaraiseksi, mutta toisaalta Porokari on tehtävässään päätoiminen (säännöt 19 ) ja hänen tehtäviinsä on kuulunut faktisesti myös toimiston esimiehenä toimiminen asetetussa kiinteässä toimitilassa ja annetuin työvälinein. Vaikka puheenjohtaja nimetään säännöissä elimeksi, tällä ei voida muuttaa sitä aikaisemmin todettua periaatetta, ettei puheenjohtaja ole yhdistyslaissa tarkoitettu toimielin. Porokarin johtajasopimuksessa on sovittu joka tapauksessa myös noudatettavan työlainsääntöä, so. esimerkiksi työsopimuslakia. Ainakin jo viimeksi mainitulla perusteella on katsottava, että Porokarin tehtävään on sovellettava työsopimuslain periaatteita muun ohessa liiton hallituksen hänen toimenkuvansa tekemien muutosten suhteen. Selvää on, että puheenjohtajan asemaan yhdistyslain ja sääntöjen mukaan kuuluvien luottamustointen mukaisten tehtävien ja työskentelyolosuhteiden muutoksiin liiton hallituksella ei ole ollut mitään toimivaltaa, koska näiden tointen hoitaminen on perustunut liiton sääntöihin ja edustajakokouksen tekemään valintaan ja vahvistamaan asemaan. Liiton hallitus on voinut Porokarin asiassa siten ylipäätään vain päättää sellaisista muutoksista, jotka koskevat hänen tehtäviään työsuhteessa tehdyssä työssä ja jotka ovat työlainsäädännön sallimia. Kysymys asiassa on yhtäältä siitä, ovatko liiton hallituksen päättävät toimenpiteet olleet mahdollisia työnantajan ns. työnjohto-oikeuden perusteella ja samalla siitä, etteivät ne ole perustuneet tällöinkään epäasiallisiin 3

4 syihin, tai mikäli muutokset ovat laajuudessaan työoikeudellisesti olennaisia, onko liiton hallituksella ollut oikeus toteuttaa ne Porokarin määräaikaisesta työsuhteesta johtuen yksipuolisesti työsopimuslaissa tarkoitetulla purkuperusteella. Kyse on toisaalta myös hallituksen toimenpiteiden työoikeudellinen luonteen arvioinnista mahdollisena päättämistoimenpiteenä. 2. Työnantajan oikeus muuttaa työsuhteen ehtoja 2.1. Direktiovallasta ja yksipuolisista ehtomuutoksista Työsuhteen ehtojen muuttaminen voi (siitä riippumatta, onko kyse nimenomaisesti sovituista vai vakiintumisen kautta muotoutuneista ehdoista) työsuhteen kestäessä perustua osapuolten keskinäiseen sopimukseen, kollektiivitasoiseen sopimukseen, työnantajaa kelpuuttavaan muuhun normiin taikka työsuhteen päättämisperusteeseen. Työsuhteen ehdot voivat muuttua myös työnantajan työnjohtovaltansa rajoissa antamalla yksipuolisella määräyksellä. Tällöin kyse ei ole varsinaisesti työsuhteen ehdon muuttamisesta, vaan siitä, että työnantaja käyttää hänelle TSL 3:1:ssä annettua oikeutta määrätä työn suorittamisesta toimivaltansa puitteissa. Tällaiseltakin toimenpiteeltä edellytetään aina asiallisuutta Työnantajan työnjohtovaltaan ei kuulu poistaa työntekijän vanhoja toimia tai määrätä tälle uusia tehtäviä taikka muutoin muuttaa työsuhteen ehtoja vain sillä perusteella, ettei työntekijä kykene työnantajan odotusten tai toiveiden mukaan suoriutumaan niistä (Kairinen-Koskinen-Nieminen-Ullankonoja-Valkonen: Työoikeus, s. 506, Juva 2006). Työnjohtovallan käyttö ei saa perustua epäasiallisiin vaikuttimiin. Työnantajan direktiovaltaan kuuluu, että työnantaja voi sen rajoissa muuttaa aikaisempia määräyksiään. Pelkästään direktio-oikeuden nojalla toteutettava muutos tulee voimaan välittömästi, ellei työnantaja muuta määrää tai asiassa toisin sovita. Olennaiset muutokset työsopimuksen ehtoihin eivät ole mahdollisia direktio-oikeuden nojalla, vaan toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa ne voidaan toteuttaa yksipuolisesti vain työsopimuksen päättämisperusteella ja irtisanomisaikaa noudattaen. Määräaikaisissa työsopimuksissa kyseiset muutokset ovat mahdollisia vain työsopimuksen purkamisperusteella, työehtosopimukseen perustuen tai sopien. Määräaikaiset sopimukset eivät ole kesken kauden irtisanottavissa (ellei siitä ole poikkeuksellisesti sovittu), minkä vuoksi irtisanomismenettelyäkään ei voida käyttää. Työsuhteen olennaisia ehtoja muutetaan työsopimuksen päättämisjärjestyksessä: muutosta haluava osapuoli irtisanoo (tai purkamisperusteen vallitessa purkaa) työsopimussuhteen ja tarjoaa toiselle osapuolelle mahdollisuutta irtisanomisajan kuluttua (purkamistilanteessa heti) jatkaa työsuhdetta muutetuin ehdoin. Muutos voidaan toteuttaa teknisesti toisellakin tavalla. Työnantaja voi irtisanomisperusteista ilmoitusmenettelyä käyttäen ilmaista työntekijälle irtisanomisaikaa noudattaen vaatimansa ehtomuutoksen. Sillä seikalla, kummalla tavalla työnantaja haluaa saavuttaa tavoitteensa, ei ole oikeudellista merkitystä. Vaikka korkein oikeus on selkeästi hyväksynyt ilmoitusmenettelyn, se on yhtä selkeästi ilmaissut sen, että oikeudelliselta luonteeltaan kyseinen toimenpide on työnantajan suorittama työsopimuksen päättämistoimenpide työsuhteen sisällä (KKO 1996:89, Kairinen ym. emt., s ). Muuttaessaan työntekijän työsuhteen ehtoja olennaisesti ja pysyvästi ilman siihen kelpuuttavaa normia tai työsuhteen päättämisperustetta työnantaja rikkoo työsopimusta. Esimerkiksi työntekijän tehtävien lakkauttaminen taikka määrääminen pysyvästi työtehtävään, jonka antaminen ei kuulu työnantajan työnjohtovaltaan, merkitsee sitä, ettei työntekijälle anneta riittävästi työsopimuksen mukaista työtä. Laajin ehtomuutos on se, että työntekijällä evätään pysyvästi kokonaan mahdollisuus työhön. Jos työnantaja evää työntekijän tosiasialliset mahdollisuudet työsopimuksen mukaisen työn tekemiseen ilman päättämisperustetta, kyseessä on työnantajan suorittama päättämistoimenpide. HHO S 00/3060. Yhtiön edustajan toimintaa oli arvioitava siten, että hän oli tosiasiassa purkanut R:n ja yhtiön välisen sopimuksen. R:n tosiasialliset työskentelymahdollisuudet estettiin välittömästi tämän irtisanoutumisen jälkeen. Tämä tapahtui estämällä R:n pääsy toimistotiloihin ja 4

