JOULUKUU. Yksinkertaistettu rahastoesite. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOULUKUU. Yksinkertaistettu rahastoesite. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds"

Transkriptio

1 Morgan Stanley Investment Management 11 Yksinkertaistettu rahastoesite Morgan Stanley Investment Funds Vaihtuvapääomainen sijoitusyhtiö (Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg, SICAV ) 2 - Sijoitustavoite ja -politiikka 2 - Riskitekijät JOULUKUU 4 - Poolaus 5 - Osinkopolitiikka 6 - Palkkiot ja kulut 7 - Verotus 9 - Nettosubstanssiarvon määritys ja julkistus 10 - Miten osakkeita ostetaan 11 - Miten osakkeita myydään 12 - Miten osakkeita muunnetaan 13 - Yleistä 14 - Tärkeitä lisätietoja 16 - Alarahastokohtaiset liitteet Lisätietoa sveitsiläisille sijoittajille Alarahastojen kulusuhteet Salkkujen kiertonopeudet

2 MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS on päivätyn lain 1. osan (Part I) mukainen vaihtuvapääomainen sateenvarjosijoitusyhtiö (Société d Investissement à Capital Variable, SICAV). Yhtiö on päivätyn, yhteissijoitusyrityksiä koskevan lain ( vuoden 2010 laki ) 27. artiklan mukainen itsehoidettu vaihtuvapääomainen sijoitusyhtiö. Rekisteröity toimipaikka: European Bank and Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg R.C.S. Luxembourg B Siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamista koskevan, 13. tammikuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY mukainen yksinkertaistettu rahastoesite (Simplified Prospectus), päivätty joulukuulle Tarkemmat tiedot ovat Morgan Stanley Investment Funds -yhtiön ( yhtiö, Company) täydellisessä rahastoesitteessä ( rahastoesite, Prospectus), joka on päivätty joulukuulle Isolla alkukirjaimella kirjoitetut englanninkieliset termit, joita ei ole määritelty tässä asiakirjassa, on määritelty rahastoesitteessä. Kopio yhtiön rahastoesitteestä ja viimeisimmästä vuosikertomuksesta (annual report), joka sisältää tilintarkastetun tilinpäätöksen (audited accounts), sekä puolivuotiskatsauksesta (semi-annual report) toimitetaan pyynnöstä sijoittajille ilman erillistä korvausta. Kopioita on myös saatavilla yhtiön rekisteröidystä toimipaikasta. Huomiota pyydetään kiinnittämään siihen, että kaikkiin osakelajeihin (Share Classes) ei voida tehdä merkintöjä kaikissa yhtiön alarahastoissa. Mahdollisten hakijoiden on syytä tutustua osakkeiden (Shares) hakemiseen, ostamiseen, omistukseen ja myyntiin soveltuviin, kyseisten kansalaisuuksiensa, asuin- tai kotipaikkojensa mukaisten maiden lakeihin ja säädöksiin (kuten vero- ja valuuttakontrollisäädökset). Tätä yksinkertaistettua rahastoesitettä voidaan päivittää aika ajoin. Näin ollen hakijoita kehotetaan tiedustelemaan, onko uudempaa yksinkertaistettua rahastoesitettä julkaistu. Tämä yksinkertaistettu rahastoesite laadittiin englanniksi ja saatetaan kääntää muille kielille. Kaikki tällaiset käännökset tulevat sisältämään ainoastaan samat tiedot ja samat merkitykset kuin englanninkielinen asiakirja. Jos englanninkielisen asiakirjan ja muunkielisen asiakirjan välillä on ristiriitaa, englanninkielinen asiakirja on määräävä, paitsi siinä määrin (mutta ainoastaan siinä määrin) mitä laissa vaaditaan missä tahansa sellaisessa valtiossa, jossa osakkeita myydään, niin että muussa kuin englanninkielisessä asiakirjassa olevaan tiedonantoon perustuvassa kanteessa sen asiakirjan, johon tällainen kanne perustuu, kieli on määräävä. Tämän yksinkertaistetun rahastoesitteen levittäminen ja osakkeiden tarjoaminen saattaa olla rajoitettua tietyillä alueilla. Henkilöiden, joiden hallussa tämä yksinkertaistettu rahastoesite on, ja henkilöillä, jotka haluaisivat tehdä hakemuksen osakkeista tämän yksinkertaistetun rahastoesitteen mukaisesti, on - 1-

3 velvollisuus tutustua ja noudattaa minkä tahansa asiaankuuluvan alueen kaikkia soveltuvia lakeja ja säädöksiä. Erityisesti osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act), muutoksineen, mukaisesti (eikä yhtiötä ole myöskään rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1940 sijoitusyhtiölain (United States Investment Company Act), muutoksineen, mukaisesti), eikä niitä saa tarjota tai myydä suoraan tai epäsuorasti Amerikan Yhdysvalloissa tai sen alueilla, sen siirtomaissa tai sen oikeudenkäyttöpiirissä olevilla alueilla, tai sen kansalaisille tai asukkaille muuten kuin Yhdysvaltojen lakien mukaisesti. Vastaavasti Morgan Stanley Investment Funds Indian Equity Fund -alarahaston osakkeita ei saa tarjota eikä myydä suoraan tai epäsuorasti Intiassa asuville henkilöille. Tärkeää: Sellaisten sijoittajien, joilla on mitään epävarmuutta tämän asiakirjan sisällöstä, on syytä kääntyä arvopaperinvälittäjän, pankinjohtajan, asianajajan, kirjanpitäjän tai muun taloudellisen neuvonantajan puoleen. Sijoitustavoite ja politiikka Kunkin alarahaston (jäljempänä yhdessä ala-rahastot, Funds tai yksin alarahasto, Fund) sijoitustavoite ja politiikka, kuten yhtiön hallitus (Board of Directors) on päättänyt, on kuvattu liitteissä (Appendices). Yhtiön tarkoituksena on tarjota sijoittajille mahdollisuus sijoittaa ammattimaisesti hoidettuun rahastovalikoimaan, joka pyrkii hajauttamaan sijoitusriskiä saavuttaakseen optimaalisen tuoton sijoitetusta pääomasta. Sijoitus mihin tahansa yhtiön alarahastoon ei ole pankkitalletus taikka talletus muuhun vakuutettuun talletuslaitokseen. Sijoitus ei välttämättä sovellu kaikille sijoittajille. Minkään alarahaston ei ole tarkoitus olla kokonaisvaltainen sijoitusohjelma, ja sijoittajien tulisi harkita pitkän aikavälin sijoitustavoitteitaan ja taloudellisia tarpeitaan tehdessään tiettyä alarahastoa koskevaa sijoituspäätöstä. Yhtiön alarahastoihin tehdyn sijoituksen on tarkoitettu olevan keskipitkän pitkän aikavälin sijoitus poikkeuksenaan likviditeettialarahastot (Liquidity Funds). Alarahastoja ei tule käyttää kaupankäyntivälineinä. Tätä tarkoitusta varten yhtiö tarjoaa alarahastojen valikoiman, joka antaa sijoittajien tehdä omat strategiset allokaationsa yhdistelemällä omistuksia eri alarahastoissa itse valitsemissaan suhteissa. Alarahastoja ei tarjota myytäväksi yleisölle tietyllä alueella ennen kuin kaikki asianmukaiset hyväksynnät kyseiselle alueelle on saatu. Kutakin alarahastoa hallinnoidaan rahastoesitteen Appendix A osassa määriteltyjen sijoitus- ja lainausrajoitteiden mukaisesti. Alarahastojen on sallittua käyttää johdannaisia sekä taloudellisia menetelmiä ja instrumentteja sekä osallistua arvopaperien lainaus- ja jälleenostotransaktioihin joko suojaustarkoituksessa tai tehokkaan salkunhallinnan tarkoituksessa tai osana sijoitusstrategioitaan, kuten alarahastojen sijoitustavoitteissa on kuvattu. Ellei alarahaston sijoitustavoitteessa ole muuta mainittu, alarahasto, joka käyttää rahastoesitteen Appendix A osan 3 ja 4 kohdissa määriteltyjä johdannaisia ja taloudellisia menetelmiä ja instrumentteja (Derivatives and Financial Techniques and Instruments) sekä osallistuu arvopaperilainaus- ja jälleenostotransaktioihin, tekee niin vain suojaustarkoituksessa ja/tai tehokkaan salkunhallinnan tarkoituksessa. Alarahastot, jotka käyttävät johdannaisia ja taloudellisia menetelmiä ja instrumentteja sekä osallistuvat arvopaperien lainaus- ja jälleenostotransaktioihin, tekevät niin rahastoesitteen Appendix A osan 3 ja 4 kohdissa määritellyissä rajoissa. Sijoittajia pyydetään tutustumaan rahastoesitteen kohdassa Risk Factors esitettyihin erityisiin riskitekijöihin, jotka liittyvät johdannaisiin sekä arvopapereiden lainaus- ja jälleenostotransaktioihin. - 2-

4 Riskitekijät Seuraava on tiivistelmä yhtiöön tehdyn sijoituksen kannalta merkityksellisistä riskitekijöistä. Täydellinen kuvaus yhtiöön tehdyn sijoituksen kannalta merkityksellisistä riskitekijöistä löytyy rahastoesitteestä. Tietyt alarahastot saattavat sijoittaa osakesidonnaisiin arvopapereihin tai osakesidonnaisiin instrumentteihin kuten warrantteihin. Warranttisijoituksen vipuvaikutus ja warranttien hintojen volatiliteetti tekevät warranttisijoitukseen liittyvän riskin korkeammaksi kuin osakesijoituksen. Alarahastojen sijoitustavoitteiden täyttymisestä ei voida antaa takeita. Aiempi kehitys ei ole välttämättä osoitus tulevasta kehityksestä, ja osakkeiden arvo ja niistä saatava tulo voi sekä vähentyä että kasvaa. Osakkeita lunastettaessa sijoittaja saattaa saada takaisin summan, joka on pienempi kuin hänen alkuperäisen sijoituksensa määrä. Alarahastojen varat ovat useiden eri valuuttojen määräisiä, joten valuuttakurssien liikkeet saattavat myös vaikuttaa sijoittajan omistusten arvoon. Lisäksi osakkeiden viitevaluuttojen ja alarahastojen perusvaluuttojen väliset valuuttakurssien vaihtelut saattavat vaikuttaa haitallisesti osakkeiden arvoon. Pääasiassa infrastruktuurisektorilla toimivien yritysten arvopapereihin sijoittamiseen liittyy erityisiä riskinäkökohtia. Infrastruktuurialan yrityksiin kohdistuu useita tekijöitä, jotka saattavat vaikuttaa haitallisesti niiden liiketoimintaan tai toimiin. Alarahastot voivat osallistua pörssi- ja OTC-johdannaismarkkinoille tehokkaan salkunhallinnan tarkoituksessa. Näin tehdessään alarahastot altistuvat markkina-, likviditeetti- ja vastapuoliluottoriskille. Alarahastot saattavat sijoituspolitiikkansa mukaisesti sijoittaa johdannaisiin, mukaan luettuina, mutta näihin rajoittumatta, eurooppalaisiin ja amerikkalaisiin optioihin kuten yksittäiseen arvopaperiin, koriin ja indeksiin perustuviin myynti- ja osto-optioihin; yksittäiseen arvopaperiin ja osakeindeksiin perustuviin futuureihin; korko-, Eurodollar- ja swap-futuureihin sekä Yhdysvaltain valtion velkakirjafutuureihin; hinnanerosopimuksiin (CFDs); yhden valuutan swappeihin; luottohäiriöswappeihin; korkoswappeihin; inflaatioswappeihin (CPI swaps), kokonaistuottoswappeihin, strukturoituihin velkakirjoihin, warrantteihin ja valuuttatermiineihin. Vaikka johdannaisten varovainen käyttö voi olla edullista, johdannaisiin liittyy myös riskejä, jotka ovat erilaisia ja tietyissä tilanteissa suurempia kuin perinteisemmissä sijoituksissa esiintyvät riskit. Mikäli alarahaston sijoituspolitiikassa on niin säädetty, se voi käyttää erilaisia sijoitusstrategioita tiettyjen riskien vähentämiseksi ja/tai tuoton kasvattamiseksi. Näihin strategioihin saattaa sisältyä johdannaisinstrumenttien kuten optioiden, warranttien, swappien ja/tai futuurien käyttäminen. Tällaiset strategiat saattavat epäonnistua ja aiheuttaa tappioita alarahastolle. Yhtiöön soveltuvien UCITS IV säädösten mukaisesti alarahaston käyttämistä taloudellisista johdannaisinstrumenteista seuraava kokonaisriskialtistus voi vastata kyseisen alarahaston nettosubstanssiarvoa (net asset value), jolloin alarahaston kokonaisriskialtistus saattaa nousta 200 prosenttia sen nettosubstanssiarvosta. Alarahaston kokonaisriskialtistusta ei voida kasvattaa enempää kuin 10 prosenttia tilapäisellä lainanotolla siten, että alarahaston kokonaisriskialtistus ei saa ylittää 210 prosenttia sen nettosubstanssiarvosta. Johdannaisiin sisältyy myös erityisiä riskejä. Nämä riskit liittyvät erityisesti markkinariskeihin, hallinnointiriskiin, vastapuoliriskiin, likviditeettiriskiin, velkavipuriskiin, johdannaisten väärinhinnoittelun tai väärän arvostamisen riskiin sekä riskiin siitä, että johdannaiset eivät välttämättä korreloi täydellisesti kohde-etuuksien, korkotasojen ja indeksien kanssa. Alarahasto saattaa myös käyttää johdannaisia hankkiakseen altistusta tai myydäkseen sitä lyhyeksi joihinkin sijoituksiin. Äärimmäisissä markkinatilanteissa johdannaisten käyttö saattaa teoriassa aiheuttaa alarahastolle rajoittamattomia tappioita. Mikäli tällaisia äärimmäisiä markkinatilanteita esiintyy, sijoittajat voivat tietyissä olosuhteissa saada minimaalisia tuottoja tai ei lainkaan tuottoja, tai saattavat jopa kärsiä tappiota kyseiseen alarahastoon tehdystä sijoituksesta. Tietyt alarahastot saattavat sijoittaa hyödykesidonnaisiin arvopapereihin, mukaan luettuina, mutta näihin rajoittumatta, hyödykefutuurit ja hyödykepörssissä listatut rahastot. Hyödykesidonnaiset arvopaperit ovat erittäin volatiileja. Hyödykemarkkinoihin vaikuttavat useat ulkoiset tekijät, joihin alarahastolla on vähän tai ei lainkaan kontrollia. Erityisesti hyödykefutuuripositiot saattavat olla epälikvidejä, sillä tietyt hyödykepörssit rajoittavat tiettyjen futuurisopimusten hintojen vaihteluja. Tietyt alarahastot saattavat solmia CSSF:n kiertokirjeen (Circular) 08/356 ehtojen ja rajoitusten mukaisia myynti- ja jälleenostosopimuksia. Mikäli jälleenostosopimuksen toinen osapuoli laiminlyö velvoitteensa, alarahastolle saattaa aiheutua tappiota siinä määrin kun jälleenostosopimukseen liittyvien kohde-etuusarvopapereiden ja muiden alarahaston hallussa olevien vakuuksien myyntivoitot jäävät jälleenostohintaa pienemmiksi. Lisäksi mikäli jälleenostosopimuksen toinen - 3-

5 osapuoli joutuu konkurssiin tai vastaavaan menettelyyn tai mikäli kyseinen osapuoli ei jälleenosta arvopapereita sopimuksen mukaisesti, alarahastolle saattaa aiheutua tappiota, mukaan lukien arvopaperista maksettavan koron tai sen pääoman menetys sekä jälleenostosopimuksen viivästymiseen ja täytäntöönpanoon liittyvät kulut. Tietyt alarahastot saattavat osallistua CSSF:n kiertokirjeen 08/356 ehtojen ja rajoitusten mukaisiin arvopaperilainaustransaktioihin. Mikäli arvopaperilainaustransaktioiden toinen osapuoli laiminlyö velvoitteensa, alarahastolle saattaa aiheutua tappiota siinä määrin kun arvopaperilainaustransaktioon liittyvän, alarahaston hallussa olevan vakuuden myyntivoitot jäävät lainattujen arvopapereiden arvoa pienemmäksi. Lisäksi mikäli arvopaperilainaustransaktion toinen osapuoli joutuu konkurssiin tai vastaavaan menettelyyn tai mikäli kyseinen osapuoli ei palauta arvopapereita sopimuksen mukaisesti, alarahastolle saattaa aiheutua tappiota, mukaan lukien arvopapereista maksettavan koron tai sen pääoman menetys sekä arvopaperilainaussopimuksen viivästymiseen ja täytäntöönpanoon liittyvät kulut. Äskettäin voimaan tulleen HIRE-lain ( HIRE, Hiring Incentives to Restore Employment Act) ulkomaisia tilejä koskevat veroehdot (Foreign Account Tax Compliance provisions) määräävät yleisesti uuden raportointikäytännön ja 30 prosentin lähdeveron tietyille Yhdysvalloista peräisin oleville tuloille (mukaan luettuina osingot ja korot) ja sellaisen pääoman myynnistä tai muusta luovutuksesta syntyville bruttotuotoille, joka voi synnyttää Yhdysvalloista peräisin olevaa korkoa tai osinkoa (lähdeveron alaiset maksut, Withholdable Payments ). Yleisesti uusien sääntöjen tarkoituksena on edellyttää, että yhdysvaltalaisten henkilöiden suorassa tai epäsuorassa omistuksessa olevat ei-yhdysvaltalaiset tilit ja ei-yhdysvaltalaiset yhteisöt ilmoitetaan Yhdysvaltain veroviranomaiselle ( IRS, Internal Revenue Service ). 30 prosentin lähdeveroa sovelletaan, mikäli vaadittujen yhdysvaltalaista omistusta koskevien tietojen toimittaminen laiminlyödään. Uusia lähdeverosääntöjä sovelletaan yleisesti jälkeen suoritettuihin lähdeveron alaisiin maksuihin. Uusien sääntöjen johdosta kaikkien alarahastojen saamiin lähdeveron alaisiin maksuihin kohdistuu 30 prosentin lähdevero, mikäli alarahasto ei toimita kyseisen lain uusien sääntöjen edellyttämiä tietoja, lausuntoja ja luopumisilmoituksia (waiver), mukaan lukien tietoja alarahaston suorista ja epäsuorista yhdysvaltalaisista omistajista. Lisäksi ei-yhdysvaltalaiset taloudelliset yhteisöt, jotka eivät solmi IRS:n kanssa sopimusta suorien ja epäsuorien yhdysvaltalaisten omistajiensa ilmoittamiseksi, ja muut ei-yhdysvaltalaiset omistajat, jotka eivät toimita yhdysvaltalaisia omistuksiaan koskevia todistuksia tai tietoja, saattavat joutua maksamaan mainittua lähdeveroa lähdeveron alaisten maksujen osuudestaan siinäkin tapauksessa, että alarahasto on solminut tarvittavat sopimukset IRS:n kanssa. IRS ei vielä ole julkistanut kattavaa ohjeistusta tästä lainsäädännöstä. Kuten ohjelmaesitteen kohdassa 2.2 ( Issue of Shares ) on kuvattu, yhtiön hallitus on päättänyt estää osakkeiden omistuksen kaikilta yhdysvaltalaisilta henkilöiltä (määriteltynä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act of 1933, muutettuna) Regulation S -säännöksen mukaan). Mikäli kuitenkin jokin yhdysvaltalainen henkilö (Foreign Account Tax Compliance provisions -ehdoissa tarkoitetussa merkityksessä) tulisi tahattomasti yhtiön suoraksi tai epäsuoraksi osakkeenomistajaksi, riskinä on, että alarahasto, jossa kyseisellä tilinhaltijalla on sijoituksia, saattaa joutua suorittamaan yllä kuvattuja lähdeveromaksuja. Niinpä yhtiön hallitus on päättänyt estää osakkeiden omistuksen kaikilta määrätyiltä yhdysvaltalaisilta henkilöiltä ( specified United States person ) tai yhdysvaltalaisomistuksessa olevilta ulkomaisilta yhteisöiltä ( United States owned foreign entity ) HIRE-lain määritelmien mukaan. Sijoitusta suunnittelevien henkilöiden on syytä neuvotella omien veroasiantuntijoidensa kanssa HIRE-vaatimusten suhteeesta heidän omaan tilanteeseensa. Sijoittajia pyydetään tutustumaan liitteisiin, jotka sisältävät lisää erityisiä riskitekijöitä kunkin alarahaston osalta. Poolaus Tehokkaan hallinnoinnin toteuttamiseksi ja yhtiön yhtiöjärjestyksen (Articles of Incorporation) sekä soveltuvien lakien ja säädösten mukaisesti hallitus (Directors) voi sijoittaa ja hallinnoida kahta tai useampaa alarahastoa (tässä yhteydessä osallistuvat alarahastot, Participating Funds) varten perustettua varojen salkkua kokonaan tai miltä tahansa osin poolatusti. Mikä tahansa tällainen varojen pooli muodostetaan siirtämällä sen käteis- ja muut varat (edellyttäen, että kyseiset varat ovat kyseisen poolin sijoituspolitiikan kannalta sopivia) kustakin osallistuvasta alarahastosta. Hallitus voi tämän jälkeen aika ajoin tehdä lisäsiirtoja kuhunkin varojen pooliin. Varoja voidaan myös siirtää takaisin osallistuvaan - 4-

6 alarahastoon kyseisen lajin (Class) osallistumisen määrään asti. Osallistuvan alarahaston osake varojen poolissa mitataan viittaamalla varojen poolissa oleviin vastaavanarvoisiin käsitteellisiin osuuksiin. Varojen poolia muodostettaessa hallitus määrittää harkintansa mukaan käsitteellisten osuuksien alkuarvon (joka ilmaistaan siinä valuutassa, jonka hallitus katsoo tarkoituksenmukaiseksi) ja allokoi kullekin osallistuvalle alarahastolle osuuksia, joiden kokonaisarvo vastaa panokseksi annettujen käteisvarojen määrää (tai muiden varojen arvoa). Tämän jälkeen käsitteellisen osuuden arvo määritellään jakamalla varojen poolin nettosubstanssiarvo olemassaolevien käsitteellisten osuuksien lukumäärällä. Kun varojen pooliin panostetaan lisää käteistä tai varoja tai niitä otetaan siitä pois, asianosaisten osallistuvien alarahastojen osuuksien allokointi lisääntyy tai vähenee tilanteesta riippuen, sillä osuuksien lukumäärällä, joka määritetään jakamalla panostetun tai poisotetun käteisen määrä tai varojen arvo osuuden senhetkisellä arvolla. Kun panos suoritetaan käteisenä, sitä käsitellään tässä laskelmassa vähennettynä summalla, joka hallituksen harkinnan mukaan vastaa fiskaalisia kuluja sekä kaupankäyntija ostokuluja, joita saattaa aiheutua asianosaisen käteisen sijoittamisesta; käteisen poisoton tapauksessa tehdään vastaavasti lisäys, joka vastaa arvopapereiden realisoinnin tai muiden poolissa olevien varojen realisoinnin mahdollisesti aiheuttamia kuluja, joita. Osingot, korot ja muut tuloluonteiset jaot, jotka on saatu varojen poolin varoihin liittyen, hyvitetään välittömästi osallistuville alarahastoille kunkin varojen pooliin osallistumisen suhteessa saantihetkellä. Yhtiön purkautuessa varojen poolissa olevat varat allokoidaan osallistuville alarahastoille niiden kyseisten varojen pooliin osallistumisien suhteissa. Omaisuudenhoitaja (Custodian) varmistaa kaikkina aikoina minkä tahansa poolausjärjestelyn osalta, että se pystyy tunnistamaan kukin osallistuvan alarahaston omistamat varat. Osinkopolitiikka Yhtiö tarjoaa kumuloituvia osakelajeja (A, A1, AD, AH, AO, B, B1, BD, BH, BO, C, CD, CH, CO, I, I1, ID, IH, IO, N, ND, NH, NO, S, SD, SO, Z, ZD, ZH ja ZO), voitonjakoon oikeuttavia osakelajeja (ADM, ADX, AHM, AHX, AM, AOM, AOX, AX, BDX, BHX, BOX, BX, CHX, COX, CX, IHX, IOX, IX, NHX, NOX, NX, SOX, SX, ZHX, ZOX ja ZX) sekä harkinnanvaraisesti voitonjakoon oikeuttavia osakelajeja (AHR, AR,ARM, BHR ja BR). Kumuloituvien osakelajien osakkeista kussakin alarahastossa saatava tuotto ja myyntivoitto sijoitetaan uudelleen kyseiseen alarahastoon. Kunkin kyseiseen osakelajiin kuuluvan osakkeen arvoon vaikuttaa tuottojen ja myyntivoittojen pääomitus. Hallituksen (Directors) tämän hetkinen aikomus on ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle vuoden nettotuottojen uudelleensijoittamista kaikkien kyseisten osakelajien vuosituottojen osalta. Mikäli kuitenkin kyseisen osakelajin osalta osingonmaksu katsotaan asianmukaiseksi, hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että kyseisen osakelajin osalta julistetaan maksettavaksi osinko sen nettosijoitustuotosta ja/tai realisoidusta pääoman tuotosta realisoitujen pääomakustannusten vähentämisen jälkeen ja realisoimattomasta pääoman tuotosta realisoimattomien pääomakustannusten vähentämisen jälkeen. Joukkovelkakirja-alarahastojen (Bond Funds), osakealarahastojen (Equity Funds), varojen allokointialarahastojen (Asset Allocation Funds) ja vaihtoehtosijoitusalarahastojen (Alternative Investment Funds) voitonjakoon oikeuttavien osakelajien osalta yhtiö aikoo julkistaa osinkoja, jotka vastaavat vähintään 85 prosenttia kyseisistä lajeista johtuvista nettosijoitustuloista. Likviditeettialarahastojen (Liquidity Funds) voitonjakoon oikeuttavien osakelajien osalta yhtiö aikoo julkistaa osinkoja, jotka vastaavat kyseisistä lajeista johtuvia nettosijoitustuottoja ja realisoituja myyntivoittoja, vähennettynä mahdollisilla realisoituneilla tappioilla. Likviditeettialarahastojen osalta tällaiset osingot, mikäli niitä on, julistetaan kunakin kaupankäyntipäivänä (Dealing Day). Likviditeettialarahastojen voitonjakoon oikeuttavien osakelajien (tapauksen mukaan) osingonjulistus julkistetaan yhtiön rekisteröidyssä toimipaikassa, ja tiedot ovat saatavina siirtoasiamiehen toimispaikoissa kunakin kaupankäyntipäivänä. - 5-

7 Osakealarahastojen, varojen allokointialarahastojen ja vaihtoehtosijoitusalarahastojen voitonjakoon oikeuttavien osakelajien ADX, AHX, AOX, AX, BDX, BHX, BOX, BX, CHX, COX, CX, IHX, IOX, IX, NHX, NOX, NX, SOX, SX, ZHX, ZOX ja ZX osalta tällaiset osingot, mikäli niitä on, kertyvät kesäkuun ja joulukuun viimeiselle kaupankäyntipäivälle ja julistetaan seuraavana kaupankäyntipäivänä. Osakealarahastojen, varojen allokointialarahastojen ja vaihtoehtosijoitusrahastojen voitonjakoon oikeuttavien osakelajien (soveltuvissa tapauksissa) osalta mahdolliset osingot julistetaan yhtiön rekisteröidyssä toimipaikassa, ja kyseinen tieto ovat saatavana siirtoasiamiehen toimipaikoissa heinäkuun ja tammikuun ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä. Joukkovelkakirja-alarahastojen voitonjakoon oikeuttavien osakelajien ADX, AHX, AOX, AX, BDX, BHX, BOX, BX, CHX, COX, CX, IHX, IOX, IX, NHX, NOX, NX, SOX, SX, ZHX, ZOX ja ZX osalta tällaiset osingot, mikäli niitä on, kertyvät maalis-, kesä-, syys- ja joulukuun viimeiselle kaupankäyntipäivälle ja julistetaan seuraavana kaupankäyntipäivänä. Joukkovelkakirja-alarahastojen voitonjakoon oikeuttavien osakelajien (soveltuvissa tapauksissa) osalta osingonjulistus julkistetaan yhtiön rekisteröidyssä toimipaikassa ja on saatavana siirtoasiamiehen toimipaikoissa tammi-, huhti-, heinä- ja lokakuun ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä tapauksen mukaan. Joukkovelkakirja-alarahastojen voitonjakoon oikeuttavien osakelajien ADM, AHM, AM, ARM ja AOM osalta tällaiset osingot, mikäli niitä on, kertyvät kuukauden viimeiselle kaupankäyntipäivälle ja julistetaan seuraavana kaupankäyntipäivänä. Joukkovelkakirja-alarahastojen voitonjakoon oikeuttavien osakelajien (soveltuvissa tapauksissa) osalta osingonjulistus julkistetaan yhtiön rekisteröidyssä toimipaikassa ja on saatavana siirtoasiamiehen toimipaikoissa seuraavan kuukauden ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä tapauksen mukaan. Joukkovelkakirja-alarahastojen, osakealarahastojen, varojen allokointialarahastojen ja vaihtoehtosijoitusalarahastojen harkinnanvaraisesti voitonjakoon oikeuttavien osakelajien osalta yhtiö aikoo julistaa hallituksen harkinnan mukaiset osingot. Harkinnanvaraisesti voitonjakoon oikeuttavien osakelajien julistettu osinko voi olla suurempi kuin kyseisiin osakelajeihin liittyvä nettosijoitustuotto, jossa tapauksessa pääomaa vähennetään. Lisätietoja harkinnanvaraisesti voitonjakoon oikeuttavista osakelajeista on kyseisen alarahaston avaintietoesitteessä (KIID). Osakealarahastojen, varojen allokointialarahastojen ja vaihtoehtosijoitusalarahastojen harkinnanvaraisesti voitonjakoon oikeuttavien osakelajien osalta tällaiset osingot, mikäli niitä on, kertyvät kesä- ja joulukuun viimeiselle kaupankäyntipäivälle ja julistetaan seuraavana kaupankäyntipäivänä. Osakealarahastojen, varojen allokointialarahastojen ja vaihtoehtosijoitusalarahastojen harkinnanvaraisesti voitonjakoon oikeuttavien osakelajien (soveltuvissa tapauksissa) osalta osingonjulistus, milloin sellainen annetaan, julkistetaan yhtiön rekisteröidyssä toimipaikassa ja on saatavana siirtoasiamiehen toimipaikoissa heinä- ja tammikuun ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä. Joukkovelkakirja-alarahastojen harkinnanvaraisesti voitonjakoon oikeuttavien osakelajien osalta tällaiset osingot, mikäli niitä on, kertyvät maalis-, kesä-, syys- ja joulukuun viimeiselle kaupankäyntipäivälle ja julistetaan seuraavana kaupankäyntipäivänä. Joukkovelkakirja-alarahastojen harkinnanvaraisesti voitonjakoon oikeuttavien osakelajien (soveltuvissa tapauksissa) osalta osingonjulistus, milloin sellainen annetaan, julkistetaan yhtiön rekisteröidyssä toimipaikassa ja on saatavana siirtoasiamiehen toimipaikoissa tammi-, huhti-, heinä- ja lokakuun ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä. Osingot jaetaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä likviditeettialarahastojen osalta ja kolmen kaupankäyntipäivän kuluessa kyseisten osinkojen julistuspäivästä osakealarahastojen, joukkovelkakirja-alarahastojen, varojen allokointialarahastojen ja vaihtoehtosijoitusalarahastojen osalta. Osingot sijoitetaan automaattisesti uudelleen kyseisen lajin lisäosakkeisiin ilman veloitusta, ellei (i) osakkeenomistaja (Shareholder) ole valinnut hakemuslomakkeessa (Application Form) vastaanottavansa tällaiset osingot käteisenä ja (ii) jaettavien osinkojen arvo siinä kuussa tai sinä vuosineljänneksenä tai puolivuotiskautena, soveltuvin osin, ylitä 200,00 Yhdysvaltain dollaria, tai 100,00 Yhdysvaltain dollaria vastaavaa määrää euroissa tai Englannin punnissa. Tuotot maksetaan osakkeenomistajalle kyseisen alarahaston viitevaluutassa tai osakealarahastojen, - 6-

8 joukkovelkakirja-alarahastojen, vaihtoehtosijoitusalarahastojen ja varojen allokointialarahastojen tapauksessa Englannin punnissa, euroissa tai Yhdysvaltain dollareissa, mikäli osakkeenomistajan alkuperäinen sijoitus on tehty mainituissa valuutoissa. Niiden osakkeenomistajien kohdalla, joiden osinkokertymä kyseisen kuukauden, vuosineljänneksen tai puolivuotiskauden aikana (tapauksen mukaan) on vähemmän kuin 100,00 Yhdysvaltain dollaria tai sitä vastaava määrä euroissa tai Englannin punnissa, osingot sijoitetaan automaattisesti uudelleen kyseisen osakelajin uusiin osakkeisiin veloituksetta. Hallitus voi osakkeenomistajan pyynnöstä ja harkintansa mukaan jättää soveltamatta tai muuttaa sitä rajaa, jonka alapuolella osinkokertymä sijoitetaan automaattisesti uudelleen. Kyseisen automaattisen uudelleensijoituksen tapauksessa sovellettava kaupankäyntipäivä on kunkin kuukauden viimeinen kaupankäyntipäivä likviditeettialarahastojen osalta, tammi-, huhti-, heinä- tai lokakuun ensimmäinen kaupankäyntipäivä joukkovelkakirja-alarahastojen osalta ja tammi- tai heinäkuun ensimmäinen kaupankäyntipäivä osakealarahastojen, varojen allokointialarahastojen ja vaihtoehtosijoitusalarahastojen osalta. Voitonjakoon oikeuttavien osakelajien AM, ADM, AHM ja AOM osalta kyseinen automaattinen uudelleensijoitus tehdään kunkin kuukauden ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä. Tuoton tasaus toteutetaan kaikkien alarahastojen kaikille voitonjakoon oikeuttaville osakelajeille. Kyseisten osakelajien osalta tasauksella varmistetaan, että tietyllä osinkokaudella jaettavaan osakekohtaiseen tuottoon eivät vaikuta kyseisen osakelajin liikkeessä olevien osakkeiden määrän muutokset kauden aikana. Tasauksen toteuttaa hallinnoija (Administrator), joka allokoi osakkeiden myynti- ja lunastustuotoista osan - joka osakekohtaisesti vastaa jakamatonta nettosijoitustuottoa määrää kyseisenä merkintä- tai lunastuspäivänä - jakamattomaan tuottoon. Siinä tapauksessa, että osinkoa maksetaan yhdestä tai useammasta alarahastosta, kyseinen osinko maksetaan osakkeenomistajille shekillä, joka postitetaan osakkeenomistajien rekisterissä olevaan osoitteeseen, tai pankkisiirrolla. Mikäli osakkeenomistaja ei lunasta osinkoshekkiä viiden vuoden kuluessa, se menetetään, ja varat kertyvät sen alarahaston edustamalle osakelajille, josta osinko maksetaan. Palkkiot ja kulut Sijoittajia pyydetään tutustumaan liitteisiin, jotka sisältävät tiedot kunkin alarahaston palkkioista ja kuluista. Maksettavat omaisuudenhoitajan palkkiot vaihtelevat eri alarahastojen välillä riippuen kyseisen alarahaston koosta sekä sijainnista, jossa sijoitukset tehdään. Maksettava omaisuudenhoitotaksa vaihtelee 0,20 peruspisteestä (basis points) 35 sen mukaan, millä markkinoilla sijoitus on. Tämän lisäksi maksettava transaktiotaksa vaihtelee 4,50 Yhdysvaltain dollarista 80,00 Yhdysvaltain dollariin per transaktio sen mukaan, mille markkinoille sijoitus on tehty. Omaisuudenhoitopalkkiot maksetaan kuukausittain. Kaikkien alarahastojen osalta hallinnoijan palkkiot vaihtelevat kyseisen rahaston koon mukaan. Muiden kuin likviditeettialarahastojen osalta maksettavat palkkiotaksat vaihtelevat 2,00 peruspisteestä 0,50 peruspisteeseen siten, että palkkion määrä vähenee alarahaston koon kasvaessa. Likviditeettialarahastojen osalta maksettavat palkkiotaksat vaihtelevat 1,50 peruspisteestä 0,25 peruspisteeseen siten, että palkkion määrä vähenee alarahaston koon kasvaessa. Nämä palkkiot maksetaan kuukausittain. Tietyillä alueilla, joissa merkinnät, lunastukset ja muunnot tehdään ulkopuolisen asiamiehen kautta, tämä kolmas osapuoli saattaa asettaa lisäkuluja ja palkkioita. Nämä kulut saattavat tulla paikallisen sijoittajien tai yhtiön maksettaviksi. Jälleenmyyjä (Distributor) voi maksaa osan jälleenmyyntipalkkiosta (Distribution Fee), osakkeenomistajien palvelumaksusta (Shareholder Service Fee) tai ehdollisista viivästetyistä myyntikuluista (Contingent Deferred Sales Charge) jakelijoille, joiden kanssa sillä on jakelusopimukset. Sijoitusneuvoja (Investment Adviser) saattaa maksaa osan mihin tahansa osakelajiin liittyvistä sijoitusneuvontapalkkiostaan jakelijoille, välittäjille tai muille tahoille, jotka avustavat sijoitusneuvojaa tämän tehtävien suorittamisessa tai jotka suoraan tai epäsuorasti suorittavat palveluita alarahastoille tai niiden osakkeenomistajille. Sijoitusneuvoja voi myös maksaa sopimusperusteisesti osan mihin tahansa osakelajiin liittyvistä sijoitusneuvontapalkkiostaan kahdenvälisessä järjestelyssä osakkeiden omistajan tai mahdollisen omistajan kanssa. Jälleenmyyjän asiana on valita ne osakkeiden omistajat tai mahdolliset omistajat, joiden kanssa sijoitusneuvoja, sen tytäryritykset, sen nimeämä taho tai sijoitusasiamies voivat - 7-

9 tehdä tällaisia kahdenvälisiä järjestelyjä, kuitenkin edellyttäen, ettei yhtiölle aiheudu mitään velvoitteita tai vastuita. Hallituksen jäsenten palkkiot Hallituksen jäsenet, jotka eivät ole sijoitusneuvojan tai minkään sen tytäryrityksen hallituksen jäseniä, johtajia tai työntekijöitä, ovat oikeutettuja saamaan yhtiöltä korvauksen, kuten vuosikertomuksessa on ilmoitettu. Osakkeiden siirto Yhtiö voi periä maksun osakkeenomistajalta, joka pyytää sijoituksensa rekisteröimistä uudelleen eri osakkeenomistajan tilille, milloin yhtiön hallitus katsoo tämän olevan yhtiön ja sen osakkeenomistajien edun mukaista. Tällainen maksu suoritetaan yhtiölle osakkeenomistajan sijoituksesta korvauksena kyseisen pyynnön käsittelykuluista, ja sen määrä on enintään 50 euroa per siirto. Verotus Alla olevat toteamukset verotuksesta on esitetty ainoastaan yleisesityksenomaisesti potentiaalisille sijoittajille ja osakkeenomistajille koskien asianomaisella alueella voimassaolevia lakeja ja käytäntöjä yksinkertaistetun rahastoesitteen päiväyksenä, eivätkä ne ole verotuksellisia tai lainopillisia neuvoja. Sijoittajien on syytä konsultoida omia neuvonantajiaan ja selvittää itse omaan sijoitukseensa liittyvät veronäkökohdat. Ei voida antaa takeita siitä, että sijoituksen tekoajankohtana vallitseva verotuksellinen asema tai oletettu verotuksellinen asema kestäisi määrittämättömän ajan. Yhtiö, tytäryhtiö (Subsidiary) tai sen neuvonantajat eivät ole vastuussa mistään tappioista, joita saattaa aiheutua nykyisistä sovellettavista verolaeista, käytännöistä tai niiden minkä tahansa asianomaisen viranomaisen tulkinnasta taikka näiden muutoksista. Nykyisen lain mukaisesti yhtiö ei ole minkään Luxemburgin tuloveron alainen, eivätkä yhtiön maksamat osingot ole minkään Luxemburgin lähdeveron alaisia (alla olevan Euroopan Unionin säästödirektiiviin (European Union Savings Directive) viittaavan kohdan mukaisesti). Yhtiö on kuitenkin Luxemburgissa vuotuisen merkintäveron (taxe d abonnement) alainen, joka lasketaan 0,01 prosentin verokannalla likviditeettialarahaston nettosubstanssiarvosta ja 0,05 prosentin verokannalla kaikkien muiden alarahastojen nettosubstanssiarvosta, paitsi silloin ja siinä laajuudessa kuin tällaisten muiden alarahastojen tietyt osakelajit ovat oikeutettuja hyötymään alennetusta 0,01 prosentin merkintäverokannasta vuoden 2010 lain 174 artiklan mukaisesti tai vuosittaista merkintäveroa koskevasta verovapaudesta vuoden 2010 lain 175 artiklan mukaisesti (kuten alla on kuvattu). Yhtiön likviditeettialarahastojen osakelajit S, SX, Z ja ZX on vapautettu merkintäverosta. Yhtiö pyrkii myös hankkimaan 0,01 prosentin alennetun merkintäverokannan hyödyn lajien N, ND, NH, NHX, NO, NOX, NX, SD, SO, SOX, ZD, ZH, ZHX, ZO ja ZOX osakkeille silloin kun institutionaaliset sijoittajat omistavat koko osakelajin, kuten vuoden 2010 lain 174 artiklassa on säädetty. Ei kuitenkaan voida antaa mitään takeita siitä, että kyseinen alennettu verokanta saadaan, tai että kun se on kerran saatu, se säilyisi saatavilla tulevaisuudessa. Merkintävero maksetaan neljännesvuosittain, ja se lasketaan viittauksella kyseisen alarahaston tai osakelajin nettovaroihin sen vuosineljänneksen lopussa, johon vero liittyy. Vuoden 2010 lain 175 artiklan mukaisesti merkintäveroa ei tule maksettavaksi alarahastojen niiden varojen arvosta, jota edustavat sijoitukset muissa merkintäveron alaisissa luxemburgilaisissa yhteissijoitusyrityksissa., jotka itse ovat merkintäveron alaisia. Yhtiön osakkeiden liikkeeseenlaskun yhteydessä ei Luxemburgissa tule maksettavaksi leima- tai muuta veroa. Kiinteä 75 euron rekisteröintimaksu peritään yhtiön yhtiöjärjestyksen muutoksista. Luxemburgin nykyisen lain mukaisesti yhtiön varojen realisoituneesta pääoman arvonnoususta ei tule maksettavaksi luxemburgilaista veroa. Yhtiö katsotaan Luxemburgissa verovelvolliseksi henkilöksi arvonlisäveron (ALV) kannalta ilman oikeutta ALV-vapautukseen. ALV-vapautusta sovelletaan Luxemburgissa rahastonhoitopalveluiksi katsottaviin palveluihin. Muut yhtiölle toimitettavat palvelut saattavat aiheuttaa ALV-velvollisuuden ja edellyttää yhtiön hakeutumista ALV-rekisteriin Luxemburgissa, jotta se voi itse arvioida Luxemburgissa - 8-

10 maksettavan ALV:n ulkomailta ostetuista verollisista palveluista (tai tietyssä määrin tavaroista). Luxemburgissa ei periaatteessa synny ALV-velvollisuutta yhtiön osakkeenomistajilleen suorittamista maksuista siltä osin kuin kyseiset maksut liittyvät heidän yhtiön osakkeisiin tekemäänsä merkintään eivätkä ole vastike toimitetuista verollisista palveluista, Nykyisen lainsäädännön mukaisesti osakkeenomistajat eivät yleensä ole Luxemburgissa verovelvollisia minkään myyntivoitto- tai tuloveron osalta paitsi osakkeenomistajat, joiden kotipaikka on Luxemburgissa tai joilla on Luxemburgissa kiinteä toimipaikka tai kiinteä edustusto, johon osakkeet liittyvät. Yllä esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen lakiin ja hallinnolliseen käytäntöön, ja ne saattavat muuttua. Yhtiön saamat sijoitustuotot osinkojen, tulojen ja korkojen osalta saattavat olla lähdeverojen alaisia vaihtelevilla verokannoilla; tällaisia lähdeveroja ei välttämättä palauteta. Sijoitusta suunnittelevien henkilöiden (Prospective Shareholders) on syytä tutustua ja tarvittaessa hakea neuvoa osakkeiden merkintöihin, ostamiseen, omistamiseen, lunastukseen, muuntoon ja muuhun luovutukseen sovellettavista laeista ja säädöksistä (esimerkiksi verotukseen ja valuuttakontrolliin liittyvistä) siinä valtiossa, jonka kansalaisia he ovat, jossa he asuvat, jossa heillä on kotipaikka tai jossa heidän yhtiönsä on rekisteröity. Sijoitusta suunnittelevien henkilöiden on syytä huomata, että tämän yksinkertaistetun rahastoesitteen Verotus -kohdassa olevat tiedot ovat vain yleisesitys, eivätkä ne käsittele niitä paikallisia veroseuraamuksia, joita kaikkiin sijoitusta suunnitteleviin henkilöihin saattaa kohdistua. Belgian verotus Yhtiö on 2. heinäkuuta 2011 rekisteröinyt Asian Property Fund-, Euro Corporate Bond Fund-, Emerging Markets Debt Fund-, Emerging Markets Domestic Debt Fund-, Global Convertible Bond Fund- ja US Growth Fund -alarahastot Belgian rahoitusvalvontaviranomaisen FSMA:n (Financial Services and Market Authority) kanssa. Yhtiöön kohdistuu vuotuinen vero vuodesta 2012 alkaen, eli rekisteröitymistä seuraavasta vuodetsa. Vuotuinen vero maksetaan niiden osakkeiden kokonaisnettosubstanssiarvosta, joiden omistus on Belgiassa edellisen vuoden joulukuun 31. päivänä. Osakkeiden omistuksen katsotaan olevan Belgiassa, mikäli Belgian rahoitusvalvontaviranomainen on osallisena niiden hankinnassa. Veron määrä on 0,08 prosenttia vuodessa. Yhtiö veloittaa veron kyseiseltä alarahastolta, mutta koska tätä kulua ei ole mahdollista kohdentaa belgialaisille osakkeenomistajille, vero tulee kaikkien kyseisen alarahaston osakkeenomistajien kannettavaksi. Vaikutuksen ei odoteta ylittävän vuodessa 0,01 prosenttia kyseisen rahaston arvosta. Tytäryhtiön verotus Tytäryhtiön intialaisiin arvopapereihin tekemiin sijoituksiin liittyvien tytäryhtiölle tulevien tulojen ja myyntivoittojen verotus on Mauritiuksen ja Intian verolakien alaista. Lisätietoa on rahastoesitteessä. Euroopan Unionin säästödirektiivi Nykyisen verolainsäädännön mukaisesti mikään yhtiön osakkeenomistajilleen osakkeiden perusteella suorittama voitonjako-, lunastus- tai muu maksu ei ole Luxemburgin lähdeveron alainen. Lähdeveroa ei myöskään peritä selvitystilan yhteydessä osakkeenomistajille jaettavista tuotoista. Muualla asuvien osakkeenomistajien on kuitenkin syytä huomata, että säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun neuvoston direktiivin 2003/48/EY (säästödirektiivi, EU Savings Directive ) mukaisesti koronmaksut, jotka yhtiö tai sen luxemburgilainen maksuasiamies suorittaa yksityishenkilöille ja yhteenliittymille (toisin sanoen kokonaisuuksille, (i) jotka eivät ole oikeushenkilöitä (lukuun ottamatta suomalaisia yhtiömuotoja avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö / öppet bolag ja kommanditbolag sekä ruotsalaisia yhtiömuotoja handelsbolag ja kommanditbolag ) ja (ii) joiden voittoja ei veroteta yleisten yritysverokäytäntöjen mukaisesti ja (iii) jotka eivät ole UCITS IV -direktiivin mukaisia UCITSrahastoja tai eivät ole hakeneet kyseistä statusta yhteenliittymä, Residual Entity), joilla on vakituinen asuinpaikka tai kiinteä toimipaikka muussa EU:n jäsenvaltiossa kuin Luxemburgissa, tai yksityishenkilöille tai yhteenliittymille, joilla on vakituinen asuinpaikka tai kiinteä toimipaikka tietyillä EU:n jäsenvaltioihin riippuvuussuhteessa olevilla alueilla (Aruba, Brittiläiset Neitsytsaaret, Guernsey, - 9-

11 Man-saari, Jersey, Montserrat sekä aiemmat Alankomaiden Antillit eli Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius ja Sint Maarten yhteisesti riippuvuussuhteessa olevat alueet (Associated Territories), ovat Luxemburgin lähdeveron alaisia, paitsi milloin edunsaaja käyttää oikeuttaan tiedonvaihtomenettelyyn, jolla hänen asuinvaltionsa veroviranomaisille tiedotetaan kyseisen koron maksamisesta. Lähdeverokanta on 35 prosenttia 1. heinäkuuta 2011 alkaen. EU:n säästödirektiivin implementoivien, 21. kesäkuuta 2005 annettujen lakien sekä useiden Luxemburgin ja tiettyjen EU:n jäsenmaihin riippuvuussuhteessa olevien alueiden välisten sopimusten mukaisesti korolla tarkoitetaan tuloja, jotka on saatu UCITS-rahaston osakkeiden tai osuuksien myynnin, hyvityksen tai lunastuksen kautta, mikäli kyseinen UCITS-rahasto sijoittaa suoraan tai epäsuorasti enemmän kuin 25 prosenttia varoistaan EU:n säästödirektiivin tarkoittamiin velkasitoumuksiin, sekä kaikkia tuloja, jotka johtuvat UCITS-rahaston muutoin jakamista velkasitoumuksista, joissa kyseisen UCITS-rahaston velkasitoumuksiin tekemä sijoitus on enemmän kuin 15 prosenttia sen varoista. Osakkeenomistajien on syytä ottaa selvää säästödirektiivin vaikutuksesta omaan sijoitukseensa ja tarvittaessa hankkia sitä koskevia neuvoja. Nettosubstanssiarvon määritys ja julkistus Yhtiö määrittää osakkeidensa hinnan tai nettosubstanssiarvon eteenpäin suuntautuvasti. Tämä tarkoittaa sitä, että ei ole mahdollista tietää etukäteen osakekohtaista nettosubstanssiarvoa (Net Asset Value per Share), jolla osakkeet ostetaan tai myydään (poislukien kaikki myyntikulut). Osakekohtainen nettosubstanssiarvo lasketaan arvostushetkenä asianomaisen määräajan (Cut-Off Point) jälkeen. Alarahastot arvostetaan päivittäin, ja osakekohtainen nettosubstanssiarvo lasketaan arvostushetkenä kunakin kaupankäyntipäivänä. Kaikkien alarahastojen osakekohtainen nettosubstanssiarvo määritellään perustuen viimeisimpiin arvostushetkenä saatavilla oleviin hintoihin niiltä markkinoilta, joilla eri alarahastojen sijoituksilla pääasiallisesti käydään kauppaa. Sijoituksen viimeisen saatavilla olevan hinnan määrittelyn ja alarahaston osakekohtaisen nettosubstanssiarvon määrittelyn arvostushetken välillä saattaa sattua tapahtumia, jotka hallituksen mielestä tarkoittavat, että viimeinen saatavilla oleva hinta ei aidosti heijasta sijoituksen käypää markkinaarvoa. Tällaisissa tilanteissa tällaisen sijoituksen hintaa korjataan hallituksen kulloinkin käyttämien menettelytapojen mukaisesti, sen harkinnan mukaan. Siinä määrin kun hallitus katsoo sen olevan osakkeenomistajien parhaan edun mukaista, ottaen huomioon tekijöitä mukaan lukien vallitsevat markkinaolosuhteet, tietyn alarahaston merkintöjen ja lunastusten määrä ja alarahaston koko, alarahaston nettosubstanssiarvoa voidaan korjata vastaamaan arvioituja kaupankäynnin osto- ja myyntinoteerausten eroja (spread), kuluja ja maksuja, jotka alarahasto on aiheuttanut myydessään tai ostaessaan sijoituksia toteuttaakseen nettotransaktiot tietyn kaupankäyntipäivän osalta. Korjaus ei tule ylittämään 1 prosenttia kyseisen alarahaston nettosubstanssiarvosta kyseisenä kaupankäyntipäivänä. Kunkin alarahaston kunkin lajin osakekohtainen nettosubstanssiarvo julkistetaan yhtiön rekisteröidyssä toimipaikassa ja on saatavissa siirtoasiamiehen toimistolta. Yhtiö järjestää kunkin alarahaston kunkin lajin osakekohtaisen nettosubstanssiarvon julkistettavaksi kuten on vaadittu ja sen lisäksi, päätöksensä mukaan, mahdollisesti johtavissa talouslehdissä maailmanlaajuisesti. Yhtiö ei ole missään vastuussa julkistuksen virheistä tai viivytyksistä taikka hintojen virheellisyydestä tai julkistamatta jäämisestä. Osakkeenomistajat voivat katsoa osakekohtaisen nettosubstanssiarvon yhtiön Internet-osoitteesta Osingon julistaminen likviditeettialarahaston voitonjakoon oikeuttavien osakelajien osalta (soveltuvissa tapauksissa) julkistetaan yhtiön rekisteröidyssä toimipaikassa ja on saatavilla siirtoasiamiehen toimipaikoissa kunakin kaupankäyntipäivänä. Osingon julistaminen osakealarahastojen, varojen allokointialarahastojen ja vaihtoehtosijoitusalarahastojen voitonjakoon oikeuttavien osakelajien osalta (soveltuvissa tapauksissa), milloin niitä on laskettu liikkeeseen, julkistetaan yhtiön rekisteröidyssä toimipaikassa ja on saatavilla

12 siirtoasiamiehen toimipaikoissa heinä- ja tammikuun ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä. Joukkovelkakirja-alarahastojen harkinnanvaraisesti voitonjakoon oikeuttavien osakelajien osalta osingonjulistus, milloin sellainen annetaan, julkistetaan yhtiön rekisteröidyssä toimipaikassa ja on saatavana siirtoasiamiehen toimipaikoissa tammi-, huhti-, heinä- ja lokakuun ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä soveltuvissa tapauksissa. Miten osakkeita ostetaan Yhtiön hallitus varaa oikeuden milloin tahansa ilmoittamatta keskeyttää minkä tahansa lajin osakkeiden liikkeeseenlaskun ja myynnin, minkä tahansa tai kaikkien alarahastojen osalta. Osakkeiden ensimerkintähakemukset tulee tehdä käyttäen yhtiön hakemuslomaketta tai yhtiön hyväksymässä muodossa, joka sisältää yhtiön vaatimat tiedot, ja ne tulee lähettää siirtoasiamiehelle Luxemburgiin tai kenelle tahansa hakemuslomakkeessa mainitulle jakelijalle. Hakijoiden (Applicants) tulee merkitä hakemuslomakkeeseen liitettyyn alarahastovalintakaavakkeeseen se alarahasto, tai ne alarahastot, ja laji(t), joihin he haluavat sijoittaa. Yhtiö pidättää oikeuden hylätä minkä tahansa hakemuksen osakkeista kokonaan tai osittain. Kaikki hakemukset tehdään rahastoesitteen, tämän yksinkertaistetun rahastoesitteen, viimeisimmän vuosikertomuksen ja puolivuotiskatsauksen, mikäli saatavilla, yhtiön yhtiöjärjestyksen ja hakemuslomakkeen perusteella. Yhteishakijoiden tulee kunkin allekirjoittaa hakemuslomake, ellei hyväksyttävää valtakirjaa (Power of Attorney) tai muuta kirjallista valtuutusta ole toimitettu. Kaikkien alarahastojen lajien A, A1, AD, ADM, ADX, AH, AHM, AHR, AHX, AM, AO, AOM, AOX, AR, ARM, AX, B, B1, BD, BDX, BH, BHR, BHX, BO, BOX, BR, BX, C, CD, CH, CHX, CO, COX ja CX sekä likviditeettialarahastojen lajien I, IH, IHX, IX, S, SX, Z, ZH, ZHX ja ZX osakkeiden merkintöjen osalta, ellei etukäteisjärjestelyjä ole tehty, selvitettyjen varojen tulee olla siirtoasiamiehellä asiaankuuluvaa kaupankäyntipäivää edeltävänä pankkipäivänä (Business Day), jotta hakija saa kyseiselle kaupankäyntipäivälle määritellyn osakekohtaisen nettosubstanssiarvon. Kaikkien muiden paitsi likviditeettialarahastojen lajien I 1, I1, ID, IH, IHX, IO, IOX, IX, S, SD, SO, SOX, SX, Z, ZD, ZH, ZHX, ZO, ZOX ja ZX osakkeiden merkintöjen osalta selvitettyjen varojen tulee olla siirtoasiamiehellä klo CET mennessä kolmen pankkipäivän kuluessa kaupankäyntipäivän jälkeen. Hakemuslomakkeessa on kerrottu täydet maksuohjeet, ja ne on mahdollista saada myös jälleenmyyjältä tai siirtoasiamieheltä. 1 Absolute Return Currency Fund -rahaston osakelajiin I eivät voi tehdä merkintöjä ensimmäistä merkintäänsä yhtiöön hakevat, Absolute Return Currency Fund -alarahaston nykyiset osakkeenomistajat eivätkä muuntoa hakevat

13 Ensi- ja jatkomerkintöjen vähimmäismäärät Ensimerkinnän vähimmäismäärä per alarahasto (Minimum Initial Subscription per Fund): Jatkomerkinnän vähimmäismäärä (Minimum Subsequent Subscription) Lajit S, SD, SO, SOX ja SX Ei sovellu Lajit Z, ZD, ZH, ZHX, ZO, Ei sovellu Ei sovellu ZOX ja ZX Lajit I 2, I1 3, ID, IH, IHX, IO, IOX ja IX Lajit A, A1 4, AD, ADM, ADX, AH, AHM, AHR, AHX, AM, AO, AOM, AOX, AR, ARM ja AX Ei sovellu Ei sovellu Lajit B, B1 5, BD, BDX, BH, BHR, BHX, BO, BOX, BR ja BX Lajit C, CD, CH, CHX, CO, COX ja CX Lajit N, ND, NH, NHX, NO, NOX ja NX Ei sovellu Ei sovellu Ei sovellu Ei sovellu Nämä summat voivat olla Yhdysvaltain dollareissa (tai Yhdysvaltain dollarien määrää vastaavassa määrässä euroja, jenejä tai Englannin puntia). Näistä vähimmäismääristä voidaan luopua tai niitä voidaan muuttaa missä tahansa yksittäistapauksessa tai yleisesti hallituksen harkinnan mukaan tai hallituksen johtajille (Dirigeants) myöntämän toimivallan mukaisesti. Sijoittajia vaaditaan esittämään todisteet henkilöllisyydestään rahanpesun estämiseen liittyviä tarkastuksia koskevien sovellettavien lakien tai säädöksien vaatimusten mukaisesti. Merkintöjä ei käsitellä ennen kuin tällaiset tiedot on saatu. Miten osakkeita myydään Lunastushakemusten tulee sisältää (i) rahamäärä, jonka osakkeenomistaja haluaa lunastaa, tai (ii) osakkeiden lukumäärä, jonka osakkeenomistaja haluaa lunastaa. Tämän lisäksi hakemuksen tulee sisältää osakkeenomistajan henkilötiedot ja osakkeenomistajan tilinumero. Näiden tietojen toimittamatta jättäminen saattaa aiheuttaa hakemuksen viivästymisen, kun osakkeenomistajalta pyydetään varmistusta. Lajien ADM, ADX, AHM, AHR, AHX, AM, AOM, AOX, AR, ARM, AX, BDX, BHR, BHX, BOX, BR, BX, CHX, COX, CX, IHX, IOX, IX, NHX, NOX, NX, SOX, SX, ZHX, ZOX ja ZX osakkeiden lunastuksen yhteydessä kaikki osingot kertyvät siihen kaupankäyntipäivään asti (kyseinen päivä mukaan luettuna), jolloin nämä tilaukset käsitellään. Lajien B, B1, BD, BDX, BH, BHR, BHX, BO, BOX, BR, BX, C, CD, CH, CHX, CO, COX ja CX osakkeiden omistajiin saattaa kohdistua ehdollinen viivästetty myyntikulu (Contingent Deferred Sales Charge) liitteissä olevan Palkkiot ja kulut kohdan taulukon mukaisesti. Kaikkien muiden kuin likviditeettialarahastojen lunastettujen osakkeiden maksut suoritetaan viimeistään kolme pankkipäivää kyseisen kaupankäyntipäivän jälkeen. Euro Liquidity Fund- ja Euro Government Liquidity Fund alarahastoista lunastettujen osakkeiden maksu suoritetaan viimeistään yksi pankkipäivä 2 Absolute Return Currency Fund -alarahaston osakelajiin I eivät voi tehdä merkintöjä ensimmäistä merkintäänsä yhtiöön hakevat, Absolute Return Currency Fund -alarahaston nykyiset osakkeenomistajat eivätkä muuntoa hakevat. 3 Osakelaji I1 on saatavilla ainoastaan Absolute Return Currency Fund-alarahastossa. 4 Osakelaji A1 on saatavilla ainoastaan Absolute Return Currency Fund -alarahastossa. 5 Osakelaji B1 on saatavilla ainoastaan Absolute Return Currency Fund -alarahastossa

JPMorgan Investment Funds - US Equity Fund ( Alarahasto )

JPMorgan Investment Funds - US Equity Fund ( Alarahasto ) JPMorgan Investment Funds - US Equity Fund ( Alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite huhtikuu 2010 JPMorgan Investment Fundsin ( Rahasto ) alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan lakien

Lisätiedot

JPMorgan Funds JF Japan Alpha Plus Fund ( alarahasto )

JPMorgan Funds JF Japan Alpha Plus Fund ( alarahasto ) JPMorgan s JF Japan Alpha Plus ( alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite maaliskuu 2011 JPMorgan sin ( JPM-rahasto ) alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan lakien mukaisena SICAV-rahastoyhtiönä.

Lisätiedot

JPMorgan Funds JF India Fund ( alarahasto )

JPMorgan Funds JF India Fund ( alarahasto ) JPMorgan s JF India ( alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite maaliskuu 2011 JPMorgan sin ( JPM-rahasto ) alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan lakien mukaisena SICAV-rahastoyhtiönä.

Lisätiedot

Global Natural Resources Fund ( Alarahasto )

Global Natural Resources Fund ( Alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite toukokuu 2008 JPMorgan Funds Global Natural Resources Fund ( Alarahasto ) JPMorgan Funds -rahaston ( Rahasto ) Alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan lakien

Lisätiedot

JPMorgan Funds JF Hong Kong Fund ( alarahasto )

JPMorgan Funds JF Hong Kong Fund ( alarahasto ) JPMorgan s JF Hong Kong ( alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite maaliskuu 2011 JPMorgan sin ( JPM-rahasto ) alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan lakien mukaisena SICAV-rahastoyhtiönä.

Lisätiedot

JPMorgan Funds Europe Strategic Growth Fund ( alarahasto )

JPMorgan Funds Europe Strategic Growth Fund ( alarahasto ) JPMorgan s Europe Strategic Growth ( alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite maaliskuu 2011 JPMorgan s -rahaston ( JPM-rahasto ) alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan lakien mukaisena

Lisätiedot

JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund ( Alarahasto )

JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund ( Alarahasto ) JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund ( Alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite huhtikuu 2010 JPMorgan Investment Fundsin ( Rahasto ) alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan

Lisätiedot

Standard Life Investments Global SICAV

Standard Life Investments Global SICAV Standard Life Investments Global SICAV Vaihtuvapääomainen sijoitusyhtiö (Société d investissement à capital variable) Yksinkertaistettu esite Kesäkuu 2011 Yksinkertaistettu esite Standard Life Investments

Lisätiedot

JPMorgan Investment Funds - Global Financials Fund ( Alarahasto )

JPMorgan Investment Funds - Global Financials Fund ( Alarahasto ) JPMorgan Investment Funds - Global Financials Fund ( Alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite huhtikuu 2010 JPMorgan Investment Fundsin ( Rahasto ) alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan

Lisätiedot

JPMorgan Funds EU Government Bond Fund ( alarahasto )

JPMorgan Funds EU Government Bond Fund ( alarahasto ) JPMorgan s EU Government Bond ( alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite maaliskuu 2011 JPMorgan sin ( JPM-rahasto ) alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan lakien mukaisena SICAV-rahastoyhtiönä.

Lisätiedot

ALFRED BERG. Luxemburgissa rekisteröity avoin sijoitusrahasto. Varsinainen rahastoesite

ALFRED BERG. Luxemburgissa rekisteröity avoin sijoitusrahasto. Varsinainen rahastoesite ALFRED BERG Luxemburgissa rekisteröity avoin sijoitusrahasto Varsinainen rahastoesite HELMIKUU 2010 LISÄTIETOJA: ALFRED BERG 46, avenue J.F. Kennedy L-1855 LUXEMBOURG HUOMAUTUS Varsinaista rahastoesitettä

Lisätiedot

WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE OHJELMAESITE

WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE OHJELMAESITE WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE OHJELMAESITE Société Généralen Warranttiohjelman listalleottoesite koostuu tästä Ohjelmaesitteestä, sen mahdollisista Täydennysosista sekä kunkin liikkeeseenlaskun Lopullisista

Lisätiedot

Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds Rahastoesite Tammikuu 2015 Franklin Templeton Investment Funds LUXEMBURGIIN REKISTERÖITY SICAV-RAHASTO FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV-rahasto Rekisteröity toimipaikka: 8A, rue Albert Borschette,

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE PERUSOSA

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE PERUSOSA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE PERUSOSA Société Généralen Warranttiohjelman listalleottoesite koostuu tästä Listalleottoesitteen perusosasta ( Listalleottoesitteen perusosa ), sen

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE PERUSOSA

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE PERUSOSA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE PERUSOSA Société Généralen Warranttiohjelman listalleottoesite koostuu tästä Listalleottoesitteen perusosasta ( Listalleottoesitteen perusosa ), sen

Lisätiedot

VELKAKIRJOJEN EHDOT. 1 Muoto, Nimellisarvo, Omistusoikeus ja Status

VELKAKIRJOJEN EHDOT. 1 Muoto, Nimellisarvo, Omistusoikeus ja Status VELKAKIRJOJEN EHDOT Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj ( Liikkeeseenlaskija ) laski liikkeeseen hallituksen 15.12.2010 tekemän päätöksen perusteella 225.000.000 euron suuruisen vuonna 2015 erääntyvän 4,00

Lisätiedot

TT INTERNATIONAL FUNDS PLC. Tietoja rahastoyhtiön sijoittajille Suomessa. Tammikuu 2012

TT INTERNATIONAL FUNDS PLC. Tietoja rahastoyhtiön sijoittajille Suomessa. Tammikuu 2012 TT INTERNATIONAL FUNDS PLC Tietoja rahastoyhtiön sijoittajille Suomessa Tammikuu 2012 Tämä asiakirja on yleiskuvaus markkinointijärjestelyistä sekä pääasiallisista ehdoista, jotka koskevat sijoittamista

Lisätiedot

Putnam World Trust. 17. huhtikuuta 2012. Yksinkertaistettu Rahastoesite

Putnam World Trust. 17. huhtikuuta 2012. Yksinkertaistettu Rahastoesite Putnam World Trust 17. huhtikuuta 2012 Yksinkertaistettu Rahastoesite Sateenvarjorakenteinen osuustrusti, joka on perustettu siirtokelpoisiin arvopapereihin sijoittavana yhteissijoitusyrityksenä European

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ ARVOPAPEREITA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA RISKITEKIJÖISTÄ

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ ARVOPAPEREITA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA RISKITEKIJÖISTÄ Tämä on englanninkielisen Ohjelmaesitteen ( Base Prospectus ) Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän ja sen suomenkielisen käännöksen välillä on eroavaisuuksia,

Lisätiedot

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Lisätiedot

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Lisätiedot

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Lisätiedot

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Lisätiedot

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) öd BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch

Lisätiedot

RAHASTOESITE 15.2.2013

RAHASTOESITE 15.2.2013 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMIEN SIJOITUSRAHASTOJEN RAHASTOESITE 15.2.2013 Yksinkertainen on tehokasta! 1 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ SISÄLLYS ESITTEEN SISÄLTÖ JA RAKENNE 2 RAHASTOASIOINTI 3 MERKINNÄT

Lisätiedot

FINNISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS. dated 13 November 2007

FINNISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS. dated 13 November 2007 FINNISH LANGUAGE VERSION OF THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS dated 13 November 2007 1 Tämä on UBS AG:n englanninkielisen Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän

Lisätiedot

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Lisätiedot

RAHASTOESITE 1.1.2014

RAHASTOESITE 1.1.2014 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMIEN SIJOITUSRAHASTOJEN RAHASTOESITE 1.1.2014 Yksinkertainen on tehokasta! 1 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ SISÄLLYS ESITTEEN SISÄLTÖ JA RAKENNE 2 RAHASTOASIOINTI 3 MERKINNÄT

Lisätiedot

eq Rahastoyhtiö Oy Rahastoesite 1.1.2013

eq Rahastoyhtiö Oy Rahastoesite 1.1.2013 eq Rahastoyhtiö Oy Rahastoesite 1.1.2013 Tämä asiakirja on sijoitusrahastolain mukainen rahastoesite, joka sisältää rahastojen säännöt sekä myös kuluttajasuojalain mukaiset rahoituspalvelun etämyynnissä

Lisätiedot

Goldman Sachs Funds, plc

Goldman Sachs Funds, plc Yksinkertaistettu rahastoesite Goldman Sachs Funds, plc Preferred-tuotto-osuudet ja Preferred-kasvuosuudet 0408 Sisällys Sisällys Sivu Johdanto...1 1 US$ Liquid Reserves Fund ( alarahasto )...2 2 Euro

Lisätiedot