Käytännön johtamisessa ja strategian toteuttamisessa keskeisiä toimijoita ovat kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käytännön johtamisessa ja strategian toteuttamisessa keskeisiä toimijoita ovat kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja."

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus , liite no 7 Kaupunginvaltuusto , liite no 10 LOVIISAN SIIRTYMÄKAUDEN STRATEGIA 1. YLEISTÄ Uuden Loviisan valmistelun tavoitteena on ollut strateginen lähestymistapa ja hyvän johtamisen mallin toteuttaminen. Lähestymistapa edellyttää yhteisten tavoitteiden korostamista ja vahvaa nojautumista kuntastrategiatyöhön. Samalla luodaan tavoitteita tukeva johtamisjärjestelmä, joka on eräs kunnan strateginen menestystekijä. Kuntalaki korostaa valtuuston vahvaa asemaa kunnan päätöksenteossa ja johtamisessa sekä kokonaisvastuuta. Valtuuston tehtävänä on asettaa kaupungin ja konsernin toiminnan strategiset tavoitteet ja periaatteet. Kaupungin muut toimielimet, kunnanhallitus ja lautakunnat sekä johtamisesta vastuussa olevat viranhaltijat toteuttavat valtuuston asettamaa strategiaa toiminnassaan ja päätöksenteossaan. Olennainen osa strategian ja tavoitteiden toteutumisen sekä tulosten seurantaa on arviointi. Käytännön johtamisessa ja strategian toteuttamisessa keskeisiä toimijoita ovat kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja. Kaupungin strategisia tavoitteita on linjattu yhdistymissopimukseen, jonka sisältö nivoutuu vähitellen kaupungin organisaatioon ja johtamisen ydinprosesseihin, kuten kunnan strategiaan ja talousarvioon. 2. STRATEGIAN PERUSTA 2.1 VAHVUUDET JA MAHDOLLISUUDET Loviisalla on strategisia pääomia, vahvuuksia ja mahdollisuuksia, jotka muodostavat kehityksen perustan. Kivijalat, joille kaupungin menestys voi rakentua, ovat: Maantieteellinen sijainti Kaupunki sijaitsee etelärannikolla, valtateiden 6 ja 7 varrella Kaupungilla on logistisesti edullinen sijainti Liikenneväylät ovat valmiina ja kaupungissa on toimiva satama Pääkaupunkiseutu ja Pietarin metropolialue ovat lähellä Alueellinen moninaisuus Loviisalla on selvä pikkukaupunkimainen keskusta-alue Kaupungilla on laaja ja monipuolinen maaseutualue Kaupungilla on laaja meri- ja saaristoalue

2 Aluerakenteellinen väljyys antaa mahdollisuuden vaihtoehtoiseen strategiaan Kaupungilla on hyvät mahdollisuudet kehittää keskusten ja liikenteen risteysalueiden työnjakoa Alueen erikoisosaaminen Kaupungilla on vahva ydinenergiatuotannon perinne Alueella on bioenergia- ja tuulivoimaosaamista, pieniä hakelämpölaitoksia, sähköteollisuuden osaamista, kuljetusalan osaamista ja elintarvikealan erityisosaamista Uudessa Loviisassa on mahdollisuus ydinvoiman lisärakentamiseen Hyvä sosiaalinen perusta Kaupunkikokonaisuudella on edelleen inhimillinen mittakaava Loviisa on ihmisen kokoinen kaupunki, joka on helposti hahmotettavissa Kaupungilla on vanha kaksikielinen kulttuuripohja Loviisassa on edelleen vahvaa talkooperinteistä yhteisöllisyyttä Loviisalla on hyvä mahdollisuus kehittyä avoimeksi kaupungiksi Loviisalla on mahdollisuuksia elämän laatua korostaviin toimenpiteisiin Osaava henkilöstö Uuden organisaation muodostaminen antaa mahdollisuuden uudistumiseen 2.2 HEIKKOUDET JA UHAT Kaupungilla on muutoshaasteita, heikkouksia, uhkia ja ongelmia, joihin pitää varautua ja joita on pyrittävä välttämään tai kehittämään vahvuuksiksi: Väestörakenne Kaupungin ikääntynyt väestö lisää palvelukysyntää ja painetta kunnallistalouden hoitoon Ikärakenteen tasapainottaminen edellyttää voimakasta muuttovoittoa Henkilöstön rekrytointi Henkilöstön ikärakenteesta seuraa lähivuosina huomattavaa eläköitymistä Työvoiman saatavuudesta on kilpailtava yksityisen sektorin kanssa Talouden epävarmuus Maailmanlaajuisen taantuman jatkuminen vaarantaa alueen elinkeinoelämän edellytyksiä, työllisyyden hoitoa ja palvelutuotantoa Elinkeinorakenne Yhdellä yrityksellä on dominoiva asema 2

3 Perusteollisuuden tulevaisuus on alueella epävarmaa Mahdollisen uuden ydinvoimatuotannon sivuvaikutukset voivat ylittää kaupungin mahdollisuudet Aluepoliittinen asema Kaupungin asema on aluepolitiikan näkökulmasta epävarma. Maakuntahallinnon muutoksessa Itä-Uudenmaan kuntien on yhteistyössä vaikutettava alueen edunvalvontaan. Valtionhallinnon uudistamishankkeet luovat epävarmuutta valtion paikallishallinnon pysyvyydelle alueella. Loviisan on aktiivisesti toimittava sen puolesta, että valtionhallinnon palveluita saadaan tulevaisuudessakin omalta alueelta. 3. KAUPUNGIN VISIO Loviisa on dynaaminen ja aktiivisesti elinkeinojen edellytyksiä kehittävä merenrantakaupunki, jossa peruspalvelut tuotetaan lähellä asukasta aidosti kahdella kielellä 4. STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT Strategisina päämäärinä vision toteuttamiseksi asetetaan kolme tavoitetta. 1. Kehitysedellytysten varmistaminen 2. Väestörakenteen kehittäminen 3. Hallinnon ja toimintatapojen kehittäminen 5. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT Tavoitteiden toteuttamisessa käytetään ns. kriittisiä menestystekijöitä. Ne kertovat, missä asioissa on onnistuttava, jotta visiossa ja päämäärissä esitetyt asiat toteutuisivat. Kriittisiä menestystekijöitä ja niitä koskevia toimenpiteitä olisi tarpeen tarkastella eri kehityspolkujen mukaan. Pääpolkuja on ainakin kaksi: Uusi Loviisa lisäydinvoimarakentamisen perustalta ja uusi Loviisa ilman lisäydinvoimarakentamista. Uuden Loviisan valmisteluvaiheessa ei kuitenkaan ole mahdollista tarkastella vaihtoehtoisia linjauksia. 1. Kehitysedellytysten varmistaminen 1. Kehittämisen välineiden luominen 2. Loviisan kytkeminen valtaväyliin ja rakentuvaan moottoritiehen 3. Rantaratahankkeen varmistaminen 4. Loviisan sataman kehittäminen 3

4 2. Väestörakenteen kehittäminen 1. Strategisen yleiskaavan laatiminen 2. Maapoliittisen ohjelman laatiminen 3. Kaavoitusaikataulun laatiminen 4. Kuntamarkkinoinnin toteuttaminen 3. Hallinnon ja toimintatapojen kehittäminen 1. Strategisen johtajuuden kehittäminen 2. Taloudellisen kestävyyden varmistaminen 3. Tehokkuuden lisääminen 4. Hyvän työnantajakuvan kehittäminen 5. Avoimen ja luottamukseen perustuvan toimintakulttuurin luominen 6. Hallintokuntien yhteistyön kehittäminen 6. TOTEUTTAMINEN Päämäärien toteuttaminen kriittisten menestystekijöiden avulla edellyttää toimenpiteitä jo uuden Loviisan valmisteluvaiheessa. 1. Kehitysedellytysten varmistaminen Kehittämisen välineiden luominen Uuden Loviisan yhdistymissopimuksessa todetaan, että elinkeinoelämän muutoksiin vastaaminen edellyttää nopealiikkeistä ja vireää organisaatiota sekä hyviä kontakteja elinkeinoelämän toimijoihin. Toiminnalle on turvattava sekä voimavaroja että riskipääomaa. Loviisan elinkeino- ja kehittämistoimen organisaatiota on kehitelty yhdistymissopimuksen pohjalta. Kehittämispalvelujen vastuualue uudessa Loviisassa on elinkeino-, matkailu- ja maaseututoimen sekä sataman sekä yleisen strategia- ja kehittämistoimen samaan kokonaisuuteen yhdistävä, kaupungin tulevaisuudelle tärkeä asiantuntijaorganisaatio. Vastuualue työskentelee tiiminä. Elinkeinotoimen kehittämiseksi varaudutaan laatimaan seudullinen elinkeinostrategia yhdessä yrittäjien kanssa. Kehitettäviä aloja voivat olla esimerkiksi päästöttömän energian klusterin luominen, matkailu, maaseutuelinkeinot ja elintarviketeollisuus sekä luovat alat ja hyvinvointi 4

5 Organisaation toiminta Elinkeinostrategian laatiminen Kehitysyhtiön perustamisen selvittäminen Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue Kehittämispalvelujen vastuualueen toiminta on vakiinnutettu Laadittu yhteistyössä yritysten kanssa Perustamisedellytykset selvitetty ja asiaa koskevat päätökset tehty Itä-Uudellamaalla on laadittu sopimus maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen järjestämisvastuun siirtymisestä Loviisalle Kehittämispalve lujen vastuualue Kehittämistoimi Elinkeinotoimi ja TTT-projekti Maaseututoimi Loviisan kytkeminen valtaväyliin ja rakentuvaan moottoritiehen Loviisan strategisen osayleiskaavoituksen yhdeksi lähtökohdaksi otetaan valtateiden ja niiden liittymäalueiden työnjako. Liittymäalueet ja samalla uuden Loviisan alueelle tuloa osoittavat portit saavat roolinsa: Länsiportti on Vanhakylä, joka toimii kaupallisena ja matkapalvelukeskuksena. Kuningattarenportti on Loviisan keskuksen länsiportti, joka toimii kaupallisena keskuksena ja kaupunkikeskustan sisääntuloporttina. Logistiikkaportti (Logistic Gate) on kaupunkikeskustan tuleva itäinen sisääntuloportti, joka toimii logistiikan, projektilogistiikan ja raskaan liikenteen keskuksena. Itäportti on Ahvenkoskelle rakentuva eritasoliittymän alue, joka toimii matkailupainotteisena keskuksena. Agricenter on Liljendalin kirkonkylän alue, joka toimii maaseutupalvelukeskuksena. Asemakaavoituksen onnistuminen Loviisan Kuningattarenportin ja Logistiikkaportin sekä Ahvenkosken Itäportin asemakaavat valmiita Kaavoitustoimi Maanhankinnan onnistuminen Rantaratahankkeen varmistaminen Keskeiset asunto-, työpaikkaja palvelualueet liittymäalueilla ovat kaupungin omistuksessa Tekninen ja kehittämistoimi 5

6 Heli rata on Helsingistä itään kulkevaksi suunniteltu rata, jota kutsutaan myös itäiseksi rannikkoradaksi tai Helsinki-Pietari radaksi (HePi). Radan tulisi kulkea Helsingistä Porvooseen, Loviisaan ja sieltä edelleen Kotkan kautta Luumäelle. Rata toisi valtavan piristysruiskeen uudelle Loviisalle. Alueen osayleiskaavoituksessa radan linjaus on jo otettu huomioon. Itäisen rannikkoradan olisi kaukoliikenteen lisäksi palveltava paikallisliikennettä ja Loviisaan olisi saatava henkilöliikenteen paikallisasema sekä liittymä satamaa palvelevaan Lahti-Loviisa rataan. Edunvalvonta Asiaa pidetään yllä Kehittämispalve lut Helsinki-Pietari rataselvitys Loviisan sataman kehittäminen Selvitystä täydennetään radan varren positiivisten vaikutusten ja tavaraliikenteen toimintaedellytysten kehittymisen arviolla Kehittämispalve lut Kehittämispalvelujen vastuualueen tiimityönä tehtävässä laajemmassa kehittämistyössä voidaan satamaa käyttää strategisena elinkeinotoiminnan kehittämisen työkaluna ja osana laajempia kokonaisuuksia. Sataman toiminnan alueellisen lisäarvon kasvattaminen luo elinkeinoelämän mahdollisuuksia Loviisaan. Uusia mahdollisuuksia tarjoutuu satamalle ja kaupungille mm. energiaklusterin (biomassat, tuulivoima), logistiikka-alueen ja viljaklusteriyhteistyön kautta. Sataman välitöntä kehittämisvalmiutta ollaan parantamassa lupaprosessien ja selvityksen kautta. Valmiudella luodaan substanssia markkinointiin ja uusien asiakkaiden sitouttamiseen. Satama-alueen tilanpuute on jatkuvasti rajoittanut liikenteen kehittymistä, joten alueelle olisi voitava luoda lisätilaa. Lupien hakemisen kautta varmistetaan mahdollisuus toteuttaa satama-alueen laajennuksia. Lahti-Loviisa radan kunnostaminen on välttämätön toimenpide Loviisan sataman toimintaedellytysten turvaamiseksi. Kuntien liikelaitosmallin purkautumisen myötä on valmistauduttava liiketaloudellisesti kannattavan Loviisan sataman kehittämiseen. 6

7 Uuden Loviisan organisaatiossa on välttämätöntä saada satamayksikköä varten riittävät rakennuttamis- ja kunnossapitoresurssit. Laituri-investointi Laiturin korjauksen ja toisen Satamayksikkö täyden väyläsyvyyden laiturin toteuttaminen on aloitettu Toimintamalli Yhtiöittämisen Satamayksikkö toteuttamissuunnittelu on aloitettu Rakennuttaminen ja kunnossapito Yhteistyö sataman toimijoiden kanssa Sataman liikennemäärät Sataman rakennuttamis- ja kunnossapitovelvollisuuksien hoitoon on varattu riittävät resurssit Aiesopimus on laadittu Kasvua vuoteen 2009 verrattuna 2. Väestörakenteen kehittäminen Strategisen yleiskaavan laatiminen 7 Tekninen toimi ja satamayksikkö Satamayksikkö ja hallintotoimi Satamayksikkö Strateginen yleiskaava on kunnan kehittämisen väline, jossa kunnan kehitystä hahmotellaan hyvin yleispiirteisesti. Työlle on tyypillistä pyrkimys pitkän aikavälin linjaratkaisujen tekemiseen sekä keskustelun käyminen periaateratkaisuista ja arvovalinnoista. Strategisella yleiskaavalla tuodaan havainnollisesti esiin uusien erilaisten rakentamisalueiden sijainti sekä alueet, jotka säilyvät nykyisellään ja alueet, joille on tulossa muutoksia tai joilla on kehittämistarpeita. Yhdistymissopimuksen mukaan maankäyttö ja kaavoitus muodostavat keskeiset instrumentit uuden kunnan dynaamiselle kehittämiselle. Koko kunnan alueelle laaditaan strateginen yleiskaava. Siinä osoitetaan kunkin kunnan osa-alueen kehittämisen tavoitteet, varataan yleispiirteisesti toimintojen tarvitsemat alueet, esitetään tavoitteellinen aikataulu ja arvioidaan kaavan toteuttamisen sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset alueellisesti ja kokonaisuutena. Tavoitteiden muodostaminen Kaupungin osa-alueiden yleiset kehittämistavoitteet on asetettu uudessa kaupunginvaltuustossa Kehittämistoimi

8 Aikataulun asettaminen Strategisen yleiskaavan toteutuksen alustava aikataulu on hyväksytty uudessa kaupunginvaltuustossa Kehittämispalve lut ja tekninen toimi Maapoliittisen ohjelman laatiminen Kunnan maapolitiikan linjaukset vaikuttavat keskeisesti kunnan menestymiseen. Asunto- ja elinkeinopolitiikka ohjaavat maapolitiikan ja kaavoituksen tavoitteiden asettamista sekä kaavoituksen toteuttamista. Maapoliittinen ohjelma sisältää kaupungin linjaukset maankäytön ja kaavojen toteuttamisen keskeisistä periaatteista, kuten kunnan keskeisistä kasvusuunnista (saadaan strategisesta yleiskaavasta), maanhankinnan periaatteista, maankäyttösopimusten käyttämisen periaatteista sekä toimenpiteistä kaavojen toteuttamisen edistämiseksi. Yhdistymissopimuksen mukaan uuden Loviisan tavoitteena on dynaaminen ja monikeskuksinen kunta, joka mahdollistuu hyvien liikenneyhteyksien ja logistiikan avulla ja jonka eri osia kehitetään tasapuolisesti hyväksyttyjen strategioiden mukaisesti. Maapoliittinen ohjelma Laadittu Kehittämis- ja tekninen toimi Myydyt tontit Kasvua vuoteen 2009 verrattuna Tekninen ja elinkeinotoimi Kaavoitusaikataulun laatiminen Maankäytön suunnittelu toteutetaan yhdistymissopimuksen mukaan laadittavan kaavoitusohjelman mukaisesti. Ensimmäinen kaavoitusohjelma hyväksytään kaupunginvaltuustossa, jonka jälkeen suunnitelmakausittain päivitettävä kaavoitusohjelma on osa kaupungin toimintasuunnitelmaa. Kaavoitusohjelman laatiminen Kaavoitusohjelma on laadittu vuoden 2011 talousarviota varten Kuntamarkkinoinnin toteuttaminen Kehittämis- ja kaavoitustoimi 8

9 Kunnan markkinointi toteuttaa osaltaan kunnan strategiaa. Markkinointi lähtee palvelujen tuotekehittelystä ja yhteisistä sopimuksista, joissa määritellään kunnan vetovoimatekijät ja tavoitemielikuva. Kaavoituksella, tonttitarjonnalla, palveluilla, kaksikielisyydellä, koulutuspalvelujen turvaamisella ja parantamisella yms. luodaan tuote, kaupunki, jota markkinoidaan. Eri kohderyhmille luodaan tarjottavia palvelukokonaisuuksia. Sovitut Toteutettu Elinkeinotoimi toimenpiteet Kaupungin imago Myönteinen kuva Elinkeinotoimi 3. Hallinnon ja toimintatapojen kehittäminen Strategisen johtajuuden kehittäminen Hyvä johtaminen on kaupungin strateginen menestystekijä, jonka toteutuminen vaikuttaa myönteisesti koko kuntakehitykseen ja luo perustan hyvälle kuntatyönantajatoiminnalle. Kuntajohtamiselle on tyypillistä moniarvoisuus ja osa kunnan johtamisesta on poliittista. Strategisessa johtamisessa selkeytetään poliittisen ja ammatillisen johtamisen työnjako. Uudessa Loviisassa kehitetään strategista hallitustyöskentelyä ja otetaan käyttöön hyvän hallitustyön periaatteet, hallitussopimus sekä johtajasopimus. Hyvän hallitustyön Hallitussopimus on otettu Hallintotoimi periaatteen käyttö käyttöön Johtajasopimuksen käyttö Kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan kesken on Kaupunginjohta ja tehty johtajasopimus Sähköpostiosoite hallituksen ja valtuuston jäsenille Toteutunut Hallintotoimi Taloudellisen kestävyyden varmistaminen Yhdistymissopimuksen mukaan talousstrategian päätavoite on luoda vakautta, kilpailukykyä ja pitkäjänteisyyttä kunnan taloudenhoitoon. Terve taloudellinen pohja on uuden kunnan vakaan toiminnan ja sen kehittämisen perusta. 9

10 Talouden kehitysnäkymät ja linjaukset määräävät hallinnon ja palvelujen kehitysmahdollisuuksien ja linjauksien laajuuden ja suunnan. Siirtymä- ja taantumakauden tavoitteina ja arviointikriteereinä pidetään seuraavaa: 1. Käyttömenojen kasvu on hallittua; Tavoitteena poistot kattava vuosikate keskipitkällä aikavälillä. 2. Vapautuvia virkoja tai tehtäviä ei automaattisesti täytetä; Niiden tarpeellisuutta on aina selvitettävä ja suunniteltava muita säästömahdollisuuksia, jos virat tai tehtävät ovat tarpeellisia. 3. Lisätulomahdollisuudet selvitetään ja laaditaan kiinteistöjen myyntiohjelma; Otetaan kuitenkin huomioon yhdistymissopimus. 4. Investointimenot kohdistetaan peruspalvelujen toimivuuden kannalta välttämättömiin investointeihin sekä elinkeinoelämän edellyttämiin tuottaviin investointeihin. 5. Suhteellinen velkaantuneisuus ei saa ylittää naapurikuntien tasoa. Vuosikate Kattaa poistoista 75 % vuonna Taloustoimi 2011 Velkaantuneisuus Enintään valtakunnan Taloustoimi keskiarvo ja alle naapurikuntien tason Tilikauden tulos Vähintään 0-tulos vuonna 2012 Taloustoimi Tehokkuuden lisääminen Toiminnan tehokkuutta parannetaan ottamalla käyttöön sähköiset työtavat ja toiminnan vaikuttavuuden arvioinnilla. Tehokkuutta parannetaan myös kehittämällä sekä käyttämällä prosesseja ja työmenetelmiä sekä nostamalla henkilökunnan ja luottamushenkilöiden tietoteknisiä valmiuksia. Henkilökunnan määrän lisääntymistä tarkastellaan kriittisesti. Tehostamalla toimintoja vähennetään paineita lisätä henkilöstömäärää. Päätöksentekoa nopeutetaan viemällä se lähelle toimintaa. Sähköiset Lisätään sähköisesti tehtäviä Hallintotoimi päätökset päätöksiä, vähennetään paperia Palvelujen saanti Luodaan palveluita verkkoon Hallintotoimi sähköisesti (hakemukset, anomukset) Prosessiorganisaati Prosessiorganisaatioon Keskukset 10

11 oon siirtyminen Henkilökunnan tietotekniset valmiudet Luottamushenkilöid en tietotekniset valmiudet Tilaaja-tuottaja-mal lin käytön lisäämisen mahdollisuudet Henkilökunnan määrä siirtymiseen liittyvät hankkeet on aloitettu mahdollisimman laaja-alaisena. 97 % hallitsee yleisimmät toimisto-ohjelmat, sekä henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon ohjelmat, sekä osaa käyttää intranettia Kaupunginvaltuuston ja hallituksen jäsenille on järjestetty mahdollisuus koulutukseen Tutkitaan missä toiminnoissa on mahdollista käyttää tilaaja-tuottaja mallia. Henkilökunnan määrä pyritään pitämään nykyisellä tasolla siten että palvelutaso säilyy tai paranee. Valtakunnan keskiarvo/1000 asukasta Henkilöstökulujen kasvun hillitseminen. Henkilöstöhallin to, keskukset Hallinto Keskukset Henkilöstöhallin to ja keskukset Hyvän työnantajakuvan kehittäminen Kunnan imago työnantajana on keskeinen menestystekijä ja uusi Loviisa kiinnittää huomiota työnantajapolitiikkaan. Yhdistymissopimuksen mukaan kaupungille laaditaan henkilöstöohjelma vuoden 2010 aikana. Henkilöstön työhyvinvointi Työhyvinvointi pysyy ennallaan tai kasvaa vuosina 2010 ja 2012 tehtävien kyselyiden mukaan Henkilöstötoimi Henkilöstöohjelmaja strategia Ohjelma laadittu joka sisältää rekrytoinnin ja oikeudenmukainen palkkaus -osuuden Avoimen ja luottamukseen perustuvan toimintakulttuurin luominen 11 Henkilöstötoimi Valmistelun ja päätöksenteon oikeellisuuteen luotetaan. Ammattijohdon ja luottamushenkilöiden roolit ovat selkeitä. Valtuusto johtaa kuntaa strategisesti ja hyväksyy suuntaviivat ja

12 painopistealueet, hallitus ja kaupunginjohtaja huolehtivat, että toimialat toteuttavat tavoitteita tehokkaalla tavalla. Onnistunut sisäinen viestintä Henkilöstökyselyn mukaan viestintä on vähintään keskitasoa. Keskukset Onnistunut ulkoinen viestintä ja yhteistyö Luottamushenkilöid en ja viranhaltijoiden roolit Onnistunut ja hyvä yhteistyö kolmannen sektorin kanssa Siirrytty strategiseen johtamiseen Hallintokuntien yhteistyön kehittäminen Keskukset Kaupunginjohta ja ja kaupunginhallit us Hallintorajat eivät saa olla esteenä kokonaisuuden kehittämiselle. Johtoryhmän ja yhteyshenkilöiden yhteistyö luo pohjan sitoutumiselle yhteisiin tavoitteisiin. Sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin Yli hallinnonrajojen menevät tiimit työstävät yhteisiä asioita Johtoryhmä Johtoryhmän yhteiset tavoitteet Sisäinen viestintä Johtoryhmätyöskentelyllä luodaan edellytykset kaupungin strategiselle työskentelylle. Strategiset tavoitteet on jalkautettu koko henkilökuntaan Kaupunginjohta ja Viestintäyksikk ö ja kehittämistoimi 12

Lapinjärvi on elinvoimainen, turvallinen ja vetovoimainen asuinpaikka.

Lapinjärvi on elinvoimainen, turvallinen ja vetovoimainen asuinpaikka. 1 STRATEGIARUNKOJEN VERTAILU VISIOT: : Loviisa on dynaaminen ja aktiivisesti elinkeinojen edellytyksiä kehittävä merenrantakaupunki, jossa peruspalvelut tuotetaan lähellä asukasta aidosti kahdella kielellä

Lisätiedot

Vastuualue Kehittämispalvelut Vastuuhenkilö: Kehittämisjohtaja Risto Nieminen, sataman osalta satamajohtaja Aki Marjasvaara

Vastuualue Kehittämispalvelut Vastuuhenkilö: Kehittämisjohtaja Risto Nieminen, sataman osalta satamajohtaja Aki Marjasvaara 26 Vastuualue Kehittämispalvelut Vastuuhenkilö: Kehittämisjohtaja Risto Nieminen, sataman osalta satamajohtaja Aki Marjasvaara Toiminta-ajatus Kehittämispalvelujen vastuualue on kaupunginhallituksen ja

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA- JA PALVELUSTRATEGIA

KIRKKONUMMEN KUNTA- JA PALVELUSTRATEGIA Kunta- ja palvelustrategia KIRKKONUMMEN KUNTA- JA PALVELUSTRATEGIA Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta11.9.2006 Kunnanhallituksen kehittämistyöryhmä 11.9.2006 Kunnanhallitus 18.9.2006 Kunnanvaltuusto,

Lisätiedot

Kangasalan kunta Strategia 2013

Kangasalan kunta Strategia 2013 Liite Kh 45 Kangasalan kunta Strategia 2013 Kh 18.4.2005 1 Johdanto Kunnallishallinto on jatkuvasti suurien haasteiden edessä. Palvelutuotannon järjestelmät ovat kehittyneet viime vuosina ja niihin on

Lisätiedot

15.12.2014. Lahti. Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys

15.12.2014. Lahti. Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys YHDISTYMISSOPIMUS 15.12.2014 Lahti Nastola Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys Sisällysluettelo 1. Lahden ja Nastolan yhdistymissopimus... 1 1.1. Sopimuksen tarkoitus... 1 1.2. Sopimuksen sitovuus ja

Lisätiedot

Valtuustokauden strategia 2013 2017

Valtuustokauden strategia 2013 2017 Valtuustokauden strategia 2013 2017 KV 17.6.2013 Väliarviointi KV 15.6.2015 Sisältö Valtuustokauden 2013 2017 strategia...3 Valtuustokauden strategian laadinta...4 Vantaalainen strategiatyön malli...4

Lisätiedot

Valtuustokauden 2013 2016 strategia

Valtuustokauden 2013 2016 strategia Valtuustokauden 2013 2016 strategia KV 17.6.2013 Sisältö Valtuustokauden 2013 2016 strategia... 3 Valtuustokauden strategian laadinta... 4 Vantaalainen strategiatyön malli... 4 Valtuustokauden strategian

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA 2035

ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA 2035 ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA 2035 ITÄ-UUDENMAAN LIITTO Itä-Uudenmaan liitto Rauhankatu 29 06100 Porvoo puh. 019-5243 288 fax. 019-585 270 e-mail maakunta@ita-uusimaa.fi Kannen kuva: Itä-Uusimaa /

Lisätiedot

7.3. Muut palvelut... 14 7.4. Palvelut uuden kunnan eri osissa... 14 7.5. Keskuskaupungissa kaupunkikeskuksessa - tuotettavat palvelut... 15 7.6.

7.3. Muut palvelut... 14 7.4. Palvelut uuden kunnan eri osissa... 14 7.5. Keskuskaupungissa kaupunkikeskuksessa - tuotettavat palvelut... 15 7.6. Sisällysluettelo 1. Kuopion, Siilinjärven ja Suonenjoen kaupunkien yhdistymissopimus... 1 1.1. Sopimuksen tarkoitus... 1 1.2. Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo... 1 2. Yhdistymisen tarkoitus... 1 2.1.

Lisätiedot

Kuopion kaupungin strategia vuoteen 2012

Kuopion kaupungin strategia vuoteen 2012 Kuopion kaupungin strategia vuoteen 2012 Hallinto ja kehittämiskeskus Talous ja strategiapalvelu 2 Kuopio Tavoite ja kehittämissuunnitelmat TA 2005:4 ISSN 0785 0352 Kuopion kaupungin strategia vuoteen

Lisätiedot

8.4.1. Kaupunkikeskuksessa tuotettavat palvelut... 15 8.4.2. Kaupunkimaisessa osakeskuksessa tuotettavat palvelut... 15 8.4.3.

8.4.1. Kaupunkikeskuksessa tuotettavat palvelut... 15 8.4.2. Kaupunkimaisessa osakeskuksessa tuotettavat palvelut... 15 8.4.3. 6.8.2014 Sisällysluettelo 1. Lahden alueen kuntien yhdistymissopimus... 1 1.1. Sopimuksen tarkoitus... 1 1.2. Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo... 1 2. Yhdistymisen tarkoitus... 1 2.1. Visio... 2 2.2.

Lisätiedot

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf)

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) Kuntajohtaminen 2015 suunta, sisältö ja välineet Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) TOIMITTAJAT Anni Jäntti Kaija Majoinen 1. painos ISBN 978-952-213-38-4 (pdf) ISBN

Lisätiedot

VIHDIN KUNNAN TASAPAINOTETTU STRATEGIA 2013

VIHDIN KUNNAN TASAPAINOTETTU STRATEGIA 2013 VIHDIN KUNNAN TASAPAINOTETTU STRATEGIA 2013 kh 18.6.2012 kh om kv 3.9.2012 35 liite 1 Kunnanjohtajan katsaus Kunnanjohtajan katsaus Tämän Vihdin kunnan strategian tarkoituksena on ohjata Vihdin kunta kohti

Lisätiedot

Vaaleja ei järjestetä vuoden 2010 aikana. Eduskuntavaalit järjestetään 2011 ja presidenttivaalit 2012

Vaaleja ei järjestetä vuoden 2010 aikana. Eduskuntavaalit järjestetään 2011 ja presidenttivaalit 2012 15 VAALIT Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja Anu Kalliosaari Vaaleja ei järjestetä vuoden 2010 aikana. Eduskuntavaalit järjestetään 2011 ja presidenttivaalit 2012 TARKASTUSLAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: Controller

Lisätiedot

Kotkan kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet

Kotkan kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet Kotkan kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet 1 Keskeistä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteissa Vuoden 2014 alusta kuntalaissa on astunut voimaan uusia sisäistä valvontaa

Lisätiedot

Ruoveden kuntastrategia 2005 2012

Ruoveden kuntastrategia 2005 2012 Ruoveden kuntastrategia 2005 2012 SISÄLTÖ: 1 Lähtökohta... 3 2 Strategian rakenne... 3 3 Strategiaperusta: kivijalat ja toimintaympäristön haasteet... 5 4 Visio ja strategiset päämäärät... 6 5 Kriittiset

Lisätiedot

1. Johdanto ja strategiaperusta

1. Johdanto ja strategiaperusta Kh 26.10.2009 Val 9.11.2009 1. Johdanto ja strategiaperusta Vuonna 2005 hyväksytty kuntastrategia suuntaa päämäärät ja tavoitteet kasvun seurausten hallintaan. Keskeisten tavoitteiden osalta kuntastrategia

Lisätiedot

1. JOHDANTO 1 2. SELONTEON TARKOITUS 1 3. STRATEGIAN ARVIOINNISTA 2 4. VALTUUSTOTASON ARVIOINNISTA 2 5. ARVIOINNIN KOHDE 3 6. ARVIOINNIN RAJAUS 4

1. JOHDANTO 1 2. SELONTEON TARKOITUS 1 3. STRATEGIAN ARVIOINNISTA 2 4. VALTUUSTOTASON ARVIOINNISTA 2 5. ARVIOINNIN KOHDE 3 6. ARVIOINNIN RAJAUS 4 1. JOHDANTO 1 2. SELONTEON TARKOITUS 1 3. STRATEGIAN ARVIOINNISTA 2 4. VALTUUSTOTASON ARVIOINNISTA 2 5. ARVIOINNIN KOHDE 3 6. ARVIOINNIN RAJAUS 4 7. STRATEGIAPROSESSIN TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Valtuusto 16.11.2010 KV 11.11.2009 152 KH 04.11.2009 380 NURMIJÄRVEN KUNTA KUNTASTRATEGIA 2010-2020 2 JOHDANTO Kunnan toimintaympäristö

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 19.5.2014 17:00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi

Lisätiedot

T a l o u s a r v i o 2 0 1 2. Taloussuunnitelma 2013-2014

T a l o u s a r v i o 2 0 1 2. Taloussuunnitelma 2013-2014 T a l o u s a r v i o 2 0 1 2 Taloussuunnitelma 2013-2014 Kv 14.11.2011 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 VIHDIN KUNNAN TASAPAINOTETTU STRATEGIA 2012... 3 YLEISPERUSTELUT... 19 KUNNAN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

Kaikem paree Tampere. Ympäristön ystävä - tekniikan helmi

Kaikem paree Tampere. Ympäristön ystävä - tekniikan helmi 16.4.2002 Kaikem paree Tampere Ympäristön ystävä - tekniikan helmi Tampereen kaupungin ympäristö- ja teknisen toimen strategia 2003-2012 Tekninen lautakunta 26.3.2002, 84 Ympäristölautakunta 3.4.2002,

Lisätiedot

Sastamala. Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007

Sastamala. Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007 1 Sastamala Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 UUDEN KAUPUNGIN PERUSTAMINEN s.3 2 PERUSTAMISEN EDELLYTYKSET

Lisätiedot

Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020

Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020 Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020 1 2 Sisällys 1 Tausta... 3 2 Loviisan ja Lapinjärven strategiset tavoitteet... 3 2.1 Vetovoimaisuus... 4 2.2 Asiakas ja kuntalainen... 4 2.3 Henkilöstö ja

Lisätiedot

Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013 ja 2014

Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013 ja 2014 Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013 ja 2014 Valtuusto 16.11.2011 SISÄLLYSLUETTELO Sivu VUODEN 2012-2014 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAT OHJEET NURMIJÄRVEN KUNNAN STRATEGIA...

Lisätiedot

Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 23.1.2015

Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 23.1.2015 Liite 1 Kaupunginhallitus 2.2.2015 Liite 2 Valtuusto 30.3.2105 Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 23.1.2015 Kokemäen kaupunki Luvian kunta Nakkilan kunta Pomarkun kunta Porin kaupunki Ulvilan

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA 2007-2009

VIHDIN KUNTA TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA 2007-2009 VIHDIN KUNTA TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA 2007-2009 Kv 13.11.2006 SISÄLTÖ KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...2 TALOUSARVION SITOVUUS...3 TALOUSSUUNNITELMA 2007 2009...4 JOHDANTO...4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE

Lisätiedot

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 0 OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Jarmo Asikainen, Anssi Hietaharju, Mikko Kenni, Maria Merisalo, Anni Antila 12.7.2012 1 Sisällys 1. Arvioinnin taustaa... 4 1.1.

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2010 2016 Kaupunginvaltuusto 30.8.2010

KAARINAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2010 2016 Kaupunginvaltuusto 30.8.2010 KAARINAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2010 2016 Kaupunginvaltuusto 30.8.2010 Johdanto... 1 1 KAUPUNGIN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ... 2 1.1 Toiminta-ajatus... 2 1.2 Visio... 2 1.3 Toiminta-ajatuksen

Lisätiedot