4 LUENTO. Strateginen johtaminen organisaatioanalyysi II

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4 LUENTO. Strateginen johtaminen organisaatioanalyysi II"

Transkriptio

1 4 LUENTO Strateginen johtaminen organisaatioanalyysi II 1

2 Organisaatioanalyysin kohteita Henkilöstöjohtaminen Organisaation rakenne Organisaatiokulttuuri Strategiavaihtoehdot 2

3 Strateginen henkilöstöjohtaminen Suunnittelun hyödyntäminen Jäsentynyt ajatus henkilöstöjärjestelmän suunnittelusta ja sen yhteys strategiaan työntekijät kilpailuetuna (Hendry & Pettigrew 1986) Johtajuus (leadership) Työelämän suhteet (industrial relations) Henkilöstön voimavarat (Human resource management) Kasvokkain face to face työehdot henkilöstön määrä, osaaminen, hyvinvointi ja motivaatio 3

4 Tayloristisen työnjaon ongelmat Hierarkia ja työnjako tuhoavat sitoutumisen, lojaalisuuden, vastuullisuuden ja järjen käytön Pehmennä työnjaon haitallisia seurauksia Lisää tyytyväisyyttä arkielämässä Yritä kohottaa työntekijän omanarvontuntoa, jonka työ on vienyt (Davis et al. 1972) 4

5 Keskeisiä piirteitä Henkilöstöjohtaminen Rekrytointi, palkitseminen, koulutus, arviointi, suunnittelu Ei vahvaa teoreettista perustaa Erotteluja: Henkilöstöhallinto, henkisten voimavarojen johtaminen, strateginen henkilöstöjohtaminen Keskittyminen suurten organisaatioiden tutkimiseen 5

6 Henkilöstöjohtaminen Työelämän suhteet Työtehtävien jako henkilöstövoimavarojen kehittäminen Työturvallisuus & työterveys Henkilöstöjohtamisen alueita Palkka & etuudet 6

7 Henkilöstöjohtamisen evoluutio 1900-luvun alku: Henkilöstöhallinnon ensimmäiset yksiköt vastauksena työntekijöiden rekrytointi-ongelmiin, vaihtuvuuteen, tehottomuuteen, lakkoiluun ja ammattiyhdistysten merkityksen kasvuun : Ihmissuhteiden koulukunta psykologiset ja sosiaaliset tekijät vaikuttavat työtyytyväisyyteen,yhteistyöhön ja tuloksellisuuteen luvut: Työnsuunnittelu pikemmin kuin viestinnän tai yhteistyön tutkimus. Työnsuunnittelulla motivaatiota ja pienryhmissä tehokkuutta ja itsensä toteuttamista. Työelämän laatu quality of work life. Henkilöstövoimavarat puhetavaksi s-nykyaika: Henkilöstöasiat johtamistekniikoiden osana, henkilöstö strategian osana, henkilöstöjohtaminen tehokkuuden välineenä high involvement, high commitment, high performance work system, innovative work practices. 7

8 Henkilöstöjohtamisen normatiiviset mallit (Storey 1987) Kova' välineellinen suhtautuminen Pehmeä - kehittävä suuntautuminen' Rationaalinen ei tunteellinen Yhtenäinen henkilöstöjohtaminen Henkilöstöjohtaminen sopii, tukee ja ohjaa strategisia tavoitteita Tuotannontekijät. Oikea määrä oikeita taitoja käytössä alhaisimmilla kustannuksilla Etsi ja käytä (taitoja) Esim. UPS Rationaalinen ja tunnetuki Henkilöstöjohtaminen turvaa toiminnalliset tavoitteet Aktiiviset työntekijät arvokkaita. Vapauta luovat voimat. Sitoutuminen, sopeutuminen, laadukkaat taidot lisäävät organisaation kilpailukykyä Työntekijät kehityskykykyisiä, luottamuksen arvoisia, osallistuminen tärkeää Luo sitoutumista, ole työntekijöiden johtaja, kommunikoi ja motivoi Esim. Fedex 8

9 henkilöstöjohtamisen malleja Fombrun, Tichy & Devanna 1984 Poliittinen kulttuurinen ja taloudellinen ympäristö Strategia ja Missio Henkilöstövoimavarojen johtamisjärjestelmä Palkka, etuudet Organisaatiorakenne Rekrytointi Työn tuloksellisuus Työn tuloksellisuuden arviointi Koulutus, urasuunnittelu 9

10 Fombrun ym. malli Arviointia: Perusmalli joka tunnistaa tärkeitä henkilöstöjohtamisen alueita - Antaa vain vähän tietoa siitä, miten alueisiin liittyvät tehtävät pitäisi toteuttaa - kuvaileva pikemmin kuin selittävä malli 10

11 Henkilöstöjohtamisen Harvardin malli (1984) Sidosryhmien edut Osakkeenomistajat Johto Työntekijäryhmät Julkinen sektori Paikallisyhteisö Ammattijärjestöt Tilannetekijät Työvoiman piirteet Strategia Johtamisnäkemys Työmarkkinat Ammattijärjestöt Teknologia Lait ja yhteiskunnan arvot Henkilöstöpolitiikka Työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet Henkilöstövoimavarojen Kulku palkitsemisjärjestelmä Työnkuvien kokonaisuus Henkilöstöjohtamisen tulokset Sitoutuminen Pätevyydet Yhteensopivuus kustannukset vaikuttavuus Pitkän tähtäimen vaikutukseti Yksilöllinen hyvinvointi Organisaation Toimintakyky Yhteisön hyvinvointi Lähde: M. Beer, B. Spector, P.R. Lawrence, D.Q. Mills & R.E. Walton, Managing human assets, Free Press, New York, 1984, 11 p. 16.

12 Harvardin malli Arviointia: liittyy jotenkin organisaation strategiaan ei pelkkä lisäke Mallin perusteella tavoitellaan sitoutumista pelkän myöntymisen lisäksi Korostaa johdon ja työntekijöiden yhteisiä etuja Olettaa kausaalisia suhteita toiminta-alueiden välillä 12

13 Urakehityksen malleja Esiteollinen käsityöläisura: Epävarma, yksilöllisyys, työn ja vapaa-ajan yhteisyys, samaistuminen työhön Teollinen hierarkkinen ura: Usko etenemiseen organisaatiossa kovalla työllä. Eteneminen tehtäväalueen sisällä. Samaistuminen organisaatioon. Horisontaalinen ura: Generalistipätevyydet, työnkierto organisaation tehtäväalueilla. samaistuminen organisaatioon. Jälkiteollinen ura: Ulkoistamisen ja alasajon luomat organisaatiopakolaiset, toimitussuhteita entisiin työnantajiin. Samaistuminen ammattiryhmään. 13

14 Henkilöstöhallinnon elinkaarimalli (Kochan & Baracci 1985) Ulottuvuus Kehitys Kasvu Kypsyys Taantuma Rekrytointi Houkuttele parhaat Taitojen kirjo, johdon Luonnollinen Irtisanomiset ja ja tehtävät kyvyt eteneminen, työvoiman kysynnän muutokset poistuma, sisäinen liikkuvuus uudelleensijoitus Palkkaedut Maksa enemmän kuin Markkinoiden vaateet, Tarkka Tarkka muut tasa-arvo, palkkapolitiikka kustannusvalvonta palkkapolitiikka Koulutus Tulevaisuuden Perusta johtoryhmä Säilytä ikääntyvän Uudelleenkoulutus, vaatimukset, työvoiman uranvaihtopalvelut urasuunnittelu joustavuus ja taidot Työelämän Määritä perusteet Säilytä työrauha, Tarkkaile Lisää tuottavuutta. suhteet motivaatio ja toimintatarmo kustannuksia, säilytä työrauha, Joustavuus työehdoissa, Työsuhdeturvan tuottavuuden heikennykset/muutokset kasvatus 14