5 takavarikoimalla häneltä kaikki myyntitapahtumiin liittyvät asiakastiedot. R:n tarkoituksena olisi ollut jatkaa irtisanoutumisensa jälkeen työskentelyä vastaajayhtiön palveluksessa vielä sovitut kaksi kuukautta. Työntekijältä ei voida tällaisissa tilanteissa kohtuuden mukaan vaatia sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa (KKO 1982 II 169). Hänellä on halutessaan oikeus työnantajan sopimusrikkomuksen takia päättää työsuhteensa ja saada siitä korvausta. Sopimusrikkomisen jatkuessa (työnantaja ei tarjoa edelleenkään työtä tai tarjoaa sitä enää vain muussa kuin työsopimuksen alaan kuuluvassa tehtävässä) hän ei myöskään menetä oikeuttaan vedota menettelyyn myöhemmin työnantajan sopimusrikkomuksena (ellei hänen voida katsoa jossain vaiheessa hiljaisesti suostuneen muutokseen). Kun muutokset muuttavat työntekijän sovittua pääasiallista tehtäväkuvaa, tehtävä ei ole entinen. Työtehtävien olennaista muuttamista voi siis olla jo sekin, että työntekijän tehtäväkokonaisuuteen kuuluneita tehtäviä vähennetään ilman, että työntekijälle samanaikaisesti edes määrätään uusia tehtäväalueita. Vaasan HO S 91/642. V:n työtehtäviä ei oltu määritelty kirjallisesti hänen tullessaan kaupungin palvelukseen. Tehtävät olivat kuitenkin 9 vuoden ajan koostuneet laitosmiehen töistä. Hovioikeus katsoi, että näistä tehtävistä oli tullut hänen työsopimuksensa työtehtävien laatua määrittävä ehto työsuhteessa noudatetun vakiintuneen käytännön perusteella. Hovioikeus toteaa, että V:n tehtävät kiinteistöjen laitosmiehenä ja ulkoalueiden työntekijänä ovat osittain samankaltaisia mm. ulkoalueiden hoitamisen osalta. Kiinteistöjen laitosmiehenä V:n tehtävistä oleellisen osan ovat kuitenkin muodostaneet erilaiset huoltoon liittyvät tehtävät. Näiden huoltotehtävien poisjäänti V:n tehtäväkokonaisuudesta on merkinnyt, että V:n siirtäminen ulkoalueiden työntekijäksi on oleellisesti muuttanut hänen työnsä laatua ja työntekoolosuhteitaan ja siten hänen työsuhteensa ehtoja (kurs. tässä). Kaupungilla ei näin ollen ole ollut oikeutta työnjohto- oikeutensa nojalla siirtää yksipuolisesti pysyvästi V:tä ulkoilualueiden työntekijäksi. Tällainen siirtäminen olisi ollut mahdollista vain, jos kaupungilla olisi ollut peruste lakkauttaa työsopimus. Kaupungilla katsottiin olleen oikeus muuttaa V:n työsuhteen ehtoja vain tilapäisesti. Oikeuskäytännössä on vastaavasti arvioitu myös pelkästään esimiestehtävien poisottamista johtavassa asemassa olevan toimihenkilön toimenkuvasta. Kyseisen muutos muuttaa aina olennaisella tavalla työtehtävän laatua ja laajuutta eikä sitä voida toteuttaa vain työnjohto-oikeuden nojalla. HHO S 01/2588. K on toiminut S-yksikön johtajana ja MPS:n johtoryhmän jäsenenä. Tässä tapauksessa asian ratkaisemisen kannalta on merkityksellistä se, onko yhtiöllä ollut oikeus yksipuolisella päätöksellään ottaa pois K:lta esimiestehtävät eli onko yhtiö näin menetellessään syyllistynyt olennaiseen sopimusrikkomukseen. Käräjäoikeuden tuomiossa mainituilla perusteilla hovioikeus katsoo, ettei esimiestehtävien pois ottaminen ole voinut perustua työnantajan työnjohto-oikeuteen, vaan se on edellyttänyt irtisanomisperusteeseen verrattavan syyn olemassaoloa. Työsuhteen pysyvä, ehdoton ja olennainen yksipuolinen muuttaminen on oikeudelliselta luonteeltaan työsopimuksen päättämistä siitä riippumatta, mieltääkö työnantaja sitä (IHO S 90/559. Kairinen ym. emt. s. 519). Uusi työtehtävä voi poiketa olennaisella tavalla aikaisemmasta myös pelkästään statuksen muutoksen takia (KKO 1993:69, TT ). KKO 1993:69. Jalkapalloseuralla ei ollut työnantajan työnjohto-oikeuden nojalla oikeutta siirtää edustusjoukkueen valmentajaa juniorijalkapalloilijoiden valmentajaksi ja juniorivalmentajien ohjaajaksi ja kouluttajaksi. Siirto olisi ollut myös omiaan merkitsemään S:n arvostuksen vähenemistä valmentajana ja siten haittaamaan hänen vastaista toimintaansa valmennustehtävissä. Työnantajalla ei voi ainakaan epäasiallisin perustein pelkästään direktiovaltansa perusteella vapauttaa työntekijää kokonaan tai osittain työntekovelvollisuudesta taikka siirtää tätä toisiin tehtäviin, vaikka maksaisikin samalla hänelle tältä ajalta entistä palkkaa. Työnantajan yhtenä olennaisimpana työsopimukseen perustuvana velvollisuutena on tarjota työntekijän sitä työsopimuksensa mukaan edellyttäessä sovittua työtä myös faktisesti tehtäväksi. 5

6 Työntarjoamisvelvoitetta ei voida täyttää työnjohto-oikeuteen vedoten työsopimuksessa sovitun työn sijaan entisellä palkalla myöskään esimerkiksi tarjoamalla tarpeetonta työtä tehtäväksi (THO S 93/1325). Tarpeettoman työn tarjomistilanteeseen voidaan perustellusti rinnastaa se, ettei edes sitä tarjota. Edes silloin kun työnantajalla on syntyneen luottamuspulan takia työsopimuksen purkamisperuste, työnantaja ei voi ikään kuin lievempänä toimenpiteenä määrätä työntekijöitä työkieltoon, vaan työnantajan on kohtuullisessa ajassa aina ratkaistava normalisoiko se työsuhteet vai päättää ne. Olotilaa on pidetty oikeuskäytännössä lakiin perustumattomana. IHO S 01/119. Yhdistyksellä on ollut yhdistyksen toiminnan sekä työntekijöiden työtehtävien erityinen luonne huomioon ottaen, syntyneen luottamuspulan takia perusteltu syy purkaa työsopimukset. Hovioikeus katsoo, että yhdistys on jättäessään purkamatta työsuhteet ja määrätessään työntekijät työkieltoon tarkoittanut toimia tuossa vaiheessa heidän hyväkseen. Yhdistyksen olisi kuitenkin tullut saattaa tällainen työsuhteiden lakiin perustumaton ja poikkeuksellinen tila päättymään kohtuullisessa ajassa joko normalisoimalla työsuhteet tai päättämällä ne. Jos toimenpiteellä on asiallinen kestävä perusta (esimerkiksi syrjinnän tai kilpailevan toiminnan estäminen taikka työtä ei enää yksinkertaisesti ole tuotannollisista tai taloudellisista syistä esimerkiksi irtisanomisaikana tarjolla), työnantaja voi vapauttaa työntekijän työntekovelvollisuudesta maksamalla tälle täyden palkan kotiin ja huolehtimalla samalla siitä, etteivät muutkaan työsuhteen edut tänä aikana huonone. Kyse ei kuitenkaan saa toisaalta olla esimerkiksi kurinpidollisen lomautuksen kaltaisesta toimenpiteestä, koska työsopimuslaki ei sitä tunne. Työpaikan sisäisten ongelmien ratkaisemiseksi työntekijälle yksipuolisesti myönnetty palkallinen ylimääräinen loma ( hyllyttäminen ) on sen sijaan katsottu työsuhteen ehtoja muutoin muuttamatta oikeuskäytännössä sallituksi tilanteessa, jossa ylimääräinen loma kesti vain suhteellisen lyhyen aikaa ja liittyi sitä seuranneeseen kesälomaan (KouvHO S 93/5). Tapauksessa työnantajan määräyksen lähteä kotiin palkalliselle vapaalle rauhoittumaan kahdeksi viikoksi ei voitu katsoa loukanneen työntekijän kunniaa. Normaalitilanteissa pääsäännön mukainen tulkinta on selkeä: työtä ei voi jättää tarjoamatta, vaikka siitä maksetaan entistä palkkaa. HHO S 01/451. Vaikka kilpailevasta toiminnasta ei olisi työsopimuksessa mainintaa, työntekijää sitoo kilpailukielto- ja salassapitovelvollisuus työsuhteen aikana käsittäen myös irtisanomisajan. Henkilön suorittama puhelinpalvelu sekä jäsenhankintatilaisuuteen osallistuminen vielä työsuhteen kestäessä oli ollut epälojaalia toimintaa yhdistystä kohtaan. Henkilön menettely kokonaisuutena arvioiden oli ollut omiaan huonontamaan yhdistyksen ilmapiiriä sekä vaikeuttamaan liiton johdon toimintaa. Yhdistys oli työnjohto-oikeuden perusteella määrännyt, ettei K:lla ollut työntekovelvollisuutta irtisanomisaikana. Työnantajalla oli ollut irtisanomisajan käsittävä palkanmaksuvelvollisuus. Työnjohtovallan käytön asiallisuus/epäasiallisuus joudutaan arvioimaan yksittäistapauksin ja asiaan liittyy monia työoikeudellisesti hankalasti arvioitavia tulkintatilanteita. Oikeuskäytännössä on jouduttu lähinnä vain arvioimaan tilanteita, joissa on kyse muutoksista työtä tehtäessä. Oikeusriitaa, jossa työntekijä olisi nostanut kanteen pelkästään siitä, ettei hänelle palkanmaksua katkaisematta tarjota työtä tehtäväksi, ei ole tiedossa. Toimenkuvan muuttamista on asiallisesti ottaen kuitenkin sekin, ettei työtä ollenkaan tarjota. - HHO S 01/1479. Koska K oli aikaisemmin ainakin väliaikaisesti myös tehnyt sanottua toista työtä ja koska K:n palkkausta ei ollut tarkoitus muuttaa, toimenkuvaa koskevaa muutosta ei voitu pitää sellaisena tärkeänä syynä, joka olisi oikeuttanut työsuhteen välittömään päättämiseen. K:lla on sen sijaan ollut tästä syystä oikeus päättää työsuhde irtisanomisajan kuluttua. HHO S 06/1899. K:n kannalta katsottuna työsuhde on jatkunut edelleen, mutta K:lle ei ole tarjottu työtä eikä osoitettu työvuoroja tehtäväksi. K.n ainoa mahdollisuus ratkaista tilanne on ollut päättää työsuhde purkamalla työsopimus. Hovioikeus katsoo, että K:lla on ollut työsopimuslain 8 luvun 1 :n 2 momentin mukainen peruste purkaa työsopimus. HHO S 03/1686. Tarjottu työ ei vastannut henkilön aikaisempaa työtä eikä sitä voitu pitää myöskään muuna työsopimuksen mukaisena työnä hänen toimenkuvansa muututtua olennaisesti. Kun suuri osa henkilön aiemmista työtehtävistä oli edelleen olemassa eikä työnantajalla ollut irtisanomisperustetta toimenpiteelleen, henkilöllä oli oikeus purkaa työsopimuksensa päättymään heti. Väliaikaiset ja tilapäiset muutokset työsuhteen ehtoihin ovat kuitenkin toisaalta (kun esimerkiksi työehtosopimus ei sitä estä) sallittuja lievemmin perustein kuin irtisanomisperustetta edellyttävät olennaiset muutokset. Ne voidaan toteuttaa asiallisin perustein työsopimuksen alan sisällä työnjohto-oikeuden nojalla. Oikeuskäytännössä on arvioitu työsuhteen ehtojen muuttamista myös ammattiyhdistyksen toiminnanjohtajan kohdalla hänen ja liiton hallituksen välillä aiheutuneen 6

7 luottamuspulan takia. Siirron erikoistehtäviin katsottiin voivan tapahtua työnantajan työnjohtooikeuden nojalla, kun se toteutettiin palkkaetuihin koskematta. Ratkaisussa ei jouduttu tutkimaan irtisanomisen laillisuutta. Tapauksessa toiminnanjohtaja oli ollut lukien ensin kolme kuukautta vuosilomalla, jonka jälkeen hän oli ryhtynyt laatimaan opetusmateriaalia toimistossa. Siirtoa ei toteutettu irtisanomisen vaihtoehtona, vaikka sellaiset perusteet liittohallituksella mielestään myös olivat. Tapauksessa oli kyse pitkään jatkuneesta näytetystä luottamuspulasta eikä työntekijältä toisaalta myöskään estetty työntekemistä tai poistettu työsuhteen mukaisia muita etuisuuksia. HHO S 93/235. SK ry.n liittohallitus oli kokouksessaan päättänyt, että yhdistyksen silloinen toiminnanjohtaja A siirtyy lukien toistaiseksi liittohallituksen määräämiin erikoistehtäviin ja että S hoitaa toistaiseksi virkaa toimittavana toiminnanjohtajan tehtäviä samasta päivämäärästä lähtien. Yhdistyksen taholta oli todettu, että A:n siirto erikoistehtäviin oli ollut seurausta pitkään jatkuneesta luottamuspulasta, mihin oli vaikuttanut liittohallituksen käsitys toiminnanjohtajan kyvyttömyydestä selviytyä toimensa edellyttämistä tehtävistä. A:lle oli maksettu edelleen työsopimuksensa mukaista palkkaa. A oli päivätyssä liittohallitukselle osoitetussa kirjeessä ilmoittanut, että hän ei hyväksy liittohallituksen tekemää siirtopäätöstä. A oli asian ratkaisemiseksi esittänyt, että liittohallitus palauttaisi tilanteen ennalleen ja ryhtyisi noudattamaan voimassa olevaa työsopimusta. Liittohallitus oli kokouksessaan käsitellyt A:n vastinetta ja muun ohessa todennut, että se ei muuta tehtyä päätöstä. Tämän jälkeen yhdistys oli marraskuussa 1991 irisanonut A:n työsopimuksen. Hovioikeus katsoo, että A:n siirtämisestä toisiin tehtäviin on ollut kysymys tilapäisestä siirrosta, jonka yhdistys on voinut toteuttaa pelkästään työnjohto-oikeutensa nojalla yksipuolisesti. Olennaiset ehtomuutokset eivät ole työsopimuslain mukaan toisaalta mahdollisia yksipuolisesti edes silloinkaan, kun palkka muutoksen seurauksena nousee (KKO 1982 II 169). Muutos voi olla työntekijän kannalta siis olennainen ja direktiovallan ulkopuolelle jäävä, vaikka sillä ei puututa ollenkaan työsopimuksen palkkaa, työntekopaikkaa tai työaikaa koskeviin ehtoihin. KKO 1992:25. Siirron yhteydessä I:n palkkausta ei oltaisi muutettu (kurs. tässä). Työtilaksi hänelle on tarjottu varastotilojen yhteydessä olevaa erillistä lasiseinäistä huonetta, kun hänellä oli aikaisemmin ollut oma työhuone. I:lle suunnitellut uudet tehtävät olisivat merkinneet sitä, että hän olisi aikaisemmin myyntimiehen tehtävänsä asemesta pääasiassa palvellut noutomyyntiin saapuvia asiakkaita, kun työ aikaisemmin oli tapahtunut puhelimitse ja asiakaskäynnein. Uudet tehtävät olisivat sekä työn laadun että työolosuhteiden vuoksi olennaisesti poikenneet I:n myyntimiehen tehtävistä, joissa hän oli vakiintuneesti toiminut yli 15 vuotta. Tämän vuoksi yhtiö ei ole voinut pelkästään työnjohto-oikeutensa nojalla yksipuolisesti siirtää I:tä uuteen työhön noutomyyntiin Porokarin työsuhteessa toteutetut yksipuoliset muutokset Liiton hallitus on kokouksessaan päättänyt mm. vapauttaa puheenjohtaja Porokarin työsopimuksensa mukaisista toimistoesimiehen työtehtävistä, evännyt hänen kulkuoikeutensa liiton tiloihin sekä työhuoneeseensa, katkaissut hänen etäyhteytensä kaikkiin liiton tietojärjestelmiin sekä kuolettanut hänen luottokorttinsa. Häntä on myös kehotettu noutamaan henkilökohtaiset tavaransa työhuoneestaan kahden varapuheenjohtajan valvonnassa. Työsuhteen palkkaetuihin ei liene muutoin puututtu. Kyse ei ole ollut siitä, että hänet olisi määrätty entisistä tehtävistään aikaisemmalla palkalla kotiin. Määräykseen on liittynyt välitön työsuhteeseen (kaikki toimistoesimiehen tehtävät) liittyvien kaikkien tehtävien poisottaminen. Porokarilla on ollut voimassa määräaikainen johtajasopimus syysedustajakokoukseen 2011 saakka. Sitä on voitu muuttaa joko sopien tai työsuhteen määräaikaisesta luonteesta johtuen vain purkamisperusteella, taikka toimenpiteen ollessa luonteeltaan muu kuin olennainen, työnjohtooikeuden nojalla. Liiton hallituksen päätökset ovat merkinneet sitä, että Porokarin ei ole enää voinut päätöksestä lukien suorittaa voimassa olevan olevan johtajasopimuksensa mukaista työtään ollenkaan. Kun samassa yhteydessä on päätetty esittää puheenjohtajan erottamista koolle kutsuttavalle edustajallekokoukselle, päätöksellä on ollut yhteys ja tarkoitus. Hallituksen päättämät ratkaisut ovat tosiasiassa vaikutuksiltaan Porokarin päätoimisen puheenjohtajan toimen päättämisen valmistelua 7

8 tai ainakin tämä on toimenpiteiden selvä päämäärä. Kun UIL:n järjestötiedotteen 7/ mukaan päätökseen liittyen henkilökunnalle on muun ohessa määrätty samalla ylityökielto ja heitä on kielletty osallistumaan puheenjohtajan tiedotustilaisuuteen työajalla ja osallistumisen olevan selkeästi vastoin hallituksen ohjeita, kertoo sekin osaltaan, ettei asiassa ole ollut kyse tavanomaisesta työnjohtovallan käytöstä ja vähäisestä puuttumisesta työsuhteessa olevan henkilön toimivaltaan ja tehtävään. Hallituksen päätös on ollut puheenjohtajan asemakin huomioiden paitsi ankara ja poikkeuksellinen myös näkyvänä ensireaktiona yllättävä ja saanut ennaltakin arvaten myös näkyvää julkisuutta. Nämäkin seikat voidaan ottaa huomioon arvioitaessa työnjohto-oikeuden laajuutta ja kohtuullisuutta sekä toimenpiteen tosiasiallista luonnetta. Korkeimman oikeus ennakkoratkaisussa KKO 1999:113 annetussa oikeusohjeessa todetaan muun ohessa, ettei työnantajan määräys saa olla koskaan myöskään kohtuuton. Kyseessä on intressivertailu niin työnantajan tarpeiden kuin työntekijälle aiheutuvien seuraamusten suhteen. UIL ry:n henkilöstötiedotteen 7/ mukaan edustajakokous olisi käsitellyt myös aikaisemman puheenjohtajan luottamuskysymyksiä. Tämä tausta ja kun Porokarin toimikausi päätoimisena uuden synnytetyn liittokonaisuuden puheenjohtajana on kestänyt vasta lyhyen aikaa, vaikuttaa osaltaan myös työnjohtovallan käytön asiallisuuden arviointiin. Kyse ei ole myöskään ollut vain siitä, että Porokarille on oltu valmiita maksamaan entistä palkkaa kotiin. Samalla kun hänet on vapautettu kaikesta työsuhteeseensa liittyvästä työstä, hänen työsuhteen ehtoihin on puututtu edellä kerrotulla tavalla eli muun ohessa katkaistu tietoliikenneyhteydet ja kuoletettu luottokortti. Porokarilla ei ole siten ole ollut mahdollisuutta enää nauttia näistä vastikkeenomaisista työsuhteen ehdoista. Hänen työsuhteen ehtojaan on näin ollen ainakin näiltä osin vain työnjohtopäätöksin heikennetty siitä, mihin hänelle on työsuhteen kestäessä muutoin katsottava olevan sopimukseen perustuva oikeus, kun mitään kyseisten etujen väärinkäyttöön liittyvää syytäkään ei ole ainakaan käytettävissä olevan tiedon mukaan esitetty. Oikeuskäytännössä on katsottu, että esimerkiksi luontaisetuna olevaa matkapuhelinetua ei voida ilman laissa tarkoitettua perustetta esimerkiksi korvata rahalla tai muutoin poistaa työsuhteen aikana. Arviointi ei poikkea tästä muiden vastaavien etuisuuksien (kuten tietoliikenneyhteyksien) osalta. Asialla on yhtymäkohtia myös yhdenvertaisen kohtelun periaatteen toteutumiseen. THO S 05/294. Puhelinetu oli tarkoitettu myös ammattiyhdistysasioiden hoitamiseen ja edusta oli sovittu. Kun mahdollisuus käyttää puhelinta myös yksityispuheluihin oli merkinnyt selvää rahassa mitattavaa etua, ei työsopimuksen ehtoa voitu pitää epäolennaisena. TSL 3:1:stä ilmenevän työntekijän yleisen lojaliteettivelvoitteen vastaisena käyttöä ei voitu myöskään pitää sen vuoksi, että yksityiskäyttö ei ollut selvästi poikkeuksellista ja väärinkäytön luonteista. Puhelinedun poistaminen oli sellainen olennainen työsuhteen ehto, jota työnantajalla ei voinut yksipuolisesti muuttaa, ellei muuttamiseen ollut tuotannollista tai taloudellista perustetta. Asiassa ei ollut näytetty, että T Oy:llä olisi ollut tällainen peruste. Kun T Oy oli yksipuolisesti muuttanut tällaista olennaista ehtoa, työntekijällä oli oikeus TSL 12.1 :n mukaisesti täyteen korvaukseen vahingosta. Kun vahinko oli vaikeasti arvioitavissa, hovioikeus arvioi vahingon määräksi kanteen mukaisen määrän (KO olisi hyväksynyt verotusarvon mukaisen määrän). Kun mitään työtä ei ole ollut suoritettavana, asiassa ei ole ainakaan tarpeen edes arvioida sitä, ovatko muutokset muuttaneet olennaisella tai tätä vähäisemmällä tavalla pääasiallisia tehtäviä. Kun työsuhteen alaan kuuluvat tehtävät ovat kadonneet kokonaan ja työsuhteen myös vastikkeenomaisiin etuuksiin on välittömästi puututtu, muutos on kiistatta jo tästä syystä olennainen, vaikka sen katsottaisiin olevan luonteeltaan muutoin tilapäinen. Toimenpiteillään hallitus on asiallisesti ottaen todennäköisesti voinut vaikeuttaa myös Porokarin toimintaa liiton hallituksen luottamustoimisena puheenjohtajana estäessään muun ohessa tietojärjestelmän ja myös todennäköisesti näitäkin tehtäviä varten annetun toimitilan käytön (sekä mahdollisesti estämällä tähänkin toimeen luontaisesti kuuluvan edustusoikeuden, kuten liiton luottokortin käytön). Tällä seikalla ei ole kuitenkaan vaikutusta hänen tehtävänsä kokonaisuuden arviointiin työsopimuslain tarkoittamassa mielessä. Muutokset luottamussuhteisen tehtäväalueen vaikutuspiirissä eivät vaikuta hänen työsuhteensa mukaisen osa-alueen oikeudelliseen arviointiin. Asian arvioinnilla on kuitenkin yleistä merkitystä sen suhteen, onko hallitus tässä asiassa ylittänyt toimivaltansa estämällä tai ainakin rajoittamalla ylimmän päättävän elimen valitseman puheenjohtajan toimeen luontaisesti kuuluvan edustus- ja yhteydenpito-oikeuden (ja velvollisuudenkin) käytön. Yhteys tähän on ainakin varsin mahdollinen, jopa ilmeinen. 8

9 Työoikeudelliselta kannalta arvioitaessa Porokarin työsuhteessa toteutetut muutokset ovat olleet luonteeltaan ja vaikutuksiltaan pikemminkin välittömiä ja ehdottomia (mm. myös samanaikainen esitys puheenjohtajan erottamisesta) sekä tarkoitettu olemaan voimassa työsuhteen lakkaamiseen asti (so. seuraavaan edustajakokoukseen asti, ja mikäli tämä merkitsisi puheenjohtajan vaihdosta, siis työsuhteen loppuun asti). Muutoksilla on puututtu selvästi ainakin työntekopaikkaa, statusta ja muutoinkin työskentelyolosuhteita koskeviin työsuhteen keskeisiin ehtoihin. Oikeuskäytännössä on katsottu, ettei myöskään palkkaetujen säilyminen samana saati edes niiden kasvattaminen estä muutosten pitämistä työntekijän kannalta olennaisena. Kuten edellä on katsottu työoikeuden periaatteista seuraavan, työnantajan työnjohtovaltaan ei kuulu epäasiallisin perustein estää työntekijää saapumasta työhön, vaikka maksaisikin tälle kotiin palkkaa ilman työntekovelvoitetta, varsinkaan tilanteessa, jos etuisuuksia on samalla tosiasiassa leikattu. Liiton hallituksen tiedossa on päätöstä tehdessään myös täytynyt olla, että päätöksen saama julkisuus on ollut omiaan vähentämään Porokarin arvostusta puheenjohtajana niin yhdistyksen sisällä kuin sen ulkopuolella. Tällaisten muutosten - ainakin kokonaisuutena arvioiden - perustuminen työnjohtovaltaan tuntuu oikeudellisesti hyvin kaukaiselta. Kun rangaistuslomautuskaan ei ole vain työsopimuslain mukaan enää muutoinkaan mahdollinen seuraamus eikä kyse ole ainakaan käytössä olevan asiakirja-aineiston perusteella ollut väärinkäytöksen tai rikoksen selvittelystä taikka muustakaan vastaavasta perusteesta, liiton hallituksen menettelyn lainmukaisuudelta voitaneen työoikeudellisesti asiaa tarkastellen erikseen työsuhdeturvakysymyksenä ja samalla erillään puheenjohtajan asemasta luottamustoimisena - siksi edellyttää, että hallituksella on ollut peruste purkaa Porokarin määräaikainen puheenjohtajan työsuhde ja sen mukainen kelpuutus muuttaa hänen työsuhteensa olennaisia ehtoja. Hallituksen toimenpiteitä ei voida ainakaan tähänastisen oikeuskäytännön ja kirjallisuuden perusteella arvioida vain työnjohto-oikeuteen kuuluvina. Kun työnjohtovallan käytön asiallisuudelta edellytetään myös sitä, että sille on jokin välitön tarve, sellaisen olemassaolo (kun se suhteutaan toteutettuun) sen jälkeen, kun yhteistoimintaneuvottelut on keskeytetty, toiminta on muutoinkin rauhoittumasta kesäajaksi ja esimerkiksi väitetystä henkilöstön epäasiallisesta kohtelusta on myös ristiriitaista näyttöä, tuntuu kyseenalaiselta. 3. Päättämiskynnyksen ylittyminen yhdistyksen johtavassa asemassa olevan henkilön kohdalla 3.1. Yleisesti johtajasopimuksen päättämisperusteista yhdistyksissä Päätoimisen puheenjohtajan toimiessa työsuhteessa toimiston esimiehenä hänen asemansa voidaan lähtökohtaisesti rinnastaa työsuhdeturvan osalta yhdistyksen toiminnanjohtajan työoikeudelliseen asemaan (näin myös professori Halila asiantuntijalausunnossaan ). Johtavassa asemassa olevien työsopimusten päättämisperusteena nousevat tavanomaisten perusteiden (kuten päihtymys, poissaolot yms) sijasta yleisimmin esiin juuri yhteistyökyvyttömyys tai sitä neutraalimpi luottamuspula. Oikeuskirjallisuudessa asiaa on tutkinut työoikeuden professori Seppo Koskinen artikkelissaan Yhdistyksen toiminnanjohtajan työsopimuksen päättäminen luottamuspulan perusteella (teoksessa Haastava kolmas sektori, Pohdintoja tutkimuksen ja toiminnan moninaisuudesta, Hokkanen-Kinnunen-Siisiäinen (toim.), Jyväskylä 1999 s ). Asiassa on myös runsaasti uudempaa oikeuskäytäntöä. Oikeuskäytäntöä johtavassa asemassa olevan henkilön päättämiskynnyksen tasosta on myös yrityksen toimitusjohtajien osalta niissä tilanteissa, joissa työsopimuslakia on sopimusehdon mukaisesti tullut johtajasopimuksessa noudattaa. Näissä tilanteissa päättämiskynnyksen korkeus on lähtökohtaisesti myös matalampana kuin tilanteissa, joissa toimitusjohtaja ei ole samalla orgaani (kuten yhdistyksissä toiminnanjohtajat ja päätoimiset puheenjohtavat eivät ole). Näissäkin tilanteissa on katsottu, ettei pelkästään esimerkiksi se, että työsuhdeturvaa ilman sopimista vailla oleva toimitusjohtaja on ollut kykenemätön hallituksen mielestä suunnittelemaan ja toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet taloudellisen tilanteen korjaamiseksi, ole ollut sellainen työsopimuslain 8 luvun 1 :n tarkoittamaan purkamisperusteeseen rinnastettava erityisen painava syy, joka oikeuttaisi työnantajan purkamaan työsopimuksen päätyväksi heti. Ratkaisu ilmentää hyvin johtajasopimuksella työskentelevän ylimpään johtoon kuuluvan henkilön työsuhdeturvan alinta 9

10 tasoa. Yhtiön tai yhteisön hallituksen kokema toimitusjohtajan kykenemättömyys ei riitä ainakaan työsuhteen purkamisperusteeksi, ellei mitään laiminlyöntiä tai rikettä voida osoittaa. Oikeusohje soveltuu lähtökohdiltaan esimerkiksi yhdistyksen päätoimisen puheenjohtajan työsuhteen arviointiin. Koska ja kun yhdistyksen ylimpään johtoon kuuluva päätoiminen toimihenkilö tekee työtään työsopimuslain tarkoittamassa työsuhteessa, kynnys päättää tällaisen henkilön työsuhde, ja vastaavasti muuttaa tämän työsuhteen ehtoja, on samalla vastaavassa tilanteessa korkeammalla. Seuraavassa ratkaisussa annettu oikeusohje kuvaa osaltaan myös sitä lähtökohtaa, jonka nojalla myös työnjohtovallan asiallisuutta näissä tilanteissa tulee arvioida. VHO S 04/1430. Toimitusjohtajasopimuksen päättymistä koskevasta ehdosta ilmenee, että toimitusjohtaja menettää oikeutensa muun muuassa irtisanomisajan palkkaan vain siinä tapauksessa, että yhtiöllä on ollut oikeus purkaa sopimus sellaisesta syystä, joka on rinnastettavissa työsopimuslaissa säädettyyn työsopimuksen purkamisperusteeseen. Toimitusjohtajan asemassa tahallinen tai piittaamattomuudesta johtuva tärkeän tehtävän laiminlyöminen kokonaan tai olennaiselta osalta on rinnastettavissa työsopimuslaissa säänneltyihin työsopimuksen purkamisperusteisiin. Asiassa on selvää, että N:n toimitusjohtajana suorittavat toimet eivät ole tyydyttäneet yhtiön hallitusta. Tästä aiheutunut luottamuspula N:ä kohtaan on aiheuttanut toimitusjohtajasopimuksen purkamisen. Esitetyn näytön perusteella voidaan pitää hyvinkin mahdollisena, että N:n esittämät toimet ovat olleet liian ylimalkaisia ja riittämättömiä yhtiön tilan kirjaamiseksi. Toisaalta asiassa on kuitenkin esitetty näyttöä siitä, että N on ainakin yrittänyt täyttää hallituksen antaman tehtävän esittämällä erilaisia toimenpiteitä yhtiön taloudellisen tilanteen korjaamiseksi. Yhtiön esittämä näyttö ei osoita, että N olisi kieltäytynyt hänelle asetetusta tehtävästä tai piittaamattomuudesta laiminlyönyt sen suorittamisen. A, B ja C ovat pitäneet N:ää kykenemättömänä toteuttamaan annetun tehtävän. Se, että N on ainakin yhtiön hallituksen mielestä ollut kykenemätön suunnittelemaan ja toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet taloudellisen tilanteen korjaamiseksi ei ole ollut sellainen työsopimuslain 8 luvun 1 :n tarkoittamaan purkamisperusteeseen rinnastettava erityisen painava syy, joka oikeuttaisi työnantajan purkamaan työsopimuksen päättyväksi heti (kurs. tässä). Kun toimitusjohtajalla ei ole työsopimuslaissa säännellyn kaltaista irtisanomisturvaa, nyt puheena olevan ehdon tuottamat edut on tarkoitettu nimenomaan tilanteeseen, jossa toimitusjohtaja vapautetaan tehtävästään väitettyyn kykenemättömyyteen perustuvan luottamuspulan vuoksi. N ei ole siten menettänyt oikeuttaan toimitusjohtajasopimuksen mukaista irtisanomisaikaa vastaavaan palkkaan. Mikään seikka asiassa ei myöskään tukenut yhtiön väitettä siitä, että N olisi muutoin hyväksynyt sopimuksensa purkamisen ja luopunut sopimuksen päättämiseen liittyvistä eduista. Kun yhtiö oli estänyt N.n jatkavan työtään määräämällä tämän tyhjentämään työhuoneensa henkilökohtaisista tavaroistaan, työvelvoitetta ei ollut voinut täyttää. Siksi täysimääräisen korvauksen tuomitseminen ei ollut kohtuutonta. Asian luonteesta johtuen tässä lausunnossa käydään päättämisperusteena lävitse vain yhdistyksen johtohenkilön kohdalla syntyvää luottamuspulaa. Luottamuspula tarkoittaa työnantajan menettämää luottamusta siihen, että työntekijä kykenee selviytymään enää työstään työnantajan odotusten ja asettamien vaatimusten mukaan. Luottamuspula syntyy käytännössä usein sen takia, että työnantaja epäilee työntekijää asemansa vastaisesta käyttäytymisestä taikka työnantajan etujen loukkaamisesta. Lähtökohtana luottamuspulaperusteen arvioinnissa on, että yhdistyksen sisäiset päätökset ja päättämiskynnyksen ylittyminen ovat eri asioita. Yhdistysoikeudellinen käsittely ei sellaisenaan riitä johtohenkilönkään kohdalla päättämisperusteeksi. Yhdistys toimii aina kokonaisuutena ja joissakin yhdistyksissä on tavanomaista, ettei johtavassa asemassa oleva toimihenkilö voi edes välttyä kokonaan kritiikiltä (Seppo Koskinen emt. s 243). Esimerkiksi yhdistyksen hallituksen antama epäluottamuslause ei oikeuta vielä sellaisenaan esimerkiksi yhdistyksen toiminnanjohtajan työsuhteen päättämiseen (VHO S 93/970). Kestävää luottamuspulaperustetta ei synnytä yksin esimerkiksi myöskään se, ettei yhdistyksen johtohenkilölle myönnetä tili- ja vastuuvapautta (HHO S 06/538). Selvää on, ettei yksin vastaavien seikkojen perusteella voida ryhtyä myöskään merkittäviin muihin toimenpiteisiin, kuten työstä pidättämiseen. Irtisanomiseen oikeuttavaa luottamuspulaa arvioidaan esimerkiksi toiminnanjohtajan tms. henkilön kohdalla ja siis vastaavia tehtäviä hoitavan päätoimisen puheenjohtajan osalta - usein työhön liittyvien ongelmien takia ja ne toisaalta myös usein aiheuttavat niitä. Joidenkin kokema johtajan soveltumattomuus työhön voi häiritä säännönmukaisesti sekä työn tekemistä että muita työntekijlöitä. Jotta yhdistyksen toiminnanjohtaja tai päätoiminen puheenjohtaja voidaan 10

11 tehtävästään irtisanoa tai hänen työsuhteensa edellytysten täyttyessä purkaa, juuri hänet pitää kuitenkin voida osoittaa syypääksi esimerkiksi tulehtuneisiin ihmissuhteisiin taikka näyttää ainakin se, että toiminnanjohtaja tms. ei ole riittävästi hoitanut työpaikan ihmissuhteita. Koettu luottamuspula ei ole sellaisenaan päättämisperuste (Seppo Koskinen emt., s. 245). Edes sekään, että muut työntekijät vaativat muun ohessa toiminnanjohtajan tai muun vastaavassa tehtävissä toimivan henkilön siirtämistä tai irtisanomista ja uhkaavat irtisanoutua, ei vielä välttämättä riitä näytöksi toiminnanjohtajan tai vastaavassa asemassa olevan henkilön vahingollisuudesta yhdistyksen toiminnalle (Seppo Koskinen emt. s. 246, THO S 93 Tku II). THO S 97/63. Syy huonontuneeseen ilmapiiriin on pääasiassa johtunut siitä, että yhdistyksestä oli jouduttu vähentämään henkilöstöä. Todistajista yhdistyksen toiminnanjohtaja S:ä voimakkaimmin arvostelleet L ja R olivat työtehtäviensä mukaan olleet varsin itsenäisiä, eivätkä joutuneet S:n kanssa päivittäin tekemisiin. Asiassa oli lisäksi näytetty, että S:n ja L:n välinen erimielisyys johtui ainakin siitä, että L:ä oli moitittu hänen velvollisuuksiinsa kuuluvien työtehtävien laiminlyönnistä. Sen sijaan todistaja T ei ollut havainnut,että työilmapiirin huonontunut olisi johtunut S:stä. Työilmapiirin huonontumisen katsottiin sinänsä työpaikalla huonontuneen, mutta näyttämättä jäi, että se olisi johtunut toiminnanjohtaja S:stä. Yhdistyksen hallitus oli velvoittanut toiminnanjohtaja S:n tuomaan seuraavaan kokoukseen pidemmän aikavälin toimintasuunnitelman. S ei ollut näin kuitenkaan menetellyt, vaan oli vedonnut siihen, ettei hän irtisanomisuhan alaisena ollut tällaiseen tehtävään ryhtynyt. Yhdistyksen mukaan S oli vielä antanut virheellisiä tietoja ja johtanut harhaan hallitusta ja näin menetellyt hallituksen luottamuksen. S:n laiminlyöntiä ei pidetty vallitsevissa olosuhteissa erityisen vakavana. S:n ei myöskään voitu esitetyn näytön perusteella katsoa antaneen yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta ja siihen liittyvistä seikoista väärää tietoa, vaikka todistaja F:n mukaan S oli menetellyt erään lainan osalta hallituksen päätöksen vastaisesti. Kun hallituksen jäsenistä oli kuultu vain F:ä, oikeus katsoi, ettei yhdistyksellä ollut oikeutta S:n irtisanomiseen. Oikeus totesi vielä, että vaikkakin työsopimuksella perustetaan keskinäistä luottamusta edellyttävä suhde, ei tuon luottamuksen puute sinänsä oikeuta irtisanomiseen (kurs. tässä). Luottamuspula voi perustua erimielisyyksiin siitä, kenen tehtäviin mikin asia kuuluu taikka aseman väärinkäyttöön. Tällaisia tilanteita on arvioitu oikeuskäytännössä erityisesti silloin, kun toisena osapuolena on ollut säännöllisin välein ainakin osittain vaihtuva luottamushenkilöistä koostuva elin. HHO S 94/545. Yhdistys on katsonut, että syntyneen luottamuspulan takia yhdistyksellä on ollut oikeus irtisanoa yhdistyksen toimitusjohtajana toiminut R. Luottamuspula on aiheutunut yhdistyksen mukaan siitä, että R:ltä puuttui yhteistyökyky ja yhteistyöhalu. Hän suhtautui vähättelevästi hallitukseen ja muihin yhdistyksen toimihenkilöihin. Oikeus katsoi, että R:llä yhdistyksen toimitusjohtajana ja yhdistyksen taloushallinnosta vastaavana henkilönä on ollut oikeus esittää voimakastakin kritiikkiä siitä, miten taloutta tuli hoitaa. Kritiikin esittämistavassa on ollut kuitenkin huomautettavaa. R:n olisi tullut avoimesti selvittää ne taloutta koskevat tiedot, jotka olivat hänen käytettävissään. Moitittavana voitiin pitää R:n suhtautumista ns. sponsorointiasiaan. R:n menettelyä ei kokonaisuutena voitu kuitenkaan pitää sellaisena, että yhdistyksellä olisi ollut oikeus irtisanoa R:n työsopimus. Erityisesti luottamuspulaperusteen kohdalla korostuu työnantajan velvollisuus antaa asiassa varoitus ennen muihin voimakkaampiin toimenpiteisiin ryhtymistä. Luottamuspulaa koskevissa tapauksissa varoituksen antamisen vaatimus on perusteltu, koska työntekijä ei välttämättä ole tietoinen toisen osapuolen sopimuksen päättämistarkoituksesta (Seppo Koskinen emt. s. 259). Vaatimus on sitä perustellumpi, mitä enemmän työyhteisössä on erilaisia käsityksiä esimerkiksi henkilöstön välisistä suhteista tai oikeasta toimintatavasta. Tällainen tilanne syntyy helposti esimerkiksi uudistettaessa organisaatiota tavalla, josta on erilaisia käsityksiä. KouvHO S 00/1308 (säätiön tulosyksikönjohtaja). Laitoksessa oli vuosina suunniteltu hallinnon ja koulutuksen organisaatiouudistusta, joka toteutettiin vuonna K oli organisaatiouudistuksen yhteydessä ollut yhteydessä kaupungin luottamushenkilöstöön. Säätiö oli katsonut toiminnan olleen työnantajan tietämättä tapahtunutta organisaatiouudistuksen mustamaalaamista. Säätiö oli yleishyödyllinen yhteisö, joka ei pyrkinyt saavuttamaan toiminnallaan taloudellista voittoa. Tästä syystä ja siksi, että säätiön päätäntävaltaa käyttävässä hallituksessa oli myös kaupungin edustus ja että organisaatiouudistus oli herättänyt ristiriitaisia kannanottoja, K:n toimintaa ei voitu pitää lojaliteettivelvollisuuden rikkomisena. Oikeuskäytännössä on useasti edellytetty irtisanomisuhalla annettua varoitusta ennen irtisanomista. Varsinkin siinä tapauksessa, että irtisanomisen 11

Työsopimuksen sisällöstä sopiminen

Työsopimuksen sisällöstä sopiminen Työsopimuksen sisällöstä sopiminen Professori Seppo Koskinen 23.3.2011 1 Työsopimuksen sisällöstä sopiminen Alustuksen rakenne 1. Yleistä työsopimuksessa sovitun ehdon sitovuudesta, olennaisuudesta ja

Lisätiedot

1. Johdanto. Defensor Legis N:o 4/2014

1. Johdanto. Defensor Legis N:o 4/2014 Defensor Legis N:o 4/2014 TYÖSOPIMUKSEN EHDON MUUTTAMINEN IRTISANOMISPERUSTEELLA TYÖNANTAJAN TOIMESTA TYÖSOPIMUKSEN IRTISANOMISTA VAI TYÖSOPIMUKSEN EHDON ILMOITUKSENVARAISTA MUUTTAMISTA? (Die Änderung

Lisätiedot

IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2001

IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2001 Irtisanomissuojasopimus 2001 JORMA RUSANEN IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2001 Irtisanomissuojasopimus 2001-1 2 - Irtisanomissuojasopimus 2001 Saatteeksi Tämä kirja on tarkoitettu käytännön oppaaksi liittojen

Lisätiedot

Seppo Koskinen työoikeuden professori, Lapin yliopisto TYÖSUHDETURVA

Seppo Koskinen työoikeuden professori, Lapin yliopisto TYÖSUHDETURVA Seppo Koskinen työoikeuden professori, Lapin yliopisto TYÖSUHDETURVA Artikkeli, versio 3.0 Julkaistu 4.1.2013 www.edilex.fi/lakikirjasto/9317 Aiempi versio julkaistu Edilexissä 7.4.2006 Sisällys I MITÄ

Lisätiedot

TYÖSUHDEOPAS. Tässä uudistuneessa painoksessa on otettu huomioon kevääseen 2004 mennessä vahvistettu lainsäädäntö. ISBN 951-8968-45-4

TYÖSUHDEOPAS. Tässä uudistuneessa painoksessa on otettu huomioon kevääseen 2004 mennessä vahvistettu lainsäädäntö. ISBN 951-8968-45-4 1 TYÖSUHDEOPAS SEFEn työsuhdeopas esittelee työelämän tärkeimmät säännökset. Opas on tukenasi, kun teet työsopimusta tai kun muuten haluat varmistua työsuhteesi ehdoista ja myös, jos työsuhteen päättymisessä

Lisätiedot

Työsuhdeturva viestintäalalla

Työsuhdeturva viestintäalalla Työsuhdeturva viestintäalalla Mediaunioni MDU Suomen Journalistiliitto Toimihenkilöunioni TU Viestintäalan ammattiliitto Viestinnän Keskusliitto Esipuhe Tämä opas on syntynyt Viestinnän Keskusliiton, Viestintäalan

Lisätiedot

Koeajasta työsopimussuhteessa

Koeajasta työsopimussuhteessa Liisa Lehtimäki Koeajasta työsopimussuhteessa 1. Johdanto Koeajan tarkoitus kuvataan yleensä myönteiseksi työsuhteen molemmille osapuolille. Kumpikin voi testata odotustensa täyttymistä; työtekijä työn

Lisätiedot

Potkut? Työ- ja virkasuhteen päättäminen

Potkut? Työ- ja virkasuhteen päättäminen Potkut? Työ- ja virkasuhteen päättäminen 2. Tarkistettu painos. 2014 PDF sähköinen kirja TJS Opintokeskus ISBN 978-952-5091-24-3 Kannen sarja-asu KEDM Taitto: Taittopalvelu Yliveto Oy Seppo Koskinen Potkut?

Lisätiedot

Määräaikainen työsopimus oikeuskäytännössä 1991 2008

Määräaikainen työsopimus oikeuskäytännössä 1991 2008 Risto Jalanko Määräaikainen työsopimus oikeuskäytännössä 1991 2008 1. Johdanto Olen vuonna 1991 julkaistussa kirjassani Määräaikainen työsopimus käsitellyt määräaikaisen työsopimuksen tekemisen edellytyksiä

Lisätiedot

Työnantajan oikeudesta muuttaa työsuhteen ehtoja yksipuolisesti

Työnantajan oikeudesta muuttaa työsuhteen ehtoja yksipuolisesti Pasi Lilja Työnantajan oikeudesta muuttaa työsuhteen ehtoja yksipuolisesti 1. Yleistä ja lopputyön tavoitteista Suomi on avoin kansantalous, jonka bruttokansatuotteesta noin puolet muodostuu vientituloista.

Lisätiedot

Työsuhdeturva viestintäalalla 2012

Työsuhdeturva viestintäalalla 2012 Työsuhdeturva viestintäalalla 2012 Mediaunioni MDU Suomen Journalistiliitto Ammattiliitto Pro TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto Viestinnän Keskusliitto Esipuhe Pidät kädessäsi Viestinnän Keskusliiton,

Lisätiedot

TYÖSUHTEESEEN LIITTYVÄT KILPAILUNRAJOITUKSET JA SALASSAPITO

TYÖSUHTEESEEN LIITTYVÄT KILPAILUNRAJOITUKSET JA SALASSAPITO TYÖSUHTEESEEN LIITTYVÄT KILPAILUNRAJOITUKSET JA SALASSAPITO TYÖSUHTEESEEN LIITTYVÄT KILPAILUNRAJOITUKSET JA SALASSAPITO ISBN 978-952-99576-5-1 (nid.) ISBN 978-952-99576-6-8 (PDF) Ylemmät Toimihenkilöt

Lisätiedot

Johtajasopimusopas. 2005 Kirjoittajat ISBN 951-8968-33-0 Kansikuva: SuperStock/Lehtikuva

Johtajasopimusopas. 2005 Kirjoittajat ISBN 951-8968-33-0 Kansikuva: SuperStock/Lehtikuva Johtajasopimusopas Julkaisijat Insinööriliitto IL ry Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry YTY & Valmentajat ry Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK Suomen Lakimiesliitto Finlands Juristförbund ry Suomen

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Oikeustieteiden laitos

TAMPEREEN YLIOPISTO. Oikeustieteiden laitos TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos Marianne Mäntylä TYÖSUHTEEN PÄÄTTÄMINEN ERITYISESTI TYÖVEL- VOITTEEN LAIMINLYÖNNIN PERUSTEELLA Pro gradu tutkielma Yritysjuridiikka Tampere 2008 II TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Kandidaatintutkielma TYÖVOIMAN MÄÄRÄN SOPEUTTAMINEN IRTISANOMALLA JA LOMAUTTAMALLA TYÖN VÄHENEMISEN TILANTEESSA

Kandidaatintutkielma TYÖVOIMAN MÄÄRÄN SOPEUTTAMINEN IRTISANOMALLA JA LOMAUTTAMALLA TYÖN VÄHENEMISEN TILANTEESSA Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka Kandidaatintutkielma TYÖVOIMAN MÄÄRÄN SOPEUTTAMINEN IRTISANOMALLA JA LOMAUTTAMALLA TYÖN VÄHENEMISEN TILANTEESSA 24.11.2010 Nina Utriainen 1 LYHENTEET HE KKO

Lisätiedot

Palvelussuhteiden päättäminen

Palvelussuhteiden päättäminen Palvelussuhteiden päättäminen Palvelussuhteen päättyminen ilman irtisanomista Palvelussuhde voi päättyä useammasta eri syystä. Päättämisperusteet ja menettelytavat ovat erilaisia riippuen mm. siitä, kumpi

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Pekka Mönkkönen TYÖSUHTEEN PÄÄTTÄMINEN HENKILÖÖN LIITTYVÄLLÄ PERUSTEELLA

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Pekka Mönkkönen TYÖSUHTEEN PÄÄTTÄMINEN HENKILÖÖN LIITTYVÄLLÄ PERUSTEELLA KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Pekka Mönkkönen TYÖSUHTEEN PÄÄTTÄMINEN HENKILÖÖN LIITTYVÄLLÄ PERUSTEELLA Opinnäytetyö Joulukuu 2014 Sisällys 1 Johdanto... 5 2 Työsopimus... 6 3

Lisätiedot

Varoitus työsopimuksen päättämisen edellytyksenä

Varoitus työsopimuksen päättämisen edellytyksenä Matti Penttinen Varoitus työsopimuksen päättämisen edellytyksenä 1. Työsopimuslaista Voimassa olevan työsopimuslain (26.1.2001/55) 7 luvun 2 :n 3 momentin mukaan työntekijää, joka on laiminlyönyt työsuhteesta

Lisätiedot

TYÖOIKEUDEN LUENTOMONISTE

TYÖOIKEUDEN LUENTOMONISTE ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos 12.1.2013 TYÖOIKEUDEN LUENTOMONISTE Tämä moniste on kevätlukukaudella 2013 pidettävien työoikeuden luentojen (20 t) jäsentely. Työoikeuden 5 opintopisteen opintojakso

Lisätiedot

TYÖOIKEUDEN LUENTOMONISTE

TYÖOIKEUDEN LUENTOMONISTE ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Oikeustieteet 10.01.2012 TYÖOIKEUDEN LUENTOMONISTE Tämä moniste on lukuvuonna 2011 2012 pidettävien työoikeuden luentojen (20 t) jäsentely. Työoikeuden 5 opintopisteen opintojakso

Lisätiedot

Työsuhdeopas. ISBN 978-952-99576-7-5 (nid.) ISBN 978-952-99576-8-2 (PDF)

Työsuhdeopas. ISBN 978-952-99576-7-5 (nid.) ISBN 978-952-99576-8-2 (PDF) Työsuhdeopas Työsuhdeopas ISBN 978-952-99576-7-5 (nid.) ISBN 978-952-99576-8-2 (PDF) Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ulkoasu ja taitto: Mari Lohisalo, Tmi SalliHoo Kansikuva: istockphoto Paino: Lönnberg Print

Lisätiedot

Vuosille 2005 2007 vahvistetun tulopoliittisen sopimuksen liitteen 1 kohdassa 1.8 tarkoitettu juridiikkaselvitys.

Vuosille 2005 2007 vahvistetun tulopoliittisen sopimuksen liitteen 1 kohdassa 1.8 tarkoitettu juridiikkaselvitys. Selvitys voimassa olevista taloudellisista ja tuotannollisista irtisanomis- ja lomauttamisperusteista sekä uudelleensijoittamis- ja uudelleenkouluttamisvelvollisuudesta Vuosille 2005 2007 vahvistetun tulopoliittisen

Lisätiedot

Työlainsäädännön. perusteita työvalmentajille. Jaana Paanetoja VATES KIRJAT

Työlainsäädännön. perusteita työvalmentajille. Jaana Paanetoja VATES KIRJAT Työlainsäädännön perusteita työvalmentajille Jaana Paanetoja VATES KIRJAT Julkaisija VATES-säätiö Oltermannintie 8, 00620 Helsinki Puh. (09) 7527 551 Raportti on julkaistu Työsuojelurahaston tuella. ISBN

Lisätiedot

TYÖSUHTEEN PÄÄTTÄMINEN HENKILÖSYISTÄ

TYÖSUHTEEN PÄÄTTÄMINEN HENKILÖSYISTÄ TYÖSUHTEEN PÄÄTTÄMINEN HENKILÖSYISTÄ Sirpa Niemi Opinnäytetyö Marraskuu 2013 Liiketalous Oikeudellinen asiantuntijuus TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Oikeudellinen

Lisätiedot

TEM raportteja 33/2013

TEM raportteja 33/2013 TEM raportteja 33/2013 Nollatyösopimukset - työoikeudellinen selvitys Työryhmän jäsenet: Susanna Siitonen, TEM (pj) Anne-Mari Mäkinen, TEM (siht.) Juha Ojala, PAM ry Erkki Rantamaa, SEL ry Inka Douglas,

Lisätiedot

26.8.2013. NOLLATYÖSOPIMUKSET työoikeudellinen selvitys. Työryhmän jäsenet:

26.8.2013. NOLLATYÖSOPIMUKSET työoikeudellinen selvitys. Työryhmän jäsenet: 26.8.2013 NOLLATYÖSOPIMUKSET työoikeudellinen selvitys Työryhmän jäsenet: Susanna Siitonen, TEM (pj) Anne-Mari Mäkinen, TEM (siht.) Juha Ojala, PAM ry Erkki Rantamaa, SEL ry Inka Douglas, STTK Kari Eskola,

Lisätiedot

Kilpailukieltosopimuksen edellytykset työsopimuslain mukaan

Kilpailukieltosopimuksen edellytykset työsopimuslain mukaan Jussi Heiskanen Kilpailukieltosopimuksen edellytykset työsopimuslain mukaan 1. Johdanto Työsuhteen aikana työntekijän kielto harjoittaa kilpailevaa toimintaa on osa työntekijän lojaliteettivelvollisuutta.

Lisätiedot

1. Lisätehtävien määrääminen työntekijälle työnantajan direktio-oikeuden perusteella?

1. Lisätehtävien määrääminen työntekijälle työnantajan direktio-oikeuden perusteella? Työoikeus Oikeudenalojen perusteet Tentti 14.1.2015 Kysymyksistä 1-3 vastataan vain kahteen. 1. Lisätehtävien määrääminen työntekijälle työnantajan direktio-oikeuden perusteella? 2. Kilpailevan toiminnan

Lisätiedot

KUNNALLINEN VIRKAMIESOIKEUS

KUNNALLINEN VIRKAMIESOIKEUS ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO sl-2010 KUNNALLINEN VIRKAMIESOIKEUS Tämä moniste on tiivistelmä syksyllä 2010 pidettävistä kunnallisen virkamiesoikeuden luennoista. Luennoilla käsitellään lähinnä kunnallista viranhaltijalakia

Lisätiedot

IRTISANOMINEN TUOTANNOLLISIN JA TALOUDELLISIN PERUSTEIN YRITYSTEN MAHTI JA TYÖNTEKIJÖIDEN ASEMA

IRTISANOMINEN TUOTANNOLLISIN JA TALOUDELLISIN PERUSTEIN YRITYSTEN MAHTI JA TYÖNTEKIJÖIDEN ASEMA Kauppatieteiden osasto Yritysjuridiikka Kaisa Vauhkonen 0269866 IRTISANOMINEN TUOTANNOLLISIN JA TALOUDELLISIN PERUSTEIN YRITYSTEN MAHTI JA TYÖNTEKIJÖIDEN ASEMA NOTICE ON BASES OF PRODUCITVE AND ECONOMICAL

Lisätiedot