JOULUKUU. Yksinkertaistettu rahastoesite. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOULUKUU. Yksinkertaistettu rahastoesite. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds"

Transkriptio

1 Morgan Stanley Investment Management 11 Yksinkertaistettu rahastoesite Morgan Stanley Investment Funds Vaihtuvapääomainen sijoitusyhtiö (Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg, SICAV ) 2 - Sijoitustavoite ja -politiikka 2 - Riskitekijät JOULUKUU 4 - Poolaus 5 - Osinkopolitiikka 6 - Palkkiot ja kulut 7 - Verotus 9 - Nettosubstanssiarvon määritys ja julkistus 10 - Miten osakkeita ostetaan 11 - Miten osakkeita myydään 12 - Miten osakkeita muunnetaan 13 - Yleistä 14 - Tärkeitä lisätietoja 16 - Alarahastokohtaiset liitteet Lisätietoa sveitsiläisille sijoittajille Alarahastojen kulusuhteet Salkkujen kiertonopeudet

2 MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS on päivätyn lain 1. osan (Part I) mukainen vaihtuvapääomainen sateenvarjosijoitusyhtiö (Société d Investissement à Capital Variable, SICAV). Yhtiö on päivätyn, yhteissijoitusyrityksiä koskevan lain ( vuoden 2010 laki ) 27. artiklan mukainen itsehoidettu vaihtuvapääomainen sijoitusyhtiö. Rekisteröity toimipaikka: European Bank and Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg R.C.S. Luxembourg B Siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamista koskevan, 13. tammikuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY mukainen yksinkertaistettu rahastoesite (Simplified Prospectus), päivätty joulukuulle Tarkemmat tiedot ovat Morgan Stanley Investment Funds -yhtiön ( yhtiö, Company) täydellisessä rahastoesitteessä ( rahastoesite, Prospectus), joka on päivätty joulukuulle Isolla alkukirjaimella kirjoitetut englanninkieliset termit, joita ei ole määritelty tässä asiakirjassa, on määritelty rahastoesitteessä. Kopio yhtiön rahastoesitteestä ja viimeisimmästä vuosikertomuksesta (annual report), joka sisältää tilintarkastetun tilinpäätöksen (audited accounts), sekä puolivuotiskatsauksesta (semi-annual report) toimitetaan pyynnöstä sijoittajille ilman erillistä korvausta. Kopioita on myös saatavilla yhtiön rekisteröidystä toimipaikasta. Huomiota pyydetään kiinnittämään siihen, että kaikkiin osakelajeihin (Share Classes) ei voida tehdä merkintöjä kaikissa yhtiön alarahastoissa. Mahdollisten hakijoiden on syytä tutustua osakkeiden (Shares) hakemiseen, ostamiseen, omistukseen ja myyntiin soveltuviin, kyseisten kansalaisuuksiensa, asuin- tai kotipaikkojensa mukaisten maiden lakeihin ja säädöksiin (kuten vero- ja valuuttakontrollisäädökset). Tätä yksinkertaistettua rahastoesitettä voidaan päivittää aika ajoin. Näin ollen hakijoita kehotetaan tiedustelemaan, onko uudempaa yksinkertaistettua rahastoesitettä julkaistu. Tämä yksinkertaistettu rahastoesite laadittiin englanniksi ja saatetaan kääntää muille kielille. Kaikki tällaiset käännökset tulevat sisältämään ainoastaan samat tiedot ja samat merkitykset kuin englanninkielinen asiakirja. Jos englanninkielisen asiakirjan ja muunkielisen asiakirjan välillä on ristiriitaa, englanninkielinen asiakirja on määräävä, paitsi siinä määrin (mutta ainoastaan siinä määrin) mitä laissa vaaditaan missä tahansa sellaisessa valtiossa, jossa osakkeita myydään, niin että muussa kuin englanninkielisessä asiakirjassa olevaan tiedonantoon perustuvassa kanteessa sen asiakirjan, johon tällainen kanne perustuu, kieli on määräävä. Tämän yksinkertaistetun rahastoesitteen levittäminen ja osakkeiden tarjoaminen saattaa olla rajoitettua tietyillä alueilla. Henkilöiden, joiden hallussa tämä yksinkertaistettu rahastoesite on, ja henkilöillä, jotka haluaisivat tehdä hakemuksen osakkeista tämän yksinkertaistetun rahastoesitteen mukaisesti, on - 1-

3 velvollisuus tutustua ja noudattaa minkä tahansa asiaankuuluvan alueen kaikkia soveltuvia lakeja ja säädöksiä. Erityisesti osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act), muutoksineen, mukaisesti (eikä yhtiötä ole myöskään rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1940 sijoitusyhtiölain (United States Investment Company Act), muutoksineen, mukaisesti), eikä niitä saa tarjota tai myydä suoraan tai epäsuorasti Amerikan Yhdysvalloissa tai sen alueilla, sen siirtomaissa tai sen oikeudenkäyttöpiirissä olevilla alueilla, tai sen kansalaisille tai asukkaille muuten kuin Yhdysvaltojen lakien mukaisesti. Vastaavasti Morgan Stanley Investment Funds Indian Equity Fund -alarahaston osakkeita ei saa tarjota eikä myydä suoraan tai epäsuorasti Intiassa asuville henkilöille. Tärkeää: Sellaisten sijoittajien, joilla on mitään epävarmuutta tämän asiakirjan sisällöstä, on syytä kääntyä arvopaperinvälittäjän, pankinjohtajan, asianajajan, kirjanpitäjän tai muun taloudellisen neuvonantajan puoleen. Sijoitustavoite ja politiikka Kunkin alarahaston (jäljempänä yhdessä ala-rahastot, Funds tai yksin alarahasto, Fund) sijoitustavoite ja politiikka, kuten yhtiön hallitus (Board of Directors) on päättänyt, on kuvattu liitteissä (Appendices). Yhtiön tarkoituksena on tarjota sijoittajille mahdollisuus sijoittaa ammattimaisesti hoidettuun rahastovalikoimaan, joka pyrkii hajauttamaan sijoitusriskiä saavuttaakseen optimaalisen tuoton sijoitetusta pääomasta. Sijoitus mihin tahansa yhtiön alarahastoon ei ole pankkitalletus taikka talletus muuhun vakuutettuun talletuslaitokseen. Sijoitus ei välttämättä sovellu kaikille sijoittajille. Minkään alarahaston ei ole tarkoitus olla kokonaisvaltainen sijoitusohjelma, ja sijoittajien tulisi harkita pitkän aikavälin sijoitustavoitteitaan ja taloudellisia tarpeitaan tehdessään tiettyä alarahastoa koskevaa sijoituspäätöstä. Yhtiön alarahastoihin tehdyn sijoituksen on tarkoitettu olevan keskipitkän pitkän aikavälin sijoitus poikkeuksenaan likviditeettialarahastot (Liquidity Funds). Alarahastoja ei tule käyttää kaupankäyntivälineinä. Tätä tarkoitusta varten yhtiö tarjoaa alarahastojen valikoiman, joka antaa sijoittajien tehdä omat strategiset allokaationsa yhdistelemällä omistuksia eri alarahastoissa itse valitsemissaan suhteissa. Alarahastoja ei tarjota myytäväksi yleisölle tietyllä alueella ennen kuin kaikki asianmukaiset hyväksynnät kyseiselle alueelle on saatu. Kutakin alarahastoa hallinnoidaan rahastoesitteen Appendix A osassa määriteltyjen sijoitus- ja lainausrajoitteiden mukaisesti. Alarahastojen on sallittua käyttää johdannaisia sekä taloudellisia menetelmiä ja instrumentteja sekä osallistua arvopaperien lainaus- ja jälleenostotransaktioihin joko suojaustarkoituksessa tai tehokkaan salkunhallinnan tarkoituksessa tai osana sijoitusstrategioitaan, kuten alarahastojen sijoitustavoitteissa on kuvattu. Ellei alarahaston sijoitustavoitteessa ole muuta mainittu, alarahasto, joka käyttää rahastoesitteen Appendix A osan 3 ja 4 kohdissa määriteltyjä johdannaisia ja taloudellisia menetelmiä ja instrumentteja (Derivatives and Financial Techniques and Instruments) sekä osallistuu arvopaperilainaus- ja jälleenostotransaktioihin, tekee niin vain suojaustarkoituksessa ja/tai tehokkaan salkunhallinnan tarkoituksessa. Alarahastot, jotka käyttävät johdannaisia ja taloudellisia menetelmiä ja instrumentteja sekä osallistuvat arvopaperien lainaus- ja jälleenostotransaktioihin, tekevät niin rahastoesitteen Appendix A osan 3 ja 4 kohdissa määritellyissä rajoissa. Sijoittajia pyydetään tutustumaan rahastoesitteen kohdassa Risk Factors esitettyihin erityisiin riskitekijöihin, jotka liittyvät johdannaisiin sekä arvopapereiden lainaus- ja jälleenostotransaktioihin. - 2-

4 Riskitekijät Seuraava on tiivistelmä yhtiöön tehdyn sijoituksen kannalta merkityksellisistä riskitekijöistä. Täydellinen kuvaus yhtiöön tehdyn sijoituksen kannalta merkityksellisistä riskitekijöistä löytyy rahastoesitteestä. Tietyt alarahastot saattavat sijoittaa osakesidonnaisiin arvopapereihin tai osakesidonnaisiin instrumentteihin kuten warrantteihin. Warranttisijoituksen vipuvaikutus ja warranttien hintojen volatiliteetti tekevät warranttisijoitukseen liittyvän riskin korkeammaksi kuin osakesijoituksen. Alarahastojen sijoitustavoitteiden täyttymisestä ei voida antaa takeita. Aiempi kehitys ei ole välttämättä osoitus tulevasta kehityksestä, ja osakkeiden arvo ja niistä saatava tulo voi sekä vähentyä että kasvaa. Osakkeita lunastettaessa sijoittaja saattaa saada takaisin summan, joka on pienempi kuin hänen alkuperäisen sijoituksensa määrä. Alarahastojen varat ovat useiden eri valuuttojen määräisiä, joten valuuttakurssien liikkeet saattavat myös vaikuttaa sijoittajan omistusten arvoon. Lisäksi osakkeiden viitevaluuttojen ja alarahastojen perusvaluuttojen väliset valuuttakurssien vaihtelut saattavat vaikuttaa haitallisesti osakkeiden arvoon. Pääasiassa infrastruktuurisektorilla toimivien yritysten arvopapereihin sijoittamiseen liittyy erityisiä riskinäkökohtia. Infrastruktuurialan yrityksiin kohdistuu useita tekijöitä, jotka saattavat vaikuttaa haitallisesti niiden liiketoimintaan tai toimiin. Alarahastot voivat osallistua pörssi- ja OTC-johdannaismarkkinoille tehokkaan salkunhallinnan tarkoituksessa. Näin tehdessään alarahastot altistuvat markkina-, likviditeetti- ja vastapuoliluottoriskille. Alarahastot saattavat sijoituspolitiikkansa mukaisesti sijoittaa johdannaisiin, mukaan luettuina, mutta näihin rajoittumatta, eurooppalaisiin ja amerikkalaisiin optioihin kuten yksittäiseen arvopaperiin, koriin ja indeksiin perustuviin myynti- ja osto-optioihin; yksittäiseen arvopaperiin ja osakeindeksiin perustuviin futuureihin; korko-, Eurodollar- ja swap-futuureihin sekä Yhdysvaltain valtion velkakirjafutuureihin; hinnanerosopimuksiin (CFDs); yhden valuutan swappeihin; luottohäiriöswappeihin; korkoswappeihin; inflaatioswappeihin (CPI swaps), kokonaistuottoswappeihin, strukturoituihin velkakirjoihin, warrantteihin ja valuuttatermiineihin. Vaikka johdannaisten varovainen käyttö voi olla edullista, johdannaisiin liittyy myös riskejä, jotka ovat erilaisia ja tietyissä tilanteissa suurempia kuin perinteisemmissä sijoituksissa esiintyvät riskit. Mikäli alarahaston sijoituspolitiikassa on niin säädetty, se voi käyttää erilaisia sijoitusstrategioita tiettyjen riskien vähentämiseksi ja/tai tuoton kasvattamiseksi. Näihin strategioihin saattaa sisältyä johdannaisinstrumenttien kuten optioiden, warranttien, swappien ja/tai futuurien käyttäminen. Tällaiset strategiat saattavat epäonnistua ja aiheuttaa tappioita alarahastolle. Yhtiöön soveltuvien UCITS IV säädösten mukaisesti alarahaston käyttämistä taloudellisista johdannaisinstrumenteista seuraava kokonaisriskialtistus voi vastata kyseisen alarahaston nettosubstanssiarvoa (net asset value), jolloin alarahaston kokonaisriskialtistus saattaa nousta 200 prosenttia sen nettosubstanssiarvosta. Alarahaston kokonaisriskialtistusta ei voida kasvattaa enempää kuin 10 prosenttia tilapäisellä lainanotolla siten, että alarahaston kokonaisriskialtistus ei saa ylittää 210 prosenttia sen nettosubstanssiarvosta. Johdannaisiin sisältyy myös erityisiä riskejä. Nämä riskit liittyvät erityisesti markkinariskeihin, hallinnointiriskiin, vastapuoliriskiin, likviditeettiriskiin, velkavipuriskiin, johdannaisten väärinhinnoittelun tai väärän arvostamisen riskiin sekä riskiin siitä, että johdannaiset eivät välttämättä korreloi täydellisesti kohde-etuuksien, korkotasojen ja indeksien kanssa. Alarahasto saattaa myös käyttää johdannaisia hankkiakseen altistusta tai myydäkseen sitä lyhyeksi joihinkin sijoituksiin. Äärimmäisissä markkinatilanteissa johdannaisten käyttö saattaa teoriassa aiheuttaa alarahastolle rajoittamattomia tappioita. Mikäli tällaisia äärimmäisiä markkinatilanteita esiintyy, sijoittajat voivat tietyissä olosuhteissa saada minimaalisia tuottoja tai ei lainkaan tuottoja, tai saattavat jopa kärsiä tappiota kyseiseen alarahastoon tehdystä sijoituksesta. Tietyt alarahastot saattavat sijoittaa hyödykesidonnaisiin arvopapereihin, mukaan luettuina, mutta näihin rajoittumatta, hyödykefutuurit ja hyödykepörssissä listatut rahastot. Hyödykesidonnaiset arvopaperit ovat erittäin volatiileja. Hyödykemarkkinoihin vaikuttavat useat ulkoiset tekijät, joihin alarahastolla on vähän tai ei lainkaan kontrollia. Erityisesti hyödykefutuuripositiot saattavat olla epälikvidejä, sillä tietyt hyödykepörssit rajoittavat tiettyjen futuurisopimusten hintojen vaihteluja. Tietyt alarahastot saattavat solmia CSSF:n kiertokirjeen (Circular) 08/356 ehtojen ja rajoitusten mukaisia myynti- ja jälleenostosopimuksia. Mikäli jälleenostosopimuksen toinen osapuoli laiminlyö velvoitteensa, alarahastolle saattaa aiheutua tappiota siinä määrin kun jälleenostosopimukseen liittyvien kohde-etuusarvopapereiden ja muiden alarahaston hallussa olevien vakuuksien myyntivoitot jäävät jälleenostohintaa pienemmiksi. Lisäksi mikäli jälleenostosopimuksen toinen - 3-

5 osapuoli joutuu konkurssiin tai vastaavaan menettelyyn tai mikäli kyseinen osapuoli ei jälleenosta arvopapereita sopimuksen mukaisesti, alarahastolle saattaa aiheutua tappiota, mukaan lukien arvopaperista maksettavan koron tai sen pääoman menetys sekä jälleenostosopimuksen viivästymiseen ja täytäntöönpanoon liittyvät kulut. Tietyt alarahastot saattavat osallistua CSSF:n kiertokirjeen 08/356 ehtojen ja rajoitusten mukaisiin arvopaperilainaustransaktioihin. Mikäli arvopaperilainaustransaktioiden toinen osapuoli laiminlyö velvoitteensa, alarahastolle saattaa aiheutua tappiota siinä määrin kun arvopaperilainaustransaktioon liittyvän, alarahaston hallussa olevan vakuuden myyntivoitot jäävät lainattujen arvopapereiden arvoa pienemmäksi. Lisäksi mikäli arvopaperilainaustransaktion toinen osapuoli joutuu konkurssiin tai vastaavaan menettelyyn tai mikäli kyseinen osapuoli ei palauta arvopapereita sopimuksen mukaisesti, alarahastolle saattaa aiheutua tappiota, mukaan lukien arvopapereista maksettavan koron tai sen pääoman menetys sekä arvopaperilainaussopimuksen viivästymiseen ja täytäntöönpanoon liittyvät kulut. Äskettäin voimaan tulleen HIRE-lain ( HIRE, Hiring Incentives to Restore Employment Act) ulkomaisia tilejä koskevat veroehdot (Foreign Account Tax Compliance provisions) määräävät yleisesti uuden raportointikäytännön ja 30 prosentin lähdeveron tietyille Yhdysvalloista peräisin oleville tuloille (mukaan luettuina osingot ja korot) ja sellaisen pääoman myynnistä tai muusta luovutuksesta syntyville bruttotuotoille, joka voi synnyttää Yhdysvalloista peräisin olevaa korkoa tai osinkoa (lähdeveron alaiset maksut, Withholdable Payments ). Yleisesti uusien sääntöjen tarkoituksena on edellyttää, että yhdysvaltalaisten henkilöiden suorassa tai epäsuorassa omistuksessa olevat ei-yhdysvaltalaiset tilit ja ei-yhdysvaltalaiset yhteisöt ilmoitetaan Yhdysvaltain veroviranomaiselle ( IRS, Internal Revenue Service ). 30 prosentin lähdeveroa sovelletaan, mikäli vaadittujen yhdysvaltalaista omistusta koskevien tietojen toimittaminen laiminlyödään. Uusia lähdeverosääntöjä sovelletaan yleisesti jälkeen suoritettuihin lähdeveron alaisiin maksuihin. Uusien sääntöjen johdosta kaikkien alarahastojen saamiin lähdeveron alaisiin maksuihin kohdistuu 30 prosentin lähdevero, mikäli alarahasto ei toimita kyseisen lain uusien sääntöjen edellyttämiä tietoja, lausuntoja ja luopumisilmoituksia (waiver), mukaan lukien tietoja alarahaston suorista ja epäsuorista yhdysvaltalaisista omistajista. Lisäksi ei-yhdysvaltalaiset taloudelliset yhteisöt, jotka eivät solmi IRS:n kanssa sopimusta suorien ja epäsuorien yhdysvaltalaisten omistajiensa ilmoittamiseksi, ja muut ei-yhdysvaltalaiset omistajat, jotka eivät toimita yhdysvaltalaisia omistuksiaan koskevia todistuksia tai tietoja, saattavat joutua maksamaan mainittua lähdeveroa lähdeveron alaisten maksujen osuudestaan siinäkin tapauksessa, että alarahasto on solminut tarvittavat sopimukset IRS:n kanssa. IRS ei vielä ole julkistanut kattavaa ohjeistusta tästä lainsäädännöstä. Kuten ohjelmaesitteen kohdassa 2.2 ( Issue of Shares ) on kuvattu, yhtiön hallitus on päättänyt estää osakkeiden omistuksen kaikilta yhdysvaltalaisilta henkilöiltä (määriteltynä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act of 1933, muutettuna) Regulation S -säännöksen mukaan). Mikäli kuitenkin jokin yhdysvaltalainen henkilö (Foreign Account Tax Compliance provisions -ehdoissa tarkoitetussa merkityksessä) tulisi tahattomasti yhtiön suoraksi tai epäsuoraksi osakkeenomistajaksi, riskinä on, että alarahasto, jossa kyseisellä tilinhaltijalla on sijoituksia, saattaa joutua suorittamaan yllä kuvattuja lähdeveromaksuja. Niinpä yhtiön hallitus on päättänyt estää osakkeiden omistuksen kaikilta määrätyiltä yhdysvaltalaisilta henkilöiltä ( specified United States person ) tai yhdysvaltalaisomistuksessa olevilta ulkomaisilta yhteisöiltä ( United States owned foreign entity ) HIRE-lain määritelmien mukaan. Sijoitusta suunnittelevien henkilöiden on syytä neuvotella omien veroasiantuntijoidensa kanssa HIRE-vaatimusten suhteeesta heidän omaan tilanteeseensa. Sijoittajia pyydetään tutustumaan liitteisiin, jotka sisältävät lisää erityisiä riskitekijöitä kunkin alarahaston osalta. Poolaus Tehokkaan hallinnoinnin toteuttamiseksi ja yhtiön yhtiöjärjestyksen (Articles of Incorporation) sekä soveltuvien lakien ja säädösten mukaisesti hallitus (Directors) voi sijoittaa ja hallinnoida kahta tai useampaa alarahastoa (tässä yhteydessä osallistuvat alarahastot, Participating Funds) varten perustettua varojen salkkua kokonaan tai miltä tahansa osin poolatusti. Mikä tahansa tällainen varojen pooli muodostetaan siirtämällä sen käteis- ja muut varat (edellyttäen, että kyseiset varat ovat kyseisen poolin sijoituspolitiikan kannalta sopivia) kustakin osallistuvasta alarahastosta. Hallitus voi tämän jälkeen aika ajoin tehdä lisäsiirtoja kuhunkin varojen pooliin. Varoja voidaan myös siirtää takaisin osallistuvaan - 4-

6 alarahastoon kyseisen lajin (Class) osallistumisen määrään asti. Osallistuvan alarahaston osake varojen poolissa mitataan viittaamalla varojen poolissa oleviin vastaavanarvoisiin käsitteellisiin osuuksiin. Varojen poolia muodostettaessa hallitus määrittää harkintansa mukaan käsitteellisten osuuksien alkuarvon (joka ilmaistaan siinä valuutassa, jonka hallitus katsoo tarkoituksenmukaiseksi) ja allokoi kullekin osallistuvalle alarahastolle osuuksia, joiden kokonaisarvo vastaa panokseksi annettujen käteisvarojen määrää (tai muiden varojen arvoa). Tämän jälkeen käsitteellisen osuuden arvo määritellään jakamalla varojen poolin nettosubstanssiarvo olemassaolevien käsitteellisten osuuksien lukumäärällä. Kun varojen pooliin panostetaan lisää käteistä tai varoja tai niitä otetaan siitä pois, asianosaisten osallistuvien alarahastojen osuuksien allokointi lisääntyy tai vähenee tilanteesta riippuen, sillä osuuksien lukumäärällä, joka määritetään jakamalla panostetun tai poisotetun käteisen määrä tai varojen arvo osuuden senhetkisellä arvolla. Kun panos suoritetaan käteisenä, sitä käsitellään tässä laskelmassa vähennettynä summalla, joka hallituksen harkinnan mukaan vastaa fiskaalisia kuluja sekä kaupankäyntija ostokuluja, joita saattaa aiheutua asianosaisen käteisen sijoittamisesta; käteisen poisoton tapauksessa tehdään vastaavasti lisäys, joka vastaa arvopapereiden realisoinnin tai muiden poolissa olevien varojen realisoinnin mahdollisesti aiheuttamia kuluja, joita. Osingot, korot ja muut tuloluonteiset jaot, jotka on saatu varojen poolin varoihin liittyen, hyvitetään välittömästi osallistuville alarahastoille kunkin varojen pooliin osallistumisen suhteessa saantihetkellä. Yhtiön purkautuessa varojen poolissa olevat varat allokoidaan osallistuville alarahastoille niiden kyseisten varojen pooliin osallistumisien suhteissa. Omaisuudenhoitaja (Custodian) varmistaa kaikkina aikoina minkä tahansa poolausjärjestelyn osalta, että se pystyy tunnistamaan kukin osallistuvan alarahaston omistamat varat. Osinkopolitiikka Yhtiö tarjoaa kumuloituvia osakelajeja (A, A1, AD, AH, AO, B, B1, BD, BH, BO, C, CD, CH, CO, I, I1, ID, IH, IO, N, ND, NH, NO, S, SD, SO, Z, ZD, ZH ja ZO), voitonjakoon oikeuttavia osakelajeja (ADM, ADX, AHM, AHX, AM, AOM, AOX, AX, BDX, BHX, BOX, BX, CHX, COX, CX, IHX, IOX, IX, NHX, NOX, NX, SOX, SX, ZHX, ZOX ja ZX) sekä harkinnanvaraisesti voitonjakoon oikeuttavia osakelajeja (AHR, AR,ARM, BHR ja BR). Kumuloituvien osakelajien osakkeista kussakin alarahastossa saatava tuotto ja myyntivoitto sijoitetaan uudelleen kyseiseen alarahastoon. Kunkin kyseiseen osakelajiin kuuluvan osakkeen arvoon vaikuttaa tuottojen ja myyntivoittojen pääomitus. Hallituksen (Directors) tämän hetkinen aikomus on ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle vuoden nettotuottojen uudelleensijoittamista kaikkien kyseisten osakelajien vuosituottojen osalta. Mikäli kuitenkin kyseisen osakelajin osalta osingonmaksu katsotaan asianmukaiseksi, hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että kyseisen osakelajin osalta julistetaan maksettavaksi osinko sen nettosijoitustuotosta ja/tai realisoidusta pääoman tuotosta realisoitujen pääomakustannusten vähentämisen jälkeen ja realisoimattomasta pääoman tuotosta realisoimattomien pääomakustannusten vähentämisen jälkeen. Joukkovelkakirja-alarahastojen (Bond Funds), osakealarahastojen (Equity Funds), varojen allokointialarahastojen (Asset Allocation Funds) ja vaihtoehtosijoitusalarahastojen (Alternative Investment Funds) voitonjakoon oikeuttavien osakelajien osalta yhtiö aikoo julkistaa osinkoja, jotka vastaavat vähintään 85 prosenttia kyseisistä lajeista johtuvista nettosijoitustuloista. Likviditeettialarahastojen (Liquidity Funds) voitonjakoon oikeuttavien osakelajien osalta yhtiö aikoo julkistaa osinkoja, jotka vastaavat kyseisistä lajeista johtuvia nettosijoitustuottoja ja realisoituja myyntivoittoja, vähennettynä mahdollisilla realisoituneilla tappioilla. Likviditeettialarahastojen osalta tällaiset osingot, mikäli niitä on, julistetaan kunakin kaupankäyntipäivänä (Dealing Day). Likviditeettialarahastojen voitonjakoon oikeuttavien osakelajien (tapauksen mukaan) osingonjulistus julkistetaan yhtiön rekisteröidyssä toimipaikassa, ja tiedot ovat saatavina siirtoasiamiehen toimispaikoissa kunakin kaupankäyntipäivänä. - 5-

7 Osakealarahastojen, varojen allokointialarahastojen ja vaihtoehtosijoitusalarahastojen voitonjakoon oikeuttavien osakelajien ADX, AHX, AOX, AX, BDX, BHX, BOX, BX, CHX, COX, CX, IHX, IOX, IX, NHX, NOX, NX, SOX, SX, ZHX, ZOX ja ZX osalta tällaiset osingot, mikäli niitä on, kertyvät kesäkuun ja joulukuun viimeiselle kaupankäyntipäivälle ja julistetaan seuraavana kaupankäyntipäivänä. Osakealarahastojen, varojen allokointialarahastojen ja vaihtoehtosijoitusrahastojen voitonjakoon oikeuttavien osakelajien (soveltuvissa tapauksissa) osalta mahdolliset osingot julistetaan yhtiön rekisteröidyssä toimipaikassa, ja kyseinen tieto ovat saatavana siirtoasiamiehen toimipaikoissa heinäkuun ja tammikuun ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä. Joukkovelkakirja-alarahastojen voitonjakoon oikeuttavien osakelajien ADX, AHX, AOX, AX, BDX, BHX, BOX, BX, CHX, COX, CX, IHX, IOX, IX, NHX, NOX, NX, SOX, SX, ZHX, ZOX ja ZX osalta tällaiset osingot, mikäli niitä on, kertyvät maalis-, kesä-, syys- ja joulukuun viimeiselle kaupankäyntipäivälle ja julistetaan seuraavana kaupankäyntipäivänä. Joukkovelkakirja-alarahastojen voitonjakoon oikeuttavien osakelajien (soveltuvissa tapauksissa) osalta osingonjulistus julkistetaan yhtiön rekisteröidyssä toimipaikassa ja on saatavana siirtoasiamiehen toimipaikoissa tammi-, huhti-, heinä- ja lokakuun ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä tapauksen mukaan. Joukkovelkakirja-alarahastojen voitonjakoon oikeuttavien osakelajien ADM, AHM, AM, ARM ja AOM osalta tällaiset osingot, mikäli niitä on, kertyvät kuukauden viimeiselle kaupankäyntipäivälle ja julistetaan seuraavana kaupankäyntipäivänä. Joukkovelkakirja-alarahastojen voitonjakoon oikeuttavien osakelajien (soveltuvissa tapauksissa) osalta osingonjulistus julkistetaan yhtiön rekisteröidyssä toimipaikassa ja on saatavana siirtoasiamiehen toimipaikoissa seuraavan kuukauden ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä tapauksen mukaan. Joukkovelkakirja-alarahastojen, osakealarahastojen, varojen allokointialarahastojen ja vaihtoehtosijoitusalarahastojen harkinnanvaraisesti voitonjakoon oikeuttavien osakelajien osalta yhtiö aikoo julistaa hallituksen harkinnan mukaiset osingot. Harkinnanvaraisesti voitonjakoon oikeuttavien osakelajien julistettu osinko voi olla suurempi kuin kyseisiin osakelajeihin liittyvä nettosijoitustuotto, jossa tapauksessa pääomaa vähennetään. Lisätietoja harkinnanvaraisesti voitonjakoon oikeuttavista osakelajeista on kyseisen alarahaston avaintietoesitteessä (KIID). Osakealarahastojen, varojen allokointialarahastojen ja vaihtoehtosijoitusalarahastojen harkinnanvaraisesti voitonjakoon oikeuttavien osakelajien osalta tällaiset osingot, mikäli niitä on, kertyvät kesä- ja joulukuun viimeiselle kaupankäyntipäivälle ja julistetaan seuraavana kaupankäyntipäivänä. Osakealarahastojen, varojen allokointialarahastojen ja vaihtoehtosijoitusalarahastojen harkinnanvaraisesti voitonjakoon oikeuttavien osakelajien (soveltuvissa tapauksissa) osalta osingonjulistus, milloin sellainen annetaan, julkistetaan yhtiön rekisteröidyssä toimipaikassa ja on saatavana siirtoasiamiehen toimipaikoissa heinä- ja tammikuun ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä. Joukkovelkakirja-alarahastojen harkinnanvaraisesti voitonjakoon oikeuttavien osakelajien osalta tällaiset osingot, mikäli niitä on, kertyvät maalis-, kesä-, syys- ja joulukuun viimeiselle kaupankäyntipäivälle ja julistetaan seuraavana kaupankäyntipäivänä. Joukkovelkakirja-alarahastojen harkinnanvaraisesti voitonjakoon oikeuttavien osakelajien (soveltuvissa tapauksissa) osalta osingonjulistus, milloin sellainen annetaan, julkistetaan yhtiön rekisteröidyssä toimipaikassa ja on saatavana siirtoasiamiehen toimipaikoissa tammi-, huhti-, heinä- ja lokakuun ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä. Osingot jaetaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä likviditeettialarahastojen osalta ja kolmen kaupankäyntipäivän kuluessa kyseisten osinkojen julistuspäivästä osakealarahastojen, joukkovelkakirja-alarahastojen, varojen allokointialarahastojen ja vaihtoehtosijoitusalarahastojen osalta. Osingot sijoitetaan automaattisesti uudelleen kyseisen lajin lisäosakkeisiin ilman veloitusta, ellei (i) osakkeenomistaja (Shareholder) ole valinnut hakemuslomakkeessa (Application Form) vastaanottavansa tällaiset osingot käteisenä ja (ii) jaettavien osinkojen arvo siinä kuussa tai sinä vuosineljänneksenä tai puolivuotiskautena, soveltuvin osin, ylitä 200,00 Yhdysvaltain dollaria, tai 100,00 Yhdysvaltain dollaria vastaavaa määrää euroissa tai Englannin punnissa. Tuotot maksetaan osakkeenomistajalle kyseisen alarahaston viitevaluutassa tai osakealarahastojen, - 6-

8 joukkovelkakirja-alarahastojen, vaihtoehtosijoitusalarahastojen ja varojen allokointialarahastojen tapauksessa Englannin punnissa, euroissa tai Yhdysvaltain dollareissa, mikäli osakkeenomistajan alkuperäinen sijoitus on tehty mainituissa valuutoissa. Niiden osakkeenomistajien kohdalla, joiden osinkokertymä kyseisen kuukauden, vuosineljänneksen tai puolivuotiskauden aikana (tapauksen mukaan) on vähemmän kuin 100,00 Yhdysvaltain dollaria tai sitä vastaava määrä euroissa tai Englannin punnissa, osingot sijoitetaan automaattisesti uudelleen kyseisen osakelajin uusiin osakkeisiin veloituksetta. Hallitus voi osakkeenomistajan pyynnöstä ja harkintansa mukaan jättää soveltamatta tai muuttaa sitä rajaa, jonka alapuolella osinkokertymä sijoitetaan automaattisesti uudelleen. Kyseisen automaattisen uudelleensijoituksen tapauksessa sovellettava kaupankäyntipäivä on kunkin kuukauden viimeinen kaupankäyntipäivä likviditeettialarahastojen osalta, tammi-, huhti-, heinä- tai lokakuun ensimmäinen kaupankäyntipäivä joukkovelkakirja-alarahastojen osalta ja tammi- tai heinäkuun ensimmäinen kaupankäyntipäivä osakealarahastojen, varojen allokointialarahastojen ja vaihtoehtosijoitusalarahastojen osalta. Voitonjakoon oikeuttavien osakelajien AM, ADM, AHM ja AOM osalta kyseinen automaattinen uudelleensijoitus tehdään kunkin kuukauden ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä. Tuoton tasaus toteutetaan kaikkien alarahastojen kaikille voitonjakoon oikeuttaville osakelajeille. Kyseisten osakelajien osalta tasauksella varmistetaan, että tietyllä osinkokaudella jaettavaan osakekohtaiseen tuottoon eivät vaikuta kyseisen osakelajin liikkeessä olevien osakkeiden määrän muutokset kauden aikana. Tasauksen toteuttaa hallinnoija (Administrator), joka allokoi osakkeiden myynti- ja lunastustuotoista osan - joka osakekohtaisesti vastaa jakamatonta nettosijoitustuottoa määrää kyseisenä merkintä- tai lunastuspäivänä - jakamattomaan tuottoon. Siinä tapauksessa, että osinkoa maksetaan yhdestä tai useammasta alarahastosta, kyseinen osinko maksetaan osakkeenomistajille shekillä, joka postitetaan osakkeenomistajien rekisterissä olevaan osoitteeseen, tai pankkisiirrolla. Mikäli osakkeenomistaja ei lunasta osinkoshekkiä viiden vuoden kuluessa, se menetetään, ja varat kertyvät sen alarahaston edustamalle osakelajille, josta osinko maksetaan. Palkkiot ja kulut Sijoittajia pyydetään tutustumaan liitteisiin, jotka sisältävät tiedot kunkin alarahaston palkkioista ja kuluista. Maksettavat omaisuudenhoitajan palkkiot vaihtelevat eri alarahastojen välillä riippuen kyseisen alarahaston koosta sekä sijainnista, jossa sijoitukset tehdään. Maksettava omaisuudenhoitotaksa vaihtelee 0,20 peruspisteestä (basis points) 35 sen mukaan, millä markkinoilla sijoitus on. Tämän lisäksi maksettava transaktiotaksa vaihtelee 4,50 Yhdysvaltain dollarista 80,00 Yhdysvaltain dollariin per transaktio sen mukaan, mille markkinoille sijoitus on tehty. Omaisuudenhoitopalkkiot maksetaan kuukausittain. Kaikkien alarahastojen osalta hallinnoijan palkkiot vaihtelevat kyseisen rahaston koon mukaan. Muiden kuin likviditeettialarahastojen osalta maksettavat palkkiotaksat vaihtelevat 2,00 peruspisteestä 0,50 peruspisteeseen siten, että palkkion määrä vähenee alarahaston koon kasvaessa. Likviditeettialarahastojen osalta maksettavat palkkiotaksat vaihtelevat 1,50 peruspisteestä 0,25 peruspisteeseen siten, että palkkion määrä vähenee alarahaston koon kasvaessa. Nämä palkkiot maksetaan kuukausittain. Tietyillä alueilla, joissa merkinnät, lunastukset ja muunnot tehdään ulkopuolisen asiamiehen kautta, tämä kolmas osapuoli saattaa asettaa lisäkuluja ja palkkioita. Nämä kulut saattavat tulla paikallisen sijoittajien tai yhtiön maksettaviksi. Jälleenmyyjä (Distributor) voi maksaa osan jälleenmyyntipalkkiosta (Distribution Fee), osakkeenomistajien palvelumaksusta (Shareholder Service Fee) tai ehdollisista viivästetyistä myyntikuluista (Contingent Deferred Sales Charge) jakelijoille, joiden kanssa sillä on jakelusopimukset. Sijoitusneuvoja (Investment Adviser) saattaa maksaa osan mihin tahansa osakelajiin liittyvistä sijoitusneuvontapalkkiostaan jakelijoille, välittäjille tai muille tahoille, jotka avustavat sijoitusneuvojaa tämän tehtävien suorittamisessa tai jotka suoraan tai epäsuorasti suorittavat palveluita alarahastoille tai niiden osakkeenomistajille. Sijoitusneuvoja voi myös maksaa sopimusperusteisesti osan mihin tahansa osakelajiin liittyvistä sijoitusneuvontapalkkiostaan kahdenvälisessä järjestelyssä osakkeiden omistajan tai mahdollisen omistajan kanssa. Jälleenmyyjän asiana on valita ne osakkeiden omistajat tai mahdolliset omistajat, joiden kanssa sijoitusneuvoja, sen tytäryritykset, sen nimeämä taho tai sijoitusasiamies voivat - 7-

9 tehdä tällaisia kahdenvälisiä järjestelyjä, kuitenkin edellyttäen, ettei yhtiölle aiheudu mitään velvoitteita tai vastuita. Hallituksen jäsenten palkkiot Hallituksen jäsenet, jotka eivät ole sijoitusneuvojan tai minkään sen tytäryrityksen hallituksen jäseniä, johtajia tai työntekijöitä, ovat oikeutettuja saamaan yhtiöltä korvauksen, kuten vuosikertomuksessa on ilmoitettu. Osakkeiden siirto Yhtiö voi periä maksun osakkeenomistajalta, joka pyytää sijoituksensa rekisteröimistä uudelleen eri osakkeenomistajan tilille, milloin yhtiön hallitus katsoo tämän olevan yhtiön ja sen osakkeenomistajien edun mukaista. Tällainen maksu suoritetaan yhtiölle osakkeenomistajan sijoituksesta korvauksena kyseisen pyynnön käsittelykuluista, ja sen määrä on enintään 50 euroa per siirto. Verotus Alla olevat toteamukset verotuksesta on esitetty ainoastaan yleisesityksenomaisesti potentiaalisille sijoittajille ja osakkeenomistajille koskien asianomaisella alueella voimassaolevia lakeja ja käytäntöjä yksinkertaistetun rahastoesitteen päiväyksenä, eivätkä ne ole verotuksellisia tai lainopillisia neuvoja. Sijoittajien on syytä konsultoida omia neuvonantajiaan ja selvittää itse omaan sijoitukseensa liittyvät veronäkökohdat. Ei voida antaa takeita siitä, että sijoituksen tekoajankohtana vallitseva verotuksellinen asema tai oletettu verotuksellinen asema kestäisi määrittämättömän ajan. Yhtiö, tytäryhtiö (Subsidiary) tai sen neuvonantajat eivät ole vastuussa mistään tappioista, joita saattaa aiheutua nykyisistä sovellettavista verolaeista, käytännöistä tai niiden minkä tahansa asianomaisen viranomaisen tulkinnasta taikka näiden muutoksista. Nykyisen lain mukaisesti yhtiö ei ole minkään Luxemburgin tuloveron alainen, eivätkä yhtiön maksamat osingot ole minkään Luxemburgin lähdeveron alaisia (alla olevan Euroopan Unionin säästödirektiiviin (European Union Savings Directive) viittaavan kohdan mukaisesti). Yhtiö on kuitenkin Luxemburgissa vuotuisen merkintäveron (taxe d abonnement) alainen, joka lasketaan 0,01 prosentin verokannalla likviditeettialarahaston nettosubstanssiarvosta ja 0,05 prosentin verokannalla kaikkien muiden alarahastojen nettosubstanssiarvosta, paitsi silloin ja siinä laajuudessa kuin tällaisten muiden alarahastojen tietyt osakelajit ovat oikeutettuja hyötymään alennetusta 0,01 prosentin merkintäverokannasta vuoden 2010 lain 174 artiklan mukaisesti tai vuosittaista merkintäveroa koskevasta verovapaudesta vuoden 2010 lain 175 artiklan mukaisesti (kuten alla on kuvattu). Yhtiön likviditeettialarahastojen osakelajit S, SX, Z ja ZX on vapautettu merkintäverosta. Yhtiö pyrkii myös hankkimaan 0,01 prosentin alennetun merkintäverokannan hyödyn lajien N, ND, NH, NHX, NO, NOX, NX, SD, SO, SOX, ZD, ZH, ZHX, ZO ja ZOX osakkeille silloin kun institutionaaliset sijoittajat omistavat koko osakelajin, kuten vuoden 2010 lain 174 artiklassa on säädetty. Ei kuitenkaan voida antaa mitään takeita siitä, että kyseinen alennettu verokanta saadaan, tai että kun se on kerran saatu, se säilyisi saatavilla tulevaisuudessa. Merkintävero maksetaan neljännesvuosittain, ja se lasketaan viittauksella kyseisen alarahaston tai osakelajin nettovaroihin sen vuosineljänneksen lopussa, johon vero liittyy. Vuoden 2010 lain 175 artiklan mukaisesti merkintäveroa ei tule maksettavaksi alarahastojen niiden varojen arvosta, jota edustavat sijoitukset muissa merkintäveron alaisissa luxemburgilaisissa yhteissijoitusyrityksissa., jotka itse ovat merkintäveron alaisia. Yhtiön osakkeiden liikkeeseenlaskun yhteydessä ei Luxemburgissa tule maksettavaksi leima- tai muuta veroa. Kiinteä 75 euron rekisteröintimaksu peritään yhtiön yhtiöjärjestyksen muutoksista. Luxemburgin nykyisen lain mukaisesti yhtiön varojen realisoituneesta pääoman arvonnoususta ei tule maksettavaksi luxemburgilaista veroa. Yhtiö katsotaan Luxemburgissa verovelvolliseksi henkilöksi arvonlisäveron (ALV) kannalta ilman oikeutta ALV-vapautukseen. ALV-vapautusta sovelletaan Luxemburgissa rahastonhoitopalveluiksi katsottaviin palveluihin. Muut yhtiölle toimitettavat palvelut saattavat aiheuttaa ALV-velvollisuuden ja edellyttää yhtiön hakeutumista ALV-rekisteriin Luxemburgissa, jotta se voi itse arvioida Luxemburgissa - 8-

10 maksettavan ALV:n ulkomailta ostetuista verollisista palveluista (tai tietyssä määrin tavaroista). Luxemburgissa ei periaatteessa synny ALV-velvollisuutta yhtiön osakkeenomistajilleen suorittamista maksuista siltä osin kuin kyseiset maksut liittyvät heidän yhtiön osakkeisiin tekemäänsä merkintään eivätkä ole vastike toimitetuista verollisista palveluista, Nykyisen lainsäädännön mukaisesti osakkeenomistajat eivät yleensä ole Luxemburgissa verovelvollisia minkään myyntivoitto- tai tuloveron osalta paitsi osakkeenomistajat, joiden kotipaikka on Luxemburgissa tai joilla on Luxemburgissa kiinteä toimipaikka tai kiinteä edustusto, johon osakkeet liittyvät. Yllä esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen lakiin ja hallinnolliseen käytäntöön, ja ne saattavat muuttua. Yhtiön saamat sijoitustuotot osinkojen, tulojen ja korkojen osalta saattavat olla lähdeverojen alaisia vaihtelevilla verokannoilla; tällaisia lähdeveroja ei välttämättä palauteta. Sijoitusta suunnittelevien henkilöiden (Prospective Shareholders) on syytä tutustua ja tarvittaessa hakea neuvoa osakkeiden merkintöihin, ostamiseen, omistamiseen, lunastukseen, muuntoon ja muuhun luovutukseen sovellettavista laeista ja säädöksistä (esimerkiksi verotukseen ja valuuttakontrolliin liittyvistä) siinä valtiossa, jonka kansalaisia he ovat, jossa he asuvat, jossa heillä on kotipaikka tai jossa heidän yhtiönsä on rekisteröity. Sijoitusta suunnittelevien henkilöiden on syytä huomata, että tämän yksinkertaistetun rahastoesitteen Verotus -kohdassa olevat tiedot ovat vain yleisesitys, eivätkä ne käsittele niitä paikallisia veroseuraamuksia, joita kaikkiin sijoitusta suunnitteleviin henkilöihin saattaa kohdistua. Belgian verotus Yhtiö on 2. heinäkuuta 2011 rekisteröinyt Asian Property Fund-, Euro Corporate Bond Fund-, Emerging Markets Debt Fund-, Emerging Markets Domestic Debt Fund-, Global Convertible Bond Fund- ja US Growth Fund -alarahastot Belgian rahoitusvalvontaviranomaisen FSMA:n (Financial Services and Market Authority) kanssa. Yhtiöön kohdistuu vuotuinen vero vuodesta 2012 alkaen, eli rekisteröitymistä seuraavasta vuodetsa. Vuotuinen vero maksetaan niiden osakkeiden kokonaisnettosubstanssiarvosta, joiden omistus on Belgiassa edellisen vuoden joulukuun 31. päivänä. Osakkeiden omistuksen katsotaan olevan Belgiassa, mikäli Belgian rahoitusvalvontaviranomainen on osallisena niiden hankinnassa. Veron määrä on 0,08 prosenttia vuodessa. Yhtiö veloittaa veron kyseiseltä alarahastolta, mutta koska tätä kulua ei ole mahdollista kohdentaa belgialaisille osakkeenomistajille, vero tulee kaikkien kyseisen alarahaston osakkeenomistajien kannettavaksi. Vaikutuksen ei odoteta ylittävän vuodessa 0,01 prosenttia kyseisen rahaston arvosta. Tytäryhtiön verotus Tytäryhtiön intialaisiin arvopapereihin tekemiin sijoituksiin liittyvien tytäryhtiölle tulevien tulojen ja myyntivoittojen verotus on Mauritiuksen ja Intian verolakien alaista. Lisätietoa on rahastoesitteessä. Euroopan Unionin säästödirektiivi Nykyisen verolainsäädännön mukaisesti mikään yhtiön osakkeenomistajilleen osakkeiden perusteella suorittama voitonjako-, lunastus- tai muu maksu ei ole Luxemburgin lähdeveron alainen. Lähdeveroa ei myöskään peritä selvitystilan yhteydessä osakkeenomistajille jaettavista tuotoista. Muualla asuvien osakkeenomistajien on kuitenkin syytä huomata, että säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun neuvoston direktiivin 2003/48/EY (säästödirektiivi, EU Savings Directive ) mukaisesti koronmaksut, jotka yhtiö tai sen luxemburgilainen maksuasiamies suorittaa yksityishenkilöille ja yhteenliittymille (toisin sanoen kokonaisuuksille, (i) jotka eivät ole oikeushenkilöitä (lukuun ottamatta suomalaisia yhtiömuotoja avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö / öppet bolag ja kommanditbolag sekä ruotsalaisia yhtiömuotoja handelsbolag ja kommanditbolag ) ja (ii) joiden voittoja ei veroteta yleisten yritysverokäytäntöjen mukaisesti ja (iii) jotka eivät ole UCITS IV -direktiivin mukaisia UCITSrahastoja tai eivät ole hakeneet kyseistä statusta yhteenliittymä, Residual Entity), joilla on vakituinen asuinpaikka tai kiinteä toimipaikka muussa EU:n jäsenvaltiossa kuin Luxemburgissa, tai yksityishenkilöille tai yhteenliittymille, joilla on vakituinen asuinpaikka tai kiinteä toimipaikka tietyillä EU:n jäsenvaltioihin riippuvuussuhteessa olevilla alueilla (Aruba, Brittiläiset Neitsytsaaret, Guernsey, - 9-

11 Man-saari, Jersey, Montserrat sekä aiemmat Alankomaiden Antillit eli Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius ja Sint Maarten yhteisesti riippuvuussuhteessa olevat alueet (Associated Territories), ovat Luxemburgin lähdeveron alaisia, paitsi milloin edunsaaja käyttää oikeuttaan tiedonvaihtomenettelyyn, jolla hänen asuinvaltionsa veroviranomaisille tiedotetaan kyseisen koron maksamisesta. Lähdeverokanta on 35 prosenttia 1. heinäkuuta 2011 alkaen. EU:n säästödirektiivin implementoivien, 21. kesäkuuta 2005 annettujen lakien sekä useiden Luxemburgin ja tiettyjen EU:n jäsenmaihin riippuvuussuhteessa olevien alueiden välisten sopimusten mukaisesti korolla tarkoitetaan tuloja, jotka on saatu UCITS-rahaston osakkeiden tai osuuksien myynnin, hyvityksen tai lunastuksen kautta, mikäli kyseinen UCITS-rahasto sijoittaa suoraan tai epäsuorasti enemmän kuin 25 prosenttia varoistaan EU:n säästödirektiivin tarkoittamiin velkasitoumuksiin, sekä kaikkia tuloja, jotka johtuvat UCITS-rahaston muutoin jakamista velkasitoumuksista, joissa kyseisen UCITS-rahaston velkasitoumuksiin tekemä sijoitus on enemmän kuin 15 prosenttia sen varoista. Osakkeenomistajien on syytä ottaa selvää säästödirektiivin vaikutuksesta omaan sijoitukseensa ja tarvittaessa hankkia sitä koskevia neuvoja. Nettosubstanssiarvon määritys ja julkistus Yhtiö määrittää osakkeidensa hinnan tai nettosubstanssiarvon eteenpäin suuntautuvasti. Tämä tarkoittaa sitä, että ei ole mahdollista tietää etukäteen osakekohtaista nettosubstanssiarvoa (Net Asset Value per Share), jolla osakkeet ostetaan tai myydään (poislukien kaikki myyntikulut). Osakekohtainen nettosubstanssiarvo lasketaan arvostushetkenä asianomaisen määräajan (Cut-Off Point) jälkeen. Alarahastot arvostetaan päivittäin, ja osakekohtainen nettosubstanssiarvo lasketaan arvostushetkenä kunakin kaupankäyntipäivänä. Kaikkien alarahastojen osakekohtainen nettosubstanssiarvo määritellään perustuen viimeisimpiin arvostushetkenä saatavilla oleviin hintoihin niiltä markkinoilta, joilla eri alarahastojen sijoituksilla pääasiallisesti käydään kauppaa. Sijoituksen viimeisen saatavilla olevan hinnan määrittelyn ja alarahaston osakekohtaisen nettosubstanssiarvon määrittelyn arvostushetken välillä saattaa sattua tapahtumia, jotka hallituksen mielestä tarkoittavat, että viimeinen saatavilla oleva hinta ei aidosti heijasta sijoituksen käypää markkinaarvoa. Tällaisissa tilanteissa tällaisen sijoituksen hintaa korjataan hallituksen kulloinkin käyttämien menettelytapojen mukaisesti, sen harkinnan mukaan. Siinä määrin kun hallitus katsoo sen olevan osakkeenomistajien parhaan edun mukaista, ottaen huomioon tekijöitä mukaan lukien vallitsevat markkinaolosuhteet, tietyn alarahaston merkintöjen ja lunastusten määrä ja alarahaston koko, alarahaston nettosubstanssiarvoa voidaan korjata vastaamaan arvioituja kaupankäynnin osto- ja myyntinoteerausten eroja (spread), kuluja ja maksuja, jotka alarahasto on aiheuttanut myydessään tai ostaessaan sijoituksia toteuttaakseen nettotransaktiot tietyn kaupankäyntipäivän osalta. Korjaus ei tule ylittämään 1 prosenttia kyseisen alarahaston nettosubstanssiarvosta kyseisenä kaupankäyntipäivänä. Kunkin alarahaston kunkin lajin osakekohtainen nettosubstanssiarvo julkistetaan yhtiön rekisteröidyssä toimipaikassa ja on saatavissa siirtoasiamiehen toimistolta. Yhtiö järjestää kunkin alarahaston kunkin lajin osakekohtaisen nettosubstanssiarvon julkistettavaksi kuten on vaadittu ja sen lisäksi, päätöksensä mukaan, mahdollisesti johtavissa talouslehdissä maailmanlaajuisesti. Yhtiö ei ole missään vastuussa julkistuksen virheistä tai viivytyksistä taikka hintojen virheellisyydestä tai julkistamatta jäämisestä. Osakkeenomistajat voivat katsoa osakekohtaisen nettosubstanssiarvon yhtiön Internet-osoitteesta Osingon julistaminen likviditeettialarahaston voitonjakoon oikeuttavien osakelajien osalta (soveltuvissa tapauksissa) julkistetaan yhtiön rekisteröidyssä toimipaikassa ja on saatavilla siirtoasiamiehen toimipaikoissa kunakin kaupankäyntipäivänä. Osingon julistaminen osakealarahastojen, varojen allokointialarahastojen ja vaihtoehtosijoitusalarahastojen voitonjakoon oikeuttavien osakelajien osalta (soveltuvissa tapauksissa), milloin niitä on laskettu liikkeeseen, julkistetaan yhtiön rekisteröidyssä toimipaikassa ja on saatavilla

12 siirtoasiamiehen toimipaikoissa heinä- ja tammikuun ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä. Joukkovelkakirja-alarahastojen harkinnanvaraisesti voitonjakoon oikeuttavien osakelajien osalta osingonjulistus, milloin sellainen annetaan, julkistetaan yhtiön rekisteröidyssä toimipaikassa ja on saatavana siirtoasiamiehen toimipaikoissa tammi-, huhti-, heinä- ja lokakuun ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä soveltuvissa tapauksissa. Miten osakkeita ostetaan Yhtiön hallitus varaa oikeuden milloin tahansa ilmoittamatta keskeyttää minkä tahansa lajin osakkeiden liikkeeseenlaskun ja myynnin, minkä tahansa tai kaikkien alarahastojen osalta. Osakkeiden ensimerkintähakemukset tulee tehdä käyttäen yhtiön hakemuslomaketta tai yhtiön hyväksymässä muodossa, joka sisältää yhtiön vaatimat tiedot, ja ne tulee lähettää siirtoasiamiehelle Luxemburgiin tai kenelle tahansa hakemuslomakkeessa mainitulle jakelijalle. Hakijoiden (Applicants) tulee merkitä hakemuslomakkeeseen liitettyyn alarahastovalintakaavakkeeseen se alarahasto, tai ne alarahastot, ja laji(t), joihin he haluavat sijoittaa. Yhtiö pidättää oikeuden hylätä minkä tahansa hakemuksen osakkeista kokonaan tai osittain. Kaikki hakemukset tehdään rahastoesitteen, tämän yksinkertaistetun rahastoesitteen, viimeisimmän vuosikertomuksen ja puolivuotiskatsauksen, mikäli saatavilla, yhtiön yhtiöjärjestyksen ja hakemuslomakkeen perusteella. Yhteishakijoiden tulee kunkin allekirjoittaa hakemuslomake, ellei hyväksyttävää valtakirjaa (Power of Attorney) tai muuta kirjallista valtuutusta ole toimitettu. Kaikkien alarahastojen lajien A, A1, AD, ADM, ADX, AH, AHM, AHR, AHX, AM, AO, AOM, AOX, AR, ARM, AX, B, B1, BD, BDX, BH, BHR, BHX, BO, BOX, BR, BX, C, CD, CH, CHX, CO, COX ja CX sekä likviditeettialarahastojen lajien I, IH, IHX, IX, S, SX, Z, ZH, ZHX ja ZX osakkeiden merkintöjen osalta, ellei etukäteisjärjestelyjä ole tehty, selvitettyjen varojen tulee olla siirtoasiamiehellä asiaankuuluvaa kaupankäyntipäivää edeltävänä pankkipäivänä (Business Day), jotta hakija saa kyseiselle kaupankäyntipäivälle määritellyn osakekohtaisen nettosubstanssiarvon. Kaikkien muiden paitsi likviditeettialarahastojen lajien I 1, I1, ID, IH, IHX, IO, IOX, IX, S, SD, SO, SOX, SX, Z, ZD, ZH, ZHX, ZO, ZOX ja ZX osakkeiden merkintöjen osalta selvitettyjen varojen tulee olla siirtoasiamiehellä klo CET mennessä kolmen pankkipäivän kuluessa kaupankäyntipäivän jälkeen. Hakemuslomakkeessa on kerrottu täydet maksuohjeet, ja ne on mahdollista saada myös jälleenmyyjältä tai siirtoasiamieheltä. 1 Absolute Return Currency Fund -rahaston osakelajiin I eivät voi tehdä merkintöjä ensimmäistä merkintäänsä yhtiöön hakevat, Absolute Return Currency Fund -alarahaston nykyiset osakkeenomistajat eivätkä muuntoa hakevat

13 Ensi- ja jatkomerkintöjen vähimmäismäärät Ensimerkinnän vähimmäismäärä per alarahasto (Minimum Initial Subscription per Fund): Jatkomerkinnän vähimmäismäärä (Minimum Subsequent Subscription) Lajit S, SD, SO, SOX ja SX Ei sovellu Lajit Z, ZD, ZH, ZHX, ZO, Ei sovellu Ei sovellu ZOX ja ZX Lajit I 2, I1 3, ID, IH, IHX, IO, IOX ja IX Lajit A, A1 4, AD, ADM, ADX, AH, AHM, AHR, AHX, AM, AO, AOM, AOX, AR, ARM ja AX Ei sovellu Ei sovellu Lajit B, B1 5, BD, BDX, BH, BHR, BHX, BO, BOX, BR ja BX Lajit C, CD, CH, CHX, CO, COX ja CX Lajit N, ND, NH, NHX, NO, NOX ja NX Ei sovellu Ei sovellu Ei sovellu Ei sovellu Nämä summat voivat olla Yhdysvaltain dollareissa (tai Yhdysvaltain dollarien määrää vastaavassa määrässä euroja, jenejä tai Englannin puntia). Näistä vähimmäismääristä voidaan luopua tai niitä voidaan muuttaa missä tahansa yksittäistapauksessa tai yleisesti hallituksen harkinnan mukaan tai hallituksen johtajille (Dirigeants) myöntämän toimivallan mukaisesti. Sijoittajia vaaditaan esittämään todisteet henkilöllisyydestään rahanpesun estämiseen liittyviä tarkastuksia koskevien sovellettavien lakien tai säädöksien vaatimusten mukaisesti. Merkintöjä ei käsitellä ennen kuin tällaiset tiedot on saatu. Miten osakkeita myydään Lunastushakemusten tulee sisältää (i) rahamäärä, jonka osakkeenomistaja haluaa lunastaa, tai (ii) osakkeiden lukumäärä, jonka osakkeenomistaja haluaa lunastaa. Tämän lisäksi hakemuksen tulee sisältää osakkeenomistajan henkilötiedot ja osakkeenomistajan tilinumero. Näiden tietojen toimittamatta jättäminen saattaa aiheuttaa hakemuksen viivästymisen, kun osakkeenomistajalta pyydetään varmistusta. Lajien ADM, ADX, AHM, AHR, AHX, AM, AOM, AOX, AR, ARM, AX, BDX, BHR, BHX, BOX, BR, BX, CHX, COX, CX, IHX, IOX, IX, NHX, NOX, NX, SOX, SX, ZHX, ZOX ja ZX osakkeiden lunastuksen yhteydessä kaikki osingot kertyvät siihen kaupankäyntipäivään asti (kyseinen päivä mukaan luettuna), jolloin nämä tilaukset käsitellään. Lajien B, B1, BD, BDX, BH, BHR, BHX, BO, BOX, BR, BX, C, CD, CH, CHX, CO, COX ja CX osakkeiden omistajiin saattaa kohdistua ehdollinen viivästetty myyntikulu (Contingent Deferred Sales Charge) liitteissä olevan Palkkiot ja kulut kohdan taulukon mukaisesti. Kaikkien muiden kuin likviditeettialarahastojen lunastettujen osakkeiden maksut suoritetaan viimeistään kolme pankkipäivää kyseisen kaupankäyntipäivän jälkeen. Euro Liquidity Fund- ja Euro Government Liquidity Fund alarahastoista lunastettujen osakkeiden maksu suoritetaan viimeistään yksi pankkipäivä 2 Absolute Return Currency Fund -alarahaston osakelajiin I eivät voi tehdä merkintöjä ensimmäistä merkintäänsä yhtiöön hakevat, Absolute Return Currency Fund -alarahaston nykyiset osakkeenomistajat eivätkä muuntoa hakevat. 3 Osakelaji I1 on saatavilla ainoastaan Absolute Return Currency Fund-alarahastossa. 4 Osakelaji A1 on saatavilla ainoastaan Absolute Return Currency Fund -alarahastossa. 5 Osakelaji B1 on saatavilla ainoastaan Absolute Return Currency Fund -alarahastossa

14 kyseisen kaupankäyntipäivän jälkeen. US Dollar Liquidity Fund alarahastosta lunastettujen osakkeiden maksu suoritetaan sinä kaupankäyntipäivänä, jona lunastuspyyntö käsitellään. Ellei osakkeenomistaja ole lunastushakemuksessa toisin ilmoittanut, tällainen lunastus maksetaan sen alarahaston viitevaluutassa (Reference Currency), josta osakkeenomistaja lunastaa, tai soveltuvilta osin suojausosakeluokan (Hedged Share Class) viitevaluutassa. Miten osakkeita muunnetaan Osakkeenomistajilla on oikeus maksutta muuntaa kaikki yhden alarahaston osakkeistaan tai osa niistä muiden alarahastojen samaan osakelajiin ja myös tietyn alarahaston tietystä osakelajista saman alarahaston tai muiden alarahastojen muihin osakelajeihin alla olevan taulukon mukaisesti lukuun ottamatta seuraavia tapauksia: (i) milloin osakkeenomistajan sijoitus yhtiöön on tehty likviditeettialarahaston lajien A, AH, AHX tai AX osakkeisiin, eikä tällaiseen sijoitukseen ole vielä kohdistunut myyntikulua (Sales Charge). Kaikki tuon sijoituksen myöhemmät muuntamiset toiseen muuhun alarahastoon saattavat johtaa soveltuvan myyntikulun maksuun uuden alarahaston osalta uuteen alarahastoon sijoitettavasta määrästä (kuten asiaankuuluvan liitteen kohdan Palkkiot ja kulut taulukossa on esitetty). Myyntikulu vähennetään määrästä, jonka siirtoasiamies sijoittaa uuteen alarahastoon muuntohetkellä ja maksetaan jälleenmyyjälle. (ii) milloin lajien B, B1, BD, BDX, BH, BHR, BHX, BO, BOX, BR tai BX osakkeita muunnetaan jonkin alarahaston muuhun osakelajiin neljän vuoden kuluessa merkintäpäivästä tai milloin lajien C, CD, CH, CHX, CO, COX ja CX osakkeita muunnetaan jonkin alarahaston muuhun osakelajiin alle vuoden kuluessa merkintäpäivästä, kyseinen muunto katsotaan lunastukseksi ja siihen saatetaan soveltaa ehdollista viivästettyä myyntikulua (Contingent Deferred Sales Charge), kuten asiaankuuluvan liitteen kohdassa Palkkiot ja kulut on kuvattu. (iii) milloin yhtiön hallitus harkintansa mukaan katsoo, että osakkeenomistaja on ryhtynyt kaupankäyntitoimiin, jotka vaikuttavat haitallisesti yhtiön osakkeenomistajien etuihin tai milloin on muutoin aiheellista suojella yhtiön ja sen osakkeenomistajien etuja, yhtiö voi ottaa käyttöön enintään 2 %:n muuntomaksun. Muunnot käsitellään aina yhteisessä valuutassa. Milloin muunto tapahtuu sellaisten osakelajien välillä, joiden nettosubstanssiarvot (Net Asset Values) on annettu yhteisessä valuutassa, muunto käsitellään sijoittajan ilmoittamassa yhteisessä valuutassa. Milloin muunnettavien osakelajien nettosubstanssiarvoilla ei ole yhteistä valuuttaa, muuntoa ei voida toteuttaa, paitsi yhtiön hallituksen erityisellä suostumuksella, ja sijoittajan on tällöin lunastettava omistuksensa ja merkittävä valitsemaansa osakelajia asianmukaisessa valuutassa. Yhtiön hallitus voi harkintansa mukaan hyväksyä myös muita muuntoja kuin alla olevassa taulukossa sallituiksi esitetyt. Tietyissä maissa, joissa muunnot toteutetaan edustajan kautta, joka on kolmas osapuoli, saatetaan soveltaa muita järjestelyjä ja sallitut muunnokset saattavat erota alla olevasta taulukosta esitetyistä. Sijoittajia kehotetaan kysymään lisätietoja tällaiselta edustajaltaan

15 LAJIIN Laji A Laji B Laji C Laji I** Laji N Laji S Laji Z** Laji A x x x x L A J I S T A Laji B x x x x x Laji C X x x x x x Laji I x x x Laji N X x x x x x Laji S X x x x x Laji Z X x x x x * Tässä taulukossa esitetyt viittaukset johonkin osakelajiin koskevat kaikkia siihen kuuluvia osaketyyppejä (toisin sanoen viittaus lajiin A käsittää tyypit A1, AD, ADM, ADX, AH, AHM, AHR, AHX, AM, AO, AOM, AOX, AR, ARM ja AX). ** Muunnoksia lajiin I Absolute Return Currency Fund -alarahastossa ei enää hyväksytä. Muuntohakemuksen tulee sisältää (i) rahamäärä, jonka osakkeenomistaja haluaa muuntaa tai (ii) osakkeiden lukumäärä, jonka osakkeenomistaja haluaa muuntaa yhdessä osakkeenomistajan henkilötietojen ja osakkeenomistajan tilinumeron kanssa. Näiden tietojen toimittamatta jättäminen saattaa aiheuttaa muuntohakemuksen viivästymisen, kun osakkeenomistajalta pyydetään varmistusta. Ilmoitusaika on sama kuin lunastushakemuksissa. Muuntohakemukseen tulee liittää tilanteen mukaan rekisteröity osakekirja tai asianmukaisesti täytetty siirtoilmoitus tai muu asiakirja siirron todistamiseksi. Hallitus voi kieltäytyä hyväksymästä muuntohakemusta, mikäli se on yhtiön tai osakkeenomistajien etujen vastaista ottaen huomioon muunnettavan rahamäärän tai muunnettavien osakkeiden lukumäärän, markkinaolosuhteet tai mitkä tahansa muut olosuhteet. Hallitus voi esimerkiksi harkintansa mukaan päättää kieltäytyä muuntohakemuksesta suojatakseen alarahastoa ja osakkeenomistajia lyhytaikaisen kaupankäynnin vaikutuksilta tai saattaa rajoittaa alarahastojen välillä sallittujen muuntojen määrää. Yleistä Siirtoasiamiehen minä tahansa kaupankäyntipäivänä ennen määräaikaa (Cut-Off Point) vastaanottamat hakemukset käsitellään tuona kaupankäyntipäivänä perustuen tuona kaupankäyntipäivänä määriteltyyn osakekohtaiseen nettosubstanssiarvoon. Kaikki hakemukset, jotka siirtoasiamies vastaanottaa minä tahansa kaupankäyntinä määräajan jälkeen, käsitellään seuraavana kaupankäyntipäivänä seuraavaksi määriteltävän osakekohtaisen nettosubstanssiarvon perusteella. Osingon kertyminen lajien ADM, ADX, AHM, AHR, AHX, AM, AOM, AOX, AR, ARM, AX, BDX, BHR, BHX, BOX, BR, BX, CHX, COX, CX, IHX, IOX, IX, NHX, NOX, NX, SOX, SX, ZHX, ZOX ja ZX hakemuksille alkaa sinä kaupankäyntipäivänä, jona kyseiset hakemukset käsitellään. Jatkomerkintä-, lunastus- ja muuntohakemukset voidaan tehdä siirtoasiamiehelle tai jollekin jakelijalle faksitse tai muulla yhtiön harkinnan mukaisella tavalla. Vahvistusviesti (Confirmation Note), joka sisältää transaktion täydelliset tiedot, lähetään hakijalle tavallisella postilla (tai faksilla, elektronisesti tai muilla

16 tavoin) sinä kaupankäyntipäivänä, jona tilaus käsitellään. On suositeltavaa, että hakijat tarkastavat vahvistusviestit ne vastaanotettuaan. Keräysasiamiehen (collection agent) (eli yhteisö, joka sijaitsee Rahanpesun vastaisen kansainvälisen toimintaryhmän (Financial Action Task Force) maassa tai vastaavassa maassa ja joka kerää merkintä-, lunastus- ja muuntopyyntöjä yhtiön puolesta, muttei käsittele niitä) tulee vastaanottaa hakemus minkä tahansa kaupankäyntipäivän osalta ennen määräaikaa, jotta siirtoasiamies voi käsitellä hakemuksen tuolle kaupankäyntipäivälle määritellyn osakekohtaisen nettosubstanssiarvon perusteella. Ne hakemukset, jotka keräysasiamies vastaanottaa kaupankäyntipäivän osalta määräajan jälkeen, siirtoasiamies käsittelee seuraavan kaupankäyntipäivän osalta määritettävän osakekohtaisen nettosubstanssiarvon perusteella. Milloin jälleenmyyjän nimittämät keräysasiamiehet ottavat vastaan merkintämaksuja, nimetty jälleenmyyjä tai kyseinen keräysasiamies suorittaa kyseisille varoille rahanpesun vastaisia tarkistuksia. Mikäli minkään yksittäisen kaupankäyntipäivän ( ensimmäinen kaupankäyntipäivä, First Dealing Day) osalta vastaanotetaan mikä tahansa lunastus- tai muuntohakemus, joka joko yksin tai yhdessä muiden näin vastaanotettujen hakemusten kanssa vastaa yli 10 prosenttia minkä tahansa yksittäisen alarahaston nettosubstanssiarvosta, yhtiö varaa oikeuden yksinomaisen ja absoluuttisen harkintansa mukaisesti (ja toimien jäljelle jäävien osakkeenomistajien edun mukaisesti) supistaa kutakin hakemusta pro rata tällaisen ensimmäisen kaupankäyntipäivän osalta niin, että enempää kuin 10 prosenttia asiaankuuluvan alarahaston nettosubstanssiarvosta ei lunasteta tai muunneta tällaisena ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä. Olosuhteissa, joissa 10 prosentin raja täyttyy hakemusten yhteenlaskemisen seurauksena, vain niitä hakemuksia, jotka ylittävät raja-arvon, joka on tällä hetkellä 2 prosenttia asiaankuuluvan alarahaston nettosubstanssiarvosta, supistetaan pro rata. Esimerkiksi jos vastaanotetaan hakemukset, jotka edustavat 1, 3, 5 ja 6 prosenttia alarahaston nettosubstanssiarvosta, vain niitä hakemuksia, jotka edustavat 3, 5 ja 6 prosenttia, supistetaan pro rata. Yhtiö voi harkinta mukaan muuttaa raja-arvoa siten kuin se katsoo sen asianmukaiseksi, jolloin rahastoesitettä päivitetään vastaavasti. Yhtiön alarahastoja, likviditeettialarahastoja lukuun ottamatta, ei ole suunniteltu sijoittajille, joilla on lyhyen aikavälin sijoitustavoite. Sellaisia toimia, jotka saattavat vaikuttaa haitallisesti yhtiön osakkeenomistajien etuihin (esimerkiksi sellaisia, jotka häiritsevät sijoitusstrategioita tai aiheuttavat kuluja) ei sallita. Markkina-ajoitus on erityisesti kielletty. Vaikka hallitus ymmärtää, että osakkeenomistajilla saattaa aika ajoin olla perusteltua tarvetta tarkistaa sijoitustaan, se voi harkintansa mukaan, mikäli se katsoo tällaisten toimien vaikuttavan haitallisesti yhtiön osakkeenomistajien etuun, ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin tällaisten toimien estämiseksi. Näin ollen mikäli hallitus katsoo tai epäilee, että osakkeenomistaja on ryhtynyt tällaisiin toimiin, se voi keskeyttää, peruuttaa, hylätä tai muuten käsitellä kyseisen osakkeenomistajan merkintä- tai muuntohakemuksen, ja ryhtyä mihin tahansa asianmukaisiin tai tarpeellisiin toimiin tai järjestelyihin yhtiön ja sen osakkeenomistajien suojelemiseksi. Tällaiset järjestelyt saattavat sisältää sen, että sellaisen osakkeenomistajan, jonka hallitus katsoo ryhtyneen tällaisiin toimiin, lunastustuotoille määrätään lunastuspalkkio, tai sen, että sallittuihin alarahastojen välisiin osakkeiden muuntokertoihin asetetaan lukumäärärajoitus. Yhtiö saattaa soveltaa korkeintaan 2 prosentin muunto- tai lunastuspalkkiota, milloin hallitus harkintansa mukaan katsoo, että osakkeenomistaja on ryhtynyt kaupankäyntitoimiin, jotka vaikuttavat haitallisesti yhtiön osakkeenomistajien etuihin. Yhtiö pidättää palkkion kyseisen alarahaston jatkavien osakkeenomistajien hyväksi, ja palkkion tarkoitus on erityisesti vastata salkun arvopapereiden myyntiin lunastus- tai muuntopyyntöjen toteuttamisen yhteydessä liittyvistä kustannuksista, ja näin ollen se vähentää tällaisten kulujen mahdollista vaikutusta. Siinä määrin kun hallitus katsoo sen olevan osakkeenomistajien edun mukaista, ottaen huomioon tekijöitä mukaan lukien vallitsevat markkinaolosuhteet, tietyn alarahaston merkintöjen ja lunastusten määrä ja alarahaston koko, alarahaston nettosubstanssiarvoa voidaan korjata vastaamaan arvioituja kaupankäynnin osto- ja myyntinoteerausten eroja (spread), kuluja ja maksuja, jotka alarahasto on aiheuttanut myydessään tai ostaessaan sijoituksia toteuttaakseen tietyn kaupankäyntipäivän osalta vastaanotetut nettotransaktiot. Normaalitilanteessa korjaus ei tule ylittämään 1 prosenttia kyseisen alarahaston nettosubstanssiarvosta kyseisenä kaupankäyntipäivänä

17 Venäjän pörssi (Russian Trading Stock Exchange) ja Moskovan pankkienvälinen valuuttapörssi (Moscow Interbank Currency Exchange) ovat Venäjän liittovaltion ainoat pörssit, jotka ovat vuoden 2010 lain 41(1) artiklan mukaisia tunnustettuja pörssejä (Recognised Exchanges). Tärkeitä lisätietoja Yhtiö on perustettu määräämättömäksi ajaksi. Eri lajien osakkeet voidaan listata Luxemburgin pörssiin siten kuin hallitus kulloinkin päättää. Yhtiön aloituspäivä 21. marraskuuta 1988 Kokonaisnettovarat (Total Net Assets): ,0 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (31. joulukuuta 2011) Markkinoija (Promoter): Valvova viranomainen (Supervisory authority): Omaisuudenhoitajana toimiva pankki (Custodian Bank): Morgan Stanley Investment Management Limited Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu) J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg Sijoitusneuvoja (Investment Adviser): Morgan Stanley Investment Management Inc. (1. maaliskuuta 2012 asti), 522 Fifth Avenue, New York, NY 10036, United States of America Morgan Stanley Investment Management limited (1. maaliskuuta 2012 alkaen), 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA, United Kingdom Alineuvojat (Sub Advisers): Yhtiön sijoitusneuvoja, on nimittänyt seuraavat alineuvojat: Morgan Stanley Investment Management Limited (1. maaliskuuta 2012 asti) ja Morgan Stanley Investment Management Company. Maaliskuun 1. päivästä 2012 alkaen uusi sijoitusneuvoja (yllä esitettyjen tietojen mukaan) nimittää Morgan Stanley Investment Management Inc. -yhtiön alineuvojaksi. Yhteenveto alarahastoista, joiden neuvojana kukin alineuvoja tällä hetkellä toimii, on saatavilla yhtiön rekisteröidystä toimipaikasta ja sisältyy yhtiön vuosikertomukseen ja puolivuotiskatsauksiin. Tytäryhtiö: Morgan Stanley SICAV (Mauritius) Limited suorittamaan yksinomaan toimenpiteitä, jotka ovat yhdenmukaisia Indian Equity Fund alarahaston sijoitustavoitteiden kanssa. Hallinnoija (Administrator) ja J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 maksuasiamies (Paying Agent) Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg. Edustaja kotimaassa (Domiciliary): Morgan Stanley Investment Management Limited, Luxembourg Branch, European Bank and Business Centre, 6B route de Trèves, L Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg. Rekisterinpitäjä (Registrar) ja Siirtoasiamies (Transfer Agent): RBC Dexia Investor Services Bank S.A., 14, Rue Porte de France, L Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg

18 Tilintarkastaja (Auditor): Internet-osoite: Ernst & Young S.A., 7, Parc d Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg Internet-osoite on suunnattu vain henkilöille, jotka ovat sellaisessa maassa, jossa alarahastoja koskevan tiedon ilmaiseminen Internetissä on sallittua. Lisätietoja Lisätietoja halutessanne pyydämme teitä ottamaan yhteyttä Morgan Stanley edustajaanne (Morgan Stanley Representative)

19 LIITE MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS YHTIÖN YKSINKERTAISTETTUUN RAHASTOESITTEESEEN Koskien MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS ASIAN EQUITY FUND - ALARAHASTOA ( Asian Equity Fund tai alarahasto ) Tässä liitteessä olevat tiedot on syytä lukea rinnakkain yksinkertaistetun rahastoesitteen koko tekstin kanssa Sijoitustavoite ja politiikka Asian Equity Fund alarahaston sijoitustavoitteena on tavoitella pääoman arvonnousua pitkällä aikavälillä Yhdysvaltain dollareissa mitattuna sijoittamalla pääasiassa aasialaisten tai taloudellista toimintaansa pääosin Aasiassa, lukuun ottamatta Japania, harjoittavien yritysten oman pääoman ehtoisiin arvopapereihin, ja siten hyödyntää tämän seudun dynaamisia taloudellisen kasvun mahdollisuuksia. Alarahasto sijoittaa tämän seudun vakiintuneille markkinoille, kuten Etelä-Koreaan, Taiwaniin, Singaporeen, Malesiaan, Hongkongiin ja Thaimaahan, mutta etsii myös lisämahdollisuuksia, aina säännösten salliessa, miltä tahansa Aasian kehittyviltä markkinoilta. Alarahasto voi myös sijoittaa muun ohessa talletustodistuksiin (mukaan lukien amerikkalaisiin talletustodistuksiin (American Depositary Receipts, ADR), globaaleihin talletustodistuksiin (Global Depositary Receipts, GDR) ja eurooppalaisiin talletustodistuksiin (European Depositary Receipts, EDR)), vaihtovelkakirjoihin, etuosakkeisiin, debentuureihin, warrantteihin sekä osakkeisiin, joilla ei käydä kauppaa laajasti. Sijoittajien on syytä perehtyä alla olevan kohdan Riskitekijät erityisiin kehittyviin markkinoihin soveltuviin riskeihin. Riskitekijät Sellaisten sijoittajien, jotka ovat epävarmoja sijoitukseen liittyvistä riskitekijöistä, on syytä kääntyä arvopaperinvälittäjän, pankinjohtajan, asianajajan, kirjanpitäjän tai muun taloudellisen neuvonantajan puoleen. Oman pääoman ehtoisia arvopapereita pidetään yleisesti korkeampiriskisinä sijoituksina ja tuotot saattavat olla volatiileja. Kehittyvien maiden arvopapereihin liittyy suurempi riski kuin kehittyneiden maiden arvopapereihin, mukaan lukien suurempi valuuttariski, taloudellinen ja poliittinen riski, selvitysriski sekä hintavolatiliteetti, ja niihin saattaa sisältyä velkaa, jolle kansainvälisesti tunnustetut luottoluokituslaitokset eivät ole antaneet luokitusta. Alarahasto voi sijoittaa talletustodistuksiin (ADR, GDR ja EDR). Nämä instrumentit edustavat osakkeita yrityksissä, jotka toimivat niiden markkinoiden, joilla talletustodistuksilla käydään kauppaa, ulkopuolella. Talletustodistuksilla käydään kauppaa tunnustetuissa pörsseissä ( tunnustetut pörssit, Recognised Exchanges), mutta ne voivat sisältää muita näiden instrumenttien kohdeetuutena oleviin osakkeisiin liittyviä riskejä, kuten poliittisia, inflaatioperäisiä, valuuttakurssi- tai säilytysriskejä

20 Kehitys % Asian Equity A Asian Equity B Asian Equity I Asian Equity A 17,80 62,75-52,47 Asian Equity B 16,63 61,13-52,95 Asian Equity I 18,70 63,98-52,13 Yllä oleva kaavio kuvaa aiempaa kehitystä Yhdysvaltain dollareissa. Aiempi kehitys ei ole välttämättä osoitus tulevista kehitystuloksista. Laskelmat on tehty nettosubstanssiarvo (NAV) per nettosubstanssiarvo ja kulujen jälkeen. Kehitys on näytetty viimeiseltä kolmelta täydeltä kalenterivuodelta. Tyypillisen sijoittajan profiili Asian Equity Fund alarahasto saattaa sijoitustavoitteensa perusteella soveltua sijoittajille, jotka: Hakevat sijoitusta oman pääoman ehtoisiin arvopapereihin. Tavoittelevat pääoman arvonnousua pitkällä aikavälillä. Tavoittelevat tuottoa joko pääoman arvonnousun tai tuotonmaksun muodossa, kuten kohdassa Osinkopolitiikka on kuvattu. Hyväksyvät tämän tyyppiseen sijoitukseen liittyvät riskit, kuten yllä kohdassa Riskitekijät on kuvattu

MARRASKUU. Yksinkertaistettu rahastoesite. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds

MARRASKUU. Yksinkertaistettu rahastoesite. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds Morgan Stanley Investment Management 10 Yksinkertaistettu rahastoesite Morgan Stanley Investment Funds Vaihtuvapääomainen sijoitusyhtiö (Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg, SICAV )

Lisätiedot

TOUKOKUU. Yksinkertaistettu rahastoesite. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds

TOUKOKUU. Yksinkertaistettu rahastoesite. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds Morgan Stanley Investment Management 10 Yksinkertaistettu rahastoesite Morgan Stanley Investment Funds Vaihtuvapääomainen sijoitusyhtiö (Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg, SICAV )

Lisätiedot

Luxemburgilainen SICAV UCITSluokka. Rekisteröity toimipaikka: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Luxemburgin kaupparekisterinumero B 33363

Luxemburgilainen SICAV UCITSluokka. Rekisteröity toimipaikka: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Luxemburgin kaupparekisterinumero B 33363 Luxemburgilainen SICAV UCITSluokka Rekisteröity toimipaikka: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Luxemburgin kaupparekisterinumero B 33363 Valikoiman yksinkertaistamiseksi ja yksivaluuttaisten lajien

Lisätiedot

Mihinkään alarahastoon tai osuuslajiin sovellettavat palkkiot tai kulut eivät ole muuttuneet.

Mihinkään alarahastoon tai osuuslajiin sovellettavat palkkiot tai kulut eivät ole muuttuneet. Allianz Global Investors Fund Société d`investissement à Capital Variable Rekisteröity toimipaikka: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg R.C.S. Luxembourg B 71.182 Ilmoitus osuudenomistajille Allianz

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, sijoittajaa kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asiakassuhdejohtajaan,

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. kesäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. kesäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0138 (CNS) 10582/17 ADD 1 SC 149 ECON 572 IA 115 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 22. kesäkuuta 2017 Vastaanottaja:

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

Marraskuu MERKINTÄSOPIMUS. 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus , jäljempänä Yhtiö ), ja

Marraskuu MERKINTÄSOPIMUS. 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus , jäljempänä Yhtiö ), ja Marraskuu 2017 - MERKINTÄSOPIMUS 1 Osapuolet 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus 2625992-6, jäljempänä Yhtiö ), ja 1.2 Nimi: _ Henkilötunnus (jäljempänä Merkitsijä ) Yhtiö on tarjonnut Merkitsijälle mahdollisuutta

Lisätiedot

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE 16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE Stockmann Oyj Abp:n hallitus ehdottaa 15.3.2012 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista

Lisätiedot

Veroparatiisi: hyödyt, haitat ja väärinymmärrykset. Johtava veroasiantuntija Tero Honkavaara

Veroparatiisi: hyödyt, haitat ja väärinymmärrykset. Johtava veroasiantuntija Tero Honkavaara Veroparatiisi: hyödyt, haitat ja väärinymmärrykset Johtava veroasiantuntija Tero Honkavaara Veroparatiisi mikä se on? OECD:n määritelmän mukaan se on maa tai alue, jossa mm.: olemattomat tai vain nimelliset

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 29 päivänä

Lisätiedot

Arvonlaskennan toiminta sijoitusten osalta

Arvonlaskennan toiminta sijoitusten osalta Sivu 1/5 HEDGEHOG OY Arvonlaskennan toiminta sijoitusten osalta 6.10.2014 Tässä on kuvailtu Hedgehog Oy:n käyttämän arvonlaskentajärjestelmän toimintaa sijoitusten merkinnän, tuottosidonnaisten palkkioiden,

Lisätiedot

TT EUROPE EX-UK EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE

TT EUROPE EX-UK EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE TT EUROPE EX-UK EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE Tässä yksinkertaistetussa rahastoesitteessä on esitetty olennaiset tiedot TT Europe Ex-UK Equity Fund -rahastosta (Rahasto), joka on TT International

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT NOIN 1,83 MILJOONAN EURON SUUNNATUSTA ANNISTA

Lisätiedot

Nordea Fund of Funds, SICAV

Nordea Fund of Funds, SICAV Lisätietoa suomalaisille sijoittajille Toukokuu 2008 Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys Oheinen tieto on tarkoitettu -rahastoon sijoittaville suomalaisille sijoittajille. Alla esitetty lisätieto

Lisätiedot

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Tax Services Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Markku Järvenoja Handelsbanken Private Banking Luxemburg Antibes, 29.11.2007 1 Kohtaamispisteet Kansainvälinen kahdenkertainen

Lisätiedot

Yksinkertaistettu rahastoesite. Goldman Sachs Funds SICAV. Osake- ja korkorahastot. Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys (SICAV)

Yksinkertaistettu rahastoesite. Goldman Sachs Funds SICAV. Osake- ja korkorahastot. Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys (SICAV) Yksinkertaistettu rahastoesite Goldman Sachs Funds SICAV Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys (SICAV) Goldman Sachs Asset Management International ja sen sivuliikkeet Osake- ja korkorahastot

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 I (I) SISÄLLYSLUETTELO 1 VINCIT GROUP -KONSERNIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017... 1 2 KANNUSTINJÄRJESTELMÄN PERUSTEET JA LAAJUUS... 1 3 OSAKKEIDEN ILMOITTAMINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 24.5.2005 päivätyn ja 6.9.2005 päivitetyn joukkovelkakirjaohjelman (Ohjelmaesite) Yleisten lainaehtojen kanssa

Lisätiedot

Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle

Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle Digitalist Group Oyj:n ( Digitalist Group

Lisätiedot

UPM Kymmene CLN

UPM Kymmene CLN UPM Kymmene CLN 30.1.2014 UPM Kymmene Credit Linked Note, Market Recovery Danske Bankin liikkeeseenlaskema Credit Linked Note tarjoaa mahdollisuuden hyötyä UPM Kymmenen ja Danske Bankin luottoriskihinnoittelusta

Lisätiedot

Standard Life Investments Global SICAV

Standard Life Investments Global SICAV Standard Life Investments Global SICAV Vaihtuvapääomainen sijoitusyhtiö (Société d investissement à capital variable) Yksinkertaistettu esite Kesäkuu 2011 Yksinkertaistettu esite Standard Life Investments

Lisätiedot

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Sijoittajan sanastoa Pörssisäätiön sijoituskoulu VERO 2014 Prof. Minna Martikainen Hanken School of Economics, Finland Sijoitusmaailman termistö ja logiikka, omat toimet ja näin luen. SIJOITUSMAAILMAN

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa. 1 (5) SAVONLINNAN JÄÄHALLI OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Savonlinnan Jäähalli Osakeyhtiö ja sen kotipaikka on Savonlinna. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön tarkoituksena

Lisätiedot

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 5.9.2014

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 5.9.2014 Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 5.9.2014 1 Menestyksekästä sijoittamista jo 109 vuotta Elinkorkolaitos Hereditas perustettiin 4.6.1905 Keisarillisen Senaatin antaman toimiluvan perusteella.

Lisätiedot

ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA

ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA Tämä Varallisuusviesti käsittelee ulkomaisista yhtiöistä saatujen osinkojen verotukseen liittyviä käytännön seikkoja. Sampo Pankki on kansainvälisen osakesijoittamisen

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 2/2014

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 2/2014 Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 2/2014 Tietoa Osaketalletuksesta: Talletuksen vastaanottaja: Danske Bank Oyj OSAKETALLETUS 2/2014 Osaketalletus 2/2014 kohde-etuudeksi

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 14 b ja 17 b :n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 14 b laissa

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, häntä kehotetaan ottamaan yhteyttä pörssivälittäjään, asianajajaan, kirjanpitäjään tai

Lisätiedot

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI4000050000 KORKOKAULURI XV Viiden

Lisätiedot

BNP Paribas L1 V350 lyhennettynä BNPP L1 V350

BNP Paribas L1 V350 lyhennettynä BNPP L1 V350 V350 Yhtiön esittely BNP Paribas L1 on perustettu Luxemburgissa 29. marraskuuta 1989 rajoittamattomaksi ajaksi useammasta alarahastosta muodostuvaksi vaihtuvapääomaiseksi sijoitusyhtiöksi 30 päivänä maaliskuuta

Lisätiedot

Tietoa sijoittajalle Kulujen vaikutus sijoituksen tuottoon

Tietoa sijoittajalle Kulujen vaikutus sijoituksen tuottoon Tässä tiedotteessa kerrotaan esimerkein JAM Advisors Oy:n (jäljempänä Yhtiö ) ja sen Asiakkaan (jäljempänä Asiakas ) välillä kulloinkin voimassa oleviin sijoituspalvelusopimuksiin ( jäljempänä Sopimus

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Rahoitustarkastuksen 2.2.2007 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot Mika Oksanen Tomi Merenheimo Asianajaja, osakas Asianajaja, osakas Magnusson Helsinki Asianajotoimisto Oy 10.1.2014 Berlin Copenhagen Gothenburg Helsinki Malmö Minsk

Lisätiedot

Suojaa ja tuottoa laskevilla markkinoilla. Johannes Ankelo Arvopaperi Aamuseminaari

Suojaa ja tuottoa laskevilla markkinoilla. Johannes Ankelo Arvopaperi Aamuseminaari Suojaa ja tuottoa laskevilla markkinoilla Commerzbank AG Saksan toiseksi suurin pankki Euroopan johtavia strukturoitujen tuotteiden liikkeellelaskijoita Yli 50 erilaista tuotetyyppiä listattuna Saksan

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Allekirjoittanut merkitsijä merkitsee Kuntien Tiera Oy:n uusia osakkeita tämän merkintäsitoumuksen mukaisesti. Merkintä perustuu

Lisätiedot

BNP Paribas L1 Safe Balanced W1 lyhennettynä BNPP L1 Safe Balanced W1

BNP Paribas L1 Safe Balanced W1 lyhennettynä BNPP L1 Safe Balanced W1 Safe Balanced W1 Yhtiön esittely BNP Paribas L1 on perustettu Luxemburgissa 29. marraskuuta 1989 rajoittamattomaksi ajaksi useammasta alarahastosta muodostuvaksi vaihtuvapääomaiseksi sijoitusyhtiöksi 30

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Talous- ja raha-asioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2011/0314(CNS) 8.6.2012 TARKISTUKSET 8 25 Mietintöluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE487.846v01-00) ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi eri

Lisätiedot

Nordea 1, SICAV Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys

Nordea 1, SICAV Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys Lisätietoa suomalaisille sijoittajille Syyskuu 2008 Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys Oheinen tieto on tarkoitettu -rahastoon sijoittaville suomalaisille sijoittajille. Alla esitetty lisätieto

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 1/2014

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 1/2014 Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 1/2014 Tietoa Osaketalletuksesta: Talletuksen vastaanottaja: Danske Bank Oyj OSAKETALLETUS 1/2014 Osaketalletus 1/2014 kohde-etuudeksi

Lisätiedot

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 1 Menestyksekästä sijoittamista jo 109 vuotta Elinkorkolaitos Hereditas perustettiin 4.6.1905 Keisarillisen Senaatin antaman toimiluvan perusteella.

Lisätiedot

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT 1. Yleistä Nordea Bank AB (publ) (jäljempänä Yhtiö ) on nimennyt Nordea Pankki Suomi Oyj:n (jäljempänä Liikkeeseenlaskija ) Yhtiön osaketalletustodistuksen

Lisätiedot

TT EMERGING MARKETS EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE

TT EMERGING MARKETS EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE TT EMERGING MARKETS EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE Tässä yksinkertaistetussa rahastoesitteessä on esitetty olennaiset tiedot TT Emerging Markets Equity Fund -rahastosta (Rahasto), joka on TT

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 10/2004 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 8.3.2004 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 24.5.2005 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman (Ohjelmaesite) Yleisten lainaehtojen kanssa tämän Lainan ehdot.

Lisätiedot

Nordnetin luottowebinaari

Nordnetin luottowebinaari Nordnetin luottowebinaari Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa opit käyttämään luottoa kaupankäynnissä. Lisää ostovoimaa luotolla, käytä salkkuasi luoton vakuutena ja paranna tuottomahdollisuuksia. Webinaarissa

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/ LUONNOS

Määräykset ja ohjeet X/ LUONNOS Määräykset ja ohjeet X/2011 - LUONNOS 5.2 Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä x.x.2011 Voimaantulopäivä x.x.2011 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D051482/01 LIITE.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D051482/01 LIITE. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11144/17 ADD 1 DRS 48 ECOFIN 635 EF 159 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 6. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUSKUTSU. A. Johdanto

YHTIÖKOKOUSKUTSU. A. Johdanto YHTIÖKOKOUSKUTSU Konecranes Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 31.8.2009 klo 11.00 yhtiön auditoriossa, joka sijaitsee Konecranes Visitors Centerissä

Lisätiedot

Pohjola. Suunniteltu merkintäoikeusanti

Pohjola. Suunniteltu merkintäoikeusanti Pohjola Suunniteltu merkintäoikeusanti 2009 Rajoitusteksti: Tätä asiakirjaa ei saa levittää tai lähettää Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan tai Japaniin. Tässä asiakirjassa esitetyt tiedot eivät ole

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, häntä kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asianajajaan,

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0189/101. Tarkistus. Pervenche Berès, Hugues Bayet S&D-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0189/101. Tarkistus. Pervenche Berès, Hugues Bayet S&D-ryhmän puolesta 1.6.2016 A8-0189/101 101 Johdanto-osan 7 a kappale (uusi) (7 a) Immateriaalioikeuksiin, patentteihin ja tutkimus- ja kehitystoimintaan liittyviä verojärjestelyjä käytetään laajalti koko unionissa. Monet

Lisätiedot

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Sivu 1/5 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Nexstim Oyj:n nimitysvaliokunta on päättänyt esittää Nexstim Oyj:n (Yhtiön) varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 31.3.2016,

Lisätiedot

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus Varantotilisopimus 1 (5) VARANTOTILISOPIMUS Tilinhaltija: Tilinumero: BIC-koodi: XX Pankki Oy (IBAN XX) XXXXXXXX 1 Sopimuksen tarkoitus 2 Tiliehdot Sopimuksessa määritellään menettelyt ja vastuut, joiden

Lisätiedot

DIVIDEND HOUSE NORDIC LARGE CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT

DIVIDEND HOUSE NORDIC LARGE CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 2.7.2010. Säännöt ovat voimassa 16.8.2010 alkaen. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Dividend House Nordic Large Cap, ruotsiksi Placeringsfonden

Lisätiedot

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Yhtiöesittely

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Yhtiöesittely 11/20/2013 1 Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Yhtiöesittely 11/20/2013 2 Tärkeitä tietoja lukijalle Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj ( Yhtiö ) on laatinut tämän luottamuksellisen esityksen Yhtiöstä vain

Lisätiedot

Sveitsin liittoneuvosto ja Suomen tasavallan hallitus

Sveitsin liittoneuvosto ja Suomen tasavallan hallitus PÖYTÄKIRJA SVEITSIN VALALIITON JA SUOMEN TASAVALLAN VÄLILLÄ HELSINGISSÄ 16 PÄIVÄNÄ JOULUKUUTA 1991 TEHDYN JA HELSINGISSÄ 19 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2006 TEHDYLLÄ PÖYTÄKIRJALLA MUUTETUN, TULO- JA VARALLISUUSVEROJA

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

VERKKOPANKKIIRI SIJOITUSSTRATEGIAT

VERKKOPANKKIIRI SIJOITUSSTRATEGIAT VERKKOPANKKIIRI SIJOITUSSTRATEGIAT toiminnan alusta 1.11.2012-30.6.2015 7 6 5 4 3 Aggressiivinen 47,94% Kasvuhakuinen 37,73% Tasapainoinen 27,88% Maltillinen 18,04% Varovainen 8,64% 2 1-1 1.11.12 1.3.13

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Korkokauluri X -sijoituskori

Korkokauluri X -sijoituskori Korkokauluri X -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Korkokauluri X -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 18.4. 7.6.2012 Kohde-etuus: Sampo Pankki

Lisätiedot

IGNIS Global Funds SICAV. Tärkeää tietoa suomalaisille sijoittajille

IGNIS Global Funds SICAV. Tärkeää tietoa suomalaisille sijoittajille IGNIS Global Funds SICAV Tärkeää tietoa suomalaisille sijoittajille IGNIS Global Funds SICAV on 28.10.2010 Luxemburgissa perustettu Luxemburgin 20.12.2002 yhteissijoitusyrityksistä antaman (ja 28.10.2010

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL Hyödyke Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 17.6.-31.12.2013 EPL Hyödyke 2013.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 Rahastotyyppi Raaka-ainerahasto 1 kuukausi 0.57% Toiminta alkanut 2009.06.01 3 kuukautta

Lisätiedot

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa EDUSKUNNAN VASTAUS 250/2006 vp Hallituksen esitys eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi

Lisätiedot

Oulu ICT Oy Varsinainen yhtiökokous 22.4.2015

Oulu ICT Oy Varsinainen yhtiökokous 22.4.2015 Oulu ICT Oy Varsinainen yhtiökokous 22.4.2015 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Oulu ICT Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 22.4.2015 klo 13.00

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

Nordea 1, SICAV Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys

Nordea 1, SICAV Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys Lisätietoa suomalaisille sijoittajille Syyskuu 2008 Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys Oheinen tieto on tarkoitettu -rahastoon sijoittaville suomalaisille sijoittajille. Alla esitetty lisätieto

Lisätiedot

EMERGING LEADERS GROWTH FUND

EMERGING LEADERS GROWTH FUND [ ] VISA EMERGING LEADERS GROWTH FUND [ ] William Blair SICAV -yhtiön rahasto, société d investissement à capital variable, joka on valtuutettu 17. joulukuuta 2010 Luxemburgin lain osan I mukaan, mahdollisine

Lisätiedot

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

6. 31.10.2013 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. 31.10.2013 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Panostaja Oyj Pörssitiedote YHTIÖKOKOUSKUTSU Panostaja Oyj Pörssitiedote 13.12.2013 klo 10:30 Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona tammikuun 29. päivänä 2014 kello 13:00 Technopolis

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

OPTIOT Vipua ja suojausta - mutta mitä se maksaa? Remburssi Investment Group 23.5.2000

OPTIOT Vipua ja suojausta - mutta mitä se maksaa? Remburssi Investment Group 23.5.2000 OPTIOT Vipua ja suojausta - mutta mitä se maksaa? Remburssi Investment Group 23.5.2000 MARKKINAKATSAUS AGENDA Lyhyt johdanto optioihin Näkemysesimerkki 1: kuinka tehdä voittoa kurssien laskiessa Näkemysesimerkki

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 6/2013

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 6/2013 Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 6/2013 Tietoa Osaketalletuksesta: Talletuksen vastaanottaja: Danske Bank Oyj OSAKETALLETUS 6/2013 Osaketalletus 6/2013 kohde-etuudeksi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokouskutsu. Keskisuomalainen Oyj, yhtiökokouskutsu, 23.3.2015 klo 16.30

Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokouskutsu. Keskisuomalainen Oyj, yhtiökokouskutsu, 23.3.2015 klo 16.30 Keskisuomalainen Oyj Yhtiökokouskutsu Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokouskutsu Keskisuomalainen Oyj, yhtiökokouskutsu, 23.3.2015 klo 16.30 Keskisuomalainen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti 1991 vp - HE 64 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhtiöveron hyvityksestä annetun lain sekä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2011 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset

Lisätiedot

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com. Hedgehog Oy:n Rapidfire-pääomalaina

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com. Hedgehog Oy:n Rapidfire-pääomalaina Hedgehog Oy:n Rapidfire-pääomalaina Sisältö Lyhyt lainaesite Hedgehog Oy Rapidfire lainaehdot Rapidfire testaus Miten Rapidfireen voi sijoittaa Yhteystiedot ã 2004 Hedgehog Oy E Koskinen / 2 Rapidfire-pääomalaina

Lisätiedot

Yksinkertaistettu esite

Yksinkertaistettu esite Standard Life Investments Yksinkertaistettu esite Tammikuu 211 Standard Life Investments Global SICAV Vaihtuvapääomainen sijoitusyhtiö (Société d investissement à capital variable) Yksinkertaistettu esite

Lisätiedot

AMERIKKA SIJOITUSRAHASTO

AMERIKKA SIJOITUSRAHASTO AMERIKKA SIJOITUSRAHASTO UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- UB Amerikka patentoidulla sijoitusprosessilla tuloksiin UB Amerikka on Yhdysvaltain osakemarkkinoille sijoittava rahasto, jonka salkunhoidossa

Lisätiedot

Tietoja Sijoituspalveluista. Profiilit

Tietoja Sijoituspalveluista. Profiilit Tietoja Sijoituspalveluista Profiilit Johdanto 'Tietoja Sijoituspalveluista' sisältää DEGIROn antamia yksityiskohtia sopimuksista, jotka se on tehnyt kanssasi Asiakassopimuksessa ja yksityiskohtaisemman

Lisätiedot

Osakekaupankäynti 1, peruskurssi

Osakekaupankäynti 1, peruskurssi Osakekaupankäynti 1, peruskurssi Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa käydään läpi mm. mikä osake on, miten pörssi toimii ja miten osakesäästämisen voi aloittaa. Lisäksi tutustutaan Nordnetin työkaluihin.

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Rahastoesite Nordea 1, SICAV

Rahastoesite Nordea 1, SICAV Rahastoesite Nordea 1, SICAV Luxemburgin lain mukainen yhteissijoitusyritys Tammikuu 2010 Investment funds Tärkeää tietoa Sijoittajien tulisi lukea tämä rahastoesite ja yksinkertaistettu rahastosesite

Lisätiedot

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Lisätiedot

D044554/01 LIITE. Sijoitusyhteisöt: konsernitilinpäätökseen yhdistelemistä koskevan poikkeuksen soveltaminen

D044554/01 LIITE. Sijoitusyhteisöt: konsernitilinpäätökseen yhdistelemistä koskevan poikkeuksen soveltaminen FI D044554/01 LIITE Sijoitusyhteisöt: konsernitilinpäätökseen yhdistelemistä koskevan poikkeuksen soveltaminen (Muutokset IFRS 10:een, IFRS 12:een ja IAS 28:aan) Muutokset IFRS 10:een Konsernitilinpäätös

Lisätiedot

Goldman Sachs Funds, plc

Goldman Sachs Funds, plc Yksinkertaistettu rahastoesite Goldman Sachs Funds, plc Value-tuotto-osuudet ja Value-kasvuosuudet 0408 Sisällys Sisällys Sivu Johdanto...1 1 US$ Liquid Reserves Fund ( alarahasto )...2 2 Euro Liquid Reserves

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore 1 Sijoitusrahaston nimi Sijoitusrahasto ODIN Offshore on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän henkilöjoukon pääomasijoituksista,

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2009 klo 16.15

TECHNOPOLIS OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2009 klo 16.15 TECHNOPOLIS OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2009 klo 16.15 YHTIÖKOKOUSKUTSU Technopolis Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 26.3.2009 klo 13.00 osoitteessa Elektroniikkatie

Lisätiedot

Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa. Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa. Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS yhteisestä

Lisätiedot

Optio oikeuksista 1.320.000 merkitään tunnuksella 2010A, 1.340.000 merkitään tunnuksella 2010B ja 1.340.000 merkitään tunnuksella 2010C.

Optio oikeuksista 1.320.000 merkitään tunnuksella 2010A, 1.340.000 merkitään tunnuksella 2010B ja 1.340.000 merkitään tunnuksella 2010C. NOKIAN RENKAAT OYJ:N OPTIO OIKEUDET 2010 Nokian Renkaat Oyj:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 10.2.2010 päättänyt esittää 8.4.2010 kokoontuvalle Nokian Renkaat Oyj:n (yhtiö) varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lisätiedot

Vakuutuskuori vai sijoitusrahasto. Vesa Korpela lakiasiain johtaja

Vakuutuskuori vai sijoitusrahasto. Vesa Korpela lakiasiain johtaja Vakuutuskuori vai sijoitusrahasto Vesa Korpela lakiasiain johtaja Välillinen sijoittaminen verotuksessa Sijoituskohde Vakuutusyhtiö Sijoitusrahasto Sijoituskohde Sijoituskohde Välillinen sijoittaminen

Lisätiedot

PIIPPO OYJ OSAKEANNIN EHDOT

PIIPPO OYJ OSAKEANNIN EHDOT PIIPPO OYJ OSAKEANNIN EHDOT OSAKEANNIN EHDOT OSAKEANTIVALTUUTUS JA OSAKEANTIPÄÄTÖS Yhtiön osakkeenomistajat valtuuttivat 12.1.2015 tehdyllä yksimielisellä päätöksellä Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista

Lisätiedot