MERITEOLLISUUDEN ALIHANKINTAVERKOSTOT 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MERITEOLLISUUDEN ALIHANKINTAVERKOSTOT 2015"

Transkriptio

1 MERENKULKUALAN KOULUTUS JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA TURUN YLIOPISTON BRAHEA KESKUS PUBLICATIONS OF THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES BRAHEA CENTRE AT THE UNIVERSITY OF TURKU B MERITEOLLISUUDEN ALIHANKINTAVERKOSTOT 2015 Johanna Vuorenmaa Talvikki Välimaa

2 MERENKULKUALANKOULUTUSJATUTKIMUSKESKUKSENJULKAISUJA TURUNYLIOPISTONBRAHEAKESKUS PUBLIKATIONERAVSJÖFARTSBRANSCHENSUTBILDNINGSOCH FORSKNINGSCENTRAL BRAHEACENTRUMVIDÅBOUNIVERSITET PUBLICATIONSOFTHECENTREFORMARITIMESTUDIES BRAHEACENTREATTHEUNIVERSITYOFTURKU B MERITEOLLISUUDEN ALIHANKINTAVERKOSTOT2015 JohannaVuorenmaa TalvikkiVälimaa Turku2015

3 JULKAISIJA/PUBLISHER: TurunyliopistonBraheakeskus/BraheaCentreattheUniversityofTurku MERENKULKUALANKOULUTUSJATUTKIMUSKESKUS CENTREFORMARITIMESTUDIES Käyntiosoite/Visitingaddress: ICTtalo,Joukahaisenkatu35B,6.krs,Turku Postiosoite/Postaladdress: FI20014TURUNYLIOPISTO Puh./Tel.+358(0) PainosalamaOy Turku2015 ISBN (Painettu) ISBN (Verkkojulkaisu) ISSN (Painettu) ISSN (Verkkojulkaisu)

4 ESIPUHE MeriteollisuusonkokoSuomellejaerityisestiSatakunnallejaVarsinaisSuomelletärkeäteolli suudenala.alallaonkoettusuuriamuutoksiaviimevuosienaikana,varsinkinraumalla.tilan teetovatvaihdelleetsyvästäpettymyksestäorastavaantulevaisuudenuskoonjaparantuneisiin työllisyys ja tilausnäkymiin. STX:n Rauman telakan loppuminen oli Satakunnalle kova isku, muttaturuntelakanomistajanvaihdoksenmyötätulleetlukuisatuudettilaukset,uudentelak kayhtiön Rauma Marine Constructionsin perustaminen sekä entisen telakkaalueen, raskaan teollisuuden teollisuuspuisto Seaside Industry Park Rauman kehittyminen ja elpyminen ovat luoneetalalleuuttapositiivistahenkeä.alanmonitahoisuudestajasuuristavaihteluistakertoo se,ettätätäkirjoitettaessaajankohtaisimpanaalanuutisenaovatpitkäänerittäinhyvinmenes tyneen RollsRoycen käynnistämät ytneuvottelut, jotka eivät selvitystä tehdessä vielä olleet alantoimijoidentiedossa. Meriteollisuus on pitkälti verkostoitunutta toimintaa. Alan veturiyritysten saamat tilaukset vaikuttavatsuoraanjavälillisestilukuistenpääalihankkijoidenkauttakokoalihankintaverkos toon.verkostokoostuuisoistakansainvälisistätoimijoistaainapieniinyhdenmiehenyrityksiin asti.tässäselvityksessäpyritäänluomaankokonaiskatsausmeriteollisuudentoimijoista.selvi tyssisältääkattavanlistanalallatoimivistayrityksistäsekäkuvauksenmeriteollisuudenalihan kintaverkostoonkohdistuvistaodotuksistajavaatimuksista. Haluammekiittääkaikkiaselvitykseenosallistujia:niinhaastatteluunosallistuneitakuinkyse lyynvastanneita.toivomme,ettäselvitysomaltaosaltaanedesauttaauusienverkostojen,kon taktienjatilaustenluomistajaauttaayrittäjiähahmottamaanmeriteollisuudenyrityskenttääja alallatoimivienveturiyritystentoimintamalleja. SelvitysontoteutettuosanaMeriklusterijalogistiikkayritystenosaamisenkehittäminen(ME RILOGIS)hanketta,jonkarahoituksestavastaavatSatakuntaliitonkauttamyönnettyEU:nLän sisuomeneakraluekehitysrahastojaraumankaupunki. Raumalla TalvikkiVälimaajaJohannaVuorenmaa TurunyliopistonBraheakeskuksenMerenkulkualankoulutusjatutkimuskeskus

5 TIIVISTELMÄ Meriteollisuudenalihankkijoiltaedellytettävienominaisuuksienkärjessäovataikataulujen pi tävyys,luotettavuus,laatujaosaaminen.samatasiatnousivatselvityksessäesillekertatoisen sajälkeenkysyttäessäpaitsialihankkijoilletärkeitäominaisuuksiamyöstärkeimpiäkehittämi senkohteitajaalihankkijanvaihtumiseenjohtaneitasyitä.myöskustannusjakokonaistehok kuus ovat voimakkaasti kilpaillulla laivanrakennusalalla erittäin tärkeää. Kustannustehokkuus tarkoittaaprojektiluonteisessatoiminnassaenemmänkuinosiensasummaa;puhdashintaei itsessään ratkaise alihankintapäätöksiä, vaan hintaan liitetty kilpailukyky ja hyvä hinta laatusuhdeovattärkeämmässäasemassa.erilaisetalihankkijoiltaedellytettävätominaisuudet liittyvätjalimittyvättiiviistitoisiinsa.tiivistetystivoidaantodeta,ettäprosessinhallinta:tuo tannonsekäkustannustenhallinta,aikataulutus,verkostojenjainformaationhallintakorostu vattoimittaessaosanaalihankintaverkostoa. Yksittäistenyritystenalihankkijaksieteneminenonuseimmitenmoniportaisenprosessintaka na.yhteydenottojaomaaktiivinenpalvelujenjatuotteidenesittelytaitarjouskilpailuunosal listuminentoimivatensimmäisenäaskeleenauudenyrityksenalihankintaverkostoonetenemi sessä.yhteydenotonlisäksionkuitenkintäytettäväpäämiehenedellyttämätmuutvaatimuk set.useinosaaminenpitäätodentaareferensseillä,suosituksillajaauditoinneilla. Nykyisiäjatulevaisuudentoimittajatarpeitakartoitettaessaesillenousivaterityisestikonepuo len kokonaistoimittajat, sekä perussuunnittelun alihankinnassa käytettävät erikoisosaajat, suunnittelijat ja toisaalta sähkölaitteiden käyttöönottoon liittyvät ammattilaiset. Vaikka me renkulkualalle suuntautuneita suunnittelijoita on hyvin tarjolla, niin erikoistumista ja erikois osaamista kaivataan esimerkiksi arktiseen laivanrakennukseen, risteilyalusten rakentamiseen ja offshoreteollisuuteen.teräsrakenteet, levyseppätyöt ja koneistus nousivat suurimpana teemanaesilletoimijaryhmistä,joitakatsottiintarvittavanlisää.myöslvijasähkötyöt,asen nustyötsekäsisustukseenjakalustukseenliittyvätyrityksetovatkysyttyjä. Useimmatyrityksetkokivatpienet(10 50henkilöä)jamikroyritykset(alle10henkilöä)var teenotettavinayhteistyökumppaneina.pienetyrityksetkoettiinuseamminisoayritystäjousta vammaksireagoimaansuunnitelmienäkillisiinmuutoksiin,muttatoisaaltaniidenhaasteenaon kapasiteetinrajallisuus.myöspienyritystenyhteenliittymiinsuhtauduttiinvarovaisenoptimis tisesti,tosinedellytyksenäonsaadaliittymältäyksiyhteinensopimuskumppanijavastuutaho sopimusneuvotteluihin. Lähelläsijaitsevienalihankkijoidenkanssatoimimisennähtiinlisäävänjoustavuuttajatoimin tavarmuuttasekähelpottavanyhteistyötä.läheinensijaintimyöslyhentääkuljetustentoimi tusaikaasekäpienentäärahtikustannuksia.sijaintitaipaikallisuuseikuitenkaanoleensisijai nenperustealihankintaverkostonluomisessa,eikäniidenperusteellatehdävalintojatoimitta jienvälillä. Selvityssisältäälistauksenmeriteollisuudessatoimivistayrityksistä.

6 SISÄLLYSLUETTELO 1 SELVITYKSENTAUSTAJALÄHTÖKOHDAT HAASTATTELUJENTULOKSETMERITEOLLISUUDENVETURIYRITYSTEN NÄKEMYKSIÄALIHANKINTAVERKOSTOSTA Prosessienjaaikataulujenhallinnallakokonaistehokkuuteen Keskeisiäkehityskohteitalaatu,aikataulutusjakehityshalukkuus Yrityskohtaisetkäsittelyt Perinteisetmeriteollisuudentelakkayritykset:mm.MeyerTurkuOy Painopisteverkostomaisessayhteistyössä:RaumaMarineConstructionsja UudenkaupunginTyöveneOy Kaksoisroolinvaatimuksetkokonaisprosessissa:RollsRoyceOyAb, SteerpropLtdjaTechnipOffshoreFinlandOy Alihankkijajaverkostoyritystarpeetkonetilojenkokonaistoimittajista suunnittelunerikoisosaajiin Haastattelujenyhteenvetoaerikoistumistaomaanosaamiseen KYSELYNTULOKSET Kyselyynvastanneetyritykset Mitäalihankkijaltavaaditaan? Alihankkijoidenkehityskohteet Aikataulumyöhästymisetjaniihinpuuttuminen Laatuongelmatjaniihinpuuttuminen...30 Mihinpanostaajatkossa? Sijainninmerkitys Yrityksenkoonmerkitys Alihankkijaksieteneminenjaalihankkijanvaihtumisensyyt Alihankintatarpeettulevaisuudessa YHTEENVETO MERITEOLLISUUDENALIHANKKIJAYRITYKSET...42 LÄHTEET LIITE

7

8 Meriteollisuudenalihankintaverkostot SELVITYKSENTAUSTAJALÄHTÖKOHDAT Selvityksessä kartoitetaan Satakunnalle merkittävien meriteollisuuden veturiyritysten tämän hetkistä alihankkijaverkostoa ja kuvataan kyseisten yritysten näkemyksiä alihankintaverkos toonkohdistuvistaodotuksistajavaatimuksista.kokonaisuutenaselvitysonkuvausmeriklus teritoimialannykyisestäyrityskentästä,jottapienyrittäjilläonmahdollisuussuhteuttaajapai kallistaaomanyrityksensäjasentuottamientuotteidentaipalveluidenkysyntäalanpäähank kijayritystentarpeisiin.selvitysantaavastauksiakysymyksiin:mitäyrityksiätoimiisatakunnalle merkittävienmeriklusteriyritystenalihankkijoina,missäko.yrityksettoimivat,miltätoimialoil ta ne tarvitsevat lisää yrityksiä alihankkijaverkostoonsa? Lisäksi kartoitettiin veturiyritysten suhtautumista pienyritysyhteenliittymiin ja mikroyrityksiin (alle 10 työntekijän yritys) osana suurta kokonaisprojektia sekä listataan kontaktihenkilöt, joihin pienyritykset voivat ensisijai sestiollayhteydessäuusiayhteistyöyrityksiäkartoittaessaan. Uusille toimialoille ja asiakaskunnan laajentamiseen tähtäävien yrittäjille selvitys tarjoaa tar peellistatietoa,jonkaavullayritysvoijäsentääjasuunnataomaayritysjamarkkinointitoimin taansa.tavoitteenaonantaatyökalujayritystenuusasiakashankinnankohdentamiseen,jotta pienyrittäjienrajallisetaikajatalousresurssitonmahdollistahyödyntäätehokkaasti.selvitys helpottaa erityisesti pienyritysten päätöksentekoa ja toimintaa luotaamalla meriteollisuuden alihankkijaverkostojajaantamallayrittäjillenäkemyksiäsiitä,missäomaatoimintaavoikehit tääjaparantaajamihinomanliiketoiminnankannaltaolennaisiinuusiinyrityksiinkannattaa ottaayhteyttä. Selvityksentiedonkeruutoteutettiinkeväällä2015meriteollisuudenveturiyrityksiinjamuuta miinalueellavaikuttaviinpääalihankkijoihinkohdistettuinahaastatteluina.haastateltavatyri tykset olivat Aker Arctic Technology Oy, Arctech Helsinki Shipyard, Lehtosen Konepaja Oy, MeyerTurkuOy,Oy,PromecoGroupOy,RaumaMarineConstructions(RMC),OyNITNaval InteriorTeamLtd,RollsRoyceOyAb,SteerpropLtd,TechnipOffshoreFinlandOyjaUuden kaupungin Työvene Oy. Lähes kaikki haastatellut yritykset sallivat haastatteluissa esiin nous seiden toimitapojensa ja näkemyksensä vapaan käsittelyn. Kyseisiin yrityksiin viitataan selvi tyksessäpaikoitellensuoraanyritystenomillanimillä. HaastattelujenjälkeenkartoitettiinlaajemminkokoalihankintaverkostonajatuksiaWebropol verkkokyselynä.kysely lähetettiin vuoden 2015 toukokuussa 228 toimijalle, joista reilu kol mannes eli noin 77 yritystä antoi kattavat vastauksensa määräaikaan mennessä. Selvityksen runkomuodostuuhaastatteluista(luku2),kyselystä(luku3)sekänäidenpohjaltatuotetusta meriteollisuuden alihankkijayritysten listasta. Lista yrityksistä toimialaluokittain on listattuna selvityksenluvussa5,luvun4yhteenvedonjälkeen. TarveselvitykseentekemiseennousiesilleMeriklusterijalogistiikkayritystenosaamisenkehit täminen (MERILOGIS)hankkeessa, jossa vuosina toteutettiin toimialat ylittäviä maksuttomia koulutus ja verkottumistilaisuuksia Satakunnan ja VakkaSuomen meriklusteri sidonnaisillepienyrityksille.keskeinenpienyrityksiäyhdistävätarveolilaajentaaasiakaspohjaa jatilauskantaa;konkreettisenahaasteenaesitettiin kullekinsopivienyhteistyökumppaneiden

9 8 Vuorenmaa&Välimaa tunnistaminen ja löytäminen sekä siten meriteollisuuden alihankintaverkostoon osalliseksi pääseminen. Selvitys tuottaa kaivattua tietoa tarjoamalla kuvauksen meriklusteritoimialan verkostostajayrityskentästä.

10 Meriteollisuudenalihankintaverkostot HAASTATTELUJENTULOKSETMERITEOLLISUUDENVETURIYRITYSTENNÄKE MYKSIÄALIHANKINTAVERKOSTOSTA 2.1 Prosessienjaaikataulujenhallinnallakokonaistehokkuuteen Tässäalaluvussakäsitelläänyhdentoistahaastatellunmeriteollisuudenveturijapääalihankki jayrityksennäkemyksiämeriteollisuudentoimialanalihankkijajaverkostoyrityksiinkohdistu vista vaatimuksista ja vahvuuksista. Haastatellut yritykset olivat Aker Arctic Technology Oy, ArctechHelsinkiShipyard,LehtosenkonepajaOy,MeyerTurkuOy,PromecoGroupOy,Rauma MarineConstructionsOy(RMC),OyNITNavalInteriorTeamLtd,RollsRoyceOyAb,Steerprop Ltd,TechnipOffshoreFinlandOyjaUudenkaupunginTyöveneOy.Haasteltavattyöskentelivät pääosinostojahankintatehtävissä.vastauksiaonkäsiteltyosittainyrityskohtaisestisuoraan haastateltuunyritykseenviitaten.lisäksihaastateltujenyhtenäisetnäkemyksetonkoottualal lavallitsevaksikokonaiskuvaksi.perusteenakäsittelyynonyleisestivarsinyhtenäisetnäkemyk settoimialantarpeistajatoisaaltaajatusteneroavaisuudetjoissainerityisissäalihankkijoiden kannaltaolennaisissatoimintatavoissajavelvoitteissa.kaikkihaastatelluteiväthalunneetvas taustensaviittaavansuoraanomaanyritykseensä. Vastaajatolivatalihankkijoidenjaomienverkostoyritystensävaatimustensuhteenhuomatta vanyksimielisiä,mikänäkyykuvan2.1.taulukosta.alihankkijoiltaedellytettävienominaisuuk sien kärjessä olivat tasavahvoina kaikilla haastatelluilla aikataulujen pitävyys, luotettavuus, laatujaosaaminen.kyseisetominaisuudetovatyhtälaillatärkeätätelakkayrityksille,kuinniille laitteitajaosaprojektejatoimittavillepääalihankkijoillekin.vastaavastiaikatauluissapysymisen velvoite kohdistuu kaikkiin alihankkija ja verkostoyritysryhmiin pienemmistä materiaalin tai laitteidentoimittajistaisojenkokonaisuuksientoimituksiin.luottamuspohjautuuaikataulujen pysyvyyteen sekä rehellisyyteen ja avoimuuteen tuotannollisissa haasteissa ja mahdollisissa ongelmatapauksissa.luottamuksennähtiinmyöskytkeytyvänlaajemminalihankkijajaverkos toyrityksentoimintatapoihin,koskaluotettavuusjalaaturakentuvatvälillisestialihankkijayri tystentuotantoprosessienjaresurssienhallinnankautta.yhtenäesimerkkinäluotettavuudesta nostettiinalihankkijayrityksenomientuotantoprosessienasianmukainendokumentointi.laki sääteisistädokumenteistatilaajavastuulainmukaisetselvityksetovatkotimaisillaalihankkijoilla haastateltavienmukaanpääsääntöisestikunnossa. Laadulla haastateltavat tarkoittivat yleisesti alihankkijoiden kykyä suoriutua tarjotusta työstä veturiyritystenennakkovaatimustenmukaisesti.uusientoimijoidenkohdallalaatuajaluotet tavuutta kartoitetaan mm. aiempien asiakkuusreferenssien perusteella, mikä tarkoittaa että uskottavuudentueksiedellytetäänuseinreferenssejävastaavankohteenaikaisemmastatoteu tuksesta.osaamisentärkeydellähaastateltavatviittasivaterityisestiajanmukaiseentekniseen osaamiseenjaammattitaitoon. Kysyttäessäalihankkijoidensijainninmerkitystävastauksetnoudattivathaastateltavillasamaa yhtenäistälinjaa:sijaintitaipaikallisuuseioleensisijainenperustealihankintaverkostonluomi sessa,eikäniidenperusteellatehdävalintojatoimittajienvälillä.lähelläsijaitsevienalihankki joiden kanssa toimimisen nähtiin kuitenkin lisäävän joustavuutta ja toimintavarmuutta sekä

11 10 Vuorenmaa&Välimaa lyhentävänkuljetuksentoimitusaikaa,minkävuoksierityisestiuseimmatpääalihankkijatpyrki vät pitämään kriittisten toimittajien pientä luottotoimittajareserviä logistisesti lähellä omaa tuotantoa. Erityisryhmänä mainittiin tietyt materiaalintoimitukset, joissa sijainnilla on merki tystä, jotta toimitusaika on riittävän lyhyt ja rahti ja logistiikkakustannukset alhaisemmat. Tämä koskee logistisin perustein varsinkin raskaita ja isoja komponentteja sekä telakoiden esivalmisteita.joustavuudenperusteillaerityisestitelakoidenpääalihankkijatnäkevätpaikalli suudella ja kotimaisuudella arvoa, vaikkakin toimittajavalinnan perusteena on lopulta koko naiskustannuksiltaan edullisin ratkaisu. Vähiten merkityksellistä alihankkijoiden sijainti oli perinteisilletelakkayrityksille,erityisestipääkaupunkiseudulla,jonneyhteydetkokosuomesta ovathyvät. Allaonkoostekaikkienhaastateltujenveturiyritystenjapääalihankkijoidenvastauksistakysyt täessä alihankkijoilta vaadittuja ominaisuuksia. Eniten painotusta saaneet on tummennettu. Muista ominaisuuksista lakisääteisyyden vuoksi poikkeava tilaajavastuulain mukaiset doku mentitkohtaonjätettyvaaleaksi. kansainvälistymishalukkuus/kansainvälisyys alihankkijanlogistinenosaaminen taloudellinenosaaminen,vakavaraisuus tarpeellisetsertifioinnit(esim.cemerkintä) kehityshalukkuus riittäväkapasiteetti joustavuus yhteistyökyky turvallisuusasioidenhuomioiminen tilaajavastuulainmukaisetdokumentit osaaminen laatu,eiedellytälaadunhallintajärjestelmää luotettavuus aikataulujenpitävyys 2,27 2,91 3,64 3,73 3,91 4,18 4,27 4,45 4,45 4,45 4,73 4,73 4,82 4,82 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 Kuva2.1.Mitäalihankkijoiltavaaditaan?Annettuinaarviointiasteikkonaoli51:Erittäintärkeä(5),Tär keä(4),melkotärkeä(3),eikovintärkeä(2)jaeilainkaantärkeä(1).pylväidenpäässäolevatdesimaali luvutkuvaavatominaisuudensaamaakokonaiskeskiarvoa(n=11). Yksittäisiä hajaääniä alihankkijoilta edellytettävien ominaisuuksien joukossa keräsi lähinnä näkemys kehittämishalukkuudesta. Monille haastatelluille yhteistyön jatkuvuuden kannalta alihankkijayrityksen toiminnan jatkuva kehittäminen on perusedellytys. Toisaalta löytyi yksit täisiä vastaajia, jotka totesivat, ettei kehittämishalukkuudella ole merkitystä veturiyrityksen toiminnalle ja että alihankkijoiden nykyinen toiminnan ja osaamisen taso riittää jo sinällään tuottamaanveturillelaadukkaitatuotteita.samatvastaajateivätmyöskäännähneetalihankki

12 Meriteollisuudenalihankintaverkostot joidenkansainvälistymistäveturiyrityksennäkökulmastasuurenatavoitteena.kansainvälisty mishalukkuus ja kansainvälisyys jäivätkin vaaditusta ominaisuuksista selvästi vähäisimmälle painotukselle.tärkeänäsensijaannähtiinkykykommunikoidajatyöskennelläkansainvälisten telakkayritystenjaoffshoreteollisuudenasiakkaidenjaheidänvaatimustenkanssa. Varsin yhtenäisten näkemysten joukosta suurinta hajontaa vastausten kesken saivat ainoas taantarpeellisetsertifioinnit(esim.cemerkintä),taloudellinenosaaminenjaalihankkijanlo gistinenosaaminen,joistajälkimmäisentulkintaarajoittaavastaajienerilaisetlähestymistavat ja logistiikkakäsitteen määrittely. Yleisesti voidaan todeta, logistiikkakustannusten varsinkin raskaidenmateriaalitoimitustentakiaolevanalalletyypillisiä.isojenlohkojalaitetoimittajien läheisyysonlogistisestietu,mutteitoiminnanvälttämättömyys.esimerkiksikonepajoillevali monläheisyydestäonetua.sensijaanalihankkijoidensisäisenlogistiikankehittäminentuotan toprosessienhallinnanjaohjauksenkauttanähdäänetunakokoalalle.sisäisenlogistiikanhal linta näyttäytyy laatuna ja luotettavuutena. Kaikki haastateltavat pitivät pienten toimijoiden ongelmana prosessi ja järjestelmäosaamisen heikkoutta. Vaatimuksena ei ole yksittäisten järjestelmienhallintataihyödyntäminen,vaanyleistäns.järjestelmänkauttatoimimista,jotta pienyritysvoiseuratamitatajaennakoidamahdollisimmanajantasaisestiomaakapasiteetti aansekädokumentoidatuotantoprosessinsavaiheitatarvittaessaedelleenasiakkailleen. Aikataulutuksenjalaadunrinnallahaastateltavienuseintoistamakäsiteolikokonaistehokkuus. Kilpaillullalaivanrakennusalallakustannusjakokonaistehokkuusonratkaisevimpiamenestyk senavaimia.kustannustehokkuustarkoittaaprojektiluonteisessatoiminnassaenemmänkuin osiensa summaa; se ei edellytä halvinta tarjousta tai toimittajayrityksen suurta kokoa, vaan luotettavaasekäammattitaitoisestituotettuajahinnoiteltuatoimitusta.myöspienilläyrityksil lätainiidenyhteenliittymilläonmahdollisuusonnistua.yritysyhteenliittymienosaltaveturiyri tyksetvaativatyksittäistäselkeäävastuunottajaaryhmittymänsisältä. Merkittävääonmyöstyönjaosaprojektinhinta.Useimmathaastatellutmainitsivaterikseen hinnan tärkeäksi alihankkijoiden ominaisuudeksi. Vastaavasti hinnoitteluosaaminen koettiin keskusteluissaalihankkijoidenpuutteenajaselkeänäkehittämiskohteena.tämännäkemyksen jakoivatläheskaikkihaastatellutyritykset.haastatelluistayrityksistäperinteisetisottelakkayri tykset,sekä esim.tiiviisti niidenalihankkijanatoimivasisustuksiinerikoistunutprojektihallin tayrityskilpailuttavatprojektitarjouksetlähespoikkeuksetta,vaikkaheilläonmoniinalihankki joihinvakiintuneetjapitkäaikaisetsuhteet.haastatellutkonepajayrityksetjapotkurivalmistajat suosivatmieluumminpitkiintoimitussopimuksiinperustuviakumppanuussuhteitasekämate riaalitoimituksissa,ettälaitealihankinnassa. Yhteisenäperusajatuksenahaastateltavillaoli,ettäalihankintamarkkinoillavoimenestyävain pysymällämuutoksissamukana.tällätarkoitetaanesim.teknisenautomatisoinninhallintaaja muuntautumiskykyä, jotka ovat keskeisiä toiminnan kehittämisessä ja asiakkaiden perässä pysymisessä. Automatisoitavaa erityisesti pienemmillä konepajoilla on vielä paljon; menetel mät muuttuvat ja alihankkijoiden on tarvetta seurata aikaa omien tuotantomenetelmiensä ajantasaistamisessa.

13 12 Vuorenmaa&Välimaa 2.2 Keskeisiäkehityskohteitalaatu,aikataulutusjakehityshalukkuus Alla olevaan kuvaan 2.2. on koostettuna haastateltujen veturiyritysten ja pääalihankkijoiden vastauksetkysymykseen:missäalihankkijoillaonkehitettävää?tulostenperusteellakotimaisil lealihankkijayrityksillekeskeisimmiksikehittämiskohteiksinousivatlaatu,aikataulujenpitävyys jakehityshalukkuus.annetunlistanulkopuolelta 1 tärkeäksialihankkijoidenjaverkostoyritysten kehittämiskohteeksi monet haastatellut nostivat hinnoittelu ja tarjouslaskentaosaamisen, sekäprojektijariskienhallintaosaamisen.puutteethinnoittelujatarjouslaskentaosaamisessa näyttäytyvät tarjousten ylihinnoitteluna tai esim. arviotuntityömäärien epärealistisina laskel mina. Veturiyritysten mukaan projekti ja kokoonpanoprosessien hallinta tulisi ulottua kokonaistoi mitustensekäverkostomaisenkokoonpanotuotannonkauttakokoalihankintaverkostoon,eikä ainoastaan varsinaisiin veturi ja pääalihankkijayrityksiin. Projektihallintaosaaminen välittyy lisäksivälillisestikehityskohteenaolevaanlaatuun.kehittämishalukkuuttajapanostustaomien tuotantoprosessienhallintaantoivottiinkinlisää.tämänsisäisenlogistiikanheikkoosaaminen näkyyhaastateltavienmukaanpientenyritystenaikatauluongelmina. Kehitettävääalihankkijoilla tilaajavastuulainmukaisetdokumentit yhteistyökyky tarpeellisetsertifioinnit(esim.cemerkintä) luotettavuus turvallisuusasioidenhuomioiminen kansainvälistymishalukkuus/kansainvälisyys taloudellinenosaaminen,vakavaraisuus joustavuus riittäväkapasiteetti osaaminen alihankkijanlogistinenosaaminen kehityshalukkuus aikataulujenpitävyys laatu,laadunhallintajärjestelmä 2,50 2,90 2,90 3,10 3,20 3,22 3,30 3,30 3,60 3,60 3,60 3,88 3,91 4,09 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 Kuva2.2.Missäalihankkijoillaonkehitettävää?Annettuinaarviointiasteikkonaoli51:Paljonkehitettä vää(5),kehitettävää(4),hiemankehitettävää(3),eijuurikaankehitettävää(2)jaeikehitettävää(1). Pylväidenpäässäolevatdesimaaliluvutkuvaavatominaisuudensaamaakokonaiskeskiarvoa(n=11). Turvallisuusnäkökohtiennähtiinolevanjaerityisestiyritystasollahyvinhuomioitunykypäivän meriteollisuusyrityksissä.monet veturiyritykset ja pääalihankkijat edellyttävät alihankkijoil taan turvallisuusasioiden huomioimista mikä näkyy turvallisuusohjeiden määrittelynä, ohjeis 1 Vastauskysymykseen Missäalihankkijoillaonkehitettävää?,kohta:jokumuu,mikä?

14 Meriteollisuudenalihankintaverkostot tuksinajaannettuinatyönturvallisuussuunnitelmina(tts).valitettavastiyksittäistentyönteki jöidenkohdallajärjestelmistäjaohjeistuksistahuolimattaannettujenohjeidennoudattamises sajaturvallisuusnäkökohtienkunnioittamisessaonsiltipaljonasennetasonkehitettävää.osa haastatelluistatoivoikinpanostustaerityisestityöntekijätasonkäytännöntoimintaan. Edelläkäsitellytalihankkijoihinkohdistuvathaasteetjakehitystarpeetsekäheiltäedellytettä vätominaisuudetovatyhtenäisiätoimittajaryhmistäriippumattamikätarkoittaamm.aikatau lujen pitävyyden ja laatuvaatimustarpeiden, samoin kuin osaamisen kohdistuvan yhtälailla koko kenttään runkotoimittajista koneistukseen ja sisustusvarusteluun. Ainoastaan talous osaamisessanähtiinerojatoimialojenvälillä,parhaitenalihankkijoidenkeskenpärjäsiväthaas tateltujenmukaansuunnittelutoimistot. 2.3 Yrityskohtaisetkäsittelyt Perinteisetmeriteollisuudentelakkayritykset: mm.meyerturkuoy Haastatellutkotimaisetisottelakkayrityksetovattoiminnassaankeskittyneeterityisestiristei lyalustentuotantoonjaarktiseenlaivanrakennukseen.keskeinenpiirrenäilläperinteiselläte lakkayhtiöillä on toimittajien projektikohtainen kilpailuttaminen, jolloin alihankintaverkosto muodostuuainatilannekohtaisestiyksittäisenprojektinkokonaistoteutuksenjatarpeenmu kaisesti. Isoimmilla telakkayhtiöillä ei pääsääntöisesti ole käytäntönä solmia vuosisopimuksia määrätyilleajanjaksoille,kutentoimivathaastatelluistapotkurivalmistajatjakonepajat.isojen toimitustenosaltatelakatpyytävätomanlopullisenkokonaistarjouksensatueksialihankkijoil taanmahdollisimmansitoviatarjouksiaetukäteen. Tarjouksenvoittajiksinouseekokoprojektinkannaltakokonaistaloudellisintoimittaja,mikäei välttämättätarkoitaedullisimmantarjouksentekijänsaavantilausta.yksittäistentoimittajien ja tarjousten hinta, toimitusehdot, uskottavuus ja joustavuus muodostavat projektikokonai suuden,jossakokonaiskustannustenkannaltaosatovatenemmänkuinsuoraviivainenyhteen laskunloppusumma.edullisimmanalihankkijantoimitavatvoivataiheuttaakustannuksiapro jektin muissa vaiheissa. Uudelleen kilpailutuksesta huolimatta erityisesti kokonaistoimittajat pysyvät usein samoina projekteista toiseen. Käytännössä telakat tekevätkin vahvasti partne riyhteistyötäilmanerillisiäpartnerisopimuksia. Hinnanohellatarkastelussaovaterityisestilaatujatoimitusaika,joillahaastatelluttelakkayri tyksetviittasivatalihankkijayrityksenuskottavaankykyynsuoriutuaannetustatyöstäjatoteut taa projektityö. Uskottavuuden tueksi edellytetään usein referenssejä vastaavan kohteen ai kaisemmasta toteutuksesta. Toimitusajassa keskeistä on pystyä pitämään annettu aikataulu niinettätyönlaatusäilyyhyvänä.kokonaisprojektienhallinnankannaltahaastatelluttelakat arvostavatmyösalihankkijoidenjoustavuuttatoimituksissa.

15 14 Vuorenmaa&Välimaa Molemmat telakkayhtiöt nostivat alihankkijoiden kehittämiskohteeksi tekniset vaatimukset täyttävänlaatutasonjaosaamisen.laadunmäärittelyssäkumpikaantoimijaeiedellytäauditoi tujalaatujärjestelmiä,mikäliyrityksen omaprojektinhallintajalaaduntarkkailumuutensisäi sestitoimivatjatakaavatammattitaitoisenlaadun.osaamisellaviitattiintoisaaltakehityksessä mukanapysymiseenjauudenosaamisenjatkuvaankartuttamiseenjatoisaaltaerityisestiaika tauluihinliittyenyritystenprojektijariskienhallintaosaamiseen,joihintoivottiinpienyrittäjiltä panoksia.yksinkertaisenriskianalyysintulisisisältäätoiminnalliset,taloudelliset,laadullisetja materiaalintoimitusriskit,sekäpohdinnanesim.yrityksenavainhenkilöriippuvaisuudesta. Laaduntarkkailunjalaadunylläpidonlisäksiisoimmattelakatnimesivätalihankkijoidenkehit tämiskohteeksivakavaraisuudensekätaloudellisenosaamisen,mikänäyttäytyymm.kassavir ran hallintana ja kykynä tuottaa kokonaiskustannuksiltaan realistisia tarjouslaskelmia. Mak suehtokäytäntö,jossaprojektitmaksetaanjälkikäteen,useinminimissään30päivänmaksuajal la,vaatiisuunnitelmallisuuttajaaiheuttavatymmärrettävästipaineitapksektorilla.telakkate ollisuuden veturiyrityksissä ei käytännölle nähdä olevan vaihtoehtoja, mikä alihankkijoiden tulisihuomioidaomissamaksujatuotantoprosesseissaan.huomionarvoisaaon,ettähaasta tellunpotkurilaitetoimittajanmukaanulkomaalaisillaalihankkijoillesamajälkikäteensuoritet tavamaksukäytäntöeioleongelma. Keskeisenäeronahaastateltujenperinteistentelakkayhtiöidenvälilläolinäkemysalihankkijoi den aikataulullisissa haasteissa. Lähes poikkeuksetta muilla keskeiseksi haasteeksi nostetut aikataulujenpysyvyysjatoimittajienylioptimistisetaikataulut,eivätnousseetkeskiöönarkti seenmeriteknologiaanerikoistuneentelakkayrityksenkohdalla.sensijaankolmentärkeimmän kehityskohteen listalle heillä mainittiin riittävä kapasiteetti, joustavuus ja kehityshalukkuus. Joustavuudellajakapasiteetinriittävyydelläviitattiintoimittajanresursseihinvastataveturiyri tyksenmuuttuviintarpeisiin.pkyrityksenaktiivinenkehityshalukkuustaasmahdollistaaosaa misen kasvattamisen. Samainen telakkayritys myös arvosti alihankkijoidensa omaa logistista osaamistakeskivertovastaajaaenemmän. Haastateltujen isojen telakkayritysten vastauksissa sijainti jäi muita veturiyrityksiä ja pääali hankkijoita laimeammalle merkitykselle, esim. pääkaupunkiseudulle kuljetukset koko maasta onnistuvatyleensäyhdessäpäivässä,mikävähentäätarvettapaikallistentoimittajienverkos toon.laitetoimittajiensijainnillaeikummallekaanisoimmalletelakalle,kuteneipääalihankki joilleyleisestikäänolemerkitystä. Molemmilla isoimmilla telakkayhtiöillä tavoitteena on saada alihankkijoilta mahdollisimman valmiitakokonaistoimituksia.vainkäytännönsyistä,muuntarjonnanpuuttuessahevastaanot tavat myös osatoimituksia. Kokonaistoimitusedellytyksistä huolimatta telakkayritykset eivät mielläalihankkijoidenkoollaprojektientoteuttamisenkannaltaolevanlähtökohtaisestimerki tystä. Kustannustehokkuus ohjaa toteutusta ja valittavia alihankkijayritysten valintaa, minkä vuoksipienetkinyrityksettaijopayritystenyhteenliittymätovatprojektikohtaisestimahdolli sia.isotoimittajaeioleainakustannustehokkuudenkannaltatoimivinratkaisu.käytännössä hankittavien kohteiden koon ja kokonaistoimitusvaatimusten takia, telakoiden alihankkijat ovatkuitenkinkooltaankeskimäärinyli30henkilönyrityksiä.kokonaistoimitusvaateenvuoksi

16 Meriteollisuudenalihankintaverkostot telakatkannustavatuusiaalihankkijoitakeskinäiseenyhteistyöhön.myöspienempienyritysten yhteenliittymät ovat kokonaistoimittajina mahdollisia, edellyttäen, että erityisesti vastuu ja sopimusoikeudellisista syistä sopimuspöytään löytyy yksi yhteenliittymää edustava toimija ja hankkeenvastuullinenvetäjä Painopisteverkostomaisessayhteistyössä:RaumaMarineConstructionsja UudenkaupunginTyöveneOy Muistatelakkayhtiöistäjahaastatelluistapääalihankkijoistaomallatoimintatavallaanpoikkea vaonraumamarineconstructions(rmc),jonkakokotuotannonydinonverkostoitunuttoi minta,jossaainoastaanaluksenperussuunnitteluunliittyväkonseptisuunnittelujaosaprojek tien valvonta tapahtuu puhtaasti yrityksen omin voimin. Muut toiminnot kokonaisrakennus projektissasuunnittelusta,runkoosiin,pintakäsittelyynjaaluksenkäyttöönottoonastionjaet tu omiksi osaalueiksi, joihin kuhunkin haetaan toteuttajiksi verkostoyritystä tai yrityksiä. Myös työnjohto on verkostoyrityksellä. Kullakin projektilla ja sen osilla on kuitenkin RMC:n valvojayhteyshenkilönä,jonkakanssatoteuttavayrityskäykahdenviikonväleintyömaapala verin projektin etenemisestä. Esimerkiksi aikataulupoikkeamissa halutaan toteuttavalta ver kostoyritykseltäitseltäänharkittuaratkaisua,mitenheaikovatkuroaannetunaikataulunkiin ni.koskarmc:nvalvojaeitoimityönjohtajana,laadunvalvontaperustuupääosinluottamuk seen.menettelyedellyttääsamallaalueellajasamassaprojektissatoimivienverkostoyritysten keskinäistätiivistäyhteistyötä. Lähtökohtana RMC:llä ovat urakkatyöperustaiset toimeksiannot. Sopimuksen ja tarpeen mu kaan voidaan myös päätyä tavoitetuntimalliin, jossa toimijalta edellytetään ennakkoon arvio työnedellyttämistätunneistajasenmukaisestatyönhinnasta.erityisestitavoitetuntihinnoit telussarmckokeeuseimmillaverkostoyrityksilläolevankehitettävää;realistisenjakilpailuky kyisentuntimääränarviointiosoittaaammattiosaamista.omantyömääränhallintajasenen nakointinähdäänpuutteena.useinesimerkiksiverkostoyrityksenarviotperustuvatvanhoihin toteutuksiin,eikäniissäosatahuomioidakäsilläolevanprojektinerillisvaatimuksia.myösasi anmukainen raportointi työn etenemisestä ja kokoprosessin jatkosta on usein puutteellista, riittävädokumentointionkuitenkinperusedellytysmm.lisätyövaatimuksille. HaastatteluajankohtanaRMC:nkokemuksetomistatoteutuneistaprojekteistajasitenverkos tomaisen toimintatavan käytännön toimivuudesta ja olivat vielä yrityksen nuoruuden takia ohuet.aiempaankokemukseenpohjatenhaastateltavanimesisiltihelpostikeskeisetverkos toyrityksiltä(kyselyssäalihankkijoilta)vaadittavatominaisuudet:1.ammattiosaaminen,2.ai kataulunhallintasisältäenprojektiosaamisen,3.kustannustehokkuusja4.työturvallisuus.rmc antoi työturvallisuudelle suuren painoarvo, mikä konkretisoituu mahdollisuutena korkeam paanurakkahintaan,mikäliverkostoyrityspystyyosoittamaanerityistäosaamistajapaneutu mista turvallisuusnäkökohdissa. Monien haastateltujen ajatukset yksilötason työturvallisuus haasteistanäkyivätmyösraumamarineconstructionsinarjessa.rmconhuomannutvalitet tavia puutteita työmaan järjestyssääntöjen noudattamisessa. Annettujen lupakäytäntöjen ja

17 16 Vuorenmaa&Välimaa turvallisuusohjeidennoudattaminenjääharmillisenuseintoteutumatta.ongelmatovatusein yksilöidenasenteissa,eivätohjeidenjatiedonpuutteessa. KutenmuuttelakkayrityksetmyösRMCpitääkokonaisuudenonnistumisenkannaltatärkeim pinä alihankkijaryhminä kone ja sähköasennusyrityksiä, joiden varassa on pitkälti aluksen käyttäytyminenlopullisissameriolosuhteissa.keskeinenkonkreettinenperustekyseistenver kostoyritystenmerkitykselleonse,ettämuuttoiminnotvoidaantestatajomaalla,muttaedel lisen puutteet huomataan vasta lopullisessa käytössä merellä. Toinen merkittävä vaje löytyy laivakoneasennustyön osaajista, joita on vähän. Koulutusta tuottaa Satakunnan ammattikor keakoulu(samk),muttakoulutettujenosaamisenylläpitovaihtelevissatyötilanteissaonhaas teellista. Kysyttäessä osallistuvatko verkostoyritykset päämiehen TKItoimintaan RMC vastasi muiden haastateltavientapaa,etteivarsinaistakehitysyhteistyötätehdä.perusteenaovatmm.kilpai lullisetnäkökohdat.kokemuksenmukaankehitysideoitakuitenkinnouseeesiinajoittainerityi sestiprojektienpäätöstilaisuuksissa,jossatoimijatesittelevätlistanprojektissaopituistaasiois tajakohdatuistaongelmista.rmchyödyntääsaatujatietojaomantoimintansaautomatisoin nin kehittämiseksi. Projektiosaamisen jahallinnan tasolla tehdään yhteistyötä jo nyt työra jauksistajatarkoituksenmukaisentyönjaostasopimiseksi. Rauma Marine Constructionsin kanssa samankaltaisen projektihallintoon ja laajenevasti ali hankintaanjaverkostoyritysyhteistyöhönperustuvanliiketoimintamallinjakaauudenkaupun gintyöveneoy.pienestäkoostahuolimattayritysonliiketoimintaalueellaantärkeätoimija, jokaonkeskittynytrakentamaanerityisestikokoluokaltaann.20100mprototyyppijaerikois aluksia(luotsit,yhteisalukset,laivastot,lossitjne.).yritykselletuoketteryyttähyväyhteistyö lähellä toimivien pitkäaikaisten alihankkijoiden kanssa sekä työalihankinnan hyödyntäminen kotimaistenvuokratyöyritystenkautta.uudenkaupungintyövenekutenmuutkintyöalihankin taakäyttäväthaastateltavatkehuivatulkolaistentyöntekijöidenosaamistajaahkeruutta Kaksoisroolinvaatimuksetkokonaisprosessissa:RollsRoyceOyAb,Steerprop LtdjaTechnipOffshoreFinlandOy Meriteollisuudenpotkurilaitteistojensuunnitteluun,myyntiinjavalmistukseenkeskittyneiden RollsRoyceOy:nAbjaSteerpropLtd:nsekämerenalaistaöljyjakaasukenttienetsintäjatuo tantokalustoavalmistavantechnipoffshorefinlandoy:nroolimeriteollisuudessaonkaksija koinen;hetoimivatitselaajanalihankkijaverkostontyöllistävänisäntänä,jaovatsamanaikai sestiitsepääalihankkijanaesim.laivanrakennuksentelakkayhtiöille.kaikkientoimintapohjau tuukokoonpanoprosessinhallintaan, mikäedellyttääalihankkijoiltaerityistäsitoutumistaso vittuihinaikatauluihin.tuotannossalöytyyrunsaastiyhteneväisyyksiätelakkayhtiöidenkanssa kutenmyösnäkemyksissäalihankkijoihinkohdistuneistatarpeista,jotkaovatlinjassamuiden haastateltujenkanssa:rollsroyceoyab,steerpropltdjatechnipoffshorefinlandoypitävät erittäintärkeänäaikataulujenpitävyyttä,laatuajaluotettavuutta.telakkayhtiöitäsuuremmas

18 Meriteollisuudenalihankintaverkostot sa arvossa he pitivät lisäksi vastausten perusteella turvallisuusasioiden huomioimista ja ali hankkijoiden joustavuutta. Erityisesti offshoreteollisuudessa turvallisuus ja laatustandardit ovattuotannossatelakkateollisuuttatarkemmanarvioinninkohteena.technipinosaltalaatu asioissa korostui esim. offshoreteollisuudelle luontainen laatujärjestelmien ja standardien pakollisuus:useinjotilaajansopimusvaatiisertifiointia(iso9001).toisaaltalaatujärjestelmäja auditointimainittiinerityisentärkeäksimyösrollsroycelläjasteerpropilla.sekärollsroycellä ettästeerpropillaonomaauditointitiimi,jokatarkistaajadokumentoisäännöllisestitoimitta jienkanssayhdessätoimitustenlaatua.steerproptoivooalihankkijoiltamyösitsenäistäoma valvontaa sisältäen omien laatutarkastusten dokumentointia ja poikkeamaarvioiden tekoa. Yleisemminkinhaastateltujenmeriteollisuudentoimijoidenkohdallatelakoistalaitetoimittajiin alihankkijoidenomatlaaduntarkkailunmekanismitjajärjestelmätilmanvirallisialaatujärjes telmiäkoettiinpääosinriittäviksi. Merkittäväerosuhteessalaivanrakennukseen,onpotkurijapropulsiolaitteisiinsekäoffshore kalustoonkeskittyvillähaastateltavillaterästyönsuuriosuustuotannosta,technipilläjopa90 prosenttiatuotannostaonteräsosiajavastaavastivarusteluntarveonvähäinen.sekätelakat ettätechniphyödyntävätteräksenkäsittelyssäjakokoamisessayritystenomienammattilais ten lisänä laajamittaisesti kotimaisten vuokratyövälittäjien kautta saatavaa työalihankintaa. Esimerkiksi Technip käyttää työalihankinnan kautta ensisijaisesti hitsaajia ja levyseppiä sekä sähkö ja putkitöiden osaajia, mutta myös erikoisrakenteiden toimittajia ja suunnittelu alihankintaa. Steerpropin erikoisuutena on koko tuotannon perustuminen puhtaasti alihankintaan: vain suunnittelu,työnjohtojalaitteidentestaushoidetaanomantalonsisällä,samoinkuinmarkki nointijahankintatoiminnat.verkostossaontarpeenmukaankotijaulkomaisiaalihankkijoita. Esimerkiksi osan laitetoimituksistaan yritys hajauttaa tarkoituksellisesti useille toimittajille varautuennäinalihankkijoidenkapasiteettivaihteluihinjavälttyäkseenliialliseltariippuvuudel ta.jopapientenkinosienhankintaontarpeenmukaaneriytettyeritoimittajille. TelakkayrityksistäpoiketenSteerpropeioletehnytliiketoiminnallistapäätöstäsiirtyäkokonais toimituksiin,eikänykyiselläänalihankkijoidenkoollanähdäolevanheillemerkitystä,jospien yrityssuoriutuutoimituksistasopimuksenmukaisesti.steerpropkutenrollsroycekinpyrkivät hyödyntämäänverkostossaansamojahyväksihavaittujatoimittajia.toimittajaverkostoonhae taantäydennystätarvittaessayrityksenkasvunmyötä.lähtökohtanaovatyhteistyöjapitkät suhteetvanhojenjaluotettaviksihavaittujenalihankkijoidenkanssa,esim.runkoosienosalta vaihdellaantoimittajialähinnäkapasiteettijaresurssipulantakia.mahdollisestiaikataulutai henkilöstöresurssipulantakiakaupastajäänyttoimittajaotetaanhuomioontaasuusientilaus ten kohdalla.steerpropperäänkuuluttaakinluottamuksellistarehellisyyttätilauskirjantäytön ja resurssitilanteen suhteen, jotta alihankkijasuhteessa vältytään tilauskirjan ylitäyttämisen aiheuttamiltaaikatauluviivästyksiltä. SekäTechnipettäSteerpropnäkivättärkeänälähitulevaisuudessahuomioitavanakehityksenä koneidenjalaitteidenkasvavankoon,mikävaatiialihankkijoiltavarautumistajainvestointeja. Suuretlaitteetedellyttävättuotannoltaisojafyysisiäpuitteitasisältäentilojenohellamm.ko

19 18 Vuorenmaa&Välimaa neet,trukit,nosturit,hehkutusuunit,hitsauspöydät.haasteenaoninvestointienhintajaisojen laitteidenjoustamattomuus.isotlaitteeteivättarvittaessasovellumuuttuvassakapasiteettiti lanteessa käytettäväksi pienten laitteistojen tuotantoon. Tämä vaati alihankkijoilta keskitty mistäomaanosaamiseensajanykyistäselkeämpääerikoistumista.erikoisosaamiseenkeskit tyminenrakentaakilpailukykyä.yksittäisettoimialat,joitaalihankkijaverkostoonmahtuulisää toimijoitakäsittäästeerpropillaerityisestihitsattujenjakoneistettujenrakenteidenjaniiden osientoimittajia. Haastatelluista RollsRoyce ei halunnut mainita erityistä alihankkijaryhmää, joka nousisi tuo tannossatoisiatärkeämmäksi.vaikkatoimitustenkokojaeuromäärätvaihtelevattoimittajit tain (valu, teräsrakenteet, koneistusosa, hydrauliikka, vaihteet, sähkö jne.), ovat laitteiston kokonaisuuden kannalta kaikki osat ovat yhtä merkittäviä. Isoin volyymi koostuu kuitenkin teräsrakenteista ja valutöistä. Toisaalta erityisen haastavaa voi olla yksittäisen erikoisosan saaminen, kuten mm. syvänmerenlaitteisiin soveltuva potkuriakselitiivisteen tai laatuvaati mukset omaava ohjaus ja sähköjärjestelmien tuottaja.haasteena koko toimitusketjulle on valmistuserienpienuus.lähesjokainenalusonyksilö.minimitapauksessavähintäänluokitus laitosvaihtuualuksittain,mikävääjäämättävaikuttaatuotannossakäytettäviinosiin.yleensä potkurilaitetoimituksissa RollsRoycen mukaan tehdään vain kaksi identtistä laitteistoa, eikä prosessissavoidahyödyntäälaajamittaisestisarjatuotantoa. RollsRoyce pyrkii uusissa sopimuksissa välttämään pieniä (alle 10 henkilön) mikroyrityksiä, koskayrityksenvaatimattuotantovolyymityhdistettynäaikatauluunonkoettumikroyrityksille haasteellisina.rollsroycekehuukuitenkinpientenyritystenkykyäneuvotellajatuottaajous tavuutta,samallakuinisojenyritystenkanssahaasteenavoiollayhtenäisensopimustekstinja muotoilun löytyminen. Toisaalta valitut omat luottoalihankkijat työllistävät välillisesti myös mikroyrityksiä,joidenkannattaahakeutuayhteistyöhönisoimpienpääalihankkijoidenkanssa. 2.4 Alihankkijajaverkostoyritystarpeetkonetilojenkokonaistoimittajistasuun nittelunerikoisosaajiin Keskeisimmäksi toimittajatarpeeksi kaikki haastatellut laivanrakennusta harjoittavat yritykset mainitsivaterityisestikonepuolenkokonaistoimittajat,joistaolemassaolevantarjonnanosalta on yleisesti pulaa. Tarpeena on koko konetilojen rakentamiseen erikoistuneita toimittajia. Myöskansipuolenkokonaistoimittajiatoivotaanlisää.Niinsanotuiksikriittisiksialihankkijoiksi, jota on saatavilla harvalukuisesti ja osaaminen on keskittynyt yksittäisiin käsiin, erityisesti MeyerTurkumainitsiperussuunnittelunalihankinnassakäytettäväterikoisosaajat,suunnitteli jat ja toisaalta sähkölaitteiden käyttöönottoon liittyvät ammattilaiset. Erikoistuminen nähtiin laajemminkinalihankkijayritystenmahdollisuutenapärjätäkilpailussa.erikoisosaamisenkehit täminen koskee koko toimijakenttää, myös pieniä konepajoja. Mm. suunnittelutoimeksian noissatarjoussidotaanuseinerikseennimettyynyksittäiseenasiantuntijaan,omanalansaspe sialistinammattitaitoon.samavaatimusonmyösarktistenrakenteidensuunnitteluunjame renkulkuun keskittyneellä Aker Arctic Technologyllä, joka edelleen hyödyntää alihankintaa

20 Meriteollisuudenalihankintaverkostot osana omaa suunnittelutyötään. Vaikka merenkulkualalle suuntautuneita suunnittelijoita on hyvintarjolla,niinerikoistumistajaerikoisosaamistakaivataan.erityisestiuusiatoimijoitaarki seenerikoissuunnitteluuntarvitaanlisää,koskaammattitaidonavovesialustensuunnittelussa ei nähdä tuovan suoraan osaamista arktisille alueille. Osa haastateltavista näki ongelmana suunnittelutoimistojenosaamisenkeskittymisenyksittäisillesuunnittelijoille,jolloinylikysyntä tilanteissa suunnittelu todellisuudessa joudutaan toteuttamaan muiden kun halutun erikois osaajanturvin.huomionarvoisaaon,ettäkaikkihaastatelluttelakkayrityksethyödyntävätrun saastityöjasuunnittelualihankkijoita.suunnittelutyöstäeioletetaminimihintaavaanhyväk syttävissäolevaakokonaistaloudellistahintaa,jossahintavastaasillätuotettavaalopputulosta. Hintaeisaakuitenkaanvaihdellaesim.alihankkijankuormitustilanteenperusteellavaanloppu tuloksenelisuunnittelutyönlaadunperusteella. Myösarktisenlaivanrakennuksenosaltakeskeiseksialihankkijaryhmäksinousivatkonevaruste luunliittyvätyritykset.toinentärkeätoimittajaryhmäolirunkotyöntekijät.arktiseenlaivan rakennukseenonhaastateltavanmukaantarvittaviatoimittajianykyiselläänsaatavillariittäväs ti.toisaaltatoivotaanlisäätoimittajia,joillateknisenosaamisenlisäksionitselläänmyöspro jektityöhönriittävääprojektijohtoosaamistajaymmärrystä.vaikkaalihankkijoidenkokonais toimitusosaaminenonparantunut,eitarjoajiaoleliikaa.kutentodettua,yleisvaateenaalan isojen telakoiden ja pääalihankkijoiden osalta on tarve saada omalta verkostoltaan valmiita kokonaistoimituksiakutenvalmiskonehuoneyksittäistenkomponenttienjalaitteidensijaan. Isoimmilla konepajoilla haastavimmat ostotarpeet ja alihankkijatoimittajat ovat esim. taotut osat(takeet)japintakäsittely.erityisestialallesoveltuvaanpintakäsittelyynonhyvintoimitta jia,muttanäidenhaasteenaonaikataulutusjaprosessinhallinta,mikäviivästyttäätoimituksia jasitenkokoprosessia.takeidenosaltataastoivotaanlisääkotimaisiatoimittajia,koskanykyi selläänjoudutaanturvautumaanmuuallaeuroopassatoimiviinyrityksiin.tulevaisuudenuhka kuvanakonepajoillajaesim.offshoreteollisuudenyrityksessänähtiinmyössoveltuvienteräs mittalevyjensaatavuus,mikälikotimainenraakaterästuotantossab:ntehtaillasiirtyyruotsiin. 2.5 Haastattelujenyhteenvetoaerikoistumistaomaanosaamiseen Haastateltujen meriteollisuuden veturi ja pääalihankkijayritysten näkemykset alihankkija ja verkostoyritystensäosaamisestajakokoalihankintaketjuunkohdistuvistavaatimuksistaolivat vastausten perusteella varsin yhteneväisiä. Keskeisiksi kysymyksiksi keskusteluissa nousivat kustannustehokkuusjalaatu,mitkälähespoikkeuksettanostettiinesiinkaikkienhaastatelta vienkesken.kilpailukykyjakustannustehokkuusnähtiinperusedellytyksenäkokokotimaiselle meriteollisuusklusterille,jottavaadittavakilpailukykypysyyyllä.alihankkijoidenkohdallame nestymisen avain löytyy keskittymisestä ja erikoisosaamisesta, joiden nähtiin luovan pienyri tyksillekilpailukykyäjakapasiteettiaselviytyäalalletyypillisistäsuhdannevaihteluista.arktinen laivanrakennus,risteilyalustenrakentaminenjaoffshoreteollisuusvaativatomiaerityisosaaji aanerityisestisuunnitteluun.

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

Pohjoiskarjalaisten pienten ja keskisuurten yritysten Venäjäyhteistyöpotentiaali

Pohjoiskarjalaisten pienten ja keskisuurten yritysten Venäjäyhteistyöpotentiaali SPATIA Raportteja 4/2008 Pohjoiskarjalaisten pienten ja keskisuurten yritysten Venäjäyhteistyöpotentiaali ja tukitarpeet Kristiina Korhonen Riitta Kosonen Tiinamari Sivonen Pasi Saukkonen Alue- ja kuntatutkimuskeskus

Lisätiedot

Organisaatioiden rekrytointikäytännöt

Organisaatioiden rekrytointikäytännöt Organisaatioiden rekrytointikäytännöt Kyselytulokset syksyltä 2009, yhteenveto Työterveyslaitos ja HENRY ry Kirsi Junnila ja Laura Honkaniemi 1.3.2010 Työterveyslaitos Helsinki Työterveyslaitos Topeliuksenkatu

Lisätiedot

Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla

Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla Pilvi Purmonen & Riitta Makkonen (toim.) Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke 1 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista 22. kesäkuuta 2011 SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista Selvitystyön loppuraportti SISÄLTÖ sivu KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUDEN SUURI KUVA 2 1 JOHDANTO 3 2 SELVITYSTYÖN

Lisätiedot

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta elive.fi - Verkottuvan liiketoiminnan sähköiset palvelut -kehittämishanke esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta Antti Tuomisto, Pasi Ojala, Esko Pesonen, Nina

Lisätiedot

SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA

SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA Raija Komppula Tommi Laukkanen Hanna-Kaisa Raninen Helen Reijonen Niko Suhonen Sasu Tuominen ESIPUHE Pohjoiskarjalaisten

Lisätiedot

Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö

Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö PEKKA OESCH Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö kehitys ja käytännöt Culture, Companies and Sponsorship Development and Practice TAITEEN KESKUSTOIMIKUNNAN JULKAISUJA N:O 25 Taiteen keskustoimikunta

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

Teollisen muotoilun toimialakartoitus

Teollisen muotoilun toimialakartoitus 2002 Teollisen muotoilun toimialakartoitus Muotoilun innovaatiokeskus Designium rakentuu kiinteälle yhteistyölle Taideteollisen korkeakoulun, Lapin yliopiston, Teknillisen korkeakoulun ja Helsingin kauppakorkeakoulun,

Lisätiedot

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien Tekesin katsaus 271/2010 Automaatio liiketoimintaprosessien tukena 10 Jean-Peter Ylén, Olli Ventä, Teemu Tommila, Jari Lappalainen, Juhani Hirvonen, Tommi Karhela, Matti Paljakka, Hannu Lehtinen, Juhani

Lisätiedot

Sähkö- ja elektroniikka-alan palvelujen kysynnän ja tarjonnan kohtaamisesta

Sähkö- ja elektroniikka-alan palvelujen kysynnän ja tarjonnan kohtaamisesta Sähkö- ja elektroniikka-alan palvelujen kysynnän ja tarjonnan kohtaamisesta Krista Laine, Heli Penttinen ja Anna Kotsalo-Mustonen LTT-Tutkimus Oy Teknologiakatsaus 94/2000 Helsinki 2000 Kilpailukykyä teknologiasta

Lisätiedot

LOGISTIIKKA-ALAN TYÖVOIMA- JA KOULUTUSTARPEET VAKKA-SUOMESSA, RAISIOSSA JA RAUMALLA

LOGISTIIKKA-ALAN TYÖVOIMA- JA KOULUTUSTARPEET VAKKA-SUOMESSA, RAISIOSSA JA RAUMALLA TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU B 168 2009 LOGISTIIKKA-ALAN TYÖVOIMA- JA KOULUTUSTARPEET

Lisätiedot

ORDER-PROJEKTIN ULKOINEN ARVIOINTI

ORDER-PROJEKTIN ULKOINEN ARVIOINTI 2012 Keimo Sillanpää, Tommi Ålander, Sirpa Korhonen & Jouni Ponnikas ORDER-PROJEKTIN ULKOINEN ARVIOINTI TK-Eval Arviointiraportti 29.8.2012 1 2 SISÄLTÖ 1 ORDER-PROJEKTI... 4 2 ARVIOINTITEHTÄVÄ... 5 2.1

Lisätiedot

METALLITEOLLISUUDEN OSAVALMISTUKSEN TUOTANTOTEKNOLOGIAT

METALLITEOLLISUUDEN OSAVALMISTUKSEN TUOTANTOTEKNOLOGIAT Tuotantotalouden osasto Tuotantotalouden erikoistyö METALLITEOLLISUUDEN OSAVALMISTUKSEN TUOTANTOTEKNOLOGIAT Tuotantostudioiden ja heidän avainyritystensä kone- ja laitekannan kartoitus ja vastaavuus sekä

Lisätiedot

Pirkanmaan ICT-alan ennakointiselvitys

Pirkanmaan ICT-alan ennakointiselvitys Pirkanmaa Pirkanmaan ICT-alan ennakointiselvitys Saija Ahlgren, Saku Airosmaa, Susanna Bairoh, Tero Lausala, Jean-David Muller 2/2010 Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 1

Lisätiedot

Meriteollisuuden globaali liiketoimintaympäristö ja suomalaisyritysten tulevaisuus Delfoi-tutkimus

Meriteollisuuden globaali liiketoimintaympäristö ja suomalaisyritysten tulevaisuus Delfoi-tutkimus Meriteollisuuden globaali liiketoimintaympäristö ja suomalaisyritysten tulevaisuus Delfoi-tutkimus Elisa Kallio ja Antti Saurama Turun kauppakorkeakoulu Turku School of Economics FI-20014 Turun yliopisto,

Lisätiedot

Venäjä-osaamisen luonne

Venäjä-osaamisen luonne W Olli-Matti Mikkola Katia Bloigu Päivi Karhunen Venäjä-osaamisen luonne ja merkitys kansainvälisissä suomalaisyrityksissä W-460 W-460 Olli-Matti Mikkola Katia Bloigu Päivi Karhunen Venäjä-osaamisen luonne

Lisätiedot

MERITEOLLISUUDEN OSAAMISTARVERAPORTTI. Osaamisen ennakointi meriteollisuudessa 2025 -hanke

MERITEOLLISUUDEN OSAAMISTARVERAPORTTI. Osaamisen ennakointi meriteollisuudessa 2025 -hanke MERITEOLLISUUDEN OSAAMISTARVERAPORTTI Osaamisen ennakointi meriteollisuudessa 2025 -hanke 1. Tiivistelmä...4 2. Johdanto...5 3. Ennakointiprosessista...6 4. Muutosvoimat...8 4.1. Globaalit muutosvoimat...9

Lisätiedot

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ Tutkimusraportti Syyskuu 2013 SISÄLLYS JOHDANTO 2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE 3 Data muokkaa organisaatioita 3 Tutkimuksen tavoite ja lähestymistapa 4 Keskeiset

Lisätiedot

Selvitys pienten verkkokauppojen logistiikkapalvelujen. - Case: Schenker Cargo Oy

Selvitys pienten verkkokauppojen logistiikkapalvelujen. - Case: Schenker Cargo Oy Selvitys pienten verkkokauppojen logistiikkapalvelujen tarpeista - Case: Schenker Cargo Oy Annala, Antti; Jokinen, Jesse Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara 2013 Leppävaara Selvitys pienten verkkokauppojen

Lisätiedot

SELVITYS SUOMALAISTEN BIO- JA LÄÄKEALAN YRITYSTEN KIINNOSTUKSESTA JA MAHDOLLISUUKSISTA TOIMIA VENÄJÄLLÄ

SELVITYS SUOMALAISTEN BIO- JA LÄÄKEALAN YRITYSTEN KIINNOSTUKSESTA JA MAHDOLLISUUKSISTA TOIMIA VENÄJÄLLÄ SELVITYS SUOMALAISTEN BIO- JA LÄÄKEALAN YRITYSTEN KIINNOSTUKSESTA JA MAHDOLLISUUKSISTA TOIMIA VENÄJÄLLÄ Finnmedi Oy Niko Lönn 6.5.2013 2 (15) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Suomalaisten yritysten kiinnostus

Lisätiedot

Pirkanmaan puutuotealan yritystoiminnan tuotantorakenne, kehittämistoiveet ja mahdollisuudet: yrityshaastattelun tulokset

Pirkanmaan puutuotealan yritystoiminnan tuotantorakenne, kehittämistoiveet ja mahdollisuudet: yrityshaastattelun tulokset ISBN 978-951-40-2502-0 (PDF) ISSN 1795-150X Pirkanmaan puutuotealan yritystoiminnan tuotantorakenne, kehittämistoiveet ja mahdollisuudet: yrityshaastattelun tulokset Heikki Korpunen, Thomas Rimmler, Jori

Lisätiedot

Yhteistyöllä Isomman Kumppaniksi -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä?

Yhteistyöllä Isomman Kumppaniksi -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? Yhteistyöllä Isomman Kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on

Lisätiedot

Raportti osaamistarpeista ja rekrytoinnin haasteista Lapin kaivoksilla

Raportti osaamistarpeista ja rekrytoinnin haasteista Lapin kaivoksilla Raportteja 23 2013 Raportti osaamistarpeista ja rekrytoinnin haasteista Lapin kaivoksilla Tunturiosaaja-hanke 2013 PETRA PUDAS (TOIM.) HEINO VASARA TIINA RISSANEN TUOMAS PUSSILA MIRVA JUNTTI Raportti

Lisätiedot

Liisa Kytölä, Keimo Sillanpää, Tommi Ålander ja Valo Ruottinen ETELÄ-SAVON MAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN 2007-2013 ARVIOINTI SELVITYKSIÄ

Liisa Kytölä, Keimo Sillanpää, Tommi Ålander ja Valo Ruottinen ETELÄ-SAVON MAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN 2007-2013 ARVIOINTI SELVITYKSIÄ SELVITYKSIÄ: 46 Liisa Kytölä, Keimo Sillanpää, Tommi Ålander ja Valo Ruottinen ETELÄ-SAVON MAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN 2007-2013 ARVIOINTI SELVITYKSIÄ RESEARCH PAPERS 1 Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

ASUIN- JA ELINYMPÄRISTÖN LAATU JA KAUPUNKISEUTUJEN KILPAILUKYKY

ASUIN- JA ELINYMPÄRISTÖN LAATU JA KAUPUNKISEUTUJEN KILPAILUKYKY ASUIN- JA ELINYMPÄRISTÖN LAATU JA KAUPUNKISEUTUJEN KILPAILUKYKY Osaajien preferenssit ja tyytyväisyys Helsingin, Tampereen, Turun, Jyväskylän, Porin ja Seinäjoen seuduilla Tampereen yliopisto Alueellisen

Lisätiedot

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut 2010 Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja 1 Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut Tavoitteena menestyvä

Lisätiedot

Venealan työvoima- ja koulutustarveselvitys 2011. Loppuraportti 28.10.2011. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja

Venealan työvoima- ja koulutustarveselvitys 2011. Loppuraportti 28.10.2011. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja Venealan työvoima- ja koulutustarveselvitys 2011 Loppuraportti 28.10.2011 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja 10/2011 Venealan työvoima- ja koulutustarveselvitys 2011

Lisätiedot

Ruplaraha, venäläiset investoijina Suomen metsäsektorilla

Ruplaraha, venäläiset investoijina Suomen metsäsektorilla Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 8/2015 Ruplaraha, venäläiset investoijina Suomen metsäsektorilla Ilkka Pirhonen, Timo Leinonen, Timo Karjalainen Ruplaraha, venäläiset investoijina Suomen metsäsektorilla

Lisätiedot