Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016"

Transkriptio

1 Juankosken kaupunki Kaupunginhallituksen esitys Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma Kh Kv

2 2 Sisältö TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE... 4 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 4 Yleinen taloudellinen tilanne... 4 Kuntatalouden näkymät... 5 Kuntatalouden näkymät lähivuosille ovat huolestuttavan synkät... 7 Kuntatalouden kehitys kuntaryhmittäin... 7 JUANKOSKEN KAUPUNKISTRATEGIA... 9 JUANKOSKEN TILANNE Yleistä Juankosken kaupungin talous 2014 ja suunnitteluvuodet Yleistä Poistot, nettoinvestoinnit ja vuosikate Alijäämän kattamisvelvollisuus Arvio alijäämän kehityksestä ja suunnitelmavuodet Talousarvion laadintaprosessi Tuloslaskelmat Rahoitussuunnitelma vv Käyttötalous toimielimet vertailu (ulkoinen) Henkilöstö ja henkilöstömenot Valtionosuudet Korkotulot ja menot Muut rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Satunnaiset tulot ja menot Poistot Tilikauden tulos Rahoitussuunnitelma Investointimenot Antolainamuutokset Lainakannan muutokset Talousarvion sitovuus ja talousarvion seuranta Tytäryhteisöjen valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet KÄYTTÖTALOUSOSA Vaalit Tilintarkastus Yleishallinto Ateria- ja puhdistuspalvelut Sosiaalipalvelut Muu sosiaalitoimi Terveystoimi Vanhusten ja vammaisten hoiva- ja hoitopalvelut Sivistyslautakunta/Koulu- ja vapaa-aikatoimi... 59

3 Joukkoliikenne Vapaa-aikatoimi Yhdyskuntapalvelut Ympäristötoimi ja rakennusvalvonta Laskennallisesti eriytetty vesi- ja viemärilaitos Juka-tilit tilitoimisto/laskennallisesti eriytetty taseyksikkö TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET... 77

4 4 TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE Talousarvio muodostuu käyttötalous- ja tuloslaskelmaosasta sekä investointi- ja rahoitusosasta. Samaa rakennetta noudatetaan taloussuunnitelmassa ja tilinpäätökseen sisältyvässä talousarvion toteutumisvertailussa. Talousarviossa ja suunnitelmassa toimintaa ja taloutta suunnitellaan ja seurataan käyttötalouden, investointien, tuloslaskelman ja rahoituksen näkökulmasta. Käyttötalousosassa asetetaan tavoitteet palvelutuotannolle ja budjetoidaan niiden järjestämiseen menot ja tulot. Investointiosa sisältää pitkävaikutteisten tuotantovälineiden kuten rakennusten, kiinteiden rakenteiden ja kaluston hankinnan, rahoitusosuudet ja omaisuuden myynnin. Tuloslaskelma osoittaa tulorahoituksen riittävyyden käyttömenoihin ja poistoihin. Rahoitusosassa osoitetaan yhteenvetona rahan lähteet ja rahan käyttö. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen tilanne Kuntaliiton kuntataloustiedotteen 3/2013 mukaan Suomen kansantalous mateli viime vuonna taantumassa, sillä vientikysyntä ja investoinnit supistuivat ja kulutuksen kasvu jäi vain hieman nollan yläpuolelle. Talouskasvu oli odotettua heikompaa pääasiassa vaimean vientikysynnän vuoksi. Yksi odotettu syy heikkoon kehitykseen oli Euroopan velkakriisin jatkuminen ja sen seurausvaikutusten heijastuminen talouteemme. Toinen heikkoon kehitykseen vaikuttava tekijä tuli ehkä hieman yllättäen rajojemme sisältä, sillä investointitavaroihin ja elektroniikkaan painottunut teollisuustuotantomme joutui ennennäkemättömän suureen kriisiin. Teollisuuden arvonlisäys väheni viime vuonna huomattavasti erityisesti elektroniikkateollisuudessa. Toisaalta arvonlisäys kasvoi useimmilla erityisaloilla, muun muassa liike-elämän palveluissa, rahoitustoiminnassa ja liikenteessä. Tuotannon kehitys oli siten viime vuonna hyvin kaksijakoinen. Alkuvuonna tuotannon kasvu on ollut odotettua heikompaa, ja tutkimuslaitokset ovat joutuneet laskemaan ennusteita alaspäin. Epävarmuus ja heikko kysyntä ovat levinneet myös palvelusektorille, kun vähittäiskaupan myynti on joutunut vaikeuksiin. Kuluvan vuoden kesän jälkeen kaupan myynti oli yhä pakkasella vuodentakaiseen ajankohtaan verrattuna. Vientisektorin ongelmat ovat myös jatkuneet. Lähes kaikki tutkimuslaitokset ennakoivat kokonaistuotannon laskevan kuluvana vuonna hieman. Muun muassa valtiovarainministeriö arvio, että kokonaistuotanto laskee 0,5 prosenttiyksikköä. Kansainvälisestä taloudesta erityisesti euroalueella on nähty kuitenkin kesän aikana pieniä positiivisia merkkejä. Useimmat ennusteet sisältävät oletuksen, että talous pääsee hitaalle kasvu-uralle vuoden lopulla. Ensi vuodelle tutkimuslaitokset ennustavat vaatimatonta kasvua. Näkemys on varsin yhteneväinen, sillä lähes kaikki BKT-ennusteet ovat yhden ja kahden prosentin tuntumassa. Kasvu pohjautuu pitkälti kotimaisen kulutuksen ja vientikysynnän piristymiseen. Myös työmarkkinajärjestöjen syksyllä 2013 todennäköisesti saavuttama neuvottelutulos palkkaratkaisusta ja siihen liittyvät hallituksen tukitoimet vaikuttavat kasvuedellytyksiin myönteisesti. Edessä on todennäköisesti pitkä hitaan kasvun aika, sillä suhdannetilanne ja rakenteelliset kasvun sekä julkisen talouden ongelmat ovat Suomessa erittäin syvät. Julkisen sektorin sopeutustoimet nakertavat talouskasvua ja parhaimmillaankin rakenteelliset uudistukset tuovat hyötyjä vasta usean vuoden kuluttua. Kilpailtaessa kansainvälisillä markkinoilla tavaroiden ja palvelujen laadun ohella korostuu kustannustekijöiden merkitys, mikä edellyttää kustannustekijöiden hallintaa vielä usean

5 vuoden ajan. Toisaalta hitaan kehitysvaiheen jälkeen uusi kasvupyrähdys voi piristää kasvuprosentteja nopeastikin. 5 Kuluttajahintojen nousu tulee hidastumaan kuluvana vuonna. Valtiovarainministeriö arvioi, että kuluttajahintaindeksi kohoaa tänä vuonna vuositasolla keskimäärin n. 1,6 prosenttia ja ensi vuonna n. 2,1 prosenttia. Välillisten verojen kiristysten arvioidaan nostavan inflaatiota molempina vuosina n. 0,6 prosenttiyksikköä. Inflaatio-odotukset ovat maltilliset Suomen ohella myös muissa parhaan luokituksen maissa. Palkansaajien yleisen ansiotason arvioidaan kohoavan tänä vuonna 2,1 %. Ansioiden nousu hidastuu viime vuodesta, sillä työmarkkinajärjestöjen marraskuussa 2011 neuvotteleman raamisopimuksen toinen korotus on ensimmäistä korotusta pienempi. Ansioiden nousu näyttäisi jäävän ensi vuonna 1,5 prosentin tuntumaan. Työllisyys heikkeni Suomessa viime vuoden loppupuolella. Työttömyyden kasvu on kiihtynyt ja työttömyysasteen arvioidaan nousevan 8,3 prosenttiin. Työllisyyslukujen ennakoidaan vielä heikentyvän jonkin aikaa, mutta vähitellen käynnistyvän talouskasvun odotetaan tasaavan tilanteen. Työllisten määrän odotetaan kuitenkin jäävän aikaisempaa matalammalle tasolle. Työllisyyden kasvunäkymät lähivuosille ovat vaimeat. Yleinen taloudellinen katsaus Lähde: Tilastokeskus, VM Taloudellinen katsaus Muuttuja 2011* 2012* 2013** 2014** 2015** (%-muutos) Tuotanto (määrä) 2,7-0,8-0,5 1,2 1,9 Palkkasumma 4,7 3,2 1,4 2,4 3 Ansiotaso 2,7 3,2 2,1 2,1 2,1 Työlliset (määrä) 1,1 0,04-0,7 0,1 0,6 Inflaatio 3,4 2,8 1,6 2,1 2 (%-yksikköä) Työttömyysate 7,8 7,7 8,3 8,2 7,9 Verot/BKT 43,6 44,0 44,9 44,9 44,8 Julkiset menot/bkt 55,2 56,6 58,1 58,1 57,5 Rahoitusjäämä/BKT -1-2,2-2,6-2,3-1,9 Julkinen velka/bkt 49,2 53,6 58,3 60,7 62,0 Vaihtotase/BKT -1,5-1,8-1,6-1,3-0,8 Euribor 3 kk, % 1,4 0,6 0,2 0,3 0,9 10 vuoden korko, % 3 1,9 1,8 2,3 2,9 Kuntatalouden näkymät Tilastokeskuksen mukaan kuntatalous heikkeni selvästi v. 2012, kun menot kasvoivat huomattavasti nopeammin kuin tulot. Toimintamenot kasvoivat 5½ %, kun verotulojen ja valtionosuuksien kasvu jäi 2½ prosenttiin. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate heikentyi 2,5 mrd. eurosta 1,8 mrd. euroon, eikä se riittänyt kattamaan edes poistoja. Investoinnit jatkoivat edelleen kasvuaan, ja nettoinvestoinnit nousivat 3,5 mrd. euroon. Kuntatalouden velka kasvoi ennätyksellisen paljon, 1,5 mrd. euroa. Hallitus sopi elokuun 2013 lopussa rakennepoliittisesta ohjelmasta talouden kasvuedellytysten vahvistamiseksi ja kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi. Hallitus valmistautuu päättämään konkreettisesta ohjelmasta osa-aluekohtaisine toimineen ja niiden aikatauluineen marraskuun loppuun

6 mennessä. Ohjelmaan sisältyviä toimenpiteitä ei ole tästä syystä otettu tässä peruspalvelubudjetissa huomioon. Kuntatalous pysyy alijäämäisenä 6 Valtiovarainministeriön mukaan kuntatalous pysyy vuonna 2013 alijäämäisenä, vaikkakin kuntatalouden tilan arvioidaan hieman kohenevan, kun kertaluontoiset tekijät, suuruudeltaan n. 400 milj. euroa, kasvattavat verokertymiä. Kokonaistuotannon määrän arvioidaan alenevan v. 2013, mikä heikentää myös veropohjien kehitystä. Palkkatulojen ennustetaan kasvavan vain 1½ % ja yritysten tuloskehityksen olevan heikkoa. Kuntien verotulojen arvioidaan kuitenkin kasvavan 5½ %, mutta kasvu selittyy pääasiassa kertaluontoisilla tekijöillä. Ensinnäkin kunnallisverokertymää kasvattaa verontilityslain muutos, joka tuli voimaan kesäkuussa Muutos nopeuttaa verotulojen tilittämistä kunnille ja lisää voimaantulovuonna kunnille tilitettävää kunnallisverokertymää n. 200 milj. eurolla. Toiseksi vuoden 2012 verotuksen valmistumisesta saatujen tietojen perusteella näyttää siltä, että pääomatuloveron määrä verovuonna 2012 jää selvästi ennustettua pienemmäksi ja että valtion jako-osuus on ollut liian korkea. Ansio- ja pääomatuloverojen tilityksessä sovellettavia verovuoden 2012 jako-osuuksia muutettiin elokuussa siten, että valtion osuus alenee ja muiden verosaajien osuudet nousevat. Oikaisu lisää kuntien verokertymää runsaat 200 milj. euroa. Käyttötalouden valtionosuudet kasvavat 3½ %. Niiden kasvua hidastavat osana valtiontalouden sopeutustoimina tehty 125 milj. euron vähennys peruspalvelujen valtionosuuteen ja opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan indeksikorotuksen jäädytys, mikä vähentää kuntien ja kuntayhtymien valtionosuuksia n. 50 milj. eurolla. Valtion kolmannessa lisätalousarvioesityksessä ehdotetaan puolestaan yhteensä 50 milj. euron lisäystä vuosina 2013 ja 2014 alkaviin oppilaitos- ja päiväkotirakennusten sekä sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusten homekorjaushankkeisiin. Yhteensä verorahoituksen eli verotulojen ja valtionosuuksien kasvuksi arvioidaan 4½ %. Kuntien toimintamenojen nimellisen kasvun arvioidaan hidastuvan runsaaseen 3 prosenttiin, koska kustannusten nousu hidastuu. Menojen volyymikasvuksi arvioidaan noin prosentti ja peruspalvelujen hintatason nousuksi n. 2 %. Ansiotason nousu kuntasektorilla hidastuu 1,8 prosenttiin edellisvuoden 3,6 prosentista. Kuntatalouden henkilöstömäärän arvioidaan pysyvän edellisen vuoden tasolla, joten henkilöstömenojen arvioidaan nousevan ansiotasokehitystä seuraten vajaat 2 %. Ostojen arvioidaan kasvavan nimellisesti 5½ % ja avustusten 5 %. Näillä oletuksilla kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate kohenisi edellisvuodesta n. 400 milj. eurolla. Tilikauden tulos jää kuitenkin n. 200 milj. euroa alijäämäiseksi, eikä vuosikate riitä kattamaan poistoja. Velan määrä kasvaisi n. 1,6 mrd. eurolla v Vuonna 2014 talousnäkymien ennustetaan hieman paranevan. Kokonaistuotannon kasvun arvioidaan kuitenkin olevan vaimeaa ja veropohjien kasvavan näin ollen hitaasti. Hinta- ja kustannuskehityksen arvioidaan pysyvän maltillisena. Kuntien verotulojen kasvuksi ennakoidaan 2 % v Laskelmaan ei sisälly oletusta kunnallisvero- tai kiinteistöveroprosenttien korotuksista. Kunnallisveron tuoton arvioidaan kasvavan 1½ %. Tähän vaikuttaa veropohjan hitaan kasvun lisäksi se, että vuoden 2013 kunnallisverokertymää lisäsivät poikkeukselliset ja kertaluontoiset tekijät. Ansiotulojen verotuksen perustemuutosten arvioidaan nettomääräisesti lisäävän kunnallisveron tuottoa n. 47 milj. eurolla, mutta peruspalvelujen valtionosuuteen tehdään vastaavan suuruinen vähennys. Kiinteistöveron tuottoa puolestaan kasvattaa 100 milj. eurolla kiinteistöjen arvostamisperusteiden tarkistaminen. Valtio kompensoi yhteisöverokannan alentamisen ja muut yhteisöveroon kohdistuvat perustemuutokset kunnille korottamalla näiden osuutta yhteisöveron tuotosta. Käyttötalouden valtionosuudet alenevat 1½ %. Peruspalvelujen valtionosuuteen kohdistuu 362 milj. euron suuruinen vähennys osana valtiontalouden sopeutustoimia. Toisaalta jäteveron tuottoa vastaavan euromääräisen lisäyksen ohjaaminen kunnille valtionosuusjärjestelmän kautta lisää valtionosuuksia 70 milj. euroa v Valtionosuuksia kasvattaa myös indeksikorotus, jota ei kuiten-

7 kaan tehdä valtiontalouden säästötoimien vuoksi opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla. Yhteensä verotulojen ja valtionosuuksien kasvuksi ennakoidaan vain 1 %. 7 Toimintamenojen arvioidaan kasvavan nimellisesti 3½ %. Ansiotason noususta käytetään teknistä oletusta 2,1 %. Peruspalvelujen kustannustason arvioidaan nousevan 2,1 %. Laskelmassa menojen volyymikasvu on n. 1 %, joka vastaa väestö- ja ikärakenteen muutoksesta aiheutuvaa peruspalvelujen kysynnän kasvua. Investointien arvioidaan pysyvän nimellisesti edellisen vuoden tasollaan. Näillä oletuksilla kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate heikkenisi lähes 800 milj. eurolla, ja kuntatalouden alijäämä syvenisi. Velan määrä kasvaisi runsaalla 2 mrd. eurolla. Kuntatalouden näkymät lähivuosille ovat huolestuttavan synkät Vuosina kuntatalouden näkymät heikkenevät edelleen, sillä ilman uusia toimenpiteitä toimintamenojen kasvu uhkaa jatkua kuntien tulojen kasvua selvästi nopeampana. Talouskasvu jatkuu hitaana, joten myös verotulojen kasvu on vaatimatonta. Valtiontalouden sopeutustoimet hillitsevät puolestaan valtionosuuksien kasvua. Kuntien verotulojen ennustetaan kasvavan keskimäärin 3 % vuodessa. Kuntien keskinäiset erot verotulokehityksessä ovat kuitenkin suuret. Valtionosuudet on sisällytetty laskelmaan valtion vuoden 2014 talousarvioesityksen ja valtiontalouden kevään 2013 kehyspäätöksen mukaisina. Valtiontalouden päätetyt sopeutustoimet hidastavat valtionosuuksien kasvua tarkastelujaksolla. Valtionosuuksien ja verotulojen arvioidaan kokonaisuudessaan kasvavan vuosina keskimäärin 2½ % vuodessa Toimintamenot kasvavat laskelmassa keskimäärin 3½ %. Niiden volyymikasvuksi arvioidaan noin yksi prosentti, mikä vastaa väestön määrän ja ikärakenteen muutoksesta johtuvaa palvelutarpeen arvioitua lisäystä. Kuntien kustannustason nousuennuste perustuu puolestaan valtiovarainministeriön kokonaistaloudellisen ennusteen mukaisiin hinta- ja kustannuskehitystä koskeviin laskentaoletuksiin. Valtion toimenpiteisiin sisältyy sekä kuntien menoja lisääviä että vähentäviä toimenpiteitä. Yhteenlaskettuna niiden ei arvioida koko kuntatalouden tasolla juuri vaikuttavan kuntatalouden menotasoon tarkasteluajanjaksolla. Kuntasektorin henkilöstömäärän oletetaan pysyvän vuoden 2012 tasolla, ja laskennallisen väestötekijöistä johdetun palvelutarpeen kasvun oletetaan toteutuvan palvelujen oston kautta. Investointien on laskelmassa oletettu pysyvän viimeisimmän toteutumavuoden tasolla. Kuntasektorin investointipaineet ovat suuret, mutta toisaalta tiukkeneva kuntatalous rajoittaa investointeja. Edellä kuvatuilla oletuksilla kuntatalouden vuosikate heikkenisi vuosi vuodelta, ja kuntatalouden alijäämäisyys olisi pysyvää. Painelaskelmassa syntyvä rahoitusalijäämä kasvattaa kokonaisuudessaan kuntien lainakantaa, joten edellä kuvatulla kehityksellä kuntatalouden velka kasvaisi keskimäärin n. 2,5 mrd. eurolla vuosittain. Kuntatalouden bruttovelka suhteessa bruttokansantuotteeseen nousisi lähes 12 prosenttiin tarkasteluajanjakson lopussa. Kuntatalouden kehitys kuntaryhmittäin Vuonna 2011 alkanut kuntien tulorahoituksen määrää osoittavan vuosikatteen lasku pysähtyy ja vuosikate kohentuu hieman vuosina 2013 ja 2014 valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallintoosaston laskennallisen ennakointimallin mukaan koko maan tasolla. Ennakointimallissa ei ole mukana kuntayhtymiä. Malli sisältää oletuksia kunnan talouden tasapainotuksesta, miltä osin sen mukainen arvio poikkeaa koko maan tasoisesta painelaskelmasta.

8 8 Kuntien lainakannan arvioidaan kasvavan v. 2013, ja kasvu jatkuu myös seuraavana vuonna. Lainakanta kasvaa kaikissa kuntakokoryhmissä, ja lainakannan kasvu on suurinta yli asukkaan kuntaryhmässä. Koko maan tasolla kasvu on lähivuosina lähellä vuoden 2012 tasoa. Vuoden 2012 ennakollisten tilinpäätöstietojen mukaan negatiivisen vuosikatteen kuntia oli 80. Vuosina 2013 ja 2014 näitä kuntia arvioidaan olevan hieman enemmän. Vuosikatteen heikkous tai negatiivisuus on tyypillistä asukasluvultaan keskimääräistä pienemmille kunnille, joskin lisääntyvässä määrin vaikeuksissa ovat myös monet seutukaupungit ja maakuntakeskukset. Lainakannan kasvu on ollut erittäin voimakasta suurimmissa kaupungeissa. Vuonna 2012 vuosikate ei riittänyt kattamaan poistoja 232 kunnassa. Vuosina 2013 ja 2014 näiden kuntien määrän arvioidaan kasvavan jonkin verran. Lähde: Valtion tulo- ja menoarvio 2014.

9 9 JUANKOSKEN KAUPUNKISTRATEGIA Kaupungin näkymät vuodelle 2017: Juankosken tavoitteena on viihtyisä ja elinvoimainen asuinalue osana Kuopion kaupunkia. Juankoski neuvottelee Kuopion kaupungin kanssa Juankosken ja Kuopion kuntaliitoksesta siten, että kuntien on tarkoitus hyväksyä kuntaliitossopimus valtuustoissaan elokuuhun 2014 mennessä. Kuntaliitoksen on tarkoitus astua voimaan Vision toteutukseen keskeisenä liittyy myös talouden tasapainottaminen. Rakennemuutoksen seurauksena Juankoski menetti muutamassa vuodessa lähes 500 työpaikkaa, josta aiheutui verotulojen merkittävä väheneminen. Kahdessakymmenessä vuodessa työpaikkojenmäärä on vähentynyt noin 800 työpaikalla (32 % työpaikoista). Juankoskella sairastavuus on erittäin korkealla tasolla ja väestön ikääntyminen jatkuu voimakkaana. Siten sosiaali- ja terveysmenojen kasvu on ollut erittäin voimakasta sosiaali- ja terveysmenojen kasvu on n. 4,7 miljoonaa euroa ja menot muodostavat ¾ kunnan nettokäyttömenoista. Julkisten rakennusten kosteusongelmien vuoksi kaupunki on joutunut tekemään lähivuosina suuria investointeja mm. kouluihin ja terveyskeskuksen peruskorjaukseen. Investoinnit olivat käytännössä pakkoinvestointeja koska rakennukset asetettiin käyttökieltoon. Tästä johtuen kaupunki velkaantui voimakkaasti. Myös kartonkitehtaan uudelleen käynnistämiseen liittyneen lainatakauksen realisoituminen nosti kaupungin lainakantaa. Työpaikkamenetysten aiheuttama tulojen voimakas aleneminen, väestön korkean sairastavuuden ja ikääntymisen aiheuttama sosiaali- ja terveysmenojen raju kasvu ja valtionosuuksien voimakas vähentäminen tuovat kaupungin taloudelle niin suuren haasteen, että kuntaliitos on alueen asukkaiden palveluiden turvaamisen kannalta kaupungille paras vaihtoehto. Peruspalvelujen turvaamisen kannalta tärkeimmät lähiaikojen investoinnit on tehty. Siten talouden tasapainottamiskeinona pyritään lähivuosina ennen kuntaliitosta investointien taso saamaan poistotasoa alemmaksi. Näin pyritään vaikuttamaan kaupungin lainamäärään. Kuntaliitosta edeltävät strategiset tavoitteet kaupunki keskittyy peruspalvelujen tarjontaan eli perus- ja lukiokoulutukseen, sosiaalipalveluihin ja terveyspalveluihin, joiden järjestämisessä etsitään kustannuksia alentavia ratkaisuja hoito- ja hoivapalvelujen rakennemuutokseen pyritään etsimään uusia keinoja kaupunginvaltuuston hyväksymän talouden tasapaino-ohjelman lisäksi edellä mainittujen palvelujen nettokustannustaso pyritään pitämään kilpailukykyisenä suhteessa Pohjois-Savon kuntien keskiarvoon kaupunki toimillaan vaikuttaa maaseutuelinkeinojen säilymiseen ja pk-sektorin monipuolistumiseen kaupungin kokonaislainamäärän kasvua pyritään estämään kaikin keinoin. Tavoitteiden toteuttaminen edellyttää em. peruspalvelujen toimintarakenteiden voimakasta uudistamista ja resurssien vapauttamista tai karsimista kaupungin muista ei välttämättömistä toiminnoista peruspalvelujen turvaamiseksi. Kunnallisveroprosentin nosto 21,5 prosenttiin vuonna 2012 ei juuri jätä hinnoitteluvaraa tuleville vuosille. Kiinteistövero on myös vuodelle 2014 tapahtuneen yleisen kiinteistöveroprosentin noston jälkeen korkealla tasolla.

10 10 JUANKOSKEN TILANNE Yleistä Väestö Juankosken väestökehitys v sekä kehitysnäkymäarvio vuoteen Toteutunut Kehitysnäkymäarvio 2000-luvun pohjalta Tilastokeskuksen ennuste vuodelta Vuoden 2012 lopussa Juankosken kaupungin väestön määrä oli henkeä. Vuoden 2013 väestömuutosennusteen mukaan kaupungin väestömuutos on lähtenyt laskuun. Ennusteen mukaan (lokakuu 2013) väestön vähenemä on -75 vuonna Pohjois-Savon kuntien väestömuutosten ennakkotiedon mukaan tammi- lokakuussa 2013 Juankosken asukasluku oli Syntyneiden enemmyys on -39 (-32), kuntien välinen nettomuutto -33 (- 30) ja nettomaahanmuutto -3 (4). Kokonaismuutos -75 (-58) tammi lokakuuu. Vertailuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan muutos on merkittävä. Tilastokeskuksen ennusteen perusteella Pohjois- Savon liitto on laskenut kaupungin väestöennustetta vuoteen 2014 saakka. Ennusteen mukaan asukasluku olisi Lähde: Tilastokeskuksen väestötilastot ja Pohjois-Savon liiton ennusteet Vuoden 2014 talousarviossa ja taloussuunnitteluvuosien arvioissa on käytetty alla olevassa taulukossa olevia asukaslukuja. Tunnuslukuja laskettaessa on käytetty samoja väestöennusteita. Väestöennuste perustuu pitkän aikavälin toteutuneeseen väestöennusteeseen vuoden 2012 osalta ja vuoden 2013 osalta ennakkotietoihin, jotka aikaisempien vuosien toteuman perusteella mahdollisesti toteutuvat. Jos kehitys jatkuu samansuuntaisena, olisi muutos arvioidun mukainen. Lokakuun 2013 toteuman perusteella on laskettu ennuste väestön määrästä talousarviovuodelle ja suunnitteluvuosille. Vuosi Väestö

11 11 Juankosken kaupungin ikärakenne Väkiluku yhteensä Huoltosuhde 46,7 52,5 57, , vuoden 2011 tieto Juankosken kaupungin väestöllinen huoltosuhde on Väestöllinen huoltosuhde lasten (0-14-vuotiaiden) ja vanhuuseläkeläisten (65-vuotta täyttäneiden) määrää työikäisten määrään (15-64 v.) väestöstä. %-osuus väestöstä ,2 18,7 16,5 13,6 13,2 12,8 12, ,1 65,6 63,4 63,7 63,1 62,6 61, ,6 15,7 20,1 22,7 23,7 24,5 25,6 Ikärakennetaulukko osoittaa väestön ikääntymisen. Tilastojen mukaan kaupunki on jatkuvasti maan keskimääräistä kuntaa ikääntyneempi ja huoltosuhde on sen seurauksena korkea. Tilastokeskus on laatinut vuoden 2012 väestöennusteen pohjalta ennusteen vuoden 2020 ja 2030 väestömäärästä ja kaupungin väestöllisestä huoltosuhteesta. Vuoden 2020 lopussa kaupungin väestöllinen huoltosuhde olisi ennusteen mukaan 87 ja vuonna Ennusteen mukaan kaupungin väestömäärä vähenisi huomattavasti arvioitua enemmän. Väestöllinen huoltosuhde pohjautuu pelkästään väestön ikärakenteeseen eikä se ota huomioon työllisyyttä. Kansainvälisissä vertailuissa lapsiin luetaan yleensä 0 14-vuotiaat ja eläkeikäisiin 65 vuotta täyttäneet. Näin työikäisiä ovat vuotiaat. Suomessa kuitenkin suurin osa vuotiaista on vielä opiskelemassa ja asuu vanhempiensa kanssa, joten tässä tarkastelussa väestöllinen huoltosuhde on laskettu alle 18- ja yli 64-vuotiaiden osuutena vuotiaasta väestöstä. Väestöllisen huoltosuhteen alueittaiset ja kunnittaiset erot ovat suuria. Maakunnittain huoltosuhteet vaihtelevat tällä hetkellä Uudenmaan 54:stä Etelä-Savon 71:een. Yksittäisten kuntien väliset erot ovat tätäkin suurempia. Asukasmäärältään suurissa kunnissa huoltosuhteet ovat pääosin

12 edullisempia kuin pienissä kunnissa. Helsingissä on maan pienin huoltosuhde (46,6), ja suurin arvo on Kivijärvellä (103,7). 12 Väestöllinen huoltosuhde oli yli 100 kahdessa kunnassa vuonna 2011, eli niissä oli alle 18- vuotiaita ja yli 64-vuotiaita enemmän kuin työikäisiä. Syyt liittyvät syntyvyyden, kuolevuuden ja muuttoliikkeen kehitykseen. Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla väestölliseen huoltosuhteeseen vaikuttaa keskimääräistä korkeampi hedelmällisyys, mutta muu osa maata on jo menettämässä runsaan maassamuuton takia luonnollisen väestönkasvunsa ja tulevaisuudessa tilanne vain pahenee. Etenkin vanhusväestön määrän huomattava kasvu nostaa väestöllistä huoltosuhdetta tulevaisuudessa, ja jo vuonna 2020 koko maan huoltosuhteen arvioidaan olevan 75 ja vuonna 2030 reilusti yli 80. Väestöennusteen mukaan huoltosuhde ei parane tulevaisuudessa yhdessäkään Suomen kunnassa, ja vuonna 2020 Suomessa lasketaan olevan lähes 100 kuntaa, joissa huoltosuhde nousee yli 100:n eli lapsia ja vanhuksia on enemmän kuin työikäisiä. Lähde: Tilastokeskus. Hyvinvointikatsaus 2/2012. Juankosken lapset Juankosken iäkkäät

13 Työpaikat Työvoima 13 Työllisyys ja työpaikat Työllinen työvoima Alueella asuva työllinen työvoima vv Juankoski Koillis-Savo Lähde: Työssäkäyntitilastot. Tilastokeskus. Työpaikat Työpaikat Työpaikat Juankoski Koillis-Savon seutukunta Juankosken työpaikkojen määrä on vaihdellut vuosittain, mutta selkeä notkahdus työpaikkojen määrässä tapahtui vuonna 2008 kartonkitehtaan konkurssin vuoksi. Kartonkitehtaan jatkaminen näkyy tilastossa vuoden 2011 kohdalla.

14 % 14 Työllisyys Lähde: Pohjois-Savon ELY-keskus, syyskuun Työllisyyskatsaus (julkaisuvapaa ). Pohjois-Savon työttömyyden nousu jatkui hieman kiihtyen syyskuun aikana. Työttömiä työnhakijoita oli syyskuun lopussa Pohjois-Savossa 12,9 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Ilman lomautettujakin työttömyys lisääntyi 8,4 %. Koko maan tasolla työttömyys kohosi vuodessa 18,0 %. Alueellisessa tarkastelussa työttömien määrä aleni viime vuoden syyskuuhun verrattuna Suonenjoella ja nousi 19 kunnassa. Työttömyys nousi eniten Juankoskella (+60,4 %), Rautavaaralla (+38,0 %) ja Maaningalla (+34,7 %). Varkaudessa työttömien osuus on maakunnan korkein 15,7 %. Matalin työttömyysaste on edelleen Siilinjärvellä. Työttömyyskehityksessä ei ole nähtävissä loppusyksyn aikana nopeita muutoksia parempaan. Työttömyyden nousu jatkunee nykytasolla lähikuukausien aikana. Lisäksi normaali kausiluonteinen muutos nostaa työttömyyttä aina joulu-tammikuulle saakka. Lomautusten määrät pysynevät korkealla tasolla ainakin loppuvuoden ajan. Lievää positiivista käännettä ennakoi tulevien lomautusten määrän aleneminen.. Työttömyysaste % keskimäärin kk 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, Juankoski 11,7 11,0 9,3 10,2 15,9 13,7 11,2 9,4 15,4 Pohjois-Savo 12,6 11,3 10,1 9,7 12,4 11,8 11,0 9,7 11,5 Juankosken työllisyys on heikentynyt edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, koska kartonkitehdas ei ole ollut toiminnassa koko vuonna Juankosken työttömyys laski vuonna 2012 ja se oli todellista, joskin ikärakenteen ja eläköitymisen vauhdittamaa. (Lähde: Juha Kaipiainen, Pohjois-Savon työllisyyskatsaus 9/2012)

15 15 Juankosken kaupungin talous 2014 ja suunnitteluvuodet Yleistä Juankosken kaupungin taloudellinen tilanne heikkeni vuoden 2008 taloudellisen laman ja kartonkitehdas Stromsdalin konkurssin myötä. Taloustaantuman seurauksena verotulot kääntyivät laskuun ja vuoden 2009 tilinpäätös oli alijäämäinen 0,825 milj. euroa. Vuoden 2010 tilinpäätös muodostui odotettua paremmaksi ollen kuitenkin alijäämäinen 0,791 milj. euroa. Vuoden 2011 tilinpäätös oli ennakoitua huonompi ja alijäämää kertyi 0,814 milj. euroa, vaikka taloutta korjaavia toimenpiteitä tehtiin ja kaupunki sai harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta 0,790 milj. euroa. Vuoden 2011 tilinpäätöksessä alijäämät olivat jo 2,490 milj. euroa. Kaupunki sai vuonna 2012 harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta jo kolmantena vuonna peräkkäin ja tilinpäätös vuodelta 2012 oli alijäämäinen vain reilun euroa. Juankosken kaupunki täytti vuosien 2010 ja 2011 tilinpäätösten perusteella kriisikunnalle asetetut raja-arvot. Juankosken kohdalla raja-arvot ylittyivät kaikkien kuuden kriteerin osalta, jotka ovat: negatiivinen vuosikate, korkea tuloveroprosentti, korkea lainamäärä, taseessa on kertynyttä alijäämää, matala omavaraisuusaste, suhteellinen velkaantuneisuus on korkea ja taseessa on kattamatonta alijäämää. Valtiovarainministeriö asetti kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 63a :n mukaisen Juankosken kaupunkia koskevan arviointiryhmän, joka teki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain tarkoittaman selvityksen kaupungin mahdollisuuksista turvata asukkailleen lainsäädännön edellyttämät palvelut. Arviointiryhmän ehdotus hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa Valtuuston päätöksen mukaisesti kaupunki on aloittanut kuntaliitosselvityksen Kuopion kaupungin kanssa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi ohjausryhmän esityksen pohjalta talouden tasapainottamisselvityksen, jossa oli sovittu toimenpiteet kaupungin talouden tasapainottamiseksi vuoteen 2016 mennessä. Lisäksi kaupungin tuloveroprosenttia korotettiin vuodelle ,5 prosenttiyksikköä ja kiinteistöveroon tehtiin korotuksia. Tasapainottamissopimuksessa päätetyt toimenpiteet koskevat kaikkia hallintokuntia, mutta kohdistuvat erityisesti sosiaali- ja terveystoimeen, jossa yhteistyökumppanina on vuoden 2012 aloittanut Kysteri- liikelaitos. Vuoden 2011 loppupuolella ja vuosien 2012 ja 2013 aikana on toteutettu niitä tasapainottamistoimenpiteet, joita ohjelman mukaan tuli tehdä. Elokuun osavuosikatsaus sekä johtoryhmän vielä syyskuussa ja lokakuussa tekemät arviot osoittavat, ettei toimintamenojen kasvua sosiaali- ja terveystoimessa ole saatu kääntymään laskuun. Tasapainottamistoimenpiteet, joiden vaikutus sosiaali- ja terveysmenojen laskun osalta olisivat merkittävät, eivät ole toteutumassa. Osavuosikatsaus elokuulta osoittaa alijäämäistä tilinpäätöstä vuodelle Määrärahaylitykset johtuvat erikoissairaanhoidon käytön lisäyksestä sekä hoiva- ja hoitopalveluiden määrärahojen ylityksistä lähinnä henkilöstömenoissa ja palvelujen ostoissa. Sosiaali- ja terveystoimen menokehityksen lisäksi vuoden 2013 tulosta tulee entisestään heikentämään kaupungin maksama Premium Board Finland Oyj:n takausvastuu 3,9 milj. euroa. Kaupunki on saanut kolmena peräkkäisenä vuonna harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta ja hakenut sitä myös vuodelle Päätös avustuksen myöntämisestä annetaan joulukuun alussa ja varmistuu valtuustolle ennen vuoden 2014 talousarvion hyväksymistä. Verotulot ovat toteutuneet arvioitua parempana ja valtionosuudet arvion mukaisesti. Vuoden 2013 tilinpäätösarvio ja vuoden talousarvio 2014 osoittavat, että Juankosken taloudellinen tilanne on heikentynyt merkittävästi edellisestä vuodesta. Kaupungilla ei ole rahavaroja eikä nopeasti realisoitavaa omaisuutta, joilla olisi mahdollisuus kompensoida tulorahoituksen vajetta tai rahoittaa investointeja ja ylimääräisiä merkittävän suuria kertaluonteisia menoja. Kaupungin on kuitenkin pyrittävä jatkamaan määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti talouden rakenteiden korjaamista siltä osin, kuin se on kaupungin käsissä.

16 16 Kaupunginvaltuuston vahvistaman talouden tasapainottamisohjelman mukaan vuoden 2014 vuosikatetavoitteeksi oli asetettu 2,498 milj. euroa. Poistojen ja poistoeron muutosten jälkeen oli arvioitu ylijäämäksi 1,098 milj. euroa. Kaupungin lainakanta arvioitiin 18,565 milj. euroksi. Kaupungin tasapainottamisohjelman mukaan alijäämät olisivat katettu vuoteen 2016 ja talous tasapainossa. Taloussuunnitelman mukaan kaupunki ei saavuta tasapainottamisohjelman mukaista tasoa eikä taloutta pystytä tasapainottamaan valtuustokaudella ilman merkittävää tulojen lisäystä. Kaupunki ei ole saanut pysäytettyä sosiaali- ja terveystoimen menokasvua eikä perusturvan tasapainottamistoimenpiteillä ole saavutettu suunniteltuja säästöjä. Kunnallis- ja kiinteistöverot on laskettu talousarviovuodelle ja suunnitteluvuosille valtuuston päätöksen mukaisesti. Poistot, nettoinvestoinnit ja vuosikate Juankosken investointien määrää ovat kasvattaneet suuret pakkoluonteiset investoinnit mm. tilojen epäterveellisyyden ja kosteusvaurioiden vuoksi. Investoinnit kasvoivat voimakkaasti vuosina 2009 ja Investoinnit on tehty velkarahalla. Vuosina vuosikate on riittänyt vain kolmena vuotena kattamaan nettoinvestoinnit. Poistotaso on kasvanut voimakkaasta investoinnista johtuen. Kaupunginvaltuusto on käsitellyt kaupungin poisto-ohjelman Poisto-ohjelmaan ei tehty muutoksia. Alijäämän kattamisvelvollisuus Alijäämän kattamisvelvollisuus syntyy, kun kunnan vuoden kuluvan vuoden taseen arvioidaan muodostuvan alijäämäiseksi. Vuoden 2012 tilinpäätös osoitti yhteensä 2,528 milj. euroa alijäämää vuosilta Vuoden 2013 tilinpäätös arvioidaan olevan noin 5,7 milj. euroa (josta 3,9 milj. euroa takausvastuu) alijäämäinen ja suunnitteluvuodet on arvioitu alijäämäiseksi n. 3,0 milj. euroa. Voimaan tulleiden säännösten (65.3 ) mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Lain 65.3 :ään on otettu erityissäännös taloutta tasapainottavasta toimenpideohjelmasta. Säännös koskee kuntaa, jolla on kattamatonta alijäämää taseessa erityisen suuri määrä ja joka ei saa taseen alijäämää katettua taloussuunnitelmassa. Toimenpideohjelman laatimisesta riippumatta taloussuunnitelma on laadittava tasapainoiseksi tai ylijäämäiseksi, jos kunnalla on kertynyttä alijäämää. Juankosken kaupunki on valtionosuuslaissa määrättyjen erityisen heikossa taloudellisessa asemassa olevien kuntien arviointikriteeristön perusteella kriisikunta. Arviointiryhmän esityksen ja valtuuston hyväksymän päätöksen mukaisesti Juankoski on aloittanut kuntaliitosselvityksen Kuopion kanssa. Hallintokunnat jatkavat valtuuston päätöksen mukaisesti taloutta tasapainottavia toimia talousarviovuonna ja suunnitteluvuosina. Kartonkitehtaan takausvastuusta johtuen talouden tasapainottaminen on kuitenkin saanut merkittävän lisähaasteen. Kaupunki ei pysty tasapainottamaan taloutta vuoteen 2016 mennessä ilman lisätuloja tai poikkeuksellisen suuria menojen leikkauksia.

17 17 Arvio alijäämän kehityksestä ja suunnitelmavuodet Alijäämät Edellisten vuosien alijäämä , , , , , ,24 Tilikauden yli-/alijäämä , , , , , ,00 Yli-/alijäämä , , , , , ,24 Asukasluku Euroa/asukas Suunnitelmavuosiin sisältyy sosiaali- ja terveystoimen menokehityksen osalta erittäin suuria epävarmuustekijöitä. Mikäli sosiaali- ja terveystoimi saa toteutettua talouden tervehdyttämissuunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä, on mahdollista, että alijäämiä saadaan katettua vuoteen 2016 mennessä arvioitua enemmän. Talousarvion laadintaprosessi Vuoden 2014 talousarvion valmistelu perustuu kaupunginhallituksen antamaan valmisteluohjeeseen ja valtuustoseminaarissa poliittisten päättäjien tekemiin linjauksiin, joita tarkennettiin valtuustoryhmien puheenjohtajiston talousarvion valmistelupalavereissa ja Kaupunginvaltuusto päätti tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentit ja 64. Lautakunnat ja tilitoimiston johtokunta ovat antaneet esitykset vuoden 2014 talousarvioksi. Suunnitteluvuosien tuloarviot ja määrärahat ovat vuoden 2014 tasossa. Kaupunginjohtajan esitys vuoden 2014 talousarvioksi ja suunnitteluvuosien talousarvio on kaupunginhallituksen käsittelyssä ja kaupunginvaltuusto käsittelyssä viikolla 50.

18 18 Tuloslaskelmat TP 2012 TA 2013 TA 2013 Kaupunginjohtajan TS 2015 TS 2016 TULOSLASKELMA (ulkoinen) + muutos TA 2014 esitys T OIMINT AT UOT OT Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , TOIMINTATUOTOT , T OIMINT AKULUT Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Verotulot , Valtionosuudet , Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , Muut rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut , Rahoitustuotot ja -kulut , VUOSIKATE , Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , Poistot ja arvonalentumiset , Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset kulut Satunnaiset tuotot ja kulut TILIKAUDEN TULOS , Varausten ja rahastojen muutokset Poistoeron muutos , Varausten ja rahastojen muutokset , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Tavoitteet ja tunnusluvut T oimintatulot/t oimintamenot, % 21,5 20,4 18,9 20,5 20,5 20,5 Vuosikate/Poistot, % 91,1 94,4-18,0 15,0 19,3 19,3 Vuosikate, euroa/asukas 272,33 278,47-53,12 44,75 57,81 58,41 Kertynyt yli-/alijäämä (euroa) , , Asukasmäärä vuoden lopussa Suunnitteluvuoden ovat informaatioeriä, koska tulevien vuosien verorahoitus on vielä niin paljon epävarmaa, että tarkempia laskelmia ei ole tehty. Toimintakulut eivät saisi nousta vuoden 2014 talousarvion tasosta suunnitteluvuosina.

19 19 TP 2012 TA 2013 TA 2013 Kaupunginjohtajan TS 2015 TS 2016 TULOSLASKELMA (ulk.+sis.) + muutos TA 2014 esitys T OIMINT AT UOT OT Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , TOIMINTATUOTOT , T OIMINT AKULUT Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Verotulot , Valtionosuudet , Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , Muut rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut , Rahoitustuotot ja -kulut , VUOSIKATE , Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , Poistot ja arvonalentumiset , Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset kulut Satunnaiset tuotot ja kulut TILIKAUDEN TULOS , Varausten ja rahastojen muutokset Poistoeron muutos , Varausten ja rahastojen muutokset , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,

20 20 Rahoitussuunnitelma vv TP 2012 Ta 2013 TA TA TS TS muutos TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Investointien rahavirta Toiminnan ja investointien rahavirta RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamiset vähennykset Antolainauksen muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Toiminnan ja investointien rahavirta osoittaa, että tulorahoitus ei riitä investointien rahoittamiseen. ja investointien omarahoitustavoite ei toteudu. Tavoite rahoittaa investoinnit omarahoituksella tulisi toteutua ainakin viiden vuoden tarkastelujaksolla. Vuoden 2013 vuosikate on rahoitussuunnitelman mukaan negatiivinen ja yksittäinen satunnainen menoerä heikentää toiminnan ja investointien rahavirtaa. Vuosien vuosikatteet ovat vain reilun euroa positiiviset. Lainanhoitokyky on heikko ja tunnusluvut heikkenee vuoden 2012 tilinpäätöksestä.

21 21 Käyttötalous toimielimet vertailu (ulkoinen) Käyttötaloustulojen muutos TP 2012 TA 2013 TA 2013 TA 2014 Muutos Muutos + muutos % Keskusvaalilautakunta , Kaupunginhallitus , ,4 Sosiaalilautakunta , ,2 Sivistyslautakunta , ,5 Tekninen lautakunta , ,3 Eriytetyt liikelaitokset , ,8 Toimintatulot yhteensä , ,9 Käyttötalousmenojen muutos TP 2012 TA 2013 TA 2013 TA 2014 Muutos Muutos + muutos % Keskusvaalilautakunta , ,8 Tarkastuslautakunta , ,7 Kaupunginhallitus , ,3 Sosiaalilautakunta , ,7 Sivistyslautakunta , ,9 Tekninen lautakunta , ,0 Ympristölautakunta , ,2 Eriytetyt liikelaitokset , ,9 Toimintatulot yhteensä , ,5 Käyttätalouden nettomenojen muutos TP 2012 TA 2013 TA 2013 TA 2014 Muutos Muutos + muutos % Keskusvaalilautakunta 9 133, ,2 Tarkastuslautakunta , ,7 Kaupunginhallitus , ,02 Sosiaalilautakunta , ,7 Sivistyslautakunta , ,1 Tekninen lautakunta , ,0 Ympristölautakunta , ,2 Eriytetyt liikelaitokset , ,3 Toimintakate yhteensä , ,4

22 22 Taloussuunnitelmavuoden 2014 vuosikatetavoite oli talouden tasapainottamisohjelmassa -26,089 milj. euroa. Edellä esitetty erittely toimielimittäin osoittaa, että toimintakate on yli 3,0 milj. euroa heikompi, kuin tasapainottamisohjelma edellytti. Tasapainon löytäminen edellytti vuosikatteen vahvistamista vuosina Laskelmat osoittavat, että tavoite ei ole toteutunut. Vuoden 2014 toimintatuotot (ulkoiset) ovat vähentyneet vuoden 2012 tilinpäätökseen verrattuna 1,69 % (0,129 milj. euroa), kasvaneet vuoden 2013 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna 5,46 % (0,389 milj. euroa) ja kasvaneet muutettuun talousarvioon verrattuna 5,85 % (0,415 milj. euroa). Toimintamenot vuoden 2014 talousarviossa ovat kasvaneet vuoden 2012 tilinpäätökseen verrattuna 3,27 % (1,162 milj euroa), kasvaneet vuoden 2013 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna 4,79 % (1,675 milj.euroa) ja vähentyneet muutettuun vuoden 2013 talousarvioon 0,941 milj. euroa (2,5 %). Vuoden 2014 talousarvion toimintakate heikkenee verrattuna vuoden 2012 tilinpäätökseen verrattuna 4,63 % (1,291 milj. euroa), heikkenee alkuperäiseen talousarvioon ,62 % (1,287 milj. euroa) ja paranee vuoden 2013 muutettuun talousarvioon verrattuna 4,4 % (1,356 milj. euroa). Henkilöstö ja henkilöstömenot Vakituisen, sijaisten ja määräaikaisten määrä on esitetty alla olevassa taulukossa. Henkilöstömäärää vähennetään eläkepoistuman kautta niissä tehtävissä, jotka voidaan jättää täyttämättä. Kaupungin henkilöstö on pääosin opetustoimen ja sosiaalitoimen palvelutehtävässä. Jokainen vapautuvan viran täyttäminen päätetään erikseen. Henkilöstön määrä (30.11.) 2014 vakituinen sij ja määräaik. vakituinen sij ja määräaik. Vakituinen Määräaik. Työll. Sij. Yhteensä Yleishallinto Sosiaalitoimi Koulutoimi Vapaa-aikatoimi Yhdyskuntapalvelut Vesi- ja viemärilaitos Juka-tilit tilitoimisto Yhteensä Muutos marraskuu 2013-TA Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset vuosille allekirjoitettiin Sopimukset astuvat voimaan , sillä nykyiset kunnalliset virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa ensi vuoden helmikuun loppuun saakka. Sopimuskausi muodostuu kahdesta jaksosta. Ensimmäinen jakso on ja toinen jakso on Talousarvion laadinnan lähtökohta on ollut työehtosopimusten mukaisten palkkamenojen nousun huomioiminen vuonna Henkilösivukulut on budjetoitu alla olevan taulukon mukaisesti. Eläkemenoperusteisen (maksetaan vain niistä maksussa olevista eläkkeistä, jotka ovat karttuneet kaupungin palveluksessa ennen vuotta 2005) ja varhe-maksun (kaupunki maksaa niistä työntekijöistä, jotka jäävät ensimmäistä kertaa työkyvyttömyyseläkkeelle, yksilölliselle varhaiseläkkeelle, työttömyyseläkkeelle tai kuntoutustuella eli alkavat saada määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä) määrät on merkitty Keva:n antaman ennakkotiedon mukaisesti.

23 23 Henkilöstömenojen toteutumista seurataan talousarviovuoden aikana kuukausi- ja kolmannesvuosiraporttien yhteydessä. Henkilösivukulut TA 2013 TA 2014 Prosenttia palkoista Sairausvakuutusmaksu 2,12 2,15 Tapaturmavakuutusmaksu 0,8 0,7 Ryhmähenkivakuutusmaksu 0,1 0,1 Työttömyysvakuutusmaksu 2,9 2,9 YHTEENSÄ 5,92 5,85 Palkkaperusteinen KUEL 16,55 16,75 YHTEENSÄ 22,47 22,60 Opettajien VAEL-maksu 18,78 20,07 Euroa, kirjattu kustannuspaikoille Eläkemenoperusteinen maksu VARHE-maksu josta maatalouslomittajien osuus YHTEENSÄ Verotulot TA 2013 TA euroa Arvio Arvio Ennakonpidätykset Edellisten vuosien tilitykset Yhteensä Maksuunpanotilitys Aik. vuosien tilitykset KUNNALLISVEROT Yhteisövero Kiinteistövero Kuntaliiton arvio Korjattu Kuntaliiton arviota -609 Kirjattu verotuloksi Verotulojen ennustamisessa on käytetty apuna Kuntaliiton verotuloennusteraporttia lokakuulta. Kaupungille tilitettävien kunnallisverojen peruste on 21,5 %. Kunnallisverotilityksissä on pyritty arvioimaan kartonkitehtaan henkilöstön lomautus ja verotulojen menetys käytettävissä olevilla tiedoilla. Kiinteistöveroarvio perustuu Kuntaliiton toimittamiin ennakkolaskelmiin, joissa on huomioitu verotusarvon muutokset vuoden 2014 kiinteistöverojen tilityksissä. Kiinteistöjen verotusarvon muutoksen vaikutus kaupungin kiinteistöverotuloihin vuoden 2012 veroperusteilla oli n. 0,110 milj. euroa. Yhteisöveron tilitysennuste perustuu täysin Kuntaliiton tekemään arvioon. Yhteisöverokannan alentaminen vuodesta 2014 alkaen 20 %:iin ja muut veroperustemuutokset on kompensoitu kunnille kasvattamalla yhteisöveron jako-osuutta kuluvan vuoden 29,49 prosentista. Kuntien vuoden 2014 jakso-osuus on 35,17 %. Yhteisöveron toteutuminen edellyttää, ettei taloudessa tapahdu käännettä huonompaan.

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 Juankosken kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 Juankosken keskustaa v. 2013. Sisältö 2 TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE... 4 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 4 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Kaupunginhallitus 19.11.2012 Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 2 Sisältö TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE...

Lisätiedot

Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012 2014

Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012 2014 Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012 2014 Kh 5.12.2011 280 Kv 16.12.2011 59 2 Sisällysluettelo TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE 4 TALOUSARVION

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupunki

Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin kaupunki Kaupunginhallitus 11.11.2013 Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 Uudenkaupungin kaupunki HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS Elinkeinopalvelut Hallinto- ja talouspalvelut Henkilöstöpalvelut

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016 Kaupunginvaltuusto 12.12.2013 www.ylojarvi.fi SISÄLLYSLUETTELO Sivut Ylöjärven kaupunkistrategian tavoitteet 2014-2021 1 Ylöjärven väestön kehitys ja ennuste

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017 Kunnanhallitus 18.11.2013 166 LIITE NRO 53 Valtuusto 25.11.2013 48 LIITE NRO 26 Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017 PUUMALAN KUNTA 1 2 Sisällysluettelo TILASTOJA... 3 STRATEGIA... 5 TALOUDELLINEN

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kunnanvaltuuston 19.12.2013 hyväksymä TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa 25

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2011 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2013

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2011 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2013 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2011 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2013 Kunnanhallitus 7.12.2010 liite nro 1. Kunnanvaltuusto 16.12.2010 liite nro 1. 2 TALOUSARVIO VUODELLE

Lisätiedot

Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2016

Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Yleisperustelut... 3 Talousarvion vuodelle 2014 ja taloussuunnitelman vuosille 2014-2016 laadinnan lähtökohdat... 3 Euroalueen ja suomen talouden kehitysnäkymät... 3 Peruspalvelubudjetti

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011-2014. Juankosken kaupunki Kh 13.12.2010 KV 30.12.2010 51

Juankosken kaupunki. Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011-2014. Juankosken kaupunki Kh 13.12.2010 KV 30.12.2010 51 Juankosken kaupunki Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011-2014 Juankosken kaupunki Kh 13.12.2010 KV 30.12.2010 51 2 Sisällysluettelo TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 3 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 NIVALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 2 SISÄLLYS YLEISPERUSTELUT... 1 10 KAUPUNGINVALTUUSTO... 15

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS

JUANKOSKEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS JUANKOSKEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 8.4.2013 Kaupunginvaltuusto 18.6.2013 2012 1. TOIMINTAKERTOMUS 4 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 4 1.1.2 Kaupunginjohtajan katsaus

Lisätiedot

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUODELLE 2014

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUODELLE 2014 Kunnanjohtajan katsaus KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUODELLE 2014 KEMPELEEN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 Kuntakenttä elää historiallista murrosvaihetta. Hallitus on avannut kaikki keskeiset kuntien toimintaa ja taloutta

Lisätiedot

Leppävirran kunta Puh (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi. leppävirran kunta TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016

Leppävirran kunta Puh (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi. leppävirran kunta TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 Leppävirran kunta Puh (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi leppävirran kunta TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 9.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO I KUNNAN

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017. Kaupunginhallituksen esitys

KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017. Kaupunginhallituksen esitys KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 Kaupunginhallituksen esitys Kaupunginvaltuusto 4.11.2013, periaatekeskustelu Kaupunginvaltuusto 11.11.2013, päätöskokous Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kuntatalous 3/13. lokakuu

Kuntatalous 3/13. lokakuu Kuntatalous 3/13 Talouden epävarmuus jatkuu edelleen Rakennepoliittinen ohjelma Yleinen taloudellinen tilanne Verotus Valtionosuudet Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Kuntakohtaiset kustannustiedot julkaistaan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2013:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2013:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2013:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2015 2016. Someron kaupunki

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2015 2016. Someron kaupunki Talousarvio 214 Taloussuunnitelma 215 216 Someron kaupunki Kaupunginvaltuusto 11.12.213 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. KAUPUNGINJOHJAN KATSAUS VUOSIEN 214 216 KEHITYSNÄKYMIIN.. 3 2. YLEISPERUSTELUT. 4 2.1. Suhdannenäkymä..

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2013

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2013 1 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2013 2 TALOUSARVIO 2014 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Talousarvion yleisperustelut 5 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2014-2016 Investointisuunnitelma 2014-2018

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2014-2016 Investointisuunnitelma 2014-2018 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016 Investointisuunnitelma 2014-2018 Hyvinkään kaupunki Kaupunginvaltuusto 25.11.2013 TALOUSARVIO 2014 Sisällysrakenne I YLEISPERUSTELUT 1 Kaupunkistrategia 2 Talousarvion

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kuvat: Raahen seutukunta/leena Harju TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Sisällys Kaupunginjohtajan katsaus... 2 Yleiset kehitysnäkymät... 3 Raahen kaupungin vuoden

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014

TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014 TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014 Hyväksytty kv 13.12.2010 2 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Talousarvion yleisperustelut 5 Yleinen taloudellinen tilanne 5 Kuntatalouden näkymät

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016

TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Lopen kunta TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Käsittely: Kunnanhallitus 25.11.2013 ( 279) Valtuusto 9.12.2013 ( 88) 1 VÄHÄN PAREMPAA ARKEA Vuosi 2014 aloitetaan Lopella valtuuston yksimielisesti

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016

TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Kvalt 16.12.2013 87 1 Sisältö: TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 Kunnanjohtajan katsaus 2 1. YLEISPERUSTELUT

Lisätiedot

Talousarvio 2014. Kouvolan kaupungin. & Taloussuunnitelma 2014 2017

Talousarvio 2014. Kouvolan kaupungin. & Taloussuunnitelma 2014 2017 Talousarvio 2014 Kouvolan kaupungin & Taloussuunnitelma 2014 2017 Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 Kouvolan kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2017 Sisällysluettelo 1 Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2010 2012 TALOUSSUUNNITELMA

TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2010 2012 TALOUSSUUNNITELMA TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2010 2012 TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuuston vahvistama marraskuun 30. päivänä 2009 SISÄLLYSLUETTELO KÄYTTÖTALOUSOSA Sivu Yleisperustelut 1 Talousarvion

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011 1 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Hyväksytty kv 12.12.2011 2 TALOUSARVIO 2012 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Talousarvion yleisperustelut 5 Yleinen taloudellinen tilanne 5 Varkauden

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015 2016 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAKEHYS

KIRKKONUMMEN KUNTA VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015 2016 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAKEHYS KIRKKONUMMEN KUNTA VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015 2016 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAKEHYS Kunnanhallitus 3.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO KUNTATALOUDEN KEHITYSNÄKYMÄT... 1 KIRKKONUMMEN KUNNAN TALOUDEN

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017

Mikkelin kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017 Mikkelin kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Sisällysluettelo Talousarviorakenne, toiminnan ja talouden sitovuudet Talousarvion rakenne 1 Toiminnan ja

Lisätiedot