HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2009 374. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus AIKA klo 14:15-18:20 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 244 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastaminen Ilmoitusasiat Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Kainuun maakunta -kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen 249 Toimitusjohtaja- ja isännöintipalvelujen myynti Kiinteistö Oy Ahmahakalle 250 Avustusmääräraha Kiinteistö Oy Ahmahakalle Talas -työllistämishankkeeseen osallistuminen Avustushakemus, Hyrynsalmen Vanhustentaloyhdistys ry Avustushakemus, Museoyhdistys Sodan ja Rauhan Rata Ry 254 Avustushakemus, Hyrynsalmen kirkonkylän kyläyhdistys Asiakirjoista perittävien maksujen taksa Sisäisen kopiohinnaston vahvistaminen Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma vuoteen Edustajan nimeäminen Kiinteistö Oy Hyrynsalmen Virastotalon ylimääräiseen yhtiökokoukseen 259 Asunto Oy Kiviöntaidon syysyhtiökokoukseen edustajan nimeäminen 260 Kunnanjohtajan vuosiloman vahvistaminen

2 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ AIKA klo 14:15-18:20 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kemppainen Tapani 14:15-18:20 puheenjohtaja Toivanen Osmo 14:15-18:20 varapj. Hankkila Liisa 14:15-18:20 jäsen Heikkinen Aira 14:15-18:20 jäsen Heikkinen Mira 14:15-18:20 jäsen Heikkinen Pertti 14:15-18:20 jäsen Keränen Taisto 14:15-18:20 jäsen Mulari Reetta 14:15-18:20 jäsen Niskanen Markku 14:15-18:20 jäsen Pesola Leila 14:15-18:20 jäsen Kemppainen Esa 14:15-16:35 kv:n puheenjohtaja Romppainen Mirja 14:15-18:20 kv:n II varapj. Keränen Heimo 14:15-18:20 kunnanjohtaja, esittelijä Heikkinen Tuula 14:15-18:20 pöytäkirjanpitäjä POISSA Bäckman Markku kv:n I varapj. ALLEKIRJOITUKSET Tapani Kemppainen Puheenjohtaja Tuula Heikkinen Pöytäkirjanpitäjä Heimo Keränen Pöytäkirjanpitäjä 253 KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Hyrynsalmi Pertti Heikkinen Taisto Keränen

3 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on nähtävänä kunnanviraston hallinto-osastolla viraston aukioloajan. Tuula Heikkinen, hallintosihteeri

4 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 244 Kokouskutsu ja esityslista on postitettu kunnanhallituksen jäsenille Kunnanhallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kuusi jä sen tä, pu heenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on saapu villa. Kunnanhallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Todettiin.

5 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus Pöytäkirjan tarkastaminen KH 245 Toimielimen pöytäkirjaan merkitään hallintosäännön 6 :n kohdan c mu kai se na laillisuustietoina merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta. Pöytäkirja on tarkastettava joko heti tai seuraavassa kokouksessa tai kullakin kerralla valitun kahden jäsenen toimesta. Mikäli tarkastaja ei hyväksy pöytäkirjaa, se on tarkistettava seuraavassa kokoukses sa. Kunnanhallitus päättää, että kunnanhallituksen pöytäkirjan tar kas taa vuo rollaan kaksi kunnanhallituksen jäsentä sukuni men mu kai sessa aakkosjärjestyksessä. Aakkosjärjestyksen mukaan tarkastusvuorossa ovat jäsenet Pertti Heikkinen ja Taisto Keränen ja varalla Reetta Mulari ja Markku Niskanen. Päätös: Kunnanhallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Pertti Heikkisen ja Taisto Keräsen ja varalle Reetta Mularin ja Markku Niskasen.

6 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat KH 246 Kunnanhallituksen saapunut posti ajalla liit teen 1 mu kaan. Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tie toonsa saatetuksi. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

7 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset KH 247 Hallintosäännön 7 :n mukaan viranomaisen tekemät päätökset on tie do tettava otto-oikeutta käyttävälle viranomaiselle neljän päivän ku lues sa pöytäkirjan tarkastamisesta tai päätöksen tekemisestä. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään 14 päi vän kuluessa tiedoksisaannista. Tämä ei koske niitä henkilöstöasioi ta, joissa toimen- tai viranhaltijalla on ehdoton oikeus tai lain perus teella eivät ole julkisia tietoja. Kokouspöytäkirjat: - Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Viranhaltijapäätökset : Kunnanjohtaja Henkilöstöpäätökset / Henkilöstökoulutus, palkallinen virkavapaa, Huotari Arja / Virkamatka palkallinen, Oikarinen Pekka / Virkamatka palkallinen, Oikarinen Pekka Hankintapäätökset - ei päätöksiä Yleiset päätökset - ei päätöksiä Kehityspäällikkö - ei päätöksiä Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ja päättää, ettei pöytäkirjoihin merkittyjä päätöksiä siirretä kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

8 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus Kainuun maakunta -kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen 580/00.001/2009 KH 248 Kuntien ja maakunnan välisissä perussopimuksen mukaisissa neuvotteluissa Puolangalla sovittiin perussopimuksen muuttamisesta seuraavaa: 1.Sosiaali- ja terveysministeriön ja opetusministeriön valtionosuuksiin liit ty vän oma ra hoi tus osuu den ja kaminen: Vuodelle 2010 tuleva valtionosuusuudistus vaikeuttaa kuntien maksuosuuksien laskentaa. Jotta perussopimuksen rahoituspykälää voidaan soveltaa vuoden 2010 maksuosuuksien laskentaan, on pystyttävä erottamaan toisistaan ns. yhden putken malliin sisältyvät STM:n ja OPM:n valtionosuudet ja kunnan omarahoitusosuus. Neuvottelun tulos: Kuntaneuvottelu hyväksyi yksimielisesti, että vuoden 2010 alusta lukien STM:n valtionosuus erotetaan yhden putken mallista vähentämällä kunkin kunnan STM:n laskennallisista kustannuksista omarahoitusosuus, jo ka lasketaan OPM:n ja STM:n laskennallisten kustannusten suh teessa. 2. Kunnallisverotulon laskeminen kiinteällä prosentilla (verotyökalu): Neuvottelun tulos: Kuntaneuvottelu hyväksyi yksimielisesti, että vuoden 2010 alusta lukien perussopimusta muutetaan siten, että kunnallisverotulot lasketaan kiinteästi 19,25 veroprosentin mukaan. Kiinteistöverot lasketaan vuoden 2010 alusta lukien kiinteänä kiinnittäen ne vuoden 2009 painotettuihin keskiarvoihin. 3. Peruspalveluiden valtionosuuden harvan asutuksen lisäosa: Vuoden 2010 valtionosuusuudistuksessa peruspalveluiden valtionosuuteen tulee uusi elementti erityisen harvan asutuksen kunnille. Neuvottelun tulos: Kaikki kunnat Ristijärveä lukuun ottamatta hyväksyivät, että harvan asutuksen lisäosa otetaan mukaan kunnan maksuosuutta määrättäessä. Neuvottelussa kunnat ja Kainuun maakunta -kuntayhtymän edustajat hyväksyivät samalla vetoomuksen maakuntavaltuustolle, että palveluja kehittäessään Kainuun maakunta -kuntayhtymän tulee huomioida haja-asutusalueiden palvelutarve erityisesti erityisen har van asutuk sen valtionosuuden tuoman lisärahoituksen johdosta. 4. Järjestelmän muutosta koskevat tasaukset (siirtymätasaus): Valtionosuusuudistukseen 2010 liittyy järjestelmätasaus, jolla mahdolliset kuntakohtaiset järjestelmämuutoksen vaikutukset nollataan.

9 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Neuvottelun tulos: Kuntaneuvottelu hyväksyi, että järjestelmän muutosta koskeva tasaus otetaan mukaan kunnan maksuosuutta määrättäessä. Järjestelmä- siirtymätasaukset lasketaan STM:n ja OPM:n kesken laskennallisten kustannusten suhteessa. 5. Verovähennysten kompensaatio ja kompensaatiokorjaus: Neuvottelun tulos: Kuntaneuvottelu hyväksyi yksimielisesti, että verovähennysten kompensaatio ja kompensaatiokorjaukset otetaan mukaan kunnan maksuosuutta määrättäessä. Lisätietoja asiasta kunnanjohtaja, puh Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Kainuun maakunta -kuntayhtymän perussopimukseen liitteen 2 mukai set muutokset. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

10 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus Toimitusjohtaja- ja isännöintipalvelujen myynti Kiinteistö Oy Ahmahakalle KH 249 Hyrynsalmen kunnan ja Kiinteistö Oy Ahmahakan välillä on käyty neuvotteluja toimitusjohtaja- ja isännöintipalvelujen tuottamisesta Kiinteistö Oy Ahmahakalle vuosina 2010 ja Lisätietoja antaa kunnanjohtaja puh Kunnanhallitus päättää, että elinkeinopalve lut myy toimitusjohtaja- ja isännöintipalvelut Kiinteistö Oy Ahmaha kalle vuosina eurolla / vuosi. Kunnanhallitus an taa kunnanjohtajalle oikeuden neuvotella ja alle kirjoittaa so pi mus toi mitusjohtaja- ja isännöintipalvelujen myynnistä Kiinteistö Oy Ahma hakalle vuosina Myyntitulo kirjataan elinkeino palveluiden myyntituloihin. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi. Esa Kemppainen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

11 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus Avustusmääräraha Kiinteistö Oy Ahmahakalle KH 250 Kiinteistö Oy Ahmahaka on yhtiöittämässä Ahmarivin rivitalot 5 kpl (30-huoneistoa) asunto-osakeyhtiöksi. Kiinteistö Oy Ahmahaka myy rivitalot perustettavalle asunto-osakeyhtiölle. Kiinteistö Oy Ah mahaka kirjaa huoneistojen myynnistä n euron myyntitap pion. Hyrynsalmen kunta sitoutuu kattamaan myyntitappiot v välisenä aikana. Lisätietoja antaa kunnanjohtaja p Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se varaa vuo sien talousarvioon eu ron suu rui sen avustus määrä rahan Kiinteistö Oy Ahmahakalle myyn titappioiden kattamiseen. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi. Esa Kemppainen ja Osmo Toivanen poistuivat kokouksesta esteellisinä tämän asian käsittelyn ajaksi.

12 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus Talas -työllistämishankkeeseen osallistuminen KH 251 Suomussalmen kunta on jättänyt TE-keskukseen oheismateriaalin mukaisen hakemuksen TALAS-työllisyyshankkeesta ajalle Hankkeel la py ri tään ke hit tä mään työl li syy den hoitoa sekä integroimaan eri toi mi jat (työ hal lin to, sosiaa litoi mi ja hankkeet) työvalmennuskokonai suu dek si. Hank keel la luo daan pysyvän työval mennuksen toiminta malli sekä selvite tään sosi aalisen yrityksen toi mintamahdollisuuksia Suo mus salmen, Hy rynsal men ja Puolangan alueella. Hankehakemuksen jättämisen jälkeen Suo mussalmen kunta on esittämässä TE-keskukselle, et tä hank keen toi minta-aluetta laajen netaan Hy ryn sal men ja Puo lan gan kuntien alu eelle. Hankkeen kohderyhmänä on vaikeasti työllistyvät, maahanmuuttajat, vajaakuntoiset ja syrjäytymisvaarassa oleva nuoret. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa kaikkein vaikeimmin työllistyvien henkilöiden toiminta- ja työkykyä lisäämällä työelämään ja yhteiskuntaan osallistumista tukevaa toimintaa, selvittää pysyvän työvalmennustoiminnan eri osapuolien yhteistyöedellytykset, kehittää välityömarkkinoi den toimintaa sekä yritys- ja yhteistyön kehittämisalueena on koko Kainuu. Hankkeen kustannukset ovat kolmen vuoden ajalta oheismateriaalin mu kaan alustavasti euroa, josta Suomussalmen kunnan osuus on euroa ( euroa/vuosi), Puolangan kunnan osuus (6478 euroa/vuosi) ja Hy ryn sal men kunnan osuus eu roa (6157 euroa/vuosi). Toimijana hankkeessa voi olla myös muu taho kuin alueen kunta. Talas-hankehakemusta on esitelty Hyrynsalmen Vanhustentalo yhdistys ry:n vuosikokouksessa Kokouksessa päätettiin että mikäli Talas -hanke käynnistyy, Hyrynsalmen Vanhustentalo yhdistys ry on hankkeen hyrynsalmelainen toimija. Yhdistyksen päätös edel lyt tää, että Hyrynsalmen kunta avustaa yhdistystä maksa malla hank keen kuntarahaosuuden. Lisätietoja asiasta hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus päättää, että Hyrynsalmen kunta osallistuu Suomussal men kun nan hal lin noi maan Talas -työllistämishankkeeseen ja esit tää kun nan val tuus tol le, et tä se va raa vuo sien talousarvioon 6200 euron määrärahan/vuosi kuntarahoitusosuutta varten. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

13 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus Avustushakemus, Hyrynsalmen Vanhustentaloyhdistys ry 563/20.203/2009 KH 252 Hyrynsalmen Vanhustentaloyhdistys ry:n puheenjohtaja kirjoittaa: "Hyrynsalmen Vanhustentaloyhdistys ry hakee kunnalta toiminnallista avustusta vuodelle euroa. Yhdistyksen nykyinen toiminta on ollut pääasiassa vain asuntojen vuokrausta. Ensi vuonna on tarkoitus käynnistää virkistys yms. toimintaa jäsenyhteisöjen kanssa yhteistoiminnassa. Yhdistyksen taloudellinen tilanne tällä hetkellä ai mahdollista muuta toimintaa kuin vuokrauksen. Maksoimme Aran lainaa pois euroa koska se oli 7,9 %:n korolla." Lisätietoja asiasta kunnanjohtaja, puh Kunnanhallitus päättää, että se ei esitä kunnanvaltuustolle varattavaksi vuoden 2010 talousarvioon toiminta-avustusmäärärahaa Hyryn sal men vanhustentalo yhdistykselle. Kunnanhallitus ilmoittaa päätöksen pe rusteluna seuraavaa: Kunnanhallitus esittää vuoden 2010 ta lous arvi oon et tä Hy ryn sal men kun ta maksaa Hy rynsal men van hus tenta lo yh dis tyk sen puo lesta Ta las -hank keen kuntarahaosuuden (6.200 euroa/vuosi). Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

14 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus Avustushakemus, Museoyhdistys Sodan ja Rauhan Rata Ry 608/22.228/2009 KH 253 Museoyhdistys Sodan ja Rauhan Rata Ry kirjoittaa Hyrynsalmen kunnalle: "Pyydämme kohteliaammin, että Hyrynsalmen kunta myöntäisi avustusta Museoyhdistys Sodan ja Rauhan Rata Ry:n toimintaan. Yhdistys on perustettu vuonna 2009 ja sen toiminta-ajatuksena on kehittää toimintaa rautatien ympärille sekä kerätä tietoa rautatien vaikutuksesta Hyrynsalmen kehitykseen. Hyrynsalmella sijaitsi asema-alu eella sodan aikana Saksan armeijan varastoalue. Hyrynsalmelta ra ta jat kui kenttäratana Kuusamoon ja sieltä edelleen. Yhdistys on neuvotellut Hyrynsalmen asema-alueen ostamisesta sitä tällä hetkellä hallinnoivalta Senaattikiinteistö Oy:ltä jonka kanssa on päästy alustavasti sopimukseen. Yhdistys on anonut hankkeeseen myös Leader-rahoitusta jota on yhdistykselle myönnetty euroa. Yhdistys hakee Hyrynsalmen kunnalta avustusta euroa, jotta alueen hankinta saadaan päätökseen sekä toiminnan kehit täminen vuoden 2010 kesää ajatellen käyntiin." Hankesuunnitelma ym. avustushakemuksen liitemateriaali on jaet tu oheis ma te ri aalina. Hyrynsalmen kunta rahoittaa Kainuun naisyrittäjyys Leader ohjel maa talo usarviovuosittain euron kuntarahaosuudella. Lisätietoja asiasta kunnanjohtaja, puh Koska Hyrynsalmen kunta rahoittaa Kainuun naisyrittäjyys Leader ohjelmaa talousarviovuosittain euron kuntaosuudella, kunnanhallitus päättää, et tä se ei esi tä vuo den 2010 ta lous ar vi oon avus tusmäärärahaa Mu seo yh dis tys So dan ja Rauhan Rata ry:lle. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi. Reetta Mulari, Liisa Hankkila, Tapani Kemppainen ja Tuula Heikkinen poistuivat kokouksesta esteellisinä tämän asian käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä tässä asiassa toimi Heimo Keränen.

15 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus Avustushakemus, Hyrynsalmen kirkonkylän kyläyhdistys 514/20.203/2009 KH 254 Hyrynsalmen kirkonkylän kyläyhdistys ry kirjoittaa: " Kirkonkylän kyläyhdistys on peruskorjaamassa urheilutalo Iskua hyrynsalmelaisten ky lätaloksi erilaisten avustusten turvin, jossa kunta laisten talkootyön osuus on ollut merkittävä. Talon korjauksen luon teeseen kuuluu, et tä vanhasta tehdään/korjataan vanha käyttökun toinen talo, jossa hy rynsalmelaiset saavat kokoontua ja tuntea talo omakseen. Talolle tu lee olemaan suuri sosiaalinen tilaus, sillä olem me hakemassa RAY:ltä ja Kainuun Liikunnalta liikunnallista toiminta tukea. Toimin ta-ajatuksena on järjestää eri ikäryhmille säännöllistä kokoontumista liikunnan merkeissä, poistaa epäluuloja ja lisätä veto voimaisuutta yhdessäololla. Kateuskin siinä hälvenee!" Kyläyhdistys pyytää Hyrynsalmen kuntaa osallistumaan hankkeen avustamiseen 5000 euron rahalahjoituksen muodossa, että tulevana lämmityskau tena talo pysyisi lämpimänä. Lahjoitus tulee tukemaan kaikkia toi mintoja talon sisällä ja ulkona. Samalla kyläyhdistys sitoutuu anta maan kunnalle maksuttoman käyttöoikeuden eri toiminnoille." Lisätietoja asiasta kunnanjohtaja, puh Kunnanhallitus päättää esittää vuoden 2010 talousarvioon elinkei noja matkailutoimen vastuualueelle 3500 eu ron avustusmäärära han myönnettäväksi Hyrynsalmen kirkonkylän kyläyhdistykselle Ur heilutalo Iskun ylläpitoon/lämmitykseen. Avustuksen myöntäminen edellyttää, että Hyrynsalmen kunta ja hyrynsalmelaiset urheiluseurat saa vat käyttää urheilutalon tiloja maksutta liikuntatapahtumiin. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi. Mira Heikkinen poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi.

16 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus Asiakirjoista perittävien maksujen taksa KH 255 Julkisuuslain 34 :n mukaisesti viranomaisen asiakirjoista tiedon esille hakemisesta voidaan periä siitä aiheutuneita kustannuksia vastaava maksu. Maksuista päätettäessä on otettava huomioon, etteivät ne saa vaarantaa julkisuusperiaatteen toteutumista. Viranomaisen on määri teltävä asiakirjakopioista ja tulosteista perittävät maksut etukäteen ja julkaistava ne myös yleisessä tietoverkossa. Asiakirjalla tarkoitetaan pöytäkirjanotetta, asiakirjajäljennöstä, digitaalista kuvaa tai muuta vastaavaa. Asiakirjan antamista koskevia määräyksiä sovelletaan myös tietojen antamiseen tulosteena, teknisen käyttöyhteyden avulla, muiden sähköisesti tai siihen verrattavalla tavalla sekä tietojen antamiseen viranomaisen tietopalveluna. Maksun enimmäismääräksi suositellaan ns. omakustannushintaa, ellei sitä ole lainsäädännöllä rajoitettu. Sen tarkoitus on kattaa asiakirjan, jäljennöksen tai otteen antamisesta aiheutunee kustannukset, joten esimerkiksi itse asian valmistelusta ja käsittelystä kunnalle aiheutuneita kustannuksia ei saa sisällyttää lunastusmaksuun. Maksuissa voi olla kuntakohtaisia eroja. Julkisuuslain 34 :n mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun: - asiakirjasta annetaan tietoa suullisesti - asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi - sähköisesti tallennettu asiakirja lähetetään sähköpostitse - asiakirjan antaminen kuuluu viranomaisen neuvonta-, kuulemistai tiedotusvelvoitteen piiriin - asiakirjan antamisesta ei erityisen lain tai asetuksen mukaisesti tule periä lunastusta Kuntaliitto on yleiskirjeessään esittänyt seuraavan sisältöisen mallin asiakirjojen lunastamisesta: Tavanomaisena tietojen antamisena pidetään sellaisen asiakirjan kopion tai tulosteen antamista, joka on kokonaan julkinen tai josta salassa pidettävät osat ovat vaivatta poistettavissa. Asiakirjan on oltava lisäksi yksilöitävissä ja löydettävissä viranomaisen käytössä olevan asiakirjaluokittelun ja asiakirjan tunnisteen avulla tai sähköisesti yllä pidetyn rekisterin hakutoimintojen avulla. Tavanomaisesta tiedon antamisesta kopiona tai tulosteena määrätään sivukohtainen maksu. Erityistoimenpiteitä vaativia ovat lähinnä tilanteet, joissa asiakirjan esille haku ei ole mahdollista edellä kuvatuilla tavanomaisilla keinoilla. Jos pyydetty asiakirja-aineisto on laaja tai - pyydettyjen asiakirjojen määrästä riippumatta - siinä on paljon asiakirjan eri osissa salas-

17 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ sa pidettävää tietoa, asiakirjan tuottaminen annettavaan muotoon voi vaatia tavanomaista enemmän työtä. Erityistoimenpiteitä vaativia ovat lisäksi tilanteet, joissa tarvitaan erityisiä automaattisen tietojenkäsitte lyn haku-, yhdistely- ja tulostusominaisuuksia. Erityistoimenpiteitä vaativista töistä suositellaan perittäväksi kiinteä maksu, joka on por rastettu tiedonhaun vaativuuden ja siihen käytetyn työtuntien mää rän mukaan. Kiireellisenä hakuna pidetään alle kahden työpäivän sisällä tapahtuvaa tiedon toimittamista. Perusmaksun korottamisen määräämisessä tulisi kuitenkin noudattaa asianomaisen työyksikön työtilanteeseen liittyvää harkintaa. Hallintopalveluissa on valmisteltu esitys asiakirjamaksutaksaksi. Kunnanhallituksen johtosäännön 9 :n mukaan kunnanhallitus ratkaisee asiat, jotka koskevat maksuja ja niiden yksityiskohtaisia perusteita. Lisätietoja asiasta hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 3 olevan asiakirjoista perittäviä lunas tuk sia ja mak suja koskevan taksan ja määrää taksan voimaantulo ajaksi Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

18 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus Sisäisen kopiohinnaston vahvistaminen KH 256 Hallintopalveluissa on valmisteltu uusi Hyrynsalmen kunnan sisäisten ko pioi den hinnasto. Hinnaston mukaisesti laskutetaan kopiokuluista lukien. Lisätietoja asiasta hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus vahvistaa sisäisen kopionhinnaston liitteen 4 mukaise na. Hin nasto tu lee voimaan lukien. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

19 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma vuoteen 2012 KH 242 Kuntalain 65 :n mukaan kunnanvaltuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ja taloussuunnitelma vähintään kolmeksi vuodeksi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudel li set tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laa dittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turva taan ja sen edellyt tämät määrärahat osoitetaan. Lisäksi talousar viossa ja -suunnitel massa on päätettävä niistä toimenpiteistä, joilla edellisten vuosien alijäämät katetaan suunnittelukaudella. Kunnanhallitus on antanut talousarvion valmisteluohjeen hallintokunnille; ja samalla se on käsitellyt kunnan säästöohjelmaa, jossa on yksityiskohtaisesti käsitelty eri säästökohteita. Talousarvion suunnittelun lähtökohtana on ollut pyrkiä menokehityksessä lähes nollakasvuun huolimatta Kainuun maakunta kuntayhtymälle maksettavien maksuosuuksien noin 3 %:n kasvuennusteesta. Oheisaineistona on talousarviolaskelmaluonnos ja budjettiraami. Lisätietoja asiasta antaa kunnanjohtaja p ja hallintosihteeri Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi tämän hetkisen talousarvion ja taloussuunnitelman raamin ja valmistelutilanteen, sekä antaa mahdolli sia oh jei ta jatkovalmisteluun. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi ja antoi ohjeet talousarvion jatkovalmisteluun. KH 257 Esityslistan oheisaineistona on jaettu Talousarvio vuodelle 2010 ja ta loussuunnitelma vuoteen Hyrynsalmen kunnan talousarvioesityksen toi mintakate vuodeksi 2010 on noin 16,3 milj.. Arvioidut verotulot 7,1 milj. ja valtionosuu det 9,8 milj. riittävät vuosikatteen nostami seen 0,42 milj. posi tiivi seksi. Talousarvio on poistojenkin jäl keen vielä 0,01 milj. ylijää mäinen. Kunnanhallitus hyväksyy esityk sen Hy ryn sal men kun nan ta lousarvioksi vuodelle 2010 ja talous suunni tel mak si vuo sil le ja esittää sen kunnan valtuuston hy väk syttä väksi. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

20 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Esa Kemppainen poistui kokouksesta klo tämän asian käsittelyn aikana.

21 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus Edustajan nimeäminen Kiinteistö Oy Hyrynsalmen Virastotalon ylimääräiseen yhtiökokoukseen KH 258 Kiinteistö Oy Hyrynsalmen Virastotalon ylimääräinen yhtiökokous pidetään joulukuussa Yhtiökokouksessa hyväksytään vuoden 2010 talousarvio. Lisätietoja asiasta antaa kunnanjohtaja p Kunnanhallitus nimeää kunnanjohtajan Kiin teistö Oy Hyrynsalmen virastotalon yhtiökokousedustajaksi. Päätös: Kunnanhallitus nimesi kunnanjohtajan ja varalle hallintosihteerin Kiinteistö Oy Hyrynsalmen virastotalon yhtiökokousedustajaksi.

22 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus Asunto Oy Kiviöntaidon syysyhtiökokoukseen edustajan nimeäminen KH 259 Asunto Oy Kiviöntaidon syysyhtiökokous pidetään keskiviikkona klo alkaen kunnantalolla. Kokouksessa käsitellään mm. talousarvio vuodelle 2010 ja yhtiövastikkeiden määrääminen vuodelle Kunnanhallitus nimeää edustajansa Asunto Oy Kiviöntaidon pidettävään syysyhtiökokoukseen. Päätös: Kunnanhallitus nimesi Asunto Oy Kiviöntaidon syys yh tiökokoukseen edustajaksi kunnanrakennusmes tari Rai mo Heikki sen.

23 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus Kunnanjohtajan vuosiloman vahvistaminen KH 260 Kunnanjohtaja pyytää, että kunnanhallitus vahvistaa hänen vuosilomansa väliseksi ajaksi. Koska kunnanjohtaja on esteellinen toimimaan tässä asiassa esittelijänä, kunnanhallitus käsittelee asian kunnanhallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, puh , Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi. Kunnanhallitus vahvisti kunnanjohtajan vuosilomaksi väliseksi ajaksi.

24 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA Kokouspvm Pykälät VALITUSOSOITUS Kunnanhallitus MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska pää tös koskee vain valmistelua tai perusteet täytäntöönpanoa. Pykälät , , 257 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätök siin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 249, 255, HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomai nen ja -ai ka Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Hyrynsalmen kunta Kunnanhallitus Laskutie Hyrynsalmi Pykälät 249, 255, Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

25 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuk- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta va litusaika sen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Oulun hallinto-oikeus Isokatu 4, PL 189, Oulu Kunnallisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät Pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusaika päivää Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valituskirjelmä Valitusasiakir jojen toimitta minen Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun valituskirjelmän laatijan nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoi tettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisem min toimitettu viranomaisille. Asiamiehen on liitettävä tarvittaessa valtakirja (HLL 21 ). Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasia kirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan

26 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ HAKEMUSOSOITUSOHJE HANKINTA-ASIOISSA Asian saattaminen markkinaoikeuden tutkittavaksi Kansalliset kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa asia voidaan saattaa markkinaoikeuden tutkittavaksi. Asianosainen voi saattaa hankintapäätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Hakemus markkinaoikeudelle on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä ja sen perusteluista sekä ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Asiakirja katsotaan saadun tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä. Hakemuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen sekä hankinta-asia, jota hakemus koskee. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava hakemus. Hakemukseen on merkittävä hakijan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero. Hakemukseen on liitettävä: - päätös, johon muutosta haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä - asiakirjat, joihin vedotaan - valtakirja, mikäli käytetään asiamiestä EU- kynnysarvon alittavat ns. tekniset peruspalvelut Erityisalojen hankintalain tarkoittamissa teknisiä peruspalveluja (vesi-, energia-, liikenne- ja postipalvelut) koskevissa hankinnoissa markkinaoikeuden toimivalta alkaa vasta EU- kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa. Valituskielto Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen. Markkinaoikeuden yhteystiedot Postiosoite: PL 118, Helsinki Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3, Helsinki puh faksi

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144 Kunnanhallitus 08.04.2009 AIKA 08.04.2009 klo 10:00-11:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 96 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2009 335. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2009 335. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2009 335 Kunnanhallitus 03.11.2009 AIKA 03.11.2009 klo 14:15-16:45 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 219 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 235

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 235 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 235 Kunnanhallitus 23.06.2009 AIKA 23.06.2009 klo 14:15-16:45 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 58. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 58. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 58 Kunnanhallitus 23.03.2010 AIKA 23.03.2010 klo 14:00-17:10 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 67. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 67. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 67 Kunnanhallitus 24.02.2009 AIKA 24.02.2009 klo 10:00-12:10 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2012 336

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2012 336 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2012 336 Kunnanhallitus 06.11.2012 AIKA 06.11.2012 klo 13:15-16:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64 Kunnanvaltuusto 09.06.2009 AIKA 09.06.2009 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 67 37

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 212. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 212. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 212 Ympäristölautakunta 18.12.2008 AIKA 18.12.2008 klo 18:00-21:10 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 112 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 44. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 44. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 44 Kunnanhallitus 01.03.2011 AIKA 01.03.2011 klo 14:00-16:20 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 23.01.2014 AIKA 23.01.2014 klo 18:30-20:47 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 35. Kunnantalo, Kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 35. Kunnantalo, Kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 35 Ympäristölautakunta 22.04.2009 AIKA 22.04.2009 klo 17:30-19:30 PAIKKA Kunnantalo, Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 38

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 38 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 38 Kunnanhallitus 12.02.2013 AIKA 12.02.2013 klo 12:00-15:35 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 125

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 125 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 125 Kunnanhallitus 21.04.2015 AIKA 21.04.2015 klo 14:00-17:36 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 77 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 1

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 Ympäristölautakunta 29.04.2010 AIKA 29.04.2010 klo 18:15-20:18 PAIKKA Kunnahallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 236

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 236 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 236 Kunnanhallitus 27.08.2013 AIKA 27.08.2013 klo 12:00-18:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 152 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 1

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 Kunnanvaltuusto 28.02.2011 AIKA 28.02.2011 klo 13:00-13:30 PAIKKA Ukkohalla, Hallan Saagan kokoustila KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117 Sivistyslautakunta 07.08.2013 AIKA 07.08.2013 klo 18:30-19:36 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 37. Kunnantalo, Kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 37. Kunnantalo, Kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 37 Ympäristölautakunta 17.02.2011 AIKA 17.02.2011 klo 18:15-20:03 PAIKKA Kunnantalo, Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 226

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 226 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 226 Kunnanhallitus 17.06.2014 AIKA 17.06.2014 klo 14:00-16:29 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 216. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 216. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 216 Ympäristölautakunta 10.12.2009 AIKA 10.12.2009 klo 17:30-19:52 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kunnanhallitus 14.01.2014 AIKA 14.01.2014 klo 14:00-17:35 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 62. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 62. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 62 Ympäristölautakunta 28.05.2009 AIKA 28.05.2009 klo 17:30-19:15 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Kunnanhallitus 15.01.2013 AIKA 15.01.2013 klo 13:15-14:33 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 165

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 165 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 165 Ympäristölautakunta 01.11.2012 AIKA 01.11.2012 klo 17:30-20:45 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 90 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 124. Kunnantalo, Kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 124. Kunnantalo, Kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 124 Ympäristölautakunta 06.10.2011 AIKA 06.10.2011 klo 17:30-19:10 PAIKKA Kunnantalo, Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 66 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 36

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 36 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 36 Ympäristölautakunta 27.03.2014 AIKA 27.03.2014 klo 18:30-19:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot