Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar"

Transkriptio

1 Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN vuodeksi 2009 ja taloussuunnitelma vuosiksi Kaupunginjohtajan ehdotus för år 2009 och ekonomiplan för åren Stadsdirektörens förslag Khs - Stn

2

3 SISÄLLYS INNEHÅLL 1 Sivu Sida Sivu Sida YLEISPERUSTELUT ALLMÄNNA MOTIVERINGAR 5 4 SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI BILDNINGS- OCH PERSONALVÄSENDET 213 PÄÄTÖSEHDOTUKSET FÖRSLAG TILL BESLUT TALOUSARVION SITOVUUS BUDGETENS BINDANDE VERKAN Selityksiä Förklaringar 64 KÄYTTÖTALOUSOSA DRIFTSEKONOMIDELEN 1 KAUPUNGINJOHTAJAN TOIMIALA STADSDIREKTÖRSROTELN 1 01 Vaalit Val Kaupunginvaltuusto Stadsfullmäktige Tarkastuslautakunta ja -virasto Revisionsnämnden 72 och kontoret 1 04 Kaupunginhallitus Stadsstyrelsen Hallintokeskus Förvaltningscentralen Talous- ja suunnittelukeskus Ekonomi- och 81 planeringscentralen 1 14 Keskitetysti maksettavat menot Utgifter som 85 betalas centraliserat 1 27 Kunnallisverotus Kommunalbeskattning Muu yleishallinto Övrig allmän förvaltning 89 Helsingin Energia Helsingfors Energi 96 Helsingin Vesi Helsingfors Vatten 104 Helsingin Satama Helsingfors Hamn 111 Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu - liikelaitos Affärsverket Helsingfors stads ekonomiförvaltningstjäns RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI BYGGNADS- OCH MILJÖVÄSENDET Helsingin kaupungin tukkutori Helsingfors 126 stads partitorg 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen Yleisten töiden lautakunta ja rakennusvirasto 132 Nämnden för allmänna arbeten och byggnadskontoret 2 10 Rakentamispalvelu Byggtjänsten Pelastustoimi Räddningsväsendet Ympäristölautakunta Miljönämnden 148 Liikennelaitos Trafikverket 154 Helsingin kaupungin palvelukeskus Helsingfors 167 stads servicecentral MetropoliLab liikelaitos Affärsverket MetropoliLab SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVÄSENDET Sosiaalitoimi Socialväsendet Terveyskeskus Hälsovårdscentralen Käyttövarat, Khn käytettäväksi Dispositionsmedel, till Stns disposition Opetusvirasto Utbildningsverket Ammattikorkeakoulu Yrkeshögskolan Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n tukeminen, 236 Khn käytettäväksi Stöd till Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, till Stns disposition 4 11 Suomenkielinen työväenopisto Finska arbetarinstitutet Ruotsinkielinen työväenopisto Svenska arbetarinstitutet Kaupunginkirjasto Stadsbiblioteket Kaupungin taidemuseo Stadens konstmuseum Kulttuuritoimi Kulturväsendet Kaupunginmuseo Stadsmuseet Orkesteritoiminta Orkesterverksamhet Korkeasaaren eläintarha Högholmens djurgård Nuorisotoimi Ungdomsväsendet Liikuntatoimi Idrottsverksamhet Henkilöstökeskus Personalcentralen Työterveyskeskus Företagshälsovårdscentralen Tietokeskus Faktacentralen 307 Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut liikelaitos Affärsverket Helsingfors stads personalutvecklingstjänster KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI STADSPLANERINGS- OCH FASTIGHETSVÄSENDET Kaupunkisuunnittelulautakunta ja -virasto 320 Stadsplaneringsnämnden och kontoret 5 21 Kiinteistölautakunta ja -virasto Fastighetsnämnden 326 och kontoret 5 22 Asuntotuotantotoimisto Bostadsproduktionsbyrån Rakennusvalvonta Byggnadstillsyn 347 TULOSLASKELMAOSA RESULTATRÄKNINGSDELEN Tuloslaskelma Resultaträkning 353 Virastojen ja laitosten sekä liikelaitosten yhdistetty tuloslaskelma Kombinerad resultaträkning för förvaltningarna och affärsverken 7 TULOSLASKELMAOSA RESULTATRÄKNINGSDELEN Toiminnan rahoitus Finansiering av verksamheten Rahoitus- ja sijoitustoiminta Finansierings- 356 och investeringsverksamhet 7 03 Rahastointi Fondering Poistoerot Avskrivningsdifferenser 361

4 2 SISÄLLYS INNEHÅLL Sivu Sida Sivu Sida INVESTOINTIOSA INVESTERINGSDELEN 8 INVESTOINTIOSA INVESTERINGSDELEN Kiinteä omaisuus Fast egendom Talonrakennus Husbyggnad Kadut, liikenneväylät ja radat Gator, trafikleder 377 och banor 8 05 Väestönsuojat Skyddsrum Puistorakentaminen Anläggande av parker Liikuntapaikat Idrottsplatser Korkeasaaren eläintarha Högholmens djurgård Irtaimen omaisuuden perushankinta Grundanskaffning 386 av lös egendom 8 18 Helsingin kaupungin tukkutori Helsingfors 388 stads partitorg 8 21 Kuntayhtymät Samkommuner Arvopaperit Värdepapper Muu pääomatalous Övrig kapitalhushållning Investointiohjelma vuosiksi Investeringsprogram för åren Talonrakennuksen ja väestönsuojien rakennusohjelma vuosiksi Byggnadsprogram för husbyggnad och skyddsrum för åren Sosiaaliviraston osake- ja vuokrahankkeet Socialverkets aktie- och hyresprojekt 7. Liikuntapaikkojen rakennusohjelma vuosiksi Program för anläggning av idrottsplatser för åren RAHOITUSOSA FINANSIERINGSDELEN Rahoituslaskelma Finansieringskalkyl 393 Virastojen ja laitosten sekä liikelaitosten yhdistetty rahoituslaskelma Kombinerad finansieringskalkyl för förvaltningarna och affärsverken RAHOITUSOSA FINANSIERINGSDELEN Pitkävaikutteinen rahoitus Långfristig finansiering 395 on liittyvät taulukot Tabeller till budgeten 1. Ottolainat Upptagna lån n liitteet Bilagor till budgeten 1. Vuoden 2009 talousarvioon sisältyvistä avustusmäärärahoista sidotut avustukset ja avustuksenluonteiset korvausmäärärahat Understöd och understödsmässiga ersättningsanslag, som skall anvisas ur understödsanslagen i 2009 års budget 2. Vuoden 2009 talousarvioon sisältyvien jäsenmaksujen erittely Specifikation av medlemsavgifterna i 2009 års budget 3. Konserniin kuuluvat yhtiöt ja säätiöt Bolag och stiftelser inom koncernen

5 TALOUSARVIO BUDGET TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN

6

7 5 YLEISPERUSTELUT ALLMÄNNA MOTIVERINGAR 0 JOHDANTO 0 INLEDNING Vuoden 2009 talousarvioehdotus perustuu lauta- ja johtokuntien tekemiin talousarvioehdotuksiin, joiden valmistelu pohjautui kaupunginhallituksen antamiin talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeisiin sekä antamiin suunnittelun yhteisiin lähtökohtiin. Laatimisohjeissa edellytettiin, että lauta- ja johtokunnat laativat talousarvioehdotuksen sopeuttamalla toiminnasta aiheutuvat menot ja investoinnit kestävän tulopohjan mukaiselle tasolle ohjeissa annetun raamin mukaisesti. Euromääräisenä lähtökohtana olivat hallintokuntien vuoden 2008 talousarvion taloussuunnitelmaluvut vuodelle 2009, joihin lisättiin yleisestä kustannustason noususta aiheutuvat määrärahat. Lisäksi hallintokuntien raamissa huomioitiin toiminnan muutoksista johtuvat lisäykset niiltä osin kuin ne olivat tiedossa laatimisohjeiden valmistelun aikana. Ohjeisiin sisältyi myös kaupunginhallituksen talousarvion valmistelutyötä ohjaavia kannanottoja. Förslaget till budget för år 2009 utgår från nämndernas och direktionernas budgetförslag, vilka baserar sig på stadsstyrelsens direktiv om hur budgetförslaget och ekonomiplaneförslaget skall utarbetas och på de av stadsstyrelsen fastslagna gemensamma utgångspunkterna för planeringen. Enligt direktiven för budgetarbetet skall nämnderna och direktionerna utarbeta sina budgetförslag genom att anpassa utgifterna för verksamheten och investeringarna till en nivå som motsvarar en hållbar inkomstbas, inom den ram som ges i direktiven. Utgångspunkt för eurobeloppen är de ekonomiplanesiffror i 2008 års budget som gäller år 2009 för förvaltningarna, höjda med det anslagsbelopp som hänför sig till den allmänna stegringen i kostnadsnivån. I förvaltningarnas ram beaktas dessutom de tillägg som beror på förändringar i verksamheten i den mån de var kända då direktiven för budgetarbetet bereddes. Direktiven innefattar också ställningstaganden från stadsstyrelsen som styr budgetberedningen. 1 LÄHTÖKOHDAT 1 UTGÅNGSPUNKTER 1.1 Yleinen talouskehitys 1.1 Den allmänna ekonomiska utvecklingen Yleistä talouskehitystä ja kunnallistaloudellista tilannetta kuvaavat tekstit perustuvat valtion talousarvioesityksen 2009 yleisperusteluosaan ja talousarvioesityksen liitteenä olevaan taloudelliseen katsaukseen. Kansainvälisen talouden vielä keväällä 2008 vireänä jatkunut kehitys on viime aikoina osoittanut selviä taittumisen merkkejä. Kehittyneiden maiden kasvuennusteiden heikkeneminen, kehittyvien markkinoiden taloustilanteiden epävarmuuden kasvu sekä useiden teollisuusmaiden rahoitus- ja asuntomarkkinoiden selvät ongelmat heikentävät kansainvälisen talouden tilannetta. Kansainvälisen kysynnän kasvun hidastuminen on alkanut vaikuttaa jo öljyn ja tuotantotarvikkeiden hintoihin. Maailmantalouden kasvu hidastuu vuoden 2007 noin 5 %:sta vuosina 2008 ja 2009 hieman alle 4 %:iin. Useissa kehittyvissä talouksissa ja öljyntuottajamaissa kasvu jatkuu vahvana. Yhdysvalloissa varsinaiseen kriisiin ajautuminen on voitu välttää julkisen sektorin toimin. Yhdysvaltojen kehitys vaikuttaa myös euroalueen taloustilanteeseen. Hyvän alkuvuoden 2008 jälkeen euroalueen tuotannon kasvu hidastuu loppuvuonna päätyen tänä vuonna 1,5 %:n ja vuonna 2009 noin 1,3 %:n kasvuun. Texterna om den allmänna ekonomiska utvecklingen och kommunernas ekonomiska läge bygger på den allmänna motiveringen i statens budgetproposition 2009 och på den ekonomiska översikten i en bilaga till budgetpropositionen. Den internationella ekonomiska utvecklingen, som ännu våren 2008 var livlig, har på sistone börjat visa tydliga tecken på avmattning. De försvagade tillväxtprognoserna för de utvecklade länderna, den ökade osäkerheten i det ekonomiska läget på marknaderna i utveckling och de uppenbara problemen på finansoch bostadsmarknaden i många industriländer försämrar läget för den internationella ekonomin. Den avtagande internationella efterfrågeökningen har redan börjat påverka priserna på olja och produktionsförnödenheter. Tillväxten inom världsekonomin avtar från ca 5 % år 2007 till något under 4 % åren 2008 och I många ekonomier i utveckling och oljeproducerande länder är tillväxten fortfarande kraftig. I USA har man undgått att drabbas av en egentlig kris genom ett ingripande från den offentliga sektorn. Utvecklingen i USA påverkar också det ekonomiska läget i euroområdet. Efter en bra början på året 2008 blir produktionstillväxten i euroområdet långsammare i slutet av året och kommer att uppgå till 1,5 % år 2008 och till ca 1,3 % år 2009.

8 6 Suomessa on muun euroalueen tapaan vuoden 2008 alkuosan kehitys ollut hyvää, mutta talouden laskusuhdanne näyttää käynnistyneen kesän kynnyksellä. Työllisyyskehitys pysynee kuitenkin hyvänä vuoden 2008 loppupuolelle. Selvästi heikentynyt kotitalouksien luottamus taloustilanteeseen yhdistettynä viime aikojen korkeaan velkaantumisen tasoon saattaa vähentää kotitalouksien kulutusta vaikeasti ennakoitavalla tavalla. Heikkenevää kysyntää loiventaa kuitenkin kulutusta tukevien veronkevennysten ajoittuminen vuoteen Yritysten toimintaa vaikeuttavat kohonnut kustannustaso sekä rahoitusmarkkinoiden liikkeet. Investointien kasvu pysähtyy ensi vuonna. Suhdanteiden heikentyessä vuoden 2008 tuotannon kasvuksi arvioidaan 2,8 %. Tämän eurooppalaisittain vielä hyvän kasvuluvun mahdollistaa alkuvuoden hyvä kehitys. Loppuvuonna talouskasvu jää vähäiseksi. Vuodelle 2009 ennustetaan 1,8 %:n kasvua. Työllisten määrä lisääntyy 2008 vuonna noin hengellä huolimatta suhdanteiden heikkenemisestä jälkimmäisellä vuosipuoliskolla. Työllisten määrän kasvua on lähinnä liike-elämän palveluissa, kauppa-, majoitus- ja ravitsemuspalveluissa sekä rakentamisessa. Sen sijaan teollisuudessa työllisten määrä vähenee hiukan. Työvoiman tarjonta lisääntyy vielä vuonna 2008, kun eläkeikää lähestyvät työntekijät pysyvät työmarkkinoilla entistä pitempään ja alle 25- vuotiaat hakeutuvat aikaisempaa aktiivisemmin työmarkkinoille. Vuonna 2009 työllisten määrä lisääntyy vielä arviolta noin hengellä, vaikka työvoiman kysynnän kasvu pienenee. Uudet työpaikat syntyvät paljolti palveluelinkeinoissa. Työvoiman tarjonta kääntyy lievään laskuun, sillä työvoiman poistuma alkaa olla suurempi kuin työikään tulevien määrä. Myös heikkenevä suhdannetilanne vaikuttaa työvoiman tarjontaan. Työttömiä arvioidaan vuonna 2009 olevan keskimäärin henkeä eli 5,9 % työvoimasta. Työkustannusten nousu on viime vuosina ollut maltillista, mikä on osaltaan tukenut talouden kasvua ja työllisyyden paranemista. Vuonna 2008 työkustannusten nousu on nopeutunut tehtyjen palkkaratkaisujen myötä. Inflaatio on nopeutunut vuoden 2008 alkupuolella mm. elintarvikkeiden hintapaineiden purkautumisen ja öljyn maailmanmarkkinahinnan keväisen nousun seurauksena tuntuvasti. Vuoden 2008 inflaation arvioidaan olevan keskimäärin 4,1 %. Loppuvuoden inflaatiolukujen odotetaan pysyvän tällä tasolla. Vuoden 2009 alussa inflaation odotetaan pysyvän vielä 3,5 %:n tasolla, mutta alenevan vuoden 2009 loppua kohden. Vuoden 2009 keskimääräiseksi inflaatioksi arvioidaan 2,8 %. I Finland var utvecklingen i början av år 2008 gynnsam, liksom i det övriga euroområdet, men en lågkonjunktur ser ut att ha börjat tidigt på sommaren. Sysselsättningsutvecklingen kommer dock troligen att förbli god till slutet av år Hushållens klart försvagade förtroende för det ekonomiska läget i kombination med den höga skuldsättningsgraden under den senaste tiden kan minska hushållens konsumtion på ett svårförutsägbart sätt. Den försämrade efterfrågan motverkas dock av 2009 års skattelättnader, som stöder konsumtionen. Företagens verksamhet försvåras av den höjda kostnadsnivån och rörelserna på finansmarknaden. Investeringsökningen avstannar nästa år. Då konjunkturerna försämras beräknas produktionen år 2008 öka med 2,8 %. Denna i ett europeiskt perspektiv ännu gynnsamma tillväxten blir möjlig tack vare den goda utvecklingen i början av året. I slutet av året blir den ekonomiska tillväxten blygsam. För år 2009 förutspås en tillväxt på 1,8 %. Antalet personer i arbete ökar år 2008 med ca trots konjunkturförsämringen under årets andra hälft. Antalet verksamma ökar främst inom tjänsterna för affärslivet, inom handels-, inkvarterings- och restaurangtjänsterna och inom byggverksamheten. Antalet verksamma inom industrin minskar däremot något. Utbudet av arbetskraft ökar ännu år 2008, då anställda som närmar sig pensionsåldern stannar kvar på arbetsmarknaden längre än tidigare och personer under 25 år allt aktivare söker sig till arbetsmarknaden. Under år 2009 ökar antalet personer i arbete med uppskattningsvis 3 000, trots att efterfrågan på arbetskraft minskar. De nya jobben gäller i hög grad servicenäringarna. Utbudet av arbetskraft börjar sjunka något, eftersom de som avgår börjar vara fler än de som uppnår arbetsför ålder. Också konjunkturnedgången påverkar utbudet av arbetskraft. Antalet arbetslösa beräknas år 2009 uppgå till i genomsnitt personer, dvs. 5,9 % av arbetskraften. Arbetskostnaderna har ökat måttfullt de senaste åren, vilket har bidragit till att stödja ekonomisk tillväxt och förbättrad sysselsättning. År 2008 har arbetskostnaderna börjat stiga snabbare i och med löneuppgörelserna. Inflationen har tilltagit kännbart i början av år 2008 bl.a. som en följd av att pristrycken på livsmedel överförts på priserna och att världsmarknadspriset på olja gick upp i våras. Den genomsnittliga inflationen år 2008 beräknas uppgå till 4,1 %. Inflationssiffrorna väntas hålla sig på denna nivå under slutet av året. I början av år 2009 väntas inflationen ännu hålla sig kring 3,5 %, men sjunka mot slutet av året. Den genomsnittliga inflationen år 2009 beräknas uppgå till 2,8 %.

9 7 Julkisen talouden rahoitusasema on vahva viime vuosien nopeana jatkuneen talouskasvun myötä. Ylijäämä pysyttelee kuluvana vuonna 4,3 %:ssa suhteessa bruttokansantuotteeseen. Tästä sen arvioidaan kuitenkin laskevan vuonna 2009 suhdannenäkymien heikentyessä alle 3 %:iin. Sekä verojen että menojen suhde bruttokansantuotteeseen alenee merkittävästi vielä vuonna Veroaste alenee myös vuonna 2009 veronkevennysten seurauksena. Sen sijaan julkisyhteisöjen menojen osuus kokonaistuotannosta nousee ensi vuonna eläkemenojen kasvun nopeutumisen sekä inflaation seurauksena. Julkinen velka suhteessa kokonaistuotantoon alenee edelleen joskin hidastuen ja on ensi vuonna 30,6 % bruttokansantuotteesta. Valtiontalous on vuonna 2008 ylijäämäinen hieman alle 2 %, mutta vuonna 2009 ylijäämä pienenee tästä selvästi. Kuntatalouden arvioidaan olevan kokonaistasolla likimain tasapainossa vuosina 2008 ja Sosiaaliturvarahastojen ylijäämän arvioidaan säilyvän jokseenkin ennallaan. Työllisyyden ja julkisen talouden kestävyyden vahvistamisessa tulevina vuosina avainasemassa on riittävä talouskasvu. Riittävän kasvun edellytyksenä on tuottavuuden parantaminen sekä talouden tarjontakapasiteetin vahvistaminen, sillä keskipitkällä aikavälillä talouden kasvumahdollisuuksia heikentää erityisesti väestön ikääntymisestä johtuva työvoiman tarjonnan väheneminen. Den offentliga ekonomins finansiella situation är stark i och med den snabba ekonomiska tillväxten de senaste åren. Överskottet håller sig i år vid 4,3 % i förhållande till bruttonationalprodukten. Den beräknas dock sjunka till under 3 % år 2009 då konjunkturutsikterna försvagas. Både skatterna och utgifterna i relation till bruttonationalprodukten sjunker betydligt ännu år Skattegraden sjunker också år 2009 som en följd av skattelättnaderna. Inom de offentliga sammanslutningarna stiger däremot utgifternas andel av totalproduktionen som en följd av dels den snabbare tillväxten i pensionsutgifterna, dels inflationen. Den offentliga skulden i relation till totalproduktionen minskar alltjämt, om också långsammare, och uppgår år 2009 till 30,6 % av bruttonationalprodukten. Statsfinanserna uppvisar år 2008 ett överskott på knappt 2 %, men år 2009 minskar överskottet betydligt från detta. Kommunalekonomin beräknas vara nästan i balans åren 2008 och Överskottet i socialskyddsfonderna beräknas hålla sig i det närmaste oförändrat. Tillräcklig ekonomisk tillväxt spelar en nyckelroll när det gäller att stärka sysselsättningen och den offentliga ekonomins hållbarhet de närmaste åren. En tillräcklig tillväxt förutsätter att produktiviteten förbättras och att den ekonomiska utbudskapaciteten stärks. På medellång sikt försämras nämligen de ekonomiska tillväxtmöjligheterna framför allt av att utbudet på arbetskraft minskar när befolkningen blir äldre. Taulukko Tabell 1. Kansantalouden muutos edelliseen vuoteen verrattuna Samhällsekonomisk förändring jämfört med föregående år BKT, kasvu BNP, ökning % 4,5 2,8 1,8 Kulutus, kasvu Konsumtion, ökning % 2,7 2,6 2,5 Investoinnit Investeringar % 8,5 3,7 0,1 Työllisyys Sysselsättning, % 69,9 70,6 70,6 Työttömyys Arbetslöshet, % 6,9 6,2 5,9 Kuluttajahinnat, nousu Konsumentpriser, ökning % 2,5 4,1 2,8 Ansiotaso, nousu Inkomstnivå, ökning % 3,4 5,5 5,0 Lähde: VM Källa: FM

10 8 1.2 Kuntatalouden tilanne 1.2 Kommunernas ekonomiska läge Hyvä talouskasvu on vauhdittanut kuntien verotulojen kasvua ja parantanut kuntatalouden tilaa sekä viime että kuluvana vuonna. Vuonna 2007 kuntien ja kuntayhtymien vuosikate koheni edellisvuodesta ja riitti kattamaan käyttöomaisuuden poistot. Vuosikate ei riittänyt kuitenkaan kattamaan nettoinvestointeja. Vuonna 2008 vuosikate paranee 3,1 mrd. euroon ja kattaa käyttöomaisuuden poistot sekä nettoinvestoinnit. Kuntien velan määrä kasvaa edelleen. Yksittäisten kuntien tilanteet vaihtelevat merkittävästi verrattuna kokonaiskehityksestä. Vuonna 2009 kuntien toimintamenojen arvioidaan kasvavan 5 % vuoteen 2008 verrattuna. Kasvu on hitaampaa kuin vuonna 2008, jolloin kunta-alan palkkojen sopimuskorotukset kiihdyttävät kasvua, mutta kuitenkin edelleen samalla tasolla kuin vuosina keskimäärin. Kuntien verotulojen kasvu jatkuu talouskasvun hidastumisesta huolimatta kohtuullisena, sillä yleisen ansiotason nousu pitää yllä kunnallisveropohjaa. Kunnallisverotulojen kasvuvauhti riippuu kuitenkin vahvasti työllisten määrän kehittymisestä. Viimeaikainen rahamarkkinoiden epävarmuus voi vaikuttaa talouskasvuun sekä sitä kautta työllisyystilanteeseen yllättävästikin ja tästä johtuen kunnallisveropohjan kasvuvauhdissa voi esiintyä epävarmuutta. Vuonna 2009 kuntien yhteenlasketun vuosikatteen arvioidaan nousevan hieman eli noin 3,2 mrd. euroon, ja siten ylittävän selvästi poistot. Vuosikatteen arvioidaan kattavan myös nettoinvestoinnit. Lainakannan arvioidaan olevan 9,5 mrd. euroa vuoden 2009 lopussa. Vuosina kuntien ja kuntayhtymien vuosikate tulee arvioiden mukaan ylittämään poistot, jolloin tilikauden tulos muodostuu ylijäämäiseksi. Yhteenlasketun tuloksen tason arvioidaan kuitenkin heikkenevän kauden lopulle. Kehitysarvio perustuu toimintamenojen keskimäärin 5,3 %:n kasvuun. Verotulojen ja valtionosuuksien ennakoidaan kasvavan yhteensä keskimäärin 4,5 % vuodessa. Vuonna 2010 vuosikate kattaa nettoinvestoinnit, mikäli ne pysyvät arvioidulla 3,0 mrd. euron tasolla. Vuodesta 2011 eteenpäin vuosikate ei kuitenkaan arvion mukaan enää kata nettoinvestointeja. Tällöin kuntien yhteenlasketun velan kasvu kiihtyisi, ja lainakanta ylittäisi kauden lopulla 10 mrd. euron tason. En god ekonomisk utveckling har bidragit till att kommunernas skatteinkomster ökar och förbättrat kommunalekonomins tillstånd både i fjol och under innevarande år. Under 2007 ökade kommunernas och samkommunernas årsbidrag från året innan och räckte till för att täcka avskrivningen av anläggningstillgångar. Det räckte dock inte till för att täcka nettoinvesteringarna. År 2008 ökar årsbidraget till 3,1 miljarder euro och täcker avskrivningen av anläggningstillgångar och nettoinvesteringarna. Kommunernas lånebelopp ökar alltjämt. De enskilda kommunernas situation varierar betydligt jämfört med helhetsutvecklingen. År 2009 beräknas kommunernas omkostnader öka med 5 % jämfört med år Ökningen är långsammare än 2008, då de avtalade kommunala löneförhöjningarna ökade tillväxten, men ändå fortfarande på samma genomsnittliga nivå som åren Kommunernas skatteintäkter fortsätter att öka skäligt trots den långsammare ekonomiska tillväxten, eftersom stegringen i den allmänna inkomstnivån upprätthåller den kommunala skattebasen. Hur snabbt de kommunala skatteintäkterna ökar beror dock i hög grad på hur antalet personer i arbete utvecklas. Den senaste tidens osäkerhet på finansmarknaden kan påverka den ekonomiska tillväxten och därigenom sysselsättningsläget överraskande mycket och därför kan det förekomma osäkerhet i den kommunala skattebasens tillväxttakt. År 2009 beräknas kommunernas sammanlagda årsbidrag stiga något, dvs till ca 3,2 miljarder euro, och därmed klart överstiga avskrivningarna. Årsbidraget beräknas täcka också nettoinvesteringarna. Lånestocken beräknas uppgå till 9,5 miljarder euro i slutet av år Under åren överstiger kommunernas och samkommunernas årsbidrag avskrivningarna, vilket innebär att räkenskapsperiodens resultat uppvisar ett överskott. Nivån för det sammanlagda resultatet beräknas dock sjunka mot slutet av perioden. Bedömningen av utvecklingen baserar sig på att omkostnaderna ökar med i genomsnitt 5,3 %. Skatteinkomsterna och statsandelarna beräknas öka med sammanlagt i genomsnitt 4,5 % per år. År 2010 täcker årsbidraget nettoinvesteringarna om de håller sig på den beräknade nivån 3,0 miljarder euro. Fr.o.m. år 2011 beräknas årsbidraget dock inte längre täcka nettoinvesteringarna. Då accelererar tillväxten i kommunernas sammanlagda skulder och lånestocken uppgår till omkring 10 miljarder euro i slutet av perioden.

11 9 Kuntatalouden arvioitu tasapainottuminen riippuu ratkaisevasti toimintamenojen ja verotulojen kasvusta. Keskimäärin kunnat rahoittavat verotuloilla menoistaan noin puolet. Vastaavasti palkkauskustannukset ovat menoista noin puolet ja ostopalvelut, jotka koostuvat pääosin palkkauskustannuksista, vajaa viidennes. Samalla kun kuntien menokasvu jatkuu muutenkin nopeana, saattavat työvoiman saantivaikeudet lisätä palkkakustannuksia ja ostopalvelumenoja ennakoitua enemmän. Käyttötalouden nopean kasvun rinnalla myös kuntien investointipaineet pysyvät erityisesti kasvukeskuksissa suurina. Tämänhetkisten talousnäkymien vallitessa on huomioitava, että viime vuosina kohentunut kuntatalous ei poista kunta- ja palvelurakenneuudistukseen liittyvien rakenteellisten uudistusten tarvetta varauduttaessa väestön ikääntymiseen ja palvelutarpeiden kasvuun. Näiden rakenteellisten tulokehitykseen liittyvien riskien lisäksi on huomioitava myös talouden suhdannetilanteen mahdollinen vieläkin selvempi heikkeneminen, jolloin verotulot kasvun sijaan voivat jopa supistua. Tällöin sopeutuminen on sitä hankalampaa, mitä korkeampi menotaso on. Kuntien yhteenlaskettujen verotulojen arvioidaan vuonna 2009 kasvavan 2,9 %. Kunnallisveron tuoton arvioidaan kasvavan 3,3 %. Työn verotusta kevennetään, mikä vähentää kuntatalouden verotuloja 374 milj. euroa. Nämä verotulomenetykset tullaan valtion vuoden 2009 talousarvion mukaan kompensoimaan täysimääräisesti kunnille valtionosuuksien lisäyksinä. Kunnallisveron tuoton kasvun hidastuminen vuodesta 2008 johtuu sekä talouskasvun hidastumisesta seuraavasta palkkasumman kasvun hidastumisesta että verotusta keventävistä veroratkaisuista. Yhteisöveron tuoton arvioidaan vuonna 2009 laskevan 1,2 % talouden laskusuhdanteesta ja rahoitusmarkkinoiden ongelmista johtuvan yritysten heikentyvän tuloskehityksen seurauksena. Kiinteistöveron arvioidaan kasvavan 4,5 %. Valtio rahoittaa kuntien peruspalveluja valtionapujen kautta yhteensä 9,3 mrd. eurolla vuonna Kuntien valtionavut ovat pääosin laskennallisia ja yleiskatteisia. Laskennallisiin valtionosuuksiin ehdotetaan 8,5 mrd. euroa. Muihin valtionapuihin ehdotetaan runsaat 800 milj. euroa. Valtionavut lisääntyvät yhteensä noin 683 milj. eurolla vuonna Valtionapujen muutosta vuoteen 2008 verrattaessa on syytä ottaa huomioon kuntatalouden kannalta kustannus- Den beräknade stabiliseringen inom kommunalekonomin beror till största delen på hur omkostnaderna och skatteinkomsterna ökar. Kommunerna finansierar i genomsnitt ungefär hälften av sina utgifter med skatteinkomster. På motsvarande sätt utgör lönekostnaderna ungefär hälften av utgifterna och köpta tjänster, som huvudsakligen består av lönekostnader, en knapp femtedel av utgifterna. Samtidigt som kommunernas utgiftsökning också i övrigt förblir snabb, kan svårigheterna att få arbetskraft öka lönekostnaderna och utgifterna för köpta tjänster mer än väntat. Vid sidan av den snabba tillväxten inom driftsekonomin förblir kommunernas investeringsbehov stora, speciellt i tillväxtcentrumen. Under de rådande ekonomiska utsikterna bör det understrykas att de senaste årens förbättrade kommunalekonomi inte eliminerar behovet av de strukturella revideringar som hänför sig till reformen av kommun- och servicestrukturen med tanke på framförhållningen inför befolkningens stigande medelålder och det ökade servicebehovet. Utöver dessa strukturella risker som hänför sig till inkomstutvecklingen är det också skäl att bereda sig på en eventuell ännu klarare försämring av det ekonomiska konjunkturläget då skatteinkomsterna i stället för att öka t.o.m. kan minska. Anpassningen till en sådan situation är allt svårare ju högre utgiftsnivån är. Kommunernas sammanlagda skatteinkomster beräknas öka med 2,9 % år Intäkterna av kommunalskatten beräknas öka med 3,3 %. Beskattningen av arbete lindras, vilket minskar skatteintäkterna inom den kommunala ekonomin med 374 mn euro. Kommunerna kommer enligt statsbudgeten för år 2009 att kompenseras för denna minskning i skatteinkomsterna till fullt belopp i form av ökade statsandelar. Att tillväxten i kommunalskatteintäkterna blir långsammare från år 2008 beror både på den långsammare tillväxten i lönesumman till följd av att den ekonomiska tillväxten bromsas upp och på de skattelösningar som lindrar beskattningen. Intäkterna från samfundsskatten beräknas år 2009 minska med 1,2 % som en följd av den försämrade resultatutvecklingen i företagen, vilken beror på lågkonjunkturen och problemen på finansmarknaden. Fastighetsskatten beräknas öka med 4,5 %. Staten finansierar kommunernas basservice genom statsbidrag till ett belopp av sammanlagt 9,3 miljarder euro år Kommunernas statsbidrag är i huvudsak kalkylmässiga och icke öronmärkta. För kalkylmässige statsandelar föreslås 8,5 miljarder euro. För övriga statsbidrag föreslås drygt 800 mn euro. Statsbidragen ökar med totalt ca 683 mn euro år Vid jämförelsen av förändringen i statsbidragen med 2008 års siffror är det skäl att beakta de kostnads-

12 10 neutraalit muutokset kuten verokevennysten kompensaatioon liittyvä 374 milj. euron lisäys ja tehtävien siirtoihin liittyvä 107 milj. euron vähennys, jotka lisäävät valtionosuuksia nettomääräisesti 267 milj. euroa. Valtionosuuksiin tehtävä indeksikorotus lisää kuntien tuloja 303 milj. euroa, kun ansiotason ja kuluttajahintojen nousu kohottavat valtionosuusindeksiä. Valtionosuuksien kasvu kuntasektorille selittyy lähes kokonaan indeksitarkistuksen (3,9 %) sekä erityisesti verokompensaatioiden aiheuttamista valtionosuuksien lisäyksistä. Nämä indeksitarkistukset ja verokompensaatiot eivät siis lisää valtion kunnille kohdistamaa lisärahoitusta. Valtionosuuksien tasaukset, jotka perustuvat kunkin kunnan laskennallisten verotulojen määrään, vaikuttavat merkittävästi useiden kuntien, kuten Helsingin, saamien valtionosuuksien määrään. Vuonna 2009 kuntien tuloja vähentävät tasaukset nousevat enemmän kuin tuloja lisäävät tasaukset eli osa kuntien verotulojen erojen tasapainottamiseen tarkoitetuista rahavirroista kohdentuu valtiolle. Helsingille kyseiset valtionosuuksien tasaukset ovat negatiiviset. neutrala förändringarna med avseende på den kommunala ekonomin, såsom ökningen med 374 mn euro i anslutning till kompenseringen av skattelättnaderna och minskningen med 107 mn euro i anslutning till överföringen av uppgifter. Dessa ökar statsandelarna med ett nettobelopp på 267 mn euro. Indexhöjningen av statsandelarna ökar kommunernas inkomster med 303 mn euro, då stegringen i inkomstnivån och konsumentpriserna höjer statsandelsindexet. De ökade statsandelarna till kommunsektorn kan förklaras nästan enbart med den höjning som indexjusteringen (3,9 %) och skattekompensationerna medför. Dessa indexjusteringar och skattekompensationer ökar således inte statens tilläggsfinansiering till kommunerna. Utjämningen av statsandelarna, som baserar sig på det kalkylmässiga skatteintäktsbeloppet i de enskilda kommunerna, påverkar betydligt statsandelsbeloppet för flera kommuner, såsom Helsingfors. De utjämningar som minskar kommunernas inkomster ökar år 2009 mer än de utjämningar som ökar kommunernas inkomster, dvs. en del av de penningflöden som är avsedda för balansering av skillnaderna går till staten. För Helsingfors är utjämningen av statsandelarna negativ. 1.3 Taloudellinen tilanne Helsingin seudulla ja Helsingissä 1.3 Det ekonomiska läget i Helsingforsregionen och Helsingfors Seutu Regionen Helsingin seudun talouden kasvu jatkui edelleen vahvana viime keväänä. Tuotanto kasvoi seudulla ennakkoarvion mukaan 4,9 % edellisvuodesta tämän vuoden toisella neljänneksellä. Tosin kasvulukua nosti edellisvuotta suurempi työpäivien määrä. Tuotannon kasvu on jatkunut laajapohjaisena, sillä sekä jalostusalat että lähes kaikki palvelualat olivat vahvassa kasvussa. Helsingin seudulla työttömyysaste oli työ- ja elinkeinoministeriön mukaan heinäkuussa 6,1 %. Koko maan työttömyysaste oli 8,2 %. Työttömyysasteet laskivat viime vuoden heinäkuuhun verrattuna. Työttömiä oli Helsingin seudulla yhteensä , mikä oli 11 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisyysaste, eli työllisten osuus vuotiaasta väestöstä, oli vuoden toisella neljänneksellä Helsingissä 76,9 % ja Helsingin seudulla 76,6 %. Työllisyysasteet nousivat vuoden takaisesta. Den ekonomiska tillväxten i Helsingforsregionen var alltjämt stark i våras. Produktionen växte i regionen under årets andra kvartal enligt en förhandsprognos med 4,9 % i förhållande till samma period året innan. Tillväxtsiffrorna höjdes visserligen av att antalet arbetsdagar var fler än föregående år. Produktionen har fortsatt att öka på bred bas, eftersom både förädlingsbranscherna och nästan alla servicebranscher uppvisade en kraftig tillväxt. Enligt arbets- och näringsministeriet var arbetslöshetsgraden i juli 6,1 % i Helsingforsregionen. Siffran för hela landet var 8,2 %. Arbetslöshetsgraden sjönk betydligt i förhållande till juli ett år tidigare. Antalet arbetslösa i Helsingforsregionen uppgick till sammanlagt , vilket är 11 % mindre än ett år tidigare. Enligt en arbetskraftsundersökning vid statistikcentralen var sysselsättningsgraden, dvs. den andel av befolkningen i åldern år som har arbete, under årets andra kvartal 76,9 % i Helsingfors och 76,6 % i Helsingforsregionen. Sysselsättningsgraden steg från året innan.

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 8 2008 vuodeksi 2009 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2009 2011

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 4 2007 vuodeksi 2008 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2008 2010

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 5 2009 vuodeksi 2010 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2010 2012

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 5 2009 vuodeksi 2010 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2010 2012

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Helsingfors stad

Helsingin kaupunki Helsingfors stad Helsingin kaupunki Helsingfors stad 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 2012 och ekonomiplan 2012 2014 Kvsto - Stge 9.11.2011 Kaupunginhallituksen ehdotus Stadsstyrelsens förslag SISÄLLYS INNEHÅLL 1 Sivu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Helsingfors stad

Helsingin kaupunki Helsingfors stad Helsingin kaupunki Helsingfors stad 2013 ja taloussuunnitelma 2013 2015 2013 och ekonomiplan 2013 2015 Khs - Stn 29.10.2012 Kaupunginjohtajan ehdotus Stadsdirektörens förslag SISÄLLYS INNEHÅLL 1 Sivu Sida

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 Kaupunginjohtajan esitys 8.10.2014 Stadsdirektörens förslag 8.10.2014 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 Kaupunginvaltuusto 9.11.2011 Stadsfullmäktige 9.11.2011 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens översikt...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016 Kaupunginvaltuusto 13.11.2013 Stadsfullmäktige 13.11.2013 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens översikt...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida

SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 20122 BUDGET 2010 OCH EKONOMIPLAN 2010 20122 4.8.2005 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KV hyväksynyt 16.11.2009 69 STF godkänt 16.11.2009 69 TALOUSARVIO 2010

Lisätiedot

KV/FGE 15.11.2010 90

KV/FGE 15.11.2010 90 KV/FGE 15.11.2010 90 1 TALOUSARVIO 2011 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 BUDGET 2011 OCH EKONOMIPLAN 2012-2014 YLEISOSA... 4 ALLMÄNT... 4 1 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISENJATALOUDEN LÄHTÖKOHDISTA - UTGÅNGSPUNKTER

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2007 JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2007 JA TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2007 JA TALOUSSUUNNITELMA 2007 2009 BUDGET 2007 OCH EKONOMIPLAN 2007-2009 4.8.2005 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KV hyväksynyt 13.11.2006 68 STF godkänt 13.11.2006 68 TALOUSARVIO 2007

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008 2010

TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008 2010 TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008 2010 BUDGET 2008 OCH EKONOMIPLAN 2008 2010 4.8.2005 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KV hyväksynyt 12.11.2007 69 STF godkänt 12.11.2007 69 TALOUSARVIO 2008

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014 TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014 KV hyväksynyt 08.06.2015 34 STF godkänt 08.06.2015 34 TILINPÄÄTÖS 2014 BOKSLUT 2014 SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida 1 TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 1 1.1 OLENNAISET

Lisätiedot

HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION

HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION KVARTTI 1 09 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL CITY OF

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2002:2 SOSIAALITURVAN SUUNTA 2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2002:2 SOSIAALITURVAN SUUNTA 2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2002:2 SOSIAALITURVAN SUUNTA 2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Tiivistelmä. Helsinki 2002. 201 s. (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja, ISSN 1236-2050,

Lisätiedot

TALOUSARVIO BUDGET 2015 TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN 2016 2018 SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

TALOUSARVIO BUDGET 2015 TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN 2016 2018 SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN TALOUSARVIO BUDGET 2015 TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN 2016 2018 SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Talousarvio Budget 2015, Taloussuunnitelma Ekonomiplan 2016 2018 Julkaisija - Utgivare: Siuntion kunta Valokuvaaja

Lisätiedot

Asta Manninen Menestyvä kaupunkiseutu kilpailukykyä, yhteistyötä, eheyttä 3 En framgångsrik stadsregion konkurrenskraft, samarbete, sammanhållning

Asta Manninen Menestyvä kaupunkiseutu kilpailukykyä, yhteistyötä, eheyttä 3 En framgångsrik stadsregion konkurrenskraft, samarbete, sammanhållning SISÄLLYS INNEHÅLL Asta Manninen Menestyvä kaupunkiseutu kilpailukykyä, yhteistyötä, eheyttä 3 En framgångsrik stadsregion konkurrenskraft, samarbete, sammanhållning Pekka Vuori Helsingin seudun väestökehitysnäkymät

Lisätiedot

INGÅ KOMMUN INKOON KUNTA BUDGET 2014 TALOUSARVIO 2014 EKONOMIPLAN 2014-2016 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 FMG 14.11.2013 KV 14.11.

INGÅ KOMMUN INKOON KUNTA BUDGET 2014 TALOUSARVIO 2014 EKONOMIPLAN 2014-2016 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 FMG 14.11.2013 KV 14.11. INGÅ KOMMUN INKOON KUNTA BUDGET 2014 TALOUSARVIO 2014 EKONOMIPLAN 2014-2016 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 FMG 14.11.2013 KV 14.11.2013 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2014 och ekonomiplan 2014-2016 1(101)

Lisätiedot

TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 1/2012

TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 1/2012 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 1/2012 31.5.2012 2 Sisältö - Innehåll 1. TALOUSTILANNE DET EKONOMISKA LÄGET... 3 1.1 Yleinen taloustilanne Allmänt

Lisätiedot

INGÅ KOMMUN. Balansbok 2014 INKOON KUNTA

INGÅ KOMMUN. Balansbok 2014 INKOON KUNTA INGÅ KOMMUN Balansbok 2014 INKOON KUNTA Tasekirja 2014 Innehållsförteckning Sisällysluettelo VERKSAMHETSBERÄTTELSE TOIMINTAKERTOMUS... 1 VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN OLENNAISET TAPAHTUMAT

Lisätiedot

RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET

RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 1/2014 2 Sisältö - Innehåll 1. TALOUSTILANNE DET EKONOMISKA LÄGET... 3 1.1 Yleinen taloustilanne Allmänt ekonomiskt

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015 2017. KV hyväksynyt 17.11.2014 60 STF godkänt 17.11.

TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015 2017. KV hyväksynyt 17.11.2014 60 STF godkänt 17.11. TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015 2017 KV hyväksynyt 17.11.2014 60 STF godkänt 17.11.2014 60 TALOUSARVIO 2015 ja TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 och

Lisätiedot

Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten

Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten Promemoria 1 (9) Dnr 3441/90/2014 21.8.2014 Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten 2015 1. Läget och utsikterna för den kommunala ekonomin Kommunförbundet har inget

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus 2014 Vuosikertomus Tiivistelmä Årsberättelse Sammandrag Toimitusjohtajan katsaus MERIMIESELÄKEKASSAN tavoitteena on taata merenkulkijoille luotettava eläketurva kustannustehokkaasti. On helppo todeta,

Lisätiedot

TALOUDELLINEN KATSAUS HELMIKUU 2006. 1a/2006 VALTIOVARAINMINISTERIÖ KANSANTALOUSOSASTO TALOUDELLISET JA TALOUS- POLIITTISET KATSAUKSET

TALOUDELLINEN KATSAUS HELMIKUU 2006. 1a/2006 VALTIOVARAINMINISTERIÖ KANSANTALOUSOSASTO TALOUDELLISET JA TALOUS- POLIITTISET KATSAUKSET TALOUDELLINEN KATSAUS HELMIKUU 2006 1a/2006 VALTIOVARAINMINISTERIÖ KANSANTALOUSOSASTO TALOUDELLISET JA TALOUS- POLIITTISET KATSAUKSET VALTIOVARAINMINISTERIÖ Snellmaninkatu 1 A PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation. helsingin kaupungin tietokeskus helsingfors stads faktacentral city of helsinki urban facts

Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation. helsingin kaupungin tietokeskus helsingfors stads faktacentral city of helsinki urban facts 3 /2014 Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation helsingin kaupungin tietokeskus helsingfors stads faktacentral city of helsinki urban facts Sisällys / Innehåll helsingfors stads faktacentral city of

Lisätiedot

Årsredovisning Vuosikertomus

Årsredovisning Vuosikertomus Årsredovisning Vuosikertomus 2010 Österbottens Kötts anskaffningsområde Maxmo Maksamaa Korsholm Mustasaari Vasa Vaasa Larsmo Luoto Jakobstad Pietarsaari Nykarleby Uusikaarlepyy Korsnäs Korsnäs Närpes Närpiö

Lisätiedot

Muuttoliike. merkitsee paljon Helsingille. Avoimesta datasta apua saavutettavuuden mittaamiseen. Kaupunkilaisten luovuus käyttöön

Muuttoliike. merkitsee paljon Helsingille. Avoimesta datasta apua saavutettavuuden mittaamiseen. Kaupunkilaisten luovuus käyttöön 2 /2014 neljännesvuosijulkaisu kvartalspublikation Avoimesta datasta apua saavutettavuuden mittaamiseen Muuttoliike merkitsee paljon Helsingille helsingin kaupungin tietokeskus helsingfors stads faktacentral

Lisätiedot

2 /2013. Helsingin huomio kohdistuu nuoriin. Miten nuorten hyvinvointia. Maahanmuuttajien toinen sukupolvi. Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation

2 /2013. Helsingin huomio kohdistuu nuoriin. Miten nuorten hyvinvointia. Maahanmuuttajien toinen sukupolvi. Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation 2 /2013 Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation Helsingin huomio kohdistuu nuoriin Miten nuorten hyvinvointia pitäisi mitata? Maahanmuuttajien toinen sukupolvi Helsingin kaupungin tietokeskus Helsingfors

Lisätiedot