LASITUS-, RAKENNUSLASITUS- JA LASINJALOSTUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LASITUS-, RAKENNUSLASITUS- JA LASINJALOSTUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS"

Transkriptio

1 LASITUS-, RAKENNUSLASITUS- JA LASINJALOSTUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS

2 SISÄLLYSLUETTELO LASITUS-, RAKENNUSLASITUS- JA LASINJALOSTUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS SOPIMUSKAUDEKSI Yleiset säännökset Soveltamisala Yleisten sopimusten noudattaminen Työsuhde Työsuhteen päättyminen Työaika Työaika Päivittäiset lepoajat Ylityö, sunnuntaityö, hätätyö ja lauantaityö Hälytystyö Palkat Aikapalkat Urakkapalkka ja tulos- ja voittopalkkio Kuukausipalkkaan siirtyminen Paikkakuntakalleusluokittelu Keskituntiansio Muut korvaukset Matkakustannusten korvaukset Arkipyhäkorvaus Muita korvauksia Sosiaaliset säännökset Vuosiloma Lomaraha Sairausajan palkka Lääkärintarkastukset Ryhmähenkivakuutus Paikallinen sopiminen Muita säännöksiä

3 SISÄLLYSLUETTELO 22 Työsuojelu Palkanmaksu Neuvottelujärjestys erimielisyystapauksissa Luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut Asiamiehet Jäsenmaksujen periminen Jatkuvan neuvottelun periaate Työehtosopimuksen selkeyttäminen Työaikapankki Teollisuusalojen ammattiliiton hallintoelimien kokoukset Työehtosopimukseen tehdyt muutokset Työajan lyhentäminen lasitus-, rakennuslasitus- ja lasinjalostusalalla Soveltamisala Työaika keskeytyvässä kolmivuorotyössä Vapaan kertyminen Vapaan antaminen Korvaus vapaan ajalta Viikkoylityö Vapaan lukeminen työssäolon veroiseksi Sopimuksen voimassaoloaika TT - SAK Yleissopimus luku Yleisiä määräyksiä Perusoikeudet Työnjohto-oikeus Osapuolten neuvottelut ja lausuntojen pyytäminen Ennakkoilmoitus työtaisteluista Soveltamisala Organisaatio- yms. muutokset Lakiviittaukset luku Yhteistoiminta työpaikalla

4 SISÄLLYSLUETTELO Kehittämistoiminta Yhteistoiminnan toteuttaminen Tyky-toiminta luku Yhteistoimintatehtävät ja yhteistoimintaorganisaatiot Luottamusmiehiä koskevat määräykset Valitseminen Tehtävät Neuvottelujärjestys Työsuojelua koskevat määräykset Tehtävät Asiamies Toimikunta Soveltamisalan rajoitus Ilmoitukset luku Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutetun sekä työsuojeluasiamiehen asemaa koskevat määräykset Vapautus työstä ja ansionmenetyksen korvaaminen Vapautus Ansionmenetyksen korvaaminen Asema Työsuhde Toimitilat Palkka- ja siirtosuoja Ammattitaidon ylläpitäminen Työsuhdeturva Taloudelliset ja tuotannolliset irtisanomisperusteet Yksilösuoja Ehdokassuoja Jälkisuoja Korvaukset Varamiehet luku Työnantajan tiedottamisvelvoitteet

5 SISÄLLYSLUETTELO Palkkatilasto- ja henkilöstötiedot Tiedot ulkopuolisesta työvoimasta Työaikakirjanpito Tietojen luottamuksellisuus Säädökset Yritystä koskevat tiedot Salassapitovelvollisuus luku Henkilöstön keskinäinen tiedotustoiminta ja kokousten järjestäminen luku Koulutus Ammatillinen koulutus Yhteinen koulutus Ay-koulutus, työsuhteen säilyminen ja ilmoitusajat Korvaukset Sosiaaliset edut luku Ulkopuolisen työvoiman käyttö Yleistä Alihankinta Vuokratyövoima luku Sopimuksen sitovuus IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2001 (TT-SAK) I YLEISET MÄÄRÄYKSET Yleinen soveltamisala Irtisanomisen perusteet Irtisanomisajat Irtisanomisajan noudattamatta jättäminen Irtisanomisesta ilmoittaminen Irtisanomisen perusteen ilmoittaminen II IRTISANOMINEN TYÖNTEKIJÄSTÄ JOHTUVASTA SYYSTÄ

6 SISÄLLYSLUETTELO 7 Soveltamisala Irtisanomisen toimittaminen Työntekijän kuuleminen Tuomioistuinkäsittely Välimiesmenettely Korvaus työsopimuksen perusteettomasta irtisanomisesta Korvauksen määrä III LOMAUTUS Lomauttaminen Ennakkoselvitys Lomautusilmoitus IV ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Työvoiman vähentämisjärjestys Irtisanomista tai lomautusta koskeva ilmoitus luottamusmiehelle ja työvoimaviranomaiselle Takaisinottaminen Seuraamusjärjestelmä Voimaantulomääräys Lomapalkkasopimus Soveltamisala Vuosilomapalkka ja lomakorvaus Työssäolon veroinen aika Voimaantulo ASIAHAKEMISTO

7 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Lasitus-, rakennuslasitus- ja lasinjalostusalan palkantarkistuksia koskeva allekirjoituspöytäkirja Aika Paikka TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton toimisto, Helsinki 1 Allekirjoittaneet osapuolet ovat sopineet keskusjärjestöjen raamisopimuksen mukaisesti seuraavaa: Todettiin, että liitot ovat saavuttaneet neuvottelutuloksen Lasitus-, rakennuslasitus- ja lasinjalostusalan työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen vuoden raamisopimuksen mukaisesti seuraavaa: 2 Kertakorvaus Yleiskorotus Sopimuskausi Mikäli raamisopimus toteutuu, maksetaan työntekijälle 150 euron kertaerä seuraavasti: Kertaerä maksetaan helmikuussa 2012 tai paikallisesti sopien huhtikuun 2012 loppuun mennessä. Maksatus koskee ennen solmittuja toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita, jotka jatkuvat vähintään saakka. Lomautetulle kertakorvaus maksetaan ensimmäisen palkan maksun yhteydessä, kun henkilö palaa töihin sopimuskauden aikana. Osa-aikaiselle työntekijälle maksettavan kertakorvauksen määrä lasketaan osa-aikaisen ja täyden työajan suhteessa. Palkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa tai lähinnä sitä yleiskorotuksella, - pienet alle 10 hengen yritykset yleiskorotus 2,4% - yli 10 hengen yritykset yleiskorotus 1,6%, paikallisesti sovittava 0,8% Mikäli paikallisen erän jakamisesta ei päästä sopimukseen mennessä, korotetaan palkkoja yleiskorotuksen mukaisesti 2,4% kaikille työntekijöille. 6

8 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 4 Yleiskorotus Taulukkopalkat Taulukkopalkat Palkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa tai lähinnä sitä yleiskorotuksella, - pienet alle 10 hengen yritykset yleiskorotus 1,9% - yli 10 hengen yritykset yleiskorotus 1,3%, paikallisesti sovittava 0,6% Mikäli paikallisen erän jakamisesta ei päästä sopimukseen mennessä, korotetaan palkkoja yleiskorotuksen mukaisesti 1,9% kaikille työntekijöille. Minimipalkat ovat Palkkaryhmä senttiä/tunti euroa/kuukausi Harjoittelija Palkkaryhmä senttiä/tunti euroa/kuukausi Harjoittelija Vuorolisät Vuorolisät Vuorolisiä korotetaan tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta iltavuorolisää 3 sentillä ja yövuorolisää 4 sentillä tunnissa. Uudet lisät ovat: iltavuoro 1,14 /h ja yövuoro 1,83 /h. Vuorolisiä korotetaan tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta iltavuorolisää 2 sentillä ja yövuorolisää 4 sentillä tunnissa. Uudet lisät ovat: iltavuoro 1,16 /h ja yövuoro 1,87 /h. 7

9 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 9 Kokemusvuosilisät Kokemusvuosilisiä korotetaan alkaen 4,3%:lla. Uudet kokemusvuosilisät ovat tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta: 5 9 vuotta 0,14 euroa tunnissa vuotta 0,26 euroa tunnissa vuotta 0,44 euroa tunnissa vuotta 0,57 euroa tunnissa vuotta 0,70 euroa tunnissa 30 tai yli vuotta 0,83 euroa tunnissa 10 Muutos tekstiin (Tes sivu 36) 11 Muutos tekstiin, astuu voimaan Lauantain ollessa työpäivä, kerryttää tämä pankkia samalla tavalla kuin muukin arkipäivä. 15 MUITA KORVAUKSIA 6 YLITYÖ, SUNNUNTAITYÖ, HÄTÄTYÖ JA LAUANTAITYÖ Lisäys tekstiin: Korvaus viikoittaista ylityötä koskevien säännösten mukaan (TES-ylityö) Mikäli työntekijällä vuosiloman, sairauden, työehtosopimuksessa tarkoitettujen työajan tasaamisvapaiden, taloudellisista tai tuotannollisista syistä tapahtuneen lomautuksen, työnantajan määräyksestä suoritetun matkan, yleissopimuksen 7.1, 7.2 ja 7.3 kohdissa tarkoitetun koulutuksen tai reservin harjoitusten takia ei ole työviikon työajan tasoittumisjärjestelmän mukaisina työpäivinä ollut mahdollisuutta tehdä työtä niin monta tuntia, että se vastaisi hänen säännöllistä viikoittaista työaikaansa ja hän tekee työtä työajan tasoittumisjärjestelmän mukaisena vapaapäivänä, maksetaan vapaapäivänä tehdyistä työtunneista ylityökorvausta siten kuin viikoittaisesta ylityöstä on sovittu. 1 ja 2 (Reservin harjoitukset) Työnantaja maksaa työntekijälle reservin harjoitusten ajalta palkkaa siten, että työntekijä saa valtion maksaman reserviläispalkan kanssa täydet palkkaedut. Työnantaja saa vähentää maksettavan reserviläispalkan työtuntijärjestelmän mukaisten työpäivien osalta. Määräystä sovelletaan myös niihin, jotka väestönsuojelulain nojalla koulutetaan väestönsuojelun erikoistehtäviin. 8

10 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 25 LUOTTAMUSMIEHET SEKÄ TYÖSUOJELUVALTUUTETUT Luottamushenkilön asemaan liittyvä liittokäsittely Tämän luvun määräyksiä sovelletaan varapääluottamusmieheen ja työsuojeluvaltuutetun varamieheen sinä aikana, kun he tämän sopimuksen edellyttämän ilmoituksen mukaisesti toimivat sijaisina. Jos työnantaja irtisanoo pääluottamusmiehen varamiehen tai työsuojelun varavaltuutetun työsopimuksen tai lomauttaa hänet silloin, kun hän ei toimi pääluottamusmiehen sijaisena taikka hänellä ei ole muutoinkaan luottamusmiehen asemaa, katsotaan irtisanomisen tai lomauttamisen johtuneen työntekijän luottamusmiestehtävästä, ellei työnantaja voi osoittaa toimenpiteen johtuneen muusta seikasta. Uusi pykälä 31, 31 Teollisuusalojen ammattiliiton hallintoelimien kokoukset Työntekijällä, joka on valittu TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry:n tai TEAM Teollisuusalojen työttömyyskassan hallitukseen tai sen nimeämiin jaostoihin, valtuustoon tai liittokokoukseen, on oikeus saada vapautusta työstä osallistuakseen näiden hallintoelimien virallisiin kokouksiin. Työntekijän on ilmoitettava vapautuksen tarpeestaan niin pian kuin mahdollista ja esitettävä asianmukainen selvitys kokoukseen tarvitsemastaan ajasta. 9

11 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Työryhmät: Ikääntyneiden työntekijöiden työ- ja toimintakyvyn edistäminen Ikääntyneiden työntekijöiden työkykyyn ja jaksamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Liitot asettavat työryhmän, jonka tarkoituksena on tarkastella ikääntyneiden työntekijöiden ajankäyttöä, työkykyä, vaihtoehtoisia malleja työurien jatkamiseksi, sekä niihin liittyvien kustannusten kattamista. Työhyvinvointi Työhyvinvointitoiminta on jatkuvaa ja kokonaisvaltaista työn, työympäristön ja työyhteisön kehittämistä. Henkilöstön hyvinvointi luo edellytyksiä myös menestyvälle liiketoiminnalle. Työikäisen väestön väheneminen korostaa työurien pidentämiseksi suunnattujen toimien tärkeyttä. Sopimuskauden aikana kertyneistä hyvistä hankkeista ja käytännöistä tehdään yhteenveto. Liitot kannustavat ja tukevat työpaikkoja hyvinvointihankkeiden toteuttamisessa Osapuolet seuraavat raamisopimuksen työryhmien toimintaa ja neuvottelevat tarvittaessa sopimuskauden aikana niiden edellyttämistä toimenpiteistä. Helsingissä Vakuudeksi Markku Aaltovirta Suomen Lasitus- ja Hiomoliitto ry Reijo Kärkkäinen Matti Lipponen TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Timo Vallittu 10

12 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJAN LIITE Palkkaryhmät Ammattinimike Työn kuvausta Henkilön rooli nuorempi lasityöntekijä ammatissa alle 1 v. kevyet vaihetyöt avustavat henkilöt nuorempi lasityöntekijä ammatissa 1-2 v. raskaat vaihetyöt avustavat henkilöt lasityöntekijä ammatissa 2-3 v. vaativat vaihetyöt itsenäinen työskentely vanhempi lasityöntekijä ammatissa 3-5 v. vaativat ammattityöt monipuolinen itsenäinen työskentely vanhempi lasityöntekijä ammatissa yli 5 v. erittäin vaativat ammattityöt hyvin monipuolinen itsenäinen työskentely Työtehtäviä lasittaja lasittaja lasittaja lasittaja lasittaja lasin leikkaaja lasin leikkaaja lasin leikkaaja lasin leikkaaja lasin leikkaaja lasin hioja lasin hioja lasin hioja lasin hioja lasin hioja lasintaivuttaja lasintaivuttaja lasintaivuttaja lasintaivuttaja lasintaivuttaja erityislasin valmistaja erityislasin valmistaja erityislasin valmistaja erityislasin valmistaja erityislasin valmistaja lasin laminoija lasin laminoija lasin laminoija lasin laminoija lasin laminoija lasin karkaisija lasin karkaisija lasin karkaisija lasin karkaisija lasin karkaisija lasin pakkaaja lasin pakkaaja lasin pakkaaja lasin pakkaaja lasin pakkaaja taulujen kehystäjä taulujen kehystäjä taulujen kehystäjä taulujen kehystäjä taulujen kehystäjä laadunvalvoja laadunvalvoja laadunvalvoja laadunvalvoja autonkuljettaja autonkuljettaja autonkuljettaja trukin kuljettaja trukin kuljettaja varastomies varastomies varastomies huoltomies huoltomies huoltomies laitosmies laitosmies laitosmies asiakaspalvelu asiakaspalvelu asiakaspalvelu silkkipainaja silkkipainaja silkkipainaja trukin kuljettaja LASI- KERAAMISEN ALAN AM- MATTI- TUTKINTO 11

13 TYÖEHTOSOPIMUS LASITUS-, RAKENNUSLASITUS- JA LASINJALOSTUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS SOPIMUSKAUDEKSI Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Allekirjoittaneiden, toiselta puolen Suomen Lasitus- ja Hiomoliitto ry:n ja toiselta puolen TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry:n kesken on tehty seuraava koko maata käsittävä lasitus-, rakennuslasitus- ja lasinjalostusalan työntekijöitä koskeva työehtosopimus. 2 Yleisten sopimusten noudattaminen Tämän työehtosopimuksen osana noudatetaan keskusjärjestöjen EK:n (TT, STK) ja SAK:n välisiä seuraavia sopimuksia: a) Yleissopimus sillä poikkeuksella, että vapautusta työstä koulutusta varten myönnetään seuraavasti: Työpaikan työntekijöiden lukumäärä yli 30 työntekijää yli 20 työntekijää alle 20 työntekijää Vapautusta myönnetään 1 viikko/1 vuosi/1 henkilö 1 viikko/2 vuotta/1 henkilö tällöin sovitaan koulutukseen osallistumisesta paikallisesti ja mikäli näin ei päästä sopimukseen, ratkaistaan asia liittojen välillä. b) Lomapalkkasopimus (EK-SAK) c) Työpaikkaterveydenhuoltosopimus d) TT:n ja SAK:n yleiset sopimukset (Yleissopimus , Lomapalkkasopimus (EK-SAK) ja Irtisanomissuojasopimus ) e) Arkipyhäviikkojen työajan lyhentämistä koskeva sopimus Työnantaja informoi yleissopimuksen 8. luvun mukaisesta ulkopuolisen työvoiman käytöstä henkilöstöä ja tiedottaa etukäteen asiasta pääluottamusmiehelle. 12

14 TYÖEHTOSOPIMUS Työsuhde 3 Työsuhteen päättyminen Irtisanomisen osalta noudatetaan keskusjärjestöjen välillä allekirjoitettua irtisanomissuojasopimusta siten, että tämän työehtosopimuksen voimassaoloajan irtisanomisaika on työnantajan irtisanoessa työsopimuksen, jos työsuhde on jatkunut keskeytyksettä 1. enintään vuoden 14 päivää 2. yli vuoden, mutta enintään 4 vuotta 1 kuukausi 3. yli 4 vuotta, mutta enintään 8 vuotta 2 kuukautta 4. yli 8 vuotta, mutta enintään 12 vuotta 4 kuukautta 5. yli 12 vuotta 6 kuukautta Työntekijän noudatettavat irtisanomisajat ovat seuraavat: 1. enintään 5 vuotta 14 päivää 2. yli 5 vuotta 1 kuukausi Koeaika Samalla on sovittu, että koeaika lasitus-, rakennuslasitus- ja lasinjalostusalalla on enintään neljä kuukautta. Määräaikainen sopimus Työsopimus voidaan sopia määräaikaiseksi vain työsopimuslaissa säädetyillä edellytyksillä. Yhden tai useamman työsopimuksen perusteella yli 18 kuukautta yhtäjaksoisesti jatkunut työsuhde muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi, ellei kyseessä ole määrätyn vakinaisen työntekijän poissaolon ajaksi tehty sopimus. Jos työnantajan ja työntekijän välillä on solmittu useita peräkkäisiä työsopimuksia, kertyvät työsuhteen kestoon perustuvat etuudet ensimmäisen työsopimuksen alkamisesta lukien. Töiden järjestely ja siirto toiseen työhön Työntekijä tekee työnjohdon hänelle osoittamaa työsopimuksensa mukaista työtä. Jos työnantaja haluaa siirtää työntekijän toiseen työtehtävään, hänen on neuvoteltava siitä työntekijän kanssa vähintään kaksi viikkoa ennen siirron toteutumista (poikkeuksena sairaustapaukset, ym. vastaavat lyhytaikaiset siirtotarpeet), työsopimuksen mukainen palkka säilyy sopimuksen mukaisena. Jos työtehtävä poikkeaa työsopimuksessa määritellyistä tehtävistä on siirrosta ja palkasta sovittava työntekijän kanssa. 13

15 TYÖEHTOSOPIMUS Jos toiseen korkeammin palkattuun tuntityöhön siirtynyt työntekijä pystyy heti suorittamaan tätä työtä sekä työn laatuun että työtehoon nähden samalla tavalla kuin tätä varsinaisesti suorittava, maksetaan hänelle heti uuden työn edellyttämä palkka. Mikäli tarve siirtää toiseen työhön johtuu työtehtävien sopimattomuudesta työntekijän terveydelle, tarjotaan ensisijaisesti sellaista työntekijän ammattitaitoa vastaavaa tehtävää, jossa hän pääsee entiseen keskiansioon. Työnantaja järjestää työpaikalle työnopastusjärjestelmän. Työaika 4 Työaika 1 Työaikaan nähden noudatetaan kulloinkin voimassa olevia työaikalain säännöksiä ja tämän työehtosopimuksen määräyksiä. 2 Säännöllinen työaika on kahdeksan tuntia vuorokaudessa ja enintään kahdeksan viikon pituisena ajanjaksona keskimäärin enintään 40 tuntia viikossa. Säännöllinen työaika on enintään 8 tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Viikoittainen säännöllinen työaika voidaan järjestää myös siten, että se keskimäärin on 40 tuntia. Yritys- tai työpaikkakohtaisesti voidaan sopia säännöllisen työajan järjestelemisestä myös siten, että se on keskimäärin 8 tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa enintään 6 kuukauden pituisena ajanjaksona, vuorokautisen säännöllisen työajan pituuden ollessa enintään 10 tuntia ja viikoittaisen enintään 50 tuntia. Mikäli työpaikalla on luottamusmies, on edellä mainitusta säännöllisen työajan järjestelemisestä sovittava hänen kanssaan kirjallisesti 3 Keskimääräistä työaikajärjestelyä käytettäessä on ennakolta laadittava työajan tasoittumisjärjestelmä vähintään ajaksi, jonka kuluessa työaika tasoittuu säännölliseen määräänsä. Mikäli voimassa olevaa työajan tasoittumisjärjestelmää joudutaan muuttamaan, neuvotellaan muuttamisen perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista työpaikalla työehtosopimuksen neuvottelujärjestyksen mukaisesti ennen muutoksen toteuttamista. Ellei paikallisesti toisin sovita, pysyvästä muutoksesta käytössä olevaan työajan tasoittumisjärjestelmään ilmoitetaan asianomaiselle työntekijälle yhtä viikkoa ennen muutoksen toimeenpanoa ja tilapäisestä muutoksesta, mikäli mahdollista, viikkoa ennen muutoksen toimeenpanoa, kuitenkin viimeistään muutoksen toimeenpanoa edeltävänä päivänä. 14

16 TYÖEHTOSOPIMUS Soveltamisohje: Muutos on luonteeltaan tilapäinen, jos muutoksen aiheuttaneen olotilan lakattua työpaikalla on tarkoitus siirtyä takaisin käytössä olevaan työajan tasoittumisjärjestelmään. Työajan muuttamista koskevat määräykset eivät koske hätätyötä tai siihen rinnastettavaa työtä. 4 Jokaiselle työpaikalle on laadittava työvuoroluettelo, josta käy ilmi säännöllisen työajan alkamisen ja päättymisen sekä päivittäisten lepoaikojen ajankohdat. Työvuoroluettelosta on säädetty tarkemmin työaikalain 35 :ssä. 5 Työntekijälle annetaan viikkoa kohti, ellei tästä työehtosopimuksesta muuta johdu, yleensä toinenkin vapaapäivä. Jos toiseksi vapaapäiväksi määrätään kiinteä viikonpäivä, tulee sen olla lauantai tai töiden niin vaatiessa joku muu päivä. Vapaapäivä voi olla vaihtuva viikonpäivä, jos työtä tehdään vähintään kuutena päivänä viikossa. 6 Arkipyhäviikolla arkipäiväksi sattuvan juhlapäivän aaton ja lauantain säännöllinen työaika on kahdeksan tuntia lukuun ottamatta pääsiäislauantaita sekä juhannus- ja jouluaattoa, jotka ovat vapaapäiviä, elleivät tuotannolliset syyt muuta vaadi. Uudenvuodenpäivä-, vapunpäivä-, itsenäisyyspäiväviikon sekä joulun, loppiaisen ja pääsiäisen sekä helatorstain jälkeiset lauantait ovat vapaapäiviä töissä, joissa työaika muutoinkin on järjestetty kiintein, lauantaiksi osuvin vapaapäivin. 7 Työviikko luetaan alkavaksi maanantaina. Työvuorokausi luetaan alkavaksi samaan aikaan kun työntekijän on säännönmukaisesti saavuttava työhön. Sunnuntaivuorokausi alkaa kuitenkin kello Säännöllisen työajan alkamisen ja päättymisen sekä tarpeelliset lepoajat työssä määrää työnantaja lain ja tämän työehtosopimuksen rajoissa. 9 Paikallisesti määrätyistä työn alkamis- ja päättymisajoista voidaan työaikalain sallimissa rajoissa poiketa, milloin säännöllistä työaikaa on työaikalaissa säädetyllä tavalla sovittu pidennettäväksi pitemmäksi kuin kahdeksaksi tunniksi vuorokaudessa tai milloin tuotannolliset tai tekniset syyt sitä vaativat. Näistä ajoista saadaan myös poiketa vuodenajan pimeyden, korjaustöiden kiireellisyyden tai muiden senkaltaisten pakottavien syiden takia. 5 Päivittäiset lepoajat 1 Työnantaja ja työntekijä voivat sopia, että työntekijällä on vähintään 1/2 tunnin pituinen lepoaika, jonka aikana työntekijä saa esteettömästi poistua työpaikalta. 2 Päivätyössä pidetään työpäivän ja vuorotyössä kunkin vuoron aikana yksi 10 minuutin virkistystauko ennen ja jälkeen 15

17 TYÖEHTOSOPIMUS ruokailuajan. Virkistystauko luetaan kuuluvaksi työaikaan eikä työntekijä saa sen aikana poistua työpaikalta. 3 Työntekijän on täsmällisesti noudatettava työehtosopimuksessa olevia määräyksiä virkistystaukojen pituudesta sekä tulee hänen tällaisen tauon päättyessä välittömästi alkaa työnsä. 6 Ylityö, sunnuntaityö, hätätyö ja lauantaityö 1 Yli-, sunnuntai- ja hätätyön tekemisen ja niistä maksettavan korvauksen suhteen noudatetaan lain säännöksiä ja tämän työehtosopimuksen määräyksiä. 2 Ylityöksi katsotaan se työ, joka työnantajan esityksestä tehdään laissa säädetyn tai tässä työehtosopimuksessa määrätyn säännöllisen työajan lisäksi. 3 Viikoittaisesta ylityöstä maksetaan 8 ensimmäiseltä tunnilta 50 %:lla ja seuraavilta tunneilta 100 %:lla korotettu palkka. Huomautus: Ylityöstä ja hätätyöstä, jota tehdään vuorokautisen säännöllisen työajan lisäksi, on kahdelta ensimmäiseltä tunnilta maksettava 50 %:lla ja seuraavilta tunneilta 100 %:lla korotettu palkka. Mikäli työntekijä on työssä pääsiäislauantaina, juhannus- tai jouluaattona, maksetaan työstä, vaikka se ei olisikaan ylityötä, enintään 8 tunnilta 50 %:lla korotettu palkka. Jos työ on samalla ylityötä, maksetaan lisäksi ylityökorvaus. 4 Lisä- ja ylityöstä maksettava palkka voidaan myös sopia annettavaksi vapaa-aikana työaikalain 23 :n mukaisesti. 5 Lauantaina tehdyn säännöllisen työn lisä on 1,20 euroa/tunti. 7 Hälytystyö 1 Milloin työntekijä kutsutaan hälytysluontoiseen työhön säännöllisen työaikansa ulkopuolella hänen jo poistuttuaan työpaikalta, maksetaan hänelle tehdystä työstä vähintään 1 tunnin palkka sekä ylityökorvaus, milloin työ on ylityötä. Tämän lisäksi maksetaan erityistä hälytysrahaa seuraavasti: Jos kutsu hälytystyöhön on annettu säännöllisen työajan jälkeen tai työntekijän vapaapäivänä, mutta ennen kello 21.00, 2 tunnin keskiansiota vastaava korvaus. 16

18 TYÖEHTOSOPIMUS Jos mainittu kutsu on annettu kello ja kello 7.00 välisenä aikana, 3 tunnin keskiansiota vastaava korvaus. Mikäli työ on samalla ylityötä, on ylityökorvaus tämän kohdan mukaisissa tapauksissa heti 100 %. 2 Mikäli työntekijälle hänen kello mennessä päättyvällä työajallaan (säännöllisellä) ilmoitetaan, että hänen tulisi työpaikalta jo poistuttuaan palata samana päivänä ylityöhön, joka alkaa kello jälkeen, maksetaan hänelle edellä kohdassa 1 tarkoitettu ylimääräinen 2 tunnin keskiansiota vastaava korvaus ilman ylityölisää. 3 Varallaoloaika Varallaolosta ja siitä suoritettavasta korvauksesta on säädetty työaikalain 5 :n 2. luvussa. Varallaolosta sovittaessa on sovittava myös siitä suoritettavasta korvauksesta. Lainkohdassa tarkoitetulla tavalla varalla olleen työntekijän työhön kutsumiseen ei sovelleta hälytysluontoista työtä koskevia määräyksiä. Palkat 8 Aikapalkat Täysin työkykyisten, 17 vuotta täyttäneiden lasitus-, rakennuslasitus- ja lasinjalostusalan yritysten palveluksessa olevien työntekijöiden minimipalkat ovat: Minimipalkat Palkkaryhmä senttiä/h euroa/kk Harjoittelija Minimipalkat Palkkaryhmä senttiä/h euroa/kk Harjoittelija

19 TYÖEHTOSOPIMUS Palkkaryhmittely Palkkaryhmittely alkaen. Palkkaryhmät Ammattinimike nuorempi lasityöntekijä ammatissa alle 1 v. nuorempi lasityöntekijä ammatissa 1-2 v. Työn kuvausta kevyet vaihetyöt raskaat vaihetyöt Henkilön rooli avustavat henkilöt avustavat henkilöt lasityöntekijä ammatissa 2-3 v. vaativat vaihetyöt itsenäinen työskentely vanhempi lasityöntekijä ammatissa 3-5 v. vaativat ammattityöt monipuolinen itsenäinen työskentely vanhempi lasityöntekijä ammatissa yli 5 v. erittäin vaativat ammattityöt hyvin monipuolinen itsenäinen työskentely Työtehtäviä lasittaja lasittaja lasittaja lasittaja lasittaja lasin leikkaaja lasin leikkaaja lasin leikkaaja lasin leikkaaja lasin leikkaaja lasin hioja lasin hioja lasin hioja lasin hioja lasin hioja lasintaivuttaja lasintaivuttaja lasintaivuttaja lasintaivuttaja lasintaivuttaja erityislasin valmistaja erityislasin valmistaja erityislasin valmistaja erityislasin valmistaja erityislasin valmistaja lasin laminoija lasin laminoija lasin laminoija lasin laminoija lasin laminoija lasin karkaisija lasin karkaisija lasin karkaisija lasin karkaisija lasin karkaisija lasin pakkaaja lasin pakkaaja lasin pakkaaja lasin pakkaaja lasin pakkaaja taulujen kehystäjä taulujen kehystäjä taulujen kehystäjä taulujen kehystäjä laadunvalvoja laadunvalvoja laadunvalvoja laadunvalvoja autonkuljettaja autonkuljettaja autonkuljettaja trukin kuljettaja trukin kuljettaja trukin kuljettaja varastomies varastomies varastomies huoltomies huoltomies huoltomies laitosmies laitosmies laitosmies asiakaspalvelu asiakaspalvelu asiakaspalvelu silkkipainaja silkkipainaja silkkipainaja taulujen kehystäjä LASI- KERAAMISEN ALAN AM- MATTI- TUTKINTO 18

20 TYÖEHTOSOPIMUS Vähintään 10 vuotta ammatissa työskennelleelle ammattitaitoiselle lasittajalle maksetaan ammattitaitolisänä 5 % minimituntipalkasta. Nuoren työntekijän suorittaessa samaa työtä kuin täysi-ikäinen työntekijä ja hänen omatessaan työn edellyttämän työtaidon ja -kokemuksen sekä pätevyyden eikä hänen työskentelyynsä kohdistu ylityösäännösten lisäksi muita lainsäädännöstä johtuvia rajoituksia, määritellään hänen palkkansa asianomaisen työn palkkaperusteiden mukaisesti. Tuntipalkkoihin tulevat olosuhdelisät Kattotyössä tuntipalkkoihin tulee % lisäys työn vaikeudesta riippuen Tehtäessä yli 2 metriä korkealta telineeltä paikalleen on lisäys 20 %. Seinätyössä henkilönostokorissa ja kelkalta maksetaan tuntipalkkoihin 30 % lisäys. Huomautus: Kaikki edellä olevat lisät lasketaan työntekijän henkilökohtaisesta tuntipalkasta. 9 Urakkapalkka ja tulos- ja voittopalkkio 9.1 Urakkapalkka 1 Niissä lasitus- ja lasinjalostusalan töissä, joita tässä sopimuksessa jäljempänä ei ole urakkahinnoiteltu ja joihin nähden urakoimisedellytykset ovat olemassa, on urakkahinta sovittava työnantajan ja asianomaisen työpaikan ko. työtä tekevien työntekijäin keskuudestaan valitseman edustajan kanssa. Ellei siitä päästä sopimukseen, työntekijälle maksetaan palkkaa, joka ylittää hänen henkilökohtaisen tuntipalkkansa vähintään 20 %:lla. 2 Uudisrakennuksilla tehtävissä näyteikkuna- ja eristyslasitöissä on urakkahinta sovittava työantajan ja työntekijän kesken. Ellei niistä päästä sopimukseen, työntekijälle maksetaan palkkaa, joka ylittää hänen henkilökohtaisen tuntipalkkansa vähintään 20 %:lla. 3 Ellei urakoimisen edellytyksiä ole, työnantajan ja työntekijän on tämä yhteisesti todettava. 4 Urakkapalkkojen tulee olla sellaiset, että normaalilla urakkavauhdilla päästään vähintään 25 %:n urakkavoittoon, jonka tulee kasvaa työsuorituksen tai työnteon lisääntyessä vähintään samassa suhteessa. Urakkatyössä tuntipalkka on taattu. 19

21 TYÖEHTOSOPIMUS 5 Jos työnteko työntekijästä riippumattomasta syystä hidastuu tai keskeytyy, maksetaan hänelle urakkapalkkaa siihen saakka, kun hän on tehnyt tätä koskevan ilmoituksen, mutta sen jälkeen tuntipalkkaa. 6 Mikäli lasin kanto aiheuttaa lisävaikeuksia, korvauksesta sovitaan erikseen. 9.2 Tulos- ja voittopalkkio 1. Tulos- ja voittopalkkion käytöstä sekä määräytymisperusteista ja perusteiden muuttamisesta neuvotellaan paikallisesti. 2. Tulospalkkiona maksettava lisä voi perustua työpaikan tuotannollista toimintaa ilmaisevien tunnuslukujen kehitykseen, taloudelliseen kehitykseen ja asetettujen kehitystavoitteiden saavuttamiseen tai näiden kaikkien tunnuslukujen yhdistelmiin. 3. Voittopalkkiona maksettava lisä voi perustua yrityksen käyttökatteeseen tai sen jälkeiseen kannattavuutta osoittavaan erään. Voittopalkkio voidaan maksaa käteisenä sekä osittain tai kokonaan myös yrityksen henkilöstörahastoon. 4. Yrityksessä on yritysjohdon haluamalla tavalla ja määränä mahdollisuus maksaa bonuksia, lahjapalkkioita sekä säätää optiojärjestelyistä henkilökunnalle. 10 Kuukausipalkkaan siirtyminen Muutettaessa tuntipalkka kuukausipalkaksi korotetaan voimassa olevaa tuntipalkkaa ensiksi 5,1 prosentilla ja näin saatu luku kerrotaan luvulla 170. Kuukausipalkkaisen henkilökohtainen tuntipalkka saadaan jakamalla kuukausipalkka luvulla 170. Kuukausipalkan osittaminen: Jos työntekijällä ei ole oikeutta saada palkkaansa koko palkanmaksukaudelta, lasketaan hänelle työtuntijärjestelmän mukaisella säännöllisellä työajalla tehdyltä työajalta maksettava palkka siten, että palkanmaksukauden palkka jaetaan tähän ajanjaksoon sisältyvien työtuntijärjestelmän mukaisten työtuntien lukumäärällä ja saatu tuntipalkka kerrotaan niiden tuntien lukumäärällä, joilta hänellä on oikeus saada palkkaa. 11 Paikkakuntakalleusluokittelu Työehtosopimukseen noudatetaan kuntien kalleusluokituksen I paikkakuntakalleusluokitusta paikkakunnasta riippumatta. 20

22 TYÖEHTOSOPIMUS 12 Keskituntiansio Säännöllisen työajan keskituntiansioita laskettaessa käytetään laskentajaksona joko edellistä palkkakautta tai edellistä vuosineljännestä. Keskituntiansio sovittiin laskettavaksi siten, että työntekijälle kunkin laskentajakson aikana tehdyltä työajalta maksettu palkka mahdollisine erillisine lisineen lukuun ottamatta ylityö- ja sunnuntaityölisiä jaetaan saman laskentajakson tehtyjen työtuntien kokonaismäärällä. Ylityökorvauksen laskentaperusteena on työehtosopimuksen 12 :n mukainen keskituntiansio, ellei paikallisesti toisin sovita. Pöytäkirjamerkintä: Edellä oleva ei velvoita niitä yrityksiä ottamaan käyttöön keskituntiansiota, joissa peruspalkka tai ansionmenetyksen korvaaminen on laskettavissa yksinkertaisemmin esimerkiksi siitä syystä, että yrityksen käytössä on pelkästään aikapalkka. Muut korvaukset 13 Matkakustannusten korvaukset Työtehtävien edellyttämät matkat suoritetaan tarkoituksenmukaisella tavalla siten, ettei matkaan kulu aikaa eikä siitä aiheudu kustannuksia enemmän kuin tehtävien hoitaminen välttämättä vaatii. Matka katsotaan alkaneeksi silloin, kun työntekijä lähtee välittömästi komennuspaikkakunnalle suuntautuvalle matkalle työpaikalta tai asunnosta ja päättyneeksi silloin, kun hän palaa työpaikalleen. Ellei työntekijä voi palata työpaikalleen säännöllisen työajan puitteissa, katsotaan matka päättyneeksi silloin, kun hän palaa asuntoonsa tai työpaikalle. Matkaan katsotaan kuuluvan matkan kestäessä mahdollisesti aiheutuva välttämätön odotus, joka johtuu julkisten liikennevälineiden kulkuvuoroista. 1 Päivärahaa maksetaan kultakin matkavuorokaudelta, kun työntekemispaikka on yli 40 kilometrin etäisyydellä työntekijän vakinaisesta työpaikasta ja asunnosta mitattuna yleisesti käytettyä kulkutietä seuraavasti: - kokopäiväraha suoritetaan, kun työmatka on kestänyt yli 12 tuntia - osapäiväraha maksetaan, kun työmatka on kestänyt yli 6 mutta enintään 12 tuntia Päiväraha on määrältään se, jonka verohallitus vuosittain verovapaaksi vahvistaa. - edellä tarkoitettu päiväraha on kokopäiväraha 36 ja osapäiväraha 16 21

23 TYÖEHTOSOPIMUS 2 Milloin työntekijä on jonakin matkavuorokautena saanut ilmaisen tai matkalipun hintaan sisältyneen ruoan, päivärahan määrästä vähennetään puolet. Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan kokopäivärahan kysymyksessä ollen kahta ja osapäivärahan kysymyksessä ollen yhtä ilmaista ateriaa. 3 Täyden matkavuorokauden jatkeena olevalta vajaavuorokaudelta, joka käsittää vähintään 2 ja enintään 6 tuntia, maksetaan osapäiväraha 16 4 Päivärahan lisäksi korvataan yöpymiskustannukset suorittamalla joko majoittumiskustannusten korvaus tai yömatkaraha seuraavasti: Ellei työntekijälle ole järjestetty majoittumismahdollisuutta, työnantaja korvaa työkomennuksen aikana syntyneet majoittumiskustannukset työnantajan hyväksymän selvityksen mukaisesti päivärahan enintään puolitoistakertaiseen määrään saakka. Yömatkaraha 10 suoritetaan sellaiselta päivärahaan oikeuttavalta matkavuorokaudelta, jona työntekijälle ei ole järjestetty ilmaista majoitusta tai hän ei ole saanut majoittumiskorvausta tai matkan ajaksi makuupaikkaa. Yömatkarahaa ei kuitenkaan suoriteta milloin työntekijä on perusteettomasti jättänyt käyttämättä hyväkseen työnantajan varaaman ja ilmoittaman majoittumismahdollisuuden. 5 Kun työ tehdään yli 10 kilometrin etäisyydellä työntekijän vakinaisesta työpaikasta ja asunnosta. maksetaan työntekijälle - matkakustannukset - matka-ajankorvaus 7. kohdan mukaisesti sekä - ateriakorvaus, jos työntekijällä ei ole mahdollisuutta ruokailla vakinaisella työpaikallaan tai kotonaan, ellei työpaikalla anneta ilmaista ruokaa. Ateriakorvauksen määrä on alkaen 9. Niissä tapauksissa, joissa työn kesto on arvioitavissa ja useamman kohteen ollessa kyseessä, sovitaan ateriakorvauksen saanti etukäteen. 6 Mikäli samalla työnantajalla on useita työpisteitä, määritellään edellä mainittu työpaikka sen mukaisesti, mikä on työntekijän pääasiallinen työpaikka. 7 Kaikki komennuspaikalle tai sieltä takaisin toiselle komennuspaikalle tapahtuvasta matkustamisesta aiheutuneet tarpeelliset matkakustannukset korvaa työnantaja. Tarpeellisiksi matkakustannuksiksi luetaan rautatie-, lento- ym. matkalippujen ja paikkalippujen hinnat II luokassa, matkakustannukset sekä, milloin matka tapahtuu yön aikana, makuulippujen hinnat vastaavassa luokassa. Matkustamisvuorokaudelta maksetaan työntekijälle korvausta matkustamiseen käytetyltä ajalta ja palkkaa säännöllisellä työajalla mahdollisesti suoritetusta työstä yhteensä enintään 12 tunnilta seuraavasti: Menetettyjä säännöllisiä työtunteja vastaavalta määrältä matkatunteja suoritetaan keskituntiansion mukainen korvaus. Muilta matkatunneilta, 22

24 TYÖEHTOSOPIMUS kuitenkin enintään 4 tunnilta, suoritetaan tuntipalkan mukainen korvaus. Milloin työntekijälle on järjestetty makuupaikka, ei kello väliseltä ajalta edellä mainittua korvausta suoriteta. Mikäli matkat suoritetaan kuorma- tai pakettiautolla, suoritetaan menetettyjä säännöllisiä työtunteja vastaavalta määrältä matkatunteja keskituntiansion mukainen korvaus kuten muitakin kulkuneuvoja käytettäessä. 8 Mahdolliset rajatapaukset päivärahan maksamisesta jätetään työnantajan ja paikallisen luottamusmiehen sovittavaksi. Huomautus 1: Jos työntekijän oman auton käytöstä matkatyössä on ennen matkaa sovittu, maksetaan siitä sekä työnantajan kanssa sovitusta muiden henkilöiden tai tavaran kuljetuksesta omalla autolla korvaus. Korvauksen määrä on se, jonka verohallitus vuosittain vahvistaa. - kilometrikorvaus on alkaen 0,45 Huomautus 2: Ulkomaanpäivärahoista on sovittava yrityskohtaisesti ottaen huomioon verohallituksen mukaiset enimmäismäärät. 14 Arkipyhäkorvaus 1 Työntekijälle maksetaan arkipyhäkorvauksena kahdeksan tunnin palkka keskituntiansion mukaan seuraavilta juhlapäiviltä: uudenvuodenpäivältä, pitkäperjantailta, toiselta pääsiäispäivältä, vapunpäivältä, helatorstailta, juhannuspäivältä, jouluaatolta sekä ensimmäiseltä ja toiselta joulupäivältä. 2 Vapaapäiväksi sattuvalta itsenäisyyspäivältä maksetaan tämän pykälän mukainen arkipyhäkorvaus. 3 Loppiaisen ollessa muuna arkipäivänä kuin lauantaina siitä maksetaan menetettyä ansiota vastaava korvaus tämän pykälän arkipyhäkorvausta koskevien määräysten mukaisesti. 4 Arkipyhäkorvaus maksetaan kuitenkin vain työntekijälle, jonka työsuhde on yhtäjaksoisesti kestänyt vähintään kolme kuukautta ennen ko. arkipyhää. Lisäksi edellytetään, että työntekijä on ollut työtuntijärjestelmän mukaisesti työssä viimeisenä arkipyhää edeltäneenä ja myös sen jälkeen lähinnä seuraavana työpäivänä, tai toisena näistä päivistä jos poissaolo on johtunut työnantajan luvasta tai reservin harjoituksesta tai muusta niihin verrattavasta syystä. Pöytäkirjamerkintä: Jos työtuntijärjestelmän mukaisen työajan noudattamista koskevat edellytyssäännöt aiheuttaisivat arkipyhäkorvauksen menetyksen useilta peräkkäisiltä arkipyhiltä, menetys koskee kuitenkin vain yhtä mainituista arkipyhistä. 23

25 TYÖEHTOSOPIMUS 5 Arkipyhäkorvausta ei makseta viikko- tai kuukausipalkalla olevalle työntekijälle eikä työntekijälle, joka muulla perusteella saa työnantajan kustantamaa korvausta siltä päivältä. 6 Arkipyhäkorvaus maksetaan tämän pykälän tarkoittamalle työntekijälle myös vuosiloman, enintään kolme kuukautta arkipyhää ennen kestäneen sairauden ja tässä työehtosopimuksessa tarkoitetun lapsen sairaudesta johtuvan palkallisen poissaolon ja lakisääteisen äitiys-, isyys- tai vanhempainloman sekä taloudellisista tai tuotannollisista syistä tapahtuneen enintään 2 viikkoa arkipyhää ennen kestäneen lomautuksen aikana sattuvilta arkipyhiltä sekä myös silloin, kun arkipyhä sattuu työntekijän vapaapäiväksi riippumatta siitä, onko työntekijä sanottuna päivänä ollut työssä vaiko ei. Jos poissaolo työtuntijärjestelmän mukaiseksi työpäiväksi sattuvana arkipyhänä on johtunut muusta kuin 3 momentissa mainitusta syystä, ei arkipyhäkorvausta kuitenkaan makseta. Pöytäkirjamerkintä: Työtuntijärjestelmään merkitty työajan lyhennyspäivä sekä alkava tai päättyvä vuosiloma siirtävät edellisen kappaleen tarkoittamaa edellytyspäivää. 7 Edellytyksenä arkipyhäkorvauksen maksamiseksi lomautuksen ajalta on lisäksi se, ettei työntekijä itsestään riippuvasta syystä jätä käyttämättä hyväkseen hänelle tarjottua mahdollisuutta palata takaisin työhön lomautuksen päätyttyä. 8 Arkipyhäkorvaukset sisältyvät kuukausipalkkaan. 15 Muita korvauksia 1 Työnantaja maksaa työntekijälle reservin harjoitusten ajalta palkkaa siten, että työntekijä saa valtion maksaman reserviläispalkan kanssa täydet palkkaedut. 2 Työnantaja saa vähentää maksettavan reserviläispalkan työtuntijärjestelmän mukaisten työpäivien osalta. Määräystä sovelletaan myös niihin, jotka väestösuojelulain nojalla koulutetaan väestönsuojelun erikoistehtäviin. 3 Työntekijällä on oikeus saada palkallista vapaata työstä läheisen omaisensa hautauspäivänä sekä omana vihkipäivänään. Läheisenä omaisena pidetään työntekijän aviopuolisoa, avopuolisoa, lapsia ja ottolapsia, hänen vanhempiaan ja isovanhempiaan, veljiään ja sisariaan sekä avio- ja avopuolison vanhempia. Avopuolison määritys KELA:n tulkinnan mukaan. 4 Työntekijällä on oikeus 50- ja 60-vuotispäivänään saada säännöllistä työaikaa vastaava palkallinen vapaa. 5 Mikäli työntekijä käyttää työssään omia työvälineitään, maksetaan hänelle työkalukorvauksena 2,86 viikossa. 24

26 TYÖEHTOSOPIMUS 6 Työnantaja korvaa työntekijälle hänen työssä rikkoutuneet silmälasinsa, ellei rikkoutuminen ole tapahtunut voimassa olevan tapaturmavakuutuslain 5 :n tarkoittamissa olosuhteissa tai ellei työntekijä saa niistä korvausta tapaturmavakuutuslain tai muun vakuutuksen nojalla. 7 Vuorolisiä korotetaan tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta iltavuorolisää 3 sentillä ja yövuorolisää 4 sentillä tunnissa iltavuorossa yövuorossa 1,14 /h 1,83 /h Vuorolisiä korotetaan tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta iltavuorolisää 2 sentillä ja yövuorolisää 4 sentillä tunnissa iltavuorossa yövuorossa 1,16 /h 1,87 /h Työnopastus, kun työntekijä opastaa ja perehdyttää toista työntekijää, maksetaan hänelle työnopastamiskorvausta työnopastukseen käytetyiltä tunneilta erillisenä tuntikohtaisena korvauksena alkaen 10 % hänen keskituntiansiostaan. Kokemusvuosilisässä on otettu alkaen käyttöön uusi järjestelmä. Tällöin siirryttiin tuntikohtaiseen palkanlisään, joka määräytyy samojen periaatteiden mukaan kuin aikaisemminkin alkaen kokemusvuosilisä on sentitetty ja se lisätään tuntipalkkoihin alla olevan taulukon mukaisesti Euroa/h 5-9 vuotta 0, , , , , ,76 Kokemusvuosilisiä korotetaan alkaen 4,3 %:lla. Uudet kokemusvuosilisät ovat tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta: Euroa/h 5 9 vuotta vuotta 0, vuotta 0, vuotta 0, vuotta 0,70 30 tai yli vuotta 0,83 Opetushallituksen hyväksymän ammattitutkinnon suorittaneelle, kun hän toimii tutkintoa vastaavissa tehtävissä ja on alalta kolmen vuoden kokemus, 25

27 TYÖEHTOSOPIMUS maksetaan jäljempänä mainittua ammattitutkintolisää. Ammattitutkinnon suorittaneelle lisän määrä on alkaen 0,40 /h. Yllä mainittu lisä on erillinen osa henkilökohtaista palkkaa ja se maksetaan jokaiselta tehdyltä työtunnilta. Lisää aletaan maksaa tutkintotodistuksen allekirjoituspäivämäärästä ensiksi seuraavan palkanmaksun alusta lukien. Työntekijälle korvataan ammattitutkinnon suorittamistilaisuuteen osallistumisesta aiheutunut ansionmenetys ja suoranaiset kustannukset edellyttäen, että työntekijä on sopinut osallistumisesta etukäteen työnantajan kanssa ja tuo selvityksen tutkinnossa saavuttamastaan tuloksesta. 26

28 TYÖEHTOSOPIMUS Sosiaaliset säännökset 16 Vuosiloma Työntekijällä on oikeus saada lomaa kaksi ja puoli arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta. Jos työsuhde on lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä jatkunut yhdenjaksoisesti alle vuoden, työntekijällä on kuitenkin oikeus saada lomaa kaksi arkipäivää kultakin lomanmääräytymiskuukaudelta. Loman pituutta laskettaessa päivän osa pyöristetään täyteen lomapäivään. Vuosilomapalkka ja lomakorvaus lasketaan noudattaen keskusjärjestöjen (EK-SAK) välillä allekirjoitettua kulloinkin voimassa olevaa lomapalkkasopimusta. 17 Lomaraha 1 Vuosilomaltaan työhön palaavalle työntekijälle suoritetaan lomarahana 50 % hänen vuosilomapalkastaan. Lomarahasta puolet suoritetaan ennakkona vuosilomapalkan maksamisen yhteydessä. 2 Työntekijällä on oikeus sovittaessa ottaa lomaraha osittain tai kokonaan palkallisena vapaana. 3 Lomaraha voidaan maksaa myös useampana eränä kuitenkin niin, että se on kokonaan maksettu viimeistään ennen seuraavan lomanmääräytymisvuoden alkua edellyttäen, että asiasta paikallisesti sovitaan. Jos työntekijän työsuhde päättyy ennen lomarahan edellä tarkoitetulla tavalla sovittua maksamisajankohtaa, maksetaan se työsuhteen päättyessä, mikäli työntekijä on siihen muutoin työehtosopimuksen mukaan oikeutettu. 4 Lomarahan saamisen edellytyksenä on, että työntekijä aloittaa vuosilomansa ilmoitettuna tai sovittuna ajankohtana ja palaa työhön heti vuosiloman päätyttyä. 5 Lomaraha suoritetaan kuitenkin, mikäli työntekijä välittömästi ennen vuosiloman alkamista tai vuosiloman päätyttyä työsuhteen kestäessä on ollut poissa työstä työnantajan suostumuksella tai on ollut estynyt saapumasta työhön vuosilomalain 3 :n 5 momentissa mainitun syyn takia. 6 Mikäli työnantaja on muusta kuin työntekijästä johtuvasta syystä irtisanonut hänen työsopimuksensa päättymään vuosiloman aikana siten, että työntekijä on työsuhteen päättymisen vuoksi estynyt palaamasta vuosilomaltaan työhön, työntekijä ei tästä syystä johtuen menetä oikeuttaan lomarahaan. 27

29 TYÖEHTOSOPIMUS 8 Lomaraha suoritetaan sen palkanmaksukauden yhteydessä, jolloin työntekijän palkka lomaltapaluupäivältä maksetaan tai olisi maksettu, mikäli hän ei 4 momentissa mainitusta syystä olisi ollut estynyt saapumasta työhön. 8 Mikäli vuosiloma on jaettu, suoritetaan kunkin loman osan päätyttyä sitä vastaava osa lomarahasta noudattaen vastaavasti mitä 1-4 momenteissa on määrätty. 9 Vanhuus-, työkyvyttömyys-, varhennetulle vanhuus- tai yksilölliselle varhaiseläkkeelle siirtyvälle työntekijälle maksetaan lomaraha edellä mainittuna prosenttina siitä vuosilomapalkasta ja mahdollisesta vuosilomakorvauksesta, johon työntekijä on oikeutettu. 10 Työntekijällä, joka vakinaiseen palvelukseen astumisen vuoksi menettäisi muutoin työehtosopimuksen mukaan kuuluvan lomarahan, on oikeus saada lomaraha, mikäli hän suoritettuaan asevelvollisuuden vakinaisessa väessä palaa palvelusajan päätyttyä työhön palvelukseen kutsutun asevelvollisen työ- tai virkasuhteen jatkumisesta annetun lain (570/61) edellyttämällä tavalla. 11 Asevelvollisuuden suorittamisen jälkeen työhön palattaessa maksettavan lomarahan määrä lasketaan työehtosopimuksen osoittamana prosenttina siitä lomakorvauksesta, joka työntekijälle maksettiin hänen palvelukseen astuessaan. Jos palvelukseen astuminen on tapahtunut välittömästi vuosilomalta, lasketaan lomaraha vastaavasti työntekijälle maksetun vuosilomapalkan ja lomakorvauksen yhteismäärästä. Lomaraha määräytyy sen työehtosopimuksen mukaan, joka oli voimassa palvelukseen astuttaessa. 18 Sairausajan palkka 1 Työnantaja maksaa työntekijälle, jonka työsuhde on jatkunut yhtäjaksoisesti vähintään yhden kuukauden ajan ja joka on sairauden, tapaturman tai työpaikan suunniteltuun työkykyä ylläpitävään toimintaan liittyvän kuntoutuksen vuoksi estynyt työtä tekemästä sairausajan palkkana täyden palkan 28 työpäivän ajanjakson työpäiviltä toisen sellaisen sairauspäivän alusta, joka työssä oltaessa olisi ollut työntekijän työpäivä. Jos sairaudesta tai tapaturmasta johtuva työkyvyttömyys alkaa ennen kuin työsuhde on jatkunut yhden kuukauden, maksaa työnantaja sairausajan palkkana 50 % ja työtapaturman kyseessä ollen 100 % työntekijän henkilökohtaisesta aikapalkasta, kuitenkin enintään niiltä työtuntijärjestelmän mukaisilta työpäiviltä, jotka ovat työkyvyttömyyden alkamispäivän ja sen jälkeisen 9 arkipäivän pituisen ajanjakson sisällä. Karenssipäivältä maksettavan palkan suhteen ja muutoinkin noudatetaan tämän pykälän määräyksiä. Sairauden aiheuttaman työkyvyttömyyden jatkuttua sairastumispäivän jälkeen vähintään kuusi arkipäivää, maksaa työnantaja sairausajan palkan myös odotuspäivältä. 28

30 TYÖEHTOSOPIMUS Työntekijälle, jonka työsuhde ennen työkyvyttömyyden alkua on jatkunut yhdenjaksoisesti vähintään 2 vuotta, maksetaan sairausajan palkka ensimmäisen sellaisen sairauspäivän alusta, joka työssä oltaessa olisi ollut työntekijän työpäivä. Jos työkyvyttömyys on aiheutunut todistettavasta työpaikalla sattuneesta työtapaturmasta, maksetaan palkka ensimmäisestä päivästä lukien. 2 Jos työsuhde on ennen työkyvyttömyyden alkua jatkunut yhtäjaksoisesti kolme vuotta, on edellä 1 kappaleessa tarkoitettu ajanjakso 35 työpäivää. 3 Jos työsuhde on ennen työkyvyttömyyden alkua jatkunut yhdenjaksoisesti vähintään 5 vuotta, on vastaava ajanjakso 42 työpäivää. 4 Jos työsuhde on ennen työkyvyttömyyden alkua jatkunut yhdenjaksoisesti vähintään 10 vuotta, on vastaava ajanjakso 56 työpäivää. 5 Työntekijälle, jonka työsuhde on jatkunut vähintään kuusi (6) kuukautta ennen laskettua synnytystä, maksetaan äitiysvapaan ajalta palkkaa 56 työpäivän pituisen ajanjakson työpäiviltä työsopimuslain 34 :n nojalla tulevan äitiysloman alkamispäivästä lukien. Työnantajan oikeudesta sairausvakuutuslain mukaiseen päivärahaan on voimassa, mitä sairausajan palkasta on sovittu. 6 Sairausajan tai synnytysloman palkasta vähennetään, mitä työntekijä saa saman työkyvyttömyyden tai synnytyksen takia samalta ajanjaksolta päivätai äitiysrahaa taikka siihen verrattavaa muuta korvausta lain tai sopimuksen perusteella. Työnantajalla ei kuitenkaan ole oikeutta vähentää ko. korvausta sairausajan tai synnytysloman palkasta siltä osin kuin korvausta maksetaan työntekijälle hänen kokonaan tai osaksi itse kustantamansa vapaaehtoisen vakuutuksen perusteella. Siltä ajalta, jolta työnantaja on työntekijälle maksanut sairausajan tai synnytysloman palkan, on hän oikeutettu nostamaan itselleen palautuksena työntekijälle tulevan edellisen kappaleen mukaisen päivä- tai äitiysrahan tai siihen verrattavan korvauksen taikka saamaan sen määrän takaisin työntekijältä, ei kuitenkaan enempää kuin maksamansa määrän. Jos päivärahaa tai siihen verrattavaa korvausta ei työntekijästä itsestään johtuvista syistä makseta tai jos se maksetaan vähäisempänä kuin mihin hänellä lain mukaan olisi ollut oikeus, on työnantajalla oikeus vähentää sairaus- tai synnytysloman palkasta se päiväraha tahi sen osa, mikä työntekijän laiminlyönnin johdosta on jäänyt suorittamatta. 7 Sairausajan palkka maksetaan tämän työehtosopimuksen keskituntiansion mukaisena. 8 Isyysvapaan palkkaa maksetaan kuudelta (6) työpäivältä. 29

31 TYÖEHTOSOPIMUS Sairauslomatodistukset Soveltamisohje: Tätä soveltamisohjetta noudatetaan niissä tapauksissa, joissa sairauspoissaolo aikaisemmin on todistettu yksinomaan lääkärintodistuksella: 1 Työkyvyttömyys todetaan yrityksen työterveyslääkärin tai muulla työnantajan hyväksymällä lääkärintodistuksella, ellei tästä ohjeesta muuta johdu. 2 Työntekijöiden sairastumiset voivat epidemioiden aikana olla siinä määrin lukuisia, että lääkäriin pääsy vaikeutuu. Sama tilanne voi syntyä tilapäisesti myös silloin, kun lääkärinpalveluksia ei ole saatavilla siinä määrin, että asia voitaisiin muuten hoitaa. 3 Edellä kohdassa 2 tarkoitetuissa tilanteissa sairaus voidaan katsoa todistetuksi myös silloin, kun työterveyshoitaja tai terveydenhoitaja tutkimuksensa perusteella ilmoittaa havaitsemansa oireet ja mahdollisen sairausloman tarpeen enintään kolmeen vuorokauteen saakka kerrallaan edellyttäen, että kertautuvan todistuksen antaja on sama terveydenhoitaja. Tällöin on kiinnitettävä erityistä huomiota mahdollisen lääkärinhoidon tarpeeseen. Osapuolet edellyttävät kuitenkin, että työterveyshoitaja tai terveydenhoitaja ennen sairauslomatodistuksen antamista on yhdessä lääkärin kanssa todennut edellä kohdassa 2 tarkoitetun tilanteen olemassaolon. 4 Sairauslomatodistus on edellä mainituin edellytyksin hyväksyttävä todistus, ellei työnantaja perustelluin syin pysty osoittamaan väärinkäytöstä. Mahdolliset epäselvyydet on tällöin ensisijassa selvitettävä paikallisesti asianosaisten kesken. Mikäli tämä ei onnistu, saatetaan asia työmarkkinoilla vallitsevan normaalin neuvottelujärjestelmän välityksellä sairauslomatodistuksia käsitteleviin viranomais- ja asiantuntijaelimiin. Huomautus: Milloin työntekijä synnytyksensä vuoksi on poissa työstä enintään 12 kuukauden ajan ja hän on tästä poissaolosta sopinut työnantajan kanssa tai poissaolo on aiheutunut synnytykseen liittyneestä sairaudesta tai naisten yötyökieltoa koskevan lainsäädännön synnytyslomaa koskevista määräyksistä, ei työsuhteen katsota katkenneen. 30

ERINÄISET KORVAUKSET 30 Matkakustannukset ja päivärahat... 13 31 Arkipyhäkorvaus... 14 32 Muita korvauksia... 15

ERINÄISET KORVAUKSET 30 Matkakustannukset ja päivärahat... 13 31 Arkipyhäkorvaus... 14 32 Muita korvauksia... 15 1.3.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO TYÖEHTOSOPIMUS YLEISTÄ 1 Soveltamisala.. 1 2 Keskusjärjestösopimukset... 1 3 Työhönotto, työnjohto ja järjestäytymisvapaus. 1 4 Ammattiyhdistysjäsenmaksun pidättäminen..

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTE- TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016

RAKENNUSTUOTE- TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016 RAKENNUSTUOTE- TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016 RAKENNUSTUOTETEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016 ISBN 978-952-269-123-1 ISBN 978-952-269-124-8 (pdf) Taitto: Taittopalvelu Yliveto

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTE- TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 28.2.2014

RAKENNUSTUOTE- TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 28.2.2014 RAKENNUSTUOTE- TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 28.2.2014 RAKENNUSTUOTETEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 28.2.2014 ISBN 978-952-269-052-4 ISBN 978-952-269-053-1 (pdf) Taitto: Taittopalvelu Yliveto

Lisätiedot

MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 30.11.2016

MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 30.11.2016 MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 30.11.2016 1 MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 30.11.2016 Metsäteollisuus ry Puu- ja erityisalojen liitto ry 2 SISÄLLYSLUETTELO MEKAANISEN

Lisätiedot

Työehtosopimus. Harja- ja sivellinalojen 1.2.2012 28.2.2014. Kemianteollisuus KT ry Puu- ja erityisalojen liitto

Työehtosopimus. Harja- ja sivellinalojen 1.2.2012 28.2.2014. Kemianteollisuus KT ry Puu- ja erityisalojen liitto Sisällysluettelo Harja- ja sivellinalojen Työehtosopimus 1.2.2012 28.2.2014 Kemianteollisuus KT ry Puu- ja erityisalojen liitto Sisällys HARJA- JA SIVELLINALOJEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA TYÖMARKKINAKESKUSJÄRJESTÖJEN

Lisätiedot

Kemian perusteollisuuden

Kemian perusteollisuuden KEMIAN PERUSTEOLLISUUDEN TES 1.3.2014-30.11.2016 Kemian perusteollisuuden työehtosopimus 1.3.2014-30.11.2016 Kemianteollisuus KT ry Eteläranta 10 PL 4 00131 Helsinki Puhelin 09 172 841 Faksi 09 630 225

Lisätiedot

Muovituoteteollisuuden. ja kemian tuoteteollisuuden. työehtosopimus 1.3.2014-30.11.2016

Muovituoteteollisuuden. ja kemian tuoteteollisuuden. työehtosopimus 1.3.2014-30.11.2016 Kemianteollisuus KT ry Eteläranta 10 PL 4 00131 Helsinki Puhelin 09 172 841 Faksi 09 630 225 www.kemianteollisuus.fi TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Siltasaarenkatu 2 PL 324 00531 Helsinki Puhelin

Lisätiedot

MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN

MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 2012 2014 SISÄLLYSLUETTELO MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012-2014 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 9 1 SOVELTAMISALA...

Lisätiedot

MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN

MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 2012 2014 SISÄLLYSLUETTELO MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012-2014 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 9 1 SOVELTAMISALA...

Lisätiedot

MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN

MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 2010 2012 SISÄLLYSLUETTELO Aihe Sivu MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2012 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 1 MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 2015-2017

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 2015-2017 PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 2015-2017 SISÄLLYSLUETTELO Aihe Sivu PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2015-2017 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 1 PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 2015-2017... 10

Lisätiedot

TURKISTUOTANTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007

TURKISTUOTANTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 2005-2007 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN TURKISTUOTANTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan allekirjoittaneiden

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Aihe Sivu

SISÄLLYSLUETTELO Aihe Sivu Bioenergiateollisuuden palveluyritysten työehtosopimus 2011-2013 SISÄLLYSLUETTELO Aihe Sivu 1 Sopimuksen soveltamisala... 1 2 Työrauhavelvoite... 1 3 Työsuhteen solmiminen ja päättyminen... 1 4 Säännöllinen

Lisätiedot

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Erityisalojen toimihenkilöliitto ERTO ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Erityisalojen toimihenkilöliitto ERTO ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELTAMISALA... 1 2 YLEISET SOPIMUKSET... 1 3 TYÖNANTAJAN JA TOIMIHENKILÖN YLEISET VELVOLLISUUDET... 1 4 JÄRJESTÄYTYMISOIKEUS... 2 5 TYÖSUHDE... 2 6 IRTISANOMISAIKA... 2 7 PALKKAUS...

Lisätiedot

Yksityisen laboratorioalan toimihenkilöiden työehtosopimus 1.5.2012 31.5.2014

Yksityisen laboratorioalan toimihenkilöiden työehtosopimus 1.5.2012 31.5.2014 Yksityisen laboratorioalan toimihenkilöiden työehtosopimus 1.5.2012 31.5.2014 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Ammattiliitto PRO ry Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Palvelualojen työnantajat PALTA ry PL

Lisätiedot

Autoliikennealojen toimihenkilöitä

Autoliikennealojen toimihenkilöitä Autoliikennealojen toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 1.12.2013 30.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELTAMISALA... 1 2 YLEISET SOPIMUKSET... 1 3 TYÖNANTAJAN JA TOIMIHENKILÖN YLEISET VELVOLLISUUDET... 1

Lisätiedot

AUTOALA TYÖEHTOSOPIMUS

AUTOALA TYÖEHTOSOPIMUS AUTOALA Toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013-31.10.2016 Sopimusosapuolet Autoalan Keskusliitto ry Ammattiliitto Pro ry SISÄLLYSLUETTELO YLEISET TYÖSUHTEEN EHDOT... 2 1 SOPIMUKSEN ULOTTUVUUS

Lisätiedot

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välinen HUOLTOKORJAAMOIDEN TYÖEHTOSOPIMUS

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välinen HUOLTOKORJAAMOIDEN TYÖEHTOSOPIMUS Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välinen HUOLTOKORJAAMOIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO I YLEISTÄ... 1 1 SOVELTAMISALA... 1

Lisätiedot

Autoliikennealojen toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS

Autoliikennealojen toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS Autoliikennealojen toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2011 30.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELTAMISALA... 1 2 YLEISET SOPIMUKSET... 1 3 TYÖNANTAJAN JA TOIMIHENKILÖN YLEISET VELVOLLISUUDET...

Lisätiedot

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välinen HUOLTOKORJAAMOIDEN TYÖEHTOSOPIMUS

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välinen HUOLTOKORJAAMOIDEN TYÖEHTOSOPIMUS Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välinen HUOLTOKORJAAMOIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2012 31.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO I YLEISTÄ... 1 1 SOVELTAMISALA... 1

Lisätiedot

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välinen HUOLTOKORJAAMOIDEN TYÖEHTOSOPIMUS

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välinen HUOLTOKORJAAMOIDEN TYÖEHTOSOPIMUS Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välinen HUOLTOKORJAAMOIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO I YLEISTÄ... 1 1 SOVELTAMISALA... 1

Lisätiedot

ELINTARVIKETEOLLISUUSLIITTO ry:n ja SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTO SEL ry:n välinen ELINTARVIKEALOJEN TYÖEHTOSOPIMUS

ELINTARVIKETEOLLISUUSLIITTO ry:n ja SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTO SEL ry:n välinen ELINTARVIKEALOJEN TYÖEHTOSOPIMUS ELINTARVIKETEOLLISUUSLIITTO ry:n ja SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTO SEL ry:n välinen ELINTARVIKEALOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 ELINTARVIKETEOLLISUUSLIITTO ry:n ja SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN

Lisätiedot

Yksityisen laboratorioalan toimihenkilöiden työehtosopimus

Yksityisen laboratorioalan toimihenkilöiden työehtosopimus Palvelualojen työnantajat PALTA ry Yksityisen laboratorioalan toimihenkilöiden työehtosopimus 1.6.2014 31.1.2017 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Ammattiliitto Pro ry Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Palvelualojen

Lisätiedot

LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS

LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 2012 2014 LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2012 28.2.2014 KULUTUSTAVARARYHMÄ RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY 1 2 SISÄLLYS.Sivu TYÖEHTOSOPIMUKSEN

Lisätiedot

FINNAIR Oyj:n toimihenkilöitä. koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2012 31.5.2014

FINNAIR Oyj:n toimihenkilöitä. koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2012 31.5.2014 FINNAIR Oyj:n toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2012 31.5.2014 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Suomen Lentovirkailijat Finlands Flygtjänstemän ry Ammattiliitto Pro ry Sisällysluettelo ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...

Lisätiedot

TURVETEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 2011-2015

TURVETEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 2011-2015 TURVETEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 2011-2015 SISÄLLYSLUETTELO TURVETEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2011 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 1 TURVETEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2013 2015 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...

Lisätiedot

FINNAIR Oyj:n toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS

FINNAIR Oyj:n toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS FINNAIR Oyj:n toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2014 31.1.2017 Sisällysluettelo ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 1 TYÖEHTOSOPIMUS YLEISTÄ 1 Soveltamisala... 3 2 Työn johto ja jakaminen sekä järjestäytymisoikeus...

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 31.1.2017

TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 31.1.2017 Meijereiden erikoiskoulutuksen saaneiden ja teknisten toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 31.1.2017 Elintarviketeollisuusliitto ry Meijerialan Ammattilaiset MVL ry Elintarviketeollisuusliitto ry Pasilankatu

Lisätiedot

Bioteollisuuden työehtosopimus 2014 2017

Bioteollisuuden työehtosopimus 2014 2017 Bioteollisuuden työehtosopimus 2014 2017 METSÄTEOLLISUUDEN BIOTEOLLISUUTTA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017 SISÄLLYSLUETTELO METSÄTEOLLISUUDEN BIOTEOLLISUUTTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2017 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...

Lisätiedot

SÄILIÖAUTO- JA ÖLJYTUOTEALAA SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ TOIMINTOJA TYÖEHTOSOPIMUS

SÄILIÖAUTO- JA ÖLJYTUOTEALAA SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ TOIMINTOJA TYÖEHTOSOPIMUS Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Öljytuote ry:n sekä Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välinen SÄILIÖAUTO- JA ÖLJYTUOTEALAA SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ TOIMINTOJA koskeva TYÖEHTOSOPIMUS

Lisätiedot