HALLINTO JA JOHTAMINEN, ERIKOISTUMISOPINNOT, IISALMI KUOPIO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HALLINTO JA JOHTAMINEN, ERIKOISTUMISOPINNOT, IISALMI KUOPIO"

Transkriptio

1 S O S I A A L I - J A T E R V E Y S A L A Opetussuunnitelma HALLINTO JA JOHTAMINEN, ERIKOISTUMISOPINNOT, IISALMI KUOPIO

2 2 SISÄLLYS 1 KOULUTUKSEN LÄHTÖKOHTIA KOULUTUKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET KOULUTUKSEN KOHDERYHMÄ OPPIMISNÄKEMYS JA TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN JA ARVIOINTI KOULUTUKSEN SISÄLTÖ JA RAKENNE OPINTOJAKSOKUVAUKSET... 10

3 3 1 KOULUTUKSEN LÄHTÖKOHTIA Ammattikorkeakoulujen erikoistumisopinnot ovat ammatillisiin jatkotutkintoihin johtavia tai muuta tutkintojärjestelmää täydentäviä, laajoja täydennyskoulutusohjelmia, joita järjestetään korkeakoulututkinnon taikka ammatillisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittaneille ja muille riittävät opiskeluvalmiudet omaaville. Ammattikorkea-kouluopinnoista annetun asetuksen (A 352/2003) 12 :n mukaan erikoistumisopintojen laajuus on op ja erityisestä syystä opetusministeriö voi vahvistaa erikoistumisopintojen laajuuden 60 op laajemmaksi. Perusteluja koulutustarpeelle Sosiaali- ja terveydenhuollossa on 2010-luvulla tapahtunut runsaasti nopeita ja laajoja muutoksia, jotka ovat aiheuttaneet lisävaatimuksia sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehittämiselle sekä johtamiselle. Merkittäviä muutoksia ovat olleet mm. väestömuutokset, kansantaloudellisen tilanteen muutokset, teknologian kehittyminen, kansainvälistyminen sekä väestön vaatimustason nousu. Enää eivät entiset toimintamallit ja resurssien jakoperusteet toimi. Tutkijoiden mukaan on suuria kuntakohtaisia eroja palvelurakenteissa, hoitokäytännöissä, palvelujen saatavuudessa ja kustannuksissa. Eri palvelualojen toiminnalliset rajat hämärtyvät ja palveluja pyritään tuottamaan asiakaslähtöisesti yli organisaatiorajojen. Puhutaan saumattomista palveluketjuista ja verkostoitumisesta. Palveluketjujen toimivuus edellyttää saumatonta tiedonkulkua ja tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksien hyödyntämistä eri asiantuntijoiden ja organisaatioiden välillä. Se edellyttää myös laajaa, uudenlaista osaamista ja toimintojen yhteensovittamista sekä työnjakoa sekä tehokkuutta. Johtotehtävissä olevilta edellytetään kykyä jatkuvaan palvelutuotannon laadun arviointiin ja kehittämiseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden ja palveluiden järjestäminen asiakaslähtöisesti ja taloudellisesti kestävästi edellyttää verkostomaista toimintaa. Meneillään oleva kunta- ja palvelurakenneuudistus vaikuttaa laajasti sosiaali- ja terveydenhuollon kenttään. Muutosjohtamisen osaaminen korostuu. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman (KASTE) keskeisenä tavoitteena on turvata henkilöstön saatavuus, osaaminen ja työssä jaksaminen. Merkittäviä keinoja tähän pääsemiseksi ovat inhimillisten voimavarojen johtaminen, työtä ja työyksikköjä koskevan tiedon tuottaminen ja hyödyntäminen sekä organisaation oppimisen tukeminen. Kehittämisohjelman tavoitteena on lisätä sosiaali- ja terveysalan ja sen johtamisen houkuttelevuutta. Johtamisen haasteena on asiakaskeskeisten ja vaikuttavien palveluiden tuottaminen ja varautuminen lisääntyvän kansainvälistymisen tuomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Koulutushaasteita tuo myös erityisesti kunta-alan työntekijöiden eläkkeelle siirtyminen. Kuntaalalta siirtyy eläkkeelle henkeä vuosina Se on 63,2 prosenttia nykyisistä kuntaalan työntekijöistä. Eläkepoistuma on suurin vuosina 2014 ja 2015, jolloin kumpanakin vuonna

4 4 siirtyy yli henkeä eläkkeelle. Erityisesti lähijohtajista on pulaa lähivuosina, jolloin osastonhoitajien eläkepoistuma on lähes 80 %. (Kuntien eläkevakuutuksen raportteja 2/2009.) Kunta-alan työntekijöiden alueellinen ja paikallinen poistuma työelämästä on suuri, jolloin alueellisen koulutustarpeen huomiointi on tärkeää erityisesti Pohjois-Suomessa. Ylä-Savon seutukunnassa eläkepoistuma on vuosina % ja Kuopion seutukunnassa 36 %. Esimerkiksi Itä-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstöstä suurin eläkepoistuma on osastonhoitajien ryhmässä, eläkkeelle jää vuoteen 2020 mennessä yhteensä 136 osastonhoitajaa (70 %). ( Itä- Suomen erikoissairaanhoidon selvityshanke ISER Raportti ) Tulevaisuudessa henkilökunnasta vallitsee todellinen pula ja organisaatioiden madaltamis-tendenssi vahvistuu. Tästä seuraa se, ettei poistuman korvausaste ole välttämättä 100 %. On oletettavaa, että tulevaisuudessa lähijohtaminen on entistä enemmän tiimiperusteista työtä, lähijohtajien osallistuessa myös entistä enemmän perustyöhön. (Jääskeläinen & Viita 2003). Hallinnon ja johtamisen koulutustarvetta on sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Koulutuksessa tulee huomioida tulevaisuuden lähijohtajan osaamisvaatimukset, hänellä tulee olla vahvan perusammattitaidon lisäksi johtamisen, liiketoiminnan ja tutkimus- ja kehittämistoiminnan valmiudet.

5 5 2 KOULUTUKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET Hallinnon ja johtamisen erikoistumisopintojen tarkoituksena on syventää sosiaali- ja terveydenhuollon erilaisissa toimintaympäristöissä esimiestehtävissä työskentelevien tai niihin tehtäviin suunnittelevien työntekijöiden johtamistehtävissä tarvittavaa hallinnollista ja johtamisosaamista. Hallinnon ja johtamisen osaamisalueiksi voidaan nimetä johtamisosaaminen, tutkimus- ja kehittämisosaaminen, liiketoiminnallinen osaaminen ja alan substanssiosaaminen. Erikoistumisopinnoilla kehitetään näitä osaamisalueita (kuvio 1). MUUTTUVA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAYMPÄRISTÖ K O K O N A I S N Ä K E M Y S S T R A T E G I S E S T A 1 A J A T T E L U S T A Johtamisosaaminen - johtajuus ja esimiehenä kehittyminen - henkilöstöjohtaminen - henkilöstön osaamisen johtaminen ja hyvinvoinnin tukeminen - muutoksen johtaminen - sisäinen yrittäjyys, tiimityö ja verkostoituminen Tutkimus- ja kehittämisosaaminen - tutkimus-, innovaatio- ja kehittämismenetelmien osaaminen - näyttöön perustuvan toiminnan ja laadunhallinnan kehittäminen - terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen - eettisyys - sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminnan kehittäminen - sosiaali- ja terveydenhuollon tieto-järjestelmien hyödyntäminen Liiketoiminnallinen osaaminen - terveystaloustiede - talouden suunnittelu ja ohjaus - markkinointiajattelu Substanssiosaaminen - oman ammatillisen osaamisen kehittyminen Kuvio 1. Hallinnon ja johtamisen osaamisalueet ja niiden kehittäminen erikoistumisopinnoilla

6 6 Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnon ja johtamisen erikoistumisopintojen tavoitteena on - syventää näkemystä muuttuvasta sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöstä ja palvelujen tuottamisesta - syventää näkemystä organisaation kokonaisstrategiasta ja sen merkityksestä kehittämiselle ja johtamiselle - perehtyä johtajuuteen ja saada valmiuksia esimiehenä kehittymiseen - kehittää henkilöstön osaamisen johtamisessa ja hyvinvoinnin tukemisessa tarvittavia valmiuksia sekä muutosjohtamisen, sisäisen yrittäjyyden, tiimityön ja verkostoitumisen valmiuksia - syventää tutkimus- ja projekti- ja kehittämistoiminnan valmiuksia - saada voimavaroja tutkivan ja kehittävän, näyttöön perustuvan työotteen hallintaan - syventää valmiuksia palvelujen kehittämiseen ja laadunhallintaan huomioiden eettisyys sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen - syventää näkemystä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminnasta ja sen kehittämisestä - oppia hyödyntämään sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiä tiedonvälityksessä, laadunhallinnassa, menetelmien arvioinnissa ja kustannusten seurannassa - lisätä liiketoiminnallisen suunnittelun ja ohjauksen sekä markkinoinnin taitoja - kehittää ammatillista osaamista perehtymällä uusimpaan tutkimustietoon - kehittää suullisen ja kirjallisen viestinnän taitoja oppimistehtävien kautta ja harjaannuttaa uuden teknologian käyttöä erilaisissa esitystilanteissa. Opiskelu tapahtuu moniammatillisessa ryhmässä ja näin osaltaan edesauttaa yhteistyötaitojen oppimista ja kehittämistä.

7 7 3 KOULUTUKSEN KOHDERYHMÄ Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan opistoasteen tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille, jotka haluavat syventää hallinnollista ja työnjohdollista osaamista. Koulutukseen hakeutuvilta edellytetään vähintään kahden vuoden työkokemusta sosiaali- tai terveysalalta tutkinnon suorittamisen jälkeen. 4 OPPIMISNÄKEMYS JA TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ Oppija nähdään aktiivisena, omatoimisena tiedonhakijana ja käsittelijänä, kriittisenä arvioijana ja reflektoijana, joka pystyy joustavasti toimimaan opiskelijaryhmän jäsenenä ja tuottamaan uusia ajatuksia. Oppija osaa laatia omat henkilökohtaiset tavoitteensa, ja esittää ne opintojen alussa henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassaan (HOPS). Hallinnon ja johtamisen erikoisopintojen suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana on näkemys siitä, että oppimisen tulee linkittyä oppijan aikaisempiin tietoihin ja kokemuksiin. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että oppimistehtävät pyritään rakentamaan sellaisiksi, että ne jäsentävät aikaisempaa tietoa. Oppijat työstävät ja rakentavat tietoa edelleen yhdessä keskustellen ja pohtien. Oppija sitoo opittavat asiat omaan työhönsä, toimintaympäristöönsä ja työelämästä esiin nouseviin kysymyksiin sekä ammatilliseen kasvuprosessiinsa. Oppimistehtävät suunnitellaan palvelemaan johtamis- ja esimiestyössä tarvittavan osaamisen syventämistä. Oppija tekee opintojen aikana työyhteisöön liittyvän kehittämistehtävän. Hallinnon ja johtamisen erikoisopintojen toteuttamisessa korostetaan työelämäyhteistyötä, tutkivaa oppimista ja verkostojen kehittämistä. Oppija arvioi omaa oppimisprosessiaan ja oppimistuloksiaan, ja pystyy kehittämään ja muuttamaan toimintaansa tässä suhteessa työelämän tarpeet huomioiden. Hän pyytää palautetta opiskelijaryhmältään (vertaisarviointi) ja muilta yhteistyöverkostonsa toimijoilta. 5 KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN JA ARVIOINTI Koulutuksen laajuus on 60 op. Opinnot alkavat tammikuussa 2013 ja kestävät 2 vuotta (Opiskeluaika on ). Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, johon sisältyy lähi- ja etäjaksoja. Lähiopetuspäiviä on 2 3 päivää kuukaudessa. Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohella.

8 8 Opetusmenetelminä käytetään luentoja, opetuskeskusteluja, seminaareja, opintokäyntejä, yhteisöllistä opiskelua ja aktiivista itseopiskelua, kuten kirjallisuuteen ja tutkimuksiin perehtymistä. Opetus toteutetaan osittain verkko-opiskeluna (Moodle). Suoritukset voivat olla kirjallisia etätehtäviä tai tenttejä. Oppija tekee omaan työhönsä / työyhteisöön liittyvän kehittämistehtävän. Arviointi Arvioinnilla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla ohjataan, tuetaan ja seurataan oppimista ja opettamista. Arvioinnin tehtävänä on - tukea oppijan oppimisprosessia ja vastuullisuutta sekä itsearviointikykyä - vahvistaa oppijan motivaatiota opiskeluun - seurata oppijan oppimisprosessia ja ohjata häntä löytämään henkilökohtaisesti sopivimmat tavat oppia sekä tukea myös yhteistoiminnallisuutta oppimisessa - tuottaa tietoa oppijan osaamisen tasosta seuraamalla, kuinka syvällisesti hän ymmärtää ja hallitsee opetussuunnitelman edellyttämää ammattitaidon oppimista - antaa koko oppilaitokselle palautetta oman opetustoiminnan tuloksellisuudesta ja opetustoimien vaikuttavuudesta - antaa työnantajille tietoa oppijoiden osaamisen tasosta. Opiskeluprosessiin liittyy arviointia, jolloin oppija tekee itsearviointia, osallistuu vertaisarviointiin ja saa palautetta eri asiantuntijoilta ja samalla oppija kehittää kriittisyyttä. Arviointi sisältää mm. oppimisen tason arviointia (0-5), asenteiden ja kehittymisprosessin arviointia sekä tiedon käytäntöön soveltamistaitoja. Oppija laatii opiskelunsa loppuvaiheessa hallinnon ja johtamisen osaamisestaan näyteportfolion asiantuntijuutensa markkinointia varten. Arviointiperusteet Opiskelijoiden kanssa laaditaan koulutuksen alussa arviointisuunnitelma opintojaksojen arvioinnista ja opintojaksojen arvioitavista tehtävistä, tenteistä tai muista suorituksista. Myös koulutuksen aikana laadittava kehittämistehtävä arvioidaan. Oppijan opiskelua ja ammatillista osaamista verrataan opetussuunnitelmassa ja henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa esitettyihin tavoitteisiin. Arvioinnissa voidaan käyttää joko numeerista asteikkoa tai hyväksytty-hylätty asteikkoa. Hyväksytyt numeeriset arvosanaluokat ovat kiitettävä 5, hyvä 4-3, tyydyttävä 2-1. Opintojaksojen ilmoittaminen ja rekisteröiminen Suoritetuista opintojaksoista pidetään oppilaitoksessa rekisteriä. Halutessaan oppija voi saada suorituksistaan rekisteriotteen/opintokortin

9 9 6 KOULUTUKSEN SISÄLTÖ JA RAKENNE Orientoivat opinnot Hallinnon ja johtamisen erikoistumisopintojen orientoivat opinnot Tieto- ja viestintätekniikka, tiedonhankinta ja -hallinta Muuttuva sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö Hyvinvointipolitiikka, poliittishallinnollinen ja taloudellinen ohjaus Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen Johtamisosaaminen Strateginen johtaminen ja laadunhallinta Johtajuus ja johtajana kehittyminen Henkilöstöjohtaminen Verkostojen johtaminen Organisaatiokulttuuri, muutosjohtaminen ja työhyvinvointi 4 op 1 op 3 op 6 op 3 op 3 op 21 op 4 op 4 op 6 op 3 op 4 op Liiketoiminnallinen osaaminen Terveystaloustiede Talouden suunnittelu ja taloudellinen ohjaus Markkinointiajattelu 14 op 6 op 5 op 3 op Tutkimus- ja kehittämisosaaminen Tutkimus- ja kehittämistyön menetelmät Työn ja työyhteisön kehittämistehtävä 15 op 4 op 11 op

10 10

11 11 7 OPINTOJAKSOKUVAUKSET Orientoivat opinnot 4 op Hallinnon ja johtamisen erikoistumisopintojen orientoivat opinnot 1 op Tavoitteet: Opiskelija orientoituu hallinnon ja johtamisen erikoistumisopintoihin. Opiskelija lisää itsetuntemustaan arvioimalla itseään ja omia voimavarojaan oppijana. Opiskelija määrittelee omat oppimistavoitteensa omista lähtökohdistaan. Keskeisinä sisältöalueina on - itsetuntemus - itseohjautuvuus - ammatillinen kasvu ja uusiutuminen ja kasvu johtajuuteen - oppiminen ja opiskelu - ammatillisen kehittymisen arviointi, vertaisarviointi Osallistuminen lähiopetukseen (kirjaston palvelut, opiskelijapalvelut). Henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekeminen. Osallistuminen henkilökohtaisiin ja pienryhmä kehityskeskusteluihin Arviointi: Hyväksytty / hylätty Kirjallisuus: Heinilä Henna, Kalli Pekka, Ranne Kaarina (toim.) Tutkiva oppiminen ja pedagoginen asiantuntijuus. Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja A. Helsinki. Janhonen S. & Vanhanen-Nuutinen L. (toim.) Kohti asiantuntijuutta: oppiminen ja ammatillinen kasvu sosiaali- ja terveysalalla. WSOY. Helsinki Poikela E., Poikela S. (toim.) Ongelmista oppimisen iloa. Ongelmaperustaisen pedagogiikan kokeiluja ja kehittämistä. Vammalan kirjapaino Oy. Tampere. Muu ajankohtainen kirjallisuus

12 12 Tieto- ja viestintätekniikka, tiedonhankinta ja -hallinta 3 op Tavoitteet: Oppija oppii hakemaan tietoa verkosta ja kirjastojen tietokannoista ja arvioimaan saamansa tiedon laatua. Hän syventää tekstinkäsittelyn ja taulukkolaskennan valmiuksiaan ja perehtyy esitysgrafiikan tuottamiseen. Oppija perehtyy hyvinvointiteknologiahankkeisiin, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluketjuihin ja tiedonkulkuun erilaisissa tietojärjestelmissä ja näiden antamiin mahdollisuuksiin kehittää sosiaali- ja terveysalan työtä. Lisäksi oppija osaa käyttää verkkooppimisympäristöä opiskelussaan ja tieto- ja viestintätekniikan valmiuksiaan oppimistehtävissä. - verkko-oppimisen perusteet ja Moodle verkko-oppimisympäristönä - tiedonhaku erilaisista tietokannoista ja Internetistä, Internetissä olevan terveystiedon laadunarviointi ja -kriteerit - tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, esitysgrafiikan tuottaminen - sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät ja tietojen käyttö - lähijohtajan vastuualue tietosuojan ja -turvallisuuden ylläpitämisessä ja kehittämisessä - sähköinen terveys- ja potilaskertomus, hoito- ja palvelusuunnitelma ja sähköisen kirjaamisen haasteet - hyvinvointiteknologiahankkeet, toimintaprosessien ja palveluketjujen kartoitus ja mallintaminen Lähiopetukseen ja harjoituksiin osallistuminen, kirjallisuuteen perehtyminen ja harjoitustehtävien tekeminen. Arviointi: Hyväksytty / hylätty Kirjallisuus: Kirjallisuus ilmoitetaan opintojen alussa.

13 13 Muuttuva sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö 6 op Hyvinvointipolitiikka, poliittishallinnollinen ja taloudellinen ohjaus 3 op Tavoitteet: Opiskelija tuntee hyvinvointivaltiomallit sekä niiden muutospaineet globalisoituvassa taloudessa. Hän tuntee taloudellisen kasvun ja hyvinvointipolitiikan kytkennät sekä sosiaali- ja terveyspolitiikan tavoitteet ja kustannukset. Hän osaa arvioida sosiaali- ja terveyspoliittisia linjauksia kansalaisten hyvinvoinnin näkökulmasta sekä osaa ottaa nämä huomioon työorganisaationsa toiminnassa. Oppija tietää sosiaali- ja terveydenhuollon keskeisen lainsäädännön ja tuntee alueellisen ja kunnallisen päätöksentekojärjestelmän sekä kuntatalouden rakenteet ja muutoshaasteet. Oppija ymmärtää kunnan päätöksenteon ja talouden vaikutuksen sosiaali- ja terveyspalvelujen toteuttamiseen sekä osaa vaikuttaa palvelutuotannon kehittämiseen. - hyvinvointivaltiot globalisoituvassa taloudessa. - hyvinvointivaltio ja talouskasvu. - sosiaali- ja terveyspolitiikan tavoitteet ja kustannukset. - sosiaali- ja terveyspolitiikan valinnat 2010-luvulla. - sosiaali- ja terveydenhuollon keskeinen lainsäädäntö. - sosiaali- ja terveydenhuollon keskeiset toimenpideohjelmat - kuntien ja kuntayhtymien toiminta sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjänä. - valtion taloudellinen ohjaus ja kuntatalous. Luennot, opetuskeskustelut, yhteistoiminnallinen oppiminen ja oppimistehtävä tai Luennot, opetuskeskustelut, yhteistoiminnallinen oppiminen ja tentti Arviointi: Arviointi: 0-5 Kirjallisuus: Ihalainen, J. ja Kettunen, T Turvaverkko vai trampoliini, sosiaaliturvan mahdollisuudet. Helsinki. Sanoma Pro OY. Kananoja, A.; Niiranen, V. & Jokiranta, H Kunnallinen sosiaalipolitiikka. Osallisuutta ja yhteistä vastuuta. Juva.. PS-kustannus. Suomalaisten hyvinvointi Vaarama, M.; Moisio, P. & Karvonen, S. (toim). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Muut ajankohtaiset lähteet.

14 14 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen 3 op Tavoitteet: Opiskelija tuntee kunnan vastuun sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjänä sekä yksityisen ja kolmannen sektorin mahdollisuudet palvelujen tuottajina. Hän tuntee sosiaali- ja terveys-palvelujen taloudelliset ja toiminnalliset kehittämishaasteet sekä palvelurakenteen kehittämistarpeet. Opiskelija osaa tarkastella sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistä pitkällä aika välillä ja osaa vaikuttaa paikallisten kehittämisohjelmien rakentamiseen. - sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisen vaihtoehdot erilaisissa toimintaympäristöissä. - sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien yhteistyö (sopimukset ja kilpailuttaminen) - palvelurakenteen kehittäminen palvelujen kysyntää vastaavaksi (hoidon porrastus) - palvelukulttuurin ja -laadun kehittäminen - asiakaslähtöiset palveluketjut ja tietoteknologia Luennot, yhteistoiminnallinen oppiminen ja oppimistehtävä tai Luennot, yhteistoiminnallinen oppiminen ja kirjatentti (kirjallisuus sovitaan opintojakson alussa) Arviointi: 0-5 Kirjallisuus ilmoitetaan opintojen alussa

15 15 Johtamisosaaminen 21 op Strateginen johtaminen ja laadunhallinta 4 op Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää laaja-alaisesti kokonaisvaltaisen strategisen ajattelun eri näkökulmat ja strategioiden merkityksen organisaation sekä toimintayksikön suunnittelussa, päätöksenteossa ja ohjauksessa, sekä tuloksellisuuden ja laadun seurannassa. Opiskelija sisäistää asiakaskeskeisen palvelun laadun ja laadun muut näkökulmat osaksi jatkuvaa laadunparantamista ja kokonaisvaltaista, prosessien ja työyhteisön kehittämistä. Oppija perehtyy laatujohtamisen avulla laadunohjaukseen ja laadunhallinnan periaatteisiin sekä laatujärjestelmiin ja laatujohtamisen työkaluihin ja kehittämismenetelmiin sekä laatusuosituksiin ja standardeihin. Opiskelija saa valmiudet soveltaa kehittämismenetelmiä omassa työssään ja hän pystyy laadunarviointiin ja sen mittaamiseen. Oppija syventää näkemystään sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan vaikuttavuudesta ja vaikuttavuuden arvioinnista sekä näyttöön perustuvasta toiminnasta. - kokonaisvaltainen näkemys strategisesta ajattelusta ja sen eri näkökulmat - strategisen johtamisen peruskäsitteet ja lähtökohdat - strateginen johtaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa - Balanced Scorecard - tasapainoisen suunnittelun ja johtamisen apuna - laadunmäärittely ja laadun eri näkökulmat, asiakaskeskeisyys - laatujärjestelmät ja laadun kehittämismenetelmät ja -työkalut - hyvinvointipalvelujen laatu, hoivapalveluihin liittyvät kansainväliset ja kansalliset standardit, laatunormit, kriteerit ja hoitosuositukset - näyttöön perustuva toiminta ja johtaminen, vaikuttavuusnäkökulma - omavalvonta Luennot, yhteistoiminnallinen oppiminen, laatutyön kehittämismenetelmän käytön harjoitus/-sovellustehtävä ja sen esittäminen seminaarissa, verkkotyöskentely. Arviointi: 0 5 Kirjallisuus: EFQM Excellence Model Erinomaiset organisaatiot kehittävät toimintaansa ja ylläpitävät sitä tasolla, joka täyttää tai ylittää kaikkien sidosryhmien odotukset. Laatukeskus. Helsinki. Kujala Eila Asiakaslähtöinen laadunhallinnan malli. Väitöskirja. Tampereen yliopisto. Tampere. Lumijärvi Ismo, Jylhäsaari Jussi Laatujohtaminen ja julkinen sektori. Laadun ja tuloksen tasapaino johtamisessa. Tammer- Paino Oy. Tampere Hokkanen Simo, Strömberg Oiva Laatuun johtaminen. PainoPorras. Jyväskylä.

16 16 Tuominen, K Balanced scorecard pähkinässä.turku.elektroninen aineisto:verkkokirja, Savonia-AMK Sähköinen aineisto. Tuomi L.& SumkinT Strategia arjessa : oivalluksia organisaation uudistajille:wsoypro.helsinki. Santalainen Timo Strateginen ajattelu. Talentum. Helsinki Muut ajankohtaiset julkaisut ja tutkimuksia Johtajuus ja johtajana kehittyminen 4 op Tavoitteet: Oppija syventää käsitystään johtajuudesta, johtajan pätevyydestä, asiantuntijuudesta sekä johtajan kvalifikaatioista. Hän saa valmiuksia oman johtajuuteen kasvunsa kehittymiseen sekä organisaation ja toimintayksikön kokonaisvaltaiseen johtamiseen sekä lähiesimiehenä toimimiseen. Oppija oppii ymmärtämään johtamiseen liittyvät eri näkökulmat ja johtamis-järjestelmät. - johtamisen peruskäsitteet - johtajan pätevyys/asiantuntijuus- ja kvalifikaatiotarkastelua - johtajuus, johtajuuden muodot ja kehittyvä johtajuus - johtamisjärjestelmät ja johtaminen - organisaation / toimintayksikön johtaminen - johtamisen haasteet Luennot, verkkotyöskentely ja yhteistoiminnallinen oppiminen, tentti/ arvioitava tehtävä Arviointi: 0-5. Kirjallisuus: Havunen Risto, Lavikkala Anna Ongelmia ratkaiseva esimies. Talentum. Helsinki. Johtamisella laatua ja työhyvinvointia sosiaalialalle STM. Julkaisuja 17. Johtamisella vaikuttavuutta ja vetovoimaa hoitotyöhön STM. Julkaisuja 18. Järvinen Pekka Esimiestyö ongelmatilanteissa. Konfliktien luomat haasteet työyhteisöissä. WSOY. Helsinki. Niiranen Vuokko, Seppänen-Järvelä Riitta, Sinkkonen Merja, Vartiainen Pirkko Johtaminen sosiaalialalla. Helsingin yliopisto. Helsinki. Pentikäinen Markku Ensiaskeleet esimiehenä. WSOYpro. Helsinki. Surakka Tiina Osastonhoitaja ja johtaminen. Tammi. Helsinki.

17 17 Sydänmaanlakka Pentti Jatkuva uudistuminen: luovuuden ja innovatiivisuuden johtaminen. Talentum. Helsinki. Sydänmaanlakka Pentti Älykäs itsensä johtaminen: näkökulmia henkilökohtaiseen kasvuun. Talentum. Helsinki. Juuti Pauli, Rovio Esa, Innanen Mikko (toim.) Keskusteleva johtaminen. Otava. Helsinki. Muut sosiaali- ja terveydenhuollon ajankohtaiset johtamiseen liittyvät artikkelit ja tutkimukset. Henkilöstöjohtaminen 6 op Tavoitteet: Oppija perehtyy henkilöstön strategiseen suunnitteluun ja henkilöstöjohtamiseen ja sen osa-alueisiin sekä henkilöstövoimavarojen tarkoituksenmukaiseen käyttöön ja osaamisen kehit-tämiseen sekä sisäiseen yrittäjyyteen. - henkilöstöjohtaminen - henkilöstöstrategia johtamisen ja kehittämisen tukena - henkilöstösuunnittelu ja hankinta - henkilöstön osaamisen kehittäminen ja oppiva organisaatio-ajattelu - ikäystävällinen johtaminen - henkilöstövoimavarat ja empowerment -ajattelu - työoikeus ja siihen liittyvät kysymykset - työvuorojen suunnittelu - sisäinen yrittäjyys Luennot, opetuskeskustelu, yhteistoiminnallinen oppiminen ja oppimistehtävät tai tentti Arviointi: 0-5 Kirjallisuus: Kairinen Martti, Koskinen Seppo, Nieminen Kimmo, Ullakonoja Vesa, Valkonen Mika Työoikeus. WSOY. Helsinki. Kauhanen Juhani Henkilöstövoimavarojen johtaminen. WSOYpro. Helsinki. Saarinen Mauri Työsuhteen pelisäännöt. Talentum. Helsinki. Viitala Riitta Henkilöstöjohtaminen strateginen kilpailutekijä. Edita. Helsinki. Viitala. R., Laaksonen H., Niskanen J., Ollila S Lähijohtamisen perusteet terveydenhuollossa. Edita. Helsinki. Saarinen M Työsuhteen pelisäännöt. Talentum. Helsinki. Äimälä M.,Åström J., Nyyssölä M.,2012. Käytännön työoikeutta esimiehille. Sanoma Pro Oy. Helsinki. Muut ajankohtaiset artikkelit ja tutkimukset

18 18 Verkostojen johtaminen 3 op Tavoitteet: Oppija tunnistaa ryhmädynamiikan merkityksen, pystyy analysoimaan toimintansa vaikutuksia ryhmässä ja ryhmän vaikutukset omaan toimintaan. Oppija saa valmiuksia ryhmätilanteiden ja moniammatillisten tiimien ohjaukseen ja tiimeissä ja verkostoissa toimimiseen. - ryhmädynamiikka, moniammatilliset tiimit ja tiimissä toimiminen - tiimiorganisaatiot ja niiden johtaminen - verkostoituva asiakastyö ja verkostojen johtaminen Osallistuminen lähiopetukseen, yhteistoiminnallinen oppiminen, kirjallinen tehtävä /oman toimintatavan analyysi ryhmässä /tiimissä toimimisesta tai tentti Arviointi: Hyväksytty / Hylätty Kirjallisuus: Helin Kari Yhdessä menestymisen taito. Talentum. Helsinki. Koivukoski Sirpa, Palomäki Ulla Hoitotyön tiimikirja. Fioca. Helsinki. Mäkisalo Merja Yhdessä onnistumme. Opas työyhteisön kehittämiseen ja hyvinvointiin. Tammi. Helsinki. Peltonen Eija Lääkäreiden ja hoitajien työpari- ja tiimityö vastaanottojen toimintamalleina perusterveydenhuollossa. Väitöskirja. Kuopion yliopisto. Kuopio. Muut ajankohtaiset artikkelit ja kirjallisuus Organisaatiokulttuuri, muutosjohtaminen ja työhyvinvointi 4 op Tavoitteet : Oppija perehtyy organisaatiokulttuuriin ja sen merkitykseen sekä organisaatiokäyttäytymiseen. sekä sen merkitykseen muutoksen hallinnassa. Oppija perehtyy yksilön ja työn suhteeseen ja muuttuvan toimintaympäristön vaikutuksiin ja esimiestyön psykodynamiikkaan - organisaatiokulttuuri ja sen merkitys johtamisessa - muutoksen johtaminen ja muutoksen hallinta - työssä jaksaminen; työstressi, työuupumus, työtyytyväisyys, työn ilo, työimu - työpaikan ihmissuhteet; vuorovaikutus, ristiriitatilanteet, työpaikkakiusaaminen, esimieheys, ikääntyvä työntekijä

19 19 Luennot, opetuskeskustelu, yhteistoiminnallinen oppiminen, oppimistehtävä tai tentti Arviointi: 0-5 Kirjallisuus: Heiskanen Mia, Lehikoinen Sari Muutosviestinnän voimapaperi. Talentum. Helsinki.. Juuti Pauli, Virtanen Petri Organisaatiomuutos. Otava. Helsinki. Järvinen Pekka Esimiestyö ongelmatilanteissa konfliktien luomat haasteet työyhteisössä. WSOY. Juva. Schein Edgar. Organisaatiokulttuuri ja johtaminen. Weilin & Göös. Espoo. Tammi Outi Esimies tukee muutoksessa. Kuntatyö kunnossa. Kuntien eläkevakuutus. Muut ajankohtaiset artikkelit ja kirjallisuus Alustukset, keskustelut, yhteistoiminnallinen oppiminen, videot ja mahd. harjoitukset Liiketoiminnallinen osaaminen 14 op Terveystaloustiede 6 op Opiskellaan Itä-Suomen yliopiston terveystaloustieteen perusopintojen opintovaatimusten mukaan. Talouden suunnittelu ja taloudellinen ohjaus 5 op Tavoitteena on, että oppija - osaa tuotteistaa sosiaali- ja terveysalan palveluja - osaa sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannuslaskennan ja hinnoittelun perusteet - osaa budjetoida ja ymmärtää budjetin merkityksen taloudellisen ohjauksen välineenä - osaa arvioida toiminnan taloudellista tuloksellisuutta - palvelujen tuotteistamisen perusteet - sosiaali- ja terveysalan organisaation taloudellisen suunnittelun peruslähtökohdat sekä toiminta- ja taloussuunnitteluprosessi - sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavan organisaation kustannuslaskenta ja hinnoittelu sekä rahalaskelmat (niiden sisältö ja merkitys) - taloudellinen tuloksellisuus, tuloslaskelma, tase, mittarit

20 20 Luennot, verkkotyöskentely, tentti / arvioitava tehtävä Arviointi: 0-5 Kirjallisuus: Alhola Kari Toimintolaskenta Perusteet ja käytäntö. WSOY. Juva Jaakkola & knit Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua. Opas yrityksille. Tekes. Helsinki. Jämsä & Manninen Osaamisen tuotteistaminen sosiaali- ja terveysalalla. Tummavuoren kirjapaino. Oy. Vantaa. Neilimo & Uusi-Rauva Johdon laskentatoimi. Edita. Helsinki. Telaranta, S. & knit (toim.) Johtamisen näkökulmat. (Talousnäkökulma sivulta 373 alkaen). Tampereen ammattikorkeakoulu, Sarja C: Oppimateriaaleja 14. Tampere. Markkinointiajattelu 3 op Tavoitteet: Tavoitteena on, että oppija tuntee markkinointiajattelun keskeiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden toiminnassa. - markkinointiajattelun ulottuvuudet erityisesti palvelujen markkinoinnissa - markkinointikeinot sosiaali- ja terveysalalla - kokonaisvaltaisen palvelujen markkinointimalli ja sen soveltamisen sosiaali- ja terveysalalla - markkinoinnin kilpailukeinot ja niiden käyttö sosiaali- ja terveysalalla Luennot ja kirjatentti/ arvioitava tehtävä Arviointi: 0-5 Kirjallisuus: Lämsä, Uusitalo Palvelujen markkinointi esimiestyön haasteena. Edita. Helsinki. Vuokko P Nonprofit - organisaatioiden markkinointi. WSOY. Porvoo. Muu kirjallisuus ja artikkelit

21 21 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 15 op Tutkimus- ja kehittämistyön menetelmät 4 op Tavoitteet: Oppija saa lisävalmiuksia tieteellisen tekstin ymmärtämiseen ja arviointiin sekä tutkimustiedon käyttöön. Hän syventää näkemystään määrällisen ja laadullisen tutkimuksen eroista, käytöstä ja tutkimusprosessista. Oppija perehtyy määrällisessä tutkimuksessa käytettäviin tilasto-ohjelmiin aineiston käsittelyssä, harjaantuu tulosten analysoinnissa ja päätelmien tekemisessä. Oppija perehtyy erilaisiin laadullisen tutkimuksen menetelmiin, aineiston keruuseen, analysointiin ja tulosten esittämiseen Oppija perehtyy erilaisiin kehittämistyön menetelmiin, projektityöskentelyn vaiheisiin ja soveltaa oppimaansa kehittämistehtävässä. Oppija sisäistää tutkivan ja kehittävän työotteen itsensä ja työyhteisönsä kehittämiseksi. - tutkimus näyttöön perustuvan toiminnan lähtökohtana - määrällinen ja laadullinen tutkimus, erot, käyttö ja tutkimusprosessin eteneminen - määrällisen tutkimuksen aineiston hankintamenetelmät, mittarit ja mitta-asteikot - tilastomatematiikan perusteet, tilasto-ohjelman käyttö ja aineiston kuvaaminen graafisin menetelmin - laadullisen tutkimuksen erilaisia menetelmiä, aineiston hankintamenetelmät ja analysointi, tulosten esittäminen - erilaiset sosiaali- ja terveysalan ja hyvinvointiteknologian kehittämisprojektit - projektityöskentelyn vaiheet, projektin hallinnointi, hankehakemusten ja -rahoituksen hakeminen Osallistuminen lähiopetukseen, harjoituksiin ja seminaarityöskentelyyn, itsenäinen perehtyminen oman alan tutkimusraportteihin ja niiden analysointi. Kehittämistyön kirjallisuuteen ja raportteihin perehtyminen. Arviointi: 0-5 Kirjallisuus: Eskola Juha, Suoranta Jari Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Vastapaino. Tampere. Hirsijärvi Sirkka, Remes Pirkko, Sajavaara Paula Tutki ja kirjoita. Tammi. Helsinki. Janhonen Sirpa, Nikkonen Merja. (toim.) Laadulliset tutkimusmenetelmät hoitotieteessä. WSOY. Helsinki. Paunonen Marita, Vehviläinen-Julkunen Katri Hoitotieteen tutkimusmetodiikka. WSOY. Helsinki.

22 22 Tuomi Jouni, Sarajärvi Anneli Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Tammi. Helsinki Ruuska Kai Pidä projekti hallinnassa: suunnittelu, menetelmät, vuorovaikutus. Talentum. Helsinki. Ruuska Kai Terveydenhuollon projektinhallinta: mallit, työkalut, ihmiset. Talentum. Helsinki. Seppänen-Järvelä Riitta, Vataja Katri (toim.) Työyhteisö uusille urille: kehittäminen osaksi arjen työtä. PS-kustannus. Juva. Työn ja työyhteisön kehittämistehtävä 11 op Tavoitteet ja sisältö: Oppija sisäistää kehittävän, tutkivan ja arvioivan työotteen sekä omassa johtajuuteen kasvussaan että työyhteisön kehittämisessä. Työn ja työyhteisön kehittämistehtävässä oppija hyödyntää muissa opinnoissa omaksumiaan menetelmällisiä valmiuksia ja yhdistää osaamisensa työnsä ja työyhteisönsä kehittämiseksi yhteistyössä moniammatillisten tiimien kanssa. Oman kehittämistehtävän ideointi, suunnittelu, toteutus, esittäminen ja arviointi, osallistuminen kehittämistehtävien ideointi-, suunnittelu ja päättöseminaareihin. Arviointi: 0 5 Päivitys

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2011. Lahden ammattikorkeakoulu Aikuiskoulutus Sosiaali- ja terveysala

OPINTO-OPAS 2011. Lahden ammattikorkeakoulu Aikuiskoulutus Sosiaali- ja terveysala OPINTO-OPAS 2011 Lahden ammattikorkeakoulu Aikuiskoulutus Sosiaali- ja terveysala Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot 30 op Työyhteisön johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla Fysioterapian,

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Haavahoidon erikoistumiskoulutuksen valtakunnalliseen verkostoon kuuluu Salla Seppänen (koordinointi), Päivi Virkki Savonia-amk, Ansa Iivanainen, Mamk,

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin

Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin Hyvinvointia yhteistuumin seminaari 1.12.2005 Professori Tampereen yliopiston Porin yksikkö 12/7/2005 1 Tampereen yliopiston Porin

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS

YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS Master s Degree Programme in Entrepreneurial and Business Competence YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 op OPS 2014 2016 Tradenomi (ylempi amk) Koulutuksesta valmistuu tradenomi (ylempi

Lisätiedot

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate UEF EXECUTIVE MBA JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN KOULUTUSOHJELMA aducate.fi @weaducate facebook.com/weaducate UEF EMBA-opinnot SMART AT WORK Kenelle: Itä-Suomen yliopiston UEF EMBA -koulutusohjelma on tarkoitettu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutuksen toteutuksen arviointi Hannele Laaksonen

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutuksen toteutuksen arviointi Hannele Laaksonen Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutuksen toteutuksen arviointi Hannele Laaksonen TIIVISTELMÄ Sosiaali- ja terveysalan johtamisen YAMK-koulutus alkoi Tampereen ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy

Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy Koulutuksen tavoitteet Kognitiivisen työnohjaajakoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saa tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia yksilöiden, ryhmien ja työyhteisöjen työnohjaajana sekä työyhteisöjen

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu Joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, PL 52, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa päivittämään

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

OPINTO OPAS Lahden ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op

OPINTO OPAS Lahden ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op OPINTO OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE 16 OP Valmentavan koulutuksen tarkoituksena

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

MILLÄ RAVITSEMUSOSAAMISELLA

MILLÄ RAVITSEMUSOSAAMISELLA MILLÄ RAVITSEMUSOSAAMISELLA RUOKASI VALMISTETAAN Enni Mertanen 31.3.2011 1 Suomalainen koulutusjärjestelmä Ruoanvalmistajilla pitäisi olla toisen asteen tutkinto Ruokapalvelujen esimiestehtävissä toimivilla

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

MARTTI HELSILÄ & SARI SALOJÄRVI (TOIM.) STRATEGISEN HENKILÖSTÖ- JOHTAMISEN KÄYTÄNNÖT

MARTTI HELSILÄ & SARI SALOJÄRVI (TOIM.) STRATEGISEN HENKILÖSTÖ- JOHTAMISEN KÄYTÄNNÖT MARTTI HELSILÄ & SARI SALOJÄRVI (TOIM.) STRATEGISEN HENKILÖSTÖ- JOHTAMISEN KÄYTÄNNÖT TALENTUM Helsinki 2009 Copyright 2009 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Timppa Airaksinen Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1412-1

Lisätiedot

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta TAMK, Sosionomikoulutus, 17ASO ENNAKKOTEHTÄVÄ 1 TAMMIKUU 2017 Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta Tämän ennakkotehtävän tavoitteena on tehdä näkyväksi

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 Varhaiskasvatuksen johtamismallin muutos 1 Marja-Liisa Akselin 3.4.2014 Muutoksen tavoitteet (Kh 18.2.2013) Valmistelun keskeisenä tavoitteena on kehittää uudelle palvelualueelle

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kaupan alan osaajaksi! LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2017 Kenelle Liiketalouden perustutkinto, merkonomi on suunnattu henkilöille, jotka haluavat hankkia

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Urheilija osallistuu kilpailuihin ja toteuttaa omaa tehostettua lajiharjoittelua esim. harjoitusleirien aikana. Lisäksi urheilija tekee

Lisätiedot

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa I TEHTÄVÄN ASETTELU Työelämälähtöisyys: opinnäytetyö hyödyttää työelämää, kehittää

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin:

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin: Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla alan yrityksen ohjelmapalveluissa lyhytkestoisen

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPO-päivä 10.11.2016 Eeva-Leena Forma opetuksen kehittämispäällikkö Opiskelijalähtöinen Korkeakoululähtöinen työn opinnollistaminen Työpaikkalähtöinen OPISKELIJALÄHTÖINEN

Lisätiedot

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt Pepe Vilpas Digitalisaatiolla tarkoitetaan laajasti toimintatapojen uudistamista ja prosessien ja palveluiden sähköistämistä

Lisätiedot

YPE ja TVT opinnot aloitustilaisuus

YPE ja TVT opinnot aloitustilaisuus YPE ja TVT opinnot aloitustilaisuus 2.10. 2007 Ohjelma 13.15-13.25 Tervetuloa ja tavoite 13.25 YPE opintojen esittely 13.40 TVT 8 op opintojen esittely 13.55 Koulutusten kytkennät ja suorittamismallit

Lisätiedot

SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä. Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo

SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä. Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo Muutosjohtamisen ensimmäinen kurssi (2010) Tekijänä ja opettajana professori Marjaana Seppänen Lapin yliopistosta Osa

Lisätiedot

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Työelämäyhteistyöpäivä 6.9.2012 Arja Oikarinen 1 Luennon sisältö: Ammattitaitoa edistävä harjoittelu Mitä on

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op Pedaopas 2016-2017 KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

Vaasa Kimmo Mäkelä

Vaasa Kimmo Mäkelä Vaasa 17.12.2009 Kimmo Mäkelä Välittäjä 2009 Hankkeessa mukana: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (31%) Vaasan sairaanhoitopiiri(26%) Tampereen kaupunki(13%) Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä(30%) Kustannusarvio

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Luovuuden asialla jo 4. kertaa 15.1.2015 joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, PL 52, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA

OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA Kari Nyyssölä Koulutustutkimusfoorumin kokous 18.5.2011 Opetushallituksen tutkimusstrategia 2010 2015 Lähtökohdat:

Lisätiedot

Johtamisen erikoisammattitutkinto (JOETOS1604TBC)

Johtamisen erikoisammattitutkinto (JOETOS1604TBC) Johtamisen erikoisammattitutkinto (JOETOS1604TBC) 15.11.2016-31.5.2018 Koulutuksen etenemisohjelma Päivämäärä ja paikka Sisältö Kouluttajat ja työhön soveltamistehtävät 15.11.2016 Orientointi Sari Sirén

Lisätiedot

Metropolia, Sosionomi (ylempi amk) VERSIO muutokset mahdollisia! Lukujärjestys: syksy 2013 Opiskelijaryhmä SO413S6 (1.

Metropolia, Sosionomi (ylempi amk) VERSIO muutokset mahdollisia! Lukujärjestys: syksy 2013 Opiskelijaryhmä SO413S6 (1. 1 Metropolia, Sosionomi (ylempi amk) VERSIO 6.6.2013 muutokset mahdollisia! Lukujärjestys: syksy 2013 Opiskelijaryhmä SO413S6 (1.lukukausi) Syksyn ohjelmassa yhteensä 20 op + 10 op ONT-työ: opintojaksoille

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Suoritettava tutkinto Tutkintonimike Fysioterapeutti (ylempi AMK) Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Lisätiedot

Hankkeistaminen Webinaari Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1)

Hankkeistaminen Webinaari Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Hankkeistaminen Webinaari 24.11.2015 Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Ulkopuolisen rahoituksen konteksti AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN KONTEKSTI: STRATEGIAT, LINJAUKSET, KEHITTÄMISTARPEET, RESURSSIT,

Lisätiedot

Arvioinnin viitekehys ja toimintamalli hankearvioinnin perustana

Arvioinnin viitekehys ja toimintamalli hankearvioinnin perustana Arvioinnin viitekehys ja toimintamalli hankearvioinnin perustana Lahden tiedepäivä 10.11.2015 Tiina Saarinen Kehittämissuunnittelija A-klinikkasäätiö Hankearvioinnin haasteita Haasteet usein seurausta

Lisätiedot

SOTE palveluiden tuottaminen Pohjois-Savossa. Jussi Huttunen Neuvottelutilaisuus, Tahko 19.9.2014

SOTE palveluiden tuottaminen Pohjois-Savossa. Jussi Huttunen Neuvottelutilaisuus, Tahko 19.9.2014 SOTE palveluiden tuottaminen Pohjois-Savossa Jussi Huttunen Neuvottelutilaisuus, Tahko 19.9.2014 Tuottajalle asetetut vaatimukset Tuottamisvastuullisella pitää olla kyky vastata ehkäisevistä, korjaavista,

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

Itsearviointi ja laadunhallinta

Itsearviointi ja laadunhallinta Itsearviointi ja laadunhallinta Case yliopiston koulu Joensuun normaalikoulu Johtava rehtori, KT UEF Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen itsearviointi- ja laadunhallintakäytänteet Kuopio 7.2.2017 Koulun

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lapin ammattiopisto D Visualisointi - josta työssäopp. Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla, toteuttamalla ja visualisoimalla

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op 1/ 5 LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op Ideasta yrittäjyyteen 2,5 op Liiketoimintaprosessit 2,5 op Liiketalouden opintojaksot toteuttaa Lapin AMK ( Rovaniemi) 2/ 5 Opintojakson nimi ja laajuus Opetuskieli

Lisätiedot

Lapin sosiaalityön ja sosiaalialan opetus- ja tutkimuskeskus (ESR -hanke)

Lapin sosiaalityön ja sosiaalialan opetus- ja tutkimuskeskus (ESR -hanke) Lapin sosiaalityön ja sosiaalialan opetus- ja tutkimuskeskus (ESR -hanke) Opetuksen toteutus työelämäyhteydessä II (11/2012 12/2014) Sosiaalialan koulutusohjelma (Kemi-Tornion AMK) Ryhmä: YPT/SOK21 Sisältö

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista

Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista Jonna Kokkonen Laatu- ja kehityspäällikkö Itä-Savon koulutuskuntayhtymä/ Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto 1 SAMIedun organisaatio Yhteensä noin 5500 Opiskelijaa

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

Johtajana oleminen -työn sisältö, uudistuvat organisaatiot ja muuttuvat toimintaympäristöt

Johtajana oleminen -työn sisältö, uudistuvat organisaatiot ja muuttuvat toimintaympäristöt JOHTAJANA MUUTOKSISSA seminaari Kuntatalo, Helsinki 28.10.2014 Johtajana oleminen -työn sisältö, uudistuvat organisaatiot ja muuttuvat toimintaympäristöt Professori Vuokko Niiranen Itä-Suomen yliopisto/kuopion

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

LAPSI-, NUORISO- JA PERHESOSIAALITYÖN ERIKOISALAN KOULUTUS

LAPSI-, NUORISO- JA PERHESOSIAALITYÖN ERIKOISALAN KOULUTUS LAPSI-, NUORISO- JA PERHESOSIAALITYÖN ERIKOISALAN KOULUTUS JA LASTENSUOJELUPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Lastensuojelun kehittämisverkosto 17.8.2016 Merja Anis UUDET SOSIAALITYÖN ERIKOISTUMISKOULUTUKSET ALKAMASSA

Lisätiedot

FUTUREX Future Experts

FUTUREX Future Experts FUTUREX Future Experts 2010-2013 Työnantajahaastattelujen satoa miksi laajoja osaamiskokonaisuuksia tarvitaan, millaista osaamista tarvitaan? Sirke Pekkilä, Sibelius-Akatemia, Taideyliopisto Miksi laajoja

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa

Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa Päivitetty 30.6.2011 Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa Ohjeita tuutorille ja koulutettavalle Taustaa

Lisätiedot

INFORMAATIOKESKUS. Informaatiokeskuksen ja osastojen uutuudet 3.2. 14.3.16

INFORMAATIOKESKUS. Informaatiokeskuksen ja osastojen uutuudet 3.2. 14.3.16 Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto - INFORMAATIOKESKUS 14.3.2016 Sivu 1 INFORMAATIOKESKUS Informaatiokeskuksen ja osastojen uutuudet 3.2. 14.3.16 001 Tiede ja tieto yleensä. Tieteellisen työn organisaatio

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa Työelämäyhteistyö aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa 1 Esityksen sisältö AHOT-prosessi MAMKissa AHOTin

Lisätiedot

Metropolia, Sosionomi (ylempi amk) VERSIO muutokset mahdollisia! Lukukausi-ohjelma: syksy 2012 Opiskelijaryhmä SO412S6 (1.

Metropolia, Sosionomi (ylempi amk) VERSIO muutokset mahdollisia! Lukukausi-ohjelma: syksy 2012 Opiskelijaryhmä SO412S6 (1. 1 Metropolia, Sosionomi (ylempi amk) VERSIO 7.6.2012 muutokset mahdollisia! Lukukausi-ohjelma: syksy 2012 Opiskelijaryhmä SO412S6 (1.lukukausi) Syksyn ohjelmassa yhteensä 20 op + 10 op ONT-työ: opintojaksoille

Lisätiedot

PortfolioBasaari 8.1.2015, Kasvosali C119. Kuhanen Vesa

PortfolioBasaari 8.1.2015, Kasvosali C119. Kuhanen Vesa PortfolioBasaari 8.1.2015, Kasvosali C119 Kuhanen Vesa Väli- ja näyteportfolio osana opintoa Osaajana kehittyminen -opintojakso (5 op) Portfolio on ammattitaidon arvioinnin apuväline - osaamisperusteisuus

Lisätiedot