Bio-, elintarvike- ja kemiantekniikan erikoistumisopinnot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Bio-, elintarvike- ja kemiantekniikan erikoistumisopinnot"

Transkriptio

1 Bio-, elintarvike- ja kemiantekniikan erikoistumisopinnot Kehittämishankkeet Metropolia Ammattikorkeakoulu Erikoistumisopinnot / Tekniikka Laboratorio -Muuttuva työympäristö Kehittämishankejulkaisu kevät 2014

2 Alkusanat Muutaman vuoden laboratoriokentällä työskennelleillä AMK-tutkinnon suorittaneilla on ollut mahdollisuus suorittaa erikoistumisopintoina Laboratorio -Muuttuva työympäristö -opintokokonaisuus (30 op) Metropolia AMK:ssa. Ensimmäisen kerran opinnot toteutettiin lukuvuosina ja seuraavan kerran Molemmilla kerroilla opintoihin sisällytettiin hieman valinnaisuutta, joista yksi oli työpaikan tarpeisiin vastaava Kehittämishankeprojekti (6 op). Opintojakson tavoitteina oli kehittää opiskelijan viestintä- ja yhteistyötaitoja, syventää projektiin liittyvää ammatillista osaamista sekä kehittää opiskelijan ongelmaratkaisutaitoja ja kykyä vakuuttavasti perustella omia valintojaan ja näkemyksiään. Kehittämishankeideat syntyivät varsin helposti, ja niissä pystyttiin yhdistämään työpaikan tarpeet, opiskelijan mielenkiinnon kohteet sekä projektityöskentelyn periaatteet. Ideoinnin jälkeen opiskelija laati riskinarviointi- ja projektisuunnitelman aikataulutuksineen, mikä hyväksyttiin työpaikan lisäksi Metropolia AMK:ssa. Kokonaistyöaika rajattiin 6 op:n mukaiseen opiskelijatyömäärään (= 156 h). Opiskelijat toteuttivat projektit työpaikoillaan ja esittivät tulokset kirjallisesti projektiraportin ja suullisesti seminaariesityksen muodossa. Kehittämishankkeissa oli paneuduttu laboratoriolaadun parantamiseen (DNA-laboratorion käyttöturvallisuustiedotekansion päivitys; LC-MS/MS (Orbitrap Elite) toimintakansion kokoaminen ja Laboratorion laitekortiston siirtäminen Access-tietokannasta LIMS-järjestelmään), prosessien kehittämiseen (Katalyytin ylösskaalaus laboratoriomittakaavasta koetehdasmittakaavaan; Mitä vaatimuksia nykyaikaisen DNAsekvenssianalyysien menetelmät asettavat näytteille?), laitteen käyttöönottoon (Laboratorion hehkutusuunin hankkiminen, kvalifiointi ja laitekansion laatiminen; Vertailunäyte-linjan kvantitoinnin ja PCR:n automatisointi) sekä analyysimenetelmien kehittämiseen (Arseenin spesiaatio HPLC-ICP-MS- laitteistolla ja menetelmän validointi; Omnian -mittausohjelman käyttöönotto röntgenfluoresenssianalysaattorille (XRF)) liittyviin haasteisiin. Tähän julkaisuun on kerätty lukuvuonna toteutettujen kehittämishankkeiden tiivistelmät. Helsingissä Tiina Soininen, lehtori

3 Hokkanen, Elina Keskusrikospoliisi / Rikostekninen laboratorio DNA-laboratorion käyttöturvallisuustiedotekansion päivitys Auli Bengs, ryhmäpäällikkö (KRP) Tiina Soininen, lehtori (Metropolia) Tämän projekti tehtiin Keskusrikospoliisin rikostekniselle laboratoriolle, DNA-osastolle. Työn tarkoituksena oli päivittää DNA-osaston käyttöturvallisuustiedotekansio ajan tasalle. Projektin tavoitteena oli päivittää reagenssien käyttöturvallisuustiedotekansion asiakirjat uusimpiin versioihin. Samalla tarkastettaisiin kansion selkeys ja laitettaisiin käyttöturvallisuustiedotteet aakkosjärjestykseen. Uutena asiana pyrittiin tekemään sähköinen käyttöturvallisuustiedotekansio (tiedosto), joka olisi avattavissa työntekijöiden toimesta laboratorion kaikilla tietokoneilla. Projektin ohella oli tarkoitus kartoittaa käytössä olevien reagenssien käyttötarkoitus ja karsia turhat kemikaalit hävitettäviin reagensseihin. Käyttöturvallisuustiedotteet haettiin kaikki uusiksi ilman, että tehtiin ristiinvertailua vanhan käyttöturvallisuustiedotekansion kanssa. Reagenssit oli DNA-osastolla listattu valmiiksi taulukkolaskentaohjelmaan, jonka mukaan kaikki käyttöturvallisuustiedotteet etsittiin sähköisesti kemikaaleja toimittavien yritysten internetsivuilta tai sähköpostikyselyillä. Käyttöturvallisuustiedotteet tallennettiin tietokoneen kovalevylle kansioon. Haasteena oli, jos haettavasta reagenssista puuttui joitain yksilöiviä tietoja, kuten esimerkiksi oikea tuotenumero. Lisätietoja ongelman selvittämiseksi kyseltiin puhelimitse ja sähköpostitse DNA-osaston työntekijöiltä. Kaikkien käyttöturvallisuustiedotteiden tallentamisen jälkeen tiedostot tulostettiin ja mapitettiin käyttöturvallisuustiedotekansioon. Lisäksi tehtiin ensimmäiselle sivulle sisällysluettelo, jossa oli kansion reagenssit aakkosjärjestyksessä ja myrkytystietokeskuksen puhelinnumero. Sähköinen kansio luovutettiin DNA-osaston työntekijälle, jotta tiedoston saisi laitettua kaikille työntekijöille nähtäväksi. Projekti onnistui hyvin, sillä käyttöturvallisuustiedotekansio saatiin päivitettyä ja sähköinen tiedostokansio luotua. Projektissa jäi tekemättä reagenssien käyttökartoitus, koska siihen ei ollut tarpeeksi resursseja. Kaikkien reagenssien käyttötarkoituksen selvittäminen olisi syönyt jo ennestään niukkoja laboratoriotyöntekijöiden resursseja entisestään, joten tästä luovuttiin. Kemikaaliluetteloa läpikäytäessä kuitenkin huomattiin joitain yksittäisiä reagensseja, joita ei ole enää käytössä ja näiden käyttöturvallisuustiedotteita ei enää tarvittu. Tuon seikan perusteella vedettiin myös johtopäätös, että turhia kemikaaleja ei pitäisi olla ja on mahdollista, ettei niitä ole ollenkaan. Käyttöturvallisuustiedotekansion päivittäminen on toivottavasti jatkossa helpompaa sähköisen käyttöturvallisuustiedotekansion vuoksi ja paperikansio on siistissä järjestyksessä.

4 Hämäläinen, Elina Borealis Polymers Oy/Innovaatiokeskus Katalyytin ylös-skaalaus laboratoriomittakaavasta koetehdasmittakaavaan Esa Kokko, linjajohtaja (Borealis Polymers Oy) Kari Raatikainen, päätoiminen tuntiopettaja (Metropolia) Tämä kehityshanke toteutettiin projektityönä Borealis Polymers Oy:lle. Kehityshankeprojektin kohderyhminä toimivat Borealis Polymers Oy:n katalyyttitutkimus, koetehdas ja tehdas. Projektin tarkoituksena on ymmärtää ylös-skaalauksen pääperiaatteita laboratoriomittakaavasta koetehdasmittakaavaan ja yhtenäistää katalyyttien ylös-skaalausta eri projektien välillä. Projektin päätarkoituksena on selvittää em. prosessin kriittiset vaihteet. Hahmottamalla kriittiset vaiheet voidaan paremmin suunnitella eri katalyyttien ylös-skaalaukset ja näin nopeuttaa projektien aikataulua ja koko tuotekehitystä. Tehokas tuotekehitys ja ainutlaatuiset tuotteet ovat avain menestykseen kansainvälisillä markkinoilla. Projektissa keskityttiin yhtenäistämään katalyyttien ylös-skaalausta eri projektien välillä ja hahmottamaan sen kriittiset vaiheet suunnitelmien parantamiseksi. Ylös-skaalauksen kriittisiksi vaiheiksi määritettiin kemikaalien ja kemikaalimäärien muutokset, kemikaalin lisäysnopeuden ja lämpötilan muutokset, kiintoaineen ja nesteen erottamismenetelmät, sekoituksen laatu, nopeus ja tehokkuus sekä lopputuotteen kuivaus. Lisäksi huomioonotettavia asioita ovat tuotantokustannukset ja erilaiset laiterajoitteet. Synteesiohjeiden toistettavuuden ja herkkyyden todettiin vaikuttavan oleellisesti myös katalyyttien ylös-skaalattavuuteen ja sen onnistumiseen. Mikäli tutkitun synteesiprosessin toistettavuus ja herkkyys on hyvällä tasolla laboratoriomittakaavassa ja synteesiparametrien vaikutukset tuotteeseen ymmärretään, niin myös ylös-skaalaus todennäköisesti onnistuu. Katalyyttisynteesiprosessin kriittisten vaiheiden hahmottaminen selvensi monien huomioon otettavien asioiden olevan kytköksissä toisiinsa ja muodostavan monimutkaisia syy-yhteyksiä. Jokaisen kriittisen vaiheen ymmärtämisen ja huomioon ottamisen todettiin olevan tärkeitä katalyyttisynteesiprosessin kannalta. Kehityshankkeen päätelmät ja parannusehdotukset ovat salaisia. Projektin tuloksien tarkoitus on toimia yleisohjeena muiden työohjeiden rinnalla katalyyttien ylös-skaalauksessa.

5 Kyttänen, Suvi FIMM/Sekvensointiyksikkö Mitä vaatimuksia nykyaikaisen DND-sekvenssianalyysien menetelmät asettavat näytteille? Pekka Ellonen, FIMM:n sekvensointiyksikön päällikkö (FIMM) Jarmo Palm, lehtori (Metropolia) Kehittämisprojekti tehtiin FIMM:n sekvensointipalveluyksikön palvelujen parantamista varten. Aikaisemmin sekvensointiyksiköllä ei ole ollut olemassa tiivistettyä ohjetta eri sekvensointimenetelmien ja niiden näytteenkäsittelyn osalta. Sekvensointipalvelun asiakkaille haluttiin antaa kattava ohjeistus sekvensointiin menevien näytteiden lähtövaatimuksista, jotta sekvensointituloksista saataisiin mahdollisimman optimaalisia. FIMM:n sekvensointiyksikössä on käytössä perinteinen Sanger-sekvensointiin perustuva PCR-pohjainen menetelmä, jossa DNAnäytteet sekvensoidaan kapillaarielektroforeesin avulla ABI 3730xl-laitteella. Toisena menetelmänä ovat uuden sukupolven sekvensointimenetelmät (Next Generation Sequencing, NGS), jotka mahdollistavat jopa koko perimän sekvensoinnin yhdellä kertaa. NGS-menetelmillä voidaan sekvensoida sekä DNA-näytteitä että RNA-näytteitä. FIMM:llä on käytössä NGSsekvensointiteknologiaan perustuvat Illumina HiSeq1500 laite, kaksi Illumina HiSeq2500 laitetta sekä Illumina MiSeq Personal Sequencer laite. Näytteiden vaatimukset vaihtelevat eri sekvensointimenetelmien mukaan. Ensisijaisen tärkeää on määrittää mitä halutaan tutkia; käytettävä menetelmä valitaan tarpeen mukaan. Tärkeää on tietää mikä on lähtömateriaali eli näytetyyppi ja minkälainen käsittely ja laadun tarkastus pitäisi näytteille suorittaa ennen sekvensointia. Tärkeää on myös tietää kuinka paljon mitäkin näytettä tarvitaan sekvenssianalyysia varten ja miten näytteen laatu vaikuttaa sekvensointitulokseen. Sekvenssituloksen onnistumiseen kapillaarisekvensoinnissa sekä NGS-sekvensoinnissa vaikuttaa eri työvaiheiden onnistumisen lisäksi pääasiassa DNA-näytteen laatu. DNA-näytteen laadunvarmistukseen on käytettävissä eri menetelmiä. Kehittämisprojektin lopputuloksena on jatkuvasti päivittyvä, tiivistetty ja helposti luettava ohjekokoelma sekvensointimenetelmistä, DNA-näytteiden laatuvaatimuksista ja laadunvarmistusmenetelmistä FIMM:n sekvensointipalvelujen asiakkaita varten. Kirjallisen ohjeistuksen lisäksi asiakkaita varten tullaan tekemään vielä posteri, jossa sekvensointimenetelmät, näytteiden vaatimukset, sekvensointimenetelmien työnkulut, niihin soveltuvat DNA:n laadun mittausmenetelmät ym. taulukoidaan yhteen.

6 Miettinen, Sini Helsingin Yliopisto/Biotekniikan Instituutti LC-MS/MS (Orbitrap Elite) toimintakansion kokoaminen Markku Varjosalo, dosentti (Helsingin Yliopisto) Miika Kuivikko, laboratorioinsinööri (Metropolia) Kehittämisprojektin tavoitteena oli yhdistää kaikki Orbitrap Elite -massaspektrometriin liittyvä materiaali. Tällä tarkoitetaan laitteen eri manuaaleja, laboratorion sisäisiä protokollia sekä tässä projektissa tehtyjä uusia toimintaohjeita huolto- ja päivittäistoimenpiteisiin. Tavoitteena oli myös yhdenmukaistaa ja varmistaa massaspektrometrin oikea oppinen käyttö. Samalla kaikki laitetta käyttävät henkilöt saavat yhtenäiset toimintaohjeet ja tiedot laitteen käyttöhistoriasta. Projektin tuloksena on eri toimintaohjeita, joiden tarkoitus on helpottaa ja auttaa päivittäisiä toimenpiteitä sekä yleisimpiä huoltotoimenpiteitä. Huoltotoimenpiteiden ohjeissa on tavoiteltu mahdollisimman yksityiskohtaista selostusta virheiden vähentämiseksi (jotta huoltotoimenpiteiden aikana ei tapahdu virheitä). Menetelmäkansiota koottaessa tuli esiin useita uusia huoltotoimenpiteitä sekä ajatuksia miten kansiota voidaan vielä laajentaa ja parantaa. Tarkoituksena on, että menetelmäkansiota tullaan päivittämään koko laitteen käytön ajan ja näin toivottavasti pidennetään laitteen käyttöikää

7 Nissinen, Raija Ramboll Finland Oy / Ramboll Analytics Omnian -mittausohjelman käyttöönotto röntgenfluorosenssiananalysaattorille (XRF) Ilpo Lahdelma, ryhmäpäällikkö (Ramboll Analytics) Sami Tyrväinen, kemisti (Ramboll Analytics) Mia Ruismäki, lehtori (Metropolia) Projektissa kehitettiin röntgenfluoresenssianalysaattorille (PANanalytical MiniPal 4 X-ray Spectrometer) uusia menetelmiä, joilla voimme monipuolistaa ja nopeuttaa alkuaineiden analysointia erilaisilla kiinteillä näytematriiseilla. Kaupallinen kalibrointi- ja mittausohjelma (Omnian) otettiin käyttöön ja testaaminen suoritettiin analysoimalla erilaisia referenssiaineita ja tutkimusnäytteitä. Lisäksi XRF:llä ja ICP-MS -märkäpolttomenetelmillä saatuja tuloksia verrattiin toisiinsa. XRF on analyysitekniikka, jossa analysoidaan alkuainekoostumusta kohdistamalla näytteeseen röntgensäteitä ja mitataan näytteestä palautuva säteily. Omnian -ohjelman kalibrointi perustuu 19 näytteen tunnettuun alkuainepitoisuuteen eri näytematriiseilla ja alkuainekoostumuksilla. Kiinteä näyte ei vaadi välttämättä esikäsittelyä, mutta tarkimman mittaustuloksen saamiseksi homogenisoidusta jauhenäytteestä voidaan valmistaa sulate tai puriste. XRF-tekniikka on haasteellinen analysoitaessa pieniä hivenainepitoisuuksia sisältäviä näytteitä. Omnian ohjelmassa tulokset ilmoitetaan m-% yksikössä kolmella merkitsevällä numerolla. Itse kehitetyillä mittausmetelmillä laskenta voidaan suorittaa eri yksiköissä (esim. mg/kg). XRF- laitteisto on helppokäyttöinen, mutta analyysitekniikka on näytematriisista riippuvainen ja menetelmien kehitys on haasteellista. Kuningasvedellä mikroaaltouunissa hajotettujen ja ICP-MS:lla mitattujen vertailunäytteiden alkuaineiden pitoisuudet olivat samaa suuruusluokkaa XRF:n tulosten kanssa. Minipal 4 laitteisto ei sovellu alhaisten (mm. Cd, Sb, Se, Mo ja Ba) pitoisuuksien määrittämiseen, johtuen huonosta herkkyydestä ja alhaisista pitoisuustasoista näytematriiseissa. Raskasmetalleista kupari, lyijy, nikkeli ja sinkki onnistuvat hyvin niin Omnian -ohjelmalla kuin testatulla toisella menetelmällä. Omnian -ohjelman avulla voidaan analysoida näytteitä nopeasti esim. pilaantuneiden maiden kunnostustöiden seurannassa. Ohjelmalla saa noin 20 minuutissa selville tuntemattoman näytteen alkuainekoostumuksen ja arvion näytteen CHNO -osuudesta. Alkuaineesta ja pitoisuustasosta riippuen tuloksiin tulee suhtautua suuntaa-antavina tuntemattomilla näytematriiseilla.

8 Oksanen, Marjut Yliopiston Apteekin Analyyttinen laboratorio Laboratorion hehkutusuunin hankkiminen, kvalifiointi ja laitekansion laatiminen Tuula Hauta-aho, kemisti (Yliopiston Apteekki) Jukka Niiranen, yliopettaja (Metropolia) Laboratorion hehkutusuuni hajosi joten uuden hehkutusuunin hankkiminen tuli ajankohtaiseksi. Laitteen hankkimisella oli kiire, koska laitetta käytetään laboratoriossa lähes päivittäin. Laitehankinnoissa noudatetaan Yliopiston Apteekin analyyttisen laboratorion omaa menetelmäohjetta. Ohjeen päämääränä on varmentaa laitteen toimintojen kriittisten kohtien tunnistaminen, tarkastaminen ja kvalifioiminen ennen käyttöönottoa GMP:n mukaisesti. Uusi laite kvalifioidaan ja kvalifiointi dokumentoidaan vaihe vaiheelta. Laitteelle luodaan käyttöohje ja kunnossapito-ohje. Lopuksi dokumentit kootaan laitteelle luotuun laitekansioon ja laboratoriohenkilökunnalle pidetään käyttökoulutus. Laitteelle tehtiin laiteluokitus. Laiteluokittelussa huomioitiin laitteen käyttötarkoitus ja laitteen kriittisyys tuloksen tai toiminnan kannalta. Luokitus määräsi laitteelle tehtävät toiminnot ja laadittavat dokumentit. Näitä toimintoja ja dokumentteja ovat: * Käyttäjävaatimus * Toiminnallinen kuvaus * Kvalifiointisuunnitelma * DQ * IQ * OQ * PQ * Kvalifiointiraportti * Käyttöohje * Laitekansio Vaaditut toiminnot tehtiin ja kaikki dokumentoitiin. Laitteelle luotiin käyttöohje ja kunnossapito-ohje. Laadittiin laitekansio ja laitteelle pidettiin laboratoriossa käyttökoulutus. Yhteenveto: Projektin tuloksena laboratorioon saatiin käyttökunnossa oleva ja käyttövalmis hehkutusuuni.

9 Pulkkinen, Eija & Nurttila, Tuula Keskusrikospoliisi, Rikostekninen laboratorio, DNA-ryhmä Vertailunäyte-linjan kvantitoinnin ja PCR:n automatisointi Markus Pirttimaa, rikoskemisti (KRP) Tiina Soininen, lehtori (Metropolia) Keskusrikospoliisin Rikosteknisen laboratorion DNA-ryhmän kannalta projektin tavoitteena oli ottaa käyttöön vertailunäyte-linjalle QIAgility-pipetointirobotti kvantitointi- ja PCR-reaktioiden pipetoimista varten. Projektiryhmäläisten kannalta projektin tavoitteena oli suorittaa Erikoistumisopintoihin kuuluva Kehittämishanke-kurssi hyväksytysti. Asennuksen ja perusteellisen puhdistuksen jälkeen vertailunäyte-linjalle tilatun QIAgilitypipetointirobotin puhtaus varmistettiin pyyhintänäyttein, jotka otettiin sekä laitteesta että sen osista. Pyyhintänäytteiden tuloksien ollessa negatiivisia, aloitettiin laitteen verifioiminen. Aluksi testattiin Heat Sealer-kalvonliimauslaitteen liimausteho, jonka perusteella todettiin, ettei Heat Sealing Film irtoa reaktiorenkaasta, eikä kaivoihin pipetoitu neste pääse haihtumaan qpcr-ajon aikana. QIAgilitypipetointirobotti kalibroitiin (blokkien paikat, eppendorf-putket, PCR-levyt yms.) ja sen onnistuminen varmistettiin pipetoimalla vettä 72-reaktiorenkaalle ja 96-kuoppalevylle. Kalibrointi-arvot (x,y) kirjattiin ylös ja liitettiin laitepäiväkirjan oheen, jotta voidaan tulevaisuudessa hakea viitearvoja kalibroinnille. Kun oli todettu, että QIAgilitylla pipetointi onnistuu, määritettiin pipetoinnin tarkkuus, sekä virherajat mitatuilla pipetointitilavuuksilla (1 µl, 25 µl, 50 µl, 51 µl, 100 µl, 200 µl). Lopuksi QIAgilitylla tehtiin ristikontaminaatiotestit 72-reaktiorenkaalla ja 96-kuoppalevyllä, jossa kuoppiin pipetoitiin vuoronperään vahvan konsentraation omaavaa DNA:ta ja vettä (nolla-näyte). Tulokset taulukoitiin ja katsottiin, että nollat olivat negatiivisia ja DNA:ta sisältävät kaivot monistuivat. Kun oli todettu, että QIAgility-pipetointirobotti toimii vertailunäyte-linjan vaatimusten ja tarpeiden mukaisesti, luotiin laitteelle valmiit ohjelma-pohjat kvantitointia ja PCR:ä varten, jotta työskentely olisi mahdollisimman automatisoitua ja sujuvaa. Tämän jälkeen päivitettiin menetelmäohje muutosten osalta sekä aloitettiin QIAgilityn vastuuhenkilön ja kollegoiden perehdyttäminen. Projekti oli pääosin onnistunut. Suurin osa projektiin sisältyvistä testeistä saatiin tehtyä odotetuin tuloksin. QIAgility-pipetointirobotti on nyt käytössä osana vertailunäyte-linjan entistä automatisoidumpaa, sujuvampaa ja vähemmän työntekijöitä kuormittavaa rutiinityöskentelyä. Projektin ohessa oli suunniteltu tehtävän vertailu sitoutuuko DNA:ta enemmän Eppendorfin LoBindputkiin kuin ns. tavallisiin eppendorf-putkiin. Kuitenkin mm. puutteellisten henkilöresurssien vuoksi tämä testi siirrettiin tehtäväksi myöhempänä ajankohtana. Projektin myötä PCR:n kaikkien vaiheiden manuaalisen pipetoinnin sijaan työntekijöiden tulee enää tehdä manuaalisesti välilaimennokset, joista QIAgility pystyy tekemään lopulliset laimennokset PCR-reaktiolevylle. Jatkossa olisi mahdollista kehittää eteenpäin QIAgilityn PCR:n pipetointiohjelmaa siten, että laitteella voitaisiin valmistaa myös näytteiden välilaimennokset 96-kuoppalevylle, josta QIAgility edelleen pipetoisi näytteet lopulliselle PCR-reaktiolevylle.

10 Sydänmaanlakka, Sanna Ramboll Finland Oy / Ramboll Analytics Arseenin spesiaatio HPLC-ICP-MS- laitteistolla ja menetelmän validointi Sami Tyrväinen, kemisti (Ramboll Finland Oy / Ramboll Analytics) Mia Ruismäki, lehtori (Metropolia) Tämän kehittämishankkeen tarkoituksena oli validoida arseenin spesiaatiomenetelmä juoma- pohja- ja vesistövesille. Spesiaatiotutkimuksella saadaan tarkempaa tietoa esimerkiksi arseenin toksisuudesta kuin pelkästään kokonaispitoisuuksia määrittämällä. Epäorgaaniset muodot ovat orgaanisia toksisempia ja siksi kriittisempiä saada määritettyä alhaisella määritysrajalla. Analysointitekniikkana käytettiin HPLC-ICP-MS- laitetta ja tutkittavat yhdisteet olivat arseniitti (As (III)), arsenaatti (As V), monometyyliarsonihappo (MMA) sekä dimetyyliarsonihappo (DMA). Ramboll Analyticsin laboratoriossa kyseinen menetelmä ei ole ollut rutiinikäytössä. Tavoitteena oli saada valmis analyysimenetelmä, joka täyttää laboratorion laatukriteerit (ISO 17025). Määritysrajat olivat välillä 0,13 0,30 µg/l. Tarkkuutta tutkittiin mittaamalla kontrolliliuosta pitkällä aikavälillä ja ero tunnettuun pitoisuuteen oli < 10 % kaikilla neljällä yhdisteellä. Myös toistettavuus täytti tavoitteen hajonnan ollessa < 10 %. Mittausepävarmuuden laskentaan käytettiin ilmaista MUKit- ohjelmaa. Lähellä määritysrajaa olevalla pitoisuusalueella mittausepävarmuudet olivat välillä 21 % - 39 %. Pitoisuusalueella 1,0 10 µg/l mittausepävarmuudet olivat välillä 13 % - 18 %. Selektiivisyys oli hyvä talous- ja pohjaveden osalta. Vesistövedessä matriisi häiritsi epäorgaanisia yhdisteitä (As III ja As V). Verrattaessa samojen näytteiden ICP-MS:lla ja spesiaatiomenetelmällä mitattuja kokonaisarseenipitoisuuksia keskenään, olivat tulokset hyviä kaikkien kolmen matriisin osalta. Tulosten perusteella voidaan todeta menetelmän soveltuvan arseenin spesiaatiotutkimukseen talousja pohjavesille. Vesistöveden osalta tehdään lisämittauksia ja testataan suodatuksen toimivuutta häiriöiden poistoon. Testataan myös EDTA-kestävöinnin vaikutusta näytteiden säilyvyyteen ja tehdään säilyvyyskokeita kaikilla matriiseilla.

Kemiallisten menetelmien validointi ja mittausepävarmuus Leena Saari Kemian ja toksikologian tutkimusyksikkö

Kemiallisten menetelmien validointi ja mittausepävarmuus Leena Saari Kemian ja toksikologian tutkimusyksikkö Kemiallisten menetelmien validointi ja mittausepävarmuus Leena Saari Kemian ja toksikologian tutkimusyksikkö Validointi Validoinnilla varmistetaan että menetelmä sopii käyttötarkoitukseen ja täyttää sille

Lisätiedot

Nikkeliraaka-aineiden epäpuhtausprofiilin määritys

Nikkeliraaka-aineiden epäpuhtausprofiilin määritys Nikkeliraaka-aineiden epäpuhtausprofiilin määritys Analytiikkapäivät Kokkola 28.11.2012 Paul Cooper 1 Sisältö Tavoitteet Analyyttiset menetelmät / näytteen valmistus Nikkeliraaka-aineiden mittaaminen XRF:llä

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON ERIKOISTYÖ

JÄTEHUOLLON ERIKOISTYÖ Jari-Jussi Syrjä 1200715 JÄTEHUOLLON ERIKOISTYÖ Typpioksiduulin mittaus GASMET-monikaasuanalysaattorilla Tekniikka ja Liikenne 2013 1. Johdanto Erikoistyön tavoitteena selvittää Vaasan ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Kvantitatiivisen PCR:n käyttö mikrobivaurion toteamisessa

Kvantitatiivisen PCR:n käyttö mikrobivaurion toteamisessa Kvantitatiivisen PCR:n käyttö mikrobivaurion toteamisessa Maria Valkonen, Kaisa Jalkanen, Martin Täubel, Anne Hyvärinen 31.3.2014 Sisäilmastoseminaari 2014 1 Tausta Asumisterveysoppaan mukaiset sisäympäristön

Lisätiedot

Top Analytica Oy Ab. XRF Laite, menetelmät ja mahdollisuudet Teemu Paunikallio

Top Analytica Oy Ab. XRF Laite, menetelmät ja mahdollisuudet Teemu Paunikallio XRF Laite, menetelmät ja mahdollisuudet Teemu Paunikallio Röntgenfluoresenssi Röntgensäteilyllä irroitetaan näytteen atomien sisäkuorilta (yleensä K ja L kuorilta) elektroneja. Syntyneen vakanssin paikkaa

Lisätiedot

Accu-Chek Compact- ja Accu-Chek Compact Plus -järjestelmien luotettavuus ja tarkkuus. Johdanto. Menetelmä

Accu-Chek Compact- ja Accu-Chek Compact Plus -järjestelmien luotettavuus ja tarkkuus. Johdanto. Menetelmä Accu-Chek Compact- ja Accu-Chek Compact Plus -järjestelmien luotettavuus ja tarkkuus I. TARKKUUS Järjestelmän tarkkuus on vahvistettu ISO 15197 -standardin mukaiseksi. Johdanto Tämän kokeen tarkoituksena

Lisätiedot

MITTAUSEPÄVARMUUS KEMIALLISISSA MÄÄRITYKSISSÄ WORKSHOP

MITTAUSEPÄVARMUUS KEMIALLISISSA MÄÄRITYKSISSÄ WORKSHOP WORKSHOP 12.10.11 Ajankohtaista laboratoriorintamalla RAMBOLL ANALYTICS Analytics pähkinänkuoressa Ramboll Finland Oy:n ympäristölaboratorio Henkilöstö: n. 70 mittaus- ja analyysialan ammattilaista Suuri,

Lisätiedot

TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013

TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013 Vastaanottaja Jätteenpolttolaitos TE Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.12.2013 Viite 1510005392-001A TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013 TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOS

Lisätiedot

Periaatteet standardien SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 ja SFS-EN ISO 15189:2007 mukaisen näytteenottotoiminnan arvioimiseksi

Periaatteet standardien SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 ja SFS-EN ISO 15189:2007 mukaisen näytteenottotoiminnan arvioimiseksi Periaatteet standardien SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 ja SFS-EN ISO 15189:2007 mukaisen näytteenottotoiminnan arvioimiseksi FINAS - akkreditointipalvelu Espoo 2012 ISBN 978-952-5610-85-7 1(7) Periaatteet standardien

Lisätiedot

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus.

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. 2012 Envitop Oy Riihitie 5, 90240 Oulu Tel: 08375046 etunimi.sukunimi@envitop.com www.envitop.com 2/5 KUUSAKOSKI OY Janne Huovinen Oulu 1 Tausta Valtioneuvoston

Lisätiedot

JOHTOKYKYMITTAUKSEN AKKREDITOINTI

JOHTOKYKYMITTAUKSEN AKKREDITOINTI JOHTOKYKYMITTAUKSEN AKKREDITOINTI UUTTA! Nyt akkreditoidulla menetelmällä analysoidut johtokykystandartit meiltä. Kansainvälistä huippuosaamista kemian metrologian alueella Suomessa jo vuodesta 2005 alkaen.

Lisätiedot

Jyrki Kullaa ohjaava opettaja. Mika Miettinen puheenjohtaja

Jyrki Kullaa ohjaava opettaja. Mika Miettinen puheenjohtaja TKI-Projekti: /3 Aloituskokous Aika 6..204 klo.00 Paikka Metropolia AMK, Eerikinkatu 36, Helsinki Läsnä Sebastian Gumenius sihteeri Jyrki Kullaa ohjaava opettaja Mika Miettinen puheenjohtaja. Kokouksen

Lisätiedot

GLP bioanalyyttisessä laboratoriossa GLP-seminaari 13.2.2012 Fimea

GLP bioanalyyttisessä laboratoriossa GLP-seminaari 13.2.2012 Fimea GLP bioanalyyttisessä laboratoriossa GLP-seminaari 13.2.2012 Fimea Seija Hannula, ylitarkastaja Lääkealan toimijoiden valvonta Luvat ja tarkastukset -yksikkö 1. Testauslaitoksen organisaatio ja henkilöstö

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 23.6.2011 Viite 82136875 RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA

Lisätiedot

HORISONTAALIMENETELMIEN KÄYTTÄJÄKOKEMUKSIA UUDET YHTEISET STANDARDIT YMPÄRISTÖANALYTIIKKAAN? 2014/05/13

HORISONTAALIMENETELMIEN KÄYTTÄJÄKOKEMUKSIA UUDET YHTEISET STANDARDIT YMPÄRISTÖANALYTIIKKAAN? 2014/05/13 HORISONTAALIMENETELMIEN KÄYTTÄJÄKOKEMUKSIA RAMBOLL GROUP Perustettu v. 1945 Toimialat: Infrastruktuuri Rakentaminen Öljy & kaasu Energia Ympäristö Liikkeenjohto Säätiöpohjainen omistus Lähes 200 toimistoa

Lisätiedot

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 387 178 Päivämäärä 13.8.2015 HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 PAIKOITUSALUEEN MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

Mittaustuloksen tarkkuuden merkitys rikosteknisissä tutkimuksissa

Mittaustuloksen tarkkuuden merkitys rikosteknisissä tutkimuksissa Mittaustuloksen tarkkuuden merkitys rikosteknisissä tutkimuksissa Mikes / 21.11.2005 Tutkimusjohtaja Erkki Sippola Rikostekninen laboratorio Esitutkinnan päämäärä Rikoksesta epäillyn henkilön tavoittaminen

Lisätiedot

ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS

ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS NOORA LINDROOS, RAMBOLL FINLAND OY noora.lindroos@ramboll.fi TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Ohjausryhmä: Ympäristöministeriö Metsäteollisuus

Lisätiedot

metallianalytiikan työkalu

metallianalytiikan työkalu Vertailulaboratoriotoiminta ICP-MS-tekniikan käytöstä Eviran elintarvikeanalytiikassa Keskustelua 1 Evira kansallisena ja kansainvälisenä vertailulaboratoriona Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran perustehtäviin

Lisätiedot

Janne Göös Toimitusjohtaja

Janne Göös Toimitusjohtaja Kehotärinän altistuksen hallittavuuden parantaminen: vaihe 2 kehotärinän osaamisen ja koulutuksen hyödyntäminen tärinän vähentämisessä - LOPPURAPORTTI Projektin nimi: Kehotärinän hallittavuuden parantaminen

Lisätiedot

LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS

LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti Päivämäärä 08.07.2013 LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS Päivämäärä 08/07/2013 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä

Lisätiedot

Otos 1. Otoksen sisältö:

Otos 1. Otoksen sisältö: Tekijät: Hanne Cojoc, Projektipäällikkö, Hyvinvointiteknologia Taneli Kaalikoski, Projektityöntekijä, Apuvälinetekniikka Laura Kosonen, Projektityöntekijä, Vanhustyö Eija Tapionlinna, Kontaktivastaava,

Lisätiedot

Kliinisten laboratoriomittausten jäljitettävyys ja IVD-direktiivi

Kliinisten laboratoriomittausten jäljitettävyys ja IVD-direktiivi Kliinisten laboratoriomittausten jäljitettävyys ja IVD-direktiivi Dos Jaakko-Juhani Himberg HUSLAB /laatupäällikkö JJH November 2004 1 IVD-direktiivi ja siirtymäaika In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuja

Lisätiedot

SALAKIRJOITUKSEN VAIKUTUS SUORITUSKYKYYN UBUNTU 11.10 käyttöjärjestelmässä -projekti

SALAKIRJOITUKSEN VAIKUTUS SUORITUSKYKYYN UBUNTU 11.10 käyttöjärjestelmässä -projekti Järjestelmäprojekti 1 projektisuunnitelma ICT4TN007-2 SALAKIRJOITUKSEN VAIKUTUS SUORITUSKYKYYN UBUNTU 11.10 käyttöjärjestelmässä -projekti Versio 0.1 Tekijät Keijo Nykänen Tarkastanut Hyväksynyt HAAGA-HELIA

Lisätiedot

Omavalvonta helpoksi Napsa-omavalvonnan seurantajärjestelmällä

Omavalvonta helpoksi Napsa-omavalvonnan seurantajärjestelmällä Omavalvonta helpoksi Napsa-omavalvonnan seurantajärjestelmällä Loimaalainen Trulli Oy on tuonut markkinoille tuotteen, joka helpottaa elintarvike-alan omavalvontaa, mutta sopii joustavuutensa ansiosta

Lisätiedot

SULAUTETTUJEN JÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 12.1. 17.12.2010

SULAUTETTUJEN JÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 12.1. 17.12.2010 1 SULAUTETTUJEN JÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 12.1. 17.12.2010 2 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut SULAUTETTUJEN JÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

Lisätiedot

TERRAFAME OY OSA VI TERRAFAMEN KAIVOKSEN ALAPUOLISTEN VIRTAVESIEN VESISAMMALTEN METALLIPITOI- SUUDET VUONNA 2015. Terrafame Oy. Raportti 22.4.

TERRAFAME OY OSA VI TERRAFAMEN KAIVOKSEN ALAPUOLISTEN VIRTAVESIEN VESISAMMALTEN METALLIPITOI- SUUDET VUONNA 2015. Terrafame Oy. Raportti 22.4. Vastaanottaja Terrafame Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.4.2016 Viite 1510016678-009 Osaprojekti Biologinen tarkkailu pintavesissä TERRAFAME OY OSA VI TERRAFAMEN KAIVOKSEN ALAPUOLISTEN VIRTAVESIEN

Lisätiedot

Mittausepävarmuudesta. Markku Viander Turun yliopisto Lääketieteellinen mikrobiologia ja immunologia 02.11.2007

Mittausepävarmuudesta. Markku Viander Turun yliopisto Lääketieteellinen mikrobiologia ja immunologia 02.11.2007 Mittausepävarmuudesta Markku Viander Turun yliopisto Lääketieteellinen mikrobiologia ja immunologia 02.11.2007 Mittausepävarmuus on testaustulokseen liittyvä arvio, joka ilmoittaa rajat, joiden välissä

Lisätiedot

Energiapuun kosteuden määrittäminen metsäkuljetuksen yhteydessä

Energiapuun kosteuden määrittäminen metsäkuljetuksen yhteydessä Energiapuun kosteuden määrittäminen metsäkuljetuksen yhteydessä Mikko Holopainen, Pohjois-Karjalan AMK Jari Lindblad, Metsäntutkimuslaitos Timo Melkas, Metsäteho Oy 14.8.2012 Taustaa Kosteus on energiapuun

Lisätiedot

Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant

Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant On mahdollista löytää Se Oikea! Luotanko sattumaan? Onnistuminen on aloitettava heti Onnistumisen kaava on 4 x

Lisätiedot

Metallien määritys elintarvikkeista

Metallien määritys elintarvikkeista Metallien määritys elintarvikkeista Cu, Mn, Fe, Se Pb, Cd, As, Hg Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tehtävänä on varmistaa tutkimuksella ja valvonnalla elintarvikkeiden

Lisätiedot

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala Proxion 19.10.2015 Proxion BIM historiikkia Kehitystyö lähtenyt rakentamisen tarpeista Työkoneautomaatio alkoi yleistymään 2000 luvulla

Lisätiedot

Proteiinimääritys ja lineaarinen mittausalue

Proteiinimääritys ja lineaarinen mittausalue Proteiinimääritys ja lineaarinen mittausalue Johdanto Useimmiten laboratoriomittaukset tehdään niin, että mittaustulosta verrataan tunnettuun standardikuvaajaan. Tämän takia erilaisten laimennossarjojen

Lisätiedot

Lasien viilennyslaite ravintolaan. Projektisuunnitelma

Lasien viilennyslaite ravintolaan. Projektisuunnitelma Lasien viilennyslaite ravintolaan Projektisuunnitelma Opiskelijat: Jenny Lotta Maiju Hänninen Kauppala Helsinki 30.01.2011 1 1 PROJEKTIN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 1.1 Projektin taustaa Projektin tilaaja

Lisätiedot

ALKOHOLIT SEKAISIN TAUSTAA

ALKOHOLIT SEKAISIN TAUSTAA ALKOHOLIT SEKAISIN TAUSTAA Kaasukromatografia on menetelmä, jolla voidaan tutkia haihtuvia, orgaanisia yhdisteitä. Näyte syötetään tavallisesti ruiskulla injektoriin, jossa se höyrystyy ja sekoittuu inerttiin

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY VESISAMMALTEN METALLIPITOISUUDET 16X170583 5.5.2014 TALVIVAARA SOTKAMO OY Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2013 Osa IVb_4 Vesisammalten metallipitoisuudet Talvivaaran kaivoksen alapuolisten virtavesien

Lisätiedot

PIKAMENETELMÄT ELINTARVIKKEEN RASVAPITOISUUDEN MÄÄRITTÄMISESSÄ

PIKAMENETELMÄT ELINTARVIKKEEN RASVAPITOISUUDEN MÄÄRITTÄMISESSÄ PIKAMENETELMÄT ELINTARVIKKEEN RASVAPITOISUUDEN MÄÄRITTÄMISESSÄ Tutkija, FM Tiina Ritvanen Kemian ja toksikologian yksikkö Elintarviketurvallisuusvirasto Evira tiina.ritvanen@evira.fi Esityksen runko Johdanto

Lisätiedot

KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE

KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE PENTTI PAUKKONEN VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE Työ nro 82102448 23.10.2002 VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS Kehävalu Oy 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2 2. TUTKIMUSKOHDE 2 2.1

Lisätiedot

ALKOHOLIEN TUNNISTUS KAASUKROMATOGRAFIAN AVULLA

ALKOHOLIEN TUNNISTUS KAASUKROMATOGRAFIAN AVULLA ALKOHOLIEN TUNNISTUS KAASUKROMATOGRAFIAN AVULLA Kohderyhmä: Työ on suunniteltu lukiolaisille sekä ammattikoululaisille ja sopii hyvin erotus- ja tunnistusmenetelmien opetuksen yhteyteen. Työn teoriassa

Lisätiedot

PORLAMMIN UIMAHALLI TILASTOVERTAILU MATERIAALINÄYTE DNA-ANALYYSI

PORLAMMIN UIMAHALLI TILASTOVERTAILU MATERIAALINÄYTE DNA-ANALYYSI PORLAMMIN UIMAHALLI TILASTOVERTAILU MATERIAALINÄYTE DNA-ANALYYSI Projekti 1492513 7.2.2013 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. TILASTOVERTAILU... 4 2.1 Tilastoaineisto... 4 2.2 Käsitteitä... 4 2.3

Lisätiedot

Vedenlaadun seurannat murroksessa. Työkaluja laadukkaaseen mittaustulokseen

Vedenlaadun seurannat murroksessa. Työkaluja laadukkaaseen mittaustulokseen Vedenlaadun seurannat murroksessa Työkaluja laadukkaaseen mittaustulokseen FINAS-päivä 27.1.2015 Teemu Näykki FT, kemisti, tiiminvetäjä Taustaa Mittaustulos ei ole koskaan täysin oikein Lukuisia tärkeitä

Lisätiedot

α-amylaasi α-amylaasin eristäminen syljestä ja spesifisen aktiivisuuden määritys. Johdanto Tärkkelys Oligosakkaridit Maltoosi + glukoosi

α-amylaasi α-amylaasin eristäminen syljestä ja spesifisen aktiivisuuden määritys. Johdanto Tärkkelys Oligosakkaridit Maltoosi + glukoosi n eristäminen syljestä ja spesifisen aktiivisuuden määritys. Johdanto Työssä eristetään ja puhdistetaan merkittävä ja laajalti käytetty teollisuusentsyymi syljestä. pilkkoo tärkkelystä ensin oligosakkarideiksi

Lisätiedot

TYÖOHJEET VR-HYVINKÄÄ

TYÖOHJEET VR-HYVINKÄÄ TEEMU JAUHIAINEN, JONI NORDSTRÖM TYÖOHJEET VR-HYVINKÄÄ Metropolia Ammattikorkeakoulu KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKKA Projektisuunnitelma 19.3.2014 Sisällys Lyhenteet 1 Johdanto 1 2 Projektin tavoitteet 1 3

Lisätiedot

KORJAUSVELAN LASKENTAMALLI KÄYTTÖÖN

KORJAUSVELAN LASKENTAMALLI KÄYTTÖÖN KORJAUSVELAN LASKENTAMALLI KÄYTTÖÖN KEHTO-foorumi Seinäjoki 23.10.2014 TAUSTAA Korjausvelan määrityshanke vuonna 2012-2013 Katujen ja viheralueiden korjausvelan periaatteita ei ollut aiemmin määritelty

Lisätiedot

4G LTE-verkkojen sisätilakuuluvuusvertailu 1H2014

4G LTE-verkkojen sisätilakuuluvuusvertailu 1H2014 4G LTE-verkkojen sisätilakuuluvuusvertailu 1H2014 27. kesäkuuta 2014 Omnitele Ltd. Mäkitorpantie 3B P.O. Box 969, 00101 Helsinki Finland Puh: +358 9 695991 Fax: +358 9 177182 E-mail: contact@omnitele.fi

Lisätiedot

LABORATORIOTYÖ: AGAROOSIGEELIELEKTROFOREESI

LABORATORIOTYÖ: AGAROOSIGEELIELEKTROFOREESI LABORATORIOTYÖ: AGAROOSIGEELIELEKTROFOREESI Agaroosigeelielektroforeesi (AGE) on yksinkertainen ja tehokas menetelmä erikokoisten DNAjaksojen erottamiseen, tunnistamiseen ja puhdistamiseen. Eri valmistajien

Lisätiedot

Topfield USB-laiteajurin ja päivitystyökalun asennus

Topfield USB-laiteajurin ja päivitystyökalun asennus Topfield USB-laiteajurin ja päivitystyökalun asennus Oheinen kuvasarja selitysteksteineen opastaa sinut onnistuneesti päivittämään Topfield -vastaanottimesi. - Sammuta Topfield-vastaanottimesi. Älä kytke

Lisätiedot

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hanke Kansanopiston kehittämissuunnitelma Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hankkeessa ryhmä kansanopistoja laati

Lisätiedot

Fimean laboratorion näkökulma soluterapiatuotteiden testaukseen. Jaana Vesterinen Solutilaisuus 13.12.2011

Fimean laboratorion näkökulma soluterapiatuotteiden testaukseen. Jaana Vesterinen Solutilaisuus 13.12.2011 Fimean laboratorion näkökulma soluterapiatuotteiden testaukseen Jaana Vesterinen Solutilaisuus 13.12.2011 Fimean laboratorio on Suomen virallinen lääkkeiden valvontalaboratorio Laboratorion tehtävänä on

Lisätiedot

EDELLÄKÄVIJÖIDEN KUMPPANUUS JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO

EDELLÄKÄVIJÖIDEN KUMPPANUUS JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO EDELLÄKÄVIJÖIDEN KUMPPANUUS JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO Ammattikorkeakoulut perustivat konsortion 14.11.2007. Konsortio

Lisätiedot

Lego Mindstorms anturit

Lego Mindstorms anturit Lego Mindstorms anturit Metropolia Ammattikorkeakoulu Projektisuunnitelma Tomi Ilonen KA09 Tommi Nuotiomaa KA09 Matias Pitkänen KA09 20.1.2012 Insinöörityö Päivämäärä Sisällys 1 Projektin kuvaus 1 1.1

Lisätiedot

Sähköiseen säilyttämiseen siirtyminen johdon näkökulmasta

Sähköiseen säilyttämiseen siirtyminen johdon näkökulmasta Sähköiseen säilyttämiseen siirtyminen johdon näkökulmasta case Pirkkalan kunta Hallintojohtaja Olli Niemi, Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta Asukkaita 18 071 (31.8.2012) Pinta-ala 104 km², josta maata 81

Lisätiedot

ALKOHOLIT SEKAISIN KOHDERYHMÄ:

ALKOHOLIT SEKAISIN KOHDERYHMÄ: ALKOHOLIT SEKAISIN KOHDERYHMÄ: Työ soveltuu lukion kursseille KE1, KE2 ja KE4. KESTO: Työ kestää n.1h MOTIVAATIO: Työ on havainnollinen ja herättää pohtimaan kaasujen kemiaa. TAVOITE: Työssä opiskelija

Lisätiedot

Ohjelmisto on selainpohjaisen käyttöliittymän tarjoava tietokantajärjestelmä merikotkien seurantaan WWF:n Merikotka-työryhmän tarpeisiin.

Ohjelmisto on selainpohjaisen käyttöliittymän tarjoava tietokantajärjestelmä merikotkien seurantaan WWF:n Merikotka-työryhmän tarpeisiin. TIETOKANTA MERIKOTKIEN SEURANTAAN Käyttöohje Versiohistoria: Versio Päivämäärä Kuvaus Tekijä 1.0 11.12.2007 Ensimmäinen luonnos Janne Piippo 2.0 13.12.2007 Virallinen verio Janne Piippo HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Vinkkejä opettajille ja odotetut tulokset SIVU 1

Vinkkejä opettajille ja odotetut tulokset SIVU 1 Vinkkejä opettajille ja odotetut tulokset SIVU 1 Konteksti palautetaan oppilaiden mieliin käymällä Osan 1 johdanto uudelleen läpi. Kysymysten 1 ja 2 tarkoituksena on arvioida ovatko oppilaat ymmärtäneet

Lisätiedot

Vaikeavammaisten toimintakyky asiantuntijaryhmä. Pj. Tiina Suomela-Markkanen Kela, Terveysosasto

Vaikeavammaisten toimintakyky asiantuntijaryhmä. Pj. Tiina Suomela-Markkanen Kela, Terveysosasto Vaikeavammaisten toimintakyky asiantuntijaryhmä Pj. Tiina Suomela-Markkanen Kela, Terveysosasto Taustaa Tavoitteena oli Löytää ja arvioida tarkoituksenmukaiset arviointimenetelmät vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

Turvallisuuden kehittämishanke Hakarinteen peruskoulussa

Turvallisuuden kehittämishanke Hakarinteen peruskoulussa Turvallisuuden kehittämishanke Hakarinteen peruskoulussa Anis, Daniel Piirainen, Ilkka 2011 Leppävaara 2 Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Johdanto opinnäytetyöhön ja yhteenveto Anis, Daniel. Piirainen,

Lisätiedot

Psykologitiimi Päämäärä Oy

Psykologitiimi Päämäärä Oy Psykologitiimi Päämäärä Oy Perustettu 1994 Turussa Päätoimiala soveltuvuustutkimukset ja opiskelijavalintojen tutkimukset Valintakoeyhteistyötä 14 toisen asteen oppilaitoksen ja 5 ammattikorkeakoulun kanssa

Lisätiedot

www.laboline.fi Höyrysterilointi ja sen seuranta gke Kemialliset indikaattorit Biologiset indikaattorit Dokumentaatio

www.laboline.fi Höyrysterilointi ja sen seuranta gke Kemialliset indikaattorit Biologiset indikaattorit Dokumentaatio Höyrysterilointi ja sen seuranta gke Kemialliset indikaattorit Biologiset indikaattorit Dokumentaatio johdanto Välinehuolto Eräs syy terveydenhoidon kasvaneisiin infektioriskeihin on rakenteeltaan monimutkaiset

Lisätiedot

TR 10 Liite 1 2008-03-20. PANK-HYVÄKSYNTÄ Lisävaatimukset PTM-mittaukselle. C) mspecta

TR 10 Liite 1 2008-03-20. PANK-HYVÄKSYNTÄ Lisävaatimukset PTM-mittaukselle. C) mspecta PANK-HYVÄKSYNTÄ Lisävaatimukset PTM-mittaukselle C) mspecta 1 Tuotesertifiointi PANK-HYVÄKSYNTÄ Lisävaatimukset PTM-mittaukselle 1 Yleistä PANK Laboratoriotoimikunta on hyväksynyt ohjeen PANKhyväksyntä

Lisätiedot

Kaasumittaukset jatkuvatoimiset menetelmät 1. Näytteenotto 1 Näytteenottolinja

Kaasumittaukset jatkuvatoimiset menetelmät 1. Näytteenotto 1 Näytteenottolinja Kaasumittaukset jatkuvatoimiset menetelmät 1 Näytteenotto 1 Näytteenottolinja Kaasumittaukset jatkuvatoimiset menetelmät 2 Näytteenotto 2 Näytteenkäsittelytekniikat y Suositus: näytekaasu suoraan kuumana

Lisätiedot

Näytteenoton dokumentoinnin ja jäljitettävyyden merkitys

Näytteenoton dokumentoinnin ja jäljitettävyyden merkitys Näytteenoton dokumentoinnin ja jäljitettävyyden merkitys Taija Rissanen, Evira Jäljitettävyys ja dokumentointi Näytteenoton syitä monia: toimijoiden valvonta ruokamyrkytysepäily, muu epäily kansallisen

Lisätiedot

PROJEKTIN DOKUMENTOINTI JOUNI HUOTARI

PROJEKTIN DOKUMENTOINTI JOUNI HUOTARI PROJEKTIN DOKUMENTOINTI JOUNI HUOTARI 9.9.2009 MIKSI DOKUMENTOINTI ON TÄRKEÄÄ? Muistetaan, mitä on sovittu Muut voivat helpommin kommentoida esim. projektisuunnitelmaa Helpottaa uusien henkilöiden mukaantulemista

Lisätiedot

Mittausten jäljitettävyys laboratorion näkökulma

Mittausten jäljitettävyys laboratorion näkökulma Mittausten jäljitettävyys laboratorion näkökulma Raimo A. Ketola Hjelt-instituutti / Oikeuslääketieteen osasto Lääketieteellinen tiedekunta www.helsinki.fi/yliopisto 22.1.2013 1 Määritelmiä Mittaustulos:

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Metropolia Ammattikorkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu Aikuiskoulutuksen uudet suuntaukset Jarmo Perttula 1. Suhdanteiden vaikutus Hakijoiden määrä lisääntyy jopa moninkertaistuu Lomautusten sijaan lomautuskoulutus esim. telakka

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VESIOSUUSKUNTAPÄIVÄ 21.8.2010 VESIOSUUSKUNTIEN LAATUJÄRJESTELMÄ APUNA OSUUSKUNNAN ARJESSA?

VALTAKUNNALLINEN VESIOSUUSKUNTAPÄIVÄ 21.8.2010 VESIOSUUSKUNTIEN LAATUJÄRJESTELMÄ APUNA OSUUSKUNNAN ARJESSA? VALTAKUNNALLINEN VESIOSUUSKUNTAPÄIVÄ 21.8.2010 VESIOSUUSKUNTIEN LAATUJÄRJESTELMÄ APUNA OSUUSKUNNAN ARJESSA? VESIOSUUSKUNTIEN LAATUKÄSIKIRJA Keski-Suomen ELY -keskuksen julkaisu Tulostettavissa ja luettavissa

Lisätiedot

LABORATORION LASKENTASOVELLUKSEN OHJE

LABORATORION LASKENTASOVELLUKSEN OHJE LABORATORION LASKENTASOVELLUKSEN OHJE YLEISKUVAUS FFC:n laboratorion laskenta ja tietojen hallintasovelluksilla voit tehostaa ja varmistaa laboratoriosi tietojen käsittelyn. Sovellukset voidaan muokata

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSELLE TOIMITETTAVIEN AINEIDEN TOIMITUSEHDOT

RATAHALLINTOKESKUKSELLE TOIMITETTAVIEN AINEIDEN TOIMITUSEHDOT RATAHALLINTO- 1(5) RATAHALLINTOKESKUKSELLE TOIMITETTAVIEN AINEIDEN TOIMITUSEHDOT Ratahallintokeskus on vahvistanut rataverkon tarpeisiin käytettävien aineiden toimitusehdot 1111/739/99 voimassaoleviksi

Lisätiedot

KEHAPA2-Projektin tulokset

KEHAPA2-Projektin tulokset KEHAPA2-Projektin tulokset www.tärinäntorjunta.fi www.vibsolas.com Sisältö KEHAPA-projekti Projektin 1. vaihe Tulokset ja johtopäätökset Projektin 2. vaihe Tavoitteet Suoritus Tulokset ja johtopäätökset

Lisätiedot

Orgaanisten epäpuhtauksien määrittäminen jauhemaisista näytteistä. FT Satu Ikonen, Teknologiakeskus KETEK Oy Analytiikkapäivät 2012, Kokkola

Orgaanisten epäpuhtauksien määrittäminen jauhemaisista näytteistä. FT Satu Ikonen, Teknologiakeskus KETEK Oy Analytiikkapäivät 2012, Kokkola Orgaanisten epäpuhtauksien määrittäminen jauhemaisista näytteistä FT, Teknologiakeskus KETEK Oy Analytiikkapäivät 2012, Kokkola TEKNOLOGIAKESKUS KETEK OY Kokkolassa sijaitseva yritysten osaamisen kehittämiseen

Lisätiedot

dekantterilaseja eri kokoja, esim. 100 ml, 300 ml tiivis, kannellinen lasipurkki

dekantterilaseja eri kokoja, esim. 100 ml, 300 ml tiivis, kannellinen lasipurkki Vastuuhenkilö Tiina Ritvanen Sivu/sivut 1 / 5 1 Soveltamisala Tämä menetelmä on tarkoitettu lihan ph:n mittaamiseen lihantarkastuksen yhteydessä. Menetelmää ei ole validoitu käyttöön Evirassa. 2 Periaate

Lisätiedot

Rakennus- ja kiinteistöala

Rakennus- ja kiinteistöala Rakennus- ja kiinteistöala Olli Jalonen 1 Rakennus- ja kiinteistöala osana Mertopoliaa KULTTUURI JA LUOVA ALA 14 % LIIKETOIMINTA OSAAMINEN 9 % TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGI A 19 % TERVEYS- JA HOITOALA 16

Lisätiedot

Webforum. Version 14.2 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-06-12

Webforum. Version 14.2 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-06-12 Viimeisin päivitys: 2014-06-12 Sisällys Tietoa tästä dokumentista... 3 Yleistä... 3 Dokumentit... 4 Online-muokkaustila Macin Firefox-selaimella... 4 Pääsy mobiilikäyttöliittymälle kansio- ja dokumenttilinkkien

Lisätiedot

Tuotesertifiointi PANK-hyväksyntä

Tuotesertifiointi PANK-hyväksyntä TR 10:2010 Tuoteryhmäohje Tuotesertifiointi PANK-hyväksyntä Inspecta Sertifiointi Oy Käyntiosoite Y-tunnus: 1065745-2 PL 113 Porkkalankatu 13 G 00181 Helsinki 00180 Helsinki Puh. 010 521 600 Fax 010 521

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOSTEN KRIITTISTEN ASIAKKAIDEN KARTOITUS JA HUOMIOIMINEN DI Ulla Koivisto 20.5.2015. Johdanto Kriittiset asiakkaat ja asiakastietokortit

VESIHUOLTOLAITOSTEN KRIITTISTEN ASIAKKAIDEN KARTOITUS JA HUOMIOIMINEN DI Ulla Koivisto 20.5.2015. Johdanto Kriittiset asiakkaat ja asiakastietokortit VESIHUOLTOLAITOSTEN KRIITTISTEN ASIAKKAIDEN KARTOITUS JA HUOMIOIMINEN DI Ulla Koivisto ESITYKSEN SISÄLTÖ Johdanto Kriittiset asiakkaat ja asiakastietokortit Kriittisten asiakkaiden kartoittaminen ja luokittelu

Lisätiedot

WEIKKA. Asennus opas. Hannu-Matti Lemettinen HML Productions 2009-2011

WEIKKA. Asennus opas. Hannu-Matti Lemettinen HML Productions 2009-2011 WEIKKA Asennus opas Hannu-Matti Lemettinen WEIKKA OHJELMAN ASENNUS Weikka ohjelman asennuksessa tarvitaan kaksi tiedostoa. Setup.exe sekä Weikka.msi tiedostot. Asennus käynnistetään suorittamalla (kaksoisnapsautus)

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE TALOUSVESI

TESTAUSSELOSTE TALOUSVESI Tilaaja Enontekiön Vesihuolto Oy Ounastie 165 99400 Enontekiö Ahma ympäristö Oy PL 96 96101 Rovaniemi TESTAUSSELOSTE TALOUSVESI Näytteenottopaikka Enontekiön Vesihuolto, verkosto, Hetta, Keskuskeittiö

Lisätiedot

Mitä maanteiden hulevedet sisältävät?

Mitä maanteiden hulevedet sisältävät? 3/2012 Mitä maanteiden hulevedet sisältävät? LIIKENNEVIRASTON T&K -LEHTI T&K Maanteiltä huuhto utuu hulevesien mukana erilaisia haitta-aineita ympäristö ö n Mitä maanteiden hulevedet sisältävät? Huleveden

Lisätiedot

AKKREDITOINNIN VAATIMUKSET TESTAUSMENETELMILLE JA KALIBROINNILLE

AKKREDITOINNIN VAATIMUKSET TESTAUSMENETELMILLE JA KALIBROINNILLE AKKREDITOINNIN VAATIMUKSET TESTAUSMENETELMILLE JA KALIBROINNILLE Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu AKKREDITOINTI Pätevyyden toteamista Perustuu kansainvälisiin standardeihin (ISO/IEC 17025, ISO/IEC

Lisätiedot

Järvitesti Ympäristöteknologia T571SA 7.5.2013

Järvitesti Ympäristöteknologia T571SA 7.5.2013 Hans Laihia Mika Tuukkanen 1 LASKENNALLISET JA TILASTOLLISET MENETELMÄT Järvitesti Ympäristöteknologia T571SA 7.5.2013 Sarkola Eino JÄRVITESTI Johdanto Järvien kuntoa tutkitaan monenlaisilla eri menetelmillä.

Lisätiedot

WEBINAARIN ISÄNNÄT. Jarno Wuorisalo Cuutio.fi. Petri Mertanen Superanalytics.fi. Tomi Grönfors Brandfors.com

WEBINAARIN ISÄNNÄT. Jarno Wuorisalo Cuutio.fi. Petri Mertanen Superanalytics.fi. Tomi Grönfors Brandfors.com WEBINAARI 3.11.2015 Mitä Tag Management on käytännössä ja miten se vaikuttaa analytiikkaan? Petri Mertanen, Super Analytics - @mertanen Jarno Wuorisalo, Cuutio - @jarnowu Tomi Grönfors, Brandfors - @groenforsmethod

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012 1 Tutkimustodistus 214-3257 1(4) Raahen Vesi Oy Marintie 1 9214 Pattijoki Näytetiedot Näyte Verkostovesi Näyte otettu 25.8.214 Näytteen ottaja Jukka Ollikkala Saapunut 26.8.214 Näytteenoton syy Jaksottainen

Lisätiedot

!"## "$! % & $ $ " #$ " '( $&

!## $! % & $ $  #$  '( $& !"## $ "$! % & $ " #$ " ' $& !"##"$! %&$$"#$" '$& * && ) * *!"" #$$$% & #$$$% ''') ! ",-*..-" / 0.!/12.*" $ %, )-. -. 1 3 4 - $ % 5 / - 0 0. /.-.* $ 5 4 $ 3 4 $ * 4 $4 5 4 $4 65 4 $4 0-4 $4 0 $ $44 0 $

Lisätiedot

Kelan sähköinen suorakorvaus. Opus Dental -ohje

Kelan sähköinen suorakorvaus. Opus Dental -ohje Kelan sähköinen suorakorvaus Opus Dental -ohje 1. Vaatimukset palvelun käyttämiselle Palvelun käyttäminen edellyttää, että käytössä on Opus Dental -versio 7.1.283 tai uudempi. Palveluntuottaja tekee aloitteen

Lisätiedot

Kohti monipaikkaista virastoa - Monipaikkainen Virasto (MoVi) projektin tuloksia

Kohti monipaikkaista virastoa - Monipaikkainen Virasto (MoVi) projektin tuloksia Kohti monipaikkaista virastoa - Monipaikkainen Virasto (MoVi) projektin tuloksia Tekesin Tila-ohjelman brunssi 22.9.10 projektipäällikkö Johanna Haapamäki johanna.haapamaki@tkk.fi 050 595 6806 Monipaikkainen

Lisätiedot

PCR:n laadunvarmistus. Saija Hallanvuo Elintarvike- ja rehumikrobiologian tutkimusyksikkö/ Elintarvikemikrobiologiajaosto

PCR:n laadunvarmistus. Saija Hallanvuo Elintarvike- ja rehumikrobiologian tutkimusyksikkö/ Elintarvikemikrobiologiajaosto PCR:n laadunvarmistus Saija Hallanvuo Elintarvike- ja rehumikrobiologian tutkimusyksikkö/ Elintarvikemikrobiologiajaosto Ajankohtaista laboratoriorintamalla 11.10.2012 1 Laadunvarmistus Validointi Henkilökunnan

Lisätiedot

Operaattorivertailu SELVITYS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA TOIMIVIEN 3G MATKAVIESTINVERKKOJEN DATANOPEUKSISTA

Operaattorivertailu SELVITYS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA TOIMIVIEN 3G MATKAVIESTINVERKKOJEN DATANOPEUKSISTA Operaattorivertailu SELVITYS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA TOIMIVIEN 3G MATKAVIESTINVERKKOJEN DATANOPEUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 3 YLEISTÄ... 4 TAVOITE... 4 PAIKKAKUNNAT... 5 MITATUT SUUREET JA MITTAUSJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems

Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems Aiheena monimutkaisten ohjelmistovaltaisten järjestelmien testauksen automatisointi Mistä on kyse? ITEA2-puiteohjelman projekti: 2011-2014

Lisätiedot

Tuotteistaminen käytännössä: TPY:n malli

Tuotteistaminen käytännössä: TPY:n malli Tuotteistaminen käytännössä: TPY:n malli Opas ja työkirja työ- ja yksilövalmennuspalveluiden tuotteistamiseen Reetta Pietikäinen Palvelutori-hanke Päivitetty 3/08: ULA Pietarsaari Mitä tuotteistaminen

Lisätiedot

Väestörekisterikeskuksen (VRK) toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0

Väestörekisterikeskuksen (VRK) toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0 Raportti 1 (10) Väestörekisterikeskuksen (VRK) toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0 Raportti 2 (10) MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Laatija Muutoksen kuvaus 0.1

Lisätiedot

Päällysteiden laadun tutkimusmenetelmien laadun parantamiseksi. Tutkimushankkeet, joissa PANK ry on mukana

Päällysteiden laadun tutkimusmenetelmien laadun parantamiseksi. Tutkimushankkeet, joissa PANK ry on mukana Tutkimushankkeet Päällysteiden laadun tutkimusmenetelmien laadun parantamiseksi PANK -menetelmäpäivä 2 Tutkimushankkeet, joissa PANK ry on mukana MARA - Rakennetta rikkomattomat mittausmenetelmät maanrakentamisessa

Lisätiedot

CCLEANER LATAAMINEN JA ASENTAMINEN

CCLEANER LATAAMINEN JA ASENTAMINEN CCLEANER LATAAMINEN JA ASENTAMINEN Tämän ohjeen avulla lataat ja asennat CCleaner-ohjelman omalle tietokoneellesi. Ohje opastaa sinua vaihe vaiheelta eteenpäin, käytitpä sitten Internet Exploreria, Google

Lisätiedot

Massaspektrometria ja kliiniset proteiinibiomarkkerit

Massaspektrometria ja kliiniset proteiinibiomarkkerit Massaspektrometria ja kliiniset proteiinibiomarkkerit 1 Leena Valmu FT, Dosentti, R&D Manager The world leader in serving science MS ja kliiniset proteiinibiomarkkerit Biomarkkereiden massaspektrometria

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 KÄYTTÖOHJEEN HYVÄKSYTTÄMINEN... 4 4 KÄYTTÖOHJEEN JAKELU... 4 5 KÄYTTÖOHJEEN ARKISTOIMINEN... 5

1 YLEISTÄ... 3 3 KÄYTTÖOHJEEN HYVÄKSYTTÄMINEN... 4 4 KÄYTTÖOHJEEN JAKELU... 4 5 KÄYTTÖOHJEEN ARKISTOIMINEN... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 UUDEN KÄYTTÖOHJEEN LUOMINEN TAI VANHAN PÄIVITTÄMINEN... 3 2.1 Vaikutus muihin käyttöohjeisiin... 3 2.1.1 Vanhojen dokumenttien poistaminen...

Lisätiedot

LABORATORIOALAN LUENTOPÄIVÄT 2013

LABORATORIOALAN LUENTOPÄIVÄT 2013 LABORATORIOALAN LUENTOPÄIVÄT 2013 OHJELMA 25 2642013 Rantasipi Laajavuori Jyväskylä Välinehuolto Mikrobiologia Laiteanalytiikka VÄLINEHUOLLON TORSTAI 254 8:00 Ilmoittautuminen ja tuloaamiainen 12:00 Erilaiset

Lisätiedot

Orientaatio ICT-alaan. Projekti

Orientaatio ICT-alaan. Projekti Orientaatio ICT-alaan Projekti Projekti Ajallisesti rajoitettu, kertaluonteinen tehtävä määrätyt resurssit sekä oma (linjaorganisaatiosta poikkeava) organisaatio Toteutus tapahtuu suunnitelmallisesti ennalta

Lisätiedot

ASROCKS - Ohjeistusta kivi- ja

ASROCKS - Ohjeistusta kivi- ja ASROCKS - Ohjeistusta kivi- ja maa-ainesten kestävään käyttöön luontaisesti korkeiden arseenipitoisuuksien alueilla PANK-menetelmäpäivä 23.1.2014 LIFE10 ENV/FI/062 ASROCKS Esityksen sisältö Mikä ASROCKS-hanke?

Lisätiedot

Mobiilit ratkaisut yrityksesi seurannan ja mittaamisen tarpeisiin. Jos et voi mitata, et voi johtaa!

Mobiilit ratkaisut yrityksesi seurannan ja mittaamisen tarpeisiin. Jos et voi mitata, et voi johtaa! Mobiilit ratkaisut yrityksesi seurannan ja mittaamisen tarpeisiin Jos et voi mitata, et voi johtaa! Ceriffi Oy:n seuranta- ja mittauspalveluiden missio Ceriffi Oy:n henkilöstö on ollut rakentamassa johtamis-,

Lisätiedot

Neulastutkimus Tampereen Tarastenjärvellä

Neulastutkimus Tampereen Tarastenjärvellä Lasse Aro RAPORTTI Dnro 923/28/2012 Metsäntutkimuslaitos 7.6.2013 p. 050-3914025 e-mail lasse.aro@metla.fi Toimitusjohtaja Pentti Rantala Pirkanmaan jätehuolto Oy Naulakatu 2 33100 Tampere Neulastutkimus

Lisätiedot

Raportti Sivu 1 (7) K1301600 2BQWOKQ8N98 Vahanen Oy Projekti TT 1099 Kyösti Nieminen Tilausnumero Sisäänkirjattu 2013-11-13 Linnoitustie 5 Raportoitu 2013-11-21 02600 ESPOO Materiaalin analysointi Asiakkaan

Lisätiedot