15 Mekanistinen ja orgaaninen organisaatiorakenne (Burns & Stalker 196?) Mekanistinen Orgaaninen Rakenteen muotoja Monimutkaisuus Formalisaatio Sentralisaatio Yksinkertainen Funktionaalinen Matriisi Virtuaalinen Keiretsu Johtojänne Lyhyt Pitkä Standardisaatio

16 Funktionaalinen organisaatiorakenne Pääjohtaja Tuotanto Myynti ja markkinointi Rahoitus ja kirjanpito Henkilöstö Etuja Ylin johto selvillä koko toiminnasta Yksinkertainen valvontajärjestelmä Velvollisuuksien selvä määrittely Asiantuntijat organisaation keski- ja ylätasoilla Haittoja Rutiiniasiat kuormittavat ylintä johtoa Ylin johto lyö laimin strategian Eriytymistä vaikea hallita Toimintojen koordinointi hankalaa Sopeutuminen vaikeaa 16

17 Monialainen divisioonarakenne Pääkonttori Esikunta (esim. rahoitus) Divisioona A Divisioona B Divisioona C Divisioona D Divisioona E Toiminnot Toiminnot Toiminnot Toiminnot Toiminnot Etuja Keskittää huomion liiketoiminta-alueisiin (Tuotteet/markkinat) Helpottaa uusien yksiköiden hankintaa ja entisten myyntiä Auttaa ylintä johtoa keskittymään strategiaan Haittoja Vastuusuhteet voivat hämärtyä (Keskittäminen ja hajauttaminen menevät sekaisin) Divisioonien välinen konflikti ja kilpailu Kallis Divisioonat kasvavat liikaa Yhteensovittaminen hankalaa, jos paljon divisioonia 17

18 HOLDING YHTIÖ RAKENNE Emoyhtiö Pääkonttori TYTÄRYHTIÖ A (Täysin omistettu) TYTÄRYHTIÖ B (9/10 omistus) TYTÄRYHTIÖ C (40% omistus) TYTÄRYHTIÖ D (25% omistus) TYTÄRYHTIÖ E (10% omistus) Etuja Pienet keskushallinnon kulut Voittojen ja tappioiden tasapainotus Halvan rahoituksen saanti Riskien hajauttaminen Tytäryhtiöiden myynti helppoa Haittoja Riski joutua myydyksi Tukipalvelujen puute Synergian puute Keskushallinnon valvonnan vaikeus 18

19 MATRIISIORGANISAATIO Laitoksen esimies Asiajohtajuus Kansainvälinen politiikka Yleinen valtiooppi Hallinto-oppi Aineopinnot Opiskelijaryhmät Syventävät opinnot Yliopisto Jatko-opinnot Etuja Päätöksenteon laatu parantuu kun edut joutuvat ristiriitaan Suora yhteys korvaa byrokratian Johtamisen motivaatio paranee Johtajat kehittyvät, kun osallistuvat päätöksentekoon Haittoja Päätöksenteko hidastuu Epäselvä vastuunjako Konfliktialttius Päämäärien hajaantuminen 19

20 ORGANISAATION VIISI PERUSOSAA (Mintzberg 1979) Strateginen ydin Tukirakenne Asiantuntijarakenne Keskijohto Toiminnallinen ydin 20

21 Mintzbergin organisaatiotyypit I TILANNETEKIJÄT MUOTOILUN PIIRTEET TYYPPI YMPÄRISTÖN PIIRTEET SISÄINEN RAKENNE ORGANISAATION TÄRKEIN OSA KESKEINEN YHTEENSOVITUS- MEKANISMI Yksinkertainen rakenne Yksinkertainen/ dynaaminen Vihamielinen Pieni Strateginen ydin Nuori Yksinkertaiset tehtävät TJ valvoo Suora valvonta Yksinkertainen/ staattinen Vanha Suuri Säädellyt tehtävät Asiantuntijavalta Konebyrokratia Asiantuntijarakenne Työn standardointi Professionaalinen byrokratia Monimutkainen/ staattinen Yksinkertaiset järjestelmät Toiminnallinen ydin Taitojen standardointi Professioiden valvonta 21

22 Mintzbergin organisaatiotyypit II TILANNETEKIJÄT MUOTOILUN PIIRTEET TYYPPI YMPÄRISTÖN PIIRTEET SISÄINEN RAKENNE ORGANISAATION TÄRKEIN OSA KESKEINEN YHTEENSOVITUS- MEKANISMI Divisioonarakenne Yksinkertainen/ staattinen Eriytyminen Vanha Erittäin suuri Jaettavat tehtävät Keskijohdon valvonta Keskijohto Suoritteiden standardointi Adhokratia Monimutkainen/ dynaaminen usein nuori monimutkaiset tehtävät Asiantuntijavalta Toiminnallinen ydin Tukirakenne Keskinäinen sopeuttaminen Lähetyssaarnaaja (Missionary) Yksinkertainen/ staattinen Keski-ikä Yksinkertainen rakenne Ideologinen valvonta Ideologia kulttuuri Sosiaalisten normien standardointi 22

23 Vanhemmuuden yhteensopivuusmatriisi YHTEENSOPIMATTOMUUS kriittisten menestystekijöiden ja vanhemmuuden piirteiden välillä matala korkea matala Painolasti Vieras alue Ydinalueen reuna Ydinalue Arvoansa Vanhemmuuden mahdollisuuksien ja vanhemman ominaisuuksien välinen YHTEENSOPIVUUS korkea Lähde: Alexander, Campbell & Goold

24 PÄÄKONTTORIN JA ALAYKSIKÖIDEN SUHDE NÄKÖKULMA OMINAISPIIRTEET ETUJA HAITTOJA ESIMERKKI Strateginen suunnittelu Masterplanner Ylhäältä-alas Erittäin yksityiskohtainen valvonta Yhteensovittaminen Keskushallinto ei ajan tasalla Divisioonien keskinäinen peli Julkinen sektori ennen 90-lukua taloudellinen valvonta pankkiiri Taloudelliset tavoitteet Sijoitusten valvonta Alhaalta-ylös Responsiivisuus Suunta katoaa Keskushallinnosta ei ole hyötyä Strateginen valvonta Strateginen muotoilija Strategiset ja Taloudelliset tavoitteet Alhaalta-ylös Valvonta yleistä Keskushallinnon/ divisioonien työnjako Yhteensovittaminen helpottuu Motivaatio lisääntyy Liikaa kaupankäyntiä Tarvitaan kulttuurin muutos Uudet byrokratiat Julkinen sektori 90 luvulta eteenpäin 24

25 Tehokkaan johtoryhmän persoonallisuudet (Belbin 1981) Johtaja Tehtävien jakaja Keskijohtaja ajatusten levittäjä Voimavarojen tutkija myyntimies Rivityöntekijä ojankaivaja Ryhmätyöntekijä empaatti Loppuunsaattaja hoppuheppu Muotoilija räyhähenki Ulottuuvuuksia tasaisuus hallitsevuus extro/introvertti ideointikyky 25

26 Yleiset Kilpailustrategiat (Porter 1985) kustannusetu kyky tuottaa kilpailijoita tehokkaammin Erikoistuminen kyky tuottaa asiakkaalle erityistä arvoa (buyer value) Kilpailutilanteen laajuus massamarkkinat vs. kohderyhmät 26

27 Strategian neljä perustyyppiä (Porter 1995) Alhaiset kustannukset Erikoistuminen Laaja kohderyhmä Kustannusjohtajuus Erikoistuminen Kapea kohderyhmä Keskitetty kustannusetu Keskitetty erikoistuminen 27

28 Strategian kolme perustyyppiä (Porter 1995) 1) kustannusjohtajuus kustannusten minimointi massahankinnat vähän tuotekehitystä Esim. Pirkka, vaara: matkiminen, teknologia muuttuu 2) Erikoistuminen erityinen tuote tai palvelu nostaa hintaa merkkiuskollisuus Esim. WP vaara: matkiminen, erityisyys häviää 3) keskitetty erikoistuminen eriytynyt kohderyhmä kohderyhmällä erityistarpeita, omintákeinen tuotantotapa Esim. pankkiiriliikkeiden verkkopankit keskittyminen vaarat: kohderyhmän erityisyys häviää/menettää merkityksensä uudet keskittyjät eriyttävät kysyntää 28

29 Organisaatiokulttuurin kysymyksiä Tarinat ja myytit mitä heijastavat miten liittyvät vahvuuksiin ja heikkouksiin miten sankarit suhteutuvat omiin uskomuksiin Rituaalit ja symbolit mikä on normaalia käytöstä millaista kieltä käytetään miten sidosryhmiin suhtaudutaan Johtajuus ja johtamistapa mitä asioita korostetaan julkisuudessa mitä piirteitä uusissa työntekijöissä korostetaan Organisaatiorakenteet kannustaako yhteistoimintaan/kilpailuun mitä strategian osa-alueita tarkkaillaan eniten 29

30 Organisaation oppimiskäyrä (BCG) Yksikkökustannukset Oppimisfunktio tekemällä oppii kun taitojen määrä tuplaantuu, tehokkuus lisääntyy 10-15% erikoistuminen tuotannon laajentuessa työnjako helpottuu Tee puolet kaksi kertaa useammin Tuotannon määrä 30

31 5 LUENTO Strateginen johtaminen Strategian toimeenpano 31

32 Strategian toimeenpanon sisältö Kuka toteuttaa Mitä pitää tehdä Miten tehdään se, mitä pitää tehdä 32

33 Toimeenpano Miten pääkonttorin suuret odotukset kääntyvät kirveleviksi tappioksi työpaikoilla?..tai miksi on ihmeellistä, että strategia voi ylipäätään toteutua? 33

34 Ympäristö ja päätöstilanne Päätöstilanteessa pohdittava Mitkä tärkeimpiä sidosryhmiä Mitä sidosryhmät hyötyvät strategiasta Mitä sidosryhmät tekevät, jos ovat tyytyväisiä Mitä sidosryhmät tekevät, jos tyytymättömiä Vaihtoehtojen esiinsaaminen pirun liittolaiset dialektiset ryhmät keskijohdon ottaminen mukaan suunnitteluun 34

35 Viisi syytä toimeenpanon tutkimuksen vähäisyydelle (Alexander 1990, Ks. Siivonen 2002) (1) useimmat uskovat, että toimeenpano onnistuu keneltä tahansa, kunhan strategia on muotoiltu; (2) monet tutkijat uskovat, että organisaatio pystyy toteuttamaan strategian, ja keskittyvät muotoiluun (3) tutkijayhteisö ei ole varma, mistä strategian implementointi alkaa ja mihin se päättyy; (4) strategian toimeenpanosta on olemassa vain vähän käsitteellisiä malleja ja (5) aineistoa strategian toimeenpanosta on vaikeampi kerätä kuin strategian sisällöstä. Kohdat 1 3 perustuvat lähestymistapoihin, joissa toimeenpanon merkitys strategiaprosessissa jää huomaamatta. Kohdat 4 ja 5 käytännön ongelmia toimeenpanon tutkimuksessa. Alexander (1990, Ks. Siivonen 2002) 35

36 Strategian muodostaminen ja toimeenpano (Van Cauwenbergh & Cool 1982) vaihe Strategian Strategian Organisaation strategia taso muotoilu aktivointi Ylin johto hahmotus ehdotusten hyväksyminen asioihin puuttuminen Keskijohto muotoutuminen sovittaminen toimeenpano Työnjohto tarkat ehdotukset työstäminen tiedusteluihin vastaaminen 36

37 Keskijohdon osallistuminen strategiatyöhön (Floyd & Woolridge 1992, Floyd & Lane 2000, ks. Mikkola 2003) Parantunut päätöksenteko -> hyvät strategiat vahva konsensus -> sujuva toimeenpano rooleja ylöspäin: vaihtoehtojen puolustaja, yhdistäminen rooleja alaspäin: sopeuttaminen, toimeenpano 37

38 Toimeenpanotutkimus (politiikan ja hallinnon tutkimuksessa) Implementaatio tai toimeenpano: jonkin asiantilan toteuttamista tai saavuttamista (engl.) Toimeenpano seuraa päätöksentekoa. Klassisessa mielessä mekaanista soveltamista (Wilson). Täydellisen toimeenpanon ehdot: Ei fyysisiä eikä poliittisia esteitä, riittävästi aikaa ja rahaa, voimavarat saatavilla, oikeat kausaalioletukset, vain yksi toteuttaja, tavoitteet ymmärretty/hyväksytty, toimeenpanotehtävä oikein ajoitettu, täydellinen kommunikaatio/ tottelevaisuus (Hogwood & Gunn 1984) Kun nämä täydellisen toimeenpanon ehdot eivät täyty, syntyy "toimeenpanokuilu". Toimeenpano ei enää vastaakaan alun perin tehtyä päätöstä. 38

39 Neljä ideaalityyppistä toimeenpanon mallia (Uusikylä 1996) Keskitetty Toimeenpano Hajautettu Yksittäisen toimeenpanijan harkintavalta Suuri kenttä A: johtajakeskeinen Pieni kenttä C: byrokraattinen kenttä B: professionaalinen kenttä D: verkostomalli 39

40 Toimeenpanon top-down malli (Esim. Sabatier 1986) TD kysymyksiä 1) Ovatko toimeenpanevien toimet yhteensopivia tavoitteiden kanssa? 2) Saavutettiinko tavoitteet määrättynä ajankohtana? 3) Mitkä tekijät vaikuttivat tulokseen (output) tai vaikutuksiin (outcome)? 4) Miten toimintaohjelma muuttui ajassa. Opittiinko toimeenpanossa jotain? TD ongelmia 1) Prosessiongelmat: -Päätökset voivat olla ristiriitaisia Antaako johto ylipäätään selviä toimintaohjeita? 2) Normatiiviset ongelmat -pitääkö tavoitteiden ylipäätään tulla ylhäältä? -päätöksenteko symbolista. Sisältää tavoitteita, jota ei voida toteuttaa 40

41 Toimeenpanon Bottom-up malli (esim. Hjern & Porter 1981) Olennaisia piirteitä: -Ei etukäteen määritellä toimijatahoja, ohjelmakeskeisyys - >implementaatiorakenne -huomio toimijoiden mielipiteisiin, tiedollisiin näkemyksiin "kognitio" -Arvioidaan vuorovaikutusta toimijoiden välillä -pohditaan toimijoiden vallankäytön mahdollisuuksia -Toimeenpanevan koneiston kyky oppia virheistä Implementaatiorakenne eroaa organisaatiosta: -vähemmän kontrollia -muuttuvat enemmän osallistuminen ohjelman toimeenpanoon sattumanvaraista -Implementaatiorakenne on hallinnollinen kokonaisuus, se on rakentunut jonkin ohjelman tai päätösryppään ympärille -toimijat ovat sitoutuneita pikemmin ohjelmaan, kuin organisaatioon 41

42 Organisaatio seuraa strategiaa Uuden strategian luominen Hallinnolliset ongelmat Taloudellinen menestys heikentyy Keksitään uusi rakenne Tulos palaa entiselle tasolle 42

43 Ylimmän johtajan rooli eri tilanteissa Vertikaalinen tai horisontaalinen integraatio Eriytyminen uusille toimialoille Vakaa kehitys heikosti menestyvät organisaatiot kiinnostavilla toimialoilla Konkurssikypsä organisaatio Dynaaminen toimialaasiantuntija Analyyttinen portfoliojohtaja Varovainen pankinjohtaja Muutosasiantuntija Lahtari 43

44 Organisaation muutostyyppejä (Nutt- Backoff 1992) vaihtoehtoja 1) Henkilöstön tarpeet (tasa-arvo) Huomion pääpaino Sisäinen 2) Perinteiden säilyttäminen Tarkastelutapa Avoin 3) Innovaatio ja muutos (siirtymä) 4) Toiminnan rationalisointi (tehokkuus) Säädelty Ulkoinen 1) Tarpeet Toimivien ja tehottomien kannustimien tunnistaminen koulutus ja palkitseminen uudistukset neuvotteluin 2) Säilytys kulttuurin vaaliminen 3) Siirtymä ympäristön lukeminen tarpeet, joita täyttää tilaisuudet, joilla vivuttaa vaikutusvalta, budjetti 4) Rationalisointi miten tehdään nyt, miten voidaan tehdä paremmin 44

45 Strategian toimeenpanon helppous ja vaikeus Suomessa (Aaltonen ym. 2002) Helppouksia Organisaatiorakenteet ei este Henkilöstö hyväksyy Toimintatavat eivät ole piintyneet Vaikeuksia johdolla ei aikaa paneutua sidosryhmien vaatimukset palkitsemisjärjestelmä ei yhteydessä strategiaan strategian viestintä alaspäin Keskijohdon tärkeä asema tiedon suodattajana 45

46 Strategian ja kulttuurin yhteensopivuus Kulttuuri normit, uskomukset arvot, ideologiat ajattelutapa ja sen käytännön ilmentymät paksut vai ohuet Yhtenäinen vai eriytynyt Esim. IBM, Euro- Disney, Disnoidi, Serbit ja Kroaatit Jos kulttuuri ei sovi strategiaan, yritä muuttaa kulttuuria Jos et pysty muuttamaan helposti, valmistaudu viivytyksiin Harkitse kannattaako strategiaa panna toimeen Esim. EXXON ja tulevaisuuden toimisto 46

47 Tavoitejohtaminen (MBO) Nollapohjabudjetointi (ZBB) MBO Liittää organisaation tavoitteet työntekijän käyttäytymiseen tavoitteiden määrittely ja kommunikointi Henkilökohtaisten tavoitteiden asettaminen Toimenpiteiden määrittely tavoitteiden saavuttamiseksi Säännöllinen tulosten seuranta (väh. ¼ vuosi) Esim. Suomen valtionhallinto 1990-luku ZBB Tausta yksityisistä yrityksistä (Kodak) Johtajan perusteltava budjetti verrattuna muihin käyttötarkoituksiin Edellisen vuoden budjetti ei ole hyväksyttävä peruste value for money taloudellisuuspainotus esim. UK paikallishallinto 1970-luku 47

48 Laatujohtaminen (TQM) Malli Japanista (Deming) Paremmat ja tasalaatuiset tuotteet Nopeampi reagointi asiakkaiden tarpeisiin Joustavuuden lisääminen tuotannossa Alemmat kustannukset laadun parantuessa Sopii kustannusstrategiaan eriytymisstrategiaan Edellyttää kulttuurisia muutoksia Ennakoiva tekniikka Painotuksia Asiakastyytyväisyys Sisäiset ja ulkoiset asiakkaat Kaikkien kriittisten muuttujien mittaaminen Laadun jatkuva parantaminen Ryhmätyön mallit Esim. Suomen kunnallishallinto 48

49 Tulosjohtaminen Tavoitejohtamisessa keskeisessä osassa tavoitteiden asettaminen ja saavuttaminen Tulosjohtamisessa huomio kiinnittyy tuloksen tekemiseen Tulosjohtamisen keskeisiä tekijöitä Tuloksellisuusajattelun strategian ja ulottuvuuksien määrittely, Tietojärjestelmien luominen, Yksiköiden vastuullisuus Resurssien käytön tehokkuus Suunnitteluorientoitunut ja henkilöstöorientoitunut suuntaus Strategisen ja operatiivisen erottaminen Työryhmätyöskentely (A. Koski) Tulosyksiköiden muodostaminen ja tulosvastuun määrittely, Objektiivisen arviointijärjestelmän luominen, Henkilöstön osallistuminen, Organisaation yksikköjako itsenäisiin yksiköihin Päätösvallan hajauttaminen, Ulkoinen arviointi. (Lumijärvi 1990, 39.) 49

50 Tulosjohtamisen ongelmia poliittisten päätöksentekijöiden ja viranhaltijoiden välinen työnjako strategisessa suunnittelussa Poliitikkojen niukka strateginen rooli viranhaltijoiden toimeenpanon kulttuuri strategisen suunnittelun ja vuosibudjettien kamppailu työyksiköiden tulosjohtamisen ja strategisen johtamisen vaikeudet Johtajuus (leadership) vaikeaa Työryhmien toiminnan vaikeudet (yksilöllinen kulttuuri/legalistinen perintö tulosyksikköajattelu ja sisäinen kilpailu arvioinnin ongelma 50

51 Just in time (JIT), Kuiluanalyysi (Gapanalysis) JIT Voimavarojen hallinnan väline Materiaalit käsillä aina oikeaan aikaan varastojen minimointi Ei alijäämää Jos et tarvitse sitä nyt älä osta sitä nyt Gap-analyysi julkisen sektorin pitkän tähtäimen sitoumukset kuilu nykyhetken tuotannon ja tulevaisuuden ennusteiden välillä Esim. väestön ikääntyminen Valtion BKT osúuksien kasvu vuoteen 2025 mennessä 51

52 Reengineering (uudelleenorganisointi) (Hammer) radikaali uudelleenjärjestely tähtäimenä kustannussäästöt, palveluiden parannus, nopeus työn tekemisen uudelleenarviointi hierarkioiden korvaaminen erikoisalat ylittävillä ryhmillä uudet informaatio ja mittausjärjestelmät Vanha: kustannukset kasvu kontrolli Uusi: laatu innovaatio - palvelu Jos tämä olisi uusia organisaatio, niin mitä me tekisimme työnjako suoritteiden ympärille, ei tehtävien tekeekö prosessin hyödyntäjä itse mitään? infon tuottajalle vastuuta muokkaamisesta alueellisesti jakautuneet voimavarat kokonaisuutena Liitä rinnakkaisprosessit yhteen jo tuotannossa siirrä päätöksenteko työn lähelle kerää tieto vain kerran 52

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa?

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Valtuustoseminaari 23.3.2015 ----------------------------------- Kari Hakari johtaja, HT Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä

Lisätiedot

Johtajana oleminen -työn sisältö, uudistuvat organisaatiot ja muuttuvat toimintaympäristöt

Johtajana oleminen -työn sisältö, uudistuvat organisaatiot ja muuttuvat toimintaympäristöt JOHTAJANA MUUTOKSISSA seminaari Kuntatalo, Helsinki 28.10.2014 Johtajana oleminen -työn sisältö, uudistuvat organisaatiot ja muuttuvat toimintaympäristöt Professori Vuokko Niiranen Itä-Suomen yliopisto/kuopion

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Henkilöstöjohtaminen. Academic Life ohjausryhmän kokous Jyväskylän yliopisto Anna-Maija Lämsä

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Henkilöstöjohtaminen. Academic Life ohjausryhmän kokous Jyväskylän yliopisto Anna-Maija Lämsä Henkilöstöjohtaminen Academic Life ohjausryhmän kokous Jyväskylän yliopisto 2.5.2016 Anna-Maija Lämsä Sisältö Mitä henkilöstöjohtamisella tarkoitetaan? Millainen on henkilöstöjohtamisen ja tuloksellisuuden

Lisätiedot

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 1 JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 Long-range planning does not deal with the future decisions, but with

Lisätiedot

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009 Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien toimintaympäristö Kuntaorganisaatioiden toimintaan ja tavoitteenasetteluun osallistuu monia suorittavia,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN JOHTAMINEN MUUTOKSESSA

HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN JOHTAMINEN MUUTOKSESSA HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN JOHTAMINEN MUUTOKSESSA Prof. Riitta Viitala Henkilöstöjohtamisen tutkimusryhmä Vaasan yliopisto Kuntamarkkinat 15.9.2016 HAASTEENA MUUTOSTIHENTYMÄ Toiminnot, prosessit ja toimintamallit

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri - Mikä estää tai edistää johtajan sitoutumista turvallisuuteen?

Turvallisuuskulttuuri - Mikä estää tai edistää johtajan sitoutumista turvallisuuteen? Turvallisuuskulttuuri - Mikä estää tai edistää johtajan sitoutumista turvallisuuteen? 28.4.2016 Jouni Kivistö-Rahnasto Professori Turvallisuus ja riskienhallinta 30-vuotta sitten Asenne ei ratkaise! se

Lisätiedot

VALTIO HYVÄ TYÖNANTAJA 2025 Suomalainen virkamiesjohtaja eurooppalaisessa vertailussa

VALTIO HYVÄ TYÖNANTAJA 2025 Suomalainen virkamiesjohtaja eurooppalaisessa vertailussa VALTIO HYVÄ TYÖNANTAJA 2025 Suomalainen virkamiesjohtaja eurooppalaisessa vertailussa Valtionhallinnon johdon päivä 6.2.2017 Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Kuntakiertueen esittely (vrt. tuloksellisuussuosituksen teemat) 27.3. Naantali Kuntaliitoksen yhteistoiminnallinen toteuttaminen,

Lisätiedot

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Perheystävällinen työpaikka Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Miksi perheystävällisyys kannattaa? Top 3 1.Perheystävällinen työpaikka houkuttelee parhaita osaajia ja sitouttaa heidät

Lisätiedot

KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari

KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari 17.3.2009 KORKEAKOULUJEN STRATEGIATYÖ Korkeakoulut uudistavat strategiansa vuonna 2010 käytäviin

Lisätiedot

MARTTI HELSILÄ & SARI SALOJÄRVI (TOIM.) STRATEGISEN HENKILÖSTÖ- JOHTAMISEN KÄYTÄNNÖT

MARTTI HELSILÄ & SARI SALOJÄRVI (TOIM.) STRATEGISEN HENKILÖSTÖ- JOHTAMISEN KÄYTÄNNÖT MARTTI HELSILÄ & SARI SALOJÄRVI (TOIM.) STRATEGISEN HENKILÖSTÖ- JOHTAMISEN KÄYTÄNNÖT TALENTUM Helsinki 2009 Copyright 2009 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Timppa Airaksinen Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1412-1

Lisätiedot

Strateginen ketteryys Suomen julkishallinnon uusi kilpailuetu? Mikko Kosonen

Strateginen ketteryys Suomen julkishallinnon uusi kilpailuetu? Mikko Kosonen ketteryys Suomen julkishallinnon uusi kilpailuetu? Mikko Kosonen Suomi on ollut yksi globalisaation suurista voittajista Edistyksellinen teollisuus- innovaatiopolitiikka (pitkäjänteinen mittava T&K panostus)

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan johtamista opiskelevien käsityksiä eri sidosryhmien roolista palvelujen laadun parantamisessa

Sosiaali- ja terveysalan johtamista opiskelevien käsityksiä eri sidosryhmien roolista palvelujen laadun parantamisessa Sosiaali- ja terveysalan johtamista opiskelevien käsityksiä eri sidosryhmien roolista palvelujen laadun parantamisessa Päivi Huotari, yliopettaja, Lahden ammattikorkeakoulu 11.11.2014 Lahden tiedepäivä

Lisätiedot

Johtamisen strategisuus hyvinvointipalvelujen kehittämisessä. Johanna Lammintakanen ma. Professori Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

Johtamisen strategisuus hyvinvointipalvelujen kehittämisessä. Johanna Lammintakanen ma. Professori Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Johtamisen strategisuus hyvinvointipalvelujen kehittämisessä Johanna Lammintakanen ma. Professori Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Johtamisen strategisuus Strategia, visio, missio Mintzberg (1998)

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä

Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä Innovaatiojohtamisella kestävää tuottavuutta hankkeen seminaari 14.12.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori Pääministeri Jyrki Kataisen

Lisätiedot

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Tellervo Tarko, AMKE ry Mikä on AMKE? Mikä on järjestö Ihmisten yhteenliittymä, joka on organisoitunut

Lisätiedot

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Joustavasti ja avoimesti uuteen toimintakulttuuriin L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Marika Tammeaid Kehityspäällikkö, Valtion henkilöstöjohtamisen tuki, Valtiokonttori #Työ2.0 Klassikot uudessa valossa Kohti

Lisätiedot

Miten luottamushenkilöt voivat vahvistaa kunnan elinvoimaa ja henkistä pääomaa?

Miten luottamushenkilöt voivat vahvistaa kunnan elinvoimaa ja henkistä pääomaa? Miten luottamushenkilöt voivat vahvistaa kunnan elinvoimaa ja henkistä pääomaa? Kuntamarkkinat 12.9.2012 Sakari Möttönen Strategiajohtaja, dosentti Jyväskylän kaupunki Itsehallinnollinen lähtökohta Kunnallinen

Lisätiedot

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Johtamisen tuloksellisuus Pyry Airaksinen Laurea P2P projektiryhmä: Jani Moisiola, Jenni Rajakallio, Anssi Rajala, Joel Reikko, Anselmi Tuominen, Vera Veremenko 9/14/2012

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3. Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.2017 Riikka Vacker opetusneuvos Tietojohtaminen Tietojohtaminen tarkoittaa

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä?

Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä? Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä? XXI Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari 22.1.2016 Tutkimusjohtaja, dos. Mikko Luoma Vaasan yliopisto Ajan henki Pitkä taantuma koettelee yksityistä ja

Lisätiedot

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Pilotoinnin perehdyttämispäivä 17.12.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan

Lisätiedot

TOISINAJATTELUA STRATEGISESTA

TOISINAJATTELUA STRATEGISESTA TOISINAJATTELUA STRATEGISESTA JOHTAMISESTA Saku Mantere, Eero Vaara, Hanken Kimmo Suominen, Perfecto Oy (Aalto/Tuotantotalous) 18.11.2011 STRATEGIA JA IHMISET Strategian eriskummallisuuksia 1. Strategia

Lisätiedot

Kansalais- ja vapaaehtoistyö

Kansalais- ja vapaaehtoistyö Kansalais- ja vapaaehtoistyö Yhdistysverkosto ry 2016 Juha Saurama 2015 Kansalais- ja vapaaehtoistoiminta Ihmiset eivät enää osallistu entisessä määrin perinteiseen kansalaisja vapaaehtoistoimintaan Ihmiset

Lisätiedot

Tuottavuusohjelman prosessi

Tuottavuusohjelman prosessi Tuottavuusohjelman prosessi Tuottavuus Panokset (I) Voimavarat Kustannukset Tuotantoprosessi Voimavarojen yhdistely Tuotos (O) Suoritteet Palvelut Menetelmät? Vaikuttavuus (E) Elämän pituuden ja/tai laadun

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelujen hankintastrategioiden kehittäminen

Kiinteistöpalvelujen hankintastrategioiden kehittäminen Kiinteistö- ja rakentamistalouden tutkimusseminaari 15.09.2004 Kiinteistöpalvelujen hankintastrategioiden kehittäminen Tomi Ventovuori Teknillinen korkeakoulu Rakentamistalous Tutkimuksen tavoitteet Tunnistaa

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Hallitusohjelman kirjaukset Valtio: Nykyinen valtionhallinnon tuottavuusohjelma korvataan uudella vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmalla,

Lisätiedot

Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016

Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016 Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016 Työelämän laatu ja johtaminen muutoksessa TOIMINTAYMPÄRISTÖN KAAOS RESURSSIEN NIUKKUUS JA KUNTALAISTEN RAJOTTOMAT TARPEET OVAT JO HAASTANEET

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen johtaminen muutoksessa

Henkilöstövoimavarojen johtaminen muutoksessa Henkilöstövoimavarojen johtaminen muutoksessa Käytännön keinoja Kokkolassa 1 Muutoksen hallinnan keinoja Kehittämiskohdekohtaiset toimenpiteet Muutosjohtamisen malli Koulutukset esimiehille Miten toimia

Lisätiedot

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta LARK5-seminaari 22.9.2016 Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta Perho Liiketalousopisto Oy:n tavoite Perho Liiketalousopisto

Lisätiedot

Saumattomien hyvinvointipolkujen tukemisen keinoja

Saumattomien hyvinvointipolkujen tukemisen keinoja Saumattomien hyvinvointipolkujen tukemisen keinoja Hyvinvointifoorumi 10.4.14 Teemu Ylikoski www.laurea.fi Saumattomien hyvinvointipolkujen tukemisen keinoja Palvelustrategian Elinympäristö luomat puitteet

Lisätiedot

KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät , Mikkeli. Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9.

KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät , Mikkeli. Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9. KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät 24.-25.8.2016, Mikkeli Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9.2016 Unelmayhteiskunta (Jensen) Tulevaisuuden maailmassa

Lisätiedot

CAF-koulutus Kivalo-opisto

CAF-koulutus Kivalo-opisto CAF-koulutus Kivalo-opisto Anni Miettunen 19.3.2016 Lämmittelyä aiheeseen Mitä palvelun laatu on? Mitä laadulla tarkoitetaan? Miten palvelun laatu tuotetaan? Kuka määrittää palvelun laadun? Miten laatua

Lisätiedot

Kehittämisrakenneseminaari 3.6.2009 Ilmoittautumisen yhteydessä tehty kysely

Kehittämisrakenneseminaari 3.6.2009 Ilmoittautumisen yhteydessä tehty kysely Kehittämisrakenneseminaari 3.6.2009 Ilmoittautumisen yhteydessä tehty kysely Sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisen kehittämisrakenteen seminaari 3.6.2009 Ilmoittautumisen yhteydessä Webropol kysely

Lisätiedot

Ylijohtaja Terttu Savolainen. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Nvm. Tapio Saavalainen Alueelliset nuorisotyöpäivät

Ylijohtaja Terttu Savolainen. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Nvm. Tapio Saavalainen Alueelliset nuorisotyöpäivät 23.8.2016 Ylijohtaja Terttu Savolainen Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Nvm. Tapio Saavalainen 16.2.2017 Alueelliset nuorisotyöpäivät Mikä muuttuu julkisen hallinnon rakenteen muutoksen iso kuva Ministeriöt

Lisätiedot

Taitaja 2016 Taitajat framilla - seminaari

Taitaja 2016 Taitajat framilla - seminaari Taitaja 2016 Taitajat framilla - seminaari Ammatillisen koulutuksen muutoksen johtaminen Muutoksesta mahdollisuus 1 19.2.2015 Reija Lepola Reija Lepola, Kuntayhtymän johtaja, rehtori Seinäjoen koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

Luentokuvia HAKU:1. Paula Liukkonen Tukholman yliopisto paula@paula-liukkonen.se www.paula-liukkonen.se

Luentokuvia HAKU:1. Paula Liukkonen Tukholman yliopisto paula@paula-liukkonen.se www.paula-liukkonen.se Luentokuvia HAKU:1 Paula Liukkonen Tukholman yliopisto paula@paula-liukkonen.se www.paula-liukkonen.se Teoriasta ja menetelmistäasiaa Ohjauspaketti; ohjaaamisen mallit, rutiinit ja menetelmät Malmi, Brown

Lisätiedot

ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016

ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016 ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016 Uusimaa Kimmo Kivinen ja Janica Wuolle Tapahtumatalo Bank, Helsinki Capful Oy ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016 OSA 2 Haastatteluiden huomiot 5 Haastatteluiden keskeiset löydökset

Lisätiedot

Talousjohtaja strategiavaikuttajana: Kohti dialogista johtamista? Eero Vaara

Talousjohtaja strategiavaikuttajana: Kohti dialogista johtamista? Eero Vaara Talousjohtaja strategiavaikuttajana: Kohti dialogista johtamista? Eero Vaara http://www.hanken.fi/staff/vaara Strategisen johtamisen ongelmia» Toiminnallistamisen ( implementointi, jalkauttaminen ) vaikeudet»

Lisätiedot

CxO Mentor Oy. Organisaatiokulttuurit. CxO Academy Eerik Lundmark. CxO Mentor Oy 2014

CxO Mentor Oy. Organisaatiokulttuurit. CxO Academy Eerik Lundmark. CxO Mentor Oy 2014 CxO Mentor Oy Organisaatiokulttuurit CxO Academy 16.4.2014 Eerik Lundmark Menestystekijät luovat kulttuurin Joustavuus Kontrolli Sisäinen Ulkoinen Painopiste Kohdennus Organisaatiokulttuurin moodit Joustavuus

Lisätiedot

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

TYÖELÄMÄVASTAAVUUDEN VAHVISTAMINEN Tapio Kostamo, Niko Finnilä

TYÖELÄMÄVASTAAVUUDEN VAHVISTAMINEN Tapio Kostamo, Niko Finnilä TYÖELÄMÄVASTAAVUUDEN VAHVISTAMINEN Tapio Kostamo, Niko Finnilä TYÖRENKAAN TAPAAMISIA 18.3.2004 Hämeenlinnassa 17.5.2004 Helsingissä (HAAGA) 13.9.2004 Tampereella (PIRAMK) 13.10.2004 Riihimäellä (HAMK)

Lisätiedot

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen. Hanna Onwen-Huma

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen. Hanna Onwen-Huma Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen Hanna Onwen-Huma 7.6.2011 Ihmiset = naiset ja miehet Julkinen päätöksenteko vaikuttaa ihmisten elämään ja arkeen Ihmiset ovat naisia ja miehiä, tyttöjä ja poikia

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Johtamisen kehitysloikka

Johtamisen kehitysloikka Johtamisen kehitysloikka Mikä? VIA Leadership in Action -kehitysohjelma keskittyy oman vastuualueen kehittämiseen operatiivisesta ja strategisesta näkökulmasta. Ihmisten johtamisen haasteisiin vastaaminen

Lisätiedot

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Miksi tämä työ tehtiin? Henkilöstöhallinto on osa henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta. Valtion henkilöstöjohtamisessa

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

Ajankohtaista Lahden kaupungista

Ajankohtaista Lahden kaupungista Ajankohtaista Lahden kaupungista Vanhusneuvostojen seminaari 23.5.2016 Mikko Komulainen Taustaa Hyvinvointikuntayhtymän tarkoituksena on koota maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen yhdeksi

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri mitä se on? Organisaatiokyvykkyys turvallisuuden näkökulmasta

Turvallisuuskulttuuri mitä se on? Organisaatiokyvykkyys turvallisuuden näkökulmasta Turvallisuuskulttuuri mitä se on? Organisaatiokyvykkyys turvallisuuden näkökulmasta Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Ennakoiva turvallisuuskulttuuri tapa onnistua Työturvallisuuskeskus Oulu

Lisätiedot

JULKISTAMISTILAISUUS 11.3.2009, HELSINKI. Harri Melin, Tampereen yliopisto Ari Hautaniemi, Tampereen yliopisto Mikko Aro, Turun yliopisto

JULKISTAMISTILAISUUS 11.3.2009, HELSINKI. Harri Melin, Tampereen yliopisto Ari Hautaniemi, Tampereen yliopisto Mikko Aro, Turun yliopisto Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan osaaminen, työ ja hyvinvointi -jaoston esiselvitys 4 Osaamisen merkitys työvoimavarojen, JULKISTAMISTILAISUUS 11.3.2009, HELSINKI Harri Melin, Tampereen yliopisto Ari

Lisätiedot

Strateginen ketteryys

Strateginen ketteryys Strateginen ketteryys Strategisen ketteryyden ja herkkyyden rakentaminen organisaatioon ForeC Advisors Asko Horttanainen 1.9.2012 STRATEGINEN KETTERYYS STRATEGINEN KETTERYYS tarkoittaa kykyä tehdä tosiaikaisia

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen johtaminen muutoksessa

Henkilöstövoimavarojen johtaminen muutoksessa Henkilöstövoimavarojen johtaminen muutoksessa Käytännön keinoja Kokkolassa 1 Muutoksen hallinnan keinoja Kehittämiskohdekohtaiset toimenpiteet Muutosjohtamisen malli Koulutukset esimiehille Miten toimia

Lisätiedot

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Lisää tähän otsikko MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK KANSANTALOUS VÄESTÖKEHITYS JA TUOTTAVUUS Kestävyysvaje aiempaakin suurempi:

Lisätiedot

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 25.11.2016 TIEDOSSA TULEVAISUUS www.professoriliitto.fi Professoriliiton tehtävät Professoriliiton sääntöjen mukaan liitto toimii yliopistolain tarkoittamien yliopistojen, Maanpuolustuskorkeakoulun

Lisätiedot

Tästäkin selvitään. Sumussa ajelehtiminen ei ole ratkaisu:

Tästäkin selvitään. Sumussa ajelehtiminen ei ole ratkaisu: Tästäkin selvitään. Sumussa ajelehtiminen ei ole ratkaisu: Makrotalouden lupaukset eivät toteudu Teollisuuden rakennemuutos Eriarvoistuminen ja pahoinvointi lisääntyvät Muutos vaatii: Pidemmän aikaperspektiivin

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

teemoihin PalKO hankkeessa

teemoihin PalKO hankkeessa Näkökulmia osallisuuden teemoihin PalKO hankkeessa Kati Närhi ja Tuomo Kokkonen Jyväskylän yliopisto / Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Aikuissosiaalityön päivät 2012 Rovaniemi PalKO: palvelut ja kansalaisosallistuminen

Lisätiedot

Veijo Nivala Varhaiskasvatuksen johtajuusfoorumi/ Osaamisen johtaminen

Veijo Nivala Varhaiskasvatuksen johtajuusfoorumi/ Osaamisen johtaminen Veijo Nivala Varhaiskasvatuksen johtajuusfoorumi/ 18.4.2013 Osaamisen johtaminen Lähtökohtia Organisaation toiminnan perusta on sille hyväksytyssä strategiassa. Osaamisen johtaminen pyrkii strategisena

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys - kommenttipuheenvuoro

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys - kommenttipuheenvuoro Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys - kommenttipuheenvuoro Tuottavuus ja työhyvinvointi Toimihenkilöiden työsuhdepäivät 0.2.20 M/S Silja Symphony Johtaja Jukka Ahtela EK 2 3 Suomi on palvelutalous

Lisätiedot

Korkeakoulujen IT muutoksessa. Trendejä ja vaikutuksia maailmalta ja meiltä

Korkeakoulujen IT muutoksessa. Trendejä ja vaikutuksia maailmalta ja meiltä Korkeakoulujen IT muutoksessa Trendejä ja vaikutuksia maailmalta ja meiltä Miksi me välitämme Trendeistä? Globaalit macro trendit Toimialakohtaiset trendit Teknologia trendit Oma synteesi ja tutkimus Lisää

Lisätiedot

Maatalousyrityksen kasvu ja kannattavuus

Maatalousyrityksen kasvu ja kannattavuus Maatalousyrityksen kasvu ja kannattavuus Timo Sipiläinen Helsingin yliopiston taloustieteen laitos Hollola, 28.4.2014 www.helsinki.fi/yliopisto 2.5.2014 1 Sisältö Kasvulla tavoitellaan kannattavuutta (maataloudessa

Lisätiedot

Avaimet arviointiin. Museoiden arviointi- ja kehittämismalli. Avaimet arviointiin

Avaimet arviointiin. Museoiden arviointi- ja kehittämismalli. Avaimet arviointiin Museoiden arviointi- ja kehittämismalli Arviointitoiminta on kokenut viimeisten vuosien aikana muodonmuutoksen Vanha paradigma Lineaarinen selittäminen Top-down -arviointiprosessi Riippumaton arvioitsija

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Uuden tietoyhteiskunnan teesit. #uusitietoyhteiskunta

Uuden tietoyhteiskunnan teesit.  #uusitietoyhteiskunta Uuden tietoyhteiskunnan teesit Uuden tietoyhteiskunnan teesit Suomen on aika lunastaa paikkansa tietoyhteiskuntakehityksen kärjessä. Teknologiavetoisen vanhan tietoyhteiskunnan perustalle on rakennettava

Lisätiedot

Toimeenpano ja Seuranta - CHAMP III työpaja Turku 27.10.2010 Pekka Salminen

Toimeenpano ja Seuranta - CHAMP III työpaja Turku 27.10.2010 Pekka Salminen Toimeenpano ja Seuranta - CHAMP III työpaja Turku 27.10.2010 Pekka Salminen Toimeenpanon ja seurannan lähtökohtia Toimeenpano perustuu: Toimintasuunnitelmaan, Organisaatiorakenteeseen, Viestintään ja

Lisätiedot

Työyhteisöjen rajat ja rajattomuudet

Työyhteisöjen rajat ja rajattomuudet Työyhteisöjen rajat ja rajattomuudet Minna Janhonen ja Anu Järvensivu Lappeenranta-seminaari 15.8.2013 16.8.2013 Janhonen ja Järvensivu 1 Rajoja rikkova työ ulkoistettu toiminta organisaation sisäinen

Lisätiedot

LSHP VALTUUSTOSEMINAARI LAPIN SOTE-SAVOTTA

LSHP VALTUUSTOSEMINAARI LAPIN SOTE-SAVOTTA LSHP VALTUUSTOSEMINAARI 25.11.2015 LAPIN SOTE-SAVOTTA A) Tilannekuva - Kuntien johto on uudistuksen ulkokehällä tällä hetkellä, palveluiden uudistamisen ja hallinnollisten asioiden yhteensovittamista ei

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

Näin turvataan sote- ja maakuntauudistuksen toteutuminen. SuPer

Näin turvataan sote- ja maakuntauudistuksen toteutuminen. SuPer Näin turvataan sote- ja maakuntauudistuksen toteutuminen SuPer 27.2.2016 Perustuslakivaliokunnan antamat vaihtoehdot soten etenemiseen 1/3 JÄRJESTÄMISVASTUU KUNTAA SUUREMMILLE ALUEILLE Maakuntamallissa

Lisätiedot

Hallinnon uusi rooli - onko hallinnosta innovaatioiden mahdollistajaksi, entä tuottajaksi? 14.12.2011 Helsinki

Hallinnon uusi rooli - onko hallinnosta innovaatioiden mahdollistajaksi, entä tuottajaksi? 14.12.2011 Helsinki Hallinnon uusi rooli - onko hallinnosta innovaatioiden mahdollistajaksi, entä tuottajaksi? 14.12.2011 Helsinki Byrokratian ikeestä innostavaan yhdessä tekemiseen Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden ja Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko

Sisäisen turvallisuuden ja Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko Sisäisen turvallisuuden ja Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko Jarno Limnéll Professori, kyberturvallisuus, Aalto-yliopisto Kyberturvallisuusjohtaja, Insta Group Oy. Dosentti, Tampereen Teknillinen

Lisätiedot

Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta

Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta Suomalaista sotea rakentamassa Lapin sairaanhoitopiiri Rovaniemi KTT, dos. Mikko Luoma 19.5.2016 Kuka? Mikko

Lisätiedot

TAVOITTEENA HYVIN JOHDETTU, TULOKSELLINEN JA UUSIEN RATKAISUJEN LÖYTÄMISEEN INNOSTAVA VALTIONHALLINTO

TAVOITTEENA HYVIN JOHDETTU, TULOKSELLINEN JA UUSIEN RATKAISUJEN LÖYTÄMISEEN INNOSTAVA VALTIONHALLINTO TAVOITTEENA HYVIN JOHDETTU, TULOKSELLINEN JA UUSIEN RATKAISUJEN LÖYTÄMISEEN INNOSTAVA VALTIONHALLINTO Valtionhallinnon henkilöstölle suunnatun kyselyn tuloksia 16.03.2012 Koonneet: Virpi Einola-Pekkinen

Lisätiedot

Konsernijohdon vastuu tuloksellisesta johtamisesta ja riskienhallinnasta. Markus Kiviaho, Johtaja, sisäinen tarkastus JHTT, CGAP

Konsernijohdon vastuu tuloksellisesta johtamisesta ja riskienhallinnasta. Markus Kiviaho, Johtaja, sisäinen tarkastus JHTT, CGAP Konsernijohdon vastuu tuloksellisesta johtamisesta ja riskienhallinnasta Markus Kiviaho, Johtaja, sisäinen tarkastus JHTT, CGAP Konsernijohdon vastuu tuloksellisesta johtamisesta Konsernijohdon vastuulla

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön konsernin uudistaminen

Opetus- ja kulttuuriministeriön konsernin uudistaminen Opetus- ja kulttuuriministeriön konsernin uudistaminen Yhdessä enemmän innovatiivisuutta uudella konserniajattelulla 14.12.2011 Harri Skog Kansliapäällikkö Uudistuksen päämäärä ja tavoitteet Päämääränä

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Jaettu johtajuus avaimena uudenlaiseen johtajuuteen. KT, lto 9.10.2010 Vaasa

Jaettu johtajuus avaimena uudenlaiseen johtajuuteen. KT, lto 9.10.2010 Vaasa Jaettu johtajuus avaimena uudenlaiseen johtajuuteen Leena Halttunen KT, lto 9.10.2010 Vaasa Esityksen sisältö Esityksen taustalla olevat tutkimukset Millaisista lähtökuopista lähdemme: Päivähoitotyö, johtajuus

Lisätiedot

ASIAKASKESKEINEN HENKILÖSTÖJOHTAMINEN. Uudista ja Uudistu messut Wanha Satama Pauli Juuti

ASIAKASKESKEINEN HENKILÖSTÖJOHTAMINEN. Uudista ja Uudistu messut Wanha Satama Pauli Juuti SIKSKESKEINEN HENKILÖSTÖJOHTMINEN Uudista ja Uudistu messut Wanha Satama 24.11.2015 Pauli Juuti Sisällys Henkilöstöjohtamisen ja asiakaskeskeisyyden yhteys? Mitä asiakaskeskeisellä henkilöstöjohtamisella

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Toiminto: Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-sukupolvi on keskittynyt omaan uraansa, kulkemaan omia polkujaan ja kehittämään taitojaan varmistaakseen kilpailukykynsä työmarkkinoilla. Muiden johtaminen ei ole prioriteettilistan

Lisätiedot

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Kyberturvallisuus toiminta Valtio Kyberturvallisuuden poliittinen ohjaus kuuluu valtioneuvostolle,

Lisätiedot

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill Niemi, Petri. 2006. Kehittämishankkeen toteuttaminen peruskoulussa toimintatutkimuksellisen kehittämishankkeen kuvaus ja arviointi. Turun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan lisensiaatintutkimus.

Lisätiedot

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia Tulevaisuuden Museo-Suomi Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia 24.10.2010 Taiteen ja kulttuurin luova vaikutus säteilee elämän kaikille alueille. Hallitusohjelma Kattavin

Lisätiedot

Tilannekatsaus

Tilannekatsaus Tilannekatsaus 1.3.2017 Muutoksen laatikot Maakunnille siirtyvät tehtävät ja henkilötyövuodet 3 5 10 1 6 1 1 1 28 9700 htv EP Maakunnan päätöksenteko, toiminta ja asukkaiden osallistuminen Liikelaitos

Lisätiedot