ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus. AIKA kello 16:00-18:55. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 17.06.2013 kello 16:00-18:55. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115"

Transkriptio

1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus AIKA kello 16:00-18:55 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 229 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastus Wanhan aseman asemakaavan muutos (Suolahti) Kartonkitehtaan asemakaavan muutos Havusalmen ranta-asemakaavan muutos Janne Jeulosen ja Anniina Junikan 10 suunnittelutarveratkaisuhakemus 235 Määräalan myyminen määräalasta m Määräalan myyminen tilasta Uusikömi 2: Vuokrasopimuksen purkaminen ( , Koukkuniemenkatu 14 20) 238 Telakkakadun koulun peruskorjauksen rakentamiskustannukset Käyttösuunnitelman muutos vuoden 2013 talousarvioon koskien 17 investointeja 240 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta Henkilöstön aloitetoiminta Kansalaisaloite Sumiaisten lääkäripalveluiden säilyttämiseksi Toimenpiteet suun terveydenhuollon palveluiden turvaamiseksi Lautakuntien pöytäkirjat Kaupunginjohtajan päätökset Hallintojohtajan päätökset 34 Puheenjohtaja Kari Kiiskinen

2 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kiiskinen Kari 16:00-18:55 puheenjohtaja Kainu Keijo 16:00-18:55 jäsen Lindell Leila 16:00-18:55 2. varapuheenjohtaja Martins Sirpa 16:00-18:55 jäsen Närhi Merja 16:00-18:55 jäsen Piilonen Pentti 16:00-18:55 jäsen Tuominen Marke 16:00-18:55 jäsen Lång Kyllikki 16:00-18:55 varajäsen POISSA Halttunen Jari jäsen Lunttila Tommi 1. varapuheenjohtaja MUU Tiusanen Matti 16:00-18:55 valtuuston puheenjohtaja Nyholm Rolf 16:00-18:55 valtuuston 1. varapuh.joht. Leppänen Pekka 16:00-18:55 valtuuston 2. varapuh.joht. Soininen Piia 16:00-18:55 valtuuston 3. varapuh.joht. Javanainen Hannu 16:00-18:55 kaupunginjohtaja Kinnunen Olli 16:00-17:00 kaavoituspäällikkö Möller Heli 16:00-18:55 hallintojohtaja Tuononen Matti 16:00-18:55 talousjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Kari Kiiskinen Puheenjohtaja Heli Möller Pöytä kirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Sirpa Martins Marke Tuominen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo 9:00-12:00 Äänekosken kaupungin hallintopalvelut

3 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KH 229 KuntaL:n 58 :n 2 momentin mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan ehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastus KH 230 Kuntalain 62 :n mukaan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Kuntalain 63 :n mukaan pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Puheenjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja puheenjohtaja määrää pöytäkirjantarkastuksen tapahtuvaksi torstaina 20. päi vä nä kesäkuuta 2013 klo 15 mennessä ja tarkastetun pöytäkirjan pi dettä väk si yleisesti nähtävänä 24. päivänä kesäkuuta 2013 klo 9-12 Ää ne kosken kaupungintalolla. Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Sirpa Martins ja Marke Tuominen.

5 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Wanhan aseman asemakaavan muutos (Suolahti) 487/100203/2013 KH 231 Suolahden vanhan rautatieaseman ja sataman ympäristöön on laadittu luonnos asemakaavan muutokseksi alueelle, joka on määritelty valtakunnallisesti ar vok kaak si ra ken ne tuk si rautatieympä ris töksi. Suunnittelualue ulottuu veturitalleilta Suolahden perinnete la kan alueelle saakka ja se käsittää lähes 1,5 km Keiteleen ran ta vii vaa. Keskustan puolella kaava-alue rajautuu Satamakatuun kä sit täen myös muutaman Satamakadun eteläpuoleisen tontin. Kaavan vi reil le tu los ta on pää tet ty ja sii tä on kuu lu tet tu Sisä-Suomen lehdessä Kaavan valmisteluvaiheeseen liittyvä viranomaisneuvotte lu on pidetty Keski-Suomen ELY-keskukses sa Pääosalla suunnittelualuetta on voimassa vahvistettu asema kaa va, joka on suurelta osin suo jelu painotteinen. Yksittäisiä suojelu koh teik si merkittyjä rakennuk sia alueella ovat mm. kaupungin omis ta mat vanha rautatieasema ja veturitalli sekä yksityisessä omistuk ses sa olevat vanhat asuin ra ken nuk set mu kaanlu kien ase mapäälli kön talo. Wanhan Aseman ympäristöön on laadittu vuonna 2006 Asema-aukion ja ra ta pi han vihertyöselvitys, jossa alu eel le on esi tetty van haan mil jöö seen so pi vaa ka tu- ja puistorakentamista. Voi massa ole va kaava ei kaikilta osiltaan vastaa osittain jo toteutetun ympäristösuunnitelman alue ra jauk sia ja suunnitelman yh tey dessä laajemmal le alueelle esitettyjä kehittämisperiaatteita. Suunnitelman pohjalta myös Suomen Höyrypursiseura ja Suolahden perinnetelakka ry ovat laatineet omia ideasuunnitelmiaan. Asemakaavan muutoksen yhteydessä peruslähtökohta on varmis taa alueella tapahtuvan rakentamisen sopeuttaminen valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun rautatieympäristöön. Asemakaavan ajantasaisuus mm. to teutu matta jääneiden alueva rauksien osalta tarkistetaan ja osiittain van hentu neet kaa va mää räykset ja -merkin nät päivitetään mm. suojelu merkintöjen merkin tätek ni sen esitystavan osalta. Li säksi tut ki taan ke vyenlii ken teen alueva rauksien tarkoituksenmukaisuus ym. seikat. Yritysvaikutusten arviointi: Kaavamuutoksella ja sen myötä mahdollisesti tapahtu villa investointipäätöksillä on huo mat ta va mer ki tys yri tys vai ku tus ten kan nal ta. Satama-aluetta pyri tään elä vöit tä mään, alu een valta kun nallis ta merkitystä ko ros te taan ja alu een matkai lulli nen merkitys tu lee kasva-

6 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: maan. Näin luo daan edelly tyksiä ny kyi sen ja tu le van pieni muo toi sen yritystoiminnan menes tymi selle alu eel la. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että kaavaluonnoksen perusteella suoritetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 :n mukainen val miste lu vai heen kuuleminen. Oikeutetaan kaavoituspäällikkö hyväksymään täydennykset nähtävillepantavaan kaavaluonnokseen. Pyydetään luonnoksesta lausunnot tekniseltä lautakunnalta, ympäristölautakunnalta ja vapaa-aikalautakunnalta sekä Keski-Suomen ELY-keskukselta, Keski-Suomen liitolta, Keski-Suomen museol ta, Museovirastolta, Liikennevirastolta, Keitele Museolta, Äänekos ken yrit tä jät ry:ltä ja Suo lah den kyläyhdistys ry:ltä. Oheismateriaali Oheismateriaali Oheismateriaali Wanhan aseman asemakaavamuutos. Yleissuunnitelmat Kaavamääräykset Wanha asema Kaavakartta Wanha asema

7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kartonkitehtaan asemakaavan muutos 210/P101001/2011 KH Kartonkitehtaan alueelle noin kilometrin päähän Äänekosken keskustasta kaakkoon on laadittu asemakaavan muutos, jonka pinta-ala on noin kuusi hehtaaria. Voimassa oleva rautatie- sekä teolli suus- ja varastorakennusten aluetta käsittävä asemakaava on vah vis tet tu Ää ne koski 2020 osa yleis kaava luon nok ses sa alue on osoi tettu teolli suus- ja va rasto alu eeksi (T). Kaava muutos on saa tet tu vi reil le kaa voi tus kat sauksen 2011 yh tey dessä. Kaupunginjohtajan ehdotus: Suunnittelun tar koi tuk se na on liit tää Metsä Board Oyj:n omis tuk seen siir ty nyt osa rautatiealueesta teolli suus tont tiin ja luoda kaa val li set edelly tykset kar tonki teh taan toimintojen laajennukselle. Kaa vamuutos on laa dit tu kon sultin toi mesta. Asemakaavan muutoksella on muutettu rautatiealueen osa teol lisuus- ja va ras to ra ken nusten korttelialueeksi (TT). Alue liit tyy laa jaan teollisuusaluekokonaisuuteen ja koko nai suuden kannalta muu tokset ovat vähäisiä. Laajan korttelialu een käyttötarkoitus ja tehok kuus säilyvät ennallaan. Kaavamuutoksen yhteydessä on selvitetty tonttiin liitettäväksi ehdotetun rautatiealueen maaperä (Ramboll Oy 2012). Kahdessa pistees sä havaittiin lievästi kohonneita sinkin ja kuparin haittapitoisuuksia, jot ka ra joittuivat pintamaakerrokseen. Liikenneselvityksen mukaan kartonkitehtaan tuotanto määrän kasvaessa kuljetukset tehdasalueen ulkopuolelle kasvavat. Liikenne suuntautuu pääasiassa Kota kennääntien kautta kohti valta tietä 4. Kokonaisuutena tehdasalueen liikennetuotosten suurin muu tos on kuitenkin tullut vuoden 2010 jälkeen, jolloin Äänekosken teh dasalueen liikenne on vä hen ty nyt paperitehtaan lakkautumisen ja Specialty Mineralsin tuotannon vähentymisen joh dosta. Kaavamuu toksen ja sen toteutuksen seurauksena lisääntyvä liikenne ja liiken ne melu eivät tule kasvamaan 2010 tasolle, jolloin paperitehdas oli käynnissä. Nykyinen katu verkko pys tyy vä lit tämään lisääntyvän lii kenteen. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että päivätyn luonnoksen perus teel la suoritetaan asemakaavan muutoksen valmistelu vai heen kuu le mi nen. Pyydetään luonnoksesta lausunnot tekniseltä lautakun-

8 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus nalta, ympäristölautakunnalta ja Liikennevirastolta. KH Valmisteluvaiheen kuuleminen on järjestetty Kaupungille ei ole toimitettu luonnoksesta mielipiteitä nähtävänäoloaikana. Teknisellä lautakunnalla, ympäristölautakunnalla ja liikennevirastol la ei ole lau sun nois saan huomauttamista. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy, että ehdotusvaiheen nähtävilläolo järjestetään päivätyn ehdotuksen perusteella. Pyydetään ehdotuksesta lausunto Keski-Suomen liitolta. KH 232 Ehdotusvaiheen nähtävilläolo on suoritettu Keski-Suomen liitolla ei ole lausunnossaan huomauttamista. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle päivä tyn asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä. Liite 1 Liite 2 Kartonkitehtaan asemakaavan muutos. Kaavakartta Kartonkitehtaan asemakaavan muutos. Selostus

9 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Havusalmen ranta-asemakaavan muutos 488/100203/2013 KH 233 Kalaniemen kylässä Keiteleen rannalla on voimassa Ha vu sal men ran ta-ase ma kaa va, jo ka on hy väksytty Kaava-alueen viiden tilan maanomistajat esittävät, että ranta-asemakaavaa muutettaisiin tilojen Havusalmi, Torvela, Paratiisi, Tarjala ja Havuranta osalta. Kaupunginjohtajan ehdotus: Suunnittelualue koostuu kahdesta osa-alueesta, joiden suunnittelutavoitteet ovat seuraavat: - Eteläisellä alueella sijaitsevalla Havusalmen tilalla on aiemmin harjoitettu matkailutoimintaa (Niittykievari) ja sittemmin omistajien vaihduttua vanhusten hoitopalvelua (ns. per he ko ti pal ve lu). Ran ta-asemakaavan eteläisen osa-alueen muu tok sen ta voit teena on päivittää käyttötarkoitusmerkintöjä olevan ja tule van toi min nan mu kaisiksi sekä korjata alueiden rajauksia kiin teistö rajo jen suh teen. Kiinteistöjen rajat poikkeavat voimassa olevan ran ta-ase ma kaavan korttelirajauksista. - Pohjoisella muutosalueella on kolme RA tonttia. Kolmesta ton tista keskimmäinen ei ole vielä rakentunut. Kahta reunimmaista tonttia halutaan suurentaa siten, että niiden välissä oleva puolitetaan niiden kesken. Välissä oleva rakentumaton tontti liitetään olevien loma-asuntojen tonttien osaksi. Ranta-asemakaavan laatimisesta on järjestetty aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Keski-Suomen ELY-keskuksessa (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus päättää saattaa Havusalmen ranta-asemakaavan muutoksen vireille ja järjestää kaavoituksen vireilletulosta ilmoittamisen. Liite 3 Havusalmen ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

10 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Janne Jeulosen ja Anniina Junikan suunnittelutarveratkaisuhakemus 477/ /2013 KH 234 Rakennushanke, rakennuspaikka ja maanomistus: Ra kennuspaikkana on 1,2250 ha:n suuruinen Koiviston kylällä sijaitse va Hakala-niminen tila RN:o Rakennuspaikka sijait see Niinivedentien varressa Koivistossa. Tarkoituksena on rakentaa omakotitalo ja autotalli/varasto, yhteensä noin 195 k-m2. Kulkuyhteys tontille järjestetään olemassa olevaa tietä pitkin ja tontti liitetään Koiviston vesiosuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon. Rakennuspaikka on hakijoiden omistuksessa. Kaavoitus- ja suunnittelutilanne: Suunniteltu rakennuspaikka on kaa voitettu hyväksytyssä Hirvaskankaan-Koivis ton osayleis kaavassa asuntoalueeksi (A), jo ka on tarkoitettu ympäri vuotiseen asumiseen. Tontin rakennusten yh teenlaskettu kerrosala saa olla enintään 350 k-m2. Naapurien kuuleminen: Naapureiden kuuleminen on järjestetty hakijoiden toi mesta. Rajanaapureilla ja ei ole huomauttamista suunnittelutarveratkaisuhakemukseen. Niinivedentien takana sijaitsevan tilan omistajaa on tiedotettu suunnittelutarvehakemuksesta. Kaavoituspäällikön ehdotus: Ottaen huomioon esitetyn rakentami sen luon ne, si joit tu minen, arvioitavissa oleva rakennustapa ja vaiku tus mai se maan se kä Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaavan sisäl tö, ei ra kentami sen ole katsottava aiheuttavan MRL :ssä ja MRL :ssä mainittuja kielteisiä vaikutuksia: - ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle: hanke on Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaavan mukainen - ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä: Hirvaskankaan-Koiviston kylän kehittäminen on kaupungin hyväksymän alueiden käy tön strategian mukaista / rakentaminen sijoittuu olemassa olevien palvelujen sekä tie- ja vesihuoltoverkoston äärelle - on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilymistä eikä virkistystarpeiden turvaamista: rakentaminen sijoittuu alueelle, jos sa ei tiedetä sijaitsevan suo jelun kannalta merkittäviä kohteita - ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia: omakotitalon rakentaminen Koivistoon palvelujen ja muun kylä asu tuk sen lä hei-

11 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus syyteen ei ole ympäristöstään poikkeavaa rakenta mista ei kä sii tä aiheudu tavanomaisesta asumiskäytöstä poikkeavaa ym pä ristö häiriötä / kiinteistö liitetään keskitettyyn vesihuoltoverkos toon ja jär jestettyyn jätehuoltoon (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy edellä olevilla perusteilla hakemuksen mukaisen suunnittelutarveratkaisun, joka koskee tilaa Suunnittelutarveratkaisu on voimassa päätöksen antopäivästä kaksi vuotta. Tänä aikana on haettava rakennus- tai toimenpidelupa. Lupa on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä. Suunnittelutarvepäätöksen suoritemaksu on 440. Päätös annetaan julkipanon jälkeen Liitw 4 Janne Jeulosen ja Anniina Junikan suunnittelutarveratkaisuhakemus

12 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Määräalan myyminen määräalasta m / /2013 KH 235 Kiinteistö Oy Äänekosken Autotalo omistaa tontin Kotakennääntien varrella. Tonttiin on voimassa olevassa asemakaavas sa tarkoitus lisätä noin 77 m2:n suuruinen määräala Kotakennään tien/purokadun risteyksestä. Alueen käyttötarkoitus on liike- ja toi mistorakennusten korttelialuetta. Rakennusoikeutta määräalasta tu lee 30 k-m2:ä. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginvaltuuston hinnoittelupäätöksessä ei ole vahvistettu liiketonttien hintoja muualle kuin Hirvaskankaan alueelle. Kaupunginhallituksella on oikeus päättää yksittäisen tontin hinnasta. Kotakennääntien varressa vuoden 2007 jälkeen liiketonttien hintana on ollut kol mes sa kau pas sa/vuokrasopimuksessa e/k-m2. Tässä kaupassa hinnaksi esitetään 60 e/k-m2 eli yhteensä 1800 euroa. Kartta jaetaan esityslistan liitteenä. (valmistelu tonttipäällikkö Petri Konttimäki, puh ) Äänekosken kaupunki myy Kiinteistö Oy Äänekosken Autotalolle noin 77 m2:n suuruisen määräalan määräalasta m eu ron kauppahintaan. Liite 5 Määräalan myyminen Kiinteistö Oy Äänekosken Autotalolle

13 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Määräalan myyminen tilasta Uusikömi 2: / /2013 KH 236 Äänekosken kaupunki on laatinut Alpo ja Eila Juntusen hakemuksesta ja kustannuksella asemakaavamuutoksen Konginkankaan taajaman kort te liin 3. Asemakaavamuutoksella on osoitettu lisäaluetta noin 390 m2:ä lii tettäväksi Juntusten omistamaan tilaan Metsämäki 11:11. Alueen käyttötarkoitus on AO ja tehokkuusluku e=0.20. Kaupunginjohtajan ehdotus: Konginkankaan voimassaolevassa tonttihinnoittelussa ei ole huomioitu mahdollisia omarantaisten alueiden myymisiä. Kauppahintarekisterin mukaan Konginkankaan keskustasta löytyy viime vuosilta 3 kiinteistökauppaa, jois sa on kohteena ollut omarantainen rakennus paik ka. Hin ta maini tuis sa kau poissa on ollut e/m2. Nyt kyseessä olevassa kaupassa on hinnaksi neuvoteltu 4500 e eli e/m2. Kartta jaetaan esityslistan liitteenä. (valmistelu tonttipäällikkö Petri Konttimäki, puh ) Äänekosken kaupunki myy Alpo ja Eila Juntuselle noin 390 m2:n suuruisen määräalan tilasta Uusikömi 2:268 Konginkankaan kylässä 4500 euron kauppahintaan. Liite 6 Määräalan myyminen tilasta Uusikömi Eila ja Alpo Juntuselle

14 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Vuokrasopimuksen purkaminen ( , Koukkuniemenkatu 20) 492/ /2013 KH 237 Äänekosken kaupunki on vuokrannut alkaneella vuokrasopimuksella tontin TM Uniikkirakennus Oy:lle. Vuokrasopimuksen mukaan tontille rakennettavan rakennuksen on oltava hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen edellyttämässä valmiusasteessa Tonttipäällikkö on myöntänyt päätöksellä jatkoaikaa velvoitteen täyttämiseen saakka. Kaupunginjohtajan ehdotus: Tontilla ei ole aloitettu rakennustöitä, joten rakentamisvelvoittteen määräaika on täyttymässä. Kaupungilla on oikeus purkaa sopimus kuukauden kuluessa määräajan päättymisestä. Kartta liitteenä. (valmistelu tonttipäällikkö Petri Konttimäki, ) Äänekosken kaupunki purkaa tonttia koskevan vuokrasopimuksen jälkeen, mikäli rakentamisvelvoitetta ei ole täytetty. Liite 7 Vuokrasopimuksen purkaminen, Koukkuniemenkatu 20, Uniik kirakennus

15 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Telakkakadun koulun peruskorjauksen rakentamiskustannukset TELA Telakkakadun koulun peruskorjaustyöt alkoivat keväällä Koulutyö oli tarkoitus aloittaa korjatuissa tiloissa syksyllä Kun urakkasopimus jouduttiin purkamaan pääurakan osalta tammikuussa 2012, niin se tarkoitti mm. sitä, että koulutyö tiloissa pääsi alkamaan tammikuussa Rakennuttajapäällikön ehdotus: Pääurakan osalta työtä jatkettiin uuden urakoitsijan kanssa huhtikuusta 2012 alkaen laskutustyöurakkana, koska työmaan tilanne oli sellainen, että siitä ei siinä vaiheessa olisi saanut kiin teä hin taista urak kaa raken nus tek nis ten töi den osal ta. Kun koulun peruskorjausta suunniteltiin vuonna 2010, niin kustannusarvio oli Kun peruskorjaus vuoden 2012 lopulla valmistui, niin kustannukset olivat Kustannukset jakaantuivat kolmelle vuodelle siten, että vuonna 2010 kustannukset olivat muodostuen lähinnä suunnittelukustannuksista, vuonna 2011 kustannukset olivat ja vuonna 2012 kustannukset olivat Vuodelle 2012 talousarviossa hankkeelle oli varattu 4,5 M ja lisätalousarviossa 1,8 M eli yhteensä 6,3 M. Kaikki hinnat ovat alv 0%. Hankkeen lopulliset kustannukset selviävät vasta kun oikeudenkäynti entisen pääurakoitsijan kanssa on saatu päätökseen. Yllä olevissa luvuissa ei ole huomioitu osapuolten toisiinsa kohdistamia rahallisia vaatimuksia. Oheismateriaalina on selvitys kustannusten jakaantumisesta. (valmistelu rakennuttaja puh ) Tekninen lautakunta esittää Telakkakadun koulun peruskorjaus kustan nukset kaupunginhallitukselle tiedoksi.

16 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus KH 238 Oheismateriaalina jaetaan selvitys kustannusten jakaantumisesta. Kaupunginjohtajan ehdotus: Merkitään tiedoksi Telakkakadun koulun peruskorjauskustannukset. Saatetaan asia tiedoksi myös kaupunginvaltuustolle. Oheismateriaali Telakkakadun koulun peruskorjauksen rakentamiskustannukset

17 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Käyttösuunnitelman muutos vuoden 2013 talousarvioon koskien investointeja TELA Kevään aikana on talopuolella tullut esiin kiireellisiä korjauksia vaativia kohteita, jotka on syytä korjata ennen kuin ongelmat kasva vat. Rakennuttajapäällikö ehdotus: Tekninen toimi esittää, että käyttösuunnitelman muutoksena esitetään lisämäärärahaa seuraaville kohteille. Kaupungintalon pääsisäänkäynnin ovet on uusittava ja osa vesikatosta on korjattava vuodon takia, määrärahatarve on Teknologiakeskuksessa on vesikattoa korjattava, määrärahan tarve on Lounatuulen tiloissa on tehtävä toiminnan jatkumiseksi pi ka kor jauk se na luk ko jen uusinta ja kolmen lisäoven asentaminen, koh teel le laadi taan myös hankesuunnitelma ja kustannusarvio ensi vuo den ta lous arvio ta varten, määrärahan tarve on Äänekosken vanhassa terveyskeskuksessa on tehty ja tehdään edelleen ilmanvaihdon muutostöitä sisäilman parantamiseksi henkilöstön oireilun vähentämiseksi, määrärahan tarve on Nuorisotalo Spotin kadunpuoleinen kellaritilan seinä täytyy eristää ja perustukset salaojittaa vesivuotojen takia, määrärahan tarve on Alkulan päiväkodin erkkereiden päätyseinät täytyy korjata, määrärahan tarve on Äänekosken uimahallin kuntoarvion laadintaan tarvitaan :n lisämääräraha. Piilolan vanhainkodin terassin lattia on uusittava vesivuodon takia, määrärahan tarve on Suolahden kirjaston alapohjan korjaamiseen tarvitaan Eli yh teensä lisä määrärahan tarve on Lisämääräraha esitetään katettavaksi Suolahden päiväkodin tänä vuonna säästyvästä investointimäärärahasta. Päiväkodille on varattu täl le vuo delle :n määräraha, josta tänä vuonna käytetään enin tään (valmistelu rakennuttajapäällikkö, puh ) Tekninen lautakunta hyväksyy omalta osaltaan esitetyt muutokset käyttösuunnitelmaan koskien vuoden 2013 investointeja sekä esittää muutokset kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

18 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus KH 239 Kaupunginjohtajan ehdotus: Hyväksytään teknisen lautakunnan ehdotus koskien muutosta vuoden 2013 talousarvion investointiosan käyttösuunnitelmaan.

19 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 KH 240 Sosiaalihuollon asiakkaan asemaa ja oikeuksia turvaava asiakaslaki tuli voimaan vuonna Laki korostaa asiakkaan itse määrämisoikeutta, oikeusturvaa ja oikeutta hyvään kohteluun. Asia kaslakia sovelletaan sekä julkiseen että yksityiseen sosiaalihuoltoon. Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus tehdä saamastaan palvelusta ja kohtelusta muistutus sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenki lölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Laissa on säädelty kunnille velvollisuus nimetä sosiaaliasiamies, jonka tulee olla perehtynyt sosiaalihuollon lainsäädäntöön. Keski-Suomessa sosiaalialan osaa miskeskus Koske on järjestänyt sosiaaliasiamiestoimintaa vuodesta Äänekosken kaupunki on maakunnan muiden kuntien tapaan mukana Kosken järjestämässä palvelussa eli on tehnyt sopimuksen Kosken kanssa sosiaaliasiamiestoiminnasta. Sosiaaliasiamiestoiminta on asiakkaalle maksutonta. Vuonna 2012 Sosiaaliasiamiehelle tuli kokonaisuutena sopimuskunnista enemmän selvitettä väksi asioita kuin aiemmin. Tyytymättömyys päätöksiin, palvelun to teuttamiseen ja itsemääräämisoikeuden toteumattomuuteen li sääntyi selvästi vuodesta Äänekosken kaupungin osalta raportissa todetaan mm. seuraavaa : Äänekoskelta sosiaaliasiamieheen vuonna 2012 otettiin yhteyttä 57 kertaa, mikä on vähem män kuin vuonna 2011, jolloin yhteydenottoja oli 70. Yhteydenotot koskivat yli 90 - prosenttisesti kunnan omia sosiaalipalveluja. Kahdessa ta pauksessa oli kyse kunnan ostopalveluna hankitusta yksityisestä so siaalipalvelusta. Äänekoskella toimeentulotuki korostuu suurimpana syynä yhteydenottoon sa moin kuin edelli senäkin vuonna. Yli puolet yhteydenotoista liittyi toi meentulotuki asioihin ja tilannemäärä kasvoi edellisestä vuodesta. Muiden syiden takia yhteydenotot pysyivät ennallaan tai laskivat. Ky selyjä tuli myös mm. lastensuojelusta, perheasioista, muista sosiaa lihuollon palve luista ja ikääntyneiden palveluista. Päätökset ja palvelun toteuttaminen korostuivat sosiaaliasiamiesyhteydenoton syinä. Noin viidennes asioista liittyi kohteluun ja yhtä moni yleiseen tiedontar peeseen sosiaalipalveluista. Lastensuojelussa tapahtumien dokumentoinnissa ja riittävän ajan varaamisessa toimintaan todetaan raportin mukaan Äänekoskella olevan kehittämistarpeita samoin kuin selvitysten yhteenvetojen val-

20 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus mistelussa, tavoitteiden tarkistamisessa ja asiakkaan tietoisuuden lisäämisessä asetetuissa tavoitteissa. Lastensuojelun kehittämisprosessin Äänekoskella tode taan olevan erityisen kehittämistyön kohteena. Talousarvioon varatut määrärahat ylittyivät vuonna 2012 kuten vuonna Vammaispalveluissa 29 henkilöä sai lain mukaista henkilökohtaista apua vuonna Jär jestämistapana käytettiin mm. palveluseteliä. Aika ajoin Äänekoskel la on koettu ongelmia avustajien löytymisessä. Talousarviomäärära hat ylittyivät vuonna 2012, samoin kuin vuonna Omaishoidon tuen kokonaismenot ovat olleet Äänekoskella vuonna 2012 n euroa ja vuonna 2011 n euroa. Talousarvioon 2012 varattu mää räraha lähes riitti ja määrärahaa vuodelle 2013 on talousarvioon va rattu n euroa vähemmän kuin vuonna Vuonna 2012 omaishoidon tukea haki 83 henkilöä ja vuonna 2011 hakijoita oli 61. Äänekos kella omaishoidon tuen taso on raportin mukaan kaikissa tuloluokis sa matalampi kuin Kosken sosiaaliasiamieskunnissa keskimäärin. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto ratkaisi yhden Äänekoskel ta teh dyn kantelun vuon na 2012: vammaispalvelun asiakkaan koh telusta lausuttiin käsitys. Kunnassa tehtiin 6 sosiaalihuollon asia kas lain mu kaista muistu tusta ja yhtä monta hallintopäätöksen muu tosta viran haltijan itseoi kaisuna. Vuoden 2012 aikana Äänekoskella tehtiin viranhaltijapäätöksistä 31 oikaisuvaatimusta, jotka koskivat pääasiassa toimeentulotukea. Vammaispalveluluista tehtiin 3 ja muusta sosiaalihuollosta 5 oikaisuvaatimusta. Viidessä tapauk sessa lautakunta muutti viranhaltijan päätöstä. Keskimääräinen käsit telyaika oli 40 päivää ja lautakunta kokoontui 10 kertaa vuoden aika na. Hallinto-oikeuteen lautakunnan päätöksistä valitettiin kaksi kertaa ja hallinto-oikeudessa hyväksyttiin yksi vali tus. korkeimman Hallinto-oikeuden ratkaisuja ei vuonna 2012 ollut. Raportissaan Sosiaaliasiamies on antanut lisäksi yleisiä toimenpidesuosituksia kun nille. Suo situkset olivat mm. seuraavia: 1. Hallintopäätösten laatuun tulee kiinnittää huomiota, pää tökses sä on il moitet tava mitkä seikat vaikuttivat ratkaisuihin ja mai nittava sovelle tut säännökset 1. Kunnissa laaditaan toiminta malli lastensuo jelulain mukaisen edun-

21 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: valvonnan tarpeen ar vioin tiin ja asiantunti jalista edunval vojana käytettävissä olevista henkilöistä 1. Asiakaslain mukaisten muistutus ten ja niihin vastaamisen seuranta järjestetään kunnan kir jaamon kautta 1. Sosiaalityöntekijät ta paavat sijaishuoltoon sijoitetut lap set vähintään vuosittain kahden kes ken 1. Sijoitettujen lasten vanhemmille laaditaan oma asiakassuunnitelma 1. Lastensuojelun asiakasrekisteritietojen kirjaamisen laa tua ja ajanta sasuutta parannetaan 1. Selvitetään seudullisten palvelujen tarve ja valmistaudu taan niihin tarvittavalla tavalla (esim. perheoikeudelli set palvelut, vammaispal velut, henkilökohtai sen avun koordinoin ti, sosiaalinen luotto) 1. Talousarviopäätöksiä tehtäessä ja lakeja sovellettaessa otetaan huo mioon perustus laissa julkiselle vallalle asetettu velvolli suus turvata riittävät sosiaali- ja ter veyspalvelut 1. Viranhaltijat käyttävät hal lintopäätöksen itseoikaisumah dollisuutta silloin, kun se on pe rustel tua ja luottamustoimielin toimii tosiasiallise na paikallisena muutok senhakuasteena Selvitys kokonaisuudessaan on nähtävissä ennen kokousta hallintojohtajan työhuoneessa ja kaupunginhallituksen kokouksessa. (valmistelu hallintojohtaja Heli Möller ) Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen Sosiaaliasiamiehen selvityksen vuodelta 2012 ja toimittaa sen edelleen perusturvalautakunnan tiedoksi ja toimin nas saan huomioitavaksi.

22 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Henkilöstön aloitetoiminta KH 241 Henkilöstön aloitetoiminnan tarkoituksena on edistää omatoimista työn ja työympäristön kehittämistä. Tavoitteena on saada esiin ja käyttöön sellaiset parannusajatukset, joita kaupungin palveluksessa olevalla henkilöstöllä on työstään ja työoloistaan. Kaupunginjohtajan ehdotus: Äänekosken kaupungilla on alkaen ollut voimassa aloitetoiminnan sääntö koskien henkilöstön tekemiä aloitteita. Yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa aloitetoiminnan sääntöä on kehitetty, jotta aloitetoimintaa saataisiin vireämmäksi. Aloitteiden ar vioin ti kri tee reitä on sel kiy tetty, aloit tei den kä sit te lyä ja pa lau tetta aloitteen te ki jälle kehi tetty sekä lisätty uusia palkit se mismuo toja ( tun nus tuspalkinto, netto hyö typalk kio, vuosittai nen ar vonta kaikkien aloit teen tehneiden kes ken ). Kaupunginhallitukselle esitetään vuosittain yhteenveto henkilöstön tekemistä aloitteista. Kuntalain tarkoittama kuntalaisten aloitteenteko-oikeus ei kuulu tämän säännön piiriin. Henkilöstön aloitetoiminnan sääntö on käsitelty yhteistyötoimikunnassa ( valmistelu henkilöstöjohtaja Arja-Leena Kriivarinmäki, puh: ) Kaupunginhallitus hyväksyy Äänekosken kaupun gin hen ki löstön aloitetoiminnan säännön. Sääntö tulee voimaan Liite 8 Henkilöstön aloitetoiminta

23 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Kansalaisaloite Sumiaisten lääkäripalveluiden säilyttämiseksi 474/060000/2013 KH 242 Sumiaisissa on kerätty Sumiaisten lääkäripalveluiden säilyttämistä varten yhteensä 560 henkilön allekirjoittama seuraavan sisältöinen kansalaisaloite: Kaupunginjohtajan ehdotus: "Me allekirjoittaneet Äänekosken kaupungin asukkaat haluamme, että lääkäripalveluiden järjestäminen otetaan uudelleen käsiteltäväksi Sumiaisten osalta. Mielestämme lääkäripalvelut tulisi säilyttää entisellään, koska Sumiaisissa asuu paljon ikäihmisiä sekä lapsiperheitä, joilta vaatisi suurta vaivannnäköä järjestää lääkäriaikaa Äänekosken terveyskeskukseen. Sumiaisten etäisimmältä laidalta tulle 100 km:n edestakainen matka lääkäriin Äänekoskelle, myöskään julikista liikennettä ei ole riittävästi sekä kylällä toimii tällä hetkellä vain yksi taksiyrittäjä. Uskomme myös, että palveluiden keskittämisellä ei saada aikaan todellisia säästöjä asukkaiden kuljetustarpeen lisääntyessä." Kuntalain 28 :n 1 momentin mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Jos valtuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista, asia on otettava valtuustossa käsiteltäväksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa asian vireilletulosta (2 mom.). Nyt kyseessä olevan kuntalaisaloitteen on allekirjoittanut yhteensä 560 henkilöä, mutta tiedossa ei ole, kuinka moni allekirjoittajista on äänioikeutettu Äänekosken kaupungin asukas. (valmistelu kaupunginjohtaja Hannu Javanainen, puh ) Pyydetään kansalaisaloitteesta perusturvalautakunnan lausunto.

24 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Toimenpiteet suun terveydenhuollon palveluiden turvaamiseksi. PETUR Taustaa Suun terveydenhuollossa hammaslääkäreiden määrä on yksilöllis ten ratkaisujen myötä vähentynyt merkittävästi viimeisen vuoden ai kana. Tavanomaisia rekrytointitoimenpiteitä on toteutettu tehostetus ti jo pitkään, mutta tuloksia ei ole saatu. Vähentymisen ennakoidaan vielä jat kuvan, sillä elokuusta 2013 al kaen on tiedossa yh den ham maslää kä rin siirtymi nen toi sen kun nan palve lukseen ja toi nen hammaslää käri on siirty mässä yksi tyis vas taanotol le Ääne kos kelle. Siten suun ter vey den huollossa tulee syksyllä olemaan 3,6 ham maslääkäriä vi rassa tai toimessa, kun vakansseja on yhdeksän. Näistä yksi te kee hal lin toa ja vas taa oiko mis hoi doista ja sen toteu tuksesta. Jäljelle jääväl lä 2,6 ham mas lää kärin työ panoksel la ei voi da hoitaa edes lakisääteisiä velvoitteita. Suun ter veydenhuol lon hoi totyön voimava rat ovat lähes vakanssipohjien mukaiset. Tosin syksylle ennakoidaan kuuden suuhygienistin va kans sista vain neljän olevan klii ni ses sä työs sä. Ham mas hoi tajien 10 va kans sista 9 on teh täviään hoi ta massa ja nykyisellään heidän työpa nostaan suun na taan koroste tus ti myös en nal taeh käisevään työhön. Silti sa notuilla työjär jestelyillä ja esimerkik si olemassa olevien suuhy genisti en kou lutuk seen perus tu valla työpa nok sella ei tilan netta kyetä riittä västi hallitse maan. Yllä kuvatulla henkilöstömäärällä kaupunki ei kykene vastaamaan suun ter vey den huol lon hoi don saatavuutta koskeviin vaatimuksiin. Hoidon saatavuutta ei kyetä turvaamaan asetetussa määräajassa ja odotettavissa on, että jono vielä nykyisestäkin kasvaa ja jonotusaika pitenee. Myös suun terveydenhuollon päivystysvelvoitteen täyttäminen vaarantuu, koska mm. opiskelijoita ei voida päivystystyössä käyt tää. Seuraavassa kuvataan perusturvalautakunnalle eh do tuksia jat kotoimenpiteiksi, joilla hoidon saatavuutta kyettäisiin pa ranta maan. Rekrytointi Suora rekrytointi on pitkällä tähtäimellä kestävin vaihtoehto turvata palvelujen toimivuus. Ongelmana kuitenkin on, ett ei vät rek ry toin nit tah do tuot taa ny kyi ses sä val takunnallisessa ham maslää kä reiden työ mark kina tilan tees sa tu losta. Nuoret, vasta val mistuneet hammaslää kärit oh jautu vat jo ko yk sityis sektorille tai rekry tointifirmo jen palveluk seen. Virka iältään van hem pia hammas lääkä reitä ei myöskään ole ns. va pailla työmark ki noilla. Tilanteen us ko taan jos sain määrin helpotta van, kun Itä-Suo men yli opistosta val mistuvat ensimmäiset

25 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus hammas lääkärit, mikä on ajan kohtaista aikaisintaan v Uuden terveys keskuksen valmis tuessa kannattaa pa nostaa erityisesti tähän ryh mään ja pyrkiä esi merkiksi järjestämään tutustu miskäyntejä hammashuoltoon. Yh teyk siä tätä ajatellen on luotukin ja suun terveydenhuollon edustus osal listui ke väällä 2012 uuden ham masklinikan avajaisiin Kuopios sa. Toimenpide-ehdotus: Suoraa hammaslääkäreiden rekrytointia jat ke taan säädöksiin perustuvin ilmoi tus me nette lyin sekä sähköisen rekrytoinnin että am mat tileh den kautta ta voit teena vakanssien mah dollisimman kattava täyttö aste. Seuraavassa kuvattavia muita täydentäviä toimenpiteitä esitetään toteutettavaksi määräaikaisena esim saak ka. Ko. toimenpiteiden avulla ham mas lää kä reiden vakanssit py ri tään pi tä mään lä hes täy tenä si ten, et tä seu raa vin kei noin han kit ta va täy den tävä työ panos mukaan lukien käytet tä vissä olisi n. 7-9 ham mas lää kä rin hen ki lö työ vuot ta vastaava työ pa nos. Hammaslääkäripalvelujen ostaminen ja mahd. kilpailuttaminen. Hammashuollolla on tällä hetkellä voimassa oleva sopimus kahden hammaslääkäreitä vuok raamalla välittävän yrityksen kanssa. Näiden kautta on saatukin het kittäin hammaslääketieteen kandidaatteja (terveyskeskustyökelpoi nen opiskelija) töihin. Nämä yritykset eivät ole kuitenkaan voineet tarjota hammaslääketieteen lisensiaatteja (valmis hammaslääkäri). Syynä on ollut se, ettei valmiita ham mas lääkäreitä heidän kauttaan ole ollut tarjolla. Viime aikoina on tullut yh tey den ottoja, jois sa tarjotaan ulkomailla, pääsääntöisesti ETA-alueella val mistuneita hammaslääkäreitä töihin. He ovat joko jo Suo messa työsken televiä tai tänne töihin haluavia valmiita hammas lääkäreitä. He eivät halua tulla lyhytaikai seen työ hön, vaan toivovat yleensä vähintään 4-6 kk työ jaksoa. Näin pitkän ja kus tan nuksil taan suhteellisen merkittävän so pi muk sen te kemi seen ei vas taa valla hammaslää kärillä eikä tervey den huollon vastuu alueen esi miehellä ylilääkärillä nykyisellään ole oi keutta. Li säksi tu lee vas taan kaupungin hankintasäännön mukainen kilpailu tusraja, , jo ka tulee täyteen jo muutaman kuukauden sopi muksella. Pie neh kö jen sopi musten kilpailutusvelvoite tuottaa byro kratiaa, ja lisäk si hi das taa merkittävästi palvelun hankintaa. So pi mus ver kos toa oli si laa jen net tava mui hin toi mi joi hin. Jos suo malaisia ham mas lää kä reitä ei ole saatavilla palvelujen turvaamiseksi, on syytä lähteä selvittämään yhteistyömahdollisuuksia myös ulkomaa lais ten toimijoiden kanssa. ETA-alu eelta tu le vien ja siellä koulu-

26 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus tet tu jen ham mas lääkä reiden osalta ei nykyi sel lään ole mitään muodol li sia erillisiä työ voi man liik kuvuusvaa ti muksia, ei myöskään esimer kiksi kie litaidon osalta. Toimenpide-ehdotus: Kaupungin hankintasäännön sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluhankintojen kilpailutusvel voiteraja, nykyisellään euroa, tulee mahd. pikaisesti päivittää ja yhdenmukaistaa ao. palvelujen nykyiseen kan sal li seen kynnysrajaan eu roa ( 8). Samalla tulisi tarkas tella hankinta säännön tulos- ja vastuu alue-esimiesten toimivaltuuk sia näiltä osin ( 29). Osatoimintojen hankkiminen kilpailuttamalla Arkipäivystys on kaikkein aikaavievin ja raskain osa hammaslääkärin työnkuvasta. Koska va paita aikoja ei aikuisväestölle voida tarjota, kuormittuu päivystys kohtuuttomasti. Tässä työvoimatilanteessa hammaslääkäripäivystyk sen hankkiminen ulkopuoliselta toimijalta oli si var teenotettava vaihtoehto. Se voitaisiin to teut taa yh den tai useam man toimijan avustuksella. Mikäli henkilöstömäärä syksyllä vähenee ennakoidulla tavalla, päivystyksen hoi ta mi nen omal la hammaslääkärityövoimalla on fyysi sen ja henki sen kuor mit ta vuuden huomi oon ot taen mahdoton tehtä vä. Järjestelmään liittyvät edut: mahdollisuus järjestää hammaslääkäripäivystys maa nantaista per jantaihin ilman oman henkilöstön (hammaslääkä rit) työ panosta töissä olevan henkilöstön päivystyskuormittumisen vä heneminen ja työn monipuolistuminen, minkä voi ennustaa merkittävästi edistävän työssä jaksamista mahdollistaa lapsi potilaiden ei kiireellisen hoidon jatkumisen Ääne kosken kes kuskoululla ja Suolahden hammashoitolassa voi toimia rekrytoinnissa positiivisena houkuttimena mahdollis taa opiskelijoiden käytön ei kiireellisessä potilastyössä Haitat: kustannukset mahdollisesti korkeahkot. On huomioitava myös päi vystyksen kautta syntyvät potilasmaksutuotot, jotka ovat kiireetöntä vastaanottotoimintaa korkeammat jatkohoitopalvelu jen saatavuus ja hoitojen jatkuvuus jää edelleen ongelmaksi ostopalvelun toimitusvarmuus ja henkilökunnan vaihtu vuus varmistettava Valtakunnassa tiedetään kokeillun hammaslääkäripäivystystä yhteis-

27 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus työssä yksityishammas lääkäreiden kanssa, eli yksityiset tahot ovat ot ta neet vas tuul leen päivystyksen hoita misen esim. tiettyinä päivinä. Ää ne kos kella toimivien yksityisten hammaslääkäreiden ei tunnustelu jen, tie dossa olevan tarjonnan määrä sekä taustana mainittu hammas lää kärityö voiman liikkuvuus suunta huomioon ottaen voida arvioida ole van kui tenkaan halukkaita tähän. Toimenpide-ehdotus: Valmistellaan erikseen kesäkauden 2013 aikana suun terveydenhuollon arkipäivien ham maslääkäreiden päiväpäivystyspalvelun hankinta ulkopuoliselta toimijalta. Ratkaisu voi olla mää räaikainen, esimer kik si n. 2 vuot ta. Palveluseteli suun terveydenhuollossa Palvelusetelillä voi hankkia aikuisten hammashoidon palveluita. Toiminta perustuu lakiin sosi aali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä 569/2009. Palvelusetelillä hankittava palvelu on vaihtoehto kunnan tai kuntayhtymän tuotta malle palvelulle. Hoidontarpeen kriteerit täyttävällä asiakkaalla on kui ten kin oi keus kieltäytyä palvelusetelistä, jolloin kun nan tulee ky sei nen palvelu järjestää. Esim. Jy väs ky län yhteis toi min ta-alu een ter veys kes kuk sen suun ter veyden huol los sa palve luseteliä hyö dyn ne tään eni ten päivys tys asiak kaiden jatkohoidossa. Palvelu seteli ei kui ten kaan so vellu käy tettä väksi kii reel li sessä hoi dossa. Kunnalla on velvollisuus pitää luetteloa hyväksymistään palvelujen tuottajista. Palvelusetelin saanut potilas voi valita yksityishammaslääkärin valitsemalla palve lun tuottajan terveyskeskuksen hyväksymistä yksityishammaslääkä reistä. Tiedot tuottajis ta, pal ve luista ja niiden hin noista tulee olla julkisesti saatavilla vertai lu lo makkeella sekä kau pungin verkkosivuilla. Yksityishammaslääkäri to teuttaa terveyskes kushammaslääkärin tekemän kirjallisen hoito suunnitelman, johon kirjataan terveyskeskuksessa potilaan tarvitse ma hoito toimenpide nimekkeittäin (koodit). Potilas itse varaa ajan hammashoitoon valit semaltaan palvelusetelituottajayksityishammas lääkäriltä ja toimittaa kaikki palveluseteliin liittyvät asiakirjat yksityis hammaslääkärille. Mi käli hoitosuunnitelmaa joudutaan perustelluista syistä muuttamaan, yksityishammaslääkäri kertoo kustannusten mahdollisesta lisäänty misestä potilaalle. Merkittäviin muutoksiin yk sityishammaslääkärin tulee pyytää lupa terveyskeskuksesta. Palvelusetelin arvo määräytyy potilaan tarvitsemien hoitojen mukaan ja seteli kattaa osan yksityishammaslääkärin hoidosta. Potilaalle jää mak settavaksi oma vastuuosuus, josta ei saa Kela-korvausta. Potilas maksaa suoraan yksityishammaslääkärille omavastuuosuu den. Tä-

28 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus mä osuus vaihtelee yksityishammaslääkärin hoitohintojen mukaan. Se on yleensä jonkin verran suu rempi, kuin mitä hän maksaisi vastaa vasta hoi dosta terveyskeskuk sessa. Potilas vastaa peruuttamatto man pois jäännin kustannuksista. Palveluseteli on voimassa 6 kuukautta myöntämispäivämäärästä. Terveyskeskus on palvelusetelillä annettavan hoidon osalta henkilörekisterilain mukainen re kisterinpitäjä. Tiedot yksityishammaslääkärin antamasta hoidosta kirjataan terveyskeskuksen potilasrekisteriin. Järjestelmään liittyvät edut: pystytään tarjoamaan hammashoitopalveluja lyhemmäl lä aikavälillä hampaiston kokonaistilanne ei pitkän hoitojonon myötä huonone ja todennäköisesti päästään vähäisemmillä hoitotoimenpiteillä paine jonon kasvuun helpottaa henkilöstön työku van muuttumi nen mielekkäämmäksi Haitat: palvelun tuottajiksi sitoutuvia yksityishammaslääkäreitä saat taa olla vaikea löytää ja heitä jouduttaneen hakemaan myös Ää nekos ken ul ko puo lel ta seteliyrittäjien hankinta ja hyväksymismenettely vie aikaa setelin kohdentamisen kriteerit, palvelujen vertailulomakkeet, hintalaskurit, setelien arvonmääritykset ym. vaa ti vat mo nen osaa jan työ pa nos ta en nen käyt töön ottoa terveyskes kushammaslääkäreiltä hoitosuunnitelman tekeminen ym. käytän teet vievät aikaa ja ovat pois omassa hoidossa olevien potilai den hoidosta matkustamisnäkökohdat esim. Jy väskylään Toimenpide-ehdotus: Valmistellaan erikseen kesäkauden 2013 aikana suun terveydenhuollon palvelusetelin käyt töönotto tavoitteena määräaikainen kahden vuoden kokeilu sekä asian yksityiskohtaisempi linjaaminen perusturvalautakunnan kesä kuun kokouksessa. Palvelujen rajaaminen Säädökset, joista merkittävimpänä voimaan astunut terveydenhuoltolaki säätelevät myös suun terveydenhuollon toimintaa. Terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevan viranomaisvalvontajärjestelmän tehtävänä on arvioi da, että toiminta on näiltä osin riittävää. Kaupungin on tehtävä parhaansa velvoitteista suoriutumi seksi, ja or ganisaatiolla on oltava valmius antaa selvityksiä, viime kädessä uh kasak ko vel vot tein. Ne toiminnan arkeen kohdistuvat ra jaukset ja

29 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus tehtävä siir rot, jot ka on ammatillisesti arvioiden ollut mah dollisuus toteuttaa yleisön hoi don saatavuussäädösten ja henki löstön am ma tillisen osaamisen se kä voimavarojen puitteissa, on jo to teu tet tu. Toimenpide-ehdotus: Äänekosken kaupunki Perusturva/suun terveydenhuolto pitäytyy pyrkimykses sään suoriutua perustehtäviensä julkisoi keu del li sista velvoitteista ja etsii uusia palvelun tuottamistapoja niin, et tä kun talaisten peruspal velut näiltä osin tulisivat mahdollisimman hy vin toteutetuiksi. Työnjako ja uudelleenorganisointi Koska hammaslääkärityövoimaa ei rekrytoinnin kautta ole pystytty hankkimaan, va. vastaava hammaslääkäri on erikseen ehdottanut ja hakenut täyttölupaa yh den suu hy gienistin palkkaamiseksi määräajaksi, avoin na ole vaa ham maslääkärin toimea hyödyntäen. Mää räai kai suus voi si olla yhden vuo den mittai nen tai kun nes hammaslääkärivajetta on saatu korjattua edellä määri tellyllä ta voin. Tämän ylimääräisen suuhygienistín työpanosta voidaan kohdentaa suuhygienistien hoitojo non purkuun ja muutoinkin aikuisten hammashoitopalveluiden saa tavuuden parantamiseen niiltä osin, kuin se asianomaisen toimen kuvan kautta on mahdollista. Lisäksi suun nitellaan uudenlaisen suu hygienisti-hammaslääkäri ryhmätyönä toteutettavan vastaanottopal velun organisointia. Tällöin yksi hammaslääkäri toimii 2-3 suuhy gienistin kanssa yhdessä tehden yksinkertaisempaa paikkaushoitoa, joka muutoin kuormittaa arkipäivystystä. Potilaat tulisi valita etukä teen ja he olisivat ns. lohkeamapotilaita. Tällaisesta mallista on kokemusta ainakin yhdessä terveyskeskuksessa Suomessa. Toiminta on aika- ja kustannustehokasta sekä asiakasystävällistä. Tällä het kellä suun terveydenhuolto ei pysy juurikaan aikuisväestölle tarjoa maan muuta kuin ensiapuhoitoa. Kokeilu edellyttää, että hammas lääkäriresursseja on siinä määrin käytössä, että yksi oma hammaslääkäri on muutaman kerran kuukau dessa irrotettavissa työ hön. Työskentelytapa vaatii myös sisäistä koulutus ta ennen toimin nan aloittamista. ' Toimenpide-ehdotus: Kaupungin vakanssien täyttölupamenettelyn mahdollisuuksia käytetään jatkossakin suun ter veydenhuollon osalta mahdollisimman täysimääräisesti. Lisäksi ai nakin vuosien talousarviovalmistelun henkilöstösuunnitte lussa otetaan huomioon kuvatut jo henkilöstö hallinnon jatkovalmiste lussa olevat näkökohdat.

30 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Perusturvajohtajan ehdotus: (Valmistelu: va. vastaava hammaslääkäri Tuula Juutistenaho p ja ylilääkäri Tapio Tammela p ). Perusturvalautakunta merkitsee tiedokseen annetun selostuksen suun terveydenhuollon palvelujen kokonaistilan teesta. Lautakunta hyväksyy kaikki edellä ehdotetut toimenpiteet toteutettavik si si ten, että - käynnistetään kilpailutusmenettely suun terveydenhuollon päiväpäi vys tyk sen hank ki mi seksi ul ko puoli sel ta toi mi jal ta - valmistellaan perusturvalautakunnan kesäkuun kokoukseen tarken net tu esi tys palvelusetelin käyttöönotosta - esitetään kaupunginhallitukselle hankintasäännön mahdolli simman no peaa tar kis ta mista selostusosan mukaisesti niin että voidaan ny kyistä joustavammin ja nopeammin hankkia terveydenhuollon ostopalve lua, kun hoi don saatavuus on vakavasti vaarantumassa - puolletaan yhden suuhygienistin määräaikaista rekrytointia koskevaa täyttölupaa yllä esitetyn toimintamallin toteuttamiseksi - hankitaan hammaslääkärityövoimaa vuokrafirmoilta äkilliseen tarpeeseen mahdollisimman nopeasti. Merkittiin tiedoksi, että ylilääkäri Tapio Tammela ja vastaava hammaslääkäri Tuula Juustistenaho osallistuivat kokoukseen asiantuntijoina tämän asian osalta. KH 243 Esityslistan oheismateriaalina jaetaan ote voimassa olevan hankintasäännön 8 :stä. (valmistelu kaupunginjohtaja Hannu Javanainen, puh ) Kaupunginjohtajan ehdotus: Merkitään tiedoksi selostus suun terveydenhuollon palvelujen kokonaistilanteesta ja perusturvalautakunnan hyväksymät toimenpiteet palvelujen turvaamiseksi. Kaupunginhallitus hyväksyy hankintasääntöön muutoksen, jonka mukaan säännön 8 on alkaen seuraavan sisältöinen:

31 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus "Hankinnassa on käytettävä ensisijaisesti avointa tai rajoitettua mennettelyä. Suorahankintaa voidaan käyttää enintään euron (alv 0 %) tavara- ja palveluhankinnoissa, alle euron perusturvan palveluhankinnoissa ja alle euron rakennusurakoissa. Hinta-arvio voidaan hankkia tiedustelulla, jonka tulos on syytä dokumentoida. Hankintalakia ei sovelleta kynnysarvon alittaviin hankintoihin." Edellä mainitun lisäksi todetaan, että hankintasäännön kokonaistarkistus tuo daan kaupunginhallituksen käsittelyyn syksyllä Oheismateriaali Ote hankintasäännöstä 8, kh Voimaan

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 16.02.2015 kello 15:00-17:15. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 16.02.2015 kello 15:00-17:15. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 16.02.2015 kello 15:00-17:15 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 29.05.2013 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 33 Kokouksen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Perusturvalautakunta. AIKA 21.05.2014 kello 15:00-18:45. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Perusturvalautakunta. AIKA 21.05.2014 kello 15:00-18:45. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Perusturvalautakunta AIKA 21.05.2014 kello 15:00-18:45 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 34 Kokouksen

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Perusturvalautakunta AIKA 25.02.2015 kello 15:30-18:45 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 11 Kokouksen

Lisätiedot

Seuraavassa kuvataan perusturvalautakunnalle ehdotuksia jatkotoimenpiteiksi, joilla hoidon saatavuutta kyettäisiin parantamaan.

Seuraavassa kuvataan perusturvalautakunnalle ehdotuksia jatkotoimenpiteiksi, joilla hoidon saatavuutta kyettäisiin parantamaan. Perusturvalautakunta 38 29.05.2013 Perusturvalautakunta 76 30.10.2013 Toimenpiteet suun terveydenhuollon palveluiden turvaamiseksi. PETUR 38 Taustaa Suun terveydenhuollossa hammaslääkäreiden määrä on yksilöllisten

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 68 SS-Jäähalli Oy:n osakepääoman korotus ja energia-avustuksen

Otsikko Sivu. 68 SS-Jäähalli Oy:n osakepääoman korotus ja energia-avustuksen ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.06.2013 kello 18:00-19:17 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 16 liittyvästä selvitysalueesta 94 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan

Otsikko Sivu. 16 liittyvästä selvitysalueesta 94 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 25.11.2013 kello 18:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 88 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 Tekninen lautakunta AIKA 07.08.2013 kello 17:00-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 69

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 17.02.2014 kello 15:00-15:58. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 17.02.2014 kello 15:00-15:58. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 17.02.2014 kello 15:00-15:58 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 08.09.2014 kello 15:00-17:57. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 08.09.2014 kello 15:00-17:57. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 kello 15:00-17:57 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 264 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 14 muutos 294 Rannankyläntien asemakaava 23 295 Äänemäen laskettelurinteen huoltorakennuksen rakentamisen

Otsikko Sivu. 14 muutos 294 Rannankyläntien asemakaava 23 295 Äänemäen laskettelurinteen huoltorakennuksen rakentamisen ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 kello 15:00-19:05 PAIKKA Suolahden Wanha asema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 290 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 07.12.2009 kello 12:00-17:17 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 415 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 16 (992-461-3-356) 216 Rakentamisvelvollisuutta koskevan määräajan jatkaminen

Otsikko Sivu. 16 (992-461-3-356) 216 Rakentamisvelvollisuutta koskevan määräajan jatkaminen ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.06.2014 kello 15:00-18:20 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 208 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 4 Telakkakadun koulun urakkasopimuksen purkamista koskeva oikeudenkäynti

Otsikko Sivu. 4 Telakkakadun koulun urakkasopimuksen purkamista koskeva oikeudenkäynti ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 kello 15:00-17:55 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25. Kaupungintalon valtuustosali

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25. Kaupungintalon valtuustosali ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25 PAIKKA Kaupungintalon valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 51 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus Aika 12.01.2015 klo 16:30-19:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 1 Valtuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 16.12.2013 kello 15:00-17:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 16.12.2013 kello 15:00-17:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 16.12.2013 kello 15:00-17:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 397 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 28/2009 1. Otsikko Sivu

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 28/2009 1. Otsikko Sivu UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 28/2009 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 21.12.2009 kello 13:00-16:11 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 442 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 09.06.2014 kello 14:00-17:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 09.06.2014 kello 14:00-17:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 09.06.2014 kello 14:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 185 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 16.08.2010 kello 12:00-13:35 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 227 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 01.03.2010 kello 12:00-16:25 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 66 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 272 Vasemmistoliiton ja Vihreiden valtuustoryhmien valtuustoaloite Äänekosken

Otsikko Sivu. 272 Vasemmistoliiton ja Vihreiden valtuustoryhmien valtuustoaloite Äänekosken ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 12.08.2013 kello 18:00-20:35 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 280. Kaupunginhallitus 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 16:00-17:30. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 280. Kaupunginhallitus 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 16:00-17:30. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 280 Kaupunginhallitus 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 16:00-17:30 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 108-128 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 26.08.2013 kello 16:00-18:50 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA.

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 26.08.2013 kello 16:00-18:50 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA. ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 26.08.2013 kello 16:00-18:50 PAIKKA Kaupungintalo LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 279 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 23 (992-403-11-206) 234 Rakentamisvelvollisuutta koskevan määräajan jatkaminen

Otsikko Sivu. 23 (992-403-11-206) 234 Rakentamisvelvollisuutta koskevan määräajan jatkaminen ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 14.09.2015 kello 15:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 226 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot