SIIKAJOEN KUNTA. Kuva Pirkko Kinnunen, Hemminkosken silta 2012 TILINPÄÄTÖS 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIIKAJOEN KUNTA. Kuva Pirkko Kinnunen, Hemminkosken silta 2012 TILINPÄÄTÖS 2012"

Transkriptio

1 SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen, Hemminkosken silta 2012 TILINPÄÄTÖS 2012 TOIMINTAKERTOMUS Valtuusto hyväksynyt / 2013

2 SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012 Kunnanjohtajan katsaus 3 Ennakoitu ei toteutunut tasapainottelua kustannuspaineissa 3 Kunnan toiminta ja talous 4 Toimintatuotot ja kulut päävastuualueittain 2011 ja Toimintatuotot / muutos Toimintakulut / muutos Tunnuslukuja / talouden kehitys 6 LATU - hanke 7 Sote palvelujen arkipäivää 7 Kuntasuunnitelma uutta elinvoimaa 7 Väestön kehitys ja väestö kylittäin 8 Elinkeinorakenne 10 Uusyritysperustanta Työttömyys, työpaikkakehitys, työlliset 12 Työpaikkaomavaraisuus 13 Kiinteistönluovutukset 14 Kuntakonsernin sisäisen valvonnan toteuttaminen 14 Toimielinorganisaatio 16 Kunnan hallinto 18 Kunnan luottamushenkilöt 18 Henkilöstö 21 Talous Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 23 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 24 Tase ja sen tunnusluvut 25 Kunnan kokonaistulot ja menot 26 Siikajoki konserni Siikajoen kuntakonsernin konsernirakenne 27 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 28 Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 29 Konsernitase ja sen tunnusluvut 30 Hallituksen esitys tilikauden 2012 tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä 31 Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisvertailu Tuloslaskelmaosa 33 Rahoitusosa 39 Toimintatuottojen ja kulujen jakautuminen päävastuualueittain Käyttötalousosa, koko kunta yhteensä 42 Päävastuualueet yhteensä 43 Keskusvaalilautakunta 44 Tarkastuslautakunta 45 Kunnanhallitus, yhteensä 45 Valtuusto 47 Kunnanhallitus 48 Keskusvirasto 49 Henkilöstöhallinto 51 Muu yleishallinto 52 Oikeudenhoito ja turvallisuus 53 1

3 2 Sisäiset palvelut 53 Siivous- ja ruokapalvelu 54 Maaseutuviranomainen 55 Lomituspalvelut 56 Kuntamarkkinointi 56 Projektit 56 Seutukunta 56 Yhdyskuntasuunnittelu, kaavoitus 58 Palo- ja pelastustoimi 59 Työllistäminen 60 Hyvinvointipalvelut 61 Ympäristöterveydenhuolto 62 Hyvinvointiteema, yleishallinto 63 Sivistyslautakunta 64 Hallinto 64 Varhaiskasvatus 65 Aamu- ja iltapäivätoiminta 68 Esiopetus 69 Perusopetus 71 Lukio 73 Kansalaisopisto 75 Kirjastotoimi 77 Vapaa aikatoimi 79 Tekninen lautakunta 81 Hallinto 81 Yhdyskuntasuunnittelun toteuttaminen 82 Ympäristön hoito 84 Jätehuolto 86 Kiinteistöt 87 Energiahuolto 89 Muu toiminta 90 Rakennusvalvonta 91 Ympäristöhuolto 92 Investoinnit Investoinnit yhteensä 95 Investoinnit hankkeittain perusteluineen 96 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta 102 Tilinpäätöslaskelmat Kunnan tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase 104 Konsernin tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase 108 Liitetiedot Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 113 Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 114 Tuloslaskelman liitetiedot 115 Taseen liitetiedot 119 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 124 Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkiota koskevat liitetiedot 126 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista, selvitys kirjanpitokirjojen säilyttämisestä 127 Tilinpäätöksen allekirjoitukset 128

4 3 Siikajoen kunnan toimintakertomus vuodelta 2012 Kunnanjohtajan katsaus Ennakoitu ei toteutunut tasapainottelua kustannuspaineissa Vuosi 2012 käynnistyi varsin epämieluisissa näkymissä, kun toiminnan ja talouden tasapainottaminen näytti entistäkin vaikeammalta tavoitteelta jo talousarviota laadittaessa. Totuttuun tapaan kustannukset ennakoitiin mahdollisimman realistisesti ja tulokertymä varovaisesti, jolloin vuoden lopputulos näytti miinusta. Toimintavuoden aikana talousarvioon tehtiin sote palvelujen kustannusnousua vastaava muutos, samoin tarkennettiin poisto-ohjelma ja sen euromäärä vastaamaan uusia ohjeita. Hyvä verokertymä ja erityisesti henkilöstömenojen hyvä toteuma tekivät vuodesta 2012 kuitenkin ennakoitua paremman; tästä huolimatta taseeseen kertynyt ylijäämäpuskuri pienenee alijäämän noin euroa verran. On huomattava, että taloutta tasapainotettiin myös velkarahalla. Kunnan tulovirrat eivät riittäneet käyttömenojen lisäksi investointien omarahoitusosuuteen eikä lainojen takaisinmaksuohjelman mukaisiin lyhennyksiin. Tämä onkin taloudenpidon pitkäaikainen vinouma, ja on keskeinen ongelma huolimatta siitä, että yksittäinen talousarviovuosi näyttää menneen kohtuullisen hyvin. Kuntarakenneuudistukseen kuuluvan aluerakenteen karttaharjoitukset esiteltiin Pohjois- Pohjanmaan kunnille Oulussa pidetyssä tilaisuudessa. Siinä kullekin kunnalle oli varattu 4 minuutin puheenvuoro, jonka hallinto- ja kuntaministeri virkamiehineen kuuntelivat yliopiston Saalasti salissa. Aluejaon mukaan Siikajoki kuuluu Raahen seutukunnan pohjalle ehdotettuun alueeseen; kunnanhallituksen laatimassa lausunnossa esitykseen suhtauduttiin varauksella, vaikka alue sinänsä on luonteva työssäkäynnin, asioinnin ja yhteistyön näkökulmista. Siikajoen ehtona seutukuntapohjaisen kunnan syntymiselle on, että kaikki kolme kuntaa ovat siinä mukana. Valtakunnallisessa sote palvelujen järjestämiskeskustelussa on tullut esille, että näiden palvelujen kustannusvaihtelut heiluttavat alle asukkaan kuntia ja ehkä vasta asukkaan väestöpohjalla ne voidaan eliminoida. Sote- järjestämisalueita selviteltiin myös Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin omassa hankkeessa, jossa puolen Suomen erva alueen jaosta annettiin esitys kunnille. Virallisten kannanottojen aika on kuitenkin vuoden 2013 puolella, jolloin on selvillä myös valtakunnallinen linjaus tulevaisuuden sote malleista. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talouden tasapainottamiseksi sovittiin laadittavaksi esitys kunnille. Se käsiteltiin Siikajoen valtuustossa joulukuussa. Valtuusto halusi, että osana kustannusleikkauspakettia olevan Siikajoenkylän terveysaseman kustannussäästöt lasketaan mahdollisimman tarkoin ennen lopullisen päätöksen tekemistä. Myöskään Raahen valtuusto ei hyväksynyt kuntayhtymän hallituksen talousarvioesitystä sellaisenaan, joten aivan vuoden lopulla ryhdyttiin valmistelemaan yhtymäkokouksen koollekutsumista. Se päätettiin siirtää vuoden 2013 puolelle, jolloin sovelletaan joiltakin osin tarkistettua kuntayhtymän perussopimusta. Sen mukaan Raahella on sekä yhtymähallituksessa että yhtymäkokouksessa enemmistö. Vihannin ja Raahen kuntaliitoksen takia kaupungin omistus kuntayhtymästä nousee 70 %:iin.

5 4 Keskustelu kuntien tehtävien määrästä ja kirjosta on osa kuntarakenneuudistusta. Pohjois- Pohjanmaalla keskustelu konkretisoitui, kun ensihoidon järjestämisvastuun saanut sairaanhoitopiiri esitti kunnille toteuttamismallinsa. Vaikka suoranaisesta kapinasta ei voikaan puhua, herätti palvelutason muutos ja sen myötä varsin reippaasti kohonnut kustannustaso kovaa vastustusta. Perusteena käytettiin mm. perustuslakia, jonka mukaan kunnat ja valtio yhdessä vastaavat peruspalveluiden rahoittamisesta; toisaalta kunnille ei myöskään pidä antaa uusia tehtäviä ilman vastaavaa valtionosuutta ja tämän nähtiin jäävän ensihoidossa toteutumatta. Lopulliseen tavoitetasoon päätettiin Pohjois-Pohjanmaalla mennä asteittain, mikä hieman helpottaa kuntia. Kaisu Tuomi kunnanjohtaja Kunnan toiminta ja talous Oman toiminnan ja talouden tarkkailua jatkettiin valtuuston vuonna 2011 hyväksymän kustannusleikkauslistan pohjalta. Tilikauden tulos on tältä osin varsin hyvä, erityisesti henkilöstömenojen jäädessä n arvioitua pienemmiksi. Suurin epäonnistuminen tapahtui jälleen sosiaali- ja terveyspalveluissa, joiden kustannukset ylittyivät reippaasti. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän laskutus oli lopulta n. 1,3 miljoonaa euroa budjetoitua suurempi. Kuntayhtymän talousseuranta on saatava vastaamaan todellista toiminnan ja laskutuksen tasoa niin, että talousarviovuoden loppupuolen toteumaennuste pitää paikkansa. Vuonna 2012 tämä tavoite ei toteutunut. Kunnan investointiohjelma on vuoden 2012 suunnitelmien valossa hyvin raskas. Ruukin alakoulun peruskorjauksen suunnittelu väistötiloineen aloitettiin, Ruukin terveysaseman rakentaminen pääsi käyntiin alkusyksystä 2012 ja myös Siikajoenkylän päiväkodin suunnittelua jatkettiin. Valtuusto päätti, että alakoulun ja päiväkodin investointeihin tuloutetaan kunnan sijoitussalkun varoja velkamäärän kurissa pitämiseksi. Sijoitusvarojen kehitys edellisvuoteen verrattuna oli hyvä euroalueen talousvaikeuksista huolimatta. Investoinneissa on nähtävä myös myönteinen puoli: kaikki kohteet ovat harkittuja ja pitkällä aikavälillä tarpeellisia ja perusteltuja. Koulujen oppilasmääräennusteet näyttävät varsin vakailta, samoin päivähoidon kysyntä. Kustannuksiltaan edullisinta olisi kotona tapahtuva hoito mutta sitä rajoittaa hoitajien puute. Siikajoenkylän päiväkodin toteuttamisen jälkeen ryhmisten ja päiväkotien tilat ovat hyvällä tasolla. Paavolan Leppistä on mahdollisuus laajentaa samassa rakennuksessa olevan asuinhuoneiston puolelle, mikäli siihen ilmenee tulevina vuosina tarvetta.

6 5 Alla oleviin taulukoihin on koostettu päävastuualueittaisia/hallintokunnittaisia tietoja. Seuraavan sivun taulukossa puolestaan on keskeisiä tunnuslukuja koko kunnan näkökulmasta. Toimintatuotot ja-kulut päävastuualueittain 2011 ja 2012, sekä nettomuutos (Ulk. + sis. erät. Poistot eivät sisälly lukuihin.) Päävastuualue TP 2011 Toim.tuot. TP 2011 Toim.kulut TP 2011 Netto TP 2012 Toim.tuot. TP 2012 Toim.kulut TP 2012 Netto Muutos % Netto Keskusvaalilautakunta ,9 Tarkastuslautakunta ,8 Kunnanhallitus ,8 Sivistyslautakunta ,4 Tekninen lautakunta ,9 Kunta yhteensä ,6 Toimintatuotot / muutos v v.2012 Päävastuualue TP 2011 TP 2012 Muutos % Keskusvaalilautakunta ,0 Tarkastuslautakunta 0 0 0,0 Kunnanhallitus ,4 Sivistyslautakunta ,8 Tekninen lautakunta ,3 Kunta yhteensä ,3 Toimintakulut / muutos v v.2012 Päävastuualue TP 2011 TP 2012 Muutos % Keskusvaalilautakunta ,3 Tarkastuslautakunta ,8 Kunnanhallitus ,8 Sivistyslautakunta ,4 Tekninen lautakunta ,1 Kunta yhteensä ,1 Netto / SoTe/ muutos v v.2012 Päävastuualue TP 2010 TP2011 TP 2012 Sosiaalitoimi Terveystoimi Yhteensä Muutos % 13,7 0,9

7 6 SIIKAJOEN KUNNAN TALOUS Tp 2008 Tp 2009 Tp 2010 Tp 2011 TP2012 Asukasluku Väestön kasvu % -1,1 0,3-1,6-0,8-0,1 Tuloveroprosentti 19,50 19,50 20,00 20,00 21,00 Kiinteistöveroprosentti yleinen kiinteistövero 0,75 0,75 0,75 0,75 1,00 vakituinen asuinrakennus 0,35 0,35 0,35 0,35 0,50 muut asuinrakennukset 0,95 0,95 0,95 0,95 1,00 rakentamaton rakennuspaikka 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 yleishyödylliset yhteisöt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 voimalaitokset ja tuulivoimalat 2,50 2,50 2,50 2,50 2,85 Verotulot /asukas Valtionosuudet /asukas Verorahoitus yhteensä Muutos % 5,6 4,5 5,8 0,7 3,8 /asukas Toimintamenot Muutos % 3,7 8,6-6,3 4,2 0,5 Toimintakate Muutos % 9,4 9,8 0,1 9,8 1,6 /asukas Vuosikate /asukas vuosikate / poistot ja arvonal. % 200,7 77,5 279,1-84,3 54,6 Sumu - poistot Tilikauden tulos Tulorahoitus Investointien tulorahoitus % 156,0 57,6 161,0-42,9 56,9 Pääomamenojen tulorahoitus % 76,1 22,0 108,2-30,4 22,0 Investoinnit netto /asukas Lainanhoitokulut Kumulatiivinen ylijäämä Lainakanta pa +ly kunta /asukas

8 7 LATU hanke Henkilöstön yhteinen tuottavuus hanke käynnistyi työyksiköissä sisäisten uudistajien ja esimiesten tuella. SITRA:n osarahoittaman hankkeen toisen vuoden aikana kirjattiin ylös ja toteutettiin monia työn sujuvuutta parantavia ideoita, samoin paneuduttiin esim. turhaa aikaa vieviin toimintatapoihin. Tällä tavoin päästiin siihen, että eläköitymisten yhteydessä mietittiin uuden henkilöresurssin tarvetta. LATU hankkeen isoja tavoitteita on työhyvinvoinnin lisääntyminen, työajan riittävyys ja sairauspoissaolojen vähentäminen. Siikajoen LATU yhteyshenkilönä toimi Sisko Kärki Siivittäjä Oy:stä ja hankkeella oli myös ohjausryhmä, jossa mukana oli kunnanhallituksen nimeämänä edustajana ja puheenjohtajana Ulla Ala-aho. Sote palvelujen arkipäivää Sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteensovittaminen jatkui Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä. Omistajaohjauksen tärkein tehtävä oli yrittää vaikuttaa kustannuksiin niin, että kunnat palvelujen maksajina niistä voisivat selvitä. Tässä ei onnistuttu mutta yhteisesti sovittiin, että vuoden 2013 aikana kuntayhtymän toiminnot käydään perusteellisesti läpi. Kuntayhtymän tulevaisuus riippuu myös siitä, mikä on valtakunnallinen sote ratkaisu; alueen kunnista Pyhäjoki ilmoitti, että vuosi 2013 ja kustannusleikkausten onnistuminen on heille oleellinen asia. On selvää, ettei kuntayhtymä voi olla olemassa vain Raahen ja Siikajoen voimin. Siikajoen kunta päätti rakennuttaa uuden terveysaseman Ruukkiin vanhan ja huonokuntoisen tilalle. Vuoden 2013 keväällä valmistuva rakennus palvelee koko kuntaa ajanmukaisin tiloin ja on tärkeä lähipalvelupiste. Sote palvelujen kustannukset ylittyivät talousarvioon nähden , 48. Siikajoen loppulaskutus oli siten , 98. Suurimmat ylitykset olivat vanhuspalveluissa (n ), perhepalveluissa ( n ) ja vastaanottopalveluissa (n ). Kuntasuunnitelma uutta elinvoimaa Valtuusto hyväksyi maaliskuussa uuden pitkän aikavälin kuntasuunnitelman, jonka nimeksi tuli Tulevaisuuden käsikirja. Siikajoki Sen pohjalta pidettiin hallituksen iltakoulu keväällä sekä valtuustoseminaari, jossa ryhmätöinä pohdittiin eräänlaisen valtuustosopimuksen laatimista. Konsulttina oli Audiapro Oy:n asiantuntija Jarmo Asikainen, joka esitteli vastaavia malleja muista kunnista ja kaupungeista. Valtuustosopimuksia on laadittu mm. toimenpiteistä, joilla tasapainotetaan toimintaa ja taloutta tai sovitaan valtuustokaudella toteuttavaksi tulevista strategisista investoinneista. Sopimuksen tai valtuuston keskeisten linjausten laatiminen päätettiin jättää uuden kunnanhallituksen valmisteltavaksi ja tuotavaksi valtuustoon kevään 2013 aikana. Kuntaan nimettiin yrittäjyystoimikunta. Se ennätti kokoontua kevään aikana pohtimaan kunnan elinvoimaa, yritystoiminnan edellytyksiä sekä kunnan ja yrittäjien yhteistyötä. Erillinen elinkeinoseminaari järjestettiin elokuussa, siinä keskustelun aiheina olivat Ruukin Yrityspuisto sekä kunnan elinkeinotoiminnan resurssit. Yrittäjyystoimikunta oli päätynyt esittämään, että kuntaan tarvitaan kehittämisestä vastaava henkilö hoitamaan myös kuntamarkkinointia. Esityksen jatkoksi vuoden 2013 talousarvioehdotukseen varattiin

9 :n määräraha mutta valtuusto päätti puolittaa sen ja antaa asian jatkokäsittelyn kunnanhallituksen tehtäväksi. Uusien yritysten määrä (uusyritysperustanta) on Siikajoella ollut useana vuonna asukasmäärään suhteutettuna seutukunnan kärkeä. Tuulivoiman toteuttamista haluttiin edistää kunnan alueella. Perämeren rannikko on selvitysten mukaan otollinen mannertuulialue ja on myös taloudellisesti helpompi kuin merellinen toimintaympäristö. Koko vuoden kestäneen seutukunnallisen edunvalvonnan tavoite oli tutkaesteen poistaminen ja rahoitusmallin löytäminen yhdessä tuulivoimatoimijoiden kanssa. Asiaan toivottiin ratkaisu niin, että Siikajoen ja Raahen alueella ongelmaa ei olisi enää vuoden 2014 alussa. Kuntasuunnitelmaan kirjattuna tavoitteena on kunnan väkimäärän kasvu. Tämä tarkoittaisi muuttotaseen kääntymistä positiiviseksi. Alla olevassa taulukossa on väkimäärän muutos kuvattuna koko seutukunnassa ja Väestöfactasta otettu kylittäinen ja ikäryhmittäin.

10 9 Väestöfactan mukaan Siikajoen väestö on jakautunut kylittäin ja ikäryhmittäin seuraavasti: Facta / Väestö Poimintapvm Kunta: Siikajoki Västöyhteensä: 5601 Ikäjakauma, tarkastelupäivämäärällä Kylä / postino Väestöyht Karinkanta (92330) Luohua (92450, 86400) Paavola (92430, 92440) Revonlahti (92350) Ruukki (92400) Siikajoki (92320) Tuomioja (92470, 92260, 92140) Yhteensä: Jakamaton: 11 Koko kunta YHT 5 601

11 10

12 11 Uusyritysperustanta 2012 Rekisteröidyt ja lakanneet yritykset 2012 Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus 2012 Raahe Siikajoki Pyhäjoki Vihanti seutukunta yht. Rekisteröidyt Lakanneet Nettoperustanta Rekisteröidyissä yrityksissä ei huomioida perustettuja asunto osakeyhtiöitä

13 12 Työpaikat päätoimialoittain Siikajoella 2010 A Maa-, metsä- ja kalatalous Q T erveys- ja sosiaalipalvelut C T eollisuus P Koulutus F Rakentaminen G T ukku- ja vähittäiskauppa H Kuljetus ja varastointi M Ammatill., tieteell. ja tekn. toim. O Julkinen hallinto ja maanpuolustus N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta S Muu palvelutoiminta X T oimiala tuntematon K Rahoitus- ja vakuutustoiminta I Majoitus- ja ravitsemistoiminta R T aiteet, viihde ja virkistys J Informaatio ja viestintä E Vesi-, viemäri-, jätevesi-, jätehuolto B Kaivostoiminta ja louhinta L Kiinteistöalan toiminta T OL 2008 SeutuNet Vuoden 2012 aluerajat Lähde: T ilastokeskus/t yössäkäynti T yöpaikkojen lukumäärä Työpaikkojen kehitys Siikajoella A Maa-, metsä- ja kalatalous Q T erveys- ja sosiaalipalvelut P,O Koulutus, Julkinen hallinto B-E Kaivost., T eollisuus, Energia, Vesi-, jäteh. F Rakentaminen J,M,N Inform., T ieteell., tekn.toim., Hall.toim. G,I Kauppa, majoitus-, ravitsemistoiminta H Kuljetus ja varastointi R-U Muut palvelut X T oimiala tuntematon K,L Rahoitus-, vakuutus-, Kiinteistötoiminta T OL 2008 SeutuNet Vuoden 2012 aluerajat Lähde: T ilastokeskus/t yössäkäynti T yöpaikkojen lukumäärä

14 13 Työttömyysaste kunnittain T yöttömyysaste, % Pyhäjoki Raahe Siikajoki Vihanti Raahen seutukunta Koko maa SeutuNet Vuoden 2012 aluerajat Lähde: T yö- ja elinkeinoministeriö

15 14 Kiinteistönluovutukset, kpl Asuinrakennukset ja -paikat maa- ja metsätalous lomarakennukset ja -paikat muut kiinteistönluovutukset/ miljoona Asuinrakennukset ja - paikat maa- ja metsätalous lomarakennukset ja - paikat muut Kuntakonsernin sisäisen valvonnan toteuttaminen Sisäisen valvonnan toteuttaminen ja myös sen kehittäminen kuuluvat kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan tehtäviin. Siikajoella on noudatettu kuntalain ja Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeita vuodesta 2008 lähtien. Kuntalakiin tulleiden muutosten edellyttämä sisäinen valvonta ja riskienhallinta aiheuttivat sen, että jo vuoden 2013 toimintasuunnitelma-/talousarvioon valtuusto hyväksyi perusperiaatteita. Niitä tarkennetaan vuoden 2013 aikana, jolloin myös ohjeistus päivitetään vastaamaan uusia vaatimuksia. Nykyiset sisäisen valvonnan ja konserniohjeet on valtuusto vahvistanut Vuonna 2012 sisäinen valvonta järjestettiin seuraavasti: *sisäinen tarkkailu -hallintokuntien käyttösuunnitelmat hyväksyttiin lautakunnissa, tiedoksi kunnanhallitukselle -talousseurannan kuukausiraportit lautakunnille sekä kunnanhallitukselle kunnan kokonaistilanteesta; sotepalvelujen kustannuksia seurattiin erityisesti -laskujen tarkastus ja hyväksyminen / workflow -kunnanjohtajan ja lautakuntien päätökset kunnanhallitukseen mahdollista otto-oikeutta varten -muut viranhaltijapäätökset lautakunnat/esimiehet -valtuuston vahvistamia kustannusten leikkauskohteita toteutettu

16 15 *sisäinen tarkastus -kunnanhallituksen nimeämät sisäiset tarkastajat tekivät 2 tarkastusta toiminnasta ja taloudesta -tarkastuspöytäkirjat toimitettiin kunnanhallitukselle -tarkastajien edellyttämät muutokset toteutettiin -lautakunnilla omat sisäiset tarkastajat *toiminnan ja talouden seuranta -valtuustolle tiedoksi neljännesvuosiraportit -sote -palvelujen kustannusten nousun mukainen muutos talousarvioon joulukuussa -tarkastuslautakunta piti 5 kokousta -johtavien viranhaltijoiden kuuleminen tarkastuslautakunnassa -kunnanhallituksen kokouksissa ylikunnallisissa ja muissa toimielimissä olevien edustajien raportit ja evästäminen -kunnanjohtajan nimeämä johtoryhmä kokoontui n. kaksi kertaa kuukaudessa syyskautta lukuun ottamatta (kj:n virkavapausaika) -henkilöstö osallistui LATU hankkeeseen ( Työelämän laadulla tuottavuutta); hankkeella kunnallinen ohjausryhmä *kuntakonsernin ohjaus ja valvonta -valtuuston valitsemat edustajat kuntakonsernin ( ml. kuntayhtymät) hallinnoissa ja yhtiökokouksissa -Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän omistajaohjaustyöryhmässä kunnanjohtaja Kaisu Tuomi -hyvinvointikuntayhtymässä pidettiin kaksi kokousta kuntien keskeisille luottamushenkilöille ja kuntajohtajille, aiheena vuoden 2013 toiminnan ja talouden tasapainottaminen -kunnanjohtaja oli jäsenenä Ruukin Vuokratalot Oy:n ja Kiinteistö Oy Kvantin hallituksissa sekä asiantuntijajäsenenä Ruukin Yrityspuisto Oy:ssä -Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen johtaja Lauri Laajala osallistui valtuuston kokouksiin

17 TOIMIELINORGANISAATIO HALLINTO 16

18 17 SIIKAJOEN KUNNAN TOIMIELINORGANISAATIO KESKUSVAALILAUTAKUNTA VALTUUSTO TARKASTUSLAUTAKUNTA VAALILTK 4 VAALITMK 2 KUNNANHALLITUS SIVISTYSLAUTAKUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA KOULUTMK 7 KANSALAISOPISTON JHTK

19 18 KUNNAN HALLINTO SIIKAJOEN VALTUUSTO V Kokouksia 7 PAIKALLA: Kodis Jukka pj KESK 7 Kantola Esko I varapj KESK 6 Eskola Martti II varapj PERUSS 6 Ala-aho Ulla KESK 6 Eilola Maija KESK 7 Eskola Päivi KESK 7 Kallio Sauli KESK 7 Klasila Päivi KESK 5 Klemetti Marjatta KESK 6 Koskela Pentti KOK 6 Koski Mervi KOK 4 Krankkala Mauri PERUSS 7 Lehto Esa KESK 6 Lepistö Lauri KESK 5 Mustonen Keijo KESK 6 Mäkisalo Aila SDP 5 Niinimaa Raimo KESK 7 Peltola Martti SDP 5 Pohjola Matti VAS 7 Rankinen Heikki KESK 7 Ranta Kaisa KESK 5 Rapakko Pirkko KOK 7 Rautio Pekka KOK 7 Ronkainen Eero VAS 6 Vuolunparras Rauno SDP 7 Ylikorkala Erkki KESK 7 Yrjänä Juhani KESK 7 KUNNANHALLITUS - Kokouksia 21 Mustonen Keijo pj KESK 19 Ala-Aho Ulla 1. varapj KESK 21 Pohjola Matti 2. varapj VAS 21 Eskola Päivi KESK 21 Haapakoski Ari KESK 18 Häikiö Ahti SDP 20 Ranta Kaisa KESK 21 Rapakko Pirkko KOK 20 Yrjänä Juhani KESK 19 Kodis Jukka kvalt pj KESK 16 Kantola Esko kvalt 1. varapj KESK 18 Eskola Martti kvalt 2. varapj PERUSS -

20 19 KESKUSVAALILAUTAKUNTA - Kokouksia 15 Kiviniitty Kalevi pj KESK 15 Säkkinen Anna-Liisa varapj VAS 15 Kopsakangas Kristian PERUSS 5 Korvela Aarno SDP 15 Koski Anne-Mari KOK 12 SIVISTYSLAUTAKUNTA - Kokouksia 10 Lehto Esa pj KESK 10 Karvonen Eero varapj VAS 8 Hildén Riikka KOK 8 Häikiö Anni SDP 9 Klasila Päivi KESK 6 Lepistö Lauri KESK 8 Pirinen Jenni KESK 7 TARKASTUSLAUTAKUNTA - Kokouksia 5 Vuolunparras Rauno pj SDP 5 Eilola Maija varapj KESK 5 Juujärvi Anna KOK 3 Krankkala Mauri PERUSS 5 Palokangas Esa VAS 5 TEKNINEN LAUTAKUNTA - Kokouksia 8 Niinimaa Raimo pj KESK 7 Mällinen Kari varapj VAS 6 Karjalainen Kullervo KESK 8 Lantto Risto KESK 7 Laurukainen Reija PERUSS 6 Sarkkinen Tuula KESK 5 Vuollet Marjaana KESK 2

21 20 Vuoden 2012 aikana ovat toimineet seuraavat pysyväisluontoiset toimikunnat: Asuntotoimikunta Henkilöstötoimikunta Kansalaisopiston johtokunta Koulutoimikunnat Markkinointityöryhmä Metsienhoitotoimikunta Nuoriso- ja vapaa-aikatoimikunta Sijoitustyöryhmä Työllisyystoimikunta Työyhteisötoimikunta Vaalilautakunnat Vaalitoimikunta Vanhus- ja vammaisneuvosto Yrittäjyystoimikunta Vuoden 2012 aikana ovat toimineet seuraavat tilapäiset toimikunnat/ työryhmät: Joukkoliikennetyöryhmä, kesäasukastyöryhmä, kiinteistömitoituksen työryhmä, liikenneturvallisuustyöryhmä, luomumarkkinoiden työryhmä, maankäyttöstrategian päivitystyön ohjausryhmä, maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen neuvottelukunta, Ruukin alakoulun suunnittelutoimikunta, Ruukin koulun väistötilatyöryhmä, Ruukin paloaseman suunnittelutoimikunta, Ruukin terveysaseman rakennustoimikunta, Siikajoenkylän päiväkodin suunnittelu- ja rakennustoimikunta, työryhmä kunnan tulevien vuosien toimintakyvyn turvaamiseksi

22 21 HENKILÖSTÖ Vuodelta 2012 on laadittu erillinen henkilöstökertomus. Palvelussuhteessa olevan henkilöstön määrä vakinaiset sijaiset määräaik. työllistetyt yhteensä Yleishallinto Siivous- ja ruokapalvelu Maaseututoimi **) Sivistystoimi *) Tekninen toimi Yhteensä *) Sisältää kansalaisopiston määräaikaisen henkilöstön, 29 henkilöä. Palvelussuhteet jatkuvat kevääseen. **) Maaseututoimi on siirtynyt alkaen Kalajoen kaupungin alaisuuteen. Vuodelta 2011 on laadittu erillinen henkilöstökertomus. Palvelussuhteessa olevan henkilöstön määrä vakinaiset sijaiset määräaik. työllistetyt yhteensä Yleishallinto Siivous- ja ruokapalvelu Maaseututoimi 2 2 Sivistystoimi *) Tekninen toimi Yhteensä *) Sisältää kansalaisopiston määräaikaisen henkilöstön, 31 henkilöä. Palvelussuhteet jatkuvat kevääseen.

23 22 TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TASE KUNNAN KOKNAISTULOT JA MENOT SIIKAJOEN KUNTAKONSERNIN RAKENNE KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA KONSERNITASE TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY

24 23 TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT (ulkoiset erät) eur 1000 eur Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalent. pysyvät vast Satunnaiset erät 248 Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot 0 0 Tilikauden alijäämä/ylijäämä TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot / Toimintakulut, % 10,3 11,3 Vuosikate / Poistot ja arvonal. % 54,6-84,3 Vuosikate eur/asukas 121,9-151,2 Asukasmäärä Vuosikate / Poistot ja arvonal.% Kun tunnusluvun arvo on 100 %, oletetaan kunnan tulorahoituksen olevan riittävä. Oletusta voidaan kuitenkin pitää pätevänä vain, jos poistot ja arvonalentumiset vastaavat kunnan keskimääräistä vuotuista investointitasoa. (= Poistonalaisten investointien omahankintamenoa, jossa valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet on vähennetty.)

25 24 RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT eur eur Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät 248 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin 406 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0 Antolainasaamisten vähennykset 2 17 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat eur Rahavarat eur RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 56,9-42,9 Pääomamenojen tulorahoitus, % 22,0-30,4 *) Lainanhoitokate 0,4-0,7 Kassan riittävyys, pv Asukasmäärä *) Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Luotettavan kuvan lainanhoitokyvystä saa tarkastelemalla tunnuslukua useamman vuoden ajalta. Lainanhoitokyky on hyvä, jos arvo on yli 2, tyydyttävä, kun luku on 1-2 ja heikko kun tunnusluvun arvo jää alle yhden.

26 25 TASE JA SEN TUNNUSLUVUT V A S T A A V A A V A S T A T T A V A A eur eur 1000 eur 1000 eur PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Peruspääoma Aineettomat oikeudet 9 16 Muu oma pääoma Muut pitkävaikutteiset menot Ed. tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet Rakennukset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Valtion toimeksiannot 8 28 Muut aineelliset hyödykkeet Lahjoitusrahastojen pääomat Enn.maksut ja k-er.hank Muut toimeksiantojen pääomat 8 10 SIJOITUKSET Osakkeet ja osuudet VIERAS PÄÄOMA Lainasaamiset Muut saamiset 3 3 Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä TOIMEKSIANTOJEN VARAT Liittymismaksut ja muut velat Valtion toimeksiannot 8 28 Lahjoitusrahast.erit.katteet Lyhytaikainen Muut toimeksiantojen varat 2 4 Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot 3 2 VAIHTUVAT VASTAAVAT Ostovelat VAIHTO-OMAISUUS Muut velat Aineet tarvikkeet ja tavarat 0 0 Siirtovelat Muu vaihto-omaisuus SAAMISET VASTATTAVAA YHTENSÄ Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset 5 8 TASEEN TUNNUSLUVUT Valtionosuussaamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset *) Omavaraisuusaste-% 50,9 53,9 Lainasaamiset 3 3 **) Suhteell.velkaantuneisuus-% 45,3 42,5 Muut saamiset Kertynyt ylijäämä, 1000 eur Siirtosaamiset Kertynyt ylijäämä, eur/asukas Lainakanta , 1000 eur RAHOITUSARVOPAPERIT Lainakanta , eur/asukas Osakkeet ja osuudet Lainasaamiset , 1000 eur Joukkovelkak.lainanasaam Asukasmäärä Muut arvopaperit *) Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan kuntataloudessa pitää keskimäärin 70 %. RAHAT JA PANKKISAAMISET % tai sitä alempi merkitsee suurta velkarasitetta. Rahat ja pankkisaamiset **) Mitä pienempi tunnusluvun arvo on, sitä parempi mahdollisuus on selvitä velan takaisinmaksusta VASTAAVAA YHTEENSÄ tulorahoituksella. (Aik. kunnilla keskim. n. 30 %)

27 26 KUNNAN KOKONAISTULOT JA -MENOT 2012 TULOT 1000 eur % MENOT 1000 eur % Toiminta Varsinainen toiminta Toimintatuotot ,61 Toimintakulut ,76 Verotulot ,73 Korkokulut 203 0,49 Valtionosuudet ,02 Muut rahoituskulut 112 0,27 Korkotuotot 184 0,43 Muut rahoitustuotot 332 0,78 Satunnaiset tuotot 0 0,00 Satunnaiset kulut 0 0,00 Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoituksen korjauserät - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot -13-0,03 - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot 0,00 Investoinnit Investoinnit Rahoit.osuudet invest.men. 0 0,00 Investointimenot ,89 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 57 0,13 Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaam. vähennyks. 2 0,00 Antolainasaamisten lisäyks. 0 0,00 Pitkäaik. lainojen lisäys ,32 Pitkäaik. lainojen vähenn ,59 Lyhytaik.lainojen lisäys 0 0,00 Lyhytaik.lainojen vähennys ,00 Kokonaistulot yhteensä ,00 Kokonaismenot yhteensä ,00

28 27 SIIKAJOEN KUNTAKONSERNIN RAKENNE Yhdistely konsernitilinpäätökseen Yhdistelty (kpl) Tytäryhteisöt Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt 2 2 Muut yhtiöt 2 2 Kuntayhtymät 4 4 Yhteensä 8 8 SIIKAJOEN KUNTA (emoyhteisö) RUUKIN VUOKRATALOT OY (100 %) KIINTEISTÖ OY KVANTTI (100 %) RUUKIN YRITYSPUISTO OY (100 %) PAAVOLAN VESI OY (99 %) P.-POHJAN-MAAN LIITTO (1,5 %) RAAHEN KOULUTUS KY (12 %) P.-POHJAN- MAAN SHP (1,6 %) RAAHEN SEUD.HYVINV. KY (17,7 %) Nimen alla suluissa on kunnan omistusosuus konserniyhteisöstä. Tytäryhteisöt yhdistelty konsernitaseeseen nimellis- eli pariarvomenetelmän mukaan. Kuntayhtymistä yhdistelty omistusosuuden mukainen osuus.

29 28 KONSERNITULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT eur 1000 eur Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakk.yht voitosta/tappiosta 8 5 Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalent. käyttöom. Suunnitelman mukaiset poistot Satunnaiset erät 433 Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuudet -1-2 Tilikauden alijäämä/ylijäämä KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot / Toimintakulut, % 53,7 54,1 Vuosikate / Poistot, % 70,0 27,0 Vuosikate eur/asukas 351,5 125,2 Asukasmäärä

30 29 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT eur eur Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset 17 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset 0 3 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutoks. 1 8 Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat eur Rahavarat eur RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 71,5 19,8 Pääomamenojen tulorahoitus, % 35,6 13,3 Lainanhoitokat e 0,7 0,5 Kassan riittävyys, pv Asukasmäärä

31 30 KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT V A S T A A V A A V A S T A T T A V A A eur eur 1000 eur 1000 eur PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Aineettomat oikeudet Arvonkorotusrahasto Muut pitkävaikutteiset menot Muut omat rahastot Ennakkomaksut 6 1 Edellisten tilik. yli- (alijäämä) Aineelliset hyödykkeet Tilikauden yli- (alijäämä) Maa- ja vesialueet Rakennukset VÄHEMMISTÖOSUUDET Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto POISTOERO JA VAPAAEHT. Muut aineelliset hyödykkeet VARAUKSET Enn.maksut ja k-er.hank Poistoero Vapaaehtoiset varaukset Sijoitukset Osakkuusyhteisöosuudet PAKOLLISET VARAUKSET Muut osakkeet ja osuudet Eläkevaraukset 0 0 Muut lainasaamiset Muut pakolliset varaukset Muut saamiset 3 3 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT TOIMEKSIANTOJEN VARAT VIERAS PÄÄOMA VAIHTUVAT VASTAAVAT Pitkäaik. korollinen vieras po Vaihto-omaisuus Pitkäaik. koroton vieras po Lyhytaik. korollinen vieras po Saamiset Lyhytaik. koroton vieras po Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste-% 36,2 38,0 Suhteell.velkaantuneisuus-% 47,7 47,3 Kertynyt ylijäämä, 1000 eur Kertynyt ylijäämä, eur/asukas Konsernin lainat eur/asukas Konsernin lainakanta 1000 eur Lainasaamiset , 1000 eur Kunnan asukasmäärä

32 31 KUNNANHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN 2012 TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ SEKÄ TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVISTA TOIMENPITEISTÄ Tilikauden 2012 tulos oli ,22 alijäämäinen. Tuloksen myötä taseessa on kertyneitä ylijäämiä ,52, joilla varaudutaan tuleviin vuosiin. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2012 alijäämä ,22 kirjataan oman pääoman tilikauden yli- / alijäämätilille. Kunnan suurimmat menoerät koostuvat sosiaali- ja terveyspalveluiden ostamisesta Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymältä sekä Pohjois Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä. Sote menojen kurissa pitämiseen tulee tulevaisuudessa pystyä tehokkaammin vaikuttamaan omistajaohjauksen kautta. Vuosikatteen tulisi riittää poistojen kattamiseen sekä pidemmällä aikavälillä investointien omarahoitusosuuteen ja lainojen lyhennyksiin. Lainamäärän tavoitetaso tulisi olla enintään euroa / asukas, jotta kunnan velkamäärä ei kasvaisi liian suureksi. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan , että kunnanhallitukselle annetaan kuukausittain raportti kunnan taloudellisesti tilanteesta. Sama asia on kirjattu vuoden 2013 talousarvion täytäntöönpano ohjeeseen.

33 TULOSLASKELMAN JA RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILUT 32

34 33 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN 2012 ulkoiset ja sisäiset Talousarvio Muutokset Talousarvio ja muutokset Toteuma Poikkeama Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avust Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henk.menojen korjauserät Asiakaspalveluiden ostot Muiden palveluiden ostot Aineet, tarv. ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut *TOIMINTAKATE Verotulot Kunnan tulovero Kiinteistövero Osuus yhteisöverosta Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut *VUOSIKATE Poistot ja arvonlalent Suunn.muk.poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot *TILIKAUDEN TULOS

35 34 TOIMINTATUOTOT Toimintatuotot toteutuivat 0,8 miljoonaa euroa talousarviota suurempana. Myyntituotoissa ylitykset euroa tulivat muissa liiketoiminnan tuotoissa , sisäisissä kaukolämmön tuotoissa , kotikuntakorvauksissa euroa ja muissa yhteistoimintakorvauksissa euroa. Maksutuotot ylittyivät euroa ja tästä hoitopäivämaksujen osuus oli euroa. Tuet ja avustukset ylittyivät euroa. Vuokratuotot ylittyivät euroa. Muut toimintatuotot ylittyivät euroa. Pysyvien vastaavien myyntivoitot olivat euroa. Toimintatuottojen jakautuminen, ulkoiset 2012 TOIMINTAKULUT Toimintakulut toteutuivat 0,4 miljoonaa euroa muutettua talousarviota suurempana. Palkat ja palkkiot jäivät euroa alle talousarvion. Kuukausipalkat alittuivat , tuntipalkat , työllisyysvaroin palkatut ja opettajien palkat euroa.

36 35 Sijaismäärärahojen ylitys oli euroa. Henkilöstömenojen korjauserissä sairausvakuutuskorvaukset ylittyivät euroa. Asiakaspalveluiden ostot ylittyivät euroa verrattuna muutettuun talousarvioon ja 1,3 miljoonaa verrattuna alkuperäiseen talousarvioon Pohjois Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä ostettava erikoissairaanhoito ylittyi euroa verrattuna alkuperäiseen talousarvioon. Hyvinvointikuntayhtymältä saatiin vuodelle 2012 lisälasku, jonka suuruus oli ,36 euroa. Vuokrat ylittyivät euroa. Muissa toimintakuluissa myyntitappioiden osuus on euroa. Myyntitappio johtuu Jäte Vitonen Oy toiminnan lopettamisesta. Toimintakulujen jakautuminen, ulkoiset 2012 TOIMINTAKATE Kunnan toimintakate toteutui 0,4 miljoonaa muutettua talousarviota parempana.

37 Kunnallisveroprosenttia sekä kiinteistöveroprosentteja korotettiin vuoden 2012 talousarviossa. 36

38 37 Verotulojen kehitys Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä muutos % 2,24 % -0,62 % 5,16 % 2,17 % 7,68 % Verotulot / asukas Verotuloarvion toteutuminen Ta 2012 Toteuma Poikkeama Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä Veroprosentit Tuloveroprosentti ,50 19,50 20,00 20,00 21,00 Kiinteistöveroprosentit yleinen kiinteistövero 0,75 0,75 0,75 0,75 1,00 vakituinen asuinrakennus 0,35 0,35 0,35 0,35 0,50 muut asuinrakennukset 0,95 0,95 0,95 0,95 1,00 rakentamaton rakennuspaikka 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 yleishyödylliset yhteisöt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 voimalaitokset ja tuulivoimalat 2,50 2,50 2,50 2,50 2,85 Valtionosuuksien toteutuminen Ta 2012 Toteuma Poikkeama Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ml tasaukset Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus 0 Yhteensä RAHOITUSTUOTOT JA KULUT Korkotuotot toteutuivat euroa talousarviota suurampana. Korkotuotot sijoituksista ylittyivät euroa. Muut rahoitustuotot ylittyivät euroa. Arvonalentumisia palautettiin euroa. Korkokulut jäivät euroa alle talousarvion johtuen alhaisesta korkotasosta. Muut rahoituskulut ylittyivät euroa. Myyntitappioita sijoituksista kirjattiin euroa.

39 38 VUOSIKATE Vuoden 2012 vuosikate toteutui euroa muutettua talousarviota parempana. Vuosikate euroa ei riitä poistojen kattamiseen. Poistoissa on kirjattuna Huumolan kaatopaikan maisemoinnin kustannusten kirjaamisesta käyttötalouteen lisäpoistoa euroa. TILIKAUDEN TULOS JA ALIJÄÄMÄ Tilikauden tulos muodostui euroa alijäämäiseksi, mutta oli euroa muutettua talousarviota parempi.

40 39 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2012 TA TP 2012 TA 2012 TA-muutos Toteutuma Poikkeama Toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyv.vastaav.hyödykk.luovutustulot Toiminnan ja invest. rahavirta Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset 0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen var ja po muutokset Vaihto - omaisuuden muutos Saamisten muutos Korott.velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Toiminnan ja investointien rahavirta toteutui euroa parempana verrattuna muutettuun talousarvioon Vuosikate toteutui parempana. Investoinnit jäivät euroa alle talousarvion. Investoinneista suurimmat alitukset tapahtuivat Ruukin terveysaseman rakentamisessa , Siikajoenkylän päiväkodin rakentamisessa ja Ruukin koulun peruskorjauksessa euroa. Pitkäaikaista lainaa nostettiin vuonna 2012 talousarviossa varattu määrä euroa. Pitkäaikaisten lainojen vähennys toteutui euroa yli talousarvion. Uuden pitkäaikaisen lainan lyhennyksiin varattiin vuodelle 2012 määrärahaa euroa. Lainaa lyhennettiin euroa.

41 40 Lyhytaikaisten lainojen muutos oli euroa. Tilinpäätöksessä 2011 olleet lyhytaikaiset lainat ja euroa maksettiin pois. Tilinpäätöksessä 2012 lyhytaikaista lainaa oli euroa Tulorahoituksen riittävyys investointien ja lainojen lyhennysten rahoittamiseen Lainojen lyhennykset Investoinnit, netto Tulorahoitus Lainamäärä Lainamäärä Lainojen kehitys eur Yhteensä Euroa/asukas

42 KÄYTTÖTALOUSOSA/ TOTEUTUMISVERTAILUT 41

43 42 KÄYTTÖTALOUS- JA TULOSLASKELMAOSA Toimintatuottojen ja -kulujen jakaantuminen päävastuualueittain Tuotot, ulk. + sis. TP 2012 Kulut, ulk. + sis. TP 2012 eur % eur % Kunnanhallitus ,0 Kunnanhallitus ,3 Sivistyslautakunta ,4 Sivistyslautakunta ,2 Tekninen lautakunta ,4 Tekninen lautakunta ,3 Keskusvaalilautakunta ,2 Keskusvaalilautakunta ,1 Tarkastuslautakunta 0 0,0 Tarkastuslautakunta ,0 Yhteensä ,0 Yhteensä ,0 Toimintatuotot ,2 0,0 53,4 13,4 33,0 Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Toimintakulut ,1 0,0 9,3 31,2 59,3 Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta

44 43 TOTEUTUMISVERTAILU PÄÄVASTUUALUEITTAIN Ta 2012 Toteuma Poikkeama Muutokset KESKUSVAALILAUTAKUNTA Toimintatuotot Toimintakulut Poikkeama muutosten jälkeen TARKASTUSLAUTAKUNTA Toimintatuotot Toimintakulut KUNNANHALLITUS Toimintatuotot Toimintakulut SIVISTYSLAUTAKUNTA Toimintatuotot Toimintakulut TEKNINEN LAUTAKUNTA Toimintatuotot Toimintakulut KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Työllistämisen vastuualueella nettomääräraha eli toimintatulojen ja -menojen erotus on sitova. Työllistäminen Ta 2012 Toteuma Poikkeama Toimintatuotot Toimintakulut Netto

45 44 KÄYTTÖTALOUOSA: KOKO KUNTA yhteensä TP 2011 TA muutokset Toteuma 2012 Poikkeama +yli/-ali Toimintatulot muutos % 2011/2012-1,3 Toimintamenot muutos % 2011/2012 1,1 Toimintakate muutos % 2011/2012 1,6 Sisäiset tulot muutos % 2011/ ,8 Sisäiset menot muutos % 2011/ ,8 Poistot muutos % 2011/ ,4 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Toiminta-ajatus: Vaalien suorittaminen säädösten mukaisesti Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2012 Vaalien toimittaminen säädösten ja aikataulujen mukaisesti Toteutuminen (mittarit, arviointi) Presidentinvaalit ja kunnallisvaalit on hoidettu säädösten ja aikataulun mukaisesti Talous: TA Toteuma Poikkeama TP 2011 muutokset yli/-ali Toimintatulot muutos % 2011/ ,8 Toimintamenot muutos % 2011/ ,3 Toimintakate muutos % 2011/ ,9 Sisäiset tulot muutos % 2011/2012 Sisäiset menot muutos % 2011/ ,4 Poistot muutos % 2011/2012

46 45 TARKASTUSLAUTAKUNTA Toiminta-ajatus: Toimitaan kuntalain edellyttämällä tavalla Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2012 Tarkastus suoritetaan tilintarkastussopimuksen, tarkastustoimen oman toimintasuunnitelman ja lainsäädännön mukaisesti Toteutuminen (mittarit, arviointi) Tarkastuslautakunnan vuoden 2012 arviointikertomus ja Oulun HTM & JHTT- Tarkastus Oy:n tilintarkastuskertomus Tarkastuspäiviä vuonna 2012 vastuullinen tilintarkastaja 10,5pv avustava tilintarkastaja 4 pv Talous: TA muutokset Toteuma 2012 Poikkeama +yli/-ali TP 2011 Toimintatulot muutos % 2011/2012 Toimintamenot muutos % 2011/2012 2,8 Toimintakate muutos % 2011/2012 2,8 KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ Kunnanhallitus sisältää seuraavat tulosyksiköt: valtuusto, hallitus, keskusvirasto, henkilöstöhallinto, muu yleishallinto, oikeudenhoito- ja turvallisuus, toimistopalvelut, atk-palvelut, muut palvelut, siivous- ja ruokapalvelu, maaseutuhallinto, markkinointi, elinkeinojen kehittäminen, seutukunta, kaavoitus, maanhankinta, kartastot, palo- ja pelastustoimi ja työllistäminen, hyvinvointipalvelut (perusturva) ja ympäristöterveydenhuolto. Keskeiset tavoitteet 2012 Kunnan toimintakyvyn ylläpitäminen; menojen ja tulojen tasapaino Toteutuminen (mittarit, arviointi) Talousraportit on annettu kuukausittain kunnanhallitukselle ja valtuustolle neljännesvuosittain Raahen seudun hyvinvointipalveluiden laskutus ylittyi.

47 46 Talous: Kunnanhallitus yhteensä TP 2011 TA muutokset Toteuma 2012 Poikkeama +yli/-ali Toimintatulot muutos % 2011/2012-7,4 Toimintamenot muutos % 2011/2012 0,8 Toimintakate muutos % 2011/2012 1,8 Sisäiset tulot muutos % 2011/2012 6,7 Sisäiset menot muutos % 2011/2012 3,9 Poistot muutos % 2011/ ,5 Poikkeamat määrärahoissa ja tavoitteiden toteutumisessa sekä syyt niihin: Poikkeamat Myyntituotot ylitys euroa Palkat ja palkkiot alitus euroa Asiakaspalveluiden ostot, ylitys euroa verrattuna muutettuun talousarvioon 2012 Talousarviomuutos euroa (brutto) on kirjattu joulukuussa Poikkeamisten syyt Yhteistoimintakorvauksiin ei ole budjetoitu laskutettavia eläkemenoperusteisia maksuja. Työllisyysvaroin palkatut, alitus euroa Kuukausipalkat, alitus euroa Määräaikaiset, ylitys euroa Sijaiset, ylitys euroa Sairausvakuutuskorvaukset, ylitys euroa Erikoissairaanhoito PPSHP, ylitys euroa Aikuissosiaalityö, ylitys euroa Hoito- ja hoivapalvelut, ylitys euroa Suun terveydenhuolto, ylitys euroa Vastaanottopalvelut, ylitys euroa Avustukset: Siikajoen 4 H-yhdistys Pitäjäpäivätoimikunta Ruukin luomu- ja lähituotemarkkinat 500 Paavolan syysmarkkinat 500 Yhteensä

48 47 KESKUSHALLINTO Valtuusto: Toiminta-ajatus: Kunnan korkeimpana päättävänä elimenä valtuusto vastaa strategisesta päätöksenteosta ja koko kuntakonsernin tavoitteiden asettamisesta, toiminnan ja talouden tasapainosta sekä toiminnan arvioinnista ja seurannan järjestämisestä. Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2012 Kuntasuunnitelman linjausten toteuttaminen - Kunnan talous tasapainossa pitkällä aikavälillä - Huomioidaan hyvinvointiteema kaikessa toiminnassa - Edistetään lapsiperheystävällisen kunnan ja yrittäjäystävällisen kunnan imagon mukaista toimintaa Toteutuminen (mittarit, arviointi) Tehdyt päätökset ovat kuntasuunnitelmaan kirjatun mukaiset Suorite-/ tunnusluvut: TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA 2014 Kokouksia Seminaareja Talous: TA muutokset Toteuma 2012 Poikkeama +yli/-ali TP 2011 Toimintatulot muutos % 2011/2012 Toimintamenot muutos % 2011/ ,9 Toimintakate muutos % 2011/ ,9 Sisäiset tulot muutos % 2011/2012 Sisäiset menot muutos % 2011/ ,4 Poistot muutos % 2011/2012 Poikkeamat määrärahoissa ja tavoitteiden toteutumisessa sekä syyt niihin: Poikkeamat Palkkiot, alitus euroa Poikkeamisten syyt Pidettyjen kokousten määrä on pienentynyt

49 48 Kunnanhallitus Toiminta-ajatus: Johtaa kunnan hallintoa ja huolehtii kunnan hallintotehtävistä siten, kuin niistä säädetään kuntalaissa, erityislaeissa tai määrätään hallinto- ja johtosäännöissä. Tehtävänä on kunnan kokonaisvaltainen kehittäminen valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti ja huolehtiminen kunnan toiminnan tarkoituksenmukaisesta ja tuloksellisesta hoitamisesta. Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2012 Kuntalaisten palveluiden turvaaminen, kunnan talouden tasapainottaminen tavoitteena ylijäämäinen tilinpäätös Työnantaja huolehtii henkilöstön hyvinvoinnista ja jaksamisesta Hyvinvointiteeman ylläpito kaikissa kunnan toimissa (luottamushenkilöt, henkilöstö, kuntalaiset) Toteutuminen (mittarit, arviointi) Vuosikate on ,09 ja tilikauden tulos ,22 euroa. Taseessa oleva ylijäämä pienentyi. Työpisteissä asialliset työskentelyolosuhteet Hallintokunnittaiset yhteenvedot on hallintokuntien osuuksissa. Suorite-/ tunnusluvut: Tunnusluvut: TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA 2014 Kokouksia Iltakoulut Henkilöstö -kunnanjohtaja Talous: TA Toteuma Poikkeama TP 2011 muutokset yli/-ali Toimintatulot muutos % 2011/ ,7 Toimintamenot muutos % 2011/2012-3,5 Toimintakate muutos % 2011/ ,6 Sisäiset tulot muutos % 2011/2012 Sisäiset menot muutos % 2011/ ,5 Poistot muutos % 2011/2012 0,0

50 49 Keskusvirasto Toiminta-ajatus: Luo edellytykset kuntaorganisaation tulokselliselle toiminnalle ja huolehtii kunnalle kuuluvien lakisääteisten tehtävien hoitamisesta, ellei tehtävää ole lainsäädännön tai jonkun muun päätöksen perusteella siirretty muiden päävastuualueiden hoidettavaksi. Tuottaa koko kunnan toimintaorganisaatiolle keskitettyjä palveluita, auttaa hallituksen ja valtuuston asioiden valmistelussa ja päätösten täytäntöönpanossa kunnan jäsenten oikeusturvan varmistamiseksi. Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2012 Asiakaspalvelun toimivuus (Ulkoinen ja sisäinen) Valmistelut kunnanhallitukseen ja valtuustoon tehdään ajallaan ja oikein Toteutuminen (mittarit, arviointi) Kaikki työt on hoidettu määräaikana Tilinpäätös ja talousarvio ovat valmistuneet määräaikaan mennessä Taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon toimivuus Tavoiteorganisaatio Avoin tiedottaminen ja hyvä kuntakuva Tavoiteorganisaatio on tehty, jossa otettu huomioon tarvittava henkilöstömäärä Kiitosta saatu siitä, että esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen löytyvät netistä

51 50 Suorite-/ tunnusluvut: Tunnusluvut: Henkilöstö: -hallintopäällikkö -talouspäällikkö -pääkirjanpitäjä -laskentasihteeri* -apuhenkilö -henkilöstösihteeri -palkkasihteeri* toimistosihteeri/** kunnanvirasto toimistosihteeri/ palvelupiste*** TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TS ,8 2, ,6 2 1,8 2,8 1/0, ,3 2 1,1 2,8 0, , ,0 2, , ,0 2, ,55 1,0 2,8 0 Henkilötyövuodet 11,6 11,7 10,7 9,8 9,8 8,85 Käytetyt asukasluvut Huomioitavaa: * Toinen palkkasihteeri on siirretty laskentasihteerin tehtäviin taloushallintoon **Laskennallisesti yhden toimistosihteerin työpanoksesta 20 % tekniselle puolelle (10 % korjausavustukset, 10 % muut työt useiden suorittamina) **Toimistosihteeri tekee työllisyyshoitajan tehtäviä ***Palvelupiste lopetettu alkaen Henkilömäärä on arvioitu tavoiteorganisaation mukaisesti taloushallinnon henkilöstö vähenee 0,5 ja palkkapuolen 0,45 henkilöstötyövuodella Talous: TA Toteuma Poikkeama TP 2011 muutokset yli/-ali Toimintatulot muutos % 2011/ ,3 Toimintamenot muutos % 2011/2012 7,7 Toimintakate muutos % 2011/2012 8,0 Sisäiset tulot muutos % 2011/2012 Sisäiset menot muutos % 2011/ ,6 Poistot muutos % 2011/ ,7

52 51 HENKILÖSTÖHALLINTO Toiminta-ajatus: Hyvinvoiva työntekijä on työnantajalle suuri voimavara. Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2012 Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen Työmotivaation ja työssä jaksamisen kohottaminen. Sairauspoissaolojen vähentäminen Kehittämishankkeet Turvallinen työyhteisö Toteutuminen (mittarit, arviointi) Poissaolojen määrä ja suunta henkilöstökertomuksessa LATU- kehittämisideat koottu yhteen Ergonomia kunnossa Tiedottamisen tehostaminen Suorite-/ tunnusluvut: Tunnusluvut: Henkilöstö -työsuojelupäällikkö -työsuojeluvaltuutetut -ay-luottamusmiehet -työyhteisötoiminta -työterveyshuollon yhdyshenkilö TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA 2014 osa-aika 4 5 osa-aika 3 5 osa-aika 2 4 osa-aika 2 4 osa-aika 2 4 osa-aika 2 4 Talous: TA Toteuma Poikkeama TP 2011 muutokset yli/-ali Toimintatulot muutos % 2011/2012-1,9 Toimintamenot muutos % 2011/ ,6 Toimintakate muutos % 2011/ ,2 Sisäiset tulot muutos % 2011/2012 Sisäiset menot muutos % 2011/2012 4,4 Poistot muutos % 2011/2012

53 52 Poikkeamat määrärahoissa ja tavoitteiden toteutumisessa sekä syyt niihin: Poikkeamat Työterveyshuolto, määrärahan alitus euroa Latu hanke, laskutus vuonna 2013 Poikkeamisten syyt MUU YLEISHALLINTO Suurimmat kustannukset verotus ja jäsen- ja maksuosuudet (Suomen Kuntaliitto ja Pohjois- Pohjanmaan Liitto) Talous: TA Toteuma Poikkeama TP 2011 muutokset yli/-ali Toimintatulot muutos % 2011/ ,3 Toimintamenot muutos % 2011/2012 3,1 Toimintakate muutos % 2011/2012 2,1 Sisäiset tulot muutos % 2011/2012 Sisäiset menot muutos % 2011/ ,7 Poistot muutos % 2011/2012

54 53 OIKEUDENHOITO JA TURVALLISUUS Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2012 Talous- ja velkaneuvonnan palveluiden saatavuuden turvaaminen Toteutuminen (mittarit, arviointi) Käyttäjämäärät Tilastot ja kertomukset Löytöeläimet Lakiin perustuvan palvelun tarjoaminen Säilöön otettujen eläinten määrät Talous: TA muutokset Toteuma 2012 Poikkeama +yli/-ali TP 2011 Toimintatulot muutos % 2011/2012 Toimintamenot muutos % 2011/ ,7 Toimintakate muutos % 2011/ ,7 SISÄISET PALVELUT Tulosalue käsittää tulosyksiköt: monistamo, toimistotarvikkeet, atk-palvelut ja verkkopalvelut. Toiminta-ajatus: Sisäiset palvelut tuottaa monistus-, toimistotarvike- ja atk-palveluja toisille hallintokunnille. Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2012 Monistamo Asiakkaiden ja hallintokuntien moitteeton palvelu Kopiointi vähenee Toteutuminen (mittarit, arviointi) Kopiointimäärä vuonna 2012 on kappaletta. Kopiomäärä vuonna 2011 oli kappaletta. Toimistotarvikkeiden saatavuus ja riittävyys Atk-palvelujen saannin turvaaminen Verkkopalvelut, kotisivut Kunnassa oma atk-asiantuntija

55 54 Talous: TA Toteuma Poikkeama TP 2011 muutokset yli/-ali Toimintatulot muutos % 2011/2012-1,4 Toimintamenot muutos % 2011/2012-3,2 Toimintakate muutos % 2011/ ,3 Sisäiset tulot muutos % 2011/2012-1,5 Sisäiset menot muutos % 2011/2012 7,7 Poistot muutos % 2011/ ,9 Poikkeamat määrärahoissa ja tavoitteiden toteutumisessa sekä syyt niihin: Poikkeamat Palveluiden ostot, alitus euroa Poikkeamisten syyt Toimisto- ja asiantuntijapalvelut jäivät alle talousarvion Sisäiset tulot jäivät alle talousarvion. SIIVOUS- JA RUOKAPALVELUT Toiminta-ajatus: Siikajoen kunnan ruokapalvelut tuottavat asiakkailleen terveellistä ja laadukasta ruokaa ravitsemussuositusten mukaan kustannustietoisesti mahdollisimman lähellä tuotettuna. Siikajoen kunnan ruokapalvelut toteuttavat kuntalaisten hyvinvoinnin edistämistä tarjoamalla terveellistä ja laadukasta ruokaa. Siivouspalvelut tuottavat hyvinvointia asiakkailleen puhtaina ja viihtyisinä tiloina. Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2012 Terveellisyys ja laadukkuus Kustannustietoisuus Henkilöstön osaaminen ja hyvinvoinnin tukeminen Toteutuminen (mittarit, arviointi) -asiakastyytyväisyyskysely toteutunut -kouluruokasuositukset, valtionravitsemussuositukset -talousarviossa pysyminen -osallistuminen lyhytkestoisiin ja lähellä toteutettaviin koulutuksiin -kehityskeskustelut -virkistyspäivät keväällä ja syksyllä -säännölliset palaverit

56 55 Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2012 Toteuma 2012 Poikkeama +yli/-ali Siivoushlötyövuosi/henk.määrä 13.26/ /15 Ruokapalveluhlötyövuosi/henk.määrä 15.73/ /17 vakinainen ruokapalvelusijainen 1,0 1,0 vanhusten aterioita kokopäivähoidossa/hoitopäiviä kouluaterioita , ,0 Siivouspinta-ala/neliö Siivous- ja ruokapalvupäällikkö 1,0 1,0 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut Talous: TP 2011 TA muutokset Toteuma 2012 Poikkeama +yli/-ali Toimintatulot muutos % 2011/2012 7,7 Toimintamenot muutos % 2011/2012 2,9 Toimintakate muutos % 2011/ ,7 Sisäiset tulot muutos % 2011/2012 8,1 Sisäiset menot muutos % 2011/ ,3 Poistot MAASEUTUVIRANOMAINEN Palvelut ostetaan alkaen Kalajoen kaupungilta Talous: TA Toteuma Poikkeama TP 2011 muutokset yli/-ali Toimintatulot muutos % 2011/2012-4,9 Toimintamenot muutos % 2011/ ,4 Toimintakate muutos % 2011/ ,5 Sisäiset tulot muutos % 2011/2012 Sisäiset menot muutos % 2011/2012 Poistot muutos % 2011/2012

57 56 LOMITUSPALVELUT Talous: TA Toteuma Poikkeama TP 2011 muutokset yli/-ali Toimintatulot muutos % 2011/ ,9 Toimintamenot muutos % 2011/ ,9 Toimintakate muutos % 2011/ ,2 Tuloissa on Muhoksen kunnalta laskutetut vuokrat, varhais- ja eläkemenoperusteiset maksut. KUNTAMARKKINOINTI Talous: TA Toteuma Poikkeama TP 2011 muutokset yli/-ali Toimintatulot muutos % 2011/2012 Toimintamenot muutos % 2011/ ,1 Toimintakate PROJEKTIT Talous: TA Toteuma Poikkeama TP 2011 muutokset yli/-ali Toimintatulot muutos % 2011/ ,0 Toimintamenot muutos % 2011/ ,2 Toimintakate muutos % 2011/ ,8 SEUTUKUNTA Toiminta-ajatus: Raahen seutukunnan seutulautakunnan johtosäännössä todetaan: Seutulautakunta on Raahen kaupungin kehittämislautakunta, johon toimialueen kunnat ovat liittyneet valtuustojensa tekemin päätöksin. Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen tarkoituksena on yhteistyössä seutukunnan kuntien. elinkeinoelämän, aluekehitysviranomaisten, muiden viranomaisten ja järjestöjen kanssa edistää seutukunnan kehitystä ja huolehtia sen edunvalvonnasta hyväksikäyttäen mm. alueiden kehittämisestä annetun lain suomia mahdollisuuksia.

58 57 RAAHEN SEUTUKUNNAN KEHITTÄMISKESKUKSEN TOIMINTA 2012 Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen vuoden 2012 toimintaa voisi kuvata lyhyesti sanoilla normaali ja tulevaisuuteen uskova siitäkin huolimatta, että suhdannetaantuma loi oman varjonsa alueen elinkeinoelämään ja sitä kautta koko alueen hyvinvointiin. Raahen seutukunnassa taantuman seuraukset näkyvät yleensä hieman viiveellä, mutta tulevat joka tapauksessa näkymään. Tästä syystä on tärkeää saada kehityksen suunta muuttumaan. Kehittämiskeskuksen toiminnalla ei koko maailmantalouden tilaa paranneta, sen sijaan voimme vaikuttaa parempaan tulevaisuuteen alueellisesti. Tärkeänä tekijänä tässä on myönteinen ja parempaan pyrkivä ajatusmalli. Toki tällekin mallille pitää olla uskottavat perusteet, ja Raahen seudulla niitä on. Alueelle ollaan parhaillaan toteuttamassa merkittäviä investointeja, ja tätä kautta on syntymässä uusia työpaikkoja sekä yrittämisen mahdollisuuksia. Alueellista edunvalvontaa kehittämiskeskus toteutti antamalla lausuntoja ja suorittaen erilaisia toimenpiteitä alueen ammatillisen koulutuksen aloituspaikkojen säilymisen ja lisäämisen puolesta samoin koskien Pohjois-Pohjanmaan liiton toimintaa ja maakuntavaihekaavaa sekä Pohjois- Pohjanmaan TE -toimiston uudistusta. Erityisesti kehittämiskeskus pyrki vaikuttamaan Raahen kaupungin ja Siikajoen kunnan rinnalla alueelle myönteisen ratkaisun löytymiseksi tuulivoimatuotannon tutkaesteongelmaan. Vuoden 2012 aikana olimme myös aktiivisesti mukana tulevan EU-ohjelmakauden valmistelussa. Projektitoiminnan kohdalla toimintavuotta 2012 leimasi selkeästi kehittämiskeskuksen uusien hankkeiden käynnistyminen ja toisaalta muutamien hankkeiden rahoituksen päättyminen. Päättyneet projektit olivat kansallisella maakunnan kehittämisrahoituksella toimineet KOKO (Koheesio- ja kilpailukykyohjelma) ja ESKO (Esiselvitykset seudullisen kehittämisen osana) - hankkeet sekä Nouseva Rannikkoseutu ry:n rahoittama Kulttuurivalssaamo Staagi II -hanke. Tulevaisuus näyttää, kyetäänkö alueella hyödyntämään näiden kehittämishankkeiden avulla käynnistetty toiminta ja yhteistyö eri toimijoiden välillä. Yritystoiminnan kehittämiseen ja vahvistamiseen suunnattu YritysNavikaattori -hanke päättyi vuoden lopussa, ja sille asetetut määrälliset tavoitteet ylitettiin selkeästi. Raahen seudun yrityspalveluiden toteuttamina hankkeina jatkavat edelleen Softpoliksen uusi aalto hanke, joka on suunnattu ICT toimialan vahvistamiseen sekä alueellisen innovaatiotoiminnan uudistamiseen. Toisena jatkavana hankkeena toteutetaan Verkostot kansainvälistymisen mahdollistajana hanketta, jossa pilottina on Fennovoiman ydinvoimahankkeen mahdollisimman suuri hyödyntäminen alueen yrityksissä, sekä yritysten valmiuksien ja yhteistyön tiivistäminen. Uutena hankkeena toimintavuoden aikana käynnistyi Hanhikivi-yhteyshanke, joka toteutetaan yhteistyössä BusinessOulun ja Pyhäjoen kunnan kanssa. Maantieteellisesti hanke kattaa koko Meripohjolan alueen. Kehittämiskeskuksen toiminnalle asetettujen toiminnallisten tavoitteiden osalta onnistuttiin kokonaisuudessaan varsin hyvin. Asiakaslähtöisesti, laadukkaasti ja verkostomaisesti toimiva seudulliset yrityspalvelut palveli alueen yrityksiä aktiivisesti ja kansallisia yhteistyökumppaneita hyödyntäen. Viestinnässä kehittämiskeskuksen toiminnassa petrattiin huomattavasti edellisvuodesta, mistä suurin ansio kuuluu vuoden aikana toteutetulle Loisto-hankkeelle. Taloudenpidossa onnistuimme myös hyvin, sillä kehittämiskeskuksessa ei ylitetty myönnettyjä määrärahoja millään tulosalueella. Eri tulosalueiden sekä kehittämishankkeiden toimintaa ja taloutta kuvataan tarkemmin Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen toimintakertomuksessa, joka on luettavissa www-sivuillamme osoitteissa ja Lauri Laajala kehittämiskeskuksen johtaja Raahen seutukunta

59 58 Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2012 Määritelty seutukunnan omassa toiminta- ja taloussuunnitelmassa Toteutuminen (mittarit, arviointi) Maksuosuus 21,92 euroa / asukas Talous: TA Toteuma Poikkeama TP 2011 muutokset yli/-ali Toimintatulot 0 muutos % 2011/2012 Toimintamenot muutos % 2011/ ,0 Toimintakate muutos % 2011/ ,0 YHDYSKUNTASUUNNITTELU: KAAVOITUS Toiminta-ajatus: Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan on huolehdittava alueiden käytön suunnittelusta sekä rakentamisen ohjauksesta sekä siitä, että tehtäviin on riittävät voimavarat. Kaavojen laatimistarpeesta ja niiden ajanmukaisuudesta huolehtimisesta määrätään laissa. Maankäytön suunnittelun ja kaavoituksen tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen siten, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle, Tärkeänä tavoitteena on myös osallistumismahdollisuuksien turvaaminen (vuorovaikutteinen suunnittelu) Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2012 Osayleiskaavat kattavasti koko kunnan alueella -Jokivarren alue -Ruukin asemanseudun osayleiskaava Tuulivoima-alue Asemakaavan laatiminen tarvittaessa Toteutuminen (mittarit, arviointi) Kaavat etenivät luonnosvaiheeseen Osayleiskaavat valmisteilla Tutkaesteiden poistamiseksi seutukunnallinen yhteistyö

60 59 Talous: TA Toteuma Poikkeama TP 2011 muutokset yli/-ali Toimintatulot muutos % 2011/ ,3 Toimintamenot muutos % 2011/ ,9 Toimintakate muutos % 2011/ ,6 Sisäiset tulot muutos % 2011/2012 Sisäiset menot muutos % 2011/ ,4 Poistot muutos % 2011/ ,2 PALO- JA PELASTUSTOIMI Toiminta-ajatus: Toimia vision saavuttamiksi: Pelastuslaitoksen alue on turvallisin alue asua, yrittää ja elää. Keskeiset tavoitteet, keinot ja mittarit on määritelty pelastuslaitoksen omassa toimintasuunnitelmassa. Ennalta ehkäisevä työ, riskien hallinta ja pelastustoiminta. Talous: TA muutokset Toteuma 2012 Poikkeama +yli/-ali TP 2011 Toimintatulot muutos % 2011/2012 Toimintamenot muutos % 2011/2012 4,3 Toimintakate muutos % 2011/2012 4,3 Sisäiset tulot muutos % 2011/2012 Sisäiset menot muutos % 2011/ ,3 Poistot -578 muutos % 2011/ ,0

61 60 TYÖLLISTÄMINEN Toiminta-ajatus: Helpotetaan työttömien aktivointia ja työllistymistä erityisesti yhdistysten ja yritysten kautta. Kunta työllistää itselle vain tilapäisiin töihin. Määrärahat ovat talousarvioteknisesti kunnanhallituksen päävastuualueella; hallintokunnat vastaavat itse määrärahojen käytöstä. Työllisyystoimikunta kokoontuu säännöllisesti Kokoonpanossa mukana Raahen hyvinvointikuntayhtymän edustaja Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2012 Työllistämisen edistäminen. Erityisenä tavoitteena on työttömien aktivointi ja sitä kautta kokonaiselämäntilanteen parantaminen; pois ns. passiiviselta listalta. Erityispainopistealueena ovat nuoret. Nuorten osuus työttömien määrästä laskee. Toteutuminen (mittarit, arviointi) Työllistettyjen määrä 23 kpl + yksityisellä 8 kpl Passiivilistalla olevien määrä 25 henkilöä Toimenpiteissä olevien alle 30-vuotiaiden määrä 61 Ruokailuun osallistuvien määrä 31 henkilöä (1612 ateriaa) Kuntouttavassa työtoiminnassa oli 49 asiakasta vuonna 2012 Talous: TA Toteuma Poikkeama TP 2011 muutokset yli/-ali Toimintatulot muutos % 2011/ ,9 Toimintamenot muutos % 2011/ ,4 Toimintakate muutos % 2011/ ,5 Poikkeamat määrärahoissa ja tavoitteiden toteutumisessa sekä syyt niihin: Poikkeamat Työllistämiseen on saatu työllistämistukea budjetoitua vähemmän. Alitus euroa. Palkat jääneet euroa alle talousarvion. Poikkeamisten syyt

62 61 HYVINVOINTIPALVELUT Toiminta tapahtuu Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän toimintasuunnitelman mukaan. Tulosalueet ovat: Hallinto- ja tukipalvelut, lapsi- ja perhepalvelut, aikuissosiaalipalvelut, mielenterveys ja päihdepalvelut, vanhuspalvelut, vammaispalvelut, kuntoutuspalvelut, suun terveydenhuolto, vastaanottopalvelut, erikoissairaanhoito (Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä), erikoissairaanhoito (Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri). Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksellä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä on valittu kuntakokeiluun. Kokeiluun hyväksyttiin kaikkiaan 23 hanketta, jotka koskettavat 61 kuntaa. Kuntakokeilu alkoi Raahessa, Pyhäjoella ja Siikajoella ja kestää vuoden 2015 loppuun. Luvuissa on mukana kuntakokeilutulot ja menot. Talous: TP 2011 TA muutokset Toteuma 2012 Poikkeama +yli/-ali Toimintatulot muutos % 2011/2012 1,1 Toimintamenot muutos % 2011/2012 1,5 Toimintakate muutos % 2011/2012 1,5 Sisäiset tulot muutos % 2011/2012 Sisäiset menot muutos % 2011/ Poistot muutos % 2011/2012 Huomioitavaa: Eläkemenoperusteiset ja varhemaksut, jotka ovat perusturvan menoja ja jotka jäävät kunnan omaan talousarvioon. Varhemaksut Hoito- ja hoiva 1 128,08 Vammaispalvelut 2,54 Yhteensä 1 130,62 Eläkemenoperusteiset maksut Aikuissosiaalityö ,29 Hoito- ja hoiva ,45 Vammaispalvelut 2 122,83 Erikoissairaanhoito, Ras ,06 Erikoissairaanhoito, PPSHP ,24 Yhteensä ,87

63 62 Asiakaspalveluiden ostot kuntayhtymiltä Muutos Tp 2011 Ta 2012 Ta muutos Tp 2012 ta2012+muutos /tp 2012 Muutos 2011/ projektit , lapsi- ja perhepalvelut , aikuissosiaalityö , mielenterveys ja päihdepalvelut , hoito- ja hoivapalvelut , vammaispalvelut , kuntoutuspalvelut , suun terveydenhuolto , vastaanottopalvelut ,7 Yhteensä , erikoissairaanhoito , erikoissairaanhoito PPSHP ,0 Yhteensä Raahen hyvinvointikuntayhtymä ,4 Yhtymähallitus hyväksyi Siikajoen kunnalle seuraavat määrärahanmuutokset erkoissairaanhoito PPSHP ylitys erikoissairaanhoito Ras alitus hoito ja hoiva ylitys perhepalvelut ylitys vastaaottopalvelut ylitys Yhteensä ylitys ylitystarve lisäylitys Yhteensä talousarvion 2012 ylitys YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Palvelu on ostettu Kalajoen kaupungilta. Talous: TA muutokset Toteuma 2012 Poikkeama +yli/-ali TP 2011 Toimintatulot muutos % 2011/2012 Toimintamenot muutos % 2011/ ,9 Toimintakate muutos % 2011/ ,9

64 63 HYVINVOINTITEEMA YLEISHALLINTO 1. TEEMA: KOLMANNEN SEKTORIN TOIMIJOIDEN OHJAAVA TUKEMINEN Muu yleishallinto: Tavoitteita Toimikunnat: Kuntalaisten aktivointi ja motivointi toimintaan ja aloitteiden tekoon. Tiedon välittäminen. Keinot Määrärahat mahdollistavat säännölliset kokoontumiset (mm. vanhusneuvosto) Työllistäminen Tavoite Työllisyyden edistäminen, elämän laadun parantaminen. Keinot: Kuntaraha yhteisöille, yrityksille ja yksityisille. Tuki ensimmäisenä vuotena enintään 190 /hlö/kk ja toisena vuotena 360 /hlö/kk. Hyvinvointipalvelut Hyvinvointikuntayhtymän toimintasuunnitelman mukaisesti. 2.TEEMA: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY Kunnanhallitus Oikeudenhoito ja turvallisuus Talous- ja velkaneuvonta ostopalveluna; yhteistoiminta-alue. Työllistäminen Tavoite: Työllisyyden edistäminen, erityisenä tavoitteena on työttömien aktivointi ja sitä kautta kokonaiselämäntilanteen parantaminen; pois ns. passiiviselta listalta. Erityispainopistealueena ovat nuoret. Keinot: Tiivis yhteistyö kunnan nuorisotoimen ja oppilaitosten kanssa sekä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän kanssa. Kuntouttavassa työtoiminnassa olevien ruokailumahdollisuuden jatkaminen. Hallintokuntien välinen ja alueellinen yhteistyö. Hyvinvointipalvelut Hyvinvointikuntayhtymän toimintasuunnitelman mukaisesti. 3.TEEMA: VIIHTYISÄN YMPÄRISTÖN YLLÄPITÄMINEN JA TASON NOSTAMINEN Valtuusto Tavoitteet : Huomioidaan hyvinvointiteema ja edistetään lapsiperheystävällisen kunnan ja yrittäjäystävällisen kunnan imagon mukaista toimintaa. Keinot: Päätöksenteko, Asioita suunnitellaan ja valmistellaan työseminaareissa, kehittämishankkeet. Päätöksiä arvioidaan ihmisiin kohdistuvien vaikutusten keinoin Kunnanhallitus Tavoitteet: Hyvinvointiteeman ylläpito kaikissa kunnan toimissa (luottamusmiehet, henkilöstö kuntalaiset)

65 64 SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ: Talous: TP 2011 TA muutokset Toteuma 2012 Poikkeama +yli/-ali Toimintatulot muutos % 2011/2012-9,8 Toimintamenot muutos % 2011/2012 1,4 Toimintakate muutos % 2011/2012 2,4 Sisäiset tulot muutos % 2011/2012 0,0 Sisäiset menot muutos % 2011/2012 8,3 Poistot muutos % 2011/ ,4 HALLINTO Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet Sivistystoimen palvelujen kestävä asiakaslähtöinen kehittäminen 2. Tuloksellisuuden edistäminen 3. Seutukunnan lukioiden yhteistyön kehittäminen 4. Ruukin yhtenäiskoulu Taiteen perusopetuksen antaminen 6. Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja työhyvinvointi Toteutuminen (mittarit, arviointi) 1. Suoritettu erillinen arviointi huoltajille syksyllä Työn suoritustekijät ovat käytössä. Järjestelyerä jaettiin kaikille. 3. Seudullista lukioyhteistyötä on jatkettu. Tunnin pituus 75 min. 4. Selvitettiin ja päätettiin, ettei Ruukkiin tehdä yhtenäiskoulua. 5. Musiikkiopistossa 45 opiskelijaa ja konservatoriossa 9 opiskelijaa 6. Latu-hanke, Kelpo-koulutus, Osaavahanke. Sisäilmastotutkimuksia työpisteissä.

66 65 Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2012 Toteuma 2012 Henkilöstö / htv 1,8 1,95 Nettokustannukset euroa/asukas 50,06 52,21 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut Talous: TA Toteuma Poikkeama TP 2011 muutokset yli/-ali Toimintatulot muutos % 2011/ ,3 Toimintamenot muutos % 2011/2012 6,7 Toimintakate muutos % 2011/ ,1 Sisäiset tulot muutos % 2011/2012 Sisäiset menot muutos % 2011/2012 8,2 Poistot muutos % 2011/2012 Hyvinvointitoimenpiteet: - Kuntalaisille järjestetään hyvinvointipalveluina asiointiliikennettä: Revonlahdelta, Tuomiojalta, Luohualta, Karinkannasta ja Tauvosta. Omavastuu 2,90 /suunta. - Linja-autoliikenteen subventio. Kunta tukee joukkoliikennettä koululaisliikenteen lisäksi siten, että kuntalaisilla on mahdollisuus käyttää linja-autoyhteyksiä. - Taiteen perusopetusta annetaan Raahen Musiikkiopistossa ja Oulun Konservatoriossa. Kunta maksaa kuntaosuuden ja huoltajat lukukausimaksut. VARHAISKASVATUS Toiminta-ajatus: Varhaiskasvatuksessa tehtävänä on tarjota lapsiperheille lakisääteiset päivähoidon palvelut sekä suorittaa lasten kotihoidon tuen taloudellinen osuus Kelan päätösten mukaisesti. Varhaiskasvatustoiminnalla tuetaan lasten ja perheiden hyvinvointia. Varhaiskasvatus toteutuu kokonaisuutena, jossa hoito, kasvatus ja opetus nivoutuvat toisiinsa ja muodostavat jatkumon lapsen varhaislapsuudesta esi- ja perusopetukseen.

67 66 Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet Varhaiskasvatuksen palvelurakenne vastaa kunnassa esiintyvää tarvetta Toteutuminen (mittarit, arviointi) 1. Päivähoitoa on tarjottu perhepäivähoitona (hoitajan ja lasten kotona sekä ryhmäperhepäivähoitona) ja päiväkotihoitona. -Perhepäivähoidon hoitopäivät v. 2012: 6418 (v ) -Ryhmäperhepäivähoidon hoitopäivät v. 2012: 3730 (v ) -Päiväkotihoidon hoitopäivät v. 2012: (v ) Myydyt päivähoitopalvelut v. 2012: 137 hoitopäivää Yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää sai keskimäärin 29 lasta/kk. Yksityisen hoidon tuen kuntalisän määrä tarkistettiin vuodelle 2013 ( lukien). Päiväkotipaikat Siikajoenkylälle Revonlahden kylän päiväkotipaikkojen lisääminen 2. Varhaiskasvatustoiminta on varhaista tukea. Tavoitteena lasten ja perheiden hyvinvointi. Tehostetaan yhteistyötä lasten neuvolan kanssa. Erityislastentarhanopettajan palvelut ostopalveluna tai omana toimena. 3. Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja työhyvinvointi Siikajoenkylän päiväkoti on päätetty toteuttaa vuonna Repolan päiväkodin päätyhuoneisto remontoitiin suunnitelmien mukaan päiväkodin lisätilaksi ja hoitopaikkamäärä nousi 25 paikkaan alkaen. 2. Lapsikohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat. Varhaiskasvatushenkilöstön Lene-koulutus toteutettu. Päiväkodeissa Lene-arvioinnit 4-vuotiaille. Varhaiskasvatuksen ja neuvolan yhteistyöpalaverit toteutettu 2 krt/vuosi. Erityislastentarhanopettaja aloitti (uusi toimi), toimipaikka Repolan päiväkoti. Osallistuttu Latu hankkeeseen ja kehitetty asioita resurssien puitteissa. Täydennyskoulutuspäivät keskimäärin 2,5 pv/henkilö/2012. Varhaiskasvatustiimi kokoontunut 1 krt/kk, säännölliset työyksikköpalaverit ja kehityskeskustelut 1 krt/vuosi/henkilö. Yksiköihin hankittu työtuoleja (huomioon työergonomia).

68 67 Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2012 Toteuma 2012 Poikkeama +yli/-ali Henkilöstö / htv 36,3 34,42-1,88 Nettokustannukset euroa/asukas 352,58 330,55 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut Talous: TP 2011 TA muutokset Toteuma 2012 Poikkeama +yli/-ali Toimintatulot muutos % 2011/2012 9,2 Toimintamenot muutos % 2011/2012 4,0 Toimintakate muutos % 2011/2012 3,4 Sisäiset tulot muutos % 2011/2012 Sisäiset menot muutos % 2011/2012 6,4 Poistot muutos % 2011/ ,9 Poikkeamat määrärahoissa ja tavoitteiden toteutumisessa sekä syyt niihin: Poikkeamat Henkilöstökulut Eläkekulut Palvelujen ostot Avustukset Toimintatulot ovat ylittyneet ( ). Poikkeamisten syyt Perhepäivähoitajia oli 10 (varaus 12). Henkilöstöjärjestelyt palkkatuella. Perhepäivähoitajien kustannustenkorvauksia maksettiin arvioitua vähemmän. Lastenhoidon tukea (kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki ja yksityisen hoidon tuen kuntalisä) maksettiin arvioitua vähemmän. Hoitopäivämaksuja kertyi arvioitua enemmän. Myytyjä päivähoitopalveluja kertyi Hyvinvointitoimenpiteet: - yksityisen hoidon tuen kuntalisä on 150 /lapsi/kk. - päivähoitopalvelut kattavasti peruspalveluina - erityislastentarhanopettaja aloitti vuonna 2012

69 68 AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet Turvallinen ja sisältörikas toiminta 2. Laadukkaat kasvatukselliset ja pedagogiset tavoitteet 3. Kohtuulliset kustannukset 4. Hyvinvoinnin edistäminen Toteutuminen (mittarit, arviointi) 1. Arviointikyselyt huoltajille ja lapsille. 2. Kirjalliset suunnitelmat hyväksyttiin työsuunnitelmien yhteydessä kouluittain. 3. Aamupäivätoiminta 20 ja iltapäivätoiminta Liikunta ja leikki. Ilmainen välipala. Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2012 Toteuma 2012 Poikkeama +yli/-ali Henkilöstö / htv 4,17 4,2 Nettokustannukset euroa/asukas 40,04 41 Nettokustannukset euroa/oppilas 4 154, ,4 Oppilasmäärä Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut Talous: TA Toteuma Poikkeama TP 2011 muutokset yli/-ali Toimintatulot muutos % 2011/2012-7,0 Toimintamenot muutos % 2011/ ,8 Toimintakate muutos % 2011/ ,7 Sisäiset tulot 0 muutos % 2011/2012 Sisäiset menot muutos % 2011/2012-5,4 Poistot 0 muutos % 2011/2012

70 69 Hyvinvointitoimenpiteet: - Kunnalle vapaaehtoinen mutta huoltajille maksullinen palvelu 1-2 luokan oppilaille ja erityisoppilaille - Gumeruksessa ja Ruukissa sekä aamulla klo 7.00, että illalla klo asti - Paavolassa ja Revonlahdella iltaisin klo asti. ESIOPETUS Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet Esiopetusta annetaan kaikilla alakouluilla 2. Esioppilaille myönnetään kuljetusetu koulukuljetusten yhteydessä 3. Hyvinvoinnin edistäminen Toteutuminen (mittarit, arviointi) 1. Esioppilaita 88, 5 ryhmää, Luohualla 0-2 -yhdysluokka 2. Esioppilailla oikeus kuljetukseen olemassa olevilla reiteillä alkaen 0 kilometristä. 3. Opetussuunnitelman mukainen liikunta ja toiminta. Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2012 Toteuma 2012 Poikkeama +yli/-ali Henkilöstö / htv 6,76 7,15 Nettokustannukset euroa/asukas 86,02 92,2 Nettokustannukset euroa/oppilas 5 748, ,1 Oppilaslukumäärä Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut

71 70 Talous: TP 2011 TA muutokset Toteuma 2012 Poikkeama +yli/-ali Toimintatulot muutos % 2011/ ,4 Toimintamenot muutos % 2011/2012 4,6 Toimintakate muutos % 2011/2012 5,7 Sisäiset tulot muutos % 2011/2012 Sisäiset menot muutos % 2011/2012 5,7 Poistot muutos % 2011/2012 0,0 Poikkeamat määrärahoissa ja tavoitteiden toteutumisessa sekä syyt niihin: Poikkeamat Palkat ja palkkiot ylittyivät Sisäiset tilavuokrat ylitys Poikkeamisten syyt Palkkavaraus oli perusopetuksessa. Tuntikehystä esiopetukseen lisätty. Hyvinvointitoimenpiteet - Hyvinvointia on tasapuolinen kouluvalmius lapsilla

72 71 PERUSOPETUS Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet Turvata laadukas perusopetus 2. Laadukkaan ja yksilöllisen tuen antaminen erityistä tukea tarvitseville 3. Maahanmuuttajien opetuksen järjestäminen 4. Kerhotoiminnan järjestäminen 5. Hyvinvoinnin edistäminen Toteutuminen (mittarit, arviointi) 1. Opetuksen määrä väheni tuntijakopäätöksen mukaiseksi sl alkaen. Opetusryhmien pienentämiseen saatiin valtionapua Kelpo 4 hanke valtionapu opettajien täydennyskoulutukseen. 3. Valmistava opetus Ruukin koulussa, syksyllä 17 oppilasta. 4. Kaikilla kouluilla oppilaskerhoja. Valtionapu Opetussuunnitelmat tukevat hyvinvointia, hankkeet ja projektit. Oppilaskuljetukset 0-2 lk. alkaen 3 km. Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2012 Toteuma 2012 Poikkeama +yli/-ali Henkilöstö / htv 87,55 86,9 Nettokustannukset euroa/asukas 1150, ,74 Oppilasmäärä ,0 775,0 Opettajat ja kuraatori 73,75 72,59 Koulunkäyntiavustajat 11,8 12,31 Toimistosihteeri 2,0 2,0 Kustannukset eruoa/oppilas 8510, ,23 Gumerus/alakoulu/oppilas , ,1 Gumerus yläkoulu/oppilas 74, ,6 7657,28 Ruukin yläkoulu/oppilas , ,69 Luohua/oppilas 35, ,0 9041,67 Paavola/oppilas 89,5 7219, ,51 Revonlahti/oppilas ,8 6248,11 Ruukin alakoulu/oppilas 161,5 7375, ,43 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut Ruukin alakoulun oppilaskohtaisissa menoissa ei ole huomioitu valmistavan opetuksen, S2-opetuksen ja oman äidinkielen opetuksesta aiheutuvia menoja, joihin saadaan erillisen valtionapu. Oppilaskohtaiset menot on laskettu kevät- ja syyslukukauden ka:n mukaan.

73 72 Talous: TP 2011 TA muutokset Toteuma 2012 Poikkeama +yli/-ali Toimintatulot muutos % 2011/ ,2 Toimintamenot muutos % 2011/2012-0,4 Toimintakate muutos % 2011/2012 1,3 Sisäiset tulot muutos % 2011/2012-4,6 Sisäiset menot muutos % 2011/2012 5,9 Poistot muutos % 2011/ ,1 Poikkeamat määrärahoissa ja tavoitteiden toteutumisessa sekä syyt niihin: Poikkeamat Palkat ja palkkiot Kotikuntakorvauksia Asiakaspalvelujen ostot Poikkeamisten syyt Saatiin opetusryhmien pienentämiseen valtionapu Muualta kotoisin olevia lapsia arvioitua enemmän. Varaus oppilashuollon ja erityisopetuksen tarpeisiin (koulupsykologi yms.) Hyvinvointitoimenpiteet: - Lähikouluperiaate toteutuu, pienet kouluyksiköt. - Opetusryhmien suuruus pidetään kohtuullisena. Tuntikehys on riittävä. Huomioidaan erityisen tuen järjestäminen kouluittain sitä tarvitseville oppilaille. - Opetus on laadukasta ja opettajat ovat ammattitaitoisia. - Oppilashuolto tuo hyvinvointipalveluja oppilaille ja huoltajille. - Kouluruoka on kolmasosa lapsen päivittäisestä energiatarpeesta. Kouluruoan hinta on 2,62 /ateria.

74 73 LUKIO Toiminta-ajatus: Siikajoen lukio tarjoaa opetussuunnitelman mukaiset yleissivistävät tiedot ja taidot sekä valmiudet jatko-opintoja ja tulevaisuuden työelämää varten. Lukiokoulutus tukee opiskelijoiden persoonallisuuden myönteistä kehitystä ja kasvua aikuisuuteen. Tavoitteisiin pyritään yhteistyössä seutukunnan muiden toisen asteen oppilaitosten kanssa. Lukio-opetus tukee opiskelijoiden oppimistaitojen kehittymistä ja arviointia niin, että opiskelija tunnistaa omat vahvuutensa, kehittymisen tarpeensa oppijana ja löytää hänelle soveltuvat oppimistaidot. Opiskelijaa ohjataan valintojen vastuulliseen suunnitteluun ja tekemiseen sekä sisäistämään elinikäisen oppimisen merkitys. Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet Siikajoen kunta tarjoaa laadukasta lukiokoulutusta toisen asteen opiskelijoille. 2. Lukioon hakeutuu 40% Siikajoen kunnan peruskoulun päättöluokan oppilaista Toteutuminen (mittarit, arviointi) Lukiossa tarjottiin kaikki pakolliset kurssit omina kursseina. Syventävät kurssit järjestettiin pääosin omina kursseina ja osin seutulukion kursseina. Saksa ja ranska ovat olleet seutulukion kursseina, venäjä omana kurssina. Abikurssit ovat olleet yhteisopetuksena. Ruukin yläkoulun oppilaista (22/58) 38% Gumeruksen koulun oppilaista (2/18) Rantsilasta yksi opiskelija 3.Aloitetut lukio-opinnot suoritetaan loppuun 3 vuodessa Ylioppilaita/ kevät 32, päättötodistukset 33 Ylioppilaita/ syksy 2, päättötodistukset 1 4. Ruukin maaseutuopiston opiskelijat suorittavat lukio-opintoja Siikajoen lukiossa tavoitteena kaksoistutkinto. Kaksi kaksoistutkinnon suorittajaa kirjoitti ylioppilaaksi. Siikajoen lukion opiskelijat voivat valita hevoskursseja maaseutuoppilaitoksesta. 5. Opiskelijoiden opiskelumotivaation sekä henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin edistäminen Pieni lukio on mahdollistanut opiskelijoiden henkilökohtaisen ohjaamisen oppitunneilla ja opintojen-ohjauksessa. Myös ryhmänohjaajan ja opon jaksopalavereissa on seurattu oppilaan opintoja ja hyvinvointia. Aktiivinen oppilaskuntatoiminta on lisännyt yhteisöllisyyttä. Ystävyysottelu Vihannin lukion kanssa.

75 74 Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2012 Toteuma 2012 Poikkeama +yli/-ali Henkilöstö / htv 4 4 Nettokustannukset euroa/asukas 138,86 130,98 Valtionosuusperuste/oppilas 8 892, ,3 Valtionosuusperuste/oppilas yli 18 v 5157, ,33 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut Talous: TP 2011 TA muutokset Toteuma 2012 Poikkeama +yli/-ali Toimintatulot muutos % 2011/2012-4,7 Toimintamenot muutos % 2011/2012-1,7 Toimintakate muutos % 2011/2012-1,5 Sisäiset tulot muutos % 2011/ ,3 Sisäiset menot muutos % 2011/ ,8 Poistot muutos % 2011/ ,7 Poikkeamat määrärahoissa ja tavoitteiden toteutumisessa sekä syyt niihin: Poikkeamat Tulot Palkkamenoja jäi toteutumatta Palvelujen ostot Kuljetuspalvelut Poikkeamisten syyt Seutulukion kurssien tuotto Muutoksia virkarakenteessa (li,ai,reht.) Hankintojen harkinta Määrärahavaraus suuri Hyvinvointitoimenpiteet: - Kunnan oma lukio on hyvinvointitekijä. Nuoret voivat asua kotona pitempään. - Laadukas ja monipuolinen kurssitarjonta.

76 75 KANSALAISOPISTO Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet Kansalaisopistopalvelujen saatavuuden kehittäminen 2. Toiminnan taloudellisuus 3. Monipuolinen opetustarjonta 4. Kulttuuritoimintaa kaiken ikäisille 5. Kulttuuritoiminnan tukeminen 6. Hyvinvoinnin edistäminen Toteutuminen (mittarit, arviointi) 1. Opintopiirejä järjestettiin 72 kpl (-1). - Opiskelijoita Opistomaksut sl. 25 /30 kl. 37,50 /45,50 3. Opetuksen määrä aineryhmittäin: - taide- ja taitoaineet 2230 t - kielet 350 t - yhteiskunta- ja käyttäytymistieteet 276 t atk - liikunta 1001 t - musiikki 1716 t - kuvataide ja teatteri 250 t - yht t 4. Konsertit 4 kpl, näyttelyt 2 kpl, juhlat 5 kpl, pitäjäpäivät, veteraanipäivä, itsenäisyyspäivä, pianokonsertti, vanhusten viikon juhla ym. 5. Kulttuuritoiminnan avustuksia Opintosetelityyppinen toiminta

77 76 Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2012 Toteuma 2012 Poikkeama +yli/-ali Henkilöstö / htv 1,2 1,05 Nettokustannukset euroa/asukas Tuntiopettajia 40,0 38,0 Opiskelijoita Tunteja Kustannukset/tunti 48,3 45,3 Valtionosuusperuste 78,26 78,26 Valtionosuus euroa , ,0 Valtionosuustunnit Maksettavaksi jää , ,0 Nettokustannukset/tunti 15 5,05 Kansalaisopiston opetus netto , ,0 Kulttuurimenot/asukas 6,7 6,26 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut Talous: TA Toteuma Poikkeama TP 2011 muutokset yli/-ali Toimintatulot muutos % 2011/2012-3,2 Toimintamenot muutos % 2011/2012-7,7 Toimintakate muutos % 2011/2012-8,4 Sisäiset tulot muutos % 2011/2012 Sisäiset menot muutos % 2011/ ,5 Poistot 0 muutos % 2011/2012 Poikkeamat määrärahoissa ja tavoitteiden toteutumisessa sekä syyt niihin: Poikkeamat Palkat ja palkkiot Eläkekulut Poikkeamisten syyt Säästövelvoite: Tuntiopetusta annettiin vähemmän. Hyvinvointitoimenpiteet: - Monipuoliset opiskelu- ja harrastusmahdollisuudet lähellä. - Opintosetelin avulla tuetaan liikuntaa kaikilla kylillä. - Kulttuuriharrastusten tukeminen ja järjestäminen.

78 77 KIRJASTOTOIMI Toiminta-ajatus: Edistää yhtäläistä väestörakenteen kannalta tasapuolista mahdollisuutta tietojen ja taitojen hankintaan, kansalaisvalmiuksien kehittämiseen sekä elinikäiseen oppimiseen huomioiden virkistys, elämykset, alueellinen yhteistyö ja lukuharrastuksen lisääminen Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet kirjastopalveluiden kehittäminen 2. toiminnan taloudellisuus 3. yhteistyö koulujen kanssa Toteutuminen (mittarit, arviointi) OUTI-kirjastoihin liittyi Oulun kaupunginkirjasto; muutos toi parempia palveluja asiakkaille, mm. seutuvaraus lähikirjastojen aukioloaikaa vähennetty 31 h ja henkilöstöstä vähennetty 1 htv alkaen kirjastonkäytön opastusta/kirjavinkkausta järjestetty 21 ryhmälle 4. taide- ja käsityönäyttelyt järjestetty 13 kpl Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2012 Toteuma 2012 Poikkeama +yli/-ali Henkilöstö / htv Nettokustannukset euroa/asukas 75,45 78,42 2,97 Nettokustannus/lainaus=lainan hinta 4,4 3,9-0,5 lainaajia kävijämäärä/vuosi lainaukset/asukas 16,9 20,1 3,2 aukioloaika viikossa valtionosuusperuste /asuka 60,4 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut

79 78 Talous: TP 2011 TA muutokset Toteuma 2012 Poikkeama +yli/-ali Toimintatulot muutos % 2011/2012-5,8 Toimintamenot muutos % 2011/2012-2,5 Toimintakate muutos % 2011/2012-2,5 Sisäiset tulot muutos % 2011/2012 0,0 Sisäiset menot muutos % 2011/2012 5,0 Poistot muutos % 2011/2012 0,0 Poikkeamat määrärahoissa ja tavoitteiden toteutumisessa sekä syyt niihin: Poikkeamat Toimintamenot ovat ylittyneet euroa. Poikkeamisten syyt Sis. vuokrat ovat ylittyneet euroa. Hyvinvointitoimenpiteet: - Kattava kirjastoverkko antaa tasapuolisen mahdollisuuden tietojen ja taitojen hankintaan. Virkistys ja elämykset ovat osa hyvinvointia.

80 79 VAPAA-AIKATOIMI Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen, syrjäytymisen ehkäisy 2. Vapaa-aikatoimen palvelujen kehittäminen eri ikäryhmät huomioiden Toteutuminen (mittarit, arviointi) 1. Etsivä nuorisotyöntekijä aloitti. Valtionapu /12 kk. 61 eri asiakasta. 2. Nuoriso- ja vapaa-aikatoimikunta kokoontui 4 kertaa ja käsitteli esityksiä vapaa-aikapalvelujen kehittämiseksi. 3. Omaehtoinen kunnosta huolehtiminen ja terveyden tukeminen 3. Ylläpidetään kuntosaleja (3), kaukaloita (9) ja hiihtolatuja (9). Jaetaan salivuoroja (6 salia). 4. Koululaisten kesätyöt 4. Kesätöitä tuettiin yrityksille, yhteisöille ja yksityisille 170 /nuori/2 vk. Tukea haki ja sai 49 yritystä. Kaikkia hakeneet 110 nuorta saivat kesätyöpaikan. Vuorossa olivat 1995 ja 1996 syntyneet koululaiset. Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2012 Toteuma 2012 Poikkeama +yli/-ali Henkilöstö / htv 2,8 Nettokustannukset euroa/asukas 84,24 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut

81 80 Talous: TP 2011 TA muutokset Toteuma 2012 Poikkeama +yli/-ali Toimintatulot muutos % 2011/ ,5 Toimintamenot muutos % 2011/ ,8 Toimintakate muutos % 2011/ ,2 Sisäiset tulot muutos % 2011/2012 0,0 Sisäiset menot muutos % 2011/ ,8 Poistot muutos % 2011/2012-2,9 Hyvinvointitoimenpiteet: - Ohjatut lasten ja nuorten tapahtumat. Ylläpidetään nuorisotiloja. - Mahdollistetaan omaehtoinen kunnosta huolehtiminen ylläpitämällä kuntosaleja, liikuntatiloja, hiihtolatuja, pururatoja jne.

82 81 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen lautakunta, yhteensä TP 2011 TA muutokset Toteuma 2012 Poikkeama +yli/-ali Toimintatulot muutos % 2011/2012 5,3 Toimintamenot muutos % 2011/2012 1,1 Toimintakate muutos % 2011/ ,9 Sisäiset tulot muutos % 2011/ ,9 Sisäiset menot muutos % 2011/ ,8 Poistot muutos % 2011/ ,1 HALLINTO Toiminta-ajatus: Teknisen lautakunnan ja -hallinnon tehtävänä on ylläpitää ja edistää kunnan infrastruktuuria rakentamisella, kunnossapidolla ja kehittämistyöllä. Kaukolämpötoiminnassa tuotetaan kotimaisilla polttoaineilla kilpailukykyistä lämpöä toiminta-alueen kiinteistöille ja teollisuustuotantoon. Lautakunnan tehtäväalueiden hoitamisessa käytetään oman organisaation lisäksi alan yrityksien palveluja monipuolisesti. Palveluiden toteuttamistapojen tarkastelua tehty ja tehdään jatkossakin vuosittain. Hallintopalvelut hoitaa henkilöstöhallintoon, taloushallintoon ja toimistotyöhön liittyvät tehtävät tehokkaasti ja taloudellisesti. Tekninen lautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslain, ympäristösuojelulain sekä jätehuoltolain mukaisena kunnan viranomaisena. Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2012 Palveluiden taloudellinen hallinta Yhteistyö Toteutuminen (mittarit, arviointi) Hyväksytyn talousarvion ja hyväksytyn käyttösuunnitelman mukaista talousarvion määräaikaista seurantaa toteutettiin neljä kertaa vuodessa Palveluiden käyttäjien ja yhteistyökumppaneiden taholta koettu asianmukaisesti palvelevana toimijana.

83 82 Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2012 Toteuma 2012 Poikkeama +yli/-ali Henkilöstö / htv 1,94 1,94 Nettokustannukset euroa/asukas 21,72 20,27-1,45 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut Talous: TA Toteuma Poikkeama TP 2011 muutokset yli/-ali Toimintatulot muutos % 2011/2012-9,7 Toimintamenot muutos % 2011/2012-2,3 Toimintakate muutos % 2011/2012 0,6 Sisäiset tulot muutos % 2011/2012 Sisäiset menot muutos % 2011/ ,8 Poistot muutos % 2011/2012 YHDYSKUNTASUUNNITTELUN TOTEUTTAMINEN Toiminta-ajatus: Tulosalue vastaa kunnan kartoitus- ja mittaustoiminnasta sekä kaavoituksen ja muun maankäytönsuunnittelun käytännön tehtävistä Siikajoen kunnan tarpeiden ja voimavarojen mukaan. Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2012 Ajantasalla olevat pohjakartat ja kartastot Valmiudet siirtyä EUREF-koordinaatistoon Maankäytön ja rakentamisen ohjaaminen Toteutuminen (mittarit, arviointi) -Siikajoenkylän uusi pohjakartta valmistui -Paavolan pohjakartan maastomittaukset ja stereotyö tehty Muudoskertoimet laskettu, valmius siirtää kartta-aineisto EUREF-järjestelmään Toteutuivat kaavoituskatsauksen mukaisesti, mm.: - Vartinojan tuulipuiston osayleiskaava lainvoimainen - Ruukin Asemaseudun osayleiskaava hyväksymisvaiheessa - Jokivarren ja Siikajoenkylän osayleiskaavat ehdotusvaiheeseen

84 83 Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2012 Toteuma 2012 Poikkeama +yli/-ali Henkilöstö / htv 1 1 Nettokustannukset euroa/asukas 21,78 20,27-1,51 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut Talous: TA Toteuma Poikkeama TP 2011 muutokset yli/-ali Toimintatulot muutos % 2011/ ,1 Toimintamenot muutos % 2011/ ,3 Toimintakate muutos % 2011/ ,5 Sisäiset tulot muutos % 2011/ ,7 Sisäiset menot muutos % 2011/ ,9 Poistot muutos % 2011/2012 Hyvinvointitoimenpiteet: - Maankäytön suunnittelussa huomioidaan ympäristön viihtyvyys ja luonnon arvot.

85 84 YMPÄRISTÖNHOITO Toiminta-ajatus: Ympäristönhoidon palvelualueen tehtävänä on asumisen viihtyvyyden ja turvallisuuden ylläpito, joka muodostuu kaavateiden kunnossapidosta, teiden valaistuksista, puistojen, leikkikenttien ja torien hoitamisesta, urheilu-, liikunta- ja uima-alueiden hoidosta. Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2012 Kunnossapidon taso. Toteutuminen (mittarit, arviointi) Urakkasopimuksissa määritetyt laatutasot saavutettiin. Ympäristön viihtyvyys. Työllisyystoiminta. Asumisen viihtyvyyden ja turvallisuuden näkökohdat huomioiden ympäristön viihtyvyydelle asetetut tasot saavutettiin urakkasopimuksissa määritetyissä töissä ja kunnan omana työnä tehdyissä töissä. Omavalvonta dokumentoitiin. Työllistämistuella palkattuja työntekijöitä ei saatu tarvittavaa määrää, joka johtui työvoimatoimiston työllistämislinjasta. Kuntouttava työtoiminta jatkui suunnitelman mukaisena. Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2012 Toteuma 2012 Poikkeama +yli/-ali Henkilöstö / htv 1,5 1,5 Nettokustannukset euroa/asukas 62,21 60,99 Kaavateitä km 28,4 28,4 Kevyenliikenteenväyliä km 6,3 6,3 Siltoja kpl 1 1 Pesäpallokenttiä kpl 2,0 2,0 Valaistuja kuntoratoja km 12,0 12,0 Jääkiekkokaukaloita kpl 9,0 9,0 Jääkenttiä kpl 7,0 7,0 Hiihtolatuja lumitilanteen muk. Km 30,0 30,0 Puistoja ha 5,3 5,3 Torialueita kpl 2,0 2,0 Avustettavat yksityistiet km 194,0 194,0 Yleisiä uimapaikkoja kpl 5,0 5,0 Talviuintipaikkoja kpl 1,0 1,0 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut

86 85 Talous: TP 2011 TA muutokset Toteuma 2012 Poikkeama +yli/-ali Toimintatulot muutos % 2011/2012 9,6 Toimintamenot muutos % 2011/ ,4 Toimintakate muutos % 2011/ ,9 Sisäiset tulot muutos % 2011/ ,1 Sisäiset menot muutos % 2011/ ,2 Poistot muutos % 2011/2012 5,0 Poikkeamat määrärahoissa ja tavoitteiden toteutumisessa sekä syyt niihin: Poikkeamat Liikunta- ja urheilualueen menot Kaavatiet Poikkeamisten syyt Aikainen syystalvi 2012 näkyi liikunta-alueiden menoissa Poikkeuksellisen luminen kevättalvi aiheutti normaalia enemmän lumenajoa ja polanteen poistoa Hyvinvointitoimenpiteet: - Liikenneväylien ja piha-alueiden päivittäinen liikennöitävyys turvallista - Viheralueiden hoitosuunnitelman mukaisilla toimenpiteillä luodaan viihtyisyyttä ympäristöön suunnitelmallisesti, vuonna 2012 suunnitelma tehtiin Paavolan kaava-alueelle, 2013 on vuorossa Revonlahden kaava-alue. - Uimarantojen ja leikkikenttien käyttö turvallista: kunto tarkastetaan säännöllisesti ns. omavalvontana, alueet siivotaan ja huolletaan säännöllisesti - rakentamis- ja korjaustöiden yhteydessä ympäristö muutetaan mahdollisuuksien mukaan esteettömäksi - leikkikenttien ja lähiliikunta-alueiden suunnittelussa ja rakentamisessa huomioidaan monikäyttöisyys (esim. lapset, työikäiset, seniorit, koulukäyttö, ympäristöopetus) - Liikunta-alueiden ylläpito mahdollistaa kuntoliikunnan eri kylillä - ympäristön hoidon töissä mukana työllistämistuella palkattuja, harjoittelijoita, kuntouttavassa työtoiminnassa ja muissa työllistämis- ja aktivointitoimenpiteissä olevia henkilöitä. Tavoitteena on tarjota heille mielekästä työtä ja sen kautta aktivoida heidät takaisin työelämään ja/tai opiskelemaan

87 86 JÄTEHUOLTO Toiminta-ajatus: Jätehuollon toiminta-ajatuksena on järjestää kuntalaisille jätelain mukaista jätteiden vastaanottoa ja jatkokäsittelyä erityyppisille jätteille. Jätehuollon toiminta-alueeseen kuuluu jäteneuvonta, Huumolan kaatopaikan ylläpito, asuinkiinteistöjen ongelmajätteiden ja hyötyjätteiden vastaanotto ja jatkokäsittelyyn toimittaminen sekä lakiin perustuva romuajoneuvojen siirtäminen ja hävittäminen. Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2012 Kiinteistökohtaisesti hyötyjätteen vastaanoton lisääminen. Toteutuminen (mittarit, arviointi) Kaatopaikalle tullut jätemäärä pieneni edellisestä vuodesta. Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2012 Toteuma 2012 Poikkeama +yli/-ali Henkilöstö / htv 0,09 0,09 Nettokustannukset euroa/asukas 3,79 11,56 7,77 Kaatopaikkoja kpl 1,0 1,0 Hyötyjätepisteitä kpl 8 8 Onglmajäte vast.ottopist. Kpl 4 4 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut Talous: TP 2011 TA muutokset Toteuma 2012 Poikkeama +yli/-ali Toimintatulot muutos % 2011/ ,1 Toimintamenot muutos % 2011/ ,5 Toimintakate muutos % 2011/ ,0 Sisäiset tulot muutos % 2011/ ,3 Sisäiset menot muutos % 2011/2012-0,8 Poistot muutos % 2011/ ,2

88 87 Poikkeamat määrärahoissa ja tavoitteiden toteutumisessa sekä syyt niihin: Poikkeamat Käyttöomaisuuden myyntitappiot ,39 euroa ei oltu ennakoitu Jätevero valtiolle Poistot euroa Poikkeamisten syyt Jätevitonen Oy:n lopetus euroa ennakoitua suurempi menoerä. Lisäpoisto Huumolan kaatopaikkakustannuksista euroa Hyvinvointitoimenpiteet: - Jätehuoltojärjestelmässä mahdollistetaan kiinteistökohtainen jätteiden hyötykäyttö (mm. energiajätteen erilliskeräily) - Kyläkohtaiset hyötyjätteen keräilypisteet - Jätehuoltomääräyksillä ohjeistetaan koko kunnan jätehuoltoa. - KIINTEISTÖT Toiminta-ajatus: Kiinteistönhoidon tehtävänä on hoitaa ja huoltaa Siikajoen kunnan omistamaa kiinteistökantaa. Kiinteistönhoito tuottaa kiinteistöpalvelua, rakennusteknistä huoltoa ja LVISA- huoltoa ja käyttäjille oheispalveluja. Yleisenä tavoitteena on, että kiinteistöjen sisäolosuhteet ja kunto ovat tarkoituksenmukaiset ja tyydyttää käyttäjien tarpeet. Kiinteistönhuolto tuottaa kiinteistöihin ja kaukolämpölaitoksiin ympärivuorokautisen varallaolo päivystyksen. Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2012 Kiinteistönpidon lakisääteisten tehtävien hoitaminen Kiinteistöjen tarkoituksenmukainen käyttö Avoimuus ja vuorovaikutus Kiinteistönhoidon mitoitus Toteutuminen (mittarit, arviointi) Kiinteistöjen huoltoa ja korjaustoimia suoritettiin säännöllisesti. Käytännössä kaikki kunnan omistamat kiinteistöt olivat tarkoituksenmukaisessa käytössä. Ns. Päkkilän kiinteistön purkaminen Siikajoenkylällä aloitettiin yhteistyössä Siikajokiseura ry:n kanssa. Avoimuutta ja vuorovaikutusta pyritty lisäämään kiinteistön käyttäjien ja kiinteistöhuollon välillä. Mitoitustyöt aloitettiin 2012 ja se jatkuu vuoden 2013 puolelle.

89 88 Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2012 Toteuma 2012 Poikkeama +yli/-ali Henkilöstö / htv 7,3 6,8 0,5 Nettotulo euroa/asukas 31,75 84,63 31,75 Kunnan om. Käytössä kiint. Kpl 29,0 29,0 Vuokralle annettuja kiinteistöjä kpl Teollisuustiloja kpl 1 1 Osakehuoneistoja kpl 2,0 2,0 Paloasemia kpl 3,0 3,0 Metsää ha 806,0 806,0 Satamia kpl 4,0 4,0 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut Talous: TP 2011 TA muutokset Toteuma 2012 Poikkeama +yli/-ali Toimintatulot muutos % 2011/2012 4,7 Toimintamenot muutos % 2011/ ,6 Toimintakate muutos % 2011/ ,7 Sisäiset tulot muutos % 2011/2012 9,0 Sisäiset menot muutos % 2011/ ,1 Poistot muutos % 2011/2012-1,2 Huomioitavaa: - Kiinteistönhoidossa ja kaukolämpölaitosten käyttötehtävissä on yhteinen päivystysrengas ja yhteistyötä henkilöstön käytössä, joka on taloudellinen toimintatapa Hyvinvointitoimenpiteet: - Kiinteistöillä ylläpidetään tarkoituksenmukaisia olosuhteita, huomioiden talousarviossa valtuuston hyväksymät talouden reunaehdot - Kiinteistötoiminnassa mukana työllisyysvaroilla ja kuntouttavassa työtoiminnassa olevia henkilöitä

90 89 ENERGIAHUOLTO Toiminta-ajatus: Kaukolämpötoiminnan perusajatuksena on toimittaa luotettavasti edullista lämpöä toiminta-alueen liikekiinteistöille, teollisuustuotantoon, asuinkiinteistöihin ja kunnan omassa palvelukäytössä oleviin kiinteistöihin. Lämmöntoimitusvarmuus pidetään korkealla tasolla kaikilla lämmöntoimituksen osaalueilla. Kaukolämpölaitoksia on kolmessa eri taajamassa: Paavola, Ruukki ja Siikajoenkylä. Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2012 Luotettava lämmöntoimittaja. Ruukin peruskorjatun lämpölaitoksen käyttöönottaminen. Toteutuminen (mittarit, arviointi) Lämmöntoimituksissa ei ollut sopimusasiakkaita haittaavia katkoksia. Ruukin peruskorjattu lämpölaitos otettiin käyttöön vuodenvaihteessa 2011/2012. Käyttöönotto on sujunut hyvin, lämpölaitoksen hoitohenkilöstö on koulutettu. Ensimmäisen käyttöönottovuoden kokemuksen jälkeen lämpölaitoksen peruskorjaus on todettu onnistuneeksi. Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2012 Toteuma 2012 Poikkeama +yli/-ali Henkilöstö / htv 2,2 2,2 Nettotulo euroa/asukas 48,13 50,04 1,91 Myyty lämpömäärä MWh/vuosi , , ,0 Sopimusasiakkaiden määrä kpl Lämmitettävien rak. Tilavuus m Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut

91 90 Talous: TP 2011 TA muutokset Toteuma 2012 Poikkeama +yli/-ali Toimintatulot muutos % 2011/ ,6 Toimintamenot muutos % 2011/ ,1 Toimintakate muutos % 2011/ ,7 Sisäiset tulot muutos % 2011/ ,8 Sisäiset menot muutos % 2011/2012 3,9 Poistot muutos % 2011/ ,0 Hyvinvointitoimenpiteet: Toimitetaan lämpöenergiaa kiinteistöille ja teollisuustuotantoon läpi vuoden luotettavasti MUU TOIMINTA Toiminta-ajatus: Muu toiminnan kohtaa käytetään ns. läpilaskutuspaikkana. Laskutetaan ulkopuolelle myytävästä palvelusta, (esim. Yrityspuisto Oy:lle). Laskutetaan myös kunnan omia investointihankkeita, esim. jos hanke saa valtionapua. Vuoden 2012 suurimmista rakennushankkeista voidaan mainita terveyskeskuksen rakentaminen, Gumeruksen päiväkotitilat ja Ruukin alakoulun suunnittelu ja toteuttamisen aloitus. Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2012 Rakennushankkeiden hallittu hoitaminen suunnitteluvaiheesta valmistumiseen. Toteutuminen (mittarit, arviointi) Aloitettiin Ruukin terveysaseman rakentaminen, hanke valmistuu kesäkuussa Revonlahden päiväkodin laajentaminen toteutettiin olemassa oleviin tiloihin muutostyönä. Ruukin alakoulun suunnittelutyö jatkui, peruskorjaus käynnistyy kesäkuussa Alakoulun väistötilasuunnittelu jatkui Aravataloille. Gumeruksen päiväkodin suunnittelu jatkui, peruskorjaushanke käynnistyy keväällä 2013.

92 91 Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2012 Toteuma 2012 Poikkeama +yli/-ali Henkilöstö / htv 0,5 0,5 Nettokustannukset euroa/asukas 3,63 3,64 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut Talous: TA Toteuma Poikkeama TP 2011 muutokset yli/-ali Toimintatulot muutos % 2011/ ,4 Toimintamenot muutos % 2011/2012 5,7 Toimintakate muutos % 2011/ ,9 RAKENNUSVALVONTA Toiminta-ajatus: Rakennushankkeiden rakennusluvat käsitellään joustavasti lakien, asetuksen ja rakennusjärjestyksen mukaisesti rakennuspaikan olosuhteet huomioiden. Ympäristövalvonta hoidetaan lain ja asetusten mukaisesti. Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2012 Rakennus- ja ympäristöluvat. Terveellinen, viihtyisä ja turvallinen elinympäristö. Toteutuminen (mittarit, arviointi) Normaalin rakennusluvan käsittelyaika n. 2 viikkoa. Rakennus- ja ympäristöluvan hakuvaiheessa määritetty hankkeiden laatutaso ja rakennusaikainen valvonta lakien ja asetusten mukaisesti.

93 92 Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2012 Toteuma 2012 Poikkeama +yli/-ali Henkilöstö / htv Nettokustannukset euroa/asukas 13,7 12,27 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut Talous: TA Toteuma Poikkeama TP 2011 muutokset yli/-ali Toimintatulot muutos % 2011/ ,5 Toimintamenot muutos % 2011/2012 0,2 Toimintakate muutos % 2011/ ,6 Sisäiset tulot muutos % 2011/2012 Sisäiset menot muutos % 2011/ ,3 Poistot -359 muutos % 2011/2012 Hyvinvointitoimenpiteet: Rakennus- ja ympäristölupavaiheessa käydään hankkeen suunnitelmat huolellisesti läpi ja varmistetaan, että hankkeissa on huomioitu terveellisyys-, viihtyisyys- ja turvallisuusasiat YMPÄRISTÖNHUOLTO Toiminta-ajatus: Ympäristönhuoltoa hoidetaan lakien ja asetusten mukaisesti. Toiminta-alue käsittää Siikajoen vesistön yhteistarkkailun ja Alhonmäen suljetun kaatopaikan pohjavesien tarkkailun. Tavoitteiden toteutuminen Siikajoen veden laatu. Keskeiset tavoitteet 2012 Toteutuminen (mittarit, arviointi) Tutkimustulosten mukaan veden laatu pysynyt aikaisempien vuosien tasolla.

94 93 Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2012 Toteuma 2012 Poikkeama +yli/-ali Henkilöstö / htv Nettokustannukset euroa/asukas 0,53 1,82 1,29 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut Talous: TA Toteuma Poikkeama TP 2011 muutokset yli/-ali Toimintatulot muutos % 2011/ ,0 Toimintamenot muutos % 2011/ ,7 Toimintakate muutos % 2011/ ,5 Sisäiset tulot muutos % 2011/2012 Sisäiset menot muutos % 2011/2012 Poistot muutos % 2011/2012 Poikkeamat määrärahoissa ja tavoitteiden toteutumisessa sekä syyt niihin: Poikkeamat Alhonmäen kaatopaikan tarkkailusuunnitelma Pohjavesien ja soravarojen selvityshanke POSKI Poikkeamisten syyt Tarkkailusuunnitelma piti päivittää ja hyväksyttää Ely-keskuksessa. Kunta ja Vesiyhtiö mukana ns. POSKI hankkeessa, jossa selvitetään pohjavesialueilla olevat soravarat (Ely-keskuksen ja kuntien yhteishanke, EU avusteinen hanke) Hyvinvointitoimenpiteet: - Seurantatutkimuksilla varmistetaan, että vesistöt ovat turvallisia käyttää.

95 INVESTOINNIT, VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT MÄÄRÄRAHAT, TOTEUMA JA PERUSTELUOSA 94

96 95

TILINPÄÄTÖS 2011 TOIMINTAKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS 2011 TOIMINTAKERTOMUS SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TILINPÄÄTÖS 2011 TOIMINTAKERTOMUS Valtuusto hyväksynyt..2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2011 Kunnanjohtajan katsaus 3 Näköpiirissä

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA. Kuva: Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

SIIKAJOEN KUNTA. Kuva: Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SIIKAJOEN KUNTA Kuva: Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Valtuusto hyväksynyt 11/12/2013 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 11.12.2013 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt // 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Valtuusto hyväksynyt 20/12/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnan visio 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 1 Siikajoki on itsenäinen vireä kunta, joka toimii aktiivisesti seutukunnallisena kehittäjänä. Yritystoimintaa tuetaan aktiivisesti ja se on moni-ilmeistä modernista maataloudesta innovatiiviseen huipputeknologiaan.

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA. Kuva: Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

SIIKAJOEN KUNTA. Kuva: Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SIIKAJOEN KUNTA Kuva: Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Valtuusto hyväksynyt / /2013 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 11.12.2013 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 1 Siikajoki on itsenäinen vireä kunta, joka toimii aktiivisesti seutukunnallisena kehittäjänä. Yritystoimintaa tuetaan aktiivisesti ja se on moni-ilmeistä modernista maataloudesta innovatiiviseen huipputeknologiaan.

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Kunnanhal itus 30.3.2015 Valtuusto 17.6.2015

Tilinpäätös 2014 Kunnanhal itus 30.3.2015 Valtuusto 17.6.2015 Tilinpäätös 2014 Kunnanhallitus Valtuusto 30.3.2015 17.6.2015 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen kunnan toiminnassa ja taloudessa 1 1.2.1

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. Kunnanvaltuusto

Tilinpäätös 2014. Kunnanvaltuusto Tilinpäätös 2014 Kunnanhallitus 30.3.2015 Kunnanvaltuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen kunnan toiminnassa ja taloudessa 1 1.2.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

Siikajoen kunta TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015-2017. Valtuusto hyväksynyt 10 / 12 2014

Siikajoen kunta TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015-2017. Valtuusto hyväksynyt 10 / 12 2014 1 Siikajoen kunta TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015-2017 Valtuusto hyväksynyt 10 / 12 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 10.12.2014 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 4 1. YLEISPERUSTELUT

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2014

Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2014 Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2014 Sisällys 1 Olennaiset tapahtumat Kiteen kaupungin toiminnassa ja taloudessa vuonna 2014... 4 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 1.2 Kiteen kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Tammelan kunta TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2009

Tammelan kunta TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2009 Tammelan kunta TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2009 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAMMELAN KUNNAN TOIMINNOT JA TALOUDEN HOITO... 1 1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 1.2 VALTUUSTOTASON ARVIOINTI... 3 1.3 KUNNAN HALLINTO...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2012 Kunnanhallitus 6.5.2013 Kunnanvaltuusto. 2013

TILINPÄÄTÖS 2012 Kunnanhallitus 6.5.2013 Kunnanvaltuusto. 2013 TILINPÄÄTÖS 2012 Kunnanhallitus 6.5.2013 Kunnanvaltuusto. 2013 Sisällysluettelo 1. TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 4 2. TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 4 3. TOIMINTAKERTOMUS... 5 3.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset...

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 KUNNANVALTUUSTO 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Kunnan henkilöstö 5 1.4. Yleinen

Lisätiedot

Tammelan kunta TILINPÄÄTÖS

Tammelan kunta TILINPÄÄTÖS Tammelan kunta TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2010 Tammelan kunta Tilinpäätös 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAMMELAN KUNNAN TOIMINNOT JA TALOUDEN HOITO... 1 1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 1.2 VALTUUSTOTASON ARVIOINTI...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 VUOLIJOEN KUNTA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2005 2 3 TOIMINTAKERTOMUS 2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Yleinen taloudellinen kehitys 7 1.4. Oman

Lisätiedot

Tammelan kunta TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2007

Tammelan kunta TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2007 Tammelan kunta TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAMMELAN KUNNAN TOIMINNOT JA TALOUDEN HOITO... 3 1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 1.2 VALTUUSTOTASON ARVIOINTI... 6 1.3 KUNNAN HALLINTO...

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012

Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012 Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 4 2. TOIMINTAKERTOMUS... 4 2.1. Toimintakertomuksen pakolliset ja suositeltavat asiat... 4 2.2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2014. Kunnanhallitus 30.3.2015 94. Tarkastuslautakunta 2.6.2015 39. Kunnanvaltuusto 15.6.2015 33

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2014. Kunnanhallitus 30.3.2015 94. Tarkastuslautakunta 2.6.2015 39. Kunnanvaltuusto 15.6.2015 33 TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2014 Kunnanhallitus 30.3.2015 94 Tarkastuslautakunta 2.6.2015 39 Kunnanvaltuusto 15.6.2015 33 JOHDANTO... 4 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 4 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 5 2.1 Tasekirja...

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2013

NOUSIAISTEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2013 NOUSIAISTEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanhallitus 31.3.2014 SISÄLLYS 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 5 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 9 1.3 Yleinen ja oman

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 17.6.2013 98 Liite 17. Kaupunginvaltuusto 17.6.2013 TASEKIRJA 2012

Kaupunginvaltuusto 17.6.2013 98 Liite 17. Kaupunginvaltuusto 17.6.2013 TASEKIRJA 2012 Kaupunginvaltuusto 17.6.2013 98 Liite 17 Kaupunginvaltuusto 17.6.2013 TASEKIRJA 2012 1 Johdanto... 1 2 Tilinpäätöskokonaisuus... 1 2.1 Tilinpäätöstä koskevat säännökset... 1 2.2 Tilinpäätöksen sisältö...

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulu Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 1 Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25

Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25 Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25 TILINPÄÄTÖS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.1

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1 TILINPÄÄTÖS 2012 Tasekirja Tilinpäätös 2012 1 Sisältö 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 3 1.1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

Liite 1 Kaupunginhallitus 31.03.2015 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

Liite 1 Kaupunginhallitus 31.03.2015 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 Liite 1 Kaupunginhallitus 31.03.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013. Kunnanhallitus 31.3.2014 92. Tarkastuslautakunta 3.6.2014 12. Kunnanvaltuusto 25.6.2014 22

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013. Kunnanhallitus 31.3.2014 92. Tarkastuslautakunta 3.6.2014 12. Kunnanvaltuusto 25.6.2014 22 TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013 Kunnanhallitus 31.3.2014 92 Tarkastuslautakunta 3.6.2014 12 Kunnanvaltuusto 25.6.2014 22 JOHDANTO... 4 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 4 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 5 2.1 Tasekirja...

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2014. Kunnanhallitus 30.3.2015 94. Tarkastuslautakunta X.X.2015 XX. Kunnanvaltuusto XX.X.2015 XX

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2014. Kunnanhallitus 30.3.2015 94. Tarkastuslautakunta X.X.2015 XX. Kunnanvaltuusto XX.X.2015 XX TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2014 Kunnanhallitus 30.3.2015 94 Tarkastuslautakunta X.X.2015 XX Kunnanvaltuusto XX.X.2015 XX JOHDANTO... 4 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 4 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 5 2.1 Tasekirja...

Lisätiedot