Käytännön johtamisessa ja strategian toteuttamisessa keskeisiä toimijoita ovat kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käytännön johtamisessa ja strategian toteuttamisessa keskeisiä toimijoita ovat kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja."

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus , liite no 7 Kaupunginvaltuusto , liite no 10 LOVIISAN SIIRTYMÄKAUDEN STRATEGIA 1. YLEISTÄ Uuden Loviisan valmistelun tavoitteena on ollut strateginen lähestymistapa ja hyvän johtamisen mallin toteuttaminen. Lähestymistapa edellyttää yhteisten tavoitteiden korostamista ja vahvaa nojautumista kuntastrategiatyöhön. Samalla luodaan tavoitteita tukeva johtamisjärjestelmä, joka on eräs kunnan strateginen menestystekijä. Kuntalaki korostaa valtuuston vahvaa asemaa kunnan päätöksenteossa ja johtamisessa sekä kokonaisvastuuta. Valtuuston tehtävänä on asettaa kaupungin ja konsernin toiminnan strategiset tavoitteet ja periaatteet. Kaupungin muut toimielimet, kunnanhallitus ja lautakunnat sekä johtamisesta vastuussa olevat viranhaltijat toteuttavat valtuuston asettamaa strategiaa toiminnassaan ja päätöksenteossaan. Olennainen osa strategian ja tavoitteiden toteutumisen sekä tulosten seurantaa on arviointi. Käytännön johtamisessa ja strategian toteuttamisessa keskeisiä toimijoita ovat kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja. Kaupungin strategisia tavoitteita on linjattu yhdistymissopimukseen, jonka sisältö nivoutuu vähitellen kaupungin organisaatioon ja johtamisen ydinprosesseihin, kuten kunnan strategiaan ja talousarvioon. 2. STRATEGIAN PERUSTA 2.1 VAHVUUDET JA MAHDOLLISUUDET Loviisalla on strategisia pääomia, vahvuuksia ja mahdollisuuksia, jotka muodostavat kehityksen perustan. Kivijalat, joille kaupungin menestys voi rakentua, ovat: Maantieteellinen sijainti Kaupunki sijaitsee etelärannikolla, valtateiden 6 ja 7 varrella Kaupungilla on logistisesti edullinen sijainti Liikenneväylät ovat valmiina ja kaupungissa on toimiva satama Pääkaupunkiseutu ja Pietarin metropolialue ovat lähellä Alueellinen moninaisuus Loviisalla on selvä pikkukaupunkimainen keskusta-alue Kaupungilla on laaja ja monipuolinen maaseutualue Kaupungilla on laaja meri- ja saaristoalue

2 Aluerakenteellinen väljyys antaa mahdollisuuden vaihtoehtoiseen strategiaan Kaupungilla on hyvät mahdollisuudet kehittää keskusten ja liikenteen risteysalueiden työnjakoa Alueen erikoisosaaminen Kaupungilla on vahva ydinenergiatuotannon perinne Alueella on bioenergia- ja tuulivoimaosaamista, pieniä hakelämpölaitoksia, sähköteollisuuden osaamista, kuljetusalan osaamista ja elintarvikealan erityisosaamista Uudessa Loviisassa on mahdollisuus ydinvoiman lisärakentamiseen Hyvä sosiaalinen perusta Kaupunkikokonaisuudella on edelleen inhimillinen mittakaava Loviisa on ihmisen kokoinen kaupunki, joka on helposti hahmotettavissa Kaupungilla on vanha kaksikielinen kulttuuripohja Loviisassa on edelleen vahvaa talkooperinteistä yhteisöllisyyttä Loviisalla on hyvä mahdollisuus kehittyä avoimeksi kaupungiksi Loviisalla on mahdollisuuksia elämän laatua korostaviin toimenpiteisiin Osaava henkilöstö Uuden organisaation muodostaminen antaa mahdollisuuden uudistumiseen 2.2 HEIKKOUDET JA UHAT Kaupungilla on muutoshaasteita, heikkouksia, uhkia ja ongelmia, joihin pitää varautua ja joita on pyrittävä välttämään tai kehittämään vahvuuksiksi: Väestörakenne Kaupungin ikääntynyt väestö lisää palvelukysyntää ja painetta kunnallistalouden hoitoon Ikärakenteen tasapainottaminen edellyttää voimakasta muuttovoittoa Henkilöstön rekrytointi Henkilöstön ikärakenteesta seuraa lähivuosina huomattavaa eläköitymistä Työvoiman saatavuudesta on kilpailtava yksityisen sektorin kanssa Talouden epävarmuus Maailmanlaajuisen taantuman jatkuminen vaarantaa alueen elinkeinoelämän edellytyksiä, työllisyyden hoitoa ja palvelutuotantoa Elinkeinorakenne Yhdellä yrityksellä on dominoiva asema 2

3 Perusteollisuuden tulevaisuus on alueella epävarmaa Mahdollisen uuden ydinvoimatuotannon sivuvaikutukset voivat ylittää kaupungin mahdollisuudet Aluepoliittinen asema Kaupungin asema on aluepolitiikan näkökulmasta epävarma. Maakuntahallinnon muutoksessa Itä-Uudenmaan kuntien on yhteistyössä vaikutettava alueen edunvalvontaan. Valtionhallinnon uudistamishankkeet luovat epävarmuutta valtion paikallishallinnon pysyvyydelle alueella. Loviisan on aktiivisesti toimittava sen puolesta, että valtionhallinnon palveluita saadaan tulevaisuudessakin omalta alueelta. 3. KAUPUNGIN VISIO Loviisa on dynaaminen ja aktiivisesti elinkeinojen edellytyksiä kehittävä merenrantakaupunki, jossa peruspalvelut tuotetaan lähellä asukasta aidosti kahdella kielellä 4. STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT Strategisina päämäärinä vision toteuttamiseksi asetetaan kolme tavoitetta. 1. Kehitysedellytysten varmistaminen 2. Väestörakenteen kehittäminen 3. Hallinnon ja toimintatapojen kehittäminen 5. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT Tavoitteiden toteuttamisessa käytetään ns. kriittisiä menestystekijöitä. Ne kertovat, missä asioissa on onnistuttava, jotta visiossa ja päämäärissä esitetyt asiat toteutuisivat. Kriittisiä menestystekijöitä ja niitä koskevia toimenpiteitä olisi tarpeen tarkastella eri kehityspolkujen mukaan. Pääpolkuja on ainakin kaksi: Uusi Loviisa lisäydinvoimarakentamisen perustalta ja uusi Loviisa ilman lisäydinvoimarakentamista. Uuden Loviisan valmisteluvaiheessa ei kuitenkaan ole mahdollista tarkastella vaihtoehtoisia linjauksia. 1. Kehitysedellytysten varmistaminen 1. Kehittämisen välineiden luominen 2. Loviisan kytkeminen valtaväyliin ja rakentuvaan moottoritiehen 3. Rantaratahankkeen varmistaminen 4. Loviisan sataman kehittäminen 3

4 2. Väestörakenteen kehittäminen 1. Strategisen yleiskaavan laatiminen 2. Maapoliittisen ohjelman laatiminen 3. Kaavoitusaikataulun laatiminen 4. Kuntamarkkinoinnin toteuttaminen 3. Hallinnon ja toimintatapojen kehittäminen 1. Strategisen johtajuuden kehittäminen 2. Taloudellisen kestävyyden varmistaminen 3. Tehokkuuden lisääminen 4. Hyvän työnantajakuvan kehittäminen 5. Avoimen ja luottamukseen perustuvan toimintakulttuurin luominen 6. Hallintokuntien yhteistyön kehittäminen 6. TOTEUTTAMINEN Päämäärien toteuttaminen kriittisten menestystekijöiden avulla edellyttää toimenpiteitä jo uuden Loviisan valmisteluvaiheessa. 1. Kehitysedellytysten varmistaminen Kehittämisen välineiden luominen Uuden Loviisan yhdistymissopimuksessa todetaan, että elinkeinoelämän muutoksiin vastaaminen edellyttää nopealiikkeistä ja vireää organisaatiota sekä hyviä kontakteja elinkeinoelämän toimijoihin. Toiminnalle on turvattava sekä voimavaroja että riskipääomaa. Loviisan elinkeino- ja kehittämistoimen organisaatiota on kehitelty yhdistymissopimuksen pohjalta. Kehittämispalvelujen vastuualue uudessa Loviisassa on elinkeino-, matkailu- ja maaseututoimen sekä sataman sekä yleisen strategia- ja kehittämistoimen samaan kokonaisuuteen yhdistävä, kaupungin tulevaisuudelle tärkeä asiantuntijaorganisaatio. Vastuualue työskentelee tiiminä. Elinkeinotoimen kehittämiseksi varaudutaan laatimaan seudullinen elinkeinostrategia yhdessä yrittäjien kanssa. Kehitettäviä aloja voivat olla esimerkiksi päästöttömän energian klusterin luominen, matkailu, maaseutuelinkeinot ja elintarviketeollisuus sekä luovat alat ja hyvinvointi 4

5 Organisaation toiminta Elinkeinostrategian laatiminen Kehitysyhtiön perustamisen selvittäminen Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue Kehittämispalvelujen vastuualueen toiminta on vakiinnutettu Laadittu yhteistyössä yritysten kanssa Perustamisedellytykset selvitetty ja asiaa koskevat päätökset tehty Itä-Uudellamaalla on laadittu sopimus maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen järjestämisvastuun siirtymisestä Loviisalle Kehittämispalve lujen vastuualue Kehittämistoimi Elinkeinotoimi ja TTT-projekti Maaseututoimi Loviisan kytkeminen valtaväyliin ja rakentuvaan moottoritiehen Loviisan strategisen osayleiskaavoituksen yhdeksi lähtökohdaksi otetaan valtateiden ja niiden liittymäalueiden työnjako. Liittymäalueet ja samalla uuden Loviisan alueelle tuloa osoittavat portit saavat roolinsa: Länsiportti on Vanhakylä, joka toimii kaupallisena ja matkapalvelukeskuksena. Kuningattarenportti on Loviisan keskuksen länsiportti, joka toimii kaupallisena keskuksena ja kaupunkikeskustan sisääntuloporttina. Logistiikkaportti (Logistic Gate) on kaupunkikeskustan tuleva itäinen sisääntuloportti, joka toimii logistiikan, projektilogistiikan ja raskaan liikenteen keskuksena. Itäportti on Ahvenkoskelle rakentuva eritasoliittymän alue, joka toimii matkailupainotteisena keskuksena. Agricenter on Liljendalin kirkonkylän alue, joka toimii maaseutupalvelukeskuksena. Asemakaavoituksen onnistuminen Loviisan Kuningattarenportin ja Logistiikkaportin sekä Ahvenkosken Itäportin asemakaavat valmiita Kaavoitustoimi Maanhankinnan onnistuminen Rantaratahankkeen varmistaminen Keskeiset asunto-, työpaikkaja palvelualueet liittymäalueilla ovat kaupungin omistuksessa Tekninen ja kehittämistoimi 5

6 Heli rata on Helsingistä itään kulkevaksi suunniteltu rata, jota kutsutaan myös itäiseksi rannikkoradaksi tai Helsinki-Pietari radaksi (HePi). Radan tulisi kulkea Helsingistä Porvooseen, Loviisaan ja sieltä edelleen Kotkan kautta Luumäelle. Rata toisi valtavan piristysruiskeen uudelle Loviisalle. Alueen osayleiskaavoituksessa radan linjaus on jo otettu huomioon. Itäisen rannikkoradan olisi kaukoliikenteen lisäksi palveltava paikallisliikennettä ja Loviisaan olisi saatava henkilöliikenteen paikallisasema sekä liittymä satamaa palvelevaan Lahti-Loviisa rataan. Edunvalvonta Asiaa pidetään yllä Kehittämispalve lut Helsinki-Pietari rataselvitys Loviisan sataman kehittäminen Selvitystä täydennetään radan varren positiivisten vaikutusten ja tavaraliikenteen toimintaedellytysten kehittymisen arviolla Kehittämispalve lut Kehittämispalvelujen vastuualueen tiimityönä tehtävässä laajemmassa kehittämistyössä voidaan satamaa käyttää strategisena elinkeinotoiminnan kehittämisen työkaluna ja osana laajempia kokonaisuuksia. Sataman toiminnan alueellisen lisäarvon kasvattaminen luo elinkeinoelämän mahdollisuuksia Loviisaan. Uusia mahdollisuuksia tarjoutuu satamalle ja kaupungille mm. energiaklusterin (biomassat, tuulivoima), logistiikka-alueen ja viljaklusteriyhteistyön kautta. Sataman välitöntä kehittämisvalmiutta ollaan parantamassa lupaprosessien ja selvityksen kautta. Valmiudella luodaan substanssia markkinointiin ja uusien asiakkaiden sitouttamiseen. Satama-alueen tilanpuute on jatkuvasti rajoittanut liikenteen kehittymistä, joten alueelle olisi voitava luoda lisätilaa. Lupien hakemisen kautta varmistetaan mahdollisuus toteuttaa satama-alueen laajennuksia. Lahti-Loviisa radan kunnostaminen on välttämätön toimenpide Loviisan sataman toimintaedellytysten turvaamiseksi. Kuntien liikelaitosmallin purkautumisen myötä on valmistauduttava liiketaloudellisesti kannattavan Loviisan sataman kehittämiseen. 6

7 Uuden Loviisan organisaatiossa on välttämätöntä saada satamayksikköä varten riittävät rakennuttamis- ja kunnossapitoresurssit. Laituri-investointi Laiturin korjauksen ja toisen Satamayksikkö täyden väyläsyvyyden laiturin toteuttaminen on aloitettu Toimintamalli Yhtiöittämisen Satamayksikkö toteuttamissuunnittelu on aloitettu Rakennuttaminen ja kunnossapito Yhteistyö sataman toimijoiden kanssa Sataman liikennemäärät Sataman rakennuttamis- ja kunnossapitovelvollisuuksien hoitoon on varattu riittävät resurssit Aiesopimus on laadittu Kasvua vuoteen 2009 verrattuna 2. Väestörakenteen kehittäminen Strategisen yleiskaavan laatiminen 7 Tekninen toimi ja satamayksikkö Satamayksikkö ja hallintotoimi Satamayksikkö Strateginen yleiskaava on kunnan kehittämisen väline, jossa kunnan kehitystä hahmotellaan hyvin yleispiirteisesti. Työlle on tyypillistä pyrkimys pitkän aikavälin linjaratkaisujen tekemiseen sekä keskustelun käyminen periaateratkaisuista ja arvovalinnoista. Strategisella yleiskaavalla tuodaan havainnollisesti esiin uusien erilaisten rakentamisalueiden sijainti sekä alueet, jotka säilyvät nykyisellään ja alueet, joille on tulossa muutoksia tai joilla on kehittämistarpeita. Yhdistymissopimuksen mukaan maankäyttö ja kaavoitus muodostavat keskeiset instrumentit uuden kunnan dynaamiselle kehittämiselle. Koko kunnan alueelle laaditaan strateginen yleiskaava. Siinä osoitetaan kunkin kunnan osa-alueen kehittämisen tavoitteet, varataan yleispiirteisesti toimintojen tarvitsemat alueet, esitetään tavoitteellinen aikataulu ja arvioidaan kaavan toteuttamisen sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset alueellisesti ja kokonaisuutena. Tavoitteiden muodostaminen Kaupungin osa-alueiden yleiset kehittämistavoitteet on asetettu uudessa kaupunginvaltuustossa Kehittämistoimi

8 Aikataulun asettaminen Strategisen yleiskaavan toteutuksen alustava aikataulu on hyväksytty uudessa kaupunginvaltuustossa Kehittämispalve lut ja tekninen toimi Maapoliittisen ohjelman laatiminen Kunnan maapolitiikan linjaukset vaikuttavat keskeisesti kunnan menestymiseen. Asunto- ja elinkeinopolitiikka ohjaavat maapolitiikan ja kaavoituksen tavoitteiden asettamista sekä kaavoituksen toteuttamista. Maapoliittinen ohjelma sisältää kaupungin linjaukset maankäytön ja kaavojen toteuttamisen keskeisistä periaatteista, kuten kunnan keskeisistä kasvusuunnista (saadaan strategisesta yleiskaavasta), maanhankinnan periaatteista, maankäyttösopimusten käyttämisen periaatteista sekä toimenpiteistä kaavojen toteuttamisen edistämiseksi. Yhdistymissopimuksen mukaan uuden Loviisan tavoitteena on dynaaminen ja monikeskuksinen kunta, joka mahdollistuu hyvien liikenneyhteyksien ja logistiikan avulla ja jonka eri osia kehitetään tasapuolisesti hyväksyttyjen strategioiden mukaisesti. Maapoliittinen ohjelma Laadittu Kehittämis- ja tekninen toimi Myydyt tontit Kasvua vuoteen 2009 verrattuna Tekninen ja elinkeinotoimi Kaavoitusaikataulun laatiminen Maankäytön suunnittelu toteutetaan yhdistymissopimuksen mukaan laadittavan kaavoitusohjelman mukaisesti. Ensimmäinen kaavoitusohjelma hyväksytään kaupunginvaltuustossa, jonka jälkeen suunnitelmakausittain päivitettävä kaavoitusohjelma on osa kaupungin toimintasuunnitelmaa. Kaavoitusohjelman laatiminen Kaavoitusohjelma on laadittu vuoden 2011 talousarviota varten Kuntamarkkinoinnin toteuttaminen Kehittämis- ja kaavoitustoimi 8

9 Kunnan markkinointi toteuttaa osaltaan kunnan strategiaa. Markkinointi lähtee palvelujen tuotekehittelystä ja yhteisistä sopimuksista, joissa määritellään kunnan vetovoimatekijät ja tavoitemielikuva. Kaavoituksella, tonttitarjonnalla, palveluilla, kaksikielisyydellä, koulutuspalvelujen turvaamisella ja parantamisella yms. luodaan tuote, kaupunki, jota markkinoidaan. Eri kohderyhmille luodaan tarjottavia palvelukokonaisuuksia. Sovitut Toteutettu Elinkeinotoimi toimenpiteet Kaupungin imago Myönteinen kuva Elinkeinotoimi 3. Hallinnon ja toimintatapojen kehittäminen Strategisen johtajuuden kehittäminen Hyvä johtaminen on kaupungin strateginen menestystekijä, jonka toteutuminen vaikuttaa myönteisesti koko kuntakehitykseen ja luo perustan hyvälle kuntatyönantajatoiminnalle. Kuntajohtamiselle on tyypillistä moniarvoisuus ja osa kunnan johtamisesta on poliittista. Strategisessa johtamisessa selkeytetään poliittisen ja ammatillisen johtamisen työnjako. Uudessa Loviisassa kehitetään strategista hallitustyöskentelyä ja otetaan käyttöön hyvän hallitustyön periaatteet, hallitussopimus sekä johtajasopimus. Hyvän hallitustyön Hallitussopimus on otettu Hallintotoimi periaatteen käyttö käyttöön Johtajasopimuksen käyttö Kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan kesken on Kaupunginjohta ja tehty johtajasopimus Sähköpostiosoite hallituksen ja valtuuston jäsenille Toteutunut Hallintotoimi Taloudellisen kestävyyden varmistaminen Yhdistymissopimuksen mukaan talousstrategian päätavoite on luoda vakautta, kilpailukykyä ja pitkäjänteisyyttä kunnan taloudenhoitoon. Terve taloudellinen pohja on uuden kunnan vakaan toiminnan ja sen kehittämisen perusta. 9

10 Talouden kehitysnäkymät ja linjaukset määräävät hallinnon ja palvelujen kehitysmahdollisuuksien ja linjauksien laajuuden ja suunnan. Siirtymä- ja taantumakauden tavoitteina ja arviointikriteereinä pidetään seuraavaa: 1. Käyttömenojen kasvu on hallittua; Tavoitteena poistot kattava vuosikate keskipitkällä aikavälillä. 2. Vapautuvia virkoja tai tehtäviä ei automaattisesti täytetä; Niiden tarpeellisuutta on aina selvitettävä ja suunniteltava muita säästömahdollisuuksia, jos virat tai tehtävät ovat tarpeellisia. 3. Lisätulomahdollisuudet selvitetään ja laaditaan kiinteistöjen myyntiohjelma; Otetaan kuitenkin huomioon yhdistymissopimus. 4. Investointimenot kohdistetaan peruspalvelujen toimivuuden kannalta välttämättömiin investointeihin sekä elinkeinoelämän edellyttämiin tuottaviin investointeihin. 5. Suhteellinen velkaantuneisuus ei saa ylittää naapurikuntien tasoa. Vuosikate Kattaa poistoista 75 % vuonna Taloustoimi 2011 Velkaantuneisuus Enintään valtakunnan Taloustoimi keskiarvo ja alle naapurikuntien tason Tilikauden tulos Vähintään 0-tulos vuonna 2012 Taloustoimi Tehokkuuden lisääminen Toiminnan tehokkuutta parannetaan ottamalla käyttöön sähköiset työtavat ja toiminnan vaikuttavuuden arvioinnilla. Tehokkuutta parannetaan myös kehittämällä sekä käyttämällä prosesseja ja työmenetelmiä sekä nostamalla henkilökunnan ja luottamushenkilöiden tietoteknisiä valmiuksia. Henkilökunnan määrän lisääntymistä tarkastellaan kriittisesti. Tehostamalla toimintoja vähennetään paineita lisätä henkilöstömäärää. Päätöksentekoa nopeutetaan viemällä se lähelle toimintaa. Sähköiset Lisätään sähköisesti tehtäviä Hallintotoimi päätökset päätöksiä, vähennetään paperia Palvelujen saanti Luodaan palveluita verkkoon Hallintotoimi sähköisesti (hakemukset, anomukset) Prosessiorganisaati Prosessiorganisaatioon Keskukset 10

11 oon siirtyminen Henkilökunnan tietotekniset valmiudet Luottamushenkilöid en tietotekniset valmiudet Tilaaja-tuottaja-mal lin käytön lisäämisen mahdollisuudet Henkilökunnan määrä siirtymiseen liittyvät hankkeet on aloitettu mahdollisimman laaja-alaisena. 97 % hallitsee yleisimmät toimisto-ohjelmat, sekä henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon ohjelmat, sekä osaa käyttää intranettia Kaupunginvaltuuston ja hallituksen jäsenille on järjestetty mahdollisuus koulutukseen Tutkitaan missä toiminnoissa on mahdollista käyttää tilaaja-tuottaja mallia. Henkilökunnan määrä pyritään pitämään nykyisellä tasolla siten että palvelutaso säilyy tai paranee. Valtakunnan keskiarvo/1000 asukasta Henkilöstökulujen kasvun hillitseminen. Henkilöstöhallin to, keskukset Hallinto Keskukset Henkilöstöhallin to ja keskukset Hyvän työnantajakuvan kehittäminen Kunnan imago työnantajana on keskeinen menestystekijä ja uusi Loviisa kiinnittää huomiota työnantajapolitiikkaan. Yhdistymissopimuksen mukaan kaupungille laaditaan henkilöstöohjelma vuoden 2010 aikana. Henkilöstön työhyvinvointi Työhyvinvointi pysyy ennallaan tai kasvaa vuosina 2010 ja 2012 tehtävien kyselyiden mukaan Henkilöstötoimi Henkilöstöohjelmaja strategia Ohjelma laadittu joka sisältää rekrytoinnin ja oikeudenmukainen palkkaus -osuuden Avoimen ja luottamukseen perustuvan toimintakulttuurin luominen 11 Henkilöstötoimi Valmistelun ja päätöksenteon oikeellisuuteen luotetaan. Ammattijohdon ja luottamushenkilöiden roolit ovat selkeitä. Valtuusto johtaa kuntaa strategisesti ja hyväksyy suuntaviivat ja

12 painopistealueet, hallitus ja kaupunginjohtaja huolehtivat, että toimialat toteuttavat tavoitteita tehokkaalla tavalla. Onnistunut sisäinen viestintä Henkilöstökyselyn mukaan viestintä on vähintään keskitasoa. Keskukset Onnistunut ulkoinen viestintä ja yhteistyö Luottamushenkilöid en ja viranhaltijoiden roolit Onnistunut ja hyvä yhteistyö kolmannen sektorin kanssa Siirrytty strategiseen johtamiseen Hallintokuntien yhteistyön kehittäminen Keskukset Kaupunginjohta ja ja kaupunginhallit us Hallintorajat eivät saa olla esteenä kokonaisuuden kehittämiselle. Johtoryhmän ja yhteyshenkilöiden yhteistyö luo pohjan sitoutumiselle yhteisiin tavoitteisiin. Sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin Yli hallinnonrajojen menevät tiimit työstävät yhteisiä asioita Johtoryhmä Johtoryhmän yhteiset tavoitteet Sisäinen viestintä Johtoryhmätyöskentelyllä luodaan edellytykset kaupungin strategiselle työskentelylle. Strategiset tavoitteet on jalkautettu koko henkilökuntaan Kaupunginjohta ja Viestintäyksikk ö ja kehittämistoimi 12

UUDEN LOVIISAN SIIRTYMÄKAUDEN STRATEGIA

UUDEN LOVIISAN SIIRTYMÄKAUDEN STRATEGIA 16.6.2009 UUDEN LOVIISAN SIIRTYMÄKAUDEN 2010-2012 STRATEGIA 1. YLEISTÄ Uuden Loviisan valmistelun tavoitteena on strateginen lähestymistapa ja hyvän johtamisen mallin toteuttaminen. Lähestymistapa edellyttää

Lisätiedot

Lapinjärvi on elinvoimainen, turvallinen ja vetovoimainen asuinpaikka.

Lapinjärvi on elinvoimainen, turvallinen ja vetovoimainen asuinpaikka. 1 STRATEGIARUNKOJEN VERTAILU VISIOT: : Loviisa on dynaaminen ja aktiivisesti elinkeinojen edellytyksiä kehittävä merenrantakaupunki, jossa peruspalvelut tuotetaan lähellä asukasta aidosti kahdella kielellä

Lisätiedot

Elinvoimainen Ylivieska 2021

Elinvoimainen Ylivieska 2021 Elinvoimainen Ylivieska 2021 Elinvoimainen Ylivieska 2021- kaupunkistrategia Ylivieskan kaupunkistrategia perustuu Ylivieskan asemaan alueensa kasvavana keskuksena. Kaupunki edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017 Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017 Tilannekatsaus Johtokunta 26.4.2017 Arvot Strategian toteuttaminen perustuu Rovaniemen kaupungin yhteisiin arvoihin Osallisuus Luovuus Turvallisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 Kunnanhallitus 30.5.2011 91 LIITE 37 Valtuusto 13.6.2011 15 LIITE 18 MYRSKYLÄN KUNTA MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 JA STRATEGIA VISION TOTEUTUMISEKSI Kunnan visio 2020 Myrskylä on viihtyisä asuinkunta kohtuullisten

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

ORIMATTILA. Kaupunkistrategia

ORIMATTILA. Kaupunkistrategia ORIMATTILA Kaupunkistrategia 2020 Kaupunginvaltuusto 7.6.2011 Kaupunginvaltuusto 18. - 19.11.2011 Kaupunginvaltuusto 20.2.2012 Strategiatyöryhmä 20.5.2013 Kaupunginhallitus 27.5.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN SELVITYS TIEDOTUSTILAISUUS 29.8.2013 Selvityksen avulla halutaan arvioida Porvoon kaupungin

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari katse kohti tulevaisuutta 11.5.2006 Tampere Veli-Matti Kanerva, kehityspäällikkö Kasvatus- ja

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1 Strategiaseminaari 27.6.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki Strategiset ohjelmat Vetovoima ja kasvu Osaaminen ja hyvinvointi Toimiva kaupunkiympäristö

Lisätiedot

Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma 2008

Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma 2008 Hausjärven kunta ohjelma 2008 Ehdotus 2.12.2008, hyväksyminen: Kvalt 16.12.2008 104 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...2 1.1 MAAPOLITIIKAN YLEISET MÄÄRITELMÄT... 2 1.1.1 Maapolitiikka... 2 1.1.2 Maankäyttöpolitiikka...

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Mistä kunnan elinvoima rakentuu? Kaavoitus

Mistä kunnan elinvoima rakentuu? Kaavoitus Mistä kunnan elinvoima rakentuu? Kaavoitus Talous Maankäyttö Kuntaliitto tiedottaa 10.12.2015 Elinkeinopolitiikka 1 600 kuntien päättäjää vastasi kyselyyn: Kunnan elinvoima rakentuu toimivasta kaavoituksesta

Lisätiedot

Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä klo Kunnanjohtaja Pekka Määttänen

Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä klo Kunnanjohtaja Pekka Määttänen Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä 11.4.2017 klo 18.00 Kunnanjohtaja Pekka Määttänen Kuntastrategia on kunnan toiminnan punainen lanka, tie kohti haluttua tulevaisuutta Uuden kuntalain

Lisätiedot

- Committed to Excellence

- Committed to Excellence Turun kehittämismallin 1.5.17 kulmakivet Sari Hannila, kehittämispäällikkö - Committed to Excellence Kesäkuu 17 Sari Hannila, kehittämispäällikkö Taustalla strategia ja visio Suomen Turku on kiinnostava

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut

Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut Kaikkien työpanosta tarvitaan yhteistyötä ja vastuullisuutta rakennetyöttömyyden nujertamiseksi Avauspuheenvuoro

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka MALPE 1 Tehtäväalueen kuvaus ja määrittelyt Ryhmän selvitysalueeseen kuuluivat seuraavat: kaavoitus, maapolitiikka ja maaomaisuus, maankäyttö, liikenneverkko ja

Lisätiedot

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Ohittamaton Keminmaa elinvoimaa ja luonnetta

Ohittamaton Keminmaa elinvoimaa ja luonnetta Ohittamaton Keminmaa elinvoimaa ja luonnetta Strategian aikajänne on valtuustokausi + vuosi Keminmaan kunta 2018 Strategian osa-alueet: 1. Talouden oikaisuliike 2. Kuntarakenne ja sote uudistus 3. Kunnan

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA 1. Keravan kaupungin visio KERAVA ON METROPOLIALUEEN KÄRJESSÄ KULKEVA, VETO-VOIMAINEN, ROHKEA, MENESTYVÄ JA UUTTA LUOVA KAUPUNKI, JOSSA PALVELUT JA LUONTO OVAT JOKAISTA LÄHELLÄ Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI,

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI / VALT.SEMINAARIT ,

KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI / VALT.SEMINAARIT , KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI 2017-2025 / VALT.SEMINAARIT 24.8.17, 5.9.17 MISSIO (MIKÄ ON KUNNAN TEHTÄVÄ? MIKSI OLEMME TÄÄLLÄ?) Kuntalaki 410/2015 Kuntalain mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio

Uuden sukupolven organisaatio Uuden sukupolven organisaatio Kaupunkiorganisaation palvelujen järjestämistason perusrakenne ja luottamushenkilöorganisaation toimielinrakenne Organisaatiotoimikunta 30.08.2010 Muutosjohtaja Risto Kortelainen

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.5. 1 JOHDANTO Henkilöstöohjelmalla tuetaan Kokkolan kaupunkistrategian toteuttamista. Henkilöstöohjelmalla tuodaan näkyväksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen

Lisätiedot

Salon kaupungin yleiskaavallinen ohjelma

Salon kaupungin yleiskaavallinen ohjelma Salon kaupungin yleiskaavallinen ohjelma maankäytön rakennemalli 2030 1 Johdanto Yleiskaavallisen ohjelman tarkoituksena on luoda Salon kaupungin maankäytön pitkän aikavälin suuntaviivat tarkemman suunnittelun

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunginvaltuuston talous ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Valiokuntamalli. Antti Ollikainen Hallituksen puheenjohtaja

Valiokuntamalli. Antti Ollikainen Hallituksen puheenjohtaja Valiokuntamalli Antti Ollikainen Hallituksen puheenjohtaja Kempele Oulu 193 000 Hailuoto 1 000 Kempele 16 800 Lumijoki 2 100 Liminka Tyrnävä 6 600 9 500 Muhos 9 000 VALTUUSTON TIIMITYÖSKENTELY KEMPELEESSÄ

Lisätiedot

1. Lieksan kaupunki, edustajanaan kaupunginhallitus (jäljempänä kaupunki) 2. kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen (jäljempänä kaupunginjohtaja)

1. Lieksan kaupunki, edustajanaan kaupunginhallitus (jäljempänä kaupunki) 2. kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen (jäljempänä kaupunginjohtaja) JOHTAJASOPIMUS Lieksan kaupunki ja kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen sopivat tällä johtajasopimuksella kaupunginjohtajan avaintehtävistä, työn painopistealueista, niiden arvioinnista ja tarkastamisesta,

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA

KUNTASTRATEGIA KUNTASTRATEGIA 2017 2021 KUNTASTRATEGIA KUNNAN TOIMINNAN OHJENUORANA MERKITYS JA OHJAUSVAIKUTUS Kuntalain (410/2015) 37 :n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan

Lisätiedot

LOIMAAN JUTTU Strategian uudistaminen / päivitys Kh oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1

LOIMAAN JUTTU Strategian uudistaminen / päivitys Kh oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1 LOIMAAN JUTTU 2020 + Strategian uudistaminen / päivitys 2017- Kh 14.8.2017 oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1 Strategia-uudistaminen/päivitys 2017- Uusi valtuustokausi 1.6.2017 2020 Sote-uudistus

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Iisalmen kaupunkistrategia Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Kaupunginhallitus 27.11.2017 Kaupunginvaltuusto 4.12.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki VETOVOIMA JA KASVU TOIMIVA KAUPUNKIYMPÄRISTÖ JA RAKENTAMINEN Strategiset

Lisätiedot

joensuun kaupunkistrategia

joensuun kaupunkistrategia Kantavat Siivet joensuun kaupunkistrategia Kantavat Siivet Joensuu on rohkeasti muutoksia hyödyntävä osaamisen ja elämysten kaupunki, jossa on hyvä elää. VISIO 2015 muutoksia hyödyntävä kaupunki Rakennemuutos,

Lisätiedot

Aluevastaava. Rooli. Tehtäviä

Aluevastaava. Rooli. Tehtäviä Aluevastaava Tehtäviä Alueella järjestettävien palvelujen koordinointi. Yhteyshenkilö paikkakunnan tärkeimpien yritysten ja yhteisöjen sekä uuden kunnan organisaation välillä, tarpeiden ja mielipiteiden

Lisätiedot

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA 1 2 Hallitusohjelman tarkoitus ja merkitys Pirkkalan pormestarimalliin kuuluu toimintatapa, jossa uusi pormestari ryhtyy heti valintansa jälkeen kokoamaan hallitusohjelmaa.

Lisätiedot

Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja

Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja elinkeinoelämässä on vahva usko tulevaisuuteen. Johdanto Ylitornion

Lisätiedot

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 TIEDOTUSTILAISUUS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 LUONNOS Ohjelmaa valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä Henkilöstö Asukkaat Asiantuntijaraadit

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu :45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet

Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu :45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu 30.06.2016 15:45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Hallitus 19 8 5 Yhteensä 19 8 5 Vastausprosentti 42.1 Lopettaneet 26.3 Kesken jättäneet

Lisätiedot

Ennakoiva strategia. Tulevaisuus- näkymät. Suunniteltu tulevaisuus. Nykytila. Mennyt

Ennakoiva strategia. Tulevaisuus- näkymät. Suunniteltu tulevaisuus. Nykytila. Mennyt ENNAKOIVA STRATEGIA Ennakoiva strategia Mennyt Nykytila Suunniteltu tulevaisuus Tulevaisuus- näkymät Strategialinjaukset Ennakoiva strategia Suunniteltu tulevaisuus Palvelut Henkilöstö Yleiset ja toimialakohtaiset

Lisätiedot

Mika Tenhunen Elinkeinokoordinaattori Sodankyläntie Pelkosenniemi

Mika Tenhunen Elinkeinokoordinaattori Sodankyläntie Pelkosenniemi Mika Tenhunen Elinkeinokoordinaattori Sodankyläntie 1 98500 Pelkosenniemi www.pelkosenniemi.fi ELINKEINOELÄMÄN KEHITTÄMINEN Kuntatason strategiat ja ohjaus www.pelkosenniemi.fi Elinkeinoelämän kehittäminen

Lisätiedot

Leppävirran kuntastrategia 2010. Kunnanhallitus 20.2.2006

Leppävirran kuntastrategia 2010. Kunnanhallitus 20.2.2006 Leppävirran kuntastrategia 2010 Kunnanhallitus 20.2.2006 Sisältö VISIO TOIMINTA-AJATUS PÄÄSTRATEGIA Strategiat ELINKEINO ASUINKUNTA PALVELU HENKILÖSTÖ TALOUS VISIO Leppävirran kunta tarjoaa kasvavalle

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Luonnos Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Ympäristöterveyslautakunta Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Strategiset päämäärät Kriittiset

Lisätiedot

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT MULTIA 2020 STRATEGIAKARTTA Multian kunnan - - MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT Käytännön toimenpiteet on kirjoitettu toimialojen tuloskortteihin Kunnanvaltuusto 11/2011 MULTIA Kuntaparikunta Jyvässeudulla

Lisätiedot

Maakuntahallituksen työn arviointilomake

Maakuntahallituksen työn arviointilomake Mh 10.11.2008, Liite nro: 1 Maakuntahallituksen työn arviointilomake Henkilökohtainen arviointi hallitustyöskentelystä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Ympyröikää mielestänne sopivin vastausvaihtoehto.

Lisätiedot

Mustasaaren strategia Toimintasuunnitelma Tavoitteena laatu

Mustasaaren strategia Toimintasuunnitelma Tavoitteena laatu www.mustasaari.fi Mustasaaren strategia Toimintasuunnitelma 2011 2015 Tavoitteena laatu Hyväksytty kunnanvaltuustossa 11.11.2010 Kunnan visio Mustasaari vetovoimainen ja tulevaisuuteen luottava kunta tarjoaa

Lisätiedot

S U O M E N H I P P O S Strategia

S U O M E N H I P P O S Strategia S U O M E N H I P P O S Strategia 2018 2020 Missio Nykyaikainen ja kehittyvä Kasvavan hevosalan asiakaslähtöinen tuki- ja palveluorganisaatio Visio Hyvinvoiva hevonen keskiössä Suomen Hippos on yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS

LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS 21.11.2013 Lapin pääkaupunki ja Joulupukin virallinen kotikaupunki 21.11.2013 Matkailufaktoja

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTASTRATEGIA

LAPINJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 1 LAPINJÄRVEN KUNTASTRATEGIA Kuntastrategia on ylin kunnan toimintaa ohjaava asiakirja, se sisältää valtuuston keskeiset linjaukset halutusta tulevaisuuden tilasta kattaen valtuustokauden 2013 2016. Kuntastrategia

Lisätiedot

Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa

Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa Liite 2 Yksityisen sektorin työnantajaedunvalvontaa Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa AVAINTAn missio AVAINTA toimii kuntaomisteisten yritysten ja yhteisöjen työnantajaedunvalvojana

Lisätiedot

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Jarkko Majava FCG Koulutus Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 Uusi kuntalaki on tullut voimaan 1.5.2015 Suuri osa lain säännöksistä

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi Tekninen lautakunta 258 06.08.2014 Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi 859/00.04.00/2014 TEKLA 258 Valmistelija/lisätiedot: kaupungingeodeetti Kari Hartikainen,

Lisätiedot

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025 n kunta Viestintäpolitiikka 2025 Kunnanhallitus 25.6.2012 Viestinnän tavoitteet Viestinnän tavoitteena on omalta osaltaan tukea kuntastrategiassa 2025 määritellyn tahtotilamme saavuttamista ja arvojemme

Lisätiedot

Strategiakortit 2016

Strategiakortit 2016 Kh 30.11.2015 325 Liite kh nro 2 Ptktark. UTAJÄRVEN KUNTA Strategiakortit 2016 LIITE Väritunnisteet: Etenee suunnitellusti Viivästynyt Ei etene/keskeytynyt TALOUS Päämäärä: Kuntatalous on vakaa Kriittiset

Lisätiedot

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia Liite 1, LTK 6/2010 Potilas Vetovoimaisuus - julkinen kuva -ympäristö Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Hoitaminen Asiointi ja viestintä - sähköinen asiointi

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN MAL-TYÖSKENTELY JATKOSSA DET PRAKTISKA MBT-ARBETET I FORTSÄTTNINGEN. Henrik Sandström

KÄYTÄNNÖN MAL-TYÖSKENTELY JATKOSSA DET PRAKTISKA MBT-ARBETET I FORTSÄTTNINGEN. Henrik Sandström KÄYTÄNNÖN MAL-TYÖSKENTELY JATKOSSA DET PRAKTISKA MBT-ARBETET I FORTSÄTTNINGEN Henrik Sandström TÄHÄNASTINEN PROSESSI Kaikki kunnat ovat hyväksyneet suunnitelman Suhteellisen hyvä julkisuus Hyvä vastaanotto

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki KAUPUNKIKEHITYSOHJELMA 1 Kaupunkikehitysohjelman lähtökohdat Strateginen

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Strategian tiivistys Kaupunginhallitus

Strategian tiivistys Kaupunginhallitus Strategian tiivistys Kaupunginhallitus 21.3. Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää. Lappeenrantalaiset kehittävät aktiivisesti yritysystävällistä yliopisto-

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013

Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013 Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013 Strategiatyöryhmä 18.2.2013 HUOM! Tämän toimintasuunnitelman on tarkoitus kuvata strategiatyöryhmän työtä ja tavoitteita, ei vielä itse strategiaprosessin yksityiskohtia.

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelujen organisaatio 1.1.2013

Hyvinvointipalvelujen organisaatio 1.1.2013 Hyvinvointipalvelujen organisaatio 1.1.2013 Kaupunginhallitus 12.12.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Annikki Niiranen 1 Hyvinvointipalvelujen organisaatiouudistus 1. 2011-08-19 Laajennettu jory ; muutosvisio

Lisätiedot

Rantaväylän tulevaisuus puntarissa. Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin

Rantaväylän tulevaisuus puntarissa. Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin Rantaväylän tulevaisuus puntarissa Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin Valtakunnan päätieverkkoon kuuluva valtatie 4 kulkee Vaajakoskelta Tikkakoskelle. Jyväskylässä

Lisätiedot

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3.

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Henkilökunnan kommentit toimintamallin uudistamisen tavoitteisiin ja muihin päälinjauksiin Loorassa e-lomake

Lisätiedot

Valtuusto 12.12.2013 Kunnanhallitus 28.11.2013. Strategiakortit 2013 LIITE 1

Valtuusto 12.12.2013 Kunnanhallitus 28.11.2013. Strategiakortit 2013 LIITE 1 Valtuusto 12.12.2013 Kunnanhallitus 28.11.2013 Strategiakortit 2013 LIITE 1 TALOUS Kuntatalous on vakaa Kriittiset menestystekijät Toiminta suunnitelmallista ja pitkäjänteistä - Laaditaan taloudellisesti

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

KERAVA ONNELLINEN JA HYVÄNMAKUINEN KAUPUNKI Elinkeino-ohjelma

KERAVA ONNELLINEN JA HYVÄNMAKUINEN KAUPUNKI Elinkeino-ohjelma KERAVA ONNELLINEN JA HYVÄNMAKUINEN KAUPUNKI Elinkeino-ohjelma SISÄLTÖ Visio & Missio... Elinkeino-ohjelman tavoitteet... Vahvuudet... Painopistealueet... Keskustan kehittäminen Keravasta seudullinen kaupankeskus...

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA SWOT-ANALYYSI VAHVUUDET Sijainti ja yhteydet Viihtyisä asuin- ja elinympäristö Asumisen ja asuinympäristön monipuoliset vaihtoehdot Vahva kulttuuriperintö Nopea reagointi Päätöksentekokyky

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt..2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 1.5.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisesti

Lisätiedot

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI RAAHEN OPETUSTOIMI Opetustoimen Strategia 2015 Op.ltk. 14.09.2011 131 Sisällysluettelo 1. Opetustoimen keskeiset menestystekijät 3 2. Opetustoimen toimintaa ohjaavat periaatteet

Lisätiedot

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI suvaitsevaisuus rohkeus oikeudenmukaisuus vastuullisuus MAAILMANKANSALAINEN aktiivisuus terve itsetunto avoimuus muutosvalmius RAAHEN OPETUSTOIMI Kansainvälisyysstrategia

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Kohtuuhintaiseen metropoliasumiseen. Espoon kaupunkisuunnittelukeskus Torsti Hokkanen 12.2.2013

Kohtuuhintaiseen metropoliasumiseen. Espoon kaupunkisuunnittelukeskus Torsti Hokkanen 12.2.2013 Kohtuuhintaiseen metropoliasumiseen Espoon kaupunkisuunnittelukeskus Torsti Hokkanen Esityksen sisältö Hieman asuntotuotannon ja kaavoituksen volyymeistä Espoossa Asuntotuotannon kriittiset tekijät maankäytön

Lisätiedot

2. HEINÄVEDEN KUNNAN STRATEGIA 2.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI

2. HEINÄVEDEN KUNNAN STRATEGIA 2.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI 2. HEINÄVEDEN KUNNAN STRATEGIA 2.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI Toimintaympäristön analyysi muodostaa kuntastrategian lähtökohdan. Valmisteluun osallistuneet tunnistivat kuntaorganisaation sisäiset vahvuudet

Lisätiedot

KUNTALIITOKSEN TAVOITTEENA LISÄÄ ELINVOIMAA - ONNISTUUKO JYVÄSKYLÄSSÄ? Kaupunginjohtaja Markku Andersson 30.08.2012

KUNTALIITOKSEN TAVOITTEENA LISÄÄ ELINVOIMAA - ONNISTUUKO JYVÄSKYLÄSSÄ? Kaupunginjohtaja Markku Andersson 30.08.2012 KUNTALIITOKSEN TAVOITTEENA LISÄÄ ELINVOIMAA - ONNISTUUKO JYVÄSKYLÄSSÄ? Kaupunginjohtaja Markku Andersson 30.08.2012 UUSI JYVÄSKYLÄ 2009 ASUKKAITA 130 000 MAAPINTA-ALA 106 km2 1172 km2 UURAINEN LAUKAA HANKASALMI

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen Staran strategia 2011-2012 - onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät 31.10. - 1.11.2011 Timo Martiskainen Toiminta-ajatus Tuotamme rakennusalan, ympäristönhoidon

Lisätiedot

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Liikenneväyliä ja yleisiä alueita koskeva mittariprojekti Päijät-Hämeen kunnissa PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PAKETTI Kuntien palvelurakenteiden kehittämisprojekti

Lisätiedot

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät 2014 Pori 28.8.2014 Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen

Kuntajohtajapäivät 2014 Pori 28.8.2014 Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen Kuntajohtajapäivät 2014 Pori 28.8.2014 Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen Lähtökohdat YHTEISÖVERON TUOTTO OULUSSA VUONNA 2001 115 M VUONNA 2013 30 M Lähtökohdat - viiden kunnan kuntaliitos

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: toiminnot Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön

Lisätiedot

Imatra 2030 strategia Avaintavoitteet valtuustokaudelle v. 2013-2016

Imatra 2030 strategia Avaintavoitteet valtuustokaudelle v. 2013-2016 Imatra 2030 strategia Avaintavoitteet valtuustokaudelle v. 2013-2016 Sisällysluettelo Toiminta-ajatus - Elinvoimainen Imatra 3 Imatra 2030 visio - Hyvinvoinnin ja yrittämisen rajakaupunki 3 Imatra 2030

Lisätiedot

Menestyvä kunta osaava kunta = yhteistyön kunta. Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HTT 15.1.2014

Menestyvä kunta osaava kunta = yhteistyön kunta. Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HTT 15.1.2014 Menestyvä kunta osaava kunta = yhteistyön kunta Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HTT 15.1.2014 1 Edunvalvonta Kehittäminen Palvelut Oma esittelyni Kuntaliiton tutkimus- ja kehitysjohtaja Tampereen

Lisätiedot

Henkilöstökyselyn tulokset

Henkilöstökyselyn tulokset Henkilöstökyselyn tulokset 18.12.2017 Kyselyn toteuttaminen Vastauksia 616/1800 = 34 % Kyselyaika: 26.10 13.11.2017 Sivistyspalveluiden ja sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstö suurimmat vastaajaryhmät

Lisätiedot

Mikä on paras väline aiesopimusten toteuttamiseen? Matti Vatilo, ympäristöministeriö MAL-verkosto

Mikä on paras väline aiesopimusten toteuttamiseen? Matti Vatilo, ympäristöministeriö MAL-verkosto Mikä on paras väline aiesopimusten toteuttamiseen? Matti Vatilo, ympäristöministeriö MAL-verkosto 24.10.2012 MAL-aiesopimusmenettelyn poliittinen viitekehys Hallitusohjelmassa mm.: Jatketaan valtion ja

Lisätiedot

HLJ 2011:n Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen (MARA) päätulokset

HLJ 2011:n Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen (MARA) päätulokset HLJ 2011:n Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen (MARA) päätulokset 22.3.2010 Tavoitetila ja -verkko Perustuu laajaan asiantuntijakäsittelyyn ja innovatiiviseen mallinnusprosessiin Käyty läpi seudulla

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIAN TEHTÄVÄ JA RAKENNE Loviisan kaupunkistrategia

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIAN TEHTÄVÄ JA RAKENNE Loviisan kaupunkistrategia 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIAN TEHTÄVÄ JA RAKENNE 2020 20.04.2012 Loviisan kaupunkistrategia Kaupunkistrategia on ylin kaupungin toimintaa ohjaava asiakirja, se sisältää valtuuston keskeiset linjaukset

Lisätiedot