Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma Opetusohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma Opetusohjelma 2010 2011"

Transkriptio

1 Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma Opetusohjelma

2 Perustehtävä Koulutuksen perustehtävänä on tuottaa valo- ja äänisuunnittelijoita taide- ja kulttuurikentälle. Teatteri-, tanssi-, ooppera-, musiikki-, sirkus-, media- ja muut esittävän taiteen ja kulttuurin alat tarvitsevat tulevaisuudessa yhä enemmän ilmaisu- ja yhteistyökykyisiä valo- ja äänisuunnittelijoita. Koulutus avaa opiskelijan valo- tai ääniesteettistä ajattelua, tarjoaa välineitä toteutukseen, analyysiin ja argumentointiin sekä tukee opiskelijan kasvua ympäristönsä kanssa vuorovaikutussuhteessa toimivana suunnittelijana. Koulutus tarjoaa käyttökelpoista ammattitaitoa myös museo- ja näyttelytoimintaan sekä tapahtumatuotantoihin. Kompetenssit ja tavoitteet Tavoitteena on kouluttaa monipuolisesti suuntautuneita teatteritaiteen kandidaatteja valo- ja äänisuunnittelun alalta. Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelmasta valmistunut kandidaatti tuntee oman alansa traditiota, nykykäytäntöjä ja käsitteistöä, hallitsee oman alansa ilmaisukeinoja ja välineitä, tuntee taiteellista suunnitteluprosessia ja osaa toimia moniammatillisessa taiteellisessa suunnitteluryhmässä aktiivisena jäsenenä. Koulutus vahvistaa opiskelijan kykyä tuottaa taiteellista sisältöä ja halua tehdä käytännöllistä työtä. Koulutus kehittää opiskelijan viestintä-, dokumentaatio- ja tiedonhankintataitoja, valmiuksia arvioida omaa ja toisten työtä sekä antaa ja ottaa vastaan palautetta. Koulutus auttaa opiskelijaa kehittämään omaa työtään, oppimaan työn organisointi- ja työryhmänjohtamistaitoja sekä toimimaan eettisesti omassa työympäristössään. Valmistuneella valo- tai äänisuunnittelijalla on valmius omaksua uutta tekniikkaa ja uudenlaisia toimintatapoja kriittisyyttä unohtamatta. Valo- tai äänisuunnittelija voi työskennellä kiinnitettynä teatteriin, freelancerina, yrityksissä, vapaissa ryhmissä tai itsenäisenä suunnittelijana ilmaisumuodosta riippumatta. Teatteritaiteen kandidaatin ja maisterin tutkinnot Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma on kaksiportainen. Koulutusohjelmassa suoritettava alempi korkeakoulututkinto on teatteritaiteen kandidaatin tutkinto ja ylempi on teatteritaiteen maisterin tutkinto. Lähtökohtana on, että koulutusohjelmaan hyväksytyllä on oikeus ja tavoite suorittaa maisterin tutkinto. Kandidaatin tutkinto on kuitenkin oltava suoritettuna ennen maisteriopintojen aloittamista. Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelman kandidaattiopinnot antavat perusvalmiudet esittävän taiteen valo- tai äänisuunnitteluun. Teatteritaiteen kandidaatin tutkinto on 180 opintopisteen laajuinen ja se on mahdollista suorittaa kolmessa vuodessa. Tutkinto koostuu 23 opintopisteen laajuisista teoriaopinnoista, 40 opintopisteen laajuisista perusopinnoista ja valosuunnittelun suuntautumisvaihtoehdossa 82 opintopisteen ja äänisuunnittelun suuntautumisvaihtoehdossa 83 laajuisista aineopinnoista, valosuunnittelun suuntautumisvaihtoehdossa 18 opintopisteen ja äänisuunnittelun suuntautumisvaihtoehdossa 17 opintopisteen laajuisista vapaavalintaisista opinnoista sekä 17 opintopisteen laajuisista yleisopinnoista, joihin liittyvät Teatterikorkeakoulun muiden koulutusohjelmien kanssa yhteiset kieli- ja viestintäopinnot sekä opiskelu- ja ammattitieto -kokonaisuus. Kandidaatin opinnäyte on portfolio, joka on 6 opintopisteen laajuinen. Opinnäyteportfolion tarkastaa suuntautumisvaihtoehdon professori. 2

3 Koulutusohjelman maisteriopinnoissa keskeistä on oman taiteellisen näkemyksen löytäminen. Maisteriopinnot antavat valmiudet oman taiteilijuuden analysointiin, valo- tai äänisuunnitteluun kansainvälisissä tuotannoissa sekä jatko-opintoihin. Teatteritaiteen maisterin tutkinto on 120 opintopisteen laajuinen, se on mahdollista suorittaa kahdessa vuodessa. Maisterin tutkinto koostuu 120 opintopisteen laajuisista syventävistä opinnoista, joista opinnäyte on 30 opintopistettä. Syventävistä opinnoista pakolliset opinnot ovat 66 opintopistettä (suoraan maisteriopintoihin tuleville opiskelijoille 68 opintopistettä), vaihtoehtoiset opintojaksot 20 opintopistettä ja itsenäisesti suoritettavat opinnot 34 opintopistettä (suoraan maisteriopintoihin tuleville opiskelijoille 32 opintopistettä). Valo- ja äänisuunnittelun suuntautumisvaihtoehdot Kandidaattiopintojen ensimmäisenä opintovuonna valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelman opiskelija perehtyy sekä valo- että äänisuunnitteluun. Toisena opintovuonna opiskelijat suuntautuvat valosuunnittelun tai äänisuunnittelun opintoihin. Henkilökohtainen opintosuunnitelma Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelman opiskelija laatii ensimmäisenä opintovuonna henkilökohtaisen kandidaattiopintoja koskevan opintosuunnitelman. Kolmannen opintovuoden lopulla tai viimeistään maisteriopintojen alussa opiskelija laatii vastaavan suunnitelman koskien maisteriopintoja. Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) tarkoittaa suunnitelmaa siitä, mitä opintojaksoja ja taiteellisia töitä opiskelija sisällyttää tutkintoonsa ja missä aikataulussa hän opintonsa suorittaa. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman hyväksyy kandidaattiopiskelijoilla suuntautumisvaihtoehdon lehtori ja maisteriopiskelijoilla suuntautumisvaihtoehdon professori, ja se tarkistetaan vuosittain opiskelijan henkilökohtaisen ohjauksen tapaamisessa. Teatterikorkeakoulun tutkintosäännön mukaan opiskelija, jolla ei ole hyväksyttyä henkilökohtaista opintosuunnitelmaa, ei voi osallistua opetukseen eikä häneltä vastaanoteta opintosuorituksia. Opintojen sisältö: Ensimmäisenä opintovuonna opiskelija tutustuu esittävien taiteiden eri osa-alueisiin, tarinan kertomisen perusteisiin, tilan ja ajan hahmottamiseen, valon ja äänen ominaisuuksiin sekä käyttöön esittävissä taiteissa. Perusolettamus on, että opintonsa aloittavalla teatteritaiteen ylioppilaalla ei välttämättä ole ammatillista kokemusta tai koulutusta. Toisena opintovuonna keskeistä on teatteriesityksen valmistamisprosessin oppiminen ja ennen kaikkea taiteellisen työryhmän jäsenenä toimiminen. Opiskelija kehittää ryhmätyötaitojaan ja oppii käyttämään erilaisia valo- ja äänisuunnittelijan apuvälineitä omien ideoidensa ja näkemystensä välittämiseksi muulle taiteelliselle työryhmälle. Kolmannen vuoden pääsisältönä ovat kandidaatin tutkinnon opinnäyte, portfolio ja produktio, jossa toteutetaan kokonainen teos yhteistyössä muiden Teatterikorkeakoulun laitosten kanssa. Maisteriopinnoissa neljäntenä ja viidentenä opintovuonna opiskelijalla on laajemmin kuin kandidaattiopinnoissa mahdollisuus yksilöllisiin valintoihin, kokeiluihin ja erikoistumiseen. Maisterin tutkinnon syventävät 3

4 opinnot sisältävät 20 opintopisteen verran vaihtoehtoisia opintojaksoja ja 34 opintopisteen verran muita itsenäisesti suoritettavia opintoja kuten assisteeraus, harjoittelut ja taiteelliset työt, jotka valitaan yksilöllisesti. Maisteriopintojen tavoitteena on tukea opiskelijaa löytämään oma taiteellinen identiteettinsä. Opintojen rakenne Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelman opetus järjestetään pääosin periodeina. Torstaipäivät on varattu mm. teoriaopintoja, laitostapaamisia ja Teatterikorkeakoulun laitosten yhteistä opetusta varten. Opintojen keskeinen väline on oppimispäiväkirja, jota opiskelija pitää kaikista opintojaksoista, produktioista ja muusta opintoihin liittyvästä työskentelystä. Suoritusmerkinnän saa vasta, kun oppimispäiväkirja on tarkastettu. Kandidaattiopinnoissa, kolmena ensimmäisenä opintovuonna opiskellaan valmiin aikataulun mukaisesti. Maisteriopintojen neljännen ja viidennen opintovuoden opinnot etenevät opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja aikataulun mukaan. Lukuvuosi on jaettu neljään periodiin. Opintoihin kuuluu paljon yhteisiä jaksoja Teatterikorkeakoulun koreografi-, dramaturgi- ja ohjaajaopiskelijoiden sekä Taideteollisen korkeakoulun lavastustaiteen opiskelijoiden kanssa. Opetettava taiteenala on voimakkaasti kansainvälinen; sen ei-kielellinen ilmaisu mahdollistaa kulttuurirajat ylittävän taiteen opettamisen ja tutkimuksen. Osa valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelman opetuksesta on vieraskielistä. Monia valo- tai äänisuunnittelijan osaamisalueita, kuten valon ja äänen suunnittelumetodien ja perustyövälineiden hallintaa, draamallista ajattelua, ryhmätyötaitoja, kykyä hahmottaa esityksen eri osatekijöitä ja kokonaisuutta, innovatiivisuutta tai kykyä luoda, on mahdollista opiskella vain omakohtaisesti harjoitellen tai kokeillen. Useiden opintojaksojen suoritustapa onkin osallistuminen opetukseen. Tämän lisäksi ohjatun, itsenäisen työskentelyn merkitys kasvaa opetuksessa aloitusvuoden jälkeen. Opintojen arvostelu Opettaja on velvollinen arvioimaan opiskelijan suoriutumisen opintojaksolla. Kaikki arviot kootaan opiskelijan vuosittain henkilökohtaisessa tapaamisessa tarkistettavaan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan. Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelman opinnot arvostellaan numeerisella arvosanalla 1 välttävä, 2 tyydyttävä, 3 hyvä, 4 erittäin hyvä, 5 erinomainen tai arvosanalla hyväksytty / hylätty. Kaikista kursseista kirjoitetaan oppimispäiväkirja, joka palautetaan omalle ohjaavalle opettajalle. Opettajat: voivat seurata päiväkirjaa omien opintojaksojensa osalta. Suoritusmerkinnän saa vasta, kun oppimispäiväkirja on tarkastettu. Ohjeet oppimispäiväkirjan kirjoittamiseen ovat luettavissa VÄS:n verkkosivuilla. Arviointikriteerit Paikallaolo, edellytyksenä vähintään 80 %:n läsnäolo. Ei myöhästele/myöhästelee/ilmoittaa myöhästymisestään ja perustellusti. Aktiivisuus, osallistuminen keskusteluun, sitoutuminen. 4

5 Tehtävien/kokeiden suoritus. Tässä joitakin suuntaa-antavia ohjeistuksia: Arvosana: 1 Oli paikalla, mutta passiivisena. 2 Suoritti joitakin tehtäviä. 3 Suoriutui kaikesta vaaditusta. 4 Suoritti tehtävänsä hyvin. 5 Osoitti erityistä aktiivisuutta ja ansioituneisuutta annettujen tehtävien suorittamisessa. Kurssin tyypistä riippuen kriteerejä voidaan painottaa eri tavoin. Esimerkiksi itsenäistä työskentelyä ja kirjallisen aineiston lukemista edellyttävä, tenttimällä suoritettava opintojakso mahdollistaa tietenkin sen, että läsnäolon osuus painottuu vähiten arvioinnissa. Opetustiedot Weboodissa https://teak-weboodi.it.helsinki.fi/teak ilmoitetaan opetusohjelmassa toteutettavien opintojaksojen aikataulut, arvostelu, sisältö, suoritustavat: ja opettajat. Tiedot löytyvät Weboodista koulutusohjelman opetustiedoista tai kurssikohtaisesti opintojakson tunnisteen perusteella. Opintojaksojen tunnisteet on ilmoitettu tutkintorakenteessa kunkin opintojakson kohdalla. Lisäksi lukuvuonna toteutettavat opintojaksot on merkitty vuosikursseittain lukujärjestyspohjaan, joka julkaistaan verkkosivuilla. Lukuvuosiaikataulu Syyslukukausi 2010: TeaKin yhteiset opinnot: viikot Periodi 1: viikot Syysloma: viikko 42 Periodi 2: viikot TeaKin yhteiset opinnot: viikot Kevätlukukausi 2011: Periodi 3: viikot 2 7 Talviloma: viikko 8 Periodi 4: viikot 9 18 TeaKin yhteiset opinnot: viikot 19 21, 21 ja TeaKin lukuvuoden avajaiset pidetään tiistaina klo 10 alkaen Kookoksella. Yleiset tenttipäivät lukuvuonna Opintojaksoon liittyvästä luentosarjasta järjestetään kaksi kuulustelua. Kolmas kuulustelu voidaan järjestää opintojaksosta vastaavan opettajan suostumuksella. Opiskelijalla on oikeus kerran yrittää korottaa hyväksytyn kuulustelun arvosanaa. Kuulustelusta saatu parempi arvosana jää voimaan. Yleisiin tenttipäiviin ilmoittaudutaan opintoneuvonnassa 10 päivää ennen tenttiä. Kesätentteihin ilmoittaudutaan kesän alussa. Mikäli opiskelija ei saavu tenttitilaisuuteen siitä etukäteen tiedottamatta, hän ei voi osallistua kahteen seuraavaan tilaisuuteen. 5

6 Tenttipäivät löytyvät TeaKin intranet-sivuilta https://intra.teak.fi/ kohdasta Yleiset opintoasiat. WEBOODISSA JULKAISTAVAT TIEDOT TEATTERITAITEEN KANDIDAATIN TUTKINTO YLEISOPINNOT 10-XX00 Opiskelu- ja ammattitieto 10-XXC00 Sisältää jaksot Opiskeluun perehdyttäminen 10-XXC01 Työelämään perehdyttäminen 10-XXC02 Opiskeluun perehdyttäminen 10-XXC01, 2 op Opintojakson jälkeen opiskelija osaa paikantaa yliopistolaitoksen, oman koulutusalansa ja sen opetussuunnitelman. Opiskelija osaa kuvata teatteri- ja tanssitaiteen eri osa-alueita ja hahmottaa oman toimintansa yhteisöllisessä taiteellisessa prosessissa. TVT0, osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija - tuntee käyttöluvat ja käyttäjätunnukset Teatterikorkeakoulun ATK-järjestelmiin - osaa kirjautua koneelle ja käyttää sähköpostia, WebOodia sekä Intraa - tuntee käyttäjätunnuksiin ja varmuuskopiointiin liittyvät tietoturva-asiat - tietää perusasiat kirjaston käytöstä ja osaa hankkia kirjastokortin. Opintojaksoon kuuluu opintopalveluiden perehdyttämistilaisuus koulutusohjelmakohtaiset perehdyttämistilaisuudet orientaatioseminaari tuutortoiminta kirjaston tuntemus ja käyttö tutustuminen opetusteatteriin Opintojakso on yhteinen kaikille TeaKin uusille kandidaattiopiskelijoille. Kaikille uusille kandidaattiopiskelijoille yhteinen aikataulu syksyllä 2010: - pe TeaKin uusien opiskelijoiden info klo 10-12, auditorio 1, Kookos - ma klo 9-17 orientoituminen leirikouluun ja koulutusohjelmien esittely, auditorio 1, Kookos - ti-to leirikoulu Kisakeskuksen urheiluopistossa Fiskarsissa. Lähtö leirikouluun on ti klo 9:00 TeaK Kookoksen edestä ja paluu to n. klo ma ke opetusteatterin (Opte) perehdytys klo 10:30-17:00, Kookos Auditorio 1 sekä harjoitustilat 6

7 Lisäksi jaksoon kuuluu koulutusohjelmien omia perehdytyksiä, tuutoritapaamisia sekä TeaKin tieto- ja viestintätekniikan ympäristöön perehdyttävät TVT0-tilaisuudet koulutusohjelmakohtaisesti. VÄS:n omien perehdytysten aikataulu: -Ma klo Valo- ja äänisuunnittelun laitoksen info, VÄS luokka 407, suunnittelija Tiia Kurkela, Opettajat: ja muu henkilökunta - pe klo 9-11 TVT0, Tieto- ja viestintätekniikan perehdytys, VÄS CAD-luokka to klo VÄS:n opintoihin ja kandidaatin tutkinnon rakenteeseen perehdyttäminen, VÄS luokka 407, suunnittelija Tiia Kurkela - to henkilökohtaiset HOPS -tapaamiset klo 9-12 valo, klo ääni. Leirikoulu on osa pakollisiin opintoihin kuuluvaa perehdytysjaksoa. Leirikoulun aikana improvisoidaan ja työstetään pienimuotoisia esityksiä. Suuri osa ohjelmasta järjestetään ulkona, joten varusteet kannattaa pakata sen mukaan (+ uimapuku). Leirikoulussa on täysihoito. MAjoitus: järjestetään kahden tai useamman hengen huoneissa. Huoneissa on vuodevaatteet ja pyyheliinat. Ruokailuun kuuluu aamiainen, lounas, päivällinen ja iltapala. Osallistuminen on maksuton. Ajoitus: Elokuun yhteiset opinnot, alkaen, viikko 33 aamupäivät, viikko 34 leirikoulu ja TVT0, viikko 35 Opten perehdytys. Suoritustapa: osallistuminen opetukseen Henkilökohtainen ohjaus 05-VXH051, 1 op Opiskelija osaa suunnitella omia opintojaan itsenäisesti ja rakentaa tutkinnostaan mielekkään kokonaisuuden. Opiskelija osaa etsiä itsenäisesti tietoa myös muiden koulutusohjelmien ja yliopistojen opetustarjonnasta. Opiskelija osaa arvioida omaa oppimistaan. Ensimmäisenä opintovuonna opiskelija laatii henkilökohtaisen kandidaatin tutkinnon opintosuunnitelman (HOPS), jota tarkistetaan vuosittain. Opintojen suunnittelua tukee oppimispäiväkirja, joka toimii oman kehityksen seuraamisen ja ymmärtämisen välineenä. Oppimispäiväkirjoja hyödynnetään ohjaajan kanssa käytävissä HOPS-keskusteluissa toisesta opiskeluvuodesta alkaen. Kohderyhmä: 1. vuosikurssin kandiopiskelijat Toteutustapa: Pienryhmäopetus ja yksilöohjaus Suoritustapa: osallistuminen opetukseen, henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen ja siitä keskusteleminen Opettajat: Kimmo Karjunen, Jari Kauppinen ja Tiia Kurkela Opetusajat: Perehdytys-jakson yhteydessä järjestettävät ohjaustilaisuudet: - to klo VÄS:n opintoihin ja kandidaatin tutkinnon rakenteeseen perehdyttäminen, VÄS luokka 407, suunnittelija Tiia Kurkela 7

8 - to henkilökohtaiset HOPS -tapaamiset klo 9-12 valo, klo ääni. Lisätiedot: Teatterikorkeakoulun tutkintosäännön mukaan opiskelija, jolla ei ole hyväksyttyä henkilökohtaista opintosuunnitelmaa, ei voi osallistua opetukseen eikä häneltä vastaanoteta opintosuorituksia. Henkilökohtainen ohjaus 05-VXH VXH053 1 op Opiskelija osaa suunnitella omia opintojaan itsenäisesti ja rakentaa tutkinnostaan mielekkään kokonaisuuden. Opiskelija osaa etsiä itsenäisesti tietoa myös muiden koulutusohjelmien ja yliopistojen opetustarjonnasta. Opiskelija osaa arvioida omaa oppimistaan. Ensimmäisenä opintovuonna laaditun henkilökohtaisen kandidaatin tutkinnon opintosuunnitelman (HOPS) vuosittainen tarkistus. Opintosuunnitelman päivittämisen yhteydessä käydään läpi tutkintoon vaadittavat opintojaksot suhteessa suoritettuihin ja suunniteltuihin opintoihin. HOPS-tapaamisessa opiskelija saa ohjausta opintoihinsa ja suuntautumiseensa. Opintojen suunnittelua tukee oppimispäiväkirja, joka toimii oman kehityksen seuraamisen ja ymmärtämisen välineenä. Oppimispäiväkirjoja hyödynnetään ohjaajan kanssa käytävissä HOPS-keskusteluissa toisesta opiskeluvuodesta alkaen. Kohderyhmä: 2. ja 3. vuoden kandiopiskelijat Toteutustapa: Pienryhmäopetus ja yksilöohjaus Suoritustapa: Osallistuminen opetukseen, henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen ja siitä keskusteleminen oman ohjaavan opettajan kanssa. Opettajat: Kimmo Karjunen (valo), Jari Kauppinen (ääni) ja Tiia Kurkela (tutkinnon rakenne yleisesti) Henkilökohtaiset ohjauskeskustelut kandidaatintutkintoa suorittaville 2. ja 3. vuoden opiskelijoille järjestetään syyslukukauden alussa seuraavasti: 2. vuosikurssi maanantaina klo 13 17, tarkemmat ajat ilmoitetaan sähköpostitse 3. vuosikurssi tiistaina klo 9-12 ja 13 15, tarkemmat ajat ilmoitetaan sähköpostitse Lisätiedot: Teatterikorkeakoulun tutkintosäännön mukaan opiskelija, jolla ei ole hyväksyttyä henkilökohtaista opintosuunnitelmaa, ei voi osallistua opetukseen eikä häneltä vastaanoteta opintosuorituksia. Opintosuunnitelmat alkavalle lukuvuodelle tulee laatia ennen syyskuun alkua. Työelämään perehdyttäminen 10-XXC02, 1 op Opintojakson jälkeen opiskelija osaa käyttää tarvittavia perustietoja ja taitoja työelämään liittyvissä käytännöissä ja omien työelämävalmiuksiensa kehittämisessä. 8

9 Opintojaksolla tutustutaan työelämän näkökulmasta mm. taiteilijana työskentelemisen erityiskysymyksiin, tekijänoikeuksiin, apurahoihin, verotukseen, ammattiliittoihin, työttömyysturvaan. Opintojakso on yhteinen TeaKin muiden koulutusohjelmien kandidaattiopiskelijoiden kanssa. Toteutustavat: Luento-opetus Arvostelu: Suoritusmerkintä (hyväksytty-hylätty) Suoritustavat: Osallistuminen opetukseen. Luento-/oppimispäiväkirja Aikataulu ja salit: viikko 2, (tarkemmat tiedot syksyn aikana) Kieli- ja viestintäopinnot 05-XXA000 Tiedot kielten tasokokeista ja kursseista: https://intra.teak.fi Yleiset opintoasiat Tieto- ja viestintätekniikan opinnot 05-XXB00, 3 op TVT 1 tietotekniikan perusteet, 1. vuosikurssi 1 op TVT 2 tietotekniikka presentaatioissa, 2. vuosikurssi 1 op TVT 3 tiedon hankinta, arviointi ja käyttö, 3. vuosikurssi 1 op TVT0 suoritetaan osana Opiskeluun perehdyttäminen 10-XXC01 -jaksoa. Tiedot TVT 1 ja 3 -jaksojen suoritustiedoista : https://intra.teak.fi Yleiset opintoasiat TVT2-opetus järjestetään kevätlukukaudella Tiedot tarkentuvat alkusyksyn aikana. TVT 1 tietotekniikan perusteet 05-XXB01, 1 op Opintojakson suoritettuaan opiskelija - omaa opinnoissa välttämättömät perustaidot tietotekniikasta ja tiedonhankinnasta - tuntee tietokoneen toimintaperiaatteet - osaa tietokoneen peruskäytön: hän tietää perusasiat tietoturvan tekniikasta sekä roskapostiin ja viruksiin liittyvät tietoturvakysymykset. Hän tuntee myös erilaiset tallennusvälineet. - tuntee tärkeimmät toimisto-ohjelmistot (Word, Excel, PowerPoint) ja hallitsee niiden peruskäytön. Tiedonhaun osalta opiskelija - hallitsee kirjaston aineistotietokannan peruskäytön - osaa lukea hakutuloksia ja paikallistaa etsimänsä aineiston - osaa varata aineistoja ja uusia lainansa. Kohderyhmä: 1. vuosikurssin opiskelijat Suoritustapa: verkkotentti, ks. lisätiedot https://intra.teak.fi/it/tvt-opetus TVT 2 tietotekniikka presentaatioissa 05-XXB02, 1 op 9

10 Opintojakson suoritettuaan opiskelija - omaa perustaidot yleisimpien kuva-, ääni- ja videotiedostojen ja ohjelmien käytöstä - osaa hyödyntää verkkoa opinnoissa (oppimateriaalit) ja oman ammattitaidon markkinoinnissa - tuntee tekijänoikeudet verkkoympäristössä ja esityksiä laadittaessa - osaa äänen ja liikkuvan kuvan käsittelyn perusteet - tuntee äänen ja kuvan muokkaukseen liittyvät tekijänoikeudelliset säännöt - osaa hyödyntää sosiaalista mediaa. Kohderyhmä: 2. vuosikurssin opiskelijat Suoritustapa: kevätlukukaudella 2011 myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana järjestettävä workshop, ks. lisätiedot https://intra.teak.fi/it/tvt-opetus TVT 3 tiedon hankinta, arviointi ja käyttö 05-XXB03, 1 op Opintojakson suoritettuaan opiskelija - osaa käyttää eri tiedonlähteitä monipuolisesti ja tehokkaasti sekä ammatissaan että yliopistotasoisissa opinnäytteissään - osaa määritellä tiedontarpeensa ja suunnitella tiedonhaun - tuntee erilaisia tiedonhakutapoja ja tiedonhankinnan kanavia - osaa käyttää avointa verkkoa tiedonlähteenä - osaa arvioida hakutuloksia lähdekritiikin avulla - tuntee tutkielman tekoon liittyvät tekijänoikeudelliset kysymykset ja viittauskäytännöt. Kohderyhmä: 3. vuosikurssin opiskelijat Suoritustapa: verkkotentti, ks. lisätiedot https://intra.teak.fi/it/tvt-opetus Teoriaopinnot 10-VXA00 Dramaturgia I 05-VXH001, 4 op Sisältää jaksot Dramaturgian perusteet 10-NODV22 Aristoteelinen dramaturgia 10-NODV21 Dramaturgian perusteet 10-NODV22, 2 op - tunnistaa yleisimmin käytetyt draaman ja dramaturgian peruskäsitteet - tunnistaa eri aikakausien draaman kaavojen ja ihanteiden soveltamisen mahdollisuudet - kykenee työskentelemään yhteisellä dramaturgisella käsitepohjalla eri koulutusohjelmien opiskelijoiden kesken. 10

11 Luento-opetusta draaman ja dramaturgian yleisistä käsitteistä, tallenteiden katsomista ja/tai kuuntelua sekä analysointia ja pieniä dramaturgisia kirjoitus- ja ajattelutehtäviä. Opettaja: Jusa Peltoniemi Ajoitus: Elokuun yhteiset opinnot Kohderyhmä: Näyttelijäntyön, dramaturgian, ohjauksen ja valo- ja äänisuunnittelun 1. vuoden opiskelijat Lisätiedot: KESÄTEHTÄVÄ Kaikki kirjat on oltava luettuna, jotta niistä voidaan keskustella kurssin aikana, tutustu perusteellisesti ja valmistaudu keskustelemaan niiden pohjalta. Luettavat näytelmät: Anton Tsehov: Vanja-eno Sofokles: Kuningas Oidipus Shakespeare: Hamlet Büchner: Woyzeck Beckett: Huomenna hän tulee Williams: Lasinen eläintarha Luettavat teoriakirjat: Luis. E. Catron: The director s vision, sivut Riitta Pohjola: Näytelmäkirjallisuus - dramatiikka Rolf Rohmer: Dramaturgiset peruskäsitteet ja draaman historiallinen typologia, sivut Jouko Aaltonen: Käsikirjoittajan työkalut Aarne Kinnunen: Draaman maailma villiintynyt puutarha Pvm Aikaväli Tila Opettaja Aihe Ma (vko 33) 13:30-17: Auditorio 1 Peltoniemi Jusa Ti (vko 33) 13:30-17: Auditorio 1 Peltoniemi Jusa Ke (vko 33) 13:30-17: Auditorio 1 Peltoniemi Jusa To (vko 33) 13:30-17:00 mahd. aloitus Auditorio 1 Peltoniemi Jusa Pe (vko 33) : Auditorio 1 Peltoniemi Jusa Aristoteelinen dramaturgia 10-NODV21, 2 op Opintojakson suoritettuaan opiskelijan odotetaan pystyvän - määrittelemään aristoteelisen dramaturgian peruskäsitteet - erittelemään antiikin kreikkalaisen tragedian luonnetta ja maailmankuvaa - arvioimaan kriittisesti Aristoteleen tragediakäsityksen asemaa kerronnallisesti universaalina mallina. 11

12 Opettaja: Heta Reitala ja Timo Heinonen Ajoitus: 1. periodi Kohderyhmä: Näyttelijäntyön, dramaturgian, ohjauksen ja valo- ja äänisuunnittelun 1. vuoden opiskelijat ENNAKKOTEHTÄVÄ Laadi lyhyt juonireferaatti Sofokleen näytelmästä Kuningas Oidipus ja erittele sen juonirakennetta käänteen (peripeteia) ja tunnistamisen (anagnorisis) kannalta. (Ts. mihin sijoittaisit kyseiset käsitteet juonirakenteessa? - Kohtia voi olla useampiakin.) Pohdi myös, minkälaatuista näytelmän kärsimys (pathos) on. Lue Runousoppi Paavo Hohdin käännöksenä (1997), ei Pentti Saarikosken. Lue Kuningas Oidipus mieluiten Veijo Meren suomennoksena; myös Otto Mannisen suomennos käy, joskin se on vanhahtavan runokielensä vuoksi vaikeaselkoinen. Kirjoituksen pituus 2-3 sivua (koneella, riviväli 1,5). Kirjallinen tehtävä palautetaan torstaihin mennessä osastosihteeri Raija Koskivaaralle sähköpostitse tai tulostettuna (Valo- ja äänisuunnittelun laitos, Lintulahdenkatu 3, 5. kerros). Suoritus on ehdoton edellytys kurssille osallistumiselle. Pvm Aikaväli Tila Opettaja Aihe To (vko 35) 13:00-17: Auditorio 1 Heinonen Timo To (vko 35) 13:00-17: Auditorio 1 Reitala Heta Pe (vko 35) 11:00-17: Auditorio 1 Heinonen Timo Pe (vko 35) 11:00-17: Auditorio 1 Reitala Heta Ma (vko 36) 11:00-17: Auditorio 1 Heinonen Timo Ma (vko 36) 11:00-17: Auditorio 1 Reitala Heta Ti (vko 36) 11:00-17: Auditorio 1 Heinonen Timo Ti (vko 36) 11:00-17: Auditorio 1 Reitala Heta Ke (vko 36) 11:00-16: Auditorio 1 Heinonen Timo Ke (vko 36) 11:00-16: Auditorio 1 Reitala Heta Dramaturgia II 05-VXH002, 2 op Opintojakson jälkeen opiskelija osaa tunnistaa erilaisten draamakäsitteistöjen mukaisia piirteitä eri teoksissa. Lisäksi hän osaa analysoida teoksia ja niiden eroavaisuuksia erilaisten draamakäsitysten pohjalta. 12

13 Opintojaksolla perehdytään erilaisten draamamuotojen peruskäsitteisiin, näiden historiallisiin taustoihin ja niissä tapahtuneisiin muutoksiin 1900-luvun draamamuodoista aina draaman jälkeiseen teatteriin asti. Näkökulma painottuu esitysdramaturgiaan. Toteutustavat: Ryhmätyöskentely ja itsenäinen työskentely Arvostelu: Suoritusmerkintä (hyväksytty-hylätty) Suoritustavat: Osallistuminen opetukseen, Oppimispäiväkirja Edellytykset: Dramaturgia I kurssin suorittaminen tai vastaavat tiedot. Opettaja: Timo Heinonen Ajoitus: IV periodi Kohderyhmä: VÄS2 viikko 16, ma-to klo 9:00 17:15, VÄS 407 Teatterihistoria I 05-TEH01, 2 op Opintojakson suoritettuaan opiskelijan odotetaan pystyvän - tunnistamaan realismin erilaisia muotoja ja ilmaisukeinoja draamassa ja teatterissa - nimeämään realistisen teatteritradition keskeiset kehittäjät ja uudistajat - erittelemään yhteiskunnallisen ja psykologisen teatterikäsityksen lähtökohtia - erittelemään realistisen näytelmäkirjallisuuden merkittävimpiä teoksia - arvioimaan nykyrealismin ilmenemismuotoja ja näkemään niitä suhteessa realismin traditioon. Opintojakson pääteemana on draamallisen teatterin valtavirtaa edustava realistinen teatteritraditio. Kurssilla tutustutaan yhteiskunnallisen ja psykologisen realismin erilaisiin muotoihin 1830-luvulta lähtien. Painopisteitä ovat ranskalainen, venäläinen, pohjoismainen ja yhdysvaltalainen realismi, Konstantin Stanislavski ja hänen kehittämänsä näyttelijäntyön menetelmä ja sen yhdysvaltalainen sovellus metodinäytteleminen sekä teatteritekniikan ja valaisun kehitys 1800-luvulla. Teatterin ja draaman realismia tarkastellaan myös suhteessa kuvataiteeseen ja kirjallisuuteen. Realismia lähestytään ongelmakeskeisesti ja tämän päivän näkökulmasta. Toteutustavat: Luento-opetus Suoritustavat: osallistuminen opetukseen, kirjallinen tentti, oppimispäiväkirja Arvostelu: numeerinen asteikko 0-5 Opettaja Heta Reitala Ajoitus: Syyslukukausi

14 Kohderyhmä: Yhteisopetus näyttelijä-, ohjaaja-, dramaturgi- ja valo- ja äänisuunnittelijaopiskelijoille, 1. vuosikurssi. Oppimateriaali ja kirjallisuus Ennakkoon luetaan Scribe, Lasi vettä. Lisäksi kurssin aikana luetaan kuusi näytelmää, joista opiskelija esittelee yhden annetusta näkökulmasta. Aikataulut ja salit Pvm Aikaväli Tila Opettaja Aihe To (vko 39) 09:45-13:00 VÄSV407 Iso Luokka Reitala Heta To (vko 40) 09:45-13:00 VÄSV407 Iso Luokka Reitala Heta To (vko 41) 09:45-13:00 VÄSV407 Iso Luokka Reitala Heta To (vko 43) 09:45-13:00 VÄSV407 Iso Luokka Reitala Heta To (vko 44) 09:45-13:00 VÄSV407 Iso Luokka Reitala Heta To (vko 45) 09:45-13:00 VÄSV407 Iso Luokka Reitala Heta To (vko 46) 09:45-13:00 VÄSV407 Iso Luokka Reitala Heta To (vko 47) 09:45-13:00 VÄSV407 Iso Luokka Reitala Heta To (vko 48) 09:45-13:00 VÄSV407 Iso Luokka Reitala Heta To (vko 49) 09:45-13:00 VÄSV407 Iso Luokka Reitala Heta Tenttipäivä Teatterihistoria II 05-TEH11, 3 op Opintojakson suoritettuaan opiskelijan odotetaan pystyvän - tunnistamaan teatterillisen teatterin erilaisia muotoja ja ilmaisukeinoja draamassa ja teatterissa eri aikoina - nimeämään teatterillisen teatterin keskeiset kehittäjät ja uudistajat - erittelemään teatterillisen teatterikäsityksen lähtökohtia - erittelemään avoimen draamamuodon merkittävimpiä edustajia - arvioimaan teatterillisen teatterin nykyisiä ilmenemismuotoja ja näkemään niitä suhteessa perinteeseen. Opintojakson pääteemana on avoimen draaman (eeppisen teatterin) valtavirtaa edustava teatterillinen teatteritraditio. Kurssilla tutustutaan teatterillisen teatterin erilaisiin muotoihin keskiajasta ja renessanssista lähtien. Painopisteitä ovat Shakespearen ja Molièren ajat, modernin teatterin läpimurto (noin ), Meyerhold, Brecht, Artaud ja postmoderni teatterillinen teatteri. Teatterillista teatteria lähestytään ongelmakeskeisesti ja tämän päivän näkökulmasta. Toteutustavat: Luento-opetus Suoritustavat: osallistuminen opetukseen, suullinen tentti, oppimispäiväkirja Arvostelu: numeerinen asteikko

15 Opettaja Timo Kallinen Ajoitus: Syyslukukausi 2010 Kohderyhmä: Yhteisopetus näyttelijä-, ohjaaja-, dramaturgi- ja valo- ja äänisuunnittelijaopiskelijoille, 2. vuosikurssi. Oppimateriaali ja kirjallisuus Etukäteen luetaan Büchner, Woyzeck. Lisäksi kurssin aikana luetaan kuusi näytelmää, joista opiskelija esittelee yhden annetusta näkökulmasta. Aikataulut ja salit Pvm Aikaväli Tila Opettaja Aihe To (vko 36) 09:00-12:15 VÄSV407 Iso Luokka Kallinen Timo To (vko 37) 09:00-12: Auditorio 1 Kallinen Timo To (vko 38) 09:00-12: Auditorio 1 Kallinen Timo To (vko 39) 09:00-12: Auditorio 1 Kallinen Timo To (vko 40) 09:00-12: Auditorio 1 Kallinen Timo To (vko 41) 09:00-12: Auditorio 1 Kallinen Timo To (vko 43) 09:00-12: Auditorio 1 Kallinen Timo To (vko 44) 09:00-12: Auditorio 1 Kallinen Timo To (vko 45) 09:00-12: Auditorio 1 Kallinen Timo To (vko 46) 09:00-12: Auditorio 1 Kallinen Timo To (vko 47) 09:00-12: Auditorio 1 Kallinen Timo To (vko 48) 09:00-12: Auditorio 1 Kallinen Timo Tentti To (vko 48) 13:00-17:00 VÄSV405 Pikkuluokka Kallinen Timo Tentti Teatterihistoria III 05-TEH21, 2 op Opintojakson suoritettuaan opiskelijan odotetaan pystyvän - tunnistamaan erilaisia tapahtumaa ja yhteisön ulottuvuutta korostavia/rituaalinomaisia teatterimuotoja ja niiden ilmaisukeinoja draamassa ja teatterissa eri aikoina - nimeämään näiden teatteritraditioiden keskeiset kehittäjät ja uudistajat - erittelemään esitystapahtumaa ja rituaalia korostavan teatterikäsityksen lähtökohtia - erittelemään rituaalinomaisia keinoja hyödyntävän draaman merkittävimpiä teoksia - arvioimaan tämän päivän teatterin ilmiöitä suhteessa rituaalinomaisen teatterin traditioon. 15

Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma, kandidaattiopinnot Tutkintovaatimukset 2010 2015

Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma, kandidaattiopinnot Tutkintovaatimukset 2010 2015 Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma, kandidaattiopinnot Tutkintovaatimukset 2010 2015 Perustehtävä Koulutuksen perustehtävänä on tuottaa valo- ja äänisuunnittelijoita taide- ja kulttuurikentälle.

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset 2007-2010 Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma, kandidaattiopinnot

Tutkintovaatimukset 2007-2010 Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma, kandidaattiopinnot Tutkintovaatimukset 2007-2010 Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma, kandidaattiopinnot 1 Koulutustavoitteet Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelman tavoitteena on tukea opiskelijaa kasvamaan taiteilijana,

Lisätiedot

Tanssin koulutusohjelma sekä tanssijan ja koreografin maisteriohjelmat

Tanssin koulutusohjelma sekä tanssijan ja koreografin maisteriohjelmat Tanssin koulutusohjelma sekä tanssijan ja koreografin maisteriohjelmat Tanssitaide avaa omanlaisiaan näkökulmia inhimilliseen todellisuuteen. Nykytanssi näyttäytyy kulttuurissa teoksina ja tapahtumina,

Lisätiedot

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohje opetusohjelmien laatimiseen lukuvuodelle 2013 2014. Hyväksytty Opetusneuvossa 27.11.2012

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohje opetusohjelmien laatimiseen lukuvuodelle 2013 2014. Hyväksytty Opetusneuvossa 27.11.2012 Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohje opetusohjelmien laatimiseen lukuvuodelle 2013 2014 Hyväksytty Opetusneuvossa 27.11.2012 Sisällysluettelo 1. Opetussuunnitelmatyö 2 1.1 TUTKINTOVAATIMUKSET, OPETUSOHJELMA

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset 2015 2020

Tutkintovaatimukset 2015 2020 Tutkintovaatimukset 2015 2020 Valosuunnittelun maisteriohjelma (120 op) Sisältökuvaus: Valosuunnittelun maisteriopinnoissa opiskelijalla on kandidaattiopintoja laajemmat mahdollisuudet yksilöllisiin valintoihin,

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2009 2010. Lahden ammattikorkeakoulu Musiikin ala. Musiikin koulutusohjelma 270 op Musiikkiteatteri

OPINTO-OPAS 2009 2010. Lahden ammattikorkeakoulu Musiikin ala. Musiikin koulutusohjelma 270 op Musiikkiteatteri OPINTO-OPAS 2009 2010 Lahden ammattikorkeakoulu Musiikin ala Musiikin koulutusohjelma 270 op Musiikkiteatteri KOULUTUSOHJELMA: Musiikin koulutusohjelma Suuntautumisvaihtoehto: Musiikkiteatterin suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

TEATTERIKORKEAKOULUN ESITTÄVIEN TAITEIDEN TUTKIMUSKESKUKSEN OPAS

TEATTERIKORKEAKOULUN ESITTÄVIEN TAITEIDEN TUTKIMUSKESKUKSEN OPAS TEATTERIKORKEAKOULUN ESITTÄVIEN TAITEIDEN TUTKIMUSKESKUKSEN OPAS Esipuhe Esittävien taiteiden tutkimuskeskus (Tutke) vastaa Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun (TeaK) tutkimuksesta ja jatkotutkintokoulutuksesta.

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013

OPINTO-OPAS 2012-2013 OPINTO-OPAS 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO Opinto-oppaan käyttäjälle... 5 Vaasan yliopisto... 5 Kauppatieteellinen tiedekunta... 6 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 6 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat...

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-as 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Muotoilun koulutusohjelma

Muotoilun koulutusohjelma Muotoilun koulutusohjelma Suoritettava tutkinto Kulttuurialan Muotoilija (AMK) ammattikorkeakoulututkinto GRAAFINEN SUUNNITTELU Tavoitteet Tavoitteena on oppia laaja ja monipuolinen perusta graafisesta

Lisätiedot

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014 1 SISÄLTÖ Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 4 Tiedekunnan

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 1 CONTENTS Opinto-oppaan käyttäjälle... 2 Vaasan yliopisto... 2 Kauppatieteellinen tiedekunta... 2 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 3 Kauppatieteiden

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 5 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus

Avoin yliopisto-opetus Avoin yliopisto-opetus Opinto-opas 2014 2015 Tervetuloa opiskelemaan avoimeen yliopistoon! Kädessäsi on Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen opinto-opas. Tämä opas sisältää tietoa lukuvuonna 2014

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 1 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 2 Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 4 Kauppatieteiden

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANNON JA

KULTTUURITUOTANNON JA TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2010 2011 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Maija Santikko Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS

FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS Tervetuloa opiskelemaan folkloristiikkaa Helsingin yliopiston Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokselle! Tähän oppaaseen on koottu tietoa ja

Lisätiedot

KUOPION MUOTOILUAKATEMIA

KUOPION MUOTOILUAKATEMIA SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU KUOPION MUOTOILUAKATEMIA Opinto-opas 2008 aloittaneet MUOTOILUN TUTKINTOON JOHTAVA AIKUISKOULUTUS PL 98, Piispankatu 8, 70101 Kuopio Puh. (017) 308 111, Fax (017) 308 222 Email:

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Maisterivalinta 2014 kuvataiteen maisteri 30

Sisällysluettelo. Maisterivalinta 2014 kuvataiteen maisteri 30 Sisällysluettelo Hakuajat 3 Hakijalle 4 Kuvataideakatemia 5 Tutkinnot 7 Kuvataiteen kandidaatti 7 Kuvataiteen maisteri 8 Kuvataiteen tohtori 9 Opettajat 10 Koulutusohjelmat 11 Kuvanveisto 12 Maalaustaide

Lisätiedot

Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta

Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta Taiteiden tiedekunta Yliopistonkatu 8 PL 122 96101 Rovaniemi Puhelin (016) 341 341 (vaihde) Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta vastaava toimittaja taitto paino Maija-Sisko

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2015 2016

OPINTO-OPAS 2015 2016 1 Johtamisen ja tietotekniikan DI-tutkinto-ohjelma, Pori OPINTO-OPAS 2015 2016 Pori 2015 2 Tärkeitä päivämääriä lukuvuonna 2015 2016 Luentokaudet: Syyslukukausi Orientaatioviikko 25.8.2015-28.8.2015 viikko

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

Työelämäopinnot luonnontieteissä luonnontieteiden työelämäopintojen tilanne ja kehityskohteet vuonna 2013

Työelämäopinnot luonnontieteissä luonnontieteiden työelämäopintojen tilanne ja kehityskohteet vuonna 2013 Työelämäopinnot luonnontieteissä luonnontieteiden työelämäopintojen tilanne ja kehityskohteet vuonna 2013 Antti Väisänen Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL i Työelämätaitojen painoarvo nousee Yliopistojen

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2011 2012

OPINTO-OPAS 2011 2012 OPINTO-OPAS 2011 2012 Lahden ammattikorkeakoulu Musiikki- ja draamainstituutti Musiikin koulutusohjelma 270 op Musiikinopettajan suuntautumisvaihtoehto KOULUTUSOHJELMA: Musiikin koulutusohjelma 2 (2) Instrumenttiopetus

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUS. TEATTERITAITEEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Loimaan työväenopistossa

TAITEEN PERUSOPETUS. TEATTERITAITEEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Loimaan työväenopistossa Loimaan työväenopisto Loimaan Seudun Teatteriyhdistys ry TAITEEN PERUSOPETUS TEATTERITAITEEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Loimaan työväenopistossa Tämä opetussuunnitelma täsmentää ja täydentää

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2014 2015

OPINTO-OPAS 2014 2015 OPINTO-OPAS 2014 2015 MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO (MAVY) http://www.funts.fi Aalto-yliopisto, HANKEN Svenska handelshögskolan, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto,

Lisätiedot