Käytännön johtamisessa ja strategian toteuttamisessa keskeisiä toimijoita ovat kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käytännön johtamisessa ja strategian toteuttamisessa keskeisiä toimijoita ovat kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja."

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus , liite no 7 Kaupunginvaltuusto , liite no 10 LOVIISAN SIIRTYMÄKAUDEN STRATEGIA 1. YLEISTÄ Uuden Loviisan valmistelun tavoitteena on ollut strateginen lähestymistapa ja hyvän johtamisen mallin toteuttaminen. Lähestymistapa edellyttää yhteisten tavoitteiden korostamista ja vahvaa nojautumista kuntastrategiatyöhön. Samalla luodaan tavoitteita tukeva johtamisjärjestelmä, joka on eräs kunnan strateginen menestystekijä. Kuntalaki korostaa valtuuston vahvaa asemaa kunnan päätöksenteossa ja johtamisessa sekä kokonaisvastuuta. Valtuuston tehtävänä on asettaa kaupungin ja konsernin toiminnan strategiset tavoitteet ja periaatteet. Kaupungin muut toimielimet, kunnanhallitus ja lautakunnat sekä johtamisesta vastuussa olevat viranhaltijat toteuttavat valtuuston asettamaa strategiaa toiminnassaan ja päätöksenteossaan. Olennainen osa strategian ja tavoitteiden toteutumisen sekä tulosten seurantaa on arviointi. Käytännön johtamisessa ja strategian toteuttamisessa keskeisiä toimijoita ovat kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja. Kaupungin strategisia tavoitteita on linjattu yhdistymissopimukseen, jonka sisältö nivoutuu vähitellen kaupungin organisaatioon ja johtamisen ydinprosesseihin, kuten kunnan strategiaan ja talousarvioon. 2. STRATEGIAN PERUSTA 2.1 VAHVUUDET JA MAHDOLLISUUDET Loviisalla on strategisia pääomia, vahvuuksia ja mahdollisuuksia, jotka muodostavat kehityksen perustan. Kivijalat, joille kaupungin menestys voi rakentua, ovat: Maantieteellinen sijainti Kaupunki sijaitsee etelärannikolla, valtateiden 6 ja 7 varrella Kaupungilla on logistisesti edullinen sijainti Liikenneväylät ovat valmiina ja kaupungissa on toimiva satama Pääkaupunkiseutu ja Pietarin metropolialue ovat lähellä Alueellinen moninaisuus Loviisalla on selvä pikkukaupunkimainen keskusta-alue Kaupungilla on laaja ja monipuolinen maaseutualue Kaupungilla on laaja meri- ja saaristoalue

2 Aluerakenteellinen väljyys antaa mahdollisuuden vaihtoehtoiseen strategiaan Kaupungilla on hyvät mahdollisuudet kehittää keskusten ja liikenteen risteysalueiden työnjakoa Alueen erikoisosaaminen Kaupungilla on vahva ydinenergiatuotannon perinne Alueella on bioenergia- ja tuulivoimaosaamista, pieniä hakelämpölaitoksia, sähköteollisuuden osaamista, kuljetusalan osaamista ja elintarvikealan erityisosaamista Uudessa Loviisassa on mahdollisuus ydinvoiman lisärakentamiseen Hyvä sosiaalinen perusta Kaupunkikokonaisuudella on edelleen inhimillinen mittakaava Loviisa on ihmisen kokoinen kaupunki, joka on helposti hahmotettavissa Kaupungilla on vanha kaksikielinen kulttuuripohja Loviisassa on edelleen vahvaa talkooperinteistä yhteisöllisyyttä Loviisalla on hyvä mahdollisuus kehittyä avoimeksi kaupungiksi Loviisalla on mahdollisuuksia elämän laatua korostaviin toimenpiteisiin Osaava henkilöstö Uuden organisaation muodostaminen antaa mahdollisuuden uudistumiseen 2.2 HEIKKOUDET JA UHAT Kaupungilla on muutoshaasteita, heikkouksia, uhkia ja ongelmia, joihin pitää varautua ja joita on pyrittävä välttämään tai kehittämään vahvuuksiksi: Väestörakenne Kaupungin ikääntynyt väestö lisää palvelukysyntää ja painetta kunnallistalouden hoitoon Ikärakenteen tasapainottaminen edellyttää voimakasta muuttovoittoa Henkilöstön rekrytointi Henkilöstön ikärakenteesta seuraa lähivuosina huomattavaa eläköitymistä Työvoiman saatavuudesta on kilpailtava yksityisen sektorin kanssa Talouden epävarmuus Maailmanlaajuisen taantuman jatkuminen vaarantaa alueen elinkeinoelämän edellytyksiä, työllisyyden hoitoa ja palvelutuotantoa Elinkeinorakenne Yhdellä yrityksellä on dominoiva asema 2

3 Perusteollisuuden tulevaisuus on alueella epävarmaa Mahdollisen uuden ydinvoimatuotannon sivuvaikutukset voivat ylittää kaupungin mahdollisuudet Aluepoliittinen asema Kaupungin asema on aluepolitiikan näkökulmasta epävarma. Maakuntahallinnon muutoksessa Itä-Uudenmaan kuntien on yhteistyössä vaikutettava alueen edunvalvontaan. Valtionhallinnon uudistamishankkeet luovat epävarmuutta valtion paikallishallinnon pysyvyydelle alueella. Loviisan on aktiivisesti toimittava sen puolesta, että valtionhallinnon palveluita saadaan tulevaisuudessakin omalta alueelta. 3. KAUPUNGIN VISIO Loviisa on dynaaminen ja aktiivisesti elinkeinojen edellytyksiä kehittävä merenrantakaupunki, jossa peruspalvelut tuotetaan lähellä asukasta aidosti kahdella kielellä 4. STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT Strategisina päämäärinä vision toteuttamiseksi asetetaan kolme tavoitetta. 1. Kehitysedellytysten varmistaminen 2. Väestörakenteen kehittäminen 3. Hallinnon ja toimintatapojen kehittäminen 5. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT Tavoitteiden toteuttamisessa käytetään ns. kriittisiä menestystekijöitä. Ne kertovat, missä asioissa on onnistuttava, jotta visiossa ja päämäärissä esitetyt asiat toteutuisivat. Kriittisiä menestystekijöitä ja niitä koskevia toimenpiteitä olisi tarpeen tarkastella eri kehityspolkujen mukaan. Pääpolkuja on ainakin kaksi: Uusi Loviisa lisäydinvoimarakentamisen perustalta ja uusi Loviisa ilman lisäydinvoimarakentamista. Uuden Loviisan valmisteluvaiheessa ei kuitenkaan ole mahdollista tarkastella vaihtoehtoisia linjauksia. 1. Kehitysedellytysten varmistaminen 1. Kehittämisen välineiden luominen 2. Loviisan kytkeminen valtaväyliin ja rakentuvaan moottoritiehen 3. Rantaratahankkeen varmistaminen 4. Loviisan sataman kehittäminen 3

4 2. Väestörakenteen kehittäminen 1. Strategisen yleiskaavan laatiminen 2. Maapoliittisen ohjelman laatiminen 3. Kaavoitusaikataulun laatiminen 4. Kuntamarkkinoinnin toteuttaminen 3. Hallinnon ja toimintatapojen kehittäminen 1. Strategisen johtajuuden kehittäminen 2. Taloudellisen kestävyyden varmistaminen 3. Tehokkuuden lisääminen 4. Hyvän työnantajakuvan kehittäminen 5. Avoimen ja luottamukseen perustuvan toimintakulttuurin luominen 6. Hallintokuntien yhteistyön kehittäminen 6. TOTEUTTAMINEN Päämäärien toteuttaminen kriittisten menestystekijöiden avulla edellyttää toimenpiteitä jo uuden Loviisan valmisteluvaiheessa. 1. Kehitysedellytysten varmistaminen Kehittämisen välineiden luominen Uuden Loviisan yhdistymissopimuksessa todetaan, että elinkeinoelämän muutoksiin vastaaminen edellyttää nopealiikkeistä ja vireää organisaatiota sekä hyviä kontakteja elinkeinoelämän toimijoihin. Toiminnalle on turvattava sekä voimavaroja että riskipääomaa. Loviisan elinkeino- ja kehittämistoimen organisaatiota on kehitelty yhdistymissopimuksen pohjalta. Kehittämispalvelujen vastuualue uudessa Loviisassa on elinkeino-, matkailu- ja maaseututoimen sekä sataman sekä yleisen strategia- ja kehittämistoimen samaan kokonaisuuteen yhdistävä, kaupungin tulevaisuudelle tärkeä asiantuntijaorganisaatio. Vastuualue työskentelee tiiminä. Elinkeinotoimen kehittämiseksi varaudutaan laatimaan seudullinen elinkeinostrategia yhdessä yrittäjien kanssa. Kehitettäviä aloja voivat olla esimerkiksi päästöttömän energian klusterin luominen, matkailu, maaseutuelinkeinot ja elintarviketeollisuus sekä luovat alat ja hyvinvointi 4

5 Organisaation toiminta Elinkeinostrategian laatiminen Kehitysyhtiön perustamisen selvittäminen Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue Kehittämispalvelujen vastuualueen toiminta on vakiinnutettu Laadittu yhteistyössä yritysten kanssa Perustamisedellytykset selvitetty ja asiaa koskevat päätökset tehty Itä-Uudellamaalla on laadittu sopimus maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen järjestämisvastuun siirtymisestä Loviisalle Kehittämispalve lujen vastuualue Kehittämistoimi Elinkeinotoimi ja TTT-projekti Maaseututoimi Loviisan kytkeminen valtaväyliin ja rakentuvaan moottoritiehen Loviisan strategisen osayleiskaavoituksen yhdeksi lähtökohdaksi otetaan valtateiden ja niiden liittymäalueiden työnjako. Liittymäalueet ja samalla uuden Loviisan alueelle tuloa osoittavat portit saavat roolinsa: Länsiportti on Vanhakylä, joka toimii kaupallisena ja matkapalvelukeskuksena. Kuningattarenportti on Loviisan keskuksen länsiportti, joka toimii kaupallisena keskuksena ja kaupunkikeskustan sisääntuloporttina. Logistiikkaportti (Logistic Gate) on kaupunkikeskustan tuleva itäinen sisääntuloportti, joka toimii logistiikan, projektilogistiikan ja raskaan liikenteen keskuksena. Itäportti on Ahvenkoskelle rakentuva eritasoliittymän alue, joka toimii matkailupainotteisena keskuksena. Agricenter on Liljendalin kirkonkylän alue, joka toimii maaseutupalvelukeskuksena. Asemakaavoituksen onnistuminen Loviisan Kuningattarenportin ja Logistiikkaportin sekä Ahvenkosken Itäportin asemakaavat valmiita Kaavoitustoimi Maanhankinnan onnistuminen Rantaratahankkeen varmistaminen Keskeiset asunto-, työpaikkaja palvelualueet liittymäalueilla ovat kaupungin omistuksessa Tekninen ja kehittämistoimi 5

6 Heli rata on Helsingistä itään kulkevaksi suunniteltu rata, jota kutsutaan myös itäiseksi rannikkoradaksi tai Helsinki-Pietari radaksi (HePi). Radan tulisi kulkea Helsingistä Porvooseen, Loviisaan ja sieltä edelleen Kotkan kautta Luumäelle. Rata toisi valtavan piristysruiskeen uudelle Loviisalle. Alueen osayleiskaavoituksessa radan linjaus on jo otettu huomioon. Itäisen rannikkoradan olisi kaukoliikenteen lisäksi palveltava paikallisliikennettä ja Loviisaan olisi saatava henkilöliikenteen paikallisasema sekä liittymä satamaa palvelevaan Lahti-Loviisa rataan. Edunvalvonta Asiaa pidetään yllä Kehittämispalve lut Helsinki-Pietari rataselvitys Loviisan sataman kehittäminen Selvitystä täydennetään radan varren positiivisten vaikutusten ja tavaraliikenteen toimintaedellytysten kehittymisen arviolla Kehittämispalve lut Kehittämispalvelujen vastuualueen tiimityönä tehtävässä laajemmassa kehittämistyössä voidaan satamaa käyttää strategisena elinkeinotoiminnan kehittämisen työkaluna ja osana laajempia kokonaisuuksia. Sataman toiminnan alueellisen lisäarvon kasvattaminen luo elinkeinoelämän mahdollisuuksia Loviisaan. Uusia mahdollisuuksia tarjoutuu satamalle ja kaupungille mm. energiaklusterin (biomassat, tuulivoima), logistiikka-alueen ja viljaklusteriyhteistyön kautta. Sataman välitöntä kehittämisvalmiutta ollaan parantamassa lupaprosessien ja selvityksen kautta. Valmiudella luodaan substanssia markkinointiin ja uusien asiakkaiden sitouttamiseen. Satama-alueen tilanpuute on jatkuvasti rajoittanut liikenteen kehittymistä, joten alueelle olisi voitava luoda lisätilaa. Lupien hakemisen kautta varmistetaan mahdollisuus toteuttaa satama-alueen laajennuksia. Lahti-Loviisa radan kunnostaminen on välttämätön toimenpide Loviisan sataman toimintaedellytysten turvaamiseksi. Kuntien liikelaitosmallin purkautumisen myötä on valmistauduttava liiketaloudellisesti kannattavan Loviisan sataman kehittämiseen. 6

7 Uuden Loviisan organisaatiossa on välttämätöntä saada satamayksikköä varten riittävät rakennuttamis- ja kunnossapitoresurssit. Laituri-investointi Laiturin korjauksen ja toisen Satamayksikkö täyden väyläsyvyyden laiturin toteuttaminen on aloitettu Toimintamalli Yhtiöittämisen Satamayksikkö toteuttamissuunnittelu on aloitettu Rakennuttaminen ja kunnossapito Yhteistyö sataman toimijoiden kanssa Sataman liikennemäärät Sataman rakennuttamis- ja kunnossapitovelvollisuuksien hoitoon on varattu riittävät resurssit Aiesopimus on laadittu Kasvua vuoteen 2009 verrattuna 2. Väestörakenteen kehittäminen Strategisen yleiskaavan laatiminen 7 Tekninen toimi ja satamayksikkö Satamayksikkö ja hallintotoimi Satamayksikkö Strateginen yleiskaava on kunnan kehittämisen väline, jossa kunnan kehitystä hahmotellaan hyvin yleispiirteisesti. Työlle on tyypillistä pyrkimys pitkän aikavälin linjaratkaisujen tekemiseen sekä keskustelun käyminen periaateratkaisuista ja arvovalinnoista. Strategisella yleiskaavalla tuodaan havainnollisesti esiin uusien erilaisten rakentamisalueiden sijainti sekä alueet, jotka säilyvät nykyisellään ja alueet, joille on tulossa muutoksia tai joilla on kehittämistarpeita. Yhdistymissopimuksen mukaan maankäyttö ja kaavoitus muodostavat keskeiset instrumentit uuden kunnan dynaamiselle kehittämiselle. Koko kunnan alueelle laaditaan strateginen yleiskaava. Siinä osoitetaan kunkin kunnan osa-alueen kehittämisen tavoitteet, varataan yleispiirteisesti toimintojen tarvitsemat alueet, esitetään tavoitteellinen aikataulu ja arvioidaan kaavan toteuttamisen sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset alueellisesti ja kokonaisuutena. Tavoitteiden muodostaminen Kaupungin osa-alueiden yleiset kehittämistavoitteet on asetettu uudessa kaupunginvaltuustossa Kehittämistoimi

8 Aikataulun asettaminen Strategisen yleiskaavan toteutuksen alustava aikataulu on hyväksytty uudessa kaupunginvaltuustossa Kehittämispalve lut ja tekninen toimi Maapoliittisen ohjelman laatiminen Kunnan maapolitiikan linjaukset vaikuttavat keskeisesti kunnan menestymiseen. Asunto- ja elinkeinopolitiikka ohjaavat maapolitiikan ja kaavoituksen tavoitteiden asettamista sekä kaavoituksen toteuttamista. Maapoliittinen ohjelma sisältää kaupungin linjaukset maankäytön ja kaavojen toteuttamisen keskeisistä periaatteista, kuten kunnan keskeisistä kasvusuunnista (saadaan strategisesta yleiskaavasta), maanhankinnan periaatteista, maankäyttösopimusten käyttämisen periaatteista sekä toimenpiteistä kaavojen toteuttamisen edistämiseksi. Yhdistymissopimuksen mukaan uuden Loviisan tavoitteena on dynaaminen ja monikeskuksinen kunta, joka mahdollistuu hyvien liikenneyhteyksien ja logistiikan avulla ja jonka eri osia kehitetään tasapuolisesti hyväksyttyjen strategioiden mukaisesti. Maapoliittinen ohjelma Laadittu Kehittämis- ja tekninen toimi Myydyt tontit Kasvua vuoteen 2009 verrattuna Tekninen ja elinkeinotoimi Kaavoitusaikataulun laatiminen Maankäytön suunnittelu toteutetaan yhdistymissopimuksen mukaan laadittavan kaavoitusohjelman mukaisesti. Ensimmäinen kaavoitusohjelma hyväksytään kaupunginvaltuustossa, jonka jälkeen suunnitelmakausittain päivitettävä kaavoitusohjelma on osa kaupungin toimintasuunnitelmaa. Kaavoitusohjelman laatiminen Kaavoitusohjelma on laadittu vuoden 2011 talousarviota varten Kuntamarkkinoinnin toteuttaminen Kehittämis- ja kaavoitustoimi 8

9 Kunnan markkinointi toteuttaa osaltaan kunnan strategiaa. Markkinointi lähtee palvelujen tuotekehittelystä ja yhteisistä sopimuksista, joissa määritellään kunnan vetovoimatekijät ja tavoitemielikuva. Kaavoituksella, tonttitarjonnalla, palveluilla, kaksikielisyydellä, koulutuspalvelujen turvaamisella ja parantamisella yms. luodaan tuote, kaupunki, jota markkinoidaan. Eri kohderyhmille luodaan tarjottavia palvelukokonaisuuksia. Sovitut Toteutettu Elinkeinotoimi toimenpiteet Kaupungin imago Myönteinen kuva Elinkeinotoimi 3. Hallinnon ja toimintatapojen kehittäminen Strategisen johtajuuden kehittäminen Hyvä johtaminen on kaupungin strateginen menestystekijä, jonka toteutuminen vaikuttaa myönteisesti koko kuntakehitykseen ja luo perustan hyvälle kuntatyönantajatoiminnalle. Kuntajohtamiselle on tyypillistä moniarvoisuus ja osa kunnan johtamisesta on poliittista. Strategisessa johtamisessa selkeytetään poliittisen ja ammatillisen johtamisen työnjako. Uudessa Loviisassa kehitetään strategista hallitustyöskentelyä ja otetaan käyttöön hyvän hallitustyön periaatteet, hallitussopimus sekä johtajasopimus. Hyvän hallitustyön Hallitussopimus on otettu Hallintotoimi periaatteen käyttö käyttöön Johtajasopimuksen käyttö Kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan kesken on Kaupunginjohta ja tehty johtajasopimus Sähköpostiosoite hallituksen ja valtuuston jäsenille Toteutunut Hallintotoimi Taloudellisen kestävyyden varmistaminen Yhdistymissopimuksen mukaan talousstrategian päätavoite on luoda vakautta, kilpailukykyä ja pitkäjänteisyyttä kunnan taloudenhoitoon. Terve taloudellinen pohja on uuden kunnan vakaan toiminnan ja sen kehittämisen perusta. 9

10 Talouden kehitysnäkymät ja linjaukset määräävät hallinnon ja palvelujen kehitysmahdollisuuksien ja linjauksien laajuuden ja suunnan. Siirtymä- ja taantumakauden tavoitteina ja arviointikriteereinä pidetään seuraavaa: 1. Käyttömenojen kasvu on hallittua; Tavoitteena poistot kattava vuosikate keskipitkällä aikavälillä. 2. Vapautuvia virkoja tai tehtäviä ei automaattisesti täytetä; Niiden tarpeellisuutta on aina selvitettävä ja suunniteltava muita säästömahdollisuuksia, jos virat tai tehtävät ovat tarpeellisia. 3. Lisätulomahdollisuudet selvitetään ja laaditaan kiinteistöjen myyntiohjelma; Otetaan kuitenkin huomioon yhdistymissopimus. 4. Investointimenot kohdistetaan peruspalvelujen toimivuuden kannalta välttämättömiin investointeihin sekä elinkeinoelämän edellyttämiin tuottaviin investointeihin. 5. Suhteellinen velkaantuneisuus ei saa ylittää naapurikuntien tasoa. Vuosikate Kattaa poistoista 75 % vuonna Taloustoimi 2011 Velkaantuneisuus Enintään valtakunnan Taloustoimi keskiarvo ja alle naapurikuntien tason Tilikauden tulos Vähintään 0-tulos vuonna 2012 Taloustoimi Tehokkuuden lisääminen Toiminnan tehokkuutta parannetaan ottamalla käyttöön sähköiset työtavat ja toiminnan vaikuttavuuden arvioinnilla. Tehokkuutta parannetaan myös kehittämällä sekä käyttämällä prosesseja ja työmenetelmiä sekä nostamalla henkilökunnan ja luottamushenkilöiden tietoteknisiä valmiuksia. Henkilökunnan määrän lisääntymistä tarkastellaan kriittisesti. Tehostamalla toimintoja vähennetään paineita lisätä henkilöstömäärää. Päätöksentekoa nopeutetaan viemällä se lähelle toimintaa. Sähköiset Lisätään sähköisesti tehtäviä Hallintotoimi päätökset päätöksiä, vähennetään paperia Palvelujen saanti Luodaan palveluita verkkoon Hallintotoimi sähköisesti (hakemukset, anomukset) Prosessiorganisaati Prosessiorganisaatioon Keskukset 10

11 oon siirtyminen Henkilökunnan tietotekniset valmiudet Luottamushenkilöid en tietotekniset valmiudet Tilaaja-tuottaja-mal lin käytön lisäämisen mahdollisuudet Henkilökunnan määrä siirtymiseen liittyvät hankkeet on aloitettu mahdollisimman laaja-alaisena. 97 % hallitsee yleisimmät toimisto-ohjelmat, sekä henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon ohjelmat, sekä osaa käyttää intranettia Kaupunginvaltuuston ja hallituksen jäsenille on järjestetty mahdollisuus koulutukseen Tutkitaan missä toiminnoissa on mahdollista käyttää tilaaja-tuottaja mallia. Henkilökunnan määrä pyritään pitämään nykyisellä tasolla siten että palvelutaso säilyy tai paranee. Valtakunnan keskiarvo/1000 asukasta Henkilöstökulujen kasvun hillitseminen. Henkilöstöhallin to, keskukset Hallinto Keskukset Henkilöstöhallin to ja keskukset Hyvän työnantajakuvan kehittäminen Kunnan imago työnantajana on keskeinen menestystekijä ja uusi Loviisa kiinnittää huomiota työnantajapolitiikkaan. Yhdistymissopimuksen mukaan kaupungille laaditaan henkilöstöohjelma vuoden 2010 aikana. Henkilöstön työhyvinvointi Työhyvinvointi pysyy ennallaan tai kasvaa vuosina 2010 ja 2012 tehtävien kyselyiden mukaan Henkilöstötoimi Henkilöstöohjelmaja strategia Ohjelma laadittu joka sisältää rekrytoinnin ja oikeudenmukainen palkkaus -osuuden Avoimen ja luottamukseen perustuvan toimintakulttuurin luominen 11 Henkilöstötoimi Valmistelun ja päätöksenteon oikeellisuuteen luotetaan. Ammattijohdon ja luottamushenkilöiden roolit ovat selkeitä. Valtuusto johtaa kuntaa strategisesti ja hyväksyy suuntaviivat ja

12 painopistealueet, hallitus ja kaupunginjohtaja huolehtivat, että toimialat toteuttavat tavoitteita tehokkaalla tavalla. Onnistunut sisäinen viestintä Henkilöstökyselyn mukaan viestintä on vähintään keskitasoa. Keskukset Onnistunut ulkoinen viestintä ja yhteistyö Luottamushenkilöid en ja viranhaltijoiden roolit Onnistunut ja hyvä yhteistyö kolmannen sektorin kanssa Siirrytty strategiseen johtamiseen Hallintokuntien yhteistyön kehittäminen Keskukset Kaupunginjohta ja ja kaupunginhallit us Hallintorajat eivät saa olla esteenä kokonaisuuden kehittämiselle. Johtoryhmän ja yhteyshenkilöiden yhteistyö luo pohjan sitoutumiselle yhteisiin tavoitteisiin. Sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin Yli hallinnonrajojen menevät tiimit työstävät yhteisiä asioita Johtoryhmä Johtoryhmän yhteiset tavoitteet Sisäinen viestintä Johtoryhmätyöskentelyllä luodaan edellytykset kaupungin strategiselle työskentelylle. Strategiset tavoitteet on jalkautettu koko henkilökuntaan Kaupunginjohta ja Viestintäyksikk ö ja kehittämistoimi 12

Lapinjärvi on elinvoimainen, turvallinen ja vetovoimainen asuinpaikka.

Lapinjärvi on elinvoimainen, turvallinen ja vetovoimainen asuinpaikka. 1 STRATEGIARUNKOJEN VERTAILU VISIOT: : Loviisa on dynaaminen ja aktiivisesti elinkeinojen edellytyksiä kehittävä merenrantakaupunki, jossa peruspalvelut tuotetaan lähellä asukasta aidosti kahdella kielellä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 Kunnanhallitus 30.5.2011 91 LIITE 37 Valtuusto 13.6.2011 15 LIITE 18 MYRSKYLÄN KUNTA MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 JA STRATEGIA VISION TOTEUTUMISEKSI Kunnan visio 2020 Myrskylä on viihtyisä asuinkunta kohtuullisten

Lisätiedot

ORIMATTILA. Kaupunkistrategia

ORIMATTILA. Kaupunkistrategia ORIMATTILA Kaupunkistrategia 2020 Kaupunginvaltuusto 7.6.2011 Kaupunginvaltuusto 18. - 19.11.2011 Kaupunginvaltuusto 20.2.2012 Strategiatyöryhmä 20.5.2013 Kaupunginhallitus 27.5.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN SELVITYS TIEDOTUSTILAISUUS 29.8.2013 Selvityksen avulla halutaan arvioida Porvoon kaupungin

Lisätiedot

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari katse kohti tulevaisuutta 11.5.2006 Tampere Veli-Matti Kanerva, kehityspäällikkö Kasvatus- ja

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma 2008

Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma 2008 Hausjärven kunta ohjelma 2008 Ehdotus 2.12.2008, hyväksyminen: Kvalt 16.12.2008 104 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...2 1.1 MAAPOLITIIKAN YLEISET MÄÄRITELMÄT... 2 1.1.1 Maapolitiikka... 2 1.1.2 Maankäyttöpolitiikka...

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

1. Lieksan kaupunki, edustajanaan kaupunginhallitus (jäljempänä kaupunki) 2. kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen (jäljempänä kaupunginjohtaja)

1. Lieksan kaupunki, edustajanaan kaupunginhallitus (jäljempänä kaupunki) 2. kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen (jäljempänä kaupunginjohtaja) JOHTAJASOPIMUS Lieksan kaupunki ja kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen sopivat tällä johtajasopimuksella kaupunginjohtajan avaintehtävistä, työn painopistealueista, niiden arvioinnista ja tarkastamisesta,

Lisätiedot

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA 1 2 Hallitusohjelman tarkoitus ja merkitys Pirkkalan pormestarimalliin kuuluu toimintatapa, jossa uusi pormestari ryhtyy heti valintansa jälkeen kokoamaan hallitusohjelmaa.

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.5. 1 JOHDANTO Henkilöstöohjelmalla tuetaan Kokkolan kaupunkistrategian toteuttamista. Henkilöstöohjelmalla tuodaan näkyväksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

Leppävirran kuntastrategia 2010. Kunnanhallitus 20.2.2006

Leppävirran kuntastrategia 2010. Kunnanhallitus 20.2.2006 Leppävirran kuntastrategia 2010 Kunnanhallitus 20.2.2006 Sisältö VISIO TOIMINTA-AJATUS PÄÄSTRATEGIA Strategiat ELINKEINO ASUINKUNTA PALVELU HENKILÖSTÖ TALOUS VISIO Leppävirran kunta tarjoaa kasvavalle

Lisätiedot

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA 1. Keravan kaupungin visio KERAVA ON METROPOLIALUEEN KÄRJESSÄ KULKEVA, VETO-VOIMAINEN, ROHKEA, MENESTYVÄ JA UUTTA LUOVA KAUPUNKI, JOSSA PALVELUT JA LUONTO OVAT JOKAISTA LÄHELLÄ Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI,

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio

Uuden sukupolven organisaatio Uuden sukupolven organisaatio Kaupunkiorganisaation palvelujen järjestämistason perusrakenne ja luottamushenkilöorganisaation toimielinrakenne Organisaatiotoimikunta 30.08.2010 Muutosjohtaja Risto Kortelainen

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

joensuun kaupunkistrategia

joensuun kaupunkistrategia Kantavat Siivet joensuun kaupunkistrategia Kantavat Siivet Joensuu on rohkeasti muutoksia hyödyntävä osaamisen ja elämysten kaupunki, jossa on hyvä elää. VISIO 2015 muutoksia hyödyntävä kaupunki Rakennemuutos,

Lisätiedot

Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa

Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa Liite 2 Yksityisen sektorin työnantajaedunvalvontaa Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa AVAINTAn missio AVAINTA toimii kuntaomisteisten yritysten ja yhteisöjen työnantajaedunvalvojana

Lisätiedot

Ennakoiva strategia. Tulevaisuus- näkymät. Suunniteltu tulevaisuus. Nykytila. Mennyt

Ennakoiva strategia. Tulevaisuus- näkymät. Suunniteltu tulevaisuus. Nykytila. Mennyt ENNAKOIVA STRATEGIA Ennakoiva strategia Mennyt Nykytila Suunniteltu tulevaisuus Tulevaisuus- näkymät Strategialinjaukset Ennakoiva strategia Suunniteltu tulevaisuus Palvelut Henkilöstö Yleiset ja toimialakohtaiset

Lisätiedot

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 TIEDOTUSTILAISUUS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 LUONNOS Ohjelmaa valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä Henkilöstö Asukkaat Asiantuntijaraadit

Lisätiedot

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Jarkko Majava FCG Koulutus Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 Uusi kuntalaki on tullut voimaan 1.5.2015 Suuri osa lain säännöksistä

Lisätiedot

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT MULTIA 2020 STRATEGIAKARTTA Multian kunnan - - MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT Käytännön toimenpiteet on kirjoitettu toimialojen tuloskortteihin Kunnanvaltuusto 11/2011 MULTIA Kuntaparikunta Jyvässeudulla

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Luonnos Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Ympäristöterveyslautakunta Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Strategiset päämäärät Kriittiset

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS

LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS 21.11.2013 Lapin pääkaupunki ja Joulupukin virallinen kotikaupunki 21.11.2013 Matkailufaktoja

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi Tekninen lautakunta 258 06.08.2014 Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi 859/00.04.00/2014 TEKLA 258 Valmistelija/lisätiedot: kaupungingeodeetti Kari Hartikainen,

Lisätiedot

Strategiakortit 2016

Strategiakortit 2016 Kh 30.11.2015 325 Liite kh nro 2 Ptktark. UTAJÄRVEN KUNTA Strategiakortit 2016 LIITE Väritunnisteet: Etenee suunnitellusti Viivästynyt Ei etene/keskeytynyt TALOUS Päämäärä: Kuntatalous on vakaa Kriittiset

Lisätiedot

Kohtuuhintaiseen metropoliasumiseen. Espoon kaupunkisuunnittelukeskus Torsti Hokkanen 12.2.2013

Kohtuuhintaiseen metropoliasumiseen. Espoon kaupunkisuunnittelukeskus Torsti Hokkanen 12.2.2013 Kohtuuhintaiseen metropoliasumiseen Espoon kaupunkisuunnittelukeskus Torsti Hokkanen Esityksen sisältö Hieman asuntotuotannon ja kaavoituksen volyymeistä Espoossa Asuntotuotannon kriittiset tekijät maankäytön

Lisätiedot

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025 n kunta Viestintäpolitiikka 2025 Kunnanhallitus 25.6.2012 Viestinnän tavoitteet Viestinnän tavoitteena on omalta osaltaan tukea kuntastrategiassa 2025 määritellyn tahtotilamme saavuttamista ja arvojemme

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN MAL-TYÖSKENTELY JATKOSSA DET PRAKTISKA MBT-ARBETET I FORTSÄTTNINGEN. Henrik Sandström

KÄYTÄNNÖN MAL-TYÖSKENTELY JATKOSSA DET PRAKTISKA MBT-ARBETET I FORTSÄTTNINGEN. Henrik Sandström KÄYTÄNNÖN MAL-TYÖSKENTELY JATKOSSA DET PRAKTISKA MBT-ARBETET I FORTSÄTTNINGEN Henrik Sandström TÄHÄNASTINEN PROSESSI Kaikki kunnat ovat hyväksyneet suunnitelman Suhteellisen hyvä julkisuus Hyvä vastaanotto

Lisätiedot

Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013

Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013 Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013 Strategiatyöryhmä 18.2.2013 HUOM! Tämän toimintasuunnitelman on tarkoitus kuvata strategiatyöryhmän työtä ja tavoitteita, ei vielä itse strategiaprosessin yksityiskohtia.

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

Valtuusto 12.12.2013 Kunnanhallitus 28.11.2013. Strategiakortit 2013 LIITE 1

Valtuusto 12.12.2013 Kunnanhallitus 28.11.2013. Strategiakortit 2013 LIITE 1 Valtuusto 12.12.2013 Kunnanhallitus 28.11.2013 Strategiakortit 2013 LIITE 1 TALOUS Kuntatalous on vakaa Kriittiset menestystekijät Toiminta suunnitelmallista ja pitkäjänteistä - Laaditaan taloudellisesti

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt..2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 1.5.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisesti

Lisätiedot

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia Liite 1, LTK 6/2010 Potilas Vetovoimaisuus - julkinen kuva -ympäristö Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Hoitaminen Asiointi ja viestintä - sähköinen asiointi

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelujen organisaatio 1.1.2013

Hyvinvointipalvelujen organisaatio 1.1.2013 Hyvinvointipalvelujen organisaatio 1.1.2013 Kaupunginhallitus 12.12.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Annikki Niiranen 1 Hyvinvointipalvelujen organisaatiouudistus 1. 2011-08-19 Laajennettu jory ; muutosvisio

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Maapolitiikan pääperiaatteet. Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012

Maapolitiikan pääperiaatteet. Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012 Maapolitiikan pääperiaatteet Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012 Maapoliittinen ohjelma Maapoliittinen ohjelma on asiakirja, jossa valtuusto määrittelee maapoliittiset tavoitteet ja periaatteet. Sipoon kunnan

Lisätiedot

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI suvaitsevaisuus rohkeus oikeudenmukaisuus vastuullisuus MAAILMANKANSALAINEN aktiivisuus terve itsetunto avoimuus muutosvalmius RAAHEN OPETUSTOIMI Kansainvälisyysstrategia

Lisätiedot

6LSRR± 6XRPHQKDOXWXLQ 6LSRRVWUDWHJLD

6LSRR± 6XRPHQKDOXWXLQ 6LSRRVWUDWHJLD 6LSRR± 6XRPHQKDOXWXLQ 6LSRRVWUDWHJLD 1 9,6,2 6LSRR± 6XRPHQKDOXWXLQDVXNDVWD 675$7(*,$ 1RSHDVXXQQLWHOPDOOLQHQNDVYXXXGLVWXPLQHQMDNHKLW\VMRWND WRWHXWHWDDQLQQRYDWLLYLVHVWLYHUNRVWRLWXPLVHQDYXOOD 7$92,77((7 ƒ

Lisätiedot

KERAVA ONNELLINEN JA HYVÄNMAKUINEN KAUPUNKI Elinkeino-ohjelma

KERAVA ONNELLINEN JA HYVÄNMAKUINEN KAUPUNKI Elinkeino-ohjelma KERAVA ONNELLINEN JA HYVÄNMAKUINEN KAUPUNKI Elinkeino-ohjelma SISÄLTÖ Visio & Missio... Elinkeino-ohjelman tavoitteet... Vahvuudet... Painopistealueet... Keskustan kehittäminen Keravasta seudullinen kaupankeskus...

Lisätiedot

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI RAAHEN OPETUSTOIMI Opetustoimen Strategia 2015 Op.ltk. 14.09.2011 131 Sisällysluettelo 1. Opetustoimen keskeiset menestystekijät 3 2. Opetustoimen toimintaa ohjaavat periaatteet

Lisätiedot

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA KUNNAN VISIO JA STRATEGIA LUONNOLLISEN KASVUN UURAINEN 2016 AKTIIVISTEN IHMISTEN UURAISILLA ON TOIMIVAT PERUSPALVELUT, TASAPAINOINEN TALOUS, MENESTYVÄ YRITYSELÄMÄ JA PARHAAT MAHDOLLISUUDET TAVOITELLA ONNEA

Lisätiedot

KUNTALIITOKSEN TAVOITTEENA LISÄÄ ELINVOIMAA - ONNISTUUKO JYVÄSKYLÄSSÄ? Kaupunginjohtaja Markku Andersson 30.08.2012

KUNTALIITOKSEN TAVOITTEENA LISÄÄ ELINVOIMAA - ONNISTUUKO JYVÄSKYLÄSSÄ? Kaupunginjohtaja Markku Andersson 30.08.2012 KUNTALIITOKSEN TAVOITTEENA LISÄÄ ELINVOIMAA - ONNISTUUKO JYVÄSKYLÄSSÄ? Kaupunginjohtaja Markku Andersson 30.08.2012 UUSI JYVÄSKYLÄ 2009 ASUKKAITA 130 000 MAAPINTA-ALA 106 km2 1172 km2 UURAINEN LAUKAA HANKASALMI

Lisätiedot

Pyöräilyn kehittämisiä. Ylöjärven ja Kangasalan pilotit vertailtavina

Pyöräilyn kehittämisiä. Ylöjärven ja Kangasalan pilotit vertailtavina Pyöräilyn kehittämisiä Ylöjärven ja Kangasalan pilotit vertailtavina Tampereen seudun kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman eräs kärkihanke oli kuntakohtaisten kehittämisohjelmien laatiminen Piloteiksi

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA SWOT-ANALYYSI VAHVUUDET Sijainti ja yhteydet Viihtyisä asuin- ja elinympäristö Asumisen ja asuinympäristön monipuoliset vaihtoehdot Vahva kulttuuriperintö Nopea reagointi Päätöksentekokyky

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS

PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS Strategia tarkoittaa valintojen tekemistä. Mitkä ovat kaikkein suurimmat haasteet porvoolaisten hyvinvoinnille vuosina 2013-2017? STRATEGIA RAKENNETTIIN YHDESSÄ

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Merikarvia Siikainen PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Työryhmien toimeksianto II Uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Luvia Pori Nakkila Pomarkku Ulvila Harjavalta Lavia 17.1.2014

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät 2014 Pori 28.8.2014 Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen

Kuntajohtajapäivät 2014 Pori 28.8.2014 Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen Kuntajohtajapäivät 2014 Pori 28.8.2014 Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen Lähtökohdat YHTEISÖVERON TUOTTO OULUSSA VUONNA 2001 115 M VUONNA 2013 30 M Lähtökohdat - viiden kunnan kuntaliitos

Lisätiedot

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Liikenneväyliä ja yleisiä alueita koskeva mittariprojekti Päijät-Hämeen kunnissa PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PAKETTI Kuntien palvelurakenteiden kehittämisprojekti

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Tätä johtajasopimusta voidaan tarkistaa sopijaosapuolten yhtäpitävällä suostumuksella. Iin kunta edustajanaan kunnanhallitus (jäljempänä kunta)

Tätä johtajasopimusta voidaan tarkistaa sopijaosapuolten yhtäpitävällä suostumuksella. Iin kunta edustajanaan kunnanhallitus (jäljempänä kunta) 1 IIN KUNTA JOHTAJASOPIMUS 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS Tällä johtajasopimuksella sovitaan kunnanjohtajan avaintehtävistä, työn painopistealueista, niiden arvioinnista, palkkauksesta sekä muista palvelussuhteen

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Menestyvä kunta osaava kunta = yhteistyön kunta. Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HTT 15.1.2014

Menestyvä kunta osaava kunta = yhteistyön kunta. Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HTT 15.1.2014 Menestyvä kunta osaava kunta = yhteistyön kunta Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HTT 15.1.2014 1 Edunvalvonta Kehittäminen Palvelut Oma esittelyni Kuntaliiton tutkimus- ja kehitysjohtaja Tampereen

Lisätiedot

HLJ 2011:n Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen (MARA) päätulokset

HLJ 2011:n Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen (MARA) päätulokset HLJ 2011:n Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen (MARA) päätulokset 22.3.2010 Tavoitetila ja -verkko Perustuu laajaan asiantuntijakäsittelyyn ja innovatiiviseen mallinnusprosessiin Käyty läpi seudulla

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2020 TOIMINTAYMPÄRISTÖMME MUUTTUU LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMINTA AJATUS. Sujuvan elämän seutukaupunki - luonnollisesti Lieksa

LIEKSAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2020 TOIMINTAYMPÄRISTÖMME MUUTTUU LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMINTA AJATUS. Sujuvan elämän seutukaupunki - luonnollisesti Lieksa strategia 2020 TOIMINTAYMPÄRISTÖMME MUUTTUU LIEKSAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2020 Globaalitalous ja kestävä kehitys Lieksa ei ole irrallaan globaalin talouden vaikutuksesta. Uusiutuvien energialähteiden, ylikansallisten

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa UK-henkilöstöryhmä, 10.6.2010 Henkilöstöjohtamisella tarkoitetaan tässä sitä johtamisen

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

Seudun tonttipäivä 21.5.2015 Lempäälän tonttitarjonnasta, tulevaisuuden tarpeista ja ratkaisumalleista

Seudun tonttipäivä 21.5.2015 Lempäälän tonttitarjonnasta, tulevaisuuden tarpeista ja ratkaisumalleista Seudun tonttipäivä 21.5.2015 Lempäälän tonttitarjonnasta, tulevaisuuden tarpeista ja ratkaisumalleista Jaakko Hupanen Ilari Rasimus Harri Järvenpää tekninen johtaja kaavoituspäällikkö kiinteistöinsinööri

Lisätiedot

Kestävän kehityksen strategia

Kestävän kehityksen strategia Kestävän kehityksen strategia Yhtymähallitus xx.xx.2012 Sisällysluettelo 1. Kestävä kehitys... 1 2. Oppilaitosten ympäristösertifiointi... 1 3. Kestävä kehitys Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymässä...

Lisätiedot

KaKe-pohdintaa 6.3.2013

KaKe-pohdintaa 6.3.2013 KaKe-pohdintaa 6.3.2013 Helsingin yleiskaavan lukemista: - Kasvu (-> 2050) - Maahanmuutto, vieraskielisten määrä, ennuste 2030 - Kaavoitettu maa loppuu n. 2020 - Mistä maata? -> luonto, moottoritiet, ylöspäin,

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Onnistuneen lastensuojeluprosessin johtaminen

Onnistuneen lastensuojeluprosessin johtaminen Onnistuneen lastensuojeluprosessin johtaminen Valtakunnalliset lastensuojelupäivät Hämeenlinna Päivi Sinko, projektipäällikkö, Helsingin yliopisto, Koulutusja kehittämiskeskus Palmenia Hanna Heinonen,

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Sisällys 1. Johdanto 2. Nykytilanne 3. Sisäinen valvonta 4. Riskienhallinta 5. Kuntalain muutos 1.7.2012 1. Johdanto Sisäinen

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen ohjelma

Elinkeinopoliittinen ohjelma Elinkeinopoliittinen ohjelma Kunnan visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa

Lisätiedot

Kunnat ja yrittäjät yhdessä Loppi 18.9.2013

Kunnat ja yrittäjät yhdessä Loppi 18.9.2013 1 Kunnat ja yrittäjät yhdessä Loppi 18.9.2013 116 000 jäsenyritystä 21 aluejärjestöä 400 paikallisyhdistystä 53 toimialajärjestöä yli 4000 luottamushenkilöä 1500 jäsentä kuntien valtuustoissa 55000 Elinkeinorakenne

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

COBITilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon

COBITilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon 1 COBilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon Valtiontalouden tarkastusviraston ja tietosuojavaltuutetun toimiston -foorumi (Helsinki, 28.1.2010) Juhani Heikka vs. tietohallintojohtaja

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KV 25.3.2015 KH 16.3.2015 2 Sisällys 1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoitus ja tavoitteet... 3 2. Sisäisen

Lisätiedot

23.2.2012 TALOUSARVION TAVOITTEET JA TALOUSARVIOPROSESSI

23.2.2012 TALOUSARVION TAVOITTEET JA TALOUSARVIOPROSESSI 23.2.2012 TALOUSARVION TAVOITTEET JA TALOUSARVIOPROSESSI Turun kaupungin tarkastuslautakunta 9.2.2012 TALOUSARVION TAVOITTEET JA TALOUSARVIOPROSESSI SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa... 2 2 Tavoitteiden sisältö

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Kaupunkistrategian lähtökohtia 1. Kaupunkistrategia = Oulun kaupungin strategia (ei vain kaupunkiorganisaation strategia) Kuntalaiset aktiivisina

Lisätiedot

Osaamisen johtamisen viitekehys ja toimintamalli TE-palvelussa

Osaamisen johtamisen viitekehys ja toimintamalli TE-palvelussa Osaamisen johtamisen viitekehys ja toimintamalli TE-palvelussa Sanna Kolomainen Pia Laitinen Matti Hermunen TE-johdon ajankohtaisfoorumi 21.-22.8.2013, Tupaswilla 1 Taustaa osaamisen johtamiselle Tavoite:

Lisätiedot

Utta r. asiaan 2. Kaksi kolmasosaa Suomen kansantulosta tulee kymmenestä suurimmasta kaupungista. Metropolialue joutuu entistä ankarampaan kilpailuun.

Utta r. asiaan 2. Kaksi kolmasosaa Suomen kansantulosta tulee kymmenestä suurimmasta kaupungista. Metropolialue joutuu entistä ankarampaan kilpailuun. Utta r asiaan 2, 1 / 6 5.6.2013 HE INOL AN E L INKE I NOT OIM IKUNN AN NÄ KE MYS HEINOLAN ELINKE INOSTRATE GIAN PERUSTE ET Heinolan elinkeinopolitiikka muutosten keskellä Kaksi kolmasosaa Suomen kansantulosta

Lisätiedot

Helsingin väestö. Helsingin seutu 1 233 000 % Suomen väkiluvusta 23,6

Helsingin väestö. Helsingin seutu 1 233 000 % Suomen väkiluvusta 23,6 Helsingin väestö Helsingin seutu 1 233 000 % Suomen väkiluvusta 23,6 600 000 500 000 490 000 560 000 400 000 370 000 300 000 200 000 100 000 0 79 000 1900 1950 1990 2005 1 Käyttötalousosan menot toimialoittain

Lisätiedot

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti TALOUDEN TOTEUTUMISEN RAPORTOINTI TEKNINEN TOIMI Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti Eurotavoitteen

Lisätiedot

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA.

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET Joutsan kunta toimii aktiivisesti ja tulevaisuushakuisesti sekä etsii uusia toimintatapoja kunnan

Lisätiedot

Nuorisotoimen johtaminen talouden taantumassa

Nuorisotoimen johtaminen talouden taantumassa 1 21.9.2009 Oulun kaupunki Nuorisoasiainkeskus Nuorisotoimen johtaminen talouden taantumassa Nuorisotoimen johtaminen talouden taantumassa 17.9.2009 Kaisu Haapala Nuorisotoimenjohtaja 21.9.2009 Oulun kaupunki

Lisätiedot

Maapolitiikan linjat ja yleiskaava. KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto

Maapolitiikan linjat ja yleiskaava. KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto Maapolitiikan linjat ja yleiskaava KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto maapolitiikka Käsitteitä kaupungin suorittamaa maanhankintaa, tonttien luovutusta, hinnoittelua sekä omistus- ja hallintasuhteiden

Lisätiedot

5. PIETARSAAREN SOSIAALIKESKUKSEN KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT

5. PIETARSAAREN SOSIAALIKESKUKSEN KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT 5. PIETARSAAREN SOSIAALIKESKUKSEN KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT 5.1. Kriittisten menestystekijöiden määrittely Visiosta ja toiminta-ajatuksesta on johdettu Pietarsaaren sosiaalikeskuksen kriittiset menestystekijät.

Lisätiedot

Mitä riskienhallinnan auditointi voisi tarkoittaa - referenssinä ISO 31000

Mitä riskienhallinnan auditointi voisi tarkoittaa - referenssinä ISO 31000 Suomen Riskienhallintayhdistys Miniseminaari 21.9.2010 Mitä riskienhallinnan auditointi voisi tarkoittaa - referenssinä ISO 31000 Lassi Väisänen Matti Paakkolanvaara Yrityksen ja riskienhallinnan kehitysvaiheet

Lisätiedot

2. HEINÄVEDEN KUNNAN STRATEGIA 2.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI

2. HEINÄVEDEN KUNNAN STRATEGIA 2.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI 2. HEINÄVEDEN KUNNAN STRATEGIA 2.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI Toimintaympäristön analyysi muodostaa kuntastrategian lähtökohdan. Valmisteluun osallistuneet tunnistivat kuntaorganisaation sisäiset vahvuudet

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 2 Sisällys SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET... 3 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoite ja tarkoitus... 3 Vastuut

Lisätiedot

Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa

Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa (käyttöönotto osana hyvinvointiohjelmaa) TE-johdon ajakohtaisfoorumi 20.8.2014 Matti Hermunen Sisältö Mitä tapahtuu toimistoissa syksyllä 2014 => Miksi

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista?

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Kirjaston tehtävä Sivistys Innoitus Kirjaston tavoitteet Palvelu, jolla on merkitystä ja jota käytetään

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3 : ICT tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Ohjelma klo 13.30 15.15 Porin seudun ICT-ympäristön nykytilan tulosten esittely

Lisätiedot

Sipoo 2025. Valtuuston 7.10.2013 hyväksymä

Sipoo 2025. Valtuuston 7.10.2013 hyväksymä Sipoo 2025 Valtuuston 7.10.2013 hyväksymä 1 1. Sipoon lähtökohdat Sipoo on vetovoimainen kaksikielinen saaristokunta, joka vastaa metropolialueen kasvuhaasteisiin. Sipoossa elää aito yhteisöllisyys ja

Lisätiedot