TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 10.3.2005 34. Kokous aloitettiin raamatunluvulla."

Transkriptio

1 Yhteinen kirkkovaltuusto YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai klo Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan 34 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Kv todennee kokouksen laillisuuden. Kuulutus kirkkovaltuuston kokouksesta on pöytäkirjan liitteenä 1, 34. Todettiin. 35 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Ennen päätösvaltaisuuden toteamista suoritetaan nimenhuuto, hyväksytään ilmoitetut esteet ja todetaan varajäsenet. Kv hyväksynee ilmoitetut esteet ja todennee varajäsenet sekä kokouksen päätösvaltaisuuden. Liite 1, 35. Kirkkovaltuusto hyväksyi ilmoitetut esteet ja totesi varajäsenet. Nimenhuudossa todettiin, että läsnä oli 50 varsinaista jäsentä ja 8 varajäsentä eli yhteensä 58/61. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 36 PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN Kv valinnee pöytäkirjan tarkistajat, jotka samalla toiminevat ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Keijo Korkka ja Folke Åminne. 37

2 Yhteinen kirkkovaltuusto ILMOITUSASIOITA Piispantarkastus Tuomiokapituli on ilmoittanut asian varmistamiseksi, että arkkipiispa Jukka Paarma toimittaa piispantarkastuksen Turun tuomiokirkkoseurakunnassa ja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä Kv päättää merkitä ilmoituksen tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. Merkittiin tiedoksi. 38 KUNSTENNIEMEN LEIRIKIRKON RAKENTAMINEN Kirkkoneuvosto asetti kokouksessaan leirialueiden kehittämistoimikunnan, jonka yhtenä tehtävänä oli tutkia kappelitilojen saamista leirialueille. Tehtävän tuloksena toteutettiin Heinänokkaan kappeli ja Sinapin uuteen majoitusrakennukseen lisättiin suunnitteluvaiheessa kappelitilat, jotka ovat nyt myös valmistuneet. Kunstenniemessä on ollut leirikirkko ulkotilassa ja sen lisäksi sinne on toivottu sisätiloihin leirikirkkoa. Kirkkoneuvosto perusti kokouksessaan Kunstenniemen leirikirkkotoimikunnan tehtävänään tutkia leirikirkon toteuttamista. Haasteellista oli löytää Kunstenniemen alueelta sopiva paikka leirikirkolle. Aluksi etsittiin paikkaa erilliselle uudisrakennukselle ja tutkimuksen tuloksena löydettiin kolme eri rakennuspaikkavaihtoehtoa Kunstenniemen länsi-, pohjoisja itäosassa. Vaikka kaikki kolme sijaintivaihtoehtoa olisivat olleet sopivia leirikirkolle, aiheutti sen mahdollinen rakentaminen Kunstenniemen herkkään maastoon monta kysymystä: Maaston muokkaaminen rakennusta varten, tien rakentaminen koskemattomaan maahan, vesi- ja viemärilinjojen louhinta, sähkölinjan vetäminen jne. Lisäksi uuden rakennuksen etäisyys jokaisessa vaihtoehdossa olisi joistain majoista muodostunut pitkäksi. Tämän vuoksi toimikunta tutki mahdollisuutta sijoittaa uusi leirikirkko nykyisen ruokalarakennuksen yhteyteen laajentamalla sitä. Tällöin maaston muokkaaminen olisi vähäistä ja tilat olisi helppo yhdistää nykyiseen vesi- ja viemäriverkostoon ja sähkökeskukseen. Saavutettavuus on hyvä, koska paikka on keskeinen.

3 Yhteinen kirkkovaltuusto Toimikunta päätyi yksimielisesti esittämään uuden leirikirkon rakentamista ruokalan yhteyteen laajennuksena ja laaditutti siitä suunnitelmat. Suunnitelmien mukaan rakennus rakennetaan ruokalan itäpuolelle. Rakennuksen koko on n. 200 m² ja sinne mahtuu kerralla n. 70 henkilöä istumaan. Sisäänkäynti leirikirkkoon on ruokalarakennuksen majoitussiiven kautta. Salitilan lisäksi rakennukseen tulee pieni sakasti sekä kalustevarasto. Ulkopuolelle rakennetaan terassi, johon sali aukeaa lasiovien kautta. Suunnitelmat kuuluvat seuraavasti: Liite 1, 38 Toimikunta pyysi suunnitelmista lausunnot kiinteistölautakunnalta, työympäristötoimikunnalta, kasvatusasiain johtokunnalta ja kirkkoherrojen kokoukselta. Lausunnot kuuluvat seuraavasti: Liite 2, 38 Vastaukset lausuntoihin kuuluvat seuraavasti: Liite 3, 38 Suunnitelmiin tehdään toimikunnan vastauksissa mainitut muutokset. Rakennuslupa sai lainvoiman ja kohteen kustannusarvio on yhteensä euroa. Urakkatarjoukset saadaan kirkkovaltuuston kokoukseen mennessä, jolloin ovat tiedossa lopulliset kustannukset. Kalusteita ei ole huomioitu kustannuksissa. Kirkkovaltuusto on myöntänyt hankkeelle vuoden 2004 talousarviossa euroa ja vuodelle euroa. Tähän mennessä on käytetty euroa. Siten vuodelle 2005 tarvitaan lisämäärärahaa euroa tilille Alustavan aikataulun mukaan rakennustyöt käynnistyisivät huhtikuussa 2005 ja rakennus olisi valmis vuoden vaihteessa. Vaikka työnimenä on ollut leirikirkko, olisi rakennus tarkoitus vihkiä kappeliksi. Kirkolliskokous on 16. päivänä toukokuuta 2002 päättänyt, että sellaisia sakraalikäyttöön tarkoitettuja tiloja varten, jotka eivät ole kirkkolaissa tarkoitettuja kirkkoja eivätkä siunauskappeleita, otetaan käyttöön käsite kappeli. Kappeli voi olla erillinen rakennus tai isomman rakennuskokonaisuuden, pääsääntöisesti seurakuntatalon tai -keskuksen juhlasali ja muu hartauden harjoittamista tai toimituksia varten oleva tila. Kappelin määritelmä sisältyy kirkolliskokouksen edellä mainittuna päivämääränä hyväksymään kirkkojärjestyksen 14. luvun uuteen 3 :ään. Kappeli vihitään käyttöön kuten kirkko ja sen käyttöä koskevat soveltuvin osin samat periaatteet kuin kirkkoa. Kappelissa voidaan siten viettää

4 Yhteinen kirkkovaltuusto ehtoollista sekä toimittaa kaste, avioliittoon vihkiminen sekä hautaan siunaaminen kuten kirkossa. Siten lain mukaan Kunstenniemen leirikirkko tulee virallisesti hyväksyä kappeliksi. tehdään kirkkolain 9:3 :n määräenemmistöllä siten, että vähintään kaksi kolmannesta saapuvilla olevista ja enemmän kuin puolet kaikista valtuuston jäsenistä kannattaa asiaa. Ennen rakennustöihin ryhtymistä tulee kirkkovaltuuston hyväksyä suunnitelmat, myöntää tarvittavat määrärahat ja tehdä rakentamispäätös sekä myöntää rakennustoimikunnalle valtuudet solmia urakkasopimukset ja tehdä muut hankinnat, jotka vaaditaan kappelin rakentamiseksi. Kv hyväksyy liitteenä olevat Kunstenniemen leirikirkon suunnitelmat edellä tarkoitetuin muutoksin ja myöntää leirikirkon rakentamiseen lisämäärärahaa vuodelle euroa tilille eli yhteensä määrärahaa vuodelle euroa. Edelleen kv päättää, että Kunstenniemen leirikirkko hyväksytään kirkkojärjestyksen 14. luvun 3 :n tarkoittamaksi kappeliksi. Lisäksi kv valtuuttaa rakennustoimikunnan toteuttamaan leirikirkkohankkeen ja solmimaan tarvittavat urakkasopimukset ja tekemään muut hankinnat, jotka vaaditaan leirikirkon rakentamiseksi. On muutoksenhakuoikeus. Hyväksyttiin. 39 TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TALOUSSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN Asia oli esillä kirkkovaltuustossa :n 11 kohdalla, jolloin se palautettiin uuteen valmisteluun lähinnä terminologisten kysymysten seurakunta/seurakuntayhtymä vuoksi. Kirkkoneuvosto asetti :n 260 kohdalla työryhmän, talouspäällikkö Irma Hokka ja kirjanpitäjä Marita Vikman, valmistelemaan seurakuntayhtymän taloussäännön päivitystä mennessä kirkkohallituksen yleiskirjeen 18/2004 edellyttämällä tavalla. Työryhmä jätti mietinnön kirkkoneuvostolle. Se kuuluu seuraavasti: Liite 1 asiaan 6 (kv:n jäseniä pyydetään tutustumaan liitteisiin vanhan listan perusteella kv ). Kirkkovaltuuston vahvistama vanha taloussääntö kuuluu seuraavasti:

5 Yhteinen kirkkovaltuusto Liite 2 asiaan 6 (kv:n jäseniä pyydetään tutustumaan liitteisiin vanhan listan perusteella kv ). Kirkkoneuvosto merkitsi työryhmän ehdotuksen taloussäännön päivityksestä tiedokseen ja pyysi siitä seurakuntaneuvostojen, kiinteistölautakunnan, johtokuntien ja talous- ja suunnittelujohtajan lausunnot mennessä mennessä asiasta on saatu Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvoston lausunto , Martinseurakunnan , Katariinanseurakunnan , Maarian seurakunnan , Ruotsalaisen seurakunnan , Henrikinseurakunnan , Kaarinan seurakunnan kiinteistölautakunnan , diakoniatyön johtokunnan ja kasvatusasiain johtokunnan Henrikinseurakuntaa lukuun ottamatta lausunnon antajilla ei ollut huomauttamista eikä muutosehdotuksia tehtyyn ehdotukseen. Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvoston lausunto kuului seuraavasti: Seurakuntaneuvosto toteaa, että termin seurakunta käyttö on paikoitellen epäjohdonmukaista ja toivoo, että tekstissä kävisi selkeämmin ilmi, milloin puhutaan seurakuntayhtymästä ja milloin paikallisseurakunnasta. Ruotsalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto esitti, että sääntö käännetään ruotsiksi niin nopeasti kuin mahdollista. Tämä on tarkoituksenmukaista tehdä heti kun sääntö on tullut hyväksytyksi. Talous- ja suunnittelujohtaja on tutustuttuaan annettuihin lausuntoihin antanut oman lausuntonsa, joka kuuluu seuraavasti: Liite 3 asiaan 6 (kv:n jäseniä pyydetään tutustumaan liitteisiin vanhan listan perusteella kv ). Talous- ja suunnittelujohtajan tekemät esitykset voidaan hyväksyä. Ne selventävät eräin kohdin taloussääntöä, mutta eivät sitä muuta. Kohdassa 6 2 mom. pn sana talousarviomuutoksia korvattu sanalla tilinylityksiä. Käsittely kirkkovaltuustossa Valtuutettu Juha Nappu totesi, että Henrikinseurakunnan lausunto ei ollut täysin yksimielinen ja kertoi, että säännössä on horjuvuutta sanojen seurakuntayhtymä ja seurakunta välillä ja nämä pitäisi korjata. Tämän johdosta puheenjohtaja esitti, että asia palautetaan. Esitystä kannatettiin yksimielisesti. Palautuksen jälkeen on Henrikinseurakunnan lausuman perusteella tarkistettu sanojen seurakunta/seurakuntayhtymä käyttö seuraavissa pykälissä: 3 2 mom, 25 2 mom, 26 1 mom, 33 1 mom ja 37 3 mom. Aina muutosta ei ole tehty. 22 :n 2 momentissa olvea seurakuntien kirjanpidossa tejsti on jätetty,

6 Yhteinen kirkkovaltuusto koska sillä tarkoitetaan yleisesti seurakuntia. Samoin tarkistus on jätetty tekemättä 40 :n 2 momentin 3 kohdassa, koska teksti siltä osin on suoraan kirkkojärjestyksestä. Se tarkoittaa sekä seurakuntayhtymää että seurakuntia. Muutokset on sisällytetty päätösesitykseen. Kirkkojärjestyksen 15 luvun 8 mukaan seurakuntayhtymällä tulee olla taloussääntö, joka sisältää määräykset seurakunnan taloudenhoidosta kuten rahatoimesta, tilinpidosta, talousarviosta, omaisuuden hoidosta ja tilintarkastuksesta. Taloussäännön hyväksyy kirkkovaltuusto. Kv hyväksyy tehdyn esityksen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän taloussäännöksi liitteen 1 mukaan seuraavin muutoksin: 3 2 mom. Seurakuntayhtymän talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisessa noudatetaan kirkkojärjestyksen määräyksiä sekä kirkkohallituksen ja kirkkoneuvoston antamia ohjeita. 6 2 mom. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä kirkkovaltuustolle pääsääntöisesti talousarviovuoden aikana. Talousarviomuutosehdotusta ei voida tehdä valtuustolle tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen lukuun ottamatta niitä tilinylityksiä, jotka tehdään tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä mom. Laskun hyväksymiseen oikeutettu henkilö hyväksyy laskun nimikirjoituksellaan todettuaan, että sekä tarkastus että tiliöinti on asianmukaisesti suoritettu. Laskun tarkastus- ja hyväksymismenettely on järjestettävä niin, että siihen pääsääntöisesti osallistuu vähintään kaksi henkilöä mom. Kolehtien ja muiden vapaaehtoisesti kerättyjen varojen sekä lahjoitus- ja testamenttivarojen eli erillisrahastojen kirjanpito hoidetaan seurakuntayhtymän toimesta omilla tileillään tai omina talousyksikköinä. Kunkin erillisrahaston tilinpäätös sisältää oman, seurakuntayhtymän tilinpäätöksestä erillisen tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen. Kunkin erillisrahaston taseen loppusummat merkitään seurakuntayhtymän taseen kohtiin Toimeksiantojen varat ja Toimeksiantojen pääomat mom. Kaikki kolehdit, jotka kerätään, on laskettava kahden henkilön läsnäollessa ja merkittävä erityiseen tilikirjaan. Kolehtien tilityksessä on noudatettava kirkkohallituksen ja taloustoimiston antamia ohjeita. Kolehdit on viivytyksettä ja viimeistään kahden viikon kuluessa tilitettävä taloustoimiston sitä varten avaamalle tilille. Kolehdit viedään laskemista varten pankkiin tai laskentakeskukseen.

7 Yhteinen kirkkovaltuusto mom. Hautainhoitorahastoa hoidetaan kirkkovaltuuston vahvistamien sääntöjen mukaan. Hautainhoitorahaston tilinpäätös sisältää oman, seurakuntayhtymän tilinpäätöksestä erillisen tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen. Hautainhoitorahaston taseen loppusummat merkitään seurakuntayhtymän taseeseen kohtiin Toimeksiantojen varat ja Toimeksiantojen pääomat mom. Tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat sisältävät tase-erittelyt, liitetietojen erittelyt ja muut erittelyt. Tilintarkastuskertomuksen jäljennös liitetään tilinpäätösasiakirjoihin ja alkuperäinen kirkkovaltuuston pöytäkirjan asianomaiseen kohtaan mom. Tilintarkastus järjestetään seurakuntayhtymän toimivasta johdosta riippumattomaksi. Tilintarkastuksesta vastaavat tilintarkastajat kirkkojärjestyksen ja tämän säännön mukaisesti mom. Järjestäytymiskokouksessa sekä kiinteän omaisuuden tarkastajat että irtaimen omaisuuden tarkastajat valitsevat kumpikin keskuudestaan puheenjohtajan, kutsuvat itselleen sihteerin ja päättävät työohjelmastaan. Työohjelma on laadittava siten, että tarkastajien toimikauden aikana seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien toimitilat, työpisteet ja vastaavasti niissä oleva irtaimisto tulevat vähintään kerran tarkastetuiksi mom. Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajille maksettavista palkkioista määrätään kokouspalkkiosäännössä mom. Johdantolause Tilintarkastuskertomuksessa tulee olla seuraavat lausunnot, arviot ja esitykset: mom. Poistetaan tarpeettomana. 48 Voimaantulosäännös Tämä taloussääntö tulee voimaan ja sillä kumotaan vahvistettu taloussääntö. Taloussäännön hyväksymisen jälkeen se käännetään ruotsinkielelle. On muutoksenhakuoikeus. Hyväksyttiin. 40 KIINTEISTÖLAUTAKUNNAN; KIINTEISTÖTOIMISTON JA KUVATAIDETOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUKSET VUODELTA 2004

8 Yhteinen kirkkovaltuusto Kiinteistölautakunta hyväksyi kokouksessaan liitteenä olevat toimintakertomukset. Liite 1, 40 Liitteenä myös kuvataidetoimikunnan toimintakertomus: Liite 2, 40 Kv merkitsee toimintakertomukset tietoonsa saatetuiksi. Ei muutoksen hakuoikeutta. Hyväksyttiin. 41 KESKUSTELU TALOUDEN TULEVISTA SUUNTAVIIVOISTA JA YHTYMÄN STRATEGIASTA Keskustelua alustetaan. Tuomiorovasti Rauno Heikola esittelee strategiakysymystä. Hallintojohtaja Pekka Soini esittelee henkilöstökysymyksiä, talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti talouskysymyksiä, kiinteistöjohtaja Seppo Kosola kiinteistöasioita ja yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurme seurakuntatyötä. Tämän jälkeen käydään asiasta keskustelu ja tehdään päätökset tarvittavista jatkotoimenpiteistä. Käsittely Keskustelun ensimmäisen alustuspuheenvuoron käytti tuomiorovasti Rauno Heikola, joka esitteli Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen strategiapaperin ja kertoi, että se on edelleen ajankohtainen. Hallintojohtaja Pekka Soini kertoi, että edellisessä kirkkovaltuuston kokouksessa kirkkovaltuutettu Pentti Huovinen oli tehnyt aloitteen, jossa tiedusteltiin, miten henkilöstön hyvinvointia tutkitaan seurakunnissa ja toivoi, että kirkkoneuvosto voisi vastata kysymykseen seuraavassa kirkkovaltuuston kokouksessa, jossa käydään strategiakeskustelua ja seuraavan talousarvion lähetekeskustelua. Tähän hallintojohtaja Soini vastasi kirkkoneuvoston kokouksessa esitetyn selvityksen mukaan. Parasta aikaa talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti ja lakimies Mia Fager ovat valmistelemassa uutta kyselytutkimusta, joka nojautuu aikaisempiin vastaaviin tutkimuksiin. Tutkimusta varten on talousarvioon varattu euron määräraha. Lisäksi Soini kertoi Helsingin seurakuntien taloudellisen kehityksen vaisuista näkymistä, jotka oli esitetty Kirkko ja kaupunki -lehdessä Siinä todettiin, että mikäli Helsingin seurakunnat jatkavat nykyistä investointitahtiaan, vähenevät seurakunnan käteisvarat 150 miljoonasta eurosta verotulojen kertymisen vaihtelurajojen mukaan 70 miljoonasta eurosta 50

9 Yhteinen kirkkovaltuusto miljoonaan euroon. Kehitystä on Helsingin seurakunnissa pidetty huolestuttavana. Asiaa koskeva kuvaaja on seuraava: Liite 1, 41 Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola kertoi hautausmaiden ja kiinteistötoimen kehityksestä esittäen seuraavat kalvot: Liite 2, 41 Talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti esitti taloutta koskevia kuvaajia seitsemällä eri kalvolla, jotka kuuluvat seuraavasti: Liite 3, 41 Lisäksi hän totesi, että talouden kehityksestä huolimatta äyrin hintaa ei tulisi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä nostaa. Yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurme esitti seuraavan selvityksen kirkon tulevaisuudesta Turun ja Kaarinan seurakunnissa: Liite 4, 41 Kirkkovaltuutettu Pentti Huovinen totesi, että strategia on päätösten joukko ja seurakuntatyössä tulee olla yhteys ylöspäin ja yhteys lähimmäisyyteen. Hän toivoi, että kirkkoneuvosto kertoisi valtuutetuille suunnan ja että strategiaa pitää rakentaa yhdessä. On myös pidettävä huolta henkilöstöstä. Kirkkovaltuutettu Pär Landor kertoi, että nyt me olemme saaneet faktaa. Meidän pitää päättää, mitä me tälle teemme. Kirkkovaltuuston tulee tarttua tähän ongelmaan. Pitää puhua sellaista kieltä, jota nuoret ymmärtävät. Pitää kysyä, miksi viesti ei mene perille. Tätä pitää pohtia jokaisessa seurakuntaneuvostossa ja kirkkovaltuustotasolla pitää ryhtyä toimiin, jotka parantavat asiaa. Kirkkovaltuutettu Kaija Raninen kysyi, miten lampaat tulevat takaisin. Menkää marketteihin etsimään niitä. Etsikää ihmiset sieltä, missä ne ovat. Papit koulutukseen. Kirkkovaltuutettu Päivi Paunio luki kirjeen Kirje diakoniatyön johtokunnalle. Tuomiokirkkoseurakunnassa noin 80 % asuu yksin eli noin henkeä. Eläkeläisiä on muutama tuhat ja lapsia alle tuhat. Sinkkutyölle on tilaus. Siihen tarvitaan resursseja. Kirkkovaltuutettu Harri Raitis kiitti alustajia ja Landoria. Miten voimme vaikuttaa, kysyi hän. Ei pidä ryhtyä jarruttelemaan. Kaikki rahat on uhrattava evankeliumityöhön. Voimavarojen oikea suuntaaminen on tärkeää. Hallinto- ja virkara-

10 Yhteinen kirkkovaltuusto kennetoimikunnasta hän totesi, että talousarvion rakennetta on muutettava. Seurakunnille on annettava enemmän rahaa. Jos rahaa puuttuu, on puututtava talousarvion rakenteeseen. Pitää puuttua siihen, että hallinnosta ja yhteisistä työmuodoista ohjataan rahaa kakkospääluokkaan. Lisäksi Raitis antoi puheenvuoromuistionsa, joka kuuluu seuraavasti: Liite 5, 41 Kirkkovaltuutettu Kalevi Vallas: Seurakuntayhtymässä tarvitaan turvallisuussuunnitelma, joka on esitettävä kerran vuodessa kirkkovaltuustolle. Kirkkoherra Kauko Viitanen oikaisi Hannu Hurmeen esityksessä olevia tilastoja siten, että useimmissa seurakunnissa opiskelijaikäiset ovat suurin joukko. Kirkkovaltuutettu Folke Åminne: Jos lähdetään näistä lähtökohdista, niin saamme kaikkia tyydyttävän budjetin. Kirkossa pitää olla selvää puhetta, ei munkkilatinaa. Kirkkovaltuutettu Urpo Kivikari totesi, että tämä strategia on ajaton. Ongelma on se, miten se toteutetaan. Kirkko rakentaa toimintansa siitä samasta lähtökohdasta kuin ennenkin 1900-luvun alusta. Uuttakin on tullut esim sinkkutyö. Pitäisi mennä sinne, missä nuoret ovat. Kirkkovaltuutettu Pirkko Julkunen esitti, että kirkkovaltuustolle pitäisi järjestää suunnittelupäivät, jossa asioita voitaisiin rauhassa käsitellä. Lisäksi pitäisi saada puhua myöskin paikalta, jotta ei pelottaisi niin paljon. Tärkeää on koulun opetuksen tukeminen. Sinne pitäisi saada oppikirjoja. Lisäksi käytettiin eräitä muita puheenvuoroja. Saatu selvitys ja käyty keskustelu merkittiin tiedoksi. 42 MUUTOKSENHAKU Liite 1, 42.

11 Yhteinen kirkkovaltuusto Pentti Korhonen puheenjohtaja Pekka Soini sihteeri Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytty Turussa Keijo Korkka Folke Åminne Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä kirkkoneuvoston kokoushuoneessa klo , josta on ilmoitettu kirkkoherranvirastojen ilmoitustaululla Pekka Soini kirkkovaltuuston sihteeri

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.2.2005 102. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.2.2005 102. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.2.2005 102 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 88 122 Aika keskiviikko 24.2.2005 klo 16.00 16.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.10.2004 409

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.10.2004 409 14.10.2004 409 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 402 432 Aika torstai 14.10.2004 klo 16.00 18.00 ja 15.10.2004 klo 7.35 15.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.6.2005 klo 18.00-20.50 Paikka toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 Osallistujat liite 1, liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 6.10.2005 112

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 6.10.2005 112 Yhteinen kirkkovaltuusto 6.10.2005 112 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 6.10.2005 klo 18.00-21.40 Paikka toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 Osallistujat liite 1, liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2004 60. Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2004 60. Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2004 60 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 9.12.2004 klo 18.00-21.10 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 14.3.2013 22

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 14.3.2013 22 Yhteinen kirkkovaltuusto 14.3.2013 22 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 14.3.2013 klo 18.00 19.30 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2006 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.3.2006 22

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2006 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.3.2006 22 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.3.2006 22 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 23.3.2006 klo 19.00-20.30 Paikka Aurelia, Aurakatu 18 Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Kokouksen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2007 Yhteinen kirkkovaltuusto 29.3.2007 43. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2007 Yhteinen kirkkovaltuusto 29.3.2007 43. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 29.3.2007 43 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 29.3.2007 klo 18.00 19.00 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.4.2005 226 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 235 Aika torstai 21.4.2005 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 7.4.2005 45

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 7.4.2005 45 Yhteinen kirkkovaltuusto 7.4.2005 45 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 7.4.2005 klo 18.00-19.05 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A liite 1, liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.5.2005 281. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.5.2005 281. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.5.2005 281 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 271 295 Aika keskiviikko 18.5.2005 klo 19.30 21.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/200 5 Yhteinen kirkkovaltuusto 10.11.2005 141

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/200 5 Yhteinen kirkkovaltuusto 10.11.2005 141 Yhteinen kirkkovaltuusto 10.11.200 141 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 10.11.200 klo 18.00-20.10 Paikka toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 Osallistujat liite 1, liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.3.2004 128. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.3.2004 128. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.3.2004 128 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 140 156 Aika torstai 18.3.2004 klo 16.00 17.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 3.5.2007 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 3.5.2007 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 3.5.2007 262 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 3.5.2007 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen Hlavatý Jari

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.5.2006 228. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.5.2006 228. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.5.2006 228 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 266-300 Aika torstai 18.5.2006 klo 16.00-17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2005 167. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2005 167. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 23.3.2005 167 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 150 171 Aika keskiviikko 23.3.2005 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.1.2005 46. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.1.2005 46. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.1.2005 46 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 27.1.2005 klo 16.00-17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2007 Yhteinen kirkkovaltuusto 8.3.2007 17. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2007 Yhteinen kirkkovaltuusto 8.3.2007 17. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 8.3.2007 17 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 8.3.2007 klo 18.00 20.40 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.1.2008 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.1.2008 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 10.1.2008 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 37. Aika torstai 10.1.2008 klo 16.00 18.05 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 8.1.2004 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 8.1.2004 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 8.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 30 Aika torstai 8.1.2004 klo 16.00 16.55 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.9.2011 76

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.9.2011 76 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.9.2011 76 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2011 klo 18.00 19.00 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2008 Yhteinen kirkkovaltuusto 30.10.2008 65. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2008 Yhteinen kirkkovaltuusto 30.10.2008 65. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 30.10.2008 65 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 30.10.2008 klo 18.00 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.1.2007 31 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 34 59 Aika torstai 25.1.2007 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 14.6.2007 86. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 14.6.2007 86. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 14.6.2007 86 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 14.6.2007 klo 18.00 20.00 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 23.4.2009 klo 18.00 19.40 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2007 243. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2007 243. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 19.4.2007 243 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 233 256 Aika torstai 19.4.2007 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.4.2005 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.4.2005 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 7.4.2005 187 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 194 Aika torstai 7.4.2005 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.4.2006 185. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.4.2006 185. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.4.2006 185 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 229 Aika torstai 6.4.2006 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2004 492. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2004 492. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2004 492 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 473 525 Aika torstai 25.11.2004 klo 16.00 17.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot