KIRJANPITÄJÄN AMMATTITAI- DON TODENTAMINEN REKRY- TOINNISSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIRJANPITÄJÄN AMMATTITAI- DON TODENTAMINEN REKRY- TOINNISSA"

Transkriptio

1 KIRJANPITÄJÄN AMMATTITAI- DON TODENTAMINEN REKRY- TOINNISSA Paula Kuivasniemi Opinnäytetyö Huhtikuu 2013 Liiketalouden koulutusohjelma Liiketalous

2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Liiketalous KUIVASNIEMI, PAULA Kirjanpitäjän ammattitaidon todentaminen rekrytoinnissa Opinnäytetyö 38 sivua, joista liitteitä 13 sivua Huhtikuu 2013 Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää tilitoimistoalalla toimivalle Tilitoimisto Oy:lle oma soveltuvuusarviointimenetelmä, jolla todennettaisiin hakijan pätevyys kirjanpitäjän ammattiin. Työn tarkoituksena oli myös pohtia eri rekrytointimenetelmiä perinteisen haastattelun lisäksi. Toimeksiantaja oli tehnyt muutaman virherekrytoinnin ja estääkseen nämä tulevaisuudessa, päättivät osakkaat selvittää voisiko haastattelun rinnalle kehittää oman arviointimenetelmän. Resursseja talon sisältä ei löytynyt, joten työ päätettiin teettää opinnäytetyönä. Persoonallisuus on tärkeä osa jokaisen identiteettiä ja tulee esiin rekrytointiprosessissa. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena ei ollut kuitenkaan selvittää sitä miten eri persoonallisuustyypit voidaan selvittää rekrytoinnissa, vaan työ keskittyi ainoastaan kirjanpitäjän ammattitaitoa mittaavan rekrytointimenetelmän kehittämiseen. Opinnäytetyössä käytettiin hyväksi alan kirjallisuutta sekä asiantuntijahaastatteluita. Tutkimusongelmana oli alalle soveltuvan arviointimenetelmän kehittäminen. Oli haastavaa miettiä minkälaisella tavalla kirjanpitäjän ammattitaitoa voisi parhaiten selvittää. Monen mielestä ammattitaitoa olisi vaikea arvioida, mutta yksi ehdotus paljastui haastattelussa hyvin kehityskelpoiseksi. Tästä ehdotuksesta jalostettiin Tilitoimisto Oy:lle oma arviointimenetelmä rekrytointiin. Menetelmää testattiin kahdella henkilöllä ja testauksen perusteella pystyttiin tekemään johtopäätös menetelmän toimivuudesta. Opinnäytetyön liitteet sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joten niitä ei voida julkaista. Asiasanat: rekrytointi, kirjanpitäjä, arviointimenetelmä

3 ABSTRACT Tampereen ammattikorkeakoulu Tampere University of Applied Sciences Business Economics Degree Programme KUIVASNIEMI, PAULA Verification of an Accountant s Professional Skills at the Recruiting Stage Bachelor's thesis 38 pages, appendices 13 pages April 2013 This thesis was done as a commission for an accounting company: Tilitoimisto Oy. The aim of this thesis was to develop a test for the company to use in its recruiting process, which could verify the applicant`s competence to work as a professional accountant. The purpose was also to consider a wider range of recruitment methods, in addition to the traditional interview. In the past, the client had occasionally hired people who later proved to be unsuitable. To prevent similar mistakes in the future, the shareholders decided to find out whether it would be possible to develop a company-specific method of evaluating job applicants, to be used alongside an interview. Resources were not found inside the company, so it was decided to carry out the work as a thesis project. Personality is an important part of everyone's identity and will appear in the recruitment process. However, the purpose of this study wasn`t to find out how different personality types can be identified during recruitment. The work concentrated only on developing a method for measuring a job applicant s professional skills as an accountant. The theoretical background for the thesis utilises literature in the accountancy field and interviews with experts. The research problem was to find a suitable method for evaluating applicants for accountants jobs. It was a challenge to think about which method will reveal an accountant s professional skills. Many people agree that professionalism is difficult to assess, but one suggestion which was made in one of the interviews proved to be very useful. This idea was further refined into Tilitoimisto Oy's own evaluation method for recruiting. The method has been tested on two persons, and on the basis of these trials the conclusion was that the method will work. The appendices to this work include confidential information, so they cannot be published. Key words: recruiting, accountant, evaluation method

4 4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tarkoitus TOIMEKSIANTAJA JA REKRYTOINTI Tilitoimisto Oy:n yritysesittely Rekrytointiongelmat TYÖN PROFILOINTI Kirjanpitäjän työtehtävät Mitä kirjanpitäjältä vaaditaan? HENKILÖARVIOINTIMENETELMÄT Yleisimmät henkilöarviointimenetelmät Haastattelu Haastattelun ongelmat Soveltuvuustestit Menetelmien luotettavuus TILITOIMISTO OY:N OMA ARVIOINTIMENETELMÄ Tuloslaskelman ja taseen tulkitseminen Tilitoimisto Oy:n arviointimenetelmän testaaminen POHDINTA LÄHTEET LIITTEET... 26

5 5 1 JOHDANTO 1.1 Tutkimuksen tausta Tilitoimisto Oy on v perustettu tamperelainen täyden palvelun tilitoimisto. Tilitoimisto työllistää yhteensä 10 henkeä yrittäjäpariskunnan lisäksi Tampereella sekä Ylöjärvellä. Tällä hetkellä tilitoimistoalalla on huutava pula osaavasta työvoimasta ja tähän ongelmaan myös Tilitoimisto Oy:n osakkaat ovat törmänneet. Rekrytointi on yritykselle kallista ja aikaa vievää, joten rekrytointiprosessin tulisi olla onnistunut. Valitettavasti pelkkä työhaastattelu ei aina kerro kaikkea hakijan ammattitaidosta, joten yritys kaipaisi jonkinlaista omaa arviointimenetelmää, jolla testata hakijoiden ammatillinen pätevyys alalle. Yrityksen sisältä resursseja oman arviointimenetelmän tekemiseen ei löytynyt, joten työ päätettiin toteuttaa opinnäytetyönä. Yritys on nuori ja kasvava, joten rekrytointikysymykset ovat hyvin ajankohtaisia. Asiakkaat ovat kiinnostuneita yrityksestä, joten uusia kirjanpitäjiä haetaan jatkuvasti. Asiakkaita pystytään myös palvelemaan paremmin silloin, kun kirjanpitäjillä on aikaa tutustua asiakkaaseen ja heidän toimialaan. Palvelunlaadun takaamiseksi yritys haluaa rekrytointivaiheessa varmistaa, että palkattava henkilö on ennen kaikkea ammattitaitoinen ja asiakaspalveluhenkinen. Tilitoimistossa jokaisella kirjanpitäjällä on oma asiakaskunta ja asiakkaat kokevat asiakassuhteen kirjanpitäjän kanssa hyvin luottamukselliseksi. Asiakas voi pahoittaa mielensä, mikäli kirjanpitäjä vaihtuu kovin usein. Pahimmassa tapauksessa asiakas vaihtaa tilitoimistoa. Tämän vuoksi on tärkeää, että rekrytoitava kirjanpitäjä on ammattitaitoinen, halukas kehittämään itseään ja motivoitunut alalle. 1.2 Tutkimuksen tarkoitus Opinnäytetyön tarkoituksena on luoda soveltuvuusarviointimenetelmä, jolla todennetaan hakijan pätevyys kirjanpitäjän ammattiin. Tarkoituksena on myös pohtia eri rekrytointimenetelmiä sekä niiden luotettavuutta. Työssä kerrotaan kirjanpitäjän työtehtävistä sekä siitä minkälainen ihminen pärjää kyseisessä ammatissa. Kirjanpitotyö on haastavaa ja vaatii kirjanpitäjiltä muun muassa paineensietokykyä ja tarkkuutta. Lisäksi käydään läpi alan haasteita ja hyviä puolia. Alalla on tällä hetkellä pula osaavasta työvoimasta,

6 sillä vanhat ikäpolvet jäävät kohta eläkkeelle, eikä nuoria alasta kiinnostuneita ole työmarkkinoilla. 6 Persoonallisuus on tärkeä osa jokaisen identiteettiä, joka tulee vahvasti esiin rekrytointiprosessissa. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena ei kuitenkaan ole paneutua eri persoonallisuustyyppeihin ja niiden ominaispiirteisiin. Työ keskittyy ainoastaan erilaisiin rekrytointimenetelmiin sekä ammattitaidon todentamista mittaavan Tilitoimisto Oy:n arviointimenetelmän kehittämiseen. Työssä pohditaan onko omaa arviointimenetelmää mahdollista rakentaa tilitoimistoalalle sekä mitä haasteita rekrytoinnissa ylipäätänsä on.

7 7 2 TOIMEKSIANTAJA JA REKRYTOINTI 2.1 Tilitoimisto Oy:n yritysesittely Tilitoimisto Oy on tamperelainen tilitoimisto, joka on perustettu v Tilitoimisto Oy tarjoaa asiakkailleen kaikki taloushallintoalan palvelut yrityksen perustamisesta mahdolliseen lopetukseen. Palveluvalikoimaan kuuluvat perinteisten kuukausikirjanpitojen lisäksi palkanlaskentapalvelut, asiantuntijapalvelut sekä tilintarkastuspalvelut (Tilitoimisto Oy 2013.) Tilitoimisto Oy panostaa paljon asiakaspalveluun ja asiakaspalveluhenkisyyttä painotetaan jo rekrytointivaiheessa. Ensisijaisesti yritys hakee oikeanlaista persoonaa, mutta vaativampiin taloushallintoalan tehtäviin rekrytoitaessa yritys tarvitsisi työkalun, jolla mitata työnhakijan ammatillista tasoa. Tähän asti rekrytoinnit on hoidettu yrittäjäpariskunnan toimesta, perinteisellä haastattelumenetelmällä. Haastattelu pelkästään ei kerro henkilön ammattitaitoa tai ongelmanratkaisukykyä, jota muun muassa kirjanpitäjän tehtävässä tarvitaan (Tilitoimisto Oy 2013.) Sähköinen taloushallinto on yksi yrityksen erikoistumisalue. Toki tarjolla on myös perinteistä paperikirjanpitoa, mutta nykypäivänä sähköinen taloushallinto tehostaa huomattavasti kirjanpidon rutiineja ja kirjanpidot saadaan sen avulla nopeammin valmiiksi. Sähköisen taloushallinnon hyvänä puolena on myös se, että asiakas voi myös itse osallistua kirjanpidon tekemiseen. Rekrytoitavan henkilön tulee sähköisen taloushallinnon yleistyttyä olla atk-ohjelmia pelkäämätön persoona. Sähköinen taloushallinto ei ole sidottu aikaan ja paikkaan, joten tämä mahdollistaa myös työntekijälle joustavuutta. Yrityksen käytössä on liukuva työaika, joka on arvostettu asia työmarkkinoilla. Tilitoimisto Oy on kasvava ja kehittyvä organisaatio. Nuoresta iästään huolimatta yritys on pystynyt laajentamaan toimintaansa Tampereen toimipisteen lisäksi myös Ylöjärvelle. Toinen toimipiste avattiin Elovainioon loppukesästä Tilitoimisto Oy työllistää tällä hetkellä Ylöjärvellä kolme ja Tampereen toimistolla seitsemän kokoaikaista työntekijää yrittäjäpariskunnan lisäksi. Toiminnan kasvaessa ja laajentuessa yritys haluaa varmistaa jo rekrytointivaiheessa, että työnhakija on mahdollisimman soveltuva ja mo-

8 tivoitunut alalle. Tämä mahdollistaa pitkän työuran organisaatiossa, joka on kaikkien etu (Tilitoimisto Oy 2013.) Rekrytointiongelmat Nyky-yhteiskunnan jatkuva muuttuminen aiheuttaa haasteita myös yritysten rekrytoinnille. 30 vuoden työuria saman työnantajan palveluksessa on enää harvalla ihmisellä. Ihmiset liikkuvat ja vaihtavat työpaikkaa erinäisistä syistä. Rekrytointivaiheessa on hyvä pohtia sitä miten henkilöstö saadaan motivoitua, jotta pidempiä työuria saman työnantajan palveluksessa syntyisi enemmän. Työterveyslaitoksen v teettämän kyselyn mukaan keskeisimpinä rekrytointihaasteina pidettiin henkilöstön saatavuutta ja sopivien henkilöiden löytymistä (S & S Consulting 2013). Rekrytoinnissa toistuvat samat vaiheet tehtävästä ja työpaikasta riippumatta. Rekrytoinnissa on paljon haasteita ja yleensä rekrytointi suoritetaan kiireellä, sillä tehtävään on pian saatava osaava henkilö. Jokainen rekrytoinnin vaihe tulee kuitenkin suorittaa huolella, sillä oikaiseminen, joka tapahtuu rekrytoinnin alussa, saattaa kostautua seuraavissa vaiheissa. Alussa jätetään helposti miettimättä millaiseen tarpeeseen ja millaista henkilöä oikeasti tarvitaan (Sundvik 2006, 160.) Oikea ihminen voi löytyä lyhyen prosessin jälkeen, mutta pahimmassa tapauksessa virherekrytoinnista voi koitua yritykselle tuhansien eurojen kulut. Rekrytointiprosessi saattaa olla aikaa vievää sekä rekrytointivastaavan työtunteja kuluttavaa. Kiireessä toteutettu rekrytointi lisää virherekrytoinnin mahdollisuutta väärien henkilöarviointien vuoksi. Suoranaiset kulut virherekrytoinnista arvioidaan olevan noin 30 prosenttia henkilön vuosipalkasta. Toisaalta virherekrytointi voi aiheuttaa myös epäsuoria kuluja, joita syntyy esimerkiksi töiden viivästymisestä ja mahdollisesta asiakkaan menetyksestä, kun oikeaa tekijää ei löydetä. Lisäksi yrityksessä olevien työntekijöiden motivaatio kärsii, kun auttavaa työvoimaa ei löydetä (Psycon Oy 2013.) Kiireen lisäksi toinen asia, joka vaikuttaa paljon rekrytointiprosessissa on rekrytoijan oman maailmankuvan ja tunteiden mukaan tuominen rekrytointiprosessiin. (Sundvik 2006, 161). Rekrytoijan omat tunteet voivat vaikuttaa objektiiviseen näkökantaan ja näin ollen realiteetit hämärtyvät. Rekrytoija saattaa olla epäröivä miettiessään järjellä,

9 9 mutta tunteet kannustavat valitsemaan henkilön. Tällaisissa tapauksissa tunteellinen ihminen tekee ratkaisunsa tunteiden perusteella ja ratkaisu saattaa yrityksen kannalta olla kaikkea muuta kuin onnistunut. Kannattaakin miettiä, mikäli edes hieman epäröi ratkaisussaan, tällöin ei kyseistä henkilöä kannata palkata tehtävään ollenkaan (Koivisto 2004, 28). Tilitoimistoalalla on tällä hetkellä pula osaavista työntekijöistä, sillä vanhempi sukupolvi on jäämässä eläkkeelle eikä nuoria alalle koulutettuja ole riittävästi. Tilitoimistoalaa ei pidetä vetovoimaisena alana, jolle nuoret haluaisivat hakeutua. Tämän vuoksi on vaikea saada nuorta väkeä alalle.

10 10 3 TYÖN PROFILOINTI 3.1 Kirjanpitäjän työtehtävät Kirjanpitäjän ammattiin ja tilitoimistoalaan yleensä on viime vuosien aikana kohdistunut muutospaineita. Aiemmin tilitoimistoalalla on ollut tallentajat ja kirjanpitäjät erikseen. Kirjanpitäjä merkkasi paperille tiliöinnit ja tallentajat tallensivat nämä koneelle. Työ on muuttunut noista ajoista, eikä tallentajia enää erikseen ole. Erityisesti sähköistyminen ja kansainvälistyminen aiheuttavat haasteita alalla toimiville. Näiden lisäksi myös verotus aiheuttaa omat haasteensa, sillä muuttuvaa verolainsäädäntöä tulee jatkuvasti seurata, jotta kirjanpitäjän tiedot pysyvät ajan tasalla. Lisäksi asiakasyritysten kasvaminen luo omat paineet yksityiskohtaisemmalle raportoinnille ja asiakaspalvelulle. Kirjanpito on sitä, että asiakas toimittaa kirjanpitäjälle tositteet, jotka järjestetään ja tallennetaan tiedot kirjanpito-ohjelmaan. Näin saadaan laskelmat yrityksen taloudellisesta tilasta. Kokonaisuus muodostuu tuotoista, kuluista, varoista, veloista sekä omaisuudesta. Kirjanpidon tuottamia taloudellisia laskelmia ovat muun muassa tuloslaskelma ja tase (Taloushallintoliitto, 2013). Kirjanpitäjä on henkilö joka tallentaa nuo tiedot järjestelmään ja analysoi saamiaan raportteja. Kirjanpitäjällä tulee olla hyvät sisäisen ja ulkoisen laskentatoimen valmiudet. Asiakasyrityksen myynti- ja ostoreskontran hoitaminen kuuluvat kirjanpitäjän työtehtäviin sekä kuukausikirjanpidon tekeminen. Kirjanpitäjä huolehtii myös arvonlisävero- ja muista viranomaisilmoituksista kuten esimerkiksi maahantuonti- ilmoituksista Tullille. Pääsääntöisesti keväällä kirjanpitäjät laativat asiakasyritystensä tilinpäätökset ja toimittavat ne tilintarkastajalle tarkastettavaksi. Kirjanpitäjät voivat laatia myös kassavirtalaskelmia ja sisäisen laskennan raportteja asiakasyrityksen toivomuksesta. Suuri osa kirjanpitäjän toimenkuvasta perinteisen kuukausikirjanpidon ohella on konsultointia. Verosuunnittelu on myös suuressa roolissa, kun mietitään yrityksen tulosta ja osakkaan verotusta (Kirjanpitäjäksi, 2013). Tilitoimistot tarjoavat asiakkailleen palkanlaskentapalveluita ja erityisesti pienissä tilitoimistoissa kirjanpitäjät hoitavat myös nämä tehtävät. Lisäksi kirjanpitäjän toimenku-

11 vaan kuuluvat myös erilaisten asiakirjojen laadinta, kuten esimerkiksi kokouspöytäkirjat (Knaapila, 2010) Mitä kirjanpitäjältä vaaditaan? Kirjanpitäjän ammatissa tarvitaan tarkkuutta, täsmällisyyttä, mutta myös ongelmanratkaisu- ja paineensietokykyä (Kirjanpitäjäksi, 2013). Kirjanpitäjä on tekemisissä numeroiden kanssa, joten tietynlainen mielenkiinto numeroita kohtaan on hyvä olla. Ongelmatilanteissa tulee kirjanpitäjän ja palkanlaskijan osata hakea tietoa ja monesti nuo tiedot löytyvät laista, asetuksista ja ennakkoratkaisuista. Lain tulkinta on hankalaa ja näkökantoja sekä tulkintoja voi olla monenlaisia. Kirjanpitäjän tulee osata suodattaa saamansa tieto olennaiseen ja epäolennaiseen. Osat asiakkaista testaavat kirjanpitäjiään laittamalla sellaisia kuitteja kirjanpitomateriaaliin jotka eivät sinne kuulu. Tämänlaisessa tapauksessa kirjanpitäjän tulee olla jämäkän asiallinen ja uskaltaa kertoa mitä kirjanpitoon voi laittaa ja mitä ei. Monet asiakkaat toivovat kirjanpitäjältään konsultoivaa palvelua, henkilöä jolle voi aina soittaa, kun jokin asia mietityttää. Sanotaankin, että hyvä tilitoimisto on yrittäjän paras kaveri, joka kulkee vierellä kaikissa yrityksen elinkaaren vaiheissa. Yritysten kansainvälistyessä myös kirjanpitäjältä vaaditaan kansainvälistä osaamista sekä hyvää kielitaitoa. Ulkomaankaupassa myös verotus on erilaista kuin kotimaankaupankäynnissä. Sähköinen taloushallinto vapauttaa kirjanpitäjän aikaa kirjanpidon rutiineilta asiakaspalveluun ja konsultointiin. Yrityksen johto saa sähköisen taloushallinnon avulla ajantasaiset raportit missä ja milloin vain (Yrittäjät 2013). Asiakaskonsultointi luo kirjanpitäjälle haasteita, sillä osaava konsultointi vaatii asiakasyrityksen ja sen toimialan syvällistä tuntemusta. Kirjanpito- ohjelmat ovat atk-ohjelmia, joten kirjanpitäjältä vaaditaan hyvää tietotekniikan hallintaa. Varsinkin pienessä tilitoimistossa ei ole erikseen atkosastoa joka ratkaisisi tietotekniset ongelmat (Knaapila, 2010). Asiakaspalveluhenkisyyttä ja sosiaalista luonnetta ei voi olla ottamatta esille, kun mietitään kirjanpitäjän ominaisuuksia. Kirjanpito on pääsääntöisesti itsenäistä työtä, mutta kirjanpitäjän tulee olla paljon yhteydessä erilaisiin asiakkaisiin ja muihin mahdollisiin sidosryhmiin. Sujuva yhteistyö on kaikkien kannalta tärkeää (Kirjanpitäjäksi, 2013).

12 12 Kirjanpitäjän työ on osittain stressaavaa, erityisesti kevät on kirjanpitäjälle kiireistä aikaa tilinpäätösten ja veroilmoitusten työllistäessä normaali kirjanpitotöiden lisäksi. Paineen- ja stressinsietokyky tulee olla hyvä, sillä vaatimuksia ja pyyntöjä tulee yrittäjiltä erityisesti tilinpäätöstä koskien. Työpäivät saattavat venyä hyvinkin pitkiksi, lisäksi kirjanpitäjä voi joutua työskentelemään viikonloppuisin. Ammattiin hakeutuvalta odotetaan joustoa, mutta toisaalta hiljaisempina aikoina voi kertyneitä ylityötunteja pitää vapaana. Tosin ongelmaksi voi muodostua se, että sopivaa rakoa vapaiden pitämiseen ei tahdo löytyä. Monessa tilitoimistossa on käytössä liukuva työaika, joten tämä mahdollistaa omien työpäivien suunnittelun.

13 13 4 HENKILÖARVIOINTIMENETELMÄT 4.1 Yleisimmät henkilöarviointimenetelmät Käytetyimmät rekrytointitavat ovat lehdessä tai internetissä julkaistu ilmoitus. Rekrytointi-ilmoituksista tulevat hakemukset työllistävät esimiehiä tai rekrytointivastaavia. Hakemustan suuri määrä ei kuitenkaan ole henkilön löytymisen tae, sillä ilmoituksilla tavoitetaan vain aktiiviset työnhakijat. Epäröivät työnhakijat jättävät harvoin hakemuksia, vaikka joukosta voisi löytyä rekrytoiva henkilö heti (S & S Consulting. 2013). Yleisimmin käytetyt henkilöarviointimenetelmät ovat haastattelu, simulaatiot ja erilaiset testimenetelmät. Menetelmäluokkia ei voi verrata keskenään, jos ajatellaan mikä olisi muita parempi. Menetelmät sopivat eri tilanteisiin ja niitä voidaan käyttää joko yksin tai yhdessä (Niitamo 2003, 21). Psykologista henkilöarviointia tehdään rekrytoinnin yhteydessä, kun arvioidaan työntekijän soveltuvuutta työhön (Niitamo 2003, 10). Laissa yksityisyyden suojasta työelämässä (2004/759) säädetään työntekijää koskevien henkilötietojen käsittelystä sekä työntekijälle tehtävistä testeistä ja tarkastuksista. Laissa painotetaan testien luotettavuutta sekä testin suorittajien tulee olla asiantuntevia ja testitulosten luotettavia. Lisäksi työnantajan on työntekijän pyynnöstä annettava työntekijälle maksutta kirjallinen lausunto. Mikäli lausunto on annettu suullisesti, tulee työntekijän saada selvitys lausunnon sisällöstä. Lain mukaan työnantajan on varmistuttava siitä, että soveltuvuustestien arvioijat ovat asiantuntevia. Arviointeja tekevällä tulee olla riittävät tiedot ja taidot suorittaa arviointeja, käytännössä tämä tarkoittaa, että arvioijalla on psykologisten teorioiden ja menetelmien hyvä hallinta. Psykologiset arvioinnit vaativat aina psykologin pätevyyden (Honkanen & Nyman 2002, 78.) 4.2 Haastattelu Työhaastattelun tarkoituksena ja tavoitteena on tehdä asianmukainen ja ammattimainen henkilön arviointi. Haastattelun perusteella haastattelija muodostaa kuvan haastatelta-

14 14 vasta sekä hänen soveltuvuudestaan haettavaan tehtävään. Kokemattomat haastattelijat saattavat suorittaa haastattelun tavalla, joka ei edesauta tavoitteen toteutumista (Niitamo 20011, ) Haastattelu on luotettava ja toimiva arviointimenetelmä, mikäli se on hyvin jäsennelty ja toteutettu. Tämän vuoksi on tärkeää, että haastatteluissa käytetään runkoa ja se on etukäteen suunniteltu. Tämä takaa sen, että työssä selviytymisen kannalta keskeiset asiat tulevat käytyä haastateltavan kanssa läpi (Honkaniemi, Junnila, Ollila, Poskiparta, Rintala-Rasmus & Sandberg 2006, 55.) Ennen varsinaisen haastattelun tekoa on hyvä keskustella haastateltavan kanssa esimerkiksi organisaatiosta ja työtehtävästä, mutta tarkempi tehtävänkuvaus ja organisaatioesittely kannattaa jättää haastattelun loppupuolelle, jottei tämä ohjaisi liikaa haastateltavan vastauksia. Kevyt keskustelu ennen varsinaisen haastattelun tekoa rentouttaa ilmapiiriä ja helpottaa kontaktin syntymistä. Haastattelu on hyvä rakentaa niin, että se alkaa ja päättyy helpoilla, tutuilla aiheilla. Esimerkiksi keskustelu koulutustaustasta tai säästä on hyvä aloituskeskustelun aihe ja lopussa voi keskustella vapaa-ajasta. Kiperät ja mutkikkaat kysymykset on suositeltavaa jättää haastattelun keskelle, kuten esimerkiksi epäonnistuneet projektit ja haastavat tilanteet (Honkaniemi ym. 2006, 56). Ennen haastattelua on hyvä laatia kysymyslista, jonka avulla saadaan selvitettyä hakijan edellytykset haettavaan tehtävään. Haastattelun keskeisimmät kysymykset Kari Koiviston (2004, 74 75) mukaan ovat: Tähänastinen urakehitys, annettujen tietojen (CV, uratiivistelmä) tarkistus, odotukset jatkossa, nykytehtävän vahvat puolet ja heikkoudet, motivoivat asiat, turhauttavat asiat, mitä vaikeita tilanteita on kohdannut ja miten on niistä selviytynyt? mistä voi olla ylpeä? missä on epäonnistunut? toimintatapa. Miten hoitaisi tätä tehtävää? miten kehittäisi itseään ja omaa ammattitaitoaan? Yleinen asenne työhön? Osaamisjohtaja Petri Raivolan (2012) mukaan haastattelukysymykset voidaan rakentaa niin, että kysymyksissä mennään koko ajan syvemmälle, kuten esimerkiksi pyydetään kertomaan haastateltavan suorittamasta tehtävästä tai projektista. Mitä merkittävää saatiin aikaan ja mitkä olivat haastateltavan vastuualueet? Päästiinkö haluttuihin tuloksiin ja jos ei, niin miksi? Näin johdattelevilla kysymyksillä pystytään testaamaan haastateltavaa henkilöä. Valehtelijat erottuvat empimällä kysymysten jälkeen. Mutta toisaalta taitava valehtelija pystyy selviytymään tästäkin.

15 15 Case-haastattelu on yksi haastattelumuoto, jossa tarkoituksena on kuvata haastateltavalle jokin ongelmatilanne johon hän voi joutua työssään. Haastattelun kuluessa haastateltavan on saatava aikaan tilanteeseen sopiva ratkaisu kyselemällä asioita ja tekemällä oikeita johtopäätöksiä. Haastattelija kyseenalaistaa ratkaisuehdotukset ja on kriittinen niiden suhteen. Tämäntyyppinen haastattelu kertoo haastateltavan kyvystä selviytyä tilanteesta, josta on saatavilla vain vähän tietoa tai asiakas on hyvin hankala. Hakijan tulee myös pystyä tekemään ratkaisuja paineen alla ja muuttuvissa tilanteissa. Haastattelija voi kehittää aikataulumuutoksia yms. mitkä sotkevat perinteistä aikataulutusta (Koivisto 2004, 78.) 4.3 Haastattelun ongelmat Haastattelu on hyvä rekrytointimenetelmä oikein tehtynä ja on suositeltavaa, että rekrytointivaiheessa käytäisiin edes jonkinlainen haastattelu soveltuvuustestin kanssa. Hyvistä puolista huolimatta haastattelu voi olla myös mitäänsanomaton työkalu rekrytoitavaa henkilöä pohdittaessa. Tavanomainen haastattelu ei kerro paljonkaan hakijan ammattitaidosta tai henkilön oikeasta persoonallisuudesta (Koivisto 2004, 84.) Yleisimpiä virheitä haastattelutilanteessa ovat sosiaalinen seurustelu, anteeksipyytely ja syyllisyydentunteet, haastattelijan oma esiintyminen sekä huolehtiminen haastateltavan viihtymisestä. Lisäksi mikäli haastattelija ei ole täysin haastattelutilanteessa mukana, vaan miettii mahdollisesti muita töitä, estää tämä haastattelijaa muodostamasta objektiivista näkökantaa. Hän jakaa huomiotaan kaikkeen muuhun paitsi arviointiin, joka on työhaastattelun tärkein osa (Niitamo 20011, ) Haastattelutilanteessa on tavanomaista, että haastattelija on liikaa äänessä eikä anna haastateltavalle tilaa ja aikaa kertoa itsestään. Tämä ongelma syntyy silloin, kun haastattelu luisuu jutustelun tasolle eikä pysytä alkuperäisessä rungossa. Haastattelija saattaa myös muodostaa ennakkokäsityksen tai tehdä tietyn ominaisuuden perusteella liian kokonaisvaltaisia päätöksiä. Näin kokonaiskuva jää helposti saamatta (Koivisto 2004, 84.) Haastattelutilanteessa kuitenkin tärkeintä on kuunnella, kun haastateltava kertoo kokemuksistaan ja itsestään. Liiallinen muistiinpanojen tekeminen vie huomion keskustelus-

16 ta, jolloin tarkentavat kysymykset jäävät helposti tekemättä. Haastattelijan tulee olla läsnä tilanteessa (Koivisto 2004, 87.) Soveltuvuustestit Haastattelun lisäksi rekrytoinnissa voidaan käyttää erilaisia testimenetelmiä. Nämä voidaan jaotella kyky-, persoonallisuus- ja työskentelytyylitesteihin. Kykytestit voidaan jakaa älyllisiin ja havaintomotorisiin testeihin. Havaintomotoriset testit koskevat yleensä vain erikoisammatteja. Persoonallisuustesteillä voidaan mitata henkilön piirteitä, motiiveita ja ajattelutapoja. Persoonallisuustestimenetelmät jakautuvat lomakepohjaisiin ja projektiivisiin eli epäsuoriin persoonallisuustesteihin. Projektiivisissa testeissä ei ole olemassa oikeaa ja väärää vastausta. Työskentely- ja toimintatyylitestit sisältävät eri työntekijätyylejä mittaavia testejä. Kyseisillä testeillä selvitetään esimerkiksi johtamistyylejä, oppimistyylejä ja tiimirooleja. Yleensä näitä mitataan itsearviointilomakkeilla, mutta myös muita tapoja on olemassa (Niitamo 2003, 44.) Tyypillisiä testejä ovat myös erilaiset ongelmanratkaisutestit, joissa on asetettu aikaraja ja vastauksesta voidaan sanoa onko se oikein vai väärin. Saatuja testituloksia verrataan saman koulutustaustan omaaviin henkilöihin. Ongelmanratkaisutesteillä kartoitetaan eri kykyalueita ja oletuksena on, että henkilön kyvyt voidaan jaotella eri suorituksissa (Markkanen 1999, 108.) Arviointiin vaikuttavien menetelmien käytettävyyteen vaikuttaa myös se, minkälaisia piirteitä ja asioita halutaan arvioinnin avulla selvittää. Arviointimenetelmät voidaan luokitella sen mukaan, mitä halutaan arvioida. Yleensä henkilön suoritustasoa mitataan kykytesteillä, mutta simulaatiot ja projektiiviset menetelmät soveltuvat tähän hyvin. Näillä testeillä pystytään selvittämään myös henkilön kyvyt ja lahjakkuudet. Simulaatiot ja työnäytteet arvioivat henkilön kykyä tehdä päätöksiä, organisoida asioita, kykyä hahmottaa kokonaisuuksia yms. muita tämän tyyppisiä kykyjä. Toimintatyylien arvioinnissa ollaan kiinnostuneita henkilölle ominaisista taipumuksista, tavoista ja tyyleistä. Näitä voidaan myös kutsua henkilön persoonallisuuden piirteiksi. Erilaisilla persoonallisuustesteillä, inventaareilla ja projektiivisilla menetelmillä pystytään selvittämään näitä. Odotuksia ja arvoja arvioidaan haastattelumenetelmällä, mutta myös itsearviointikyselyillä. Saaduilla tuloksilla pystytään arvioimaan henkilön motiiveja, ammatillisia

17 17 kiinnostuksen kohteita sekä työhön liittyvää yleistä asennetta. Näitä asioita on hyvä tutkia, kun halutaan varmistaa henkilön sitoutuneisuus työpaikkaansa (Honkanen 2005, ) MENETELMÄTYYPIT Suoritustasoa, yleistä kykyrakennetta MITÄ ASIOITA HALUTAAN ARVIOIDA? Osaamista Toimintatyyliä, työssä tyypillistä käyttäytymistä Odotuksia ja arvoja Haastattelumenetelmät Haastattelun tukena käytettävät toimintatapakyselyt Inventaarit ja kyselylomaketestit Kykytestit ja ongelmanratkaisutehtävät x x xx xx x x xx x xx (x) (x) Projektiiviset menetelmät x xx Simulaatiot ja työnäytteet x xx x Tietotaitokokeet Muut menetelmät (esim. referenssit.) xx x x x KUVIO 1. Henkilöarvioinnin menetelmätyypit ja mitä niiden avulla arvioidaan Honkasen (2005, 106) mukaan. 4.5 Menetelmien luotettavuus Soveltuvuustestien käyttötarkoitus on selkeä eli kun haetaan henkilöitä vaativampiin tehtäviin kuten esimiestehtäviin, on hyvä keino valita hakijoista loppuhaastatteluun pääsevät henkilöt testien avulla. Soveltuvuustestejä tarjoavat konsultit, jotka ovat pätevöityneet alalle, mutta kuitenkin joukkoon mahtuu myös sellaisia joilta puuttuu vaadittava ammattitaito. Laki yksityisyyden suojasta velvoittaa työnantajan varmistumaan siitä, että valittu arvioitsija on asiantunteva ja menetelmät ovat luotettavia. Pätevimmät arvioijat ovat tieteellisen koulutuksen saaneita työ- ja organisaatiopsykologian asiantuntijoita (Honkaniemi ym. 2006, 86.) Arviointimenetelmien käyttöön liittyy aina ehtoja ja rajoituksia. Arvioitsijan tulee ymmärtää ja osata tulkita oikealla tavalla saamiaan testituloksia. Tulkinnan tulee lisäksi pohjautua teorian tuntemukseen sekä käytännön kokemukseen (Honkanen ym. 2002, 86).

18 18 Arviointimenetelmillä saatu tieto voidaan jakaa numeeriseen ja laadulliseen tietoon. Numeerista tietoa antavia testimenetelmiä ovat muun muassa kykytestit. Menetelmillä saatu tieto tulee pisteyttää ja tulkita standardoidulla tavalla. Näin saatuja tutkimustuloksia pystytään vertaamaan suuren joukon kesken. Arviointimenetelmän tulee antaa tietoa johdonmukaisesti, joten numeerista tietoa tuottavien testien kohdalla johdonmukaisuutta voidaan mitata reliabiliteettikertoimen avulla. Hyvä reliabiliteetti on tärkeä, sillä se on edellytys sille, että menetelmä tuottaa pätevää tietoa. Reliabiliteetin lisäksi testiltä vaaditaan validiteettiä. Validiteetti kuvaa sitä, miten hyvin menetelmä mittaa sitä mitä sen on tarkoitus mitata. Laadullisessa arvioinnissa arvioijan osaaminen korostuu. Arvioitsijan tulee nähdä rekrytointitilanteesta kokonaiskuva. Tiedon luotettavuus paranee, mikäli testitulokset voidaan käydä arvioitavan kanssa yhdessä läpi (Honkanen ym. 2002, )

19 19 5 TILITOIMISTO OY:N OMA ARVIOINTIMENETELMÄ Tilitoimisto Oy:n oman arviointimenetelmän suunnittelussa päätettiin käyttää hyödyksi alalla toimivien kirjanpitäjien haastatteluita. Tällä tavalla haettiin kokemusta ja näkemystä siitä millaista osaamista kirjanpitäjällä tulisi olla. Työn tuomaa ammattitaitoa ei voi väheksyä, sillä vuosien tai jopa vuosikymmenien kokemus tuo mukanaan työntekijälle vahvaa näkemystä alan ongelmista ja vaatimuksista. Työtä varten haastateltiin neljää kirjanpitäjää, joista yhdellä oli peräti 25 vuoden kokemus alalta. Haastatteluiden perusteella kävi ilmi, että tilitoimistoalalla olisi hyvä mitata henkilön soveltuvuutta alalle, mutta sitä miten tuo mittaaminen tulisi suorittaa, ei osattu sanoa. Yhden henkilön mielestä asiantuntijuutta mittaisi hyvin se, että hakijalle annettaisiin tase ja hakijan tulisi siinä kertoa mitä tekisi, kun pitäisi tehdä tilinpäätös. Taseen tilit tulee tilinpäätöksessä täsmäyttää ja varmistua siitä, että saamiset ja velat ovat oikealla puolella tasetta. Selvittelytilillä ei saa tilinpäätöksessä olla selvittämättömiä asioita, eikä kassa saa olla miinuksella. Haastattelussa ilmi käynyt ehdotus tämän kaltaisesta arviointimenetelmästä on hyvä, joka toteutetaan, kun Tilitoimisto Oy:n omaa ammattitaidon arviointimenetelmää tehdään. Paineensietokyky on kirjanpitäjän tärkeä ominaisuus ja ammattitaidon arviointimenetelmää kehittäessä tämä paineensietokyky tulee testattua hakijan kyvyssä selviytyä hänelle asetetuista tehtävistä. Raporttien tulkitseminen jo pelkästään on haastavaa, joten painetta lisää se, että vieressä on henkilöitä jotka tarkkailevat hakijaa. Tilitoimisto Oy:n oma arviointimenetelmä koostuu kahdesta osiosta, toinen on perinteinen haastattelu, jota yritys jo käyttää. Toinen on arviointimenetelmä jossa hakijan tulee kertoa haastattelijoille mitä huomioita hän tekee taseesta tilinpäätöstä ajatellen sekä oikein/väärin- väittämät kirjanpitolaista ja asetuksesta sekä arvonlisäverolaista. 5.1 Tuloslaskelman ja taseen tulkitseminen Arviointimenetelmä rakennettiin niin, että tuloslaskelmaan ja taseeseen sisällytettiin virheitä. Virheiksi pyrittiin valitsemaan ne tyypillisimmät virheet, joita yrityksen tulos-

20 20 laskelmassa ja taseessa voi olla. Nämä ovat myös sellaisia, että kokenut kirjanpitäjä ne huomaa heti, kun taas vasta-alkaja ei välttämättä osaa kiinnittää niihin mitään huomiota. Näin haastattelutilanteessa paljastuvat ne henkilöt, jotka ovat tehneet kirjanpitoja aiemmin sekä tulkinneet raportteja. Tuloslaskelmassa hakijan tulee kiinnittää huomiota henkilösivukulujaksotuksiin. Vuosittain vahvistetaan eri prosentit vakuutusmaksuille, jonka mukaan henkilösivukulut tarkistetaan. Tilitoimisto Oy:n arviointimenetelmässä tuloslaskelmalla on Tyelvakuutusmaksut väärin, sillä yritys on maksanut vakuutusyhtiöön liikaa Tyel- maksuja, joten yrityksellä on saatavaa. Tämän lisäksi tilikauden tulos ei ole sama tuloslaskelmalla ja taseella. Näiden tulee aina täsmätä. Taseen tulkinnassa hakijan tulee kiinnittää huomiota siihen, että tilikauden poistoja kalustosta ei ole tehty, poistot vaikuttavat myös tulokseen. Lainasaamisissa on osakassaaminen joka tulee kirjata joko palkaksi tai ilmoittaa osakaslainana. Palkkakirjaus pienentää tilikauden tulosta, mutta tässä tapauksessa se ei haittaa, sillä tilikauden tulos jää plussan puolelle eikä yrityksen omapääoma mene miinukselle. Osakaslaina voidaan jättää tilinpäätökseen, mutta se on saajalleen pääomatuloa. Pienet summat, niin kuin tässä tapauksessa euroa, on järkevää kirjata palkaksi. Selvittelytilillä on pieni summa, joka tulee tilinpäätöksessä selvittää. Kyseisellä tilillä ei saa olla saldoa tilinpäätöksessä. Siirtosaamisissa on palkkamenoja 388,40e, jonka saldo tulee myös selvittää. Voi olla, että kaikkia palkkoja ei ole kirjattu tai sitten on maksettu palkkaennakkoa, joka ei ole kuittaantunut ennen tilikauden päättymistä pois. Yrityksellä on luotollinen shekkitili joka on tilikauden päättyessä miinuksella eli yritys käyttää luottolimiittiä. Tämä tulee esittää yrityksen veloissa eikä saamisissa niin kuin taseessa on ilmoitettu, joten siirto vastattavaa puolelle tulee tehdä. Yrityksen omapääoma on ollut edellisellä tilikaudella miinuksella. On hyvä selvittää onko oman pääoman menetys ilmoitettu Patentti- ja rekisterihallitukseen ja mikäli on, tulee yrityksen tehdä uusi ilmoitus siitä, että oma pääoma on saatu takaisin. Yrityksen verotili on väärällä puolella tasetta, arviointimenetelmän taseessa se esitetään vastattavaa puolella, vaikka sen pitäisi olla vastaavaa puolella saamisissa. Lomapalkkavelkajaksotus on sama kuin edellisellä tilikaudella, tämä tulee laskea uudelleen, sillä lomapalkat ovat varmasti muuttuneet, kun palkatkin ovat pienentyneet. Viimeisenä tar-

21 21 kistetaan maksetut tuloverot, tässä testissä tuloveroja on maksettu liikaa, joten asiakkaalla on tuloverosaamista verottajalta. Tasetta tarkastellessa tulee myös kiinnittää huomioita siihen, että taseen vastaavaa ja vastattavaa puoli ovat samansuuruiset. 5.2 Tilitoimisto Oy:n arviointimenetelmän testaaminen Tilitoimisto Oy:n omaa arviointimenetelmää testattiin kahdella henkilöllä. Ensimmäinen testihenkilö on ollut tilitoimistoalalla noin kolme vuotta eikä aikaisempaa käytännön kirjanpitokokemusta ole. Tilinpäätöskokemus on vähäinen. Testihenkilölle annettiin ensin oikein ja väärin- väittämätesti, jossa hän tiesi kaikki vastaukset oikein. Tämän jälkeen hänelle annettiin tuloslaskelma sekä tase ja pyydettiin kertomaan mitä havaintoja hän tekee raporteista tilinpäätöstä ajatellen. Aikaa kului noin kolme minuuttia ja hän oli käynyt huomioitavat asiat läpi. Vertailun vuoksi tuloslaskelma, tase sekä väittämätesti tehtiin henkilölle, joka on tehnyt kirjanpitoja vasta muutaman kuukauden, mutta hän on käynyt kirjanpidon perusteet koulussa, josta juuri valmistuu. Hänellä väittämätestissä meni puolet väittämistä väärin. Tuloksen ja taseen läpikäyminen tilinpäätöksen kannalta tuotti suuria vaikeuksia ja hän oli hyvin epävarma vastauksissaan. Hän pohti ääneen ja kyseli testaajalta olisiko asia niin tai noin. Hän selvästi yritti tulkita testaajaa, jotta saisi arvauksensa oikein. Aikaa kului neljän virheen löytämiseen noin 10 minuuttia eli huomattavasti kauemmin kuin toisella testihenkilöllä. Epävarmuuden lisäksi testihenkilö kertoi, että hänelle tuli suorituspaineita siitä, kun testaaja katsoi vieressä miten tulkinta häneltä onnistuu.

22 22 6 POHDINTA Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä Tilitoimisto Oy:lle oma arviointimenetelmä, jolla testattaisiin rekrytointitilanteessa kirjanpitäjän ammattitaitoa. Kirjanpitäjän ammatissa olennaista on ymmärtää miksi jokin asia tehdään, mihin se vaikuttaa ja miten ongelmat ratkaistaan. Opinnäytetyön alkuvaiheessa oli selvää, että haastattelun rinnalle tulisi kehittää jokin oma testimenetelmä, jolla ammattitaitoa pystyttäisiin testaamaan. Tämä oli myös työntilaajan toive. Luontevaksi valinnaksi osoittautui kirjanpidon raporttien; tuloksen ja taseen tulkinta. Haastatteluissa esiin tullut idea taseen tulkitsemisesta tilinpäätöstä ajatellen oli kehityskelpoinen, joka lopulta myös toteutettiin. Lisäksi taseen pariksi tehtiin tuloslaskelmaraportti täydentämään ja luomaan todellisuuden tuntua. Monen haastateltavan mielestä ammattitaidon testaaminen on haasteellista sekä kyseenalaistettiin sitä, että onko se ylipäätänsä mahdollista. Arviointimenetelmän testaaminen kuitenkin osoitti sen, että raporttien tulkinta on varsin käyttökelpoinen arviointimenetelmä kaikessa yksinkertaisuudessaan. Menetelmää voidaan pitää myös luotettavana. Työtä varten haastateltiin neljää kirjanpidon ammattilaista. Haastatteluista osa tehtiin puhelinhaastattelulla ja osa kasvotusten. Haastatteluilla haettiin vahvistusta kirjoittajan omille tulkinnoille kirjanpitäjän työtehtävistä ja alan vaatimuksista. Lisäksi haastatteluista saatiin tietoa siihen miten mahdollinen arviointimenetelmä tulisi toteuttaa, vaikka monet haastateltavista olivatkin sitä mieltä, että testaaminen ei välttämättä ole mahdollista. Yrityksellä käytössä ollut perinteinen haastattelumenetelmä on hyvä, mutta rinnalle kannattaa ottaa raporttien tulkitseminen. Arviointimenetelmän testaaminen osoitti, että testaaja huomaa hyvin testattavasta henkilöstä ymmärtääkö tämä raporteista kaiken oleellisen. Testattavan henkilön ammatillisen tason pystyi hyvin päättelemään testitilanteessa, lisäksi testaajan seisominen vieressä lisäsi epävarmuutta henkilössä, joka ei selvästikään osannut kunnolla tulkita raportteja. Testissä raporttien tulkinta onnistui hyvin, joten sitä voidaan suositella käytettäväksi Tilitoimisto Oy:n rekrytoinnissa. Väittämätesti ei osoittautunut yhtä hyväksi kuin raporttien tulkinta, joten sen pois jättäminen voisi olla järkevää. Väittämätesti ei paljastanut ammattitaidon tasoa, sillä saattaa myös olla tuuria, että väittämät menevät oikein. Kirjanpitäjän rekrytointi onnistuu yritykseltä jatkossakin omin avuin, mutta palkattaessa henkilöitä johtotehtäviin on rekrytointiin hyvä

23 hakea apua rekrytoinnin ammattilaisilta. Ammattilaisen tekemä persoonallisuustesti on hyvä tehdä, jotta pystytään arvioimaan onko henkilössä potentiaalia johtotehtäviin. 23 Olen kiinnostunut henkilöstöjohtamisesta, joten opinnäytetyön tekeminen oli mielekästä, mutta myös haastavaa. Virheiden piilottaminen raportteihin vaati jonkin verran pohdintaa, miten ja mitä sinne kannattaa laittaa. Onko jokin asia liian helposti huomattavissa vai ei. Opinnäytetyötä varten tehdyt haastattelut vahvistivat paljon omia näkemyksiäni alasta ja sen haasteista. Oli myös mukava huomata, että arviointimenetelmä oli onnistunut ja käyttökelpoinen.

24 24 LÄHTEET Honkanen, H Henkilöarviointi työelämässä. Helsinki: Edita Publishing Oy. Honkanen, H., Nyman K Hyvän henkilöarvioinnin käsikirja. Helsinki: Suomen Psykologiliitto ry. Honkaniemi, L., Junnila, K., Ollila, J., Poskiparta, H., Rintala-Rasmus, A., Sandberg, J Viisaat valinnat. 1. painos. Helsinki: Työterveyslaitos. Kirjanpitäjäksi. Miksi kirjanpitäjäksi? Luettu Knaapila, H Työskentelytilitoimistossa- kirjanpitäjän toimenkuva. Liiketalouden koulutusohjelma. Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Koivisto, K Oikea valinta. 1. painos. Helsinki:Yrityskirjat Oy. Laki yksityisyyden suojasta työelämässä /759 Markkanen, M Etsi, arvioi, valitse- onnistunut rekrytointi. Juva: WSOY Niitamo, P Työhaastattelu henkilöarviointi työhönotossa ja työuralla. Helsinki: Edita Oyj. Niitamo, P Henkilöarviointimenetelmät työelämässä. 1. painos. Helsinki: Työterveyslaitos. Psycon Oy. Artikkeli: Virherekrytointi voi maksaa yritykselle jopa satoja tuhansia euroja. Luettu Raivola, P Työhaastattelu-koulutus. Akava Tampereen toimisto PIOTTY ry. Tampere.

25 25 S & S Consulting. Tulevaisuuden rekrytointihaasteet. Luettu Sundvik, L Toimiva työyhteisö- Esimiehen haasteet ja ratkaisut. Helsinki: Edita Prima Oy. Taloushallintoliitto ry. Kirjanpidon ABC. Luettu Tilitoimisto Oy Toimeksiantajan johdon haastattelu Yrittäjät. Sähköinen taloushallinto. Luettu

26 26 LIITTEET Liitteet on jätetty pois toimeksiantajan pyynnöstä.

Työhaastattelut ja henkilöarvioinnit. Sari Anetjärvi

Työhaastattelut ja henkilöarvioinnit. Sari Anetjärvi Työhaastattelut ja henkilöarvioinnit Sari Anetjärvi Työhaastattelu Virkaan tai työsuhteeseen hakijoiden haastattelun tarkoituksena on selvittää heidän soveltuvuuttaan tehtävään ja syventää tietoa heidän

Lisätiedot

Kun vain paras rekrytointi on kyllin hyvä.

Kun vain paras rekrytointi on kyllin hyvä. Kun vain paras rekrytointi on kyllin hyvä. Rekrytointi voi tulla kalliiksi ilman luotettavaa kumppania. Onnistuneen ja epäonnistuneen rekrytoinnin ero on taloudellisesti merkittävä. Rekrytointi on kriittinen

Lisätiedot

TYÖHAASTATTELIJANA ONNISTUMINEN. 30.6.2015 I Risto Kökkö Kevätkarkelot 2012

TYÖHAASTATTELIJANA ONNISTUMINEN. 30.6.2015 I Risto Kökkö Kevätkarkelot 2012 TYÖHAASTATTELIJANA ONNISTUMINEN I Risto Kökkö Kevätkarkelot 2012 MIKSI HAASTATELLA? - Rekrytointi on arvaamista, tarvitaan tietoja työnhakijoista! - Tiedonkeruun tärkein menetelmä 2 HAASTATTELUMENETELMÄT

Lisätiedot

Adeccon psykologisen henkilöarvioinnin opas. Ohjeet henkilöarviointiin saapuvalle dialla 14.

Adeccon psykologisen henkilöarvioinnin opas. Ohjeet henkilöarviointiin saapuvalle dialla 14. Adeccon psykologisen henkilöarvioinnin opas Ohjeet henkilöarviointiin saapuvalle dialla 14. Psykologinen henkilöarviointi tuottaa luotettavaa tietoa henkilön vahvuuksista, kehityskohteista ja kehityspotentiaalista

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

TYÖNHAKUINFO. Materiaali on tarkoitettu kaikille työuransa alussa oleville työnhakijoille.

TYÖNHAKUINFO. Materiaali on tarkoitettu kaikille työuransa alussa oleville työnhakijoille. TYÖNHAKUINFO Materiaali on tarkoitettu kaikille työuransa alussa oleville työnhakijoille. SISÄLTÖ: Työnhausta Työnantajan odotuksia työnhakijaa kohtaan Työnhakuprosessi Työhakemus Ansioluettelo (CV) Työhaastattelu

Lisätiedot

SIKATILOJEN TYÖNANTAJAOSAAMINEN

SIKATILOJEN TYÖNANTAJAOSAAMINEN SIKATILOJEN TYÖNANTAJAOSAAMINEN 2.10.2012 14.2.2013 Rekrytointi REKRYTOINTI Työnantajakuva? Työn sisällöt? Osaava työvoima? Työn kannustearvo (palkkaus/palkitseminen)? Työvoiman liikkuvuus/pysyvyys? Mitä

Lisätiedot

Uuden sukupolven rekrytointiportaali nuorille, koulutetuille ammattilaisille

Uuden sukupolven rekrytointiportaali nuorille, koulutetuille ammattilaisille Uuden sukupolven rekrytointiportaali nuorille, koulutetuille ammattilaisille Anna työnantajille mahdollisuus löytää juuri sinut! www.heebo.fi Mikä ihmeen Heebo? Nuorten, koulutettujen ammattilaisten rekrytointiportaali

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 17.2.2011 Hannele Waltari Mitä työhyvinvointi on? Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset

Lisätiedot

Soveltuvuusarvioinnit

Soveltuvuusarvioinnit Soveltuvuusarvioinnit Helsingin yliopiston urapalvelut www.helsinki.fi/urapalvelut/ Tähän dokumenttiin kootut tiedot perustuvat ura- ja rekrytointipalvelujen järjestämiin soveltuvuusarviointiluentoihin

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

TYÖHAASTATTELU- OPAS

TYÖHAASTATTELU- OPAS TYÖHAASTATTELU- OPAS Työhaastattelu Työhaastattelu on työnhakijan ja rekrytoivan tahon vuorovaikutteinen kohtaaminen. Haastattelussa käydään yleensä läpi sekä työnhakijan persoonaan että ammattitaitoon

Lisätiedot

Poolian hakijatutkimus 2012

Poolian hakijatutkimus 2012 Poolian hakijatutkimus 2012 Hakijatutkimuksen taustoja ja tietoja Pooliasta Tämän hakijatutkimuksen tarkoituksena on täydentää vuosittaisen palkkatutkimuksemme antamaa kuvaa työnhakijoidemme toiveista

Lisätiedot

Näy netissä! Hio LinkedIn profiilisi kuntoon ja paranna näkyvyyttäsi

Näy netissä! Hio LinkedIn profiilisi kuntoon ja paranna näkyvyyttäsi Näy netissä! Hio LinkedIn profiilisi kuntoon ja paranna näkyvyyttäsi 19.10.2015 1 Agenda Lyhyesti atalentista Miksi LinkedIn Profiilin hionti Kansikuva Otsikko Yhteystiedot Summary Skills Kiinnostuksenkohteet

Lisätiedot

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1 Kim Polamo Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Työnohjauksen tulos näkyy taseessa.* * Vähentyneinä poissaoloina, parempana työilmapiirinä ja hyvinä asiakassuhteina... kokemuksen

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti

Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti LIIKETALOUDEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMISPÄIVÄ 2.2.2016 Heljä Hätönen / Educa-Projektit Oy Osaaminen koostuu yksilön luontaisista kyvyistä, ominaisuuksista,

Lisätiedot

Autismisäätiö. - osallisuutta ja onnistumisia

Autismisäätiö. - osallisuutta ja onnistumisia Autismisäätiö - osallisuutta ja onnistumisia Räätälöiden töihin 20.5.2015 Kaikille sopiva työ- seminaari Autismisäätiö Autismisäätiö on voittoa tavoittelematon säätiö, joka tuottaa asiantuntevia palveluja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/9 15.01.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/9 15.01.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (6) 9 Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen toimitusjohtajan virkaan ottaminen HEL 2013-011522 T 01 01 01 01 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1 Vastausprosentti % 9 8 75 74 67 Kuntaliitto 4, n=2 Kuntaliitto 8, n=198 Kuntaliitto 11, n=2 Työterveyslaitos 1 Parempi Työyhteisö -Avainluvut 19 Työyhteisön kehittämisedellytykset 18 Työryhmän kehittämisaktiivisuus

Lisätiedot

Poolian Palkkatutkimus 2013 05/2013

Poolian Palkkatutkimus 2013 05/2013 Poolian Palkkatutkimus 2013 05/2013 Palkkatutkimuksen taustoja Palkkatutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa työnhakijoidemme nykyistä palkkatasoa ja verrata sitä heidän koulutukseensa ja työkokemukseensa

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Onnistu työhaastattelussa. Leena Erola

Onnistu työhaastattelussa. Leena Erola Onnistu työhaastattelussa Leena Erola Haastattelun tarkoitus Työnantaja selvittää haastateltavan Osaamisen Motivaatio, sitoutuminen Työyhteisöön sopivuuden, oikea tyyppi Haastateltava saa tietoa Tehtävänkuvasta

Lisätiedot

Piilotettu osaaminen. tunnistammeko kansainväliset osaajat

Piilotettu osaaminen. tunnistammeko kansainväliset osaajat Piilotettu osaaminen tunnistammeko kansainväliset osaajat Työpaikoilla tarvitaan uteliaita ja sitkeitä muutoksentekijöitä. Kansainvälisissä osaajissa on juuri näitä ominaisuuksia. Millaista osaamista työelämä

Lisätiedot

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä 27.1.2017 (c) Kari I. Mattila 1 STRATEGISEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Soveltuvuusarviointi auttaa haastavissa rekrytoinneissa

Soveltuvuusarviointi auttaa haastavissa rekrytoinneissa Soveltuvuusarviointi auttaa haastavissa rekrytoinneissa Jokainen työnantaja haluaa palkata päteviä ja tulosta aikaan saavia henkilöitä. Soveltuvuusarviointi auttaa jäsentämään näkemystä oikeasta rekrytointipäätöksestä.

Lisätiedot

Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen. Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy

Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen. Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy Esmo-yhtiöt pähkinänkuoressa Esmo-yhtiöt edistävät arvojensa mukaisesti suomalaista kilpailukykyä ja yrittäjyyttä.

Lisätiedot

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TAVOITTEET Annetaan tietoa ja valmiuksia työnhakuun liittyvistä taidoista ja menetelmistä, mukaan lukien simuloitu työhaastattelu. Työnhakuun liittyvien

Lisätiedot

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Raportti Tutkimusraportti 3.2.2010 23.3.2010 TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Tutkimusjohtaja Tutkija Suvi Kovero Mikko Kesä Innolink Research Oy Oy. 2009-2010 2010 Perustiedot

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus Jaksot: 22. 23.9. Kirjanpidon ajokortti 29. 30.10. Kirjanpidon jatkokurssi Käytännönläheisessä valmennuskokonaisuudessa käydään läpi kirjanpidon keskeisimmät asiat:

Lisätiedot

The Judges Certification Project. this project is made possible by a grant of the European Commission

The Judges Certification Project. this project is made possible by a grant of the European Commission The Judges Certification Project this project is made possible by a grant of the European Commission Tausta Kansainvälisiä kilpailuja vuodesta 1958 Laadun takaamiseksi Säännöt TC (Technical Committee)

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIMYLLYT

TYÖHYVINVOINTIMYLLYT TYÖHYVINVOINTIKARTOITUS TYÖHYVINVOINTIMYLLYT STRATEGINEN TYÖHYVINVOINTI JOHTAMINEN TYÖSSÄ JAKSAMINEN KOGNITIIVINEN ERGONOMIA M i k s i h y v i n v o i n t i k a r t o i t u s? Yhä useampi yritys on huomannut

Lisätiedot

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 IKÄ % 18 24 9 25-34 35-44 26 45-54 30 55-60 13 Yli 60 7 ASEMA % Työntekijä 23 Alempi toimihenkilö 13 Ylempi toimihenkilö 31 Johtava asema 6 Opiskelija 9 Perhe-/opinto-/vuorotteluvapaalla

Lisätiedot

Poolia Suomi Oy / ProCountor International Oy REKRYTOINTIOHJELMA TILITOIMISTOILLE

Poolia Suomi Oy / ProCountor International Oy REKRYTOINTIOHJELMA TILITOIMISTOILLE Poolia Suomi Oy / ProCountor International Oy REKRYTOINTIOHJELMA TILITOIMISTOILLE Poolia Suomi Oy - Rekrytointiohjelma ProCountor International Oy:n tilitoimistokumppaneille Poolia on toiminut ProCountorin

Lisätiedot

UUDELLE%URALLE% %ASKELMERKIT%ALANVAIHTOON!%

UUDELLE%URALLE% %ASKELMERKIT%ALANVAIHTOON!% UUDELLE%URALLE% %ASKELMERKIT%ALANVAIHTOON!% Riikka%Pajunen,%KM % % %% riikka.pajunen@montevista.fi 2 22 0402732217302 www.montevista.fi2 www.facebook.com/montevistavalmennus2 2Montevista2Oy2201522 VALMENTAJANNE%TÄNÄÄN%

Lisätiedot

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Raportin kohderyhmä: Yrityspalvelu Pirjo Lundeqvist Oy Vastaajia yhteensä: 19 1 Raportin lukuohjeet - Raportin alussa näytetään tää indeksit: it Indeksi tarkoittaa

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Hakemus/cv Todistukset Suosittelijat Haastattelut Testit

Hakemus/cv Todistukset Suosittelijat Haastattelut Testit Tiedonkeruumenetelmät Hakemus/cv Todistukset Suosittelijat Haastattelut Testit Haastattelun runko Koulutus ja kurssit Jatko-opintosuunnitelmat Aiempi työkokemus Nykyinen työpaikka Hakemisen perusteet /

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

Työhaastattelijana onnistuminen

Työhaastattelijana onnistuminen Kevätkarkelot 5.6.2012 Työhaastattelijana onnistuminen Risto Kökkö Miksi haastatella? Rekrytointi on arvaamista, tarvitaan tietoa työnhakijoista! Tiedonkeruun tärkein menetelmä Haastattelumenetelmät Vapaa

Lisätiedot

Urakirja opiskelijoille ja valmistuneille. Osa II. 8 askelta urapolullani

Urakirja opiskelijoille ja valmistuneille. Osa II. 8 askelta urapolullani This tool was created by Urakirja opiskelijoille ja valmistuneille Osa II 8 askelta urapolullani Yhteystiedot Nimi: Osoite: Puhelin: Matkapuh: Email: Tuutorini / Ohjaajani: Osoite: Puhelin: Matkapuh: Email:

Lisätiedot

SyFron Oy Tulustie 14 a, Helsinki

SyFron Oy Tulustie 14 a, Helsinki Milloin Kun hyvinvointikyselyt eivät vielä tuota parhaita mahdollisia tuloksia. Kun organisaatiolla on arvot, mutta ne eivät tunnu toteutuvan. Kun muutosprosessin onnistuminen halutaan varmistaa. Kun työkulttuuria

Lisätiedot

TenPron mukana siirtyy valtakunnallisesti 6 henkilöarviointityötä tekevää kokenutta psykologia, joista 4 pääkaupunkiseudulla.

TenPron mukana siirtyy valtakunnallisesti 6 henkilöarviointityötä tekevää kokenutta psykologia, joista 4 pääkaupunkiseudulla. Opteam osti kesäkuussa 2014 TenPro Consulting Oy:n liiketoiminnan ja on kasvamassa yhdeksi Suomen laajimman palveluvalikoiman tarjoavista henkilöstöalan yrityksistä. TenPron mukana siirtyy valtakunnallisesti

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA. mitä haluat. mitä osaat. millä ehdoilla

TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA. mitä haluat. mitä osaat. millä ehdoilla TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA - Oulun yliopiston Ohjaus- ja työelämäpalvelujen koulutusmateriaalia - mitä haluat mitä osaat millä ehdoilla TYÖNHAUN SUUNNITELMA Tavoite saavutettu? Haastattelu Aloita tästä: Mitä

Lisätiedot

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin?

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin? TYÖPAIKKAHAASTATTELU Voit käyttää tätä työpaikkahaastattelun käsikirjoitusta apuna haastattelutilanteessa. Tulosta käsikirjoitus ja tee omia merkintöjä ennen haastattelua, sen kuluessa ja haastattelun

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINTO 169. SUORITUSTILAISUUS VAKUUTUSTALOUS 13.1.2014 Kysymyksiin 2-4 edellytetään essee-tyyppisiä vastauksia. Tilinpäätöstehtävä 5 tehdään

Lisätiedot

Suomen Ekonomien hallitukseen Hallitushaastattelut Taitavaksi haastattelijaksi

Suomen Ekonomien hallitukseen Hallitushaastattelut Taitavaksi haastattelijaksi Suomen Ekonomien hallitukseen 2018-2020 Hallitushaastattelut Taitavaksi haastattelijaksi Infoa haastattelijalle Nina Juhava, 29.8.2017 5.9.2017 Hallitushaastattelut Hallitushaastattelut 1. Esityö: Tehtävän

Lisätiedot

Sosiaalinen media työnhaussa

Sosiaalinen media työnhaussa Sosiaalinen media työnhaussa Sosiaalisen rekrytoinnin kanavat Englantilaisen yrityksen Provide vuonna 2012 luoma sosiaalisen rekrytoinnin kompassi (inhunt.fi) Some sopii kaikille ei vain viestintä- ja

Lisätiedot

Henkilöstön palkkaaminen on monimutkainen palapeli.

Henkilöstön palkkaaminen on monimutkainen palapeli. Henkilöstön palkkaaminen on monimutkainen palapeli. Kokoa palapeli helposti, nopeasti ja kustannustehokkaasti. Opas: Milloin rekrytoida, milloin vuokrata henkilöstöä? Tärkein palanen UUSI TYÖNTEKIJÄ Henkilöstö

Lisätiedot

Vertaisarvioinnin osaamisen lisääminen LaStrada-verkostossa

Vertaisarvioinnin osaamisen lisääminen LaStrada-verkostossa Vertaisarvioinnin osaamisen lisääminen LaStrada-verkostossa Kuinka tavoitteemme täyttyi laatustrategian toimeenpanon hankkeen aikana Miksi vertaisarviointia Yhtenä hankkeen tavoitteena oli lisätä LaStradaverkoston

Lisätiedot

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Julkinen yhteenveto tutkimusraportista

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Julkinen yhteenveto tutkimusraportista Yritysyhteistyötutkimus 2014 Julkinen yhteenveto tutkimusraportista 25.6.2014 Anne Mähönen Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää alueen yritysten käsityksiä oppilaitosten tarjoamista

Lisätiedot

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla. Tanja Makkonen Suunnittelija Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla. Tanja Makkonen Suunnittelija Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Tanja Makkonen Suunnittelija Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut Miten hyvin KTM:t työllistyvät? Töissä 80 % valmistumishetkellä 6 kk:n kuluttua valmistumisesta

Lisätiedot

Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin

Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin HENRY Foorumi 2012 Lisa Forss Liiketoimintajohtaja, Taitoprofiilit/StaffEdu Oy 1 Taitoprofiilit/StaffEdu Oy Koulutuspalveluita työhallinnolle

Lisätiedot

VASTUULLINEN KESÄDUUNI 2011 -KYSELY. Suomen lasten ja nuorten säätiö 13.5.2011

VASTUULLINEN KESÄDUUNI 2011 -KYSELY. Suomen lasten ja nuorten säätiö 13.5.2011 VASTUULLINEN KESÄDUUNI 2011 -KYSELY Suomen lasten ja nuorten säätiö 13.5.2011 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN Vastuullinen kesäduuni 2011 kysely toteutettiin työnantajille keväällä 2011. Kyselyssä selvitettiin

Lisätiedot

KIRJANPIDON AJOKORTTI (peruskurssi)

KIRJANPIDON AJOKORTTI (peruskurssi) KIRJANPITO-OSAAJAN VALMENNUSKOKONAISUUS Jaksot: 15. 16.9. Kirjanpidon ajokortti (peruskurssi) 20.-21.10. Kirjanpidon jatkokurssi Paikka: Helsingin seudun kauppakamarin koulutustila Metropoli, Kalevankatu

Lisätiedot

KUINKA ONNISTUN TYÖHAASTATTELUSSA? URAVALMENTAJA RIKU RIMMI TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK

KUINKA ONNISTUN TYÖHAASTATTELUSSA? URAVALMENTAJA RIKU RIMMI TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK KUINKA ONNISTUN TYÖHAASTATTELUSSA? URAVALMENTAJA RIKU RIMMI TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK Riku Rimmi @TEK_akateemiset 2 99,0%, jos hakijoita on 100 99,5%, jos hakijoita on 200 99,7%, jos hakijoita on 300 1.

Lisätiedot

VASTUULLINEN KESÄDUUNI 2011 -KYSELY

VASTUULLINEN KESÄDUUNI 2011 -KYSELY VASTUULLINEN KESÄDUUNI 20 -KYSELY TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.5.20 kesäduuni 20 - kysely / T-Media Oy 2 TAUSTAMUUTTUJAT Mukana vastuullinen kesäduuni 20 -kampanjassa Työnantajan tyyppi Työnantajan koko

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Työhakemuksen tekeminen

Työhakemuksen tekeminen Työhakemuksen tekeminen Annamari Rovamo Työelämäpalvelut kevätlukukausi 2015 annamari.rovamo@jyu.fi CV-työpaja 20.2. Lähetä CV osoitteeseen annamari.rovamo@jyu.fi Deadline ke 18.2. Työskentely pienryhmissä

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Talouspalvelut tutkinnon osa (TAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Talouspalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

Testaajan eettiset periaatteet

Testaajan eettiset periaatteet Testaajan eettiset periaatteet Eettiset periaatteet ovat nousseet esille monien ammattiryhmien toiminnan yhteydessä. Tämä kalvosarja esittelee 2010-luvun testaajan työssä sovellettavia eettisiä periaatteita.

Lisätiedot

yhteenveto Salassapitovelvollisuus

yhteenveto Salassapitovelvollisuus Koulutuspalautteiden yhteenveto 2.3.2009 Salassapitovelvollisuus Odotuksia koulutuksesta luulin saavani selkeitä vastauksia (3 vastaajaa) valmiita vastauksia kaikkiin kysymyksiin vastauksia arjen kysymyksiin

Lisätiedot

Matemaatikkona vakuutusyhtiössä. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kuukausikokous 27.10.2014 Kumpulan kampus

Matemaatikkona vakuutusyhtiössä. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kuukausikokous 27.10.2014 Kumpulan kampus Matemaatikkona vakuutusyhtiössä Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kuukausikokous 27.10.2014 Kumpulan kampus Miksi vakuutusmatemaatikoilla on töitä Vakuutusyhtiölaki (2008/521) 6. luku Vakuutusyhtiössä

Lisätiedot

Hallat ry 25.11.2015 Saara Paavola, Kehittämisasiantuntija

Hallat ry 25.11.2015 Saara Paavola, Kehittämisasiantuntija Hallat ry 25.11.2015 Saara Paavola, Kehittämisasiantuntija Miten päästä työhaastatteluun? Aseina hakemus, CV ja puhelin Näytä motivaatiosi! - Hakupapereissa: sanavalinnat, yleisvire tekstissä, käytä myönteisiä

Lisätiedot

Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää

Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää Media ja edunvalvonta Kari Klemm KLEMM.IT Julkisuus on päivän sana * Media * Mediassa * Median kanssa Media(kin) on muutoksen kourissa *runsaat 2000 toimittajaa irtisanottu

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaiset työnantajakäynnit työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaisten työnantajakäyntien opas julkaistu 6/2011 1 Sisältö Toimialakohtaisten työnantajakäyntien

Lisätiedot

REKRYTOINNIN TRENDIT & TILA

REKRYTOINNIN TRENDIT & TILA REKRYTOINNIN TRENDIT & TILA Kansallinen Rekrytointitutkimus 2015 MMA-risteily 3.10.2015 Martti Kuusanmäki COO & FOUNDER martti@duunitori.fi 050 413 7667 kuusanmaki MARTTI KUUSANMÄKI COO & FOUNDER +358

Lisätiedot

Rekrytointipalvelut-Henkilöarvioinnit

Rekrytointipalvelut-Henkilöarvioinnit Rekrytointipalvelut-Henkilöarvioinnit FORUM 2015 Standardisoinnin vuositapahtuma Sanna Leppäluoto, PsM, Managing Partner Search & Selection S&S Consulting Oy Ab 3.11.2015 Search & Selection S&S Consulting

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Poolian palkkatutkimus 2011

Poolian palkkatutkimus 2011 Poolian palkkatutkimus 2011 Palkkatutkimuksen taustoja Palkkatutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa työnhakijoidemme nykyistä palkkatasoa ja verrata sitä heidän koulutukseensa ja työkokemukseensa sekä

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

Työpaikkavalmentaja koulutusmateriaali. LIITE 1.1 Mikä työpaikkavalmentaja

Työpaikkavalmentaja koulutusmateriaali. LIITE 1.1 Mikä työpaikkavalmentaja Työpaikkavalmentaja koulutusmateriaali LIITE 1.1 Mikä työpaikkavalmentaja Mikä on työpaikkavalmentaja? Sirpa Paukkeri-Reyes, Silta työhön projekti (STM) 2014 Työpaikkavalmentaja? Kun työpaikalle tulee

Lisätiedot

Kykyviisari. Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmän hyödyntäminen asiakastyössä

Kykyviisari. Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmän hyödyntäminen asiakastyössä Kykyviisari Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmän hyödyntäminen asiakastyössä Kykyviisari sopii kaikille työikäisille Kykyviisari on työ- ja toimintakyvyn arviointimenetelmä kaikille työikäisille,

Lisätiedot

AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN. Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012

AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN. Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012 AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012 KESKEISET TULOKSET Henkilöt jäivät eläkkeelle ensisijaisesti, koska tunsivat tehneensä osuutensa työelämässä. Eläkkeelle jääneet

Lisätiedot

Työn kehittäminen, työhyvinvointi ja työurien pidentäminen Kehitysvoimana arjen näkyväksi tekeminen

Työn kehittäminen, työhyvinvointi ja työurien pidentäminen Kehitysvoimana arjen näkyväksi tekeminen Työn kehittäminen, työhyvinvointi ja työurien pidentäminen Kehitysvoimana arjen näkyväksi tekeminen Kirsi Koistinen Konsultointitoiminnan johtaja, FT Verve Consulting Näkyykö työ työhyvinvoinnin ongelmien

Lisätiedot

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014 Yritysyhteistyötutkimus 2014 Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014 25.6.2014 Anne Mähönen Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää alueen yritysten käsityksiä oppilaitosten

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ammatillinen opettajakorkeakoulu - Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Päivämäärä 762007 Tekijä(t) Merja Hilpinen Julkaisun laji Kehittämishankeraportti Sivumäärä 65 Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake Liite Näyttötoimikunta 29.9.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Koulutusohjelma Tutkintonimike Näytön Suoritusajankohta numero /hyväksymispäivä 1 1. lukuvuoden Liiketalous ja kulttuuri Liiketalouden

Lisätiedot

HRV-palvelut yritysten käyttöön

HRV-palvelut yritysten käyttöön V O I M A A T Y Ö Y H T E I S Ö Ö N T E H O A T O I M I N T A A N HRV-palvelut yritysten käyttöön Edessä rekrytointi? Muutospaineita työyhteisössä? Hukassa hyvä työilmapiiri? Uuteen suuntaan? HRV-palvelut

Lisätiedot

Just duunit. Kevät 2015

Just duunit. Kevät 2015 Just duunit Kevät 2015 Just duunit Mitä tehdään? Perustetaan yritys. Miten tehdään? Keksitään yritysidea. Perustetaan yritys. Laaditaan kirjallinen yrityssuunnitelma. Toteutetaan! Just duunit: Tavoite

Lisätiedot

AKL 4.4.2014. Tiedolla johtaminen. Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605

AKL 4.4.2014. Tiedolla johtaminen. Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605 AKL 4.4.2014 Tiedolla johtaminen Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605 Hieman taustaa Itsestäni : Kenneth Ekström 050-5700605 Usean vuodan kokemus autoalasta Eri tehtäviä vähittäiskaupassa Eri organisaatioissa

Lisätiedot

Tavoitteena laadukkaat järjestämissuunnitelmat

Tavoitteena laadukkaat järjestämissuunnitelmat November 16, 2011 Tavoitteena laadukkaat järjestämissuunnitelmat Näyttötutkintomestarin koulutusohjelma 25 op Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu 1 2 Tavoitteena laadukkaat

Lisätiedot

LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ

LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 42 16.11.1999 LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ 1. Lausuntopyyntö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää kuntajaostolta

Lisätiedot

SOSIAALINEN TILINPITO Kirsti Santamäki, 28.4.2015

SOSIAALINEN TILINPITO Kirsti Santamäki, 28.4.2015 SOSIAALINEN TILINPITO Kirsti Santamäki, 28.4.2015 Luennon sisältö Mitä sosiaalinen tilinpito tarkoittaa? Keskeisiä käsitteitä sosiaaliseen tilinpitoon liittyen Sosiaalisen tilinpidon prosessi: tavoitteiden

Lisätiedot

Työurien pidentäminen ja työssä jatkamisen haasteet

Työurien pidentäminen ja työssä jatkamisen haasteet Työurien pidentäminen ja työssä jatkamisen haasteet Pauli Forma Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari Pohjoisen Forum 23.-24.1.2014 Tutkimus- ja kehittämisjohtaja Keva Työurien pidentäminen Keskustelua työurien

Lisätiedot

Onnistunut ohjelmistoprojekti

Onnistunut ohjelmistoprojekti Onnistunut ohjelmistoprojekti 2.12.2008 Hermanni Hyytiälä Reaktor Innovations Oy Agenda Yritysesittely Keinoja onnistuneeseen ohjelmistoprojektiin Ihmiset Menetelmät Käytännöt ja työkalut Tulevaisuuden

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus, 15 osp Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Seija Leppänen

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Seija Leppänen Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu 28.9.2017 Seija Leppänen uraohjaus@aalto.fi Mitä reflektointi on? Miten reflektointia voi tehdä? Reflektointiprosessi aloittaa oppimisen

Lisätiedot

TYÖVOIMAA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIHIN KEINONA KANSAINVÄLINEN REKRYTOINTI? AMMATTIJÄRJESTÖN NÄKÖKULMA

TYÖVOIMAA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIHIN KEINONA KANSAINVÄLINEN REKRYTOINTI? AMMATTIJÄRJESTÖN NÄKÖKULMA TYÖVOIMAA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIHIN KEINONA KANSAINVÄLINEN REKRYTOINTI? AMMATTIJÄRJESTÖN NÄKÖKULMA Kirsi Markkanen Kehittämispäällikkö Tehy ry 26.3.2010 1 Kansainvälisen rekrytoinnin Lähtökohtia

Lisätiedot

Näkökulmia ja haasteita Venäjäliiketoimintaympäristössä. Живи и учись. Век живи - век учись

Näkökulmia ja haasteita Venäjäliiketoimintaympäristössä. Живи и учись. Век живи - век учись Valtakunnalliset ammattikorkeakoulujen liiketalouden koulutusalan kehittämispäivät 7. 8.11.2012 Näkökulmia ja haasteita Venäjäliiketoimintaympäristössä Живи и учись. Век живи - век учись Mitä on Venäjä-osaaminen?

Lisätiedot