Johtajan rooli varhaispedagogiikan kehittämisessä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Johtajan rooli varhaispedagogiikan kehittämisessä"

Transkriptio

1 Johtajan rooli varhaispedagogiikan kehittämisessä Eeva Hujala Tampereen yliopisto Educa 2014 Varhaiskasvatusseminaari

2 Päiväkodin johtajien työtaakasta tuli kohtuuton (2013) Hälyttävää: alaisten määrä lisääntynyt ja työtehtävät laajentuneet. Työn määrä korreloi negat. johtajien kokemaan työn laatuun Hyvää: johtaminen on muuttunut selvästi professioksi, vain 25% johtajista on lapsiryhmässä Huolestuttavaa: sälä johtajan työssä lisääntynyt, ped. johtajuus vähentynyt Laatu uhattuna: Johtajien halu olla vk -asiantuntijoita ja ped. johtajia jää hallinnoinnin alle Yksiköiden erot: johtamisjärjestelmä toimii paremmin isoissa organisaatioissa Vaikuttamismahdollisuuksia kaivataan: selittävätkö yksityisen ja kunnallisen johtajan kokemukset vaikuttamismahdollisuuksistaan erot aikaresursseissa? Vaikuttamismahdollisuudet voimaannuttavat kehittämään johtajuutta

3 Päiväkodin johtajien työtaakasta haasteet Johtaminen perustehtäväpohjaiseksi: osaamisen johtamisella organisaation ydinosaaminen vahvistuu Opettajajohtajuuden kehittäminen Aputyövoimaa johtajille; sihteeri, varajohtajan roolin selkiyttäminen Ylemmän johdon tuki johtajaksi voimaantumisessa Vaikutusmahdollisuuksien rakentaminen ylöspäin

4 Wanha wirsi Pohjanmaalta Asioiden paljous usein näköalat peittää anna silloin rohkeus syrjään kaikki heittää. Anna nähdä olennainen siitä olla riippuvainen. Virsi 443

5 Johtamistyylin yhteys henkilöstön toimintatapaan Käskyttävä johtaminen Osallistava johtaminen Sitoutuminen organisaatioon Voimaantuminen työhön Työrooliin keskittyvä toiminta Innovatiivinen kehittämistoiminta Somech 2005

6 Kehittävä johtaminen vaikutus Henkilöstön voimakas sitoutuminen ja työtyytyväisyys sekä motivoituminen ja voimaantuminen työhön ja organisaation tavoitteisiin (Walumba ym 2005) Mitä enemmän johtaja osallistuu osaamisen määrittelyyn ja kartoitukseen, sitä enemmän organisaatiossa kehitetään osaamista (Hyrkäs 2009)

7 Kehittävä johtajuus rakentuu 1) Karismaattisuus 2) Taito motivoida ja innostaa 3) Kyky uudistua henkisesti 4) Yksilöllinen huomiointi

8 Karismaattiset johtajat Innostavat henkilöstöä kehittämistyöhön henkilökohtaisella suhteellaan työntekijöihin, ei muodollisella ohjeilla tai käskyttämisellä Viestittävät kehittämistyön rakentuvan henkilöstön oman työn vahvuuteen Sitoutuvat vahvasti yhteiseen missioon ja visioon ja he saavat kunnioitusta ja kiitosta ja heihin luotetaan

9 Taito motivoida ja innostaa Johtaja asettaa korkeita tavoitteita ja toimii itse esimerkkinä, panee itsensä likoon ja esiintyy primusmoottorina Osoittaa työn merkityksellisyyttä ja haastaa henkilöstön kehittymään

10 Kyky uudistua henkisesti Henkisesti innostavat johtajat haastavat myös henkilöstön kriittiseen ajattelun He haastavat henkilöstön löytämään uusia ideoita ja rohkaisevat heitä luopumaan vanhoista ajattelutavoista ja käytännöistä Uudet työotteet motivoivat henkilöstöä sitoutumaan työhönsä työn laatu ja työtyytyväisyys paranee

11 Yksilöllinen huomiointi Käyttävät työnohjauksellisia menetelmiä ja mentorointia henkilöstön kehittämisessä Huomioi jokaisen henkilökohtaisen osaamisen ja kyvyt sekä pyrkimykset

12 Kehittävän johtamisen perustana a) Selkeä, yhteisesti ymmärretty perustehtävä ja visio, joiden pohjalta muodostetaan näkemys kehittämisestä b) Henkilöstön osallisuus varhaiskasvatuksen kehittämiseen Uuden oppiminen tuottaa mielihyvää ja pätevyyden tunne vahvistuu vs. riittämätön osaaminen nakertaa työmotivaatiota ja työhyvinvointia Varhaiskasvattajien pedagogista identiteettiä vahvistettava Tasapäistävästä ammatillisuudesta eriytyneeseen osaamiseen Erilainen osaaminen yhteen tiimityö = varhaiskasvatuksen vahvuus Osaaminen & mielekäs työ sitoutuminen

13 Johtamistyö Mukaillen Nivala 2010 Arvot Strategia, Vasu ja toiminnalliset rakenteet Visio Varhaiskasvatuksen perustehtävä Kontekstuaalinen eli perustehtäväperustainen johtajuus

14 Kehittämisen suunta Visio Visiona laadukas varhaiskasvatus ja sen kehittäminen lapsen elämän laatu Visiota kehitetään tulevaisuudesta kertovien hiljaisten signaalien pohjata (lasten ja perheiden muuttuminen, uusi tutkimustieto, yhteiskunnallinen todellisuus muuttuu jne) Visionäärinen johtajuus pyrkii ennakoinnilla välttämään ongelmia

15 Tärkeimmiksi koetut johtamistehtävät (Hujala & Eskelinen 2013) Pedagogiikan johtaminen Päätoiminen johtaja Ryhmässä toimiva Varajohtaja Vastuulto Päivähoidon/ vk.päällikkö Aluejohtaja Palvelujohtaminen Henkilöstöjohtaminen Talouden johtaminen Muutosjohtaminen/ kehittäminen Yhteistyö, tiedottaminen ja asiantuntijatyö Päivittäisjohtaminen/ arjen pyörittäminen/ rakenteet = Tärkeimmiksi koetut = Toiseksi tärkeimmät = Kolmanneksi tärkeimmät

16 Johtamistehtävissä toimivan henkilöstön ajankäytön jakautumisen erot (%) Päätoiminen johtaja Varajohtaja Päivähoidon/ varhaiskasvatus päällikkö Aluejohtaja Pedagogiikan johtaminen Palvelujohtaminen Henkilöstöjohtaminen Talouden johtaminen Muutosjohtaminen/ kehittämistyö Yhteistyö, tiedottaminen ja asiantuntijatehtävät 12 28! Rakenteiden ylläpitäminen

17 Mihin tehtäviin johtajilla ei ole riittävästi aikaa? Pedagogiikan johtaminen Henkilöstöjohtaminen Yleinen ajanpuute Muutosjohtaminen Päivittäisjohtaminen/arjen pyörittäminen Yhteistyö, tiedottaminen ja asiantuntijatyö Talouden johtaminen Palvelujohtaminen

18 Pedagoginen johtajuus 1. Perustehtävän kehittäminen MISSIO VISIO STRATEGIATYÖ = Arviointi ja kehittäminen 2. Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen HENKILÖSTÖ = PERUSVOIMAVARA

19 Elina Fonsén 2013 KONTEKSTI ORGANISAATIOKULTTUURI RIITTÄVÄT RESURSSIT TOIMINNALLE HENKILÖSTÖJOHTAMISEN TAIDOT PEDAGOGISEN JOHTAJUUDEN VOIMAVARAT ORGANISAATION YLÄTASON LUOTTAMUS PEDAGOGIIKAN JOHTAMISEN TAIDOT JOHTAJAN AMMATILLISUUS SUBSTANSSIN HALLINTA Elina Fonsén 2014

20 Laadukas johtajuus, jossa johtaja On tiiminsä kanssa rakentanut selkeän ja julkilausutun vision kehittämisen suuntaviivoista. On vision pohjalta yhdessä tiiminsä kanssa määritellyt toiminnan tavoitteet ja niihin rakentuvat vaatimukset henkilöstön työlle. Jatkuvasti seuraa ja arvioi toimintaa ja sen kehittymistä Puuttuu asioihin tukevalla ja korjaavalla tavalla kun se on tarpeellista

21 Johtajuuden haasteet varhaiskasvatuksessa Johtamistietoisuuden vahvistaminen - johtaminen näkyväksi - johtamistehtävien selkeyttäminen Henkilöstön jaksamisesta huolehtiminen -henkilöstön ja työyhteisön tukeminen ja aktivoiminen Varhaispedagogiikan kirkastaminen johtajuuden keskiöön - henkilöstön pedagogisen tietoisuuden rakentaminen

22 Johtajan rooli yhdessä tehty laadukas varhaiskasvatustyö lapsen hyvä elämä Vuorovaikutus johtajan ja henkilöstön välillä & henkilöstön kesken Tasavertainen kommunikaatio, työnohjaus ja keskinäinen tuki Muutoksen hallinta Yhteisten keinojen löytäminen Kuulluksituleminen, kuuleminen ja osallisuus päätöksenteossa Voimaantuminen työhön, työnimu ja ilo kantaa!

23 KIITOS! Hyvää tätä päivää, huomista.. ja hyvää elämää. Pitäkää huolta itsestänne ja rakkaistanne!!!