Euran kunnan TILINPÄÄTÖS. Valtuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Euran kunnan TILINPÄÄTÖS. Valtuusto 22.6.2015"

Transkriptio

1 1 Euran kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Valtuusto

2 2 TILINPÄÄTÖSKIRJAN SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Euran kunnan tase Konsernitase TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilintarkastusmerkintä TOIMINTAKERTOMUKSEN SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA Kunnanjohtajan katsaus Kunnan yleinen kehitys Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Kunnan henkilöstö Yleinen taloudellinen kehitys Euran kunnan taloudellinen kehitys TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN Tuloslaskelma TOIMINNAN RAHOITTAMINEN Rahoituslaskelma TASE Tase Taseen tunnusluvut Taseen analysointia Kokonaistulot ja menot KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Kuntakonsernin rakenne Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat KUNNANHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Vastuualueiden yksityiskohtainen toiminnan ja talouden tarkastelu Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tulosarvioiden toteutumisesta

3 3 JOHDANTO Kuntalain mukaan kunnat noudattavat kirjanpidossaan ja tilinpäätöksessään kirjanpitolakia soveltuvin osin. Kunnan tilinpäätös- ja toimintakertomuksen tarkoituksena on antaa oikea ja riittävä kuva kunnan toiminnasta ja taloudesta. Tilinpäätöskokonaisuus Tilinpäätöstä koskevat säännökset Kunnan tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja se on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Tilinpäätöksen sisältö Kuntalain 68 :n mukaan kunnan on sisällytettävä tilinpäätökseensä tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi kunnan, jolla on määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase liitteineen. Toimintakertomus Toimintakertomuksen pakolliset ja suositeltavat asiat Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen antamisesta vastaa kunnanjohtaja ja kunnanhallitus. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan talouteen ja konsernitaseeseen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Kuntalain 70 :n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Toimintakertomuksen erityisenä tehtävä on selvittää valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet hyväksytään talousarviossa ja -suunnitelmassa.

4 4 TOIMINTAKERTOMUS OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.1. Kunnanjohtajan katsaus Vuoden 2014 päätavoitteiden toteutuminen Vuoden 2014 talousarviovalmistelun lähtökohtana oli, että taloudellisista paineista huolimatta tuloveroprosenttia ja kiinteistöveroja ei koroteta. Ohjeena tulosalueille sen sijaan annettiin, että ne keskittyisivät erityisesti palvelutuotannon rakenteellisiin uudistuksiin ja henkilöstömenojen hallintaan. Budjetointiprosessia uudistettiin vuodelle Johtavana ajatuksena oli täsmentää toimielinten välistä työnjakoa: valtuusto päättää tavoitteista ja linjaratkaisuista, kunnanhallitus johtaa taloudenhoitoa ja hallintokunnat vastaavat tulosaluekohtaisen kehyksen puitteissa palvelutuotannosta ja resurssien tarkoituksenmukaisesta kohdentamisesta. Euran kunnan organisaatio osoitti vuoden 2014 aikana kykynsä reagoida tilanteen mukaisella tavalla. Käyttömenojen kasvu oli n. 1,7 % edellisvuoteen verrattuna, mikä kasvuluku on yksi menneiden vuosikymmenten pienimmistä. Toisaalta myös inflaatio oli matalalla tasolla ja palkkataulukoihin tehtiin vain vähäiset tarkistukset. Valittu strategia, palveluiden tuottaminen lisääntyvässä määrin oman organisaation toimesta ostopalveluiden sijaan, osoitti toimivuutensa. Monin tavoin tehostunut palvelutuotanto ei kuitenkaan riittänyt siihen, että taloudellisissa tunnusluvuissa olisi päästy kuntastrategiassa asetetulle tasolle. Osumatarkkuus tarkistettuun talousarvioon verrattuna oli kuitenkin varsin hyvä. Seuraavassa taulukossa on esitetty vuosien 2011, 2012, 2013 ja 2014 keskeiset kunnallistalouden tunnusluvut: TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 käyttömenot 70,8 milj. 73,1 milj. 76,0 milj. 77,3 milj. tuloveroprosentti 19,5 % 20,5 % 20,5 % 20,5 % verokertymä 38,8 milj. 41,0 milj. 44,0 milj. 43,0 milj. vuosikate 2,9 milj. 2,5 milj. 2,7 milj. 0,5 milj. tulos 0,8 milj. 0,3 milj. 0,2 milj. -2,3 milj. investoinnit 6,5 milj. 3,6 milj. e 10,7 milj. 7,2 milj. taseen ylijäämä 7,7 milj. 7,9 milj. 8,0 milj. 5,7 milj. lainakanta 11,2 milj. 12,0 milj. 16,9 milj. 24,7 milj. suhteellinen velkaantuneisuus 29,9 % 30,0 % 37,5 % 47,5 % omavaraisuusaste 63,0 % 62,5 % 56,3 % 49,1 %

5 5 Kuten edellä olevasta taulukosta ilmenee, Euran kunnalla on edessä merkittävät rakenteelliset ja taloudelliset ratkaisut. Koko organisaation on yhdessä sisäistettävä vaadittavien ratkaisujen todellinen mittakaava. Kuntien toimintaympäristön muutos ja Euran kunnan strategia Valtuustossa hyväksyttiin Euran kunnan strategiset linjaukset vv Strategiakirjasessa todettiin seuraavien kehityspiirteiden olevan keskeisiä tarkastelujakson aikana: globalisaatiokehitys ja kansainvälisen talouden välittömät heijastus- ja kerrannaisvaikutukset myös paikalliselle tasolle Euroopan unionin murros ja uudistuminen suomalaisen elinkeinorakenteen muutos ja kansainvälinen työnjako/ kilpailu väestölliset muutokset/paine palveluiden uuteen kohdentamiseen alue-, kunta- ja yhdyskuntarakenteen muutos peruspalveluohjelma ja uudistuva lainsäädäntö sekä nykyistä vahvemmat ohjaus- ja kontrollijärjestelmät julkisen talouden pysyvä rahoitusvaje ja velkaantuminen julkisen ja yksityisen sektorin henkilöstöpoliittisten toimintamallien yhdenmukaistuminen kunnallisen demokratian ja kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien uudistuminen/kunnalliskulttuurin kehittäminen Edellä kuvatut kehityspiirteet ovat koskettaneet kuntia ja niiden toimintaa ennakoituakin voimakkaammalla otteella. Edessä olevat ratkaisut on tehtävä siitä lähtökohdasta, että useimmat edellä kuvatut trendit ovat pitkäkestoisia ja yhä uusia haasteita antavia. Vuoden 2015 aikana Euran kunta tulee osaltaan tekemään päätöksensä tulevasta kuntarakenteesta ja myös sosiaali- ja terveyspalveluiden uudelleen järjestely on edessä. Menossa oleva aika voidaan kiteyttää kuntaorganisaation näkökulmasta seuraavasti: I Kunnat murroksessa II Muutoksen aika III Jatkuva kehittäminen Nähdä Hyväksyä Sitoutua Päätöksiä tehtäessä on hyvä korostaa, että Euran kunnan päättäjillä on velvollisuus turvata asukkailleen laadukkaat ja riittävät perus- ja muut välttämättömät palvelut myös tulevina vuosina. Samoin on arvioitava kuntatalouden tila ja tuleva kantokyky ja varmistettava palveluiden ja investointien rahoitus. Laaditussa kuntarakenneselvityksessä on ns. painelaskelman avulla kuvattu kuntatalouteen syntyvää rahoitusvajetta ja veroprosenttiin kohdistuvaa painetta. Viime vuosien aikana Euran kunta on panostanut teollisuuden ja muun yritystoiminnan kilpailukykyisten toimintaedellytysten turvaamiseen ja kehittämiseen. Aktiivinen elinkeinopolitiikka ja tiivistyvä yhteistyö eri sidosryhmien kanssa on välttämätöntä myös tulevina vuosina. Kuntaa kehitetään parhaiten lukuisten toimijoiden yhdensuuntaisin ponnistuksin. Esitän Euran kunnan luottamushenkilöille ja koko henkilöstölle kiitokset ahkerasta työstä Euran kunnan hyväksi vuonna Eurassa maaliskuun 30. päivänä 2015 Matti Lahtinen kunnanjohtaja

6 Kunnan yleinen kehitys Väestö Euran väkiluku oli vuoden 2014 lopussa (v ), joista naisia oli 6190 (6218) ja miehiä 6130 (6150). Valtionvarainministeriön 2010 tekemän väestöennusteen mukaan Euran asukasluku laskee vähitellen keskimääri 0,3 % vuodessa. Vuonna 2020 asukasluku olisi noin ja vuonna 2040 noin Väkiluku ei 30 vuoden aikana laske siis kovinkaan paljon. Työllisyys Euran työvoiman määrä vuoden 2014 lopussa 5615 (v ). Työttömiä oli 569 (488), muutos 16,6 %. Työttömyysaste 10,1 % (8,7 %). Työttömiä miehiä oli 297 (268) ja naisia 233 (191). Alle 25-vuotiaita työttömiä oli 74 (71), yli 50-vuotiaita 224 ja pitkäaikaistyöttömiä 110 (91). Avoimia työpaikkoja oli Eurassa vuoden lopussa 78 (15). Satakunnan työttömyysaste oli joulukuun lopussa 14,5 % (13 %) ja koko maan 13,9 % (12,6 %). (Työhallinnon tilastot).

7 7 Euran työllistävimmät yritykset vuonna 2014 Henkilöstömäärät ovat noin lukuja. Lisäksi usealla yrityksellä on kausiluonteisesti työntekijöitä. Yritys Toimiala Henkilöstöä noin HKScan Finland Oy elintarvikkeiden valmistus 500 Auramaa -yhtiöt maaliikenne 300 Jujo Thermal Oy erikoispapereiden valmistus 200 Amcor Flexibles Finland Oy muovipakkausten valmistus 160 Loipart Technology Finland Oy laivojen rakentaminen 170 Pintos -konserni metallikiinnittimien valmistus 150 Jaakko-Tuote Oy lasituotteiden valmistus 150 Biolan ryhmä lannoitteiden ja ympäristötuotteiden valmistus 150 Koskinen yhtiöt maaliikenne 140 A & R Carton Oy kartonkipakkausten valmistus 100 Euran Teollisuushuolto Oy koneiden korjaus ja huolto 93 Euran Urakointipalvelu EUP Ky kiinteistöjen ja irtaimiston huolto 85 Mykora Oy sienten viljely ja tukkukauppa 75+ Eupart Oy eriste- ja ilmastointiasennus 70 Lammela Oy vähittäiskauppa 57 ETS-Lindgren Oy metallirakenteiden valmistus 52 Euran työpaikkaomavaraisuus Eurassa työssä käyviä oli tuoreimman Tilastokeskuksen tiedon mukaan yhteensä 5.296, ja euralaisia työllisiä Työpaikkaomavaraisuus siten 102,7 %. Eura tarjoaa työpaikkoja myös muissa kunnissa asuville. Eniten Euraan tullaan töihin teollisuuden, rakennusalan sekä maa- ja metsätalouden aloille. Eurassa asuville ei ole kaikille toimialoilla riittävästi työpaikkoja oman kunnan alueella, vaan työssä käydään muissa kunnissa. Eniten muualle mennään töihin terveys- ja sosiaalipalvelujen, hallinto- ja tukipalvelujen, koulutuksen, maanpuolustuksen, julkisen hallinnon, informaation ja viestinnän, kaivostoiminnan sekä rahoitus- ja vakuutustoiminnan aloille.

8 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO VALTUUSTO 35 jäsentä KESKUSVAALILAUTAKUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KUNNANHALLITUS 11 jäsentä KONSERNI- JA OSAKKUUSYHTEISÖT KAAVATOIMIKUNTA HENKILÖSTÖJAOSTO YHTEISTYÖTOIMIKUNTA PERUSTURVA- LAUTAKUNTA KASVATUS- JA OPETUS- LAUTAKUNTA KULTTUURI- JA VAPAA-AJAN LAU- TAKUNTA LAUTAKUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA Valtuutetut Ansio Teemu yrittäjä KESK Anttila Tarja terveydenhoitaja SDP Arvola Hannu autonkuljettaja SDP Hakala Manu yrittäjä KESK Heikkilä Hannu hitsaaja SDP Helander-Nieminen Eija kehitysvammahuollon ohjaaja, yrittäjä SDP Hirvelä Kimmo yrittäjä KOK Härjämäki Susanna yrittäjä, kuvataiteilija PS Junkkala Juho maanviljelijä KESK Kalli Timo maanviljelijä, kansanedustaja KESK Kallio Juha opiskelija KESK Kemppainen Jukka kirkkoherra KOK Ketola Pirkko maaseutuyrittäjä KESK ero valt Korhonen Esko maalari, pääluottamusmies VAS Kreula Jaakko maanviljelijä, eläkeläinen KESK

9 9 Kuivamäki Maria kauppatieteiden maisteri KOK Kyllöinen Päivi ilmoitussuunnittelija KESK Laine Kirsi lastentarhanopettaja, sijaisäiti KESK alkaen Lehtonen Harri rehtori SDP Lähteenmäki Simo sähköasentaja, eläkeläinen VAS Myllykoski Juha sähköasentaja VAS Mäkitalo Esa maatalousyrittäjä KESK Paavilainen Hannu cnc-koneistaja SDP Perttu Jouko agrologi KOK Pesonen Pekka ins. opiskelija (AMK) PS Salminen Petri työsuojeluvaltuutettu, käynnissäpitäjä VAS Setälä Tero työnjohtaja SDP Siivonen Minna ruokapalvelutyöntekijä SDP Sillanpää Marjatta ekonomi KOK Susi Pertti työsuojeluvaltuutettu SDP Vainio Kai yrittäjä SDP Vainio Maaret sairaanhoitaja SDP Vihervuori Juhani rehtori, eläkeläinen KESK Virta Jukka keittämönhoitaja SDP Virtanen Kari teknikko SDP Vähä-Vahe Sanna sosionomi (AMK) VAS Valtuuston puheenjohtaja Timo Kalli, 1. varapuheenjohtaja Kari Virtanen ja 2. varapuheenjohtaja Jouko Perttu. Valtuusto kokoontui vuonna kertaa ja teki päätöksiä 51. Kunnanhallitus Valtuuston valitsema kunnanhallitus toimikaudeksi : Helander-Nieminen Eija kehitysvammahuollon ohjaaja, yrittäjä SDP Vainio Maaret sairaanhoitaja SDP Lehtonen Harri rehtori SDP Virta Jukka keittämönhoitaja SDP Mäkitalo Esa maatalousyrittäjä KESK Kyllöinen Päivi ilmoitussuunnittelija KESK Vihervuori Juhani rehtori, eläkeläinen KESK Kuivamäki Maria kauppatieteiden maisteri KOK Lähteenmäki Simo sähköasentaja, eläkeläinen VAS Kunnanhallituksen puheenjohtajana toimi Harri Lehtonen, 1. varapuheenjohtajana Juhani Vihervuori ja 2. varapuheenjohtajana Simo Lähteenmäki. Kunnanhallitus kokoontui vuonna kertaa ja teki päätöksiä 229. Kunnanhallituksessa on toiminut lisäksi henkilöstöjaosto, jonka tehtäviin kuuluvat henkilöstöasiat. Lisäksi kunnanhallitus on nimennyt kaavatoimikunnan valmistelemaan kaava-asioita. Lautakunnat Valtuuston valitsemien lautakuntien tehtävänä on huolehtia toimialansa toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä, ohjata ja valvoa toimialansa suunnittelua ja toteutusta, seurata toiminnan tuloksia sekä huolehtia tarpeellisesta yhteistyöstä. Lautakunnat myös valmistelevat toimialansa esitykset valtuustolle ja kunnanhallitukselle.

10 10 Lautakunnat ja niiden puheenjohtajat Keskusvaali Silvanto Jouko koulutoimenjohtaja, el KESK Kasvatus- ja opetus Reunanen Ari FM, pääsihteeri SDP Kulttuuri- ja vapaa-aika Hirvelä Kimmo ekonomi KOK Perusturva Mattila Aimo KM, rehtori SDP Tarkastus Kallio Juha opiskelija KESK Tekninen Ketola Pirkko maaseutuyrittäjä KESK ero valt Tekninen Junkkala Juho maanviljelijä KESK alkaen Lautakuntien esittelijät on määrätty hallintosäännössä. Uusi hallintosääntö tuli voimaan alkaen Kunnan henkilöstö Kunnan viranhaltijaorganisaatio jakaantuu tulosalueisiin, vastuualueisiin ja tulosyksiköihin. Tulosalueet ja niiden johtajat ovat seuraavat: VIRANHALTIJAORGANISAATIO KUNNANHALLITUS KUNTAJOHTAMINEN PERUSTURVA- PALVELUT KASVATUS- JA OPE- TUSPALVELUT KULTTUURI- JA VAPAA-AJAN- PALVELUT TEKNISET PALVELUT Johtoryhmän muodostavat kunnanjohtaja, apulaiskunnanjohtaja, henkilöstö- ja hallintopäällikkö, talousjohtaja, perusturvajohtaja, sivistystoimenjohtaja, hallinto- ja talouspäällikkö sekä tekninen johtaja. Johtoryhmä työskentelee kunnan vision, strategian sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi yhteistyössä luottamushenkilöiden ja henkilöstön kanssa. Johtoryhmän tehtävänä on kunnan palvelujen ja toimintojen kehittäminen, johtaminen sekä yhteistyöstä huolehtiminen.

11 11 Tilivelvolliset viranhaltijat Virka Kuntajohtaminen Kunnanjohtaja Apulaiskunnanjohtaja Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Talousjohtaja Perusturvapalvelut Perusturvajohtaja Kasvatus- ja opetuspalvelut Sivistystoimenjohtaja Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Hallinto- ja talouspäällikkö Tekniset palvelut Tekninen johtaja Viranhaltija Matti Lahtinen Antti Jantunen Johanna Aalto Kari Rupponen Sanna-Tuulia Lehtomäki Teija Vuohijoki Jouko Koivunen Kimmo Haapanen

12 Yleinen taloudellinen kehitys Kansantalous Vuosi 2014 oli maailmantaloudessa hitaan kasvun aikaa. Euroalueella kokonaistuotanto kasvoi vajaan prosentin. Euroalueella erityisesti rahoituskriisissä olevien maiden talouskasvu oli vähitellen elpymässä. Italian talous jatkoi supistumistaan. USA:ssa kasvu sen sijaan jatkui noin 3 %:n vauhtia. Suomen teollisuustuotanto väheni joulukuussa ,9 % ja kokonaistuotanto 1,2 % edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Bruttokansantuote väheni ennakkotietojen mukaan vuonna ,1 %. Työllisyys alkoi vuoden 2012 marraskuun aikana heikentyä selvästi. Työttömyysaste oli vuonna ,7 prosenttia. Korkotaso kääntyi jo vuoden 2011 loppupuolella laskuun eikä se sen jälkeen ole juurikaan noussut pikemminkin laskenut. Tammikuussa kk euriborkorko oli 0,396 % ja 12 kk korko 0,562 %. Joulukuussa kk korko oli 0,176 % ja 12 kk korko 0,328 %. Kuluttajahintahintaindeksin vuosimuutos eli inflaatio oli 1,0 %. Julkisyhteisöjen bruttovelka kasvoi vuoden aikana 8,4 mrd. euroa yhteensä 121 mrd. euroon. Bruttovelan suhde bruttokansantuotteeseen nousi vuoden 2013 lopun 56,0 %:sta 59,3 % :n. Kun julkinen alijäämä oli 3,4 %, ylitti alijäämä ennakkotietojen mukaan EU:n kasvu- ja vakaussopimuksen viitearvon 3,0 %. Julkinen velka jäi niukasti alle 60 %:n tavoitearvon Valtion velkamäärä kasvoi 6,1 mrd. euroa ja kuntien velka 1,1 mrd. euroa. Veroaste eli verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen suhde bruttokansantuotteeseen nähden oli 44,1 % kun suhde vuonna 2013 oli 44,0 %. Kuntatalous vuonna 2014 Kuntien vuosikatteet heikkenivät tilinpäätösennusteiden mukaan 1,6 % edellisestä vuodesta. Verotulot kasvoivat yhteensä 2,5 %, mutta tuloverot vain 1,3 %.Valtionosuudet alenivat 1,3 %. Tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien vuosikate oli vuonna euroa/asukas kun vuotta aikaisempi vuosikate oli 380 euroa/asukas. Tilastokeskuksen keräämä neljännesvuositilaston mukaan kuntien toimintamenot kasvoivat vuonna ,0 % (ilman liikelaitoksia) edellisvuodesta. Kuntien palkat ja palkkiot kasvoivat 0,1 %. Palvelujen ostot kasvoivat 3,0 %. Kuntien yhteenlaskettu lainakanta oli vuoden 2014 lopussa 14,9 miljardia euroa, noin 1,1 miljardia euroa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Asukasta kohti laskettu lainakanta oli Manner-Suomen kunnissa euroa (vuonna euroa).

13 Euran kunnan taloudellinen kehitys Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen Väestökehityksen suunta, työttömyysasteen suunta, asuntotuotanto Väestö väheni vuoden aikana (ennakkotietojen mukaan) 48 henkilöllä. Työttömyysaste kasvoi tammikuun 8,2 prosentista joulukuun 10,1 prosenttiin. Työttömänä oli joulukuun lopussa 569 henkilöä, joista 224 oli yli 50 vuotiaita. Naisia oli työttömänä 233 ja miehiä 336. Pitkäaikaistyöttömiä eli yli vuoden työttömänä olleita oli 110 henkilöä. Työttömyyden kasvu näkyi myös työmarkkinatuen kuntaosuuden huomattavana lisäyksenä. Kun kuntaosuutta maksettiin vuonna euroa, oli maksettava määrä vuonna euroa. Vuoden aikana valmistui 28 asuntoa, joista omakotitaloja 17 kpl ja rivitaloja 2 kpl (7 asuntoa) ja kaksi paritaloa. Talous Vuonna 2010 kunnan toimintakulut kasvoivat 1,9 %, vuonna ,8 %, vuonna ,3 %, vuonna ,0 % ja vuonna ,7 %. Menot kasvoivat vuonna 2014 selvästi vähemmän kuin edellisenä vuonna. Edellisen kerran alle 2 %:n menokasvuun päästiin vuonna Henkilöstömenot kasvoivat 2,2 %, palvelujen ostot 0,7 %, aineet ja tarvikkeet vähenivät 3,6 %, muut toimintakulut kasvoivat 4,2 % ja avustukset 12,0 %. Tulosalueiden menot kasvoivat 0,5 % perusturvapalveluita lukuun ottamatta, jonka menokasvu oli 2,9 %. Vuotta aikaisemmin perusturvan menot kasvoivat 1,6 % ja muiden tulosalueiden menot 7 % verrattuna vuoteen Tilapäiselle henkilökunnalle ja sijaisille maksettujen palkkojen määrä kasvoi 13,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vakinaisen henkilöstön palkkamenot kasvoivat 2,0 %. Henkilöstön määrä oli joulukuun lopussa kpl, vuoden 2013 lopussa 864 kpl ja vuoden 2014 lopussa 916 kpl. Vakinaisen henkilöstön määrä oli vuoden 2012 lopussa 626 kpl, vuoden 2013 lopussa 612 ja vuoden 2014 lopussa 639 kpl. Tilapäistä ja määräaikaista henkilöstöä oli vuoden 2012 lopussa 213 kpl, vuoden 2013 lopussa 234 ja vuoden 2014 lopussa 250 kpl. Sairauspoissaoloja oli vuonna kalenteripäivää, vuonna kalenteripäivää ja vuonna kalenteripäivää. Palvelujen ostot kasvoivat 0,9 %. Erikoissairaanhoidon kasvoivat 2,4 %, euroa. Muut perusturvapalveluiden palveluiden ostot vähenivät 6,7 % euroa vuoteen 2013 verrattuna. Muutoin ostopalveluiden määrä koko kunnan osalta (ilman erikoissairaanhoitoa) väheni 0,5 % eli euroa. Aine- ja tarvikemenot vähenivät 3,6 %. Elintarvikkeisiin kului 7,5 %, euroa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Lämmitysmenot vähenivät 5,9 %, euroa. Sähköenergia käyttö puolestaan väheni 4,0 %, euroa. Sähköön ja lämpöön kului kaikkiaan euroa. Maksettujen avustusten määrä kasvoi 12,0 % euroa.

14 14 Verotulot kasvoivat vuonna ,4 % ja vuonna ,7 %, vuonna ,3 % ja vuonna ,2 %. Verotulojen kertymä oli vuonna ,8 milj. euroa, vuonna ,0 milj. euroa, vuonna ,0 milj. euroa ja vuonna ,0 milj. euroa.. Valtionosuuksia kertyi vuonna ,9 milj. euroa, mikä oli 1,6 % eli euroa vähemmän kuin vuonna Valtion valtionosuuksia koskevat säästöpäätökset alkavat todella näkyä kertymissä. Vuoden 2014 talousarviossa (alkuperäinen talousarvio) tilikauden tulos oli arvioitu 1,6 milj. euroa alijäämäiseksi. Tilinpäätös on 2.3 milj. euroa alijäämäinen. Pitkäaikaisen lainan määrä väheni vuoden aikana suunnitelman mukaisesti. Uutta pitkäaikaista lainaa nostettiin 4,5 milj. euroa investointimenoihin. Lainakanta oli vuoden 2011 lopussa 11,2 milj. euroa, vuoden 2012 lopussa 12,0 milj. euroa, vuoden 2013 lopussa 17,0 milj. euroa ja vuoden 2014 lopussa 24,7 milj. euroa. Kolmessa vuodessa lainakanta on kasvanut 13,5 milj euroa. Pitkäaikaisen lainan määrä oli 14,0 milj. euroa ja lyhytaikaisen määrä 10,8 milj. euroa. Investointimenoja kertyi 7,2 milj. euroa ja tuloja 0,9 milj. euroa. Taserakenne heikkeni edelleen. Omavaraisuusaste oli 49,1 %, kun se vuotta aikaisemmin oli 56,3 %. Omavaraisuusasteen hyvänä tasona kuntasektorilla pidetään 70 %:a. Kunnan suhteellinen velkaantuneisuus oli 47,5 % ja vuotta aikaisemmin 37,5 %. Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon ja arvio todennäköisestä kehityksestä Tilinpäätöksessä toimintakulut ovat 77,3 milj. euroa. Vuoden 2014 alkuperäisessä talousarviossa toimintakulut olivat 76,0 milj. euroa. Tilikauden menot kasvoivat siten 1,3 milj. euroa arvioitua enemmän. Vuoden 2013 tilinpäätökseen verrattuna menot kasvoivat 1,7 %. Vuoden 2015 toimintakulut ovat talousarviossa 76,6 milj. euroa eli 0,7 milj. euroa pienemmät kuin vuoden 2014 tilinpäätös. Vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen aikana nähdään mihin suuntaan talous on kääntymässä. Kahden edellisen vuoden menokehityksen valossa vuoden 2015 käyttömenojen kasvuksi on arvioitava noin 2,0 %. Sen perusteella vuoden 2015 tilinpäätös on noin 4,2 milj. euroa alijäämäinen minkä seurauksena vuosien 2016 ja 2017 tilinpäätökset ovat jo noin 5,7 6,5 milj. euroa alijäämäisiä. Eu- alueen talous ei näytä merkittävää paranemista ensi vuoden aikana. Suomen talouden ennakoidaan kääntyvän hitaaseen kasvuun vuoden 2015 aikana. Valtiontalouden tasapainottamistoimet vuodelle 2015 jäävät uuden eduskuntavaalien jälkeisen hallituksen ratkaistaviksi. Euran talous ei edellä olevan perusteella ole paranemassa. Vuoden 2014 menojen kasvu oli arvioitua pienempi ja toimintatuotot talousarvion mukaiset. Kaksi oleellisen tärkeää tuloerää eli verotulot ja valtionosuudet eivät kasvaneet. Helmikuussa 2015 julkaistun ensimmäisen verotuloennusteen mukaan verotulokertymä jää noin 0,4 milj. euroa alle talousarviovarauksen. Vuoden 2015 valtionosuudet kertynevät kutakuinkin talousarvion mukaisesti. Mikäli toimintakuluja ei vuoden aikana saada alenemaan, toteutuu talousarvion alijäämä 1,8 milj. euroa ja todennäköistä on, että toteutuva alijäämä on vielä arvioitua suurempi. Vuoden 2016 talousarviota ei voida enää tehdä nykyisillä veroprosenteilla. Taseen ylijäämät uhkaavat muuttua alijäämäksi jo vuoden 2016 tilinpäätöksessä. Sen seurauksena kunta joutuisi tekemään voimassa olevan kuntalain mukaisen tasapainottamisohjelman vuoden 2017 talousarvioon.

15 15 Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Sisäisen valvonnan tarkoituksena on selvittää, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan. Sisäisen valvonnan ja talouden hoidon ohjeistus on kunnanhallituksen hyväksymä toimintaohje, minkä mukaan sisäistä valvontaa suorittaa jokainen esimies oman vastuualueensa osalta. Sen lisäksi kunnanhallitus on vuosittain valinnut joukon tarkastettavia toimintoja. Näiden osalta tarkastuksen on tehnyt taloushallinto talousjohtajan johdolla. Puolivuosittain tehdyssä ja valtuustossa käsitellyssä osavuosikatsauksessa arvioidaan talousarviovuoden tavoitteiden toteutumista, määrärahojen käyttöä sekä myös sitä, miten määrärahat riittävät koko vuoden ajaksi. Osavuosikatsauksessa esitettyjen arvioiden lisäksi lokakuussa tehtiin valtuustossa päätös eräiden määrärahojen lisäyksestä/vähentämisestä. Ostolaskujen ALV tarkastusta tehdään säännöllisesti. Lautakuntien pöytäkirjoista tarkistettiin käsiteltiinkö kunnanhallitukselle valmistellut talouskatsaukset lautakuntien kokouksissa. Kaikki lautakunnat olivat käsitelleen talouskatsaukset kokouksissaan. Hankintoja tarkastettiin pistokeen luontoisesti. Kunnan käteiskassat tarkistettiin. Erityistä huomautettavaa ei havaittu. Riskienhallinnassa otettiin vuoden 2013 aikana käyttöön uusi ohjelmisto. Riskien kartoitus aloitettiin uudelleen. Riskienkartoitus saatiin osaksi valmiiksi ja osaa tuloksista ja toimenpiteistä esitetään jo tulosalueiden toimintakertomuksissa. Valmis riskienkartoituskokonaisuus ei kuitenkaan ole ja kestää aikansa ennen kuin se sisäistetään tulos ja vastuualueilla arkipäiväiseksi ja aina huomioon otettavaksi toiminta-ajatteluksi. 3 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN 3.1 Tuloslaskelma 1000 eur Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet

16 16 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunniteman mukaiset poistot Satunnaiset tuotot Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys/vähennys Tilikauden yli-/alijäämä Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/toimintakulut % 14,3 13,9 Vuosikate/Poistot % 18,9 108,3 Vuosikate, euroa / asukas 43,3 218,8 Asukasmäärä Tuloslaskelman erät Toimintatuotot Toimintatuotot ylittyivät arvioidusta. Tulosalueiden arviot tulojen kertymisestä pitivät pääosin hyvin paikkansa. Tulosalueista kuntajohtaminen ja tekniset palvelut alittivat talousarvioon merkityt tuottonsa. Muut tulosalueet ylittivät talousarvionsa. Tuottoja kertyi 0,1 milj. euroa arvioitua enemmän. Myyntituottojen suurin yksittäinen tuottoerä oli vesimaksut yhteensä 2,4 milj. euroa. Taksakorotusten vaikutus näkyy kertymässä. Kasvua edelliseen vuoteen oli 12,0 % yhteensä 0,3 milj. euroa. Maksutuottojen suurin tuottoerä oli perusturvapalveluiden hoitopäivämaksut 1,0 milj. euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli 19,5 % euroa. Päivähoitomaksuja kertyi 0,6 milj. euroa. Vaikka hoidossa olevien lasten määrä oli edellisvuotta suurempi, kertyi maksuja 0,5 % vähemmän m % 2014 m % Myyntituotot , ,1 Maksutuotot , ,0 Tuet ja avustukset , ,3 Muut toimintatuotot , ,2 Yhteensä , ,1 Toimintakulut Toimintakulut olivat yhteensä 77,3 milj. euroa, missä oli kasvua edellisvuoteen 1,3 milj. euroa eli 1,7 %. Henkilöstömenojen kasvu oli jonkin verran arvioitua suurempaa. Konaisuudessaan palkkamenojen kasvu oli 3,0 %. Muut henkilöstömenot eli palkkojen sivukulut vähenivät 14,6 % ja eläkekulut puolestaan kasvoivat 3,0 %.

17 17 Vuoden 2014 lopussa oli vakinaisen henkilöstön määrä 639 kpl. Määräaikaisen ja muun henkilöstön määrä oli vuoden 2012 lopussa 221 kpl, vuoden 2013 lopussa 244 kpl ja vuoden 2014 lopussa 250 kpl. Koko henkilöstön määrä oli vuoden 2012 lopussa 819 kpl, vuoden 2013 lopussa 839 kpl, ja vuoden 2014 lopussa 879 kpl kun kansalaisopiston tuntiopettajia (noin 40 kpl) ei lasketa mukaan. Vakinaisen henkilökunnan palkat kasvoivat 2,0 % ja erilliskorvaukset 5,1 %. Sijaisten ja tilapäisen henkilöstön palkat kasvoivat 13,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Jaksotettuja palkkoja eli lomapalkkavarausta lisättiin euroa. Vuonna 2013 vastaava lisäys oli euroa. Sairauslomapäiviä kertyi vuonna kpl vuonna , kun vuonna 2012 vastaava määrä oli Toimintakulut (ulkoiset) 2013 m % 2014 m % Henkilöstömenot , ,2 Palvelujen ostot , ,7 Aineet ja tarvikkeet , ,6 Avustukset , ,0 Muut toimintakulut , ,2 Yhteensä , ,7 Palvelujen ostot kasvoivat edelliseen vuoteen nähden 0,7 % eli 0,2 milj. eurolla. Palvelujen ostot (ulkoiset) tulosalueittain käyvät selville alla olevasta taulukosta. Taulukon talousarvio on vuoden 2014 alkuperäinen talousarvio. Taulukosta näkyy, että ostopalvelujen kokonaismäärä kasvoi alkuperäiseen talousarvioon verrattuna 1,9 %. Palvelujen ostot tulosalueittain Tulosalue Ta 2014 Tp 2014 Muutos % Johtaminen ja tukipalvelut ,8 Perusturvapalvelut ,5 Kasvatus- ja opetuspalvelut ,3 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut ,5 Tekniset palvelut ,8 Yhteensä ,7 Muutos Toimintakulujen vertailu alkuperäiseen talousarvioon Toimintakulut (ulkoiset) Ta 2014 Tp 2014 Erotus eur Muutos % Henkilöstömenot ,1 Palvelujen ostot ,7 Aineet ja tarvikkeet ,8 Avustukset ,1 Muut toimintakulut ,5 Yhteensä ,8 Alkuperäinen talousarvio ylittyi 1,8 % 1,4 milj. euroa. Palvelujen ostoista suurin ylitys aiheutui erikoissairaanhoidon menojen arvioitua suuremmasta kasvusta. Vuoden 2014 menot olivat 14,7 milj. euroa eli 2,4 % edel-

18 18 lisvuotta suuremmat. Erikoissairaanhoidon menot kasvoivat 0,3 milj. euroa vuoteen 2013 verrattuna ja ylittivät alkuperäisen talousarvion 1,0 milj. euroa. Maksetut avustukset kasvoivat 12,0 %, euroa. Suurin lisäys aiheutui Euran Uima-ja urheiluhallin käyttökulujen kattamiseen myönnetystä avustuksesta. Myös toimeentulotuki, omaishoito ja muut kotitalouksille sosiaalitoimessa myönnetyt avustukset kasvoivat. Toimintakate Toimintakate oli 66,3 milj. euroa. Muutos edelliseen vuoteen oli1,2 %. Verotulot ja valtionosuudet Verotuloja kertyi yhteensä 43,0 milj. euroa, missä oli vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna 1,0 milj. euroa eli 2,2 %. Ansio- ja pääomatuloista perittävän kunnallisen tuloveron määrä oli 3,5 % eli 1,4 milj. euroa pienempi kuin edellisenä vuonna. Yhteisöverokertymä oli 2,3 milj. euroa eli 7,8 % suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Kiinteistöveron kertymä kasvoi 13,2 % eli 0,2 milj. euroa. Kunnassa käynnissä oleva kiinteistöjen veroperusteiden tarkistuksen arvioitiin tuottaneen noin euron verolisäyksen vuoden 2014 osalta. Arvioiden mukaan rakennuskannasta on noin % kiinteistöverotuksen ulkopuolella. Verotulokertymään vaikutti osaksi vuodelta 2013 marraskuussa maksettu maksuunpanotilitykseen liittyvä liikaa maksettujen ennakoiden ja oikaisujen määrä 3,5 milj. euroa, minkä lisäksi joulukuussa palautettiin vielä euroa jako-osuustarkistuksen vuoksi. Vuoden 2014 tuloverokertymä oli lopulta euroa talousarviovarausta pienempi. Yhteisöveron tuotto kasvoi euroa arvioidusta. Kiinteistöveroa kertyi euroa arvioitua enemmän. Verotulot 2013 m % 2014 m % Tulovero , ,5 Yhteisövero , ,8 Kiinteistövero , ,3 Yhteensä , ,2 Valtionosuudet 2013 m % 2014 m % Peruspalvelujen valtionosuus , ,4 Verotuloihin perustuva valt.os. tasaus , ,9 Järjestelmämuutoksen tasaus , ,0 Opetus- kult. ja muut valt. osuudet , ,4 Yhteensä , ,6 Valtionosuuksia kertyi yhteensä 23,9 milj. euroa. Muutos vuoteen 2013 oli 1,6 %, 0,4 milj. euroa. Valtionosuuksiin on vuodesta 2012 tehty merkittäviä leikkauksia. Toisaalta verotulomenetysten kompensointi on parantanut tilannetta siten, että valtionosuuksien maksatuksissa leikkausten vaikutus on ollut pienempi. Suunta on kuitenkin ollut selvä. Valtionosuudet eivät ole vuoden 2012 jälkeen juurikaan kasvaneet ja Eurankin osalta ne ovat pienentyneet. Vuoden 2011 tilinpäätökseen verrattuna valtionosuudet ovat vähentyneet euroa. Harkinnanvaraista rahoitusavustusta ei haettu. Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot olivat euroa. Vuoden 2014 korkotuotot kertyivät lähinnä antolainoista ja talletusten koroista.

19 19 Muita rahoitustuottoja kertyi kaikkiaan euroa osingoista, kuntayhtymien peruspääoman koroista, verotilitysten koroista ym. Pitkäaikaisten lainojen korkokulut olivat euroa ja lyhytaikaisten maksuvalmiuteen otettujen lainojen korot 4.297euroa. Lyhytaikaista luottoa maksuvalmiuden turvaamiseksi nostettiin vuonna 2014 yhteensä 58,1 milj. euroa. Vuoden lopussa lyhytaikaista luottoa oli 10,8 milj. euroa. Kunnanhallitus teki vuonna 2011 päätöksen korkosuojausten käyttämisestä korkomenojen optimoimiseksi. Vuoden 2011 aikana suojausmenetelmiä käytettiin kahdella tavalla. Koulukeskus I vaiheen rakennuskustannusten kattamiseen otettiin kahdeksan vuoden kiinteäkorkoinen laina korolla 2,8 % ja toiseksi kunnan vaihtuvakorkoisia lainoja suojattiin 2 milj. euron edestä muuttamalla ne kiinteäkorkoiseksi 5 vuoden ajaksi. Kiinteä korko on 2,8 %. Vuonna 2012 suojauspäätöksiä ei tehty. Kuntakonsernin tytäryhtiö Euran Uima- ja urheiluhalli Oy muutti yhtiön hallituksen päätöksellä 9,6 milj. euron pitkäaikaisen lainan 10 vuodeksi kiinteäkorkoiseksi lainaksi. korko on 2,3 %. Vuoden 2013 aikana tehtiin yksi suojauspäätös, jolla terveyskeskuksen rakentamiseen otetuista 6,0 milj. euron lainasta suojattiin 1,9 milj. euroa muuttamalla korko seitsemäksi vuodeksi kiinteäksi korolla 1,34 %. Vuoden 2014 aikana tehtiin yksi suojauspäätös. Terveyskeskuksen rakentamiseen otetusta 6,0 milj. euron lainasta suojattiin loput eli 3,5 euroa kiinteäksi koroksi ajalle 5,5 vuodeksi. Korko on 1,31 %. Vuosikate Tuloslaskelmassa vuosikatteen tulisi kattaa poistot eli pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden käytöstä aiheutuneet kustannukset, jolloin talouden voidaan katsoa olevan rakenteellisesti tasapainossa. Vuoden 2014 vuosikate oli 0,5 milj. euroa ja alittaa suunnitelman mukaiset poistot 2,3 milj. eurolla, joten vuosikateprosentiksi muodostuu 18,9 %. Talousarviossa tavoitteena oli 1,5 milj. euron vuosikate. Siihen ei kuitenkaan päästy. Tämänhetkiset investoinnit edellyttäisivät noin 4 milj. euron poistotasoa ja vähintään saman tasoista vuosikatetta. Tilikauden tulos ja johtopäätökset Tuloslaskelman tarkastelu osoittaa, että vuoden 2014 tilinpäätöksen perusteella kunnan talous on epätasapainossa, kun alijäämää kertyi 2,3 milj. euroa. Taseessa oleva aikaisempien tilikausien 8,0 milj. euroa alijäämä pienenee 5,7 milj. euron ylijäämäksi, joten kuntalain 65 :n mukaista toimenpideohjelmaa alijäämän kattamiseksi ei vielä tarvitse tehdä. Tilikauden tulos ja ylijäämä/alijäämä Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa. Tilikauden tuloksen jälkeen esitettävät erät ovat tuloksen käsittelyeriä. Tilikauden 2014 tulos on ,71 euroa alijäämäinen. Tilinpäätöksen järjestelyerien jälkeen alijäämä on ,26 euroa. Tilikauden alijäämä esitetään siirrettäväksi taseen yli/alijäämätilille.

20 20 4 TOIMINNAN RAHOITTAMINEN 4.1 Rahoituslaskelma Rahoituslaskelma eur Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät netto Tulorahoituksen korjauserät Yhteensä Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Yhteensä Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Yhteensä Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Yhteensä Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos 12-2 Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Yhteensä Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat eur Rahavarat eur Yhteensä Rahoituslaskelman tunnusluvut Toiminnan ja inv. Rahavirran kertymä 5 v milj. -16,4-11,5 Investointien tulorahoitus, % 8,3 28,9 Lainanhoitokate 0,4 1,9 Kassan riittävyys, pv 9,3 2,3 Asukasmäärä

21 21 Rahoituslaskelma Rahoituslaskelma kertoo miten kunnan käyttömenot ja investoinnit on rahoitettu. Positiivinen vuosikate kertoo paljonko käyttötuloista jää käyttömenojen maksamisen jälkeen pääomamenojen rahoittamiseen Kun rahoituslaskelmassa vuosikatteesta vähennetään investoinnit ja niiden rahoitukseen saadut valtionosuudet sekä omaisuuden myynnistä saadut varat, nähdään riittivätkö varat investointien rahoittamiseen. Jos rahoituslaskelmassa toiminnan ja investointien rahavirtaa kuvaava luku on positiivinen, on investoinnit voitu kattaa vuosikatteesta ja investointien rahoituseristä. Rahoituksen kassavirta kuvaa sitä kuinka paljon menoista on rahoitettu lainanotolla. Rahavarojen muutos kertoo kuinka paljon kunnan rahavarat (kassavarat) muuttuivat vuoden aikana. Vuoden 2014 pitkäaikaisten lainojen lyhennykset olivat 1,5 milj. euroa. Lyhytaikaisten lainojen määrä kasvoi 4,8 milj. euroa ja oli vuoden lopussa 10,8 milj. euroa. Kassaa hoidettiin edelleen kuntatodistusohjelman aktiivisella käytöllä. Lyhytaikaista luottoa otettiin joka kuukausi keskimäärin 4,8 milj. euroa. Lainojen takaisinmaksuaika oli 1 3 kuukautta. Lainanhoitokatteen tunnusluku oli 0,4. Lainanhoitokyky on hyvä, kun luku on yli 2 ja tyydyttävä, kun tunnusluku on 1-2.

22 22 5 TASE 5.1. Tase V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankkeet Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Muut saamiset TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Muut toimeksiantojen varat VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset Myynti saamiset Lainasaamiset 0 26 Muut saamiset Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit 0 0 Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin 0 0 Rahat ja pankkisaamiset V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA

23 23 Peruspääoma Muu oma pääoma Ed. tilikauden yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä POISTERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Kertynyt poistoero PAKOLLISET VARAUKSET 0 0 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Muut toimeksiantojen pääomat VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot Ostovelat 2 6 Muut velat/liittymismaksut ja muut velat Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot Ostovelat Muut velat/liittymismaksut ja muut velat Siirtovelat Yhteensä Taseen tunnusluvut Omavaraisuus-% 49,1 56,3 Suhteellinen velkaantuneisuus-% 47,5 37,5 Kertynyt yli- ja alijäämä milj. eur 5,8 8,1 Kertynyt yli- ja aljiäämä eur/as 470,5 651,3 Lainakanta , eur Lainakanta eur/asukas 2 009, ,41 Lainasaamiset, eur Asukasmäärä

24 Taseen analysointia Taseen loppusumma on 73,2 milj. euroa (67,9 milj. euroa vuonna 2013). Taserakenne on heikentynyt edelliseen vuoteen verrattuna. Omavaraisuusaste oli ,1 % ja edellisenä vuonna 56,3 %. Omavaraisuudella mitataan kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pidemmällä tähtäyksellä. Kuntatalouden hyvänä omavaraisuuden tavoiteltavana tasona pidetään 70 %. Suhteellista velkaantuneisuutta kuvaava tunnusluku kertoo kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman (korolliset ja korottomat lainat) maksamiseen. Käyttötuloja oli tilinpäätöksessä 78,0 milj. euroa ja vierasta pääomaa 37,2 milj. euroa, joten kaikkien velkojen maksaminen kerralla vaatisi 47,5 % tuotoista. Suhteellinen velkaantuneisuus oli siis 47,5 % Vastaava luku oli vuoden 2013 tilinpäätöksessä 38 %. Kun velkaantuneisuusaste ylittää 50 %, alkaa velkamäärä olla talouden kannalta jo aika raskas. Nykytilanteessa korkotason mataluus helpottaa tilannetta. Lainakanta 24,5 milj. euroa (2009 euroa/asukas) on vielä selvästi kuntien keskiarvon (2.733 euroa/as) alapuolella 5.4. Kokonaistulot ja menot Kokonaistulojen ja -menojen laskelma laaditaan tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat. Kokonaistulo ja -meno -käsitteet kattavat laskelmassa varsinaisen toiminnan ja investointien tulot ja menot sekä rahoitustoiminnan rahan lähteet ja käytön. TULOT % MENOT % Varsinainen toiminta teur Varsinainen toiminta teur Toimintatuotot ,50 Toimintakulut ,65 Verotulot ,59 Korkokulut 249 0,29 Valtionosuudet ,01 Muut rahoituskulut 10 0,01 Korkotuotot 25 0,03 Tulorahoituksen korjauserät Muut rahoitustuotot 94 0,11 Pakollisten varausten muutos Satunnaiset tuotot Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot Tulorahoituksen korjauserät (pysyvien vastaavien Investoinnit hyödykkeiden luovutusvoitot) -74-0,08 Käyttöomaisuusinvestoinnit ,27 Investoinnit Rahoitustoiminta Rah.osuudet investointeihin 779 0,88 Antolainsaamisten lisäys 920 1,05 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 102 0,12 Pitkäaik.lainojen vähennys ,73 Rahoitustoiminta Kokonaismenot yhteensä ,0 Antolainasaamisten vähennys 319 0,36 Pitkaik.lainojen lisäys ,07 Lyhytaik.lainojen lisäys ,42 Kokonaistulot yhteensä ,0

25 25 6 KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS 6.1. Kuntakonsernin rakenne Euran kunnan konsernirakenne muodostuu seuraavista yhteisöistä: Konserniyhteisöt Tytäryhteisöt Yhtiöt Euran Uima- ja urheiluhalli Oy 1 JVP - Eura Oy 1 Yhdistely konsernitilinpäätökseen Yhdistelty kpl Ei yhdistelty kpl 1 Kiinteistö Oy Kauttuanpuisto 1 Kiinteistö Oy Euran Virastotalo 1 Kiukaisten asunto- ja teollisuuskiinteistöt Oy 1 Säätiöt Pyhäjärvi-instituutti 1 Kuntayhtymät Satakunnan koulutuskuntayhtymä 1 Satakunnan sairaanhoitopiiri ky 1 Satakuntaliitto 1 Osakkuusyhteisöt Jokilaakson Ympäristö Oy 1 Jätehuolto Satakierto Oy 1 Muut omistusyhteysyhteisöt Pohjolan Muinaiselämys Oy Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Konserniyhtiöiden tavoitteet Yhtiöiden toimintaa ja taloutta on hoidettava niin, että tuloilla voidaan kattaa menot. Toimintaa on johdettava voimassa olevaa lainsäädäntöä ja muita viranomaismääräyksiä noudattaen taloudellisesti ja tehokkaasti. Yhtiöiden asiakkailtaan perimien maksujen muutokset saavat noudattaa enintään yleisen kustannustason muutosta elleivät erityisen suuret investoinnit edellytä maksutason suurempaa tarkistusta. Konserniin kuuluvien yhtiöiden valvontaa hoidettiin osavuosikatsauksen sekä yhtiöiden hallinnossa olevien edustajien ohjeistuksella. Euran Uima- ja Urheiluhalli Oy:n oman toiminnan tuotot olivat ,82 euroa ja toimintakulut ,13 euroa. Kunnan myöntämä avustus lainanhoitokustannuksiin oli ,10 euroa ja toimintakuluihin euroa. Tilikauden tappio oli ,19 euroa.

26 26 Kiinteistö Oy Kauttuanpuiston voitto oli 7,49 euroa. Taseessa on aikaisempien vuosien tappiota 3.050,56 euroa. Taseen oma pääoma on kuitenkin 2,0 milj. euroa, mikä on kasvanut edellisestä vuodesta 0,1 milj. euroa. Käyttöaste oli vuonna ,86 %, joten asuntojen täyttöaste on hyvä, vaikka tyhjiä asuntoja olikin jonkin verran. Yhtiön talouden tila on kohtuullisen vakaa. JVP-Eura Oy on vuonna 2003 perustettu Broilertalo Oy:n, Ahlstrom Kauttua Oy:n, Jujo Thermal Oy:n ja Euran kunnan jätevesien puhdistuksesta vastaava yhtiö, jonka osakekannasta kunta omistaa 55 %. Vuoden 2014 tilinpäätöksessä tappiota ,30 euroa. Vuoden 2013 tilinpäätös osoitti ,89 euron voittoa. Yhtiön jätevedenkäsittelyjärjestelmän peruskorjaus- laajennus valmistui rakennustöiden osalta vuoden 2014 aikana. Hankkeen kustannukset olivat hieman yli 5 milj. euroa, kun alkuperäinen kustannusarvio oli 5,0 milj. euroa. Puhdistamo täyttää ensimmäisten mittaustulosten mukaan lupamääräykset. Rakennushankkeen III vaiheen suunnittelusta on käynnissä tarjouskilpailu. Kolmannessa vaiheessa allastilaa lisätään, jotta normaaleista kevään ja syksyn sateista aiheutuva vesimäärä saadaan mahtumaan puhdistamolle ja käsittelyprosessiin entistä paremmin. Kiinteistö Oy Euran Virastotalon osakekannasta siirtyi 82,6 % kunnan omistukseen tammikuussa 2005 tehdyllä kaupalla. Kiinteistössä on toimitilat perusturvapalvelujen hallinnolla, poliisilla ja työvoimahallinnolla. Yhtiön vuoden 2014 tulos oli ,36 euroa tappiollinen. Tytäryhtiöissä on päätoimista henkilökuntaa yhteensä 14. Osa kiinteistöjen kunnossapitoon liittyvistä palveluista ostetaan ulkopuolisilta palvelujen tuottajilta. Uusi riskienhallintasuunnitelma on valmisteilla JVP-Euran osalta. Muilla yhtiöillä ei tällä hetkellä ole riskienhallintasuunnitelmaa. Osakkuusyhtiöt ja muut omistusyhteisöt Kunnan konserniin kuului osakkuusyhtiönä Jätehuolto Satakierto Oy. Vuoden 2014 aikana yhtiö n yritysosakkaat ilmoittivat halunsa myydä osakkeensa. Yhtiön sääntöjen mukaan kuntaomistajat ovat velvolliset lunastamaan muiden osakkeet. Osakkeiden ostoon varattiin euron määräraha vuoden 2014 talousarvioon. Suurin osa kaupoista tehtiin vuoden 2015 alkupuolella. Satakierrosta kunta omisti osakkeiden oston jälkeen ,85 % ja vuonna ,23 %. Yhtiö vastaa kunnan jätehuollosta. Yhtiön taloudellinen tilanne on hyvä. Kunta omistaa Pohjolan Muinaiselämys Oy:stä 60,6 % ja Pyhäjärvi instituuttisäätiöstä 36,30 %. Konsernituloslaskelma Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta(tappiosta) Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 4 2 Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset

27 27 Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset -51 Satunnaiset erät 198 Tlikauden tulos Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuudet Tilikauden ylijäämä Toimintatuotot/ Toimintakulut % 34,2 33,4 Vuosikate/Poistot % 53,3 110,7 Vusikate euroa/asukas 224,1 406,9 Asukasmäärä Konsernin rahoituslaskelma Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät 198 Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta yhteensä Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien luovutustulot Investointien rahavirta yhteensä Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainojen muutokset Antolainojen lisäykset Antolainojen vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos

28 28 Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä -32,1-23,2 5 vuodelta milj. eur Investointien tulorahoitus % 16,1 33,2 Lainanhoitokate 0,9 1,3 Kassan riittävyys 16,0 13,0 Konsernitase Konsernitase Konsernitase V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankkeet Sijoitukset Osakkuusyhteisöosuudet Muut osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Muut saamiset TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 2 2 Muut toimeksiantojen varat VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet/tavarat Ennakkomaksut 0 0 Saamiset

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 SISÄLLYSLUETTELO

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 SISÄLLYSLUETTELO EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Lähtökohdat talousarviovuodelle 2015 ----------------------------------------------------- 2 Euran kunnan väestö, työllisyys ja elinkeinorakenne -------------------------------------

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

Liite 1 Kaupunginhallitus 31.03.2015 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

Liite 1 Kaupunginhallitus 31.03.2015 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 Liite 1 Kaupunginhallitus 31.03.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 2 EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 SISÄLLYSLUETTELO Lähtökohdat talousarviovuodelle 2014 3 Euran kunnan väestö, työllisyys ja elinkeinorakenne -------------------------------------- 5 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2009

ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2009 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2009 TILINPÄÄTÖS 2009 sivu Sisällysluettelo 1. Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2009 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2009 1 1.2. Kaupungin hallinto ja henkilöstö

Lisätiedot

Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT...

Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... Tilinpäätös 2014 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... 79 2 1. JOHDANTO Kuntalain mukaan kunnat noudattavat

Lisätiedot

Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös

Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2011 TILINPÄÄTÖS 2011 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2011 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2014. Kunnanhallitus 30.3.2015 94. Tarkastuslautakunta X.X.2015 XX. Kunnanvaltuusto XX.X.2015 XX

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2014. Kunnanhallitus 30.3.2015 94. Tarkastuslautakunta X.X.2015 XX. Kunnanvaltuusto XX.X.2015 XX TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2014 Kunnanhallitus 30.3.2015 94 Tarkastuslautakunta X.X.2015 XX Kunnanvaltuusto XX.X.2015 XX JOHDANTO... 4 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 4 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 5 2.1 Tasekirja...

Lisätiedot

TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 2009

TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 2009 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 2009 Kv 21.6.2010 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2014. Kunnanhallitus 30.3.2015 94. Tarkastuslautakunta 2.6.2015 39. Kunnanvaltuusto 15.6.2015 33

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2014. Kunnanhallitus 30.3.2015 94. Tarkastuslautakunta 2.6.2015 39. Kunnanvaltuusto 15.6.2015 33 TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2014 Kunnanhallitus 30.3.2015 94 Tarkastuslautakunta 2.6.2015 39 Kunnanvaltuusto 15.6.2015 33 JOHDANTO... 4 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 4 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 5 2.1 Tasekirja...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2012 Kunnanhallitus 6.5.2013 Kunnanvaltuusto. 2013

TILINPÄÄTÖS 2012 Kunnanhallitus 6.5.2013 Kunnanvaltuusto. 2013 TILINPÄÄTÖS 2012 Kunnanhallitus 6.5.2013 Kunnanvaltuusto. 2013 Sisällysluettelo 1. TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 4 2. TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 4 3. TOIMINTAKERTOMUS... 5 3.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset...

Lisätiedot

Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25

Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25 Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25 TILINPÄÄTÖS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.1

Lisätiedot

Liite 31 Kaupunginhallitus 28.3.2011 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös

Liite 31 Kaupunginhallitus 28.3.2011 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös Liite 31 Kaupunginhallitus 28.3.2011 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2010 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta

Lisätiedot

Hailuodon kunnan TILINPÄÄTÖS 2013

Hailuodon kunnan TILINPÄÄTÖS 2013 0 Hailuodon kunnan TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanhallitus 12.3.2014 Kunnanvaltuusto xx.xx.2014 1 Kannen kuva: Santos-Hoikan linjaloistotorni, Hailuoto, 2013 2 Sisällysluettelo 1. TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 4 2.

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2014

Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2014 Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2014 Sisällys 1 Olennaiset tapahtumat Kiteen kaupungin toiminnassa ja taloudessa vuonna 2014... 4 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 1.2 Kiteen kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Lapuan kaupunki 2 Sisällysluettelo Sivunro TASEKIRJA Toimintakertomus 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.2 Kaupungin

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulu Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 1 Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS

PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO TP 2012 Sivu TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus 1-2 Kunnan hallinto 3 Yleinen taloudellinen tilanne 4 Kuntatalous

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 VUOLIJOEN KUNTA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2005 2 3 TOIMINTAKERTOMUS 2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Yleinen taloudellinen kehitys 7 1.4. Oman

Lisätiedot

HATTULAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2009

HATTULAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2009 HATTULAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2009 JOHDANTO...1 1 TOIMINTAKERTOMUS... 2 1.1 Olennaiset tapahtumat kunnan toiminnassa ja taloudessa...2 1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 2 1.1.2 Kunnan hallinto...

Lisätiedot

S I M O N K U N T A. Kunnanvaltuusto 17.6.2013

S I M O N K U N T A. Kunnanvaltuusto 17.6.2013 1 S I M O N K U N T A Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012 Kunnanvaltuusto 17.6.2013 1. Tilinpäätössäännökset 2 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan ja kuntayhtymän on sisällytettävä tilinpäätökseensä

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013. Kunnanhallitus 31.3.2014 92. Tarkastuslautakunta 3.6.2014 12. Kunnanvaltuusto 25.6.2014 22

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013. Kunnanhallitus 31.3.2014 92. Tarkastuslautakunta 3.6.2014 12. Kunnanvaltuusto 25.6.2014 22 TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013 Kunnanhallitus 31.3.2014 92 Tarkastuslautakunta 3.6.2014 12 Kunnanvaltuusto 25.6.2014 22 JOHDANTO... 4 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 4 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 5 2.1 Tasekirja...

Lisätiedot

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös Somero kirjamessuilla 213 Someron kaupunki Tilinpäätös 213 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013. Kunnanhallitus 31.3.2014 92. Kunnanvaltuusto xx.x.2014 xx

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013. Kunnanhallitus 31.3.2014 92. Kunnanvaltuusto xx.x.2014 xx TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013 Kunnanhallitus 31.3.2014 92 Kunnanvaltuusto xx.x.2014 xx JOHDANTO... 4 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 4 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 5 2.1 Tasekirja... 5 2.2 Tilinpäätöstä varmentavat

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. Tilinpäätös 2011

PIRKKALAN KUNTA. Tilinpäätös 2011 PIRKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2011 VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 11.6.2012 Aktiivisella otteella eteenpäin Valtuusto hyväksyi Pirkkalan kuntastrategian vuosille 2011-2015 syyskuussa 2010. Päättyneen vuoden yksi

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 KUNNANVALTUUSTO 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Kunnan henkilöstö 5 1.4. Yleinen

Lisätiedot

Ylitornio. Tilinpäätös 2014

Ylitornio. Tilinpäätös 2014 Ylitornio Tilinpäätös 2014 Sisällys 1 Toimintakertomus...1 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 1 1.2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.2.1. Kunnanjohtajan katsaus... 1

Lisätiedot

Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT...

Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... Tilinpäätös 2014 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... 79 2 1. JOHDANTO Kuntalain mukaan kunnat noudattavat

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2010 JA TASEKIRJA. Kunnanhallitus 4.4.2011 70

HARTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2010 JA TASEKIRJA. Kunnanhallitus 4.4.2011 70 HARTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2010 JA TASEKIRJA Kunnanhallitus 4.4.2011 70 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.1.3 Yleinen ja oman

Lisätiedot