Euran kunnan TILINPÄÄTÖS. Valtuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Euran kunnan TILINPÄÄTÖS. Valtuusto 22.6.2015"

Transkriptio

1 1 Euran kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Valtuusto

2 2 TILINPÄÄTÖSKIRJAN SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Euran kunnan tase Konsernitase TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilintarkastusmerkintä TOIMINTAKERTOMUKSEN SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA Kunnanjohtajan katsaus Kunnan yleinen kehitys Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Kunnan henkilöstö Yleinen taloudellinen kehitys Euran kunnan taloudellinen kehitys TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN Tuloslaskelma TOIMINNAN RAHOITTAMINEN Rahoituslaskelma TASE Tase Taseen tunnusluvut Taseen analysointia Kokonaistulot ja menot KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Kuntakonsernin rakenne Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat KUNNANHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Vastuualueiden yksityiskohtainen toiminnan ja talouden tarkastelu Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tulosarvioiden toteutumisesta

3 3 JOHDANTO Kuntalain mukaan kunnat noudattavat kirjanpidossaan ja tilinpäätöksessään kirjanpitolakia soveltuvin osin. Kunnan tilinpäätös- ja toimintakertomuksen tarkoituksena on antaa oikea ja riittävä kuva kunnan toiminnasta ja taloudesta. Tilinpäätöskokonaisuus Tilinpäätöstä koskevat säännökset Kunnan tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja se on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Tilinpäätöksen sisältö Kuntalain 68 :n mukaan kunnan on sisällytettävä tilinpäätökseensä tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi kunnan, jolla on määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase liitteineen. Toimintakertomus Toimintakertomuksen pakolliset ja suositeltavat asiat Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen antamisesta vastaa kunnanjohtaja ja kunnanhallitus. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan talouteen ja konsernitaseeseen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Kuntalain 70 :n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Toimintakertomuksen erityisenä tehtävä on selvittää valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet hyväksytään talousarviossa ja -suunnitelmassa.

4 4 TOIMINTAKERTOMUS OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.1. Kunnanjohtajan katsaus Vuoden 2014 päätavoitteiden toteutuminen Vuoden 2014 talousarviovalmistelun lähtökohtana oli, että taloudellisista paineista huolimatta tuloveroprosenttia ja kiinteistöveroja ei koroteta. Ohjeena tulosalueille sen sijaan annettiin, että ne keskittyisivät erityisesti palvelutuotannon rakenteellisiin uudistuksiin ja henkilöstömenojen hallintaan. Budjetointiprosessia uudistettiin vuodelle Johtavana ajatuksena oli täsmentää toimielinten välistä työnjakoa: valtuusto päättää tavoitteista ja linjaratkaisuista, kunnanhallitus johtaa taloudenhoitoa ja hallintokunnat vastaavat tulosaluekohtaisen kehyksen puitteissa palvelutuotannosta ja resurssien tarkoituksenmukaisesta kohdentamisesta. Euran kunnan organisaatio osoitti vuoden 2014 aikana kykynsä reagoida tilanteen mukaisella tavalla. Käyttömenojen kasvu oli n. 1,7 % edellisvuoteen verrattuna, mikä kasvuluku on yksi menneiden vuosikymmenten pienimmistä. Toisaalta myös inflaatio oli matalalla tasolla ja palkkataulukoihin tehtiin vain vähäiset tarkistukset. Valittu strategia, palveluiden tuottaminen lisääntyvässä määrin oman organisaation toimesta ostopalveluiden sijaan, osoitti toimivuutensa. Monin tavoin tehostunut palvelutuotanto ei kuitenkaan riittänyt siihen, että taloudellisissa tunnusluvuissa olisi päästy kuntastrategiassa asetetulle tasolle. Osumatarkkuus tarkistettuun talousarvioon verrattuna oli kuitenkin varsin hyvä. Seuraavassa taulukossa on esitetty vuosien 2011, 2012, 2013 ja 2014 keskeiset kunnallistalouden tunnusluvut: TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 käyttömenot 70,8 milj. 73,1 milj. 76,0 milj. 77,3 milj. tuloveroprosentti 19,5 % 20,5 % 20,5 % 20,5 % verokertymä 38,8 milj. 41,0 milj. 44,0 milj. 43,0 milj. vuosikate 2,9 milj. 2,5 milj. 2,7 milj. 0,5 milj. tulos 0,8 milj. 0,3 milj. 0,2 milj. -2,3 milj. investoinnit 6,5 milj. 3,6 milj. e 10,7 milj. 7,2 milj. taseen ylijäämä 7,7 milj. 7,9 milj. 8,0 milj. 5,7 milj. lainakanta 11,2 milj. 12,0 milj. 16,9 milj. 24,7 milj. suhteellinen velkaantuneisuus 29,9 % 30,0 % 37,5 % 47,5 % omavaraisuusaste 63,0 % 62,5 % 56,3 % 49,1 %

5 5 Kuten edellä olevasta taulukosta ilmenee, Euran kunnalla on edessä merkittävät rakenteelliset ja taloudelliset ratkaisut. Koko organisaation on yhdessä sisäistettävä vaadittavien ratkaisujen todellinen mittakaava. Kuntien toimintaympäristön muutos ja Euran kunnan strategia Valtuustossa hyväksyttiin Euran kunnan strategiset linjaukset vv Strategiakirjasessa todettiin seuraavien kehityspiirteiden olevan keskeisiä tarkastelujakson aikana: globalisaatiokehitys ja kansainvälisen talouden välittömät heijastus- ja kerrannaisvaikutukset myös paikalliselle tasolle Euroopan unionin murros ja uudistuminen suomalaisen elinkeinorakenteen muutos ja kansainvälinen työnjako/ kilpailu väestölliset muutokset/paine palveluiden uuteen kohdentamiseen alue-, kunta- ja yhdyskuntarakenteen muutos peruspalveluohjelma ja uudistuva lainsäädäntö sekä nykyistä vahvemmat ohjaus- ja kontrollijärjestelmät julkisen talouden pysyvä rahoitusvaje ja velkaantuminen julkisen ja yksityisen sektorin henkilöstöpoliittisten toimintamallien yhdenmukaistuminen kunnallisen demokratian ja kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien uudistuminen/kunnalliskulttuurin kehittäminen Edellä kuvatut kehityspiirteet ovat koskettaneet kuntia ja niiden toimintaa ennakoituakin voimakkaammalla otteella. Edessä olevat ratkaisut on tehtävä siitä lähtökohdasta, että useimmat edellä kuvatut trendit ovat pitkäkestoisia ja yhä uusia haasteita antavia. Vuoden 2015 aikana Euran kunta tulee osaltaan tekemään päätöksensä tulevasta kuntarakenteesta ja myös sosiaali- ja terveyspalveluiden uudelleen järjestely on edessä. Menossa oleva aika voidaan kiteyttää kuntaorganisaation näkökulmasta seuraavasti: I Kunnat murroksessa II Muutoksen aika III Jatkuva kehittäminen Nähdä Hyväksyä Sitoutua Päätöksiä tehtäessä on hyvä korostaa, että Euran kunnan päättäjillä on velvollisuus turvata asukkailleen laadukkaat ja riittävät perus- ja muut välttämättömät palvelut myös tulevina vuosina. Samoin on arvioitava kuntatalouden tila ja tuleva kantokyky ja varmistettava palveluiden ja investointien rahoitus. Laaditussa kuntarakenneselvityksessä on ns. painelaskelman avulla kuvattu kuntatalouteen syntyvää rahoitusvajetta ja veroprosenttiin kohdistuvaa painetta. Viime vuosien aikana Euran kunta on panostanut teollisuuden ja muun yritystoiminnan kilpailukykyisten toimintaedellytysten turvaamiseen ja kehittämiseen. Aktiivinen elinkeinopolitiikka ja tiivistyvä yhteistyö eri sidosryhmien kanssa on välttämätöntä myös tulevina vuosina. Kuntaa kehitetään parhaiten lukuisten toimijoiden yhdensuuntaisin ponnistuksin. Esitän Euran kunnan luottamushenkilöille ja koko henkilöstölle kiitokset ahkerasta työstä Euran kunnan hyväksi vuonna Eurassa maaliskuun 30. päivänä 2015 Matti Lahtinen kunnanjohtaja

6 Kunnan yleinen kehitys Väestö Euran väkiluku oli vuoden 2014 lopussa (v ), joista naisia oli 6190 (6218) ja miehiä 6130 (6150). Valtionvarainministeriön 2010 tekemän väestöennusteen mukaan Euran asukasluku laskee vähitellen keskimääri 0,3 % vuodessa. Vuonna 2020 asukasluku olisi noin ja vuonna 2040 noin Väkiluku ei 30 vuoden aikana laske siis kovinkaan paljon. Työllisyys Euran työvoiman määrä vuoden 2014 lopussa 5615 (v ). Työttömiä oli 569 (488), muutos 16,6 %. Työttömyysaste 10,1 % (8,7 %). Työttömiä miehiä oli 297 (268) ja naisia 233 (191). Alle 25-vuotiaita työttömiä oli 74 (71), yli 50-vuotiaita 224 ja pitkäaikaistyöttömiä 110 (91). Avoimia työpaikkoja oli Eurassa vuoden lopussa 78 (15). Satakunnan työttömyysaste oli joulukuun lopussa 14,5 % (13 %) ja koko maan 13,9 % (12,6 %). (Työhallinnon tilastot).

7 7 Euran työllistävimmät yritykset vuonna 2014 Henkilöstömäärät ovat noin lukuja. Lisäksi usealla yrityksellä on kausiluonteisesti työntekijöitä. Yritys Toimiala Henkilöstöä noin HKScan Finland Oy elintarvikkeiden valmistus 500 Auramaa -yhtiöt maaliikenne 300 Jujo Thermal Oy erikoispapereiden valmistus 200 Amcor Flexibles Finland Oy muovipakkausten valmistus 160 Loipart Technology Finland Oy laivojen rakentaminen 170 Pintos -konserni metallikiinnittimien valmistus 150 Jaakko-Tuote Oy lasituotteiden valmistus 150 Biolan ryhmä lannoitteiden ja ympäristötuotteiden valmistus 150 Koskinen yhtiöt maaliikenne 140 A & R Carton Oy kartonkipakkausten valmistus 100 Euran Teollisuushuolto Oy koneiden korjaus ja huolto 93 Euran Urakointipalvelu EUP Ky kiinteistöjen ja irtaimiston huolto 85 Mykora Oy sienten viljely ja tukkukauppa 75+ Eupart Oy eriste- ja ilmastointiasennus 70 Lammela Oy vähittäiskauppa 57 ETS-Lindgren Oy metallirakenteiden valmistus 52 Euran työpaikkaomavaraisuus Eurassa työssä käyviä oli tuoreimman Tilastokeskuksen tiedon mukaan yhteensä 5.296, ja euralaisia työllisiä Työpaikkaomavaraisuus siten 102,7 %. Eura tarjoaa työpaikkoja myös muissa kunnissa asuville. Eniten Euraan tullaan töihin teollisuuden, rakennusalan sekä maa- ja metsätalouden aloille. Eurassa asuville ei ole kaikille toimialoilla riittävästi työpaikkoja oman kunnan alueella, vaan työssä käydään muissa kunnissa. Eniten muualle mennään töihin terveys- ja sosiaalipalvelujen, hallinto- ja tukipalvelujen, koulutuksen, maanpuolustuksen, julkisen hallinnon, informaation ja viestinnän, kaivostoiminnan sekä rahoitus- ja vakuutustoiminnan aloille.

8 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO VALTUUSTO 35 jäsentä KESKUSVAALILAUTAKUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KUNNANHALLITUS 11 jäsentä KONSERNI- JA OSAKKUUSYHTEISÖT KAAVATOIMIKUNTA HENKILÖSTÖJAOSTO YHTEISTYÖTOIMIKUNTA PERUSTURVA- LAUTAKUNTA KASVATUS- JA OPETUS- LAUTAKUNTA KULTTUURI- JA VAPAA-AJAN LAU- TAKUNTA LAUTAKUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA Valtuutetut Ansio Teemu yrittäjä KESK Anttila Tarja terveydenhoitaja SDP Arvola Hannu autonkuljettaja SDP Hakala Manu yrittäjä KESK Heikkilä Hannu hitsaaja SDP Helander-Nieminen Eija kehitysvammahuollon ohjaaja, yrittäjä SDP Hirvelä Kimmo yrittäjä KOK Härjämäki Susanna yrittäjä, kuvataiteilija PS Junkkala Juho maanviljelijä KESK Kalli Timo maanviljelijä, kansanedustaja KESK Kallio Juha opiskelija KESK Kemppainen Jukka kirkkoherra KOK Ketola Pirkko maaseutuyrittäjä KESK ero valt Korhonen Esko maalari, pääluottamusmies VAS Kreula Jaakko maanviljelijä, eläkeläinen KESK

9 9 Kuivamäki Maria kauppatieteiden maisteri KOK Kyllöinen Päivi ilmoitussuunnittelija KESK Laine Kirsi lastentarhanopettaja, sijaisäiti KESK alkaen Lehtonen Harri rehtori SDP Lähteenmäki Simo sähköasentaja, eläkeläinen VAS Myllykoski Juha sähköasentaja VAS Mäkitalo Esa maatalousyrittäjä KESK Paavilainen Hannu cnc-koneistaja SDP Perttu Jouko agrologi KOK Pesonen Pekka ins. opiskelija (AMK) PS Salminen Petri työsuojeluvaltuutettu, käynnissäpitäjä VAS Setälä Tero työnjohtaja SDP Siivonen Minna ruokapalvelutyöntekijä SDP Sillanpää Marjatta ekonomi KOK Susi Pertti työsuojeluvaltuutettu SDP Vainio Kai yrittäjä SDP Vainio Maaret sairaanhoitaja SDP Vihervuori Juhani rehtori, eläkeläinen KESK Virta Jukka keittämönhoitaja SDP Virtanen Kari teknikko SDP Vähä-Vahe Sanna sosionomi (AMK) VAS Valtuuston puheenjohtaja Timo Kalli, 1. varapuheenjohtaja Kari Virtanen ja 2. varapuheenjohtaja Jouko Perttu. Valtuusto kokoontui vuonna kertaa ja teki päätöksiä 51. Kunnanhallitus Valtuuston valitsema kunnanhallitus toimikaudeksi : Helander-Nieminen Eija kehitysvammahuollon ohjaaja, yrittäjä SDP Vainio Maaret sairaanhoitaja SDP Lehtonen Harri rehtori SDP Virta Jukka keittämönhoitaja SDP Mäkitalo Esa maatalousyrittäjä KESK Kyllöinen Päivi ilmoitussuunnittelija KESK Vihervuori Juhani rehtori, eläkeläinen KESK Kuivamäki Maria kauppatieteiden maisteri KOK Lähteenmäki Simo sähköasentaja, eläkeläinen VAS Kunnanhallituksen puheenjohtajana toimi Harri Lehtonen, 1. varapuheenjohtajana Juhani Vihervuori ja 2. varapuheenjohtajana Simo Lähteenmäki. Kunnanhallitus kokoontui vuonna kertaa ja teki päätöksiä 229. Kunnanhallituksessa on toiminut lisäksi henkilöstöjaosto, jonka tehtäviin kuuluvat henkilöstöasiat. Lisäksi kunnanhallitus on nimennyt kaavatoimikunnan valmistelemaan kaava-asioita. Lautakunnat Valtuuston valitsemien lautakuntien tehtävänä on huolehtia toimialansa toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä, ohjata ja valvoa toimialansa suunnittelua ja toteutusta, seurata toiminnan tuloksia sekä huolehtia tarpeellisesta yhteistyöstä. Lautakunnat myös valmistelevat toimialansa esitykset valtuustolle ja kunnanhallitukselle.

10 10 Lautakunnat ja niiden puheenjohtajat Keskusvaali Silvanto Jouko koulutoimenjohtaja, el KESK Kasvatus- ja opetus Reunanen Ari FM, pääsihteeri SDP Kulttuuri- ja vapaa-aika Hirvelä Kimmo ekonomi KOK Perusturva Mattila Aimo KM, rehtori SDP Tarkastus Kallio Juha opiskelija KESK Tekninen Ketola Pirkko maaseutuyrittäjä KESK ero valt Tekninen Junkkala Juho maanviljelijä KESK alkaen Lautakuntien esittelijät on määrätty hallintosäännössä. Uusi hallintosääntö tuli voimaan alkaen Kunnan henkilöstö Kunnan viranhaltijaorganisaatio jakaantuu tulosalueisiin, vastuualueisiin ja tulosyksiköihin. Tulosalueet ja niiden johtajat ovat seuraavat: VIRANHALTIJAORGANISAATIO KUNNANHALLITUS KUNTAJOHTAMINEN PERUSTURVA- PALVELUT KASVATUS- JA OPE- TUSPALVELUT KULTTUURI- JA VAPAA-AJAN- PALVELUT TEKNISET PALVELUT Johtoryhmän muodostavat kunnanjohtaja, apulaiskunnanjohtaja, henkilöstö- ja hallintopäällikkö, talousjohtaja, perusturvajohtaja, sivistystoimenjohtaja, hallinto- ja talouspäällikkö sekä tekninen johtaja. Johtoryhmä työskentelee kunnan vision, strategian sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi yhteistyössä luottamushenkilöiden ja henkilöstön kanssa. Johtoryhmän tehtävänä on kunnan palvelujen ja toimintojen kehittäminen, johtaminen sekä yhteistyöstä huolehtiminen.

11 11 Tilivelvolliset viranhaltijat Virka Kuntajohtaminen Kunnanjohtaja Apulaiskunnanjohtaja Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Talousjohtaja Perusturvapalvelut Perusturvajohtaja Kasvatus- ja opetuspalvelut Sivistystoimenjohtaja Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Hallinto- ja talouspäällikkö Tekniset palvelut Tekninen johtaja Viranhaltija Matti Lahtinen Antti Jantunen Johanna Aalto Kari Rupponen Sanna-Tuulia Lehtomäki Teija Vuohijoki Jouko Koivunen Kimmo Haapanen

12 Yleinen taloudellinen kehitys Kansantalous Vuosi 2014 oli maailmantaloudessa hitaan kasvun aikaa. Euroalueella kokonaistuotanto kasvoi vajaan prosentin. Euroalueella erityisesti rahoituskriisissä olevien maiden talouskasvu oli vähitellen elpymässä. Italian talous jatkoi supistumistaan. USA:ssa kasvu sen sijaan jatkui noin 3 %:n vauhtia. Suomen teollisuustuotanto väheni joulukuussa ,9 % ja kokonaistuotanto 1,2 % edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Bruttokansantuote väheni ennakkotietojen mukaan vuonna ,1 %. Työllisyys alkoi vuoden 2012 marraskuun aikana heikentyä selvästi. Työttömyysaste oli vuonna ,7 prosenttia. Korkotaso kääntyi jo vuoden 2011 loppupuolella laskuun eikä se sen jälkeen ole juurikaan noussut pikemminkin laskenut. Tammikuussa kk euriborkorko oli 0,396 % ja 12 kk korko 0,562 %. Joulukuussa kk korko oli 0,176 % ja 12 kk korko 0,328 %. Kuluttajahintahintaindeksin vuosimuutos eli inflaatio oli 1,0 %. Julkisyhteisöjen bruttovelka kasvoi vuoden aikana 8,4 mrd. euroa yhteensä 121 mrd. euroon. Bruttovelan suhde bruttokansantuotteeseen nousi vuoden 2013 lopun 56,0 %:sta 59,3 % :n. Kun julkinen alijäämä oli 3,4 %, ylitti alijäämä ennakkotietojen mukaan EU:n kasvu- ja vakaussopimuksen viitearvon 3,0 %. Julkinen velka jäi niukasti alle 60 %:n tavoitearvon Valtion velkamäärä kasvoi 6,1 mrd. euroa ja kuntien velka 1,1 mrd. euroa. Veroaste eli verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen suhde bruttokansantuotteeseen nähden oli 44,1 % kun suhde vuonna 2013 oli 44,0 %. Kuntatalous vuonna 2014 Kuntien vuosikatteet heikkenivät tilinpäätösennusteiden mukaan 1,6 % edellisestä vuodesta. Verotulot kasvoivat yhteensä 2,5 %, mutta tuloverot vain 1,3 %.Valtionosuudet alenivat 1,3 %. Tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien vuosikate oli vuonna euroa/asukas kun vuotta aikaisempi vuosikate oli 380 euroa/asukas. Tilastokeskuksen keräämä neljännesvuositilaston mukaan kuntien toimintamenot kasvoivat vuonna ,0 % (ilman liikelaitoksia) edellisvuodesta. Kuntien palkat ja palkkiot kasvoivat 0,1 %. Palvelujen ostot kasvoivat 3,0 %. Kuntien yhteenlaskettu lainakanta oli vuoden 2014 lopussa 14,9 miljardia euroa, noin 1,1 miljardia euroa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Asukasta kohti laskettu lainakanta oli Manner-Suomen kunnissa euroa (vuonna euroa).

13 Euran kunnan taloudellinen kehitys Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen Väestökehityksen suunta, työttömyysasteen suunta, asuntotuotanto Väestö väheni vuoden aikana (ennakkotietojen mukaan) 48 henkilöllä. Työttömyysaste kasvoi tammikuun 8,2 prosentista joulukuun 10,1 prosenttiin. Työttömänä oli joulukuun lopussa 569 henkilöä, joista 224 oli yli 50 vuotiaita. Naisia oli työttömänä 233 ja miehiä 336. Pitkäaikaistyöttömiä eli yli vuoden työttömänä olleita oli 110 henkilöä. Työttömyyden kasvu näkyi myös työmarkkinatuen kuntaosuuden huomattavana lisäyksenä. Kun kuntaosuutta maksettiin vuonna euroa, oli maksettava määrä vuonna euroa. Vuoden aikana valmistui 28 asuntoa, joista omakotitaloja 17 kpl ja rivitaloja 2 kpl (7 asuntoa) ja kaksi paritaloa. Talous Vuonna 2010 kunnan toimintakulut kasvoivat 1,9 %, vuonna ,8 %, vuonna ,3 %, vuonna ,0 % ja vuonna ,7 %. Menot kasvoivat vuonna 2014 selvästi vähemmän kuin edellisenä vuonna. Edellisen kerran alle 2 %:n menokasvuun päästiin vuonna Henkilöstömenot kasvoivat 2,2 %, palvelujen ostot 0,7 %, aineet ja tarvikkeet vähenivät 3,6 %, muut toimintakulut kasvoivat 4,2 % ja avustukset 12,0 %. Tulosalueiden menot kasvoivat 0,5 % perusturvapalveluita lukuun ottamatta, jonka menokasvu oli 2,9 %. Vuotta aikaisemmin perusturvan menot kasvoivat 1,6 % ja muiden tulosalueiden menot 7 % verrattuna vuoteen Tilapäiselle henkilökunnalle ja sijaisille maksettujen palkkojen määrä kasvoi 13,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vakinaisen henkilöstön palkkamenot kasvoivat 2,0 %. Henkilöstön määrä oli joulukuun lopussa kpl, vuoden 2013 lopussa 864 kpl ja vuoden 2014 lopussa 916 kpl. Vakinaisen henkilöstön määrä oli vuoden 2012 lopussa 626 kpl, vuoden 2013 lopussa 612 ja vuoden 2014 lopussa 639 kpl. Tilapäistä ja määräaikaista henkilöstöä oli vuoden 2012 lopussa 213 kpl, vuoden 2013 lopussa 234 ja vuoden 2014 lopussa 250 kpl. Sairauspoissaoloja oli vuonna kalenteripäivää, vuonna kalenteripäivää ja vuonna kalenteripäivää. Palvelujen ostot kasvoivat 0,9 %. Erikoissairaanhoidon kasvoivat 2,4 %, euroa. Muut perusturvapalveluiden palveluiden ostot vähenivät 6,7 % euroa vuoteen 2013 verrattuna. Muutoin ostopalveluiden määrä koko kunnan osalta (ilman erikoissairaanhoitoa) väheni 0,5 % eli euroa. Aine- ja tarvikemenot vähenivät 3,6 %. Elintarvikkeisiin kului 7,5 %, euroa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Lämmitysmenot vähenivät 5,9 %, euroa. Sähköenergia käyttö puolestaan väheni 4,0 %, euroa. Sähköön ja lämpöön kului kaikkiaan euroa. Maksettujen avustusten määrä kasvoi 12,0 % euroa.

14 14 Verotulot kasvoivat vuonna ,4 % ja vuonna ,7 %, vuonna ,3 % ja vuonna ,2 %. Verotulojen kertymä oli vuonna ,8 milj. euroa, vuonna ,0 milj. euroa, vuonna ,0 milj. euroa ja vuonna ,0 milj. euroa.. Valtionosuuksia kertyi vuonna ,9 milj. euroa, mikä oli 1,6 % eli euroa vähemmän kuin vuonna Valtion valtionosuuksia koskevat säästöpäätökset alkavat todella näkyä kertymissä. Vuoden 2014 talousarviossa (alkuperäinen talousarvio) tilikauden tulos oli arvioitu 1,6 milj. euroa alijäämäiseksi. Tilinpäätös on 2.3 milj. euroa alijäämäinen. Pitkäaikaisen lainan määrä väheni vuoden aikana suunnitelman mukaisesti. Uutta pitkäaikaista lainaa nostettiin 4,5 milj. euroa investointimenoihin. Lainakanta oli vuoden 2011 lopussa 11,2 milj. euroa, vuoden 2012 lopussa 12,0 milj. euroa, vuoden 2013 lopussa 17,0 milj. euroa ja vuoden 2014 lopussa 24,7 milj. euroa. Kolmessa vuodessa lainakanta on kasvanut 13,5 milj euroa. Pitkäaikaisen lainan määrä oli 14,0 milj. euroa ja lyhytaikaisen määrä 10,8 milj. euroa. Investointimenoja kertyi 7,2 milj. euroa ja tuloja 0,9 milj. euroa. Taserakenne heikkeni edelleen. Omavaraisuusaste oli 49,1 %, kun se vuotta aikaisemmin oli 56,3 %. Omavaraisuusasteen hyvänä tasona kuntasektorilla pidetään 70 %:a. Kunnan suhteellinen velkaantuneisuus oli 47,5 % ja vuotta aikaisemmin 37,5 %. Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon ja arvio todennäköisestä kehityksestä Tilinpäätöksessä toimintakulut ovat 77,3 milj. euroa. Vuoden 2014 alkuperäisessä talousarviossa toimintakulut olivat 76,0 milj. euroa. Tilikauden menot kasvoivat siten 1,3 milj. euroa arvioitua enemmän. Vuoden 2013 tilinpäätökseen verrattuna menot kasvoivat 1,7 %. Vuoden 2015 toimintakulut ovat talousarviossa 76,6 milj. euroa eli 0,7 milj. euroa pienemmät kuin vuoden 2014 tilinpäätös. Vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen aikana nähdään mihin suuntaan talous on kääntymässä. Kahden edellisen vuoden menokehityksen valossa vuoden 2015 käyttömenojen kasvuksi on arvioitava noin 2,0 %. Sen perusteella vuoden 2015 tilinpäätös on noin 4,2 milj. euroa alijäämäinen minkä seurauksena vuosien 2016 ja 2017 tilinpäätökset ovat jo noin 5,7 6,5 milj. euroa alijäämäisiä. Eu- alueen talous ei näytä merkittävää paranemista ensi vuoden aikana. Suomen talouden ennakoidaan kääntyvän hitaaseen kasvuun vuoden 2015 aikana. Valtiontalouden tasapainottamistoimet vuodelle 2015 jäävät uuden eduskuntavaalien jälkeisen hallituksen ratkaistaviksi. Euran talous ei edellä olevan perusteella ole paranemassa. Vuoden 2014 menojen kasvu oli arvioitua pienempi ja toimintatuotot talousarvion mukaiset. Kaksi oleellisen tärkeää tuloerää eli verotulot ja valtionosuudet eivät kasvaneet. Helmikuussa 2015 julkaistun ensimmäisen verotuloennusteen mukaan verotulokertymä jää noin 0,4 milj. euroa alle talousarviovarauksen. Vuoden 2015 valtionosuudet kertynevät kutakuinkin talousarvion mukaisesti. Mikäli toimintakuluja ei vuoden aikana saada alenemaan, toteutuu talousarvion alijäämä 1,8 milj. euroa ja todennäköistä on, että toteutuva alijäämä on vielä arvioitua suurempi. Vuoden 2016 talousarviota ei voida enää tehdä nykyisillä veroprosenteilla. Taseen ylijäämät uhkaavat muuttua alijäämäksi jo vuoden 2016 tilinpäätöksessä. Sen seurauksena kunta joutuisi tekemään voimassa olevan kuntalain mukaisen tasapainottamisohjelman vuoden 2017 talousarvioon.

15 15 Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Sisäisen valvonnan tarkoituksena on selvittää, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan. Sisäisen valvonnan ja talouden hoidon ohjeistus on kunnanhallituksen hyväksymä toimintaohje, minkä mukaan sisäistä valvontaa suorittaa jokainen esimies oman vastuualueensa osalta. Sen lisäksi kunnanhallitus on vuosittain valinnut joukon tarkastettavia toimintoja. Näiden osalta tarkastuksen on tehnyt taloushallinto talousjohtajan johdolla. Puolivuosittain tehdyssä ja valtuustossa käsitellyssä osavuosikatsauksessa arvioidaan talousarviovuoden tavoitteiden toteutumista, määrärahojen käyttöä sekä myös sitä, miten määrärahat riittävät koko vuoden ajaksi. Osavuosikatsauksessa esitettyjen arvioiden lisäksi lokakuussa tehtiin valtuustossa päätös eräiden määrärahojen lisäyksestä/vähentämisestä. Ostolaskujen ALV tarkastusta tehdään säännöllisesti. Lautakuntien pöytäkirjoista tarkistettiin käsiteltiinkö kunnanhallitukselle valmistellut talouskatsaukset lautakuntien kokouksissa. Kaikki lautakunnat olivat käsitelleen talouskatsaukset kokouksissaan. Hankintoja tarkastettiin pistokeen luontoisesti. Kunnan käteiskassat tarkistettiin. Erityistä huomautettavaa ei havaittu. Riskienhallinnassa otettiin vuoden 2013 aikana käyttöön uusi ohjelmisto. Riskien kartoitus aloitettiin uudelleen. Riskienkartoitus saatiin osaksi valmiiksi ja osaa tuloksista ja toimenpiteistä esitetään jo tulosalueiden toimintakertomuksissa. Valmis riskienkartoituskokonaisuus ei kuitenkaan ole ja kestää aikansa ennen kuin se sisäistetään tulos ja vastuualueilla arkipäiväiseksi ja aina huomioon otettavaksi toiminta-ajatteluksi. 3 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN 3.1 Tuloslaskelma 1000 eur Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet

16 16 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunniteman mukaiset poistot Satunnaiset tuotot Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys/vähennys Tilikauden yli-/alijäämä Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/toimintakulut % 14,3 13,9 Vuosikate/Poistot % 18,9 108,3 Vuosikate, euroa / asukas 43,3 218,8 Asukasmäärä Tuloslaskelman erät Toimintatuotot Toimintatuotot ylittyivät arvioidusta. Tulosalueiden arviot tulojen kertymisestä pitivät pääosin hyvin paikkansa. Tulosalueista kuntajohtaminen ja tekniset palvelut alittivat talousarvioon merkityt tuottonsa. Muut tulosalueet ylittivät talousarvionsa. Tuottoja kertyi 0,1 milj. euroa arvioitua enemmän. Myyntituottojen suurin yksittäinen tuottoerä oli vesimaksut yhteensä 2,4 milj. euroa. Taksakorotusten vaikutus näkyy kertymässä. Kasvua edelliseen vuoteen oli 12,0 % yhteensä 0,3 milj. euroa. Maksutuottojen suurin tuottoerä oli perusturvapalveluiden hoitopäivämaksut 1,0 milj. euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli 19,5 % euroa. Päivähoitomaksuja kertyi 0,6 milj. euroa. Vaikka hoidossa olevien lasten määrä oli edellisvuotta suurempi, kertyi maksuja 0,5 % vähemmän m % 2014 m % Myyntituotot , ,1 Maksutuotot , ,0 Tuet ja avustukset , ,3 Muut toimintatuotot , ,2 Yhteensä , ,1 Toimintakulut Toimintakulut olivat yhteensä 77,3 milj. euroa, missä oli kasvua edellisvuoteen 1,3 milj. euroa eli 1,7 %. Henkilöstömenojen kasvu oli jonkin verran arvioitua suurempaa. Konaisuudessaan palkkamenojen kasvu oli 3,0 %. Muut henkilöstömenot eli palkkojen sivukulut vähenivät 14,6 % ja eläkekulut puolestaan kasvoivat 3,0 %.

17 17 Vuoden 2014 lopussa oli vakinaisen henkilöstön määrä 639 kpl. Määräaikaisen ja muun henkilöstön määrä oli vuoden 2012 lopussa 221 kpl, vuoden 2013 lopussa 244 kpl ja vuoden 2014 lopussa 250 kpl. Koko henkilöstön määrä oli vuoden 2012 lopussa 819 kpl, vuoden 2013 lopussa 839 kpl, ja vuoden 2014 lopussa 879 kpl kun kansalaisopiston tuntiopettajia (noin 40 kpl) ei lasketa mukaan. Vakinaisen henkilökunnan palkat kasvoivat 2,0 % ja erilliskorvaukset 5,1 %. Sijaisten ja tilapäisen henkilöstön palkat kasvoivat 13,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Jaksotettuja palkkoja eli lomapalkkavarausta lisättiin euroa. Vuonna 2013 vastaava lisäys oli euroa. Sairauslomapäiviä kertyi vuonna kpl vuonna , kun vuonna 2012 vastaava määrä oli Toimintakulut (ulkoiset) 2013 m % 2014 m % Henkilöstömenot , ,2 Palvelujen ostot , ,7 Aineet ja tarvikkeet , ,6 Avustukset , ,0 Muut toimintakulut , ,2 Yhteensä , ,7 Palvelujen ostot kasvoivat edelliseen vuoteen nähden 0,7 % eli 0,2 milj. eurolla. Palvelujen ostot (ulkoiset) tulosalueittain käyvät selville alla olevasta taulukosta. Taulukon talousarvio on vuoden 2014 alkuperäinen talousarvio. Taulukosta näkyy, että ostopalvelujen kokonaismäärä kasvoi alkuperäiseen talousarvioon verrattuna 1,9 %. Palvelujen ostot tulosalueittain Tulosalue Ta 2014 Tp 2014 Muutos % Johtaminen ja tukipalvelut ,8 Perusturvapalvelut ,5 Kasvatus- ja opetuspalvelut ,3 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut ,5 Tekniset palvelut ,8 Yhteensä ,7 Muutos Toimintakulujen vertailu alkuperäiseen talousarvioon Toimintakulut (ulkoiset) Ta 2014 Tp 2014 Erotus eur Muutos % Henkilöstömenot ,1 Palvelujen ostot ,7 Aineet ja tarvikkeet ,8 Avustukset ,1 Muut toimintakulut ,5 Yhteensä ,8 Alkuperäinen talousarvio ylittyi 1,8 % 1,4 milj. euroa. Palvelujen ostoista suurin ylitys aiheutui erikoissairaanhoidon menojen arvioitua suuremmasta kasvusta. Vuoden 2014 menot olivat 14,7 milj. euroa eli 2,4 % edel-

18 18 lisvuotta suuremmat. Erikoissairaanhoidon menot kasvoivat 0,3 milj. euroa vuoteen 2013 verrattuna ja ylittivät alkuperäisen talousarvion 1,0 milj. euroa. Maksetut avustukset kasvoivat 12,0 %, euroa. Suurin lisäys aiheutui Euran Uima-ja urheiluhallin käyttökulujen kattamiseen myönnetystä avustuksesta. Myös toimeentulotuki, omaishoito ja muut kotitalouksille sosiaalitoimessa myönnetyt avustukset kasvoivat. Toimintakate Toimintakate oli 66,3 milj. euroa. Muutos edelliseen vuoteen oli1,2 %. Verotulot ja valtionosuudet Verotuloja kertyi yhteensä 43,0 milj. euroa, missä oli vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna 1,0 milj. euroa eli 2,2 %. Ansio- ja pääomatuloista perittävän kunnallisen tuloveron määrä oli 3,5 % eli 1,4 milj. euroa pienempi kuin edellisenä vuonna. Yhteisöverokertymä oli 2,3 milj. euroa eli 7,8 % suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Kiinteistöveron kertymä kasvoi 13,2 % eli 0,2 milj. euroa. Kunnassa käynnissä oleva kiinteistöjen veroperusteiden tarkistuksen arvioitiin tuottaneen noin euron verolisäyksen vuoden 2014 osalta. Arvioiden mukaan rakennuskannasta on noin % kiinteistöverotuksen ulkopuolella. Verotulokertymään vaikutti osaksi vuodelta 2013 marraskuussa maksettu maksuunpanotilitykseen liittyvä liikaa maksettujen ennakoiden ja oikaisujen määrä 3,5 milj. euroa, minkä lisäksi joulukuussa palautettiin vielä euroa jako-osuustarkistuksen vuoksi. Vuoden 2014 tuloverokertymä oli lopulta euroa talousarviovarausta pienempi. Yhteisöveron tuotto kasvoi euroa arvioidusta. Kiinteistöveroa kertyi euroa arvioitua enemmän. Verotulot 2013 m % 2014 m % Tulovero , ,5 Yhteisövero , ,8 Kiinteistövero , ,3 Yhteensä , ,2 Valtionosuudet 2013 m % 2014 m % Peruspalvelujen valtionosuus , ,4 Verotuloihin perustuva valt.os. tasaus , ,9 Järjestelmämuutoksen tasaus , ,0 Opetus- kult. ja muut valt. osuudet , ,4 Yhteensä , ,6 Valtionosuuksia kertyi yhteensä 23,9 milj. euroa. Muutos vuoteen 2013 oli 1,6 %, 0,4 milj. euroa. Valtionosuuksiin on vuodesta 2012 tehty merkittäviä leikkauksia. Toisaalta verotulomenetysten kompensointi on parantanut tilannetta siten, että valtionosuuksien maksatuksissa leikkausten vaikutus on ollut pienempi. Suunta on kuitenkin ollut selvä. Valtionosuudet eivät ole vuoden 2012 jälkeen juurikaan kasvaneet ja Eurankin osalta ne ovat pienentyneet. Vuoden 2011 tilinpäätökseen verrattuna valtionosuudet ovat vähentyneet euroa. Harkinnanvaraista rahoitusavustusta ei haettu. Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot olivat euroa. Vuoden 2014 korkotuotot kertyivät lähinnä antolainoista ja talletusten koroista.

19 19 Muita rahoitustuottoja kertyi kaikkiaan euroa osingoista, kuntayhtymien peruspääoman koroista, verotilitysten koroista ym. Pitkäaikaisten lainojen korkokulut olivat euroa ja lyhytaikaisten maksuvalmiuteen otettujen lainojen korot 4.297euroa. Lyhytaikaista luottoa maksuvalmiuden turvaamiseksi nostettiin vuonna 2014 yhteensä 58,1 milj. euroa. Vuoden lopussa lyhytaikaista luottoa oli 10,8 milj. euroa. Kunnanhallitus teki vuonna 2011 päätöksen korkosuojausten käyttämisestä korkomenojen optimoimiseksi. Vuoden 2011 aikana suojausmenetelmiä käytettiin kahdella tavalla. Koulukeskus I vaiheen rakennuskustannusten kattamiseen otettiin kahdeksan vuoden kiinteäkorkoinen laina korolla 2,8 % ja toiseksi kunnan vaihtuvakorkoisia lainoja suojattiin 2 milj. euron edestä muuttamalla ne kiinteäkorkoiseksi 5 vuoden ajaksi. Kiinteä korko on 2,8 %. Vuonna 2012 suojauspäätöksiä ei tehty. Kuntakonsernin tytäryhtiö Euran Uima- ja urheiluhalli Oy muutti yhtiön hallituksen päätöksellä 9,6 milj. euron pitkäaikaisen lainan 10 vuodeksi kiinteäkorkoiseksi lainaksi. korko on 2,3 %. Vuoden 2013 aikana tehtiin yksi suojauspäätös, jolla terveyskeskuksen rakentamiseen otetuista 6,0 milj. euron lainasta suojattiin 1,9 milj. euroa muuttamalla korko seitsemäksi vuodeksi kiinteäksi korolla 1,34 %. Vuoden 2014 aikana tehtiin yksi suojauspäätös. Terveyskeskuksen rakentamiseen otetusta 6,0 milj. euron lainasta suojattiin loput eli 3,5 euroa kiinteäksi koroksi ajalle 5,5 vuodeksi. Korko on 1,31 %. Vuosikate Tuloslaskelmassa vuosikatteen tulisi kattaa poistot eli pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden käytöstä aiheutuneet kustannukset, jolloin talouden voidaan katsoa olevan rakenteellisesti tasapainossa. Vuoden 2014 vuosikate oli 0,5 milj. euroa ja alittaa suunnitelman mukaiset poistot 2,3 milj. eurolla, joten vuosikateprosentiksi muodostuu 18,9 %. Talousarviossa tavoitteena oli 1,5 milj. euron vuosikate. Siihen ei kuitenkaan päästy. Tämänhetkiset investoinnit edellyttäisivät noin 4 milj. euron poistotasoa ja vähintään saman tasoista vuosikatetta. Tilikauden tulos ja johtopäätökset Tuloslaskelman tarkastelu osoittaa, että vuoden 2014 tilinpäätöksen perusteella kunnan talous on epätasapainossa, kun alijäämää kertyi 2,3 milj. euroa. Taseessa oleva aikaisempien tilikausien 8,0 milj. euroa alijäämä pienenee 5,7 milj. euron ylijäämäksi, joten kuntalain 65 :n mukaista toimenpideohjelmaa alijäämän kattamiseksi ei vielä tarvitse tehdä. Tilikauden tulos ja ylijäämä/alijäämä Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa. Tilikauden tuloksen jälkeen esitettävät erät ovat tuloksen käsittelyeriä. Tilikauden 2014 tulos on ,71 euroa alijäämäinen. Tilinpäätöksen järjestelyerien jälkeen alijäämä on ,26 euroa. Tilikauden alijäämä esitetään siirrettäväksi taseen yli/alijäämätilille.

20 20 4 TOIMINNAN RAHOITTAMINEN 4.1 Rahoituslaskelma Rahoituslaskelma eur Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät netto Tulorahoituksen korjauserät Yhteensä Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Yhteensä Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Yhteensä Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Yhteensä Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos 12-2 Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Yhteensä Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat eur Rahavarat eur Yhteensä Rahoituslaskelman tunnusluvut Toiminnan ja inv. Rahavirran kertymä 5 v milj. -16,4-11,5 Investointien tulorahoitus, % 8,3 28,9 Lainanhoitokate 0,4 1,9 Kassan riittävyys, pv 9,3 2,3 Asukasmäärä

21 21 Rahoituslaskelma Rahoituslaskelma kertoo miten kunnan käyttömenot ja investoinnit on rahoitettu. Positiivinen vuosikate kertoo paljonko käyttötuloista jää käyttömenojen maksamisen jälkeen pääomamenojen rahoittamiseen Kun rahoituslaskelmassa vuosikatteesta vähennetään investoinnit ja niiden rahoitukseen saadut valtionosuudet sekä omaisuuden myynnistä saadut varat, nähdään riittivätkö varat investointien rahoittamiseen. Jos rahoituslaskelmassa toiminnan ja investointien rahavirtaa kuvaava luku on positiivinen, on investoinnit voitu kattaa vuosikatteesta ja investointien rahoituseristä. Rahoituksen kassavirta kuvaa sitä kuinka paljon menoista on rahoitettu lainanotolla. Rahavarojen muutos kertoo kuinka paljon kunnan rahavarat (kassavarat) muuttuivat vuoden aikana. Vuoden 2014 pitkäaikaisten lainojen lyhennykset olivat 1,5 milj. euroa. Lyhytaikaisten lainojen määrä kasvoi 4,8 milj. euroa ja oli vuoden lopussa 10,8 milj. euroa. Kassaa hoidettiin edelleen kuntatodistusohjelman aktiivisella käytöllä. Lyhytaikaista luottoa otettiin joka kuukausi keskimäärin 4,8 milj. euroa. Lainojen takaisinmaksuaika oli 1 3 kuukautta. Lainanhoitokatteen tunnusluku oli 0,4. Lainanhoitokyky on hyvä, kun luku on yli 2 ja tyydyttävä, kun tunnusluku on 1-2.

22 22 5 TASE 5.1. Tase V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankkeet Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Muut saamiset TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Muut toimeksiantojen varat VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset Myynti saamiset Lainasaamiset 0 26 Muut saamiset Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit 0 0 Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin 0 0 Rahat ja pankkisaamiset V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA

23 23 Peruspääoma Muu oma pääoma Ed. tilikauden yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä POISTERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Kertynyt poistoero PAKOLLISET VARAUKSET 0 0 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Muut toimeksiantojen pääomat VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot Ostovelat 2 6 Muut velat/liittymismaksut ja muut velat Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot Ostovelat Muut velat/liittymismaksut ja muut velat Siirtovelat Yhteensä Taseen tunnusluvut Omavaraisuus-% 49,1 56,3 Suhteellinen velkaantuneisuus-% 47,5 37,5 Kertynyt yli- ja alijäämä milj. eur 5,8 8,1 Kertynyt yli- ja aljiäämä eur/as 470,5 651,3 Lainakanta , eur Lainakanta eur/asukas 2 009, ,41 Lainasaamiset, eur Asukasmäärä

24 Taseen analysointia Taseen loppusumma on 73,2 milj. euroa (67,9 milj. euroa vuonna 2013). Taserakenne on heikentynyt edelliseen vuoteen verrattuna. Omavaraisuusaste oli ,1 % ja edellisenä vuonna 56,3 %. Omavaraisuudella mitataan kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pidemmällä tähtäyksellä. Kuntatalouden hyvänä omavaraisuuden tavoiteltavana tasona pidetään 70 %. Suhteellista velkaantuneisuutta kuvaava tunnusluku kertoo kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman (korolliset ja korottomat lainat) maksamiseen. Käyttötuloja oli tilinpäätöksessä 78,0 milj. euroa ja vierasta pääomaa 37,2 milj. euroa, joten kaikkien velkojen maksaminen kerralla vaatisi 47,5 % tuotoista. Suhteellinen velkaantuneisuus oli siis 47,5 % Vastaava luku oli vuoden 2013 tilinpäätöksessä 38 %. Kun velkaantuneisuusaste ylittää 50 %, alkaa velkamäärä olla talouden kannalta jo aika raskas. Nykytilanteessa korkotason mataluus helpottaa tilannetta. Lainakanta 24,5 milj. euroa (2009 euroa/asukas) on vielä selvästi kuntien keskiarvon (2.733 euroa/as) alapuolella 5.4. Kokonaistulot ja menot Kokonaistulojen ja -menojen laskelma laaditaan tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat. Kokonaistulo ja -meno -käsitteet kattavat laskelmassa varsinaisen toiminnan ja investointien tulot ja menot sekä rahoitustoiminnan rahan lähteet ja käytön. TULOT % MENOT % Varsinainen toiminta teur Varsinainen toiminta teur Toimintatuotot ,50 Toimintakulut ,65 Verotulot ,59 Korkokulut 249 0,29 Valtionosuudet ,01 Muut rahoituskulut 10 0,01 Korkotuotot 25 0,03 Tulorahoituksen korjauserät Muut rahoitustuotot 94 0,11 Pakollisten varausten muutos Satunnaiset tuotot Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot Tulorahoituksen korjauserät (pysyvien vastaavien Investoinnit hyödykkeiden luovutusvoitot) -74-0,08 Käyttöomaisuusinvestoinnit ,27 Investoinnit Rahoitustoiminta Rah.osuudet investointeihin 779 0,88 Antolainsaamisten lisäys 920 1,05 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 102 0,12 Pitkäaik.lainojen vähennys ,73 Rahoitustoiminta Kokonaismenot yhteensä ,0 Antolainasaamisten vähennys 319 0,36 Pitkaik.lainojen lisäys ,07 Lyhytaik.lainojen lisäys ,42 Kokonaistulot yhteensä ,0

25 25 6 KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS 6.1. Kuntakonsernin rakenne Euran kunnan konsernirakenne muodostuu seuraavista yhteisöistä: Konserniyhteisöt Tytäryhteisöt Yhtiöt Euran Uima- ja urheiluhalli Oy 1 JVP - Eura Oy 1 Yhdistely konsernitilinpäätökseen Yhdistelty kpl Ei yhdistelty kpl 1 Kiinteistö Oy Kauttuanpuisto 1 Kiinteistö Oy Euran Virastotalo 1 Kiukaisten asunto- ja teollisuuskiinteistöt Oy 1 Säätiöt Pyhäjärvi-instituutti 1 Kuntayhtymät Satakunnan koulutuskuntayhtymä 1 Satakunnan sairaanhoitopiiri ky 1 Satakuntaliitto 1 Osakkuusyhteisöt Jokilaakson Ympäristö Oy 1 Jätehuolto Satakierto Oy 1 Muut omistusyhteysyhteisöt Pohjolan Muinaiselämys Oy Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Konserniyhtiöiden tavoitteet Yhtiöiden toimintaa ja taloutta on hoidettava niin, että tuloilla voidaan kattaa menot. Toimintaa on johdettava voimassa olevaa lainsäädäntöä ja muita viranomaismääräyksiä noudattaen taloudellisesti ja tehokkaasti. Yhtiöiden asiakkailtaan perimien maksujen muutokset saavat noudattaa enintään yleisen kustannustason muutosta elleivät erityisen suuret investoinnit edellytä maksutason suurempaa tarkistusta. Konserniin kuuluvien yhtiöiden valvontaa hoidettiin osavuosikatsauksen sekä yhtiöiden hallinnossa olevien edustajien ohjeistuksella. Euran Uima- ja Urheiluhalli Oy:n oman toiminnan tuotot olivat ,82 euroa ja toimintakulut ,13 euroa. Kunnan myöntämä avustus lainanhoitokustannuksiin oli ,10 euroa ja toimintakuluihin euroa. Tilikauden tappio oli ,19 euroa.

26 26 Kiinteistö Oy Kauttuanpuiston voitto oli 7,49 euroa. Taseessa on aikaisempien vuosien tappiota 3.050,56 euroa. Taseen oma pääoma on kuitenkin 2,0 milj. euroa, mikä on kasvanut edellisestä vuodesta 0,1 milj. euroa. Käyttöaste oli vuonna ,86 %, joten asuntojen täyttöaste on hyvä, vaikka tyhjiä asuntoja olikin jonkin verran. Yhtiön talouden tila on kohtuullisen vakaa. JVP-Eura Oy on vuonna 2003 perustettu Broilertalo Oy:n, Ahlstrom Kauttua Oy:n, Jujo Thermal Oy:n ja Euran kunnan jätevesien puhdistuksesta vastaava yhtiö, jonka osakekannasta kunta omistaa 55 %. Vuoden 2014 tilinpäätöksessä tappiota ,30 euroa. Vuoden 2013 tilinpäätös osoitti ,89 euron voittoa. Yhtiön jätevedenkäsittelyjärjestelmän peruskorjaus- laajennus valmistui rakennustöiden osalta vuoden 2014 aikana. Hankkeen kustannukset olivat hieman yli 5 milj. euroa, kun alkuperäinen kustannusarvio oli 5,0 milj. euroa. Puhdistamo täyttää ensimmäisten mittaustulosten mukaan lupamääräykset. Rakennushankkeen III vaiheen suunnittelusta on käynnissä tarjouskilpailu. Kolmannessa vaiheessa allastilaa lisätään, jotta normaaleista kevään ja syksyn sateista aiheutuva vesimäärä saadaan mahtumaan puhdistamolle ja käsittelyprosessiin entistä paremmin. Kiinteistö Oy Euran Virastotalon osakekannasta siirtyi 82,6 % kunnan omistukseen tammikuussa 2005 tehdyllä kaupalla. Kiinteistössä on toimitilat perusturvapalvelujen hallinnolla, poliisilla ja työvoimahallinnolla. Yhtiön vuoden 2014 tulos oli ,36 euroa tappiollinen. Tytäryhtiöissä on päätoimista henkilökuntaa yhteensä 14. Osa kiinteistöjen kunnossapitoon liittyvistä palveluista ostetaan ulkopuolisilta palvelujen tuottajilta. Uusi riskienhallintasuunnitelma on valmisteilla JVP-Euran osalta. Muilla yhtiöillä ei tällä hetkellä ole riskienhallintasuunnitelmaa. Osakkuusyhtiöt ja muut omistusyhteisöt Kunnan konserniin kuului osakkuusyhtiönä Jätehuolto Satakierto Oy. Vuoden 2014 aikana yhtiö n yritysosakkaat ilmoittivat halunsa myydä osakkeensa. Yhtiön sääntöjen mukaan kuntaomistajat ovat velvolliset lunastamaan muiden osakkeet. Osakkeiden ostoon varattiin euron määräraha vuoden 2014 talousarvioon. Suurin osa kaupoista tehtiin vuoden 2015 alkupuolella. Satakierrosta kunta omisti osakkeiden oston jälkeen ,85 % ja vuonna ,23 %. Yhtiö vastaa kunnan jätehuollosta. Yhtiön taloudellinen tilanne on hyvä. Kunta omistaa Pohjolan Muinaiselämys Oy:stä 60,6 % ja Pyhäjärvi instituuttisäätiöstä 36,30 %. Konsernituloslaskelma Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta(tappiosta) Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 4 2 Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset

27 27 Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset -51 Satunnaiset erät 198 Tlikauden tulos Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuudet Tilikauden ylijäämä Toimintatuotot/ Toimintakulut % 34,2 33,4 Vuosikate/Poistot % 53,3 110,7 Vusikate euroa/asukas 224,1 406,9 Asukasmäärä Konsernin rahoituslaskelma Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät 198 Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta yhteensä Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien luovutustulot Investointien rahavirta yhteensä Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainojen muutokset Antolainojen lisäykset Antolainojen vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos

28 28 Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä -32,1-23,2 5 vuodelta milj. eur Investointien tulorahoitus % 16,1 33,2 Lainanhoitokate 0,9 1,3 Kassan riittävyys 16,0 13,0 Konsernitase Konsernitase Konsernitase V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankkeet Sijoitukset Osakkuusyhteisöosuudet Muut osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Muut saamiset TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 2 2 Muut toimeksiantojen varat VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet/tavarat Ennakkomaksut 0 0 Saamiset

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Euran kunnan TILINPÄÄTÖS. Valtuusto 16.6.2014

Euran kunnan TILINPÄÄTÖS. Valtuusto 16.6.2014 Euran kunnan TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 16.6.2014 TILINPÄÄTÖSKIRJAN SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 4 TOIMINTAKERTOMUS 2013... 5 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 132 Tuloslaskelma... 132 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Talous- ja omistajuusyksikkö. Tilinpäätös 2011

Talous- ja omistajuusyksikkö. Tilinpäätös 2011 Tilinpäätös 2011 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2011 lopussa Väestörekisterikeskuksen mukaan 87 567, asukasmäärä laski 505 henkilöllä edelliseen vuoteen verrattuna. Työttömien määrä laski edellisestä

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TULOSLASKELMAN TARKASTELU 1/7 2011 2010 Toimintatuotot 4.543.224 3.933.772 TA-toteutuma 108,32 % 104,8 % Muutos edell.vuodesta / % 609.453 / 15,5 % 639.183 / 19,4 % Toimintatuotot

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.2014 Kuntatalo. Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta

RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.2014 Kuntatalo. Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.214 Kuntatalo Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta Ilari Soosalu Johtaja, Kuntatalousyksikkö Sisältö Talouden ohjaus

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 130 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot