Ohjeistava tuotantorakennuksen rakennuskustannuslaskuri lypsykarjapihaton esisuunnitteluun

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjeistava tuotantorakennuksen rakennuskustannuslaskuri lypsykarjapihaton esisuunnitteluun"

Transkriptio

1 Ohjeistava tuotantorakennuksen rakennuskustannuslaskuri lypsykarjapihaton esisuunnitteluun Korhonen Heikki 1, Oinonen Timo 1, Kangas Olli 1, Viitala Hannu 1, Suhonen Pirjo 1, Yli-Siurua Tapani 2 1 Savonia ammattikorkeakoulu, Iisalmi 2 Maito-Savo, Tiivistelmä Nykyisten tuotantorakennusten rakentamiskustannukset ovat korkeat ja rakentamisprosessi kaikkine vaiheineen on monimutkainen. Rakennussuunnittelun ja kustannusten arvioimisen apuvälineeksi kehitettiin rakennuskustannuslaskuri, jolla maatalousyrittäjä voi arvioida navetan rakentamisen kustannukset. Laskuria voidaan käyttää myös suunnittelun apuvälineenä ja koulutuksessa. Laskelmatyökalu pohjautuu Excel-taulukkolaskentaohjelmaan. Ohjelma koostuu erilaisista valikoista, joista voidaan valita useita vaihtoehtoja, jotka vaikuttavat kustannuksiin. Muuttujina ovat mm. eläinmäärä, rakennuksen pinta-ala, ruokintajärjestelmä, rakennuspaikka, suunnittelun taso, materiaalit, rakenneratkaisut ja ihmistyön hinta. Esimerkiksi rakennussuunnittelun voi määrittää neljällä eri tasolla (erinomainen, hyvä, tyydyttävä ja välttävä), mikä muuttaa suunnittelun kustannuksia eurosta euroon. Ohjelma ottaa kantaa valitun suunnittelutason vaatimaan suunnitteluaikaan ja varoittaa mikäli aikaa on varattu liian vähän. Suunnittelukustannusten oletuksina on käytetty Työtehoseuran ohjekustannuksia. Kustannukset summautuvat tehtyjen valintojen mukaan ja muodostavat parsipaikan ja neliöhinnan sekä kokonaiskustannuksen. Rakennuskustannuslaskuriin sisältyy lisäksi rakennetietoja, linkkejä ja kuvamateriaalia erilaisista rakenneratkaisuista ja säädöksistä. Työhön on koottu myös rakennusprosessiin liittyvää ohjeistusta, joista käyttäjä pystyy hahmottamaan esim. erilaisten rakenneratkaisuiden erot. Työssä on selvitetty tuotantorakennuksen eri vaiheet yksityiskohtaisesti ja kokonaisuus on toteutettu sähköisen oppaan muotoon. Laskentaohjelmalla saadut tuotantorakennuksen kustannukset ovat suuntaa antavia, koska yksittäisiä muuttujia on valtavasti. Esimerkiksi materiaali- tai työkustannukset vaihtelevat suuresti tapauskohtaisesti, joten tarkkaa euro- tai asennustyöhön kuluvaa tuntimäärää ei pystytä määrittelemään muuten kuin kaupantekohetkellä ja rakennuksen valmistuttua. Näin ollen ohjelma ja sen taustamateriaali perehdyttää asioiden ennakointiin ja sen merkitykseen lopputuloksessa. Työ toteutettiin yhteistyössä Maito-Savon Maitomestarit -hankkeen kanssa ja sen jatkokehityksestä ja julkaisemisesta vastaa Työtehoseura. Asiasanat: rakennuskustannus, parsipaikan hinta, laskentaohjelma, suunnittelu, ajankäyttö Maataloustieteenpäivät

2 Johdanto Maatalouden rakennemuutos on lisännyt tuotantoeläinmäärää maatiloilla. Tämä vaikuttaa maataloudessa rakennettavien tuotantoeläinrakennusten kokoon ja maatilalla rakennettavien rakennusten koko lähenteleekin teollisuuslaitosten mittaluokkaa. Rakennusprosessin aikana tuotantoa olisi kyettävä kasvattamaan ja tämä sitoo maatalousyrittäjän resursseja. Tämän lisäksi viljelijällä ei välttämättä ole kokemusta etenkään suuren kokoluokan tuotantorakennusten rakentamisesta ja maatalousrakentamiseen liittyvä materiaali sekä rakennushanketta ohjaavat määräykset ovat hankalasti löydettävissä. Nämä seikat asettavat haasteita viljelijälle rakennuttajana. Lisäksi kasvavien rakennuskustannusten arvioiminen ja rakennushankkeen laajuuden hahmottaminen voi olla hankalaa. Myös eläinten hyvinvointi ja siihen liittyvät säädökset, mm. eläinsuojelulaki (247/1996) tulevassa rakennuksessa tulee ottaa huomioon. Lisäksi rakennuslainsäädäntö, maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) ja maankäyttö- ja rakennusasetus (895/1999) asettaa omat vaatimuksensa ja tavoitteensa rakentamiselle. Rakentamismääräyskokoelma sisältää sekä määräyksiä että ohjeita, määräykset ovat velvoittavia ja ohjeet puolestaan suosituksia toteutusmallista. (Suomen rakentamismääräyskokoelma )Muuta lainsäädäntöä rakentamiseen liittyen on maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) ja maankäyttö- ja rakennusasetus (895/1999). (Maatalouden betonirakentaminen. 2004, 6-7.). Näihin ongelmiin haluttiin etsiä ratkaisua ja päädyttiin tekemään ohjeistava tuotantorakennuksen rakennuskustannuslaskuri lypsykarjapihaton esisuunnitteluun työvälineeksi rakentamista suunnittelevalle viljelijälle. Pohjois-Savossa pääosa rakennettavista tuotantoeläinrakennuksista on lypsykarjapihattoja, joten laskurin laadinta rajattiin näiden ohjeistavaan kustannuslaskentaan. Tuotoksen tarkoituksena on herätellä viljelijärakentajalle kysymyksiä, joihin hän voi etsiä vastauksia laskentaohjelman ja sen taustamateriaalin avulla. Osatavoitteena on myös saada sekä viljelijät, että rakennussuunnittelijat puhumaan niin sanotusti samaa kieltä. Aineisto ja menetelmät Rakennuskustannuslaskuri toteutettiin opinnäytetyönä Savonia-ammattikorkeakoulussa Iisalmessa talvella Rakennuskustannuslaskuri toteutettiin yhteistyönä Maito-Savon Maitomestarithankkeen kanssa. Materiaalia laskurin laadintaan saatiin kyselytutkimuksella, joka lähettiin vasta rakentaneille tiloille tai tiloille, joilla rakennushanke on juuri menossa. Näin saatiin ajanmukaista tietoa toteutuneista kustannuksista. Kysymyksinä olivat mm. navettarakennuksen pohjapinta-ala, eläinten lukumäärät eläinryhmäkohtaisesti, koneellistamisen aste, erilaisten hallinnollisten lupien hinnat, esim. rakennusluvan hinta, suunnittelun kustannus ja kesto, rakennuspaikan pohjatöiden hinnat, erilaisten rakennekokonaisuuksien ja kalusteiden hinnat jne. Tarkentavia hintatieoja kerättiin myös suunnittelutoimistoilta, joilta saatiin selville useita toteutuneiden tuotantorakennusten suunnittelu- ja kokonaisrakennuskustannuksia. Laskelman laatimisessa käytettiin kyselytutkimuksessa saatujen lukujen keskiarvoja. Laskurin laadinnassa keskityttiin ensisijaisesti rakennuskustannusten esiintuomiseen rakennuksen mitoituksen perusteella. Lähtökohtana ovat rakennuksen ulkomitat sekä lainsäädännön asettamat vaatimukset eläinpaikkamitoitukselle. Laskuri on toteutettu Exel-taulukkolaskentapohjalle ja ohjelman täysipainoinen käyttäminen edellyttää internet-yhteyttä, sekä Adobe Acrobat Reader -ohjelmaa. Työssä on selvitetty tuotantorakennuksen eri vaiheet yksityiskohtaisesti ja kokonaisuus on toteutettu sähköisen oppaan muotoon. Laskentaohjelmalla saadut tuotantorakennuksen kustannukset ovat suuntaa antavia, koska yksittäisiä muuttujia on valtavasti. Toisin sanoen esimerkiksi materiaali- tai työkustannukset vaihtelevat suuresti tapauskohtaisesti, joten tarkkaa euro- tai asennustyöhön kuluvaa tuntimäärää ei pystytä määrittelemään muuten, kuin kaupantekohetkellä ja rakennuksen valmistuttua. Näin ollen ohjelma ja sen taustamateriaali perehdyttää asioiden ennakointiin ja sen merkitykseen lopputuloksessa. Maataloustieteenpäivät

3 Tulokset ja tulosten tarkastelu Rakennuskustannuslaskurilla pystytään hahmottamaan rakennusprosessia; rakennussuunnittelua, aikataulutusta, rakenneratkaisuja sekä rakennuksen kokonaiskustannuksia. Ohjelmaan on rakennettu linkkejä ja viittauksia, joista rakentaja saa halutessaan lisätietoa aiheesta. Ohjelman toiminta perustuu sekä käyttäjän syöttämiin numeerisiin lähtötietoihin että vetovalikoihin. Esim. tieto eläinmäärästä eläinryhmittäin syötetään numeerisesti ja tiedot navettaan valittavasta ruokintajärjestelmästä valitaan vetovalikoiden avulla. (Kuva 1.) Kuva 1. Ohjelma alkaa ohjeistuksella Laskurin lähtötiedoiksi määritetään eläinmäärät eläinryhmittäin, haluttu ruokintajärjestelmä, ihmistyön hinta, haluttu varustetaso sekä rakennuspaikan vaikeusaste. Lähtötietojen perusteella ohjelma laskee rakennuksen mitat, jotka ovat pohjana tarvittaville rakennusmateriaaleille. Tässä vaiheessa voidaan vaikuttaa myös rakennuksen ulkomittojen suhteisiin. Tällä on merkitystä esim. ikkunapinta-alojen jakautumiseen. (Kuva 2.) Maataloustieteenpäivät

4 Kuva 2. Ohjelman ensimmäiselle varsinaiselle sivulle syötetään eläinmäärätiedot, tiedot ruokintajärjestelmästä, määritetään haluttu varustetaso, sekä rakennuspaikan vaikeusaste. Lähtötietojen täytön jälkeen ohjelma etenee rakennussuunnitteluun ja sen tason valintaan. Suunnittelun taso vaikuttaa kokonaiskustannuksiin. Ohjelma myös huomauttaa, jos suunnitteluun varattu aika on liian lyhyt. Tässä yhteydessä ohjelma laskee ilmanvaihdon mitoituksen eläinyksikkömäärän perusteella sekä valaistuksen tarpeen suhteutettuna ikkunapinta-alaan. Seuraavaksi ohjelma etenee tuotantorakennuksen tuottamaan lantamäärään ja lantalajin valintaan. Ohjelma laskee lantamäärän eri eläinryhmien vuosittain tuottaman lantamäärän mukaisesti. Samalla muistutetaan ympäristöluvasta ja sen tarpeesta. Kun tämä on suoritettu, valitaan lannanpoistojärjestelmä vetovalikoista. Laskennan laatimisen aikana ohjelma sulkee pois tiettyjä valintoja, jos ne eivät ole mahdollisia toteuttaa. Jos käyttäjä esim. valitsee kuivalannan, hän ei voi valita syväkouruja lietelantaa varten. Ohjelma myös näyttää hinnan eri järjestelmille jo valintavaiheessa, joten kustannuksia pystytään vertaamaan myös tässä vaiheessa. Maataloustieteenpäivät

5 Kuva 3. Ohjelma jatkuu tietojen syöttämisellä suunnittelusta eri rakenneratkaisuihin Kun lantajärjestelmät on valittu, seuraavana ohjelmassa tulee tuotantorakennuksen perustuksen ja rakennustavan valinta rakenteellisiltaosin. Ohjelma antaa kuvan 4 mukaisia esimerkkikuvia, jotka hahmottavat eri rakenteiden toteutustapaa. Tässä osassa käsitellään seinä-, runko- ja kattorakenteita. Kun nämä ovat valittu, valitaan sähköistyksen ja LVI-asennusten urakoitsijoiden tuntihintatiedot. Ohjelma antaa tähän myös valmiin lukeman. Kuva 4. Ohjelmaan on sisällytetty yksityiskohtaisia rakennekuvia, joista rakentaja saa tietoa siitä, mitä eri ratkaisut tarkoittavat käytännössä Viimeisenä ennen koontisivua valitaan parsikalusteiden taso, väkirehunjakojärjestelmä, jos aiemmin ei ole valittu aperuokintaa, sekä haluttu lypsyjärjestelmä. Koontisivulla ohjelma antaa eri rakenneryhmien kokonaiskustannuksen sekä neliökohtaisen hinnan. Koontisivun lopussa ohjelma antaa navetan kokonaiskustannuksen sekä parsipaikkakohtaisen hinnan. Tämä lisäksi ohjelma piirtää kuvaajan, josta selviää eri kokonaisuuksien prosentuaaliset osuudet. Ohjelmalla voidaan tehdä nopeasti muutoksia vanhan päälle, joten eri valintojen kustannusvaikutukset saadaan ilmi kohtuullisessa ajassa. (Kuva 5.) Maataloustieteenpäivät

6 Kuva 5. Koontisivulla ohjelma listaa muodostuneet kustannukset kustannusryhmittäin ja antaa rakennuksen kokonaiskustannuksen sekä euroina että prosentuaalisena jakaumana. Lisäksi ohjelma antaa kustannuksen parsipaikkaa kohti. Yhteenveto ja johtopäätökset Lopputuotoksena saatiin aikaan rakennuskustannuslaskuri, joka on käyttökelpoinen ohjelma lypsykarjapihaton esisuunnitteluun. Tuotantorakennusta suunnitteleva viljelijä saa ohjelmasta kuvan rakennusprojektin kulusta, ajankäytöstä, rakennushankkeen kokonais- että osakustannuksista sekä kuvan rakenteellisista kokonaisuuksista. Laskurin toimintaperiaatetta on mahdollista laajentaa myös muihin tuotantorakennusmuotoihin soveltaen. Suurin haaste on se, miten vuosittain rajustikin muuttuvat rakennuskustannukset saadaan mukaan ohjelman päivityksiin. Päivitystyötä tullee tekemään Työtehoseura, TTS-tutkimus. Kirjallisuus Eläinsuojelulaki. 1996/247. Yleiset säädökset. [Viitattu ]. Saatavissa: Karila, A Navetan rakentaminen. Maito ja Me 2/2006, 12. Kopola, H Maaseuturakentaminen. Kurkela, J., Kivinen, T., Westman, V-M., & Kevarinmäki, A Suurten maatalousrakennusten puurunkoratkaisut, Esivalmistetut rakenneratkaisut,. Espoo: Otamedia Oy. Maa- ja metsätalousministeriö Suunnittelu- ja suunnitelma-asiakirjojen vaatimuksia... [Viitattu ]. Saatavissa: Maa- ja metsätalousministeriö Lainsäädäntö ja ohjeet. [Viitattu ]. Saatavissa: Maa- ja metsätalousministeriö Maatalouden viljelijätuet. [Viitattu ]. Saatavissa: Maa- ja metsätalousministeriö Maatalouden tuet. [Viitattu ]. Saatavissa: Maankäyttö- ja rakennusasetus /895. [Viitattu ]. Saatavissa: Maankäyttö- ja rakennuslaki Yleiset säädökset. 132/1999. [Viitattu ]. Saatavissa: Maataloustieteenpäivät

7 Mälkiä, P Uudenlaista elementtirakentamista. Käytännön maamies , Rakentajakansio Maitomestarit hanke. Lapinlahti Suomen Betonitieto Oy Maatalouden betonirakentaminen, rakennuttajaohje. Helsinki: Suomen rakentamismääräyskokoelma Rakentamista ohjaavat säädökset ja ohjeet.. RakMK. [Viitattu ]. Saatavissa: Työtehoseura Viljelijä rakennuttaa. [Viitattu ]. Saatavissa: Ympäristönsuojelulaki Yleiset säädökset. 86/2000. [Viitattu ]. Saatavissa: Maataloustieteenpäivät

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

PIENAS. Opinnäytetyöö Toukokuu 2011. rkeakoulu

PIENAS. Opinnäytetyöö Toukokuu 2011. rkeakoulu TARVEKARTOITUKSEN MERKITYS PIENAS SUINRAKENNUKSEN SÄHKÖSUUNNITTELUPROJEKTISSA Vladimir Lankinenn Opinnäytetyöö Toukokuu 2011 Sähkötekniikan koulutusohjelma Talotekniikann suuntautumisvaihtoehto Tampereen

Lisätiedot

Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala

Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala 2011 Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala Kannen kuva: Kuvasovite Parikkala, Tarvaspohja. Etäisyys voimaloihin 1,4-4,9 km. Valokuvat/Kuvasovitteet:

Lisätiedot

Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä

Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-07169-08 Kemikaaliverkot Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Yngve Malmén & Ismo Ruohomäki

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja hallintaan Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-412-7 (painettu) ISBN 978-952-213-422-6 (pdf) TEKIJÄ Työryhmä 1. painos

Lisätiedot

Kaupunkibulevardien rakenneteknisiä tarkasteluja Esimerkkejä väyläalueiden kattamisesta

Kaupunkibulevardien rakenneteknisiä tarkasteluja Esimerkkejä väyläalueiden kattamisesta HELSINGIN YLEISKAAVA Kaupunkibulevardien rakenneteknisiä tarkasteluja Esimerkkejä väyläalueiden kattamisesta Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston

Lisätiedot

OSA I. oppiscrum-opas

OSA I. oppiscrum-opas OSA I oppiscrum-opas Pedagogisia keinoja yrittäjämäiseen oppimiseen, oppimisen omistajuuteen sekä oppimisen iloon yrittäjämäistä toimintaa tukevassa oppimisympäristössä Oppimisen kehä kiertyy ja oppimisen

Lisätiedot

Maatalouden biokaasulaitoksen perustaminen ja turvallisuustarkastelu

Maatalouden biokaasulaitoksen perustaminen ja turvallisuustarkastelu MaLLa2-hankkeen loppuraportti Maatalouden biokaasulaitoksen perustaminen ja turvallisuustarkastelu Toni Taavitsainen Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D) 70201 KUOPIO puh: (017)

Lisätiedot

Kuntien hiilitasekartoitus osa 2

Kuntien hiilitasekartoitus osa 2 Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 10/2014 Kuntien hiilitasekartoitus osa 2 Hiilitaselaskuri ja toimenpidevalikoima Jussi Rasinmäki (Simosol Oy) ja Riina Känkänen (Ramboll Finland Oy) Helsingin

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka opetussektorilla parempaa palvelutasoa innovatiivisilla toimintatavoilla

Tieto- ja viestintätekniikka opetussektorilla parempaa palvelutasoa innovatiivisilla toimintatavoilla Harri Kostilainen & Pekka Pättiniemi (Toim.): Avauksia yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkimukseen, 2013. Virpi Britschgi, Raine Hautala, Risto Öörni & Pekka Leviäkangas Tieto- ja viestintätekniikka

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ Kai Hakkarainen, Lasse Lipponen, Liisa Ilomäki, Sanna Järvelä, Minna Lakkala, Hanni Muukkonen, Marjaana Rahikainen & Erno Lehtinen Helsingin kaupungin

Lisätiedot

RT 10-10387 TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU SISÄLLYSLUETTELO. talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project

RT 10-10387 TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU SISÄLLYSLUETTELO. talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project RT 10-10387 ohjetiedosto tammikuu 1989 korvaa RT l 06.10 1 (24) TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project Tämä RT-ohjekortti kuvaa talonrakennushankkeen kokonaisuutta

Lisätiedot

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat Yleiskaavan sisältö ja esitystavat 1 2 Esipuhe Tämä opas kuuluu maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön toimeenpanoa ja soveltamista edistävään Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000 -julkaisusarjaan. Opas sisältää

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa III: Tiivistelmät. Juha Harju, Seinäjoen kaupunki

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa III: Tiivistelmät. Juha Harju, Seinäjoen kaupunki K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa III: Tiivistelmät Juha Harju, Seinäjoen kaupunki Tekijät: Laura Lundgren & Niina Huovari 2010 Sisällysluettelo 1.0 Alkusanat... 3 2.0 Johdanto...

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT PALVELUSETELIopas Palvelusetelitoiminnan kehittäminen Jyväskylässä Copyright Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö JYKES Oy Tämän teoksen tekstin ja kuvien jäljentäminen painamalla, monistamalla, skannaamalla

Lisätiedot

Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka. Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV. kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja

Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka. Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV. kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja 2009 KvaliMOTV Kirjoittajat:

Lisätiedot

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Julkaistu vuonna 2005 osana HIMA Hinnoittelumallit asiakassuhteessa projektia Sisältö Lukijalle...3 Oppaan keskeisiä käsitteitä... 5 Miksi

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja.

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja. MITÄ KAAVOITUS ON? KAAVOJEN TARKOITUS Kaavoituksen tarkoitus on suunnitella maankäyttöä siten, että syntyy tasapainoinen kokonaisuus, joka riittävässä määrin täyttää hyvin ristiriitaisetkin tarpeet. Yhteiskunnan

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ

Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ Pro Gradu -tutkielma Hallintotieteen maisterinohjelma Kevät 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 1.1 Tutkimuksen

Lisätiedot

Hanna Vilkka Tutki ja mittaa Määrällisen tutkimuksen perusteet

Hanna Vilkka Tutki ja mittaa Määrällisen tutkimuksen perusteet Hanna Vilkka Tutki ja mittaa Määrällisen tutkimuksen perusteet Kustannusosakeyhtiö Tammi Helsinki Copyright sivu Sisällys 3 Sisällys JOHDANTO...7 OSA I Määrällisen tutkimuksen suunnittelu ja aineiston

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Toiminnan ja prosessien mallintaminen

Toiminnan ja prosessien mallintaminen Irmeli Luukkonen, Juha Mykkänen, Timo Itälä, Saara Savolainen, Maarit Tamminen Toiminnan ja prosessien mallintaminen Tasot, näkökulmat ja esimerkit SOLEA-hanke Itä-Suomen yliopisto Aalto-yliopisto Irmeli

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja

Lisätiedot