Suomen Pankin ohjeita luottolaitoksille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Pankin ohjeita luottolaitoksille"

Transkriptio

1 Suomen Pankin ohjeita luottolaitoksille

2 Suomen Pankin - ohjeita luottolaitoksille Sisällys 1 JOHDANTO 2 VÄHIMMÄISVARANTOJÄRJESTELMA 2.1 Vähimmäisvarantovelvolliset 2.2 Vähimmäisvarantovelvoitteen ma&äytyminen Raportointivirheet Vähimmäisvarant oilmoituksen viivästyminen 2.3 Vähimmäisvarantovelvoitteen määräytymispohja ja varantovelvollisuudet Raportointilomakkeen täyttöohjeet Raportointilomake 2.4 Vähirnmäisvarantovelvoitteen täyttäminen Viivästyskoron periminen 3 MAKSWALMIUS JÄRJESTELMÄ 3.1 Maksuvalmiusluotto 3.2 Maksuvalmiusluoton ehdot Maksuvalmiusluoton myöntäminen Maksuvalmiusluoton vakuudet Maksuvalmiusluoton vahvistus, malli 3.3 Ylimääräiset talletukset 4 -AINTERVENTIOT 4.1 Rahamarkkinainterventioiden vastapuolet 4.2 Suorat kaupat 4.3 Huutokaupat 4.4 Repokaupat Repomateriaalin käsittely Repokauppojen interventiomateriaali ja aliarvostusprosentit Laskuesimerkit repo-materiaalin arvostuksesta 4.5 Ma&äaikaiset luotot ja talletukset 5 SEKKITILIJAWESTELMÄ 5.1 Sekkitili 5.2 Päivänsisäinen luotto Päivänsisäisen luoton vakuudet ja limiitti 5.3 Muita sekkitileihin liittyviä asioita

3 Suomen Pankin ohjeita luottolaitoksille 6 CLEARING 6.1 Clearing 6:2 Clearingin yhteydessä myönnettävä vakuudeton luotto 7 VIITEKOROT 7.1 Viitekorkojen käyttöä koskevat ohjeet 7.2 Suomen Pankin laskernat viitekorot LIITTEET Liite 1. Vakuushallinnasta perittävät palkkiot

4 r.s] ktq Suomen P d n ohjeita 4 4 luottolaitoksille 1 Johdanto

5 k.rq3 Suomen Pankin i:bj ohjeita '%&$ luottolaitoksille 1 Johdanto Näihin ohjeisiin on kerätty Suomen Pankin rahapolitiikkaan liittyvat tärkeimmät luottolaitoksia koskevat mxariiykset ja ohjeet. Suomen Pankki antaa myös muita. naihin ohjeisiin sisältymättömiii ohjeita. '3., 3 Näma ohjeet eivat ole Rahoitustarkastuslain 7 :n tarkoittamia Suomen Pankin antamia yleisohjeita, joita Rahoitustarkastus valvoo. Ohjeistus on jaoteltu Yleisohieisiin, jotka ovat johtokunnan päätöksiä. ja osastojen antamiin Soveltamisohieisiin. Ohjeissa on kolmen tason otsikoita siten. ettd yleisohjeet ovat toisella tasolla. esimerkiksi 3.2 Maksuvalmiusluoton ehdot, ja soveltarnisohjeet ovat kolmannella tasolla, esimerkiksi Maksuvaimiusluoton myöntäminen. Muutosten tullessa Suomen Pankki lähettää vain muuttuneet luvut, esimerkiksi Maksuvaimiusluoton vakuudet. Vanha vastaava luku kumoutuu automaattisesti. Sivun vasemmassa alareunassa oleva päiväys kertoo ohjeiden voimaantuloajan. 6 Näihin ohjeisiin liittyviin tiedusteluihin vastaa Suomen Pankin rahapolitiikan osasto puh

6

7 2 Vahimmaisvarantoj arjestelma

8 2 Vahimmaisvarantojarjestelma Yleisohje Suomen Pankista annetun lain 1 a $:n (583193) perusteella talletuspankin ja sellaisen ulkomaisen luottolaitoksen sivukonttorin. joka Suomessa harjoittaa talletuspankkitoimintaa (jaljempana varantovelvollinen), on pidettävä varojaan Suomen Pankissa koronomana vahimmäisvarantona jäljempänä mainituin ehdoin. Vähirnmäisvarantovelvoitteen alaiset luottolaitokset luetellaan Suomen Pankin Markka & talous -1ehdessd.

9 [*se$.l?%* Suomen Pankin ohjeita +..,** luottolaitoksille 2 Vahimmaisvarantoj arjestelma Yleisohje Suomen Pankki määrää Suomen Pankissa pidettävän vähimmäisvarannon suuruuden prosentteina varantovelvollisen varantopohjasta (ks. 2.3 Vähimmäisvarantojen mäiiriiytymispohja ja varantovelvollisuudet). MaPdys on voimassa siihen saakka, kunnes Suomen Pankki toisin ilmoittaa. Vähimmäisvaranto lasketaan kuukausittain kunkin kalenterikuukauden viimeisen päivän varantopohjan mukaan. Varantovelvollisen on toimitettava kunkin kuukauden varantopohjaa koskeva ilmoitus Suomen Pankkiin viimeistaän seuraavan kalenterikuukauden 20. päivänä. Vhhimm2isvarantojen laskennassa tapahtuneet virheet korjataan Suomen Pankin erikseen antamien ohjeiden mukaan (ks Raportointivirheet). Suomen Pankki voi velvoittaa varantovelvollisen toimittamaan varantopohjan tarkistamiseksi tarvittavat asiakirjat ja muut tiedot.

10 n $f~a Suomen Pankin i gog 31ea ohjeita i %& luottolaitoksille 2 Vahimmaisvarantoj arjestelma ;- Soveltamisohje : Raportointivirheet 1 Raportointivirheiden aiheuttamat vähimmäisvarantojen vajaukset tai ylijaamät korjataan seuraavasti. Kun virhe on yhteisesti todettu Suomen Pankin (rahapblitiikan osaston) ja varantovelvollisen kesken, seuraavan kuukauden velvoitetta korotetaan tai pienenneta& virhettä vastaavalla maiirälla. t Suomen Pankki ei toistaiseksi peri eikä hyvita korkoa raportointivirheen aiheuttamasta velvoitteen siirtymasta.

11 tfy~r Suomen Pankin * : q.s 3) -,l ohjeita *+*? l~~ttolaitoksille 2 Vahimmaisvarantojarjestelma Soveltamisohje Vähimmäisvarantoilmoituksen viivästyminen 1 Jos vähimmiiisvarantovelvollinen ei pysty poikkeuksellisesta syystä, esimerkiksi vuoden vaihteen tilinpaatöskäsittelyn aiheuttaman viivastyksen vuoksi. toimittamaan vahimmäisvarantoja koskevaa ilmoitusta seuraavan kuukauden 20. piiivaan mennessa, sen tulee Suomen Pankkia (maksuliikeosastoa) informoituaan toimittaa alustava ilmoitus 26. paivaän mennessa. Vähimmaisvarantovelvoite taytetaiin ensi vaiheessa tämän mukaisena. Lopullinen ilmoitus on toimitettava seuraavan vähimmäisvarantoilmoituksen yhteydessä. Jos lopullinen tieto poikkeaa alustavasta ja varantovelvollisella on siten ollut kuukauden ajan liian pienilsuuri velvoite. korvataan alijaama/ylijaha seuraavan kuukauden aikana yhtä suurella ylimäiiraisella velvoitteella/ velvoitteen vähennyksella. Suomen Pankki ei toistaiseksi peri eika hyvita korkoa tästa viivastyksesta.

12 * Y. r;le-k Suomen Pankin, ohjeita ' 3.j a ** luottolaitoksille 2 Vahimmaisvarantoj~jestelma Yleisohje 2.3 Vahirnmäi svarantovelvoitteen määräytyrnispohja ja varantovelvollisuudet Vahimm~isvarantovelvoitteen maäraytymispohjana ovat seuraavat viranomaistaseen (ja sen liitetietojen) velkapuolen kotimaiset markka- ja valuuttarnaäräiset erat ja seuraavat erille vahvistetut varantovelvollisuudet: a) VELAT MUILLE LUOTTOLAITOKSILLE (kuin varantovelvollisille) Talletukset - Vaadittaessa maksettavat talletukset - Muut talletukset Muut velat b) VELAT YLEISOLLE JA JULKISYHTEISÖILLE Talletukset - Vaadittaessa maksettavat talletukset - Muut talletukset Muut velat c) YLEISEEN LIIKKEESEEN LASKETUT VELKAKIRJAT Joukkovelkakirjalainat Muut d) M W T VELAT Maksujenvalitysvelat Muut velat e) SIIRTOVELAT JA SAADUT ENNAKOT Korot Muut f) VELAT, JOILLA ON HUONOMPI ETUOIKEUS KUIN MUILLA\ VELOILLA Varantovelvollinen on oikeutettu vahentämaän kohdassa 1 c) tarkoitetuista ensta ne hallussaan olevat markkarnaaraiset sijoitustodistukset ja joukkovelkakirjalainat. jotka on laskenut liikkeeseen jokin muu varantovelvollinen.

13 Suomen Pankin ohjeita luottolaitoksille 2 Vähimmaisvarantoj ärj estelma Soveltamisohje Raportointilomakkeen täyttöohjeet Alla oleva juokseva numerointi viittaa näiden ohjeiden kohdassa olevaan " v ~ s v A R A N N o T " - ~ (SP o ~ ~ ~ ~ 12) ~ vastaavaan ~ ~ rivinumeroon. Vähimmäisvarantopohja 1. Yleisön, julkisyhteisöjen ja muiden luottolaitosten (kuin vähimmäisvarantovelvollisten) vaadittaessa maksettavin talletuksiin tulevat viranomaistaseesta ja sen liitetiedoista (LI 1 Velat luottolaitoksille ja keskuspankeille) seuraavat erat: Vaadittaessa maksettavat talletukset muilta luottolaitoksilta, ja Vaadittaessa maksettavat talletukset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä. 2. Yleisön, julkisyhteisöjen ja muiden luottolaitosten (kuin vähimmäisvarantovelvollisten) muihin talletuksiin tulevat viranornaistaseesta ja sen liitetiedoista (LI 1 Velat luottolaitoksille ja keskuspankeille) seuraavat erat: Muut kuin vaadittaessa maksettavat talletukset muilta luottolaitoksilta, ja Yleisön ja julkisyhteisöjen muut talletukset. 3. Viranomaistaseen erä 33 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat. Vähennyseriksi hyväksytään varantovelvollisella olevat sellaiset muiden varantovelvollisten liikkeeseen laskernat markkamääräiset sijoitustodistukset ja joukkovelkakirjat, jotka kirjataan viranomaistaseen liitetietojen erään Luovutettavaksi tarkoitetut saarnistodistukset. 4. Sijoitustodistuksilla tarkoitetaan tässä varantovelvollisen hallussa olevia muiden varantovelvollisten liikkeeseen laskemia markkamääriäisia sijoitustodistuksia. Kaikki taseessa olevat ko. sijoitustodistukset voidaan laskea vähennyserään, vaikka niitä olisi käytetty repokauppojen materiaalina. 5. Joukkovelkakirjalainoilla tarkoitetaan tässä varantovelvollisen hallussa olevia muiden varantovelvollisten liikkeeseen laskemia markkamaar'äisia joukkovelkakirjalainoja. Kaikki taseessa olevat ko. joukkovelkakiqalainat voidaan laskea vähennyserään, vaikka niitä olisi käytetty repokauppojen materiaalina.

14 Suomen Pankin ohjeita luottolaitoksille 2 Vahimmäisvarantojärjestelma Soveltamisohje Raportointilomakkeen täyttöohjeet, jatkoa 6. Varantovelvollisen yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat vähennyserillä vähennettynä (kohta 3 vähennettynä kohdilla 4 ja 5). Jos erotus on negatiivinen eli varantovelvollisen liikkeeseen laskemien velkakirjojen määra on pienempi kuin sen hallussa olevien muiden varantovelvollisten sijoitustodistusten ja joukkovelkakirjojen määra, kohtaan merkitään nolla. 7. Viranomaistaseen erä 35 Siirtovelat ja saadut ennakot. 8. Viranomaistaseen erä 38 Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla. 9. Viranomaistaseen ja sen liitetietojen (LI1 Velat luottolaitoksille ja keskuspankeille) erät Muut vaadittaessa maksettavat velat muille luottolaitoksille, Muut velat muille luottolaitoksille, Muut velat yleisölle ja julkisyhteisöille, ja 34 Muut velat. 10. Kohdat 6,7, 8 ja 9 yhteensä. Vahimmäisvarannot 11. Vaadittaessa maksettaville talletuksille asetettu varantovelvollisuus ja sen tuottama vähimmäisvaranto.

15 Suomen Pankin ohjeita luottolaitoksille 2 Vahimrnäisvarantojärjestelma Soveltamisohje Raportointilornakkeen täyttöohjeet, jatkoa 15. Suomen Pankissa jo olevien pankin vähirnmäisvarantojen määrä. 16. Vähimmäisvarantojen muutos edellisesta kuukaudesta; lisätalletusten (+) ja palautettavien talletusten (-) määra. 17. Suomen Pankissa olevalta sekkitililta veloitettava maara ja veloituspäivämäärä. 18. Suomen Pankissa olevalle sekkitilille hyvitettava määra ja hyvityspäivämäära.

16 ls) 16';.lrs y...a Suomen Pankin ohjeita "4, luottolaitoksille 2 Vahimmaisvarantoj ärjestelma Soveltamisohje Ohessa malli vahimmaisvarantojen raportointiin kaytettavasta lomakkeesta VAHIMMAISVARANNOT. SP Lomaketta voi tilata Suomen Pankista.,mPh SUOMEN PANKKI FINIANDS BANK Maksul~ikeosasto Y *7 VAR&NTOVELVOUlSUULiWKLIM* PUI*i )<u*ucnioy I 12 Muut t.ll.tukmm1 3 I... Yteiraen liikkwsaon lasketui velkakirpt... 7 Siinwelat la saadut ennakot... I Velat. 1oiIia on huonompi etuoikeus kuin muilla vetoiiia VarantovelvoIlis~~s (kohta 1) % 16 Varantopn muutos (liays +. vähennys -) 17 Suomen Panlussa otevalta sekkiti~ika valonottava määrä 18 Suomen Pankissa okvalle sekkitilif~e hyvitenava maara.- ULEKVUOITUS Puur C wam -- vmindi*-.) 5 ~oh~at taynbvilt voin ne varantovelvoiiiset, lotka taij. tenavat v8himmbsvarannot eriiiaiiie v~himm8isvarantotiiei~a.

17 Suomen Pankin luottolaitoksille 2 Vahimmaisvarantojarjestelma Yleisohje 2.4 Vahirnmäisvarantovelvoitteen täyttäminen Vähimmäisvarantovelvoite täytetään siten. etti varannon madräytyrnispaivän (kuukauden viimeisen pankkipäivän) ja velvoitteen täyttämisajanjakson alkamisen välilla on yhden kuukauden viive. Täyttihisajanjakso on kalenterikuukausi. Ne varantovelvolliset, joilla on maksuvalmiusluotto-oikeus ja sekkitili Suomen Pankissa. täyttävät vähimmäisvarantovelvoitteensa sekkitilin päivän lopun saldojen kuukausikeskiarvon pohjalta. Keskiarvon laskemisessa kaytetään kalenterikuukauden todellisia päiviä siten, että viikonloppuina ja juhlapäivinä kaytetään edellisen pankkipäivän saldoa. Muut varantovelvolliset tallettavat vähimmäisvarannot enllisille tileille Suomen Pankkiin. Jos pankin sekkitilin saldon kuukausikeskiarvo ylittää pankin vähimmäisvarantovelvoitteen, Suomen Pankki voi maksaa ylimenevälle osalle korkoa. Näille ylimaäräisille talletuksille maksettava korko asetetaan erikseen. Keskusrahalaitosten sekkitileille voi päivän 'päättyessä jäädä velkasaldo, joka saa olla enimmillään Suomen Pankille kuittausoikeuden antaneiden paikallispankkien vähimmäisvarantojen suuruinen. Suomen Pankki ilmoittaa kunkin kuukauden vähimmäisvarantovelvoitteiden kokonuismaarän edellisen kuukauden viimeistä edellisenä pankkipiiiviinä siihköisissii markkinatietokanavissa. Lisaksi Suomen Pankki voi antaa harkintansa mukaan muuta viihimmaisvarantovelvoitteen täyttämiseen liittyväa informaatiota.

18 ed\ Suomen Pankin,$.. ohjeita '<dsi luottolaitoksille 2 Vahimmaisvarantojarjestelma Soveltarnisohje Viivästyskoron periminen Suomen Pankista annetun lain 1 a 5:n mukainen viivästyskorko vähimmäisvarantovelvoitteen puuttuvalta osalta on maksuvalmiusluoton korko lisättynä viidellä (5) prosenttiyksiköllä. Laskukaavana käytetään todelliset päivät/todelliset päiviit. Suomen Pankki perii viivästyskoron toisena pankkipiiiviinä lisävelvoitteen voimaantulon jälkeen. Viivibtyskoron perimiselle ei ole maitelty minimimääriaa.

19

20 ' [:s$, ; r q Suomen Pankin ohjeita luottolaitoksille

21 1 Suomen Pankin 1 = ohjeita, luottolaitoksille 1 3 Maksuvalmiusjärjestelmä Yleisohje 3.1 Maksuvalmiusluotto Suomen Pankki voi myöntää oikeuden osallistua maksuvalmiusjärjestelmään kaikille vähimmäisvarantovelvoitteen alaisille luottolaitoksille, joilla on sekkitili Suomen Pankissa. Samaan konserniin kuuluville luottolaitoksille voidaan myöntää vain yksi maksuvalmiusluotto-oikeus. Samaa periaatetta sovelletaan myös niihin paikallispankkeihin, jotka selvittävät maksunsa ja hoitavat maksuvalmiutensa keskusrahalaitoksensa kautta. Suomen Pankki voi harkintansa mukaan peruuttaa määräajaksi tai kokonaan maksuvalmiusluotto-oikeuden, jos luottolaitos ei enää täytä yllä esitettyjä ehtoja tai toimii muuten Suomen Pankin antamien ohjeiden vastaisesti. Maksuvalmiusluottoon oikeutetut luottolaitokset luetellaan Suomen Pankin Markka & talous -lehdessä seka Bank of Finland Bulletinissa.

22 Suomen Pankin ohjeita 1uottolaitoksiUe 3 Maksuvalmiusj ärjestelmä Yleisohje 3.2 Maksuvalmiusluoton ehdot 1 Suomen Pankki voi myöntaa luottolaitokselle maksuvalmiusluottoa. Maksuvalrniusluoton maturiteetti voi olla joko 1 päivä, 7 päivaa, 14 päivaa, 21 päivää tai 28 päivaa. Maksuvalmiusluoton maturiteetin päättää Suomen Pankki. Määräaikaisista maksuvalmiusluotoista perittävä korko on sidottu Suomen Pankin huutokauppakorkoon. Suomen Pankki ilmoittaa erikseen rnaksuvalmiusluotosta perittävan koron eron huutokauppakorkoon. Maksuvalrniusluotolle vaaditaan aina Suomen Pankin määrittelemä täysimääräinen vakuus. Maksuvalmiusluotto voidaan korvata vastaavansuuruisella Suomen Pankin ohjeiden mukaisella maksuvalmius-repokaupalla.

23 Suomen Pankin ohjeita luottolaitoksille 3 Maksuvalrniusj ärjestelmä Soveltamisohje Maksuvalmiusluoton myöntäminen Mikäli tilinhaltijan Suomen Pankissa olevan sekkitilin saldo on päivän päättyessä negatiivinen, Suomen Pankki myöntää, ilman tilinhaltijan erillista pyyntöä, pankille maksuvalmiusluottoa negatiivisen saldon kattamiseen. Maksuvalmiusluoton vakuutena käytetään tällöin samaa materiaalia, jonka tilinhaltija on toimittanut Suomen Pankille päivänsisäisen luoton vakuudeksi. Mikäli pankin Suomen Pankille päivänsisäisen luoton vakuudeksi toimittamat vakuudet eivät riita kattamaan maksuvalmiusluoton ja siitä perittavän koron yhteismäiiaa, tilinhaltijan on toimitettava Suomen Pankille lisavakuuksia. Muissa maksuvalmiusluottoa koskevissa pyynnöissa tilinhaltijan on otettava puhelimitse yhteyttä Suomen Pankin markkinaoperaatioiden osastoon (puh tai pankkien suorat rahamarkkinalinjat diilingpöydässä). Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi silloin, kun tilinhaltija haluaa kaytettävän edellä kohdassa 1 kuvatusta poikkeavaa menettelyä maksuvalmiusluoton myöntämisessä. Oltuaan puhelinyhteydessa Suomen Pankkiin tilinhaltijan tulee välittömästi lähettää kohdan mukainen vahvistus faksilla rnaksuliikeosastolle luoton järjestelyä varten (faksi ). Tilinhaltijan on ilmoitettava maksuvalmiusluottopyyntönsä ja vakuutensa Suomen Pankkiin kyseisena pankkipäivänä klo mennessä. Mikäli maksuclearing myöhästyy normaalista aikataulusta, tätä aikarajaa voidaan pidentaa vastaavasti. Tarvittavat arvo-osuustilisiirrot Suomen Arvopaperikeskus Oy:ssä ja arvopaperitoimitukset Suomen Pankkiin tulee tehdä samaan aikarajaan mennessa. Maksuvalmiusluoton määrää voidaan tarvittaessa pyöristää.

24 Suomen Pankin, ohjeita luottolaitoksille 3 Maksuvalrniusj aij estelmä Soveltarnisohje Maksuvalmiusluoton vakuudet Pankit voivat täyttää maksuvalmiusluottonsa vakuustarpeen panttaamalla Suomen Pankin hyväksymiä vakuuksia. Vaihtoehtoisesti pankit voivat tehdä rnaksuvalmiusrepokaupan samoilla kohdeinstrumenteilla. Vakuuksiksi hyväksytään markkamääräiset valtion velkasitoumukset, Suomen Pankin sijoitustodistukset, valtion liikkeeseenlaskemat joukkovelkakirjat tai valtion omavelkaisesti takaamat rnarkkamääräiset lyhyt- ja pitkäaikaiset arvo-osuusmuotoiset arvopaperit, joille on saatavissa edustavat hintanoteeraukset1. Arvo-osuus- tai arvopaperimuotoisen vakuuden asettaminen edellyttää Suomen Pankille annettua panttaussitoumusta. Vakuudet arvostetaan nimellisarvoonsa, paitsi Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenalin velkasitoumukset, jotka arvostetaan 95 prosenttiin nirnellisarvostaan. Vakuuksia tai maksuvalmius-repokaupan kohdeinstrumentteja tulee olla arvoltaan vähintah maksuvalmiusluoton ja sille laskettavan koron yhteismäärän verran. Suomen Pankin hyväksi pantattuja arvo-osuuksia säilytetah Suomen Pankin arvoosuusrekisterissä. Arvopaperivakuudet tulee toimittaa ennen luoton antamista Suomen Pankin sailytykseen. Suomen Pankki ei hoida hallussaan olevien vakuuksien korkojen maksua eikä kuoletuksia. Pantinantajan tulee huolehtia vakuuksien toimittamisesta seka mahdollisesta vaihtamisesta siten, etteivät toimenpiteet rnissah vaiheessa aiheuta vakuusvajausta. Maksuvalmius-repokaupassa kohdeinstrumenttien markkamääräinen ostohinta on niiden nimellisarvosta riippumatta yhta suuri kuin rnaksuvalmiusluotto ja markkamääräinen takaisinmyyntihinta yhta suuri kuin ostohinta lisättynä maksuvalmiusluoton korolla. Toistaiseksi hyväksytaan Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenalin velkasitoumukset, joiden maturiteetti on enintah 12 kuukautta.

25 Suomen Pankin, ohjeita luottolaitoksille 3 Maksuvalmiusj ärjestelmä Soveltamisohje Maksuvalrniusluoton vakuudet, jatkoa 10 Kun maksuvalmius-repokauppa tehdään arvo-osuuksilla, ne siirretään APK:ssa kauppakohtaisella nollakorkoisella kaupalla Suomen Pankin arvo-osuusrekisteriin. Sen jälkeen ostohinnan ~llii~kkamäära siirretään suoraan vastapuolen sekkitiliile Suomen Pankissa. Arvo-osuuksien takaisinmyynti tehdaan samanaikaisesti ostolle käänteisena toimenpiteenä maksuvalmiusluoton erapaivän arvolla. 11 Maksuvalmius-repokaupan erapaivän aamuna Suomen Pankki veloittaa asianomaisen pankin sekkitilia takaisinmyynnistä maksettavalla kauppahinnalla ja palauttaa kohdeinstrumentit. Maksuvalmius-repokaupan juoksuaikana vakuuksista ei saa erääntya kuponkeja. Arvo-osuuksilla tehtävissä maksuvalmius-repokaupoissa takaisinostopäivä ei saa olla arvo-osuuden erapäiva. Mikäli luottolaitos ei toimita vaadittua vakuutta maksuvalmiusluotolleen, asetetaan se Suomen Pankin ja rahoitustarkastuksen erityisvalvonnan alaiseksi. Vakuusvelvoitteen laiminlyönti aiheuttaa lisäksi luotosta perittavän koron korottamisen viidellä prosenttiyksiköllä. Korotus peritään koko maturiteetilta ja silta luoton osalta, jolta vakuusvelvoite on jäänyt tayttwatta. Vakuusvelvoitteen hallinnoinnista peritään tariffin mukaiset kulut (ks. liite 1, Vakuushallinnan perittavat palkkiot).

26 .,, Suomen Pankin ' ohjeita 'd luottolaitoksille 3 Maksuvalmiusj arj estelma Soveltamisohje Maksuvalmiusluoton enimmaisrnaaran laskeminen, esimerkkejä Maksuvalmiusluottoa on otettava paivän päättyessa vähintään pankin sekkitilin velka-aseman kattamiseen tarvittava määrä. Maksuvalmiusluottoa voi saada enintään kerääntyneen vähirnmäisvarantovajauksen kattamiseen tarvittavan määrän. Esimerkit kuvastavat tilannetta paivän päättyessa ennen maksuvalmiusluoton myöntämistä. Esimerkki 1 1 Sekkitilin saldo 1 V = vähimmäisvarantovelvoite (esimerkeissa 1 rnrd mk) Sekkitilin saldo - V = positiivinen -> V-ylijäämä = negatiivinen -> V-vaje Jos esimerkin 1 pankki hakee maksuvalmiusluottoa torstaina 4. päivä täyttääkseen vähimmäisvarantovelvoitettaan, voi se hakea sitä ENINTÄÄN 1000 milj. mk ( ) = V-vaje (miinus mahdollinen V-ylijäämä), joka lasketaan velvoiteperiodin 1. päivästä ko. päivään saakka (ma-to). Jos pankki ottaa maksuvalmiusluottoa milj. mk torstaina, tulee sekkitilin saldoksi luoton jälkeen 1900 milj. mk ja koko periodin saldot yhteensä nousee 4000 milj. markkaan ( ), jolloin periodin selclcitilisaldon keskiarvo ko. päivään mennessä on yhtä suuri kuin pankin vähimmäisvarantovelvoite 1000 milj. mk.

27 i t Suomen ~ Pankin q %$ ohjeita luottolaitoksille 3 Maksuvalmiusjarjestelmä Soveltamisohj e Maksuvalmiusluoton enimmaismaaran laskeminen, esimerkkejä, jatkoa Esimerkki 2 l II f II II, II 1 Sekkitilin saldo Piiivä Maksuvalmiusluoton enimmaismäärää perjantaina määriteltaessa otetaan huomioon tuleva viikonloppu. Jos esimerkin 2 pankki hakee perjantaina 5. päiva maksuvalmiusluottoa tayttääkseen vähimmäisvarantovelvoitettaan, voi se hakea sitä ENINTÄÄN 467 rnilj. mk = p-vaje - V-ylijäämä (sunnuntaihin saakka)] 1 3. Tällä luoton määrällä perjantain lopulliseksi seka lauantain ja sunnuntain sekkitilin saldoksi tulee = milj. mk. Vastaavasti ko. kuukauden alusta tarkasteluhetkeen laskettu (1.-7. päiva) toteutunut sekkitilin keskiarvosaldo on tällöin 1000milj.mk=V[( );7]. Toisin sanottuna kaavalla: V = ( sum(s) + 3X ) 1 7, eli X = ( 7V - sum(s) ) 1 3 sunnuntaihin saakka (ma-su), missä X = maksuvalmiusluoton enimmäismäärä sum(s) = sekkitilin saldojen summa kuvassa Huom! Jos kuukauden viimeinen päiva on sunnuntai, lasketaan se maksuvalmiusluoton määrä, joka pankin on perjantaina otettava varantovelvoitteensa täyttääkseen, yllä olevan esimerkin 2 mukaisesti.

28 Suomen Pankin * ohjeita luottolaitoksille 3 Maksuvalmiusjärjestelmä Soveltamisohje Maksuvalmiusluoton vahvistus, malli Suomen Pankki Maksuliikeosasto Rahoituspalvelutoimi sto/ Riitta Vanninen MALLI VAHVIrnS Faksimne numero Teem seuraavan : rnaksuva imiu s luo t on mk periodi korko % korko mk maksuvalmiusrepo kaupan mk periodi korko % korko mk Vakuudet/repomateriaali Instrumentti erapaiva nimellisarvo mk vakuusarvo mk Päiväys : Allekirjoitus :

29 # 1 Suomen Pankin ohjeita luottolaitoksille 3 Maksuvalmiusj ärjestelmä Yleisohje 3.3 Ylimaäräiset talletukset Ylunaäraiset talletukset muodostuvat sekkitilin saldon kuukausikeskiarvon ja vähimmäisvarantovelvoitteen erotuksesta. Suomen Pankki voi maksaa vähimmäisvarantovelvoitteen ylittäville talletuksille korkoa. Ylim'aäräisille talletuksille maksettavan koron Suomen Pankki ilmoittaa erikseen.

30

31 * (%$ &Fx Suomen Pankin ahjei~a luottolaitoksille *'t2 rventiot

32 I - Suomen Pankin ohjeita luottolaitoksille 4 Rahamarkkinainterventiot Yleisohje 4.1 Rahamarkkinainterventioiden vastapuolet 1 Suomen Pankki hyväksyy hakemuksesta raharnarkkinainterventioidensa vastapuoliksi ne Suomen Pankin vahimmäisvarantovelvoitteen alaiset luottolaitokset, jotka täyttävät seuraavat ehdot. Vastapuolilta edellytetään, että heillä on a) s&kittili Suomen Pankissa, b) riittävät tekniset valmiudet vastapuolena toimimiseen ja c) että he Suomen Pankin mukaan harjoittavat aktiivista ja merkittävää toimintaa rahamarkkinoilla. d) Lisäksi vastapuolilta edellytetaa keskeisten rahamarkkinainstrumenttien markkinatakaajana toimimista ja rahamarkkinoiden peli- ja käyttäytymissääntöjen noudattamista. 3 Suomen Pankki voi harkintansa mukaan hyväksyä vastapuoliksi myös muita sopiviksi katsorniaan markkinaosapuolia. 4 Suomen Pankki voi harkintansa mukaan perua vastapuolioikeudet. Vastapuolet luetellaan Suomen Pankin Markka & talous -lehdessä sekä Bank of Finland Bulletinissa.

33 Suomen Pankin ohjeita luottolaitoksille 4 Rahamarkkinainterventiot Yleisohje 4.2 Suorat kaupat Suorissa rahamarkkinainterventioissa kaupan kohteeksi hyväksytään normaalisti valtion velkasitoumukset ja Suomen Pankin sijoitustodistukset. Erityistapauksissa suoria kauppoja voidaan tehdä myös muilla rahamarkkinainstrumenteilla. Suomen Pankki osallistuu harkintansa mukaan rahamarkkinakauppaan ostamalla tai myymällä yllä kohdassa 1 (ja 2) mainittuja rahamarkkinainstmmentteja. Sitovat noteeraukset on annettava vähintah Suomen Pankin edellyttämälle pienimmälle kauppaerälle. Rahamarkkinainstrumenttien toimitukset ja maksuliike hoidetaan siten kuin Suomen Arvopaperikeskus Oy:n säännöissä on määritelty. Pankin on lunastettava ostoilla tai kahdenkeskisten vaihtojen avulla Suomen Pankilta välittömästi ne omat sijoitustodistuksensa, jotka Suomen Pankki esittää lunastettavaksi.,

34 Suomen Pankin ohjeita luottolaitoksille 4 Rahamarkkinainterventiot Yleisohje Huutokaupat Suomen Pankki pitaa rahamarkkinahuutokauppoja joko repokauppoina tai lask a liikkeeseen Suomen Pankin sijoitustodistuksia. Huutokaupat voidaan pitaa joko kiinteäkorkoisina määrähuutokauppoina tai vaihtuvakorkoisina korkohuutokauppoina. Kukin Suomen Pankin rahamarkkinavastapuoli voi jättää enintään kolme tarjousta huutokauppaan. Tarjoukset on jätettävä erikseen ilmoitettavaan ajankohtaan mennessä. Suomen Pankki hyväksyy huutokauppoihin jätetyt tarjoukset harkitsemassaan laajuudessa. Kulloinkin voimassa oleva huutokauppakorko on Suomen Pankin viimeksi pitämässä rahamarkkinoiden tarjouskilpailussa hyväksyttyjen tarjousten painotettu keskikorko yksinkertaisena vuotuisena korkona ilmaistuna. Suomen Pankin pitäessä määrätarjouskilpailun huutokauppakorko on Suomen Pankin ilmoittama huutokauppakorko. Suomen Pankki ilmoittaa erikseen huutokaupoissa sovellettavan rnaturiteetin ja arvopäiväkäytännön.

35 Suomen Pankin ohjeita luottolaitoksille 4 Rahamarkkinainterventiot Yleisohje 4.4. Repokaupat Repokauppoina tehtävien interventioiden kohteeksi voidaan hyväksya markkamääräiset valtion liikkeeseen laskemat velkasitoumukset ja viitelainat, Suomen Pankin liikkeeseen laskemat sijoitustodistukset, Arsenalin velkasitoumukset sekä tällä hetkellä interventiomateriaaliksi hyväksytyt pankkien sijoitustodistukset. Kmpan kohteeksi voidaan Suomen Pankin harkinnan mukaan hyväksyä myös muita markkamääräisiä arvopapereita. Repokaupoissa käytettävät arvopaperit aliarvostetaan maturiteetin ja liikkeeseenlaskijan mukaan. Lista toistaiseksi hyväksyttävistä arvopapereista ja niiden aliarvostusprosenteista on ohjeiden kohdassa Repokaupan kohteena olevien arvopapereiden markkina-arvo määritetään käyttäen kunkin instrumentin viimeistä saatavissa olevaa korkonoteerausta kyseiselle maturiteetille. Repokauppa toteutetaan arvo-osuuksina. Arvo-osuuksien toimitukset ja maksuliike hoidetaan siten kuin Suomen Arvopaperikeskus Oy:n säännöissä on määritelty.

36 2 Suomen Pankin 1, ohjeita 1 luottolaitoksille 1 4 Rahamarkkinainterventiot S oveltamisohj e Repomateriaalin käsittely 1 Repokauppojen kohteeksi hyväksytään vain kertakuoletuslainoja, joiden kuponki ei eraänny repoperiodin aikana. Repokaupoissa takaisinostopäivä ei saa olla arvo-osuuden erapäiva. Repokaupan kohteena olevien arvo-osuuksien markkina-arvojen (ml. aliarvostus eli hair cut) yhteissumman tulee olla repokaupan nimellismäära +/- 5 prosenttia. Joukkovelkakirjojen markkina-arvoon lasketaan mukaan kertynyt korko. Pankkien sijoitustodistusten arvo määritetään käyttäen viimeista saatavilla olevaa heliborkorkoa kysekelle maturiteetille. Heliborkorkojen perusteena lasketaan tarvittaessa korot myös muille kuin varsinaisille helibor-periodeille. Valtion velkasitoumusten ja viitelainojen arvo määritellään käyttämällä senhetkista markkinanoteerausta kyseiselle arvopaperille. Suomen Pankin sijoitustodistusten markkina-arvo määritellään kayttämialla maturiteetiltaan IähirnpWa olevan valtion velkasitoumuksen noteerausta. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenalin velkasitoumusten markkina-arvo määritellaa uusimpien heliborkorkojen perusteella. Repokaupat kirjataan kaupan tekopaivänä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n järjestelmän taattuun nettoselvitykseen vakuudettomina reposopimuksina. Repokauppa vahvistetaan puhelimitse mahdollisimman nopeasti kaupanteon jälkeen: myyjä yksilöi kaupan kohteena olevat arvo-osuudet ja Suomen Pankki vahvistaa käytettävän korkonoteerauksen. Repokaupoissa myyjän on kaupantekopäiväna toimitettava kirjallinen vahvistus Suomen Pankille. Siinä on yksilöitava kaupan kohteena olevat arvo-osuudet seka vahvistettava niiden markkina-arvot (ml. aliarvostus eli hair cut). 7 Ohjeiden kohdassa ovat laskuesimerkit repomateriaalin hinnoittelusta ja arvostuksesta seka lyhyillä diskonttopapereilla että valtion viitelainoilla.

37 Suomen Pankin ohjeita luottolaitoksille 4 Rahamarkkinainterventiot Soveltamisohje Repo-kauppojen interventiomateriaali ja aliarvostusprosentit LIIKKEESEENLASKIJA, SP Sijoitustodistukset VALTIO Velkasitoumukset VUtelainat ARSENALVelkasitoumukset PANKIT Sijoitustodistukset LYHYET 112 kk 0 % 0% 0% 5 % 5 %

38 Suomen Pankin ohjeita luottolaitoksille 4 Rahamarkkinainterventiot S oveltamisohj e Laskuesimerkit repo-materiaalin arvostuksesta 1 Esimerkki 1, Diskonttopaperit (arvopaiva 29.5.) sovitaan 10 milj. markan repokauppa. Kohteeksi saadaan nimellismäärältään 10.5 milj. markan sijoitustodistus, joka eraäntyy Hinnoittelussa kaytetään viimeista (23.5.) heliboria vastaavalle rnaturiteetille eli 5.84 % (3 kk). Lasketaan markkina-arvo diskonttaamalla 10.5 milj. markkaa 1 94 pv (eli ) korolla 5.84 %, jolloin saadaan ,92. Vakuusarvo (sis. 5 % haircut) lasketaan markkina-arvosta (jakamalla se 1.05 :lla) eli Esimerkki 2, Valtion viitelainat (arvopaiva 29.5.) sovitaan 10 milj. markan repokauppa. Kohteeksi saadaan nimellismäärältään 10 milj. markan valtion viitelaina 6.5 %, joka erääntyy Hinnoittelussa kaytetään viimeista markkinanoteerausta eli 6.60 %. Lasketaan noteerausta vastaava hinta (joka ei sisällä kertynyttä korkoa) eli , joka jaetaan 1.05 :llä (5 % haircut), jolloin saadaan Kerrotaan nimellismäära arvostetulla hinnalla ja lisätään kertynyt korko eli

39 Suomen Pankin ohjeita luottolaitoksille 4 Rahamarkkinainterventiot Yleisohje 4.5 Määräaikaiset luotot ja talletukset Rahamarliikinainterventioidensa suorittamiseksi Suomen Pankki voi harkintansa mukaan myöntää kohdan 4.1 mukaisille interventiovastapuolilleen kiinteäkorkoisia luottoja tai vastaanottaa kiinteäkorkoisia talletuksia. Toimenpiteet suoritetaan pankkien Suomen Pankissa olevia sekkitilejä hyväksi käyttäen. Kiinteäkorkoisille luotoille voidaan vaatia vakuus. Vakuudet aliarvostetaan samoin kuin repo-kaupoissa. Jos määräaikaisen luoton tai talletuksen eräpäiväksi tulisi jokin muu kuin pankkipäiva, on luoton tai talletuksen eräpäivä kyseistä päivää seuraava pankkipäiva.

40

41 - ~9% Suomen Pankin ' ohjeita %-&d4 luottolaitoksille si t Y(*

42 Suomen Pankin 5 Sekkitilij ärjestelma Yleisohje 5.1 Sekkitili Suomen Pankki voi myöntaa sekkitilin kaikille niille kotimaisille ja Suomeen sijoittuneille ulkomaisille vähimmäisvarantovelvoitteen alaisille luottolaitoksille, a) jotka ovat Rahoitustarkastuksen tai siihen rinnastettavan julkisen valvonnan alaisia b) jotka täyttävät luottolaitostoiminnasta annetun lain tai sitä vastaavien sahnösten mukaiset vakavaraisuusvaatimukset c) joiden omat varat ovat vähintah 30 milj. markkaa luottolaitostoirninnasta annetun lain tai vastaavien säännösten mukaan laskettuna d) joiden toiminta on vakaata ja joita johdetaan terveiden ja varovaisten liiketoimintaperiaatteiden mukaisesti. Erityisistä syistä Suomen Pankki voi harkintansa mukaan myöntää sekkitilin myös muille rahoitusmarkkinoilla toimiville instituutioille, kuten selvitysyhteisöille tai arvopaperivälitysliikkeille, jos tilin avaaminen on perusteltua a) maksuliikkeen turvallisuuden ja tehokkuuden b) rahapolitiikan harjoittamisen c) rahoitusmarkkinoiden vakauden tai tehokkuuden kannalta. Muiden kuin luottolaitosten vakavaraisuus- ja pääomavaatimukset Suomen Pankki harkitsee tapauskohtaisesti. Laitosten on oltava Rahoitustarkastuksen tai siihen rinnastettavan olevan julkisen valvonnan alaisia, niiden toiminnan on oltava vakaata ja niitä on johdettava terveiden ja varovaisten liiketoimintaperiaatteiden mukaisesti. Sekkitilin myöntämisen edellytyksenä on, että tilinhaltija ottaa käyttöönsä sekkitilijärjestelmän työasemasovelluksen tai muun Suomen Pankin'hyväksymän elektronisen kayttöliittymän ja toimittaa Suomen Pankille säännöllisesti sen vaatimat raportit ja tiedot.

43 Suomen Pankin ohjeita luottolaitoksille 5 Sekkitilij ärjestelma Yleisohje 5.2 Päivansisainen luotto Suomen Pankki voi myöntaa vähimmäisvarantovelvolliselle luottolaitokselle, jolla on Suomen Pankissa sekkitili ja maksuvalmiusluotto-oikeus, oikeuden päivänsisäiseen luottoon.. Päivänsisäisella luotolla on aina oltava täysimääräinen vakuus. 1 Samaan konserniin kuuluvilla luottolaitoksilla voi olla vain yksi päivänsisäinen luotollinen sekkitili. Samaa periaatetta sovelletaan myös niihin paikallispankkeihin, jotka selvittävät maksunsa ja hoitavat maksuvalmiutensa keskusrahalaitoksensa kautta. Päivänsisäiseen luottoon oikeutetun luottolaitoksen sekkitilin luottolimiitti (limiitti) on yhtä suuri kuin Suomen Pankin hallussa olevien tämän sekkitilin velan katteeksi pantattujen vakuuksien arvo. Sekkitilin haltija voi muuttaa limiittiään toimittamalla Suomen Pankille lisävakuuksia tai pyytämälla Suomen Pankkia palauttamaan aiemmin annetun vakuuden. Päivänsisäinen luotto on koroton. l tilihaltijalle voidaan myöntaa vakuudetonta päivänsisäistä sekkitililuottoa clearingien yhteydessä kohdassa 6.2 esitetylla tavalla

44 Suomen Pankin ohjeita luottolaitoksille 5 Sekkitilij ärj estelma Soveltamisohje Paivansisaisen luoton vakuudet ja limiitti 1 Vakuuden asettaminen edellyttää Suomen Pankille annettua panttaussitoumusta. Talletuksen käyttö kuittaukseen edellyttaa erillista kuittaussopimusta. Vakuudet arvostetaan nimellisarvoonsa lukuun ottamatta Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenalin velkasitoumuksia, jotka arvostetaan 95 prosenttiin nimellisarvostaan. Mikäli pankki haluaa toimittaa Suomen Pankille lisävakuuksia tai haluaa Suomen Pankin palauttavan pantattuna olevaa vakuusmateriaalia, sen on ilmoitettava toimitettavien tai palautettavien vakuuksien maw ja laatu Suomen Pankin maksuliikeosastolle. Arvo-osuusmuotoiset vakuudet siirretään Suomen Arvopaperikeskus Oy:n järjestelmässä'. Suomen Pankin hyväksi pantattuja arvo-osuuksia säilytetään Suomen Pankin arvo-osuusrekisterissa. Vakuudet, jotka eivat ole arvo-osuusmuotoisia, tuodaan Suomen Pankin maksuliikeosastolle säilytykseen. Sekkitililimiittia korotetaan vakuusmateriaalin siirtojen jälkeen. Sekkitililirniittia alennetaan ennen Suomen Pankille pantatun vakuusmateriaalin palautusta. Arvo-osuusvakuuden erääntyessa limiittia alennetaan, mikäli sekkitilinhaltija ei ole toimittanut uusia vakuuksia. Erääntyneet varat hyvitetään pantinantajan sekkitilille. Suomen Pankki maksaa arvo-osuusmuo.toisen joukkovelkakirjalainan eraäntyvän koron pantinantajan sekkitilille. Suomen Pankki ei hoida sellaisten hallussaan olevien vakuuksien korkoja eikä kuoletuksia, jotka eivat ole arvo-osuusmuotoisia. Lirniitin muutoksista ja vakuuksien hallinnoinnista peritään tariffin mukaiset kulut, jotka esitetah liitteessä 1. l Siirto toteutetaan kauppakohtaisena 0-korkoisena kauppana

45 = b ri,f\h Suomen Pankin ' 3) * ohjeita %9 luottolaitoksille 5 Sekkitilij ärjestelma Soveltamisohje Vakuuksiksi hyväksytään 1. Valtion liikkeeseen laskemat markkamääräiset velkasitoumukset 2. Suomen Pankin liikkeeseen laskemat sijoitustodistukset 3. Valtion liikkeeseen laskemat markkamääräiset joukkovelkakqalainat 4. Valtion omavelkaisesti takaamat markkamaaraiset lyhyt- ja pitkäaikaiset arvoosuusmuotoiset joukkovelkakirjal&nat, joille on saatavissa edustavat hintanoteeraukset. Suomen Pankki päättää lainakohtaisesti erikseen, mitkä lainat täyttävät ao. edellytykset ja millä tavoin ne voidaan hyväksyä vakuuksiksi. Tähän ryhmään on hyväksytty seuraavat vakuudet: Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenalin liikkeeseen laskemat velkasitoumukset, joiden maturiteetti on enintään 12 kuukautta 5. Suomen Pankissa olevat talletukset, joihin Suomen Pankilla on kuittausoikeus2 Kuitta~soike~dellisten talletusten käytöstä sovitaan tapauskohtaisesti

46 m* Suomen Pankin,* +$ csjohjeita luottolaitoksille 5 Sekkitilij ärj estelma Yleisohje 5.3 Muita sekkitileihin liittyviä asioita 1 Erityisistä syistä Suomen Pankki voi peruuttaa määräajaksi tai kokonaan sekkitilin haltijalle myönnetyn sekkitilioikeuden tai oikeuden päivänsisäiseen luottoon tai asettaa tilinhaltijan oikeuksille tiukempia ehtoja ja määräyksiä. 2 Suomen Pankki voi peruuttaa määräajaksi tai kokonaan sekkitilin haltijalle rnyönnetyn sekkitilioikeuden tai oikeuden päivänsisäiseen luottoon tai asettaa tilinhaltijan oikeuksille tiukempia ehtoja ja mäwayksiä, jos tilinhaltija ei enää täytä yleisohjeissa 5.1 ja 5.2 esitettyjä ehtoja tai muuten toimii Suomen Pankin ohjeiden vastaisesti Suomen Pankin l oikaisu kehotuksesta huolimatta. 3 Suomen Pankki voi julkistaa ne osapuolet, joille se on myöntänyt sekkitilioikeuden tai oikeuden päivänsisäiseen luottoon. Suomen Pankki luettelee sekkitilinhaltijat julkaisemassaan Markka & Talous -lehdessä sekä Bank of Finland Bulletinissa.

47

48 Suomen Pankin. ohjeita luottolaitoksille

49 Suomen Pankin luottolaitoksille 6 Clearing Yleisohje 6.1 Clearing Suomen Pankki voi myöntaa sekkitilinhaltijalle oikeuden osallistua Suomen Pankin clearingiin. Clearingoikeus edellyttää erillisen sopimuksen solmimista clearingosapuolen ja Suomen Pankin välillä. ' Clearingoikeuden saamisen edellytyksenä on, että sekkitilinhaltija on mukana Suomen Pankkiyhdistyksen kanssa tehtävässä maksuliikennesopimuksessa ja katteensiirtosopimuksessa. Clearingiin osallistutaan lähettädllä clearinglaskelma Suomen Pankkiin tilinhaltijan työasemasovelluksella tai muulla Suomen Pankin kanssa sovitulla tavalla. Clearingajo kaynnistetään normaalina pankkipäivänä kello ja lyhyenä pankkipäivänä kello Jos jonkin tilinhaltijan tilillä ei ole riittävästi käyttövaroja clearingissa syntyvien maksujen suorittamiseen, clearing pysäytetään ja tilinhaltijalle ilmoitetaan asiasta. Tilinhaltijan on ilmoituksen saatuaan sovitussa määräajassa (30 min.) toimitettava Suomen Pankille sekkitililimiitin korottamisen edellyttämiä lisävakuuksia, hankittava lisävaroja tililleen tai ilmoitettava jäävänsä pois clearingistä.' Määräajan umpeuduttua clearing käynnistetään uudelleen. Suomen Pankki ilmoittaa pankeille, mikäli clearing viivästyy yli 10 minuuttia alkuperäisestä aikataulustaan. Clearingiin osallistuvien sekkitilinhaltijoiden tileja hyvitewveloitetaan clearinglaskelmien perusteella. Suomen Pankki voi julkistaa ne osapuolet, joille se on myöntänyt clearing-. oikeuden. l tilinhaltijalle voidaan myöntaa vakuudetonta päivänsisäistä sekkitililuottoa clearingien yhteydessä kohdassa 6.2 esitettavällä tavalla.

50 6 Clearing Yleisohje 6.2. Clearingin yhteydessa myönnettävä vakuudeton luotto Suomen Pankki voi tapauskohtaisen harkintansa mukaan myöntää vakuudetonta päivänsisäistä luottoa clearingin2 läpimenon varmistamiseksi, jos maksuliikkeen sujuminen sitä edellyttää ja jos pankki ei kykene toimittamaan lisavakuuksia tai hankkimaan lisälikviditeettia markkinoilta sille annettavassa määräajassa (30 min.). Vakuudettoman päivänsisäisen luoton ehdot ovat alkaen seuraavat: 1. Pankin on toimitettava Suomen Pankin maksuliikeosastolle kirjallinen luottolimiitin korotuspyyntö, josta Kay ilmi limiitin toivottu määrä ja syy vakuudettomaan limiitin korotustarpeeseen. Tämän jälkeen Suomen Pankki voi korottaa pankin limiittia ilman lisavakuuksia. 2. Viikon kuluessa limiitin vakuudettomasta korotuksesta pankin on lähetettävä tarkempi kirjallinen selvitys Suomen Pankin johtokunnalle vakuudettomah päivänsisäisen luoton tarpeeseen johtaneista syistä. Selvityksestä on käytävä ilmi, miksi pankki ei kyennyt hankkimaan tarvitsemiaan käyttövaroja markkinoilta tai toimittamaan Suomen Pankille luottolimiitin muutoksen määrää vastaavia vakuuksia. Pankin on myös ilmoitettava, mitä se aikoo tehdä vastaavan tilanteen syntymisen ehkäisemiseksi jatkossa. 3. Vakuudettomasta limiitin korotuksesta veloitetaan markkaa'lisättyna 1000 markalla jokaista alkavaa 100:aa miljoonaa markkaa kohti, jolla pankille myönnetty limiitti ylittää Suomen Pankille toimitetun vakuusmateriaalin vakuusarvon. Kustannukset peritään riippumatta siitä, kayttääkö pankki hyväkseen sille myönnettya vakuudetonta päivänsisäistä luottoa. - Clearingilla tatkoitetaan tässä yhteydessa klo toteutettavaa ns. loroclearingiä, klo toteutettavaa ns. PSP-clearingia ja klo toteutettavaa ns. maksuliikeclearingia

51

52 Suomen Pankin

53 y Suomen Pankin ohjeita L luottolaitoksille 7 Viitekorot Meisohje 7.1 Viitekorkojen kayttöa koskevat ohjeet 1 Luottolaitoksen ottaessa kdyttöön uusia anto- ja ottolainauksessa käytettäviä viitekorkoja tai muuttaessa käytössä olevien viitekorkojen määrittelyä Suomen Pankki edellyttää, että sitä informoidaan uudistuksesta etukateen. Tämä on tarpeen sekä mahdollisten rahapoliittisten vaikutusten huomioonottamiseksi että tilastoinnin jiirjestämiseksi. 2 ' Suomen Pankki pitaa viitekoron valintaa ja käyttöä luottolaitoksen ja asiakkaan välisenä sopimusasiana. Suomen Pankki kuitenkin suosittelee, että pankki- ja pankkiryhmäkohtaiset viitekorot julkistetaan säännöllisesti keskeisissä tiedotusvälineissä. Rahoitustarkastus ja kuluttajansuojeluviranomaiset valvovat oman toimivaltansa puitteissa luottolaitosten soveltamien viitekorkojen sisältöä ja käyttöa. 3 Prirnekorkoja koskevia tietoja Suomen Pankki voi julkaista pankkikohtaisina. Julkaistavia pankki- tai pankkiryhrnäkohtaisia tietoja ovat tiedot primekorosta sekä siihen sidottujen talletusten ja luottojen määristä ja keskikoroista. Myös muita pankkikohtaisia viitekorkotietoja Suomen Pankki voi julkaista harkintansa mukaan asianomaisen pankin suostumuksella.

54 'g) #y Suomen Pankin 1.. ohjeita \> luottolaitoksille 7 Viitekorot Yleisohje 7.2 Suomen Pankin laskemat viitekorot Suomen Pankki laskee heliborkorot ja 3 ja 5 vuoden viitekorot seuraavien periaatteiden mukaan: Heliborkorkojen maanttelyssä otetaan huomioon omille sijoitustodistuksille annetut ostonoteeraukset kaikilta niiltä pankeilta. jotka Suomen Pankki on hyväksynyt rahamarkkinaoperaatioiden markkinaosapuoliksi ja jotka Suomen Pankin käsityksen mukaan antavat sa&nöllisesti sijoitustodistuksia koskevat noteeraukset markkinoilla kaytettävissä sähköisissä tietovälineissa. Mahdollisten poikkeuksellisten noteerausten vaikutuksen vähentämiseksi noudatetaan periaatetta, että kussakin maturiteetissa ylin ja alin noteeraus jätetaän huomioon ottamatta ja muista lasketaan painottamaton aritmeettinen keskiarvo. Noteeraus otetaan päivittäin klo 13. Suomen Pankki määrittelee 1,2,3,6,9, ja 12 kuukauden heliborkorot. Suomen Pankin laskemat pitkaaikaiset 3 ja 5 vuoden viitekorot perustuvat verollisten, pankkien tai niiden takaarnien, kiinteäkorkoisten ja kertakuoletteisten joukkovelkakirjojen markkinakorkoihin. Pitkaaikaiset viitekorot lasketaan viiden pankin antamien noteerausten perusteella, tai jos noteerauksia on saatavissa tätä vähemmän, mutta kuitenkin vähintäih kolme, viitekorot lasketaan näiden perusteella. Suomen Pankki suosittelee, ettei näitä Suomen Pankin laskemia 3 ja 5 vuoden viitekorkoja enää käytettäisi uusissa ja uusittavissa sopimuksissa viitekorkoina. Viitekorkojen tilastointia koskevat ohjeet annetaan erikseen.

55

56 Suomen Pankin - ohjeita $2 luottolaitoksille

57 Suomen Pankin ohjeita luottolaitoksille Liitteet Liite 1, Vakuushallinnasta perittavat palkkiot ARVOPAPEREIDEN VASTAANOTTO JA LUOVUTUS 5 mk / velkakirja, vähintään 100 mk ARVOPAPEREIDEN säilyt'ys SUOMEN PANKISSA 0,006 9% arvopapereiden keskimääräisestä nimellisarvosta vuodessa 1 tili JOUKKOVELKAKIRJALAINAN KORON MAKSU 25 mk E ~ Y V Ä VAKUUDEN N MAKSU 25 mk SEKKITILIN LIMIITIN MUUTOS 100 mk Suomen Arvopaperikeskus Oy:n (APK) veloitukset sekkitilinhaltijoiden Suomen Pankin arvo-osuusrekisterissä olevien tilien hoidosta peritaan APRn laskutuksen mukaan.

58

59 Finlands Banks föreskrifter till kreditinstituten

60 Finlands Banks foreskrifter tiii kreditinstituten 1 INLEDNING 2 MINIMIRESERVSYSTEMET 2.1 Minimireservskyldiga 2.2 Fastställande av rninirnireserven, Rapporteringsfel Dröjsmål med minimireservrapporten 2.3 Minimireservbas och reservskyldighet Anvisningar för Qllande av blanketten Blanketten 2.4 Hur rniminireservskyldigheten uppqlls Debitering av dröjsmålsränta 3 LIKVIDITETSSYSTEMET 3.1 Likviditetskredit 3.2 Villkor for likviditetskredit Beviljande av likviditetskredit Säkerheter for likviditetskredit Bekräftelse av likviditetskrediten, modell 3.3 Extra depositioner 4 INTERVENTIONER PÅ PENNINGMARKNADEN 4.1 Motparter vid penningmarknadsinterventioner 4.2 Direkta affärer 4.3 Anbudstavlingar 4.4 Repor Hantering av repainstrument Interventionsrnaterial och undervärderingsprocentsatser Värdering av repainstrument, räkneexempel 4.5 Tidsbundna krediter och depositioner CHECKKONTOSYSTEMET 5.1 Checkkonto 5.2 Kredit under dagen Säkerheter och limit för kredit under dagen 5.3 Andra frågor i samband med checkkonton 6 CLEARING 6.1 Clearing 6.2 Kredit utan säkerhet som beviljas i samband med clearing

61 Finlands Banks föreskrifter tili kreditinstituten 7 REFERENSRÄNTOR 7.1 Anvisningar för anvandning av referensräntor 7.2 Referensrantor som beräknas av Finlands Bank BILAGA Bilaga 1 Säkerhetshanteringstariff

62

63 Fr* -+ Finlands föresknfter 9. %ai3p till kreditinstituten 1 Inledning

64 Finlands Banks 1 Inledning 1 dessa föreskrifter har samlats de viktigaste föreskriftema och anvisningarna till kreditinstituten om Finlands Banks penningpolitik. Finlands Bank meddelar också andra anvisningar som inte ingår i denna samling. Anvisningarna är inte sådana allmama av Finlands Bank meddelade anvisningar som avses i lagen om finansinspektionen och som övervakas av Finansinspektionen. ' Anvisningarna indelas i männa anvis-, som utgörs av direktionens beslut, och... i l l ~ v i s som ~ meddelas, av avdelningarna. Anvisningama har rubriker på tre nivåer med de allmänna anvisningarna på den andra nivån, t.ex. 3.2 Villkor för likviditetskredit, och tillämpningsanvisningarna på den tredje, t.ex Beviljande av likviditetskredit. När anvisningarna ändras skickar Finlands Bank bara de ändrade avsnitten, t.ex Säkerheter för likviditetskredit. Det gamla avsnittet upphör då automatiskt att gälla. Dateringen nere till vänster på sidan visar när anvisningen har tratt i kraft. Frågor om anvisningama besvaras av penningpolitiska avdelningen vid Finlands Bank tfn (90)

65

66 ,f?: Finlands Banks,. n föreskrifter " Y ~ ~ till ~ kreditinstituten ~?

67 &:-. Finlands Banks. 2 u. %$ *. föreskrifter till kreditinstituten '%~~,2 2 Minimireservsystemet Allmanna anvisningar 2.1 Minirnireservskyldiga 1 Med stöd av 1 a $ lagen om Finlands Bank (583193) skall depositionsbankerna och. sådana filialer till utländska kreditinstitut som bedriver depositionsbanksverksamhet i Finland (nedan reservskyldiga) halla medel i Finlands Bank i form av räntefria minimireserver på följande villkor. De minimireservskyldiga kreditinstituten finns uppräknade i Finlands Banks tidskrift Markka & talous.

68 .&S.+ tj.: r Finlands Banks. ~ ~3.j y*+awy7 föresknfter till kreditinstituten 2 Minimireservsystemet Allmänna anvisningar 2.2 Faststallande av minimireserven Finlands Bank faststaller storleken av minimireserven som ett procenttal för den reservskyldiges reservbas, och det fastställda procenttalet är i kraft tills Finlands Bank meddelar annat (se 2.3 Minimireservbas och reservskyldighet). Minimireserven beräknas månatligen på grundval av reservbasen den sista dagen i varje kalendermånad. ' Den reservskyldige skall lämna Finlands Bank uppgift om reservbasen för varje månad senast den 20 i följande kalendermånad. Eventuella fel som uppstått vid bercikningen av minimireserven khgeras enligt Finlands Banks separata anvisningar (se Rapporteringsfel). Finlands Bank kan ålagga den reservskyldige att tillställa Finlands Bank de dokument och andra uppgifter som behövs för kontroll av reservbasen.

69 Finlands Banks 2 Minimireservsystemet Tillampningsanvisnin,oar Rapporteringsfel Under- eller överskott i minimireserverna på grund av rapporteringsfel korrigeras på följande satt. Nar ett fel gemensamt har konstaterats av Finlands Bank (penningpolitiska avdelningen) och den reservskyldige, höjs eller sanks skyldigheten för följande månad med felets belopp. Finlands Bank varken debiterar eller krediterar tills vidare någon ranta för att skyldigheten framskjuts på grund av rapporteringsfel.

70 Finlands Banks 2 Minimireservsystemet Tillampningsanvisningar Dröjsmål med minimireservrapporten Om den reservskyldige av exceptionella skal, till exempel på grund av dröjsmål i samband med bokslutet vid årsskiftet, inte klarar av att sanda minimireservrapporten senast den 20 i följande månad, skall den reservskyldige efter att ha underrattat Finlands Bank (avdelningen för betalningsrörelser) sanda en preliminär rapport senast den 26 i följande månad. Reservskyldigheten uppfylls i första hand enligt den preliminara rapporten. Den slutliga rapporten skall sandas i samband med följande minimireservrapport. Om den slutliga rapporten avviker från den prelirninära och den reservskyldige därför under månaden har haft en för hög eller för låg skyldighet, korrigeras underskottet/överskottet följande månad med en lika stor extra höjningtsänkning av skyldigheten. Finlands Bank varken debiterar eller krediterar tills vidare ranta försådana dröjsmål.

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Finanssivalvonta/Suomen Pankki/Tilastokeskus)

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Finanssivalvonta/Suomen Pankki/Tilastokeskus) VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Finanssivalvonta/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Annettu Korvaa Voimassa 30.9.2004 10.6.2000 30.9.2011 M RAHOITUSRISKI Frekvenssi: Neljännesvuosittain Palautusviive: 20 pankkipäivää

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan, L 14/30 21.1.2016 EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2016/65, annettu 18 päivänä marraskuuta 2015, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanossa sovellettavasta markkina-arvon aliarvostuksesta

Lisätiedot

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperinvälittäjille MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA Rahoitustarkastus antaa arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 a :n 5 momentin nojalla arvopaperinvälittäjille tämän määräyksen asiakkaan

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 24.5.2005 päivätyn ja 6.9.2005 päivitetyn joukkovelkakirjaohjelman (Ohjelmaesite) Yleisten lainaehtojen kanssa

Lisätiedot

Mitkä ovat keskuspankkien toimet Euroopan velkakriisissä?

Mitkä ovat keskuspankkien toimet Euroopan velkakriisissä? Mitkä ovat keskuspankkien toimet Euroopan velkakriisissä? Johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen Suomen Lainopillinen Yhdistys ry 8.3.2012 1 Työnjako hallitukset - keskuspankit Miksi poikkeuksellisiin

Lisätiedot

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 24.5.2005 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman (Ohjelmaesite) Yleisten lainaehtojen kanssa tämän Lainan ehdot.

Lisätiedot

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN 00 N:o 22 LIITE KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN. Positioriskin laskemisessa käytettävät määritelmät Tässä liitteessä tarkoitetaan: arvopaperin nettopositiolla samanlajisen arvopaperin pitkien

Lisätiedot

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus Varantotilisopimus 1 (5) VARANTOTILISOPIMUS Tilinhaltija: Tilinumero: BIC-koodi: XX Pankki Oy (IBAN XX) XXXXXXXX 1 Sopimuksen tarkoitus 2 Tiliehdot Sopimuksessa määritellään menettelyt ja vastuut, joiden

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT 1. SOPIMUKSEN SISÄLTÖ Määräaikaistalletus on sopimuksessa määriteltyjen ehtojen mukaisesti avattu talletustili. Yhdistys maksaa talletustilille korkoa talletusajan päättyessä,

Lisätiedot

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2012 päivätyn ja julkaistun sekä 31.5.2012 ja 1.8.2012 täydennetyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.5.2006 päivättyyn ohjelmaesitteeseen sisältyvien Metsäliitto Osuuskunnan joukkovelkakirjojen

Lisätiedot

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT)

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Likvidit varat 1.1. Yleiset huomautukset FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Tämä on yhteenvetotaulukko, johon kootaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 412 artiklan

Lisätiedot

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö Lainakohtaiset ehdot Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2003 Erillisjoukkovelkakirjalaina Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea

Lisätiedot

1.8. KORVAUSVAATIMUKSEN ESITTÄJÄN TILIPANKKINA TOIMIVA KANSALLINEN KESKUSPANKKI (ISOmaakoodi):

1.8. KORVAUSVAATIMUKSEN ESITTÄJÄN TILIPANKKINA TOIMIVA KANSALLINEN KESKUSPANKKI (ISOmaakoodi): TARGET-KORVAUSJÄRJESTELMÄ - KORVAUSHAKEMUSLOMAKE 1 (Täytä osiot 1-4 ja lähetä alkuperäinen allekirjoitettu lomake tilipankkina toimivalle kansalliselle keskuspankille) TOIMINTAHÄIRIÖN PÄIVÄMÄÄRÄ(T) 1.

Lisätiedot

LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET

LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET 1 (4) LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Tiedot ilmoitetaan miljoonina markkoina kahden desimaalin tarkkuudella. Vuoden 1999 tammikuun kuukausi-ilmoituksesta alkaen numerotiedot voidaan ilmoittaa joko markkoina tai

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 15/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan, 17.12.2016 L 344/117 EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2016/2299, annettu 2 päivänä marraskuuta 2016, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanossa sovellettavasta markkina-arvon aliarvostuksesta

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET N:o 1373 4573 Liite SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET I Sovellettaessa lain 58 :ssä tarkoitettua vakiomenetelmää varat ja taseen ulkopuoliset sitoumukset painotetaan seuraavasti: Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 21/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 10/2004 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 8.3.2004 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Op-joukkovelkakirjaohjelman 6.5.2004 listalleottoesitteen yleisten ehtojen kanssa tämän lainan ehdot. Yleisiä ehtoja

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 4/2011

Määräykset ja ohjeet 4/2011 Määräykset ja ohjeet 4/2011 Asuntoluoton ennenaikaisesta takaisinmaksusta perittävän enimmäiskorvauksen laskentaan käytettävät Dnro FIVA 9/01.00/2011 Antopäivä 15.12.2011 Voimaantulopäivä 31.3.2012 FIASSIVALVOTA

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen.

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) NORVESTIAN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITTEEN JULKISTAMINEN Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Listalleottoesite

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET

TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET 1 (5) TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET Lomakkeet täytetään tässä ohjeessa käytettyjen määritysten Erät on määritelty viranomaistiedonkeruun (VIRATI) Luokitusmuistion (18.10.2004) mukaisesti soveltuvin osin ja

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 40/2005 Korkoputki Ekstra

Nordea Pankki Suomi Oyj 40/2005 Korkoputki Ekstra Nordea Pankki Suomi Oyj 40/2005 Korkoputki Ekstra Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 10.3.2005

Lisätiedot

1.2 Säännöt rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä. 1.2.5.4 Seuraamukset vastapuolen sääntövelvoitteiden rikkomisesta

1.2 Säännöt rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä. 1.2.5.4 Seuraamukset vastapuolen sääntövelvoitteiden rikkomisesta 1 Rahapolitiikka 1.1 Rahapolitiikan välineisiin liittyviä sopimuksia 1.1.1 Vastapuolisopimus 1.1.2 Yleissopimus valuuttaswapeista 1.1.3 Yleissopimus takaisinostosopimuksista 1.1.4 Varantotilisopimus 1.2

Lisätiedot

YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA

YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (9) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan nojalla tämän luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE)

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 21.11.2005 Kuntarahoitus Oyj:n 24.3.2005 päivitetyn Kotimaisen Velkaohjelman EUR 500.000.000

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB ("EFF") on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin.

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB (EFF) on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin. PÄÄOMALAINASOPIMUS Velallinen Super Rye Oy Y-tunnus 1234567-0 Velan määrä 2.000.000,00 euroa Velan numero 1010700 Sopimuksen päivämäärä 1.8.2012 1 OSAPUOLET JA JOHDANTO Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering

Lisätiedot

Korkojen ja erääntymisten maksaminen RMjärjestelmässä

Korkojen ja erääntymisten maksaminen RMjärjestelmässä Korkojen ja erääntymisten maksaminen RMjärjestelmässä Toimitusjohtajan päätös Liikkeeseenlaskijoille Tilinhoitajille Selvitysosapuolille Sääntöviite: 3.4.2 Hyväksytty: 27.6.2013 Voimaantulo: 1.7.2013 Korvaa:

Lisätiedot

Talousosasto on 19.4.2002 mennessä pyytänyt tarjouksen 2.000.000 euron kuntatodistusohjelmasta seuraavilta rahalaitoksilta:

Talousosasto on 19.4.2002 mennessä pyytänyt tarjouksen 2.000.000 euron kuntatodistusohjelmasta seuraavilta rahalaitoksilta: Kaupunginhallitus 153 25.03.2013 Kaupunginhallitus 143 31.03.2014 Kaupunginhallitus 381 06.10.2014 Kuntatodistusohjelman käyttöönotto/ limiitin nosto 262/02.06.02/2013 7/03.034/2002 KHALL 13.05.2002 207

Lisätiedot

Sijoitusesite. ELTEL AB liikkeeseenlaskija yhtiötunnus 556728-6652, kotipaikka: Tukholma, Ruotsi www.eltelgroup.com

Sijoitusesite. ELTEL AB liikkeeseenlaskija yhtiötunnus 556728-6652, kotipaikka: Tukholma, Ruotsi www.eltelgroup.com 1 (5) Sijoitusesite ELTEL AB liikkeeseenlaskija yhtiötunnus 556728-6652, kotipaikka: Tukholma, Ruotsi www.eltelgroup.com YRITYSTODISTUSOHJELMA 100 MILJOONAA EUROA Sopimus yritystodistusten liikkeeseenlaskemisesta

Lisätiedot

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus,

Lisätiedot

Saamistodistusten arvonmuutos; euro- ja muut kuin euromääräiset erät (valuutoittain) Taseen vastaavaa; euro- ja muut kuin euromääräiset erät

Saamistodistusten arvonmuutos; euro- ja muut kuin euromääräiset erät (valuutoittain) Taseen vastaavaa; euro- ja muut kuin euromääräiset erät VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Finanssivalvonta/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Annettu Korvaa Voimassa 4.10.2004 1.1.2001 31.12.2007 alkaen KORKORISKI R Frekvenssi: Vastaustarkkuus: Palautusviive: Määrittelyistä

Lisätiedot

Standardi RA4.4. Maariskin ilmoittaminen. Nimi ja nro 2

Standardi RA4.4. Maariskin ilmoittaminen. Nimi ja nro 2 Standardi RA4.4 Maariskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 dnro 1/120/2005 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Normiperusta 5 4 Raportointi Rahoitustarkastukselle

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY

Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 10.3.2005 päivätyn

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET

TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET Yleistä 1 (7) Maariskitiedonkeruussa (N-taulukot) analysoidaan raportoivan luottolaitoksen ilman ulkomaisia sivukonttoreita, luottolaitoksen ulkomaisten sivukonttoreiden, luottolaitoksen

Lisätiedot

HAKEMUS KESÄTYÖPAIKKATUESTA

HAKEMUS KESÄTYÖPAIKKATUESTA HAKEMUS KESÄTYÖPAIKKATUESTA Palauta hakemuslomake Lapinjärven kunnantoimistoon heti kun olet täyttänyt sen, kuitenkin viimeistään 13.6.2016 mennessä. Hakemukset käsitellään niiden saapumisjärjestyksessä.

Lisätiedot

YHTEENVETO LAINATARJOUKSISTA 17.6.2015

YHTEENVETO LAINATARJOUKSISTA 17.6.2015 1 YHTEENVETO LAINATARJOUKSISTA 17.6.2015 Danske Bank Oyj Kuntarahoitus Oyj Rantasalmen Osuuspankki Lainan määrä 1.000.000 euroa 1.000.000 euroa 1.000.000 euroa Laina-aika 10 vuotta 15 vuotta 15 vuotta

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen 5.000.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia myyntiwarrantteja, joiden kohde-etuutena on STORA ENSO OYJ:n osake Päättymispäivänä automaattisesti toteutettavat

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, Haapavesi Y-tunnus:

Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, Haapavesi Y-tunnus: LUOTTOSOPIMUS 1. OSAPUOLET Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, 86601 Haapavesi Y-tunnus: 0184872-4 Haapaveden Vesi Oy (jäljempänä Luotonottaja) Perustettava yhtiö 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

TARGET2- Suomen Pankki Järjestelmän säännöt

TARGET2- Suomen Pankki Järjestelmän säännöt AUTOMAATTISIA VAKUUSTOIMINTOJA KOSKEVAT SÄÄNNÖT Määritelmät Näissä säännöissä tarkoitetaan 1. automaattisella vakuustoiminnolla (auto-collateralisation) euroalueen kansallisen keskuspankin keskuspankkirahassa

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI RAKENNUSLAUTAKUNTA PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT RAKENNUSLAUTAKUNTA 03.12.2009 34 PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

Takauksen saamisen edellytyksiä

Takauksen saamisen edellytyksiä Konvertointitakaus 868/2008 (HE 136/2008 vp) Voimaantulo 1.1.2009 Hyväksymisvaltuus valtion talousarviossa (2009: takausvastuun enimmäismäärä 1 miljardi ) Valtiokonttori päättää lainan hyväksymisestä takauslainaksi

Lisätiedot

NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT. 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista

NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT. 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista Nooa Säästöpankin Debentuurilaina I/2013 1 NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista Nooa Säästöpankin Debentuurilaina

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Kaustisen kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta sekä

Lisätiedot

YHTEENVETO LAINATARJOUKSISTA 2.3.2015

YHTEENVETO LAINATARJOUKSISTA 2.3.2015 1 YHTEENVETO LAINATARJOUKSISTA 2.3.2015 Danske Bank Oyj Kuntarahoitus Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj Laina-aika 1+ 9 vuotta 10 tai 15 vuotta 10 vuotta Lyhennykset Tasalyhennyksin puolivuosittain. Tasalyhennyksin

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) 24.9.2015 L 248/45 EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) 2015/1599, annettu 10 päivänä syyskuuta 2015, rahamarkkinatilastoista annetun asetuksen (EU) N:o 1333/2014 muuttamisesta (EKP/2015/30) EUROOPAN KESKUSPANKIN

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2005 EuroTaala

Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2005 EuroTaala Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2005 EuroTaala Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 10.3.2005 päivätyn

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS, L 337/55 EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS, tehty 6 päivänä joulukuuta 2001, rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien rahoitustulon jakamisesta tilikaudesta 2002 alkaen (EKP/2001/16)

Lisätiedot

Määräys osuuspankkien yhteenliittymän omien varojen ilmoittamisesta

Määräys osuuspankkien yhteenliittymän omien varojen ilmoittamisesta 1 (6) Osuuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisölle Määräys osuuspankkien yhteenliittymän omien varojen ilmoittamisesta Rahoitustarkastus antaa osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan 22/2009 08.12.2009 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Pörssitiedote 8.12.2009,

Lisätiedot

SANOMA OYJ Y-tunnus 15243611 Internet-osoite: sanoma.com

SANOMA OYJ Y-tunnus 15243611 Internet-osoite: sanoma.com SIJOITUSESITE SANOMA OYJ Y-tunnus 15243611 Internet-osoite: sanoma.com YRITYSTODISTUSOHJELMA 800.000.000 EUROA Sopimus yritystodistusten liikkeeseenlaskemisesta on allekirjoitettu 8.9.2003 ja sitä viimeksi

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. TARJOUS, asunto-osake Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. 2. Kaupan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain 105 :n sekä ulkomaisen luottoja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 7 a ja 9 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Annettu Korvaa Voimassa. Saamistodistusten arvonmuutos; euro- ja muut kuin euromääräiset erät (valuutoittain)

Annettu Korvaa Voimassa. Saamistodistusten arvonmuutos; euro- ja muut kuin euromääräiset erät (valuutoittain) VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Annettu Korvaa Voimassa 4.10.2004 1.1.2001 31.12.2007 alkaen KORKORISKI R Frekvenssi: Vastaustarkkuus: Palautusviive: Määrittelyistä

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. TARJOUS, kiinteistö Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

Laki. muutetaan luottolaitostoiminnasta 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1607/1993) Sidottu ja vapaa oma pääoma

Laki. muutetaan luottolaitostoiminnasta 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1607/1993) Sidottu ja vapaa oma pääoma EV 58/1997 vp - HE 4111997 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen luottolaitostoiminnasta annetun lain a siihen liittyvän lainsäädännön muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies.

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies. 1(8) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 3/2011 ja 4/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI FRONTIER MARKETS II Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Evli Pankki Oyj:n

Lisätiedot

Rekisteri- ja selvitysaikataulut Toimitusjohtajan päätös Tilinhoitajille Selvitysosapuolille Liikkeeseenlaskijan asiamiehille

Rekisteri- ja selvitysaikataulut Toimitusjohtajan päätös Tilinhoitajille Selvitysosapuolille Liikkeeseenlaskijan asiamiehille Rekisteri- ja selvitysaikataulut Toimitusjohtajan päätös Tilinhoitajille Selvitysosapuolille Liikkeeseenlaskijan asiamiehille Sääntöviite: 2.2.3, 4.1.5, 4.1.6 ja 4.1.7 Hyväksytty: 23.1.2015 Voimaantulo:

Lisätiedot

33 LIEDON SÄÄSTÖPANKKI PALVELUHINNASTO Osa 6 Arvopaperi- ja säilytyspalvelut

33 LIEDON SÄÄSTÖPANKKI PALVELUHINNASTO Osa 6 Arvopaperi- ja säilytyspalvelut 33 LIEDON SÄÄSTÖPANKKI 2 Sisällysluettelo 1 ARVOPAPERIKAUPPA... 3 1.1 Toimeksiannot konttoripalveluna Helsingin Pörssiin... 3 1.2 Toimeksiannot muihin pörsseihin... 3 1.3 Internet-arvopaperikaupankäynti

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUS TOIMENPIDEHINNASTO (5) Liite Dnro 9/040/2003 6, 21 (LLL 39, 5 )

RAHOITUSTARKASTUS TOIMENPIDEHINNASTO (5) Liite Dnro 9/040/2003 6, 21 (LLL 39, 5 ) RAHOITUSTARKASTUS TOIMENPIDEHINNASTO 1.10.2003 1 (5) RAHOITUSTARKASTUKSEN TOIMENPIDEMAKSUT Laki sijoituspalveluyrityksistä (SIPAL) luokka Poikkeuslupapäätös konsernitilinpäätöksen tai konsolidointiryhmän

Lisätiedot

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Korkosijoitukset Korkosijoituksiin luokitellaan mm. pankkitalletukset, rahamarkkinasijoitukset,

Lisätiedot

Määräys järjestämättömien ja muiden 0-korkoisten saatavien ilmoittamisesta

Määräys järjestämättömien ja muiden 0-korkoisten saatavien ilmoittamisesta Muutokset merkitty alleviivattuna 1 (6) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille Määräys järjestämättömien ja muiden 0-korkoisten saatavien ilmoittamisesta Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 8.4.2009 KOM(2009) 169 lopullinen 2009/0053 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Urjalan kunnan valtuuston päätös 18.6.2012 17 1 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Urjalan kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta,

Lisätiedot

YRITYSKIINNITYKSEN PANTTAUSSOPIMUS

YRITYSKIINNITYKSEN PANTTAUSSOPIMUS YRITYSKIINNITYKSEN PANTTAUSSOPIMUS 1. PANTINANTAJA Keski-Suomen Valokuituverkot Oy (y-tunnus: 2556709-7), osoite: Tuurinkyläntie 2, 63610 Tuuri (jäljemäpänä Pantinantaja ) 2. PANTINSAAJAT 1) kunta 2) kunta

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN MAA-AINESTAKSA LUKIEN

HEINOLAN KAUPUNGIN MAA-AINESTAKSA LUKIEN 1 HEINOLAN KAUPUNGIN MAA-AINESTAKSA 1.7.2006 LUKIEN Ympäristölautakunta 20.6.2006 95 2 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Maa-ainesten

Lisätiedot

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.5 Korkoriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. TARJOUS, kiinteistö Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

Valoen omavaraisuusaste, pääomalainat mukaan lukien, nousi vaihtovelkakirjalainan tultua kokonaan merkityksi arviolta noin 30 prosenttiin.

Valoen omavaraisuusaste, pääomalainat mukaan lukien, nousi vaihtovelkakirjalainan tultua kokonaan merkityksi arviolta noin 30 prosenttiin. Pörssitiedote 9.10.2015 klo 12.15 VALOEN VAIHTOVELKAKIRJALAINA I /2015 TULOS: VAIHTOVELKAKIRJALAINA MERKITTIIN KOKONAISUUDESSAAN. VALOEN OMAVARAISUUSASTE PÄÄOMALAINAT MUKAAN LUKIEN NOUSI ARVIOLTA NOIN

Lisätiedot

Tietoa sijoittajalle Kulujen vaikutus sijoituksen tuottoon

Tietoa sijoittajalle Kulujen vaikutus sijoituksen tuottoon Tässä tiedotteessa kerrotaan esimerkein JAM Advisors Oy:n (jäljempänä Yhtiö ) ja sen Asiakkaan (jäljempänä Asiakas ) välillä kulloinkin voimassa oleviin sijoituspalvelusopimuksiin ( jäljempänä Sopimus

Lisätiedot

OP-Asuntoluottopankki Oyj LAUSUNTO 1 (7)

OP-Asuntoluottopankki Oyj LAUSUNTO 1 (7) OP-Asuntoluottopankki Oyj LAUSUNTO 1 (7) 20.1.2012 Finanssivalvonnalle KIINNITYSLUOTTOPANKKITOIMINTAA KOSKEVA LUPAMENETTELY JA RISKIENHALLINTA SEKÄ RAPORTOINTI Finanssivalvonta on 18.11.2011 pyytänyt lausuntoamme

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMIS- TOIMINNAN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT. Laihian kunnanvaltuuston hyväksymä.

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMIS- TOIMINNAN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT. Laihian kunnanvaltuuston hyväksymä. 1 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMIS- TOIMINNAN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT Laihian kunnanvaltuuston 27.9.2010 73 hyväksymä. Laihian kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE EUROALUEEN RAHALAITOSTEN KORKOTILASTOJEN JULKISTAMINEN 1

LEHDISTÖTIEDOTE EUROALUEEN RAHALAITOSTEN KORKOTILASTOJEN JULKISTAMINEN 1 10 December 3 LEHDISTÖTIEDOTE EUROALUEEN RAHALAITOSTEN KORKOTILASTOJEN JULKISTAMINEN 1 Euroopan keskuspankki (EKP) julkaisee tänään ensimmäisen kerran uudet yhdenmukaistetut korkotilastot. Tilastotiedot

Lisätiedot

Inkoon Kunta Maa-ainestaksa

Inkoon Kunta Maa-ainestaksa Inkoon Kunta Maa-ainestaksa Hyväksytty Inkoon rakennus- ja ympäristölautakunnassa 12.11.2013 183 Otetaan käyttöön 1.12.2013 Sisällys 1 YLEISTÄ...2 2 TARKASTUSMAKSU...2 3 VALVONTAMAKSU...3 4 KUULEMINEN...4

Lisätiedot

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Sivu 1/5 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Nexstim Oyj:n nimitysvaliokunta on päättänyt esittää Nexstim Oyj:n (Yhtiön) varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 31.3.2016,

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut Maalahden kunnassa

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut Maalahden kunnassa Liite Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut Maalahden kunnassa Hyväksytty kunnanvaltuustossa 28.9.2017 114 Tulee voimaan 14.11.2017. 1 Soveltamisala

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

ALAVIESKAN KUNTA MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Hyväksytty Alavieskan kunnanvaltuustossa 13.2.2008, 5 Voimaantulo 1.4.2008 alkaen 1

Lisätiedot

Suomalaisten pankkien jälleenrahoitukselle myönnettävät väliaikaiset valtiontakaukset. Tiedotustilaisuus 12.2.2009, klo 16 Säätytalo

Suomalaisten pankkien jälleenrahoitukselle myönnettävät väliaikaiset valtiontakaukset. Tiedotustilaisuus 12.2.2009, klo 16 Säätytalo Suomalaisten pankkien jälleenrahoitukselle myönnettävät väliaikaiset valtiontakaukset Tiedotustilaisuus 12.2.2009, klo 16 Säätytalo Tilaisuuden agenda > Tilaisuuden avaus toimialajohtaja Teppo Koivisto

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI Tämä Listalleottoesitteen perusosan täydennysosa ( Täydennysosa ) täydentää

Lisätiedot