MERITEOLLISUUDEN ALIHANKINTAVERKOSTOT 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MERITEOLLISUUDEN ALIHANKINTAVERKOSTOT 2015"

Transkriptio

1 MERENKULKUALAN KOULUTUS JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA TURUN YLIOPISTON BRAHEA KESKUS PUBLICATIONS OF THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES BRAHEA CENTRE AT THE UNIVERSITY OF TURKU B MERITEOLLISUUDEN ALIHANKINTAVERKOSTOT 2015 Johanna Vuorenmaa Talvikki Välimaa

2 MERENKULKUALANKOULUTUSJATUTKIMUSKESKUKSENJULKAISUJA TURUNYLIOPISTONBRAHEAKESKUS PUBLIKATIONERAVSJÖFARTSBRANSCHENSUTBILDNINGSOCH FORSKNINGSCENTRAL BRAHEACENTRUMVIDÅBOUNIVERSITET PUBLICATIONSOFTHECENTREFORMARITIMESTUDIES BRAHEACENTREATTHEUNIVERSITYOFTURKU B MERITEOLLISUUDEN ALIHANKINTAVERKOSTOT2015 JohannaVuorenmaa TalvikkiVälimaa Turku2015

3 JULKAISIJA/PUBLISHER: TurunyliopistonBraheakeskus/BraheaCentreattheUniversityofTurku MERENKULKUALANKOULUTUSJATUTKIMUSKESKUS CENTREFORMARITIMESTUDIES Käyntiosoite/Visitingaddress: ICTtalo,Joukahaisenkatu35B,6.krs,Turku Postiosoite/Postaladdress: FI20014TURUNYLIOPISTO Puh./Tel.+358(0) PainosalamaOy Turku2015 ISBN (Painettu) ISBN (Verkkojulkaisu) ISSN (Painettu) ISSN (Verkkojulkaisu)

4 ESIPUHE MeriteollisuusonkokoSuomellejaerityisestiSatakunnallejaVarsinaisSuomelletärkeäteolli suudenala.alallaonkoettusuuriamuutoksiaviimevuosienaikana,varsinkinraumalla.tilan teetovatvaihdelleetsyvästäpettymyksestäorastavaantulevaisuudenuskoonjaparantuneisiin työllisyys ja tilausnäkymiin. STX:n Rauman telakan loppuminen oli Satakunnalle kova isku, muttaturuntelakanomistajanvaihdoksenmyötätulleetlukuisatuudettilaukset,uudentelak kayhtiön Rauma Marine Constructionsin perustaminen sekä entisen telakkaalueen, raskaan teollisuuden teollisuuspuisto Seaside Industry Park Rauman kehittyminen ja elpyminen ovat luoneetalalleuuttapositiivistahenkeä.alanmonitahoisuudestajasuuristavaihteluistakertoo se,ettätätäkirjoitettaessaajankohtaisimpanaalanuutisenaovatpitkäänerittäinhyvinmenes tyneen RollsRoycen käynnistämät ytneuvottelut, jotka eivät selvitystä tehdessä vielä olleet alantoimijoidentiedossa. Meriteollisuus on pitkälti verkostoitunutta toimintaa. Alan veturiyritysten saamat tilaukset vaikuttavatsuoraanjavälillisestilukuistenpääalihankkijoidenkauttakokoalihankintaverkos toon.verkostokoostuuisoistakansainvälisistätoimijoistaainapieniinyhdenmiehenyrityksiin asti.tässäselvityksessäpyritäänluomaankokonaiskatsausmeriteollisuudentoimijoista.selvi tyssisältääkattavanlistanalallatoimivistayrityksistäsekäkuvauksenmeriteollisuudenalihan kintaverkostoonkohdistuvistaodotuksistajavaatimuksista. Haluammekiittääkaikkiaselvitykseenosallistujia:niinhaastatteluunosallistuneitakuinkyse lyynvastanneita.toivomme,ettäselvitysomaltaosaltaanedesauttaauusienverkostojen,kon taktienjatilaustenluomistajaauttaayrittäjiähahmottamaanmeriteollisuudenyrityskenttääja alallatoimivienveturiyritystentoimintamalleja. SelvitysontoteutettuosanaMeriklusterijalogistiikkayritystenosaamisenkehittäminen(ME RILOGIS)hanketta,jonkarahoituksestavastaavatSatakuntaliitonkauttamyönnettyEU:nLän sisuomeneakraluekehitysrahastojaraumankaupunki. Raumalla TalvikkiVälimaajaJohannaVuorenmaa TurunyliopistonBraheakeskuksenMerenkulkualankoulutusjatutkimuskeskus

5 TIIVISTELMÄ Meriteollisuudenalihankkijoiltaedellytettävienominaisuuksienkärjessäovataikataulujen pi tävyys,luotettavuus,laatujaosaaminen.samatasiatnousivatselvityksessäesillekertatoisen sajälkeenkysyttäessäpaitsialihankkijoilletärkeitäominaisuuksiamyöstärkeimpiäkehittämi senkohteitajaalihankkijanvaihtumiseenjohtaneitasyitä.myöskustannusjakokonaistehok kuus ovat voimakkaasti kilpaillulla laivanrakennusalalla erittäin tärkeää. Kustannustehokkuus tarkoittaaprojektiluonteisessatoiminnassaenemmänkuinosiensasummaa;puhdashintaei itsessään ratkaise alihankintapäätöksiä, vaan hintaan liitetty kilpailukyky ja hyvä hinta laatusuhdeovattärkeämmässäasemassa.erilaisetalihankkijoiltaedellytettävätominaisuudet liittyvätjalimittyvättiiviistitoisiinsa.tiivistetystivoidaantodeta,ettäprosessinhallinta:tuo tannonsekäkustannustenhallinta,aikataulutus,verkostojenjainformaationhallintakorostu vattoimittaessaosanaalihankintaverkostoa. Yksittäistenyritystenalihankkijaksieteneminenonuseimmitenmoniportaisenprosessintaka na.yhteydenottojaomaaktiivinenpalvelujenjatuotteidenesittelytaitarjouskilpailuunosal listuminentoimivatensimmäisenäaskeleenauudenyrityksenalihankintaverkostoonetenemi sessä.yhteydenotonlisäksionkuitenkintäytettäväpäämiehenedellyttämätmuutvaatimuk set.useinosaaminenpitäätodentaareferensseillä,suosituksillajaauditoinneilla. Nykyisiäjatulevaisuudentoimittajatarpeitakartoitettaessaesillenousivaterityisestikonepuo len kokonaistoimittajat, sekä perussuunnittelun alihankinnassa käytettävät erikoisosaajat, suunnittelijat ja toisaalta sähkölaitteiden käyttöönottoon liittyvät ammattilaiset. Vaikka me renkulkualalle suuntautuneita suunnittelijoita on hyvin tarjolla, niin erikoistumista ja erikois osaamista kaivataan esimerkiksi arktiseen laivanrakennukseen, risteilyalusten rakentamiseen ja offshoreteollisuuteen.teräsrakenteet, levyseppätyöt ja koneistus nousivat suurimpana teemanaesilletoimijaryhmistä,joitakatsottiintarvittavanlisää.myöslvijasähkötyöt,asen nustyötsekäsisustukseenjakalustukseenliittyvätyrityksetovatkysyttyjä. Useimmatyrityksetkokivatpienet(10 50henkilöä)jamikroyritykset(alle10henkilöä)var teenotettavinayhteistyökumppaneina.pienetyrityksetkoettiinuseamminisoayritystäjousta vammaksireagoimaansuunnitelmienäkillisiinmuutoksiin,muttatoisaaltaniidenhaasteenaon kapasiteetinrajallisuus.myöspienyritystenyhteenliittymiinsuhtauduttiinvarovaisenoptimis tisesti,tosinedellytyksenäonsaadaliittymältäyksiyhteinensopimuskumppanijavastuutaho sopimusneuvotteluihin. Lähelläsijaitsevienalihankkijoidenkanssatoimimisennähtiinlisäävänjoustavuuttajatoimin tavarmuuttasekähelpottavanyhteistyötä.läheinensijaintimyöslyhentääkuljetustentoimi tusaikaasekäpienentäärahtikustannuksia.sijaintitaipaikallisuuseikuitenkaanoleensisijai nenperustealihankintaverkostonluomisessa,eikäniidenperusteellatehdävalintojatoimitta jienvälillä. Selvityssisältäälistauksenmeriteollisuudessatoimivistayrityksistä.

6 SISÄLLYSLUETTELO 1 SELVITYKSENTAUSTAJALÄHTÖKOHDAT HAASTATTELUJENTULOKSETMERITEOLLISUUDENVETURIYRITYSTEN NÄKEMYKSIÄALIHANKINTAVERKOSTOSTA Prosessienjaaikataulujenhallinnallakokonaistehokkuuteen Keskeisiäkehityskohteitalaatu,aikataulutusjakehityshalukkuus Yrityskohtaisetkäsittelyt Perinteisetmeriteollisuudentelakkayritykset:mm.MeyerTurkuOy Painopisteverkostomaisessayhteistyössä:RaumaMarineConstructionsja UudenkaupunginTyöveneOy Kaksoisroolinvaatimuksetkokonaisprosessissa:RollsRoyceOyAb, SteerpropLtdjaTechnipOffshoreFinlandOy Alihankkijajaverkostoyritystarpeetkonetilojenkokonaistoimittajista suunnittelunerikoisosaajiin Haastattelujenyhteenvetoaerikoistumistaomaanosaamiseen KYSELYNTULOKSET Kyselyynvastanneetyritykset Mitäalihankkijaltavaaditaan? Alihankkijoidenkehityskohteet Aikataulumyöhästymisetjaniihinpuuttuminen Laatuongelmatjaniihinpuuttuminen...30 Mihinpanostaajatkossa? Sijainninmerkitys Yrityksenkoonmerkitys Alihankkijaksieteneminenjaalihankkijanvaihtumisensyyt Alihankintatarpeettulevaisuudessa YHTEENVETO MERITEOLLISUUDENALIHANKKIJAYRITYKSET...42 LÄHTEET LIITE

7

8 Meriteollisuudenalihankintaverkostot SELVITYKSENTAUSTAJALÄHTÖKOHDAT Selvityksessä kartoitetaan Satakunnalle merkittävien meriteollisuuden veturiyritysten tämän hetkistä alihankkijaverkostoa ja kuvataan kyseisten yritysten näkemyksiä alihankintaverkos toonkohdistuvistaodotuksistajavaatimuksista.kokonaisuutenaselvitysonkuvausmeriklus teritoimialannykyisestäyrityskentästä,jottapienyrittäjilläonmahdollisuussuhteuttaajapai kallistaaomanyrityksensäjasentuottamientuotteidentaipalveluidenkysyntäalanpäähank kijayritystentarpeisiin.selvitysantaavastauksiakysymyksiin:mitäyrityksiätoimiisatakunnalle merkittävienmeriklusteriyritystenalihankkijoina,missäko.yrityksettoimivat,miltätoimialoil ta ne tarvitsevat lisää yrityksiä alihankkijaverkostoonsa? Lisäksi kartoitettiin veturiyritysten suhtautumista pienyritysyhteenliittymiin ja mikroyrityksiin (alle 10 työntekijän yritys) osana suurta kokonaisprojektia sekä listataan kontaktihenkilöt, joihin pienyritykset voivat ensisijai sestiollayhteydessäuusiayhteistyöyrityksiäkartoittaessaan. Uusille toimialoille ja asiakaskunnan laajentamiseen tähtäävien yrittäjille selvitys tarjoaa tar peellistatietoa,jonkaavullayritysvoijäsentääjasuunnataomaayritysjamarkkinointitoimin taansa.tavoitteenaonantaatyökalujayritystenuusasiakashankinnankohdentamiseen,jotta pienyrittäjienrajallisetaikajatalousresurssitonmahdollistahyödyntäätehokkaasti.selvitys helpottaa erityisesti pienyritysten päätöksentekoa ja toimintaa luotaamalla meriteollisuuden alihankkijaverkostojajaantamallayrittäjillenäkemyksiäsiitä,missäomaatoimintaavoikehit tääjaparantaajamihinomanliiketoiminnankannaltaolennaisiinuusiinyrityksiinkannattaa ottaayhteyttä. Selvityksentiedonkeruutoteutettiinkeväällä2015meriteollisuudenveturiyrityksiinjamuuta miinalueellavaikuttaviinpääalihankkijoihinkohdistettuinahaastatteluina.haastateltavatyri tykset olivat Aker Arctic Technology Oy, Arctech Helsinki Shipyard, Lehtosen Konepaja Oy, MeyerTurkuOy,Oy,PromecoGroupOy,RaumaMarineConstructions(RMC),OyNITNaval InteriorTeamLtd,RollsRoyceOyAb,SteerpropLtd,TechnipOffshoreFinlandOyjaUuden kaupungin Työvene Oy. Lähes kaikki haastatellut yritykset sallivat haastatteluissa esiin nous seiden toimitapojensa ja näkemyksensä vapaan käsittelyn. Kyseisiin yrityksiin viitataan selvi tyksessäpaikoitellensuoraanyritystenomillanimillä. HaastattelujenjälkeenkartoitettiinlaajemminkokoalihankintaverkostonajatuksiaWebropol verkkokyselynä.kysely lähetettiin vuoden 2015 toukokuussa 228 toimijalle, joista reilu kol mannes eli noin 77 yritystä antoi kattavat vastauksensa määräaikaan mennessä. Selvityksen runkomuodostuuhaastatteluista(luku2),kyselystä(luku3)sekänäidenpohjaltatuotetusta meriteollisuuden alihankkijayritysten listasta. Lista yrityksistä toimialaluokittain on listattuna selvityksenluvussa5,luvun4yhteenvedonjälkeen. TarveselvitykseentekemiseennousiesilleMeriklusterijalogistiikkayritystenosaamisenkehit täminen (MERILOGIS)hankkeessa, jossa vuosina toteutettiin toimialat ylittäviä maksuttomia koulutus ja verkottumistilaisuuksia Satakunnan ja VakkaSuomen meriklusteri sidonnaisillepienyrityksille.keskeinenpienyrityksiäyhdistävätarveolilaajentaaasiakaspohjaa jatilauskantaa;konkreettisenahaasteenaesitettiin kullekinsopivienyhteistyökumppaneiden

9 8 Vuorenmaa&Välimaa tunnistaminen ja löytäminen sekä siten meriteollisuuden alihankintaverkostoon osalliseksi pääseminen. Selvitys tuottaa kaivattua tietoa tarjoamalla kuvauksen meriklusteritoimialan verkostostajayrityskentästä.

10 Meriteollisuudenalihankintaverkostot HAASTATTELUJENTULOKSETMERITEOLLISUUDENVETURIYRITYSTENNÄKE MYKSIÄALIHANKINTAVERKOSTOSTA 2.1 Prosessienjaaikataulujenhallinnallakokonaistehokkuuteen Tässäalaluvussakäsitelläänyhdentoistahaastatellunmeriteollisuudenveturijapääalihankki jayrityksennäkemyksiämeriteollisuudentoimialanalihankkijajaverkostoyrityksiinkohdistu vista vaatimuksista ja vahvuuksista. Haastatellut yritykset olivat Aker Arctic Technology Oy, ArctechHelsinkiShipyard,LehtosenkonepajaOy,MeyerTurkuOy,PromecoGroupOy,Rauma MarineConstructionsOy(RMC),OyNITNavalInteriorTeamLtd,RollsRoyceOyAb,Steerprop Ltd,TechnipOffshoreFinlandOyjaUudenkaupunginTyöveneOy.Haasteltavattyöskentelivät pääosinostojahankintatehtävissä.vastauksiaonkäsiteltyosittainyrityskohtaisestisuoraan haastateltuunyritykseenviitaten.lisäksihaastateltujenyhtenäisetnäkemyksetonkoottualal lavallitsevaksikokonaiskuvaksi.perusteenakäsittelyynonyleisestivarsinyhtenäisetnäkemyk settoimialantarpeistajatoisaaltaajatusteneroavaisuudetjoissainerityisissäalihankkijoiden kannaltaolennaisissatoimintatavoissajavelvoitteissa.kaikkihaastatelluteiväthalunneetvas taustensaviittaavansuoraanomaanyritykseensä. Vastaajatolivatalihankkijoidenjaomienverkostoyritystensävaatimustensuhteenhuomatta vanyksimielisiä,mikänäkyykuvan2.1.taulukosta.alihankkijoiltaedellytettävienominaisuuk sien kärjessä olivat tasavahvoina kaikilla haastatelluilla aikataulujen pitävyys, luotettavuus, laatujaosaaminen.kyseisetominaisuudetovatyhtälaillatärkeätätelakkayrityksille,kuinniille laitteitajaosaprojektejatoimittavillepääalihankkijoillekin.vastaavastiaikatauluissapysymisen velvoite kohdistuu kaikkiin alihankkija ja verkostoyritysryhmiin pienemmistä materiaalin tai laitteidentoimittajistaisojenkokonaisuuksientoimituksiin.luottamuspohjautuuaikataulujen pysyvyyteen sekä rehellisyyteen ja avoimuuteen tuotannollisissa haasteissa ja mahdollisissa ongelmatapauksissa.luottamuksennähtiinmyöskytkeytyvänlaajemminalihankkijajaverkos toyrityksentoimintatapoihin,koskaluotettavuusjalaaturakentuvatvälillisestialihankkijayri tystentuotantoprosessienjaresurssienhallinnankautta.yhtenäesimerkkinäluotettavuudesta nostettiinalihankkijayrityksenomientuotantoprosessienasianmukainendokumentointi.laki sääteisistädokumenteistatilaajavastuulainmukaisetselvityksetovatkotimaisillaalihankkijoilla haastateltavienmukaanpääsääntöisestikunnossa. Laadulla haastateltavat tarkoittivat yleisesti alihankkijoiden kykyä suoriutua tarjotusta työstä veturiyritystenennakkovaatimustenmukaisesti.uusientoimijoidenkohdallalaatuajaluotet tavuutta kartoitetaan mm. aiempien asiakkuusreferenssien perusteella, mikä tarkoittaa että uskottavuudentueksiedellytetäänuseinreferenssejävastaavankohteenaikaisemmastatoteu tuksesta.osaamisentärkeydellähaastateltavatviittasivaterityisestiajanmukaiseentekniseen osaamiseenjaammattitaitoon. Kysyttäessäalihankkijoidensijainninmerkitystävastauksetnoudattivathaastateltavillasamaa yhtenäistälinjaa:sijaintitaipaikallisuuseioleensisijainenperustealihankintaverkostonluomi sessa,eikäniidenperusteellatehdävalintojatoimittajienvälillä.lähelläsijaitsevienalihankki joiden kanssa toimimisen nähtiin kuitenkin lisäävän joustavuutta ja toimintavarmuutta sekä

11 10 Vuorenmaa&Välimaa lyhentävänkuljetuksentoimitusaikaa,minkävuoksierityisestiuseimmatpääalihankkijatpyrki vät pitämään kriittisten toimittajien pientä luottotoimittajareserviä logistisesti lähellä omaa tuotantoa. Erityisryhmänä mainittiin tietyt materiaalintoimitukset, joissa sijainnilla on merki tystä, jotta toimitusaika on riittävän lyhyt ja rahti ja logistiikkakustannukset alhaisemmat. Tämä koskee logistisin perustein varsinkin raskaita ja isoja komponentteja sekä telakoiden esivalmisteita.joustavuudenperusteillaerityisestitelakoidenpääalihankkijatnäkevätpaikalli suudella ja kotimaisuudella arvoa, vaikkakin toimittajavalinnan perusteena on lopulta koko naiskustannuksiltaan edullisin ratkaisu. Vähiten merkityksellistä alihankkijoiden sijainti oli perinteisilletelakkayrityksille,erityisestipääkaupunkiseudulla,jonneyhteydetkokosuomesta ovathyvät. Allaonkoostekaikkienhaastateltujenveturiyritystenjapääalihankkijoidenvastauksistakysyt täessä alihankkijoilta vaadittuja ominaisuuksia. Eniten painotusta saaneet on tummennettu. Muista ominaisuuksista lakisääteisyyden vuoksi poikkeava tilaajavastuulain mukaiset doku mentitkohtaonjätettyvaaleaksi. kansainvälistymishalukkuus/kansainvälisyys alihankkijanlogistinenosaaminen taloudellinenosaaminen,vakavaraisuus tarpeellisetsertifioinnit(esim.cemerkintä) kehityshalukkuus riittäväkapasiteetti joustavuus yhteistyökyky turvallisuusasioidenhuomioiminen tilaajavastuulainmukaisetdokumentit osaaminen laatu,eiedellytälaadunhallintajärjestelmää luotettavuus aikataulujenpitävyys 2,27 2,91 3,64 3,73 3,91 4,18 4,27 4,45 4,45 4,45 4,73 4,73 4,82 4,82 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 Kuva2.1.Mitäalihankkijoiltavaaditaan?Annettuinaarviointiasteikkonaoli51:Erittäintärkeä(5),Tär keä(4),melkotärkeä(3),eikovintärkeä(2)jaeilainkaantärkeä(1).pylväidenpäässäolevatdesimaali luvutkuvaavatominaisuudensaamaakokonaiskeskiarvoa(n=11). Yksittäisiä hajaääniä alihankkijoilta edellytettävien ominaisuuksien joukossa keräsi lähinnä näkemys kehittämishalukkuudesta. Monille haastatelluille yhteistyön jatkuvuuden kannalta alihankkijayrityksen toiminnan jatkuva kehittäminen on perusedellytys. Toisaalta löytyi yksit täisiä vastaajia, jotka totesivat, ettei kehittämishalukkuudella ole merkitystä veturiyrityksen toiminnalle ja että alihankkijoiden nykyinen toiminnan ja osaamisen taso riittää jo sinällään tuottamaanveturillelaadukkaitatuotteita.samatvastaajateivätmyöskäännähneetalihankki

12 Meriteollisuudenalihankintaverkostot joidenkansainvälistymistäveturiyrityksennäkökulmastasuurenatavoitteena.kansainvälisty mishalukkuus ja kansainvälisyys jäivätkin vaaditusta ominaisuuksista selvästi vähäisimmälle painotukselle.tärkeänäsensijaannähtiinkykykommunikoidajatyöskennelläkansainvälisten telakkayritystenjaoffshoreteollisuudenasiakkaidenjaheidänvaatimustenkanssa. Varsin yhtenäisten näkemysten joukosta suurinta hajontaa vastausten kesken saivat ainoas taantarpeellisetsertifioinnit(esim.cemerkintä),taloudellinenosaaminenjaalihankkijanlo gistinenosaaminen,joistajälkimmäisentulkintaarajoittaavastaajienerilaisetlähestymistavat ja logistiikkakäsitteen määrittely. Yleisesti voidaan todeta, logistiikkakustannusten varsinkin raskaidenmateriaalitoimitustentakiaolevanalalletyypillisiä.isojenlohkojalaitetoimittajien läheisyysonlogistisestietu,mutteitoiminnanvälttämättömyys.esimerkiksikonepajoillevali monläheisyydestäonetua.sensijaanalihankkijoidensisäisenlogistiikankehittäminentuotan toprosessienhallinnanjaohjauksenkauttanähdäänetunakokoalalle.sisäisenlogistiikanhal linta näyttäytyy laatuna ja luotettavuutena. Kaikki haastateltavat pitivät pienten toimijoiden ongelmana prosessi ja järjestelmäosaamisen heikkoutta. Vaatimuksena ei ole yksittäisten järjestelmienhallintataihyödyntäminen,vaanyleistäns.järjestelmänkauttatoimimista,jotta pienyritysvoiseuratamitatajaennakoidamahdollisimmanajantasaisestiomaakapasiteetti aansekädokumentoidatuotantoprosessinsavaiheitatarvittaessaedelleenasiakkailleen. Aikataulutuksenjalaadunrinnallahaastateltavienuseintoistamakäsiteolikokonaistehokkuus. Kilpaillullalaivanrakennusalallakustannusjakokonaistehokkuusonratkaisevimpiamenestyk senavaimia.kustannustehokkuustarkoittaaprojektiluonteisessatoiminnassaenemmänkuin osiensa summaa; se ei edellytä halvinta tarjousta tai toimittajayrityksen suurta kokoa, vaan luotettavaasekäammattitaitoisestituotettuajahinnoiteltuatoimitusta.myöspienilläyrityksil lätainiidenyhteenliittymilläonmahdollisuusonnistua.yritysyhteenliittymienosaltaveturiyri tyksetvaativatyksittäistäselkeäävastuunottajaaryhmittymänsisältä. Merkittävääonmyöstyönjaosaprojektinhinta.Useimmathaastatellutmainitsivaterikseen hinnan tärkeäksi alihankkijoiden ominaisuudeksi. Vastaavasti hinnoitteluosaaminen koettiin keskusteluissaalihankkijoidenpuutteenajaselkeänäkehittämiskohteena.tämännäkemyksen jakoivatläheskaikkihaastatellutyritykset.haastatelluistayrityksistäperinteisetisottelakkayri tykset,sekä esim.tiiviisti niidenalihankkijanatoimivasisustuksiinerikoistunutprojektihallin tayrityskilpailuttavatprojektitarjouksetlähespoikkeuksetta,vaikkaheilläonmoniinalihankki joihinvakiintuneetjapitkäaikaisetsuhteet.haastatellutkonepajayrityksetjapotkurivalmistajat suosivatmieluumminpitkiintoimitussopimuksiinperustuviakumppanuussuhteitasekämate riaalitoimituksissa,ettälaitealihankinnassa. Yhteisenäperusajatuksenahaastateltavillaoli,ettäalihankintamarkkinoillavoimenestyävain pysymällämuutoksissamukana.tällätarkoitetaanesim.teknisenautomatisoinninhallintaaja muuntautumiskykyä, jotka ovat keskeisiä toiminnan kehittämisessä ja asiakkaiden perässä pysymisessä. Automatisoitavaa erityisesti pienemmillä konepajoilla on vielä paljon; menetel mät muuttuvat ja alihankkijoiden on tarvetta seurata aikaa omien tuotantomenetelmiensä ajantasaistamisessa.

13 12 Vuorenmaa&Välimaa 2.2 Keskeisiäkehityskohteitalaatu,aikataulutusjakehityshalukkuus Alla olevaan kuvaan 2.2. on koostettuna haastateltujen veturiyritysten ja pääalihankkijoiden vastauksetkysymykseen:missäalihankkijoillaonkehitettävää?tulostenperusteellakotimaisil lealihankkijayrityksillekeskeisimmiksikehittämiskohteiksinousivatlaatu,aikataulujenpitävyys jakehityshalukkuus.annetunlistanulkopuolelta 1 tärkeäksialihankkijoidenjaverkostoyritysten kehittämiskohteeksi monet haastatellut nostivat hinnoittelu ja tarjouslaskentaosaamisen, sekäprojektijariskienhallintaosaamisen.puutteethinnoittelujatarjouslaskentaosaamisessa näyttäytyvät tarjousten ylihinnoitteluna tai esim. arviotuntityömäärien epärealistisina laskel mina. Veturiyritysten mukaan projekti ja kokoonpanoprosessien hallinta tulisi ulottua kokonaistoi mitustensekäverkostomaisenkokoonpanotuotannonkauttakokoalihankintaverkostoon,eikä ainoastaan varsinaisiin veturi ja pääalihankkijayrityksiin. Projektihallintaosaaminen välittyy lisäksivälillisestikehityskohteenaolevaanlaatuun.kehittämishalukkuuttajapanostustaomien tuotantoprosessienhallintaantoivottiinkinlisää.tämänsisäisenlogistiikanheikkoosaaminen näkyyhaastateltavienmukaanpientenyritystenaikatauluongelmina. Kehitettävääalihankkijoilla tilaajavastuulainmukaisetdokumentit yhteistyökyky tarpeellisetsertifioinnit(esim.cemerkintä) luotettavuus turvallisuusasioidenhuomioiminen kansainvälistymishalukkuus/kansainvälisyys taloudellinenosaaminen,vakavaraisuus joustavuus riittäväkapasiteetti osaaminen alihankkijanlogistinenosaaminen kehityshalukkuus aikataulujenpitävyys laatu,laadunhallintajärjestelmä 2,50 2,90 2,90 3,10 3,20 3,22 3,30 3,30 3,60 3,60 3,60 3,88 3,91 4,09 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 Kuva2.2.Missäalihankkijoillaonkehitettävää?Annettuinaarviointiasteikkonaoli51:Paljonkehitettä vää(5),kehitettävää(4),hiemankehitettävää(3),eijuurikaankehitettävää(2)jaeikehitettävää(1). Pylväidenpäässäolevatdesimaaliluvutkuvaavatominaisuudensaamaakokonaiskeskiarvoa(n=11). Turvallisuusnäkökohtiennähtiinolevanjaerityisestiyritystasollahyvinhuomioitunykypäivän meriteollisuusyrityksissä.monet veturiyritykset ja pääalihankkijat edellyttävät alihankkijoil taan turvallisuusasioiden huomioimista mikä näkyy turvallisuusohjeiden määrittelynä, ohjeis 1 Vastauskysymykseen Missäalihankkijoillaonkehitettävää?,kohta:jokumuu,mikä?

14 Meriteollisuudenalihankintaverkostot tuksinajaannettuinatyönturvallisuussuunnitelmina(tts).valitettavastiyksittäistentyönteki jöidenkohdallajärjestelmistäjaohjeistuksistahuolimattaannettujenohjeidennoudattamises sajaturvallisuusnäkökohtienkunnioittamisessaonsiltipaljonasennetasonkehitettävää.osa haastatelluistatoivoikinpanostustaerityisestityöntekijätasonkäytännöntoimintaan. Edelläkäsitellytalihankkijoihinkohdistuvathaasteetjakehitystarpeetsekäheiltäedellytettä vätominaisuudetovatyhtenäisiätoimittajaryhmistäriippumattamikätarkoittaamm.aikatau lujen pitävyyden ja laatuvaatimustarpeiden, samoin kuin osaamisen kohdistuvan yhtälailla koko kenttään runkotoimittajista koneistukseen ja sisustusvarusteluun. Ainoastaan talous osaamisessanähtiinerojatoimialojenvälillä,parhaitenalihankkijoidenkeskenpärjäsiväthaas tateltujenmukaansuunnittelutoimistot. 2.3 Yrityskohtaisetkäsittelyt Perinteisetmeriteollisuudentelakkayritykset: mm.meyerturkuoy Haastatellutkotimaisetisottelakkayrityksetovattoiminnassaankeskittyneeterityisestiristei lyalustentuotantoonjaarktiseenlaivanrakennukseen.keskeinenpiirrenäilläperinteiselläte lakkayhtiöillä on toimittajien projektikohtainen kilpailuttaminen, jolloin alihankintaverkosto muodostuuainatilannekohtaisestiyksittäisenprojektinkokonaistoteutuksenjatarpeenmu kaisesti. Isoimmilla telakkayhtiöillä ei pääsääntöisesti ole käytäntönä solmia vuosisopimuksia määrätyilleajanjaksoille,kutentoimivathaastatelluistapotkurivalmistajatjakonepajat.isojen toimitustenosaltatelakatpyytävätomanlopullisenkokonaistarjouksensatueksialihankkijoil taanmahdollisimmansitoviatarjouksiaetukäteen. Tarjouksenvoittajiksinouseekokoprojektinkannaltakokonaistaloudellisintoimittaja,mikäei välttämättätarkoitaedullisimmantarjouksentekijänsaavantilausta.yksittäistentoimittajien ja tarjousten hinta, toimitusehdot, uskottavuus ja joustavuus muodostavat projektikokonai suuden,jossakokonaiskustannustenkannaltaosatovatenemmänkuinsuoraviivainenyhteen laskunloppusumma.edullisimmanalihankkijantoimitavatvoivataiheuttaakustannuksiapro jektin muissa vaiheissa. Uudelleen kilpailutuksesta huolimatta erityisesti kokonaistoimittajat pysyvät usein samoina projekteista toiseen. Käytännössä telakat tekevätkin vahvasti partne riyhteistyötäilmanerillisiäpartnerisopimuksia. Hinnanohellatarkastelussaovaterityisestilaatujatoimitusaika,joillahaastatelluttelakkayri tyksetviittasivatalihankkijayrityksenuskottavaankykyynsuoriutuaannetustatyöstäjatoteut taa projektityö. Uskottavuuden tueksi edellytetään usein referenssejä vastaavan kohteen ai kaisemmasta toteutuksesta. Toimitusajassa keskeistä on pystyä pitämään annettu aikataulu niinettätyönlaatusäilyyhyvänä.kokonaisprojektienhallinnankannaltahaastatelluttelakat arvostavatmyösalihankkijoidenjoustavuuttatoimituksissa.

15 14 Vuorenmaa&Välimaa Molemmat telakkayhtiöt nostivat alihankkijoiden kehittämiskohteeksi tekniset vaatimukset täyttävänlaatutasonjaosaamisen.laadunmäärittelyssäkumpikaantoimijaeiedellytäauditoi tujalaatujärjestelmiä,mikäliyrityksen omaprojektinhallintajalaaduntarkkailumuutensisäi sestitoimivatjatakaavatammattitaitoisenlaadun.osaamisellaviitattiintoisaaltakehityksessä mukanapysymiseenjauudenosaamisenjatkuvaankartuttamiseenjatoisaaltaerityisestiaika tauluihinliittyenyritystenprojektijariskienhallintaosaamiseen,joihintoivottiinpienyrittäjiltä panoksia.yksinkertaisenriskianalyysintulisisisältäätoiminnalliset,taloudelliset,laadullisetja materiaalintoimitusriskit,sekäpohdinnanesim.yrityksenavainhenkilöriippuvaisuudesta. Laaduntarkkailunjalaadunylläpidonlisäksiisoimmattelakatnimesivätalihankkijoidenkehit tämiskohteeksivakavaraisuudensekätaloudellisenosaamisen,mikänäyttäytyymm.kassavir ran hallintana ja kykynä tuottaa kokonaiskustannuksiltaan realistisia tarjouslaskelmia. Mak suehtokäytäntö,jossaprojektitmaksetaanjälkikäteen,useinminimissään30päivänmaksuajal la,vaatiisuunnitelmallisuuttajaaiheuttavatymmärrettävästipaineitapksektorilla.telakkate ollisuuden veturiyrityksissä ei käytännölle nähdä olevan vaihtoehtoja, mikä alihankkijoiden tulisihuomioidaomissamaksujatuotantoprosesseissaan.huomionarvoisaaon,ettähaasta tellunpotkurilaitetoimittajanmukaanulkomaalaisillaalihankkijoillesamajälkikäteensuoritet tavamaksukäytäntöeioleongelma. Keskeisenäeronahaastateltujenperinteistentelakkayhtiöidenvälilläolinäkemysalihankkijoi den aikataulullisissa haasteissa. Lähes poikkeuksetta muilla keskeiseksi haasteeksi nostetut aikataulujenpysyvyysjatoimittajienylioptimistisetaikataulut,eivätnousseetkeskiöönarkti seenmeriteknologiaanerikoistuneentelakkayrityksenkohdalla.sensijaankolmentärkeimmän kehityskohteen listalle heillä mainittiin riittävä kapasiteetti, joustavuus ja kehityshalukkuus. Joustavuudellajakapasiteetinriittävyydelläviitattiintoimittajanresursseihinvastataveturiyri tyksenmuuttuviintarpeisiin.pkyrityksenaktiivinenkehityshalukkuustaasmahdollistaaosaa misen kasvattamisen. Samainen telakkayritys myös arvosti alihankkijoidensa omaa logistista osaamistakeskivertovastaajaaenemmän. Haastateltujen isojen telakkayritysten vastauksissa sijainti jäi muita veturiyrityksiä ja pääali hankkijoita laimeammalle merkitykselle, esim. pääkaupunkiseudulle kuljetukset koko maasta onnistuvatyleensäyhdessäpäivässä,mikävähentäätarvettapaikallistentoimittajienverkos toon.laitetoimittajiensijainnillaeikummallekaanisoimmalletelakalle,kuteneipääalihankki joilleyleisestikäänolemerkitystä. Molemmilla isoimmilla telakkayhtiöillä tavoitteena on saada alihankkijoilta mahdollisimman valmiitakokonaistoimituksia.vainkäytännönsyistä,muuntarjonnanpuuttuessahevastaanot tavat myös osatoimituksia. Kokonaistoimitusedellytyksistä huolimatta telakkayritykset eivät mielläalihankkijoidenkoollaprojektientoteuttamisenkannaltaolevanlähtökohtaisestimerki tystä. Kustannustehokkuus ohjaa toteutusta ja valittavia alihankkijayritysten valintaa, minkä vuoksipienetkinyrityksettaijopayritystenyhteenliittymätovatprojektikohtaisestimahdolli sia.isotoimittajaeioleainakustannustehokkuudenkannaltatoimivinratkaisu.käytännössä hankittavien kohteiden koon ja kokonaistoimitusvaatimusten takia, telakoiden alihankkijat ovatkuitenkinkooltaankeskimäärinyli30henkilönyrityksiä.kokonaistoimitusvaateenvuoksi

16 Meriteollisuudenalihankintaverkostot telakatkannustavatuusiaalihankkijoitakeskinäiseenyhteistyöhön.myöspienempienyritysten yhteenliittymät ovat kokonaistoimittajina mahdollisia, edellyttäen, että erityisesti vastuu ja sopimusoikeudellisista syistä sopimuspöytään löytyy yksi yhteenliittymää edustava toimija ja hankkeenvastuullinenvetäjä Painopisteverkostomaisessayhteistyössä:RaumaMarineConstructionsja UudenkaupunginTyöveneOy Muistatelakkayhtiöistäjahaastatelluistapääalihankkijoistaomallatoimintatavallaanpoikkea vaonraumamarineconstructions(rmc),jonkakokotuotannonydinonverkostoitunuttoi minta,jossaainoastaanaluksenperussuunnitteluunliittyväkonseptisuunnittelujaosaprojek tien valvonta tapahtuu puhtaasti yrityksen omin voimin. Muut toiminnot kokonaisrakennus projektissasuunnittelusta,runkoosiin,pintakäsittelyynjaaluksenkäyttöönottoonastionjaet tu omiksi osaalueiksi, joihin kuhunkin haetaan toteuttajiksi verkostoyritystä tai yrityksiä. Myös työnjohto on verkostoyrityksellä. Kullakin projektilla ja sen osilla on kuitenkin RMC:n valvojayhteyshenkilönä,jonkakanssatoteuttavayrityskäykahdenviikonväleintyömaapala verin projektin etenemisestä. Esimerkiksi aikataulupoikkeamissa halutaan toteuttavalta ver kostoyritykseltäitseltäänharkittuaratkaisua,mitenheaikovatkuroaannetunaikataulunkiin ni.koskarmc:nvalvojaeitoimityönjohtajana,laadunvalvontaperustuupääosinluottamuk seen.menettelyedellyttääsamallaalueellajasamassaprojektissatoimivienverkostoyritysten keskinäistätiivistäyhteistyötä. Lähtökohtana RMC:llä ovat urakkatyöperustaiset toimeksiannot. Sopimuksen ja tarpeen mu kaan voidaan myös päätyä tavoitetuntimalliin, jossa toimijalta edellytetään ennakkoon arvio työnedellyttämistätunneistajasenmukaisestatyönhinnasta.erityisestitavoitetuntihinnoit telussarmckokeeuseimmillaverkostoyrityksilläolevankehitettävää;realistisenjakilpailuky kyisentuntimääränarviointiosoittaaammattiosaamista.omantyömääränhallintajasenen nakointinähdäänpuutteena.useinesimerkiksiverkostoyrityksenarviotperustuvatvanhoihin toteutuksiin,eikäniissäosatahuomioidakäsilläolevanprojektinerillisvaatimuksia.myösasi anmukainen raportointi työn etenemisestä ja kokoprosessin jatkosta on usein puutteellista, riittävädokumentointionkuitenkinperusedellytysmm.lisätyövaatimuksille. HaastatteluajankohtanaRMC:nkokemuksetomistatoteutuneistaprojekteistajasitenverkos tomaisen toimintatavan käytännön toimivuudesta ja olivat vielä yrityksen nuoruuden takia ohuet.aiempaankokemukseenpohjatenhaastateltavanimesisiltihelpostikeskeisetverkos toyrityksiltä(kyselyssäalihankkijoilta)vaadittavatominaisuudet:1.ammattiosaaminen,2.ai kataulunhallintasisältäenprojektiosaamisen,3.kustannustehokkuusja4.työturvallisuus.rmc antoi työturvallisuudelle suuren painoarvo, mikä konkretisoituu mahdollisuutena korkeam paanurakkahintaan,mikäliverkostoyrityspystyyosoittamaanerityistäosaamistajapaneutu mista turvallisuusnäkökohdissa. Monien haastateltujen ajatukset yksilötason työturvallisuus haasteistanäkyivätmyösraumamarineconstructionsinarjessa.rmconhuomannutvalitet tavia puutteita työmaan järjestyssääntöjen noudattamisessa. Annettujen lupakäytäntöjen ja

17 16 Vuorenmaa&Välimaa turvallisuusohjeidennoudattaminenjääharmillisenuseintoteutumatta.ongelmatovatusein yksilöidenasenteissa,eivätohjeidenjatiedonpuutteessa. KutenmuuttelakkayrityksetmyösRMCpitääkokonaisuudenonnistumisenkannaltatärkeim pinä alihankkijaryhminä kone ja sähköasennusyrityksiä, joiden varassa on pitkälti aluksen käyttäytyminenlopullisissameriolosuhteissa.keskeinenkonkreettinenperustekyseistenver kostoyritystenmerkitykselleonse,ettämuuttoiminnotvoidaantestatajomaalla,muttaedel lisen puutteet huomataan vasta lopullisessa käytössä merellä. Toinen merkittävä vaje löytyy laivakoneasennustyön osaajista, joita on vähän. Koulutusta tuottaa Satakunnan ammattikor keakoulu(samk),muttakoulutettujenosaamisenylläpitovaihtelevissatyötilanteissaonhaas teellista. Kysyttäessä osallistuvatko verkostoyritykset päämiehen TKItoimintaan RMC vastasi muiden haastateltavientapaa,etteivarsinaistakehitysyhteistyötätehdä.perusteenaovatmm.kilpai lullisetnäkökohdat.kokemuksenmukaankehitysideoitakuitenkinnouseeesiinajoittainerityi sestiprojektienpäätöstilaisuuksissa,jossatoimijatesittelevätlistanprojektissaopituistaasiois tajakohdatuistaongelmista.rmchyödyntääsaatujatietojaomantoimintansaautomatisoin nin kehittämiseksi. Projektiosaamisen jahallinnan tasolla tehdään yhteistyötä jo nyt työra jauksistajatarkoituksenmukaisentyönjaostasopimiseksi. Rauma Marine Constructionsin kanssa samankaltaisen projektihallintoon ja laajenevasti ali hankintaanjaverkostoyritysyhteistyöhönperustuvanliiketoimintamallinjakaauudenkaupun gintyöveneoy.pienestäkoostahuolimattayritysonliiketoimintaalueellaantärkeätoimija, jokaonkeskittynytrakentamaanerityisestikokoluokaltaann.20100mprototyyppijaerikois aluksia(luotsit,yhteisalukset,laivastot,lossitjne.).yritykselletuoketteryyttähyväyhteistyö lähellä toimivien pitkäaikaisten alihankkijoiden kanssa sekä työalihankinnan hyödyntäminen kotimaistenvuokratyöyritystenkautta.uudenkaupungintyövenekutenmuutkintyöalihankin taakäyttäväthaastateltavatkehuivatulkolaistentyöntekijöidenosaamistajaahkeruutta Kaksoisroolinvaatimuksetkokonaisprosessissa:RollsRoyceOyAb,Steerprop LtdjaTechnipOffshoreFinlandOy Meriteollisuudenpotkurilaitteistojensuunnitteluun,myyntiinjavalmistukseenkeskittyneiden RollsRoyceOy:nAbjaSteerpropLtd:nsekämerenalaistaöljyjakaasukenttienetsintäjatuo tantokalustoavalmistavantechnipoffshorefinlandoy:nroolimeriteollisuudessaonkaksija koinen;hetoimivatitselaajanalihankkijaverkostontyöllistävänisäntänä,jaovatsamanaikai sestiitsepääalihankkijanaesim.laivanrakennuksentelakkayhtiöille.kaikkientoimintapohjau tuukokoonpanoprosessinhallintaan, mikäedellyttääalihankkijoiltaerityistäsitoutumistaso vittuihinaikatauluihin.tuotannossalöytyyrunsaastiyhteneväisyyksiätelakkayhtiöidenkanssa kutenmyösnäkemyksissäalihankkijoihinkohdistuneistatarpeista,jotkaovatlinjassamuiden haastateltujenkanssa:rollsroyceoyab,steerpropltdjatechnipoffshorefinlandoypitävät erittäintärkeänäaikataulujenpitävyyttä,laatuajaluotettavuutta.telakkayhtiöitäsuuremmas

18 Meriteollisuudenalihankintaverkostot sa arvossa he pitivät lisäksi vastausten perusteella turvallisuusasioiden huomioimista ja ali hankkijoiden joustavuutta. Erityisesti offshoreteollisuudessa turvallisuus ja laatustandardit ovattuotannossatelakkateollisuuttatarkemmanarvioinninkohteena.technipinosaltalaatu asioissa korostui esim. offshoreteollisuudelle luontainen laatujärjestelmien ja standardien pakollisuus:useinjotilaajansopimusvaatiisertifiointia(iso9001).toisaaltalaatujärjestelmäja auditointimainittiinerityisentärkeäksimyösrollsroycelläjasteerpropilla.sekärollsroycellä ettästeerpropillaonomaauditointitiimi,jokatarkistaajadokumentoisäännöllisestitoimitta jienkanssayhdessätoimitustenlaatua.steerproptoivooalihankkijoiltamyösitsenäistäoma valvontaa sisältäen omien laatutarkastusten dokumentointia ja poikkeamaarvioiden tekoa. Yleisemminkinhaastateltujenmeriteollisuudentoimijoidenkohdallatelakoistalaitetoimittajiin alihankkijoidenomatlaaduntarkkailunmekanismitjajärjestelmätilmanvirallisialaatujärjes telmiäkoettiinpääosinriittäviksi. Merkittäväerosuhteessalaivanrakennukseen,onpotkurijapropulsiolaitteisiinsekäoffshore kalustoonkeskittyvillähaastateltavillaterästyönsuuriosuustuotannosta,technipilläjopa90 prosenttiatuotannostaonteräsosiajavastaavastivarusteluntarveonvähäinen.sekätelakat ettätechniphyödyntävätteräksenkäsittelyssäjakokoamisessayritystenomienammattilais ten lisänä laajamittaisesti kotimaisten vuokratyövälittäjien kautta saatavaa työalihankintaa. Esimerkiksi Technip käyttää työalihankinnan kautta ensisijaisesti hitsaajia ja levyseppiä sekä sähkö ja putkitöiden osaajia, mutta myös erikoisrakenteiden toimittajia ja suunnittelu alihankintaa. Steerpropin erikoisuutena on koko tuotannon perustuminen puhtaasti alihankintaan: vain suunnittelu,työnjohtojalaitteidentestaushoidetaanomantalonsisällä,samoinkuinmarkki nointijahankintatoiminnat.verkostossaontarpeenmukaankotijaulkomaisiaalihankkijoita. Esimerkiksi osan laitetoimituksistaan yritys hajauttaa tarkoituksellisesti useille toimittajille varautuennäinalihankkijoidenkapasiteettivaihteluihinjavälttyäkseenliialliseltariippuvuudel ta.jopapientenkinosienhankintaontarpeenmukaaneriytettyeritoimittajille. TelakkayrityksistäpoiketenSteerpropeioletehnytliiketoiminnallistapäätöstäsiirtyäkokonais toimituksiin,eikänykyiselläänalihankkijoidenkoollanähdäolevanheillemerkitystä,jospien yrityssuoriutuutoimituksistasopimuksenmukaisesti.steerpropkutenrollsroycekinpyrkivät hyödyntämäänverkostossaansamojahyväksihavaittujatoimittajia.toimittajaverkostoonhae taantäydennystätarvittaessayrityksenkasvunmyötä.lähtökohtanaovatyhteistyöjapitkät suhteetvanhojenjaluotettaviksihavaittujenalihankkijoidenkanssa,esim.runkoosienosalta vaihdellaantoimittajialähinnäkapasiteettijaresurssipulantakia.mahdollisestiaikataulutai henkilöstöresurssipulantakiakaupastajäänyttoimittajaotetaanhuomioontaasuusientilaus ten kohdalla.steerpropperäänkuuluttaakinluottamuksellistarehellisyyttätilauskirjantäytön ja resurssitilanteen suhteen, jotta alihankkijasuhteessa vältytään tilauskirjan ylitäyttämisen aiheuttamiltaaikatauluviivästyksiltä. SekäTechnipettäSteerpropnäkivättärkeänälähitulevaisuudessahuomioitavanakehityksenä koneidenjalaitteidenkasvavankoon,mikävaatiialihankkijoiltavarautumistajainvestointeja. Suuretlaitteetedellyttävättuotannoltaisojafyysisiäpuitteitasisältäentilojenohellamm.ko

19 18 Vuorenmaa&Välimaa neet,trukit,nosturit,hehkutusuunit,hitsauspöydät.haasteenaoninvestointienhintajaisojen laitteidenjoustamattomuus.isotlaitteeteivättarvittaessasovellumuuttuvassakapasiteettiti lanteessa käytettäväksi pienten laitteistojen tuotantoon. Tämä vaati alihankkijoilta keskitty mistäomaanosaamiseensajanykyistäselkeämpääerikoistumista.erikoisosaamiseenkeskit tyminenrakentaakilpailukykyä.yksittäisettoimialat,joitaalihankkijaverkostoonmahtuulisää toimijoitakäsittäästeerpropillaerityisestihitsattujenjakoneistettujenrakenteidenjaniiden osientoimittajia. Haastatelluista RollsRoyce ei halunnut mainita erityistä alihankkijaryhmää, joka nousisi tuo tannossatoisiatärkeämmäksi.vaikkatoimitustenkokojaeuromäärätvaihtelevattoimittajit tain (valu, teräsrakenteet, koneistusosa, hydrauliikka, vaihteet, sähkö jne.), ovat laitteiston kokonaisuuden kannalta kaikki osat ovat yhtä merkittäviä. Isoin volyymi koostuu kuitenkin teräsrakenteista ja valutöistä. Toisaalta erityisen haastavaa voi olla yksittäisen erikoisosan saaminen, kuten mm. syvänmerenlaitteisiin soveltuva potkuriakselitiivisteen tai laatuvaati mukset omaava ohjaus ja sähköjärjestelmien tuottaja.haasteena koko toimitusketjulle on valmistuserienpienuus.lähesjokainenalusonyksilö.minimitapauksessavähintäänluokitus laitosvaihtuualuksittain,mikävääjäämättävaikuttaatuotannossakäytettäviinosiin.yleensä potkurilaitetoimituksissa RollsRoycen mukaan tehdään vain kaksi identtistä laitteistoa, eikä prosessissavoidahyödyntäälaajamittaisestisarjatuotantoa. RollsRoyce pyrkii uusissa sopimuksissa välttämään pieniä (alle 10 henkilön) mikroyrityksiä, koskayrityksenvaatimattuotantovolyymityhdistettynäaikatauluunonkoettumikroyrityksille haasteellisina.rollsroycekehuukuitenkinpientenyritystenkykyäneuvotellajatuottaajous tavuutta,samallakuinisojenyritystenkanssahaasteenavoiollayhtenäisensopimustekstinja muotoilun löytyminen. Toisaalta valitut omat luottoalihankkijat työllistävät välillisesti myös mikroyrityksiä,joidenkannattaahakeutuayhteistyöhönisoimpienpääalihankkijoidenkanssa. 2.4 Alihankkijajaverkostoyritystarpeetkonetilojenkokonaistoimittajistasuun nittelunerikoisosaajiin Keskeisimmäksi toimittajatarpeeksi kaikki haastatellut laivanrakennusta harjoittavat yritykset mainitsivaterityisestikonepuolenkokonaistoimittajat,joistaolemassaolevantarjonnanosalta on yleisesti pulaa. Tarpeena on koko konetilojen rakentamiseen erikoistuneita toimittajia. Myöskansipuolenkokonaistoimittajiatoivotaanlisää.Niinsanotuiksikriittisiksialihankkijoiksi, jota on saatavilla harvalukuisesti ja osaaminen on keskittynyt yksittäisiin käsiin, erityisesti MeyerTurkumainitsiperussuunnittelunalihankinnassakäytettäväterikoisosaajat,suunnitteli jat ja toisaalta sähkölaitteiden käyttöönottoon liittyvät ammattilaiset. Erikoistuminen nähtiin laajemminkinalihankkijayritystenmahdollisuutenapärjätäkilpailussa.erikoisosaamisenkehit täminen koskee koko toimijakenttää, myös pieniä konepajoja. Mm. suunnittelutoimeksian noissatarjoussidotaanuseinerikseennimettyynyksittäiseenasiantuntijaan,omanalansaspe sialistinammattitaitoon.samavaatimusonmyösarktistenrakenteidensuunnitteluunjame renkulkuun keskittyneellä Aker Arctic Technologyllä, joka edelleen hyödyntää alihankintaa

20 Meriteollisuudenalihankintaverkostot osana omaa suunnittelutyötään. Vaikka merenkulkualalle suuntautuneita suunnittelijoita on hyvintarjolla,niinerikoistumistajaerikoisosaamistakaivataan.erityisestiuusiatoimijoitaarki seenerikoissuunnitteluuntarvitaanlisää,koskaammattitaidonavovesialustensuunnittelussa ei nähdä tuovan suoraan osaamista arktisille alueille. Osa haastateltavista näki ongelmana suunnittelutoimistojenosaamisenkeskittymisenyksittäisillesuunnittelijoille,jolloinylikysyntä tilanteissa suunnittelu todellisuudessa joudutaan toteuttamaan muiden kun halutun erikois osaajanturvin.huomionarvoisaaon,ettäkaikkihaastatelluttelakkayrityksethyödyntävätrun saastityöjasuunnittelualihankkijoita.suunnittelutyöstäeioletetaminimihintaavaanhyväk syttävissäolevaakokonaistaloudellistahintaa,jossahintavastaasillätuotettavaalopputulosta. Hintaeisaakuitenkaanvaihdellaesim.alihankkijankuormitustilanteenperusteellavaanloppu tuloksenelisuunnittelutyönlaadunperusteella. Myösarktisenlaivanrakennuksenosaltakeskeiseksialihankkijaryhmäksinousivatkonevaruste luunliittyvätyritykset.toinentärkeätoimittajaryhmäolirunkotyöntekijät.arktiseenlaivan rakennukseenonhaastateltavanmukaantarvittaviatoimittajianykyiselläänsaatavillariittäväs ti.toisaaltatoivotaanlisäätoimittajia,joillateknisenosaamisenlisäksionitselläänmyöspro jektityöhönriittävääprojektijohtoosaamistajaymmärrystä.vaikkaalihankkijoidenkokonais toimitusosaaminenonparantunut,eitarjoajiaoleliikaa.kutentodettua,yleisvaateenaalan isojen telakoiden ja pääalihankkijoiden osalta on tarve saada omalta verkostoltaan valmiita kokonaistoimituksiakutenvalmiskonehuoneyksittäistenkomponenttienjalaitteidensijaan. Isoimmilla konepajoilla haastavimmat ostotarpeet ja alihankkijatoimittajat ovat esim. taotut osat(takeet)japintakäsittely.erityisestialallesoveltuvaanpintakäsittelyynonhyvintoimitta jia,muttanäidenhaasteenaonaikataulutusjaprosessinhallinta,mikäviivästyttäätoimituksia jasitenkokoprosessia.takeidenosaltataastoivotaanlisääkotimaisiatoimittajia,koskanykyi selläänjoudutaanturvautumaanmuuallaeuroopassatoimiviinyrityksiin.tulevaisuudenuhka kuvanakonepajoillajaesim.offshoreteollisuudenyrityksessänähtiinmyössoveltuvienteräs mittalevyjensaatavuus,mikälikotimainenraakaterästuotantossab:ntehtaillasiirtyyruotsiin. 2.5 Haastattelujenyhteenvetoaerikoistumistaomaanosaamiseen Haastateltujen meriteollisuuden veturi ja pääalihankkijayritysten näkemykset alihankkija ja verkostoyritystensäosaamisestajakokoalihankintaketjuunkohdistuvistavaatimuksistaolivat vastausten perusteella varsin yhteneväisiä. Keskeisiksi kysymyksiksi keskusteluissa nousivat kustannustehokkuusjalaatu,mitkälähespoikkeuksettanostettiinesiinkaikkienhaastatelta vienkesken.kilpailukykyjakustannustehokkuusnähtiinperusedellytyksenäkokokotimaiselle meriteollisuusklusterille,jottavaadittavakilpailukykypysyyyllä.alihankkijoidenkohdallame nestymisen avain löytyy keskittymisestä ja erikoisosaamisesta, joiden nähtiin luovan pienyri tyksillekilpailukykyäjakapasiteettiaselviytyäalalletyypillisistäsuhdannevaihteluista.arktinen laivanrakennus,risteilyalustenrakentaminenjaoffshoreteollisuusvaativatomiaerityisosaaji aanerityisestisuunnitteluun.

MERITEOLLISUUS SUOMESSA JA SEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET. Tapio Karvonen 29.10.2015

MERITEOLLISUUS SUOMESSA JA SEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET. Tapio Karvonen 29.10.2015 MERITEOLLISUUS SUOMESSA JA SEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET Tapio Karvonen 29.10.2015 Suomen meriklusteri MERITEOLLISUUDEN TOIMITTAJAT VARUSTAMOT MUUT MERENKULKUUN LIITTYVÄT ELINKEINOT LAIVANRAKENNUS JA OFFSHORE

Lisätiedot

Isännöinnin laatu 2015

Isännöinnin laatu 2015 Isännöinnin laatu 2015 Keskeiset tulokset Tutkimuksen tavoite ja toteutus Kiinteistöliiton tavoitteena oli kartoittaa taloyhtiöiden tyytyväisyyttä isännöintiyritysten ja isännöitsijöiden toimintaan tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

Verkottumisen mahdollisuudet

Verkottumisen mahdollisuudet Verkottumisen mahdollisuudet Verkostojen luominen kannattaa aloittaa varhain Pro-hankinta Oy Ota selvää, minkälaisia oman toimialan hankintailmoitukset ovat käytä esim. Credita palvelua, josta löytyy myös

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2014: Julkistaminen ja keskeiset tulokset

Logistiikkaselvitys 2014: Julkistaminen ja keskeiset tulokset 1 : Julkistaminen ja keskeiset tulokset Turun Liikennepäivä 2014 Professori Lauri Ojala 19.11.2014 LOGISTIIKKASELVITYS 2014 2 Liikenneviraston toimeksianto Tietojen keruu suoritettu keväällä 2014 Toteutettu

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

www.hankintatoimi.fi 21.06.2010 Juha-Pekka Anttila VTT

www.hankintatoimi.fi 21.06.2010 Juha-Pekka Anttila VTT www.hankintatoimi.fi 21.06.2010 Juha-Pekka Anttila VTT Hankintatoimen kehittäminen teknologiateollisuudessa - VTT mukana kehitystyössä VTT:n Liiketoiminta ja teknologian johtaminen -osaamiskeskuksen toteuttamissa

Lisätiedot

Itämeren alueen meriteollisuuden erityispiirteet ja yhteistyömahdollisuudet

Itämeren alueen meriteollisuuden erityispiirteet ja yhteistyömahdollisuudet Itämeren alueen meriteollisuuden erityispiirteet ja yhteistyömahdollisuudet Tapio Karvonen 7.6.2012 Itämeri-foorumi 0 Sisältö Laivanrakennuksen tila maailmalla Trendit Itämeren alueen maiden meriteollisuuden

Lisätiedot

Piilotettu osaaminen. tunnistammeko kansainväliset osaajat

Piilotettu osaaminen. tunnistammeko kansainväliset osaajat Piilotettu osaaminen tunnistammeko kansainväliset osaajat Työpaikoilla tarvitaan uteliaita ja sitkeitä muutoksentekijöitä. Kansainvälisissä osaajissa on juuri näitä ominaisuuksia. Millaista osaamista työelämä

Lisätiedot

Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Yrittäjien näkemyksiä

Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Yrittäjien näkemyksiä Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Yrittäjien näkemyksiä http://www.yrittajat.fi/fi-fi/suomenyrittajat/tutkimustoiminta/ Koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUS: Yritysten verkkopalvelut sekä hankaluudet niiden hankinnassa ja määrittelyssä

KYSELYTUTKIMUS: Yritysten verkkopalvelut sekä hankaluudet niiden hankinnassa ja määrittelyssä KYSELYTUTKIMUS: Yritysten verkkopalvelut sekä hankaluudet niiden hankinnassa ja määrittelyssä TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Aihe: Yritysten verkkopalvelut ja hankaluudet niiden hankinnassa ja määrittelyssä Ajankohta:

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot

Maahanmuuttajien suomen kielen koulutuksen hankinta

Maahanmuuttajien suomen kielen koulutuksen hankinta Tarjouslomake 1 (5) Maahanmuuttajien suomen kielen koulutuksen hankinta Tarjoajan tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaatimukset ja tarjoukseen liitettävät selvitykset TARJOUSPYYNNÖN

Lisätiedot

Logistiikan tilanne Suomessa Logistiikkaselvitys 2012 -raportin valossa

Logistiikan tilanne Suomessa Logistiikkaselvitys 2012 -raportin valossa 1 Logistiikan tilanne Suomessa Logistiikkaselvitys 2012 -raportin valossa Logistiikka-Kuljetus 2012, Helsinki Erikoistutkija Tomi Solakivi 10.5.2012 LOGISTIIKKASELVITYS 2012 2 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010 Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely Helmikuu 2010 Kyselyn taustaa ELY-keskus tukee yrityksiä tarjoamalla neuvonta-, kehittämis- ja rahoituspalveluja. ELYkeskuksen tavoitteena on jatkuvasti kehittää

Lisätiedot

Muutokset henkilökunnan määrässä yrityksen perustamisesta alkaen. 10 % 15 % kasvanut vähintään viidellä henkilöllä 9 % kasvanut 3-4 henkilöllä 44 % 22 % kasvanut 1-2 henkilöllä pysynyt ennallaan vähentynyt

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan matkailun koordinointi

Länsi-Uudenmaan matkailun koordinointi Länsi-Uudenmaan matkailun koordinointi Alueellisen organisoitumisen mahdollisuudet Asiat Länsi-Uudenmaan matkailun ongelmat Alueelliset organisointimallit muualla Suomessa Haastattelut kesä-elokuu 2009

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän muutos maaseutupitäjästä osaksi Helsingin seutua Mäntsälän yritystoiminta

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 Hiltunen Heikki Junnila Tiia Luukkonen Aki Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Työvoiman hankintakanavat palveluyrityksissä Kesäkuu 2000 Mikko Martikainen 1 Taustaa kyselylle Tämän selvityksen tulokset ovat osa Palvelutyönantajien jäsenyrityksille marraskuussa 1999 lähetettyä kyselyä,

Lisätiedot

VERKOSTOANALYYSI raportti

VERKOSTOANALYYSI raportti Verkostosta Voimaa -projekti VERKOSTOANALYYSI raportti Net Effect Oy 1 Sisällys Yleisiä havaintoja Kysymyksenasettelu Koko verkosto, kaikki yksittäiset toimijat, kaikki suhteet (myös yksisuuntaiset) Aineiston

Lisätiedot

HANKINTATOIMEN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN HAASTEET

HANKINTATOIMEN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN HAASTEET HANKINTATOIMEN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN HAASTEET TAVOITTEET - Hankintatoimen kansallisen tilan selvitys - Osaamiskartoitus Tutkimuksen sisältö ja tiedon hankinta - Kohderyhmä: suuret suomalaiset yritykset

Lisätiedot

Millaista osaamista yritykset tarvitsevat lähivuosina? Kauppakamarin osaamisselvitys vuoteen 2016

Millaista osaamista yritykset tarvitsevat lähivuosina? Kauppakamarin osaamisselvitys vuoteen 2016 Millaista osaamista yritykset tarvitsevat lähivuosina? Kauppakamarin osaamisselvitys vuoteen 2016 Kyselyn toteutus Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden jäsenyritykset. Kyselyyn osallistui 17 kauppakamaria.

Lisätiedot

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 Lähdeviite: Kaunismaa Henna 2011: Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa.

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Tavoite selvittää Elintarvikealan pk-yritysten nykytila ja tulevaisuuden näkymät Toimintaympäristötutkimuksia tehty n 4 vuoden välein Edelliset 2004

Lisätiedot

Varsinais-Suomen meriteollisuuden laajuus ja rakenne 2012

Varsinais-Suomen meriteollisuuden laajuus ja rakenne 2012 Varsinais-Suomen meriteollisuuden laajuus ja rakenne 2012 CCR Tutkimuspalvelut Antti Saurama ja Jouni Saarni 28.3.2013 SELVITYKSEN TOTEUTTAJA Selvitystyö tehty Meriklusteriohjelman Varsinais-Suomen osaamiskeskusohjelman

Lisätiedot

buildingsmart Finland

buildingsmart Finland buildingsmart Finland Tero Järvinen buildingsmart Finland Talotekniikkatoimialaryhmä Finnbuild 2014 03.10.2014 TALOTEKNIIKKATOIMIALARYHMÄN KYSELY Kyselyn tarkoitus Kartoittaa talotekniikan tietomallikäytäntöjä

Lisätiedot

HYÖTYLOGISTIIKAN MERKITYS ELINKEINOELÄMÄLLE

HYÖTYLOGISTIIKAN MERKITYS ELINKEINOELÄMÄLLE 1 HYÖTYLOGISTIIKAN MERKITYS ELINKEINOELÄMÄLLE Professori Lauri Ojala LIIKENTEEN KUMPPANUUSFOORUMI HYÖTYLIIKENTEEN JAKELULOGISTIIKAN KEHITTÄMINEN Turku, 5.11.2015 ARVIOITA LOGISTIIKASTA OSANA YRITYSTEN

Lisätiedot

Esi ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetukset

Esi ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetukset 17.1.2013 Esi ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetukset Kysymys 1: Oppilaiden koulunkäyntiajat tarvitaan tarjouslaskelman tekemiseen. Tarjouspyynnön liitteessä kohteet on mainittu ajoajat. Koulujen

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin turvaamisen roolit Työhyvinvointi kaikkien asia Teemajohtaja Rauno Pääkkönen rauno.paakkonen@ttl.fi 2.2.2013 Esittäjän nimi 2 Sisältö työhyvinvointi on kaikkien asia

Lisätiedot

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 Sivu 1(8) ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 ProCountor tutki syyskuun alussa asiakkaittensa tyytyväisyyttä ProCountor-ohjelmistoon sekä Helpdesk-palveluun. Asiakaskyselyyn vastasi 179 käyttäjää.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ DIAARINUMERO. Helsinki, 17.2.2016 CIMO/1/03.30.10/2016

TARJOUSPYYNTÖ DIAARINUMERO. Helsinki, 17.2.2016 CIMO/1/03.30.10/2016 DIAARINUMERO CIMO/1/03.30.10/2016 Helsinki, 17.2.2016 TARJOUSPYYNTÖ Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankintamenettely on avoin.

Lisätiedot

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Puhelinhaastatteluissa esiin nousseet osaamisen kehittämisen tarpeet Projektiassistentti Paula Sovelius TäsmäProto-hanke

Lisätiedot

Salo2009 Monikuntaliitoksen Informaatioseminaari Kunnan palvelutuotanto ja liikelaitokset Johtaja Antti Neimala, Suomen Yrittäjät

Salo2009 Monikuntaliitoksen Informaatioseminaari Kunnan palvelutuotanto ja liikelaitokset Johtaja Antti Neimala, Suomen Yrittäjät Salo2009 Monikuntaliitoksen Informaatioseminaari Kunnan palvelutuotanto ja liikelaitokset Johtaja Antti Neimala, Suomen Yrittäjät 12.3.2008 1 Esityksen logiikka Suomen Yrittäjien toiminnan tavoite: Paremmat

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

ERP-KYSELYN TULOKSET

ERP-KYSELYN TULOKSET ERP-KYSELYN TULOKSET Toiminnanohjausjärjestelmät tuotannollisissa yrityksissä 1 Työvoima- ja elinkeinokeskus Arbetskrafts- och näringscentralen Puhuja: André Österholm, Pohjanmaan Te-keskus Alustus Tuotannollisille

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

Yritysten stressitesti ydinvoimalaprojektin osalta

Yritysten stressitesti ydinvoimalaprojektin osalta Yritysten stressitesti ydinvoimalaprojektin osalta Kyselyn tulokset koko aineisto Vastaajamäärä 705 5.5.2011 1 Kysymys 1 5.5.2011 2 1. Oletteko aiemmin toimineet suurhankkeissa/kansainvälisissä hankkeissa?

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 4 Palvelukuvaus -pohja Versio: 1.0 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio

Lisätiedot

Tavoitteet yrittäjyysosiolle

Tavoitteet yrittäjyysosiolle LADEC Yrittäjyyden kehittäminen Elinvoimaa Metsästä hanke 2012-2014 LOPPUSEMINAARI Petri Jalkanen, Tavoitteet yrittäjyysosiolle Metsäpalveluyrittäjyyden vahvistaminen Metsaan.fi alustan avulla työtilaisuuksia

Lisätiedot

Markkinatutkimus tilasuunnittelupalveluiden potentiaalisille asiakkaille

Markkinatutkimus tilasuunnittelupalveluiden potentiaalisille asiakkaille Markkinatutkimus tilasuunnittelupalveluiden potentiaalisille asiakkaille Tausta ja menetelmät Toteutimme markkinatutkimuksen tilasuunnittelupalveluiden potentiaalisille asiakkaille maaliskuussa 2013 Kyselyn

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Rauma Marine Constructions Oy vastaa älykkään liikenteen haasteisiin. Jukka Vasama 17.11.2015

Rauma Marine Constructions Oy vastaa älykkään liikenteen haasteisiin. Jukka Vasama 17.11.2015 Rauma Marine Constructions Oy vastaa älykkään liikenteen haasteisiin Jukka Vasama 17.11.2015 Suomalaisen laivanrakennuksen vahvuudet 2 Suomalaisen laivanrakennuteollisuuden kilpailukykyyn vaikuttaneet

Lisätiedot

FinnBuild. Kansainväliset rakennus- ja talotekniikkamessu 9.-12.10.2012 Helsingin Messukeskuksessa. Toimialakyselyn tiivistelmä 13.11.

FinnBuild. Kansainväliset rakennus- ja talotekniikkamessu 9.-12.10.2012 Helsingin Messukeskuksessa. Toimialakyselyn tiivistelmä 13.11. FinnBuild Kansainväliset rakennus- ja talotekniikkamessu 9.-12.10.2012 Helsingin Messukeskuksessa. Toimialakyselyn tiivistelmä 13.11.2012 Suomen Messujen Tiedote 25.9.2012 FinnBuildissa tehdään toimialakartoitus

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Tutkimusaineiston toimialoittainen yritysjakauma Toimiala N % vastanneista Ruoka-Suomi 2012 Leipomotuotteet 41 15,9 % 33 % Maidon jatkojalostus 14 5,4

Lisätiedot

Henkilöstön osaamisen kehittäminen Yhteishankintakoulutus: Rekry, Täsmä ja Muutos

Henkilöstön osaamisen kehittäminen Yhteishankintakoulutus: Rekry, Täsmä ja Muutos Henkilöstön osaamisen kehittäminen Yhteishankintakoulutus: Rekry, Täsmä ja Muutos Bioenergia ja puukuljetusten tulevaisuus -seminaari Kemi 27.10.2010 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Loimu-projekti,

Lisätiedot

YRITTÄJIEN LOMAT 2007 1

YRITTÄJIEN LOMAT 2007 1 YRITTÄJIEN LOMAT 2007 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien kesäkuussa 2007 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista sekä kesätyöntekijöiden palkkaamisesta.

Lisätiedot

Pk-yritysten rooli Suomessa 1

Pk-yritysten rooli Suomessa 1 - 1 - Pk-yritysten rooli Suomessa 1 - Yritysten määrä on kasvanut - Yritystoiminta maakunnittain - Pk-yritykset tärkeitä työllistäjiä - Tutkimus- ja kehityspanostukset sekä innovaatiot - Pk-sektorin rooli

Lisätiedot

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu.

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu. Tekninen lautakunta 53 13.10.2011 Jätemaksutaksan hyväksyminen 1.1.2012 alkaen 428/32.321/2011 Tekn.ltk 53 Nykyisin voimassa olevan jätelain 28 :n mukaan kunnalla on oikeus kan taa jär jes tä mäs tään

Lisätiedot

Mahdollisuuksien meri

Mahdollisuuksien meri Mahdollisuuksien meri 23 suositusta meriklusterin koulutuksen kehittämiseksi Tomi Oravasaari, projektipäällikkö Älykäs satama seminaari 8.3.2016 Mahdollisuuksien meri selvityksen tausta Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton Suomessa toimiville yksityishammaslääkärijäsenille, joiden sähköpostiosoite

Lisätiedot

Yritysselvitys tulevaisuuden osaamistarpeista teknologiateollisuuden alalla 6.11.2014

Yritysselvitys tulevaisuuden osaamistarpeista teknologiateollisuuden alalla 6.11.2014 Yritysselvitys tulevaisuuden osaamistarpeista teknologiateollisuuden alalla 6.11.2014 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää teknologiateollisuuden toimijoilta alan tulevaisuuden koulutus-

Lisätiedot

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely Business Oulu Teollisuus-Forum 29.5.2013 Wisetime Oy:n esittely Wisetime Oy Wisetime Oy on oululainen v. 1991 perustettu ohjelmistotalo, jonka omat tuotteet, Wise-järjestelmät ja niihin liittyvät tukipalvelut,

Lisätiedot

LUT/TUTA 2011 CS20A0050 Toimitusketjun hallinta Case Rasa

LUT/TUTA 2011 CS20A0050 Toimitusketjun hallinta Case Rasa YRITYSKUVAUS RASA OY Rasa Oy on suomalainen teollisuusyritys, joka on perustettu 50-luvulla. Rasa Oy toimittaa rakentamiseen liittyviä ratkaisuja, ja sillä on toimipisteitä 12 maassa. Se pyrkii tarjoamaan

Lisätiedot

17.3.2014 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2013

17.3.2014 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2013 Suomen Parkinson-liitto ry Liikuntatoiminta Taina Piittisjärvi Raportti 17.3.2014 1(4) RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2013 TULOKSIA Tämä on raportti Suomen Parkinson-liiton

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Toimintaympäristötutkimuksia tehty n 4 vuoden välein Edelliset 2004 ja 2008 Sähköinen kysely Tukena Ruoka-Suomi teemaryhmä ja Aitojamakuja.fi Kohderyhmänä

Lisätiedot

Mahdollisten Green Care - toimijoiden lähtökohdat ja kiinnostus toimialan kehittämiseen Etelä- Pohjanmaalla

Mahdollisten Green Care - toimijoiden lähtökohdat ja kiinnostus toimialan kehittämiseen Etelä- Pohjanmaalla Mahdollisten Green Care - toimijoiden lähtökohdat ja kiinnostus toimialan kehittämiseen Etelä- Pohjanmaalla MMM Maria Suomela, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Green Care-toiminnasta terveyttä, hyvinvointia

Lisätiedot

Projektityön ABC? Petri Kylmänen, 2006. Päihdetyön asiantuntijatoiminnan valmennus, Huuko 2004-2006, A-klinikkasäätiö

Projektityön ABC? Petri Kylmänen, 2006. Päihdetyön asiantuntijatoiminnan valmennus, Huuko 2004-2006, A-klinikkasäätiö Projektityön ABC? Petri Kylmänen, Päihdetyön asiantuntijatoiminnan valmennus, Huuko 2004-, A-klinikkasäätiö Lähteitä (mm.): Paavo Viirkorpi: Onnistunut projekti RAY projektihallinnan opas, Stakes Ehkäisevän

Lisätiedot

ASIAKAS- TYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2014

ASIAKAS- TYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2014 KUNNON TYÖMIEHIÄ» WWW.BRIKO.FI 1 ASIAKAS- TYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2014 ASIAKKAAT ARVIOIVAT BRIKON PARHAAKSI RAKENNUSALAN HENKILÖSTÖVUOKRAAJAKSI JO TOISENA VUONNA PERÄKKÄIN Lue, mitä mieltä asiakkaat olivat

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja palvelumarkkinoiden kehitysnäkymät. Ulla-Maija Laiho kehitysjohtaja, HYVÄ ohjelma, TEM Tampere 30.11.2011

Hyvinvoinnin ja palvelumarkkinoiden kehitysnäkymät. Ulla-Maija Laiho kehitysjohtaja, HYVÄ ohjelma, TEM Tampere 30.11.2011 Hyvinvoinnin ja palvelumarkkinoiden kehitysnäkymät Ulla-Maija Laiho kehitysjohtaja, HYVÄ ohjelma, TEM Tampere 30.11.2011 Esityksen sisältö Palvelujen kehityskuva Tarpeet kasvavat Mistä tekijät Toimialan

Lisätiedot

Kaasua Satakunta LNG, alue ja uusi liiketoiminta. Janne Vartia 11.12.2012

Kaasua Satakunta LNG, alue ja uusi liiketoiminta. Janne Vartia 11.12.2012 Kaasua Satakunta LNG, alue ja uusi liiketoiminta Janne Vartia 11.12.2012 Alue TEOLLISUUTTA TAPAHTUMIA HYVINVOINTIA 2 Työllistävyys Suurin merkitys Satakunnassa Jalostuksen työllistävyys maakunnittain 2009

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien huhtikuussa 2008 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä

Lisätiedot

Tutkimuksen tausta. Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään -tutkimus, 2016

Tutkimuksen tausta. Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään -tutkimus, 2016 Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään Kyselytutkimuksen tuloksia 2016 Tutkimuksen tausta Sitra tutki, miten suomalaiset ovat saaneet viimeisen työpaikkansa, ovatko he aikeissa hakea uutta työtä, miten

Lisätiedot

LIITE 1 15.4.2010 KOKO RUSSIA. Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto

LIITE 1 15.4.2010 KOKO RUSSIA. Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto 15.4.2010 LIITE 1 KOKO RUSSIA Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto Toimintasuunnitelma ja toiminnan painopisteet TAVOITE 2013 - Suomi näkyy aiempaa yhtenäisempänä kaupan ja yhteistyön alueena

Lisätiedot

Ohjattua suorituskykyä.

Ohjattua suorituskykyä. Ohjattua suorituskykyä. Yhdyskuntatekniset ajoneuvot Toimiala Rakennuskoneet Maa- ja metsätalouskoneet Kuljetus ja logistiikka Suorituskykyä. Kaikkien komponentien täydellisen integroinnin ansiosta saavutetaan

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin koulutustarvekysely 2012

Rauman kauppakamarin koulutustarvekysely 2012 Rauman kauppakamarin koulutustarvekysely 2012 Rauman kauppakamarin koulutustarvekysely 2012 Koulutustarvekyselyn tarkoituksena oli kartoittaa ja täsmentää yritysten koulutustarpeita vuodelle 2012 ja 2013

Lisätiedot

8.1.2013 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2012

8.1.2013 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2012 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2012 Tämä on raportti Suomen Parkinson-liiton Liikunnan vapaaehtoistoimijoiden (yhdistysten liikuntavastaavat/kerhon liikuttajat) arvio liikuntatoiminnasta

Lisätiedot

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 1(6) LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 2(6) 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset ja niiden hyödyntäminen... 4 4. Toteutus... 4 4.1 Tehtävät/aikataulu...

Lisätiedot

TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot

TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot TAL-IT2015 TILITOIMISTOJEN OHJELMISTOT KYSELY TILITOIMISTOAMMATTILAISILLE HEIDÄN KOKEMUKSISTAAN TALOUSHALLINNON OHJELMISTOISTA Taloushallintoliitto halusi selvittää

Lisätiedot

Verkostojen tehokas tiedonhallinta

Verkostojen tehokas tiedonhallinta Tieto Corporation Verkostojen tehokas tiedonhallinta Value Networks 3.9.2014 Risto Raunio Head of Lean System Tieto, Manufacturing risto.raunio@tieto.com Sisältö Mihin verkostoitumisella pyritään Verkoston

Lisätiedot

Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun. Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5.

Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun. Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5. Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5.2015, Tampere Yritys Lähtökohta Tarve kehittämiselle Esityksen sisältö Kehityshanke

Lisätiedot

FinnTec. Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma. Messuvieraskyselyn yhteenveto

FinnTec. Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma. Messuvieraskyselyn yhteenveto FinnTec Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma Messuvieraskyselyn yhteenveto Metalli- ja konepajateollisuuden toimialakohtainen tutkimus FinnTec-messujen jälkeen toteutettiin toimialan arvostuksista ja

Lisätiedot

Asiakaskeskeisyys, joustavuus ja luotettavuus ovat yrityksellemme tärkeitä arvoja. Toimintatapamme perustuu rehellisyyteen ja avoimuuteen.

Asiakaskeskeisyys, joustavuus ja luotettavuus ovat yrityksellemme tärkeitä arvoja. Toimintatapamme perustuu rehellisyyteen ja avoimuuteen. Asiakaskeskeisyys, joustavuus ja luotettavuus ovat yrityksellemme tärkeitä arvoja. Toimintatapamme perustuu rehellisyyteen ja avoimuuteen. Stairon Oy on isojen, vaativien ja ruostumattomien ohutlevytuotteiden

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

Hallinnon tietotekniikkakeskuksen (Haltik) palkkausjärjestelmän

Hallinnon tietotekniikkakeskuksen (Haltik) palkkausjärjestelmän 1 Hallinnon tietotekniikkakeskuksen (Haltik) palkkausjärjestelmän käyttöönottoa koskevan tarkentavan virkaehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirja, joka tehtiin 29 päivänä tammikuuta 2010 sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työvoimakysely 2013 8.1.2014

Rakennusteollisuuden työvoimakysely 2013 8.1.2014 Rakennusteollisuuden työvoimakysely 2013 8.1.2014 Työvoimakyselyn julkistustilaisuuden ohjelma 8.1.2014 kello 12 13 Rakennusalan työllisyys ja työttömyystilanne toimitusjohtaja Tarmo Pipatti Talonrakennusteollisuuden

Lisätiedot

Listautumiskysely 2010

Listautumiskysely 2010 Listautumiskysely 2010 Listautumiset 2005-2009 Listautuneet yhtiöt, päämarkkina ja First North 60 50 40 0 Tukholma Helsinki Kööpenhamina 20 10 0 2005 2006 2007 2008 2009 Lähde: NASDAQ OMX Helsinki Oy 2

Lisätiedot

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %).

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %). Joutsan kunnanhallitus 215 19.09.2011 Kunnanvaltuusto 55 26.09.2011 Joutsan kunnanhallitus 29 30.01.2012 Joutsan kunnanhallitus 120 21.05.2012 Joutsan kunnanhallitus 210 22.10.2012 Kunnanvaltuusto 35 29.10.2012

Lisätiedot

Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen

Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen Tuija Sinervo FINAS - akkreditointipalvelu Mitä kehitetään? Asiakaspalvelua Osaamista Toiminnan sujuvuutta, tehokkuutta Tekniikkaa, toimintaympäristöä

Lisätiedot

Tilitoimistojen käyttämät verkkolaskutuksen välineet ja kokemukset tutkimusraportti

Tilitoimistojen käyttämät verkkolaskutuksen välineet ja kokemukset tutkimusraportti Tilitoimistojen käyttämät verkkolaskutuksen välineet ja kokemukset tutkimusraportti 2010-2011 n=320 Vastaajan asema tilitoimistossa 1 Tilitoimiston sijainti 2 Jäsenyys Taloushallintoliitossa ja tilitoimistotoiminnan

Lisätiedot

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Yleistä selvityksestä Tässä esityksessä kuvataan hankkeen

Lisätiedot

ERA, toimittajasuhteettutkimus. ERA, toimittajatutkimus

ERA, toimittajasuhteettutkimus. ERA, toimittajatutkimus ERA, toimittajasuhteettutkimus tulokset 25.1.2016 1 Lyhyesti Tutkimukseen vastasi 189 henkilöä. Vastausprosentti oli 25%. Vastaajista viisi ei ole lainkaan osallistunut kilpailutuksiin. ERA:aa ei tuntenut

Lisätiedot

Sepelitie 15 40320 Jyväskylä Puh. 020 798 9210 Fax 020 798 9219 www.stancon.fi PARASTA LAATUA AMMATTILAISILLE

Sepelitie 15 40320 Jyväskylä Puh. 020 798 9210 Fax 020 798 9219 www.stancon.fi PARASTA LAATUA AMMATTILAISILLE Sepelitie 15 40320 Jyväskylä Puh. 020 798 9210 Fax 020 798 9219 www.stancon.fi PARASTA LAATUA AMMATTILAISILLE TIIMIMME PALVELEE SINUA KOKONAISVALTAISESTI Stancon Oy on vuodesta 1994 toiminut yritys, joka

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä. Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12

Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä. Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12 Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12 Omavalvonnan säädökset Elintarvikelain 23/2006 mukaisesti kaikilla elintarvikealan toimijoilla on oltava

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

RAPORTTI HYÖTYPELITOIMIALALLE SUUNNATUSTA PALVELUTARVEKYSELYSTÄ

RAPORTTI HYÖTYPELITOIMIALALLE SUUNNATUSTA PALVELUTARVEKYSELYSTÄ RAPORTTI HYÖTYPELITOIMIALALLE SUUNNATUSTA PALVELUTARVEKYSELYSTÄ Serious Gaming Research Lab - hanke Jonna Kalermo- Poranen & Veli- Matti Nurkkala, 28.10.2015 Kajaanin ammattikorkeakoululla huhtikuussa

Lisätiedot

Elintarvikealan mikroyritysten valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaneina

Elintarvikealan mikroyritysten valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaneina Elintarvikealan mikroyritysten valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaneina Hankkeen tausta Kaupalla on valmiudet toimia kaiken kokoisten tavarantoimittajien kanssa Mikroyritysten pienemmät

Lisätiedot

MERIPERUSTUSTEN VALMISTUS- JA ASENNUSPROJEKTIT

MERIPERUSTUSTEN VALMISTUS- JA ASENNUSPROJEKTIT Uutta liiketoimintaa merituulivoimasta Helsinki 24.9.2013 Ilkka Rantanen, STX Finland Oy MERIPERUSTUSTEN VALMISTUS- JA ASENNUSPROJEKTIT Windenergy Lastausta Turun telakalla elokuussa 2013 30 September

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2013 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

KUNTIEN YRITYSILMASTO 2011. Selvitys kuntien ja seutukuntien yritysmyönteisyydestä

KUNTIEN YRITYSILMASTO 2011. Selvitys kuntien ja seutukuntien yritysmyönteisyydestä KUNTIEN YRITYSILMASTO 2011 Selvitys kuntien ja seutukuntien yritysmyönteisyydestä KUNTIENYRITYSILMASTO 2011 SISÄLTÖ SAATTEEKSI 3 JOHTOPÄÄTÖKSET 4 1SELVITYSMENETELMÄT 5 1.1Yritysilmastomittarijaselvityksentoteuttaminen

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Kuntien markkinointitutkimus 2009. vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009

Kuntien markkinointitutkimus 2009. vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009 Kuntien markkinointitutkimus 2009 vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009 Toteutus maaliskuussa 2009 Toteutettiin webropol-kyselynä Sähköpostitse kuntien kirjaamojen kautta kuntien markkinointivastaaville

Lisätiedot

Laatu ja vaikuttavuus sijaishuollossa. Leena Wilén Sijaishuollon päivät 29.9.15

Laatu ja vaikuttavuus sijaishuollossa. Leena Wilén Sijaishuollon päivät 29.9.15 Laatu ja vaikuttavuus sijaishuollossa Leena Wilén Sijaishuollon päivät 29.9.15 Käytäntötutkimuksesta poimittua Osaava ja riittävä sekä pysyvä henkilöstö Sijaishuoltoyksikön toimintatavat Tilat ja ilmapiiri

Lisätiedot

Esso-hankintayhteistyö ja Kaasohanke. ojanepi1

Esso-hankintayhteistyö ja Kaasohanke. ojanepi1 Esso-hankintayhteistyö ja Kaasohanke ojanepi1 Kaaso ja Esso Kaakkois-Suomen sosiaalitoimen tietoteknologiahankkeen =Kaaso Esiselvitys sosiaalitoimen tietojärjestelmän määrittelyyn ja valintamenettelyyn=esso.

Lisätiedot