ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS ITÄ-SUOMEN LOGISTIIKKA-ALUE JA YHDISTETTYJEN KULJETUSTEN TERMINAALI, MATKUS VIREILLETULOSTA ILMOITETTU: HYVÄKSYMISKÄSITTELY: KAAVANLAATIJA: KAUPUNGINVALTUUSTO KUOPION KAUPUNKI, KAUPUNKIYMPÄRIS- TÖN SUUNNITTELUPALVELUT, ASEMAKAA- VOITUS

2 742 SISÄLTÖ: 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 2.2 Asemakaava ja asemakaavan muutos 2.3 Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen toteuttaminen 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 4 ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen suunnittelun tarve 4.2 Suunnittelun käynnistyminen ja sitä koskevat päätökset 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö 4.4 Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoitteet 4.5 Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Valitun vaihtoehdon vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu 5 ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS 5.1 Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen rakenne Mitoitus Palvelut 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 5.3 Aluevaraukset 5.4 Kaavan vaikutukset 5.5 Ympäristön häiriötekijät 5.6 Kaavamerkinnät ja määräykset 5.7 Kaavatalous Rakentamiskustannukset logistiikka- ja terminaalialue 6 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS

3 LIITTEET 1/1 1/2 2/1 2/5 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavakartta, merkintöjen selitykset ja asemakaavamääräykset 3.1 Havainnepiirustus asemakaava-alueesta 3.2 Logistiikka-alue ja etelä-kuopion liikenneverkko 4 Poistokartta / ote ajantasa-asemakaavasta 5 Matkuksen länsipuolen yritys- ja logistiikka-alueen yleiskaavallinen selvitys 6 Luonnonsuojelulain 65 :n mukaisen arviointitarpeen selvittäminen, päivitys 7 Vesihuollon yleissuunnitelmaluonnos 8 Liikenneverkkosuunnitelma ja viheralueiden ympäristösuunnitelma 9 Kaava-alueen massatasapaino- ja esirakentamissuunnitelmat 10 Matkuksen logistiikka-alueen rataterminaalin toimivuustarkastelu 11 Liiketoimintasuunnitelma (Itä-Suomen yhdistettyjen kuljetusten yhteyden toteuttaminen ) 12 Itä-Suomen logistiikka-alueen meluselvitys 13 Vireilletulovaiheen lausunnot ja vastineet

4 ITÄ-SUOMEN LOGISTIIKKA-ALUE JA YHDISTETTYJEN KULJETUSTEN TERMINAALLI, MATKUS 2 ITÄ-SUOMEN LOGISTIIKKA-ALUE, MATKUS ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan ja asemakaavan muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaava koskee: Asemakaavan muutos koskee: Asemakaavalla muodostuu: Asemakaavan muutoksella muodostuu: Alueen sijainti: Kuopion kaupungin Hiltulanlahden kylän (411) tiloja RN:ot, 5-39, 5-40, 5-42, 5,-73, 5-115, 5-119, 5-139, 5-188, 5-279, 5-280, 5-285, 5-289, , 5-305, ja osia tiloista 5-192, 33-6 sekä Kuopion kaupungin Haminanlahden kylän (410) tiloja RN:ot, sekä osia tiloista 27-6 ja sekä osia lunastusyksiköstä ja osia vesialueista ja Kuopion kaupungin 35. kaupunginosan (Pitkälahti) lähivirkistysalueiden osia. Kuopion kaupungin 35. kaupunginosan (Pitkälahti) korttelit 45 49, ja rautatie-, katu-, suojaviher-, virkistys-, luonnonsuojelu- ja vesialuetta sekä Kuopion kaupungin 36. kaupunginosan (Hiltulanlahti) rautatiealuetta sekä Kuopion kaupungin 38. kaupunginosan (Kiviharju) katu- ja suojaviheraluetta. Kuopion kaupungin 35. kaupunginosan (Pitkälahti) lähivirkistysvirkistysaluetta. Suunnittelualue sijaitsee Hiltulanlahden, Pitkälahden ja Kiviharjun kaupunginosissa. Pääosa kaavaalueesta sijaitsee Matkuksen kaupallisen keskittymän ja Pitkälahden teollisuusalueen välisellä alueella, noin 10 kilometriä keskustasta lounaaseen. Kaavatunnus: 765

5 ITÄ-SUOMEN LOGISTIIKKA-ALUE JA YHDISTETTYJEN KULJETUSTEN TERMINAALLI, MATKUS 3 Kaavan tarkoitus: Tarkoitus laatia asemakaava- ja asemakaavan muutos, joka mahdollistaa maakuntakaavan mukaisen logistiikka- ja yritysalueen toteutumisen. Asemakaavalla varmistetaan lisäksi moottoritien läntisen rinnakkaisväylän ja Hepomäkeen suuntautuvan pääväylän sijainti ja toimivuus.

6 ITÄ-SUOMEN LOGISTIIKKA-ALUE JA YHDISTETTYJEN KULJETUSTEN TERMINAALLI, MATKUS 4 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Kaavoitus on käynnistynyt Kuopion kaupungin aloitteesta Asemakaavan muutostyö sisältyi vuoden 2012 kaavoituskatsaukseen. Kaavatyön vireilletulosta on ilmoitettu Asemakaavan vireilletuloaineisto (OAS) on annettu tiedoksi kaupunkirakennelautakunnalle Aineisto on ollut nähtävänä vireilletulokuulutuksen yhteydessä Nähtävänäoloaikana jätettiin yksi mielipide ja yksi lausunto. Kaavoituksen aloituskokous on pidetty ja valmisteluvaiheen viranomaisneuvottelu Valmisteluaineisto asetetaan julkisesti nähtäville , jolloin aineistoon voi ottaa kantaa sekä esittää muutoksia ja lisäyksiä. Valmisteluaineistosta on tarkoitus pitää nähtävänäolon aikana sekä lausuntokokous että erillinen yleisötilaisuus. Asemakaavan muutosehdotus valmistuu tavoiteaikataulun mukaan syksyllä 2014 mennessä ja sen on tarkoitus tulla kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi loppuvuodesta Kaavatyön ehdotusvaiheen aikana pidetään tarvittava määrä ohjausryhmän kokouksia. 2.2 Asemakaava ja asemakaavan muutos Suunnittelualueelle on tarkoitus laatia asemakaava- ja asemakaavan muutos, joka mahdollistaa maakuntakaavan mukaisen logistiikka- ja yritysalueen toteutumisen. Asemakaavalla varmistetaan lisäksi moottoritien läntisen rinnakkaisväylän ja Hepomäkeen suuntautuvan pääväylän sijainti ja toimivuus. 2.3 Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen toteuttaminen Asemakaava ja asemakaavan muutos mahdollistavat itä-suomen logistiikka-alueen ja yhdistettyjen kuljetusten terminaalin rakentumisen alueelle. Alueen toteuttaminen alkaa välittömästi, kun se on kaavatilanteen ja rahoituksen puolesta mahdollista. Ennen kuin yrittäjät pääsevät toteuttamaan laajemmin hankkeitaan, kaava-alueelle tulee rakentaa uutta katuverkkoa ja esirakentaa tontteja sekä aluetta hule-vesien viivytykseen tarkoitettu kosteikko. Lisäksi alueelle tulee rakentaa ja tehdä muutoksia Kuopion energian sähköjohtoverkon sekä Kuopion Veden vesi- ja viemärijohtojen osalta. Lisäksi katurakentamisen yhteydessä alueelle toteutetaan myös Kuopion energian kaukolämpöverkosto.

7 ITÄ-SUOMEN LOGISTIIKKA-ALUE JA YHDISTETTYJEN KULJETUSTEN TERMINAALLI, MATKUS 5 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue sijaitsee Hiltulanlahden, Pitkälahden ja Kiviharjun kaupunginosissa. Pääosa kaava-alueesta sijaitsee Matkuksen kaupallisen keskittymän ja Pitkälahden teollisuusalueen välisellä alueella, noin 10 kilometriä keskustasta lounaaseen. Aluerajauksiin voi tulla tarkennuksia työn aikana. Alueen ympäristö on tällä hetkellä suurilta osin luonnonympäristöä, mutta on muuttumassa asemakaavoituksen myötä varsin tehokkaaksi työpaikka- ja logistiikka-alueeksi. Suunnittelualueen pohjoisosalla sijaitseva noin 30 ha alue on tehtyjen selvitysten pohjalta paras sijoittumispaikka itä-suomen logistiikka-alueelle ja yhdistettyjen kuljetusten terminaalille. Lisäksi alue on myös merkitty makuuntakaavassa merkinnällä LM/ TP Itä- Suomen logistiikkakeskus. Asemakaavoituksen tueksi on suunnittelualueelle tehty viimeisten vuosien aikana lukuisia selvityksiä (ks. liitteet ja kohdan selvitykset), joissa on tutkittu muun muassa alueen toteutettavuuden lisäksi luontoarvot sekä liittymiset kaupunkirakenteeseen ja liikenneverkkoon. Rakentamisvaiheessa suunnittelualue tulee olemaan yksi Kuopion merkittävimmistä maa- ja kallioainesten sijoituspaikoista. Kaava-alueen suurimmat täytöt kohdistuvat rataterminaalin alueelle. Alueella on jonkin verran myös paikalla jalostettavaa maa- ja kallioainesta, mutta merkittävimmät maansiirrot tapahtuvat alueen esirakentamisen yhteydessä muualta tuotavilla massoilla. Kuva 1. Ortokuva kaava-alueesta sen lähiympäristöineen. (ortokuva on otettu kesäkuussa 2012).

8 ITÄ-SUOMEN LOGISTIIKKA-ALUE JA YHDISTETTYJEN KULJETUSTEN TERMINAALLI, MATKUS Luonnonympäristö Maisemarakenne, maisemakuva ja luonnonolot Maisemarakenteeltaan kaava-alueen topografia melko loivapiirteistä, mutta Matkusjärven eteläpuolella kaava-alueen lähiympäristö on vaihteleva ja maaston korkeuserot ovat paikoin huomattavia. Maaperältään kaava-alue on suurimmaksi osaksi joko kalliota tai moreenia ja on muutamia suopainanteita lukuun ottamatta rakennettavuudeltaan hyvä. Maisemakuvassa alueen merkittävin solmukohta on Matkusjärven kahtia jakava Savon radan leikkauskohta, josta avautuvat hienot näkymät kaakkoon, noin 3 km päässä yli 210 metriin nousevalle Vanuvuorelle sekä luoteeseen noin 2 km päässä olevaan Matkusjärven pohjukkaan. Lisäksi kaava-alueen eteläreunalla maisemakuvassa näkyy voimakkaasti noin 150 metriin nouseva Nuolimäki. Luonnonolot, luonnon monimuotoisuus- ja suojelu kaava-alueella. Kaava-alueen kasvillisuus, eläimistö ja luontotyypit ovat melko monipuolisia ja vaihtelevat alueittain melko paljon. Kaavaluonnoksessa esitetyillä korttelialueilla kasvillisuus on pääsääntöisesti yksipuolisempaa ja ne ovat puustoltaan nuorta taimikkoa tai nuorta harvennushakkuualuetta. Luontoarvoiltaan merkittävimmät ja yhtenäiset alueet sekä uhanalaiset kasvit sijoittuvat Matkuksen lehdon sekä Riihilammen lehdon Natura-alueille, jotka ovat merkitty asemakaavaluonnoksessa sekä yleiskaavassa suojelualueiksi. Vesistöolosuhteet kaava-alueella. Suunnittelualueen pohjoispuoliset vedet laskevat purojen ja ojien välityksellä pääosin Riihilampeen sekä osin ylä-matkukseen. Riihilammesta vedet laskevat edelleen pikku Riihilammen kautta Kallaveteen kuluvaan Pitkälahteen. Kaava-alueen eteläpuoliset vedet laskevat pääosin radan vierrellä olevan painanteen kautta ylä-matkukseen. Luontoselvitys Matkus-Riihilampi on laadittu logistiikka-alueelle Kuopion kaupungin ympäristösuojelutoimiston Luontoselvityksen pohjalta on laadittu logistiikkaalueen luontotyyppikartta (kuva 2). Alueen luontoselvityksiä on lisäksi kartoitettu erillisillä maastokäynneillä mm. Matkuksen lehdon maastokatselmuksella vuonna 2008, yhdessä Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon ympäristökeskuksen (nykyisen ELYkeskuksen) ylitarkastaja Anne Grönlundin kanssa. Liito-oravaselvitykset kaava-alueelle on laatinut Pöyry Environment Oy Matkuksen alueen asemakaavoitusten yhteydessä vuosina 2006 ja 2007 sekä niitä on täydennetty Kuopion kaupungin toimesta keväällä Lisäksi Matkusjärven eteläpuolisille alueille on laadittu päivitetty liito-oravaselvitys kesän 2013 aikana. Luontoympäristön huomioiminen kaavaluonnoksessa. Lähtötietojen ja selvitysten perusteella luontoarvoiltaan arvokkaimmat ja yhtenäiset alueet ovat alueen Naturalehdot (Matkuksen lehto ja Riihilammen lehto) sekä yleisesti Matkusjärven ja Riihilammen ranta-alueet. Kyseiset alueet on kaavaluonnoksessa rajattu tehokkaamman rakentamisen ulkopuolelle. Lisäksi Luonnonsuojelualueen ja kortteli tai katualueen väliin on jätetty maastokatselmuksen perusteella rajattu n metrin (VL) suojametsävyöhyke. Suunnittelualueen pohjoisosalla sijaitsevalle noroalue on kuitenkin jouduttu hakemaan poikkeamislupaa, koska se sovittaminen logistiikka-alueen kaavarakenteeseen olisi ollun mahdoton yhtälö. Kuopion kaupungille on myönnetty poikkeamislupa noron luonnontilan muuttamiseen Itä-Suomen aluehallintovirastolta

9 ITÄ-SUOMEN LOGISTIIKKA-ALUE JA YHDISTETTYJEN KULJETUSTEN TERMINAALLI, MATKUS Kuva 1. Logistiikka-alueen luontotyyppikartta alueelle tehdyn luontoinventoinnin pohjalta. 7

10 ITÄ-SUOMEN LOGISTIIKKA-ALUE JA YHDISTETTYJEN KULJETUSTEN TERMINAALLI, MATKUS Rakennettu ympäristö Kaava-alueen merkittävin rakennuskokonaisuus on alueen halkaiseva Savon rata siihen liittyvine rakennelmineen. Suunnittelualueen Matkusjärven eteläpuolisilla alueilla, ylä-matkuksen pohjukassa, sijaitsee kaksi lomakäytössä olevaa kiinteistöä, joiden rakennuskanta on vuosilta Kaava-alueen pohjoisosalla Pikkuriihilammen ympäristössä on kolme asuinkäytössä olevaa kiinteistöä, rakennuskannaltaan vuosilta Lisäksi kaava-alueen pohjoisreunalla Kylmämäen teollisuusalueen reunalla sijaitsee yksi asuinkiinteistö, jonka rakennuskanta on vuodelta Kaava-alue halkaisee alueen merkittävimmän yksityisen kiinteistön Liukkotilan Matkusjärven eteläpuolella. Liukkotilan pihapiiri, jonka päärakennukset ovat 1900 luvun alusta, jää kaava-alueen välittömään läheisyyteen. Lisäksi kaava-alueen itäreunaan rajoittuu yhdeksän asuin- tai lomakäytössä olevaa kiinteistöä. Lisäksi alueella sijaitsee Kuopion energian 20KV johtolinja. Suunnittelualueella ei ole erityisiä esi- ja kulttuurihistoriaan liittyviä arvoja. Saaren rantavyöhykkeet ovat maisemallisesti tärkeitä ja ne on jätetty asemakaavaehdotuksessa pääsääntöisesti rakentamisesta vapaaksi, tarvittavia terminaalialueita lukuun ottamatta. Kuva 2. Näkymä kaava-alueen maisemalliseen solmukohtaan Matkusjärven ja Savonradan leikkauspisteessä. Kuvan alareunalla näkyy alueen rakennuskantaa ja yläreunalla Matkusjärven ylittävän sillan aloituspenkkaa.

11 ITÄ-SUOMEN LOGISTIIKKA-ALUE JA YHDISTETTYJEN KULJETUSTEN TERMINAALLI, MATKUS Maanomistus Suunnittelualueen keskeisimmät osat omistaa Kuopion kaupunki (ks. kuva 3). Suunnittelualueella on metsähallituksen omistuksessa osia Matkusenlehdon suojelualueesta sekä Riihilammenlehdon suojelualue. Lisäksi suunnittelualueella on yksityisiä maaalueita Pikku Riihilammen ympäristössä ja Matkusjärven eteläpuolella sekä Matkuksen puistossa Kylmämäen teollisuusalueen rajalla. Kuva 3. Kaupungin maanomistustilanne (viivoitettu alue on rekisteröity kaupungin omistukseen). 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava: Kuopion seudun maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä Maakuntakaavassa pääosa suunnittelualuetta on työpaikka-aluetta (TP ). sekä

12 ITÄ-SUOMEN LOGISTIIKKA-ALUE JA YHDISTETTYJEN KULJETUSTEN TERMINAALLI, MATKUS 10 luonnonsuojelualuetta (SL Matkuksenlehto). Lisäksi alueen itäosaan on merkitty kaksiraiteisen nopean liikenteen rataosa sekä Matkusjärven eteläpuolelle viheryhteystarve. Pohjois-Savon maakuntakaava 2030, muutokset Kuopion seudun maakuntakaavaan on vahvistettu ympäristöministeriössä , jonka myötä suunnittelualueella muutettiin Kuopion seudun maakuntakaavaan työpaikka-alue (TP ) Itä-Suomen logistiikkakeskus merkinnäksi (LM/TP ). 4. Ote Kuopion seudun maakuntakaavasta Kuva 5. Ote Pohjois-Savon maakuntakaavan muutoksista Kuopion seudun maakuntakaavaan Matkuksen kohdalla. Yleiskaava, yleiskaavalliset selvitykset: Kaupunginvaltuuston hyväksymässä keskeisen kaupunkialueen yleiskaavassa pääosa suunnittelualueesta on merkitty ympäristöhäiriöttömän teollisuuden alueeksi (TY) sekä yksityisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (PK). Lisäksi alueella on luonnonsuojelualuetta (SL-1), virkistysaluetta (V), rautatieliikenteen aluetta (LR) ja maa- ja metsätalousaluetta (MU). Kuopion kaupunkirakenne 2025 suunnitelmaluonnoksessa (kuva 6) on pääosa suunnittelualueesta merkitty liikennealueeksi (L). Kaava-alueelle sekä laajemmin koko Matkuksen alueeseen liittyen on tehty myös erillinen yleiskaavallinen selvitys (liite 5). Lisäksi kuvassa 8 on esitetty etelä-kuopion tavoitteelliset liikenneverkot muun muassa moottoritein läntisen rinnakkaisväylän sekä Hepomäen laajennusalueille suuntautuvien pääväylien osalta.

13 ITÄ-SUOMEN LOGISTIIKKA-ALUE JA YHDISTETTYJEN KULJETUSTEN TERMINAALLI, MATKUS 1 Kuva 6. Ote keskeisen kaupunkialueen yleiskaavasta ja asemakaava-alueen rajaus. Kuva 7. Ote kaupunkirakenne 2025 luonnoksesta. Muut selvitykset, joita ei ole selostuksen liitteenä: 1. Kuopion seudullinen liikennejärjestelmä suunnitelma ja Kuopion logistiikka-alueselvitys 2006, (Kuopion kaupunki, Siilinjärven kunta Pohjois-Savon Liitto, Savo-Karjalan tiepiiri, VR Cargo, ilmailulaitos, Kuopion kauppakamari, SI- TO). 2. Pohjois-Savon yhdistettyjen juna-/autokuljetusten markkina- ja investointiselvitys Toteutuksen vaiheistus 2006,(Kuopion kaupunki, Kuopion kauppakamari Pohjois-Savon Liitto, Ratahallintokeskus, Savo-Karjalan tiepiiri, VR Cargo, Kaukokiito, SITO). 3. Kuopion juna-autokuljetusten markkinapotentiaaliselvitys 2007, (Kuopion kaupunki, Pohjois-Savon Liitto, Ratahallintokeskus, Savo-Karjalan tiepiiri, VR Cargo, Kaukokiito, Kuopion kauppakamari, DESTIA). 4. Itäsuomen logistiikka-alueen toteuttamisselvitys 2011 (SITO, ELY, Pohjois- Savon Liitto, Kuopion Kaupunki) 5. Itäsuomen logistiikkakeskuksen toteuttamisselvityksen koordinointi 2011 (SITO, ELY, Pohjois-Savon Liitto, Kuopion Kaupunki) 6. Itäsuomen yhdistettyjen kuljetusten yhteyden toteuttaminen / LIIKETOI- MINTASUUNNITELMA 2011 (SITO, ELY, Pohjois-Savon Liitto, Kuopion Kaupunki) 7. Luonto- ja liito-oravaselvityksistä on kerrottu tarkemmin kohdassa Asemakaava: Alueen pohjoisosalla on voimassa Kuopion kaupunginvaltuuston hyväksymä asemakaava (kuva 9), jossa suunnittelualue on merkitty lähivirkistysalueeksi (VL) Ote ajantasa-asemakaavasta = sijaintikartta on myös liitteenä 4.

14 ITÄ-SUOMEN LOGISTIIKKA-ALUE JA YHDISTETTYJEN KULJETUSTEN TERMINAALLI, MATKUS 2 Kuva 8. Logistiikka-alueen ja Etelä-Kuopion tavoitteellinen liikenneverkko. Ohjelmat ja tavoitteet: Tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan ja ne sisältävät muun muassa toimivaan aluerakenteeseen sekä eheytyvään yhdyskuntarakenteeseen ja elinympäristön laatuun liittyviä erityistavoitteita. Kuopion ilmastopoliittinen ohjelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa otettavaksi aktiiviseen käyttöön kaikessa valmistelussa. Rakennusjärjestys: Kuopion kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ja se on tullut voimaan Kuopion hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen

15 ITÄ-SUOMEN LOGISTIIKKA-ALUE JA YHDISTETTYJEN KULJETUSTEN TERMINAALLI, MATKUS 3 Kuva 9. Ote ajantasa-asemakaavasta ja kaava-alueen rajaus. Tonttijako ja -rekisteri: Suunnittelualue sisältyy pääosin tiloina kiinteistörekisteriin. Pohjakartta: Suunnittelualueen pohjakartta on kaavoitusmittausasetuksen (1284/99) mukainen. Rakennuskiellot: Alueella ei ole voimassa rakennuskieltoa. Suojelupäätökset: Alueeseen liittyvät maakuntakaavan, yleiskaavan ja asemakaavan suojelumerkinnät on selvitetty selostuksen edellisissä kohdissa.

16 ITÄ-SUOMEN LOGISTIIKKA-ALUE JA YHDISTETTYJEN KULJETUSTEN TERMINAALLI, MATKUS 2 4 ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen suunnittelun tarve Tulevaisuuden logistiikka suuntautuu entistä voimakkaammin ns. vihreään logistiikkaan, jota pidetään yhtenä kansainvälisenä megatrendinä. Maailmalla on siirrytty laajamittaisesti tai ollaan siirtymässä vähähiilisimpiin logistiikkakuljetuksiin, mikä tarkoittaa käytännössä rekkojen siirtämistä raiteille ja laivaan (ks. kuva 9). EU:n tasolla on linjattu, että vuoteen 2050 mennessä liikenteen päätavoitteet ovat muun muassa seuraavat: - 50% keskimatkan kaupunkien välisestä liikenteestä ja tavarakuljetuksista siirtyy maanteiltä raiteille ja vesiliikenteeseen - Kaiken kaikkiaan liikenteen päästöjä leikataan 60% vuoteen 2050 mennessä. Edellä kuvatut linjaukset tuovat entistä suuremmat paineet sille, että myös Suomessa on pakko siirtyä tulevaisuudessa vihreämpään logistiikkaan. Suomessa on tällä hetkellä käynnissä useita logistiikka-alan kehityshankkeita, jossa pohditaan tulevaisuuden logistiikkaa. Muun muassa Innorail Oy toteuttama yhdistettyjen kuljetuksien RahtiverkkoSuomi-hanke sekä ESLogC- hanke, joissa on tuotettu paljon uutta sekä mielenkiintoista tietoa logistiikkakeskuksista ja yhdistettyjen kuljetusten mahdollisuuksista ja kehitetty eri tavoin yritysten kilpailukykyä. Kuva 9. Yllä olevasta kuvasta ilmenee kuinka suuri merkitys on sillä, että pyöräkuljetuksien sijaan runkojakelut toteutetaan raideliikenteellä. Suomen merkittävimpiä uusia logistiikankeskittymiä, joissa sijaitsee vähintään raideliikenteen terminaali, on syntynyt tai syntymässä muun muassa Helsingin Vuosaareen, Ouluun, Turkuun, Tampereelle, Jyväskylään ja Lahteen.

17 ITÄ-SUOMEN LOGISTIIKKA-ALUE JA YHDISTETTYJEN KULJETUSTEN TERMINAALLI, MATKUS 3 Kuopion seudun logistista toimivuutta ja mahdollista yhdistettyjen kuljetusten logistiikkaterminaalia ja logistiikkakeskittymän optimaalista paikkaa on selvitetty jo useamman vuoden ajan muun muassa kohdassa esitettyjen selvitysten avulla. Selvitysten mukaan Itä-Suomen logistisia toimintoja palvelevan logistiikkaterminaalin paras sijoituspaikka on Kuopion Matkuksessa. Kuopioon suunnitteilla oleva logistiikka-alue ja sen myötä mahdollistuva yhdistettyjen kuljetusten liikennöinti on sopusoinnussa myös valtakunnallisten selvitysten sekä itäsuomen liikennestrategian kanssa. Kuopio pääkaupunkiseutu väylä on myös yksi potentiaalisimmista yhdistettyjen kuljetusten väylästä Suomessa, yhdessä pääkaupunkiseutu Oulu, pääkaupunkiseutu Jyväskylän kanssa (ks. kuva 10) Kuva 10. Suomen rataverkolla operoivan rahtiliikenteen potentiaaliset yhteysvälit on merkitty vihreällä. Suunnittelualueelle on tarkoitus laatia asemakaava- ja asemakaavan muutos, joka mahdollistaa maakuntakaavan mukaisen logistiikka- ja yritysalueen toteutumisen. Asemakaavalla varmistetaan lisäksi moottoritien läntisen rinnakkaisväylän ja Hepomäkeen suuntautuvan pääväylän sijainnit ja toimivuudet. Tavoitteena on, että alueelle syntyy Kuopiota ja koko Itä-Suomea palveleva logistiikkatoimintojen alue, siihen kiinteästi liittyvine tukipalveluineen. Tavoitteiden mukaisesti toteutuneena alue parantaisi suoraan sinne sijoittuvien yritysten logistista toimivuutta sekä laajemmin koko maakunnan logistista toimivuutta. Logistiikka-alueen toteutus on merkittävässä asemassa myös siinä, voiko Kuopio ja sen toiminta-alue pysyä merkittävänä kasvukeskuksena myös tulevaisuudessa. Asemakaavalla mahdollistetaan lisäksi Itä-Suomen liikennestrategian mukaiset linjaukset, jossa mainitaan muun muassa, että Kuljetusten kustannustehokkuutta parannetaan erityisesti rataverkolla (Savon ja Karjalan radat) ja eri kuljetusmuotojen solmupisteissä. Kuopioon toteutetaan logistiikkakeskus ja yhdistettyjen kuljetusten terminaali.

18 ITÄ-SUOMEN LOGISTIIKKA-ALUE JA YHDISTETTYJEN KULJETUSTEN TERMINAALLI, MATKUS Suunnittelun käynnistyminen ja sitä koskevat päätökset Kaavatyö käynnistettiin kaupungin aloitteesta suunnittelujohtajan esityksestä Asemakaavan vireilletuloaineisto (OAS) annettiin tiedoksi kaupunkirakennelautakunnalle Aineisto oli nähtävänä vireilletulokuulutuksen yhteydessä Nähtävänäoloaikana jätettiin yksi mielipide ja yksi lausunto. Kaavoituksen aloituskokous pidettiin ja valmisteluvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallisia ovat, Liikennevirasto, Pohjois-Savon ELY-keskuksen luonnonvarat ja ympäristö sekä liikenne- ja infrastruktuuri vastuualueet, Pohjois-Savon liitto, VR-Yhtymä Oy, VR Track Oy, Alueen maanomistajat sekä lähialueen vakinaiset ja vapaa-ajan asukkaat, Kuopion seudun logistiikkayritykset, Kuopion kauppakamari, DNA Oy, TeliaSonera Oyj, Kuopion Energia Liikelaitos, Kuopion Vesi Liikelaitos ja kaupungin viranomaiset Vireilletulo Kaavatyö käynnistettiin kaupungin aloitteesta suunnittelujohtajan esityksestä Asemakaavan vireilletuloaineisto (OAS) annettiin tiedoksi kaupunkirakennelautakunnalle Aineisto oli nähtävänä vireilletulokuulutuksen yhteydessä Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Vireilletulo- ja valmisteluvaihe: Vireilletuoloaineisto oli nähtävänä vireilletulokuulutuksen yhteydessä Nähtävänäoloaikana jätettiin yksi mielipide ja yksi lausunto. Vireilletulovaiheen lausunnot ovat liitteenä 13. Kaavoituksen aloituskokous pidettiin ja siinä olivat läsnä, Pohjois-Savon liiton ja kaupungin eri tahojen edustajat. Kokouksessa käytiin keskustelua hankkeen sisällöstä, mahdollisista toteuttamisvaihtoehdoista, tarvittavista jatkoselvityksistä, jatkotoimenpiteistä ja kaavoitusprosessin aikataulusta. Asemakaavoituksen ja alueen toteutuksen liittyen pidettiin kaupungin sidosryhmien kesken erillinen alueen ohjelmointikokous. Tämän lisäksi kaavoitustyön aikana kaupungin eri asiantuntijoista (strategia, maanhallinta, suojelu, liikenne, puistot, kaupunkikuva, kaavoitus) koostunut ohjaus-hankeryhmä on kokoontunut kulloisenkin tilanteen vaatimusten mukaan eri kokoonpanoissa.

19 ITÄ-SUOMEN LOGISTIIKKA-ALUE JA YHDISTETTYJEN KULJETUSTEN TERMINAALLI, MATKUS 5 Valmisteluvaiheen aineisto annetaan tiedoksi kaupunkirakennelautakunnalle , jonka jälkeen aineisto tulee nähtäville. Kaavatyön valmisteluaineistoa esitellään yhteistyötahoille lausuntokokouksessa ja asukas- ja yritystilaisuudessa Viranomaisyhteistyö Kaavoituksen aloituskokoukseen osallistui, Pohjois-Savon liiton ja kaupungin eri tahojen edustajat. Kokouksessa käytiin keskustelua hankkeen sisällöstä, mahdollisista toteuttamisvaihtoehdoista, tarvittavista jatkoselvityksistä, jatkotoimenpiteistä ja kaavoitusprosessin aikataulusta. Valmisteluvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin Siihen osallistuivat Pohjois-Savon ELY-keskuksen, Pohjois-Savon liiton, Liikennevirasto ja kaupungin eri tahojen edustajat. Kokouksessa käytiin keskustelua hankkeen sisällöstä, mahdollisista toteuttamisvaihtoehdoista, tarvittavista jatkoselvityksistä, jatkotoimenpiteistä ja kaavoitusprosessin aikataulusta. Viranomaisneuvottelun keskeiset toimenpiteet, joista sovittiin: - Metsähallituksen lausuntoon liittyen sovittiin, että järjestetään erillinen palaveri yhdessä ELY-keskuksen Metsähallituksen edustajan ja Kuopion kaupungin kanssa (on järjestämättä) - teetetään asemakaava-alueelta meluselvitykset, joissa on huomioitu liikenteen lisäksi myös lastauksen kuormauksen meluvaikutukset asuasuinalueille. Lisäksi tarkistetaan kaava-alueen liikenteellisten selvitysten päivitystarve. - tehdään katujen yleissuunnittelu asemakaava-alueella sekä Hepomäen tarkastelualueella (on toteutettu) - Katujen- ja siltojen toteutussuunnittelu asemakaava-alueella aloitetaan mahdollisimman pian, viimeistään vuoden 2013 alusta lukien. Radan alittavan sillan ja mahdollisesti laajemmankin kokonaisuuden suunnittelutyö tilataan konsultilta. (on tullut viivästystä kokouksen jälkeen) - Hule-kosteikon sekä viheralueiden suunnitelmat (ovat kesken) - Tulevien logistiikkafirmojen tai kiinteistökehittäjien suunnitelmat ja selvitykset (ei vielä yrityksiä, jotka olisvat tulossa alueelle) - Ratapihan suunnitelmien tarkistus layout (on toteutettu) - Asemakaavahankkeen rinnalla selvitetään ja varmistetaan alueelle saatavan ulkopuolisen rahoituksen mahdollisuudet muun muassa ratapihan ja muiden raide- ja siltarakennelmien toteuttamiseen (ovat kesken) - Kaupungin oman rahoituksen varmistus ja ajoitus kunnallistekniikan ja esirakentamisen toteuttamiseen (ovat kesken) - Asemakaava-alueen pohjoisosalla olevalle noroalueelle haetaan vesioikeus lupaa asemakaavoituksen rinnalla, mutta Matkusjärven alueen täytölle haetaan lupa vasta asemakaavoituksen valmistuttua (norolle on saatu poikkeamislupa mutta Matkusjärven osalta edetään myöhemmin) - Alueen esirakentamiselle maisematyöluvat on haettu kesäkuun 2012 aikana (ovat kesken) - Korttelialueiden esirakentamisen on tarkoitus aloittaa syksyllä Matkuksentien rakentaminen, voimassa olevan asemakaavan alueella Kylmänmäestä logistiikka-alueelle, on tarkoitus alkaa myös elokuussa (tonttien esirakentaminen ei ole käynnistynyt mutta Matkuksentien rakentaminen on käynnistynyt keväällä 2014) - Savon radan alittavan sillan osalla selvitetään mahdollisuudet teettää toteutussuunnitelmat (ulkopuolisella rahoituksella) sille tasolle, että sillan toteutus on mahdollista toteuttaa jo vuoden 2013 kesällä. (on kesken)

20 ITÄ-SUOMEN LOGISTIIKKA-ALUE JA YHDISTETTYJEN KULJETUSTEN TERMINAALLI, MATKUS 6 Viranomaisneuvottelussa esiin nousseet asiat on pääosin huomioitu jatkotyössä. Valmisteluaineistoon on jalostunut vaihtoehto, joka on tonttien esirakentamisen osalta edullisempi sekä selkeämpi ja kustannustehokkaampi katuverkko. 4.4 Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoitteet Yleisinä tavoitteina on, että alueelle syntyy Kuopiota ja koko Itä-Suomea palveleva logistiikkatoimintojen alue, siihen kiinteästi liittyvine tukipalveluineen. Tavoitteiden mukaisesti toteutuneena alue parantaisi suoraan sinne sijoittuvien yritysten logistista toimivuutta sekä laajemmin koko maakunnan logistista toimivuutta. Logistiikka-alueen toteutus on merkittävässä asemassa myös siinä, voiko Kuopio ja sen toiminta-alue pysyä merkittävänä kasvukeskuksena myös tulevaisuudessa. Itä-Suomen liikennestrategian mukaiset linjausten ja tavoitteiden mukaan kuljetusten kustannustehokkuutta parannetaan erityisesti rataverkolla (Savon ja Karjalan radat) ja eri kuljetusmuotojen solmupisteissä. Kuopioon toteutetaan logistiikkakeskus ja yhdistettyjen kuljetusten terminaali. Maakuntakaavan tavoitteiden mukaisesti suunnittelualueelle tulee kaavoittaa Itä- Suomen logistiikkakeskus (LM/TP ). Asemakaavan tavoitteina on muodostaa tulevaisuuden logistiikkakeskusalue, joka palvelisi Kuopion lisäksi myös koko itä-suomea sekä täyttäisi samalla kansainväliset, valtakunnaalliset, itä-suomen liikennepoliittiset että Kuopion strategiset linjaukset ja maakuntakaavan tavoitteet. Lisäksi asemakaavan tavoitteena on ratkaista logistiikka-alueen ja sitä palvelevien lähialueiden liikenneverkon optimaalinen toiminta sekä luoda viihtyisä, korkeatasoinen ja houkutteleva logistiikka- ja työpaikka-alue, jossa on otettu huomioon myös joukkoliikennekaupungin periaatteet. Tavoitteena on paitsi turvata kaupungin uusien työpaikkojen luominen ja monipuolinen yritystonttitarjonta, lisätä Kuopion eteläisten alueiden vetovoimaa ja tonttikysyntää sekä näin monipuolistaa alueen palveluverkostoa. Logistiikka-alueen uusi asemakaava toteuttaa kestävän kehityksen periaatteita, sijaiten keskeisesti kaupunkirakenteessa ja hyvien liikenneyhteyksien äärellä ja alue liittyy joustavasti ympäröivään kaupunkirakenteeseen ja tukeutuu Kuopion eteläosien palveluverkkoon ja -tarjontaan. Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet: Alueelle tehtyjen selvitysten pohjalta paikka soveltuu parhaiten itä-suomessa yhdietttyjen kuljetusten terminaalialueeksi. Kasvillisuus- ja liito-oravaselvitysten perusteella jätetään Matkusjärven ranta-alueet sekä Riihilammen ympäristö pääosin rakentamattomiksi, millä turvataan muun muassa arvokkaat rantamaisemat sekä liito-oravien reviirialueet sekä Arvokkaiden naturalehtojen monipuolinen kavillisuus ja eliöstö. Naturalehtojen välille jätetään myös selkeä viherkäytävä turvaamaan muun muassa liito-oravien liikkuminen niiden välillä. Riihilammen rehevöitymisen estämiseksi suunnittelualueen sade- ja sulamisvesiä (hulevesiä) ei johdeta suoraan Riihilampeen, vaan niitä viivytetään kosteikkopuistossa ja erillisillä imeytysvyöhykkeillä ennen vesistöön johtamista. Kaavaehdotuksessa yksi-

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

RISÖN SALUE ASEMAKAAVA. 2:10 ja 2:4 (osa) Kaavoitus 2013

RISÖN SALUE ASEMAKAAVA. 2:10 ja 2:4 (osa) Kaavoitus 2013 ASEMAKAAVAN SELOSTU US RISÖN LIIKE- JA YRITYS SALUE ASEMAKAAVA NRO 993 ASEMAKAAVA Kylän 426 (Runsor) kiinteistöt 5:13, 5:6, 5:3, 5:14, 5:4, 2:18, 1:46, 2:26 (osa), 1:35, 2:9, 2:10 ja 2:4 (osa) ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Tonttijako laaditaan sitovana ja se sisältyy asemakaavaan.

TIIVISTELMÄ. Tonttijako laaditaan sitovana ja se sisältyy asemakaavaan. ASEMAKAAVAN ASETTAMINEN NÄHTÄVILLE. LAKALAIVA, 6030 4, 8, 9, 6032 5, 6034 3, 5, 9, 6055 5 JA MESSUKYLÄN KYLÄ 19, SEKÄ KATU, VIRKISTYS, SUOJAVIHER, LIIKENNE JA ERITYISALUETTA, LAHDESJÄRVI, KATU JA SUOJAVIHERALUETTA,

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS HAUKIPUDAS ASEMAKAAVAN MUUTOS, LAAJENNUS JA KUMOAMINEN Asemakaavan laajennus koskee tiloja RN:ot 7:298, 7:314, 7:322, 7:372 sekä 7:393. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 4027-4029

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 LAPUA Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan laajennus, Vierulanpellon alue Korttelit 004 010 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS 1. VAIHE Asemakaavaton alue Hakatien ja Savarinväylän risteyksen eteläpuolella sekä asemakaavan muutos koskien osaa Hakatien katualueesta. Asemakaavalla

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43.

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 4. (Mahittulan) kaupunginosan katualuetta (Vesilaitoksentie) sekä 6. (Kuloisten) kaupunginosan katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten)

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI S-MARKET VAAJAKOSKI 69.KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEEN JA 71. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 131 TONTTIEN 1-3 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI S-MARKET VAAJAKOSKI 69.KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEEN JA 71. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 131 TONTTIEN 1-3 ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 69.KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEEN JA 71. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 131 TONTTIEN 1-3 ASEMAKAAVAN MUUTOS S-MARKET VAAJAKOSKI KAAVATUNNUS 71:011 KAAVAN PÄIVÄYS 29.11.2011

Lisätiedot

LAPUA HONKIMÄEN KAUPUNGINOSA NOVAPARKIN ALUE. ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS Asemakaavan selostus koskee 3.4.2007 päivättyä asemakaavakarttaa

LAPUA HONKIMÄEN KAUPUNGINOSA NOVAPARKIN ALUE. ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS Asemakaavan selostus koskee 3.4.2007 päivättyä asemakaavakarttaa LAPUA HONKIMÄEN KAUPUNGINOSA NOVAPARKIN ALUE ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS Asemakaavan selostus koskee 3.4.2007 päivättyä asemakaavakarttaa LAPUAN KAUPUNKI Sepänkatu 9 A 7, 90100 Oulu Puh. 08-8830 30

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a KAAVOITUS N132 Kotirinne Asemakaava ja asemakaavan muutos Valmisteluaineiston selostus Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a Asia 299/713/2007 Kaavaprosessi ja käsittelyvaiheet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA MUHOKSEN KUNTA ASEMAKAAVAN SELOSTUS PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA Asemakaavan muutos koskee Päivärinteen asemakaavan itäosan virkistys-, maa- ja metsätalousalueita. Asemakaavalla muodostetaan korttelit

Lisätiedot

YRITYS-KONHO I:n ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

YRITYS-KONHO I:n ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRITYS-KONHO I:n ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus / Vireilletulo: 21.8.2007 Kaavaluonnos: 31.5.2011 Kaavaehdotus: 21.11.2011 Kaupunginhallitus: xx.xx.201x Kaupunginvaltuusto: xx.xx.201x 1

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, Ilvesvuori, Kuusimäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, Ilvesvuori, Kuusimäentie Kaavatunnus: 2-223 Asianumero: xx-xx-20xx Kaav.ltk: 17.04.2012 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, Ilvesvuori, Kuusimäentie Asemakaavanmuutos koskee kortteleita 2406, 2417 sekä virkistys-, puisto-

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA KAAVATUNNUS 15:090 KAAVAN PÄIVÄYS 12.6.2015 SELOSTUKSEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Vireille teknisten palveluiden lautakunta 18.11.2009 107 Hyväksyminen kaupunginhallitus 13.09.2010 169 kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava koskee: Arantilan ja Soinilan kylän tiloja: RN:o 531-402-1-307 (Leinola), RN:o 531-402-1-217 (Sähkömäki), RN:o 531-402-1-79

Lisätiedot

Miehikkälän kunta. Vihreän logistiikka-alueen asemakaava. Kaavaselostus Ehdotus 4.4.2013. Yhdyskuntasuunnittelu Kaija Maunula

Miehikkälän kunta. Vihreän logistiikka-alueen asemakaava. Kaavaselostus Ehdotus 4.4.2013. Yhdyskuntasuunnittelu Kaija Maunula Miehikkälän kunta Vihreän logistiikka-alueen asemakaava Kaavaselostus Ehdotus 4.4.2013 Tullut vireille 8.2.2012 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.6.2013 Yhdyskuntasuunnittelu Kaija Maunula 1 1 PERUS- JA

Lisätiedot

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA MUHOKSEN KUNTA ASEMAKAAVAN SELOSTUS PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA Asemakaavan muutos koskee Päivärinteen asemakaavan itäosan virkistys- ja maa- ja metsätalousalueita. Asemakaavalla muodostetaan korttelit

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

TOLKKINEN, AUGUSTINRANNAN YRITYSPUISTO (AK 458) ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

TOLKKINEN, AUGUSTINRANNAN YRITYSPUISTO (AK 458) ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Asemakaavaselostus I TOLKKINEN, AUGUSTINRANNAN YRITYSPUISTO (AK 458) ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Selostus P14747 Kaupunginvaltuusto: 11.6.2014 40 Kaupunginhallitus:

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI VARISSAAREN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS, EHDOTUSVAIHE 15.1.2015 / 22.5.2015. Vastaanottaja KEURUUN KAUPUNKI

KEURUUN KAUPUNKI VARISSAAREN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS, EHDOTUSVAIHE 15.1.2015 / 22.5.2015. Vastaanottaja KEURUUN KAUPUNKI Vastaanottaja Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS Päivämäärä 4.6.2014 / 15.1.2015 / 22.5.2015 Hyväksymispäivämäärät ja pykälät KH 26.1.2015 17 KV 2.3.2015 4 KH 11.5.2015 138 / Kaavan osittainen voimaantulo VARISSAAREN

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 143 ja 1006 osakorttelia 136 sekä

Lisätiedot