ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus. AIKA kello 16:00-18:55. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 17.06.2013 kello 16:00-18:55. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115"

Transkriptio

1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus AIKA kello 16:00-18:55 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 229 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastus Wanhan aseman asemakaavan muutos (Suolahti) Kartonkitehtaan asemakaavan muutos Havusalmen ranta-asemakaavan muutos Janne Jeulosen ja Anniina Junikan 10 suunnittelutarveratkaisuhakemus 235 Määräalan myyminen määräalasta m Määräalan myyminen tilasta Uusikömi 2: Vuokrasopimuksen purkaminen ( , Koukkuniemenkatu 14 20) 238 Telakkakadun koulun peruskorjauksen rakentamiskustannukset Käyttösuunnitelman muutos vuoden 2013 talousarvioon koskien 17 investointeja 240 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta Henkilöstön aloitetoiminta Kansalaisaloite Sumiaisten lääkäripalveluiden säilyttämiseksi Toimenpiteet suun terveydenhuollon palveluiden turvaamiseksi Lautakuntien pöytäkirjat Kaupunginjohtajan päätökset Hallintojohtajan päätökset 34 Puheenjohtaja Kari Kiiskinen

2 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kiiskinen Kari 16:00-18:55 puheenjohtaja Kainu Keijo 16:00-18:55 jäsen Lindell Leila 16:00-18:55 2. varapuheenjohtaja Martins Sirpa 16:00-18:55 jäsen Närhi Merja 16:00-18:55 jäsen Piilonen Pentti 16:00-18:55 jäsen Tuominen Marke 16:00-18:55 jäsen Lång Kyllikki 16:00-18:55 varajäsen POISSA Halttunen Jari jäsen Lunttila Tommi 1. varapuheenjohtaja MUU Tiusanen Matti 16:00-18:55 valtuuston puheenjohtaja Nyholm Rolf 16:00-18:55 valtuuston 1. varapuh.joht. Leppänen Pekka 16:00-18:55 valtuuston 2. varapuh.joht. Soininen Piia 16:00-18:55 valtuuston 3. varapuh.joht. Javanainen Hannu 16:00-18:55 kaupunginjohtaja Kinnunen Olli 16:00-17:00 kaavoituspäällikkö Möller Heli 16:00-18:55 hallintojohtaja Tuononen Matti 16:00-18:55 talousjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Kari Kiiskinen Puheenjohtaja Heli Möller Pöytä kirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Sirpa Martins Marke Tuominen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo 9:00-12:00 Äänekosken kaupungin hallintopalvelut

3 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KH 229 KuntaL:n 58 :n 2 momentin mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan ehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastus KH 230 Kuntalain 62 :n mukaan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Kuntalain 63 :n mukaan pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Puheenjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja puheenjohtaja määrää pöytäkirjantarkastuksen tapahtuvaksi torstaina 20. päi vä nä kesäkuuta 2013 klo 15 mennessä ja tarkastetun pöytäkirjan pi dettä väk si yleisesti nähtävänä 24. päivänä kesäkuuta 2013 klo 9-12 Ää ne kosken kaupungintalolla. Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Sirpa Martins ja Marke Tuominen.

5 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Wanhan aseman asemakaavan muutos (Suolahti) 487/100203/2013 KH 231 Suolahden vanhan rautatieaseman ja sataman ympäristöön on laadittu luonnos asemakaavan muutokseksi alueelle, joka on määritelty valtakunnallisesti ar vok kaak si ra ken ne tuk si rautatieympä ris töksi. Suunnittelualue ulottuu veturitalleilta Suolahden perinnete la kan alueelle saakka ja se käsittää lähes 1,5 km Keiteleen ran ta vii vaa. Keskustan puolella kaava-alue rajautuu Satamakatuun kä sit täen myös muutaman Satamakadun eteläpuoleisen tontin. Kaavan vi reil le tu los ta on pää tet ty ja sii tä on kuu lu tet tu Sisä-Suomen lehdessä Kaavan valmisteluvaiheeseen liittyvä viranomaisneuvotte lu on pidetty Keski-Suomen ELY-keskukses sa Pääosalla suunnittelualuetta on voimassa vahvistettu asema kaa va, joka on suurelta osin suo jelu painotteinen. Yksittäisiä suojelu koh teik si merkittyjä rakennuk sia alueella ovat mm. kaupungin omis ta mat vanha rautatieasema ja veturitalli sekä yksityisessä omistuk ses sa olevat vanhat asuin ra ken nuk set mu kaanlu kien ase mapäälli kön talo. Wanhan Aseman ympäristöön on laadittu vuonna 2006 Asema-aukion ja ra ta pi han vihertyöselvitys, jossa alu eel le on esi tetty van haan mil jöö seen so pi vaa ka tu- ja puistorakentamista. Voi massa ole va kaava ei kaikilta osiltaan vastaa osittain jo toteutetun ympäristösuunnitelman alue ra jauk sia ja suunnitelman yh tey dessä laajemmal le alueelle esitettyjä kehittämisperiaatteita. Suunnitelman pohjalta myös Suomen Höyrypursiseura ja Suolahden perinnetelakka ry ovat laatineet omia ideasuunnitelmiaan. Asemakaavan muutoksen yhteydessä peruslähtökohta on varmis taa alueella tapahtuvan rakentamisen sopeuttaminen valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun rautatieympäristöön. Asemakaavan ajantasaisuus mm. to teutu matta jääneiden alueva rauksien osalta tarkistetaan ja osiittain van hentu neet kaa va mää räykset ja -merkin nät päivitetään mm. suojelu merkintöjen merkin tätek ni sen esitystavan osalta. Li säksi tut ki taan ke vyenlii ken teen alueva rauksien tarkoituksenmukaisuus ym. seikat. Yritysvaikutusten arviointi: Kaavamuutoksella ja sen myötä mahdollisesti tapahtu villa investointipäätöksillä on huo mat ta va mer ki tys yri tys vai ku tus ten kan nal ta. Satama-aluetta pyri tään elä vöit tä mään, alu een valta kun nallis ta merkitystä ko ros te taan ja alu een matkai lulli nen merkitys tu lee kasva-

6 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: maan. Näin luo daan edelly tyksiä ny kyi sen ja tu le van pieni muo toi sen yritystoiminnan menes tymi selle alu eel la. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että kaavaluonnoksen perusteella suoritetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 :n mukainen val miste lu vai heen kuuleminen. Oikeutetaan kaavoituspäällikkö hyväksymään täydennykset nähtävillepantavaan kaavaluonnokseen. Pyydetään luonnoksesta lausunnot tekniseltä lautakunnalta, ympäristölautakunnalta ja vapaa-aikalautakunnalta sekä Keski-Suomen ELY-keskukselta, Keski-Suomen liitolta, Keski-Suomen museol ta, Museovirastolta, Liikennevirastolta, Keitele Museolta, Äänekos ken yrit tä jät ry:ltä ja Suo lah den kyläyhdistys ry:ltä. Oheismateriaali Oheismateriaali Oheismateriaali Wanhan aseman asemakaavamuutos. Yleissuunnitelmat Kaavamääräykset Wanha asema Kaavakartta Wanha asema

7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kartonkitehtaan asemakaavan muutos 210/P101001/2011 KH Kartonkitehtaan alueelle noin kilometrin päähän Äänekosken keskustasta kaakkoon on laadittu asemakaavan muutos, jonka pinta-ala on noin kuusi hehtaaria. Voimassa oleva rautatie- sekä teolli suus- ja varastorakennusten aluetta käsittävä asemakaava on vah vis tet tu Ää ne koski 2020 osa yleis kaava luon nok ses sa alue on osoi tettu teolli suus- ja va rasto alu eeksi (T). Kaava muutos on saa tet tu vi reil le kaa voi tus kat sauksen 2011 yh tey dessä. Kaupunginjohtajan ehdotus: Suunnittelun tar koi tuk se na on liit tää Metsä Board Oyj:n omis tuk seen siir ty nyt osa rautatiealueesta teolli suus tont tiin ja luoda kaa val li set edelly tykset kar tonki teh taan toimintojen laajennukselle. Kaa vamuutos on laa dit tu kon sultin toi mesta. Asemakaavan muutoksella on muutettu rautatiealueen osa teol lisuus- ja va ras to ra ken nusten korttelialueeksi (TT). Alue liit tyy laa jaan teollisuusaluekokonaisuuteen ja koko nai suuden kannalta muu tokset ovat vähäisiä. Laajan korttelialu een käyttötarkoitus ja tehok kuus säilyvät ennallaan. Kaavamuutoksen yhteydessä on selvitetty tonttiin liitettäväksi ehdotetun rautatiealueen maaperä (Ramboll Oy 2012). Kahdessa pistees sä havaittiin lievästi kohonneita sinkin ja kuparin haittapitoisuuksia, jot ka ra joittuivat pintamaakerrokseen. Liikenneselvityksen mukaan kartonkitehtaan tuotanto määrän kasvaessa kuljetukset tehdasalueen ulkopuolelle kasvavat. Liikenne suuntautuu pääasiassa Kota kennääntien kautta kohti valta tietä 4. Kokonaisuutena tehdasalueen liikennetuotosten suurin muu tos on kuitenkin tullut vuoden 2010 jälkeen, jolloin Äänekosken teh dasalueen liikenne on vä hen ty nyt paperitehtaan lakkautumisen ja Specialty Mineralsin tuotannon vähentymisen joh dosta. Kaavamuu toksen ja sen toteutuksen seurauksena lisääntyvä liikenne ja liiken ne melu eivät tule kasvamaan 2010 tasolle, jolloin paperitehdas oli käynnissä. Nykyinen katu verkko pys tyy vä lit tämään lisääntyvän lii kenteen. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että päivätyn luonnoksen perus teel la suoritetaan asemakaavan muutoksen valmistelu vai heen kuu le mi nen. Pyydetään luonnoksesta lausunnot tekniseltä lautakun-

8 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus nalta, ympäristölautakunnalta ja Liikennevirastolta. KH Valmisteluvaiheen kuuleminen on järjestetty Kaupungille ei ole toimitettu luonnoksesta mielipiteitä nähtävänäoloaikana. Teknisellä lautakunnalla, ympäristölautakunnalla ja liikennevirastol la ei ole lau sun nois saan huomauttamista. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy, että ehdotusvaiheen nähtävilläolo järjestetään päivätyn ehdotuksen perusteella. Pyydetään ehdotuksesta lausunto Keski-Suomen liitolta. KH 232 Ehdotusvaiheen nähtävilläolo on suoritettu Keski-Suomen liitolla ei ole lausunnossaan huomauttamista. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle päivä tyn asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä. Liite 1 Liite 2 Kartonkitehtaan asemakaavan muutos. Kaavakartta Kartonkitehtaan asemakaavan muutos. Selostus

9 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Havusalmen ranta-asemakaavan muutos 488/100203/2013 KH 233 Kalaniemen kylässä Keiteleen rannalla on voimassa Ha vu sal men ran ta-ase ma kaa va, jo ka on hy väksytty Kaava-alueen viiden tilan maanomistajat esittävät, että ranta-asemakaavaa muutettaisiin tilojen Havusalmi, Torvela, Paratiisi, Tarjala ja Havuranta osalta. Kaupunginjohtajan ehdotus: Suunnittelualue koostuu kahdesta osa-alueesta, joiden suunnittelutavoitteet ovat seuraavat: - Eteläisellä alueella sijaitsevalla Havusalmen tilalla on aiemmin harjoitettu matkailutoimintaa (Niittykievari) ja sittemmin omistajien vaihduttua vanhusten hoitopalvelua (ns. per he ko ti pal ve lu). Ran ta-asemakaavan eteläisen osa-alueen muu tok sen ta voit teena on päivittää käyttötarkoitusmerkintöjä olevan ja tule van toi min nan mu kaisiksi sekä korjata alueiden rajauksia kiin teistö rajo jen suh teen. Kiinteistöjen rajat poikkeavat voimassa olevan ran ta-ase ma kaavan korttelirajauksista. - Pohjoisella muutosalueella on kolme RA tonttia. Kolmesta ton tista keskimmäinen ei ole vielä rakentunut. Kahta reunimmaista tonttia halutaan suurentaa siten, että niiden välissä oleva puolitetaan niiden kesken. Välissä oleva rakentumaton tontti liitetään olevien loma-asuntojen tonttien osaksi. Ranta-asemakaavan laatimisesta on järjestetty aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Keski-Suomen ELY-keskuksessa (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus päättää saattaa Havusalmen ranta-asemakaavan muutoksen vireille ja järjestää kaavoituksen vireilletulosta ilmoittamisen. Liite 3 Havusalmen ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

10 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Janne Jeulosen ja Anniina Junikan suunnittelutarveratkaisuhakemus 477/ /2013 KH 234 Rakennushanke, rakennuspaikka ja maanomistus: Ra kennuspaikkana on 1,2250 ha:n suuruinen Koiviston kylällä sijaitse va Hakala-niminen tila RN:o Rakennuspaikka sijait see Niinivedentien varressa Koivistossa. Tarkoituksena on rakentaa omakotitalo ja autotalli/varasto, yhteensä noin 195 k-m2. Kulkuyhteys tontille järjestetään olemassa olevaa tietä pitkin ja tontti liitetään Koiviston vesiosuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon. Rakennuspaikka on hakijoiden omistuksessa. Kaavoitus- ja suunnittelutilanne: Suunniteltu rakennuspaikka on kaa voitettu hyväksytyssä Hirvaskankaan-Koivis ton osayleis kaavassa asuntoalueeksi (A), jo ka on tarkoitettu ympäri vuotiseen asumiseen. Tontin rakennusten yh teenlaskettu kerrosala saa olla enintään 350 k-m2. Naapurien kuuleminen: Naapureiden kuuleminen on järjestetty hakijoiden toi mesta. Rajanaapureilla ja ei ole huomauttamista suunnittelutarveratkaisuhakemukseen. Niinivedentien takana sijaitsevan tilan omistajaa on tiedotettu suunnittelutarvehakemuksesta. Kaavoituspäällikön ehdotus: Ottaen huomioon esitetyn rakentami sen luon ne, si joit tu minen, arvioitavissa oleva rakennustapa ja vaiku tus mai se maan se kä Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaavan sisäl tö, ei ra kentami sen ole katsottava aiheuttavan MRL :ssä ja MRL :ssä mainittuja kielteisiä vaikutuksia: - ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle: hanke on Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaavan mukainen - ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä: Hirvaskankaan-Koiviston kylän kehittäminen on kaupungin hyväksymän alueiden käy tön strategian mukaista / rakentaminen sijoittuu olemassa olevien palvelujen sekä tie- ja vesihuoltoverkoston äärelle - on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilymistä eikä virkistystarpeiden turvaamista: rakentaminen sijoittuu alueelle, jos sa ei tiedetä sijaitsevan suo jelun kannalta merkittäviä kohteita - ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia: omakotitalon rakentaminen Koivistoon palvelujen ja muun kylä asu tuk sen lä hei-

11 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus syyteen ei ole ympäristöstään poikkeavaa rakenta mista ei kä sii tä aiheudu tavanomaisesta asumiskäytöstä poikkeavaa ym pä ristö häiriötä / kiinteistö liitetään keskitettyyn vesihuoltoverkos toon ja jär jestettyyn jätehuoltoon (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy edellä olevilla perusteilla hakemuksen mukaisen suunnittelutarveratkaisun, joka koskee tilaa Suunnittelutarveratkaisu on voimassa päätöksen antopäivästä kaksi vuotta. Tänä aikana on haettava rakennus- tai toimenpidelupa. Lupa on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä. Suunnittelutarvepäätöksen suoritemaksu on 440. Päätös annetaan julkipanon jälkeen Liitw 4 Janne Jeulosen ja Anniina Junikan suunnittelutarveratkaisuhakemus

12 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Määräalan myyminen määräalasta m / /2013 KH 235 Kiinteistö Oy Äänekosken Autotalo omistaa tontin Kotakennääntien varrella. Tonttiin on voimassa olevassa asemakaavas sa tarkoitus lisätä noin 77 m2:n suuruinen määräala Kotakennään tien/purokadun risteyksestä. Alueen käyttötarkoitus on liike- ja toi mistorakennusten korttelialuetta. Rakennusoikeutta määräalasta tu lee 30 k-m2:ä. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginvaltuuston hinnoittelupäätöksessä ei ole vahvistettu liiketonttien hintoja muualle kuin Hirvaskankaan alueelle. Kaupunginhallituksella on oikeus päättää yksittäisen tontin hinnasta. Kotakennääntien varressa vuoden 2007 jälkeen liiketonttien hintana on ollut kol mes sa kau pas sa/vuokrasopimuksessa e/k-m2. Tässä kaupassa hinnaksi esitetään 60 e/k-m2 eli yhteensä 1800 euroa. Kartta jaetaan esityslistan liitteenä. (valmistelu tonttipäällikkö Petri Konttimäki, puh ) Äänekosken kaupunki myy Kiinteistö Oy Äänekosken Autotalolle noin 77 m2:n suuruisen määräalan määräalasta m eu ron kauppahintaan. Liite 5 Määräalan myyminen Kiinteistö Oy Äänekosken Autotalolle

13 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Määräalan myyminen tilasta Uusikömi 2: / /2013 KH 236 Äänekosken kaupunki on laatinut Alpo ja Eila Juntusen hakemuksesta ja kustannuksella asemakaavamuutoksen Konginkankaan taajaman kort te liin 3. Asemakaavamuutoksella on osoitettu lisäaluetta noin 390 m2:ä lii tettäväksi Juntusten omistamaan tilaan Metsämäki 11:11. Alueen käyttötarkoitus on AO ja tehokkuusluku e=0.20. Kaupunginjohtajan ehdotus: Konginkankaan voimassaolevassa tonttihinnoittelussa ei ole huomioitu mahdollisia omarantaisten alueiden myymisiä. Kauppahintarekisterin mukaan Konginkankaan keskustasta löytyy viime vuosilta 3 kiinteistökauppaa, jois sa on kohteena ollut omarantainen rakennus paik ka. Hin ta maini tuis sa kau poissa on ollut e/m2. Nyt kyseessä olevassa kaupassa on hinnaksi neuvoteltu 4500 e eli e/m2. Kartta jaetaan esityslistan liitteenä. (valmistelu tonttipäällikkö Petri Konttimäki, puh ) Äänekosken kaupunki myy Alpo ja Eila Juntuselle noin 390 m2:n suuruisen määräalan tilasta Uusikömi 2:268 Konginkankaan kylässä 4500 euron kauppahintaan. Liite 6 Määräalan myyminen tilasta Uusikömi Eila ja Alpo Juntuselle

14 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Vuokrasopimuksen purkaminen ( , Koukkuniemenkatu 20) 492/ /2013 KH 237 Äänekosken kaupunki on vuokrannut alkaneella vuokrasopimuksella tontin TM Uniikkirakennus Oy:lle. Vuokrasopimuksen mukaan tontille rakennettavan rakennuksen on oltava hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen edellyttämässä valmiusasteessa Tonttipäällikkö on myöntänyt päätöksellä jatkoaikaa velvoitteen täyttämiseen saakka. Kaupunginjohtajan ehdotus: Tontilla ei ole aloitettu rakennustöitä, joten rakentamisvelvoittteen määräaika on täyttymässä. Kaupungilla on oikeus purkaa sopimus kuukauden kuluessa määräajan päättymisestä. Kartta liitteenä. (valmistelu tonttipäällikkö Petri Konttimäki, ) Äänekosken kaupunki purkaa tonttia koskevan vuokrasopimuksen jälkeen, mikäli rakentamisvelvoitetta ei ole täytetty. Liite 7 Vuokrasopimuksen purkaminen, Koukkuniemenkatu 20, Uniik kirakennus

15 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Telakkakadun koulun peruskorjauksen rakentamiskustannukset TELA Telakkakadun koulun peruskorjaustyöt alkoivat keväällä Koulutyö oli tarkoitus aloittaa korjatuissa tiloissa syksyllä Kun urakkasopimus jouduttiin purkamaan pääurakan osalta tammikuussa 2012, niin se tarkoitti mm. sitä, että koulutyö tiloissa pääsi alkamaan tammikuussa Rakennuttajapäällikön ehdotus: Pääurakan osalta työtä jatkettiin uuden urakoitsijan kanssa huhtikuusta 2012 alkaen laskutustyöurakkana, koska työmaan tilanne oli sellainen, että siitä ei siinä vaiheessa olisi saanut kiin teä hin taista urak kaa raken nus tek nis ten töi den osal ta. Kun koulun peruskorjausta suunniteltiin vuonna 2010, niin kustannusarvio oli Kun peruskorjaus vuoden 2012 lopulla valmistui, niin kustannukset olivat Kustannukset jakaantuivat kolmelle vuodelle siten, että vuonna 2010 kustannukset olivat muodostuen lähinnä suunnittelukustannuksista, vuonna 2011 kustannukset olivat ja vuonna 2012 kustannukset olivat Vuodelle 2012 talousarviossa hankkeelle oli varattu 4,5 M ja lisätalousarviossa 1,8 M eli yhteensä 6,3 M. Kaikki hinnat ovat alv 0%. Hankkeen lopulliset kustannukset selviävät vasta kun oikeudenkäynti entisen pääurakoitsijan kanssa on saatu päätökseen. Yllä olevissa luvuissa ei ole huomioitu osapuolten toisiinsa kohdistamia rahallisia vaatimuksia. Oheismateriaalina on selvitys kustannusten jakaantumisesta. (valmistelu rakennuttaja puh ) Tekninen lautakunta esittää Telakkakadun koulun peruskorjaus kustan nukset kaupunginhallitukselle tiedoksi.

16 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus KH 238 Oheismateriaalina jaetaan selvitys kustannusten jakaantumisesta. Kaupunginjohtajan ehdotus: Merkitään tiedoksi Telakkakadun koulun peruskorjauskustannukset. Saatetaan asia tiedoksi myös kaupunginvaltuustolle. Oheismateriaali Telakkakadun koulun peruskorjauksen rakentamiskustannukset

17 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Käyttösuunnitelman muutos vuoden 2013 talousarvioon koskien investointeja TELA Kevään aikana on talopuolella tullut esiin kiireellisiä korjauksia vaativia kohteita, jotka on syytä korjata ennen kuin ongelmat kasva vat. Rakennuttajapäällikö ehdotus: Tekninen toimi esittää, että käyttösuunnitelman muutoksena esitetään lisämäärärahaa seuraaville kohteille. Kaupungintalon pääsisäänkäynnin ovet on uusittava ja osa vesikatosta on korjattava vuodon takia, määrärahatarve on Teknologiakeskuksessa on vesikattoa korjattava, määrärahan tarve on Lounatuulen tiloissa on tehtävä toiminnan jatkumiseksi pi ka kor jauk se na luk ko jen uusinta ja kolmen lisäoven asentaminen, koh teel le laadi taan myös hankesuunnitelma ja kustannusarvio ensi vuo den ta lous arvio ta varten, määrärahan tarve on Äänekosken vanhassa terveyskeskuksessa on tehty ja tehdään edelleen ilmanvaihdon muutostöitä sisäilman parantamiseksi henkilöstön oireilun vähentämiseksi, määrärahan tarve on Nuorisotalo Spotin kadunpuoleinen kellaritilan seinä täytyy eristää ja perustukset salaojittaa vesivuotojen takia, määrärahan tarve on Alkulan päiväkodin erkkereiden päätyseinät täytyy korjata, määrärahan tarve on Äänekosken uimahallin kuntoarvion laadintaan tarvitaan :n lisämääräraha. Piilolan vanhainkodin terassin lattia on uusittava vesivuodon takia, määrärahan tarve on Suolahden kirjaston alapohjan korjaamiseen tarvitaan Eli yh teensä lisä määrärahan tarve on Lisämääräraha esitetään katettavaksi Suolahden päiväkodin tänä vuonna säästyvästä investointimäärärahasta. Päiväkodille on varattu täl le vuo delle :n määräraha, josta tänä vuonna käytetään enin tään (valmistelu rakennuttajapäällikkö, puh ) Tekninen lautakunta hyväksyy omalta osaltaan esitetyt muutokset käyttösuunnitelmaan koskien vuoden 2013 investointeja sekä esittää muutokset kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

18 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus KH 239 Kaupunginjohtajan ehdotus: Hyväksytään teknisen lautakunnan ehdotus koskien muutosta vuoden 2013 talousarvion investointiosan käyttösuunnitelmaan.

19 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 KH 240 Sosiaalihuollon asiakkaan asemaa ja oikeuksia turvaava asiakaslaki tuli voimaan vuonna Laki korostaa asiakkaan itse määrämisoikeutta, oikeusturvaa ja oikeutta hyvään kohteluun. Asia kaslakia sovelletaan sekä julkiseen että yksityiseen sosiaalihuoltoon. Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus tehdä saamastaan palvelusta ja kohtelusta muistutus sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenki lölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Laissa on säädelty kunnille velvollisuus nimetä sosiaaliasiamies, jonka tulee olla perehtynyt sosiaalihuollon lainsäädäntöön. Keski-Suomessa sosiaalialan osaa miskeskus Koske on järjestänyt sosiaaliasiamiestoimintaa vuodesta Äänekosken kaupunki on maakunnan muiden kuntien tapaan mukana Kosken järjestämässä palvelussa eli on tehnyt sopimuksen Kosken kanssa sosiaaliasiamiestoiminnasta. Sosiaaliasiamiestoiminta on asiakkaalle maksutonta. Vuonna 2012 Sosiaaliasiamiehelle tuli kokonaisuutena sopimuskunnista enemmän selvitettä väksi asioita kuin aiemmin. Tyytymättömyys päätöksiin, palvelun to teuttamiseen ja itsemääräämisoikeuden toteumattomuuteen li sääntyi selvästi vuodesta Äänekosken kaupungin osalta raportissa todetaan mm. seuraavaa : Äänekoskelta sosiaaliasiamieheen vuonna 2012 otettiin yhteyttä 57 kertaa, mikä on vähem män kuin vuonna 2011, jolloin yhteydenottoja oli 70. Yhteydenotot koskivat yli 90 - prosenttisesti kunnan omia sosiaalipalveluja. Kahdessa ta pauksessa oli kyse kunnan ostopalveluna hankitusta yksityisestä so siaalipalvelusta. Äänekoskella toimeentulotuki korostuu suurimpana syynä yhteydenottoon sa moin kuin edelli senäkin vuonna. Yli puolet yhteydenotoista liittyi toi meentulotuki asioihin ja tilannemäärä kasvoi edellisestä vuodesta. Muiden syiden takia yhteydenotot pysyivät ennallaan tai laskivat. Ky selyjä tuli myös mm. lastensuojelusta, perheasioista, muista sosiaa lihuollon palve luista ja ikääntyneiden palveluista. Päätökset ja palvelun toteuttaminen korostuivat sosiaaliasiamiesyhteydenoton syinä. Noin viidennes asioista liittyi kohteluun ja yhtä moni yleiseen tiedontar peeseen sosiaalipalveluista. Lastensuojelussa tapahtumien dokumentoinnissa ja riittävän ajan varaamisessa toimintaan todetaan raportin mukaan Äänekoskella olevan kehittämistarpeita samoin kuin selvitysten yhteenvetojen val-

20 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus mistelussa, tavoitteiden tarkistamisessa ja asiakkaan tietoisuuden lisäämisessä asetetuissa tavoitteissa. Lastensuojelun kehittämisprosessin Äänekoskella tode taan olevan erityisen kehittämistyön kohteena. Talousarvioon varatut määrärahat ylittyivät vuonna 2012 kuten vuonna Vammaispalveluissa 29 henkilöä sai lain mukaista henkilökohtaista apua vuonna Jär jestämistapana käytettiin mm. palveluseteliä. Aika ajoin Äänekoskel la on koettu ongelmia avustajien löytymisessä. Talousarviomäärära hat ylittyivät vuonna 2012, samoin kuin vuonna Omaishoidon tuen kokonaismenot ovat olleet Äänekoskella vuonna 2012 n euroa ja vuonna 2011 n euroa. Talousarvioon 2012 varattu mää räraha lähes riitti ja määrärahaa vuodelle 2013 on talousarvioon va rattu n euroa vähemmän kuin vuonna Vuonna 2012 omaishoidon tukea haki 83 henkilöä ja vuonna 2011 hakijoita oli 61. Äänekos kella omaishoidon tuen taso on raportin mukaan kaikissa tuloluokis sa matalampi kuin Kosken sosiaaliasiamieskunnissa keskimäärin. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto ratkaisi yhden Äänekoskel ta teh dyn kantelun vuon na 2012: vammaispalvelun asiakkaan koh telusta lausuttiin käsitys. Kunnassa tehtiin 6 sosiaalihuollon asia kas lain mu kaista muistu tusta ja yhtä monta hallintopäätöksen muu tosta viran haltijan itseoi kaisuna. Vuoden 2012 aikana Äänekoskella tehtiin viranhaltijapäätöksistä 31 oikaisuvaatimusta, jotka koskivat pääasiassa toimeentulotukea. Vammaispalveluluista tehtiin 3 ja muusta sosiaalihuollosta 5 oikaisuvaatimusta. Viidessä tapauk sessa lautakunta muutti viranhaltijan päätöstä. Keskimääräinen käsit telyaika oli 40 päivää ja lautakunta kokoontui 10 kertaa vuoden aika na. Hallinto-oikeuteen lautakunnan päätöksistä valitettiin kaksi kertaa ja hallinto-oikeudessa hyväksyttiin yksi vali tus. korkeimman Hallinto-oikeuden ratkaisuja ei vuonna 2012 ollut. Raportissaan Sosiaaliasiamies on antanut lisäksi yleisiä toimenpidesuosituksia kun nille. Suo situkset olivat mm. seuraavia: 1. Hallintopäätösten laatuun tulee kiinnittää huomiota, pää tökses sä on il moitet tava mitkä seikat vaikuttivat ratkaisuihin ja mai nittava sovelle tut säännökset 1. Kunnissa laaditaan toiminta malli lastensuo jelulain mukaisen edun-

21 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: valvonnan tarpeen ar vioin tiin ja asiantunti jalista edunval vojana käytettävissä olevista henkilöistä 1. Asiakaslain mukaisten muistutus ten ja niihin vastaamisen seuranta järjestetään kunnan kir jaamon kautta 1. Sosiaalityöntekijät ta paavat sijaishuoltoon sijoitetut lap set vähintään vuosittain kahden kes ken 1. Sijoitettujen lasten vanhemmille laaditaan oma asiakassuunnitelma 1. Lastensuojelun asiakasrekisteritietojen kirjaamisen laa tua ja ajanta sasuutta parannetaan 1. Selvitetään seudullisten palvelujen tarve ja valmistaudu taan niihin tarvittavalla tavalla (esim. perheoikeudelli set palvelut, vammaispal velut, henkilökohtai sen avun koordinoin ti, sosiaalinen luotto) 1. Talousarviopäätöksiä tehtäessä ja lakeja sovellettaessa otetaan huo mioon perustus laissa julkiselle vallalle asetettu velvolli suus turvata riittävät sosiaali- ja ter veyspalvelut 1. Viranhaltijat käyttävät hal lintopäätöksen itseoikaisumah dollisuutta silloin, kun se on pe rustel tua ja luottamustoimielin toimii tosiasiallise na paikallisena muutok senhakuasteena Selvitys kokonaisuudessaan on nähtävissä ennen kokousta hallintojohtajan työhuoneessa ja kaupunginhallituksen kokouksessa. (valmistelu hallintojohtaja Heli Möller ) Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen Sosiaaliasiamiehen selvityksen vuodelta 2012 ja toimittaa sen edelleen perusturvalautakunnan tiedoksi ja toimin nas saan huomioitavaksi.

22 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Henkilöstön aloitetoiminta KH 241 Henkilöstön aloitetoiminnan tarkoituksena on edistää omatoimista työn ja työympäristön kehittämistä. Tavoitteena on saada esiin ja käyttöön sellaiset parannusajatukset, joita kaupungin palveluksessa olevalla henkilöstöllä on työstään ja työoloistaan. Kaupunginjohtajan ehdotus: Äänekosken kaupungilla on alkaen ollut voimassa aloitetoiminnan sääntö koskien henkilöstön tekemiä aloitteita. Yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa aloitetoiminnan sääntöä on kehitetty, jotta aloitetoimintaa saataisiin vireämmäksi. Aloitteiden ar vioin ti kri tee reitä on sel kiy tetty, aloit tei den kä sit te lyä ja pa lau tetta aloitteen te ki jälle kehi tetty sekä lisätty uusia palkit se mismuo toja ( tun nus tuspalkinto, netto hyö typalk kio, vuosittai nen ar vonta kaikkien aloit teen tehneiden kes ken ). Kaupunginhallitukselle esitetään vuosittain yhteenveto henkilöstön tekemistä aloitteista. Kuntalain tarkoittama kuntalaisten aloitteenteko-oikeus ei kuulu tämän säännön piiriin. Henkilöstön aloitetoiminnan sääntö on käsitelty yhteistyötoimikunnassa ( valmistelu henkilöstöjohtaja Arja-Leena Kriivarinmäki, puh: ) Kaupunginhallitus hyväksyy Äänekosken kaupun gin hen ki löstön aloitetoiminnan säännön. Sääntö tulee voimaan Liite 8 Henkilöstön aloitetoiminta

23 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Kansalaisaloite Sumiaisten lääkäripalveluiden säilyttämiseksi 474/060000/2013 KH 242 Sumiaisissa on kerätty Sumiaisten lääkäripalveluiden säilyttämistä varten yhteensä 560 henkilön allekirjoittama seuraavan sisältöinen kansalaisaloite: Kaupunginjohtajan ehdotus: "Me allekirjoittaneet Äänekosken kaupungin asukkaat haluamme, että lääkäripalveluiden järjestäminen otetaan uudelleen käsiteltäväksi Sumiaisten osalta. Mielestämme lääkäripalvelut tulisi säilyttää entisellään, koska Sumiaisissa asuu paljon ikäihmisiä sekä lapsiperheitä, joilta vaatisi suurta vaivannnäköä järjestää lääkäriaikaa Äänekosken terveyskeskukseen. Sumiaisten etäisimmältä laidalta tulle 100 km:n edestakainen matka lääkäriin Äänekoskelle, myöskään julikista liikennettä ei ole riittävästi sekä kylällä toimii tällä hetkellä vain yksi taksiyrittäjä. Uskomme myös, että palveluiden keskittämisellä ei saada aikaan todellisia säästöjä asukkaiden kuljetustarpeen lisääntyessä." Kuntalain 28 :n 1 momentin mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Jos valtuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista, asia on otettava valtuustossa käsiteltäväksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa asian vireilletulosta (2 mom.). Nyt kyseessä olevan kuntalaisaloitteen on allekirjoittanut yhteensä 560 henkilöä, mutta tiedossa ei ole, kuinka moni allekirjoittajista on äänioikeutettu Äänekosken kaupungin asukas. (valmistelu kaupunginjohtaja Hannu Javanainen, puh ) Pyydetään kansalaisaloitteesta perusturvalautakunnan lausunto.

24 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Toimenpiteet suun terveydenhuollon palveluiden turvaamiseksi. PETUR Taustaa Suun terveydenhuollossa hammaslääkäreiden määrä on yksilöllis ten ratkaisujen myötä vähentynyt merkittävästi viimeisen vuoden ai kana. Tavanomaisia rekrytointitoimenpiteitä on toteutettu tehostetus ti jo pitkään, mutta tuloksia ei ole saatu. Vähentymisen ennakoidaan vielä jat kuvan, sillä elokuusta 2013 al kaen on tiedossa yh den ham maslää kä rin siirtymi nen toi sen kun nan palve lukseen ja toi nen hammaslää käri on siirty mässä yksi tyis vas taanotol le Ääne kos kelle. Siten suun ter vey den huollossa tulee syksyllä olemaan 3,6 ham maslääkäriä vi rassa tai toimessa, kun vakansseja on yhdeksän. Näistä yksi te kee hal lin toa ja vas taa oiko mis hoi doista ja sen toteu tuksesta. Jäljelle jääväl lä 2,6 ham mas lää kärin työ panoksel la ei voi da hoitaa edes lakisääteisiä velvoitteita. Suun ter veydenhuol lon hoi totyön voimava rat ovat lähes vakanssipohjien mukaiset. Tosin syksylle ennakoidaan kuuden suuhygienistin va kans sista vain neljän olevan klii ni ses sä työs sä. Ham mas hoi tajien 10 va kans sista 9 on teh täviään hoi ta massa ja nykyisellään heidän työpa nostaan suun na taan koroste tus ti myös en nal taeh käisevään työhön. Silti sa notuilla työjär jestelyillä ja esimerkik si olemassa olevien suuhy genisti en kou lutuk seen perus tu valla työpa nok sella ei tilan netta kyetä riittä västi hallitse maan. Yllä kuvatulla henkilöstömäärällä kaupunki ei kykene vastaamaan suun ter vey den huol lon hoi don saatavuutta koskeviin vaatimuksiin. Hoidon saatavuutta ei kyetä turvaamaan asetetussa määräajassa ja odotettavissa on, että jono vielä nykyisestäkin kasvaa ja jonotusaika pitenee. Myös suun terveydenhuollon päivystysvelvoitteen täyttäminen vaarantuu, koska mm. opiskelijoita ei voida päivystystyössä käyt tää. Seuraavassa kuvataan perusturvalautakunnalle eh do tuksia jat kotoimenpiteiksi, joilla hoidon saatavuutta kyettäisiin pa ranta maan. Rekrytointi Suora rekrytointi on pitkällä tähtäimellä kestävin vaihtoehto turvata palvelujen toimivuus. Ongelmana kuitenkin on, ett ei vät rek ry toin nit tah do tuot taa ny kyi ses sä val takunnallisessa ham maslää kä reiden työ mark kina tilan tees sa tu losta. Nuoret, vasta val mistuneet hammaslää kärit oh jautu vat jo ko yk sityis sektorille tai rekry tointifirmo jen palveluk seen. Virka iältään van hem pia hammas lääkä reitä ei myöskään ole ns. va pailla työmark ki noilla. Tilanteen us ko taan jos sain määrin helpotta van, kun Itä-Suo men yli opistosta val mistuvat ensimmäiset

25 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus hammas lääkärit, mikä on ajan kohtaista aikaisintaan v Uuden terveys keskuksen valmis tuessa kannattaa pa nostaa erityisesti tähän ryh mään ja pyrkiä esi merkiksi järjestämään tutustu miskäyntejä hammashuoltoon. Yh teyk siä tätä ajatellen on luotukin ja suun terveydenhuollon edustus osal listui ke väällä 2012 uuden ham masklinikan avajaisiin Kuopios sa. Toimenpide-ehdotus: Suoraa hammaslääkäreiden rekrytointia jat ke taan säädöksiin perustuvin ilmoi tus me nette lyin sekä sähköisen rekrytoinnin että am mat tileh den kautta ta voit teena vakanssien mah dollisimman kattava täyttö aste. Seuraavassa kuvattavia muita täydentäviä toimenpiteitä esitetään toteutettavaksi määräaikaisena esim saak ka. Ko. toimenpiteiden avulla ham mas lää kä reiden vakanssit py ri tään pi tä mään lä hes täy tenä si ten, et tä seu raa vin kei noin han kit ta va täy den tävä työ panos mukaan lukien käytet tä vissä olisi n. 7-9 ham mas lää kä rin hen ki lö työ vuot ta vastaava työ pa nos. Hammaslääkäripalvelujen ostaminen ja mahd. kilpailuttaminen. Hammashuollolla on tällä hetkellä voimassa oleva sopimus kahden hammaslääkäreitä vuok raamalla välittävän yrityksen kanssa. Näiden kautta on saatukin het kittäin hammaslääketieteen kandidaatteja (terveyskeskustyökelpoi nen opiskelija) töihin. Nämä yritykset eivät ole kuitenkaan voineet tarjota hammaslääketieteen lisensiaatteja (valmis hammaslääkäri). Syynä on ollut se, ettei valmiita ham mas lääkäreitä heidän kauttaan ole ollut tarjolla. Viime aikoina on tullut yh tey den ottoja, jois sa tarjotaan ulkomailla, pääsääntöisesti ETA-alueella val mistuneita hammaslääkäreitä töihin. He ovat joko jo Suo messa työsken televiä tai tänne töihin haluavia valmiita hammas lääkäreitä. He eivät halua tulla lyhytaikai seen työ hön, vaan toivovat yleensä vähintään 4-6 kk työ jaksoa. Näin pitkän ja kus tan nuksil taan suhteellisen merkittävän so pi muk sen te kemi seen ei vas taa valla hammaslää kärillä eikä tervey den huollon vastuu alueen esi miehellä ylilääkärillä nykyisellään ole oi keutta. Li säksi tu lee vas taan kaupungin hankintasäännön mukainen kilpailu tusraja, , jo ka tulee täyteen jo muutaman kuukauden sopi muksella. Pie neh kö jen sopi musten kilpailutusvelvoite tuottaa byro kratiaa, ja lisäk si hi das taa merkittävästi palvelun hankintaa. So pi mus ver kos toa oli si laa jen net tava mui hin toi mi joi hin. Jos suo malaisia ham mas lää kä reitä ei ole saatavilla palvelujen turvaamiseksi, on syytä lähteä selvittämään yhteistyömahdollisuuksia myös ulkomaa lais ten toimijoiden kanssa. ETA-alu eelta tu le vien ja siellä koulu-

26 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus tet tu jen ham mas lääkä reiden osalta ei nykyi sel lään ole mitään muodol li sia erillisiä työ voi man liik kuvuusvaa ti muksia, ei myöskään esimer kiksi kie litaidon osalta. Toimenpide-ehdotus: Kaupungin hankintasäännön sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluhankintojen kilpailutusvel voiteraja, nykyisellään euroa, tulee mahd. pikaisesti päivittää ja yhdenmukaistaa ao. palvelujen nykyiseen kan sal li seen kynnysrajaan eu roa ( 8). Samalla tulisi tarkas tella hankinta säännön tulos- ja vastuu alue-esimiesten toimivaltuuk sia näiltä osin ( 29). Osatoimintojen hankkiminen kilpailuttamalla Arkipäivystys on kaikkein aikaavievin ja raskain osa hammaslääkärin työnkuvasta. Koska va paita aikoja ei aikuisväestölle voida tarjota, kuormittuu päivystys kohtuuttomasti. Tässä työvoimatilanteessa hammaslääkäripäivystyk sen hankkiminen ulkopuoliselta toimijalta oli si var teenotettava vaihtoehto. Se voitaisiin to teut taa yh den tai useam man toimijan avustuksella. Mikäli henkilöstömäärä syksyllä vähenee ennakoidulla tavalla, päivystyksen hoi ta mi nen omal la hammaslääkärityövoimalla on fyysi sen ja henki sen kuor mit ta vuuden huomi oon ot taen mahdoton tehtä vä. Järjestelmään liittyvät edut: mahdollisuus järjestää hammaslääkäripäivystys maa nantaista per jantaihin ilman oman henkilöstön (hammaslääkä rit) työ panosta töissä olevan henkilöstön päivystyskuormittumisen vä heneminen ja työn monipuolistuminen, minkä voi ennustaa merkittävästi edistävän työssä jaksamista mahdollistaa lapsi potilaiden ei kiireellisen hoidon jatkumisen Ääne kosken kes kuskoululla ja Suolahden hammashoitolassa voi toimia rekrytoinnissa positiivisena houkuttimena mahdollis taa opiskelijoiden käytön ei kiireellisessä potilastyössä Haitat: kustannukset mahdollisesti korkeahkot. On huomioitava myös päi vystyksen kautta syntyvät potilasmaksutuotot, jotka ovat kiireetöntä vastaanottotoimintaa korkeammat jatkohoitopalvelu jen saatavuus ja hoitojen jatkuvuus jää edelleen ongelmaksi ostopalvelun toimitusvarmuus ja henkilökunnan vaihtu vuus varmistettava Valtakunnassa tiedetään kokeillun hammaslääkäripäivystystä yhteis-

27 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus työssä yksityishammas lääkäreiden kanssa, eli yksityiset tahot ovat ot ta neet vas tuul leen päivystyksen hoita misen esim. tiettyinä päivinä. Ää ne kos kella toimivien yksityisten hammaslääkäreiden ei tunnustelu jen, tie dossa olevan tarjonnan määrä sekä taustana mainittu hammas lää kärityö voiman liikkuvuus suunta huomioon ottaen voida arvioida ole van kui tenkaan halukkaita tähän. Toimenpide-ehdotus: Valmistellaan erikseen kesäkauden 2013 aikana suun terveydenhuollon arkipäivien ham maslääkäreiden päiväpäivystyspalvelun hankinta ulkopuoliselta toimijalta. Ratkaisu voi olla mää räaikainen, esimer kik si n. 2 vuot ta. Palveluseteli suun terveydenhuollossa Palvelusetelillä voi hankkia aikuisten hammashoidon palveluita. Toiminta perustuu lakiin sosi aali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä 569/2009. Palvelusetelillä hankittava palvelu on vaihtoehto kunnan tai kuntayhtymän tuotta malle palvelulle. Hoidontarpeen kriteerit täyttävällä asiakkaalla on kui ten kin oi keus kieltäytyä palvelusetelistä, jolloin kun nan tulee ky sei nen palvelu järjestää. Esim. Jy väs ky län yhteis toi min ta-alu een ter veys kes kuk sen suun ter veyden huol los sa palve luseteliä hyö dyn ne tään eni ten päivys tys asiak kaiden jatkohoidossa. Palvelu seteli ei kui ten kaan so vellu käy tettä väksi kii reel li sessä hoi dossa. Kunnalla on velvollisuus pitää luetteloa hyväksymistään palvelujen tuottajista. Palvelusetelin saanut potilas voi valita yksityishammaslääkärin valitsemalla palve lun tuottajan terveyskeskuksen hyväksymistä yksityishammaslääkä reistä. Tiedot tuottajis ta, pal ve luista ja niiden hin noista tulee olla julkisesti saatavilla vertai lu lo makkeella sekä kau pungin verkkosivuilla. Yksityishammaslääkäri to teuttaa terveyskes kushammaslääkärin tekemän kirjallisen hoito suunnitelman, johon kirjataan terveyskeskuksessa potilaan tarvitse ma hoito toimenpide nimekkeittäin (koodit). Potilas itse varaa ajan hammashoitoon valit semaltaan palvelusetelituottajayksityishammas lääkäriltä ja toimittaa kaikki palveluseteliin liittyvät asiakirjat yksityis hammaslääkärille. Mi käli hoitosuunnitelmaa joudutaan perustelluista syistä muuttamaan, yksityishammaslääkäri kertoo kustannusten mahdollisesta lisäänty misestä potilaalle. Merkittäviin muutoksiin yk sityishammaslääkärin tulee pyytää lupa terveyskeskuksesta. Palvelusetelin arvo määräytyy potilaan tarvitsemien hoitojen mukaan ja seteli kattaa osan yksityishammaslääkärin hoidosta. Potilaalle jää mak settavaksi oma vastuuosuus, josta ei saa Kela-korvausta. Potilas maksaa suoraan yksityishammaslääkärille omavastuuosuu den. Tä-

28 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus mä osuus vaihtelee yksityishammaslääkärin hoitohintojen mukaan. Se on yleensä jonkin verran suu rempi, kuin mitä hän maksaisi vastaa vasta hoi dosta terveyskeskuk sessa. Potilas vastaa peruuttamatto man pois jäännin kustannuksista. Palveluseteli on voimassa 6 kuukautta myöntämispäivämäärästä. Terveyskeskus on palvelusetelillä annettavan hoidon osalta henkilörekisterilain mukainen re kisterinpitäjä. Tiedot yksityishammaslääkärin antamasta hoidosta kirjataan terveyskeskuksen potilasrekisteriin. Järjestelmään liittyvät edut: pystytään tarjoamaan hammashoitopalveluja lyhemmäl lä aikavälillä hampaiston kokonaistilanne ei pitkän hoitojonon myötä huonone ja todennäköisesti päästään vähäisemmillä hoitotoimenpiteillä paine jonon kasvuun helpottaa henkilöstön työku van muuttumi nen mielekkäämmäksi Haitat: palvelun tuottajiksi sitoutuvia yksityishammaslääkäreitä saat taa olla vaikea löytää ja heitä jouduttaneen hakemaan myös Ää nekos ken ul ko puo lel ta seteliyrittäjien hankinta ja hyväksymismenettely vie aikaa setelin kohdentamisen kriteerit, palvelujen vertailulomakkeet, hintalaskurit, setelien arvonmääritykset ym. vaa ti vat mo nen osaa jan työ pa nos ta en nen käyt töön ottoa terveyskes kushammaslääkäreiltä hoitosuunnitelman tekeminen ym. käytän teet vievät aikaa ja ovat pois omassa hoidossa olevien potilai den hoidosta matkustamisnäkökohdat esim. Jy väskylään Toimenpide-ehdotus: Valmistellaan erikseen kesäkauden 2013 aikana suun terveydenhuollon palvelusetelin käyt töönotto tavoitteena määräaikainen kahden vuoden kokeilu sekä asian yksityiskohtaisempi linjaaminen perusturvalautakunnan kesä kuun kokouksessa. Palvelujen rajaaminen Säädökset, joista merkittävimpänä voimaan astunut terveydenhuoltolaki säätelevät myös suun terveydenhuollon toimintaa. Terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevan viranomaisvalvontajärjestelmän tehtävänä on arvioi da, että toiminta on näiltä osin riittävää. Kaupungin on tehtävä parhaansa velvoitteista suoriutumi seksi, ja or ganisaatiolla on oltava valmius antaa selvityksiä, viime kädessä uh kasak ko vel vot tein. Ne toiminnan arkeen kohdistuvat ra jaukset ja

29 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus tehtävä siir rot, jot ka on ammatillisesti arvioiden ollut mah dollisuus toteuttaa yleisön hoi don saatavuussäädösten ja henki löstön am ma tillisen osaamisen se kä voimavarojen puitteissa, on jo to teu tet tu. Toimenpide-ehdotus: Äänekosken kaupunki Perusturva/suun terveydenhuolto pitäytyy pyrkimykses sään suoriutua perustehtäviensä julkisoi keu del li sista velvoitteista ja etsii uusia palvelun tuottamistapoja niin, et tä kun talaisten peruspal velut näiltä osin tulisivat mahdollisimman hy vin toteutetuiksi. Työnjako ja uudelleenorganisointi Koska hammaslääkärityövoimaa ei rekrytoinnin kautta ole pystytty hankkimaan, va. vastaava hammaslääkäri on erikseen ehdottanut ja hakenut täyttölupaa yh den suu hy gienistin palkkaamiseksi määräajaksi, avoin na ole vaa ham maslääkärin toimea hyödyntäen. Mää räai kai suus voi si olla yhden vuo den mittai nen tai kun nes hammaslääkärivajetta on saatu korjattua edellä määri tellyllä ta voin. Tämän ylimääräisen suuhygienistín työpanosta voidaan kohdentaa suuhygienistien hoitojo non purkuun ja muutoinkin aikuisten hammashoitopalveluiden saa tavuuden parantamiseen niiltä osin, kuin se asianomaisen toimen kuvan kautta on mahdollista. Lisäksi suun nitellaan uudenlaisen suu hygienisti-hammaslääkäri ryhmätyönä toteutettavan vastaanottopal velun organisointia. Tällöin yksi hammaslääkäri toimii 2-3 suuhy gienistin kanssa yhdessä tehden yksinkertaisempaa paikkaushoitoa, joka muutoin kuormittaa arkipäivystystä. Potilaat tulisi valita etukä teen ja he olisivat ns. lohkeamapotilaita. Tällaisesta mallista on kokemusta ainakin yhdessä terveyskeskuksessa Suomessa. Toiminta on aika- ja kustannustehokasta sekä asiakasystävällistä. Tällä het kellä suun terveydenhuolto ei pysy juurikaan aikuisväestölle tarjoa maan muuta kuin ensiapuhoitoa. Kokeilu edellyttää, että hammas lääkäriresursseja on siinä määrin käytössä, että yksi oma hammaslääkäri on muutaman kerran kuukau dessa irrotettavissa työ hön. Työskentelytapa vaatii myös sisäistä koulutus ta ennen toimin nan aloittamista. ' Toimenpide-ehdotus: Kaupungin vakanssien täyttölupamenettelyn mahdollisuuksia käytetään jatkossakin suun ter veydenhuollon osalta mahdollisimman täysimääräisesti. Lisäksi ai nakin vuosien talousarviovalmistelun henkilöstösuunnitte lussa otetaan huomioon kuvatut jo henkilöstö hallinnon jatkovalmiste lussa olevat näkökohdat.

30 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Perusturvajohtajan ehdotus: (Valmistelu: va. vastaava hammaslääkäri Tuula Juutistenaho p ja ylilääkäri Tapio Tammela p ). Perusturvalautakunta merkitsee tiedokseen annetun selostuksen suun terveydenhuollon palvelujen kokonaistilan teesta. Lautakunta hyväksyy kaikki edellä ehdotetut toimenpiteet toteutettavik si si ten, että - käynnistetään kilpailutusmenettely suun terveydenhuollon päiväpäi vys tyk sen hank ki mi seksi ul ko puoli sel ta toi mi jal ta - valmistellaan perusturvalautakunnan kesäkuun kokoukseen tarken net tu esi tys palvelusetelin käyttöönotosta - esitetään kaupunginhallitukselle hankintasäännön mahdolli simman no peaa tar kis ta mista selostusosan mukaisesti niin että voidaan ny kyistä joustavammin ja nopeammin hankkia terveydenhuollon ostopalve lua, kun hoi don saatavuus on vakavasti vaarantumassa - puolletaan yhden suuhygienistin määräaikaista rekrytointia koskevaa täyttölupaa yllä esitetyn toimintamallin toteuttamiseksi - hankitaan hammaslääkärityövoimaa vuokrafirmoilta äkilliseen tarpeeseen mahdollisimman nopeasti. Merkittiin tiedoksi, että ylilääkäri Tapio Tammela ja vastaava hammaslääkäri Tuula Juustistenaho osallistuivat kokoukseen asiantuntijoina tämän asian osalta. KH 243 Esityslistan oheismateriaalina jaetaan ote voimassa olevan hankintasäännön 8 :stä. (valmistelu kaupunginjohtaja Hannu Javanainen, puh ) Kaupunginjohtajan ehdotus: Merkitään tiedoksi selostus suun terveydenhuollon palvelujen kokonaistilanteesta ja perusturvalautakunnan hyväksymät toimenpiteet palvelujen turvaamiseksi. Kaupunginhallitus hyväksyy hankintasääntöön muutoksen, jonka mukaan säännön 8 on alkaen seuraavan sisältöinen:

31 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus "Hankinnassa on käytettävä ensisijaisesti avointa tai rajoitettua mennettelyä. Suorahankintaa voidaan käyttää enintään euron (alv 0 %) tavara- ja palveluhankinnoissa, alle euron perusturvan palveluhankinnoissa ja alle euron rakennusurakoissa. Hinta-arvio voidaan hankkia tiedustelulla, jonka tulos on syytä dokumentoida. Hankintalakia ei sovelleta kynnysarvon alittaviin hankintoihin." Edellä mainitun lisäksi todetaan, että hankintasäännön kokonaistarkistus tuo daan kaupunginhallituksen käsittelyyn syksyllä Oheismateriaali Ote hankintasäännöstä 8, kh Voimaan

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Kaupunki maksaa välirahana satakymmenentuhatta (110 000) euroa.

Kaupunki maksaa välirahana satakymmenentuhatta (110 000) euroa. 1 Kaupunginhallitus 23.6.2014 liite nro 2 (1/5) VAIHTOKIRJA OSAPUOLET Star Capital Oy, 1933709-2 Atrainpolku 3, 13900 Pekola LUOVUTUKSEN KOHTEET Äänekosken kaupunki, 2045520-5 Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Toimenpiteet suun terveydenhuollon palveluiden turvaamiseksi 275/06.00.00/2014. PETUR 29.05.2013 38 Taustaa

Toimenpiteet suun terveydenhuollon palveluiden turvaamiseksi 275/06.00.00/2014. PETUR 29.05.2013 38 Taustaa Perusturvalautakunta 38 29.05.2013 Perusturvalautakunta 76 30.10.2013 Perusturvalautakunta 37 21.05.2014 Kaupunginhallitus 175 26.05.2014 Kaupunginhallitus 243 11.08.2014 Toimenpiteet suun terveydenhuollon

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Wanhan aseman asemakaavan muutos (Suolahti) 487/10.02.03/2013 KH 17.06.2013 231 Suolahden vanhan rautatieaseman ja sataman ympäristöön on laadittu luonnos asemakaavan muutokseksi alueelle, joka on määritelty

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Perusturvalautakunta Aika 17.05.2017 klo 18:00-19:05 Paikka Ravintola Tehdas, kabinetti : Pakaantie 1, Orimattila Osallistujat Nimi Tehtävä Holopainen Veini pj.

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija:

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Suunnittelualue koostuu kahdesta osa-alueesta, joiden suunnittelutavoitteet

Suunnittelualue koostuu kahdesta osa-alueesta, joiden suunnittelutavoitteet Kaupunginhallitus 233 17.06.2013 Kaupunginhallitus 169 26.05.2014 Kaupunginhallitus 304 06.10.2014 Kaupunginhallitus 8 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 6 26.01.2015 Havusalmen ranta-asemakaavan muutos 488/10.02.03/2013

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

Seuraavassa kuvataan perusturvalautakunnalle ehdotuksia jatkotoimenpiteiksi, joilla hoidon saatavuutta kyettäisiin parantamaan.

Seuraavassa kuvataan perusturvalautakunnalle ehdotuksia jatkotoimenpiteiksi, joilla hoidon saatavuutta kyettäisiin parantamaan. Perusturvalautakunta 38 29.05.2013 Perusturvalautakunta 76 30.10.2013 Toimenpiteet suun terveydenhuollon palveluiden turvaamiseksi. PETUR 38 Taustaa Suun terveydenhuollossa hammaslääkäreiden määrä on yksilöllisten

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen Kunnanhallitus 528 14.12.2015 Kunnanhallitus 149 11.04.2016 Kunnanhallitus 332 05.09.2016 Kunnanhallitus 7 16.01.2017 Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos Kaupunginhallitus 35 26.01.2015 Kaupunginhallitus 173 04.05.2015 Isopaasin ranta-asemakaavan muutos 730/10.03.06/2014 Kaupunginhallitus 26.01.2015 35 Maanmittausinsinööri Birit Keva 3.12.2014: Maanomistaja

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Hallintosäännön uudistaminen

Hallintosäännön uudistaminen Kaupunginhallitus 51 20.02.2017 Kaupunginhallitus 59 27.02.2017 Kaupunginhallitus 75 06.03.2017 Hallintosäännön uudistaminen 64/00.01.01.00/2013 Kaupunginhallitus 20.02.2017 51 Kaupunginlakimies Turo Järvinen:

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Kaavatoimikunta AIKA 08.03.2016 kello 16:00-16:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle tehtyyn valitukseen koskien Venesjärven osayleiskaavamuutosta

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle tehtyyn valitukseen koskien Venesjärven osayleiskaavamuutosta Ympäristölautakunta 105 17.12.2015 Ympäristölautakunta 9 26.01.2016 Kaupunginhallitus 47 01.02.2016 Kaupunginhallitus 109 14.03.2016 Kaupunginvaltuusto 33 21.03.2016 Kaupunginhallitus 184 23.05.2016 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 / Tilintarkastusmuistio / Hankintaohjeiden noudattaminen ja korjaustoimenpiteet

Tilinpäätös 2014 / Tilintarkastusmuistio / Hankintaohjeiden noudattaminen ja korjaustoimenpiteet Tarkastuslautakunta 24 05.05.2015 2013-2016 Kaupunginhallitus 194 01.06.2015 Kaupunginhallitus 280 06.10.2015 Tilinpäätös 2014 / Tilintarkastusmuistio / Hankintaohjeiden noudattaminen ja korjaustoimenpiteet

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 6 26.01.2017 Henkilöstöjaosto 9 30.01.2017 Kaupunginhallitus 37 20.02.2017 Valtuusto 20 29.05.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yte 26.01.2017 6 1.1.2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Toimenpiteet suun terveydenhuollon palveluiden turvaamiseksi 275/06.00.00/2014. PETUR 29.05.2013 38 Taustaa

Toimenpiteet suun terveydenhuollon palveluiden turvaamiseksi 275/06.00.00/2014. PETUR 29.05.2013 38 Taustaa Perusturvalautakunta 38 29.05.2013 Perusturvalautakunta 76 30.10.2013 Perusturvalautakunta 37 21.05.2014 Kaupunginhallitus 175 26.05.2014 Kaupunginhallitus 40 16.02.2015 Perusturvalautakunta 17 25.02.2015

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Tilan rakentamista ja käyttötarkoituksen muutosta koskeva suunnittelutarveratkaisu

Tilan rakentamista ja käyttötarkoituksen muutosta koskeva suunnittelutarveratkaisu Kuntasuunnittelulautakunta 98 20.09.2016 Kuntasuunnittelulautakunta 109 22.09.2016 Tilan 543-402-1-473 rakentamista ja käyttötarkoituksen muutosta koskeva suunnittelutarveratkaisu 584/10.03.00.02/2016

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 5/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 5/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 5/2017 1 Hyvinvointilautakunta AIKA 22.11.2017 klo 16:30 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 25.3.2015 4. Päätöksen antopäivä: 31.3.2015. Hakija [--] Osoite Alhaistentie 324 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 25.3.2015 4. Päätöksen antopäivä: 31.3.2015. Hakija [--] Osoite Alhaistentie 324 15560 Nastola Poikkeamislupapäätös, Alhaistentie 324 962/10.102/2014 Päätöksen antopäivä: 31.3.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 874 Yhteismetsät Alhaisen-Kirilän yhteis met sän osa (Kallio

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b

Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b Kaupunginhallitus 214 25.05.2015 Kaavoitus- ja 65 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 77 20.08.2015 Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b 376/10.03.01/2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot