Puolustushallinnon henkilöstöpoliittinen. Puolustushallinnon henkilöstöpoliittinen strategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puolustushallinnon henkilöstöpoliittinen. Puolustushallinnon henkilöstöpoliittinen strategia"

Transkriptio

1 Puolustushallinnon henkilöstöpoliittinen strategia 1

2 Eteläinen Makasiinikatu 8 PL 31, HELSINKI Kuvalähteet: Puolustusvoimat Taitto: Tiina Takala/puolustusministeriö Paino: Kirjapaino Keili Oy, 2007 ISBN-13:

3 Keskeiset haasteet Suomen 2020-luvun puolustusta suunniteltaessa peruskysymyksenä on (1) jatkaako Suomi sotilaallisesti liittoutumattomana vai liittoutuuko se ja (2) minkä kokoisen budjettirahoituksen Suomi on valmis sijoittamaan puolustukseensa. Puolustusministeriön strategia 2025:n mukaisesti vastaukset näihin kysymyksiin ovat poliittisia päätöksiä, jotka riippuvat turvallisuusympäristömme kehityksestä ja kansantaloutemme tilasta. Henkilöstöpoliittinen strategia 2025 pyrkii varautumaan näihin poliittisiin päätöksiin. Suomen tulevista puolustuspoliittisista ratkaisuista riippumatta puolustushallinnon henkilöstöltä edellytetään tulevaisuudessa yhä ammattimaisempaa otetta. Liittoutuminen voisi vahvistaa tätä kehityskulkua erityisesti kansainvälisten tehtävien osalta. Ammattimaisempi osaaminen luo kasvupaineita henkilöstömenoihin, joiden hallinta tulevaisuudessa muodostuu entistä keskeisemmäksi tekijäksi. Valtiontalouden puolustushallinnolle asettamat reunaehdot edellyttävät jokaisella toimialalla tiukkaa resurssipolitiikkaa henkilöstövoimavarojen osalta. Tämä lisää ammattimaisemman työantajaosaamisen tarvetta puolustushallinnon eri tasoilla. Väestön ikärakenteen ja työvoiman saatavuuden muutokset pienentävät julkista sektoria ja lisäävät kilpailua työmarkkinoilla osaavasta työvoimasta. Puolustushallinnon on hallittava henkilöstönsä ikääntymisen ja suuren vaihtuvuuden vaikutuksia lähivuosina. Tarvittavan vanhan osaamisen siirtäminen palveluksessa olevilta rekrytoitaville ja täysin uuden osaamisen hankkiminen työmarkkinoilta muodostuu tulevaisuudessa myös keskeiseksi tekijäksi. Onnistuakseen pätevän työvoiman saamisessa ja palveluksessa pysyttämisessä puolustushallinnon tulee olla hyvä työnantaja ja hyvä työyhteisö. Tämä asettaa erityisiä vaatimuksia: johtamiselle ja esimiestyölle; osaamisen johtamiselle; työyhteisöjen, työhyvinvoinnin ja työsuojelun kehittämiselle; tasa-arvo- ja suvaitsevaisuustyölle sekä palkkapolitiikalle ja rekrytoinnille. Puolustushallinnon haasteena tulevaisuudessa on siirtää palkatun henkilöstön henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt soveltuvin osin myös varusmiehille ja reserviläisille. Erityisesti asevelvollisten taloudellis-sosiaalisen aseman kehittäminen edellyttää poikkihallinnollista yhteistyötä. Ammattimaisemman osaamisen vaatimusta toteutetaan myös selkeyttämällä sotilashenkilöstön virkarakennetta. Tavoitetilassa sotilashenkilöstö jakaantuu upseereihin ja aliupseereihin. Sotilastehtävien luonne, johtajareservin muodostaminen, vaativammat kriisinhallintatehtävät ja ikärakenteen hallitseminen sodan ajan tehtäviä silmällä pitäen edellyttävät määräaikaisia palvelussuhteita. Noin 15 % palkatusta sotilashenkilöstöstä palvelee vuonna 2012 määräaikaisissa palvelussuhteissa. Siviilihenkilöstön osaamista kehitetään ja tehtävärakennetta kehitettäessä korostuvat jatkossa asiantuntijatehtävät. Siviilitehtävissä käytetään pääsääntöisesti vakinaisia palvelussuhteita. Puolustushallinnon 2020-luvun henkilöstövoimavaroja suunniteltaessa keskeisenä haasteena on yhdistää tiukan resurssipolitiikan vaatimukset ja henkilöstömenojen säästötavoitteet (1) kasvaviin henkilöstön osaamisvaatimuksiin ja (2) kiristyvään työmarkkinakilpailuun. Henkilöstöpoliittisen strategia 2025:n tavoitteena on varmistaa, että käytössämme on riittävä ja osaava henkilöstö uskottavan kansallinen puolustuskyvyn muodostamiseksi, yhteiskunnan tukemiseksi sekä kansainvälisen yhteistoiminnan ja sotilaallisen kriisinhallinnan toteuttamiseksi. 1

4 Sisällysluettelo: 1. HENKILÖSTÖJOHTAMINEN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSIIN VARAUTUMINEN PUOLUSTUSHALLINNOSSA Yleistä Kansainvälistymisen ja valtiontalouden puolustushallinnolle asettamat reunaehdot Puolustuspoliittiset kehittämislinjaukset Väestön ikärakenteen ja työvoiman saatavuuden muutokset Tietoyhteiskunta ja työelämän kehittyminen HYVÄN TYÖNANTAJAN JA TYÖYHTEISÖN MENETTELYTAVAT PUOLUSTUSHALLINNOSSA Yleiset lähtökohdat Hyvän työnantajan eettinen arvoperusta Vaatimukset johtamiselle ja osaamisen kehittämiselle Vaatimukset työyhteisölle, Henkilöstöpoliittiset menettelytavat puolustushallinnon organisaatiota tai toimintatapamalleja uudistettaessa Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvät vaatimukset puolustushallinnolle Palkkapolitiikan toteuttaminen Vaatimukset rekrytoinnille Varusmiehet ja reserviläiset osana henkilöstövoimavarojamme PUOLUSTUSHALLINNON HENKILÖSTÖ- JA TEHTÄVÄRAKENTEEN KEHITTÄMISLINJAUKSET Puolustushallinnon henkilöstö- ja tehtävärakenteen kehittämisen perusteet Puolustusvoimien henkilöstörakenne Puolustushallinnon rakennuslaitoksen henkilöstörakenteen kehittäminen Puolustusministeriön henkilöstörakenteen kehittäminen

5 1. HENKILÖSTÖJOHTAMINEN JA TOIMIN- TAYMPÄRISTÖN MUUTOKSIIN VARAUTU- MINEN PUOLUSTUSHALLINNOSSA 1.1. Yleistä Puolustushallinnon henkilöstöpolitiikalla turvataan puolustushallinnolle ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö, joka hallinnonalalle annetut resurssit huomioon ottaen on laadultaan ja määrältään riittävä sodan ja rauhan ajan tarpeisiin. Henkilöstön määrän, rahallisen arvon ja osaamisen kokonaisuutta kutsutaan henkilöstövoimavaraksi. Merkittävä osa hallinnonalan henkilöstövoimavaroja ovat myös asevelvolliset. Tämä strategia koskee ensisijaisesti hallinnonalan palkattua henkilöstöä (ml kriisinhallintahenkilöstö). Valtaosa strategian periaatteista soveltuvat kuitenkin sellaisenaan myös varusmiehiin ja reserviläisiin. Hyvän työnantajan ja työyhteisön menettelytapojen soveltuvuutta viimeksi mainittuihin ryhmiin tarkastellaan tarkemmin strategian luvussa 2.9. Henkilöstöpolitiikkaan kuuluvat toimintalinjat ja periaatteet koskien erityisesti henkilöstön asemaa, valintaa, johtamista ja kehittämistä, palkitsemisen tavoitteita, työolojen järjestämistä sekä henkilöstövoimavarojen käyttämistä. Näiden toimintalinjojen ja periaatteiden toteuttamista kutsutaan henkilöstöjohtamiseksi. Henkilöstöpoliittisella strategialla vahvistetaan puolustushallinnon virastojen yhteistä arvoperustaa ja toimintakulttuuria sekä asetetaan hallinnonalan yhteiset henkilöstöpoliittiset toimintalinjat ja periaatteet. Valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikkaan 1 ovat viimeisen vuosikymmenen aikana vaikuttaneet useat suuret muutokset, jotka ovat asettaneet puolustushallinnon työnantajana uusien haasteiden eteen. Henkilöstöpoliittisen strategian mukaisten linjausten toteuttamisella on merkittävä vaikutus puolustushallinnon kilpailukyvylle työnantajana ja siten myös koko hallinnonalan toimintakyvylle alati muuttuvissa olosuhteissa. Henkilöstöpoliittisen strategia 2025:n toimeenpano Henkilöstöpoliittinen strategia 2025 on laadittu yhteistyössä hallinnonalan virastojen sekä henkilöstöjärjestöjen kanssa. Puolustushallinnon virastot vastaavat henkilöstöpoliittisen strategian edellyttämien strategisten linjausten toteuttamisesta virastoissaan. Linjauksia 1 Työnantajapolitiikka käsittää tässä strategiassa työnantajaedustajien työmarkkinaneuvottelun ja sopimustoiminnan kautta tapahtuvan palvelussuhteen ehtoihin vaikuttamisen lisäksi työnantajan tahdonmuodostuksen henkilöstöpolitiikkaa ja työrauhan ylläpitoa koskevissa asioissa. 3

6 konkretisoidaan ja edistetään tarvittaessa viraston omalla henkilöstöstrategialla. Linjaukset toteutetaan hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelmalla (TTS) sekä asettamalla tulossopimuksiin ja tulostavoitteisiin kehittämislinjauksia tukevia tavoitteita. Puolustusministeriö seuraa henkilöstöpoliittisen strategian ja kehittämislinjausten toteutumista. Strategian vaikuttavuutta lisätään tarkastelemalla säännöllisesti strategian ajanmukaisuutta henkilöstövoimavarojen keskipitkän ja pitkän aikavälin suunnittelua ajatellen. Työnantaja- ja henkilöstöpolitiikan vastuut Valtion henkilöstöpolitiikan linjasta annetun valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti ministeriöt vastaavat henkilöstöpolitiikan toteutuksen ohjauksesta hallinnonalallaan sekä valtiovarainministeriö (Valtion työmarkkinalaitos) valtion yhteisen henkilöstöpolitiikan valmistelusta ja valtion keskustason työnantajatoiminnasta. Ministeriöillä on hallinnonalansa osalta ohjaava ja koordinoiva vastuu henkilöstövoimavarojen mitoittamisesta, muun muassa rahoituksen osoittaminen tulosohjausprosessissa, henkilöstöpoliittisten tavoitteiden sisällyttäminen tulosohjaukseen ja TTS-prosessiin sekä hallinnonalan toimintayksiköiden henkilöstöpolitiikan arviointi ja seuranta. Valtioneuvosto huolehtii toimintayksiköiden pitkän aikavälin toimintaedellytyksistä osana budjettipolitiikkaa. Puolustusministeriö vastaa puolustushallinnon henkilöstöpolitiikasta ja työnantajatoiminnasta määrittämällä hallinnonalan resurssipuitteet sekä yleiset toimintaperiaatteet ja linjaukset. Hallinnonalan neuvotteluviranomaisena puolustusministeriö toteuttaa työnantajapolitiikkaa ja vastaa osaltaan hallinnonalan työrauhasta. Ensisijainen vastuu puolustushallinnon henkilöstöstä on kullakin puolustushallinnon virastolla itsellään. Puolustushallinnon henkilöstö-, työnantaja- ja palkkapolitiikan toteuttaminen edellyttää toimivia henkilöstöhallinnon tietojärjestelmiä sekä henkilöstövoimavarojen tilaa kuvaavia mittareita Kansainvälistymisen ja valtiontalouden puolustushallinnolle asettamat reunaehdot Suomen liittyminen Euroopan talous- ja rahaliittoon ja yhteisvaluuttaan on muuttanut toimintaympäristöä. Suomen kilpailukyvyn ylläpitäminen ja sitä tukevat veroratkaisut asettavat julkiselle hallinnolle kasvavia tuottavuusvaatimuksia. Toimintaympäristön globaali muutos ja hallinnon uudet tehtävät ja palvelut korostavat sitä, että hyvin toimiva ja tehokas julkinen sektori on entistä tärkeämpi kansantalouden kestävyydelle ja koko yhteiskunnalle. Muutoinkin valtion tulee työnantajana aktiivisesti valmistautua väestö- ja ikärakenteen muutokseen sekä kansainväliseen verokilpailuun tällä ja seuraavalla vuosikymmenellä. Kansantalouden kehitysennusteiden perusteella tällä vuosikymmenellä ei voida odottaa keskimääräistä parempaa talouskasvua lisäämään valtion rahoitusresursseja. Valtion 4

7 virastoissa ja laitoksissa toimintaympäristön muutoksiin varaudutaan kehittämällä palvelutuotantoa ja ottamalla käyttöön uutta tekniikkaa, mikä vähentää työvoimatarvetta. Keväällä 2006 valtioneuvoston tekemän kehyspäätöksen (tuottavuusohjelma) mukaan ainoastaan keskimäärin runsas kaksi kolmesta eläköitymisen ja työpaikan vaihtamisen vuoksi valtiosektorilla vapautuvista työpaikoista täytetään uudelleen. Monissa valtion virastoissa ja laitoksissa tämä merkitsee henkilöstömäärän vähentymistä, myös puolustushallinnossa. Puolustusvoimien strategisen suunnittelun tavoite on, että henkilöstömenojen osuus voi olla 2020-luvulla enintään kolmasosa puolustusmenoista tällä hetkellä käytettävissä olevien valtion talousennusteiden perusteella arvioituna. Vuoden 2004 valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko edellyttää keskittymistä ydintoimintoihin, puolustusvoimien rakennemuutoksen jatkamista sopeuttamalla johtamis- ja hallintojärjestelmä turvallisuusympäristön muutoksia, sodan ajan tarpeita ja määräraharesursseja vastaavaksi. Selonteon mukaan vuosina on rakenteellisilla toimenpiteillä tavoitteena saattaa toimintamenot vuoden 2004 tasolle keskimäärin 50 miljoonan euron vuotuisin säästöin kohdennettaviksi kehittämishankkeisiin. 2 Edellä kuvatut taloudelliset reunaehdot ja kasvavat tuottavuusvaatimukset edellyttävät tiukkaa resurssipolitiikkaa puolustushallinnon henkilöstövoimavaroja kehitettäessä pysyvien säästöjen aikaansaamiseksi puolustusvoimien toimintamenoista Puolustuspoliittiset kehittämislinjaukset Sotilasliittoon kuulumaton Suomi ylläpitää ja kehittää kansallista puolustusta ja uskottavaa suorituskykyä, osallistuu täysipainoisesti EU:n yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan ja kriisinhallintayhteistyöhön, kehittää rauhankumppanuutta Naton kanssa ja säilyttää mahdollisuuden hakea Naton jäsenyyttä. 3 Suomen uskottava suorituskyky mitoitetaan siten, että koko maata puolustetaan, mitä varten lähtökohtina ovat yleinen asevelvollisuus ja alueellinen puolustusjärjestelmä. Puolustusjärjestelmän kehittäminen edellyttää keskittymistä ydintoimintoihin ja puolustusvoimien rakenteen uudistamista vastaamaan sodanajan joukkojen määrän pienentämistä 4. Puolustusvoimien päätehtävät tulevaisuudessa ovat Suomen sotilaallinen puolustaminen, yhteiskunnan ja muiden viranomaisten tukeminen sekä kansainvälinen sotilaallinen kriisinhallinta. Tehtävät tukevat toisiaan ja niistä kyetään suoriutumaan sotilaallisilla kyvyillä, joita ylläpidetään ensisijaisesti Suomen puolustamisen tarpeisiin. Suomelle luodaan kyky osallistua aiempaa vaativampiin sotilaallisen kriisinhallinnan 2 Valtioneuvoston selonteko VNS 6/2004 Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2004 s ja Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelma ( ). 4 Valtioneuvoston selonteko VNS 6/

8 operaatioihin. Myös yhteiskuntaan kohdistuvat laaja-alaiset turvallisuusuhkat edellyttävät henkilöstöjärjestelmän laadullista kehittämistä. 5 Suomen 2020-luvun puolustusta suunniteltaessa peruskysymyksenä on, (1) jatkaako Suomi sotilaallisesti liittoutumattomana vai liittoutuuko se ja (2) minkä kokoisen budjettirahoituksen Suomi on valmis sijoittamaan puolustukseen. Suomen tulevista puolustuspoliittisista ratkaisuista huolimatta henkilöstöltä edellytetään tulevaisuudessa yhä ammattimaisempaa osaamista. Liittoutuminen voisi vahvistaa tätä kehityskulkua erityisesti kansainvälisten tehtävien osalta. Ammattimaisempi osaaminen puolestaan luo kasvupaineita henkilömenoihin, joiden hallinta muodostuu entistä keskeisemmäksi tekijäksi Väestön ikärakenteen ja työvoiman saatavuuden muutokset Väestön ikärakenne muuttuu Suomessa lähitulevaisuudessa pysyvästi toisenlaiseksi. Ikääntyneiden määrä lisääntyy lähivuosina. Odotettavissa oleva elinikä pitenee ja syntyvyys alenee. Lasten ja nuorten määrä vähenee, työikäisen väestön määrä supistuu ja ikääntyneiden määrä myös työikäisissä kasvaa. Suuret ikäluokat siirtyvät vanhuuseläkkeelle vuoteen 2015 mennessä. Suomen väkiluku kääntynee laskuun 2020-luvun alussa. Elatussuhde ja huoltosuhde alkavat heikentyä vuoden 2010 taitteessa kehittyen alueellisesti epätasaisesti 6. Koska työttömyys on laajaa ja työelämästä poistutaan varhain, työvoima alkoi supistua tosiasiassa jo vuonna Arvioidaan, että uudessa tilanteessa kahta poistuvaa työntekijää kohden on tarjolla vain yksi työntekijä. Työvoiman kysynnän ja tarjonnan onnistunut kohtaaminen on nousemassa samaan aikaan entistä tärkeämmäksi tekijäksi työmarkkinoiden toimivuudelle: työtehtävät muuttuvat entistä vaativimmiksi ja henkilöstöltä vaaditaan yhä korkeampaa koulutusta. Työvoiman poistuma ja siitä aiheutuvat haasteet vaihtelevat aloittain ja alueittain. Alueellisesti työvoiman saatavuus on erityisesti ongelma keskusten ulkopuolisilla alueilla, joilla työvoiman tarjonnan niukkuus johtaa elinkeinotoiminnan pohjan kaventumiseen. Toisaalta monilta aloilta ja työvoiman ulkopuolelta vapautunee uudelleen koulutettavaa työvoimareserviä. Myös valtion henkilöstön vaihtuvuus kasvaa ikärakenteen vuoksi. Arvioiden mukaan 2000-luvulla vuoteen 2011 mennessä henkilöstöstä poistuu lähes 50 %. Vastaava kehityssuunta koskee myös puolustushallintoa. Kilpailu työvoimasta kiristyy ja poistuvan henkilöstön tilalle on kyettävä rekrytoimaan uutta henkilöstöä. Ikääntyvillä työmarkkinoilla kilpailu käydään olosuhteissa, joissa nuorten työhön ja yleensä elämään kohdistamat arvostukset painottunevat eri tavoin kuin heidän vanhempiensa. 6 5 Puolustusministeriön strategia Elatussuhde = työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden määrä yhtä työllistä kohti. Huoltosuhde = 65 vuotta täyttäneiden määrän suhde työikäisten (15-64-vuotiaiden) määrään.

9 1.5. Tietoyhteiskunta ja työelämän kehittyminen Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia määrittelee visiokseen Suomen uudistumisen kansainvälisesti vetovoimaiseksi, ihmisläheiseksi ja kilpailukykyiseksi osaamis- ja palveluyhteiskunnaksi. 7 Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia pitää strategisena tavoitteena julkisen hallinnon siirtymisen toiminnassaan monikanavaiseen, asiakas- ja prosessilähtöiseen palvelukonseptiin, johon kuuluvat kattava yhteispalvelupisteiden verkosto, laadukkaat sähköiset asiointipalvelut sekä puhelinpalvelukeskukset. Yhteispalvelu kokoaa yhteen julkishallinnon eri toimijat eikä sen sisällä tunneta organisaatio- tai palvelurajoja. Yhteispalvelussa työskentelee asiakaspalvelun asiantuntijoita. Uusi teknologia ja työprosessien kehittyminen vaikuttavat henkilöstöjohtamiseen. Tietoyhteiskunta edellyttää uudenlaista johtamiskulttuuria ja organisaatioiden uudistamista. Suuretkaan panostukset teknologian kehittämiseen tai koulutukseen eivät paranna tuottavuutta ellei toimintatapoja samalla muuteta. Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia näkee tiedon, osaamisen ja teknologian strategisina voimavaroina, joita myös julkishallinnossa hyödynnetään tavoitteina jatkuva uudistuminen, palvelun parantaminen, tuloksellisuuden lisääminen sekä kilpailukyvyn ylläpito ja kehittäminen. Puolustushallinnon toimintakulttuuria kehitetään oppivan organisaation periaatteiden mukaisesti. Yksilötasolla tuetaan oppimista ja itseohjautuvuutta yhdistäen puolustusvoimien tarve sekä yksilön halu ja kyky oppia. Henkilöstön on myös omaehtoisesti kehitettävä osaamistaan tietoyhteiskunnan edellyttämällä tavalla. Puolustushallinnossa johtamishaasteina korostuvat erityisesti edellytysten luominen oppimiselle ja innovaatioille, tiimityöskentely, joustavien työtapojen ja verkostojen hyödyntäminen sekä kaikkiin näihin liittyvien ihmisten johtaminen. Puolustushallinnon organisaatioiden tietoon, osaamiseen ja niiden johtamiseen panostaminen vaikuttaa myönteisesti myös työnantajakuvaan ja kilpailukykyyn, erityisesti kilpailtaessa korkeasti koulutetusta työvoimasta. Puolustushallinnon rakennemuutokset, valtiovallan alueellistamishankkeet, informaatioteknologian kehitys, globalisaation vaikutukset yhteiskuntaan sekä sopeutumisen ja joustavuuden vaatimukset luovat paineita jatkuvaan muutokseen sekä organisaatioiden että yksilöiden kehittämiseen. Joustavuuden vaatimusta toteutetaan organisaatiomuutosten sekä toimintatapamallien, työaikajärjestelyjen ja työtehtävien kehittämisen avulla. Kaikki nämä seikat liittyvät läheisesti työoloihin ja hyvinvointiin työssä. Näiden muutosten hallinnalla on merkitystä myös puolustushallinnon kilpailukyvylle työnantajana. 7 Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman osana laadittu Uudistuva, ihmisläheinen ja kilpailukykyinen Suomi, Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia , Syyskuu Valtioneuvoston kanslian julkaisu

10 Tulosohjausjärjestelmää kehitetään ja täydennetään organisaatioissa muun muassa henkilöstön osaamiseen ja uudistumiseen liittyvillä tavoitteilla ja tunnusluvuilla. Tiimityöskentely lisääntyy vaatien perinteiseen hallintokulttuuriin nähden uusia yhteistyötaitoja. Useammat työt edellyttävät jatkuvaa uuden oppimista, kokonaisuuksien ymmärtämistä ja kykyä joustavaan vuorovaikutukseen. Liikkuva työ ja monesta paikasta tapahtuva työskentely lisääntyy. Työaikakäytännöt ovat myös monipuolistumassa ja erilaistumassa. Verkottuminen tarjoaa mahdollisuuksia löytää uusia, yhteistyöhön perustuvia toimintamalleja keskitetyn sektorijohtamisen sijaan ja rinnalle tarkastelemalla hallinnon rakenteita sekä eri tasojen välistä työnjakoa. Verkottumisessa johtaminen, työnteko ja tuotanto perustuvat pitkäkestoiseen yhteistyöhön sekä yhteen toimivuuteen ja standardointiin. Menestyksellinen verkottuminen edellyttää verkostosuhteelta laatua sekä kustannusten hallintaa ja toiminnan häiriöttömyyttä. Vuorovaikutus yksityisen sektorin kanssa mahdollisesti lisääntyy, mikä merkitsee uusien mallien omaksumista ja soveltamista mm. voimavarojen johtamisessa, tuloksellisuuden seurannassa ja asiakaslähtöisyydessä. Yhteistyösuhteet ulkopuolisiin tahoihin myös edellyttävät, että hankintamenettelyjä ja kaupallisia menettelytapoja koskevien sääntöjen ja käytäntöjen soveltamistilanteet tunnistetaan jo selvitysvaiheessa. 8

11 2. HYVÄN TYÖNANTAJAN JA TYÖYHTEISÖN MENETTELYTAVAT PUOLUSTUSHALLIN- NOSSA 2.1. Yleiset lähtökohdat Valtioneuvoston valtion henkilöstöpolitiikan linjasta antaman periaatepäätöksen mukaisesti onnistuakseen pätevän työvoiman saannissa ja palveluksessa pysyttämisessä puolustushallinnon tulee olla hyvä työnantaja ja työyhteisö. Tämä tapahtuu huolehtimalla yleisestä työnantajakuvasta, tehtävien houkuttelevuudesta, kannustavien palkkausjärjestelmien kehittämisestä ja toimivuudesta, hyvästä työilmapiiristä sekä henkilöstön asemasta ja osaamisen kehittymisestä. Hyvän työnantajan ja työyhteisön menettelytavat edellyttävät toimivaa yhteistyötä työnantajan ja henkilöstön välillä puolustushallinnon eri tasoilla. Työnantajakuvan merkitys työvoimakilpailussa Puolustushallinnon työnantajakuvan houkuttelevuutta vahvistaa tehtävien monipuolisuus, niiden kansainvälisyys, tietoyhteiskunnan edistäminen ja siinä esimerkkinä toimiminen sekä arvoihimme perustuvan toimintakulttuurin omaksuminen ja siitä viestiminen. Erityisesti nuorten rekrytoinnin kehittämistä tuetaan harjoittelumahdollisuuksilla, suunnitelmallisella perehdyttämisellä sekä viestimällä avoimesta toimintakulttuurista Hyvän työnantajan eettinen arvoperusta Puolustushallinnossa tavoitteena on yhteisen arvoperustan ja yhtenäisen toimintakulttuurin vahvistaminen ja hyödyntäminen. Arvopohjaa ja korkeaa eettistä tasoa vahvistetaan siten, että koko henkilöstö omaksuu arvopohjan osaksi jokapäiväistä toimintaa. Valtionhallinnon arvoperusta Puolustushallinnon henkilöstöpolitiikan eettiseen arvoperustaan vaikuttaa valtioneuvoston vahvistama valtionhallinnon arvoperusta. Se muodostuu seuraavista arvoista: toiminnan tuloksellisuus, laatu ja vahva asiantuntemus, palveluperiaate, avoimuus, luottamus, tasa-arvo, puolueettomuus ja riippumattomuus sekä vastuullisuus. 9

12 Puolustushallinnon arvot Puolustusministeriön strategia 2025:ssä vahvistetut puolustushallinnon yhteiset arvot omalta osaltaan ohjaavat kaikkia toimimaan yhteisen tavoitetilan saavuttamiseksi: Turvallisuus tarkoittaa meille yhteiskuntamme elintärkeiden toimintojen turvaamista. Puolustamme maatamme koko valtakunnan alueella ja osallistumme Suomen sisäisten turvallisuusuhkien ennaltaehkäisemiseen ja torjuntaan sekä kansainväliseen yhteistoimintaan ja sotilaalliseen kriisinhallintaan. Luotettavuus on meille sitä, että toimimme kaikissa tilanteissa osana kansanvaltaista yhteiskuntaa ja toteutamme valtiojohdon päätöksiä. Kansalaisilla, valtiojohdolla ja yhteistoimintatahoilla niin kansallisilla kuin kansainvälisilläkin ja omalla henkilökunnallamme on oltava vankka luottamus puolustushallinnon virastojen toimintaan. Uskottavuus tarkoittaa tässä puolustuskykymme uskottavuutta. Tämä on tärkein tekijä niin Suomeen kohdistuvien ulkoisten uhkien ennaltaehkäisemisessä kuin puolustustahtomme ylläpidossa. Isänmaallisuus tarkoittaa sitä, että teemme työtä isänmaan tulevaisuuden hyväksi aiempien sukupolvien uhrauksia kunnioittaen. Haluamme pitää huolen siitä, että myös tulevilla sukupolvilla on mahdollisuus menestykseen ja itsenäisiin ratkaisuihin alati muuttuvassa kansainvälisessä turvallisuusympäristössä Vaatimukset johtamiselle ja osaamisen kehittämiselle Johtaminen ja esimiestyö Puolustushallinnon muutokset asettavat johtajille ja esimiehille uusia lisääntyviä haasteita ja esimerkillisyysvaatimuksia. Johtaminen on ammatillistumassa virastoissa. Johtajilta vaadittavista osaamisalueista korostuvat erityisesti strateginen johtaminen, voimavarojen ja talouden johtaminen, muutoksen johtaminen sekä henkilöstöjohtamis- ja vuorovaikutustaidot. Henkilöstövoimavarojen johtamisesta on tullut osa puolustushallinnon toimintastrategiaa. Tämä edellyttää johtajilta ja esimiehiltä työyhteisöjen perusteellista ja laajamittaista kehittämistä. Vuosittainen kehityskeskustelu antaa perusteet menestykselliselle henkilöjohtamiselle. Henkilökohtaisen työsuorituksen arviointi viestii siitä, millaisia työsuorituksia puolustushallinnossa arvostetaan ja miten niitä palkitaan. Esimiehiltä edellytetään tulevaisuudessa yhä enemmän myös työnantajaosaamista, jotta henkilöstö- ja muutosjohtaminen tukisivat toiminnallisia tavoitteita. Esimiesten tärkeimpiä ominaisuuksia ovat esimerkillisyys ja erityinen huolellisuus henkilöstön oikeudenmukaisessa ja tasa-arvoisessa kohtelussa. Tulevaisuudessa on kiinnitettävä suurempaa huomiota tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksissä esimerkiksi eri ikäryhmien välisen tasa-arvon toteutumiseen. 10

13 Hallinnon toimintakyvyn varmistamisen ja tuloksellisuuden tehostamisen kannalta on tärkeää hyödyntää sekä organisaatioiden että yksilöiden käyttämättömiä johtamisvoimavaroja edistää niiden henkilöiden, joilla on sopivat henkilökohtaiset ominaisuudet, hakeutumista johto- ja esimiestehtäviin. Tähän kuuluu, että puolustushallinnossa kannustetaan naisten hakeutumista johto- ja esimiestehtäviin. Puolustushallinnossa ylemmän johdon kehittäminen toteutetaan valtiovarainministeriön vahvistamien johdon kehittämisen strategialinjausten mukaisesti. Henkilöstön osaaminen Osaamisen johtaminen ja hallinta on keskeinen menetystekijä puolustushallinnon kilpailukyvylle työnantajana, hallinnonalan toiminta- ja palvelukyvylle ja tuloksellisuudelle sekä henkilöstön työhyvinvoinnille. Merkittävä osa puolustushallinnon organisaatioista on luonteeltaan asiantuntijaorganisaatioita, joiden toimintakyky riippuu ratkaisevasti henkilöstön osaamisesta, sen käyttöön saamisesta ja kehittymisestä. Puolustushallinnon on myös kyettävä houkuttelemaan, pitämään palveluksessaan ja tarjoamaan kehittymismahdollisuuksia osaavalle henkilöstölleen. Puolustushallinnon organisaatioiden on hallittava henkilöstön ikääntymisen ja suuren vaihtuvuuden vaikutuksia lähivuosina. Puolustushallinnon työskentelytapojen tulee tukea osaamisen jakamista. Lisäksi on löydettävä keinoja tasapainottaa työyhteisöjen ikärakennetta ja kokemuksen siirtämiselle ikääntyviltä henkilöiltä nuoremmille, joilla on koulutuksestaan saamat tuoreet tiedot. Tätä edistävät yhteistyö, avoimuus ja henkilöstön ammattihallinnan arvostus edistävät osaamisen siirtämistä nuoremmalle henkilöstölle. Senioriteettia tulee hyödyntää työyhteisöissä. Tietoyhteiskuntakehitys korostaa tiedon ja osaamisen merkitystä työssä sekä verkottumista. Puolustushallinnon tulee työnantajana edistää tietoyhteiskuntakehitystä kehittämällä henkilöstöä, johtamista, työprosesseja ja toimintakulttuuria oppimista tukeviksi. Osaamista on arvioitava ja kehitettävä suunnitelmallisesti toiminnan tavoitteista lähtien. Henkilö- ja organisaatiotason verkottuminen mahdollistaa uudenlaisen työn ja tiedon jakamisen, jolloin puuttuva taito tai tieto voidaan korvata verkoston toisen jäsenen taidoilla ja tiedoilla. Puolustushallinnon työnantajana tulee edistää henkilöstön ura- ja tehtäväsuunnittelua, liikkuvuutta sekä monipuolisen kokemuksen hankkimista, erityisesti kansainvälisissä tehtävissä. Osana kehittämiskeskusteluita toteutetaan pitkän aikavälin urasuunnittelua. Puolustusministeriön vastuulla on sisällyttää ura-ajattelu osaksi strategista henkilöstövoimavarojen suunnittelua ja tavoitteiden asettamista sekä edistää myönteistä suhtautumista kaikkia henkilöstöryhmiä koskevaan urasuunnitteluun ja edistää sen mukaista liikkuvuutta puolustushallinnossa. Hallinnonalan organisaatioyksiköiden vastuulla on kytkeä urasuunnittelu osaksi strategiaprosessia ja sen johtamista. Puolustushallinnossa tulee siirtyä yhä selkeämmin osaamisperusteiseen henkilöstösuunnitteluun. Osaamisperusteisessa henkilöstösuunnittelussa pääpaino ei ole henkilöstön määrässä, vaan sen laadullisissa ominaisuuksissa. Osaamisperusteisen henkilöstösuunnittelun 11

14 tavoitteena on varmistaa, että jokaista tehtävää hoitavalla henkilöllä on tehtävään sopiva osaaminen, ja uusrekrytoinneissa perusteena on tarvittavan osaamisen hankkiminen. Puolustusvoimien koko henkilöstön kehittämisen päämääränä on luoda ja lisätä osaamista sotilaallisen suorituskyvyn varmistamiseksi. Laaja-alaiset turvallisuusuhkat, eurooppalaiset yhdentymishaasteet ja tarve osallistua yhä vaativampaan kansainväliseen kriisinhallintaan edellyttävät puolustusvoimien osaamisen tason lisäämistä. Ammattimaisen osaamisen tarve ei tarkoita siirtymistä ammattiarmeijaan. Sen sijaan ammattimaistumisella tarkoitetaan osaamisen kehittämistä sekä muun yhteiskunnan osaamisen ja ammattitaidon hyödyntämistä. Osaamisen turvaaminen käsittää ne toimenpiteet ja periaatteet, joilla varmistetaan tehtävien suorittamiseksi tarvittava osaaminen sekä nykyhetkessä että tulevaisuudessa. Osaamisen turvaamisen osaamisalueita ovat osaamisen siirtäminen, kehittäminen ja uuden osaamisen hankkiminen. Siirrettävässä osaamisessa on kyse puolustushallinnon organisaatioiden toimintojen ja tavoitteiden kannalta merkityksellisistä osaamisalueita, jotka ovat ratkaisevia strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Osaamista puolustushallinnossa on siirrettävä kaikilla organisaatiotasoilla, sisältäen myös tukipalvelut. Osaamisen kehittämiseen voidaan lukea esim. henkilöstökoulutus, työssä oppiminen, jatkuva itsensä kehittäminen sekä asenteisiin ja ilmapiiriin vaikuttaminen osaamisen kehittämiselle myönteiseksi. Uuden osaamisen hankkimisella tarkoitetaan paitsi uusrekrytointeja, myös mahdollisia ostopalveluihin ja yhteistyösopimuksiin perustuvia osaamisen hankintoja sekä oppilaitosyhteistyötä uusien osaajien varmistamiseksi. Osaamiseen liittyvien riskien ja osaamiskapeikkojen tunnistaminen tulee olla osa hallinnonalan henkilöstösuunnittelua. Osaamiskartoituksilla voidaan selvittää puolustushallinnon organisaatioiden osaamisen tasoa ja määrää. Kartoitusta voidaan tehdä usealla tasolla koko organisaatiosta yksiköiden, tiimien ja yksilöiden tasolla. Esimiehellä on vastuu henkilöstönsä osaamisen turvaamisesta. Myös yksilön vastuulla on huolehtia omasta ammattitaidostaan ja sen jatkuvasta kehittämisestä. Kukin henkilö tietää tehtävänsä lisäksi omat osaamis- ja kehittymisvaatimuksensa ja ymmärtää oman tehtävänsä merkityksen koko organisaation suoritukselle. Osaamisen johtaminen ja hallinta tulee toteuttaa kustannustehokkaasti. Puolustushallinnossa tämä edellyttää kustannustietoisuuden lisäämistä osaamista koskevaa kehittämistyötä toteutettaessa. 12

15 2.4. Vaatimukset työyhteisölle, Työhyvinvointi ja työsuojelu Työhyvinvoinnin kehittämisen tulee olla osa organisaation päivittäistä johtamista. Työhyvinvointiin, työssä jaksamiseen, työyhteisön johtamiseen ja toimintatapoihin on kiinnitettävä puolustushallinnossa entistä enemmän huomiota. Henkilöstön terveys ja hyvinvointi on nähtävä entistä selvemmin tärkeänä menestystekijänä, työpaikkojen toimintakyvylle ja tuloksellisuudelle. Työhyvinvoinnilla tavoitellaan innovatiivisuutta sekä luottamukseen perustuvaa vuorovaikutusta, yhteistyötä ja ihmissuhdetaitoja korostavaa ilmapiiriä. Työhyvinvointi ratkaisee myös sen, miten ikääntyneet työntekijät pysyvät työelämässä. Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtimisen tärkeys korostuu, kun kilpailu osaavasta henkilöstöstä kiristyy. Esimiehiltä odotetaan aikaisempaa enemmän työyhteisöjen ilmapiirin rakentamista ja henkilöstön kannustamista. He vastaavat osaltaan henkilöstön hyvinvoinnista ja työkyvystä. Hyvä esimies tuntee vastuunsa henkilöstövoimavarojen lisäksi jokaisesta yksilöstä. Puolustushallinnon työyhteisöjen ilmapiiri ja tuloksellisuus vaativat myös sitä, että jokainen puolustushallinnossa palveluksessa oleva on vastuussa työyhteisöstään ja omasta työpanoksestaan. Vastuu työpanoksesta tarkoittaa, että kaikilta vaaditaan tehokasta tehtävien suorittamista ja siten osallistumista organisaation tavoitteiden saavuttamiseen. Tätä tavoitetta tukee se, että henkilöstölle annetaan todellinen mahdollisuus vaikuttaa omaan työyhteisöönsä, työnsä kehittymiseen ja työsuojelullisiin asioihin. Vaikutusmahdollisuudet toteutuvat erityisesti päivittäisellä yhteistyöllä sekä työnantajan ja henkilöstön välisillä yhteistoimintajärjestelmillä. Puolustushallinnon työsuojelun tavoitteena on terveellinen, turvallinen ja viihtyisä työympäristö sekä työoloista aiheutuvien terveyden menetysten vähentäminen. Työsuojelulla pyritään poistamaan tai minimoimaan terveyttä uhkaavat vaarat. Hyvin toteutettu työsuojelu edistää puolustushallinnon organisaatioiden toimivuutta, tuottavuutta ja kannattavuutta vähentyneiden sairauspoissaolojen ja henkilöstön parantuneen työssä jaksamisen ja viihtymisen kautta. Tulevina vuosina puolustushallinnossa kiinnitetään erityistä huomiota työssä jaksamiseen liittyviin seikkoihin. Tavoitteena on turvata henkilöstön täysipainoinen osallistuminen työelämään ja vaikuttaa työssäoloajan pidentymiseen sekä vahvistaa työn houkuttelevuutta kaikissa tilanteissa. Palvelusturvallisuuden hallinta on kiinteä osa kriisinhallintaoperaation toteuttamista. Operaation riskiarviointi ja palvelusolosuhdekartoitukset tukevat kriisinhallintahenkilöstön palvelusturvallisuuden kehittämistä. Puolustushallinnon organisaatioissa työtyytyväisyys- tai työilmapiiritutkimuksilla seurataan hallinnonalan henkilöstö- ja työnantajapolitiikan vaikuttavuutta. Puolustushallinnon organisaatiot asettavat tulossopimuksiinsa tai tulostavoitteisiinsa työhyvinvoinnin kehittämiseen liittyviä tavoitteita. 13

16 Tietoyhteiskunnan kehittyessä työntekijöiden yksityisyyden suojan merkitys on kasvanut. Työntekijän valvontaan liittyvät mahdollisuudet uuden tekniikan avulla ovat lisääntyneet ja työntekijälle tehtävien testien käyttömahdollisuudet ovat kasvaneet. Myös huumeet ja niiden käyttö lisäävät työelämän riskejä. Oikeiden ja oikeudenmukaisten ratkaisujen turvaamiseksi puolustushallinnon henkilöstön ja työnhakijoiden on saatava tietää ja päättää henkilötietojensa käsittelystä ja sisällöstä. Heillä on myös oikeus tulla arvioiduksi oikeiden henkilötietojen perusteella Henkilöstöpoliittiset menettelytavat puolustushallinnon organisaatiota tai toimintatapamalleja uudistettaessa Kehitettäessä puolustushallinnon rauhan ajan organisaatiota valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon mukaisesti tai muulla perusteella, tuottavuusohjelmiin ja alueellistamiseen perustuvissa järjestelyissä, palvelukeskukseen tai kumppanuuteen perustuvia toimintatapamalleja toteutettaessa, puolustushallinto toimii hyvän työnantajan tavoin ja turvaa henkilöstön asemaa mahdollisimman hyvin. Henkilöstörakenteen muutoksessa hyödynnetään ensisijaisesti henkilöstön lähtövaihtuvuutta Henkilöstölle, jonka työllistyminen em. tilanteiden yhteydessä on vaarantunut, pyritään tarjoamaan puolustushallinnon virastossa avoinna olevia tai vapautuvia saman alan tehtäviä. Henkilöllä on tällöin myös etusijalla täytettäessä muuta tehtävää, jota hän koulutuksensa ja kokemuksensa perusteella on kelpoinen hoitamaan. Mikäli henkilön uudelleen sijoittaminen puolustushallinnon virastossa ei ole mahdollista, hänet pyritään työllistämään muualle puolustushallintoon. Henkilön mahdollisuuksia siirtyä tarvittaessa muualle valtion palvelukseen voidaan tukea siirtämällä enintään yhtä vuotta vastaavat palkkausvarat vastaanottavan viraston käytettäväksi tavoitteena pysyvä työllistyminen valtion hallintoon. Valtion virkamieslain (750/1994) 20 :n mukaisin siirroin voidaan tukea vastaavasti siirtymistä muun kuin valtiotyönantajan palvelukseen. Liikkeenluovutuksenomaisissa tilanteissa henkilöstön asema turvataan liikkeenluovutusta koskevia menettelytapoja hyväksikäyttäen. Työsopimuslain (55/2001) 10 :n 2 momentin mukaan liikkeen luovutuksessa työnantajan luovutushetkellä voimassa olevista työsuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet sekä niihin liittyvät työsuhdeetuudet siirtyvät liikkeen uudelle omistajalle tai haltijalle. Puolustushallinnossa tätä sovelletaan myös virkasuhteiseen henkilöstöön. Henkilöstön asema turvataan määrittämällä keskeiset henkilöstöehdot jo tietopyyntövaiheessa (RFI), tarjouspyynnössä (RFQ) sekä kumppanuussopimuksessa. 14

17 Puolustusvoimien rauhan ajan organisaatiota kehitettäessä selontekomenettelyn mukaisesti ja toimintoja alueellistettaessa puolustusvoimien sotilas- ja siviilihenkilöstön siirtymisvelvollisuudesta on voimassa mitä siitä puolustusvoimista annetussa laissa on säädetty 8. Tämä korostaa puolustushallinnon velvoitetta pyrkiä työllistämään henkilö edellä kuvattuja menettelytapoja hyväksikäyttäen. Puolustusvoimien henkilöstön asema turvataan ensisijassa valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon edellyttämällä tavalla samalla kuitenkin noudattaen tilanteisiin sovellettavia valtion henkilöstöä koskevia yleisiä periaatteita ja ohjeita 9. Työnantajan ja henkilöstön välisissä yhteistoimintaneuvotteluissa myös selvitetään, miten henkilöstön työmarkkinakelpoisuutta voidaan parantaa. Työmarkkinakelpoisuuden parantamiseksi voidaan myöntää muun muassa palkallista virkavapautta ja taloudellista tukea omaehtoisen opiskelun ja itsensä kehittämisen mahdollistamiseksi. Puolustusvoimissa yhteistoimintamenettelyn aikana määritetään ne henkilöt, jotka lähestyvän eläke- tai eroamisiän vuoksi jäävät puolustusvoimien henkilöstökokoonpanoon. Samalla selvitetään henkilöstövaikutuksia lieventäviä ja henkilöstön asemaa turvaavia mahdollisia muita toimenpiteitä. Tämä selvitys tehdään myös muualla puolustushallinnossa yhteistoimintamenettelyjen aikana vastaavissa tilanteissa. Edellä kuvattujen toimenpiteiden tavoitteena on, että henkilöstön palvelussuhteen jatkuvuus puolustushallinnossa tai muun työnantajan palveluksessa turvataan mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Puolustushallinto tulee kiinnittämään erityistä huomiota organisaatiomuutostilanteissa suunniteltavien toimenpiteiden henkilöstövaikutuksiin ja rakennemuutoksen kautta vapautuvan henkilöstön uudelleen työllistymiseen. Tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä henkilöstön edustajien kanssa puolustushallinnon kaikilla tasoilla. 8 Valtioneuvoston selonteko VNS 6/2004 s Erityisesti valtioneuvoston periaatepäätöstä valtion henkilöstön aseman järjestämisestä organisaation muutostilanteissa 2006, valtiovarainministeriö,

18 2.6. Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvät vaatimukset puolustushallinnolle Tasa-arvo Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä tässä tarkoituksessa parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä. Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että tasa-arvo-osaamista vahvistetaan puolustushallinnossa. Tasa-arvon edistämiseksi työelämässä työnantajan tulee puolustushallinnossa pyrkiä: Toimimaan siten, että avoinna oleviin tehtäviin voisi hakeutua sekä naisia että miehiä. Tämän mukaisesti virkojen ja tehtävien valintaperusteiden tulisi soveltua yhtä hyvin molemmille sukupuolille ja niillä voidaan myös osaltaan kannustaa määrättyä sukupuolta olevia hakeutumaan erilaisille tehtäväalueille kuin perinteisesti. Tavoitteena oleva ammatillisen eriytymisen lieventäminen laventaa rekrytointipohjaa ja parantaa kilpailutilannetta työmarkkinoilla. Edistämään naisten ja miesten tasapuolista sijoittumista erilaisiin tehtäviin sekä luomaan heille yhtäläiset mahdollisuudet uralla etenemiseen. Tulos- ja kehittämiskeskusteluissa selvitetään ura- ja kehittämistoiveita sekä sovitaan organisaation tarpeisiin sopivasta koulutuksesta ja muusta yksilöidystä kehittämisestä. Edistämään sotilasvirkojen osalta em. kohtien 1 ja 2 mukaisia asioita henkilöstö- ja urasuunnittelun keinoin. Tämä edellyttää, että sotilasvirkoja käytetään vain niillä tehtäväalueilla, joissa sotilaskoulutus on välttämätöntä. Kehittämään työoloja sellaisiksi, että ne soveltuvat sekä naisille että miehille, ja helpottamaan naisten ja miesten osalta työelämän ja perheen yhteensovittamista. Lisäämään naisten osuutta päätöksenteossa. Tämän mukaisesti komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Huolehtimaan mahdollisuuksien mukaan siitä, ettei työntekijä joudu sukupuolisen häirinnän tai ahdistelun kohteeksi. Tasa-arvolain edellyttämä tasa-arvosuunnittelu on puolustushallinnossa olennainen väline tasa-arvon edistämiseksi työpaikkatasolla. Tasa-arvosuunnittelu on kiinteä osa työpaikan toimintaa ja johtamista. Puolustushallinnon kaikkiin virastoihin laaditaan virastokohtainen tasa-arvosuunnitelma. Puolustusvoimissa, Puolustushallinnon rakennuslaitoksessa ja puolustusministeriössä vuosittain hallinnon eri tasoilla laadittaessa henkilöstö- ja koulutussuunnitelmia tai työsuojelun toimintaohjelmia taikka vastaavia harkitaan myös tarvittavia toimenpiteitä tasa-arvon edistämiseksi. 16

19 Puolustushallinnossa uusiin tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuviin palkkausjärjestelmiin siirtyminen edistää myös miesten ja naisten arviointijärjestelmä- ja sopimusalakohtaista samapalkkaisuutta. Samapalkkaisuuden toteuttamisen seuranta edellyttää kuitenkin hyvää tilastoyhteistyötä. Hallituksen vuosille laatiman tasa-arvo-ohjelman eräänä lähtökohtana on tasa-arvon edistäminen valtavirtaistamalla 10. Puolustusministeriö edistää tasa-arvoa puolustushallinnossa hallituksen tasa-arvo-ohjelman edellyttämällä tavalla ja seuraa linjausten toteutumista. Yhdenvertaisuus Kansainvälistyvä, monikulttuurinen ympäristö edellyttää puolustushallinnoltakin palvelukykyä suvaitsevaisuuden periaatetta noudattaen. Yhdenvertaisuuslain (21/2004) mukaan viranomaisilla, julkista hallintotehtävää hoitavilla muilla toimijoilla ja valtion liikelaitoksilla on velvollisuus kaikessa toiminnassaan edistää yhdenvertaisuutta tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sekä tarvittaessa muuttaa niitä olosuhteita, jotka estävät yhdenvertaisuuden toteutumista. Etnisen alkuperän perusteella syrjinnän vaarassa Suomessa ovat erityisesti etniset vähemmistöt. Yhdenvertaisuuslaissa on säädetty velvollisuus laatia yhdenvertaisuussuunnitelma etnisen yhdenvertaisuuden edistämiseksi sekä velvollisuus ehkäistä välitöntä ja välillistä syrjintää toiminnassa ja toimintaympäristössä. Yhdenvertaisuussuunnitelma voidaan sitoa osaksi muuta kehittämistyötä tai liittää se muihin olemassa oleviin suunnitelmiin tai ohjelmiin. Myös tasa-arvosuunnitelmia voidaan hyödyntää, mikäli päätetään laatia useita lain perusteita kattavia yhdenvertaisuussuunnitelmia. Puolustushallinnon virastot laativat yhdenvertaisuussuunnitelmat selvittäen mahdollisuuksia sitoa yhdenvertaisuussuunnittelutyö osaksi muuta kehittämistyötä taikka liittää se muihin olemassa oleviin suunnitelmiin ja ohjelmiin Palkkapolitiikan toteuttaminen Palkkapolitiikalla pyritään edistämään organisaatioiden tuloksellista toimintaa ja johtamista aikaansaamalla ja ylläpitämällä tuottavuutta edistävät, oikeudenmukaiset ja kannustavat palkkasuhteet. Palkkapolitiikalla vaikutetaan palkkajärjestelmän valintaan ja kehittämiseen. 10 Valtavirtaistaminen = hallituksen ja muiden toimijoiden toteuttama aktiivinen ja näkyvä sukupuolinäkökohtien sisällyttäminen kaikkeen politiikkaan ja kehittämisohjelmiin sen varmistamiseksi, että ennen päätösten tekemistä tarkastellaan päätösten vaikutuksia sekä naisiin että miehiin. 17

20 Sopimus- ja neuvottelutoiminnassa korostetaan yhteisymmärryksen merkitystä ja paikallisen sopimisen mahdollisuuksia. Tämän mukaisesti mm. sopimusten soveltamiseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan paikallisella tasolla, ellei sitten asian ratkaiseminen puolustushallinnossa keskustason toimenpitein ole tarkoituksenmukaista. Puolustushallinnon palkkapolitiikan yleisenä tavoitteena on, että palkkaus tukee tuloksellista toimintaa ja johtamista, palkkaus on kannustava ja oikeudenmukainen, palkkaus ja sen perusteet ovat henkilöstön tiedossa ja sen hyväksymiä, palkkaus ottaa huomioon töiden ja työsuorituksen muuttumisen, palvelussuhteen ehtojen muodostama kokonaisuus on samasta ja samanarvoisesta työstä samansuuruinen, palvelussuhteen ehtojen muodostama kokonaisuus on kilpailukyinen suhteessa muuhun valtionhallintoon ja yleisiin työmarkkinoihin. Palkkapoliittisen tavoitteiden toteutumien varmistetaan puolustushallinnossa tehtävien vaativuuden ja henkilöstökohtaisen työsuorituksen huomioon ottavilla kannustavilla palkkausjärjestelmillä. Puolustushallinnon organisaatioilla voi olla käytössään ryhmän tuloksellisuutta palkitseva tulospalkkiojärjestelmä, jonka mittareiden tulee olla analyyttisiä ja huomioida riittävän tarkasti asetettujen tulostavoitteiden ylittäminen. Palkitsemisen strategisena tavoitteena on edistää hyvän työnantajan ja työyhteisön menettelytapoja puolustushallinnossa. Puolustushallinnossa palkitsemiskokonaisuus muodostuu neljästä osatekijästä seuraavasti: Työ ja organisointi: haastavat, yhteiskuntaa turvaavat tehtävät; oikeus hyvään johtamiseen; järkevät toimintatavat; mahdollisuus vaikuttaa työyhteisössä; arvot ja etiikka. Kasvu ja kehittyminen: toimivat kehityskeskustelut; työnantajan tarjoama koulutus; uramahdollisuudet; kehittyminen ihmisenä; osaamisen johtaminen. Rahalliset korvaukset: palkkausjärjestelmät; sotilaseläkejärjestelmä; erityispalvelumuodot huomioivat työaikakorvaukset; siirtymävelvollisuuden huomioon ottavat kustannusten korvaukset. Henkilöstöedut: työsuhdeasunnot; työterveyspalvelut; työpaikkaruokailu; terveyttä ylläpitävät työolosuhteet ja liikuntamahdollisuudet; henkilöstötapahtumat; toimivat työajan järjestelyt. Tavoitteena on, että puolustushallinnon virastoissa siirryttäisiin yhteen palvelussuhteeseen, joka puolustusvoimissa ja puolustusministeriössä rakentuu virkasuhteen ja puolustushallinnon rakennuslaitoksessa työsuhteen varaan. 18

21 2.8. Vaatimukset rekrytoinnille Puolustushallinnon virkaan nimitettävältä vaaditaan, että hän on Suomen kansalainen ja täyttää Suomen perustuslaissa ja valtion virkamieslain (750/1994) 6 ja 8 :ssä säädetyt valtion viran yleiset kelpoisuusvaatimukset. Julkisten virkojen yleisiksi nimitysperusteiksi on perustuslain 125 :ssä säädetty taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä puolustushallinnon virkamiesten erityisistä kelpoisuusvaatimuksista kuten koulutuksesta, kokemuksesta sekä esimiestehtävissä edellytettävästä johtamistaidosta. Puolustusvoimien sotilasvirkaan nimitettävältä vaaditaan jatkossa myös, että hän on suorittanut aseellisen palveluksen sekä että hän on terveydeltään ja fyysiseltä kunnoltaan virkaan sopiva. Puolustushallintoon rekrytoitavalla tulee olla tehtävien edellyttämä luotettavuus. Tehtävien edellyttämää luotettavuutta arvioitaessa tulee ottaa huomioon tehtävien sisältö ja henkilön asema organisaatiossa. Luotettavuus voidaan todeta esimerkiksi turvallisuusselvityksistä annetun lain (177/2002) mukaisella turvallisuusselvityksellä. Rekrytoinneissa entistä suurempaa huomiota tulee niinikään kiinnittää henkilön kykyyn täyttää alati kasvavia osaamisvaatimuksia. Samalla edistetään yhteisen arvopohjan muodostumista puolustushallinnossa. Tulevaisuudessa rekrytoinnissa hyödynnetään myös valtiokonsernin verkkorekrytointipalveluja Varusmiehet ja reserviläiset osana henkilöstövoimavarojamme Varusmiesten ja reserviläisten nykyisen korkean palvelusmotivaation ylläpitäminen tulevaisuudessa edellyttää, että valtionhallinto noudattaa myös varusmiehiin ja reserviläisiin tämän strategian edellyttämiä hyvän työnantajan ja työyhteisön periaatteita. Puolustushallinnon haasteena tulevaisuudessa on siirtää palkatun henkilöstön henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt soveltuvin osin myös varusmiehiin ja reserviläisiin. Valtiohallinnon tulee huolehtia: varusmiespalvelun aikaisten tehtävien ja koulutuksen houkuttelevuudesta, taloudellis- sosiaalisen aseman kehittämisestä, kannustavasta ja turvallisesta palvelusilmapiiristä sekä asevelvollisten aseman ja osaamisen kehittymisestä ja niiden hyödyntämismahdollisuuksista muualla yhteiskunnassa. 19

22 Ammattimaisemman osaamisen vaatimus kohdistuu puolustushallinnossa palkatun henkilöstön ohella myös varusmiesmiehiin ja reserviläisiin. Tämä edellyttää, että palvelusaikana huomioidaan asevelvollisten siviilikoulutus, työkokemus ja kompetenssi täysimääräisesti. Vapaaehtoinen maanpuolustus mahdollistaa reserviläisille ammattimaisen osaamisen ylläpidon ja kehittämisen muutoinkin kuin vain kertausharjoituksissa. Yhteiskunnan yleiset pyrkimykset työssäoloajan pidentämiseen ja työllisen työvoiman määrän kasvattamiseen edellyttävät varusmiespalvelun järjestämistä tehokkaalla tavalla ja kutsunta- ja ennakkotarkastusjärjestelmän kehittämistä. Erityisesti varusmiespalvelun keskeyttämistapausten välttämiseksi pyritään kehittämään kutsunta- ja ennakkotarkastusjärjestelmää. Asevelvollisuus on yhteiskuntaa ja sen turvallisuutta tukeva velvoite, joka ei saa muodostua kohtuuttomaksi rasitteeksi kansalaiselle tämän osallistuessa velvoitteen täyttämiseen. Asevelvollisten tulee olla muiden kansalaisten joukossa yhdenvertaisia määritettäessä hyvinvointivaltion kansalaisilleen tarjoamia palveluita ja etuuksia. Tämä edellyttää poikkihallinnollista yhteistyötä erityisesti asevelvollisten taloudellis- sosiaalisen aseman kehittämiseksi. 20

23 3. PUOLUSTUSHALLINNON HENKILÖSTÖ- JA TEHTÄVÄRAKENTEEN KEHITTÄMIS- LINJAUKSET 3.1. Puolustushallinnon henkilöstö- ja tehtävärakenteen kehittämisen perusteet Puolustushallinnon toimintaympäristön muutoksiin varautuminen edellyttää henkilöstö- ja tehtävärakenteen jatkuvaa kehittämistä. Henkilöstötilinpäätös on henkilöstön strategiseen johtamiseen liittyvän kehittämisen ja päätöksenteon työväline, jolla voidaan todeta ja kuvata henkilöstön tilaa sekä etsiä kehittämiskohteita. Henkilöstö- ja tehtävärakenteen kehittämisen tavoitteena on luoda tasapaino puolustushallinnon sodan ja rauhan ajan tehtävien ja resurssien sekä osaamisen ja henkilöstön välille. Henkilöstörakenne suunnitellaan mahdollisimman kustannustehokkaaksi. Sotilasvirkoja käytetään vain niissä tehtävissä, joissa sotilaskoulutus on välttämätöntä (ml. valmiudelliset tekijät). Henkilöstöjärjestelmää kehitetään laadullisesti ja määrällisesti. Laadullisella kehittämisellä turvataan henkilöstön ammattitaito ja motivaatio sekä parannetaan puolustushallinnon kilpailukykyä työnantajana. Määrällisellä kehittämisellä säädellään puolustushallinnon henkilöstörakennetta ja varmistetaan henkilöstöresurssien kohdentaminen kehitettäville toimialueille. Henkilöstö- ja tehtävärakennetta kehitetään vastaamaan tulevia osaamisvaatimuksia. Työnantaja päättää tehtävistä, niiden sisällöstä ja myös yksittäisten tehtävien mukaisista osaamisvaatimuksista. Osaamisvaatimuksia asetettaessa ja suunniteltaessa tulee ottaa huomioon niiden vaikutus henkilöstömenoihin ja hallinnonalan tavoite vähentää henkilöstömenojen osuutta kokonaismenokehyksessä. 21