Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma Opetusohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma Opetusohjelma 2010 2011"

Transkriptio

1 Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma Opetusohjelma

2 Perustehtävä Koulutuksen perustehtävänä on tuottaa valo- ja äänisuunnittelijoita taide- ja kulttuurikentälle. Teatteri-, tanssi-, ooppera-, musiikki-, sirkus-, media- ja muut esittävän taiteen ja kulttuurin alat tarvitsevat tulevaisuudessa yhä enemmän ilmaisu- ja yhteistyökykyisiä valo- ja äänisuunnittelijoita. Koulutus avaa opiskelijan valo- tai ääniesteettistä ajattelua, tarjoaa välineitä toteutukseen, analyysiin ja argumentointiin sekä tukee opiskelijan kasvua ympäristönsä kanssa vuorovaikutussuhteessa toimivana suunnittelijana. Koulutus tarjoaa käyttökelpoista ammattitaitoa myös museo- ja näyttelytoimintaan sekä tapahtumatuotantoihin. Kompetenssit ja tavoitteet Tavoitteena on kouluttaa monipuolisesti suuntautuneita teatteritaiteen kandidaatteja valo- ja äänisuunnittelun alalta. Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelmasta valmistunut kandidaatti tuntee oman alansa traditiota, nykykäytäntöjä ja käsitteistöä, hallitsee oman alansa ilmaisukeinoja ja välineitä, tuntee taiteellista suunnitteluprosessia ja osaa toimia moniammatillisessa taiteellisessa suunnitteluryhmässä aktiivisena jäsenenä. Koulutus vahvistaa opiskelijan kykyä tuottaa taiteellista sisältöä ja halua tehdä käytännöllistä työtä. Koulutus kehittää opiskelijan viestintä-, dokumentaatio- ja tiedonhankintataitoja, valmiuksia arvioida omaa ja toisten työtä sekä antaa ja ottaa vastaan palautetta. Koulutus auttaa opiskelijaa kehittämään omaa työtään, oppimaan työn organisointi- ja työryhmänjohtamistaitoja sekä toimimaan eettisesti omassa työympäristössään. Valmistuneella valo- tai äänisuunnittelijalla on valmius omaksua uutta tekniikkaa ja uudenlaisia toimintatapoja kriittisyyttä unohtamatta. Valo- tai äänisuunnittelija voi työskennellä kiinnitettynä teatteriin, freelancerina, yrityksissä, vapaissa ryhmissä tai itsenäisenä suunnittelijana ilmaisumuodosta riippumatta. Teatteritaiteen kandidaatin ja maisterin tutkinnot Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma on kaksiportainen. Koulutusohjelmassa suoritettava alempi korkeakoulututkinto on teatteritaiteen kandidaatin tutkinto ja ylempi on teatteritaiteen maisterin tutkinto. Lähtökohtana on, että koulutusohjelmaan hyväksytyllä on oikeus ja tavoite suorittaa maisterin tutkinto. Kandidaatin tutkinto on kuitenkin oltava suoritettuna ennen maisteriopintojen aloittamista. Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelman kandidaattiopinnot antavat perusvalmiudet esittävän taiteen valo- tai äänisuunnitteluun. Teatteritaiteen kandidaatin tutkinto on 180 opintopisteen laajuinen ja se on mahdollista suorittaa kolmessa vuodessa. Tutkinto koostuu 23 opintopisteen laajuisista teoriaopinnoista, 40 opintopisteen laajuisista perusopinnoista ja valosuunnittelun suuntautumisvaihtoehdossa 82 opintopisteen ja äänisuunnittelun suuntautumisvaihtoehdossa 83 laajuisista aineopinnoista, valosuunnittelun suuntautumisvaihtoehdossa 18 opintopisteen ja äänisuunnittelun suuntautumisvaihtoehdossa 17 opintopisteen laajuisista vapaavalintaisista opinnoista sekä 17 opintopisteen laajuisista yleisopinnoista, joihin liittyvät Teatterikorkeakoulun muiden koulutusohjelmien kanssa yhteiset kieli- ja viestintäopinnot sekä opiskelu- ja ammattitieto -kokonaisuus. Kandidaatin opinnäyte on portfolio, joka on 6 opintopisteen laajuinen. Opinnäyteportfolion tarkastaa suuntautumisvaihtoehdon professori. 2

3 Koulutusohjelman maisteriopinnoissa keskeistä on oman taiteellisen näkemyksen löytäminen. Maisteriopinnot antavat valmiudet oman taiteilijuuden analysointiin, valo- tai äänisuunnitteluun kansainvälisissä tuotannoissa sekä jatko-opintoihin. Teatteritaiteen maisterin tutkinto on 120 opintopisteen laajuinen, se on mahdollista suorittaa kahdessa vuodessa. Maisterin tutkinto koostuu 120 opintopisteen laajuisista syventävistä opinnoista, joista opinnäyte on 30 opintopistettä. Syventävistä opinnoista pakolliset opinnot ovat 66 opintopistettä (suoraan maisteriopintoihin tuleville opiskelijoille 68 opintopistettä), vaihtoehtoiset opintojaksot 20 opintopistettä ja itsenäisesti suoritettavat opinnot 34 opintopistettä (suoraan maisteriopintoihin tuleville opiskelijoille 32 opintopistettä). Valo- ja äänisuunnittelun suuntautumisvaihtoehdot Kandidaattiopintojen ensimmäisenä opintovuonna valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelman opiskelija perehtyy sekä valo- että äänisuunnitteluun. Toisena opintovuonna opiskelijat suuntautuvat valosuunnittelun tai äänisuunnittelun opintoihin. Henkilökohtainen opintosuunnitelma Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelman opiskelija laatii ensimmäisenä opintovuonna henkilökohtaisen kandidaattiopintoja koskevan opintosuunnitelman. Kolmannen opintovuoden lopulla tai viimeistään maisteriopintojen alussa opiskelija laatii vastaavan suunnitelman koskien maisteriopintoja. Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) tarkoittaa suunnitelmaa siitä, mitä opintojaksoja ja taiteellisia töitä opiskelija sisällyttää tutkintoonsa ja missä aikataulussa hän opintonsa suorittaa. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman hyväksyy kandidaattiopiskelijoilla suuntautumisvaihtoehdon lehtori ja maisteriopiskelijoilla suuntautumisvaihtoehdon professori, ja se tarkistetaan vuosittain opiskelijan henkilökohtaisen ohjauksen tapaamisessa. Teatterikorkeakoulun tutkintosäännön mukaan opiskelija, jolla ei ole hyväksyttyä henkilökohtaista opintosuunnitelmaa, ei voi osallistua opetukseen eikä häneltä vastaanoteta opintosuorituksia. Opintojen sisältö: Ensimmäisenä opintovuonna opiskelija tutustuu esittävien taiteiden eri osa-alueisiin, tarinan kertomisen perusteisiin, tilan ja ajan hahmottamiseen, valon ja äänen ominaisuuksiin sekä käyttöön esittävissä taiteissa. Perusolettamus on, että opintonsa aloittavalla teatteritaiteen ylioppilaalla ei välttämättä ole ammatillista kokemusta tai koulutusta. Toisena opintovuonna keskeistä on teatteriesityksen valmistamisprosessin oppiminen ja ennen kaikkea taiteellisen työryhmän jäsenenä toimiminen. Opiskelija kehittää ryhmätyötaitojaan ja oppii käyttämään erilaisia valo- ja äänisuunnittelijan apuvälineitä omien ideoidensa ja näkemystensä välittämiseksi muulle taiteelliselle työryhmälle. Kolmannen vuoden pääsisältönä ovat kandidaatin tutkinnon opinnäyte, portfolio ja produktio, jossa toteutetaan kokonainen teos yhteistyössä muiden Teatterikorkeakoulun laitosten kanssa. Maisteriopinnoissa neljäntenä ja viidentenä opintovuonna opiskelijalla on laajemmin kuin kandidaattiopinnoissa mahdollisuus yksilöllisiin valintoihin, kokeiluihin ja erikoistumiseen. Maisterin tutkinnon syventävät 3

4 opinnot sisältävät 20 opintopisteen verran vaihtoehtoisia opintojaksoja ja 34 opintopisteen verran muita itsenäisesti suoritettavia opintoja kuten assisteeraus, harjoittelut ja taiteelliset työt, jotka valitaan yksilöllisesti. Maisteriopintojen tavoitteena on tukea opiskelijaa löytämään oma taiteellinen identiteettinsä. Opintojen rakenne Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelman opetus järjestetään pääosin periodeina. Torstaipäivät on varattu mm. teoriaopintoja, laitostapaamisia ja Teatterikorkeakoulun laitosten yhteistä opetusta varten. Opintojen keskeinen väline on oppimispäiväkirja, jota opiskelija pitää kaikista opintojaksoista, produktioista ja muusta opintoihin liittyvästä työskentelystä. Suoritusmerkinnän saa vasta, kun oppimispäiväkirja on tarkastettu. Kandidaattiopinnoissa, kolmena ensimmäisenä opintovuonna opiskellaan valmiin aikataulun mukaisesti. Maisteriopintojen neljännen ja viidennen opintovuoden opinnot etenevät opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja aikataulun mukaan. Lukuvuosi on jaettu neljään periodiin. Opintoihin kuuluu paljon yhteisiä jaksoja Teatterikorkeakoulun koreografi-, dramaturgi- ja ohjaajaopiskelijoiden sekä Taideteollisen korkeakoulun lavastustaiteen opiskelijoiden kanssa. Opetettava taiteenala on voimakkaasti kansainvälinen; sen ei-kielellinen ilmaisu mahdollistaa kulttuurirajat ylittävän taiteen opettamisen ja tutkimuksen. Osa valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelman opetuksesta on vieraskielistä. Monia valo- tai äänisuunnittelijan osaamisalueita, kuten valon ja äänen suunnittelumetodien ja perustyövälineiden hallintaa, draamallista ajattelua, ryhmätyötaitoja, kykyä hahmottaa esityksen eri osatekijöitä ja kokonaisuutta, innovatiivisuutta tai kykyä luoda, on mahdollista opiskella vain omakohtaisesti harjoitellen tai kokeillen. Useiden opintojaksojen suoritustapa onkin osallistuminen opetukseen. Tämän lisäksi ohjatun, itsenäisen työskentelyn merkitys kasvaa opetuksessa aloitusvuoden jälkeen. Opintojen arvostelu Opettaja on velvollinen arvioimaan opiskelijan suoriutumisen opintojaksolla. Kaikki arviot kootaan opiskelijan vuosittain henkilökohtaisessa tapaamisessa tarkistettavaan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan. Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelman opinnot arvostellaan numeerisella arvosanalla 1 välttävä, 2 tyydyttävä, 3 hyvä, 4 erittäin hyvä, 5 erinomainen tai arvosanalla hyväksytty / hylätty. Kaikista kursseista kirjoitetaan oppimispäiväkirja, joka palautetaan omalle ohjaavalle opettajalle. Opettajat: voivat seurata päiväkirjaa omien opintojaksojensa osalta. Suoritusmerkinnän saa vasta, kun oppimispäiväkirja on tarkastettu. Ohjeet oppimispäiväkirjan kirjoittamiseen ovat luettavissa VÄS:n verkkosivuilla. Arviointikriteerit Paikallaolo, edellytyksenä vähintään 80 %:n läsnäolo. Ei myöhästele/myöhästelee/ilmoittaa myöhästymisestään ja perustellusti. Aktiivisuus, osallistuminen keskusteluun, sitoutuminen. 4

5 Tehtävien/kokeiden suoritus. Tässä joitakin suuntaa-antavia ohjeistuksia: Arvosana: 1 Oli paikalla, mutta passiivisena. 2 Suoritti joitakin tehtäviä. 3 Suoriutui kaikesta vaaditusta. 4 Suoritti tehtävänsä hyvin. 5 Osoitti erityistä aktiivisuutta ja ansioituneisuutta annettujen tehtävien suorittamisessa. Kurssin tyypistä riippuen kriteerejä voidaan painottaa eri tavoin. Esimerkiksi itsenäistä työskentelyä ja kirjallisen aineiston lukemista edellyttävä, tenttimällä suoritettava opintojakso mahdollistaa tietenkin sen, että läsnäolon osuus painottuu vähiten arvioinnissa. Opetustiedot Weboodissa https://teak-weboodi.it.helsinki.fi/teak ilmoitetaan opetusohjelmassa toteutettavien opintojaksojen aikataulut, arvostelu, sisältö, suoritustavat: ja opettajat. Tiedot löytyvät Weboodista koulutusohjelman opetustiedoista tai kurssikohtaisesti opintojakson tunnisteen perusteella. Opintojaksojen tunnisteet on ilmoitettu tutkintorakenteessa kunkin opintojakson kohdalla. Lisäksi lukuvuonna toteutettavat opintojaksot on merkitty vuosikursseittain lukujärjestyspohjaan, joka julkaistaan verkkosivuilla. Lukuvuosiaikataulu Syyslukukausi 2010: TeaKin yhteiset opinnot: viikot Periodi 1: viikot Syysloma: viikko 42 Periodi 2: viikot TeaKin yhteiset opinnot: viikot Kevätlukukausi 2011: Periodi 3: viikot 2 7 Talviloma: viikko 8 Periodi 4: viikot 9 18 TeaKin yhteiset opinnot: viikot 19 21, 21 ja TeaKin lukuvuoden avajaiset pidetään tiistaina klo 10 alkaen Kookoksella. Yleiset tenttipäivät lukuvuonna Opintojaksoon liittyvästä luentosarjasta järjestetään kaksi kuulustelua. Kolmas kuulustelu voidaan järjestää opintojaksosta vastaavan opettajan suostumuksella. Opiskelijalla on oikeus kerran yrittää korottaa hyväksytyn kuulustelun arvosanaa. Kuulustelusta saatu parempi arvosana jää voimaan. Yleisiin tenttipäiviin ilmoittaudutaan opintoneuvonnassa 10 päivää ennen tenttiä. Kesätentteihin ilmoittaudutaan kesän alussa. Mikäli opiskelija ei saavu tenttitilaisuuteen siitä etukäteen tiedottamatta, hän ei voi osallistua kahteen seuraavaan tilaisuuteen. 5

6 Tenttipäivät löytyvät TeaKin intranet-sivuilta https://intra.teak.fi/ kohdasta Yleiset opintoasiat. WEBOODISSA JULKAISTAVAT TIEDOT TEATTERITAITEEN KANDIDAATIN TUTKINTO YLEISOPINNOT 10-XX00 Opiskelu- ja ammattitieto 10-XXC00 Sisältää jaksot Opiskeluun perehdyttäminen 10-XXC01 Työelämään perehdyttäminen 10-XXC02 Opiskeluun perehdyttäminen 10-XXC01, 2 op Opintojakson jälkeen opiskelija osaa paikantaa yliopistolaitoksen, oman koulutusalansa ja sen opetussuunnitelman. Opiskelija osaa kuvata teatteri- ja tanssitaiteen eri osa-alueita ja hahmottaa oman toimintansa yhteisöllisessä taiteellisessa prosessissa. TVT0, osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija - tuntee käyttöluvat ja käyttäjätunnukset Teatterikorkeakoulun ATK-järjestelmiin - osaa kirjautua koneelle ja käyttää sähköpostia, WebOodia sekä Intraa - tuntee käyttäjätunnuksiin ja varmuuskopiointiin liittyvät tietoturva-asiat - tietää perusasiat kirjaston käytöstä ja osaa hankkia kirjastokortin. Opintojaksoon kuuluu opintopalveluiden perehdyttämistilaisuus koulutusohjelmakohtaiset perehdyttämistilaisuudet orientaatioseminaari tuutortoiminta kirjaston tuntemus ja käyttö tutustuminen opetusteatteriin Opintojakso on yhteinen kaikille TeaKin uusille kandidaattiopiskelijoille. Kaikille uusille kandidaattiopiskelijoille yhteinen aikataulu syksyllä 2010: - pe TeaKin uusien opiskelijoiden info klo 10-12, auditorio 1, Kookos - ma klo 9-17 orientoituminen leirikouluun ja koulutusohjelmien esittely, auditorio 1, Kookos - ti-to leirikoulu Kisakeskuksen urheiluopistossa Fiskarsissa. Lähtö leirikouluun on ti klo 9:00 TeaK Kookoksen edestä ja paluu to n. klo ma ke opetusteatterin (Opte) perehdytys klo 10:30-17:00, Kookos Auditorio 1 sekä harjoitustilat 6

7 Lisäksi jaksoon kuuluu koulutusohjelmien omia perehdytyksiä, tuutoritapaamisia sekä TeaKin tieto- ja viestintätekniikan ympäristöön perehdyttävät TVT0-tilaisuudet koulutusohjelmakohtaisesti. VÄS:n omien perehdytysten aikataulu: -Ma klo Valo- ja äänisuunnittelun laitoksen info, VÄS luokka 407, suunnittelija Tiia Kurkela, Opettajat: ja muu henkilökunta - pe klo 9-11 TVT0, Tieto- ja viestintätekniikan perehdytys, VÄS CAD-luokka to klo VÄS:n opintoihin ja kandidaatin tutkinnon rakenteeseen perehdyttäminen, VÄS luokka 407, suunnittelija Tiia Kurkela - to henkilökohtaiset HOPS -tapaamiset klo 9-12 valo, klo ääni. Leirikoulu on osa pakollisiin opintoihin kuuluvaa perehdytysjaksoa. Leirikoulun aikana improvisoidaan ja työstetään pienimuotoisia esityksiä. Suuri osa ohjelmasta järjestetään ulkona, joten varusteet kannattaa pakata sen mukaan (+ uimapuku). Leirikoulussa on täysihoito. MAjoitus: järjestetään kahden tai useamman hengen huoneissa. Huoneissa on vuodevaatteet ja pyyheliinat. Ruokailuun kuuluu aamiainen, lounas, päivällinen ja iltapala. Osallistuminen on maksuton. Ajoitus: Elokuun yhteiset opinnot, alkaen, viikko 33 aamupäivät, viikko 34 leirikoulu ja TVT0, viikko 35 Opten perehdytys. Suoritustapa: osallistuminen opetukseen Henkilökohtainen ohjaus 05-VXH051, 1 op Opiskelija osaa suunnitella omia opintojaan itsenäisesti ja rakentaa tutkinnostaan mielekkään kokonaisuuden. Opiskelija osaa etsiä itsenäisesti tietoa myös muiden koulutusohjelmien ja yliopistojen opetustarjonnasta. Opiskelija osaa arvioida omaa oppimistaan. Ensimmäisenä opintovuonna opiskelija laatii henkilökohtaisen kandidaatin tutkinnon opintosuunnitelman (HOPS), jota tarkistetaan vuosittain. Opintojen suunnittelua tukee oppimispäiväkirja, joka toimii oman kehityksen seuraamisen ja ymmärtämisen välineenä. Oppimispäiväkirjoja hyödynnetään ohjaajan kanssa käytävissä HOPS-keskusteluissa toisesta opiskeluvuodesta alkaen. Kohderyhmä: 1. vuosikurssin kandiopiskelijat Toteutustapa: Pienryhmäopetus ja yksilöohjaus Suoritustapa: osallistuminen opetukseen, henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen ja siitä keskusteleminen Opettajat: Kimmo Karjunen, Jari Kauppinen ja Tiia Kurkela Opetusajat: Perehdytys-jakson yhteydessä järjestettävät ohjaustilaisuudet: - to klo VÄS:n opintoihin ja kandidaatin tutkinnon rakenteeseen perehdyttäminen, VÄS luokka 407, suunnittelija Tiia Kurkela 7

8 - to henkilökohtaiset HOPS -tapaamiset klo 9-12 valo, klo ääni. Lisätiedot: Teatterikorkeakoulun tutkintosäännön mukaan opiskelija, jolla ei ole hyväksyttyä henkilökohtaista opintosuunnitelmaa, ei voi osallistua opetukseen eikä häneltä vastaanoteta opintosuorituksia. Henkilökohtainen ohjaus 05-VXH VXH053 1 op Opiskelija osaa suunnitella omia opintojaan itsenäisesti ja rakentaa tutkinnostaan mielekkään kokonaisuuden. Opiskelija osaa etsiä itsenäisesti tietoa myös muiden koulutusohjelmien ja yliopistojen opetustarjonnasta. Opiskelija osaa arvioida omaa oppimistaan. Ensimmäisenä opintovuonna laaditun henkilökohtaisen kandidaatin tutkinnon opintosuunnitelman (HOPS) vuosittainen tarkistus. Opintosuunnitelman päivittämisen yhteydessä käydään läpi tutkintoon vaadittavat opintojaksot suhteessa suoritettuihin ja suunniteltuihin opintoihin. HOPS-tapaamisessa opiskelija saa ohjausta opintoihinsa ja suuntautumiseensa. Opintojen suunnittelua tukee oppimispäiväkirja, joka toimii oman kehityksen seuraamisen ja ymmärtämisen välineenä. Oppimispäiväkirjoja hyödynnetään ohjaajan kanssa käytävissä HOPS-keskusteluissa toisesta opiskeluvuodesta alkaen. Kohderyhmä: 2. ja 3. vuoden kandiopiskelijat Toteutustapa: Pienryhmäopetus ja yksilöohjaus Suoritustapa: Osallistuminen opetukseen, henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen ja siitä keskusteleminen oman ohjaavan opettajan kanssa. Opettajat: Kimmo Karjunen (valo), Jari Kauppinen (ääni) ja Tiia Kurkela (tutkinnon rakenne yleisesti) Henkilökohtaiset ohjauskeskustelut kandidaatintutkintoa suorittaville 2. ja 3. vuoden opiskelijoille järjestetään syyslukukauden alussa seuraavasti: 2. vuosikurssi maanantaina klo 13 17, tarkemmat ajat ilmoitetaan sähköpostitse 3. vuosikurssi tiistaina klo 9-12 ja 13 15, tarkemmat ajat ilmoitetaan sähköpostitse Lisätiedot: Teatterikorkeakoulun tutkintosäännön mukaan opiskelija, jolla ei ole hyväksyttyä henkilökohtaista opintosuunnitelmaa, ei voi osallistua opetukseen eikä häneltä vastaanoteta opintosuorituksia. Opintosuunnitelmat alkavalle lukuvuodelle tulee laatia ennen syyskuun alkua. Työelämään perehdyttäminen 10-XXC02, 1 op Opintojakson jälkeen opiskelija osaa käyttää tarvittavia perustietoja ja taitoja työelämään liittyvissä käytännöissä ja omien työelämävalmiuksiensa kehittämisessä. 8

9 Opintojaksolla tutustutaan työelämän näkökulmasta mm. taiteilijana työskentelemisen erityiskysymyksiin, tekijänoikeuksiin, apurahoihin, verotukseen, ammattiliittoihin, työttömyysturvaan. Opintojakso on yhteinen TeaKin muiden koulutusohjelmien kandidaattiopiskelijoiden kanssa. Toteutustavat: Luento-opetus Arvostelu: Suoritusmerkintä (hyväksytty-hylätty) Suoritustavat: Osallistuminen opetukseen. Luento-/oppimispäiväkirja Aikataulu ja salit: viikko 2, (tarkemmat tiedot syksyn aikana) Kieli- ja viestintäopinnot 05-XXA000 Tiedot kielten tasokokeista ja kursseista: https://intra.teak.fi Yleiset opintoasiat Tieto- ja viestintätekniikan opinnot 05-XXB00, 3 op TVT 1 tietotekniikan perusteet, 1. vuosikurssi 1 op TVT 2 tietotekniikka presentaatioissa, 2. vuosikurssi 1 op TVT 3 tiedon hankinta, arviointi ja käyttö, 3. vuosikurssi 1 op TVT0 suoritetaan osana Opiskeluun perehdyttäminen 10-XXC01 -jaksoa. Tiedot TVT 1 ja 3 -jaksojen suoritustiedoista : https://intra.teak.fi Yleiset opintoasiat TVT2-opetus järjestetään kevätlukukaudella Tiedot tarkentuvat alkusyksyn aikana. TVT 1 tietotekniikan perusteet 05-XXB01, 1 op Opintojakson suoritettuaan opiskelija - omaa opinnoissa välttämättömät perustaidot tietotekniikasta ja tiedonhankinnasta - tuntee tietokoneen toimintaperiaatteet - osaa tietokoneen peruskäytön: hän tietää perusasiat tietoturvan tekniikasta sekä roskapostiin ja viruksiin liittyvät tietoturvakysymykset. Hän tuntee myös erilaiset tallennusvälineet. - tuntee tärkeimmät toimisto-ohjelmistot (Word, Excel, PowerPoint) ja hallitsee niiden peruskäytön. Tiedonhaun osalta opiskelija - hallitsee kirjaston aineistotietokannan peruskäytön - osaa lukea hakutuloksia ja paikallistaa etsimänsä aineiston - osaa varata aineistoja ja uusia lainansa. Kohderyhmä: 1. vuosikurssin opiskelijat Suoritustapa: verkkotentti, ks. lisätiedot https://intra.teak.fi/it/tvt-opetus TVT 2 tietotekniikka presentaatioissa 05-XXB02, 1 op 9

10 Opintojakson suoritettuaan opiskelija - omaa perustaidot yleisimpien kuva-, ääni- ja videotiedostojen ja ohjelmien käytöstä - osaa hyödyntää verkkoa opinnoissa (oppimateriaalit) ja oman ammattitaidon markkinoinnissa - tuntee tekijänoikeudet verkkoympäristössä ja esityksiä laadittaessa - osaa äänen ja liikkuvan kuvan käsittelyn perusteet - tuntee äänen ja kuvan muokkaukseen liittyvät tekijänoikeudelliset säännöt - osaa hyödyntää sosiaalista mediaa. Kohderyhmä: 2. vuosikurssin opiskelijat Suoritustapa: kevätlukukaudella 2011 myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana järjestettävä workshop, ks. lisätiedot https://intra.teak.fi/it/tvt-opetus TVT 3 tiedon hankinta, arviointi ja käyttö 05-XXB03, 1 op Opintojakson suoritettuaan opiskelija - osaa käyttää eri tiedonlähteitä monipuolisesti ja tehokkaasti sekä ammatissaan että yliopistotasoisissa opinnäytteissään - osaa määritellä tiedontarpeensa ja suunnitella tiedonhaun - tuntee erilaisia tiedonhakutapoja ja tiedonhankinnan kanavia - osaa käyttää avointa verkkoa tiedonlähteenä - osaa arvioida hakutuloksia lähdekritiikin avulla - tuntee tutkielman tekoon liittyvät tekijänoikeudelliset kysymykset ja viittauskäytännöt. Kohderyhmä: 3. vuosikurssin opiskelijat Suoritustapa: verkkotentti, ks. lisätiedot https://intra.teak.fi/it/tvt-opetus Teoriaopinnot 10-VXA00 Dramaturgia I 05-VXH001, 4 op Sisältää jaksot Dramaturgian perusteet 10-NODV22 Aristoteelinen dramaturgia 10-NODV21 Dramaturgian perusteet 10-NODV22, 2 op - tunnistaa yleisimmin käytetyt draaman ja dramaturgian peruskäsitteet - tunnistaa eri aikakausien draaman kaavojen ja ihanteiden soveltamisen mahdollisuudet - kykenee työskentelemään yhteisellä dramaturgisella käsitepohjalla eri koulutusohjelmien opiskelijoiden kesken. 10

11 Luento-opetusta draaman ja dramaturgian yleisistä käsitteistä, tallenteiden katsomista ja/tai kuuntelua sekä analysointia ja pieniä dramaturgisia kirjoitus- ja ajattelutehtäviä. Opettaja: Jusa Peltoniemi Ajoitus: Elokuun yhteiset opinnot Kohderyhmä: Näyttelijäntyön, dramaturgian, ohjauksen ja valo- ja äänisuunnittelun 1. vuoden opiskelijat Lisätiedot: KESÄTEHTÄVÄ Kaikki kirjat on oltava luettuna, jotta niistä voidaan keskustella kurssin aikana, tutustu perusteellisesti ja valmistaudu keskustelemaan niiden pohjalta. Luettavat näytelmät: Anton Tsehov: Vanja-eno Sofokles: Kuningas Oidipus Shakespeare: Hamlet Büchner: Woyzeck Beckett: Huomenna hän tulee Williams: Lasinen eläintarha Luettavat teoriakirjat: Luis. E. Catron: The director s vision, sivut Riitta Pohjola: Näytelmäkirjallisuus - dramatiikka Rolf Rohmer: Dramaturgiset peruskäsitteet ja draaman historiallinen typologia, sivut Jouko Aaltonen: Käsikirjoittajan työkalut Aarne Kinnunen: Draaman maailma villiintynyt puutarha Pvm Aikaväli Tila Opettaja Aihe Ma (vko 33) 13:30-17: Auditorio 1 Peltoniemi Jusa Ti (vko 33) 13:30-17: Auditorio 1 Peltoniemi Jusa Ke (vko 33) 13:30-17: Auditorio 1 Peltoniemi Jusa To (vko 33) 13:30-17:00 mahd. aloitus Auditorio 1 Peltoniemi Jusa Pe (vko 33) : Auditorio 1 Peltoniemi Jusa Aristoteelinen dramaturgia 10-NODV21, 2 op Opintojakson suoritettuaan opiskelijan odotetaan pystyvän - määrittelemään aristoteelisen dramaturgian peruskäsitteet - erittelemään antiikin kreikkalaisen tragedian luonnetta ja maailmankuvaa - arvioimaan kriittisesti Aristoteleen tragediakäsityksen asemaa kerronnallisesti universaalina mallina. 11

12 Opettaja: Heta Reitala ja Timo Heinonen Ajoitus: 1. periodi Kohderyhmä: Näyttelijäntyön, dramaturgian, ohjauksen ja valo- ja äänisuunnittelun 1. vuoden opiskelijat ENNAKKOTEHTÄVÄ Laadi lyhyt juonireferaatti Sofokleen näytelmästä Kuningas Oidipus ja erittele sen juonirakennetta käänteen (peripeteia) ja tunnistamisen (anagnorisis) kannalta. (Ts. mihin sijoittaisit kyseiset käsitteet juonirakenteessa? - Kohtia voi olla useampiakin.) Pohdi myös, minkälaatuista näytelmän kärsimys (pathos) on. Lue Runousoppi Paavo Hohdin käännöksenä (1997), ei Pentti Saarikosken. Lue Kuningas Oidipus mieluiten Veijo Meren suomennoksena; myös Otto Mannisen suomennos käy, joskin se on vanhahtavan runokielensä vuoksi vaikeaselkoinen. Kirjoituksen pituus 2-3 sivua (koneella, riviväli 1,5). Kirjallinen tehtävä palautetaan torstaihin mennessä osastosihteeri Raija Koskivaaralle sähköpostitse tai tulostettuna (Valo- ja äänisuunnittelun laitos, Lintulahdenkatu 3, 5. kerros). Suoritus on ehdoton edellytys kurssille osallistumiselle. Pvm Aikaväli Tila Opettaja Aihe To (vko 35) 13:00-17: Auditorio 1 Heinonen Timo To (vko 35) 13:00-17: Auditorio 1 Reitala Heta Pe (vko 35) 11:00-17: Auditorio 1 Heinonen Timo Pe (vko 35) 11:00-17: Auditorio 1 Reitala Heta Ma (vko 36) 11:00-17: Auditorio 1 Heinonen Timo Ma (vko 36) 11:00-17: Auditorio 1 Reitala Heta Ti (vko 36) 11:00-17: Auditorio 1 Heinonen Timo Ti (vko 36) 11:00-17: Auditorio 1 Reitala Heta Ke (vko 36) 11:00-16: Auditorio 1 Heinonen Timo Ke (vko 36) 11:00-16: Auditorio 1 Reitala Heta Dramaturgia II 05-VXH002, 2 op Opintojakson jälkeen opiskelija osaa tunnistaa erilaisten draamakäsitteistöjen mukaisia piirteitä eri teoksissa. Lisäksi hän osaa analysoida teoksia ja niiden eroavaisuuksia erilaisten draamakäsitysten pohjalta. 12

13 Opintojaksolla perehdytään erilaisten draamamuotojen peruskäsitteisiin, näiden historiallisiin taustoihin ja niissä tapahtuneisiin muutoksiin 1900-luvun draamamuodoista aina draaman jälkeiseen teatteriin asti. Näkökulma painottuu esitysdramaturgiaan. Toteutustavat: Ryhmätyöskentely ja itsenäinen työskentely Arvostelu: Suoritusmerkintä (hyväksytty-hylätty) Suoritustavat: Osallistuminen opetukseen, Oppimispäiväkirja Edellytykset: Dramaturgia I kurssin suorittaminen tai vastaavat tiedot. Opettaja: Timo Heinonen Ajoitus: IV periodi Kohderyhmä: VÄS2 viikko 16, ma-to klo 9:00 17:15, VÄS 407 Teatterihistoria I 05-TEH01, 2 op Opintojakson suoritettuaan opiskelijan odotetaan pystyvän - tunnistamaan realismin erilaisia muotoja ja ilmaisukeinoja draamassa ja teatterissa - nimeämään realistisen teatteritradition keskeiset kehittäjät ja uudistajat - erittelemään yhteiskunnallisen ja psykologisen teatterikäsityksen lähtökohtia - erittelemään realistisen näytelmäkirjallisuuden merkittävimpiä teoksia - arvioimaan nykyrealismin ilmenemismuotoja ja näkemään niitä suhteessa realismin traditioon. Opintojakson pääteemana on draamallisen teatterin valtavirtaa edustava realistinen teatteritraditio. Kurssilla tutustutaan yhteiskunnallisen ja psykologisen realismin erilaisiin muotoihin 1830-luvulta lähtien. Painopisteitä ovat ranskalainen, venäläinen, pohjoismainen ja yhdysvaltalainen realismi, Konstantin Stanislavski ja hänen kehittämänsä näyttelijäntyön menetelmä ja sen yhdysvaltalainen sovellus metodinäytteleminen sekä teatteritekniikan ja valaisun kehitys 1800-luvulla. Teatterin ja draaman realismia tarkastellaan myös suhteessa kuvataiteeseen ja kirjallisuuteen. Realismia lähestytään ongelmakeskeisesti ja tämän päivän näkökulmasta. Toteutustavat: Luento-opetus Suoritustavat: osallistuminen opetukseen, kirjallinen tentti, oppimispäiväkirja Arvostelu: numeerinen asteikko 0-5 Opettaja Heta Reitala Ajoitus: Syyslukukausi

14 Kohderyhmä: Yhteisopetus näyttelijä-, ohjaaja-, dramaturgi- ja valo- ja äänisuunnittelijaopiskelijoille, 1. vuosikurssi. Oppimateriaali ja kirjallisuus Ennakkoon luetaan Scribe, Lasi vettä. Lisäksi kurssin aikana luetaan kuusi näytelmää, joista opiskelija esittelee yhden annetusta näkökulmasta. Aikataulut ja salit Pvm Aikaväli Tila Opettaja Aihe To (vko 39) 09:45-13:00 VÄSV407 Iso Luokka Reitala Heta To (vko 40) 09:45-13:00 VÄSV407 Iso Luokka Reitala Heta To (vko 41) 09:45-13:00 VÄSV407 Iso Luokka Reitala Heta To (vko 43) 09:45-13:00 VÄSV407 Iso Luokka Reitala Heta To (vko 44) 09:45-13:00 VÄSV407 Iso Luokka Reitala Heta To (vko 45) 09:45-13:00 VÄSV407 Iso Luokka Reitala Heta To (vko 46) 09:45-13:00 VÄSV407 Iso Luokka Reitala Heta To (vko 47) 09:45-13:00 VÄSV407 Iso Luokka Reitala Heta To (vko 48) 09:45-13:00 VÄSV407 Iso Luokka Reitala Heta To (vko 49) 09:45-13:00 VÄSV407 Iso Luokka Reitala Heta Tenttipäivä Teatterihistoria II 05-TEH11, 3 op Opintojakson suoritettuaan opiskelijan odotetaan pystyvän - tunnistamaan teatterillisen teatterin erilaisia muotoja ja ilmaisukeinoja draamassa ja teatterissa eri aikoina - nimeämään teatterillisen teatterin keskeiset kehittäjät ja uudistajat - erittelemään teatterillisen teatterikäsityksen lähtökohtia - erittelemään avoimen draamamuodon merkittävimpiä edustajia - arvioimaan teatterillisen teatterin nykyisiä ilmenemismuotoja ja näkemään niitä suhteessa perinteeseen. Opintojakson pääteemana on avoimen draaman (eeppisen teatterin) valtavirtaa edustava teatterillinen teatteritraditio. Kurssilla tutustutaan teatterillisen teatterin erilaisiin muotoihin keskiajasta ja renessanssista lähtien. Painopisteitä ovat Shakespearen ja Molièren ajat, modernin teatterin läpimurto (noin ), Meyerhold, Brecht, Artaud ja postmoderni teatterillinen teatteri. Teatterillista teatteria lähestytään ongelmakeskeisesti ja tämän päivän näkökulmasta. Toteutustavat: Luento-opetus Suoritustavat: osallistuminen opetukseen, suullinen tentti, oppimispäiväkirja Arvostelu: numeerinen asteikko

15 Opettaja Timo Kallinen Ajoitus: Syyslukukausi 2010 Kohderyhmä: Yhteisopetus näyttelijä-, ohjaaja-, dramaturgi- ja valo- ja äänisuunnittelijaopiskelijoille, 2. vuosikurssi. Oppimateriaali ja kirjallisuus Etukäteen luetaan Büchner, Woyzeck. Lisäksi kurssin aikana luetaan kuusi näytelmää, joista opiskelija esittelee yhden annetusta näkökulmasta. Aikataulut ja salit Pvm Aikaväli Tila Opettaja Aihe To (vko 36) 09:00-12:15 VÄSV407 Iso Luokka Kallinen Timo To (vko 37) 09:00-12: Auditorio 1 Kallinen Timo To (vko 38) 09:00-12: Auditorio 1 Kallinen Timo To (vko 39) 09:00-12: Auditorio 1 Kallinen Timo To (vko 40) 09:00-12: Auditorio 1 Kallinen Timo To (vko 41) 09:00-12: Auditorio 1 Kallinen Timo To (vko 43) 09:00-12: Auditorio 1 Kallinen Timo To (vko 44) 09:00-12: Auditorio 1 Kallinen Timo To (vko 45) 09:00-12: Auditorio 1 Kallinen Timo To (vko 46) 09:00-12: Auditorio 1 Kallinen Timo To (vko 47) 09:00-12: Auditorio 1 Kallinen Timo To (vko 48) 09:00-12: Auditorio 1 Kallinen Timo Tentti To (vko 48) 13:00-17:00 VÄSV405 Pikkuluokka Kallinen Timo Tentti Teatterihistoria III 05-TEH21, 2 op Opintojakson suoritettuaan opiskelijan odotetaan pystyvän - tunnistamaan erilaisia tapahtumaa ja yhteisön ulottuvuutta korostavia/rituaalinomaisia teatterimuotoja ja niiden ilmaisukeinoja draamassa ja teatterissa eri aikoina - nimeämään näiden teatteritraditioiden keskeiset kehittäjät ja uudistajat - erittelemään esitystapahtumaa ja rituaalia korostavan teatterikäsityksen lähtökohtia - erittelemään rituaalinomaisia keinoja hyödyntävän draaman merkittävimpiä teoksia - arvioimaan tämän päivän teatterin ilmiöitä suhteessa rituaalinomaisen teatterin traditioon. 15

16 Opintojakson pääteemana ovat teatterimuodot ja ilmiöt, joissa länsimaisen teatterin perinteinen suhde tekstin ja esityksen välillä asettuu uuteen valoon. Kurssin painopisteitä ovat antiikin kreikkalainen teatteri, keskiajan uskonnollinen/rituaalinen teatteri ja sellaiset 1900-luvun teatterin ilmiöt, joissa esitykselliset tai rituaalinomaiset piirteet korostuvat (esim. Artaud, Grotowski) Kurssilla käsiteltäviä kirjailijoita ovat muun muassa Beckett ja Genet. Aihetta lähestytään ongelmakeskeisesti ja tämän päivän näkökulmasta. Oppimateriaali ja kirjallisuus Ennakkoon luetaan Aiskhylos, Oresteia. Lisäksi kurssin aikana luetaan kuusi näytelmää, joista opiskelija esittelee yhden annetusta näkökulmasta. Toteutustavat: Luento-opetus Suoritustavat: osallistuminen opetukseen, suullinen tentti, oppimispäiväkirja Arvostelu: numeerinen asteikko 0-5 Opettaja Timo Kallinen Ajoitus: II ja III periodi Kohderyhmä: Yhteisopetus näyttelijä-, ohjaaja-, dramaturgi- ja valo- ja äänisuunnittelijaopiskelijoille, 3. vuosikurssi. Aikataulut ja salit torstaisin, II periodi ja klo 14-17:15, III periodi 13.1., 20.1., 27.1., 3.2., 10.2., klo 9:00-12:15, tentti 3.3. klo 9:00-17 pienryhmissä Suomalaisen teatterin historia 05-TEH50, 2 op Opintojakson suoritettuaan opiskelijan odotetaan pystyvän - tunnistamaan suomalaisen teatterin historiallisia erityispiirteitä suhteessa muun Euroopan teatteriin - nimeämään suomalaisen teatterihistorian keskeisiä vaikuttajia ja heidän saavutuksiaan - tunnistamaan erilaisia teatterikäsityksiä ja ideologioita suomalaisen teatterin historiassa - erittelemään suomalaisen näytelmäkirjallisuuden keskeisiä teoksia Opintojaksolla tutustutaan valikoidusti suomalaisen teatterin keskeisiin vaiheisiin 1860-luvulta nykyaikaan. Läpikulkevana teemana on teatterin asema yhteiskunnassa. Käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa realismin traditio ja modernistiset ja modernismin jälkeiset pyrkimykset murtaa sitä, kansallisuusaate, kansanteatteri/kansanliikkeiden teatteri, näytelmäkirjailijan, näyttelijän ja ohjaajan ammattien keskinäisten suhteiden muutokset, suomalaisen teatterin visuaalinen historia, näytelmäkirjallisuuden keskeiset vaiheet ja teatterikoulutuksen historia. Kurssilla pohditaan myös kanonisoinnin ohjaavaa vaikutusta teatterihistorian tulkintoihin. Teatterihistoriaa tarkastellaan suhteessa Suomen yleiseen historiaan ja muihin taiteisiin. Oppimateriaali ja kirjallisuus 16

17 Ennakkoon luetaan Kivi, Kullervo ja Wecksell, Daniel Hjort. Lisäksi kurssin aikana luetaan viisi näytelmää, joista opiskelija esittelee yhden annetusta näkökulmasta. Yhteisopetus ohjaaja-, näyttelijä-, dramaturgi- ja valoja äänisuunnittelijaopiskelijoiden kanssa. Opettaja Heta Reitala Toteutustavat: Luento-opetus Suoritustavat: osallistuminen opetukseen, tentti, oppimispäiväkirja Arvostelu: numeerinen asteikko 0-5 Ajoitus: II ja III periodi 2011 Kohderyhmä: Yhteisopetus näyttelijä-, ohjaaja-, dramaturgi- ja valo- ja äänisuunnittelijaopiskelijoille, 1. vuosikurssi. Aikataulut ja salit torstaisin klo 9:45-13:00, III ja IV periodi viikot 4-7 ja 9-10, VÄS 407 Musiikkihistoria I 05-VXA009, 2 op Opintojakson jälkeen opiskelija osaa erotella eurooppalaisen musiikin eri tyyli- ja aikakausien sävellysmetodeja ja muotoajattelua ja niiden soveltamista 1900-luvun eri taidemuotoja yhdistävissä teoksissa. Opintojakson johdantona tutustutaan lyhyesti renessanssin, barokin, klassismin ja romantiikan sävellystyylillisiin piirteisiin. Pääpainoisesti opintojaksolla keskitytään 1900-luvun eri yhteistaideteosten ideoiden havainnointiin ja analyysiin - mm. elokuviin, tanssiteoksiin ja pienoisoopperoihin, joissa on käytetty musiikkia dramaturgisesti erityisen kiinnostavalla tavalla. Toteutustavat: Luento-opetus Arvostelu: Suoritusmerkintä (hyväksytty-hylätty) Suoritustavat: Osallistuminen opetukseen, oppimispäiväkirja Opettaja Olli Koskelin Ajoitus: I periodi Kohderyhmä: VÄS1 Aikataulut ja salit Pvm Aikaväli Tila Opettaja Aihe Ma (vko 37) 09:00-17:15 VÄSV407 Iso Luokka Koskelin Olli 17

18 Ti (vko 37) 13:00-17:15 VÄSV407 Iso Luokka Koskelin Olli Ke (vko 37) 09:00-17:15 VÄSV407 Iso Luokka Koskelin Olli Pe (vko 37) 09:00-17:15 VÄSV407 Iso Luokka Koskelin Olli Musiikkihistoria II 05-VXA014 (äänisuunnittelun suuntautumisvaihtoehto), 2 op Opintojakson jälkeen opiskelija osaa erotella ja 2000-luvun musiikin eri tyyli- ja aikakausien sävellysmetodeja ja muotoajattelua sekä soittimellisia ratkaisuja. Opintojakson alussa kerrataan lyhyesti modernismia. Opintojaksolla keskitytään kuitenkin lähinnä uusimpaan nykymusiikkiin myös populaarimusiikin alueelta. Kuunneltujen teosten ominaisuuksia analysoidaan ryhmässä keskustelemalla. Jakso päättyy Maailman musiikkikulttuurit ja niiden historia -osioon. Opettaja: Olli Koskelin (ma-ke) ja vierailevat opettajat (to-pe) Toteutustavat: Luento-opetus Arvostelu: Numeerinen Arvostelu: 1-5 Suoritustavat: Osallistuminen opetukseen, oppimispäiväkirja Ajoitus: I periodi Kohderyhmä: VÄS3ääni Edellytykset: Musiikkihistoria I -kurssin suorittaminen tai vastaavat tiedot. Aikataulut ja salit Pvm Aikaväli Tila Opettaja Ma (vko 40) 09:00-17:15 VÄSV405 Pikkuluokka Ti (vko 40) 09:00-17:15 VÄSV405 Pikkuluokka Ke (vko 40) 09:00-17:15 VÄSV405 Pikkuluokka To (vko 40) 09:00-17:15 VÄSV405 Pikkuluokka Pe (vko 40) 09:00-17:15 VÄSV405 Pikkuluokka 18

19 Taidehistoria I 10-VOD001, 2 op Opintojakson jälkeen opiskelija osaa tunnistaa taiteen eri tyylikausia, keskeisiä teoksia ja taiteilijoita. Opintojaksolla keskitytään eurooppalaisen taiteen historiaan esihistoriasta 1900-luvun puoleen väliin asti. Kurssi auttaa opiskelijaa hahmottamaan taiteiden historiallisia ja kulttuurisia yhteyksiä. Lisäksi hän oppii tunnistamaan, luonnehtimaan ja ajoittamaan tyylikaudet, keskeisimmät teokset ja taiteilijat. Opettaja: Marja Väätäinen Toteutustavat: Luento-opetus Arvostelu: numeerinen asteikko 0-5 Suoritustavat: Osallistuminen opetukseen, suullinen tentti Oppimateriaalit Honour & Fleming, Maailman taiteen historia. Pois lukien Euroopan ulkopuolisten alueiden taidetta käsittelevät luvut. Poikkeus: antiikin Egypti ja lähi-idän muinaiset korkeakulttuurit kuuluvat mukaan. Ajoitus: IV periodi Kohderyhmä: VÄS1 torstaisin klo 9-12 viikot 9-16 Taidehistoria II 05-VXA015 (valosuunnittelun suuntautumisvaihtoehto), 2 op Opintojakson jälkeen opiskelija osaa keskustella kuvataiteen traditioista. Hän osaa analysoida kuvataiteen historiallisia vaiheita ja niihin liittyviä teoksia ja taiteilijoita. Hän kykenee hahmottamaan ne osana esittävän taiteen kontekstia. Opintojaksolla perehdytään nykytaiteen historiaan ja sen paradigmaattisiin liikuntoihin. Tutustutaan nykytaiteen historiaan ja käsitteistöön. Kehitetään opiskelijan teoreettista ja analyyttistä ajattelua. Opettaja: Timo Heinonen Toteutustavat: Pienryhmäopetus, ryhmätyöskentely ja itsenäinen työskentely Arvostelu: Suoritusmerkintä (hyväksytty-hylätty) Suoritustavat: Osallistuminen opetukseen, essee ja harjoitustyö(t) Edellytykset: Taidehistoria I kurssin suorittaminen tai vastaavat tiedot. 19

20 Ajoitus: I periodi Kohderyhmä: VÄS3 Pvm Aikaväli Tila Opettaja Aihe Ma (vko 40) 09:00-17: Luokka 401 Heinonen Timo Ti (vko 40) 09:00-17: Luokka 401 Heinonen Timo Ke (vko 40) 09:00-17: Luokka 401 Heinonen Timo Pe (vko 40) 09:00-17: Luokka 401 Heinonen Timo Johdatus taidefilosofiaan 10-XXD02, 2 op Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää taiteen ja taidefilosofian peruskysymyksiä taiteen luonteesta ja merkityksestä, taideteoksen esittävyydestä, ilmaisusta ja muodosta. Opintojakso sisältää länsimaisen filosofian perusteet antiikin filosofiasta nykypäivään. Opintojaksolla painotetaan keskustelujen merkitystä; tarkasteluja voidaan keskittää ja syventää osallistujien erityisten intressien mukaan. Opettaja: Miika Luoto Toteutustavat: Luento-opetus, Ryhmätyöskentely, Itsenäinen työskentely Suoritustavat: Osallistuminen opetukseen, Essee, oppimispäiväkirja Ajoitus: IV periodi Kohderyhmä: VÄS2 torstai klo 9-12, viikot 9-14 VALO- JA ÄÄNISUUNNITTELUN YHTEISET PERUSOPINNOT 10-VXB00 Sähköoppi 05-VXA006, 2 op 20

Tutkintovaatimukset 2015 2020

Tutkintovaatimukset 2015 2020 Tutkintovaatimukset 2015 2020 Valosuunnittelun koulutusohjelma (180 op) Sisältökuvaus: Valosuunnittelun kandidaatin opinnot kouluttavat monipuolisia taiteilijoita esittävien taiteiden ja kulttuurituotantojen

Lisätiedot

ÄÄNEN KOULUTUSOHJELMA

ÄÄNEN KOULUTUSOHJELMA Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2017 ÄÄNEN KOULUTUSOHJELMA Kolmivuotinen koulutus, 180 op Äänen koulutusohjelman perustehtävänä on tuottaa äänen osaajia taide- ja kulttuurikentälle.

Lisätiedot

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM)

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010 Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Virt@ -koulutuksen opinnot johtavat taiteen maisterin tutkintoon

Lisätiedot

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö 21.10.2013 YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op 1. Orientoivat I: Tutkinto- ja opintoasiat Ma 2.9

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma, kandidaattiopinnot

Tutkintovaatimukset Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma, kandidaattiopinnot Tutkintovaatimukset 2010 2015 Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma, kandidaattiopinnot Perustehtävä Koulutuksen perustehtävänä on tuottaa valo- ja äänisuunnittelijoita taide- ja kulttuurikentälle.

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

OHJAUSSUUNNITELMA. Filosofian tutkinto-ohjelma. Ohjaus filosofian tutkinto-ohjelmassa

OHJAUSSUUNNITELMA. Filosofian tutkinto-ohjelma. Ohjaus filosofian tutkinto-ohjelmassa OHJAUSSUUNNITELMA Filosofian tutkinto-ohjelma Ohjaus filosofian tutkinto-ohjelmassa Filosofian tutkinto-ohjelmassa annettava ohjaus kohdistuu sekä opiskelijan opintojen ohjaukseen että opinnäytetöiden

Lisätiedot

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan?

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Ritva Jakku-Sihvonen projektinjohtaja, Vokke-projekti, Helsingin yliopisto Maisterin tutkinto voimassa olevan asetuksen mukaan Pääaineen hyvä tuntemus, sivuaineiden

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM

Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM MEDIAN LAITOS 1 (5) Valokuvataide 27.6.2013 Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM Valokuvataiteen koulutusohjelman (TaM 120 op) tutkinnon rakenne 2013 2014 ja opintojen suositeltu suorittamisjärjestys

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2015-2016 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla.

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla. 1 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1) ja HOPS. Paavo Arvola, FT, yliopistotutkija, HOPS-vastaava

Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1) ja HOPS. Paavo Arvola, FT, yliopistotutkija, HOPS-vastaava Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1) ja HOPS Paavo Arvola, FT, yliopistotutkija, HOPS-vastaava 29.8.2012 29.8.2012 Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1 2op) Pakollinen opintojakso kandidaatintutkinnossa

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE Ohje hyväksytty osastoneuvostossa 17.8.2005 1 Sisällys 1. Kandidaatintyö ja sen tarkoitus...2 2. Kandidaatintyön aihe ja tarkastaja...3 3. Kandidaatintyön

Lisätiedot

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Infoa 1.8.2015 voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Kasvatustieteiden yksikkö 10.9.2015 Arja Tahvola PÄÄAINEPOHJAISTEN KOULUTUSTEN

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu)

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Lukiodiplomi Kuvataide 2010 2011 Määräykset ja ohjeet 2010: 13 ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Kuvataiteen lukiodiplomin sisältö 1 Lukiodiplomin muoto, rakenne ja laajuus 3 2 Lukiodiplomikurssi

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op Pedaopas 2016-2017 KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Tutkintoja koskevan asetuksen (794/2004) 7 :n mukaan alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa

Lisätiedot

Teatteritaiteen laitoksen tutkintovaatimukset 2010-15 OHJAUS

Teatteritaiteen laitoksen tutkintovaatimukset 2010-15 OHJAUS Teatteritaiteen laitoksen tutkintovaatimukset 2010-15 OHJAUS Teatteritaiteen koulutuksen tavoitteena on perehdyttää opiskelija teatteritaiteen; draaman ja dramaturgian, ohjaajantaiteen ja näyttelijäntaiteen

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa. Humanistinen tiedekunta Syksy 2016 Tanja Välisalo

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa. Humanistinen tiedekunta Syksy 2016 Tanja Välisalo Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa Humanistinen tiedekunta Syksy 2016 Tanja Välisalo Sisältö 1. Mitä teknologiataitoja tarvitsen? 2. Tieto- ja viestintäteknologian opinnot 3.

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

OHJAUSSUUNNITELMA. Historian tutkinto-ohjelma. Ohjaus historian tutkinto-ohjelmassa

OHJAUSSUUNNITELMA. Historian tutkinto-ohjelma. Ohjaus historian tutkinto-ohjelmassa OHJAUSSUUNNITELMA Historian tutkinto-ohjelma Ohjaus historian tutkinto-ohjelmassa Historian tutkinto-ohjelmassa annettava ohjaus kohdistuu sekä opiskelijan opintojen ohjaukseen että opinnäytetöiden ohjaukseen.

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen 3.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 25.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 11.9.2015

TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 25.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 11.9.2015 TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 25.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 11.9.2015 Luokanopettaja Muutos22.10.2015 Muutos 04.11.2015 III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA SYYSLUKUKAUDELLA 2015 Yleisiä valmiuksia

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 1 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Yksikössä voi suorittaa humanistisen alan tutkintoja: Humanististen tieteiden kandidaatti 180 op (alempi korkeakoulututkinto) Filosofian maisteri 120

Lisätiedot

Portfolio Humanistisessa ammattikorkeakoulussa. Hannu Sirkkilä YTT, yliopettaja

Portfolio Humanistisessa ammattikorkeakoulussa. Hannu Sirkkilä YTT, yliopettaja Portfolio Humanistisessa ammattikorkeakoulussa Hannu Sirkkilä YTT, yliopettaja Portfolion eli kehittymiskansion kokoaminen on osa Humanistisen ammattikorkeakoulun kulttuurituotannon koulutusohjelman opetussuunnitelmaan

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 25.8.2016 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Minna Daniel 15.6.2016 1 Opinnot Joka vuosi aloittaa 85 aikuisopetukseen suuntautuvaa opiskelijaa, joista puolet tutkintoopiskelijoita

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

A-jakso: viikot B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti klo

A-jakso: viikot B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti klo A-jakso: viikot 44 49 B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti 25.10.2016 klo 12.30-14.00 paikka L302 A-jakson Infotilaisuus 25.10. 2016 klo 14.15 14.35 Normaalikoulun

Lisätiedot

Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700

Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700 Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700 Opetus toteutetaan vuonna 2016 Riihimäellä yhteistyössä Riihimäen kansalaisopiston kanssa. Ajankohta Kevät 2016 - Syksy 2016 Opiskelijan tulee omata riittävät

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan!

Tervetuloa opiskelemaan! Tervetuloa opiskelemaan! Kandidaatin- ja maisterintutkinnon opiskelijan infopaketti Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkintoohjelma 28.8.2012 Sisältö Opinto-oikeus Onko sinulla aiempi

Lisätiedot

A-jakso: viikot B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti klo

A-jakso: viikot B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti klo A-jakso: viikot 44 49 B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti 25.10.2016 klo 12.30-14.00 paikka L302 1 A-jakson Infotilaisuus 25.10. 2016 klo 14.15 14.35

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa!

Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa! Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa! Talotekniikan insinöörikoulutus tarjoaa sinulle mielenkiintoiset ja monipuoliset työmahdollisuudet sekä hyvät valmiudet ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen. TALOTEKNIIKAN

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia)

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia) HOPS-PROSESSI Teatterikorkeakoulun perustutkintojen tutkintosäännön 12 :n mukaan opiskelija laatii opintojensa suunnittelun tueksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Opintosuunnitelma on tutkintokohtainen.

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.10.2015 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä. Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo

SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä. Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo Muutosjohtamisen ensimmäinen kurssi (2010) Tekijänä ja opettajana professori Marjaana Seppänen Lapin yliopistosta Osa

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu (2 op) eli LuK-vaiheen HOPS-ohjaus eli Opettajatuutorointi

TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu (2 op) eli LuK-vaiheen HOPS-ohjaus eli Opettajatuutorointi TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu (2 op) eli LuK-vaiheen HOPS-ohjaus eli Opettajatuutorointi Pentti Hietala Tay/TKT 23.8.2016 Mitä? Jokaisella aloittavalla opiskelijalla on HOPSopettaja l. omaopettaja

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

DRAMATURGIAN MAISTERIOPINNOT

DRAMATURGIAN MAISTERIOPINNOT Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2015 DRAMATURGIAN MAISTERIOPINNOT Kaksivuotinen koulutus, 120 op Dramaturgiassa maisterin tutkinnon suorittanut opiskelija voi oman suuntautumisensa

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille

Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille Tiistai 11.6.2013 klo 14-16 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Erityispedagogiikan koulutus Yleistä opinnoista

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos Kasvatustieteiden yksikkö Muutos Luokanopettajat Muutos Muutos

TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos Kasvatustieteiden yksikkö Muutos Luokanopettajat Muutos Muutos TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 27.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 11.9.2015 Luokanopettajat Muutos 22.10.2015 Muutos 24.11.2015 IV OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA SYYSLUKUKAUDELLA 2015 Kasvatustieteen syventävät

Lisätiedot

OPINNÄYTE OJENNUKSEEN. Se on vaan gradu!

OPINNÄYTE OJENNUKSEEN. Se on vaan gradu! OPINNÄYTE OJENNUKSEEN Se on vaan gradu! 5.10.2011 Jaana O. Liimatainen Päivän ohjelma 15.15-17 Teemat: Opinnäytetyöprosessi Meininkiä tekemiseen esitys löytyy: valmistu.net http://teemailtapaivat.wikispaces.com

Lisätiedot

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Helena Varmajoki Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot 26.8.2015 Teknillinen tiedekunta Materiaali verkossa: Opiskelijat -> Opinnot ja opiskelu -> Uudelle opiskelijalle -> Orientaatiopäivät

Lisätiedot

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 7. päivänä kesäkuuta 2011. Niissä kohdissa, joissa päättäjä johtuu jostain muusta säännöstä

Lisätiedot

KOODI OPINTOJAKSON NIMI OPETTAJA OPETUSMUO- OPETUKSEN VIIKON- KELLON- SALI PÄIVÄMÄÄRÄT & HUOMAU- TO& KOKEET MÄÄRÄ (h) PÄIVÄ AIKA TUKSET

KOODI OPINTOJAKSON NIMI OPETTAJA OPETUSMUO- OPETUKSEN VIIKON- KELLON- SALI PÄIVÄMÄÄRÄT & HUOMAU- TO& KOKEET MÄÄRÄ (h) PÄIVÄ AIKA TUKSET OULUN YLIOPISTO Kemian laitos 19.8.2011 OPETUSOHJELMA LUKUVUONNA 2011-2012 SYYSLUKUKAUSI 2011 Lukujärjestys Lyhenteitä: ao = aineenopettaja, dem = demonstraatio, lu = luento, r = ryhmä, s = sovellutus,

Lisätiedot

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op Siirtymäsäännökset 2010 YPAT KOULUTUSOHJELMASSA JATKAVILLE (YPATohjelman uusilla YAP-opintosuunnan opintojaksoilla suorittaville) Ohje siitä miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2016

III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2016 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 3.2.2016 Luokanopettajat Muutos 25.2.2016 Muutos 4.3.2016 Muutos 14.3.2016 Muutos 14.4.2016 III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2016 KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT

Lisätiedot

Miten suunnittelen opintoni?

Miten suunnittelen opintoni? Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Miten suunnittelen opintoni? PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYSLUETTELO Opintojen suunnittelu... 3 Tärkeitä

Lisätiedot

MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP)

MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP) MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP) HUOM! Nämä opinnot ovat vain niille opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet kandidaatin tutkinnon pedagogiset opinnot syyslukukaudella 2011! Tasatunnein

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

USKONTOTIETEEN HOPS. Humanistinen tiedekunta

USKONTOTIETEEN HOPS. Humanistinen tiedekunta USKONTOTIETEEN HOPS Humanistinen tiedekunta ORIENTOIVIEN OPINTOJEN HOPS (2 op) Jakson aikana opiskelija hankkii valmiudet opintojensa aloittamiseen ja tutkintonsa suunnitteluun sekä tutustuu opiskeluympäristöönsä

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Yleisen kielitieteen ja Fonetiikan peruskurssit ja Suomen kielen rakenne Luokanopettajien korvaavuudet Opettajan

Lisätiedot

OPO-koulutuspäivä - Asiaa valintaperusteista

OPO-koulutuspäivä - Asiaa valintaperusteista OPO-koulutuspäivä - Asiaa valintaperusteista Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden 29.9.2011 Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden YKY Vuoden 2011 alusta toimintansa aloittaneessa yksikössä oppiaineita vanhoista

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Artikkelikansio (2 op), tentitään tiedekunnan tai I oppiaineryhmän tenttipäivänä. Tentaattori Veli-Pekka Lehtola.

Artikkelikansio (2 op), tentitään tiedekunnan tai I oppiaineryhmän tenttipäivänä. Tentaattori Veli-Pekka Lehtola. Saamelainen kulttuuri SYKSYN 2011 OHJELMA I periodi 22.8. 21.10. ja II periodi 31.10. 16.12.2011 Viikolla 43 eli 24. 28.10.2011 ja 5.12.ei ole luentoja. 1 Uusien opiskelijoiden ja henkilökunnan tapaaminen

Lisätiedot

Avoin yliopisto abeille. Abipäivät 11.-12.11.2015

Avoin yliopisto abeille. Abipäivät 11.-12.11.2015 Avoin yliopisto abeille Abipäivät 11.-12.11.2015 Avoin yliopisto abeille Oman opiskelualan etsiminen: Mahdollisuus tutustua yliopistoopiskeluun sekä eri koulutusaloihin ja oppiaineisiin Valmistautuminen

Lisätiedot

VALOSUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA Kolmivuotinen koulutus, 180 op

VALOSUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA Kolmivuotinen koulutus, 180 op Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2017 VALOSUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA Kolmivuotinen koulutus, 180 op Valosuunnittelun koulutusohjelman perustehtävänä on kouluttaa valosuunnittelijoita

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Perusopinnot (Cmo100) 25 op

Perusopinnot (Cmo100) 25 op Perusopinnot (Cmo100) 25 op Kääntäjän perustaidot Kääntäjän kompetenssit (Cmo111, 5 op) Johdantokurssi, jossa käsitellään kääntäjän ammatin toimenkuvia ja valmiuksia. Kääntäjän kompetensseihin kuuluvat

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, 180 op (tavoiteaika 3 vuotta)

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta

Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta Niina Oikarinen niina.oikarinen@oulu.fi Alustuksen aiheet Kehittämishanke

Lisätiedot

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn PÄÄTTÖTYÖOPAS SISÄLLYSLUETTELO Mikä on päättötyö... 1 Päättötyö ja päättötodistus... 2 Milloin päättötyön voi suorittaa... 3 Miten päättötyö suoritetaan... 4 Portfolio... 5 Näitä asioita voisit portfoliossasi

Lisätiedot

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs Inarinsaamen kielen opetus 2016 2017 Anarâškielâ máttááttâs 2016 2017 Syksy 2016 / Čohčâ 2016 Perusopinnot / Vuáđu-uápuh 683659P Inarinsaamen peruskurssi I (5 op) 683660P Inarinsaamen suullinen käyttö

Lisätiedot

Kirjallisuus 2 op Suoritus: Tentti (luennot ja kirjallisuus) ke klo salissa HU207.

Kirjallisuus 2 op Suoritus: Tentti (luennot ja kirjallisuus) ke klo salissa HU207. Saamelainen kulttuuri 25.5.09 SYKSYN 2009 OHJELMA I periodi 24. 8. 16. 10. ja II periodi 26. 10. 18.12.2009 Viikolla 43 eli 19.- 23.10.2009 ei ole luentoja. PERUSOPINNOT 683371P Johdatus saamelaiseen kulttuuriin

Lisätiedot

Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa

Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa Päivitetty 30.6.2011 Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa Ohjeita tuutorille ja koulutettavalle Taustaa

Lisätiedot

Sinulle avoin yliopisto!

Sinulle avoin yliopisto! Sinulle avoin yliopisto! Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston yleinen opintoinfo klo 17.30 keskiviikkona 14.8.2013 Joensuu torstaina 15.8. Kuopio torstaina 22.8. etäyhteydessä Sisältö ja illan tavoitteet:

Lisätiedot

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Hyväksilukeminen... 3 2.1. Hyväksilukemismenettelyyn liitetään

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK Mirva Pilli-Sihvola@kyamk.fi Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö 1 Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu, VirtuaaliAMK, on ammattikorkeakoulujen (29) muodostama yhteistyöverkosto.

Lisätiedot

OPINTO OPAS Lahden ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op

OPINTO OPAS Lahden ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op OPINTO OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE 16 OP Valmentavan koulutuksen tarkoituksena

Lisätiedot

RUNSAUDENPULA!! MINKÄLAISIA MATERIAALEJA OPISKELIJAT VALITSEVAT ITSENÄISELLÄ OHJATULLA KURSSILLA?

RUNSAUDENPULA!! MINKÄLAISIA MATERIAALEJA OPISKELIJAT VALITSEVAT ITSENÄISELLÄ OHJATULLA KURSSILLA? RUNSAUDENPULA!! MINKÄLAISIA MATERIAALEJA OPISKELIJAT VALITSEVAT ITSENÄISELLÄ OHJATULLA KURSSILLA? Melina Bister, Helsingin yliopiston kielikeskus Kielikeskuslaisten Minikonferenssi IV, 26.11.2015 ITSENÄINEN

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti 10.2.2015 klo 17.00-18 Tervetuloa! Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt opintosuoritukset

Lisätiedot

2. tai 3. opintovuosi Menetelmät Ryhmätunnit, itsenäinen harjoittelu, orkesterien ja/tai kuorojen harjoitusten ja konserttien seuraaminen

2. tai 3. opintovuosi Menetelmät Ryhmätunnit, itsenäinen harjoittelu, orkesterien ja/tai kuorojen harjoitusten ja konserttien seuraaminen MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO 2010, MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA TUTKINTOKOHTAINEN OSA PAIKALLISESTI TARJOTTAVAT TUTKINNON OSAT / täydennys Hyväksytty Helsingin Konservatorion johtokunnassa

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot