ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee sähkö- ja elektroniikkaromun käsittelyä, Heinola

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee sähkö- ja elektroniikkaromun käsittelyä, Heinola"

Transkriptio

1 Etelä-Suomi Päätös Nro 48/2011/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee sähkö- ja elektroniikkaromun käsittelyä, Heinola ILMOITUKSEN TEKIJÄ Heinolan Työkeskus Oy Kiipijäntie HEINOLA TOIMINNAN SIJAINTI Laitos sijaitsee Heinolan kaupungissa kiinteistöllä RN:o , osoitteessa Reumantie 4, HEINOLA. ASIAN VIREILLETULO Ilmoitus on tullut vireille Etelä-Suomen aluehallintovirastossa TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS Ympäristönsuojelulaki 30 3 momentti ja 61 TOIMIVALTAINEN LUPAVIRANOMAINEN Ympäristönsuojelulaki 61 Ympäristönsuojeluasetus 5 1 momentin kohta 13 g TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Toiminnalla ei ole ympäristönsuojeluun liittyviä lupia. Kiinteistö sijaitsee teollisuusrakennusten korttelialueella (kaavamerkintä TT-3), jonka tonteille saa rakentaa teollista toimintaa palvelevia ja niihin liittyviä sosiaalisia tiloja sekä tarpeellisia toimisto- ja näyttelyhuoneistoja ja ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh fax YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE Helsingin toimipaikka Ratapihantie 9, Helsinki PL 115, Helsinki fax

2 enintään kolme asuntoa paikalla alituisesti välttämätöntä henkilökuntaa varten. Alueelle saa rakentaa teollisuus- ja varastorakennuksia. Rakennusten etäisyys tontin rajoista tulee olla yhtä suuri kuin rakennuksen korkeus, kuitenkin vähintään 6 m, paitsi palovaaralliset rakennukset vähintään 15 m. Tonteille on järjestettävä vähintään yksi autopaikka kutakin asuntoa ja teollisuustilan 250 kerrosneliömetriä kohti. 2 LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA Laitos sijaitsee Heinolassa, Asemantauksen kaupunginosassa, Heinolan keskustasta noin kilometrin etäisyydellä koilliseen. Kiinteistön länsipuolella on urheilupuisto ja eteläpuolella rautatieasema. Koillispuolella on pienteollisuushalleja. Työkeskus on vuokralla kyseisessä kiinteistössä. Tontilla olevien rakennusten pinta-ala yhteensä m 2, josta Työkeskuksen käyttöön tuleva työpajatila on noin 400 m 2. Tontin pinta-ala on m 2 TOIMINNAN KUVAUS Heinolan Työkeskus Oy on Heinolan kaupungin omistama, vuoden 1992 alusta lähtien toiminut kunnallinen osakeyhtiö, jonka toimialana on yhtiöjärjestyksen mukaisesti harjoittaa muun muassa puusepän- ja pesula-alan teollista toimintaa, sekä palvelutoimintaa järjestämällä sosiaalihuollon työtoimintaa kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille, työpaikkoja vajaakuntoisille ja pitkäaikaistyöttömille työntekijöille, päivätoimintaa vaikeasti kehitysvammaisille sekä erityislasten iltapäivätoimintaa. Käytettävät ja käsiteltävät raaka-aineet ja toiminnasta aiheutuvat päästöt Kyseessä on uuden, kokeellisen toiminnan käynnistys teollisena alihankintayhteistyönä. Kuusakoski Oy toimittaa esikäsitellyn sähkö- ja elektroniikkaromun Työkeskuksen vuokraamiin työtiloihin Heinolassa. Esikäsitellyn romun osalta rajaus on tehty tiukasti koskemaan ainoastaan tietokoneen keskusyksiköitä. Raaka-aine toimitetaan Työkeskukselle, missä se varastoidaan lukittaviin sisätiloihin. Romu käsitellään ja jaotellaan käsityönä, jonka jälkeen kaikki puretut jakeet Kuusakoski Oy noutaa takaisin tehtaalleen. Käsittelyssä irrotettavat tietokoneen peltikuoret varastoidaan työtilojen ulkopuolella olevalle avolavalle, jonka Kuusakoski Oy säännöllisesti tyhjentää. Heinolan työkeskus Oy vastaa alihankkijan ominaisuudessa Kuusakoski Oy:n määrittämien työohjeiden, työnlaadun yms. noudattamisesta sekä Työkeskus Oy:n työnjohdon koulutuksesta. Koeluonteisen toiminnan tarkoituksena on lisäksi testata, minkälaista kierrätykseen liittyvää romua työkeskuksen kaltainen työpajatoimija voi ja pystyy käsittelemään ottaen huomioon muun muassa henkilöstö ja työntekijäkysymykset, tilat, laitteet jne. Kokeellisen toiminnan tavoitteena on va-

3 kinaistaa tämä ympäristön kuormitusta säästävä toiminta osaksi Työkeskus Oy:n pysyvää kestävän kehityksen toimintaa. Hakija katsoo, että esikäsitellyn sähkö- ja elektroniikkaromun (tietokoneen keskusyksiköt) käsittelystä ei aiheudu minkäänlaisia päästöjä ympäristöön. Kaikessa toiminnassa otetaan huomioon ympäristönsuojelulain ja asetuksen mukaiset ympäristönsuojeluun liittyvät näkökulmat ja vaatimukset. Koetoiminta on suunniteltu aloitettavaksi ja sen kestoaika on 12 kuukautta. Jakeiden varastointi- ja vastaanottomäärät koetoiminta-aikana Sähkö- ja elektroniikkaromun vastaanottomäärä koetoiminta-aikana on noin 20 tonnia/kuukausi. Lajiteltujen jätejakeiden varastointimäärät alueella ovat korkeintaan, tonnia: -piirikortit 450 kg -virtalähteet 600 kg -kovalevyt 200 kg -levyasemat 500 kg -muovi 400 kg -metalli kg Purkamattomien/käsittelemättömien jakeiden varastointimäärät alueella ovat korkeintaan kg: 3 ILMOITUKSEN KÄSITTELY Lausunnot Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on ilmoittanut, että ei anna asiasta lausuntoa. Heinolan ympäristöviranomainen on ilmoittanut, että ei anna asiasta lausuntoa. Ilmoituksen tekijän kuuleminen ja vastine Lausuntoja koskeva kuuleminen ei ole ollut tarpeen. ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU Etelä-Suomen aluehallintovirasto hyväksyy Heinolan Työkeskus Oy:n ilmoituksen, joka koskee koeluonteista toimintaa Heinolassa, osoitteessa Reumantie 4. Toimintaa on harjoitettava ilmoituksen mukaisesti ja seuraavia määräyksiä noudattaen:

4 4 Koetoiminnan ajankohta ja laajuus 1. Laitoksella saa vastaanottaa ja käsitellä koetoimintana maksimissaan noin 240 tonnia ilmoituksen mukaisia kierrätettäviä jätejakeita (tietokoneiden keskusyksiköitä). Koetoiminnan aikana alueella voidaan kerrallaan varastoida samanaikaisesti maksimissaan yhteensä noin 5 tonnia purkamattomia ja 5 tonnia purettuja koetoimintaan liittyviä jätemateriaaleja. (YSL 42, JäteL 6 ja JäteA 8 ) Ympäristöhaittojen ehkäiseminen 2. Koetoiminta on toteutettava siten, etteivät koetoiminnasta aiheutuvat päästöt ilmaan, maaperään tai vesiin tai muu syy aiheuta joko välittömästi tai välillisesti vaaraa tai haittaa terveydelle, ympäristölle tai muuta ympäristön vahingollista muuttumista, ympäristön roskaantumista, yleistä viihtyisyyden alenemista tai muuta näihin verrattavaa haittaa. Toiminnanharjoittajan on tarvittaessa selvitettävä ympäristövaikutukset ja ryhdyttävä haitallisten ympäristövaikutusten ehkäisemiseksi tai poistamiseksi Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen edellyttämiin toimiin, joista päätetään erikseen. (YSL 7, 8, 42, 55, 84, JäteL 6, 19 ja NaapL 17 ) 3. Koetoiminnassa käytettävien laitteistojen kuntoa tulee tarkkailla säännöllisesti ja tarvittaessa tulee ryhtyä viipymättä korjaustoimenpiteisiin. (YSL 7, 8, 42, JäteL 6 ja JäteA 8 ) 4. Laitosten asianmukaista hoitoa, käyttöä ja toiminnan tarkkailua varten on oltava nimettynä vastuuhenkilö, jonka nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Heinolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Mikäli vastaavan hoitajan nimi ja/tai yhteystiedot muuttuvat, on muutoksesta ilmoitettava edellä mainituille viranomaisille. Vastaava hoitaja on tehtäviensä mukaisesti vastuussa myös koetoiminnasta mahdollisesti aiheutuvien haittojen ennaltaehkäisystä ja torjunnasta sekä asianmukaisista toimenpiteistä poikkeustilanteissa. (YSL 42, 45 ja JäteA 10 ) 5. Laitoksessa on sen aukioloaikana oltava valvoja, joka tarkastaa saapuvan jäte-erän ja sitä koskevat asiakirjat sekä osoittaa sille sijoituspaikan. Laitokselle ei saa vastaanottaa muuta ongelmajätettä kuin tietokoneiden keskusyksiköitä. Mikäli laitokseen tuodaan jätteitä, joiden vastaanotto laitokseen on kielletty, on jäte viipymättä toimitettava käsittelylaitokseen tai paikkaan, jonka voimassa olevassa ympäristöluvassa on ko. jätteen vastaanotto hyväksytty tai jäte on palautettava jätteen haltijalle. (JäteL 6, 15 ja JäteA 8 )

5 5 6. Laitokseen tulevat ja sieltä lähtevät jätteet ja kemikaalit on kuljetettava asianmukaisesti siten, että kuljetuksen, kuorman purkamisen tai varastoinnin aikana jätettä ei pääse leviämään ympäristöön. (YSL 42, JäteL 6, 9 ja JäteA 8 ) Jätteiden vastaanotto, varastointi ja käsittely 7. Jätteiden vastaanotto, käsittely ja varastointi tulee tehdä siten, ettei toiminnasta aiheudu ympäristön roskaantumista tai merkittävää pölyämistä. Käsitellyt ja käsittelemättömät jätejakeet tulee välivarastoida toisistaan erillään niin, etteivät ne sekoitu toisiinsa. Käsitellyt jätteet tulee toimittaa edelleen hyödynnettäviksi riittävän usein, jotta alueelle ei muodostu pysyviä välivarastokasoja. (JäteL 6 ja JäteA 8 ) 8. Ongelmajätteet on säilytettävä tiiviisti suljetuissa, kullekin ongelmajätetyypille tarkoitetuissa astioissa, säiliöissä tai pakkauksissa ja varastoitava katetussa ja lukitussa tilassa. (YSL 42, JäteL 6 ja JäteA 8 ) 9. Erilaatuisia ongelmajätteitä ei saa sekoittaa muihin jätteisiin. Ongelmajätteiden pakkauksissa on oltava jätteiden laatua ja vaarallisuutta osoittavat merkinnät. Ympäristöministeriön asetuksen (1129/2001) yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelossa ongelmajätteeksi luokiteltavan jätteen siirroista tulee olla valtioneuvoston päätöksen (659/1996) mukainen siirtoasiakirja. Siirtoasiakirja tai sen jäljennös on säilytettävä vähintään neljä vuotta. (JäteL 6, 15 ja VNp 659/1996) 10. Toiminnassa syntyvät jätteet on toimitettava asianmukaisen luvan omaavaan vastaanottopaikkaan. (JäteL 6 ja JäteA 8 ) Melu 11. Laitoksen toiminnasta aiheutuva melutaso eniten melulle altistuvissa kohteissa (asuinrakennukset, virkistysalueet) ulkona ei saa ylittää melun A- painotettua ekvivalenttitasoa 55 db päivällä (kello ) eikä 50 db yöllä (kello ). Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen lisätään 5 db ennen sen vertaamista sallittuun melutasoon. (YSL 5, 42, 46, 108 ja NaapL 17 ) Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet 12. Ympäristövahingon tapahtuessa tai ympäristövahingon vaaran uhatessa on toiminnanharjoittaja velvollinen ryhtymään viipymättä toimenpiteisiin vahinkojen torjumiseksi ja tapahtuman toistumisen estämiseksi. (YSL 62, 76 ja YSA 30 ) 13. Laitoksen toiminnan ja käytettävien laitteistojen vika- ja häiriötilanteiden syyt on selvitettävä ja viat korjattava viipymättä. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalta on laitoksella ja keräilykalustossa oltava saatavilla riittä-

6 västi ympäristövahinkojen torjuntalaitteita ja -tarvikkeita, kuten imeytysmateriaalia sekä alkusammutukseen tarvittavaa kalustoa. Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia, että laitoksen henkilöstö on perehtynyt torjuntalaitteiden ja -tarvikkeiden käyttöön. (YSL 5, 7, 8, 42, 62, 76, YSA 30, JäteL 6, 51 ja JäteA 8 ) 14. Tavanomaisesta toiminnasta poikkeavista tapahtumista ja onnettomuuksista on ilmoitettava viipymättä Heinolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Hämeen ELY-keskukselle. Toiminnanharjoittajan tulee laatia ja ylläpitää käyttöhenkilökunnalle ohjeisto ilmoitusmenettelystä. Päästöjä lisäävästä häiriötilanteesta tulee laatia poikkeamaraportti, josta ilmenee ainakin häiriön kesto, suoritetut toimenpiteet ja aiheutunut päästö. (YSL 62, 76, YSA 30 ja JäteL 51 ) Tarkkailu- ja raportointimääräykset 15. Koetoiminnasta tulee pitää kirjaa muun muassa vastaanotetun jätteen, prosesseissa käsitellyn jätteen määrästä ja laadusta sekä laitteiston toiminnasta ja siinä ilmenneistä häiriöistä. Koetoiminnasta on toimitettava väliraportti Hämeen ELY-keskukselle ja Heinolan kaupungin ympäristöviranomaiselle viimeistään mennessä. Koetoiminnan loppuraportti tulee toimittaa viimeistään kaksi kuukautta koetoiminnan päättymisen jälkeen edellä mainituille viranomaisille. Raportissa tulee esittää kootusti kirjanpidossa edellytetyt asiat sekä kuvaus koetoiminnassa käytettyjen menetelmien soveltuvuudesta kokeiltuun käsittely- ja kierrätystoimintaan ja syntyneiden materiaalien hyötykäyttöön ohjaamiseen. Lisäksi raportissa tulee esittää tulokset koetoiminnan aikana mahdollisesti tehdyistä päästömittauksista. (YSL 46, JäteL 51 ja 52 ) Vakuus 16. Toiminnanharjoittajan on asetettava koetoimintaa varten euron vakuus. Vakuus voidaan asettaa pankkitalletuksena, pankkitakauksena tai vastaavana muuna hyväksyttävänä vakuutena. Vakuusasiakirja on toimitettava Hämeen ELY-keskukselle viimeistään Hämeen ELYkeskus voi tarvittaessa tarkistaa vakuuden määrän. (YSL 42 ) 6 PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT Koeluonteiseen lyhytaikaiseen toimintaan, jonka tarkoituksena on hyödyntää tai käsitellä jätettä laitos- tai ammattimaisesti tällaisen toiminnan vaikutusten, käyttökelpoisuuden tai muun näihin rinnastettavan seikan selvittämiseksi, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toimivaltaiselle ympäristölupaviranomaiselle 30 vuorokautta ennen koeluonteisen toiminnan aloittamista. Etelä-Suomen aluehallintovirasto katsoo, että ilmoituksessa kuvattu koetoiminta voidaan toteuttaa ilmoituksen mukaisesti ja tässä päätöksessä annettuja määräyksiä noudattaen. Ilmoittajan esittämiä ja päätöksessä

7 edellytettyjä ympäristönsuojelutoimia ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä ympäristönsuojelu- ja jätelain velvoitteiden täyttämiseksi voidaan pitää riittävinä koetoiminnalle. Pysyvä toiminta edellyttää ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan, jota koskeva ympäristölupahakemus tulee toimittaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle riittävän ajoissa ennen vakinaisen toiminnan alkamista. Mikäli asia tulee ennen tämän päätöksen voimassaolon loppumista ratkaistuksi ympäristöluvassa, ympäristölupaa on tämän päätöksen estämättä noudatettava. 7 SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 4, 5, 30, 61, 64 Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 5, 24, 26, 27, 30 Jätelaki (1072/1993) 6, 51, 52 Jäteasetus (1390/1993) 8, 10 Valtioneuvoston asetus aluehallintoviraston maksuista (1145/2009) KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Tämän koeluonteista toimintaa koskevan ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on euroa. Lasku lähetetään erikseen myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta Joensuusta. Käsittelymaksu määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992) perusteella aluehallinnon maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen (1145/2009) mukaisesti. Asetuksen liitteen mukaan koeluonteisesta toiminnasta tehtävän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on euroa. PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös Heinolan Työkeskus Oy Kiipijäntie HEINOLA Jäljennös päätöksestä Heinolan kaupunki Heinolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen Hämeen ELY-keskus (sähköisesti) Suomen ympäristökeskus (sähköisesti) Ilmoittaminen ilmoitustaululla Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen ilmoitustaululla sekä kuulutetaan Heinolan kaupungin virallisella ilmoitustaululla.

8 8 MUUTOKSENHAKU Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Liite Valitusosoitus Tero Mäkinen Kari Ratilainen Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Tero Mäkinen. Asian on esitellyt ympäristöylitarkastaja Kari Ratilainen. KR/sv

9 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusaika Valitusoikeus Valituksen sisältö Valituksen liitteet LIITE Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, Vaasa, sähköposti - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla) Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta Valituksen toimittaminen hallinto-oikeudelle Vaasan hallinto-oikeuden yhteystiedot Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, VAASA postiosoite: PL 204, VAASA puhelin: (vaihde) telekopio: sähköposti: aukioloaika: klo Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 89 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen,

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2011/2 Dnro ESAVI/32/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2011 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 30 3 momentti ja 61. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojelulaki 61 Ympäristönsuojeluasetus 5 1 momentin kohta 13f)

Ympäristönsuojelulaki 30 3 momentti ja 61. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojelulaki 61 Ympäristönsuojeluasetus 5 1 momentin kohta 13f) Etelä-Suomi Päätös Nro 82/2012/1 Dnro ESAVI/69/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 30.4.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee autopaloittamosta

Lisätiedot

Päätös. Finnkoritus Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee käytettyjen asetyleenipullojen purkutoimintaa, Espoo

Päätös. Finnkoritus Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee käytettyjen asetyleenipullojen purkutoimintaa, Espoo Etelä-Suomi Päätös Nro 134/2011/1 Dnro ESAVI/128/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.11.2011 ASIA Finnkoritus Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee käytettyjen asetyleenipullojen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 30 :n 3 momentti ja 61

Ympäristönsuojelulaki 30 :n 3 momentti ja 61 Etelä-Suomi Päätös Nro 38/2010/1 Dnro ESAVI/620/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 13.10.2010 ASIA Componenta Pori Oy:n ympäristönsuojelulain 61 :n mukaista koeluonteista toimintaa koskeva ilmoitus

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentin kohta 4) Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f)

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentin kohta 4) Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f) Päätös Etelä-Suomi Nro 52/2013/1 Dnro ESAVI/85/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös MP-IT Computers Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Päätös. Päätös Malmin Valio-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Helsinki

Päätös. Päätös Malmin Valio-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Helsinki Etelä-Suomi Päätös Nro 46/2010/2 Dnro ESAVI/247/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.9.2010 ASIA Päätös Malmin Valio-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Päätös. Päätös Automaalaamo Jyrki Latvala Ky:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Forssa.

Päätös. Päätös Automaalaamo Jyrki Latvala Ky:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Forssa. Päätös Etelä-Suomi Nro 49/2013/1 Dnro ESAVI/271/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2013 ASIA Päätös Automaalaamo Jyrki Latvala Ky:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta

Lisätiedot

Päätös. Päätös Kiertokapula Oy:n Kapulan jätteidenkäsittelyalueen laitoskompostointitoimintaa

Päätös. Päätös Kiertokapula Oy:n Kapulan jätteidenkäsittelyalueen laitoskompostointitoimintaa Päätös Etelä-Suomi Nro 142/2011/1 Dnro ESAVI/233/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.11.2011 ASIA Päätös Kiertokapula Oy:n Kapulan jätteidenkäsittelyalueen laitoskompostointitoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

Päätös. Nro 71/2010/2 Dnro ESAVI/260/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010

Päätös. Nro 71/2010/2 Dnro ESAVI/260/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 Päätös Etelä-Suomi Nro 71/2010/2 Dnro ESAVI/260/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös Aktemus Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta.

Lisätiedot

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää Etelä-Suomi Päätös Nro 50/2010/2 Dnro ESAVI/249/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.9.2010 ASIA Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Turun tuotantoyksikkö Ilmarisenkatu 11, 20520 Turku

Turun tuotantoyksikkö Ilmarisenkatu 11, 20520 Turku Etelä-Suomi Päätös Nro 26/2012/1 Dnro ESAVI/358/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee keräyspaperin ja -pahvin, muovin, alumiinitölkkien

Lisätiedot

Kyseessä on YSL 55 :n mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten

Kyseessä on YSL 55 :n mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 109/10/1 Dnro ISAVI/124/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 9.11.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 55 :n mukainen lupamääräysten tarkistaminen, Tmi Taito Heikkilän

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 184/2012/1. Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA. Jätteen vastaanottoa ja käsittelyä koskevan ympäristöluvan tarkistaminen, Vaasa

PÄÄTÖS. Nro 184/2012/1. Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA. Jätteen vastaanottoa ja käsittelyä koskevan ympäristöluvan tarkistaminen, Vaasa PÄÄTÖS Nro 184/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/498/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Jätteen vastaanottoa ja käsittelyä koskevan ympäristöluvan tarkistaminen, Vaasa Jupiter

Lisätiedot

Päätös. Porin Veden Pihlavan jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset, Pori

Päätös. Porin Veden Pihlavan jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset, Pori Päätös Etelä-Suomi Nro 66/2011/1 Dnro ESAVI/551/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2011 ASIA Porin Veden Pihlavan jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset, Pori

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Päätös Nro 53/2011/2 Dnro ESAVI/595/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 22.6.2011

Päätös Nro 53/2011/2 Dnro ESAVI/595/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 22.6.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2011/2 Dnro ESAVI/595/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 22.6.2011 ASIA Päätös PC-Net Oy:n sähkö- ja elektroniikkaromun ammattimaista käsittelyä harjoittavan tuotantolaitoksen

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Fortum Power and Heat Oy Kauttuan voimalaitos PL 105 27501 Kauttua. Fortum Power and Heat Oy, Kauttuan voimalaitos Tehtaantie 95 27500 Kauttua

Fortum Power and Heat Oy Kauttuan voimalaitos PL 105 27501 Kauttua. Fortum Power and Heat Oy, Kauttuan voimalaitos Tehtaantie 95 27500 Kauttua Etelä-Suomi Päätös Nro 219/2012/1 Dnro ESAVI/250/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee lentotuhkan

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61 Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 96/2010/1 Dnro LSSAVI/280/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koetoiminnasta, jossa otetaan

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee puupellettien polttoa Hanasaari B-voimalaitoksella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee puupellettien polttoa Hanasaari B-voimalaitoksella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 157/2012/1 Dnro ESAVI/197/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee puupellettien

Lisätiedot

Päätös autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Eura

Päätös autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Eura Etelä-Suomi Päätös Nro 195/2012/1 Dnro ESAVI/80/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.11.2012 ASIA Päätös autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille 29.12.2011.

Hakemus on tullut vireille 29.12.2011. Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 78/2013/1 Dnro ESAVI/322/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2013 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Lahden ajoneuvovarikon ja siirtokuormausaseman

Lisätiedot

Oy Harkka-Yhtiöt Ab:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee romuajoneuvojen vastaanottoa ja esikäsittelyä, Raisio.

Oy Harkka-Yhtiöt Ab:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee romuajoneuvojen vastaanottoa ja esikäsittelyä, Raisio. Etelä-Suomi Päätös Nro 15/2013/1 Dnro ESAVI/35/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 31.1.2013 ASIA Oy Harkka-Yhtiöt Ab:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee romuajoneuvojen

Lisätiedot

Päätös. Nro 37/2010/2 Dnro ESAVI/406/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 2.8.2010

Päätös. Nro 37/2010/2 Dnro ESAVI/406/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 2.8.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 37/2010/2 Dnro ESAVI/406/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.8.2010 ASIA Päätös Kaarinan Työttömät ry:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee sähkö-

Lisätiedot

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitettu hakemus 17.3.2010 annetun ympäristölupapäätöksen nro 7/2010/3

Lisätiedot

Oy Shell Ab:n Laajasalon polttonestevaraston toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset ja ympäristöluvan raukeaminen, Helsinki

Oy Shell Ab:n Laajasalon polttonestevaraston toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset ja ympäristöluvan raukeaminen, Helsinki Etelä-Suomi Päätös Nro 50/2011/1 Dnro ESAVI/144/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.7.2011 ASIA Oy Shell Ab:n Laajasalon polttonestevaraston toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset ja

Lisätiedot

Fortum Energiaratkaisut Oy PL 100 00048 Fortum. Nakkilan lämpölaitos, Lk 222 Suomisentie 11 29250 Nakkila. Ilmoitus on tullut vireille 6.3.2012.

Fortum Energiaratkaisut Oy PL 100 00048 Fortum. Nakkilan lämpölaitos, Lk 222 Suomisentie 11 29250 Nakkila. Ilmoitus on tullut vireille 6.3.2012. Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2012/1 Dnro ESAVI/62/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee kierrätyspuun

Lisätiedot

Toiminta sijaitsee Enonkosken kunnassa Muholan kylässä kiinteistöllä 46-414-10-8 osoitteessa Laukunkangas 200.

Toiminta sijaitsee Enonkosken kunnassa Muholan kylässä kiinteistöllä 46-414-10-8 osoitteessa Laukunkangas 200. Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 28/2013/1 Dnro ISAVI/111/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 10.4.2013 ASIA HAKIJA Autopurkamon ympäristöluvan tarkistaminen, Enonkoski J.V.Bussi-Group Oy Laukunkangas 200 58160

Lisätiedot

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku.

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku. Etelä-Suomi Päätös Nro 10/2012/1 Dnro ESAVI/307/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.1.2012 ASIA Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot