Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno"

Transkriptio

1 KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika kello 10:00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno jäsenet kuntaosapuoli Auvinen, Toni Auvinen, Hannu Lehkonen, Raine Taavitsainen, Satu Linnamurto, Saku Kivinen, Pirkko Mattila, Marita Kilpinen, Esko Rautio-Teijonmaa, Jaana Kupiainen, Aune Selenius, Pekka Häkkänen, Markku Sironen, Olli Pasanen-Harju, Virve Tiihonen, Hannu Hämäläinen, Maritta alueviranomaiset Jordan Jukka-Pekka Kämäräinen, Kari Kellokumpu, Matti Aro, Marja Kilpeläinen, Marjukka Häkkinen, Pekka Kosunen, Kirsi Alasuvanto, Timo Laakso, Heikki Toivakainen, Tuija Pulliainen, Juha Sillanpää, Pekka Raatikainen, Tea Turkia, Markku Rinta-Porkkunen, Antti Pilli-Sihvola, Yrjö järjestöosapuoli Kallio, Vesa Paajanen, Juha Kivivuori, Paula Suomalainen, Ritva Kääriäinen, Tuula Gustafsson-Pesonen, Anne Rouhiainen, Risto Karhinen, Pertti Smolander, Riitta Immonen, Jarmo Seila, Heikki Savolainen, Hannu Tiihonen, Marjatta Heikkinen, Jouko Wuorinen, Jarkko Lindroos, Lila asiantuntijat esittelijä sihteeri tekninen sihteeri tiedottaja Jurvelius, Juha Kemppinen, Helena Puurunen, Maija Teräsvirta, Heikki Tiitinen, Jorma Turkia, Markku Vehviläinen, Hannu Viialainen, Matti Koskinen, Riitta Ollikainen, Jukka Aarnio, Eero Löf, Christa Makkula, Hanna Huoviala, Tuula 1

2 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Liite Asia 105 Kokouksen avaus, yhteistyöryhmän kokoonpanomuutokset ja läsnäolijoiden toteaminen 106 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 107 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 108 Pöytäkirjantarkastajien valinta 109 liite 109 Katsaus ajankohtaisiin ohjelma-asioihin Osaamisteemaan kuuluvat hankkeet (4 kpl) 110 Juvenia Nuorisokasvatuksen osaamiskeskittymä (ESR) 111 Etelä-Savon toisen asteen koulutuksen kehittämishankkeen (UUSI PARADIGMA) käynnistäminen (EAKR) 112 VENTTIILI Etelä-Savon toisen asteen opiskelijoiden ammattiurien kehittämishanke (ESR) 113 World Class Materials (ESR) Yrittäjyysteemaan kuuluvat hankkeet (3 kpl) 114 EASTWOOD Puutuotealan itäsuomalainen kasvu- ja kehitysohjelma (EAKR) (ylimaakunnallinen hanke) 115 Nature Craft Etelä-Savo (ESR) (kielteinen esitys) 116 Travel Park Savonia (ESR) (kielteinen esitys) Matkailu- ja kulttuuriteemaan kuuluvat hankkeet (2 kpl) 117 Joroinen Hyvä kylä! (EAKR) (kielteinen esitys) 118 Linnankadun kehittämishanke (EAKR) Materiaali- ja ympäristöteeman hankkeet 119 (1 kpl) 119 Toimintaympäristöjen monitorointi- ja valvontajärjestelmien kehitysalusta (EAKR) 2

3 Hyvinvointiteeman hankkeet 120 (1 kpl) 120 Liike luo Elämää (ESR) 121 Muut asiat 122 Seuraava kokous Merk. Reino Matilainen Maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja 3

4 105 KOKOUKSEN AVAUS, YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOONPANOMUUTOKSET JA LÄSNÄ- OLIJOIDEN TOTEAMINEN Todetaan maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpano. 106 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: 107 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hyväksytään asialistan mukainen järjestys kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: 108 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Maakunnan yhteistyöryhmän pöytäkirjan tarkastaa kussakin kokouksessa valitut kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Yhteistyöryhmä valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: 4

5 109 Katsaus ajankohtaisiin ohjelma-asioihin - Kokouksessa kooste ajankohtaisista ohjelma-asioista: rakennerahasto-ohjelmien seurantakomiteat koolla rakennerahastoviestintä ohjelmakaudella hankehaku päättyy 30. toukokuuta muut ajankohtaiset asiat - Teemaesittelyistä vuorossa on katsaus osaamisteemaan Liite 109: Maakunnan yhteistyöryhmän työsuunnitelma Merkitään tiedoksi. Päätös 5

6 110 Juvenia Nuorisokasvatuksen osaamiskeskittymä (ESR) Hakija Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä Vastuuviranomainen Itä-Suomen lääninhallitus, sivistysosasto Ohjelma EAKR/ESR ESR Toimintalinja 3 Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Kuvaus Tavoite Hankkeessa on tarkoitus organisoida Juveniasta nuorisoalan osaamiskeskittymä, joka tuottaa ja koordinoi lasten ja nuorten elinoloihin liittyvää tiedontuotantoa, tarjoaa kunnille, järjestöille ja yrityksille lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyviä asiantuntijapalveluita ja toimii alan t&k toiminnan kansainvälistämiseksi. Hankkeen tavoitteena on synnyttää alalle pysyviä yhteistyörakenteita korkeakoulujen, toisen asteen oppilaitosten, t&k-organisaatioiden ja nuorisoalan käytännön toimijoiden välille. Sisältö ja toimenpiteet Hankkeen toimenpiteinä: 1. Käynnistetään ja vakiinnutetaan nuorisoalan osaamiskeskittymä Juvenian toiminta palvelemaan nuorisoalan koulutus-, tutkimus- ja kehittämistarpeita 2. Rakennetaan nuorisoalan korkeakoulutoimijoiden, t&k-organisaatioiden, kuntien, järjestöjen ja yritysten yhteistyöverkosto ja kansallisella ja kansainvälisellä tasolla nuorisoalan tutkimus- ja kehittämishankkeita, joihin saadaan myös maakunnan ulkopuolista rahoitusta 3. Tuotetaan uutta tietoa ja kehittämishankkeita itäsuomalaisten nuorten elinolojen, syrjäytymisen ehkäisyn ja aktiivisen kansalaisuuden teemoista. 4. Kehitetään ja toteutetaan nuorisoalan palvelutoimintaa (täydennyskoulutus-, t&k- ja asiantuntijapalvelut). 5. Toteutetaan alueellista tiedontuotantoa, ohjausta ja neuvontaa. Kohderyhmä Kohderyhmiä ovat alan koulutusorganisaatiot, t&k-organisaatiot, muut julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin organisaatiot. Välillisinä kohderyhminä ovat alan opetus- ja t&k-henkilöstö ja opiskelijat sekä itäsuomalaiset lapset, nuoret ja heidän perheensä. Kumppanuus Hanketta hallinnoi Mikkelin ammattikorkeakoulu ja se toteutetaan yhteistyössä Kuopion yliopiston, Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Humanistisen ammattikorkeakoulun (Kannuste) kanssa. Hanketta vahvistaa Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen kasvatustieteellinen osaaminen. Juvenia verkostoituu eri sidosryhmien kanssa. Keskeisiksi yhteistyökumppaneiksi ovat aiesopimuksin sitoutuneet Mikkelin kaupunki, Suomen Nuoriso-opisto, Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF ry., Suur-Savon 4h-piiri, Viola väkivallasta vapaaksi ry ja Suomen Nuorisotutkimusseura ry, jotka osallistuvat myös ohjausryhmätyöskentelyyn. OPM:n Juvenian yhteyteen resursoima kehittämispäällikön vakanssi lisää kehittämistyön valtakunnallista vaikuttavuutta. Pysyvät vaikutukset Mamk ylläpitää Juveniaa hankkeen päättymisen jälkeen. Taloudellisen perustan luovat seuraavat asiat: nuorisoalan aloituspaikkojen lisääminen neljäänkymmeneen, humanistisen alan ylemmän amk:n käynnistyminen, OPM:n resurssi alan kehittämistehtävään ja Juvenian toteuttama kehittämisja palvelutoiminta. 6

7 Budjetin erittely Hankehakemuksen kustannuksiin sisältyy Kuopion yliopistoon sijoittuva tutkimusprofessuuri, joka toteutetaan ostopalveluna yliopistolta. Tutkimusprofessuuria perustellaan sillä, että OPM:n rakenteelliset suuntaviivat paperissa yliopistojen keskeiseksi tehtäväksi linjataan ammattikorkeakoulujen tukeminen tutkimuksellisella osaamisella. Tutkimusprofessuurilla myös halutaan saada Juvenialle tehokkaampi tutkimuksellinen yhteistyö yliopiston kanssa sekä vahvistaa kansainvälisen tutkimusrahoituksen kanavoitumista Juvenian kautta alueelle. Rahoitustaulukko Hankkeen rahoitus Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht EU Kansallinen julk. rah valtio kunta muu kansall. julk. rah. Yksityinen rahoitus Tulorahoitus Kansall. laina EIB Hankkeen kesto Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta Itä-Suomen lääninhallituksen sivistysosasto suhtautuu hankkeeseen myönteisesti ja esittää hankkeelle ESR-rahoitusta Hanke soveltuu ESR-ohjelman sekä maakunnan yhteistyöasiakirjan painotuksiin. Osaamiskeskittymän vakiinnuttamiselle Mikkeliin luo realistista pohjaa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen aloittaminen Mikkelin ammattikorkeakoulussa vuoden 2009 syksyllä. Sihteeristökäsittely Sihteeristö puoltaa hanketta ja esittää, että maakunnan yhteistyöryhmälle esitellään puoltavan lausunnon antamista hankkeesta. Yhteistyöryhmä puoltaa hanketta. Sille voidaan myöntää rahoitusta (EU+ valtio yhteensä) enintään vuosille ESR-ohjelman toimintalinjassa 3 Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis- ja palvelujärjestelmien kehittäminen. Päätös 7

8 111 Etelä-Savon toisen asteen koulutuksen kehittämishankkeen (UUSI PARADIGMA) käynnistäminen (EAKR) Hakija Vastuuviranomainen Ohjelma EAKR/ESR Toimintalinja Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Etelä-Savon maakuntaliitto EAKR 2: Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen Kuvaus Suunnitteilla oleva Etelä-Savon toisen asteen koulutuksen kehittämishanke - UUSI PARADIGMA perustuu maakunnan toisen asteen koulutuksen strategiaan ja sen pohjalta laadittuun toimenpideohjelmaesitykseen. Kehittämishanke edistää toimenpideohjelman yhteensä neljää toimenpidekokonaisuutta, jotka ovat 1. Uusi paradigma, 2. Seudulliset toisen asteen kokonaisuudet, 3. Uusi opettajuus ja pedagoginen johtajuus sekä 4. Osaamisverkostot ja työelämäyhteistyö. Toimenpideohjelmassa ja kehittämishankkeessa uusi paradigma on tunnistettu avaintekijäksi, jonka toteutuminen tukee muissa toimenpidekokonaisuuksissa onnistumista. Uusi paradigma tarkoittaa käytännössä toisen asteen opiskelijan valinnan mahdollisuuksien laajaalaistamista käsittämään sekä lukio-opintoja että ammatillisia opintoja, mutta kuitenkin ns. duaalimallia noudattaen. Yhdistelmäopinnot valitsevat opiskelijat suorittavat siis joko lukiotutkinnon tai ammatillisen tutkinnon. Opiskelijat saavat opinnoistaan työelämän tarpeita aiempaa paremmin vastaavat työ- ja jatko-opintovalmiudet. Hankkeen tarkoituksena on käynnistää toisen asteen koulutuksen toimenpideohjelman toteuttaminen. Hankkeen laadullisena tavoitteena on: -Yhteinen, konkreettinen perusnäkemys toisen asteen koulutuksen toteuttamisesta opiskelijoita, työelämää ja myös kouluttajia itseään parhaiten hyödyttävällä tavalla. -Yhteinen käsitys ympäröivän yhteiskunnan opettajuudelle ja opiskelijoiden ohjaukselle asettamista uudistumispaineista sekä uudistumisen käynnistyminen. -Oppilaitosten keskinäisen sekä oppilaitosten ja työelämän välisen yhteistyön vahvistuminen ja vakiintuminen. Hankkeen toimenpiteet: -Yhteistyöstä, työnjaosta ja käytännön toimintatavoista sopiminen yhdistelmäopintojen suunnittelussa ja toteuttamisessa. -Sopiminen toisen asteen koulutuksen yhteistyön rakenteista (esim. maakuntaryhmä, seuturyhmä, teemaryhmät), kokoonpanoista, tehtävänjaosta sekä ryhmien toiminnan käynnistäminen. -Lukio-opintoja ja ammatillisia opintoja yhdistävien opinto-ohjelmien suunnittelu ja pilotointi. -Toisen asteen yhdistelmäopintoja koskevan viestintä- ja markkinointisuunnitelman laatiminen sekä viestinnän ja markkinoinnin toteuttaminen sen pohjalta. -Yhdistelmäopintojen kokoamista ja pilotointia sekä opintojen uudistumista tukevan tutkimus- ja valmennustyön sekä sitouttamis- ja levittämisseminaarien toteuttaminen. Hankkeen tulokset: Hankkeen avulla varmistetaan Etelä-Savon toisen asteen koulutuksen toimenpideohjelman toteutuksen käynnistyminen. Toimenpideohjelman mukaisen kehittämistyön kokonaistuloksena syntyy eteläsavolainen, verkostomaiseen toimintatapaan perustuva ja maakunnan avaintuotantoaloihin sekä osaamispohjaisiin kasvualoihin integroituva koko toisen asteen yhteinen koulutusmalli. 8

9 Rahoitustaulukko Hankkeen rahoitus Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht EU Kansallinen julk. rah valtio kunta muu kansall. julk. rah. 0 Yksityinen rahoitus Tulorahoitus Kansall. laina EIB Hankkeen kesto Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta Maakuntahallitus : Maakuntahallitus varautuu myöntämään Itä-Savon koulutuskuntayhtymälle Etelä-Savon toisen asteen koulutuksen kehittämishankkeen (UUSI PARADIGMA) käynnistäminen -hankkeeseen tukea Etelä-Savon maakuntaliiton myöntämisvaltuudesta valtion rahoitusosuutena enintään euroa EU:n osarahoituksena aluekehitysrahastosta enintään euroa Hakemukseen perustuvat, hyväksyttävät kustannukset tämän rahoituspäätöksen tarkoittamalla ajanjaksolla ovat euroa. Tuen osuus hankkeen kokonaiskustannuksista on 70 %. EU:n osarahoituksen osuus hankkeen julkisesta rahoituksesta on 46,2 %. Hankkeen hyväksytty kesto on Hanke kuuluu EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen Itä-Suomen EAKR - toimenpideohjelman toimintalinjaan 2: Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen. Mikäli maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyy hankkeen kuuluvaksi EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen Itä-Suomen EAKR -toimenpideohjelmaan hankkeen lopullisen rahoituspäätöksen tekee esittelijä maakuntahallituksen valtuutuspäätöksen nojalla. Sihteeristökäsittely Sihteeristö puoltaa hanketta ja esittää, että maakunnan yhteistyöryhmälle esitellään puoltavan lausunnon antamista hankkeesta. Yhteistyöryhmä puoltaa hanketta. Sille voidaan myöntää rahoitusta (EU+ valtio yhteensä) enintään vuosille EAKR-ohjelman toimintalinjassa 2 Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen ja osaamisrakenteiden vahvistaminen. Päätös 9

10 112 VENTTIILI Etelä-Savon toisen asteen opiskelijoiden ammattiurien kehittämishanke (ESR) Hakija Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä Vastuuviranomainen Itä-Suomen lääninhallitus, sivistysosasto Ohjelma EAKR/ESR ESR Toimintalinja 3 Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Kuvaus Tavoite Hankkeen tavoitteena on vastata ammatillisen koulutuksen ja työelämän haasteeseen ammattitaitoisten nuorten saamiseksi mahdollisimman nopeasti koulutuksen kautta työelämään. Venttiili-hankkeen tavoitteena on kehittää toisen asteen ammatillista koulutusta niin, että se pystyy tuottamaan tehokkaasti työelämän tarpeita vastaavaa osaamista. Hankkeessa varmistetaan sekä nuorten että aikuisten yksilöllisten opintopolkujen toteutuminen heidän valintojensa mukaan. Oppilaitoksiin luodaan modulirakenteinen opintotarjonta (uraohjaus-malli), joka on sekä ammatillisen koulutuksen että lukioopiskelijoiden käytettävissä. Tulokset Projektin tuloksena ammatilliseen koulutukseen syntyy monimuotoisia perustutkinnon suorittamisväyliä. Nämä toteutuvat käytännössä modulirakenteisena opintotarjontana eli ura-ohjausmallina ja perustutkintohautomona sekä palveluohjausmallina. Venttiili-hankkeessa luodaan kaikille toisen asteen opiskelijoille vaihtoehtoisia urapolkuja. Urapolkuja ovat mm. lukio-, taitaja-, yrittäjyys-, moniosaaja- ja kansainvälisyyspolku. Niiden rakentamisessa hyödynnetään uusia/uudistettavia opetussuunnitelmia. Urapolut rakennetaan työelämälähtöisesti yhteistyössä työelämäverkostojen ja -edustajien kanssa. Sisältö ja toimenpiteet Hankkeessa luodaan, mallinnetaan ja toteutetaan työelämän tarpeita vastaavia vaihtoehtoisia urapolkuja, jotka pilotoidaan eteläsavolaisissa toisen asteen oppilaitoksissa ja niiden muodostamissa työelämäyhteistyöverkostoissa. Toteutettavia urapolkuja ovat mm. lukio-, taitaja-, yrittäjyys-, moniosaaja- ja kansainvälisyyspolut, jotka suunnitellaan yhdessä työelämän kanssa. Hankkeessa kehitetään perustutkintohautomot ja järjestetään palveluohjausta erityistä tukea ja ohjausta tarvitseville opiskelijoille perustutkinnon suorittamisen varmistamiseksi ja työllistymisen edistämiseksi. Kohderyhmä Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat toisella asteella opiskelevat nuoret ja aikuiset Etelä-Savossa. Lisäksi keskeisenä kohderyhmänä ovat hankkeessa järjestettävään työpaikkaohjaajakoulutukseen osallistuvat henkilöt. Kumppanuus Etelä-Savon ammattiopiston lisäksi osatoteuttajina hankkeessa ovat Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto sekä Pieksämäen ammattiopisto. Mukana ovat työelämäyhteistyöverkostot, jotka osallistuvat urapolkujen suunnitteluun sekä työpaikkaohjaajakoulutuksiin. 10

11 Pysyvät vaikutukset Projektin tuloksena syntyvät ammatilliset urapolut, uudet ohjauksen toimintamallit sekä perustutkintohautomo jäävät pysyväksi toiminnaksi osallistuvissa oppilaitoksissa. Hankkeen tuloksena myös lukiot voivat tarjota opiskelijoilleen urapolkujen opintotarjontaa valinnaisina kursseina. Mallit ovat monistettavissa vastaaviin toimintaympäristöihin. Rahoitustaulukko Hankkeen rahoitus Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht EU Kansallinen julk. rah valtio kunta muu kansall. julk. rah. Yksityinen rahoitus Tulorahoitus Kansall. laina EIB Hankkeen kesto Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta Itä-Suomen lääninhallituksen sivistysosasto suhtautuu hankkeeseen myönteisesti ja esittää hankkeelle EU-rahoitusta Hanke on maakunnan painostusten ja ESR:n toimintalinja 2 mukainen. Hanke tukee lisäksi OPM:n valtakunnallisten kehittämisohjelman sisältöjä. Ammatilliset urapolut ja uusi ammatillisen toisen asteen ohjauksen toimintamalli edistävät opiskelijoiden kiinnittymistä koulutukseen ja koulutuksen läpäisyä sekä osaamisen kehittymistä ja työllistymistä. Hanke parantaa alueen työ- ja elinkeinoelämän mahdollisuuksia saada osaavaa työvoimaa. Sihteeristökäsittely Sihteeristö puoltaa hanketta ja esittää, että maakunnan yhteistyöryhmälle esitellään puoltavan lausunnon antamista hankkeesta. Yhteistyöryhmä puoltaa hanketta. Sille voidaan myöntää rahoitusta (EU+ valtio yhteensä) enintään vuosille ESR-ohjelman toimintalinjassa 3 Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis- ja palvelujärjestelmien kehittäminen. Päätös 11

12 113 World Class Materials (ESR) Hakija Lappeenrannan teknillinen yliopisto Vastuuviranomainen Itä-Suomen lääninhallitus, sivistysosasto Ohjelma EAKR/ESR ESR Toimintalinja 3 Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Kuvaus Lappeenrannan teknillisen yliopiston ASTRaL -laboratorio keskittyy materiaalitekniikan tutkimuksessa ohutkalvopinnoitustekniikoihin ja -materiaaleihin sekä niiden karakterisointiin. Ohutkalvopinnoitusmenetelmistä laboratorio on erikoistunut atomikerroskasvatukseen (ALD) ja magnetroni sputterointiin. Tavoite Hankkeen päällimmäisenä tavoitteena on osaamistason nosto, erityisesti pk-yritysten henkilöstön osaamisen kasvattaminen ja alueellisen kilpailukyvyn lisääminen. Tavoitteisiin päästään luomalla pysyviä innovaatiorakenteita ja osaamista sekä huolehtimalla osaamisen siirtämisestä elinkeinoelämän hyödyksi. Projektilla pyritään luomaan Mikkeliin vakaat ja pysyvät toiminnanrakenteet omaava ja kansainvälisesti tunnettu innovaatioympäristö ja tutkimuskeskus, joka vahvistaa työelämän toimivuutta ja tuottavuutta materiaaliteknologian alalla. Projektin tuloksena maakunnassa valitulle osaamispohjaiselle kasvualueelle ja kärkiosaamisalalle syntyy alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyömalleja ja verkostoja tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden, työelämän ja muiden toimijoiden välille Tulokset Osaamisen siirto yrityksille koulutuksen, käytännön kurssien, seminaarien ja lisääntyneen yleisen vuorovaikutuksen muodossa tulee olemaan hankkeen ensisijaisia toimenpiteitä. Tutkimustyön tuloksena syntyvät kansainväliset julkaisut, patentit, uudet materiaalit ja prosessit tulevat olemaan työkaluja sekä yritysten kilpailukyvyn nostamiselle että tutkimukselle ja koulutukselle alueella ja laajemmaltikin. Laadukas yliopistotasoinen tutkimusyksikkö tulee tuottamaan 24 kansainvälistä julkaisua ja 2 väitöskirjaa vuodessa. Projektin toiminnan perustalle rakentuva tutkimustoiminta ylläpitää 12 erillishanketta vuosittain. Sisältö ja toimenpiteet Projektin rahoituksella tuetaan toimenpiteitä, joilla alueella toimivien yritysten tarve määritellään kilpailukyvyn nostoamiseksi, kasvatetaan osaamista ja siirretään osaaminen yrityksille. Yritysten tarpeen määrittelyn työkaluja ovat mm. yrityksille pidettävät esitykset, yritysten kanssa käytävät kehityskeskustelut ja alan kehityksen yleinen seuranta mm. kansainvälisissä konferensseissa ja seminaareissa ja verkostoitumisella. Osaamistason ja sitä kautta kilpailukyvyn kasvattaminen tapahtuu yritysten kanssa tehtävien tutkimus- ja kehityshankkeiden, konsultoinnin ja yrityksille suunnatun koulutustoiminnan kautta. Yritysten kanssa tehtävällä yhteistyöllä pyritään kehittämään mm. ohutkalvopinnoitteita sensorisovelluksiin haitallisten ja myrkyllisten kaasujen havaitsemiseen (Environics Oy), bioyhteensopivia materiaaleja biolääketieteessä hyödyntämiin tuotteisiin (Medifiq Oy), kehittyneitä ohutkalvopinnoitusmenetelmiä kuten plasma-avusteinen atomikerroskasvatus (Beneq Oy) ja aluspinnoitteita oksidipinnoitteiden adheesion parantamiseksi (Savcor Oy). Kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa jatketaan mm. osallistumalla kansainvälisiin konferensseihin, yritysvierailuin ja järjestämällä kansainvälisiä seminaareja paikkakunnalla yhdessä alueellisten toimijoiden kanssa. 12

13 Kohderyhmä Projektin kohderyhmään kuuluvat erityisesti yritykset Mikkelissä, Etelä-Savossa ja Itä-Suomessa. Tämän lisäksi kohderyhmään kuuluvat kansalliset ja kansainväliset materiaalitekniikan alalla toimivat ja sitä hyödyntävät yritykset, joiden kanssa yhteistyö on aloitettu EU:n tavoite-1 ohjelmakauden aikana. Hanketta tukevat yrityksistä Savcor Oy, Environics Oy ja Beneq Oy. Kaikki edellä mainitut yritykset hyödyntävät liiketoiminnassaan ASTRaL -laboratorion tutkimusalaan kuuluvia teknologioita. Hanketta on esitelty myös muille yhteistyöyrityksille ja organisaatioille, joille halutaan säilyttää mahdollisuus liittyä hankkeeseen ja sen toimintaan myöhemmin. Kumppanuus - Mikkelin kaupunki kunnallisena toimijana - Mikkelin teknologiakeskus tutkimuksen ja elinkeinoelämän välisenä linkkinä - Mikkelin yliopistokeskus yliopistollisen tutkimuksen ja koulutuksen koordinaattorina Mikkelissä - Mikkelin ammattikorkeakoulu materiaalitekniikan laboratoriopalveluiden toteuttajana - Kansainväliset yhteistyöyliopistot ja tutkimusintituutit: Sheffield Hallam University (UK), Sung Kyung Kwan University (Etelä-Korea) ja Indian Institute of Science (Intia) - Yhteistyöverkostot (esim. BalticNet) Pysyvät vaikutukset Projektin avulla saavutetaan korkeampi tietämyksen ja osaamisen taso yhdellä maakunnassa valituista kärkiosaamisaloista, materiaaliteknologiassa. Projektissa tullaan tutkimustulosten pohjalta kehittämään uusia pinnoitusteknologian prosesseja, joita yritykset voivat hyödyntää liiketoiminnassaan kilpailukyvyn lisäämiseksi. Projektissa tullaan kehittämään tiedollista pääomaa kuten patentteja. Esimerkkeinä mahdollisista uusista kehitettävistä tuotteista mainittakoon aikaisemman ohjelmakauden aikana kehitetty patenttihakemukseen johtanut uudenlainen ALD pinnoitusreaktori yhteistyössä ASTRaL -laboratorion ja Beneq Oy:n kanssa tai matalanlämpötilan vaativat pinnoitusprosessit kuten esimerkiksi uusi lisäarvoa tuottava pinnoite biolääketieteessä käytettäviin tuotteisiin. Rahoitustaulukko Hankkeen rahoitus Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht EU Kansallinen julk. rah valtio kunta muu kansall. julk. rah. Yksityinen rahoitus Tulorahoitus Kansall. laina EIB Hankkeen kesto Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta Itä-Suomen lääninhallituksen sivistysosasto suhtautuu hankkeeseen myönteisesti ja esittää hankkeelle EU-rahoitusta Hanke toteuttaa ohjelma-asiakirjan toimintalinja 3 mukaista toimintaa. Projektitoiminnalla kehitetään innovaatioympäristöjä ja- verkostoja sekä edistetään korkeakoulujen ja yritysten verkostoitumista, hankkeen toimenpiteillä siirretään osaamista pkyritysten käytettäväksi ja tehostetaan alueen yritysten kilpailukykyä. Sihteeristökäsittely Sihteeristö puoltaa hanketta ja esittää, että maakunnan yhteistyöryhmälle esitellään puoltavan lausunnon antamista hankkeesta. Yhteistyöryhmä puoltaa hanketta. Sille voidaan myöntää rahoitusta (EU+ valtio yhteensä) enintään vuosille ESR-ohjelman toimintalinjassa 3 Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis- ja palvelujärjestelmien kehittäminen. Päätös 13

14 114 EASTWOOD Puutuotealan itäsuomalainen kasvu- ja kehitysohjelma (EAKR) (ylimaakunnallinen hanke) Hakija Vastuuviranomainen Ohjelma EAKR/ESR Toimintalinja Mikkelin teknologiakeskus Oy Etelä-Savon maakuntaliitto EAKR 2: Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen Hankkeen kuvaus Kyseessä on Etelä-Savon maakuntaliiton hallinnoimana toteutettava Itä-Suomen (Etelä-Savo, Kainuu, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo) maakuntien yhteishanke. Itä-Suomen maakuntaliittojen sopimien yhteishankkeiden pelisääntöjen mukaan (Mkj 19, ) hakijaorganisaation alueen maakuntaliitto toimii päätöstä valmistelevana viranomaisena. Etelä-Savon maakuntaliitto tekee tässä tapauksessa koko hankkeesta rahoituspäätöksen käyttäen siihen omaa myöntövaltuuttaan, mikä otetaan huomioon EAKR-ohjelman seuraavien vuosien yhteistyöasiakirjojen valmistelussa maakuntien välissä kulmaluvuissa. Eastwood on Itä-Suomen puutuotetoimialan kasvu- ja kehitysohjelma, jonka tuotoksena syntyy yrityskehityshankkeita. Eastwood on yksi PuuSuomi -ohjelman neljästä suuralueohjelmasta. Eastwood mahdollistaa yhteisten, hyväksi havaittujen toimintamallien monistamisen yhteisiksi toimintamalleiksi koko Itä-Suomen alueelle, sekä mahdollistaa kehittämistä tukevien voimavarojen yhdistämisen. Eastwood -makrohanke laajentaa maakuntien sisällä tapahtuvan vuorovaikutuksen koko Itä-Suomen kattavaksi systemaattiseksi tiedon siirroksi ja viestinnäksi. Eastwood hankkeen koordinoinnista, hallinnosta ja johtamisesta vastaa ohjelmajohtaja Mikkelin teknologiakeskus Oy:ssä. Lisäksi hankkeella on alueyksiköitä, joissa kehittämispäälliköt vastaavat Eastwood -hankkeen toteuttamisesta omalla alueellaan. Kehittämispäälliköt sijoittuvat Savonlinnan seudun kuntayhtymään (Etelä-Savo), Kainuun Etu Oy:öön (Kainuu), Aluekehityssäätiöön (Pohjois-Savon pohjoisosa) ja Sisä-Savon seutuyhtymään (Pohjois-Savon eteläosa). Joensuun Tiedepuisto Oy (Pohjois-Karjala) osallistuu hankkeen alueosioon Carelian Business Booster kasvuohjelma (CBB) - hankkeella, jota Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on päättänyt rahoittaa. Näin ollen CBB hanke toimii Eastwood -hankkeen alueellisena liitännäishankkeena. Koordinaatioyksikkö ja em. alueyksiköt tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään. Eastwood -hankkeen tavoitteena on: - Puutuotealalla toimivien ja niitä palvelevien yritysten kilpailukyvyn ja volyymin kasvu - Puutuotealalla toimivien tuotannollisten ja palveluyritysten osaamisintensiivisen liiketoiminnan kasvu (jalostusarvon nostaminen). - Itä-Suomessa toimivan puutuotealan koulutus- ja tutkimustoiminnan edistäminen, jotta se on hyvin koordinoitua ja resurssit ovat käytössä. - Alan imago on hyvä. Eastwood hankkeen toimintalinjoja valittaessa on huomioitu Puu-Suomen Itä-Suomi - painotukset ja Asumisen klusteriohjelman linjaukset. Eastwoodin toimintalinjat ovat seuraavat: TOIMINTALINJA 1.: Osaaminen Edellytys yrityksen kehittymiselle on jatkuva osaamisen kasvu yrityksen sisällä. Eastwoodin tehtävänä on yhdessä yhteistyökumppaneiden (mm. TE-keskus, oppilaitokset) kanssa suunnitella, etsiä, räätälöidä ja järjestää tätä yritysten tarvitsemaa henkisen pääoman kasvattamiseen tarvittavaa koulutusta ja valmennusta. Asiakastarpeiden selvittäminen 14

15 edellyttää aktiivista kenttätyötä, joka on EW kehittämispäälliköiden yksi keskeinen tehtäväalue. TOIMINTALINJA 2.: Uudet tuotteet, palvelut Uutta innovatiivista, osaamiseen perustuvaa liiketoimintaa syntyy parhaiten tutkimuksen, koulutuksen ja yritystoiminnan rajapinnassa. EW ohjelmajohtajan ja kehittämispäälliköiden keskeinen tehtävä on pystyä aktivoimaan yrityksiä tuote- ja palvelukehitykseen, sekä auttaa yrityksiä verkottumaan toisten yritysten ja T&K -toimijoiden kanssa. TOIMINTALINJA 3.: Kansainvälistyminen, vienti Yrittäjiltä saadun palautteen mukaan yksi tärkeimmistä puutuotealan yritysten kehittämisen painopistealueista on kansainvälistyminen ja vienti. Alalla ymmärretään, että vaikka yrityksellä itsellään ei olisikaan suoraa vientiä, yhä useamman yrityksen jalosteet kohtaavat globaalin kilpailun myös Suomessa. Eastwood panostaa itäsuomalaisen puutuotetoimialan kansainvälistymiseen mm. luomalla suhteet ja kanavat Venäjän rakentamismarkkinoille (FINPARK alue Pietarissa) Eastwood toiminnan kohderyhmänä ovat Itä-Suomessa toimivat puutuotealan kehitys- ja kasvuhakuiset yritykset koostaan riippumatta. Eastwood toiminnan kohderyhmänä ovat myös puutuotealaa palvelevat yritykset ja rakennusliikkeet. Puutuotealaa palvelevia yrityksiä ovat mm. insinööri- ja arkkitehtitoimistot, sisustussuunnittelijat, muotoilijat jne. Eastwoodissa yrittäjillä on selkeä rooli hankkeiden ideoinnissa. Eastwoodin tehtävänä on aktivoida maakunnallisia/ seutukunnallisia, pääosin yrittäjistä koostuvia puutuotealan neuvottelukuntia/yritysryhmiä. Neuvottelukunnassa/ yritysryhmässä ideoidaan päälinjojen sisään mahtuvista, yhteisistä hankkeista. Eastwoodin tavoitteena on juurruttaa neuvottelukuntiin ja yritysryhmiin perustuva yhteistyö pysyväksi toimintamalliksi yritysten ja kehittämisorganisaatioiden välille. Rahoitustaulukko (koko Itä-Suomi) Hankkeen rahoitus Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht EU Kansallinen julk. rah valtio kunta muu kansall. julk. rah. Yksityinen rahoitus Tulorahoitus Kansall. laina EIB Avustusten osuus on 66,9 % hankkeen kokonaiskustannuksista. EU:n osarahoitus on 42,7 % hankkeen julkisesta rahoituksesta. Maakunnittainen jako (huomioidaan tulevissa MYAKeissa): EU+valtio Yhteensä Etelä-Savo Kainuu Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Yhteensä

16 Etelä-Savon ja Kainuun laskennallinen osuus on 23,2 % ja Pohjois-Savon 46,3 %. Pohjois- Karjala osallistuu ainoastaan Eastwood -hankkeen koordinaatio-osion kustannuksiin, joten Pohjois-Karjalan laskennallinen osuus on 7,4%. Hankkeen kesto Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta Maakuntahallitus varautuu myöntämään Mikkelin teknologiakeskus Oy:lleEASTWOOD hankkeeseen tukea valtion rahoitusosuutena enintään euroa EU:n osarahoituksena aluekehitysrahastosta enintään euroa Hakemukseen perustuvat, hyväksyttävät kustannukset tämän rahoituspäätöksen tarkoittamalla ajanjaksolla ovat euroa. Tuen osuus hankkeen kokonaiskustannuksista on 66,9 %. EU:n osarahoituksen osuus hankkeen julkisesta rahoituksesta on 42,7 %. Hankkeen hyväksytty kesto on Hanke kuuluu EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen Itä-Suomen EAKR - toimenpideohjelman toimintalinjaan 2. Mikäli maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyy hankkeen kuuluvaksi EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen Itä-Suomen EAKR -toimenpideohjelmaan hankkeen lopullisen rahoituspäätöksen tekee vuosittain esittelijä maakuntahallituksen valtuutuspäätöksen nojalla. Sihteeristökäsittely Sihteeristö puoltaa hanketta ja esittää, että maakunnan yhteistyöryhmälle esitellään puoltavan lausunnon antamista hankkeesta. Yhteistyöryhmä puoltaa hanketta. Sille voidaan myöntää rahoitusta (EU+ valtio yhteensä) enintään vuosille EAKR-ohjelman toimintalinjassa 2 Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen ja osaamisrakenteiden vahvistaminen. Päätös 16

17 115 Travel Park Savonia (ESR) (kielteinen esitys) Hakija Vastuuviranomainen Ohjelma EAKR/ESR Toimintalinja Haaga Instituutti -säätiö / Haaga-Perho TE-keskus ESR 1 Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kuvaus Matkailualan yrityshautomo ja kasvukiihdyttämö Travel Park Savonia luo kehitysympäristön Etelä- Savoon aloittaville matkailualan yrittäjille ja yritysideoille sekä synergisestä yhteistoiminnasta hyötyville yrityksille. Travel Park toimii Public-Private -partneriuteen perustuvalla elinkeinovetoisella kehitysympäristökonseptilla. Konsepti on osoittautunut toimivaksi tavaksi edistää alueellista, toimialasidonnaista yritystoimintaa. Tästä osoituksena ovat joukko menestyviä matkailualan yrityksiä sekä erilaiset julkiset tunnustukset, joita itse konsepti on saanut. Travel Park Savonian tehtävänä on auttaa yrityksiä menestymään. Toiminnan kulmakivenä on yritysvalmiuksien parantaminen toimintamuotoinaan yrityskohtainen konsultointi, yhteiset koulutustilaisuudet, benchmarking-matkat ja tapaamiset. Kun yritykset ovat taloudellisesti terveitä, hautomo aktivoi yrityksiä yhteistoimintaan. Yhteistyö on tärkeää, koska se säästää kustannuksia ja tuo lisäliikevaihtoa jokaiselle yritysten yhteistyöverkostoihin kuuluvalle. Käytännön toiminta perustuu pitkäjänteiseen yrityskonsultointiin, yhteiseen koulutukseen (mm. LaatuTonni), markkinoinnin ja myyntityön tukemiseen sekä yritysten yhteisten hankkeiden läpiviennin varmistamiseen. Rahoitustaulukko Hankkeen rahoitus Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht EU Kansallinen julk. rah valtio kunta muu kansall. julk. rah. Yksityinen rahoitus Tulorahoitus Kansall. laina EIB Hankkeen kesto Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta Etelä-Savon TE-keskus ei puolla hankkeen rahoittamista ESR-ohjelmasta. Etelä-Savon TE-keskus on aiemmalla ohjelmakaudella rahoittanut kahta Travel Park kokonaisuuteen liittynyttä kehittämishanketta, joista saatujen tulosten pohjalta ko. toiminnan jatkamista ei nähdä tarpeellisena. Sihteeristökäsittely Sihteeristö ei puolla hanketta vastuuviranomaisen esittämiin perusteluihin pohjautuen ja esittää, että maakunnan yhteistyöryhmälle ei esitellä puoltavan lausunnon antamista hankkeesta. Yhteistyöryhmä ei puolla hanketta vastuuviranomaisen esittämiin perusteluihin nojautuen. Päätös 17

18 116 Nature Craft Etelä-Savo (ESR) (kielteinen esitys) Hakija Vastuuviranomainen Ohjelma EAKR/ESR Toimintalinja Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy TE-keskus ESR 1 Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kuvaus Tavoitteet: Hankkeen tavoitteena on tukea ja kehittää taidekäsityö/design-, elintarvike- ja kultturialan mikro- ja pk-yrityksiä sähköiseen toimintaympäristöön, liiketoimintaan ja kansainvälistymiseen liittyvissä kysymyksissä. Yritysten liiketoimintaosaamisen, tuotevalmistuksen, markkinointiviestinnän ja myyntikonseptien kehittäminen siten, että yrittäjät menestyvät kansainvälisillä markkinoilla. Tuotedifferentiointi ja massatuotannosta siirtyminen kohti erikoistunutta tarjontaa, jossa katerakenne paranee. Myyntikanavien rakentaminen ensin Saksaan ja saksankieliseen Eurooppaan. Ostamisen kulttuurimuutokseen reagoiminen mm. mahdollistamalla korkean laadun, yksilöllisyyden ja korkean hinnan tuotteita mm. verkkokaupan kautta. Hanke tuottaa uusia innovaatioita, uutta tietoa ja hyviä käytäntöjä maakunnallisesti ja valtakunnallisesti. Hankkeessa luodaan mikro- ja pk -yritysten käyttöön toimintamalli, joka voidaan monistaa ja jota voidaan soveltaa myös muilla toimialoilla.toimenpiteet: Best Practice -mallin käyttöönotto Etelä-Savossa. Uusien hyvien käytäntöjen luominen ja juurruttaminen. Maakuntien välinen tuotekehitys- ja verkostoyhteistyö. Laadunvalvontajärjestelmien kehittäminen ja käyttöönotto. Uusien työkalujen kehittäminen yritysten sähköiseen liiketoimintaan: yhteinen www-sivusto, intranet -tietopankki, asiantuntijapankki ym. Yritysten kansainvälistymisen mahdollistaminen, koemarkkinoinnit ja testaukset Suomessa ja saksankielisessä Euroopassa (messut, myyntinäyttelyt, joulutorit, shopinshopit, muut tapahtumat) Tulokset: Kasvavat vientiyritykset, joiden tuotteiden ostettavuus on parantunut ja henkilöstön vientikauppataidot kohonneet. Tuotteet ovat erikoistuneet vastaamaan kansainvälisten markkinoiden kysyntää. Yritysten toimintaympäristö liiketoiminta ja osaaminen ovat vahvistuneet. Syntynyt pysyviä asiakaskontakteja ja vientikanavia. Liiketoimintaan on luotu uusia toimintamalleja ja yritykset toimivat osana laajaa yritysverkostoa. Rahoitustaulukko Hankkeen rahoitus Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht EU Kansallinen julk. rah valtio kunta muu kansall. julk. rah. Yksityinen rahoitus Tulorahoitus Kansall. laina EIB Hankkeen kesto

19 Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta Etelä-Savon TE-keskus suhtautuu hankkeeseen kielteisesti. Hanke on kustannuksiltaan ylimitoitettu ja yksityisten yritysten rahoitusosuus suhteessa kokonaiskustannuksiin ja hankkeen toimenpiteisiin on riittämätön. TE-keskus on neuvotellut hankehakemuksesta toteuttajan kanssa ja esittänyt kustannusarvion karsimista toimenpiteiden jatkuvuuden kannalta realistiseen suuntaan. Näissä neuvotteluissa ei päästy molempia osapuolia tyydyttävään lopputulokseen. Sihteeristökäsittely Sihteeristö ei puolla hanketta vastuuviranomaisen esittämiin perusteluihin pohjautuen ja esittää, että maakunnan yhteistyöryhmälle ei esitellä puoltavan lausunnon antamista hankkeesta. Yhteistyöryhmä ei puolla hanketta vastuuviranomaisen esittämiin perusteluihin nojautuen. Päätös 19

20 117 Joroinen Hyvä kylä! (EAKR) (kielteinen esitys) Hakija Vastuuviranomainen Ohjelma EAKR/ESR Toimintalinja Joroisten kunta Maakuntaliitto EAKR 3 Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen Kuvaus Joroinen -Hyvä Kylä! -hankkeella vaikutetaan väestön vähenemisen pysähtymiseen, ostovoiman turvaamiseen ja suuntaamiseen paikkakunnalle, nykyisen keskusta-alueen markkina-arvon kohoamiseen, palveluiden turvaamiseen ja kuntatalouden pitämiseen vakaana. Matkailuosiolla saadaan Joroisiin ympärivuotista majoituskapasiteettia, jota tällä hetkellä puuttuu. Hankkeessa tehdään kokonaisvaltainen kehittämissuunnitelma, jossa on useita osa-alueita. Tämä, Joroisten Master Plan, käsittää maantieteellisesti laajan alueen, lähtien kunnan nykyisestä keskustaajamasta päättyen golfin alueen taakse rakennettaviin loma-asuntoalueisiin. Hankkeen tulokset kehittävät kunnan rakenteellista uusiutumista, luovat pohjaa laajenevalle yritystoiminnalle matkailun ja palveluidenyritysten toimialoilla. Samalla syntyy laaja yhteistyöverkosto, jonka osaamistaso ja halu toimia verkostomaisesti on noussut. Rahoitustaulukko Hankkeen rahoitus Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht EU Kansallinen julk. rah valtio kunta muu kansall. julk. rah. 0 Yksityinen rahoitus 0 Tulorahoitus 0 Kansall. laina 0 EIB 0 Hankkeen kesto Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta Maakuntahallitus ( ) päättää, että Joroisten kunnan Joroinen Hyvä kylä! hankkeelle ei myönnetä rahoitusta Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) Itä-Suomen toimenpideohjelmasta. Asia tullaan tarkastelemaan erityisesti matkailun kehittämisen näkökulmasta tulevaisuudessa yhteistyössä Varkauden ja Pohjois-Savon kanssa. Sihteeristökäsittely Sihteeristö ei puolla hanketta vastuuviranomaisen esittämiin perusteluihin pohjautuen ja esittää, että maakunnan yhteistyöryhmälle ei esitellä puoltavan lausunnon antamista hankkeesta. Yhteistyöryhmä ei puolla hanketta vastuuviranomaisen esittämiin perusteluihin nojautuen. Päätös 20

21 118 Linnankadun kehittämishanke (EAKR) - Hankkeesta voidaan tehdä rahoituspäätös sihteeristökäsittelyn jälkeen (tiedoksi merkittävä hanke) Hakija Vastuuviranomainen Ohjelma Toimintalinja Savonlinnan kaupunki, Liikelaitosten keskus Etelä-Savon ympäristökeskus EAKR 3 Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen Kuvaus Hankkeen tarkoituksena on kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ympäristön ja rakennusten säilyttäminen ja osittainen ennallistaminen. Tavoitteena on alueen vetovoimaisuuden, houkuttelevuuden ja saavutettavuuden parantaminen sekä kulttuuri- ja kotiseutuidentiteetin lisääminen. Hanke parantaa alueella toimivien yritysten toimintaedellytyksiä ja liikeimagoa. Projektin kohdealue on Savonlinnan matkailun ydinaluetta. Hanke kuuluu Savonlinnan kaupungin strategisiin päämääriin (Savonlinnan kaupungin strategialuonnos 2007). Hanke jakautuu kolmeen vaiheeseen, joista tällä hakemuksella anotaan avustusta ensimmäiseen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa kunnostetaan Linnankadun 13:n piharakennus myyntimakasiiniksi. Muista hankealueen piharakennuksista tehdään ennallistamisselvitykset ja alustavat korjaussuunnitelmat. Ensimmäiseen vaiheeseen kuuluu myös katualueiden pintojen rakentaminen: Kavassitie ja Eerikinkatu välillä Linnankatu-Brahenaukio sekä Linnankadun loppuosan käynnistäminen Rahoitustaulukko Hankkeen rahoitus Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht EU Kansallinen julk. rah valtio kunta muu kansall. julk. rah. Yksityinen rahoitus 0 Tulorahoitus Kansall. laina EIB Hankkeen kesto 2008 Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta Etelä-Savon ympäristökeskus suhtautuu hankkeen rahoitukseen myönteisesti. Hakijan tulee kuitenkin esittää nyt toteutettavien rakennusten ja katujen kunnostussuunnitelmat, ennen kun ympäristökeskus tekee päätöksen. Hanke on käsitelty matkailun ja kulttuurin teemaryhmässä, joka on suhtautunut hankkeeseen myönteisesti. Sihteeristökäsittely Sihteeristö puoltaa hanketta ja vie puoltonsa maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi. Merkitään tiedoksi Päätös 21

22 119 Toimintaympäristöjen monitorointi- ja valvontajärjestelmien kehitysalusta (EAKR) Hakija Vastuuviranomainen Ohjelma Toimintalinja Kuopion yliopisto Tekes EAKR 2: Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen Kuvaus: Nykyihmisten arkea ja elinympäristöämme koskettavat varsin konkreettiset uhkat ja ilmiöt, joiden aikaansaamiin riskeihin on varauduttava. Kyseessä voi olla ääriryhmien toiminta, poikkeuksellinen sääilmiö tai ympäristön muutos, joka vaikuttaa ihmisarkeen kielteisesti. Tilannetietoisuuden ylläpitäminen edellyttää ympäristön tilan ja sen välittömien muutosten tunnistamista ja mittausta. Edellä kuvattu ympäristöteema on tehnyt tarpeelliseksi kehittää havainnointiin ja monitorointiin liiketoiminnallisesti kiinnostavia ratkaisuja. Kansainvälisesti menestyvien ratkaisujen kehittäminen edellyttää määrätietoisen tutkimustoiminnan ja liiketoiminnan yhteistoimintaa. Kuopion yliopiston soveltavan ympäristökemian laboratorion (mukana myös ympäristöinformatiikan tutkimusyksikkö P-S) hakemus on kehityspanostus turvallisuusliiketoiminnan kasvuun ja osaamisalaa palvelevan tutkimuksen kehittymiseen Etelä-Savossa. Hankkeen sisällöksi on valittu ulkotilavalvonta ja etämonitorointi turvallisuusnäkökulmasta. Hankkeessa on kaksi selkeää toteutuskokonaisuutta: 1 Valvonta- ja monitorointiympäristön suunnittelu ja rakentaminen tutkimus- ja kehityskäyttöön - Etämonitorointitila Mikkelissä ja hajautettu mittaus Pelastusopiston harjoitusalue (P-S) - kohde laajahko ulkotila esim. teollisen kohteen läheisyydessä asuinlähiö, vaarallisten aineiden kuljetusten solmukohta, vilkas liikennepaikka, tulva - tavoitellaan teknologioiden ja sovellusten kaksoiskäyttöä (siviili-> militääri / militääri-> siviili) 2 Valituille teknologia- ja liiketoiminta-alueille toteutetaan tutkimusstrategiatyö - tarkennettujen tutkimusalueiden määrittely ja valinta - tutkimusosaamistarpeiden perusteella kumppanuusstrategian luominen - aktiivisen online- mittausmenetelmien kehittäminen (kenttä- että laboratorio-olosuhde) - tilannekuvan kokonaisvaltainen hallinta (muutosten tulkinta) Hankkeessa on mukana useita alueella vaikuttavia tahoja eri rooleissa. Pelastusopiston kumppanuus tarjoaa käyttöön monipuolisen kenttäharjoitusalueen ja toimii pelastustoimen ja siviilipuolen sovellutusten asiantuntijana. Yritysyhteistyön osapuolia ovat Environics, Control Express Finland, Rihotec, Mpy ja Spy. Maavoimien esikunta osallistuu hankkeeseen kriisinhallinnan asiantuntijana. Hanke on alustavasti linjattu liitettäväksi Tekesin Turvallisuus-ohjelmaan. 22

23 Rahoitustaulukko Hankkeen rahoitus Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht EU Kansallinen julk. rah valtio kunta - muu kansall. julk. rah. Yksityinen rahoitus Tulorahoitus Kansall. laina EIB Hankkeen kesto Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta Vastuuviranomainen suhtautuu hankkeen rahoittamiseen myönteisesti. Sihteeristökäsittely Sihteeristö puoltaa hanketta ja esittää, että maakunnan yhteistyöryhmälle esitellään puoltavan lausunnon antamista hankkeesta. Yhteistyöryhmä puoltaa hanketta. Sille voidaan myöntää rahoitusta (EU+ valtio yhteensä) enintään vuosille EAKR-ohjelman toimintalinjassa 2 Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen ja osaamisrakenteiden vahvistaminen. Päätös 23

24 120 Liike luo Elämää (ESR) Hakija Vastuuviranomainen Ohjelma EAKR/ESR Toimintalinja Etelä-Savon Liikunta ry Itä-Suomen lääninhallitus, sivistysosasto ESR 2 Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen Kuvaus Liike Luo Elämää! Terveysliikuntayksiköiden perustaminen Etelä-Savoon Etelä-Savossa väestö tarvitsee hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen edistämiseksi uusia, ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Liike Luo Elämää! -hankkeessa tuotetaan kolme erilaista, seudullisesti toimivaa palvelumallia, joissa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat ihmiset ohjautuvat liikuntaneuvontaan liikkumisreseptin avulla. Ihminen saa palvelusta ammattilaiselta henkilökohtaisen avun ja tuen terveys- ja liikuntakäyttäytymisen muutosprosessiin. Tuotettu palvelurakenne on konkreettinen työkalu terveyden edistämiseen ja ennaltaehkäisevään työhön. Hankkeen hallinnoinnista, koordinoinnista ja palvelujen ostamisesta vastaa Etelä-Savon Liikunta ry. Mikkelin ammattikorkeakoulu on pääpartneri. Muita partnereita hankkeessa ovat ensisijaisesti Mikkelin, Savonlinnan ja Pieksämäen kaupungit sekä alueen muut kunnat, Itä-Savon ja Etelä-Savon sairaanhoitopiirit, Kuopion yliopisto sekä Tanhuvaaran urheiluopisto ja Kunnonkeskus Oy. Osuuskauppa Suur-Savo pilottityöyhteisönä. Lisäksi Etelä-Savon alueen urheiluseurat ja yhdistykset sekä alan yritykset. Hankkeen kohderyhmän muodostavat ikääntyvät eteläsavolaiset, suuret ikäluokat, yli 45-vuotiaat, erityisesti työikäiset. Yrityksiin suunnattujen palveluiden osalta kohderyhmän muodostavat yritykset ja niiden henkilöstö. Toimenpiteinä pilotoidaan 3 seudullisesti toimivaa erilaista terveysliikuntayksikköä Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Lisätään matalan kynnyksen terveysliikuntaryhmiä, liikuntaryhmien verkkopalvelu, terveyteen ja liikuntaan liittyvä koulutus, huomioiden myös työttömät, jalkautuva liikuntaneuvonta, eteläsavolainen tiedotuskampanja. Yhdistyksille luodaan koulutuksen ja yhteistyöverkoston avulla paremmat edellytykset toimia terveysliikunnan palvelun tuottajina kunnissa. Tämä toimintamalli luo myös mahdollisuudet uusien liikunta-alan työpaikkojen synnyttämiseksi yhdistyksiin. Toimina ovat myös matalan kynnyksen liikuntatapahtumat, testit ja yleisöluennot. Tulokset ja aikataulu Hankkeessa tuotetaan kolme erilaista toimintamallia terveys- ja liikuntaneuvontaan. Nämä toimintamallit jäävät elämään maakunnan kuntien perusterveydenhuollon, työterveyshuollon ja yksityisten palveluntarjoajien toimintaan. Hanke käynnistetään Aluksi tarkennetaan hankkeen toimijoiden roolit, rekrytoidaan ja koulutetaan henkilöstö sekä rakennetaan seudulliset mallit terveys- ja liikuntaneuvontaan. Suunnitellaan vaikuttavuusseuranta sekä käynnistetään pilottikokeilut ja tapahtumat. Näitä toimintamalleja jatketaan ja kehitetään vuosien 2009 ja 2010 aikana. Vuoden 2010 lopussa analysoidaan ja päätetään hanke 24

25 Rahoitustaulukko Hankkeen rahoitus Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht EU Kansallinen julk. rah valtio kunta muu kansall. julk. rah. Yksityinen rahoitus Tulorahoitus Kansall. laina EIB Hankkeen kesto Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta Itä-Suomen lääninhallituksen sivistysosaston suhtautuu hankkeen rahoitukseen myönteisesti ja esittää hankkeelle EU-rahoitusta Hankkeen tavoitteina ja toimenpiteinä ovat työssä olevan väestön työkyvyn ylläpito sekä työllistymisvalmiuksien parantaminen. Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat pääasiassa yli 45-vuotiaisiin työssäkäyviin henkilöihin. Hanke on ohjelma-asiakirjan toimintalinja 2 ja maakunnan yhteistyöasiakirjan mukainen. Hanke on lisäksi hallituksen terveyden edistämisen politiikkaohjelman mukaista toimintaa. Sihteeristökäsittely Hanke jätettiin jatkovalmisteluun. - Jukka Ollikainen ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn. Sihteeristökäsittely Sihteeristö puoltaa hanketta ja esittää, että maakunnan yhteistyöryhmälle esitellään puoltavan lausunnon antamista hankkeesta. - Jukka Ollikainen ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn. Yhteistyöryhmä puoltaa hanketta. Sille voidaan myöntää rahoitusta (EU+ valtio yhteensä) enintään vuosille ESR-ohjelman toimintalinjassa 2 Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Päätös 25

26 121 Muut asiat Merkitään tiedoksi. Päätös: 122 Seuraava kokous kello 13:00 Merkitään tiedoksi. Päätös: 26

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika kello 10:00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno jäsenet kuntaosapuoli Auvinen,

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 3/2009 1. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 3/2009 1. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 3/2009 1 Maakunnan yhteistyöryhmä Kokousaika 16.06.2009 kello 10:00-11:45 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto Asialista: Otsikko Sivu 42 Kokouksen avaus ja

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika kello 13:00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno jäsenet kuntaosapuoli Auvinen,

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Linnamurto, Saku. Saapui klo. 10.20. 179 käsittelyn aikana

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Linnamurto, Saku. Saapui klo. 10.20. 179 käsittelyn aikana 15.10..2008 KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-11.30 Paikka Läsnä puheenjohtaja Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Matilainen, Reino jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10.00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno jäsenet kuntaosapuoli Auvinen,

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-12.00 Paikka Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset järjestöosapuoli asiantuntijat esittelijä sihteeri tekninen sihteeri Etelä-Savon

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10.00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno jäsenet kuntaosapuoli Auvinen,

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/2009 1. Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies kokoussali. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/2009 1. Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies kokoussali. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/2009 1 Maakunnan yhteistyöryhmä Kokousaika 22.10.2009 kello 10:00-13:05 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies kokoussali Asialista: Otsikko Sivu

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika kello 10:00 13:00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli Matilainen, Reino Auvinen, Toni

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika 17.9.2008 klo. 10-12 Paikka Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Matilainen,

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Kivinen, Pirkko Mattila, Marita Selenius, Pekka

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Kivinen, Pirkko Mattila, Marita Selenius, Pekka KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-11.40 Paikka Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Matilainen, Reino Auvinen, Toni Kivinen,

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Mattila, Marita Selenius, Pekka Sironen, Olli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Mattila, Marita Selenius, Pekka Sironen, Olli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-10.45 Paikka Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset järjestöosapuoli asiantuntijat esittelijä sihteeri tekninen sihteeri tiedottaja

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika kello 13:00 15:00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset Matilainen,

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1. Diakonia-ammattikorkeakoulu (A-rakennus, uusi luentosali) Huvilakatu 31, PIEKSÄMÄKI

Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1. Diakonia-ammattikorkeakoulu (A-rakennus, uusi luentosali) Huvilakatu 31, PIEKSÄMÄKI Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Kokousaika 19.10.2010 kello 10:00 Kokouspaikka Diakonia-ammattikorkeakoulu (A-rakennus, uusi luentosali) Huvilakatu 31, PIEKSÄMÄKI Asialista: 61 Kokouksen

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Mattila, Marita Sironen, Olli Tiihonen, Hannu

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Mattila, Marita Sironen, Olli Tiihonen, Hannu KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-11.05 Paikka Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset järjestöosapuoli asiantuntijat esittelijä sihteeri tekninen sihteeri tiedottaja

Lisätiedot

Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli)

Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli) Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Kokousaika 02.02.2012 kello 10:00 Kokouspaikka Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli) Asialista: 1 Kokouksen avaus ja saapuvilla

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1

Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Maakunnan yhteistyöryhmä Kokousaika 09.12.2010 kello 10:00 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto Asialista: 94 Kokouksen avaus ja saapuvilla olevien

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2010 1. Maakunnan yhteistyöryhmä. Kokousaika 08.06.2010 kello 10:00-14:00. Kokouspaikka

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2010 1. Maakunnan yhteistyöryhmä. Kokousaika 08.06.2010 kello 10:00-14:00. Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2010 1 Maakunnan yhteistyöryhmä Kokousaika 08.06.2010 kello 10:00-14:00 Kokouspaikka Mikkelin AMK, Patteristonkatu 2 50100 Mikkeli, Ravintola Talli (neuvotteluhuone

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1

Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Kokousaika 08.06.2010 kello 10:00 Kokouspaikka Mikkelin AMK, Patteristonkatu 2 50100 Mikkeli, Ravintola Talli (neuvotteluhuone Vintti) Asialista: 29

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1

Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Kokousaika 29.03.2011 kello 10:00 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto Asialista: 147 Kokouksen avaus ja saapuvilla olevien toteaminen 3 148 Kokouksen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 4/2009 1. Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies-neuvotteluhuone. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 4/2009 1. Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies-neuvotteluhuone. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 4/2009 1 Maakunnan yhteistyöryhmä Kokousaika 22.09.2009 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies-neuvotteluhuone Asialista: Otsikko

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies-neuvottelusali. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies-neuvottelusali. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2009 1 Maakunnan yhteistyöryhmä Kokousaika 03.12.2009 kello 10:00-12:00 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies-neuvottelusali Asialista: Otsikko

Lisätiedot

Savonlinna, Lounasravintola Andriisi, Vipusenkatu 6, Iso kokoustila. Otsikko Sivu

Savonlinna, Lounasravintola Andriisi, Vipusenkatu 6, Iso kokoustila. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2010 1 Maakunnan yhteistyöryhmä Kokousaika 15.04.2010 kello 10:00-14:30 Kokouspaikka Savonlinna, Lounasravintola Andriisi, Vipusenkatu 6, Iso kokoustila Asialista:

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. poistui kello 12:15 117 käsittelyn aikana

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. poistui kello 12:15 117 käsittelyn aikana KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika kello 10:00 12:45 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Mattila, Marita. Selenius, Pekka.

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Mattila, Marita. Selenius, Pekka. KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika kello 10:00 13:10 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Halko, Harri Mattila, Marita

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Halko, Harri Mattila, Marita KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika kello 14:05 15:00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. saapui kello 10:10 49 käsittelyn aikana.

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. saapui kello 10:10 49 käsittelyn aikana. KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika kello 10:00 12:00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto MYR sihteeristö 6/2015 (17.6.2015) Sivu 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

Keski-Pohjanmaan liitto MYR sihteeristö 6/2015 (17.6.2015) Sivu 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Sihteeristö 6/2015 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Keskiviikko 17.6.2015 klo 9.00-10.35 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola Käsitellyt

Lisätiedot

Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011

Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011 Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 19.10.2010, Tarkistettu 9.12.2010, 29.3.2011 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2011 yhteistyöasiakirjan allekirjoittaminen

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 18.10.2011 Tarkistettu 17.1.2012 myr sihteeristölle delegoidulla päätöksellä Etelä-Savon maakunnan vuoden

Lisätiedot