HELSINGIN KAUPUNKI HALLINTOKESKUS Oikeuspalvelut Kaisa Mäkinen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN KAUPUNKI 28.9.2012 1 HALLINTOKESKUS Oikeuspalvelut Kaisa Mäkinen"

Transkriptio

1 HELSINGIN KAUPUNKI AVOIN DATA JA LAINSÄÄDÄNTÖ MITÄ VOIN JULKAISTA? Kaupunginasiamies, OTM Kirjoittaja työskentelee Helsingin kaupungin hallintokeskuksen oikeuspalveluissa. tuottaa oikeudellisia asiantuntijapalveluja kaupungin virastoille, laitoksille sekä kaupunkikonserniin kuuluville yhteisöille ja säätiöille. käyttää myös kaupungin puhevaltaa viranomaisissa ja tuomioistuimissa sekä valvoo kaupungin etua yleisesti. Mitä artikkeli käsittelee Lainsäädäntö asettaa reunaehtoja sille, minkälaista tietoa voidaan julkaista avoimena datana ja mitä julkaisemisessa tulee ottaa huomioon. Tämä artikkeli on tarkoitettu avuksi julkishallinnon avoimen datan julkaisemiseen: mitä julkishallinnon edustajan tulee ottaa huomioon halutessaan julkaista hallussaan olevia tietoja avoimena datana. Avoimella datalla tarkoitetaan tässä artikkelissa julkishallinnolle, yrityksille, organisaatioille ja yksityishenkilöille kertynyttä jalostamatonta informaatiota, johon on avattu maksuton pääsy organisaation ulkopuolisille. Katso avoimen datan määrittelystä tarkemmin esimerkiksi Helsinki Region Infoshare (HRI) - hankkeen internetsivut, josta edellä mainittu määritelmä on lainattu (http://www.hri.fi/fi/mita-onavoin-data/). Useimmiten avoimen datan julkaisijana on julkishallintoon kuuluva toimija. Julkishallintoa ovat esimerkiksi valtion virastot ja laitokset ja kunnalliset viranomaiset (julkisuulaki 4). Yksityissektorin datan julkaisemista koskevat osittain erilaiset säännökset eikä tässä artikkelissa käsitellä niitä. Artikkelissa kerrotut henkilötietoja koskevat säännökset koskevat kuitenkin myös yrityksiä. Tärkeimmät tarkastettavat asiat ennen aineiston julkaisemista avoimena datana ovat: - Onko aineisto julkista? - Sisältääkö aineisto henkilötietoja?

2 HELSINGIN KAUPUNKI Onko aineisto maksutonta? - Rajoittaako jokin muu seikka aineiston julkaisemista? Useimmiten vastaus siihen, onko aineisto julkista vai ei, löytyy julkisuuslaista. Henkilötietojen osalta merkittävin lähde on henkilötietolaki. Tietojen luovutuksesta perittävistä maksuista säädetään valtion osalta maksuperustelaissa. Kuntien kohdalla maksut perustuvat kuntalain säännöksiin ja kuntien omiin päätöksiin. Muita aineiston julkaisemiseen vaikuttavia seikkoja voivat olla esimerkiksi tiedontuottajien kanssa tehdyt sopimukset tai erilaiset viranomaisten määräykset tai ohjeet. Julkaistavan aineiston tulee olla julkista Tiedon täytyy olla julkista, jotta se voidaan julkaista avoimena datana. Julkisuudesta ja salassapidosta säädetään julkisuuslaissa. Julkisuuslain lähtökohta on, että kaikki viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ovat julkisia, ellei niitä ole erikseen säädetty salassa pidettäviksi. Julkisuuslain tarkoittamia asiakirjoja ovat kaikenlaiset kirjalliset tai kuvalliset tuotokset niiden tallennusmuodosta, sisällöstä, laajuudesta, laadusta tms. riippumatta. Asiakirja voi olla viranomaisen tai viranomaisessa töissä olevan laatima, viranomaiselle toimitettu tai viranomaisen toimeksiannosta tehty. Julkisuuteen ei siis vaikuta se, kuka asiakirjan on laatinut. Jos asiakirja on viranomaisen hallussa, siihen sovelletaan julkisuuslakia. Viranomaisia puolestaan ovat esimerkiksi valtion hallintoviranomaiset, virastot ja laitokset, tuomioistuimet, valtion liikelaitokset, eduskunnan virastot ja laitokset, Kansaneläkelaitos ja kunnalliset viranomaiset. Viranomaisen asiakirjan tarkka määritelmä on julkisuuslain 5 :ssä. Asiakirjan tulee kuitenkin olla valmis, jotta se olisi julkinen. Luonnostilaiset asiakirjat eivät ole julkisia. Julkisia eivät myöskään ole esimerkiksi viranomaisen sisäistä koulutusta, tiedonhakua tai vastaavaa käyttöä varten hankitut asiakirjat eivätkä viranomaisen palveluksessa olevan muistiinpanot tai luonnokset, joita ei ole vielä annettu asian virallista käsittelyä varten viranomaisessa eteenpäin. Lähtökohtana siis kuitenkin on, että viranomaisen asiakirja on julkinen. Viranomaisen asiakirjan julkisuutta voidaan rajoittaa vain, jos julkisuuslaissa tai jossain muussa laissa on näin säädetty. Jos lailla on niin säädetty voi viranomaisen asiakirja olla salassa pidettävä tai esimerkiksi vain kyseiseen asiaan osallisten saatavilla. Julkisuuslain mukaiset salassapitoperusteet on lueteltu lain 24 :ssä. Luettelo on kohtuullisen pitkä ja yksityiskohtainen. Salassapitoperusteet liittyvät muun muassa yksityisen henkilön yksityisyyden suojaamiseen, kansalliseen turvallisuuteen tai liike- tai ammattisalaisuuksien turvaamiseen. Salassa pidettäviä ovat esimerkiksi asiakirjat, jotka sisältävät henkilön terveydentilaa tai sosiaalihuollon asiakkuutta koskevia tietoja. Avoimen datan kannalta merkittävä poikkeus julkisuudesta ovat tilastojen laatimista varten annetut tiedot. Ne ovat salassa pidettäviä. Tilastojen laatimista varten kerätään tietoja eri tavoin. Osaksi tietojen kerääminen perustuu siihen, että tilastojen laatijalle on annettu lainsäädännössä erityinen oikeus kerätä tietoja eri tahoilta. Tietoja kerätään myös perustuen siihen, että henkilöt, yritykset ja viranomaiset luovuttavat tietoja vapaaehtoisesti. Tilastotarkoituksiin kerättävien tietojen saatavuus ja luottamus siihen, ettei tietoja käytetä väärin, on tärkeää turvata. Niinpä

3 HELSINGIN KAUPUNKI lainsäädännössä on säädetty tarkat ehdot sille, miten tilastotarkoituksiin kerättyjä tietoja saa käyttää ja mihin niitä voidaan luovuttaa. Tilastojen laatimista varten kerättyjen tietojen salassapidosta säädetään tilastolaissa ja julkisuulaissa. Tilastolaki koskee vain valtion tilastotoimea ja valtion muita tilastoja laativia viranomaisia (tilastolaki 1 2 ). Tilastolaki ei itsessään sisällä säännöksiä tilastotarkoituksiin annettujen tietojen julkisuudesta ja salassapidosta, vaan viittaa tämän osalta julkisuuslakiin. Julkisuuslaki koskee myös muiden kuin valtion tilastoviranomaisten, esimerkiksi kuntien ja kuntayhtymien tilastotoimea. Salassapitoa koskevat säännökset ovat siten samat riippumatta siitä, onko kyse valtion tilastoviranomaisesta vai muusta viranomaisesta, kuten kunnasta. Silloin kun on kyse henkilötietojen käsittelystä, on lisäksi otettava huomioon henkilötietolain säännökset. Viranomaisille tutkimusta tai tilastojen laatimista varten annetut asiakirjat ovat salassa pidettäviä (julkisuuslaki 24 :n 1 mom. 16 kohta). Tiedot ovat salassa pidettäviä riippumatta siitä, onko ne annettu lain säännökseen perustuen vai vapaaehtoisesti. Henkilötietolaissa puolestaan säädetään, että tilastorekisteriä saa käyttää vain tilastollisiin tarkoituksiin eikä siitä saa luovuttaa tietoja siten, että tietty henkilö on niistä tunnistettavissa (henkilötietolaki 15 :n 3 kohta). Salassa pidettäviä ovat siis ne asiakirjat, jotka sisältävät tilaston laatimisen pohjana käytettyjä sellaisia tietoja, jotka on nimenomaan annettu viranomaiselle tutkimusta tai tilastointia varten. Sen sijaan näiden tietojen pohjalta laaditut tutkimukset tai tilastot ovat julkisia, elleivät ne ole johonkin muuhun lain kohtaan perustuen salassa pidettäviä. Salassapitovelvollisuudesta on kuitenkin yksi poikkeus. Valtion ja kunnallisten viranomaisten toimintaa ja julkisten palvelujen tuottamista kuvaavat tiedot ovat julkisia, jos ne ovat muun lainsäädännön mukaan julkisia. Julkisia ovat myös yrityksiä ja yhteisöä koskevat, yleisistä rekistereistä (kauppa-, ennakkoperintä- ja arvonlisäverovelvollisuusrekisteri) ja tilinpäätöstiedoista saatavilla olevat tiedot, elleivät ne jollain muulla perusteella ole salassa pidettäviä. (Tilastolain 12 :n 1 mom.). Jos tällaiset tiedot ovat julkisuuslain ja muuan lainsäädännön mukaan julkisia, eivätkä sisällä esimerkiksi liike- tai ammattisalaisuuksia, voidaan tiedot julkaista vaikka ne ovatkin tilaston laatimista varten kerättyjä tietoja. Julkaistavaan aineistoon ei saa sisältyä henkilötietoja Viranomaisen julkinenkin asiakirja saattaa sisältää henkilötietoja. Henkilötietolainsäädännöllä suojataan ihmisten yksityiselämää ja yksityisyyden suojaa sekä edistetään hyvää tietojenkäsittelytapaa. Henkilöllä tulisi olla oikeus elää elämäänsä ilman, että hänen yksityisyyteensä puututaan tarpeettomasti. Hänellä tulisi myös olla oikeus tietää ja päättää itseään koskevien tietojen käytöstä. Henkilötietojen käsittelyn tulisikin ensisijaisesti perustua siihen, että henkilö on antanut tietoisena siitä, mihin ja miten hänen henkilötietojaan käytetään suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn. (Henkilötietolaki 1 ja sitä koskevan hallituksen esityksen perustelut)

4 HELSINGIN KAUPUNKI Henkilötietoja ovat kaikenlaiset luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavat merkinnät, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi (henkilötietolaki 3 :n 1 kohta). EU:n henkilötietodirektiivin, johon henkilötietolakikin perustuu, mukaan sen määrittämiseksi, onko henkilö tunnistettavissa, olisi otettava huomioon kaikki kohtuullisesti toteutettavissa olevat keinot, joita joko rekisterinpitäjä tai joku muu voi kyseisen henkilön tunnistamiseksi käyttää (direktiivin johdantokappaleen kohta 26). Henkilötiedon määritelmä on siis suhteellisen laaja. Yleisimmin henkilötiedoiksi mielletään esimerkiksi henkilön nimi, syntymäaika, henkilötunnus, osoite tai puhelinnumero. Tapauksesta riippuen kuitenkin myös esimerkiksi sähköposti- tai IP-osoite, valokuva, auton rekisterinumero tai GPS-paikannustieto voivat olla henkilötietoja. Henkilötiedon määritelmän täyttyminen joudutaan usein tapauskohtaisesti harkitsemaan. Ratkaisevaa on se, onko yksittäinen henkilö tunnistettavissa. Henkilötietolakia ei kuitenkaan sovelleta silloin, kun kyse on pelkästään yhdestä yksittäisestä henkilötiedosta. Tämä johtuu siitä, että henkilötietolain säännökset koskevat vain henkilörekisteriä. Henkilörekisteri ymmärretään kuitenkin laajasti: henkilötietolain tarkoittama henkilörekisteri on kyseessä aina silloin, kun joukkoa henkilötietoja käsitellään automaattisesti. Henkilörekisteri voi muodostua myös manuaalisesti käsiteltävistä henkilötiedoista. Jotta kyseessä olisi henkilörekisteri, tulee sekä automaattisesti että manuaalisesti käsiteltävien henkilötietojen kuitenkin olla sillä tavoin tallennettu ja järjestetty, että henkilötietoihin on helppoa päästä käsiksi. Lain tarkoittama henkilörekisteri voi olla esimerkiksi luettelo avoinna ollutta virkaa hakeneista henkilöistä (tietosuojavaltuutetun kannanotto 909/45/2000). Henkilötiedot eivät sinänsä vaikuta asiakirjan julkisuuteen. Se että kyse on henkilötiedosta, ei tarkoita, että tieto olisi salassa pidettävä. Arkaluontoiset henkilötiedot tosin ovat usein myös julkisuuslain tai muun lainsäädännön mukaan salassa pidettäviä (esimerkiksi henkilön terveydentilaa koskevat tiedot). Henkilötietolaki asettaa kuitenkin tarkat vaatimukset sille, millä perusteella ja miten henkilötietoja voidaan käsitellä ja näillä vaatimuksilla on suurta merkitystä avoimen datan kannalta. Henkilötietojen käsittely kattaa lain 3 :n 2 kohdan mukaan henkilötietojen keräämisen, tallettamisen, järjestämisen, käytön, siirtämisen, luovuttamisen, säilyttämisen, muuttamisen, yhdistämisen, suojaamisen, poistamisen, tuhoamisen sekä muut henkilötietoihin kohdistuvat toimenpiteet. Henkilötietolain 8 puolestaan sisältää luettelon siitä, missä tapauksissa henkilötietoja saa käsitellä. Henkilötietoja saa käsitellä vain, jos siihen on asiallinen perustelu. Useimmiten perusteena on rekisteröidyn suostumus, rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen asiallinen yhteys, kuten asiakas- tai palvelussuhde tai se, että kyseessä olevasta henkilötietojen käsittelyoikeudesta on säädetty laissa. Henkilötietoja saa käsitellä vain siinä tarkoituksessa, johon ne on alun perin kerätty (henkilötietolaki 7 ). Arkaluonteisten tietojen (henkilötietolaki 11 ) käsittely on vielä tarkemmin säännelty kuin muiden henkilötietojen. Niiden käsittely on lähtökohtaisesti kielletty. Henkilötietolain 12 :ssä on säädetty ne tapaukset, joissa arkaluonteisten tietojen käsittely kuitenkin on sallittua. Useimmiten

5 HELSINGIN KAUPUNKI arkaluonteisten tietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen tai siihen, että tietojen käsittely on tarpeen esimerkiksi terveyden- tai sosiaalihuollossa. Henkilötietolain säännöksiä noudattamatta jättävä syyllistyy henkilörekisteririkkomukseen tai vakavammissa tapauksissa henkilörekisteririkokseen (henkilötietolaki 48 ). Henkilötietolain säännökset aiheuttavat sen, että vaikka henkilötiedot alun perin keränneellä ja niitä käsittelevällä taholla on henkilötietolain mukainen oikeus tietojen käsittelyyn, ei tietoja voida julkaista avoimena datana. Tietojen julkaisu avoimena datana on henkilötietolain kannalta henkilötietojen käsittelyä, tarkemmin henkilötietojen sähköistä luovuttamista. Henkilötietoja voidaan luovuttaa vain sellaiselle taholle, jolla on henkilötietolain mukaan oikeus käsitellä kyseisiä henkilötietoja (julkisuuslaki 16 3 mom.). Internetissä tapahtuvan julkaisemisen yhteydessä ei voida mitenkään varmistua henkilötietojen käyttötarkoituksesta eikä siitä, että tietojen käsittelijällä on oikeus niitä käsitellä. Internetissä olevia tietojahan voi katsella kuka tahansa. Tietojen julkaisu internetissä on käytännössä myös tietojen luovuttamista ulkomaille. Henkilötietoja saadaan luovuttaa EU-maiden ulkopuolelle vain maihin joissa tietoturvan taso on riittävä tai henkilötietolaissa tarkkaan säädetyissä poikkeustapauksissa (henkilötietolaki ). Nämä säännökset käytännössä estävät henkilötietojen julkaisemisen internetissä. Joissain tapauksissa henkilötietoja voidaan julkaista internetissä. Tähän täytyy kuitenkin aina olla lain mukainen, perusteltu syy. Viranomainen voi esimerkiksi julkaista palveluksessaan olevien henkilöiden nimiä ja työpaikan yhteystietoja internetsivuillaan. Julkaista voidaan yleisesti saatavilla olevia tietoja, jotka koskevat henkilön asemaa, tehtäviä ja niiden hoitoa julkisyhteisössä tai elinkeinoelämässä, jos tietojen julkaiseminen on tarpeellista ja perusteltua viranomaisen toiminnan kannalta. Myös kunnan toimielinten esityslistat ja päätöspöytäkirjat saattavat sisältää henkilötietoja. Tämä on yleistä esimerkiksi erilaisten lupien ja virkojen hakua koskevien asioiden käsittelyn yhteydessä. Asiasta riippuen kyse voi olla arkaluontoisista tiedoista. Kuntalaki velvoittaa kuntia tiedottamaan kunnassa vireillä olevista asioista ja tehdyistä päätöksistä (kuntalaki 29 ). Nykyään tiedottamiseen useimmiten käytetään kunnan internetsivuja. Yksittäisiä henkilötietoja, silloin kun ne eivät ole arkaluontoisia tai muusta syystä salassa pidettäviä, voidaan tällöin julkaista internetissä. Koska kyse on yksittäisten henkilötietojen julkaisemisesta kunnan toimielimen esityslistassa tai päätöspöytäkirjassa, ei tällaista julkaisemista yleensä pidetä henkilörekisteristä tapahtuvana henkilötietojen luovuttamisena (Henkilötietojen luovuttaminen viranomaisten henkilörekistereistä. Tietosuojavaltuutetun toimisto ). Tällöinkin henkilötietojen tarpeetonta julkaisemista tulisi kuitenkin välttää, jos tiedottamisvelvollisuus voidaan täyttää muulla tavoin. Internetissä voidaan esimerkiksi tiedottaa vain päätöksen asiasisältö, mutta ei sitä, kehen päätös on kohdistunut. Jos henkilötietoja julkaistaan internetissä esityslistoissa ja päätöspöytäkirjoissa, tulisi niitä pitää kunnan internetsivuilla vain asian tehokkaan tiedottamisen vaatiman ajan ja sen jälkeen ne tulisi poistaa. Jos avoimena datana halutaan julkaista kunnan tai muun viranomaisen esityslistoja tai päätöspöytäkirjoja, ei niiden tulisi sisältää henkilötietoja. Avoimena datana julkaistava joukko esityslistoja ja päätöspöytäkirjoja voi muodostaa henkilörekisterin, ja tällöin henkilötietolain säännökset tulee ottaa huomioon. Henkilötietojen käyttäjää ja tietojen käyttötarkoitusta ei voida

6 HELSINGIN KAUPUNKI varmistaa, joten tietoja ei saada julkaista. Lisäksi henkilötiedot jäisivät elämään internetiin pidemmäksi aikaa kuin tiedotusvelvollisuus edellyttäisi (näin toki käytännössä käy internetissä helposti muutoinkin). Henkilötiedot voidaan anonymisoida, jolloin henkilötietoja koskeva lainsäädäntö ei enää koske niitä. Tällöin tiedot voidaan julkaista avoimena datana. Henkilötietodirektiivin mukaan tietosuojaa koskevia periaatteita ei sovelleta tietoihin, jotka on tehty anonyymeiksi siten, ettei rekisteröity enää ole tunnistettavissa (direktiivin johdantokappaleen kohta 26). Myös Euroopan neuvoston suositus tilastollisiin tarkoituksiin kerättyjen ja käsiteltyjen henkilötietojen suojelusta toteaa, että henkilöä ei pidetä tunnistettavissa olevana, jos tunnistaminen vaatii kohtuuttoman paljon aikaa ja työtä (suosituksen kohta Määritelmät). Tietojen tulisi pysyä anonyyminä myös siinä tapauksessa, että niitä yhdistellään muihin julkaistuihin tietoihin. Avoimen datan maailmassa anonymiteetin takaaminen on haasteellista, koska internet on valtava tietolähde ja tietojen yhdistely voi olla suhteellisen helppoa. Ohjeena tässä voinee pitää edellä mainittua Euroopan neuvoston suosituksen määritelmää: jos eri lähteissä olevien tietojen yhdistely siten, että tuloksena olisi tunnistettava henkilö, vaatii kohtuuttoman paljon aikaa ja työtä, tiedon anonymiteetti säilyy. Julkaistava aineisto ei voi olla maksullista Osa viranomaisten julkisestakin aineistosta voi olla sellaista, että sen luovuttamisesta peritään aineiston saajalta maksu. Jos aineiston luovutus on säädetty maksulliseksi, tulisi tästä aineistosta periä maksu myös siinä tapauksessa, että se julkaistaan avoimena datana. Avoimen datan määritelmän mukaan tiedon tulee kuitenkin olla maksutonta. Näin ollen sellaista aineistoa, jonka luovuttaminen on säädetty maksulliseksi, ei voi julkaista avoimena datana. Viranomaisten hallussa olevien tietojen luovutuksen maksullisuudesta säädetään valtion osalta maksuperustelaissa. Maksuperustelain mukaan tietojen luovutus voi olla maksutonta, maksua voidaan periä suoritteen tuottamiskustannusten perusteella tai liiketaloudellisin perustein. Maksuperustelakia ollaan uusimassa. Kuntien maksujen perusteista päättää kuntalain 50 :n mukaan valtuusto tai valtuuston hyväksymän hallintosäännön mukaisesti muu kunnan taho. Maksuja määrättäessä otetaan huomioon, mitä niistä on säädetty julkisuuslaissa. Julkisuuslaissa (34 ) maksujen lähtökohtana on kustannusvastaavuus. Valtuusto voi kuitenkin päättää tätä pienemmistä maksuista tai maksuttomuudesta. Muita huomioon otettavia seikkoja Lainsäädäntö asettaa tietojen käsittelylle ja julkaisemiselle ehtoja, joista ei voida poiketa. Näiden ehtojen lisäksi on olemassa erilaisia määräyksiä, ohjeita ja suosituksia. Nämäkin voivat sisältää ehtoja, jotka pitää ottaa huomioon ennen aineiston julkaisua avoimena datana. Määräyksistä, ohjeista ja suosituksista velvoittavimpia ovat ne, joiden antamisen perusta on lainsäädännössä. Tällöin laissa tai asetuksessa on säädetty, että tietty viranomainen voi antaa

7 HELSINGIN KAUPUNKI tiettyä asiaa koskevia tarkempia määräyksiä tai ohjeita. Tällaiset määräykset ja ohjeet ovat velvoittavia. Ne eivät kuitenkaan saa olla ristiriidassa lain kanssa. Viranomaista velvoittavia määräyksiä ovat esimerkiksi hallinnon sisäiset ohjeet, kuten johtosäännöt. Esimerkiksi kunnissa johtosääntöjen asema perustuu kuntalain 16 :ään: Kunta päättää hallintonsa järjestämisestä tässä laissa säädetyllä tavalla. Hallinnon järjestämiseksi valtuusto hyväksyy tarpeelliset johtosäännöt, joissa määrätään kunnan eri viranomaisista sekä niiden toiminnasta, toimivallan jaosta ja tehtävistä. Aineistoon julkaisemiseen voivat vaikuttaa myös muun muassa sopimukset. Viranomainen on esimerkiksi voinut tehdä yksityisen tahon kanssa toimeksiantosopimuksen jonkin kirjallisen aineiston tuottamisesta viranomaiselle. Sopimus voi sisältää ehtoja siitä, ettei aineistoa saa luovuttaa eteenpäin tai että se voidaan luovuttaa vain tietyillä ehdoilla. Sopimuksella ei voida poiketa lainsäädännön asettamista ehdoista, mutta muuten vallitsee sopimusvapaus. Tämä tarkoittaa, että tiedon luovuttaja ja sen vastaanottaja voivat sopia tiedon luovuttamisesta haluamallaan tavalla. Kun sopimus on tehty, sitoo se sopimuksen osapuolia sopimuksen voimassaolon ajan ja heidän tulee toimia sopimuksessa määritellyllä tavalla. Myös vakiomuotoiset käyttöehdot ovat sopimuksia. Niissä toinen osapuoli, kuten tiedon luovuttaja, on ennalta määritellyt ehdot, joilla tietoa luovutetaan. Tietoa haluavan on sitouduttava ehtoihin, jotta hän voi tietoa saada. Kun hän on näihin ehtoihin sitoutunut, tulee niitä noudattaa. Avoimen datan julkaisemisessa tulee ottaa huomioon, sisältyykö kyseiseen dataan aineistoa, joka on saatu sopimukseen perustuen. Jos näin on, tulee tarkastaa, salliiko sopimus ylipäätään aineiston julkaisemisen avoimena datana ja jos sallii, liittyykö julkaisemiseen jotakin ehtoja (esimerkiksi lisenssiehtoja tai maksuja). Esimerkkejä Liikenneonnettomuusrekisteri Helsinki Region Infoshare julkaisi joulukuussa 2011 liikenneonnettomuuksien tapahtumapaikat ja onnettomuuslajit paikkatietoaineistona (http://www.hri.fi/fi/data/liikenneonnettomuudethelsingissa /). Tiedot ovat Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston ylläpitämästä liikenneonnettomuusrekisteristä, jota pidetään yllä ensisijaisesti liikennesuunnittelua varten. Rekisteri perustuu poliisilta saatuihin tietoihin. Rekisteri sisältää onnettomuuspaikkojen koordinaatit, onnettomuusvuoden, onnettomuuden vakavuusasteen (omaisuusvahinko, loukkaantumiseen johtanut, kuolemaan johtanut) ja onnettomuuslajin (heikoimman osallisen mukaan: jalankulkijaonnettomuus, polkupyöräonnettomuus, mopo/moottoripyöräonnettomuus, moottoriajoneuvo-onnettomuus). Liikenneonnettomuuksiin sinänsä liittyy henkilötietoja, kuten onnettomuudessa loukkaantuneiden tai kuolleiden tai onnettomuuteen syyllisiä olleiden henkilöiden tietoja.

8 HELSINGIN KAUPUNKI Tällaisia tietoja ovat nimet, osoitteet, ajoneuvojen rekisteritunnukset jne. Osa tiedoista on arkaluonteisia, esimerkiksi tiedot onnettomuudessa loukkaantuneiden vammoista. Liikenneonnettomuusrekisteri ei kuitenkaan sisällä tällaisia tietoja. Lisäksi avoimena datana julkaistavasta tietoaineistosta on poistettu onnettomuuden päivämäärää, kellonaikaa ja tapahtumakuvausta koskevat tiedot, koska nämä tiedot olisivat voineet yksilöidä onnettomuuden osapuolet. HRI:n käyttäjiltä on kuitenkin saatu kyselyjä siitä, voisiko nämäkin tiedot julkaista, jotta aineisto olisi hyödyllisempi. Henkilötietolain näkökulmasta päivämäärä ja kellonaika eivät vaikuttaisi olevan sellaisia tietoja, joiden julkaiseminen voisi yksilöidä onnettomuuden osapuolet. Tapahtumakuvaus voi puolestaan sisältää tällaisia tietoja. Ainakin onnettomuuden osapuolen ikä, sukupuoli ja muut selkeästi henkilöön liittyvät tiedot sekä esimerkiksi ajoneuvoa tarkasti kuvailevat tiedot (kuten auton merkki ja väri) voivat olla tällaisia. HRI:ssa julkaistusta tietoaineistosta on tehty ja julkaistu ainakin kaksi sovellusta, ensimmäinen Suomen Kuvalehdessä ja toinen Helsingin Sanomissa ja sen verkkolehdessä (http://www.hs.fi/kotimaa/nettisivusto+paljastaa+helsingin+vaarallisimmat+risteykset/a ). HSY:n rakennustietoruudukko Rakennustietoruudukko on HSY:n tuottama palvelu, jossa on 500 x 500 metrin ruutuihin yleistettyä tietoa. Tiedot perustuvat rekisteriin ja ne ovat vuosilta ja Tiedot ilmoitetaan ruuduista, joissa on enemmän kuin viisi rakennusta. Ruutua kohden ilmoitettavat tiedot ovat: rakennusten lukumäärä ja niiden kerrosala yhteensä, käyttötarkoitus (kolme suurinta, käyttötarkoitusluokittainen kerrosalasumma) ja aluetehokkuus (rakennettu kerrosala maapinta-alaa kohden). Tiedoissa ei esitetä väestöön liittyvää tietoa, kuten asukkaiden lukumäärää. Tällä hetkellä sovellettavan tietosuojakäytännön mukaan tiedoista jää paljon rakennustietoa pois, esimerkiksi isot yksiköt (kuten Hartwall Areena) ja reuna-alueilla olevat rakennukset, mikä vaikuttaa tiedon laatuun ja käytettävyyteen. Ruudukon sisältämät summatiedot ovat kuitenkin jo yksikkökohtaisesti katseltavissa kuntien karttapalveluissa (ptp.hel.fi; kartta.vantaa.fi). Onko lainsäädännöstä johtuvia esteitä rakennusten tietojen jakamiseen tietomassana yksikkökohtaisena? Esitettävät tiedot ovat julkisuuslain mukaan julkisia tietoja. Rakennuksia koskevat tiedot eivät ole henkilötietolain mukaisia henkilötietoja. Yksikkökohtaisten rakennusten tietojen julkaisemiseen avoimena datana ei siten ole suoraan henkilötietolainsäädännöstä johtuvaa estettä. Julkaisemisessa tulee kuitenkin ottaa huomioon se, voiko yhdistämällä rakennusten tietoja johonkin muuhun julkiseen tietoaineistoon kohtuullisen helposti tunnistaa rakennusten tiedot tiettyä henkilöä koskevaksi. Väestötietoruudukko

9 HELSINGIN KAUPUNKI Väestötietoruudukko on HSY:n tuottama palvelu, jossa on 500 x 500 metrin ruutuihin yleistettyä tietoa. Tiedot perustuvat rekisteriin ja ne ovat vuosilta ja Tiedot ilmoitetaan ruuduista, joissa on enemmän kuin viisi asukasta. Ruutua kohden ilmoitettavat tiedot ovat: asukkaiden lukumäärä yhteensä, asumisväljyys (asuinhuoneistoala maapinta-alaa kohden) ja ikärakenne. Onko väestön rakenteen rajoitukseen (min. 100 henkeä per alueyksikkö) lainsäädännöllisiä syitä? Voidaanko kynnystä esimerkiksi sopimuksessa madaltaa niin, ettei kuitenkaan tiedoista voi yksilöidä ketään tiettyä henkilöä? Tiedot ovat lähtökohtaisesti julkisuuslain mukaan julkisia. Osa tiedoista on kuitenkin luonteeltaan sellaisia, että ne voivat olla henkilötietolain mukaisia henkilötietoja. Tällaisia voivat olla ikä ja mahdollisesti myös asukkaiden lukumäärä. Ikä voidaan ainakin nuorimpien ja vanhimpien ikäryhmien kohdalla tunnistaa tiettyä henkilöä koskevaksi. Myös asukkaiden lukumäärä voidaan tunnistaa tiettyä henkilöä tai hänen perhettään tai samassa taloudessa eläviä henkilöitä koskevaksi. Henkilötietoja ei voida julkaista avoimena datana. Riittävän suurella otannalla kuitenkin vältetään tietojen kohdistuminen tiettyyn henkilöön tai perheeseen ja siten se, että tiedosta tulee henkilötietolain mukaista henkilötietoa. Lainsäädäntö ei sinänsä määrittele otannan suuruutta. Lähtökohtana on henkilötietolain edellä mainittu henkilötiedon määritelmä. Kääntäen voidaan siten todeta, että otannan täytyy olla niin suuri, ettei henkilötiedon määritelmä täyty. Yleisesti ottaen voinee todeta, että esimerkiksi otanta sata henkeä alueyksikköä kohden on usein tarpeettoman suuri. Asteikon ääripäiden, esimerkiksi alueen väestön vanhimpien kohdalla se voi kuitenkin olla perusteltu. Tämä riippuu kuitenkin esimerkiksi siitä, millä tarkkuudella esimerkiksi ylin ikäluokka ilmoitetaan (esim. yli 75-vuotiaat, vuotiaat, jne.). Yhteenveto Ensiksikin aineiston tulee olla julkista, jotta se voidaan julkaista avoimena datana. Julkisuuslain lähtökohtana on julkisuus, mutta aina tulee kuitenkin ennen julkaisua tarkastaa, sisältääkö aineisto salassa pidettävää tietoa. Salassapitoperuste voi olla säädetty julkisuuslaissa tai muussa lainsäädännössä. Toiseksi aineistoon ei saa sisältyä henkilötietoja. Jos aineisto sisältää henkilötietoja, tulee tiedot joko anonymisoida tai jättää aineisto julkaisematta avoimena datana. Kolmanneksi avoin data ei voi olla maksullista. Jos aineisto on säädetty maksulliseksi valtion maksuperustelaissa (koskee valtion viranomaisia) tai kunnan päätöksellä (koskee ko. kunnan viranomaisia), ei aineisto ole avoimen datan määritelmän mukaista. Lopuksi tulee vielä ottaa huomioon mahdolliset muut julkaisemista rajoittavat seikat. Näitä voivat olla muun muassa sopimukset, lisenssiehdot tai erilaiset määräykset tai ohjeet.

10 HELSINGIN KAUPUNKI Lähteet Lainsäädäntö Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ( henkilötietodirektiivi ). Henkilötietolaki 523/ Kuntalaki 365/ Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999 ( julkisuuslaki ). Tilastolaki 280/ Valtion maksuperustelaki 150/1992 ( maksuperustelaki ). Muuta aineistoa Euroopan neuvoston yleissopimus yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä. Euroopan neuvoston suositus jäsenvaltioille yksityisyyden suojaamisesta internetissä. Euroopan neuvoston suositus tilastollisiin tarkoituksiin kerättyjen ja käsiteltyjen henkilötietojen suojelusta. Henkilötietojen luovuttaminen viranomaisten henkilörekistereistä. Tietosuojavaltuutetun toimisto. Päivitetty Tietosuojavaltuutetun toimisto.

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat Datan avaamisen reunaehdot Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat 19.1.2016 Perinteinen manuaalinen tietopalvelu 1. Asiakas kysyy/pyytää asiakirjoja käyttöönsä/ kopioita omaan

Lisätiedot

Tilastolain muutoksen vaikutukset aineistojen tutkimuskäyttöön. Seminaari 27.2.2014

Tilastolain muutoksen vaikutukset aineistojen tutkimuskäyttöön. Seminaari 27.2.2014 Tilastolain muutoksen vaikutukset aineistojen tutkimuskäyttöön Seminaari 27.2.2014 Tilastolain tarkoitus Lain tarkoitusta laajennettiin tilastotarkoituksen lisäksi koskemaan myös tietojen tutkimuskäyttö.

Lisätiedot

Yksityisyydensuoja ja kirjaaminen. Itsemääräämisoikeus ja asiakirjat THL Liisa Murto Ihmisoikeuslakimies Kynnys ry/vike

Yksityisyydensuoja ja kirjaaminen. Itsemääräämisoikeus ja asiakirjat THL Liisa Murto Ihmisoikeuslakimies Kynnys ry/vike Yksityisyydensuoja ja kirjaaminen Itsemääräämisoikeus ja asiakirjat THL 18.11.2016 Liisa Murto Ihmisoikeuslakimies Kynnys ry/vike Yksityisyydensuoja perusoikeutena Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha

Lisätiedot

Datan avaamisen reunaehdot. Marjaana Koistinen data-asiantuntija 6Aika - Avoin data ja rajapinnat

Datan avaamisen reunaehdot. Marjaana Koistinen data-asiantuntija 6Aika - Avoin data ja rajapinnat Datan avaamisen reunaehdot Marjaana Koistinen data-asiantuntija 6Aika - Avoin data ja rajapinnat 11.11.2015 Perinteinen manuaalinen tietopalvelu 1. Asiakas kysyy/pyytää asiakirjoja käyttöönsä/ kopioita

Lisätiedot

Tutkittavan informointi ja suostumus

Tutkittavan informointi ja suostumus Tutkittavan informointi ja suostumus yhdistettäessä tutkittavilta kerättyjä tietoja rekisteritietoihin Ylitarkastaja Raisa Leivonen Tietosuojavaltuutetun toimisto 9.12.2010 Kysy rekisteritutkimuksen luvista

Lisätiedot

TUTKIMUSLUPAHAKEMUS/PÄÄTÖS

TUTKIMUSLUPAHAKEMUS/PÄÄTÖS 1/2 TUTKIMUSLUPAHAKEMUS/PÄÄTÖS 1. Tutkimusluvan hakijan tiedot Sukunimi Etunimet Syntymäaika Lähiosoite Postinumero ja toimipaikka Puhelinnumero Sähköpostiosoite 2. Asiakirjat, joihin tutkimuslupaa haetaan

Lisätiedot

Mitä rekisteriviranomaisen pitää ottaa huomioon henkilötietoja luovuttaessaan?

Mitä rekisteriviranomaisen pitää ottaa huomioon henkilötietoja luovuttaessaan? Mitä rekisteriviranomaisen pitää ottaa huomioon henkilötietoja luovuttaessaan? Ylitarkastaja Raisa Leivonen Tietosuojavaltuutetun toimisto 9.4.2015 Tutkimuskäyttöön tietoja luovuttavien viranomaisten yhteistyöryhmä

Lisätiedot

Tilastoaineistojen säilytysajan määrääminen - normivaatimukset ja sopimusvelvoitteet. Anna-Leena Reinikainen

Tilastoaineistojen säilytysajan määrääminen - normivaatimukset ja sopimusvelvoitteet. Anna-Leena Reinikainen Tilastoaineistojen säilytysajan määrääminen - normivaatimukset ja sopimusvelvoitteet Anna-Leena Reinikainen 6.5.2009 Vaikuttavia säädöksiä Arkistolaki (831/1994) Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta

Lisätiedot

Valokuva ja yksityisyyden suoja henkilötietolain kannalta

Valokuva ja yksityisyyden suoja henkilötietolain kannalta Valokuva ja yksityisyyden suoja henkilötietolain kannalta IT-erityisasiantuntija Lauri Karppinen Tietosuojavaltuutetun toimisto 21.11.2011 Valtakunnalliset kuva-arkistopäivät Tietosuojavaltuutettu Ohjaa,

Lisätiedot

Tilastolain uudistus. Tutkimusaineistojen etäkäytön esittelytilaisuus 5.6.2013

Tilastolain uudistus. Tutkimusaineistojen etäkäytön esittelytilaisuus 5.6.2013 Tilastolain uudistus Tutkimusaineistojen etäkäytön esittelytilaisuus 5.6.2013 Uudistuksen tausta Asetus Euroopan tilastoista (EY) N:o 223/2009 EU:n tilastoalan käytännesääntöihin (CoP 2005) liittyvä vertaisarviointi

Lisätiedot

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO. Dnro 2135/03/2016 ' Opetus- ja kulttuuriministeriö

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO. Dnro 2135/03/2016 ' Opetus- ja kulttuuriministeriö Dnro 2135/03/2016 '15.8.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö kirjaamo@minedu.fi aikuistenperusopetus@minedu.fi Lausuntopyyntö ehdotuksesta hallituksen esitykseksi perusopetuslain 46 :n muuttamisesta Pyysitte

Lisätiedot

Ilma-alusrekisteri ja tiedonluovutus

Ilma-alusrekisteri ja tiedonluovutus Ilma-alusrekisteri ja tiedonluovutus 19.11.2015 Päivi Karkkola Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Ilmailulaki (864/2014) Voimaan 7.11.2014 Ilmailulain 2 luku käsittelee ilma-alus- ja lupakirjarekisteriä

Lisätiedot

Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa

Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa Suositus Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa n suosituksen liite Suositus 1 (9) Sisältö 1 Johdanto... 3 2 LUOTTAMUSVERKOSTO JA SEN TOIMINTA... 3 2.1 Luottamusverkosto...

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Sisällysluettelo 1. Mistä informointivelvoitteessa on kysymys 3 2. Ketä informointivelvoite

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia 1

Kysymyksiä ja vastauksia 1 Kysymyksiä ja vastauksia 1 1. Millaisia valokuvia saa/ei saa laittaa nettiin? 2. Voiko kuvissa näkyvien henkilöiden nimiä julkaista? 3. Miten kuvia lisensoidaan? Usein käytössä CC- BY vaikka ei voimassa

Lisätiedot

Tilastolaki uudistuu. Tutkimusaineistot etäkäyttöön -seminaari

Tilastolaki uudistuu. Tutkimusaineistot etäkäyttöön -seminaari Tilastolaki uudistuu Tutkimusaineistot etäkäyttöön -seminaari 21.11.2012 Tilastolain uudistamisen tilanne Tilastolakityöryhmä 1.10.2010 31.12.2011 Työryhmän loppuraportti VM:lle 30.12.2011 Lausuntokierros

Lisätiedot

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä 7.5.2014 Kalle Tervo Keskeiset lait Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) Henkilötietolaki (22.4.1999/523) Laki

Lisätiedot

Tilastokeskuksen käyttölupamenettely. Seminaari

Tilastokeskuksen käyttölupamenettely. Seminaari Tilastokeskuksen käyttölupamenettely Seminaari 2.3.2009 Käyttölupahakemusten määrä Tilastokeskuksessa Lautakunnassa käsiteltävien asioiden lukumäärä Hakemukset yht. Vuosi 1.6.1994 18 137 1995 37 198 1996

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Tämän ohjeen tarkoituksena on antaa suosituksia sähköpostin

Lisätiedot

Itsemääräämisoikeus ja yksityisyydensuoja

Itsemääräämisoikeus ja yksityisyydensuoja Itsemääräämisoikeus ja yksityisyydensuoja Vammaispalveluiden neuvottelupäivät 19.1.2017 Liisa Murto Kynnys ry Itsemääräämisoikeus Perustuu perus- ja ihmisoikeuksiin Itsemääräämisoikeus lähtee jokaisen

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 7.6.2011 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Salon kaupunki liikuntapalvelut

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 JOHDANTO Irma Pahlman... 11

Sisällysluettelo. 1 JOHDANTO Irma Pahlman... 11 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO Irma Pahlman... 11 2 KÄSITEMÄÄRITTELYT JA LÄHTEET Irma Pahlman... 13 2.1 Käsitemäärittelyt... 13 2.2 Oikeuslähteet... 16 2.2.1 Henkilötietodirektiivi (Euroopan parlamentin ja.

Lisätiedot

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI Tietosuojaseloste -yhdistetty rekisteriseloste ja informaatioasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1.7.2014 1.Rekisterinpitäjä Nurmijärven kunta, sosiaalitoimi PL 7, 01901 Nurmijärvi 2. Rekisteriasioista

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 5.1.2010 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Salon kaupunki, Ympäristönsuojeluyksikkö

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (6) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (6) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 24/2013 1 (6) 3 Henkilötietojen verkkojulkaisua koskevat muutokset kaupungin viestinnän ohjeisiin HEL 2013-008170 T 00 04 00 Päätösehdotus päättänee hyväksyä seuraavat henkilötietojen

Lisätiedot

Avoin data ja tietosuoja. Kuntien avoin data hyötykäyttöön Ida Sulin, lakimies

Avoin data ja tietosuoja. Kuntien avoin data hyötykäyttöön Ida Sulin, lakimies Avoin data ja tietosuoja Kuntien avoin data hyötykäyttöön 27.1.2016 Ida Sulin, lakimies Lakipykäliä, avoin data ja julkisuus Perustuslaki 12 2 momentti» Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut

Lisätiedot

OPPILASREKISTERISELOSTE

OPPILASREKISTERISELOSTE OPPILASREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 mukainen REKISTERISELOSTE ja lain 24 :n mukainen INFORMOINTI Laatimispvm: 2.1.2017 1. Rekisterinpitäjä Nimi Siikalatvan kunnan koulutuslautakunta /

Lisätiedot

Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: , päivitetty

Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: , päivitetty Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: 17.12.2013, päivitetty 26.4.2017 1. Rekisterin nimi Optima verkko-oppimisympäristö 2. Rekisterinpitäjä Jyväskylän

Lisätiedot

Hakemus tietojen luovuttamisesta Salon Jätehuolto Oy:lle jätehuoltolautakunnan ylläpitämästä jäterekisteristä. Jätehuoltolautakunta 11.11.

Hakemus tietojen luovuttamisesta Salon Jätehuolto Oy:lle jätehuoltolautakunnan ylläpitämästä jäterekisteristä. Jätehuoltolautakunta 11.11. Jätehuoltolautakunta 46 11.11.2014 Jätehuoltolautakunta 18 09.06.2015 Hakemus tietojen luovuttamisesta Salon Jätehuolto Oy:lle jätehuoltolautakunnan ylläpitämästä jäterekisteristä 2373/07.01.04.01.02/2014

Lisätiedot

TARKISTUSLISTA HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUSMENETTELYÄ SUUNNITELTAESSA HUOMIOON OTETTAVISTA ASIOISTA

TARKISTUSLISTA HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUSMENETTELYÄ SUUNNITELTAESSA HUOMIOON OTETTAVISTA ASIOISTA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO TARKISTUSLISTA HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUSMENETTELYÄ SUUNNITELTAESSA HUOMIOON OTETTAVISTA ASIOISTA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 TARKISTUSLISTA HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUSMENETTELYÄ

Lisätiedot

Laki rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä

Laki rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä Laki rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä Energiatodistusten laatijoiden keskustelu ja verkostoitumistilaisuus 10.3.2015 Lainsäädäntöneuvos Riitta Kimari, ympäristöministeriö Tietojärjestelmä

Lisätiedot

TUOTTEISTAMINEN JA TEKIJÄN OIKEUDET HANKETYÖSSÄ

TUOTTEISTAMINEN JA TEKIJÄN OIKEUDET HANKETYÖSSÄ TUOTTEISTAMINEN JA TEKIJÄN OIKEUDET HANKETYÖSSÄ Kuka omistaa hankkeiden tulokset? Kokkola 2.2.2007 OTK Jaakko Eskola Osakeyhtiö Opus Henkilötietolaki Yksityiselämän ja henkilötietojen suoja Pääpiirteet

Lisätiedot

THL ja rekisteritutkimusten luvat

THL ja rekisteritutkimusten luvat THL ja rekisteritutkimusten luvat Suunnittelija Arto Vuori, THL Tieto-osasto Alueellisten eettisten toimikuntien sihteerien neuvottelupäivä, Helsinki, 28.3.2011 THL ja rekisteritutkimusten luvat 1. THL:n

Lisätiedot

Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: , päivitetty

Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: , päivitetty Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: 16.11.2007, päivitetty 16.5.2017 1. Rekisterin nimi Infoweb -www-pohjainen informaatiojärjestelmäalusta (ent.

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 11.2.2014 1. Rekisterinpitäjä Nimi Hevostoiminta Laukki Yksityinen elinkeinonharjoittaja, Y-tunnus 2601111-1 Yhteystiedot Puh: 040-186 2222,

Lisätiedot

Lapsen huolto- ja tapaamisoikeuden rekisteri

Lapsen huolto- ja tapaamisoikeuden rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot

Valokuva ja yksityisyyden suoja

Valokuva ja yksityisyyden suoja Valokuva ja yksityisyyden suoja Tiedon saatavuus ja tutkimuksen vapaus 12.12.2011 Tieteiden talo Tietosuoja ja julkisuus, Näkökulmia : intendentti Hannu Häkkinen Museovirasto / Kuvakokoelmat MUSEOVIRASTO

Lisätiedot

Tietosuojanäkökulma biopankkilainsäädäntöön

Tietosuojanäkökulma biopankkilainsäädäntöön Tietosuojanäkökulma biopankkilainsäädäntöön Ylitarkastaja Raisa Leivonen Tietosuojavaltuutetun toimisto Tiedotus- ja keskustelutilaisuus biopankkilain toimeenpanosta 19.8.2013 Tietosuojavaltuutetun toimivalta

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Kansallisten tietovarantojen toissijainen käyttö biopankkitutkimuksessa

Kansallisten tietovarantojen toissijainen käyttö biopankkitutkimuksessa Kansallisten tietovarantojen toissijainen käyttö biopankkitutkimuksessa Sandra Liede Lakimies Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) 14.9.2015 15.9.2015 Sandra Liede 1 Biopankkilaki

Lisätiedot

Sisällönhallinta, esteettämyys, henkilötiedot,

Sisällönhallinta, esteettämyys, henkilötiedot, CT30A3201 - WWW-sovellukset Sisällönhallinta, esteettämyys, henkilötiedot, Jouni.Ikonen lut.fi 12.11.13 1 Jouni Ikonen Sisällönhallintajärjestelmät content management system (CMS) Mahdollistaa joukon ihmisiä

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 17.1.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Tiedon elinkaaren hallinta Henkilötietojen suoja

Tiedon elinkaaren hallinta Henkilötietojen suoja Tiedon elinkaaren hallinta Henkilötietojen suoja Ylitarkastaja Katja Ahola katja.ahola[at]om.fi Kuntien kyberturvallisuuspäivillä 4.10.2016 1 YKSITYISELÄMÄN SUOJAN LÄHTÖKOHTANA ON, ETTÄ YKSILÖLLÄ ON OIKEUS

Lisätiedot

AVAINBIOTOOPPITIEDON SAATAVUUS

AVAINBIOTOOPPITIEDON SAATAVUUS AVAINBIOTOOPPITIEDON SAATAVUUS LAINSÄÄDÄNNÖN TARKASTELUA AVOIMUUDEN NÄKÖKULMASTA Minna Pappila OTT, tutkijatohtori Itä-Suomen yliopisto Turun yliopisto ESITYKSEN RAKENNE: Ympäristötiedon avoimuuden merkitys

Lisätiedot

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Päiväys: 25.6.2008 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Intrum Justitia Oy Y-tunnus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL VALTIONEUVOSTO. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015

Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL VALTIONEUVOSTO. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015 Lausunto 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015 Eläketurvakeskuksen lausunto Eläketurvakeskuksen kanta asiakastietolakiin

Lisätiedot

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste Aikuissosiaalityön rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: _22.12.2015_ Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Lappeenrannan kaupunki

Lisätiedot

Nimi Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi. Aila Taura p. 050 351 8256 Marjut Malo-Siltanen p. 040 801 6776 ja Jaana Rimpi-Muhonen p.

Nimi Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi. Aila Taura p. 050 351 8256 Marjut Malo-Siltanen p. 040 801 6776 ja Jaana Rimpi-Muhonen p. Henkilötietolain (523/99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE 1. Rekisterinpitäjä (tarvittaessa eli jos rekisterinpitäjällä ei toimipaikkaa EU:n alueella, myös edustaja) Nimi Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi

Lisätiedot

REKISTERÖIDYN TIEDONSAANTIOIKEUDET HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN

REKISTERÖIDYN TIEDONSAANTIOIKEUDET HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN 27. 28.5.2002 Liite 5. REKISTERÖIDYN TIEDONSAANTIOIKEUDET HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN YLEINEN TIEDONSAANTIOIKEUS : REKISTERISELOSTE HENKILÖKOHTAINEN TIEDONSAANTIOIKEUS: - Rekisteröityjen informointi henkilötietojensa

Lisätiedot

Rekisteri kuntaan sijoitetuista lapsista

Rekisteri kuntaan sijoitetuista lapsista Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Anna Cantell-Forsbom

Lisätiedot

Tilastolliset tietosuojamenetelmät ja käytännöt Rekisteriesimerkki Seppo Laaksonen

Tilastolliset tietosuojamenetelmät ja käytännöt Rekisteriesimerkki Seppo Laaksonen Tilastolliset tietosuojamenetelmät ja käytännöt Rekisteriesimerkki Seppo Laaksonen Taustaksi säädöksiä: Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimiston nettisivu Rekisterinpitäjä kerää henkilötietoja tiettyä käyttötarkoitusta

Lisätiedot

Tietosuojanäkökulma biopankkilainsäädäntöön

Tietosuojanäkökulma biopankkilainsäädäntöön Tietosuojanäkökulma biopankkilainsäädäntöön Ylitarkastaja Raisa Leivonen Tietosuojavaltuutetun toimisto Suomen Lääkintäoikeuden ja etiikan seura ry 22.3.2012 Yleistä tietosuojasta Tietosuojanäkökulma biopankkitoimintaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tilastolain 17 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilastolakia. Henkilötietolain mukaan ammatinharjoittajia koskevia tietoja pidetään henkilötietoina.

Lisätiedot

Valokuva ja yksityisyyden suoja

Valokuva ja yksityisyyden suoja Valokuva ja yksityisyyden suoja Valtakunnalliset kuva-arkistopäivät 21.11.2011 Kansallismuseon auditorio Puheenvuoroja kentältä: intendentti Hannu Häkkinen Museovirasto / Kuvakokoelmat MUSEOVIRASTO Museoviraston

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 31/ (6) Kaupunginhallitus Asia/ Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 31/ (6) Kaupunginhallitus Asia/ Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 31/2017 1 (6) 822 V 27.9.2017, Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite koulupsykologien ja -kuraattorien Wilman käyttöoikeuksien laajentamisesta HEL 2017-003505 T 00 00 03 Päätös

Lisätiedot

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain (223/2007) 2 8, 10 ja 10 a, sellaisina kuin

Lisätiedot

Kansallisten tietovarantojen toissijainen käyttö biopankkitutkimuksessa

Kansallisten tietovarantojen toissijainen käyttö biopankkitutkimuksessa Kansallisten tietovarantojen toissijainen käyttö biopankkitutkimuksessa Sandra Liede Lakimies Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) 25.8.2015 26.8.2015 Sandra Liede 1 Biopankkilaki

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN KOULUTUKSEN ITSEARVIOINTIIN LIITTYVISSÄ KYSELYISSÄ

HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN KOULUTUKSEN ITSEARVIOINTIIN LIITTYVISSÄ KYSELYISSÄ TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN KOULUTUKSEN ITSEARVIOINTIIN LIITTYVISSÄ KYSELYISSÄ Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 ITSEARVIOINTIIN LIITTYVÄN KYSELYN TOTEUTTAMINEN Kyselyn

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24 1 TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24 Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (HetiL 10 ) että rekisteröidyille annettava informaatio henkilötietojen käsittelystä (HetiL

Lisätiedot

Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen rekisteriseloste

Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen rekisteriseloste Johtoryhmä 7.2.2012 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA

Lisätiedot

Asiakastietokantaan saatetaan tallentaa seuraavia tietoja rekisteröidystä:

Asiakastietokantaan saatetaan tallentaa seuraavia tietoja rekisteröidystä: 1 (5) TIETOSUOJASELOSTE 1 REKISTERINPITÄJÄ Citycon Oyj Y-tunnus 0699505-3 Korkeavuorenkatu 35 00130 Helsinki 2 REKISTERINPITÄJÄN EDUSTAJA 3 REKISTERIN NIMI Marianne Håkonsen Marketing Director, Citycon

Lisätiedot

THL rekisteritutkimuksen lupaviranomaisena alkaen

THL rekisteritutkimuksen lupaviranomaisena alkaen THL rekisteritutkimuksen lupaviranomaisena 1.10.2010 alkaen Suunnittelija Arto Vuori, THL Tieto-osasto Kysy rekisteritutkimuksen luvista ja tietosuojasta IV -seminaari, Tieteiden talo, Helsinki, 9.12.2010

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO 1(5) Yhteiskuntatieteiden tiedekunta vastaajan nimi

LAPIN YLIOPISTO 1(5) Yhteiskuntatieteiden tiedekunta vastaajan nimi LAPIN YLIOPISTO 1(5) JULKISOIKEUDEN VALINTAKOE 13.6.2005 Vastaa seuraaviin kysymyksiin. Tehtävissä julkisuuslailla tarkoitetaan lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) ja potilaslailla lakia

Lisätiedot

Biopankkien toimintojen yhdistäminen. Lakiperusta

Biopankkien toimintojen yhdistäminen. Lakiperusta Biopankkien toimintojen yhdistäminen Lakiperusta Biopankkilain (688/2012, jatkossa myös BPL ) 10 mahdollistaa biopankkien toimintojen yhdistämisen. Toimintojen hoitamisesta tai yhdistämisestä on sovittava

Lisätiedot

Palvelutarpeen arvioinnin rekisteri

Palvelutarpeen arvioinnin rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelut: perhepalvelujen johtaja

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Henkilörekisteriseloste 1 (5) Sivistyspalvelukeskus Päivitetty

Iisalmen kaupunki Henkilörekisteriseloste 1 (5) Sivistyspalvelukeskus Päivitetty Iisalmen kaupunki Henkilörekisteriseloste 1 (5) Sivistyspalvelukeskus Päivitetty 15.1.2015 Henkilötietolain (523/99) 10 mukainen rekisteriseloste 1. Rekisterinpitäjä Nimi Iisalmen kaupunki - esiopetus;

Lisätiedot

HENKILÖREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10. Laatimispäivä: 20.9.2011

HENKILÖREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10. Laatimispäivä: 20.9.2011 HENKILÖREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispäivä: 20.9.2011 1. Rekisterinpitäjä Nimi Pieksämäen kaupungin sosiaalilautakunta. 1.1.2009 Terveyslautakunta 1.1.2010 Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Tiedonjulkistamisneuvottelukunnan tilaisuus 21.4.2008 Tieteiden talolla Hallintojohtaja Anitta Hämäläinen Kansallisarkisto anitta.hamalainen@narc.

Tiedonjulkistamisneuvottelukunnan tilaisuus 21.4.2008 Tieteiden talolla Hallintojohtaja Anitta Hämäläinen Kansallisarkisto anitta.hamalainen@narc. Tutkimus, aineistot ja avoimuuden rajat Tiedonjulkistamisneuvottelukunnan tilaisuus 21.4.2008 Tieteiden talolla Hallintojohtaja Anitta Hämäläinen Kansallisarkisto anitta.hamalainen@narc.fi HYVÄ AINEISTON

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 54/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi paikkatietoinfrastruktuurista. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 54/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi paikkatietoinfrastruktuurista. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös EDUSKUNNAN VASTAUS 54/2009 vp Hallituksen esitys laiksi paikkatietoinfrastruktuurista Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi paikkatietoinfrastruktuurista (HE 18/2009 vp). Valiokuntakäsittely

Lisätiedot

Tiedollinen itsemääräämisoikeus ja MyData

Tiedollinen itsemääräämisoikeus ja MyData Tiedollinen itsemääräämisoikeus ja MyData Erityisasiantuntija Tomi Voutilainen JulkICT-osasto Absoluuttisen tiedollisen itsemääräämisoikeuden sisällön hahmottaminen Tiedollinen itsemääräämisoikeus Oikeus

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 24.1.2008 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Suomen Sairaalahygieniayhdistys

Lisätiedot

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö 4.3.2013 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö 04401 Järvenpää Lasten ja nuorten palvelualueelle perhesosiaalityön palveluihin

Lisätiedot

Tietosuojalainsäädäntö uudistuu. Tietosuoja-asetus. Ylitarkastaja Anna Hänninen. VAHTIn kuntien tietoturvajaoston alueseminaarikiertue

Tietosuojalainsäädäntö uudistuu. Tietosuoja-asetus. Ylitarkastaja Anna Hänninen. VAHTIn kuntien tietoturvajaoston alueseminaarikiertue Tietosuojalainsäädäntö uudistuu. Tietosuoja-asetus Ylitarkastaja Anna Hänninen VAHTIn kuntien tietoturvajaoston alueseminaarikiertue Jyväskylä 13.10.2016 YKSITYISELÄMÄN SUOJAN LÄHTÖKOHTANA ON, ETTÄ YKSILÖLLÄ

Lisätiedot

Sivu x/x Laatimispvm: 27.1.2009 Päivitetty/tarkastettu: 27.11.2013

Sivu x/x Laatimispvm: 27.1.2009 Päivitetty/tarkastettu: 27.11.2013 HENKILÖREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Sivu x/x Laatimispvm: 27.1.2009 Päivitetty/tarkastettu: 27.11.2013 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 16.03.2009 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Tampereen kaupunki/tampereen

Lisätiedot

ASIAA TIETOSUOJASTA 4/ HENKILÖTIETOLAKI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OHJAAJANA

ASIAA TIETOSUOJASTA 4/ HENKILÖTIETOLAKI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OHJAAJANA Terveydenhuollon 28. atk-päivät, 27. - 28.5.2002 Ajankohtaista tietosuojasta / Liite 2 ASIAA TIETOSUOJASTA 4/1999 7.6.1999 HENKILÖTIETOLAKI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OHJAAJANA Tietosuojavaltuutetun tehtävänä

Lisätiedot

Varmaa ja vaivatonta

Varmaa ja vaivatonta Varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa Tekninen valvonta sähköisissä palveluissa Päällikkö Jarkko Saarimäki Tähän joku aloituskuva, esim. ilmapallopoika jarkko.saarimaki@ficora.fi Ennakkokysymys

Lisätiedot

Korkeakoulujen opintotietojen tietosuojan käytännesäännöt Henkilötietolaki (HetiL) ja julkisuuslaki (JulkL)

Korkeakoulujen opintotietojen tietosuojan käytännesäännöt Henkilötietolaki (HetiL) ja julkisuuslaki (JulkL) Korkeakoulujen opintotietojen tietosuojan käytännesäännöt Henkilötietolaki (HetiL) ja julkisuuslaki (JulkL) OPI-ohjausryhmän kokous 21.1.2013 Laura Karppinen, HY Anna Johansson, Aalto Toimeksianto Toimeksianto:

Lisätiedot

Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: , päivitetty

Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: , päivitetty Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: 16.8.2010, päivitetty 9.1.2017 1. Rekisterin nimi BasWare TEM matkanhallintajärjestelmä (Basware Travel & Expense

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

Tietosuojauudistus tulee PTC:n käytännön vinkit. Tapio Lahtinen

Tietosuojauudistus tulee PTC:n käytännön vinkit. Tapio Lahtinen Tietosuojauudistus tulee PTC:n käytännön vinkit Tapio Lahtinen Mistä on kyse ja miten päästä alkuun? Tietosuoja-asetus ei suoraan anna yleisvastausta, siihen, mitä pitäisi tehdä Kärjistäen kyse on ikään

Lisätiedot

Lastenvalvojan rekisteriseloste

Lastenvalvojan rekisteriseloste Lastenvalvojan rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 66/2005 vp. Hallituksen esitys laeiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain sekä kuntalain 50 :n muuttamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 66/2005 vp. Hallituksen esitys laeiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain sekä kuntalain 50 :n muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 66/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain sekä kuntalain 50 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Hämeenkyrön terveyskeskus. Yhteystiedot: Hämeenkyrön terveyskeskus Härkikuja 10 39100 Hämeenkyrö

Hämeenkyrön terveyskeskus. Yhteystiedot: Hämeenkyrön terveyskeskus Härkikuja 10 39100 Hämeenkyrö HÄMEENKYRÖN KUNTA REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Perusturva Terveyspalvelut 15.4.2014 1. Terveydenhuollon toimintayksikkö (rekisterinpitäjä) 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisteriasioiden

Lisätiedot

Tietosuojaseloste Kuopion kaupungin palautepalvelujärjestelmä

Tietosuojaseloste Kuopion kaupungin palautepalvelujärjestelmä Kuopion kaupunki Selvitys 1 (5) Tietosuojaseloste Kuopion kaupungin palautepalvelujärjestelmä Seloste henkilötietojen käsittelytoimista ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE PAIKANTAMISTA JA HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN PERIAATTEITA JA KÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVASTA YHTEISTOIMINTA- MENETTELYSTÄ

YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE PAIKANTAMISTA JA HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN PERIAATTEITA JA KÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVASTA YHTEISTOIMINTA- MENETTELYSTÄ 1 (8) 5.1.2012 YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE PAIKANTAMISTA JA HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN PERIAATTEITA JA KÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVASTA YHTEISTOIMINTA- MENETTELYSTÄ Yhteistoiminta-asiamiehelle tehdyn pyynnön keskeinen

Lisätiedot

SUKUTUTKIMUS HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN

SUKUTUTKIMUS HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO SUKUTUTKIMUS HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi Sisällysluettelo 1. Oikeus sukututkimusrekisterin perustamiseen 2. Mistä tiedot sukututkimukseen

Lisätiedot

Hostingpalvelujen. oikeudelliset kysymykset. Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012. Jaakko Lindgren

Hostingpalvelujen. oikeudelliset kysymykset. Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012. Jaakko Lindgren Hostingpalvelujen oikeudelliset kysymykset Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012 Jaakko Lindgren Legal Counsel Tieto, Legal jaakko.lindgren@tieto.com Esittely Jaakko Lindgren Legal Counsel, Tieto Oyj

Lisätiedot

Paneeli: Käytön valvonta, lokien hallinta, poikkeamien havaitseminen, poliisiyhteistyö

Paneeli: Käytön valvonta, lokien hallinta, poikkeamien havaitseminen, poliisiyhteistyö Paneeli: Käytön valvonta, lokien hallinta, poikkeamien havaitseminen, poliisiyhteistyö Puheenjohtaja: Helena Eronen, kehittämispäällikkö, PSSHP Panelistit: Arto Ylipartanen, ylitarkastaja, TSV:n toimisto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan vastaus

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan vastaus 23 Vastaus valtuutettu René Hurstin kysymykseen koskien tarvittavan ja oikean tiedon saamista virkamiehiltä sekä valtuutetun oikeutta vierailla lastenkodissa HEL 2013-009559 T 00 00 03 Sosiaali- ja terveystointa

Lisätiedot

9. ASIAKASTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET

9. ASIAKASTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET ALAVUDEN KAUPUNKI / SIVISTYSRYHMÄ REKISTERISELOSTE ALAVUDEN YLÄASTEEN OPETTAJA- JA OPPILASREKISTERI Laatimispäivä: 16.2.2010 SISÄLTÖ: 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeus ja saatujen tietojen edelleen välittäminen

Luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeus ja saatujen tietojen edelleen välittäminen 8.11.2010 1(5) DocId: 145064 Luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeus ja saatujen tietojen edelleen välittäminen Viimeaikaiseen keskusteluun ja yleisönosaston kirjoitteluun liittyen on syytä kerrata luottamushenkilöinä

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

Laatimispvm: 16.6.2008. Lue täyttöohjeet ennen tietosuojaselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

Laatimispvm: 16.6.2008. Lue täyttöohjeet ennen tietosuojaselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 Laatimispvm: 16.6.2008 Lue täyttöohjeet ennen tietosuojaselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa

Lisätiedot

MALLI JULKISEN TERVEYDENHUOLLON POTILAIDEN INFORMOINNISTA

MALLI JULKISEN TERVEYDENHUOLLON POTILAIDEN INFORMOINNISTA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO MALLI JULKISEN TERVEYDENHUOLLON POTILAIDEN INFORMOINNISTA Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Malli rekisterinpitäjille julkisessa terveydenhuollossa (mallia voidaan

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumispalvelujen rekisteriseloste

Kehitysvammaisten asumispalvelujen rekisteriseloste Kehitysvammaisten asumispalvelujen rekisteriseloste Johtoryhmä 7.2.2012 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 9.3.2015 Salon kaupunki 416/07.01.01.02.01/2015 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä

Lisätiedot

Tietosuoja-asetus ja sen kansallinen implementointi

Tietosuoja-asetus ja sen kansallinen implementointi Tietosuoja-asetus ja sen kansallinen implementointi - Tieteellisen tutkimuksen näkökulma 12.12.2017 Kristiina Hovi Arkistopäällikkö, tietosuojavastaava EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR= General Data

Lisätiedot