Työntekoa tukeva johtaminen yhteinen tavoite

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työntekoa tukeva johtaminen yhteinen tavoite"

Transkriptio

1 Työntekoa tukeva johtaminen yhteinen tavoite Kuntakierros turvallisuusjohtamisen ja työhyvinvoinnin parhaaksi Kunnallinen työmarkkinalaitos 1

2 Strateginen henkilöstöjohtaminen Strategisella henkilöstöjohtamisella tarkoitetaan henkilöstövoimavarojen määrän ja ominaisuuksien varmistamista sekä henkilöstön motivaation ja sitoutumisen ylläpitämistä. Henkilöstöstrategialla voidaan vastata näihin muutoksiin ja huolehtia, että henkilöstöasioiden hoidossa toteutetaan yhteneviä periaatteita. henkilöstöjohtamisen tunnusmerkkejä ovat: henkilöstöä koskevat tavoitteet ja toimenpiteet pohjautuvat palvelustrategiaan strategiset tavoitteet toimivat henkilöstösuunnittelun, henkilöstön kehittämisen ja rekrytoinnin painopistealueina tavoitteet viedään käytäntöön suunnitelmallisen henkilöstöpolitiikan ja siitä johdettujen ohjelmien avulla käytäntöön viemisessä korostuvat esimiestyö, kehityskeskustelut sekä muu vuorovaikutus esimiesten ja henkilöstön välillä henkilöstöstrategisia tavoitteita arvioidaan henkilöstöraportin avulla.

3 Työhyvinvointi tarkoittaa, että työnteko on mielekästä ja sujuvaa turvallisessa, terveyttä edistävässä ja työuraa tukevassa työympäristössä ja työyhteisössä. Työterveyslaitos

4 Työhyvinvoinnin määrittelyä Kevan työhyvinvointi malli tuloksellisuus kuntastrategia/palvelustrategia Laatu työyhteisö/työympäristö + johtaminen Työhyvinvoinnin ilmeneminen yksilöt: osaaminen ja työn hallinta henkilöstöstrategia + organisaation toimintatapa Työhyvinvointi yksilön arvot terveys asenteet ja motivaa voimavarat + tio työyhteisö/työympäristö johtaminen Työhyvinvointi on yksilöllinen kokemus Työhyvinvoinnin organisatoriset ja työyhteisölliset edellytykset

5 Tasapainoinen johtajuus Analyyttisyys Sosiaaliset taidot Päätöksenteko Dialogi Seuranta Valtuutus Palkitseminen Merkitys Asemaan perustuva johtaminen Palaute Reflektointi Pelisäännöt Yhteiset merkitykset Ongelmanratkaisu Coaching Rakenteet Yhteisöllisyys Yhteistoimintaan perustuva johtaminen Johtajana oleminen, asenne ja paradigmat 0 Tasapainoa ja oppimista lähijohtamiseen; Teijo Räsänen ja muut HTa

6 Esimiehen roolit päivittäisjohtamisessa Suorituksen ohjaaja Tavoitteiden ja toimenpiteiden tarkistaja Onnistumisen arvioija, ohjeistaja valvoja Palautteen antaja Coach, sparraaja Oppimisen tukija Kysyjä, ajatteluittaja Hyvien suoritusten huomaaja, kannustaja Rakentavan palautteen antaja, ymmärryttäjä, Palaverien ohjaaja Avoimien kysymysten esittäjä Reflektoija, energisoija Osallistuttaja Pysäyttäjä Strategian ymmärryttäjä Merkityksen luoja, suunnan näyttäjä Kielenkääntäjä Seurannan organisoija Puheeksi ottaja Haastavien tilanteiden käsittelijä Sillan rakentaja Missä mennään, mikä ei voi jatkua? Perustelija suunnan korjaaja Kuuntelija ja keskustelija Aktiivinen kuuntelija, tilan antaja Henkilöstöopas Tasapainoa ja oppimista lähijohtamiseen; Teijo Räsänen ja muut

7 Työelämän "kauhun tasapaino" Suomessa Koulutus Työterveyshuolto Työkyvyn edistäminen Virkistys ja kulttuuri Liikunta Tiedotus Ennenaikaiset eläkkeet Sairauspoissaolot Työtapaturmat **** (Yksilötuottavuus) Työterveyslaitos / Guy Ahonen

8 Ennenaikaisten eläkkeiden hinta uutta eläkettä/vuosi Vuosipalkka /v Vuosipalkka + hs-kulut (30%) KBT/työllinen Keski-ikä 57,4 v v. Menetys 7,6 v/henk 16 mrd 21 mrd 39 mrd Odote 25 v, 59,5 Menetys 5,5v v/henk 12 mrd 15 mrd 28 mrd Tilastot: BKT 2007, Eläkkeet 2007, Palkka 2007 (vrt. ennenaik eläkemeno 4,5 mrd. /v, v. 2006) Työterveyslaitos / Guy Ahonen

9

10 Druvan-hankkeen vaikutus työhyvinvointiin Työterveyshuoltopanokset nostettiin yli 400 e/hlö (aikaisemmin 20 e/v) Sairauspoissaolot pienenivät 6,7 %:sta 4,7 %:iin (17,1 päivästä 12,2 päivään) Pitkäaikaissairauspoissaolot melkein puolittuivat Säästöt poissaolokustannuksista n e Varhaiseläketapaukset vähenivät Työkykyindeksi parani kaikilla Työilmapiiri kohentui selvästi Tuotto sijoitetulle pääomalle 46 %:a

11 Kohti 0-työtapaturmaa Turvallisuusjohtaminen tarkoittaa turvallisuusasioiden suunnitelmallista ja organisoitua kehittämistä työpaikalla (työsuojeluntoimintaohjelma). Ei ole organisaation muusta toiminnasta erillään tapahtuva toiminta, vaan kiinteä osa normaalia työn johtamista. Työturvallisuus tulee olla normaalina osana jokaisen ammattitaitoa ja työtehtäviä. Tapaturmien ja muiden vahinkojen kustannukset sekä turvallisuusinvestoinnit tulisi kirjata selvästi näkyviin. Riskien arviointi, tapaturmat, läheltä piti-tapaukset Tavoite kohti 0-tapaturmaa (opas kuntien ja seurakuntien turvallisuusjohtamisen tueksi, TTK)

12 Kunta-alan ammattiluokkakohtaisia tapaturmasuhteita 1 2 Ammattiluokat, joissa sattunut lukumääräisesti suurin osa työpaikkatapaturmista vuonna 2004 (vähintään neljän päivän työstä poissaolo) Miehet Naiset Yhteensä Tapaturmasuhdsuhdsuhde Tapaturma- Tapaturma- Lkm Lkm Lkm Ammattiluokka TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOTYÖ , , ,9 KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSTYÖ , , ,6 SOSIAALIALAN TYÖ 51 24, , ,1 PÄIVÄHOITOTYÖ 14 60, , ,9 MAATILATALOUS, ELÄINTENHOITO , , ,2 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN TYÖ 32 83, , ,2 OPETUSALAAN KUULUVA TYÖ 156 8, , ,4 TALONRAKENNUSTYÖ , , ,0 VARTIOINTI- JA SUOJELUTYÖ , , ,6 KONEPAJATYÖ JA RAKENNUSMETALLITYÖ , , ,2 Kaikki ammattiluokat , , ,7 12

13 Esimerkki työtapaturman aiheuttamista kustannuksista Vahingoittunut työskenteli kaupungin terveystoimessa. Hän auttoi asiakasta peseytymisen yhteydessä pukeutumistilanteessa. Asiakkaalla oli käytössään pyörätuoli, johon vahingoittunut kompastui ja kaatui. Kaatumisen yhteydessä käsi vääntyi taakse ja seurauksena oli olkapään murtuma. Vammat olivat niin vakavat että kuntoutus ei ollut enää Mahdollinen, vaan vahingoittuneelle määritettiin tapaturmaeläke täysimääräisesti. Vahingoittunut oli tapahtumahetkellä 61-vuotias. Tapaturmaeläkettä maksetaan vahingoittuneelle niin kauan kuin hän elää. Esimerkkitapauksen tapaturmavakuutuksen maksut ovat yhteensä noin euroa.

14 Kuinka tehostamme työtapaturmien ehkäisytyötä työpaikoilla Työpaikalla tapahtuvat toimenpiteet ovat kaiken perusta - esimiesten ja työsuojeluhenkilöstön yhteistyö työsuojelutyössä saumatonta (yhteinen tahtotila) Läheltä-piti- ja tapaturmailmoituskäytäntö selvästi sovittu (johto mukana), ja toteutusta ohjataan/valvotaan Hyödynnettävä aikaisemmat tapahtumat (vahinkokuvaukset >toimenpiteet >toteutus) Palvelee myös kuntalaisia Jatkuvan parantamisen periaate Ajattelumalli >Yksikin tapaturma (poikkeama) on liikaa

15 Kuntien eläkevakuutus

16 Kuntien eläkevakuutus

17 Työssä jatkaminen on myös työntekijän etu Vanhuuseläkkeen määrä eri vaihtoehdoissa: Henkilö synt. v. 1950, eläkeikä 64 v. täyttyy , palkka 2000 e/kk, kuntatyö alkanut Muuttuu ve:ksi 63 v 1206 e/kk Muuttuu ve:ksi 63 v 1326 e/kk Vanhuuseläke v e/kk Vanhuuseläke v e/kk Vanhuuseläke v e/kk Vanhuuseläke v e/kk Tk-eläkkeelle v Osatkeläkkeelle v. 2006, jatkaa työssä 63v palkka 1000 e/kk Jatkaa työssä 63-vuotiaaksi Jatkaa työssä vanhuuseläkeikään 64-vuotiaaksi Jatkaa työssä 65-vuotiaaksi Jatkaa työssä 68-vuotiaaksi

18 Ahtelan työelämäryhmän esitykset Toimenpiteitä työkyvyn edistämiseksi: varsinaiset ehdotukset (Työterveysyhteistyön kehittäminen, saatavuus, terveysarkisto, varhainen puuttuminen työkyvyttömyyteen) ; lisäksi pohdinnat terveydenhuollon hoitoketjun toimivuudesta, hoitotakuusta, kiireellisyysluokkaarvioista sekä mielenterveyspalveluista Toimenpiteitä työhyvinvoinnin edistämiseksi (nuorten työllistäminen, työssä jatkaminen ja työpaikkojen yhteistoiminta, työkyvyn johtaminen osana johtamista, työhyvinvointikeskus)

19 Ahtelan työelämäryhmän esitykset jatkuu Työuran pidentäminen alkupäästä ja työllistymisedellytysten parantaminen työuran aikana (koulutus- ja työvoimatarpeiden ennakointi, opiskeluaikojen nopeuttaminen, työikäisten aikuisten osaamisen jatkuva kehittäminen) Työhyvinvoinnin palvelukeskus TTK:n yhteyteen

20 Tyypillistä työelämässä juuri nyt: kyselyt kertovat Kiire on lisääntynyt ja työn vaatimukset ovat kasvaneet Henkisen hyvinvoinnin ongelmat ovat lisääntyneet Työn ja vapaa-ajan raja pyrkii hämärtymään Työ on haasteellisempaa Etenemis- ja kehittymismahdollisuuksia on enemmän Työ on vaihtelevampaa Työ tarjoaa oppimismahdollisuuksia Suomessa hyvä työterveyshuoltojärjestelmä Hyvä kuntoutusjärjestelmä Sairauspoissaolojen seuranta on haaste!

21 Työkyky liittyy työhön Yksilö sairaudet voimavarat korjaaminen sopeuttaminen Työ (paras puskuri)!? Arki Muutos Jälkihoito Oireilu syy

22 Työhyvinvointitoiminta vaikuttaa terveyteen, työkykyyn ja työurien eheyteen 1. Lisätään yksilön ja työyhteisön voimavaroja, kuten: Lähiesimiehen rooli: työntekijän oman työn kirkastaminen (tavoite), työhyvinvoinnin edistäminen Tuetaan työntekijän omaehtoista liikuntaa (myös erilaiset kuntoutukset) Varhainen aktiivinen välittäminen (paluun tuki, varhainen tukitoiminta) Tehtävien uudelleen organisointi Työtapaturmien ehkäisy (o-tapaturma) Vähennetään stressitekijöitä, yli/alikuormitusta, työkyvyn menetyksiä Osaamisen vahvistaminen (täydennyskoulutus, työssä oppiminen, tehtäväkierto..) 2...siten edistetään työelämän laatua ja tuottavuutta Työn sujuvuutta, tuloksellisuutta, mielekkyyttä ja motivoitumista

23 Kymmenen vitamiiniruisketta työpaikan laadun ylläpitämiseksi(tem) 1. Ihmistä ja työtä arvostetaan, olipa hän työpaikalla missä asemassa tahansa. 2. Työ on taloudellisesti niin tuottavaa, että työpaikat ovat turvattuja ja toiminta voidaan ennakoida. 3. Työstä saadaan oikeudenmukainen palkka ja työ turvaa toimeentulon. 4. Töihin tullaan mielellään ja se koetaan mielekkääksi. Työstä saadaan ainakin saman verran kuin työssä on annettu. Kyse ei ole pelkästään rahasta. 5. Toiminta on reilua ja oikeudenmukaista. Johdon ja henkilöstön yhteistyö on toisiaan tukevaa ja vastavuoroista. Henkilöstö on avoin johdon ehdotuksille ja johto kuuntelee henkilöstön ehdotuksia.

24 Kymmenen vitamiiniruisketta työpaikan laadun ylläpitämiseksi(tem) 6. Organisaatiota, sen tuotteita, palveluja, niiden tuottamistapoja sekä toimintatapoja kehitetään jatkuvasti ja yhteistyössä koko henkilöstön kanssa. 7. Koko henkilöstöllä on mahdollisuus kehittyä ja vaikuttaa omien tavoitteiden toteutumiseen. 8. Työstä saadaan palautetta. 9. Henkinen ja fyysinen rasittavuus on kohtuullista. Huolehditaan henkilöstön järkevästä mitoituksesta työtehtäviin nähden. 10. Minimoidaan tarpeettomat työhön liittyvät riskit. Ilman näitä ruiskeita syntyy jatkuva puutostila. Näitä vitamiineja ei myöskään voi yliannostella. Hyvä työelämän laatu tarkoittaa yksinkertaisia arkisia asioita, jotka tulevat organisaatioissa jokaista vastaan.

25 TS - yhteistoimintasopimukset ja eräitä suosituksia Tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus KT 24/08 Osaamisen kehittämistä koskeva suositus KT 18/08 Kunnallisen alan työsuojelun yhteistoimintasopimus KT 08/08 Kuntapalvelujen strateginen toteuttaminen henkilöstöjohtamisen avulla Työperäistä stressiä koskeva keskusjärjestösuositus 07 Työhyvinvointisuositus KT 11/2007 Henkilöstöraporttisuositus KT 10/2004 Sopimus työsuojeluvaltuutetuille annettavasta vapautuksesta ja ansiomenetyksen korvaamisesta KT 25/2002 Päihdesuositus KT A5/1997