EURAJOEN KUNTA Tilinpäätös 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EURAJOEN KUNTA Tilinpäätös 2012"

Transkriptio

1 EURAJOEN KUNTA Tilinpäätös 2012

2 1 TOIMINTAKERTOMUS 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Kunnanjohtajan katsaus Maailmantalouden kasvu hidastui vuoden 2011 alkupuolella ja kasvun hidas vaihe jatkuu vielä ainakin vuoden Kasvun hidastumisen taustalla ovat hallitusten elvytystoiminnan päättyminen, julkisten talouksien vakauttamistarpeet sekä yksityisen kysynnän hauraus. Maailman BKT:n kasvu palaa vuonna 2013 noin 4 prosenttiin kasvun painopisteen ollessa edelleen kehittyvissä talouksissa. Suomessa kansainvälisen kysynnän heikkous ja viennin rakennemuutos alensivat vientiä vuonna Vuonna 2013 vienti päässee hitaaseen kasvuun epävarmuuden vähetessä euroalueella ja vientikysynnän piristyessä myös muualla maailmassa. Kuluttajien kokema epävarmuus lisääntyi selvästi vuoden 2012 aikana. Yksityinen kulutus kasvoi 1,5 % vuonna Vuonna 2013 yksityisen kulutuksen kasvu jää vaatimattomaksi. Kulutuskysyntää rajoittaa ennen muuta reaalitulojen heikko kehitys. Työllisten määrä kasvoi vuonna 2012 huolimatta talouskasvun supistumisesta. Kun tuotanto ei kasva, merkitsee tämä tuottavuuden heikentymistä. Yritysten hyvä kannattavuustilanne on mahdollistanut työvoiman pitämisen töissä pahojen päivien yli. Inflaatio oli 2,8 % vuonna 2012, mutta vuonna 2013 inflaation odotetaan hidastuvan 2,2 prosenttiin. Merkittävin inflaatiota hidastava tekijä on alhainen korkotaso. Heikentyneet kasvunäkymät heijastuvat suoraan julkisen talouden rahoitusasemaan. Tulevien sopeutustoimien ansiosta alijäämä saattaa kuitenkin vuonna 2013 pienentyä. Kuntien alijäämä syvenee verotulojen kasvun hidastumisen seurauksena. Kuntien veroprosenttien korotukset tulevat kuitenkin vuonna 2013 hieman kompensoimaan veropohjan kasvun hidastumista. Kuntien investoinnit eivät kasva, mutta kulutusmenot kasvat ikärakenteen muutoksen seurauksena. Vuonna 2013 kuntien alijäämiksi arvioidaan 0,6 % suhteessa kokonaistuotantoon, jolloin lainakannan kasvu tulee jatkumaan. Eurajoen rahoitusasema säilyi vuonna 2012 edellisvuoden tasolla. Tilapäisesti Eurajoella yli 6 kk työskennelleitten osuuden pieneneminen on vaikuttanut veropohjaan ja sitä kautta vuosikatteeseen merkittävästi. Eurajoen kunta on silti kertomusvuonna voinut panostaa kunnan kehittämiseen talouden tasapainon vaarantumatta. Kunnan investoinnit suhteessa asukaslukuun olivat kuntien keskimääräistä tasoa isommat. Suhteellinen velkaantuneisuusprosentti oli 27,75 kun se vuonna 2011 oli 33,08 prosenttia. Kunnan omavaraisuusaste on 83,46 prosenttia. Molemmat tunnusluvut ovat parempia kuin keskimäärin koko maassa, Satakunnassa tai kuntakoon mukaan laskettuna. Kertomusvuoden investointimenot kohdistuivat pääosin Palvelukeskus Jokisimpukan perusparannukseen ja laajennukseen sekä tie-, vesi- ja jätevesiverkon parantamiseen. Eurajoen kunnan perustehtävänä on edistää jäsentensä hyvinvointia ja kestävää kehitystä kunnallistalouden tasapainosta huolehtien. Kun kuntatalouden tasapainoa ei ole vaarannettu, on jatkossakin mahdollista kohdentaa vähintään vuosikatteen suuruiset investoinnit asumiseen ja arjen sujumiseen kuntastrategian mukaisesti. Julkisella taloudella on myös oltava kyky rahoittaa sosiaalietuudet ja hyvinvointipalvelut kaikissa olosuhteissa häiriöttömästi. Julkinen talous on kestävällä pohjalla, jos menojen rahoitus ei johda liialliseen velkaantumiseen tai verojen korotuksiin, joilla on haitallinen vaikutus rahoituspohjan kehitykseen. Eurajoella on varauduttava ikärakenteen muutoksen voimakkaaseen vaikutukseen kunnan menoihin. Harri Hiitiö, kunnanjohtaja

3 2 1.2 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET Yleistietoja Eurajoen kunnasta Perustettu 1869 Etäisyydet Asukasluku 5924 Turku 105 km Pinta-ala 643,78 km 2 Helsinki 240 km Asukastiheys 9,1 Tampere 125 km Kalleusluokka II Pori 35 km Tulovero-% 18 Valtuuston poliittiset voimasuhteet Suomen Keskusta 11 SDP 9 Kokoomus 3 PS 1 VAS 3 Krist. dem. Vihreät Yhteensä 27 valtuutettua. Hallinnollinen asema Lounais-Suomen AVi Hovioikeuspiiri Käräjäoikeus Kihlakunta Maaoikeuspiiri Sotilaspiiri Veropiiri Satakunnan maaseutuelinkeinopiiri Varsinais-Suomen ELY Sairaanhoitopiiri Työvoimapiiri Vaasa Satakunnan Rauman kihlakunta Pirkanmaan-Satakunnan maanmittaustoimisto Satakunnan sotilaspiiri Satakunnan verotsto Satakunta Rauman seudun TE-keskus

4 3 Toimielinorganisaatio Tilivelvolliset toimielimet ja viranhaltijat tulosalueittain: Toimielin Tulosalue Viranhaltija Kunnanhallitus Yleishallinto Hallintojohtaja/kunnanjohtaja Talous- ja hlöstöhallinto Kunnanjohtaja Kunnan kehittäminen Hallintojohtaja Yhteistoimintaelimet Kunnanjohtaja Keskitetyt menot Hallintojohtaja Pelastustoimi Kunnanjohtaja Tarkastuslautakunta Tarkastustoimi Kunnanjohtaja Keskusvaalilautakunta Vaalit Hallintojohtaja Sosiaalilautakunta Päivähoito Päivähoidon johtaja Vanhustenhuolto Vanhustyönjohtaja Muu sosiaalitoimi Sosiaalijohtaja Toimeentuloturva Sosiaalijohtaja Terveydenhuolto Sosiaalijohtaja Koululautakunta Peruskoulutus Yhteiskoulun rehtori Keskiasteen koulutus Yhteiskoulun rehtori Aikuiskoulutus Yhteiskoulun rehtori Kirjasto- ja kultt.ltk Kirjastotoimi Kirjastonjohtaja Kulttuuritoimi Kulttuurisihteeri Liikunta- ja nuorisoltk Liikuntatoimi Liikuntasihteeri Nuorisotoimi Nuorisosihteeri Tekninen lautakunta Kunnallinen liiketoiminta Kunnaninsinööri Yhdyskuntatekninen huolto Kunnaninsinööri Kiinteistöhuolto Kunnanrakennusmestari Siivoustoimi ja ruokahuolto Ruokapalv.- ja toimitilapääll. Ympäristölautakunta Ympäristötoimi Rakennustarkastaja

5 4 1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Yleinen taloudellinen kehitys Vuonna 2012 kokonaistuotanto ei Suomessa kasvanut lainkaan. Vuoden 2013 BKT:n kasvuksi on ennustettu 0,5 % ja kasvun arvioidaan perustuvan kotimaiseen kysyntään ja nettovientiin. Maailmantalouden kasvu alkoi hidastua vuonna 2011 ja kasvun hidas vaihe jatkuu vuonna Kasvun painopiste on edelleen kehittyvissä talouksissa. Ulkoisen ympäristön heikkoudella tulee olemaan merkittävä vaikutus Suomen talouteen seuraavien vuosien aikana. Työllisyys kehittyi 2012 hyvin suhteessa tuotantoon. Työllisyys tulee kuitenkin vuonna 2013 supistumaan. Työllisten määrä vähenee 0,3 % vuonna 2013 ja työttömyysaste kohoaa 8,1 prosenttiin. Kuluttajahintojen muutos oli 2,8 % vuonna Vuonna 2013 tulevien veronkorotusten vaikutus inflaatioon on 0,7 % ja vuosi-inflaatioksi ennustetaan 2,2 %. Oman talousalueen kehitys Satakunnan talouden kehitys synkkeni vuonna Teollisuuden liikevaihto supistui, mutta teollisuuden eri haaroilla kehitys vaihteli suuresti. Erityisesti teknologiateollisuus ja vienti sukelsivat. Palvelualojen kasvu jatkui. Talouden tulevaisuuden näkymät ovat vaisut. Satakunnassa työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi 1300:lla vuonna Työttömien osuus työvoimasta oli vuodenvaihteessa 12,2 %. Avoimet työpaikat vähenivät vuoden aikana Satakunnassa 200:lla. Väheneminen koski kaikkia toimialoja. Eurajoella työttömiä työnhakijoita oli vuodenvaihteessa 282, mikä on 19 enemmän, kuin vuosi sitten. Työttömyysaste Eurajoella oli 10,3 %. Satakunnan väestötilanne kehittyy edelleen epäedullisesti. Satakunnan väkiluku on pienentynyt vuodesta 1993 vuoteen 2012 noin henkilöllä. Satakunnan seitsemän pienimmän kunnan yhteenlaskettu asukasmäärä on miltei sama kuin Satakunnan vuosien väestötappio. Eurajoen väkimäärä on viimeisen kymmenen vuoden aikana kasvanut 160 hengellä. Oman kunnan toiminnan ja talouden kehitys Eurajoen kunnan työttömyysaste nousi 9,5 prosentista 10,3 prosenttiin. Henkikirjoitettu väestö oli vuoden alussa henkeä ja vuoden lopussa Eurajoen kunnan verotulot olivat 30,6 milj. euroa eli 7,1 milj. euroa arvioitua pienemmät. Kiinteistöveron osuus verotuloista oli 12,5 milj. euroa eli samansuuruinen, kuin talousarviossa arvioitiin. Yhteisöveron tuotto oli talousarvion mukainen1,8 milj. euroa. Kunnallisverotulojen muutos edelliseen vuoteen oli -7,5 %, yhteisöverojen muutos -6,0 %, kiinteistöveron muutos +28,9 % ja kokonaisverotulojen muutos +0,9 %. Eurajoen kunnan käyttötalouden valtionosuudet olivat 7,8 milj. euroa. Kunnan tunnusluvuista vuosikate oli 6,6 milj. euroa ylijäämäinen. Edellisenä vuonna vuosikate oli 5,2 milj. euroa ylijäämäinen. Kassan riittävyys oli vuoden vaihteessa 146 päivää, edellisenä vuonna 249 päivää. Kassavaroja oli vuoden lopussa 19,7 milj. euroa. Kunnan omavaraisuus- % nousi 80,9:stä 83,46:teen. Kunnan lainakanta väheni 0,7 milj. euroa ja oli vuoden lopussa 4,3 milj. euroa. Kunnan suhteellinen velkaantuneisuus- % laski 33,08:sta 27,75:een. Eurajoen kunnan tilikauden tulos osoittaa 4,366 milj. euroa ylijäämää ja tilikauden ylijäämä poistoeron muutoksen jälkeen osoittaa 4,369 milj. euroa ylijäämää.

6 5 1.4 Kunnan henkilöstö Henkilöstön lukumäärä esitetään henkilöstötilinpäätöksessä. Henkilöstökulut ilmoitetaan liitetiedoissa. 1.5 Kunnan sijoitukset Kassanhallinnassa on kyse rahoituksen riittävyydestä maksuihin ja varojen sijoittamisesta tuottavasti ja turvallisesti. Lyhyen aikavälin kassanhallintaan vaikuttavat pankkitilit, rahoitustoiminnot, myynti- ja ostoreskontra, palkat ja muut päivittäiset menot. Pitkän aika-välin kassanhallintaan vaikuttavat mm. investoinnit ja vieraan pääoman maturiteetit. Kunnan on tärkeää säilyttää päivittäinen maksuvalmius kaikissa oloissa. Rahoituskriisin aikana vahvan kassan merkitys korostui. Suuret investoinnit ja sijoitus-ympäristön epävarmuus 2012 edellyttivät kassavaroilta normaalia suurempaa likvidisyyttä. Joulukuun lopussa kunnan likviditeettitilanne oli kuitenkin jo normaali. Kunnalla oli välittömästi käytettävissä 4,7 me:n kassavarat ja rahoitusjärjestelyt. Ostovelkojen määrä vuoden vaihteessa oli 3,1 me ja myyntisaamisten määrä 0,6 me. Kassaylijäämiä oli sijoitettuna rahoitusarvopapereihin 15,0 me. Kuluvan vuoden investoinnit voidaan toteuttaa kassavaroin. Pitkäaikaisia lainoja erääntyy 0,9 me vuodessa. Posivan 4,1 me:n lainan lisäksi lainoja rahoituslaitoksilta oli 0,1 me. Täyden valtakirjan omaisuudenhoitosopimukset on solmittu Op-Pohjola ryhmän, Eurajoen Säästöpankin sekä Taaleritehdas omaisuudenhoitopalvelun kanssa. Kunnanvaltuusto on vahvistanut sijoitustoiminnan perusteet. 1.6 Kunnan strategian toteutuminen Elinvoima Rauman Seudun Kehitys Oy:n omistajakunnat ovat päättäneet hoitaa elinkeinotoimen tehtävät uudella tavalla. Seudun kunnat ovat ottaneet elinkeinoasioiden hoitamisessa itsenäisemmän roolin. Eurajoen kunta on palkannut vuoden 2011 alusta oman yrityskehittäjän. Uusyritysneuvonnasta vastaa Yrityspalvelu Enter. Yhteistyö seudun kuntien kesken jatkuu, mutta toimintaympäristön muuttumisen vuoksi yhteistyölle on haettu uudenlaisia toimintamalleja ja toteuttamistapoja. VT 8 yhteysvälihankkeen toteuttamista on edistetty yhdistämällä kunnan osayleiskaavoitus välillä Kirkonkylä-Lapijoki tiehallinnon yleis- ja tie-suunnitteluun Eurajoen osalta. Kunnalla on ollut edustus VT 8 Eurajoen ohikulkutien sekä ohjaus- että hankeryhmässä. Eurajoen ohitustien osalta yleissuunnitelmat ovat valmiit. Yhteysvälin kehittäminen sisältyy valtioneuvoston liikennepoliittisen selonteon kehittämisohjelmaan vuosille Kokonaisuudessaan 210 me:n hankkeesta voidaan toteuttaa osa noin 100 me:lla. Eurajoen kunta edesauttaa omilla toimenpiteillään loppuosan toteutumista. Eurajoen kunnan aloitteesta perustettu maakunnallinen OL4 edunvalvonta-työryhmä tuotti ja jakoi informaatiota päättäjille, eri sidosryhmille ja kuntalaisille Eurajoen valmiuksista OL4:n rakentamiselle. Eduskunta hyväksyi TVO:n periaatepäätös-hakemuksen neljännen ydinvoimalaitosyksikön rakentamiseksi Olkiluotoon.

7 6 Posivan hakemus käytetyn polttoaineen loppusijoittamiseksi hyväksyttiin niin ikään. Posiva on jättänyt rakentamislupahakemuksen loppusijoituslaitokselle. Laitosalueella on lainvoimaiset maankäyttösuunnitelmat. Yritys- ja asuntorakentamisen kannalta kaavoitettua maata on riittävästi. Kirkonkylä- Lapijoki välillä on jatkettu osayleiskaavan laatimista sekä keskustan ja teollisuusalueen asemakaavojen tarkistukset ja laajennukset ovat vireillä. Kaava-alueiden ulkopuoliseen asuinrakentamiseen on kunnassa suhtauduttu myönteisesti. Elinkeinotoimikunta on jatkanut Eurajoen elinkeino-ohjelman täytäntöönpanoa. Palvelut Terveydenhuollon toimiva lähipalveluverkko on turvattu liittymällä Keski-Satakunnan Terveydenhuollon Kuntayhtymän jäseneksi alkaen. Luvia on liittynyt kuntayhtymän jäseneksi alkaen. Kunta on luovuttanut perusterveydenhuollon ja eräiden sosiaalipalveluiden järjestämisvastuun ko. yhteistoiminta-alueelle. Kuntarakennelain ja sotejärjestämislain säätäminen tulevat aiheuttamaan selkeän uhan terveydenhuollon palveluverkon toimivuudelle. Kunnanvaltuusto on tehnyt päätöksen Eurajoen kuulumisesta Porin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen ja samalla hyväksynyt yhteistoimintasopimuksen ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta yhteistoiminta-alueella lukien. Vastaavanlainen sopimus ympäristö-suojelutehtävien hoidosta tuli voimaan Eurajoen ympäristösuojelutehtäviä hoitaa ympäristösuojelusihteeri Mari Kallio. Hän toimii myös Eurajoen kunnan terveys-tarkastajana. Kunnanvaltuusto päätti , että Eurajoen kunta liittyy Rauman seudun maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueeseen. Yhteistoiminta-alueen muita kuntia ovat Eura, Harjavalta, Kokemäki, Nakkila, Rauma ja Säkylä. Kunnan sisällä on ylläpidetty, suunniteltu ja johdettu palvelutoimintoja niin, että ne tukevat toimintaperiaatteita, strategiaa, tyydyttävät kuntalaisten ja muiden sidosryhmien tarpeita, tuottavat lisäarvoa ja tukevat muutosta. Kunnan talous- ja henkilöstöhallinnan palvelut on lukien tuottanut Kuntapalvelut Taloustuki Oy. Seutukeskus Oy Häme ja Kuntapalvelut Taloustuki Oy ovat fuusioituneet KuntaPro Oy:ksi. Henkilöstö Eurajoen kunta osallistuu 23 muun kunnan kanssa Kunta HR 2017 verkosto- ja kehitysohjelmaan, jonka tarkoituksena on uudistaa tapaa hallita ja johtaa henkilöstövoimavaroja kunnassa. Kuntatalous Vuosikate on taannut perustehtävän toteutumisen 1,24 % keskimääräistä alemmalla verokannalla. Vuosikate ja aikaisempien tilikausien rahoitusylijäämät kattoivat investointien omarahoitusosuuden. Omavaraisuusaste ja vieraan pääoman hoitokyky on hyvä. Kunnalla on hyvät taloudelliset resurssit strategiseen kehittämiseen sekä kyky kohdata suhdannevaihtelut ja väestörakenteen muutos.

8 7 1.7 Hallintokuntien tulosindikaattorit HALLINTO- JA TALOUSTOIMI Vaikuttavuus Tavoite: Hyvin toimiva sähköinen rekrytointiprosessi Mittari: Kuntarekryn käyttöönotto vuonna Kysely hallintokunnilta rekrytointiprosessin sujuvuuden lisääntymisestä. Toteutuma: Kuntarekry otettiin käyttöön toukokuussa ja ensimmäiset rekrytointi-ilmoitukset laitettiin ohjelmaan Hallintokuntien rekrytointien tekijöille lähetettyyn kyselyyn saaduissa vastauksissa tuotiin esiin sähköisen prosessin sujuvuus ja prosessiin kuluneen työajan käytön vähentyminen huomattavasti, yhteenvedon tekemisen ja viestien lähettämisen helppous. Kaikista hakijoista saadaan samat ja yhdenmukaiset tiedot. Sähköisen rekrytointiprosessin edut korostuvat mitä enemmän hakemuksia on. Osalla rekrytointiohjelman opettelu hidasti vielä rekrytoinnin suorittamista. Sähköinen rekrytointi yhdenmukaistaa eri hallintokuntien prosessit ja tehostaa toimintaa. Talous ja resurssit Tavoite: Rekrytointiohjelman määräraha talousarvioon Mittari: Vanhan ja uuden prosessin kuvaus ja niihin käytetty aika Toteutuma: Vuoden 2012 talousarvioon varattiin määräraha ohjelman käytön kouluttamiseen ja käyttäjäkohtaisiin käyttöoikeusmaksuihin. Rekrytointiprosessi ja vaiheisiin käytetty aika on kuvattu. Uudessa sähköisessä prosessissa työajan käyttö tehostuu monessa vaiheessa: - työpaikkailmoitus välittyy samalla myös muihin ilmoituskanaviin verkossa, ei enää erillistä ilmoittamista - kaikkien hakijoiden vastattava samoihin pakollisiin kysymyksiin. Ei enää jälkikäteistä tietojen tarkistamista hakijoilta. Rekrytoinnin edistymistä voi seurata ohjelmasta. - hakemuksista saadaan suoraan ohjelmasta yhteenvetoraportti, johon tulostuu kaikilta hakijoilta samat kohdat. Vie aikaa n. 5 min ja yhteenvetoon otettavien kriteerien muuttaminen tai lisääminen kestää vain hetken. Ohjelma laskee mm. työkokemukset yhteenvetoon ja virheet vähenevät. Aiemmin yhteenvedot on tehty manuaalisesti ja tähän käytetty aika hakemusten määrästä riippuen tunneista jopa päiviin. - Kun valinta on suoritettu, ohjelman kautta lähetetään ilmoitus muutoksenhakuohjeineen kaikille hakijoille yhtäaikaisesti, ei enää kirjeitä postitse. - Henkilöstöhallinnon tarpeisiin saadaan ohjelmasta suoraan tiedot rekrytointien määrästä vuoden aikana Rakenteet ja prosessit Tavoite: Rekrytointiprosessin siirtyminen sähköiseen järjestelmään. Sähköinen työtapa omaksuttu organisaatiossa. Mittari: Vuonna 2012 vakinaisen henkilöstön rekrytointiprosesseista 50 % hoidetaan ohjelman kautta siitä lähtien, kun ohjelma on otettu käyttöön. Toteutuma: Vuoden 2012 toukokuun jälkeen rekrytoitiin kahdeksan vakinaista henkilöä, joista seitsemän rekrytointi tehtiin sähköisen ohjelman kautta. Lisäksi ohjelman kautta tehtiin seitsemän määräaikaisen työntekijän rekrytointi.

9 8 Henkilöstön aikaansaantikyky Tavoite: Kuntarekry-ohjelman pää- ja vastuukäyttäjien osaamisen kehittäminen Mittari: Ohjelman käyttöönottaneiden yksiköiden ja koulutukseen osallistuneiden pää- ja vastuukäyttäjien määrä on 100 %. Toteutuma: Kaikki hallintokunnat ovat ottaneet ohjelman käyttöön ja ohjelmaa työkalunaan käyttäville esimiehille on järjestetty koulutukset 10. ja sekä erikseen sijaisrekrytointikoulutus koulu- ja sosiaalitoimen esimiehille. Lisäksi pääkäyttäjät ovat yhdessä vastuukäyttäjien (esimiesten) kanssa tehneet ensimmäiset rekrytoinnit. SOSIAALILAUTAKUNTA PÄIVÄHOITO Vaikuttavuus Tavoite: Lasta koskevat yksilölliset tavoitteet toteutuvat asteikolla 1-5 vähintään 3.2. Päivähoitoon ollaan tyytyväisiä asteikolla 1-5 vähintään 4. Molemmissa mittarina TAK-arviointi. Toteuma: TAK-arvio: Lasta koskevat yksilölliset tavoitteet toteutuneet: 3,88. Päivähoitoon ollaan tyytyväisiä: 4,40. Prosessien sujuvuus Tavoite: Yli 2-vuotiaille lapsille tehdään 100 %:sti varhaiskasvatussuunnitelma, jossa määritellään yksilölliset tavoitteet. Toteuma: Toteutunut 100 % lomakkeen palauttaneiden osalta. Tuottavuus ja taloudellisuus Tavoite: Asiakkuuksien segmentointi. Palveluprosessien tuotteistaminen. Toteuma: Päivähoidon prosessien kuvaaminen IMS-toimintajärjestelmään on alkanut v Aikaansaantikyky Tavoite: Vastuuhenkilöiden osaamista vahvistetaan asiakkuuksien johtajiksi. Toteuma: Päivähoidon prosessien kuvaaminen IMS-toimintajärjestelmään on alkanut v IMS-toimintajärjestelmässä määritellään vastuuhenkilöt. Perhepäivähoidon mobiiliohjelma on toteutettu v. 2012: perhepäivähoitaja on aiempaa kiinteämmin osana päivähoidon palveluprosessia, mm. laskutusta. Asiakkuuksien johtamiskoulutusta on järjestetty koko sosiaalitoimen henkilöstölle ja VANHUSTENHUOLTO Vaikuttavuus Tavoite: Yksilön RAVA-indeksi pysyy ennallaan (mittari mittaa toimintakykyä ja avuntarvetta) Tavoitetaso: vähintään 60 % yksikön asiakkaista Toteuma: Karpalo 53,3 %, Suvanto 26,7 %, Vanhainkoti 56,0 %, Kotipalvelu 60,5 %, keskiarvo; 49,1 %

10 9 Prosessien sujuvuus Tavoite: Asiakas- ja omaiskysely: Koettu hyvinvointi ja toimintakyky. Tavoitetaso: Keskiarvo vähintään 3,75 (asteikko1-5) Toteuma: Karpalo 3,85, Suvanto 3,88, Vanhainkoti 3,65, Kotipalvelu 4,22, Päivätoiminta 3,87, Vuodeosasto 4,54, keskiarvo; 4,00 Tuottavuus ja taloudellisuus Tavoite: Lyhytaikaishoidon (yli 1kk hoitojakso) asiakas siirtyy kotihoitoon. Tavoitetaso: Asiakasmäärän seuranta (ei aikaisempaa tilastoa käytössä) Toteuma: 14 asiakasta Aikaansaantikyky Tavoite: Kuntoutumista edistävät /ennaltaehkäisevät toimintatavat toteutuvat oma/vastuuhoitajan toteuttamana. Tavoitetaso: Toteutuu vähintään 90% Toteuma: Karpalo 100 %, Suvanto 100 %, Vanhainkoti 100 %, Kotipalvelu 100 % MUU SOSIAALITOIMI Vaikuttavuus Tavoite: Lastensuojelu: Alkaneet ja päättyneet lastensuojeluasiakkudet Toteuma: Alkaneet asiakkuudet 52 kpl, Päättyneet asiakkuudet 31 kpl Prosessien sujuvuus Tavoite: tukitoimenpiteet; kuinka moni lapsi on saanut tukitoimenpiteitä. Toteuma: 66 lasta saanut tukitoimenpiteitä Tuottavuus ja taloudellisuus Tavoite: Avo- ja laitoshoidossa olleiden lasten lukumäärä ja kustannukset. Nykytilanne ja kustannusten kehitys edellisestä vuodesta Toteuma: Avohuollon kustannukset nousseet ,28 euroa ja sijaishuollon kustannukset laskeneet 88568,52 euroa. Vuonna 2011 lastensuojeluilmoituksia oli 94 kpl ja vuonna 2012 oli 125 kpl, 31 ilmoitusta enemmän Aikaansaantikyky Tavoite: Lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteiden valikko. Lastensuojelutiimin osaamista asiakkuuksien johtamisessa kehitetään Toteuma: Asiakkuuksien johtamiskoulutusta on järjestetty koko sosiaalitoimen henkilöstölle ja Sosiaalitoimiston henkilökunta on lisäksi osallistunut koulutukseen aiheena asiakkuuksien johtaminen.

11 10 TOIMEENTULOTURVA Vaikuttavuus Tavoite: Nuorten aikuisten (18-25) toimeentulotuki-asiakkuuden kesto /ohjaus toimenpiteisiin. Tavoitetaso: 3 kk Toteuma: Nuoria ( 18-25v) toimeentulotukiasiakkaita yht. 52 kpl. Toimeentulotuen saajista 8 oli työttömänä. Toimenpiteisiin 3 kk:n aikana ohjattuja oli 6 nuorta. Asiakkaista 1 on muualla asuva Eurajoen jälkihuoltonuori. Yhdelle asiakkaalle ei tarjottu toimenpiteitä. Prosessien sujuvuus Tavoite: Ohjausprosessin laatiminen Toteuma: Prosessien kuvaaminen IMS-toimintajärjestelmään on alkanut v Tuottavuus ja taloudellisuus Tavoite: Toimenpiteisiin ohjattujen asiakkaiden määrä on 50 % Toteuma: Toimenpiteisiin ohjattujen asiakkaiden määrä 75% (6/8) Aikaansaantikyky Tavoite: 2 työntekijän osaamista vahvistetaan tämän kohderyhmän asiakkuuksien johtamisessa Toteuma: Asiakkuuksien johtamiskoulutusta on järjestetty koko sosiaalitoimen henkilöstölle ja KOULULAUTAKUNTA Asiakasvaikuttavuus Tavoite: Päättötodistusten keskiarvojen keskiarvo: Kun keskiarvo ylittää 7,5 tuloksiin voidaan olla tyytyväisiä. Toteutuma: Päättötodistusten keskiarvojen keskiarvo on ollut 7,77. Tavoite on saavutettu. Prosessin sujuvuus Tavoite: Ryhmäkoot: Kun ryhmäkoot ovat kunnanvaltuuston hyväksymän lapsipoliittisen ohjelman määrittelemissä rajoissa, prosessi toteutuu laadukkaana. Liikunta- ja kulttuurikohteiden käytön määrä: Kun keskimääräisesti jokainen oppilas on käynyt lukuvuoden aikana yhdessä eurajokelaisessa vierailukohteessa ja jokainen oppilas on ollut neljästi lukuvuoden aikana eurajokelaisissa liikuntakohteissa, saavutetaan tulos. Toteutuma: Ryhmäkoot: Ohjelmassa määritellään, että luokilla 1-3 ryhmäkoko saisi olla enintään 20 oppilasta, ylemmillä luokilla 25 oppilasta. 1-3 luokkien keskikoko on 16,1 oppilasta, suurin ryhmä on 22 oppilasta. 4-9 luokkien keskikoko on 15,6 oppilasta. Suurin ryhmä on 22 oppilasta. Keskimäärin käyntejä on liikuntapaikoissa 11 ja kulttuurikohteissa 3 kertaa vuodessa. Tavoite on osittain saavutettu. Yksittäisten ryhmien kasvaminen yli suositusrajan johtuu osaksi muuttoliikkeestä lukuvuoden aikana, osaksi siitä, ettei fyysisten puitteiden vuoksi ole mahdollista jakaa ryhmiä pienemmiksi.

12 11 Henkilöstön aikaansaantikyky Tavoite: Henkilöstön koulutuspäivien määrä: Muita kuin OVTES:n mukaisia koulutuspäiviä vuodessa keskimäärin 2 / opettaja. Toteutuma: Koulutuspäivien määrä on ollut 3,3 / opetushenkilöstön jäsen (avustajat mukaan luettuna). Virkaehtosopimuksen mukaiset koulutuspäivät eivät ole luvussa mukana. Tavoite on saavutettu. Vaikuttavuus Tavoite: Jatko-opintopaikan saavuttaminen: Peruskoululaisilla 95 % ikäluokasta saisi jatkoopintopaikan seuraavana syksynä. Toteutuma: Kaikki peruskoulun oppilaat ovat saaneet jatko-opintopaikan yhteishaun, täydennyshaun sekä lukion pääsykokeen jälkeen. Tavoite on saavutettu. KIRJASTO- JA KULTTUURILAUTAKUNTA KIRJASTOTOIMI Asiakasvaikuttavuus Tavoite: Kirjaston hankinnoissa noudatetaan määrärahojen puitteissa asiakkaiden toivomuksia. Asiakastyytyväisyyteen päästään laajalla tuotevalikoimalla, ystävällisellä palvelulla ja avuliaalla, osaavalla henkilökunnalla. Tavoitteena olla lainauksissa per asukas Satakunnan alueen keskiarvon yläpuolella. Toteutuma: Lainoja per asukas yli Satakunnan keskiarvon (21,79 kpl v. 2011), E-joki 24,4 kpl v Prosessin sujuvuus Tavoite: Prosessien sujuvuuteen päästään ammattitaitoisen, motivoituneen henkilökunnan avulla. Henkilökuntaa kannustetaan ja oma-aloitteisuutta työssä tuetaan. Tavoitteena on pitää kokoelman suuruus ja hankinnat Satakunnan alueen keskiarvojen yläpuolella. Toteutuma: Hankinnat 1000 asukasta kohden yli Satakunnan keskiarvon (447,41 kpl v. 2011), E-joki 636,8 kpl v Kokoelman suuruus asukasta kohden yli Satakunnan keskiarvon (7,11 v. 2011), E-joki 15,23 v.2012 (osa kokoelmasta varastokonteissa). Tuottavuus ja taloudellisuus Tavoite: Toiminnan taloudellisuus on aina ollut yksi kirjaston tärkeimmistä tavoitteista. Tavoitteena on pitää kirjaston toimintakulut per asukas alle Satakunnan alueen keskiarvon. Toteutuma: Toimintakulut per asukas alle Satakunnan keskiarvon (53,6 v. 2011), E-joki 45,3 v Henkilöstön aikaansaantikyky Tavoite: Kirjaston henkilöstön motivaatiota pyritään yhä parantamaan. Henkilöstöllä on laaja tietopohja ja sitä päivitetään tarpeellisilla koulutuksilla. Tavoitteena on pitää kokonaislainaus per henkilötyövuosi Satakunnan alueen keskiarvon yläpuolella. Toteutuma: Kokonaislainaus per henkilötyövuosi (kirjaston palkkaamat) yli Satakunnan keskiarvon (24975 kpl v. 2011), E-joki kpl v.2012.

13 12 KULTTUURITOIMI Asiakasvaikuttavuus Tavoite: Kulttuurin ja oman kotiseudun merkitys tiedostetaan ja kunnan tunnettavuus kulttuuripitäjänä kasvaa. Kriittinen menestystekijä: Kulttuuri- ja matkailupalveluissa vierailijoiden määrä suurempi kuin vuonna Mittari: Asiakaskyselyiden tekeminen vierailijoille suurimmissa tapahtumissa (Kartanon suviehtoo, Eurajoen markkinat) Toteutuma: Asiakaskyselyä ei ole pystytty tekemään, sillä ei ole saatu oppilaitoksista ko. tehtävään sopivaa harjoittelijaa. Markkinakyselynä tehtiin Eurajoen markkinoilla, kevyt Eurajoen kohteitten tunnistettavuustesti. Kulttuuritapahtumien kävijämäärissä on ollut tapahtumakohtaisia nousuja mm. Välimaan perinnetorpalla. Prosessin sujuvuus Tavoite: Miten saadaan jatkuvuutta vapaaehtoistyöhön sekä oppaiden ammattitaitoon. Kriittinen menestystekijä: Verkostoituminen järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Järjestetään oppaille koulutustilaisuuksia ja tutustumiskäyntejä eri matkailukohteisiin. Mittari: Oppaiden osaamisen vahvistuminen edelliseen vuoteen verrattuna. Pystyvät opastamaan monipuolisemmin. Onko vapaaehtoisten määrä pysynyt samana suhteessa edelliseen vuoteen. Toteutuma: Vapaaehtoisten määrä ja talkootyö on lisääntynyt. Uusia vapaaehtoisia lisää 10 ja talkootuntimäärät kasvoivat heinäkuussa torpan 1930-luvun hääviikolla. Oppaiden koulutustilaisuuksia on lisätty ja uusia opastuskokonaisuuksia on rakennettu. Näin oppaiden taitotaso on noussut. Verkostoitumista vahvistettu mm. uuden opasyhdistyksen, matkailutoimen ja Vuojoen kartanon yhteistyöllä. Tuottavuus ja taloudellisuus Tavoite: Vapaaehtoistyön tukeminen on taloudellisesti kannattavaa pitkällä tähtäimellä. Oppaiden työ on tärkeää matkailun kehittymisen kannalta. Kriittinen menestystekijä: Vapaaehtoistyön jatkuvuus on taloudellisesti kannattavaa. Hyvät oppaat tuovat lisää matkailijoita. Mittari: Vierailijoiden määrä edelliseen vuoteen nähden. Toteutuma: Uusia teemaopastuksia otettu käyttöön kartanolla 3 kappaletta. Markkinointi ja uudet tuotteet eivät mene kaupaksi näin nopeasti, markkinointi kestää kauemmin kuin puoli vuotta. Tulokset näkyvät myöhemmin. Matkailijoiden määrää ei ole saatu nousemaan edellisvuodesta. Henkilöstön aikaansaantikyky Tavoite: Oppaiden ammattitaidon ja vapaaehtoistyön turvaaminen nykyisellä tasolla. Kriittinen menestystekijä: Mahdollistetaan oppaiden osaamisen päivittämistä ja erikoisosaamisen vahvistamista. Kannustetaan nykyisiä vapaaehtoisia jatkamaan ja saada uusia. Mittari: Yhteisiä palavereja kolmannen sektorin kanssa. Koulutustilaisuuksia ja tutustumiskäyntejä verrattuna edelliseen vuoteen. Toteutuma: Oppaiden ja vapaaehtoisten koulutukseen ja uusiin erikoisosaamisalueisiin on saatu lisäystä. Kulttuuri/matkailun palkattua henkilöstöä on koulutettu. Kolmas sektori on lähtenyt vahvasti mukaan, myös taloudellisella panoksella kulttuurityöhön. Erittäin aktiivista yhteistyötä kulttuuriyhdistysten kanssa, palaverien ja yhteisten tapahtumien järjestäminen on lisääntynyt ja saatu aikaan myös yhteinen hanke.

14 13 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA LIIKUNTATOIMI Vaikuttavuus Tavoite: Kuntalaisten liikunnan harrastaminen lisääntyy kehittämällä matalan kynnyksen liikuntatoimintaa ja mahdollisuuksia. Kriittinen menestystekijä: Kolmannen sektorin lisääntynyt ja monipuolistunut liikuntatoiminta ja tarjonta Mittari: urheiluseurojen toimintapisteet sekä kyläyhdistysten liikunta-avustushakemukset suhteessa aikaisempaan vuoteen Toteutuma: Urheiluseurojen toimintapisteiden kokonaismäärä nousi pisteestä pisteeseen. Erityisesti Eurajoen Lätkä ja FC Eurajoki kasvattivat toimintapisteitä edelliseen vuoteen nähden. Kylätoimikuntien toiminta- ja kohdeavustuksia haki yhteensä neljä eri kyläyhdistystä Avustusten hakijoissa oli hiukan vaihtuvuutta viime vuoteen verrattuna, mutta kokonaismäärä pysyi samana Prosessin sujuvuus Tavoite: Yhteistyömalli, joka kokoaa moniammatillisen osaamisen ja kolmannen sektorin. Kriittinen menestystekijä: Avoimen dialogisuuden aikaansaaminen sekä verkostotyön osaaminen. Mittari: kunnan liikuntatoimen ja kolmannen sektorin yhteisten kokoontumisten (seurafoorumien) määrä suhteessa aikaisempaan vuoteen. Toteutuma: Kylätoimikuntien kanssa on pidetty sekä alkuvuodesta että loppuvuodesta keskustelutilaisuus, jossa kartoitettiin kylissä tapahtuvaa toimintaa ja pyrittiin aktivoimaan kyliä aktiiviseen kuntalaisten liikuttamiseen. Yhteistyössä LiikU:n kanssa liikuntatoimi on järjestänyt Eurajoen urheiluseuroille yhteensä seitsemän (7) maksutonta koulutusta syksyn 2012 aikana. Tuottavuus ja taloudellisuus Tavoite: (Terveys)liikunnan edistäminen on kunnan hyvinvointipolitiikkaa. Kriittinen menestystekijä: Painotus terveysliikuntaan. Mittari: Terveys- ja harrasteliikunnan osuus liikuntatoimen budjetissa suhteessa aikaisempaan vuoteen. Terveys- ja harrasteliikunnan määrä urheiluseurojen ja kyläyhdistysten toiminnassa aikaisempaan vuoteen verrattuna Toteutuma: Liikuntatoimen budjetissa on pidetty vesijumppakorttien hankinta kuntalaisille yhtä edullisena huolimatta jumppakorttien hinnankorotuksista. Terveys- ja harrasteliikunnan määrässä ei valitettavasti ole saavutettu lisäystä urheiluseurojen ja kyläyhdistysten toiminnassa aikaisempaan vuoteen verrattuna Aikaansaantikyky Tavoite: Liikuntatoimen henkilöstön terveysliikunta-koulutus: vähintään 2 päivää vuodessa. Urheiluseurojen terveysliikunta-koulutus: 2/3 eurajokelaisista urheiluseuroista osallistuu terveysliikunta-koulutukseen. Toteutuma: Liikuntasihteeri osallistui Turussa järjestettyyn kunto- ja terveysliikunnan visio 2020 seminaariin ja Eurajoella pidettyyn ravintoluentoon. Urheiluseurojen koulutus on kohdistunut ohjaus- ja valmennuskoulutukseen. Koulutuksen terveysliikuntaan kohdistuneita tavoitteita ei ole saavutettu.

15 14 NUORISOTOIMI Vaikuttavuus Tavoite: Nuoret ovat kunnan tulevaisuudentekijöitä, joiden hyvinvoinnista huolehtiminen on kunnan elinehto. Lapsen ja nuoren omat vaikutusmahdollisuuden elinympäristöön ja palveluihin tukee nuoren kiinnittymistä kotikuntaansa. Tavoite: Lasten ja nuorten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen kunnallisessa päätöksenteossa. Kriittinen menestystekijä: Käsitys omista vaikuttamismahdollisuuksista ja niiden puutteesta syntyy jo nuorena ja se heijastuu pitkälle tulevaisuuteen. Mittari: Tehdyt aloitteet, kannanotot ja hallintokuntien merkinnät pöytäkirjoissa ja muistioissa lasten ja nuorten mielipiteiden kuulemisesta ja huomioon ottamisesta. Toteuma: Nuorisosihteeri on tehnyt esimieskoulutuksessa lasten ja nuorten kuulemisen parantamisen kehittämissuunnitelman joka on lähetetty kaikkiin kouluihin. Oppilaskunnan hallitus asia on liitetty koulun strategiatavoitteisiin v Järjestettiin lasten ja nuorten kuulemistilaisuus, jossa 9 lasten edustajaa esitti valtuutetuille toiveitaan ja kysymyksiään. Valtuutetut vastasivat ja ne kaikki kirjattiin ylös. Prosessin sujuvuus Tavoite: Yhteistyömalli jonka avulla lasten ja nuorten ääni saadaan kuuluviin päätöksenteossa. Kriittinen menestystekijä: Verkostotyön osaaminen. Mittari: Kunnan nuorisotoimen ja muiden hallintokuntien yhteisten kokoontumisten ja koulutuskertojen ja osallistumisten määrä suhteessa aiempiin vuosiin. Toteuma: Koulujen oppilaskuntien hallituksien perustamisesta ja tai toiminnan kehittämisestä on 4 koululla ollut puhetta. 2 koululla yläkoulun ja lukion lisäksi oppilaskuntatoimintaa on ollut ennestään ja yhdelle koululle elokuussa perustettiin oppilaskunnan hallitus. Tämän lisäksi 3 koululla pidettiin koko koulun koulukokous. Nuorisovaltuuston jäseniä on kutsuttu kahden hallintokunnan palaveriin yhteensä 3 kertaa. Tuottavuus ja taloudellisuus Tavoite: Nuorisotoimen budjetissa huomioidaan yhteistyön rakentamiseen tarvittava määräraha. Nuorisovaltuustoa ja toimintaryhmiä sekä hallintokuntia tulee kouluttaa ja opastaa kohtaamaan ja ymmärtämään toiveet ja tarkoitukset yhdessä ja erikseen Toteuma: Valtakunnalliseen Aloitekanva.fi liityttiin aivan vuoden lopussa. Aloitekanava.fi on nuorille suunnattu vuorovaikutteinen verkkodemokratiapalvelu. Se toimii nuorten omana vaikuttamiskanavana sekä kunnan eri toimijoiden välineenä kuulla nuoria. Aikaansaantikyky Tavoite: Nuorisovaltuuston ja viranhaltijoiden koulutus. Kuinka nuorten ajatukset ja toiveet osataan tuoda oikealla tavalla päätöksen tekoon. Mittari: Osallistumiset palavereihin ja koulutuksiin. Toteuma: Nuorisosihteeri on osallistunut pelkästään nuorisoalan opiskelijoille ja toimijoille suunnattuun Allianssi koulutusristeilyyn ja tutustunut siellä vaikuttamisen uusiin suuntauksiin. Nuorisovaltuuston puheenjohtaja on osallistunut 2 valtakunnalliseen nuorisovaltuustoille tarkoitettuun koulutukseen. Uusi nuorisovaltuusto sai marraskuussa 12 uutta edustajaa vuosille

16 15 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHDYSKUNTATEKNINEN HUOLTO, KIINTEISTÖHUOLTO, SIIVOUS- JA RUOKAHUOLTO Asiakasvaikuttavuus Tavoite: Eurajoen tekninen toimi tuottaa palvelut vastuullisesti ja asiakaspalvelun ote on inhimillinen ja aktiivinen. Mittari: Asiakastyytyväisyyskysely. Tavoitearvo vähintään 4,1. Toteutuma: Lahdenperän asiakastyytyväisyyskysely suoritettu. Prosessien sujuvuus Tavoite: Palvelutoiminnassa siirrytään funktioista prosesseihin. Tavoitearvo: Kiinteistöistä 30 prosentille luodaan prosessitoimintamalli. Kiinteistöille nimetään vuoden 2012 alussa vastuuhenkilöt ja toiminta ajetaan sisään vuoden 2012 aikana. Toteutuma: Tavoitearvo ei toteutunut. Kiinteistöille on nimetty vastuuhenkilöt. Tuottavuus ja taloudellisuus Tavoite: Toimintaa suoritetaan keskitetysti ja suunnitellusti (työn kierto, perehdytys ja osaamisalueet). Toimintaa hallitaan sähköisten järjestelmien avulla. (Asiakas on yhtä kuin yksi kiinteistö, palvelupyyntöjä tulee 27 kiinteistöstä. Tilojen varaajat ovat yksityisiä, henkilöitä, seuroja, yhdistyksiä, yrityksiä). Palvelupyynnöt ja tilojen varaus suoritetaan sähköisesti. Tavoitearvo: asiakkaista 30 prosenttia käyttää palvelupyynnöissään sähköisiä menetelmiä ja tilojen varauksista 30 prosenttia tulee sähköisesti. Toteutuma: Asiakkaista 90 prosenttia käyttää palvelupyynnöissään sähköisiä menetelmiä. Tilojen varauksista 60 prosenttia tulee sähköisesti. Henkilöstön aikaansaantikyky Tavoite: Teknisen toimen henkilöstö muodostuu strategisten tavoitteiden edellyttämistä verkostoituneista osaajista, joiden työ- ja työyhteisötaitojen sekä ammattinäkemyksen säilymisestä ja kehittymisestä huolehditaan. Tavoitearvo: Ammatillista osaamista ylläpitävää ja täydentävää koulutusta on keskimäärin vähintään 2 pv/vuosi/hlö. Toteutuma: Ammatillista osaamista ylläpitävää ja täydentävää koulutusta on keskimäärin vähintään 2 pv/vuosi/hlö. KUNNALLINEN LIIKETOIMINTA Asiakasvaikuttavuus Tavoite: Eurajoen kunnallinen liiketoiminta tuottaa palvelut vastuullisesti ja asiakaspalvelun ote on inhimillinen ja aktiivinen. Mittari: Asiakastyytyväisyyskysely. Tavoitearvo vähintään 4,1. Toteutuma: Kysely suoritettiin KulutusWeb palvelusta kaikille avoimena nettikyselynä. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos 4,6.

17 16 Prosessien sujuvuus Tavoite: Sähköisen valvontajärjestelmän myötä työn teko kohdistuu tehokkaammin ydinprosesseihin Veden laadun ja vesijohtoverkoston vuotovesien seuranta tehostuu. Mittari: Laitoksilla käyntien määrä vähentyy väh. 30 %. Veden tutkimustuloksissa vaihteluväli pienenee verrattuna tuloksiin. Vesijohtovuotojen paikannus nopeutuu verrattuna vuosiin Toteutuma: Laitoksilla käyntien määrä on vähentynyt väh. 30 %. Laitosten ohjaus on mahdollista päivystysaikana tehdä myös etänä paikasta riippumatta. Veden tutkimustuloksien vaihteluväli ei ole todennettavissa. Vesijohtovuotojen paikannuksen nopeutuminen ei ole toteutunut. Tuottavuus ja taloudellisuus Tavoite: Sähköinen kaukovalvonta järjestelmä AquaRex käyttöön. Mittari: Sähköinen kaukovalvontajärjestelmä on käytössä kaikilla vesilaitoksilla, jäteveden pumppaamoilla ja mittakaivoilla. Toteutuma: Sähköinen kaukovalvontajärjestelmä (AqvaRex) on käytössä kaikissa viemärilaitoksen yksiköissä. Vedenottamoista uusi järjestelmä on käytössä 50 %:lla (määrärahaa kahden puuttuvan vedenottamon osalta on varattu vuodelle 2013). Henkilöstön aikaansaantikyky Tavoite: Teknisen toimen henkilöstö muodostuu strategisten tavoitteiden edellyttämistä verkostoituneista osaajista, joiden työ- ja työyhteisötaitojen sekä ammattinäkemyksen säilymisestä ja kehittymisestä huolehditaan. Tavoitearvo: Ammatillista osaamista ylläpitävää ja täydentävää koulutusta on keskimäärin vähintään 2 pv/vuosi/hlö. Toteutuma: Ammatillista osaamista ylläpitävää ja täydentävää koulutusta on keskimäärin vähintään 2 pv/vuosi/hlö. YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Vaikuttavuus ja palvelukyky Eurajoen ympäristötoimi on eri toimijoiden kanssa verkottunut ja alan ilmiöihin nopeasti reagoiva viranomaistaho. Asiakaspalvelun ote on inhimillinen ja aktiivinen Tavoite: Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos vähintään 4,2. Toteutuma: Vuonna 2012 rakennuslupaa hakeneille lähetettiin asiakastyytyväisyyskysely. Kyselyn mukainen asiakastyytyväisyys oli 4,7. Talous ja resurssit Ympäristötoimi hallitsee prosessinsa ja resurssinsa rakentamisen suhdanteen ja tulorahoituksen vaihteluissa. Toiminnan taloudellisuus ja omavaraisuus on päämääränä. Tavoite: Lupien käsittelyajat: rakennustarkastaja enintään kolme viikkoa, ympäristölautakunta enintään kaksi kuukautta. Katselmusvasteet: rakennustarkastaja enintään yksi viikko ympäristölautakunta enintään yksi kuukausi. Lupamaksuilla katetaan vähintään 40 % rakennusvalvonnan menoista. Toteutuma: Lupien käsittelyajoissa ja katselmusvasteissa ollaan pysytty tavoitteissa vuoden 2012 aikana. Lupamaksuilla katettiin 28,8 % vuoden 2012 rakennusvalvonnan menoista.

18 17 Prosessit ja rakenteet Perustyö: Korostetaan perustyössä rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuuta ja hänen asiantuntijoidensa osaamista ja hankkeeseen sitoutumista. Laatutyö: Laatutyön kohdentamista ja valintoja ohjaa työn tuottama lisäarvo rakennetulle ympäristölle ja rakennushankkeelle. Tavoite: Rakennustarkastajan ja ympäristölautakunnan viranomaispäätökset eivät kumoudu hallinto-oikeuksissa mahdollisista valituksista huolimatta. Toteuma: Rakennustarkastajan päätöksistä on tehty kaksi oikaisuvaatimusta ja ympäristölautakunnan päätöksistä on tehty yksi valitus Turun hallinto-oikeuteen vuoden 2012 aikana. Valituksen käsittely on vielä kesken hallinto-oikeudessa. Henkilöstö ja uudistuminen Ympäristötoimen henkilöstö muodostuu strategisten tavoitteiden edellyttämistä osaajista, joiden työtaitojen ja ammattinäkemyksen säilymisestä ja kehittymisestä huolehditaan. Kriittinen osaaminen on uskallusta toimia ennakkoluulottomasti ja vastuullisesti uutta ajattelua ja toimintatapoja kehitettäessä. Tavoite: Esimiehen hyväksymä ja suosittelema ammattikoulutus väh. 5 pv/vuosi/ henkilö Toteuma: Ympäristötoimen henkilöstön ammattikoulutuspäiviä vuonna 2012 oli yhteensä 15 päivää eli 5pv/vuosi/henkilö. KOKO KUNNAN TULOSINDIKAATTORIT Asukaskehitys Eurajoen kunnan asukasluku oli 5924 eli muutos vuoden aikana +81. Vähintään 50 % asukkaista kokee palvelujen parantuneen. Kevään 2012 aikana tehdyn asukaskyselyn tulosten mukaan 59 % vastaajista kokee kunnan palvelutarjonnan parantuneen selvästi tai jonkin verran viimeisen 2-3 vuoden aikana. Tavoiteosaaminen on määritelty koko henkilöstön osalta. Hallintokuntien osaamisen kehittämisen suunnitelmat on laadittu ja otettu osaksi talousarviota. Toimintakulut/asukas on alle maan keskiarvon. Eurajoen toimintakulut/asukas olivat 6380,74 ja maan keskiarvo 6 608,83

19 18 2. Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Eurajoen kunnanhallitus on vahvistanut sisäisen valvonnan ohjeet, joiden mukaan sisäinen valvonta jakaantuu sisäiseen tarkkailuun, luottamushenkilöiden suorittamaan seurantaan ja sisäiseen tarkastukseen. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kunnanhallitus. Sisäisen valvonnan toteuttamisvastuu on kunnanjohtajalla, toimistopäälliköillä ja kunnan tilivelvollisilla sekä esimiesasemassa olevilla. Jokainen esimies vastaa oman yksikkönsä sisäisen valvonnan järjestämisestä etenkin yksiköille asetettujen tavoitteiden saavuttamisen seurannan, toiminta- ja työketjujen toimivuuden varmistamisen, henkilöriskien, tietoturvallisuuden ja omaisuuden vahinkoriskien osalta. Tilintarkastuksen yhteydessä kunnan tilintarkastajan on selvitettävä, onko kunnan sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Kunnassa on noudatettu lakeja, päätöksiä ja hyvää hallintotapaa. Viranhaltijoiden toimintaan on kohdistunut yksi kunnallisvalitus, jonka käsittely hallinto-oikeudessa on kesken. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Kunnanvaltuusto on talousarviossa hyväksynyt kunnan strategiset linjaukset, hallintokuntien strategiaesitykset, tulosindikaattorit ja käyttötalouden sitovat tavoitteet tehtäväalueittain. Hallintokunnat antavat kunnanvaltuustolle kolme kertaa vuodessa selvityksen tavoitteiden toteutumisesta. Kunnanhallitus hyväksyy selvitykset. Kunnanhallitus antaa valtuustolle kolme kertaa vuodessa selvityksen kassavarojen määrän ja arvon kehittymisestä sekä sijoitusinstrumenttien jakautumasta ja tuotosta tarkastelujaksolla. Lisäksi selvityksessä esitetään olennaiset riskitasossa tapahtuneet ja ennakoitavissa olevat muutokset. Riskienhallinnan järjestäminen Kunnanhallitus on hyväksynyt riskienhallintapolitiikan ja yleisohjeen kunnan toimintoja uhkaavien riskien tunnistamiseksi, arvioimiseksi ja hallitsemiseksi. Kuntakonsernin riskienhallintapolitiikasta vastaa kunnanhallitus. Viranhaltijatasolla vastuu on kunnanjohtajalla. Kuntakonsernin riskienhallintatehtävänä on ohjata ja valvoa yksiköiden riskienhallintaa ja asettaa riskienhallintaan tavoitteet. Yksiköt vastaavat omien prosessiensa päätöksentekonsa, kohteidensa ja työpaikkojensa riskien arvioinnista. Jokainen yksikkö vastaa riskienhallinnan toteutuksesta. Samoin yksiköt huolehtivat siitä, että tehdyt toimenpiteet toteutetaan ja, että ne toimenpiteet, jotka vaativat konsernitason käsittelyä, on dokumentoitu ja raportoitu. Jokaisella yksiköllä on omat riskienhallinnan suunnitelmat ja toimintaohjeet, jotka päivitetään määrävälein. Tarkastuslautakunta käsittelee ja arvioi kunnan riskienhallinnan tilaa. Kunnassa ei kertomusvuonna ole toteutunut ajallisesti tai rahamääräisesti ennakoimattomia riskejä.

20 19 Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta sekä sopimustoiminta Kunnanvaltuusto on vahvistanut sijoitustoiminnan perusteet. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Sisäinen tarkastus suoritetaan toimivan johdon toimesta ja alaisuudessa. Sisäisen valvonnan kokonaisuudessa sisäinen tarkkailu on esisijaista sisäiseen tarkastukseen nähden. Suunnittelu- ja raportointijärjestelmä toimii johdon sisäisen valvonnan välineenä. Tarkastuslautakunta on antanut suosituksia takausten ja varastotoimintojen osalta sekä huomauttanut tilinpäätöksen laatimiseen liittyvästä valvonnasta.

21 20 3. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS 3.1 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-), vähennys (+) 3 4 Suunnitelman ylittävät poistot Varausten lisäys (-), vähennys(+) Rahastojen lisäys (-), vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/toimintakulut, % 12,3 12,8 Vuosikate/Poistot, % Vuosikate, euroa/asukas Asukasmäärä

22 TOIMINNAN RAHOITUS RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät, netto 0 0 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen Rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset 96 7 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos -81 Oman pääoman muutokset -20 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos -1-8 Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 62,68 53,07 Pääomamenojen tulorahoitus, % 59,70 49,14 Lainanhoitokate 9,42 5,39 Kassanriittävyys, pv Asukasmäärä

23 22 4. RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET VASTAAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Tietokoneohjelmistot Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut II Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Liittymismaksut Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja kesk.er.hank III Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Joukkovelkakirjalainasaamiset Muut lainasaamiset Muut saamiset B TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot 6 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Muut toimeksiantojen varat C VAIHTUVAT VASTAAVAT I Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet/tavarat Muu vaihto-omaisuus Ennakkomaksut II Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset 768 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset 664 Muut saamiset Siirtosaamiset 399 III Rahoitusomaisuusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Sijoitukset rahamarkkinainstr Joukkovelkakirjalainasaamiset Muut arvopaperit IV Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA milj. milj. A OMA PÄÄOMA I Peruspääoma II Liittymismaksurahasto III Arvonkorotusrahasto IV Muut omat rahastot V Edell. tilikaus.yli-/alijäämä VI Tilikauden Yli-/alijäämä B POISTOERO JA VAPAA- EHTOISET VARAUKSET 1. Poistoero Vapaaehtoiset varaukset C PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset 2. Muut pakolliset varaukset D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot 6 2. Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat E VIERAS PÄÄOMA I Pitkäaikainen Joukkovelkakirjalainat 2. Lainat rah.- ja vak.-laitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä 4. Lainat muilta luotonantajilta Saadut Ennakot 6. Ostovelat 7. Liittymismaksut ja muut velat Siirtovelat II Lyhytaikainen Joukkovelkakirjalainat 2. Lainat rah.- ja vak.-laitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Lainat muilta luotonantajilta Saadut Ennakot Ostovelat Liittymismaksut ja muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 83,46 80,90 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 27,75 33,08 Kertynyt yli-/alijäämä, , ,00 Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas 7 956, ,53 Lainakanta , /asukas 726,03 857,78 Lainakanta , , ,00 Lainasaamiset ,00 227,00 Asukasmäärä 5 924, ,00

24 23 5. KUNNAN KOKONAISTULOT- JA MENOT TULOT milj. % MENOT milj. % Toiminta Toiminta Toimintatuotot ,3 Toimintakulut Verotulot ,4 -valmistus omaan käyttöön 0 Valtionosuudet ,3 Korkokulut 7 Korkotuotot 77 0,2 Muut rahoituskulut 308 Muut rahoitustuotot ,0 Satunnaiset kulut 0 Satunnaiset tuotot 0 0,0 Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoituksen korjauserät 0,0 Pakollisten varausten muutos -pakollisten varausten lis.(+), väh.(-) 0 Pysyvien vastaavien 0,0 hyödykkeiden luovutusvoitot 0,0 Investoinnit 0,0 -pysyvien vastaavien hyödykkeiden luov.tappiot 1 Rahoitusosuudet investointimenoihin 136 0,3 Investoinnit Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 118 0,3 Investointimenot Rahoitustoiminta 0,0 Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset 97 0,2 Antolainasaamisten lisäykset 0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 709 Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0,0 Lyhytaikaisten lainojen vähennys Oman pääoman lisäykset 0,0 Oman pääoman vähennykset Kokonaistulot yhteensä ,0 Kokonaismenot yhteensä Täsmäytys: Kokonaistulon-kokonaismenot = ( ) Muut maksuvalmiuden muutokset - Rahavarojen muutos= -407 ( )

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Eurajoen kunta, tulospalkkiomalli 2015 15.10.2014 1

Eurajoen kunta, tulospalkkiomalli 2015 15.10.2014 1 Eurajoen kunta, tulospalkkiomalli 2015 15.10.2014 1 Eurajoen kunta. Henkilöstön tulospalkkiomallin tavoitteet ja mittarit vuodelle 2015. NÄKÖKULMA TAVOITE TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄN MITTARI TAVOITETASO PAINO-

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015 Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot