Energia- ja ilmastotiekartta 2050, sidosryhmäseminaari Säätytalo,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Energia- ja ilmastotiekartta 2050, sidosryhmäseminaari Säätytalo, 12.6.2014"

Transkriptio

1 Energia- ja ilmastotiekartta 2050, sidosryhmäseminaari Säätytalo, Työ- ja elinkeinoministeriö järjesti Suomen energia- ja ilmastotiekartta 2050:n valmisteluun liittyvän kutsuseminaarin sidosryhmille. Tilaisuudessa kommentoitiin teemoittain tiekarttaa valmistelevan parlamentaarisen komitean alustavia pohdintoja. Tilaisuuden videotallenne ja taustamateriaali löytyvät osoitteesta: Tilaisuuden alussa ylijohtaja Esa Härmälä työ- ja elinkeinoministeriöstä esitteli tiekartan valmistelua. Tiekartta on parlamentaarisen komitean mietintö, ja työn keskeinen tavoite %:n päästövähennys vuoteen 2050 mennessä - on otettu annettuna. Tiekartta kuvaa keskeisiä vaihtoehtoja tavoitteeseen pääsemiseksi, ja työ on pyritty valmistelemaan avoimesti. Härmälä kuvasi keskeisiä, joka tapauksessa toteutettavia toimia (no-regret toimet), jotka heijastuvat myös tilaisuuden taustamateriaaleihin. Energiapolitiikan kolmea kärkeä - kilpailukyky, toimitusvarmuus ja ilmastoystävällisyys - on säilytettävä. Suomi lisää joka tapauksessa uusiutuvan energian käyttöä, ja metsäenergia säilyy keskeisessä roolissa. Samaten biopolttoaineiden käyttöä tullaan lisäämään. Keskeisiä ovat myös metsänielujen rooli sekä ruokaturva maataloudessa. Lisäksi Suomi parantaa energiatehokkuutta ja panostaa cleantechiin. Teemakohtaiset alustukset ja keskustelut 1 Sähköjärjestelmä Jukka Leskelä, Energiateollisuus ry Asiat on alustavissa pohdinnoissa käsitelty oikealla tasolla ja on hyvä, että on keskitytty tavoitteisiin eikä toimenpiteisiin. On erittäin tärkeää, että investoinnit sähköntuotantokapasiteettiin ovat mahdollisia, ja tuotantomuotojen on kilpailtava keskenään markkinoilla. Sähkömarkkinoilla tarvitaan myös riittävästi vähäpäästöistä energiaa, kapasiteettia ja säätökykyä. Jussi Nikula, WWF Suomi Energiasektori on murroksessa, ja 35 vuoden päästä nykyinen energiajärjestelmän malli ei ehkä enää päde. Tulevaisuuden energiasektoria tulisi pohtia laajalti ja monipuolisesti, mutta tiekarttatyön valmistelu ei ole ollut kovin avointa. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET MINISTRY OF EMPLOYMENT AND THE ECONOMY PL 32 (Aleksanterinkatu 4) PB 32 (Alexandersgatan 4) P.O. 32 (Aleksanterinkatu 4) Valtioneuvosto Puh Statsrådet Tfn FI Government Tel Faksi Fax Fax

2 2/6 Martti Kätkä, Teknologiateollisuus ry Kotimaisen sähköntuotantokapasiteetin riittävyys on varmistettava ja kilpailua on lisättävä, ja lisäksi tulisi lisätä ydin- ja vesivoiman käyttöä sekä edistää muita uusiutuvia energialähteitä. Sähköveroa tulisi laskea ja päästökaupan epäsuorat kustannukset tulisi kompensoida täysimääräisenä hiilivuotosektorille. Näiden lisäksi tarvitaan vielä paljon muitakin toimia. Tukien ja verojen rooli tiekartassa herätti kiinnostusta, samoin kuin niiden vaikutukset valtiontaloudelle. Lisäksi tuotiin esille sähkömarkkinoiden yhdentyminen, ja Pohjoismaisten markkinoiden sijasta tulisi puhua Eurooppalaisista markkinoista. Useammassa puheenvuorossa nostettiin esille tarve huolehtia tehoriittävyydestä ja sähköjärjestelmän säätökyvystä. 2. Uusiutuva energia Hannu Niemelä, Bioenergia ry Puuta riittää sekä metsä- että energiateollisuuden käyttöön, ja näillä on merkittäviä synergioita. Puun kestävyyden osoittaminen on tärkeää, mutta tämä tulisi toteuttaa kevyesti olemassa olevilla järjestelmillä. Biosektorin huoltovarmuuden turvaamiseen tarvitaan uusia keinoja, ja turvetta tarvitaan energiapaletissa. Karoliina Auvinen, Suomen Lähienergialiitto ry Kustannustehokkuusajattelussa tulisi ottaa huomioon kasvu ja työllisyys, ja lisäksi tulisi vähentää ulkomaisten energiatuotteiden hankintaan käytettävää rahasummaa. Hajautetun uusiutuvan energian potentiaali ja mahdollisuudet tulisi ottaa paremmin huomioon. Jouni Punnonen, Metsäteollisuus ry. Nykyistä laajempi ja monipuolisempi biotalous on valtava mahdollisuus Suomelle, ja puu on keskeisessä roolissa. Metsäteollisuuden roolia bioenergian tuottajana ei ole täysin tunnistettu, ja puun jalostaminen muuksikin kuin energiatuotteiksi on huomioitava paremmin. Lämpöpumppualalla menee nykyisin hyvin ja uusille tuille tai verohelpotuksille (erityisesti lyhyille ja poukkoileville) ei ole tarvetta. ssa tuotiin myös esille tarve infrastruktuurin, esimerkiksi pienvesivoimaloiden pitämiseksi kunnossa. a herättivät lisäksi turpeen ja ydinvoiman roolit energiantuotannossa. Biomassa on kustannustehokas uusiutuvan energian lähde, mutta lisäksi pohdinnoissa tulisi huomioida paremmin puun jalostaminen muuhun kuin energiantuotantoon. Biomassan kestävyydestä ja energiakäytön ilmastovaikutuksesta esitettiin useita vastakkaisia näkemyksiä.

3 3/6 3. Energiatehokkuus ja rakennettu ympäristö Kalevi Luoma, Suomen Kuntaliitto ry Energiatehokkuuden kivijalka on osaaminen ja koulutus. Taustapaperin pohdinnat ovat hyviä, ja esimerkiksi Suomen sopimusmenettely on suuri vahvuutemme. Neuvonta ja valistus ovat keskeisiä, ja objektiivista tietoa tarvitaan jatkuvasti. Miimu Airaksinen, VTT Sekä uudis- että korjausrakentaminen on tärkeää. Tilojen energiankulutus on pienentynyt, mutta lämpimän käyttöveden ja sähkönkulutuksen merkitys korostuu. Rakennusten yhteydessä on myös huomioitava tehonkulutus ja sen ajankohta, ja tilojen käytön tehokkuus ja monipuolisuus on tärkeää. Mikko Nousiainen, RAKLI ry Valtiolta tarvitaan johtajuutta ja suunnannäyttämistä, ja lähes nollaenergiarakentaminen tulisi huomioida pohdinnoissa. Lisäksi hajautettu uusiutuvan energian tuotanto tarvitsee lisää painoarvoa. ssa tuotiin esille, että sähkön merkitys energiatehokkuudessa korostuu samalla, kun yhteiskunta sähköistyy. Energiatehokkuuden sopimusjärjestelmä on hyvä, mutta siihen osallistumiseen tulisi tarjota tasapuoliset mahdollisuudet kaikille yrityksille, mukaan lukien pkyritykset. Valistukseen ja tiedottamiseen toivottiin lisää huomiota, ja niiden tulisi olla konkreettista ja lähellä kuluttajaa. Rakennusten näkeminen osana kokonaisuutta yksittäisten saarekkeiden sijasta on tärkeää, ja lisäksi toivottiin älymittarien laajempaa käyttöä rakennuksissa. Lisäksi esitettiin, että energian käyttöä voitaisiin vähentää energian hinnoittelulla (esimerkiksi progressiivisesti), mutta toisaalta asiassa on huomioitava vähävaraiset kuluttajat. Kävi myös esille, että energiatehokkuuden mittausindikaatoreita käsittelevän pohdintaluonnoksen (taustapaperin kohta 23) muotoilua on selvennettävä. 4. Liikenne Ilkka Räsänen, Öljyalan keskusliitto Biopolttoaineet ovat kustannustehokas tapa vähentää liikenteen päästöjä. Öljyalan keskusliitto tukee taustapaperin pohdintoja siitä, että kotimainen kysyntä biopolttoaineille tulee turvata velvoittein ja että EU-tasolla tulisi sopia sitovista liikenteen uusiutuvan energian tavoitteista. Luonnokseen olisi myös hyvä kirjata välitavoite vuodelle Nils-Olof Nylund, VTT VTT allekirjoittaa linjaukset suurimmaksi osaksi. On kuitenkin mietittävä älykkäitä liikennepalveluita ja liikennejärjestelmää kokonaisuutena, koska pelkkä osa-optimointi ei riitä. Joukkoliikennettä on hyödynnettävä siellä, missä se on mahdollista.

4 4/6 Leo Stranius, Luonto-Liitto Tehokkain tapa vähentää liikenteen päästöjä on pienentää liikennetarvetta. Tehokkaita keinoja ovat ruuhkamaksut, maksuton joukkoliikenne, nopeusrajoitusten alentaminen, kaavoitus sekä sähkön ja biokaasujen käytön edistäminen. Tulevaisuuden trendejä ovat kaupungistuminen, ajokortittomuus, auton omistajuuden jakaminen sekä verkkokaupan vähentämä liikkumistarve. ssa tuotiin esiin biokaasuautojen ympäristöystävällisyys. Puubiomassan rajallisten resurssien vuoksi sitä toivottiin suunnattavan ensisijaisesti liikenteeseen, jossa sähköä on vaikea käyttää, ja muuta liikennettä tulisi sähköistää. Ehdotettiin myös tavoitteiden jakamista lyhyempiin aikavaiheisiin, koska joka vuosikymmenellä keskeiset kysymykset ovat erilaisia. Luonnokseen toivottiin myös kansainvälisempää otetta. 5. Maa- ja metsätalous sekä hiilinielut Liisa Pietola, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK Taustapaperin linjaukset ovat hyviä, mutta metsien hiilinielut on turvattava, maataloudessa on nähtävä myös hiilinielut ja metsissä kokonaisuus. Maataloudessa suurin päästövähennyspotentiaali on maan- ja energiankäytön tehostamisessa, ja nämä pitäisi sisällyttää maatalouden päästövähennystavoitteisiin. Kestävä metsänhoito sisältää uusiutuvan energian, ja biomassan kestävyydelle ei tarvita erillisiä kriteereitä. Pasi Rikkonen, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT Ilmastonmuutos parantaa Suomen maatalouden kilpailukykyä, mutta vielä tarvitaan lisää tutkimustietoa. Maataloustuotantoon kohdistuvat hillintätoimenpiteet heikentävät suhteellista kilpailukykyä ja vähentävät tuotannon kokonaismäärää. Hillintätoimien tulisi olla tehokkaita ja hyväksyttäviä myös tilatasolla, ja niitä tulisi tarkastella nettopäästöinä suhteeseen tuotettuun yksikköön. liittyi pitkälti metsien hiilinieluihin sekä metsänkäytön vaikutuksiin ilmastolle, ja näkemykset poikkesivat vahvasti toisistaan. ssa tuotiin esille, että Suomen metsien hiilinielut ovat kasvaneet ja kasvun arvioidaan jatkuvan myös tulevaisuudessa johtuen aktiivisesta metsätaloudesta. Toisaalta painotettiin, että metsien suurempi käyttö pienentää nieluja. Puun käytössä hiilitaseen kannalta on tärkeää puun käyttökohde sekä metsän elinkaari. ssa tuotiin myös esille, että monet uusiutumattomat luonnonvarat kierrätetään tehokkaasti, ja siksi kaikissa tapauksissa ei välttämättä ole järkevää korvata niitä uusiutuvilla luonnonvaroilla.

5 5/6 6. Teollisuus ja cleantech Kai Mykkänen, Elinkeinoelämän keskusliitto Päästökauppaan perustuvan ohjauksen korostaminen on oikein, mutta tarvitaan myös B- suunnitelma, jos EU:ssa ei onnistu vahvistamaan päästökauppajärjestelmää. Tiekartan tarkasteluihin tulisi sisällyttää myös vesivoima ja erityisesti ydinvoima sekä tulisi linjata, että päästökaupan epäsuorat kustannukset kompensoidaan hiilivuotosektorille. Energia- ja ilmastopolitiikkaan tarvitaan pitkäjänteinen, yhteinen linja. Mari Pantsar-Kallio, Sitra Riippuvuutta tuontienergiasta on pienennettävä, ja Suomeen on luotava kannustava cleantechin kotimarkkina. Linjauksista puuttuu kunnianhimoa ja konkretiaa. Hallitus hyväksyi äsketttäin cleantech-strategian, jonka mukaan Suomesta on tarkoitus tehdä cleantechin supervalta, ja sama on otettava tavoitteeksi tiekarttaluonnoksessa. Suomi on alisuorittaja monella osa-alueella. Taustapaperin kohta 25 on epäselvästi muotoiltu ( Suomi haluaa säilyttää energiaintensiivinen teollisuuden keskeisenä osana Suomen teollisuutta myös jatkossa ), koska parlamentaarisen komitean ei tulisi pyrkiä valitsemaan tulevaisuuden menestyjiä. Kohtaan 24 liittyen huomautettiin, että energiaintensiivinen teollisuus on myös cleantechiä. Ympäristölle haitalliset ja fossiilisten polttoaineiden tuet herättivät paljon keskustelua. Toisaalta toivottiin niiden poistamista, mutta toisaalta tuotiin esille, että Suomessa ei tueta vaan verotetaan fossiilisia polttoaineita. Lisäksi toivottiin rohkeaa kokeilukulttuuria, joka kannustaisi yrittäjyyteen. Monissa puheenvuoroissa valtiolta toivottiin vahvempaa johtajuutta ja suunnannäyttämistä. 7. Kestävä kulutus ja tuotanto sekä alueellinen ilmastotyö Leena Simonen, Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry Linjaukset ovat hyviä, mutta kuluttajan kannalta osin ongelmallisia (esim. satelliittipaikannus). Elintarvikkeiden markkinointi ei keskity riittävästi kasviperäisiin tuotteisiin. Hiilijalanjärkimerkinnät tuotteissa ovat epäselviä ja niitä on vaikea vertailla keskenään. Kuluttajille on luotava paremmat mahdollisuudet jätteiden lajitteluun. Jyri Seppälä, Suomen Ympäristökeskus & Ilmastopaneeli Tiekartassa esitetyt näkökohdat ovat kannatettavia, erityisesti ajatukset kuntien ilmastotyön tukemisesta. Lisäksi tulisi laajentaa hiilijalanjälkimerkintöjä myös elintarvikkeiden ulkopuolelle ja tuoda esille tuotteiden ekosuunnittelu. Samoin käyttäjälähtöisten ratkaisujen edistämistä pitäisi korostaa. ssa nostettiin esiin tarve läpileikkaavalle ympäristöohjaavalle tai kulutusperusteiselle verotukselle, mutta toisaalta olisi huolellisesti huomioitava verotuksen tulonjakovaikutukset ja tiekartan kustannukset. ssa esitettiin, että julkiset hankkeet voivat olla edelläkävijöinä

6 6/6 kiertotalouden edistämisessä. Jätelainsäädännön valvonnan yhdenmukaistaminen olisi myös tärkeää. Lisäksi esitettiin toive jätteiden etusijajärjestyksen päivittämistä, sillä nykyinen luokittelu on ongelmallista biopolttoaineita valmistavalle teollisuudelle. Suomessa 115 kuntaa on tehnyt oman ilmastostrategian, mutta ongelmana on enemmänkin niiden toteuttaminen.

Tuleeko hiki vai vilu? Energia- ja ilmastotiekartta 2050 aloitusseminaari Finlandiatalo 29.5.2013

Tuleeko hiki vai vilu? Energia- ja ilmastotiekartta 2050 aloitusseminaari Finlandiatalo 29.5.2013 19.6.2013 Tuleeko hiki vai vilu? Energia- ja ilmastotiekartta 2050 aloitusseminaari Finlandiatalo 29.5.2013 Esitysten pääsisältö Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori: Avaus Nyky-yhteiskunta on äärimmäisen

Lisätiedot

Energia- ja ilmastotiekartta 2050. Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014

Energia- ja ilmastotiekartta 2050. Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014 Energia- ja ilmastotiekartta 2050 Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 31/2014 Energia- ja ilmastotiekartta

Lisätiedot

Selvitys energiapolitiikan vaihtoehdoista

Selvitys energiapolitiikan vaihtoehdoista Selvitys energiapolitiikan vaihtoehdoista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 25/2015 Selvitys energiapolitiikan vaihtoehdoista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja

Lisätiedot

Puolueiden vastaukset vaalikyselyyn - kysymyksittäin

Puolueiden vastaukset vaalikyselyyn - kysymyksittäin BirdLife Suomi, Greenpeace, Luonto-Liitto, Maan ystävät, Natur och Miljö, Suomen luonnonsuojeluliitto ja WWF 25.2.2015 Puolueiden vastaukset vaalikyselyyn - kysymyksittäin Sisältö 1) Mitkä ovat puolueenne

Lisätiedot

ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI

ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI Suomen ilmastopaneeli Raportti 5/2013 ILKKA SAVOLAINEN, MIIMU AIRAKSINEN, HANNELE CANTELL, MARKKU KANNINEN, SARI LUOSTARINEN, PIRJO PELTONEN-SAINIO,

Lisätiedot

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNTA Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen Taustamuistio valtioneuvoston ilmasto- ja energiapoliittiseen tulevaisuusselontekoon Teresa Haukkala (toim.)

Lisätiedot

Kristillisdemokratia ja energiapolitiikka

Kristillisdemokratia ja energiapolitiikka Kristillisdemokraattien energiaohjelma 2011 Kristillisdemokratia ja energiapolitiikka Energia on ihmisen elämän perustarve. Tarvitsemme lämpöä, sähköä ja polttoaineita kaikkialla. Energian tarve korostuu

Lisätiedot

Puolueiden vastaukset ympäristöjärjestöjen vaalikyselyyn puolueittain 25.2.2015

Puolueiden vastaukset ympäristöjärjestöjen vaalikyselyyn puolueittain 25.2.2015 Puolueiden vastaukset ympäristöjärjestöjen vaalikyselyyn puolueittain 25.2.2015 Sisältö Keskusta... 2 Kokoomus... 5 Kristillisdemokraatit... 8 Perussuomalaiset... 11 RKP... 13 SDP... 15 Vasemmistoliitto...

Lisätiedot

Suomen kestävän energiapolitiikan ratkaisumalleja ja niiden mahdollisuuksia

Suomen kestävän energiapolitiikan ratkaisumalleja ja niiden mahdollisuuksia Suomen kestävän energiapolitiikan ratkaisumalleja ja niiden mahdollisuuksia 2007 VIRTAA TULEVAISUUTEEN Suomen kestävän energiapolitiikan ratkaisumalleja ja niiden mahdollisuuksia Virtaa tulevaisuuteen

Lisätiedot

Suomella on hyvät mahdollisuudet jatkossakin olla erityisesti uusiutuvan energia käytön mallimaa ja alan teknologian edelläkävijä.

Suomella on hyvät mahdollisuudet jatkossakin olla erityisesti uusiutuvan energia käytön mallimaa ja alan teknologian edelläkävijä. 4. kysymys Suomi on osana Euroopan unionia sitoutunut vähentämään kasvihuonepäästöjään ja lisäämään uusiutuvan energian käyttöä ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Mitä toimenpiteitä eduskuntaryhmänne painottaa

Lisätiedot

Muistio KOMMENTOINTITIIVISTELMÄ: PIENIMUOTOISEN ENERGIANTUOTANNON EDISTÄMISTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI

Muistio KOMMENTOINTITIIVISTELMÄ: PIENIMUOTOISEN ENERGIANTUOTANNON EDISTÄMISTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI Muistio 16.03.2015 TEM/2507/00.06.02/2014 Viite: Kommentointipyyntö 17.12.2014 KOMMENTOINTITIIVISTELMÄ: PIENIMUOTOISEN ENERGIANTUOTANNON EDISTÄMISTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI 1 JOHDANTO Pienimuotoisen energiantuotannon

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA. Teema: Vastuullinen energiamurros 2/2015. murroksessa 10. Vastuullisuutta monelta kulmalta 20. Energiajärjestelmä

POHJOLAN VOIMA. Teema: Vastuullinen energiamurros 2/2015. murroksessa 10. Vastuullisuutta monelta kulmalta 20. Energiajärjestelmä POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI 2/2015 Teema: Vastuullinen energiamurros Energiajärjestelmää käännetään uusiutuviin 4 Energiajärjestelmä murroksessa 10 Vastuullisuutta monelta kulmalta 20

Lisätiedot

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma Julkaisija: Ulkoasu: Kansi: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Salla Koivu ja Juhani Mykkänen

Lisätiedot

Kuntaliiton. ilmastolinjaukset. Kuntaliiton. strategia 2010 2012. 6 Ilmastonmuutos. 1 Kuntajohtaminen ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet

Kuntaliiton. ilmastolinjaukset. Kuntaliiton. strategia 2010 2012. 6 Ilmastonmuutos. 1 Kuntajohtaminen ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet Kuntaliiton ilmastolinjaukset 8 Kuntaliiton uudistuminen 1 Kuntajohtaminen ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet 2 Kuntapalvelut ja palvelurakenne 7 Kunta ja markkinat Kuntaliiton strategia 2010 2012

Lisätiedot

Kuntaliiton. ilmastolinjaukset. Kuntaliiton. strategia 2010 2012. 6 Ilmastonmuutos. 1 Kuntajohtaminen ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet

Kuntaliiton. ilmastolinjaukset. Kuntaliiton. strategia 2010 2012. 6 Ilmastonmuutos. 1 Kuntajohtaminen ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet Kuntaliiton ilmastolinjaukset 8 Kuntaliiton uudistuminen 1 Kuntajohtaminen ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet 2 Kuntapalvelut ja palvelurakenne 7 Kunta ja markkinat Kuntaliiton strategia 2010 2012

Lisätiedot

Euroopan yhteinen energiapolitiikka tärkeä askel eteenpäin

Euroopan yhteinen energiapolitiikka tärkeä askel eteenpäin Energiaa Euroopalle Euroopan unionin energiapolitiikka on haasteiden edessä. EU on myös edelläkävijä taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Tämän esitteen tarkoitus on antaa tietoa EU:n ilmasto- ja energiapolitiikasta,

Lisätiedot

«EU on sopinut tavoitteista alentaa CO ² -päästöjä, parantaa energiaomavaraisuutta ja edistää alueellista kehitystä ja innovaatioita»

«EU on sopinut tavoitteista alentaa CO ² -päästöjä, parantaa energiaomavaraisuutta ja edistää alueellista kehitystä ja innovaatioita» Energiaa Euroopalle Euroopan unionin energiapolitiikka on haasteiden edessä. EU on myös edelläkävijä taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Tämän esitteen tarkoitus on antaa tietoa EU:n ilmasto- ja energiapolitiikasta,

Lisätiedot

Kuntaliiton ilmastolinjaukset 2.6.2010

Kuntaliiton ilmastolinjaukset 2.6.2010 Kuntaliiton ilmastolinjaukset 2.6.2010 Ilmastonmuutos on ihmisten hyvinvoinnin uhka, mutta se on päättäväisillä toimilla torjuttavissa. Kunnilla ja niiden muodostamilla yhteisöillä on tärkeä rooli ja vastuu

Lisätiedot

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän loppuraportti

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän loppuraportti Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 55/2014 Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän loppuraportti Työ-

Lisätiedot

TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN

TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN Energia-alan toimialavuoropuhelun raportti 8.1.27 Tehokkaasti energiaa kohtuullisin kustannuksin Energia-alan toimialavuoropuhelun raportti 8.1.27 ISBN-13

Lisätiedot

Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi

Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Joulukuu 2012 toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Versio 1 Marraskuu 2012 Etelä-Karjalan liitto

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN ILMASTO-OHJELMA. Toimenpideohjelma ilmastokuormituksen vähentämiseksi 2012 2020

PORIN KAUPUNGIN ILMASTO-OHJELMA. Toimenpideohjelma ilmastokuormituksen vähentämiseksi 2012 2020 PORIN KAUPUNGIN ILMASTO-OHJELMA Toimenpideohjelma ilmastokuormituksen vähentämiseksi 2012 2020 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 23.4.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 4 1.1 TOIMENPITEET EU:N ALUEELLA JA SUOMESSA

Lisätiedot

Energiajärjestelmä ja päästönvähennystoimet

Energiajärjestelmä ja päästönvähennystoimet Ilkka Savolainen, Miimu Airaksinen, Hannele Cantell, Markku Kanninen, Pirjo Peltonen-Sainio, Sanna Syri, Jyri Seppälä Julkistustilaisuus 31.1.2013 Energiajärjestelmä ja päästönvähennystoimet Ilmastopaneeli

Lisätiedot

Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla

Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla Minna Halme, Janne Hukkinen, Jouko Korppi-Tommola, Lassi Linnanen, Matti Liski, Raimo Lovio, Peter Lund, Jyrki Luukkanen, Oskari Nokso-Koivisto, Jarmo

Lisätiedot

SAK:n ilmasto- ja energiapoliittiset tavoitteet

SAK:n ilmasto- ja energiapoliittiset tavoitteet SAK:n ilmasto- ja energiapoliittiset tavoitteet 4 2014 Maaliskuu 2014 Lisätiedot: Pia Björkbacka pia.bjorkbacka@sak.fi puhelin 020 774 0204 Tilaukset: SAK puhelin 020 774 000 SAK:n ilmasto- ja energiapoliittiset

Lisätiedot

Kansallinen energia- ja ilmastostrategia. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 20. päivänä maaliskuuta 2013 VNS 2/2013 vp

Kansallinen energia- ja ilmastostrategia. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 20. päivänä maaliskuuta 2013 VNS 2/2013 vp Kansallinen energia- ja ilmastostrategia Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 20. päivänä maaliskuuta 2013 VNS 2/2013 vp Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 8/2013 Kansallinen

Lisätiedot

Monipuolisesti tuotettua energiaa edullisesti ja luotettavasti. Huhtikuu 2009

Monipuolisesti tuotettua energiaa edullisesti ja luotettavasti. Huhtikuu 2009 Monipuolisesti tuotettua energiaa edullisesti ja luotettavasti Huhtikuu 2009 Sisältö Tiivistelmä 2 Toimitusvarmuus ja monipuolinen tuotanto energiahuollon kivijalat 6 Ydinvoimalla tuotetaan edullista perussähköä

Lisätiedot

Teille, arvoisat lukijat, toivomme oivaltamisen iloa. ClimBus tiimi

Teille, arvoisat lukijat, toivomme oivaltamisen iloa. ClimBus tiimi 1 2 Lukijalle Tämä on Tekesin ClimBus Ilmastonmuutoksen hillinnästä liiketoimintaa -ohjelman (2004 2009) testamentti evääksi tulevaan. Se kertoo, miten me suomalaiset voimme olla eturintamassa ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

Ilmasto- ja energiapoliittinen puheenvuoro. Joulukuu 2009

Ilmasto- ja energiapoliittinen puheenvuoro. Joulukuu 2009 8 2009 Ilmasto- ja energiapoliittinen puheenvuoro Joulukuu 2009 Joulukuu 2009 Lisätiedot: Janne Metsämäki janne.metsamaki@sak.fi puh.020 774 0151 SAK, PL 157 00531 Helsinki Tilaukset: SAK puh. 020 774

Lisätiedot

Energiaälykäs pääkaupunkiseutu

Energiaälykäs pääkaupunkiseutu Sitran selvityksiä 89 Energiaälykäs pääkaupunkiseutu Loppuraportti 17.3.2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 89 Gaia Consulting Oy: Erkka Ryynänen, Katariina Simola, Laura Ylimäki, Laura Descombes, Juha

Lisätiedot