ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS ITÄ-SUOMEN LOGISTIIKKA-ALUE JA YHDISTETTYJEN KULJETUSTEN TERMINAALI, MATKUS VIREILLETULOSTA ILMOITETTU: HYVÄKSYMISKÄSITTELY: KAAVANLAATIJA: KAUPUNGINVALTUUSTO KUOPION KAUPUNKI, KAUPUNKIYMPÄRIS- TÖN SUUNNITTELUPALVELUT, ASEMAKAA- VOITUS

2 742 SISÄLTÖ: 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 2.2 Asemakaava ja asemakaavan muutos 2.3 Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen toteuttaminen 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 4 ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen suunnittelun tarve 4.2 Suunnittelun käynnistyminen ja sitä koskevat päätökset 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö 4.4 Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoitteet 4.5 Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Valitun vaihtoehdon vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu 5 ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS 5.1 Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen rakenne Mitoitus Palvelut 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 5.3 Aluevaraukset 5.4 Kaavan vaikutukset 5.5 Ympäristön häiriötekijät 5.6 Kaavamerkinnät ja määräykset 5.7 Kaavatalous Rakentamiskustannukset logistiikka- ja terminaalialue 6 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS

3 LIITTEET 1/1 1/2 2/1 2/5 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavakartta, merkintöjen selitykset ja asemakaavamääräykset 3.1 Havainnepiirustus asemakaava-alueesta 3.2 Logistiikka-alue ja etelä-kuopion liikenneverkko 4 Poistokartta / ote ajantasa-asemakaavasta 5 Matkuksen länsipuolen yritys- ja logistiikka-alueen yleiskaavallinen selvitys 6 Luonnonsuojelulain 65 :n mukaisen arviointitarpeen selvittäminen, päivitys 7 Vesihuollon yleissuunnitelmaluonnos 8 Liikenneverkkosuunnitelma ja viheralueiden ympäristösuunnitelma 9 Kaava-alueen massatasapaino- ja esirakentamissuunnitelmat 10 Matkuksen logistiikka-alueen rataterminaalin toimivuustarkastelu 11 Liiketoimintasuunnitelma (Itä-Suomen yhdistettyjen kuljetusten yhteyden toteuttaminen ) 12 Itä-Suomen logistiikka-alueen meluselvitys 13 Vireilletulovaiheen lausunnot ja vastineet

4 ITÄ-SUOMEN LOGISTIIKKA-ALUE JA YHDISTETTYJEN KULJETUSTEN TERMINAALLI, MATKUS 2 ITÄ-SUOMEN LOGISTIIKKA-ALUE, MATKUS ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan ja asemakaavan muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaava koskee: Asemakaavan muutos koskee: Asemakaavalla muodostuu: Asemakaavan muutoksella muodostuu: Alueen sijainti: Kuopion kaupungin Hiltulanlahden kylän (411) tiloja RN:ot, 5-39, 5-40, 5-42, 5,-73, 5-115, 5-119, 5-139, 5-188, 5-279, 5-280, 5-285, 5-289, , 5-305, ja osia tiloista 5-192, 33-6 sekä Kuopion kaupungin Haminanlahden kylän (410) tiloja RN:ot, sekä osia tiloista 27-6 ja sekä osia lunastusyksiköstä ja osia vesialueista ja Kuopion kaupungin 35. kaupunginosan (Pitkälahti) lähivirkistysalueiden osia. Kuopion kaupungin 35. kaupunginosan (Pitkälahti) korttelit 45 49, ja rautatie-, katu-, suojaviher-, virkistys-, luonnonsuojelu- ja vesialuetta sekä Kuopion kaupungin 36. kaupunginosan (Hiltulanlahti) rautatiealuetta sekä Kuopion kaupungin 38. kaupunginosan (Kiviharju) katu- ja suojaviheraluetta. Kuopion kaupungin 35. kaupunginosan (Pitkälahti) lähivirkistysvirkistysaluetta. Suunnittelualue sijaitsee Hiltulanlahden, Pitkälahden ja Kiviharjun kaupunginosissa. Pääosa kaavaalueesta sijaitsee Matkuksen kaupallisen keskittymän ja Pitkälahden teollisuusalueen välisellä alueella, noin 10 kilometriä keskustasta lounaaseen. Kaavatunnus: 765

5 ITÄ-SUOMEN LOGISTIIKKA-ALUE JA YHDISTETTYJEN KULJETUSTEN TERMINAALLI, MATKUS 3 Kaavan tarkoitus: Tarkoitus laatia asemakaava- ja asemakaavan muutos, joka mahdollistaa maakuntakaavan mukaisen logistiikka- ja yritysalueen toteutumisen. Asemakaavalla varmistetaan lisäksi moottoritien läntisen rinnakkaisväylän ja Hepomäkeen suuntautuvan pääväylän sijainti ja toimivuus.

6 ITÄ-SUOMEN LOGISTIIKKA-ALUE JA YHDISTETTYJEN KULJETUSTEN TERMINAALLI, MATKUS 4 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Kaavoitus on käynnistynyt Kuopion kaupungin aloitteesta Asemakaavan muutostyö sisältyi vuoden 2012 kaavoituskatsaukseen. Kaavatyön vireilletulosta on ilmoitettu Asemakaavan vireilletuloaineisto (OAS) on annettu tiedoksi kaupunkirakennelautakunnalle Aineisto on ollut nähtävänä vireilletulokuulutuksen yhteydessä Nähtävänäoloaikana jätettiin yksi mielipide ja yksi lausunto. Kaavoituksen aloituskokous on pidetty ja valmisteluvaiheen viranomaisneuvottelu Valmisteluaineisto asetetaan julkisesti nähtäville , jolloin aineistoon voi ottaa kantaa sekä esittää muutoksia ja lisäyksiä. Valmisteluaineistosta on tarkoitus pitää nähtävänäolon aikana sekä lausuntokokous että erillinen yleisötilaisuus. Asemakaavan muutosehdotus valmistuu tavoiteaikataulun mukaan syksyllä 2014 mennessä ja sen on tarkoitus tulla kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi loppuvuodesta Kaavatyön ehdotusvaiheen aikana pidetään tarvittava määrä ohjausryhmän kokouksia. 2.2 Asemakaava ja asemakaavan muutos Suunnittelualueelle on tarkoitus laatia asemakaava- ja asemakaavan muutos, joka mahdollistaa maakuntakaavan mukaisen logistiikka- ja yritysalueen toteutumisen. Asemakaavalla varmistetaan lisäksi moottoritien läntisen rinnakkaisväylän ja Hepomäkeen suuntautuvan pääväylän sijainti ja toimivuus. 2.3 Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen toteuttaminen Asemakaava ja asemakaavan muutos mahdollistavat itä-suomen logistiikka-alueen ja yhdistettyjen kuljetusten terminaalin rakentumisen alueelle. Alueen toteuttaminen alkaa välittömästi, kun se on kaavatilanteen ja rahoituksen puolesta mahdollista. Ennen kuin yrittäjät pääsevät toteuttamaan laajemmin hankkeitaan, kaava-alueelle tulee rakentaa uutta katuverkkoa ja esirakentaa tontteja sekä aluetta hule-vesien viivytykseen tarkoitettu kosteikko. Lisäksi alueelle tulee rakentaa ja tehdä muutoksia Kuopion energian sähköjohtoverkon sekä Kuopion Veden vesi- ja viemärijohtojen osalta. Lisäksi katurakentamisen yhteydessä alueelle toteutetaan myös Kuopion energian kaukolämpöverkosto.

7 ITÄ-SUOMEN LOGISTIIKKA-ALUE JA YHDISTETTYJEN KULJETUSTEN TERMINAALLI, MATKUS 5 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue sijaitsee Hiltulanlahden, Pitkälahden ja Kiviharjun kaupunginosissa. Pääosa kaava-alueesta sijaitsee Matkuksen kaupallisen keskittymän ja Pitkälahden teollisuusalueen välisellä alueella, noin 10 kilometriä keskustasta lounaaseen. Aluerajauksiin voi tulla tarkennuksia työn aikana. Alueen ympäristö on tällä hetkellä suurilta osin luonnonympäristöä, mutta on muuttumassa asemakaavoituksen myötä varsin tehokkaaksi työpaikka- ja logistiikka-alueeksi. Suunnittelualueen pohjoisosalla sijaitseva noin 30 ha alue on tehtyjen selvitysten pohjalta paras sijoittumispaikka itä-suomen logistiikka-alueelle ja yhdistettyjen kuljetusten terminaalille. Lisäksi alue on myös merkitty makuuntakaavassa merkinnällä LM/ TP Itä- Suomen logistiikkakeskus. Asemakaavoituksen tueksi on suunnittelualueelle tehty viimeisten vuosien aikana lukuisia selvityksiä (ks. liitteet ja kohdan selvitykset), joissa on tutkittu muun muassa alueen toteutettavuuden lisäksi luontoarvot sekä liittymiset kaupunkirakenteeseen ja liikenneverkkoon. Rakentamisvaiheessa suunnittelualue tulee olemaan yksi Kuopion merkittävimmistä maa- ja kallioainesten sijoituspaikoista. Kaava-alueen suurimmat täytöt kohdistuvat rataterminaalin alueelle. Alueella on jonkin verran myös paikalla jalostettavaa maa- ja kallioainesta, mutta merkittävimmät maansiirrot tapahtuvat alueen esirakentamisen yhteydessä muualta tuotavilla massoilla. Kuva 1. Ortokuva kaava-alueesta sen lähiympäristöineen. (ortokuva on otettu kesäkuussa 2012).

8 ITÄ-SUOMEN LOGISTIIKKA-ALUE JA YHDISTETTYJEN KULJETUSTEN TERMINAALLI, MATKUS Luonnonympäristö Maisemarakenne, maisemakuva ja luonnonolot Maisemarakenteeltaan kaava-alueen topografia melko loivapiirteistä, mutta Matkusjärven eteläpuolella kaava-alueen lähiympäristö on vaihteleva ja maaston korkeuserot ovat paikoin huomattavia. Maaperältään kaava-alue on suurimmaksi osaksi joko kalliota tai moreenia ja on muutamia suopainanteita lukuun ottamatta rakennettavuudeltaan hyvä. Maisemakuvassa alueen merkittävin solmukohta on Matkusjärven kahtia jakava Savon radan leikkauskohta, josta avautuvat hienot näkymät kaakkoon, noin 3 km päässä yli 210 metriin nousevalle Vanuvuorelle sekä luoteeseen noin 2 km päässä olevaan Matkusjärven pohjukkaan. Lisäksi kaava-alueen eteläreunalla maisemakuvassa näkyy voimakkaasti noin 150 metriin nouseva Nuolimäki. Luonnonolot, luonnon monimuotoisuus- ja suojelu kaava-alueella. Kaava-alueen kasvillisuus, eläimistö ja luontotyypit ovat melko monipuolisia ja vaihtelevat alueittain melko paljon. Kaavaluonnoksessa esitetyillä korttelialueilla kasvillisuus on pääsääntöisesti yksipuolisempaa ja ne ovat puustoltaan nuorta taimikkoa tai nuorta harvennushakkuualuetta. Luontoarvoiltaan merkittävimmät ja yhtenäiset alueet sekä uhanalaiset kasvit sijoittuvat Matkuksen lehdon sekä Riihilammen lehdon Natura-alueille, jotka ovat merkitty asemakaavaluonnoksessa sekä yleiskaavassa suojelualueiksi. Vesistöolosuhteet kaava-alueella. Suunnittelualueen pohjoispuoliset vedet laskevat purojen ja ojien välityksellä pääosin Riihilampeen sekä osin ylä-matkukseen. Riihilammesta vedet laskevat edelleen pikku Riihilammen kautta Kallaveteen kuluvaan Pitkälahteen. Kaava-alueen eteläpuoliset vedet laskevat pääosin radan vierrellä olevan painanteen kautta ylä-matkukseen. Luontoselvitys Matkus-Riihilampi on laadittu logistiikka-alueelle Kuopion kaupungin ympäristösuojelutoimiston Luontoselvityksen pohjalta on laadittu logistiikkaalueen luontotyyppikartta (kuva 2). Alueen luontoselvityksiä on lisäksi kartoitettu erillisillä maastokäynneillä mm. Matkuksen lehdon maastokatselmuksella vuonna 2008, yhdessä Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon ympäristökeskuksen (nykyisen ELYkeskuksen) ylitarkastaja Anne Grönlundin kanssa. Liito-oravaselvitykset kaava-alueelle on laatinut Pöyry Environment Oy Matkuksen alueen asemakaavoitusten yhteydessä vuosina 2006 ja 2007 sekä niitä on täydennetty Kuopion kaupungin toimesta keväällä Lisäksi Matkusjärven eteläpuolisille alueille on laadittu päivitetty liito-oravaselvitys kesän 2013 aikana. Luontoympäristön huomioiminen kaavaluonnoksessa. Lähtötietojen ja selvitysten perusteella luontoarvoiltaan arvokkaimmat ja yhtenäiset alueet ovat alueen Naturalehdot (Matkuksen lehto ja Riihilammen lehto) sekä yleisesti Matkusjärven ja Riihilammen ranta-alueet. Kyseiset alueet on kaavaluonnoksessa rajattu tehokkaamman rakentamisen ulkopuolelle. Lisäksi Luonnonsuojelualueen ja kortteli tai katualueen väliin on jätetty maastokatselmuksen perusteella rajattu n metrin (VL) suojametsävyöhyke. Suunnittelualueen pohjoisosalla sijaitsevalle noroalue on kuitenkin jouduttu hakemaan poikkeamislupaa, koska se sovittaminen logistiikka-alueen kaavarakenteeseen olisi ollun mahdoton yhtälö. Kuopion kaupungille on myönnetty poikkeamislupa noron luonnontilan muuttamiseen Itä-Suomen aluehallintovirastolta

9 ITÄ-SUOMEN LOGISTIIKKA-ALUE JA YHDISTETTYJEN KULJETUSTEN TERMINAALLI, MATKUS Kuva 1. Logistiikka-alueen luontotyyppikartta alueelle tehdyn luontoinventoinnin pohjalta. 7

10 ITÄ-SUOMEN LOGISTIIKKA-ALUE JA YHDISTETTYJEN KULJETUSTEN TERMINAALLI, MATKUS Rakennettu ympäristö Kaava-alueen merkittävin rakennuskokonaisuus on alueen halkaiseva Savon rata siihen liittyvine rakennelmineen. Suunnittelualueen Matkusjärven eteläpuolisilla alueilla, ylä-matkuksen pohjukassa, sijaitsee kaksi lomakäytössä olevaa kiinteistöä, joiden rakennuskanta on vuosilta Kaava-alueen pohjoisosalla Pikkuriihilammen ympäristössä on kolme asuinkäytössä olevaa kiinteistöä, rakennuskannaltaan vuosilta Lisäksi kaava-alueen pohjoisreunalla Kylmämäen teollisuusalueen reunalla sijaitsee yksi asuinkiinteistö, jonka rakennuskanta on vuodelta Kaava-alue halkaisee alueen merkittävimmän yksityisen kiinteistön Liukkotilan Matkusjärven eteläpuolella. Liukkotilan pihapiiri, jonka päärakennukset ovat 1900 luvun alusta, jää kaava-alueen välittömään läheisyyteen. Lisäksi kaava-alueen itäreunaan rajoittuu yhdeksän asuin- tai lomakäytössä olevaa kiinteistöä. Lisäksi alueella sijaitsee Kuopion energian 20KV johtolinja. Suunnittelualueella ei ole erityisiä esi- ja kulttuurihistoriaan liittyviä arvoja. Saaren rantavyöhykkeet ovat maisemallisesti tärkeitä ja ne on jätetty asemakaavaehdotuksessa pääsääntöisesti rakentamisesta vapaaksi, tarvittavia terminaalialueita lukuun ottamatta. Kuva 2. Näkymä kaava-alueen maisemalliseen solmukohtaan Matkusjärven ja Savonradan leikkauspisteessä. Kuvan alareunalla näkyy alueen rakennuskantaa ja yläreunalla Matkusjärven ylittävän sillan aloituspenkkaa.

11 ITÄ-SUOMEN LOGISTIIKKA-ALUE JA YHDISTETTYJEN KULJETUSTEN TERMINAALLI, MATKUS Maanomistus Suunnittelualueen keskeisimmät osat omistaa Kuopion kaupunki (ks. kuva 3). Suunnittelualueella on metsähallituksen omistuksessa osia Matkusenlehdon suojelualueesta sekä Riihilammenlehdon suojelualue. Lisäksi suunnittelualueella on yksityisiä maaalueita Pikku Riihilammen ympäristössä ja Matkusjärven eteläpuolella sekä Matkuksen puistossa Kylmämäen teollisuusalueen rajalla. Kuva 3. Kaupungin maanomistustilanne (viivoitettu alue on rekisteröity kaupungin omistukseen). 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava: Kuopion seudun maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä Maakuntakaavassa pääosa suunnittelualuetta on työpaikka-aluetta (TP ). sekä

12 ITÄ-SUOMEN LOGISTIIKKA-ALUE JA YHDISTETTYJEN KULJETUSTEN TERMINAALLI, MATKUS 10 luonnonsuojelualuetta (SL Matkuksenlehto). Lisäksi alueen itäosaan on merkitty kaksiraiteisen nopean liikenteen rataosa sekä Matkusjärven eteläpuolelle viheryhteystarve. Pohjois-Savon maakuntakaava 2030, muutokset Kuopion seudun maakuntakaavaan on vahvistettu ympäristöministeriössä , jonka myötä suunnittelualueella muutettiin Kuopion seudun maakuntakaavaan työpaikka-alue (TP ) Itä-Suomen logistiikkakeskus merkinnäksi (LM/TP ). 4. Ote Kuopion seudun maakuntakaavasta Kuva 5. Ote Pohjois-Savon maakuntakaavan muutoksista Kuopion seudun maakuntakaavaan Matkuksen kohdalla. Yleiskaava, yleiskaavalliset selvitykset: Kaupunginvaltuuston hyväksymässä keskeisen kaupunkialueen yleiskaavassa pääosa suunnittelualueesta on merkitty ympäristöhäiriöttömän teollisuuden alueeksi (TY) sekä yksityisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (PK). Lisäksi alueella on luonnonsuojelualuetta (SL-1), virkistysaluetta (V), rautatieliikenteen aluetta (LR) ja maa- ja metsätalousaluetta (MU). Kuopion kaupunkirakenne 2025 suunnitelmaluonnoksessa (kuva 6) on pääosa suunnittelualueesta merkitty liikennealueeksi (L). Kaava-alueelle sekä laajemmin koko Matkuksen alueeseen liittyen on tehty myös erillinen yleiskaavallinen selvitys (liite 5). Lisäksi kuvassa 8 on esitetty etelä-kuopion tavoitteelliset liikenneverkot muun muassa moottoritein läntisen rinnakkaisväylän sekä Hepomäen laajennusalueille suuntautuvien pääväylien osalta.

13 ITÄ-SUOMEN LOGISTIIKKA-ALUE JA YHDISTETTYJEN KULJETUSTEN TERMINAALLI, MATKUS 1 Kuva 6. Ote keskeisen kaupunkialueen yleiskaavasta ja asemakaava-alueen rajaus. Kuva 7. Ote kaupunkirakenne 2025 luonnoksesta. Muut selvitykset, joita ei ole selostuksen liitteenä: 1. Kuopion seudullinen liikennejärjestelmä suunnitelma ja Kuopion logistiikka-alueselvitys 2006, (Kuopion kaupunki, Siilinjärven kunta Pohjois-Savon Liitto, Savo-Karjalan tiepiiri, VR Cargo, ilmailulaitos, Kuopion kauppakamari, SI- TO). 2. Pohjois-Savon yhdistettyjen juna-/autokuljetusten markkina- ja investointiselvitys Toteutuksen vaiheistus 2006,(Kuopion kaupunki, Kuopion kauppakamari Pohjois-Savon Liitto, Ratahallintokeskus, Savo-Karjalan tiepiiri, VR Cargo, Kaukokiito, SITO). 3. Kuopion juna-autokuljetusten markkinapotentiaaliselvitys 2007, (Kuopion kaupunki, Pohjois-Savon Liitto, Ratahallintokeskus, Savo-Karjalan tiepiiri, VR Cargo, Kaukokiito, Kuopion kauppakamari, DESTIA). 4. Itäsuomen logistiikka-alueen toteuttamisselvitys 2011 (SITO, ELY, Pohjois- Savon Liitto, Kuopion Kaupunki) 5. Itäsuomen logistiikkakeskuksen toteuttamisselvityksen koordinointi 2011 (SITO, ELY, Pohjois-Savon Liitto, Kuopion Kaupunki) 6. Itäsuomen yhdistettyjen kuljetusten yhteyden toteuttaminen / LIIKETOI- MINTASUUNNITELMA 2011 (SITO, ELY, Pohjois-Savon Liitto, Kuopion Kaupunki) 7. Luonto- ja liito-oravaselvityksistä on kerrottu tarkemmin kohdassa Asemakaava: Alueen pohjoisosalla on voimassa Kuopion kaupunginvaltuuston hyväksymä asemakaava (kuva 9), jossa suunnittelualue on merkitty lähivirkistysalueeksi (VL) Ote ajantasa-asemakaavasta = sijaintikartta on myös liitteenä 4.

14 ITÄ-SUOMEN LOGISTIIKKA-ALUE JA YHDISTETTYJEN KULJETUSTEN TERMINAALLI, MATKUS 2 Kuva 8. Logistiikka-alueen ja Etelä-Kuopion tavoitteellinen liikenneverkko. Ohjelmat ja tavoitteet: Tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan ja ne sisältävät muun muassa toimivaan aluerakenteeseen sekä eheytyvään yhdyskuntarakenteeseen ja elinympäristön laatuun liittyviä erityistavoitteita. Kuopion ilmastopoliittinen ohjelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa otettavaksi aktiiviseen käyttöön kaikessa valmistelussa. Rakennusjärjestys: Kuopion kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ja se on tullut voimaan Kuopion hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen

15 ITÄ-SUOMEN LOGISTIIKKA-ALUE JA YHDISTETTYJEN KULJETUSTEN TERMINAALLI, MATKUS 3 Kuva 9. Ote ajantasa-asemakaavasta ja kaava-alueen rajaus. Tonttijako ja -rekisteri: Suunnittelualue sisältyy pääosin tiloina kiinteistörekisteriin. Pohjakartta: Suunnittelualueen pohjakartta on kaavoitusmittausasetuksen (1284/99) mukainen. Rakennuskiellot: Alueella ei ole voimassa rakennuskieltoa. Suojelupäätökset: Alueeseen liittyvät maakuntakaavan, yleiskaavan ja asemakaavan suojelumerkinnät on selvitetty selostuksen edellisissä kohdissa.

16 ITÄ-SUOMEN LOGISTIIKKA-ALUE JA YHDISTETTYJEN KULJETUSTEN TERMINAALLI, MATKUS 2 4 ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen suunnittelun tarve Tulevaisuuden logistiikka suuntautuu entistä voimakkaammin ns. vihreään logistiikkaan, jota pidetään yhtenä kansainvälisenä megatrendinä. Maailmalla on siirrytty laajamittaisesti tai ollaan siirtymässä vähähiilisimpiin logistiikkakuljetuksiin, mikä tarkoittaa käytännössä rekkojen siirtämistä raiteille ja laivaan (ks. kuva 9). EU:n tasolla on linjattu, että vuoteen 2050 mennessä liikenteen päätavoitteet ovat muun muassa seuraavat: - 50% keskimatkan kaupunkien välisestä liikenteestä ja tavarakuljetuksista siirtyy maanteiltä raiteille ja vesiliikenteeseen - Kaiken kaikkiaan liikenteen päästöjä leikataan 60% vuoteen 2050 mennessä. Edellä kuvatut linjaukset tuovat entistä suuremmat paineet sille, että myös Suomessa on pakko siirtyä tulevaisuudessa vihreämpään logistiikkaan. Suomessa on tällä hetkellä käynnissä useita logistiikka-alan kehityshankkeita, jossa pohditaan tulevaisuuden logistiikkaa. Muun muassa Innorail Oy toteuttama yhdistettyjen kuljetuksien RahtiverkkoSuomi-hanke sekä ESLogC- hanke, joissa on tuotettu paljon uutta sekä mielenkiintoista tietoa logistiikkakeskuksista ja yhdistettyjen kuljetusten mahdollisuuksista ja kehitetty eri tavoin yritysten kilpailukykyä. Kuva 9. Yllä olevasta kuvasta ilmenee kuinka suuri merkitys on sillä, että pyöräkuljetuksien sijaan runkojakelut toteutetaan raideliikenteellä. Suomen merkittävimpiä uusia logistiikankeskittymiä, joissa sijaitsee vähintään raideliikenteen terminaali, on syntynyt tai syntymässä muun muassa Helsingin Vuosaareen, Ouluun, Turkuun, Tampereelle, Jyväskylään ja Lahteen.

17 ITÄ-SUOMEN LOGISTIIKKA-ALUE JA YHDISTETTYJEN KULJETUSTEN TERMINAALLI, MATKUS 3 Kuopion seudun logistista toimivuutta ja mahdollista yhdistettyjen kuljetusten logistiikkaterminaalia ja logistiikkakeskittymän optimaalista paikkaa on selvitetty jo useamman vuoden ajan muun muassa kohdassa esitettyjen selvitysten avulla. Selvitysten mukaan Itä-Suomen logistisia toimintoja palvelevan logistiikkaterminaalin paras sijoituspaikka on Kuopion Matkuksessa. Kuopioon suunnitteilla oleva logistiikka-alue ja sen myötä mahdollistuva yhdistettyjen kuljetusten liikennöinti on sopusoinnussa myös valtakunnallisten selvitysten sekä itäsuomen liikennestrategian kanssa. Kuopio pääkaupunkiseutu väylä on myös yksi potentiaalisimmista yhdistettyjen kuljetusten väylästä Suomessa, yhdessä pääkaupunkiseutu Oulu, pääkaupunkiseutu Jyväskylän kanssa (ks. kuva 10) Kuva 10. Suomen rataverkolla operoivan rahtiliikenteen potentiaaliset yhteysvälit on merkitty vihreällä. Suunnittelualueelle on tarkoitus laatia asemakaava- ja asemakaavan muutos, joka mahdollistaa maakuntakaavan mukaisen logistiikka- ja yritysalueen toteutumisen. Asemakaavalla varmistetaan lisäksi moottoritien läntisen rinnakkaisväylän ja Hepomäkeen suuntautuvan pääväylän sijainnit ja toimivuudet. Tavoitteena on, että alueelle syntyy Kuopiota ja koko Itä-Suomea palveleva logistiikkatoimintojen alue, siihen kiinteästi liittyvine tukipalveluineen. Tavoitteiden mukaisesti toteutuneena alue parantaisi suoraan sinne sijoittuvien yritysten logistista toimivuutta sekä laajemmin koko maakunnan logistista toimivuutta. Logistiikka-alueen toteutus on merkittävässä asemassa myös siinä, voiko Kuopio ja sen toiminta-alue pysyä merkittävänä kasvukeskuksena myös tulevaisuudessa. Asemakaavalla mahdollistetaan lisäksi Itä-Suomen liikennestrategian mukaiset linjaukset, jossa mainitaan muun muassa, että Kuljetusten kustannustehokkuutta parannetaan erityisesti rataverkolla (Savon ja Karjalan radat) ja eri kuljetusmuotojen solmupisteissä. Kuopioon toteutetaan logistiikkakeskus ja yhdistettyjen kuljetusten terminaali.

18 ITÄ-SUOMEN LOGISTIIKKA-ALUE JA YHDISTETTYJEN KULJETUSTEN TERMINAALLI, MATKUS Suunnittelun käynnistyminen ja sitä koskevat päätökset Kaavatyö käynnistettiin kaupungin aloitteesta suunnittelujohtajan esityksestä Asemakaavan vireilletuloaineisto (OAS) annettiin tiedoksi kaupunkirakennelautakunnalle Aineisto oli nähtävänä vireilletulokuulutuksen yhteydessä Nähtävänäoloaikana jätettiin yksi mielipide ja yksi lausunto. Kaavoituksen aloituskokous pidettiin ja valmisteluvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallisia ovat, Liikennevirasto, Pohjois-Savon ELY-keskuksen luonnonvarat ja ympäristö sekä liikenne- ja infrastruktuuri vastuualueet, Pohjois-Savon liitto, VR-Yhtymä Oy, VR Track Oy, Alueen maanomistajat sekä lähialueen vakinaiset ja vapaa-ajan asukkaat, Kuopion seudun logistiikkayritykset, Kuopion kauppakamari, DNA Oy, TeliaSonera Oyj, Kuopion Energia Liikelaitos, Kuopion Vesi Liikelaitos ja kaupungin viranomaiset Vireilletulo Kaavatyö käynnistettiin kaupungin aloitteesta suunnittelujohtajan esityksestä Asemakaavan vireilletuloaineisto (OAS) annettiin tiedoksi kaupunkirakennelautakunnalle Aineisto oli nähtävänä vireilletulokuulutuksen yhteydessä Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Vireilletulo- ja valmisteluvaihe: Vireilletuoloaineisto oli nähtävänä vireilletulokuulutuksen yhteydessä Nähtävänäoloaikana jätettiin yksi mielipide ja yksi lausunto. Vireilletulovaiheen lausunnot ovat liitteenä 13. Kaavoituksen aloituskokous pidettiin ja siinä olivat läsnä, Pohjois-Savon liiton ja kaupungin eri tahojen edustajat. Kokouksessa käytiin keskustelua hankkeen sisällöstä, mahdollisista toteuttamisvaihtoehdoista, tarvittavista jatkoselvityksistä, jatkotoimenpiteistä ja kaavoitusprosessin aikataulusta. Asemakaavoituksen ja alueen toteutuksen liittyen pidettiin kaupungin sidosryhmien kesken erillinen alueen ohjelmointikokous. Tämän lisäksi kaavoitustyön aikana kaupungin eri asiantuntijoista (strategia, maanhallinta, suojelu, liikenne, puistot, kaupunkikuva, kaavoitus) koostunut ohjaus-hankeryhmä on kokoontunut kulloisenkin tilanteen vaatimusten mukaan eri kokoonpanoissa.

19 ITÄ-SUOMEN LOGISTIIKKA-ALUE JA YHDISTETTYJEN KULJETUSTEN TERMINAALLI, MATKUS 5 Valmisteluvaiheen aineisto annetaan tiedoksi kaupunkirakennelautakunnalle , jonka jälkeen aineisto tulee nähtäville. Kaavatyön valmisteluaineistoa esitellään yhteistyötahoille lausuntokokouksessa ja asukas- ja yritystilaisuudessa Viranomaisyhteistyö Kaavoituksen aloituskokoukseen osallistui, Pohjois-Savon liiton ja kaupungin eri tahojen edustajat. Kokouksessa käytiin keskustelua hankkeen sisällöstä, mahdollisista toteuttamisvaihtoehdoista, tarvittavista jatkoselvityksistä, jatkotoimenpiteistä ja kaavoitusprosessin aikataulusta. Valmisteluvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin Siihen osallistuivat Pohjois-Savon ELY-keskuksen, Pohjois-Savon liiton, Liikennevirasto ja kaupungin eri tahojen edustajat. Kokouksessa käytiin keskustelua hankkeen sisällöstä, mahdollisista toteuttamisvaihtoehdoista, tarvittavista jatkoselvityksistä, jatkotoimenpiteistä ja kaavoitusprosessin aikataulusta. Viranomaisneuvottelun keskeiset toimenpiteet, joista sovittiin: - Metsähallituksen lausuntoon liittyen sovittiin, että järjestetään erillinen palaveri yhdessä ELY-keskuksen Metsähallituksen edustajan ja Kuopion kaupungin kanssa (on järjestämättä) - teetetään asemakaava-alueelta meluselvitykset, joissa on huomioitu liikenteen lisäksi myös lastauksen kuormauksen meluvaikutukset asuasuinalueille. Lisäksi tarkistetaan kaava-alueen liikenteellisten selvitysten päivitystarve. - tehdään katujen yleissuunnittelu asemakaava-alueella sekä Hepomäen tarkastelualueella (on toteutettu) - Katujen- ja siltojen toteutussuunnittelu asemakaava-alueella aloitetaan mahdollisimman pian, viimeistään vuoden 2013 alusta lukien. Radan alittavan sillan ja mahdollisesti laajemmankin kokonaisuuden suunnittelutyö tilataan konsultilta. (on tullut viivästystä kokouksen jälkeen) - Hule-kosteikon sekä viheralueiden suunnitelmat (ovat kesken) - Tulevien logistiikkafirmojen tai kiinteistökehittäjien suunnitelmat ja selvitykset (ei vielä yrityksiä, jotka olisvat tulossa alueelle) - Ratapihan suunnitelmien tarkistus layout (on toteutettu) - Asemakaavahankkeen rinnalla selvitetään ja varmistetaan alueelle saatavan ulkopuolisen rahoituksen mahdollisuudet muun muassa ratapihan ja muiden raide- ja siltarakennelmien toteuttamiseen (ovat kesken) - Kaupungin oman rahoituksen varmistus ja ajoitus kunnallistekniikan ja esirakentamisen toteuttamiseen (ovat kesken) - Asemakaava-alueen pohjoisosalla olevalle noroalueelle haetaan vesioikeus lupaa asemakaavoituksen rinnalla, mutta Matkusjärven alueen täytölle haetaan lupa vasta asemakaavoituksen valmistuttua (norolle on saatu poikkeamislupa mutta Matkusjärven osalta edetään myöhemmin) - Alueen esirakentamiselle maisematyöluvat on haettu kesäkuun 2012 aikana (ovat kesken) - Korttelialueiden esirakentamisen on tarkoitus aloittaa syksyllä Matkuksentien rakentaminen, voimassa olevan asemakaavan alueella Kylmänmäestä logistiikka-alueelle, on tarkoitus alkaa myös elokuussa (tonttien esirakentaminen ei ole käynnistynyt mutta Matkuksentien rakentaminen on käynnistynyt keväällä 2014) - Savon radan alittavan sillan osalla selvitetään mahdollisuudet teettää toteutussuunnitelmat (ulkopuolisella rahoituksella) sille tasolle, että sillan toteutus on mahdollista toteuttaa jo vuoden 2013 kesällä. (on kesken)

20 ITÄ-SUOMEN LOGISTIIKKA-ALUE JA YHDISTETTYJEN KULJETUSTEN TERMINAALLI, MATKUS 6 Viranomaisneuvottelussa esiin nousseet asiat on pääosin huomioitu jatkotyössä. Valmisteluaineistoon on jalostunut vaihtoehto, joka on tonttien esirakentamisen osalta edullisempi sekä selkeämpi ja kustannustehokkaampi katuverkko. 4.4 Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoitteet Yleisinä tavoitteina on, että alueelle syntyy Kuopiota ja koko Itä-Suomea palveleva logistiikkatoimintojen alue, siihen kiinteästi liittyvine tukipalveluineen. Tavoitteiden mukaisesti toteutuneena alue parantaisi suoraan sinne sijoittuvien yritysten logistista toimivuutta sekä laajemmin koko maakunnan logistista toimivuutta. Logistiikka-alueen toteutus on merkittävässä asemassa myös siinä, voiko Kuopio ja sen toiminta-alue pysyä merkittävänä kasvukeskuksena myös tulevaisuudessa. Itä-Suomen liikennestrategian mukaiset linjausten ja tavoitteiden mukaan kuljetusten kustannustehokkuutta parannetaan erityisesti rataverkolla (Savon ja Karjalan radat) ja eri kuljetusmuotojen solmupisteissä. Kuopioon toteutetaan logistiikkakeskus ja yhdistettyjen kuljetusten terminaali. Maakuntakaavan tavoitteiden mukaisesti suunnittelualueelle tulee kaavoittaa Itä- Suomen logistiikkakeskus (LM/TP ). Asemakaavan tavoitteina on muodostaa tulevaisuuden logistiikkakeskusalue, joka palvelisi Kuopion lisäksi myös koko itä-suomea sekä täyttäisi samalla kansainväliset, valtakunnaalliset, itä-suomen liikennepoliittiset että Kuopion strategiset linjaukset ja maakuntakaavan tavoitteet. Lisäksi asemakaavan tavoitteena on ratkaista logistiikka-alueen ja sitä palvelevien lähialueiden liikenneverkon optimaalinen toiminta sekä luoda viihtyisä, korkeatasoinen ja houkutteleva logistiikka- ja työpaikka-alue, jossa on otettu huomioon myös joukkoliikennekaupungin periaatteet. Tavoitteena on paitsi turvata kaupungin uusien työpaikkojen luominen ja monipuolinen yritystonttitarjonta, lisätä Kuopion eteläisten alueiden vetovoimaa ja tonttikysyntää sekä näin monipuolistaa alueen palveluverkostoa. Logistiikka-alueen uusi asemakaava toteuttaa kestävän kehityksen periaatteita, sijaiten keskeisesti kaupunkirakenteessa ja hyvien liikenneyhteyksien äärellä ja alue liittyy joustavasti ympäröivään kaupunkirakenteeseen ja tukeutuu Kuopion eteläosien palveluverkkoon ja -tarjontaan. Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet: Alueelle tehtyjen selvitysten pohjalta paikka soveltuu parhaiten itä-suomessa yhdietttyjen kuljetusten terminaalialueeksi. Kasvillisuus- ja liito-oravaselvitysten perusteella jätetään Matkusjärven ranta-alueet sekä Riihilammen ympäristö pääosin rakentamattomiksi, millä turvataan muun muassa arvokkaat rantamaisemat sekä liito-oravien reviirialueet sekä Arvokkaiden naturalehtojen monipuolinen kavillisuus ja eliöstö. Naturalehtojen välille jätetään myös selkeä viherkäytävä turvaamaan muun muassa liito-oravien liikkuminen niiden välillä. Riihilammen rehevöitymisen estämiseksi suunnittelualueen sade- ja sulamisvesiä (hulevesiä) ei johdeta suoraan Riihilampeen, vaan niitä viivytetään kosteikkopuistossa ja erillisillä imeytysvyöhykkeillä ennen vesistöön johtamista. Kaavaehdotuksessa yksi-

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KELLOMÄEN PUUTARHA (työnumero 358, asian:o 2931/2015) ASEMAKAAVAN MUUTOS 15.4.2015 OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS LENTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUUNTAMONTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 17.5.2017 ASEMAKAAVAN NUMERO 799 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE LINTURINNE/5 KORTTELIT 860 osa ja

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy

107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy 107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 30.5.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE 1 PERUS-

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT.. FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.8.2014 P195-P19523

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11.12.2012

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö)

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kivilähteen teollisuusalueen

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10. JA 25. KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SEKÄ 10. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 44 TONTTIEN 6 JA 7 SEKÄ VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (KELJO, CITYMARKET)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 KAAVAMUUTOKSEN KOHDE, TARKOITUS JA TAVOITTEET Mustikkakankaan teollisuusalue sijaitsee

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1

ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1 ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 517 TONTIT 1 JA 3 ULVILASSA 1.3.2013 MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Uudenkaupungin kaupunki Ak 1506 Hallinto- ja kehittämiskeskus Kaupunkisuunnittelu KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee X.5.2017 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 148 11.05.2015. 148 Asianro 1341/10.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 148 11.05.2015. 148 Asianro 1341/10.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 78 29.4.2015 148 Asianro 1341/10.02.03/2015 Asemakaavaehdotus / Keilanrinne Päätöshistoria Kaupunkirakennelautakunta 25.2.2015 40 Suunnittelujohtaja

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS VASARAKATU 23 JA 25 KAAVATUNNUS 15:088 KAAVAN PÄIVÄYS 28.10.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.12.2010 15:088

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (9) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS VATIALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENKKITIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.10.2013 ASEMAKAAVAN NUMERO 727 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KYLÄ VATIALA KORTTELIT 1350

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12

ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12 651/Ak ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.9.2015, 22.4.2014 Suunnittelualue:

Lisätiedot

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 42 / Ymp.ltk 27.8.2013 / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 28.10.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI LIEKSAN KAUPUNKI MÄHKÖN (6). KAUPUNGINOSAN KORTTELIA RNO 58 KOSKEVA ASEMAKAAVAMUUTOS JA SITOVA TONTTIJAKO (OSAKORTTELI 58) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaava nro 1065 YHDYSTIEN JA MOOTTORITIEN LIIKENNEJÄRJESTELYT Asemakaava ja tonttijako OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vaasan kaupungin kaavoitus 9.9.2015 Suunnittelun kohde Moottoritien ja Yhdystien

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus MARTTILAN KUNTA Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus 3.9.2009 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 6 asemakaavan muutos Marttilan kunta, Marttilan asemakaava-alue, kortteli 6 Selostus

Lisätiedot

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI LUHANGAN KUNTA METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI KAAVAN MUUTOS KOSKEE METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAA VASTAAMAAN YKSITYISEN MAAN SUOJELUTAVOITTEITA.

Lisätiedot

Båssastranden asemakaava

Båssastranden asemakaava Båssastranden asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue osoitettu yhtenäisellä punaisella viivalla. Lähivaikutusalue osoitettu sinisellä katkoviivalla.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1.

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1. KOKEMÄEN KAUPUNKI LUONNOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PITKÄJÄRVEN 107 KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS: OSAKORTTELI

Lisätiedot

ULVILA, FRIITALA, PITKÄRANTA PITKÄRANNAN ASEMAKAAVA (LAAJENNUS): KATUALUE

ULVILA, FRIITALA, PITKÄRANTA PITKÄRANNAN ASEMAKAAVA (LAAJENNUS): KATUALUE ULVILA, FRIITALA, PITKÄRANTA PITKÄRANNAN ASEMAKAAVA (LAAJENNUS): KATUALUE PITKÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: KORTTELEITA 882-884 SEKÄ KATU- JA LÄHIVIRKISTYS- ALUEITA PITKÄRANNAN ASEMAKAAVALLA (LAAJENNUS)

Lisätiedot

Kaavaselostus

Kaavaselostus 4 NIVALAN KAUPUNKI KORTTELIN 309 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 15.5.2012 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU kortteli 309, TONTIT 2 ja 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 132-AK1305 NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 KAAVASELOSTUS Ehdotus 16.1.2014 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Juankosken kaupunki 1/6 JUANKOSKEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS Tikanniemen ranta-alueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Juankosken asemakaava-aluetta Tikanniemessä.

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari 484-414-2-122 Riispyyn kylässä KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12016 4.12.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus RAUTALAMMIN KUNTA, 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...2 1.2 Rantaosayleiskaavan muutos...2 1.3 Rantaosayleiskaavan toteuttaminen...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.4.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.4.2013 22.4.2013/LSa, VLe OAS 1 (10) JUANKOSKEN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.4.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee:

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee: 1 ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014 Asemakaavan muutosluonnos koskee: Helsingin kaupungin 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31119 tontteja 1 ja 12 Hankenumero:

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus LUONNOS 29.8.2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus Sivu 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Suunnittelualueen sijainti ja kuvaus...

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

MURSKETIEN ASEMAKAAVA

MURSKETIEN ASEMAKAAVA UURAISTEN KUNTA MURSKETIEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS EHDOTUS 22.1.2016 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella (pohjakuva MML2015). Sisältö 1 PERUS-

Lisätiedot

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 344, osa korttelia 346 sekä katualuetta MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 10.10.2007 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 31. kaupunginosan hautausmaa- ja katualuetta.

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus MYKKÄLÄ - TORPPI TORNION KAUPUNGIN 15. TORPIN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 21 ASEMAKAA- VAN MUUTOKSEN SELOSTUS 22.9.2015 LUONNOS TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma pvm. 21.2.2008

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma pvm. 21.2.2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma pvm. 21.2.2008 LAKALAIVA, 6030-4, -8, -9, 6032-5, 6034-3, -5, -9, 6055-1 JA MESSUKYLÄN KYLÄ19, SEKÄ KATU-, VIRKISTYS-, SUOJAVIHER-, LIIKENNE-

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ II (Tämä asiakirja löytyy myös internetistä osoitteesta http://www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu)

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI SEPÄNKATU KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 11:091

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI SEPÄNKATU KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 11:091 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SEPÄNKATU 14 KAAVATUNNUS 11:091 KAAVAN PÄIVÄYS 3.6.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

Lisätiedot

TERÄSTIE ASEMAKAAVAN SELOSTUS

TERÄSTIE ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12097/10.02.01/2016 Asemakaavan muutos koskee Kaupunginosan 52, Koria korttelia 624 sekä puisto- ja katualuetta Selostus liittyy 2.9.2016 päivättyyn kaavakarttaan. Asemakaavan nro 52/005 TERÄSTIE ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki

Janakkalan kunta Turenki Janakkalan kunta Turenki 17.8.2015 1 Kauriinmaa etelä D:no 267/2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan pohjoispuolella,

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA)

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) L O V I I S A KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: SEPPÄLÄNTIE / TORPPARINKUJA Kaupunki: LOVIISA Kaupunginosa:

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot