HALLINTO JA JOHTAMINEN, ERIKOISTUMISOPINNOT, IISALMI KUOPIO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HALLINTO JA JOHTAMINEN, ERIKOISTUMISOPINNOT, IISALMI KUOPIO"

Transkriptio

1 S O S I A A L I - J A T E R V E Y S A L A Opetussuunnitelma HALLINTO JA JOHTAMINEN, ERIKOISTUMISOPINNOT, IISALMI KUOPIO

2 2 SISÄLLYS 1 KOULUTUKSEN LÄHTÖKOHTIA KOULUTUKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET KOULUTUKSEN KOHDERYHMÄ OPPIMISNÄKEMYS JA TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN JA ARVIOINTI KOULUTUKSEN SISÄLTÖ JA RAKENNE OPINTOJAKSOKUVAUKSET... 10

3 3 1 KOULUTUKSEN LÄHTÖKOHTIA Ammattikorkeakoulujen erikoistumisopinnot ovat ammatillisiin jatkotutkintoihin johtavia tai muuta tutkintojärjestelmää täydentäviä, laajoja täydennyskoulutusohjelmia, joita järjestetään korkeakoulututkinnon taikka ammatillisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittaneille ja muille riittävät opiskeluvalmiudet omaaville. Ammattikorkea-kouluopinnoista annetun asetuksen (A 352/2003) 12 :n mukaan erikoistumisopintojen laajuus on op ja erityisestä syystä opetusministeriö voi vahvistaa erikoistumisopintojen laajuuden 60 op laajemmaksi. Perusteluja koulutustarpeelle Sosiaali- ja terveydenhuollossa on 2010-luvulla tapahtunut runsaasti nopeita ja laajoja muutoksia, jotka ovat aiheuttaneet lisävaatimuksia sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehittämiselle sekä johtamiselle. Merkittäviä muutoksia ovat olleet mm. väestömuutokset, kansantaloudellisen tilanteen muutokset, teknologian kehittyminen, kansainvälistyminen sekä väestön vaatimustason nousu. Enää eivät entiset toimintamallit ja resurssien jakoperusteet toimi. Tutkijoiden mukaan on suuria kuntakohtaisia eroja palvelurakenteissa, hoitokäytännöissä, palvelujen saatavuudessa ja kustannuksissa. Eri palvelualojen toiminnalliset rajat hämärtyvät ja palveluja pyritään tuottamaan asiakaslähtöisesti yli organisaatiorajojen. Puhutaan saumattomista palveluketjuista ja verkostoitumisesta. Palveluketjujen toimivuus edellyttää saumatonta tiedonkulkua ja tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksien hyödyntämistä eri asiantuntijoiden ja organisaatioiden välillä. Se edellyttää myös laajaa, uudenlaista osaamista ja toimintojen yhteensovittamista sekä työnjakoa sekä tehokkuutta. Johtotehtävissä olevilta edellytetään kykyä jatkuvaan palvelutuotannon laadun arviointiin ja kehittämiseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden ja palveluiden järjestäminen asiakaslähtöisesti ja taloudellisesti kestävästi edellyttää verkostomaista toimintaa. Meneillään oleva kunta- ja palvelurakenneuudistus vaikuttaa laajasti sosiaali- ja terveydenhuollon kenttään. Muutosjohtamisen osaaminen korostuu. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman (KASTE) keskeisenä tavoitteena on turvata henkilöstön saatavuus, osaaminen ja työssä jaksaminen. Merkittäviä keinoja tähän pääsemiseksi ovat inhimillisten voimavarojen johtaminen, työtä ja työyksikköjä koskevan tiedon tuottaminen ja hyödyntäminen sekä organisaation oppimisen tukeminen. Kehittämisohjelman tavoitteena on lisätä sosiaali- ja terveysalan ja sen johtamisen houkuttelevuutta. Johtamisen haasteena on asiakaskeskeisten ja vaikuttavien palveluiden tuottaminen ja varautuminen lisääntyvän kansainvälistymisen tuomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Koulutushaasteita tuo myös erityisesti kunta-alan työntekijöiden eläkkeelle siirtyminen. Kuntaalalta siirtyy eläkkeelle henkeä vuosina Se on 63,2 prosenttia nykyisistä kuntaalan työntekijöistä. Eläkepoistuma on suurin vuosina 2014 ja 2015, jolloin kumpanakin vuonna

4 4 siirtyy yli henkeä eläkkeelle. Erityisesti lähijohtajista on pulaa lähivuosina, jolloin osastonhoitajien eläkepoistuma on lähes 80 %. (Kuntien eläkevakuutuksen raportteja 2/2009.) Kunta-alan työntekijöiden alueellinen ja paikallinen poistuma työelämästä on suuri, jolloin alueellisen koulutustarpeen huomiointi on tärkeää erityisesti Pohjois-Suomessa. Ylä-Savon seutukunnassa eläkepoistuma on vuosina % ja Kuopion seutukunnassa 36 %. Esimerkiksi Itä-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstöstä suurin eläkepoistuma on osastonhoitajien ryhmässä, eläkkeelle jää vuoteen 2020 mennessä yhteensä 136 osastonhoitajaa (70 %). ( Itä- Suomen erikoissairaanhoidon selvityshanke ISER Raportti ) Tulevaisuudessa henkilökunnasta vallitsee todellinen pula ja organisaatioiden madaltamis-tendenssi vahvistuu. Tästä seuraa se, ettei poistuman korvausaste ole välttämättä 100 %. On oletettavaa, että tulevaisuudessa lähijohtaminen on entistä enemmän tiimiperusteista työtä, lähijohtajien osallistuessa myös entistä enemmän perustyöhön. (Jääskeläinen & Viita 2003). Hallinnon ja johtamisen koulutustarvetta on sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Koulutuksessa tulee huomioida tulevaisuuden lähijohtajan osaamisvaatimukset, hänellä tulee olla vahvan perusammattitaidon lisäksi johtamisen, liiketoiminnan ja tutkimus- ja kehittämistoiminnan valmiudet.

5 5 2 KOULUTUKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET Hallinnon ja johtamisen erikoistumisopintojen tarkoituksena on syventää sosiaali- ja terveydenhuollon erilaisissa toimintaympäristöissä esimiestehtävissä työskentelevien tai niihin tehtäviin suunnittelevien työntekijöiden johtamistehtävissä tarvittavaa hallinnollista ja johtamisosaamista. Hallinnon ja johtamisen osaamisalueiksi voidaan nimetä johtamisosaaminen, tutkimus- ja kehittämisosaaminen, liiketoiminnallinen osaaminen ja alan substanssiosaaminen. Erikoistumisopinnoilla kehitetään näitä osaamisalueita (kuvio 1). MUUTTUVA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAYMPÄRISTÖ K O K O N A I S N Ä K E M Y S S T R A T E G I S E S T A 1 A J A T T E L U S T A Johtamisosaaminen - johtajuus ja esimiehenä kehittyminen - henkilöstöjohtaminen - henkilöstön osaamisen johtaminen ja hyvinvoinnin tukeminen - muutoksen johtaminen - sisäinen yrittäjyys, tiimityö ja verkostoituminen Tutkimus- ja kehittämisosaaminen - tutkimus-, innovaatio- ja kehittämismenetelmien osaaminen - näyttöön perustuvan toiminnan ja laadunhallinnan kehittäminen - terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen - eettisyys - sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminnan kehittäminen - sosiaali- ja terveydenhuollon tieto-järjestelmien hyödyntäminen Liiketoiminnallinen osaaminen - terveystaloustiede - talouden suunnittelu ja ohjaus - markkinointiajattelu Substanssiosaaminen - oman ammatillisen osaamisen kehittyminen Kuvio 1. Hallinnon ja johtamisen osaamisalueet ja niiden kehittäminen erikoistumisopinnoilla

6 6 Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnon ja johtamisen erikoistumisopintojen tavoitteena on - syventää näkemystä muuttuvasta sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöstä ja palvelujen tuottamisesta - syventää näkemystä organisaation kokonaisstrategiasta ja sen merkityksestä kehittämiselle ja johtamiselle - perehtyä johtajuuteen ja saada valmiuksia esimiehenä kehittymiseen - kehittää henkilöstön osaamisen johtamisessa ja hyvinvoinnin tukemisessa tarvittavia valmiuksia sekä muutosjohtamisen, sisäisen yrittäjyyden, tiimityön ja verkostoitumisen valmiuksia - syventää tutkimus- ja projekti- ja kehittämistoiminnan valmiuksia - saada voimavaroja tutkivan ja kehittävän, näyttöön perustuvan työotteen hallintaan - syventää valmiuksia palvelujen kehittämiseen ja laadunhallintaan huomioiden eettisyys sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen - syventää näkemystä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminnasta ja sen kehittämisestä - oppia hyödyntämään sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiä tiedonvälityksessä, laadunhallinnassa, menetelmien arvioinnissa ja kustannusten seurannassa - lisätä liiketoiminnallisen suunnittelun ja ohjauksen sekä markkinoinnin taitoja - kehittää ammatillista osaamista perehtymällä uusimpaan tutkimustietoon - kehittää suullisen ja kirjallisen viestinnän taitoja oppimistehtävien kautta ja harjaannuttaa uuden teknologian käyttöä erilaisissa esitystilanteissa. Opiskelu tapahtuu moniammatillisessa ryhmässä ja näin osaltaan edesauttaa yhteistyötaitojen oppimista ja kehittämistä.

7 7 3 KOULUTUKSEN KOHDERYHMÄ Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan opistoasteen tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille, jotka haluavat syventää hallinnollista ja työnjohdollista osaamista. Koulutukseen hakeutuvilta edellytetään vähintään kahden vuoden työkokemusta sosiaali- tai terveysalalta tutkinnon suorittamisen jälkeen. 4 OPPIMISNÄKEMYS JA TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ Oppija nähdään aktiivisena, omatoimisena tiedonhakijana ja käsittelijänä, kriittisenä arvioijana ja reflektoijana, joka pystyy joustavasti toimimaan opiskelijaryhmän jäsenenä ja tuottamaan uusia ajatuksia. Oppija osaa laatia omat henkilökohtaiset tavoitteensa, ja esittää ne opintojen alussa henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassaan (HOPS). Hallinnon ja johtamisen erikoisopintojen suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana on näkemys siitä, että oppimisen tulee linkittyä oppijan aikaisempiin tietoihin ja kokemuksiin. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että oppimistehtävät pyritään rakentamaan sellaisiksi, että ne jäsentävät aikaisempaa tietoa. Oppijat työstävät ja rakentavat tietoa edelleen yhdessä keskustellen ja pohtien. Oppija sitoo opittavat asiat omaan työhönsä, toimintaympäristöönsä ja työelämästä esiin nouseviin kysymyksiin sekä ammatilliseen kasvuprosessiinsa. Oppimistehtävät suunnitellaan palvelemaan johtamis- ja esimiestyössä tarvittavan osaamisen syventämistä. Oppija tekee opintojen aikana työyhteisöön liittyvän kehittämistehtävän. Hallinnon ja johtamisen erikoisopintojen toteuttamisessa korostetaan työelämäyhteistyötä, tutkivaa oppimista ja verkostojen kehittämistä. Oppija arvioi omaa oppimisprosessiaan ja oppimistuloksiaan, ja pystyy kehittämään ja muuttamaan toimintaansa tässä suhteessa työelämän tarpeet huomioiden. Hän pyytää palautetta opiskelijaryhmältään (vertaisarviointi) ja muilta yhteistyöverkostonsa toimijoilta. 5 KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN JA ARVIOINTI Koulutuksen laajuus on 60 op. Opinnot alkavat tammikuussa 2013 ja kestävät 2 vuotta (Opiskeluaika on ). Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, johon sisältyy lähi- ja etäjaksoja. Lähiopetuspäiviä on 2 3 päivää kuukaudessa. Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohella.

8 8 Opetusmenetelminä käytetään luentoja, opetuskeskusteluja, seminaareja, opintokäyntejä, yhteisöllistä opiskelua ja aktiivista itseopiskelua, kuten kirjallisuuteen ja tutkimuksiin perehtymistä. Opetus toteutetaan osittain verkko-opiskeluna (Moodle). Suoritukset voivat olla kirjallisia etätehtäviä tai tenttejä. Oppija tekee omaan työhönsä / työyhteisöön liittyvän kehittämistehtävän. Arviointi Arvioinnilla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla ohjataan, tuetaan ja seurataan oppimista ja opettamista. Arvioinnin tehtävänä on - tukea oppijan oppimisprosessia ja vastuullisuutta sekä itsearviointikykyä - vahvistaa oppijan motivaatiota opiskeluun - seurata oppijan oppimisprosessia ja ohjata häntä löytämään henkilökohtaisesti sopivimmat tavat oppia sekä tukea myös yhteistoiminnallisuutta oppimisessa - tuottaa tietoa oppijan osaamisen tasosta seuraamalla, kuinka syvällisesti hän ymmärtää ja hallitsee opetussuunnitelman edellyttämää ammattitaidon oppimista - antaa koko oppilaitokselle palautetta oman opetustoiminnan tuloksellisuudesta ja opetustoimien vaikuttavuudesta - antaa työnantajille tietoa oppijoiden osaamisen tasosta. Opiskeluprosessiin liittyy arviointia, jolloin oppija tekee itsearviointia, osallistuu vertaisarviointiin ja saa palautetta eri asiantuntijoilta ja samalla oppija kehittää kriittisyyttä. Arviointi sisältää mm. oppimisen tason arviointia (0-5), asenteiden ja kehittymisprosessin arviointia sekä tiedon käytäntöön soveltamistaitoja. Oppija laatii opiskelunsa loppuvaiheessa hallinnon ja johtamisen osaamisestaan näyteportfolion asiantuntijuutensa markkinointia varten. Arviointiperusteet Opiskelijoiden kanssa laaditaan koulutuksen alussa arviointisuunnitelma opintojaksojen arvioinnista ja opintojaksojen arvioitavista tehtävistä, tenteistä tai muista suorituksista. Myös koulutuksen aikana laadittava kehittämistehtävä arvioidaan. Oppijan opiskelua ja ammatillista osaamista verrataan opetussuunnitelmassa ja henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa esitettyihin tavoitteisiin. Arvioinnissa voidaan käyttää joko numeerista asteikkoa tai hyväksytty-hylätty asteikkoa. Hyväksytyt numeeriset arvosanaluokat ovat kiitettävä 5, hyvä 4-3, tyydyttävä 2-1. Opintojaksojen ilmoittaminen ja rekisteröiminen Suoritetuista opintojaksoista pidetään oppilaitoksessa rekisteriä. Halutessaan oppija voi saada suorituksistaan rekisteriotteen/opintokortin

9 9 6 KOULUTUKSEN SISÄLTÖ JA RAKENNE Orientoivat opinnot Hallinnon ja johtamisen erikoistumisopintojen orientoivat opinnot Tieto- ja viestintätekniikka, tiedonhankinta ja -hallinta Muuttuva sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö Hyvinvointipolitiikka, poliittishallinnollinen ja taloudellinen ohjaus Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen Johtamisosaaminen Strateginen johtaminen ja laadunhallinta Johtajuus ja johtajana kehittyminen Henkilöstöjohtaminen Verkostojen johtaminen Organisaatiokulttuuri, muutosjohtaminen ja työhyvinvointi 4 op 1 op 3 op 6 op 3 op 3 op 21 op 4 op 4 op 6 op 3 op 4 op Liiketoiminnallinen osaaminen Terveystaloustiede Talouden suunnittelu ja taloudellinen ohjaus Markkinointiajattelu 14 op 6 op 5 op 3 op Tutkimus- ja kehittämisosaaminen Tutkimus- ja kehittämistyön menetelmät Työn ja työyhteisön kehittämistehtävä 15 op 4 op 11 op

10 10

11 11 7 OPINTOJAKSOKUVAUKSET Orientoivat opinnot 4 op Hallinnon ja johtamisen erikoistumisopintojen orientoivat opinnot 1 op Tavoitteet: Opiskelija orientoituu hallinnon ja johtamisen erikoistumisopintoihin. Opiskelija lisää itsetuntemustaan arvioimalla itseään ja omia voimavarojaan oppijana. Opiskelija määrittelee omat oppimistavoitteensa omista lähtökohdistaan. Keskeisinä sisältöalueina on - itsetuntemus - itseohjautuvuus - ammatillinen kasvu ja uusiutuminen ja kasvu johtajuuteen - oppiminen ja opiskelu - ammatillisen kehittymisen arviointi, vertaisarviointi Osallistuminen lähiopetukseen (kirjaston palvelut, opiskelijapalvelut). Henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekeminen. Osallistuminen henkilökohtaisiin ja pienryhmä kehityskeskusteluihin Arviointi: Hyväksytty / hylätty Kirjallisuus: Heinilä Henna, Kalli Pekka, Ranne Kaarina (toim.) Tutkiva oppiminen ja pedagoginen asiantuntijuus. Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja A. Helsinki. Janhonen S. & Vanhanen-Nuutinen L. (toim.) Kohti asiantuntijuutta: oppiminen ja ammatillinen kasvu sosiaali- ja terveysalalla. WSOY. Helsinki Poikela E., Poikela S. (toim.) Ongelmista oppimisen iloa. Ongelmaperustaisen pedagogiikan kokeiluja ja kehittämistä. Vammalan kirjapaino Oy. Tampere. Muu ajankohtainen kirjallisuus

12 12 Tieto- ja viestintätekniikka, tiedonhankinta ja -hallinta 3 op Tavoitteet: Oppija oppii hakemaan tietoa verkosta ja kirjastojen tietokannoista ja arvioimaan saamansa tiedon laatua. Hän syventää tekstinkäsittelyn ja taulukkolaskennan valmiuksiaan ja perehtyy esitysgrafiikan tuottamiseen. Oppija perehtyy hyvinvointiteknologiahankkeisiin, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluketjuihin ja tiedonkulkuun erilaisissa tietojärjestelmissä ja näiden antamiin mahdollisuuksiin kehittää sosiaali- ja terveysalan työtä. Lisäksi oppija osaa käyttää verkkooppimisympäristöä opiskelussaan ja tieto- ja viestintätekniikan valmiuksiaan oppimistehtävissä. - verkko-oppimisen perusteet ja Moodle verkko-oppimisympäristönä - tiedonhaku erilaisista tietokannoista ja Internetistä, Internetissä olevan terveystiedon laadunarviointi ja -kriteerit - tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, esitysgrafiikan tuottaminen - sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät ja tietojen käyttö - lähijohtajan vastuualue tietosuojan ja -turvallisuuden ylläpitämisessä ja kehittämisessä - sähköinen terveys- ja potilaskertomus, hoito- ja palvelusuunnitelma ja sähköisen kirjaamisen haasteet - hyvinvointiteknologiahankkeet, toimintaprosessien ja palveluketjujen kartoitus ja mallintaminen Lähiopetukseen ja harjoituksiin osallistuminen, kirjallisuuteen perehtyminen ja harjoitustehtävien tekeminen. Arviointi: Hyväksytty / hylätty Kirjallisuus: Kirjallisuus ilmoitetaan opintojen alussa.

13 13 Muuttuva sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö 6 op Hyvinvointipolitiikka, poliittishallinnollinen ja taloudellinen ohjaus 3 op Tavoitteet: Opiskelija tuntee hyvinvointivaltiomallit sekä niiden muutospaineet globalisoituvassa taloudessa. Hän tuntee taloudellisen kasvun ja hyvinvointipolitiikan kytkennät sekä sosiaali- ja terveyspolitiikan tavoitteet ja kustannukset. Hän osaa arvioida sosiaali- ja terveyspoliittisia linjauksia kansalaisten hyvinvoinnin näkökulmasta sekä osaa ottaa nämä huomioon työorganisaationsa toiminnassa. Oppija tietää sosiaali- ja terveydenhuollon keskeisen lainsäädännön ja tuntee alueellisen ja kunnallisen päätöksentekojärjestelmän sekä kuntatalouden rakenteet ja muutoshaasteet. Oppija ymmärtää kunnan päätöksenteon ja talouden vaikutuksen sosiaali- ja terveyspalvelujen toteuttamiseen sekä osaa vaikuttaa palvelutuotannon kehittämiseen. - hyvinvointivaltiot globalisoituvassa taloudessa. - hyvinvointivaltio ja talouskasvu. - sosiaali- ja terveyspolitiikan tavoitteet ja kustannukset. - sosiaali- ja terveyspolitiikan valinnat 2010-luvulla. - sosiaali- ja terveydenhuollon keskeinen lainsäädäntö. - sosiaali- ja terveydenhuollon keskeiset toimenpideohjelmat - kuntien ja kuntayhtymien toiminta sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjänä. - valtion taloudellinen ohjaus ja kuntatalous. Luennot, opetuskeskustelut, yhteistoiminnallinen oppiminen ja oppimistehtävä tai Luennot, opetuskeskustelut, yhteistoiminnallinen oppiminen ja tentti Arviointi: Arviointi: 0-5 Kirjallisuus: Ihalainen, J. ja Kettunen, T Turvaverkko vai trampoliini, sosiaaliturvan mahdollisuudet. Helsinki. Sanoma Pro OY. Kananoja, A.; Niiranen, V. & Jokiranta, H Kunnallinen sosiaalipolitiikka. Osallisuutta ja yhteistä vastuuta. Juva.. PS-kustannus. Suomalaisten hyvinvointi Vaarama, M.; Moisio, P. & Karvonen, S. (toim). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Muut ajankohtaiset lähteet.

14 14 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen 3 op Tavoitteet: Opiskelija tuntee kunnan vastuun sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjänä sekä yksityisen ja kolmannen sektorin mahdollisuudet palvelujen tuottajina. Hän tuntee sosiaali- ja terveys-palvelujen taloudelliset ja toiminnalliset kehittämishaasteet sekä palvelurakenteen kehittämistarpeet. Opiskelija osaa tarkastella sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistä pitkällä aika välillä ja osaa vaikuttaa paikallisten kehittämisohjelmien rakentamiseen. - sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisen vaihtoehdot erilaisissa toimintaympäristöissä. - sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien yhteistyö (sopimukset ja kilpailuttaminen) - palvelurakenteen kehittäminen palvelujen kysyntää vastaavaksi (hoidon porrastus) - palvelukulttuurin ja -laadun kehittäminen - asiakaslähtöiset palveluketjut ja tietoteknologia Luennot, yhteistoiminnallinen oppiminen ja oppimistehtävä tai Luennot, yhteistoiminnallinen oppiminen ja kirjatentti (kirjallisuus sovitaan opintojakson alussa) Arviointi: 0-5 Kirjallisuus ilmoitetaan opintojen alussa

15 15 Johtamisosaaminen 21 op Strateginen johtaminen ja laadunhallinta 4 op Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää laaja-alaisesti kokonaisvaltaisen strategisen ajattelun eri näkökulmat ja strategioiden merkityksen organisaation sekä toimintayksikön suunnittelussa, päätöksenteossa ja ohjauksessa, sekä tuloksellisuuden ja laadun seurannassa. Opiskelija sisäistää asiakaskeskeisen palvelun laadun ja laadun muut näkökulmat osaksi jatkuvaa laadunparantamista ja kokonaisvaltaista, prosessien ja työyhteisön kehittämistä. Oppija perehtyy laatujohtamisen avulla laadunohjaukseen ja laadunhallinnan periaatteisiin sekä laatujärjestelmiin ja laatujohtamisen työkaluihin ja kehittämismenetelmiin sekä laatusuosituksiin ja standardeihin. Opiskelija saa valmiudet soveltaa kehittämismenetelmiä omassa työssään ja hän pystyy laadunarviointiin ja sen mittaamiseen. Oppija syventää näkemystään sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan vaikuttavuudesta ja vaikuttavuuden arvioinnista sekä näyttöön perustuvasta toiminnasta. - kokonaisvaltainen näkemys strategisesta ajattelusta ja sen eri näkökulmat - strategisen johtamisen peruskäsitteet ja lähtökohdat - strateginen johtaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa - Balanced Scorecard - tasapainoisen suunnittelun ja johtamisen apuna - laadunmäärittely ja laadun eri näkökulmat, asiakaskeskeisyys - laatujärjestelmät ja laadun kehittämismenetelmät ja -työkalut - hyvinvointipalvelujen laatu, hoivapalveluihin liittyvät kansainväliset ja kansalliset standardit, laatunormit, kriteerit ja hoitosuositukset - näyttöön perustuva toiminta ja johtaminen, vaikuttavuusnäkökulma - omavalvonta Luennot, yhteistoiminnallinen oppiminen, laatutyön kehittämismenetelmän käytön harjoitus/-sovellustehtävä ja sen esittäminen seminaarissa, verkkotyöskentely. Arviointi: 0 5 Kirjallisuus: EFQM Excellence Model Erinomaiset organisaatiot kehittävät toimintaansa ja ylläpitävät sitä tasolla, joka täyttää tai ylittää kaikkien sidosryhmien odotukset. Laatukeskus. Helsinki. Kujala Eila Asiakaslähtöinen laadunhallinnan malli. Väitöskirja. Tampereen yliopisto. Tampere. Lumijärvi Ismo, Jylhäsaari Jussi Laatujohtaminen ja julkinen sektori. Laadun ja tuloksen tasapaino johtamisessa. Tammer- Paino Oy. Tampere Hokkanen Simo, Strömberg Oiva Laatuun johtaminen. PainoPorras. Jyväskylä.

16 16 Tuominen, K Balanced scorecard pähkinässä.turku.elektroninen aineisto:verkkokirja, Savonia-AMK Sähköinen aineisto. Tuomi L.& SumkinT Strategia arjessa : oivalluksia organisaation uudistajille:wsoypro.helsinki. Santalainen Timo Strateginen ajattelu. Talentum. Helsinki Muut ajankohtaiset julkaisut ja tutkimuksia Johtajuus ja johtajana kehittyminen 4 op Tavoitteet: Oppija syventää käsitystään johtajuudesta, johtajan pätevyydestä, asiantuntijuudesta sekä johtajan kvalifikaatioista. Hän saa valmiuksia oman johtajuuteen kasvunsa kehittymiseen sekä organisaation ja toimintayksikön kokonaisvaltaiseen johtamiseen sekä lähiesimiehenä toimimiseen. Oppija oppii ymmärtämään johtamiseen liittyvät eri näkökulmat ja johtamis-järjestelmät. - johtamisen peruskäsitteet - johtajan pätevyys/asiantuntijuus- ja kvalifikaatiotarkastelua - johtajuus, johtajuuden muodot ja kehittyvä johtajuus - johtamisjärjestelmät ja johtaminen - organisaation / toimintayksikön johtaminen - johtamisen haasteet Luennot, verkkotyöskentely ja yhteistoiminnallinen oppiminen, tentti/ arvioitava tehtävä Arviointi: 0-5. Kirjallisuus: Havunen Risto, Lavikkala Anna Ongelmia ratkaiseva esimies. Talentum. Helsinki. Johtamisella laatua ja työhyvinvointia sosiaalialalle STM. Julkaisuja 17. Johtamisella vaikuttavuutta ja vetovoimaa hoitotyöhön STM. Julkaisuja 18. Järvinen Pekka Esimiestyö ongelmatilanteissa. Konfliktien luomat haasteet työyhteisöissä. WSOY. Helsinki. Niiranen Vuokko, Seppänen-Järvelä Riitta, Sinkkonen Merja, Vartiainen Pirkko Johtaminen sosiaalialalla. Helsingin yliopisto. Helsinki. Pentikäinen Markku Ensiaskeleet esimiehenä. WSOYpro. Helsinki. Surakka Tiina Osastonhoitaja ja johtaminen. Tammi. Helsinki.

17 17 Sydänmaanlakka Pentti Jatkuva uudistuminen: luovuuden ja innovatiivisuuden johtaminen. Talentum. Helsinki. Sydänmaanlakka Pentti Älykäs itsensä johtaminen: näkökulmia henkilökohtaiseen kasvuun. Talentum. Helsinki. Juuti Pauli, Rovio Esa, Innanen Mikko (toim.) Keskusteleva johtaminen. Otava. Helsinki. Muut sosiaali- ja terveydenhuollon ajankohtaiset johtamiseen liittyvät artikkelit ja tutkimukset. Henkilöstöjohtaminen 6 op Tavoitteet: Oppija perehtyy henkilöstön strategiseen suunnitteluun ja henkilöstöjohtamiseen ja sen osa-alueisiin sekä henkilöstövoimavarojen tarkoituksenmukaiseen käyttöön ja osaamisen kehit-tämiseen sekä sisäiseen yrittäjyyteen. - henkilöstöjohtaminen - henkilöstöstrategia johtamisen ja kehittämisen tukena - henkilöstösuunnittelu ja hankinta - henkilöstön osaamisen kehittäminen ja oppiva organisaatio-ajattelu - ikäystävällinen johtaminen - henkilöstövoimavarat ja empowerment -ajattelu - työoikeus ja siihen liittyvät kysymykset - työvuorojen suunnittelu - sisäinen yrittäjyys Luennot, opetuskeskustelu, yhteistoiminnallinen oppiminen ja oppimistehtävät tai tentti Arviointi: 0-5 Kirjallisuus: Kairinen Martti, Koskinen Seppo, Nieminen Kimmo, Ullakonoja Vesa, Valkonen Mika Työoikeus. WSOY. Helsinki. Kauhanen Juhani Henkilöstövoimavarojen johtaminen. WSOYpro. Helsinki. Saarinen Mauri Työsuhteen pelisäännöt. Talentum. Helsinki. Viitala Riitta Henkilöstöjohtaminen strateginen kilpailutekijä. Edita. Helsinki. Viitala. R., Laaksonen H., Niskanen J., Ollila S Lähijohtamisen perusteet terveydenhuollossa. Edita. Helsinki. Saarinen M Työsuhteen pelisäännöt. Talentum. Helsinki. Äimälä M.,Åström J., Nyyssölä M.,2012. Käytännön työoikeutta esimiehille. Sanoma Pro Oy. Helsinki. Muut ajankohtaiset artikkelit ja tutkimukset

18 18 Verkostojen johtaminen 3 op Tavoitteet: Oppija tunnistaa ryhmädynamiikan merkityksen, pystyy analysoimaan toimintansa vaikutuksia ryhmässä ja ryhmän vaikutukset omaan toimintaan. Oppija saa valmiuksia ryhmätilanteiden ja moniammatillisten tiimien ohjaukseen ja tiimeissä ja verkostoissa toimimiseen. - ryhmädynamiikka, moniammatilliset tiimit ja tiimissä toimiminen - tiimiorganisaatiot ja niiden johtaminen - verkostoituva asiakastyö ja verkostojen johtaminen Osallistuminen lähiopetukseen, yhteistoiminnallinen oppiminen, kirjallinen tehtävä /oman toimintatavan analyysi ryhmässä /tiimissä toimimisesta tai tentti Arviointi: Hyväksytty / Hylätty Kirjallisuus: Helin Kari Yhdessä menestymisen taito. Talentum. Helsinki. Koivukoski Sirpa, Palomäki Ulla Hoitotyön tiimikirja. Fioca. Helsinki. Mäkisalo Merja Yhdessä onnistumme. Opas työyhteisön kehittämiseen ja hyvinvointiin. Tammi. Helsinki. Peltonen Eija Lääkäreiden ja hoitajien työpari- ja tiimityö vastaanottojen toimintamalleina perusterveydenhuollossa. Väitöskirja. Kuopion yliopisto. Kuopio. Muut ajankohtaiset artikkelit ja kirjallisuus Organisaatiokulttuuri, muutosjohtaminen ja työhyvinvointi 4 op Tavoitteet : Oppija perehtyy organisaatiokulttuuriin ja sen merkitykseen sekä organisaatiokäyttäytymiseen. sekä sen merkitykseen muutoksen hallinnassa. Oppija perehtyy yksilön ja työn suhteeseen ja muuttuvan toimintaympäristön vaikutuksiin ja esimiestyön psykodynamiikkaan - organisaatiokulttuuri ja sen merkitys johtamisessa - muutoksen johtaminen ja muutoksen hallinta - työssä jaksaminen; työstressi, työuupumus, työtyytyväisyys, työn ilo, työimu - työpaikan ihmissuhteet; vuorovaikutus, ristiriitatilanteet, työpaikkakiusaaminen, esimieheys, ikääntyvä työntekijä

19 19 Luennot, opetuskeskustelu, yhteistoiminnallinen oppiminen, oppimistehtävä tai tentti Arviointi: 0-5 Kirjallisuus: Heiskanen Mia, Lehikoinen Sari Muutosviestinnän voimapaperi. Talentum. Helsinki.. Juuti Pauli, Virtanen Petri Organisaatiomuutos. Otava. Helsinki. Järvinen Pekka Esimiestyö ongelmatilanteissa konfliktien luomat haasteet työyhteisössä. WSOY. Juva. Schein Edgar. Organisaatiokulttuuri ja johtaminen. Weilin & Göös. Espoo. Tammi Outi Esimies tukee muutoksessa. Kuntatyö kunnossa. Kuntien eläkevakuutus. Muut ajankohtaiset artikkelit ja kirjallisuus Alustukset, keskustelut, yhteistoiminnallinen oppiminen, videot ja mahd. harjoitukset Liiketoiminnallinen osaaminen 14 op Terveystaloustiede 6 op Opiskellaan Itä-Suomen yliopiston terveystaloustieteen perusopintojen opintovaatimusten mukaan. Talouden suunnittelu ja taloudellinen ohjaus 5 op Tavoitteena on, että oppija - osaa tuotteistaa sosiaali- ja terveysalan palveluja - osaa sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannuslaskennan ja hinnoittelun perusteet - osaa budjetoida ja ymmärtää budjetin merkityksen taloudellisen ohjauksen välineenä - osaa arvioida toiminnan taloudellista tuloksellisuutta - palvelujen tuotteistamisen perusteet - sosiaali- ja terveysalan organisaation taloudellisen suunnittelun peruslähtökohdat sekä toiminta- ja taloussuunnitteluprosessi - sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavan organisaation kustannuslaskenta ja hinnoittelu sekä rahalaskelmat (niiden sisältö ja merkitys) - taloudellinen tuloksellisuus, tuloslaskelma, tase, mittarit

20 20 Luennot, verkkotyöskentely, tentti / arvioitava tehtävä Arviointi: 0-5 Kirjallisuus: Alhola Kari Toimintolaskenta Perusteet ja käytäntö. WSOY. Juva Jaakkola & knit Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua. Opas yrityksille. Tekes. Helsinki. Jämsä & Manninen Osaamisen tuotteistaminen sosiaali- ja terveysalalla. Tummavuoren kirjapaino. Oy. Vantaa. Neilimo & Uusi-Rauva Johdon laskentatoimi. Edita. Helsinki. Telaranta, S. & knit (toim.) Johtamisen näkökulmat. (Talousnäkökulma sivulta 373 alkaen). Tampereen ammattikorkeakoulu, Sarja C: Oppimateriaaleja 14. Tampere. Markkinointiajattelu 3 op Tavoitteet: Tavoitteena on, että oppija tuntee markkinointiajattelun keskeiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden toiminnassa. - markkinointiajattelun ulottuvuudet erityisesti palvelujen markkinoinnissa - markkinointikeinot sosiaali- ja terveysalalla - kokonaisvaltaisen palvelujen markkinointimalli ja sen soveltamisen sosiaali- ja terveysalalla - markkinoinnin kilpailukeinot ja niiden käyttö sosiaali- ja terveysalalla Luennot ja kirjatentti/ arvioitava tehtävä Arviointi: 0-5 Kirjallisuus: Lämsä, Uusitalo Palvelujen markkinointi esimiestyön haasteena. Edita. Helsinki. Vuokko P Nonprofit - organisaatioiden markkinointi. WSOY. Porvoo. Muu kirjallisuus ja artikkelit

21 21 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 15 op Tutkimus- ja kehittämistyön menetelmät 4 op Tavoitteet: Oppija saa lisävalmiuksia tieteellisen tekstin ymmärtämiseen ja arviointiin sekä tutkimustiedon käyttöön. Hän syventää näkemystään määrällisen ja laadullisen tutkimuksen eroista, käytöstä ja tutkimusprosessista. Oppija perehtyy määrällisessä tutkimuksessa käytettäviin tilasto-ohjelmiin aineiston käsittelyssä, harjaantuu tulosten analysoinnissa ja päätelmien tekemisessä. Oppija perehtyy erilaisiin laadullisen tutkimuksen menetelmiin, aineiston keruuseen, analysointiin ja tulosten esittämiseen Oppija perehtyy erilaisiin kehittämistyön menetelmiin, projektityöskentelyn vaiheisiin ja soveltaa oppimaansa kehittämistehtävässä. Oppija sisäistää tutkivan ja kehittävän työotteen itsensä ja työyhteisönsä kehittämiseksi. - tutkimus näyttöön perustuvan toiminnan lähtökohtana - määrällinen ja laadullinen tutkimus, erot, käyttö ja tutkimusprosessin eteneminen - määrällisen tutkimuksen aineiston hankintamenetelmät, mittarit ja mitta-asteikot - tilastomatematiikan perusteet, tilasto-ohjelman käyttö ja aineiston kuvaaminen graafisin menetelmin - laadullisen tutkimuksen erilaisia menetelmiä, aineiston hankintamenetelmät ja analysointi, tulosten esittäminen - erilaiset sosiaali- ja terveysalan ja hyvinvointiteknologian kehittämisprojektit - projektityöskentelyn vaiheet, projektin hallinnointi, hankehakemusten ja -rahoituksen hakeminen Osallistuminen lähiopetukseen, harjoituksiin ja seminaarityöskentelyyn, itsenäinen perehtyminen oman alan tutkimusraportteihin ja niiden analysointi. Kehittämistyön kirjallisuuteen ja raportteihin perehtyminen. Arviointi: 0-5 Kirjallisuus: Eskola Juha, Suoranta Jari Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Vastapaino. Tampere. Hirsijärvi Sirkka, Remes Pirkko, Sajavaara Paula Tutki ja kirjoita. Tammi. Helsinki. Janhonen Sirpa, Nikkonen Merja. (toim.) Laadulliset tutkimusmenetelmät hoitotieteessä. WSOY. Helsinki. Paunonen Marita, Vehviläinen-Julkunen Katri Hoitotieteen tutkimusmetodiikka. WSOY. Helsinki.

22 22 Tuomi Jouni, Sarajärvi Anneli Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Tammi. Helsinki Ruuska Kai Pidä projekti hallinnassa: suunnittelu, menetelmät, vuorovaikutus. Talentum. Helsinki. Ruuska Kai Terveydenhuollon projektinhallinta: mallit, työkalut, ihmiset. Talentum. Helsinki. Seppänen-Järvelä Riitta, Vataja Katri (toim.) Työyhteisö uusille urille: kehittäminen osaksi arjen työtä. PS-kustannus. Juva. Työn ja työyhteisön kehittämistehtävä 11 op Tavoitteet ja sisältö: Oppija sisäistää kehittävän, tutkivan ja arvioivan työotteen sekä omassa johtajuuteen kasvussaan että työyhteisön kehittämisessä. Työn ja työyhteisön kehittämistehtävässä oppija hyödyntää muissa opinnoissa omaksumiaan menetelmällisiä valmiuksia ja yhdistää osaamisensa työnsä ja työyhteisönsä kehittämiseksi yhteistyössä moniammatillisten tiimien kanssa. Oman kehittämistehtävän ideointi, suunnittelu, toteutus, esittäminen ja arviointi, osallistuminen kehittämistehtävien ideointi-, suunnittelu ja päättöseminaareihin. Arviointi: 0 5 Päivitys