IMukill MAITOTUOTEMARKKINAT JA INTEGRAATIO TIEDONANTOJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IMukill MAITOTUOTEMARKKINAT JA INTEGRAATIO TIEDONANTOJA 191 1993"

Transkriptio

1 IMukill TIEDONANTOJA MAITOTUOTEMARKKINAT JA INTEGRAATIO MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS

2 TIEDONANTOJA 191 MAITOTUOTEMARKKINAT JA INTEGRAATIO MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS 191

3 ISBN ISSN

4 Sisällysluettelo Minna-Riitta Yli-Jama EUROOPAN YHDENTYMISEN VAIKUTUKSET TOIMIALAN RAKENTEESEEN SUOMEN JUUSTOMARKKINO1LLA JOHDANTO 5 JUUSTOMARKKINOIDEN NYKYTILANNE Suomen juustomarlddnat Euroopan juustomarkkinat Suomalaisten ja eurooppalaisten juustoloiden vertailua Tuotantokustannusten vertailua Kehitysnäkymiä 11 EUROOPAN YHDENTYMISEN VAIKUTUKSIEN ARVIOINTIA DELFI-MENETELMÄLLÄ JUUSTON TOIMIALAN RAKENTEESEEN SUOMESSA Delfi-menetelmä Tutkimuksen asiantuntijapaneeli Kilpailijoihin liittyvät arviot Keskittymiseen liittyvät arviot Kustannusrakenteeseen ja kilpailukykyyn liittyvät arviot Alalle tulon esteisiin liittyvät arviot Muihin rakennetekijöihin liittyvät arviot Maidontuottajiin liittyvät arviot Kuluttajiin ja kauppaan liittyvät arviot Arviot muista avoimista kysymyksistä 19 TOIMIALAN KEHITYSNÄKYMÄT 21 Kirjallisuus 23

5 Pentti Törmä MAITOTUOTTEIDEN KAUPPA EY:ssä JOHDANTO Tutkimuksen tausta Tutkimusongelmat ja rajaukset 27 EY:n MAITOTUOTEMARKKINAT Markkinajärjestelmän kuvaus Kiintiöjärjestelmä Interventioj ärjestelmä CAP-uudistus ja maidontuotanto Maidon ja maitotuotteiden tuotanto ja maitotuotteiden kulutus 31 TUTKIMUKSEN TEORIA Kansainvälisen kaupan teoria Absoluuttisesta edusta Heckscher-Ohlin -malliin Viimeaikainen kansainvälisen kaupan teorian kehitys Maitotuotteiden kuljetuskustannukset Muut hyödykkeiden siirtoon liittyvät kustannukset 40 SUOMALAISEN MAITOTUOTEKETJUN TEHOKKUUS JA KILPAILUKYKY EUROOPAN MAIHIN VERRATTUNA Suhteellinen etu ja tuotannon tehokkuus Maitotuoteketjun tehokkuus ja kilpailukyky 42 EY:n MAITOTUOTEKAUPPA - TANSKAN VOIN VIENTIÄ SELITTÄVÄT TEKIJÄT Maitotuotteiden vienti ja tuonti Tanskan maidontuotannon sekä voin ja juuston viennin muutokset Kauppavirtojen mallittamisesta Viennin determinantit Aineisto Tanskan voin viennin estimointi 56 JOHTOPÄÄTÖKSET TUTKIMUKSESTA Maitotuotteiden kauppaa ohjaavat tekijät EY: ssä Luonnollisen rajasuojan merkitys Suomen maitotaloudelle ja maitotuotteille Arvio maidontuotannon laajuudesta ja maitotuotteiden omavaraisuudesta Suomessa EY:n jäsenenä 62 YHTEENVETO 62 Lähdeluettelo 64

6 MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS Luutnantintie 13, HELSINKI Tiedonantoja 191:5-24, 1993 EUROOPAN YHDENTYMISEN VAIKUTUKSET TOIMI- ALAN RAKENTEESEEN SUOMEN JUUSTOMARKKI- NOILLA MINNA-RIITTA YLI-JAMA The effects of the European integration on the structure of Finnish cheese industry Abstract. The current Finnish cheese market is evaluated, and the future Finnish cheese market is projected by the Delphi-method through expert opinions. The Delphi-method is a qualitative approach for forecasting future events and changes. The study examines the effects of competitors (number, size and cost structure), entry barriers, buyers and sellers on the Finnish cheese market structure. The results show that the Finnish cheese market will continue to restructure. In order to be more effective in the integrated market with increased competition, Finnish producers have to specialize on certain products. The industry will be more concentrated. The competition will be harder, although the consumption of cheese will rise. Index words: integration, EC, cheese market, delphi, industrial organization 1 Johdanto Elintarviketeollisuus joutuu kohtaamaan kaikilla toimialoilla tämän vuosikymmenen loppupuolella lisääntyvän kansainvälisen kilpailun. Sitä lisäävät poliittiset vaatimukset kilpailun lisäämisestä kotimarkkinoilla, mahdollinen eurooppalainen talousalue ja mahdollinen GATT-sopimus. Näiden lisäksi tai näihin liittyen samoin vaikuttavat myös kauppa-ja teollisuusministeriön suunnitelmat elintarviketeollisuuden rajasuojan alentamisesta vuoteen 1996 mennessä. Kilpailuympäristön muuttumiseen vaikuttaa myös elintarviketeollisuuden tekninen kehitys, ja sitä myötä tuotantolaitosten optimikoon kasvu (ALA-PEuAR1 1991; s. 18). 5

7 Näiden lisäksi muutoksia aiheuttaa Euroopan yhdentymiskehitys. Eri toimialoihin ja sitä kautta yrityksiin sisämarkkinoiden syntyminen vaikuttaa sekä suoraan että välillisesti. Välittömiä vaikutuksia eri direktiivien muodossa ovat mm. kaupan esteiden poistuminen ja mahdollisuudet teollisen yhteistyön edistämiseksi. Välillisesti integraatio vaikuttaa muuttuvan kilpailuympäristön myötä. Markkinat muuttuvat, toimialojen rakenteet muuttuvat ja niin ollen yritysten pitää muuttaa toimintatapoj aan, strategioitaan, pystyäkseen selviytymään muutoksista. Juuston kulutus on kasvanut tähän asti lähes jokaisessa maassa, vaikka samanaikaisesti muiden maitotuotteiden kysyntä on ollut laskusuunnassa. Juustomarkkinat ovatkin merkittävä osa maitotuotteiden markkinoista. Jos Suomi liittyy Euroopan Yhteisöön, markkina-alue laajenee kaikki jäsenmaat kattavaksi. Euroopan Yhteisön jäsenyys tarjoaa uusia markkina-alueita, mutta samalla kilpailu tulee kiristymään ja toimialan rakennemuutos ulottaa väistämättä vaikutuksensa Suomeen asti. Euroopan Yhteisön juustomarkkinoilla alkoivat toimialan rakennemuutos ja kansainvälistyminen vähitellen Hollannin johdolla 1980-luvulla. Suuria meijeriyrityksiä syntyi erityisesti Hollantiin, Ranskaan, Englantiin ja Tanskaan luvun lopulla suurimmat juustonvalmistajat käyttivät maitoa yli 2 mrd litraa vuodessa ja niiden vuosituotanto oli yli tonnia. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää suomalaisen juustonvalmistajien toimialan rakennetta, verrata sitä eurooppalaisiin ja delfi-menetelmällä selvittää, miten Euroopan yhdentyminen vaikuttaa juustonvalmistajien toimialan rakenteeseen Suomen juustomarkkinoilla. Ey-alueen tilannetta tarkasteltaessa keskitytään Tanskaan, Ranskaan, Saksaan, Englantiin ja Hollantiin. PORTER (1980, s. 5) määrittelee toimialan ryhmäksi yrityksiä, jotka valmistavat tuotteita, jotka ovat keskenään läheisiä substituutteja eli korvaavia tuotteita. Toimialan rakenteen tarkastelussa käytetään pohjana Industrial Organization - teoriaa (SCHERER 1980, s. 4). Lähemmin rakennetekij öistä tarkastellaan kilpailijoita, alalle tulon esteitä sekä tuottajia ja asiakkaita. Kilpailijoiden lukumäärä ja koko ovat keskeisiä toimialan rakenteeseen vaikuttavia tekijöitä. Kilpailijoiden kokoa voidaan tarkastella esimerkiksi markkinaosuuksien avulla. Keskittymisaste taasen suhteuttaa kilpailij oiden vahvuuden koko markkinoiden kokoon. Kustannusrakenne vaihtelee toimialoittain ja osaltaan se vaikututtaa kilpailijoiden lukumäärän ohella alalle tulon esteisiin. Alalle tulon esteet eli laajemmin käsiteltynä liikkuvuuden esteet ovat tärkeitä tekijöitä toimialan rakenteen muodostumisessa, mutta niiden vaikutukset ovat erilaisia eri toimialoilla. Tärkeimpiä alalle tulon esteitä ovat suurtuotannon edut, tuotedifferointi, pääoman tarve, vaihtokustannukset, jakelukanaviin pääsy, koosta riippumattomat kustannustappiot sekä valtiovallan toimenpiteet. Muista toimialan rakennetekij öistä tarkastellaan tuottajia ja asiakkaita. Tuottajien ja asiakkaiden neuvotteluvoima vaihtelee toimialoittain. Toisaalta yrityksillä on myös erilaisia mahdollisuuksia vaikuttaa niiden neuvotteluvoimaan ja parantaa yrityksen asemaa omassa kilpailuympäristössään. 6

8 2 Juustomarkkinoiden nykytilanne 2i Suomen juustomarkkinat Suomessa juuston kokonaiskulutus henkeä kohti on kasvanut melko tasaisesti ja viime vuosina olemme saavuttaneet keskieurooppalaisen tason (kuvio 1). Vuonna 1991 syötiin juustoa 13,8 kg vuodessa (ANON. 1992a, s. 23). Meijeriteollisuus on täysin riippuvainen Suomessa tuotetusta raaka-aineesta. Maidontuotanto on ollut laskussa viime vuosikymmenen ja laskee yhä. Vuonna 1991 maitoa tuotettiin milj. litraa (ANON. 1992b, s. 12). Juuston tuotanto laski v.1991 lähes 9 %:11a edellisvuodesta, ollen 84,6 milj. kg (ANON. 1992a, s ). Koko juustomarkkinoista Valiolla oli vuonna 1991 n. 79 %, Eninghetenillä n. 9 %, Ingman-foods'lla 5,5 %, tuontijuustojen osuus kulutuksesta oli lähes 3 % ja loput markkinat jakaantuivat pienempien yritysten ja kotijuustoloiden kesken (MYLLYKANGAS 1992). Suomi vei n. 30 % juustontuotannostaan vuonna 1991 Emmentalin osuus viennistä on yli 50 %. Sitä viedään pääasiassa Belgiaan, Italiaan, USA:an ja Kanadaan. Seuraavaksi eniten vietiin sulatejuustoja (pääasiassa Lähi-Itään) ja edamia. Edamin vienti on hieman laskenut lähinnä Neuvostoliiton kaupan vähenemisen seurauksena. EY:n alueelle edamia viedään lähinnä Espanjaan. Muita juustoja viedään pääasiassa EY:n ulkopuolelle EUM 10 5 ill =1=.1 Ranska Saksa Hollanti Tanska Suomi -- Englanti 0 1 q86 1R7 1 q8r 1 q8g 1 gg0 Kuvio 1. Juuston kulutus hlö/kg/vuosi eri maissa (ANON. 1988). 7

9 Juuston tuonti on tuontilisensioinnin alaista. Tuontisuojana on lisäksi tuontimaksu. Bilateraalisin sopimuksin on sovittu tuontimaksun alennuksista Suomen ja EY:n sekä Suomen ja Sveitsin välillä. EY-kiintiö on ollut useita vuosia 1500 tn, mutta v se nostettiin 2700 tonniin. Sveitsin kiintiö on 100 tonnia ja muista maista tuotavan juuston kiintiö 62 tonnia (TUKIAINEN 1992). Suomi toi juustoja v n. 2,3 milj. kg. Tanska, Saksa, Ranska ja Ruotsi olivat merkittävimmät tuojamaat samana vuonna. Eniten Suomeen tuotiin sulate-, home-, kerma- ja fetajuustoja. Vienti- ja tuontiluvut perustuvat Valtion maitovalmisteiden tarkastuslaitoksen tilastoihin. 2.2 Euroopan juustomarkkinat Euroopan Yhteisö on suurin juuston tuottaja-alue. Sen osuus oli v n. 35 % koko maailman tuotannosta (4,65 milj. tn). Maailman juustoviennistä (kg) EY:n osuus on lähes 80 % ja tuonnista yli 60 %. Hollanti vie eniten juustoja, seuraavina ovat Ranska, Saksa ja Tanska. Suurimmat tuojamaat ovat Saksa, Italia ja Englanti (ANON. 1991a, s , ANON. 1991b, s ). Vienti- ja tuontimäärät näkyvät kuviossa 2. Tanska vie suuren osan maitotuotannostaan ja juustoa viedään yli 80 % tuotannosta. Juustovienti oli v lähes 238 milj. kg. Fetajuusto on suurin vientiartikkeli ja sen vienti kasvaa edelleen (Brrscn 1992, s.20-21). Tanskan suurin juustonvalmistaja MD Foods tuottaa vuosittain n. 200 milj. kg juustoa. Se on noin vienti ei tuonti Suomi Tanska Ranska Saksa Englanti Hollanti Kuvio 2. Juuston tuonti ja vienti eräissä maissa (milj. kg.) (ANoN. 1991b, s ). 8

10 75 % Tanskan juustontuotannosta (ANDERSEN 1992, s. 18). Klover Mwlk valmistaa n milj, kg juustoa vuosittain ja sillä on n. 20 % markkinaosuus Tanskan kotimaan markkinoista (PEDERSEN 1992, s. 28). Englannissa juustoa tuotettiin v ,6 milj. kg. Vientiin meni runsas 10 % tuotannosta ja juustoa tuotiin 202 milj. kg (ANoN. 1991c, s. 46). Perinteiset brittiläiset juustot eivät sovi kovin hyvin vientiin, sillä monissa alueellisissa juustoissa on vahvoja, hyvin omaperäisiä makuja, joista monet eurooppalaiset eivät pidä (JoNEs 1992, s. 6). Englannin juustomarkkinoista noin puolet on ulkomaisten tuottajien hallussa, eikä pääasiallisimmilla kotimaan tuottajilla ole vahvaa kansainvälistymiskokemusta (ANON. 1991d, s ). Maan omavaraisuusaste oli v (ANON. 1991e, s. 113). Omavaraisuusasteet on esitetty taulukossa 1. Ranska on Euroopan Yhteisön suurin juustonvalmistaja. Tuotanto on myös kasvanut tasaisesti viime vuosina. Vuonna 1990 Ranska vei 341 milj. kg (24 % tuotannosta) ja toi 101 milj. kg juustoa (8 % kulutuksesta). Ranska kuuluu myös suurimpiin juuston kuluttajamaihin, henkilöä kohti laskettu kulutus oli v ,5 kg. Kulutus on lisääntynyt erityisesti tuorejuustoissa (ANON. 1991f, s. 48). Ranskan meijeriteollisuudelle on ominaista pienten meijereiden suuri määrä. Toisaalta Ranskassa on myös hyvin suuria yrityksiä. Juustomarkkinoiden kolme suurinta juustonvalmistajaa ovat Besnier, Sodiaal ja ULN. Niiden yhteinen osuus maan juustotuotannosta on noin kolmannes (ANON. 1991g, s ).Saksassa valmistettiin Ranskan jälkeen eniten juustoa v Maan vienti ja tuonti ovat melko tasapainossa (yli 300 milj. kg). Saksassa on neljä suurta meijeriä, mutta 10 suurinta meijeriä vastaa vain 30 % koko meijerialan tuloista eli myös Saksassa on hyvin paljon pieniä yrityksiä (ANON. 1992c, s ). Hollannissa meijeriyrityksiä on alle 30 kpl, joista kolme suurinta (Campina/ Melkunie, Friesland ja Coberco) jalostaa 80 % Hollannin maidosta. Friesland ja Taulukko 1. EY-10:n omavaraisuusasteet vuonna 1990 (ANON. 1991e, s. 113). Saksa 101 Ranska 110 Italia 78 Hollanti 268 Belgia/Luxembourg 49 Englanti 69 Irlanti 888 Tanska 273 Kreikka 84 EY-10 yht. 107 Omavaraisuusaste % 9

11 Coberco yhdistyvät v (ANoN. 1992d, s.40), jolloin siitä tulee yksi Euroopan suurimmista meijereistä (vastaanottaa yli 4 mrd litraa vuodessa). Hollannissa valmistetaan eniten gouda-juustoa. Sen osuus juustonvalmistuksesta on n. 60 %. Juustoa valmistettiin vuonna ,4 milj, kg, josta vietiin yli 70 %. Juustoa tuotiin samana vuonna 68,7 milj. kg. Hollanti onkin voimakkaasti meijerituotteiden omavaraisuuden ylittävä maa, omavaraisuusaste oli v ja juustoissa jopa Suomalaisten ja eurooppalaisten juustoloiden vertailua Wider-instituutin "Selvitys Suomen elintarviketeollisuuden kansainvälisestä kilpailukyvystä" -tutkimuksessa (RAsnvius ym. 1991, s.7) tarkastelun kohteena ovat olleet Saksa, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Englanti. Tutkimuksessa on keskitytty kovien juustojen, lähinnä edamin valmistuksen vertailuun. Tutkimuksessa todetaan, että Suomessa juustolat ovat muita maita pienempiä ja että kaikissa tarkastelluissa maissa Saksaa lukuunottamatta on markkinajohtajan osuus yli puolet tuotannosta. Vuonna 1988 Ranskassa oli yli juustotehdasta (taulukko 2), siten myös keskimääräinen tuotanto on alhainen n tn/vuosi. Pisimmällä tuotannon rationalisointi onkin Hollannissa, jossa tehtaita oli 21 kpl ja keskimääräinen tuotanto tn/v. (1988). Tanskassa keskittymistä tapahtui nopeimmassa tahdissa 80-luvulla ja 1988 se olikin saavuttanut tonnin keskimääräisen vuosituotannon. Myös Saksassa tapahtui rakennemuutosta 80-luvulla, mutta Taulukko 2. Juustoloiden kokorakenne vuosituotannon mukaan eräissä maissa vuonna 1988 (ANoN. 1991e, s. 85). yritysten lkm, yritysten llem, kaikki keskim. tuotanto tuotanto yritysten tuotanto/ yli 4000 lkm yksikkö tn tn (tn) Saksa Ranska Hollanti 7a Englantib Tanska a alle tn b mukana eivät ole kotijuuston valmistajat (Farmhouse Cheese Producers) 10

12 Englannissa yritysten määrä on pysynyt samalla tasolla (ANoN. 1991e, s. 85). Vuonna 1988 Suomessa oli 39 juustoa valmistavaa meijeriä ja juustoloiden keskituotanto oli tonnia vuonna 1989 (RAsmus ym. 1991, s. 114, 117) Tuotantokustannusten vertailua Widerin tutkimuksessa (RAsimus ym. 1991, s. 126) on selvitetty edamjuuston tuotantokustannuksia. Erilaisten hinnoittelu- ja laskentamenetelmien käyttö kuitenkin vaikuttaa kustannusrakenteisiin. Raaka-ainekustannuksissa eri maiden välillä ei ole kovin suuria eroja (11-14 mk/kg). Suomessa raaka-ainekustannukset ovat 78 % kokonaiskustannuksista. Englannissa osuus on 73 % ja Tanskassa 88 %. Vertailun perusteella Englanti on halvin juuston tuottajamaa. Tanskan tuotantokustannuksissa on nähtävissä voimakkaasta keskittymisestä seuranneet suurtuotannon edut (mm. henkilökustannusten alhainen osuus). Raaka-ainekustannusten eliminoimiseksi on verrattu myös pelkästään jalostuskustannuksia vertailumaissa. Tanskassa ovat alhaisimmat jalostus-kustannukset (alle 2 mk/kg) johtuen keskitetystä tuotannosta. Suomen jalostuskustannukset (n. 4 mk/kg) ovat lähes samat kuin Englannissa (RAsiivms ym. 1991, s. 129). 2.4 Kehitysnäkymiä Liiketaloustieteen tutkimuslaitos, LTT on haastatellut elintarvikealan yritysjohtoa tehdessään tutkimuksen "Suomen elintarviketeollisuuden EY-sopeutumisen ongelmat ja keinot". Meijeriteollisuuden edustajien mielestä emmental on j alostusprosessin osalta (kun raaka-aineen hintaa ei huomioida) kilpailukykyinen EYmaihin verrattuna. Edamin osalta jalostusprosessia pidettiin jokseenkin kilpailukykyisenä ja tuorejuuston osalta huonona. Yritysedustajien mukaan Widerin selvitys antaa juuston osalta liian hyvän kuvan suomalaisten juustontuotannon kustannusrakenteesta (ANON. 1992e, s ). Keskittymiskehityksen oletettiin jatkuvan edelleen. Vuoteen 2000 mennessä katsottiin kansainvälisen kilpailun pakottavan vähentämään jalostusta harjoittavien toimipaikkojen lukumäärän meijeriteollisuudessa nykyisestä noin 60:stä noin 20-30:een. Nykyistä tehdaskapasiteettia on runsaasti ja se on teknisesti kehittynyttä ja tarpeeksi uutta, joten keskittyminen ei yaadi lisäinvestointeja. Henkilökuntaa tullaan vähentämään ja hallinto- ja yleiskustannuksia pienennetään parantamalla logistiikkaa, lisäämällä kansainvälistä yhteistyötä ja pienentämällä markkinointikustannuksia. Yritysjohtajien mielestä jalostuskustannuksia tulisi karsia noin % eurooppalaiseen tasoon pääsemiseksi (ANON. 1992d, s. 76). Yritysedustajien arvioiden mukaan juustojen tuonti kasvaa n. 35 %:iin kulutuksesta vuoteen 2000 mennessä, jos Suomi liittyy EY:n jäseneksi. Kaupanedustajien arvioiden mukaan tuontijuustojen osuus kasvaa %:iin. Meijeriteolli- 11

13 suutemme tulee keskittymään tiettyjen tuotteiden valmistukseen kotimaisia ja ulkomaisia markkinoita varten. Juustoissa keskitytään tiettyihin laatuihin, lähinnä emmentaliin ja edamiin, joiden tuotannosta osa viedään ulkomaille (ANON. 1992e, s. 77, 115). Maidonjalostuksen volyymi riippuu ratkaisevasti maatalouden ratkaisuista. Varauksellisina arvioina esitettiin, että volyymi laskee %:iin nykyisestä v mennessä. Maitoraaka-ainetta ei tulla kuljettamaan Suomesta muualle jalostettavaksi, eikä sitä kannata myöskään tuoda tänne jalostusta varten. Suurimpana uhkana yritysedustajat mainitsivatkin jäsenyyden vaikutukset maidontuotantoon. Jalostusportaan katsottiin pystyvän vaadittaviin sopeutustoimiin. Juustontuotannon ei kuitenkaan odoteta laskevan yhtä suuressa määrin, vaan raaka-aineen saatavuusongelma tulee vaikeuttamaan lähinnä muiden maitotuotteiden valmistusta. Prosessiteollisuudessa skaalaedut ovat keskeinen kilpailukyvyn avain. Suomalaiset meijeriyritykset ovat pieniä kansainvälisiin yrityksiin verrattuna. Keskittämällä tuotantoa täällä ja laajentamalla yhteistyötä ulkomaisten yritysten kanssa suomalaisten on mahdollista kilpailla Euroopan markkinoilla suurimpien yritysten kanssa. Strateginen yhteistyö tarkoittaisi työjakoa, jolloin saavutetaan skaalaetuja tuotannossa. Kansainvälinen yhteistyö alalla on jo alkanut ja se tulee jatkossa lisääntymään (ANON. 1991e, s. 78, ). Tulevaisuudessa keskittyminen, erikoistuminen j a kohdistettu kuluttaja-markkinointi ovat avainpiirteet Euroopan meijeriteollisuudessa vuoteen Vain osa pienemmistä valmistajista selviytyy kilpailussa. Ne palvelevat paikallisia markkinoita ja menestyessään ovat houkutteleva yritysoston kohde (SoLE 1992, s. 32). Juustosektorikin voi kasvaa, jos valmistajat lisäävät merkkituotteita. Tuotteen pakkaus on erittäin tärkeä, sen pitää olla toimiva, helppokäyttöinen ja ennen kaikkea sen on saatava asiakkaan huomio kaupassa. Myös etiketin tulee informoida kuluttajaa riittävästi (SoLE 1992, s. 36). Vaikka juustomarkkinoilla ennustetaan kasvua, erityisesti pehmeissäjuustoissa, vähärasvaisissa juustoissa ja merkkituote tuorejuustoissa, perinteisten kovien ja puolikovien juustojen kysyntä pysyy ennallaan. Merkkituotteiden määrä pysyy kuitenkin alhaisena (SoLE 1992, s. 34). Kokonaiskulutuksen keskimääräiseksi lisäykseksi 1990-luvulla Euroopan Yhteisön alueella on arvioitu olevan yli 2 %/ v. Syynä ovat suuri juustovalikoima ja entistä aktiivisempi diversifiointi (ANON. 1991h, s. 42). Grendalen mukaan (1992, s. 21) markkinoille tulee myös erilaisia muunnettuja elintarvikkeita. Muunnetut elintarvikkeet voidaan jakaa kolmeen luokkaan: 1) tuotteet, joihin lisätään terveydellisesti hyödyllisiä lisäaineita 2) tuotteet, jotka ovat täysin luonnollisia (ei jatkettu huonoilla aineilla) 3) tuotteet, joista on poistettu tiettyjä aineita. Muunnettuja elintarvikkeita käytetään eri syistä: niiden käyttö on välttämätöntä, syynä on sairaus tai lääketieteellinen syy, dieetti tai toiminnan luonne vaatii tiettyä ruokavaliota. Terveellinen syöminen on tulossa normiksi eikä ole 12

14 enää poikkeus. Muunnettuja elintarvikkeita on kolmea luokkaa: diettituotteet, terveystuotteet ja toiminnalliset tuotteet (edistävät tiettyä ruumiin toimintaa ja ovat samalla ravitsevia). Näiden tuotteiden kysyntää lisäävät kuluttajien muuttuneet asenteet ja se että valmistajat etsivät parempikatteisia tuotteita kuten myös teknologian kehitys teollisuudessa, vähittäiskaupassa ja jakelussa. Juustonkaltaisia kasvirasvavalmisteita voidaan nykyään markkinoida EY:n alueella. Kasvirasvojen väitetään olevan hyödyllisempiä terveydelle kuin eläinrasvojen. Eläinrasvapohjaisten juustojen erikoislaatua pitää korostaa ja kehittää juustoja toiminnoiltaan ja ravintoarvoltaan kilpailukykyisiksi (ANoN. 1991i, s ). Maidonjalostajia painostavat mm. tuotekehityksen jatkuva tarve, merkkituotteiden kilpailu, kohdemarkkinoiden muuttuminen (ikäryhmät suurenevat vanhoissa ikäluokissa), yritysoston uhka, uudelleen sijoittautuminen, hygieniavaatimukset ja lisääntyvä keskittyminen. Jalostajilla on mahdollisuuksia toimintatyyppisissä tuotteissa, vanhoille ikäryhmille suunnatuissa tuotteissaja erityisryhmille (urheilijat, laihduttajat) tarkoitetuissa tuotteissa. Kuluttajat vaativat käyttömukavuutta, laatua ja palvelua, terveellisyyttä ja turvallista ruokaa, tuotevaihtoehtoja ja he ovat myös erittäin hintatietoisia (GRENDALE 1992, s ). Kuluttajat ovat yleisesti ottaen tulleet laatu-, terveys- ja ympäristötietoisemmiksi ja he myös vaativat saada tietää enemmän koostumuksesta. Juuston käyttötavat ja -yhteydet tulevat myös monipuolistumaan. Niitä tullaan käyttämään nykyistä enemmän ruoanvalmistuksessa, leivonnassa, välipaloina, aterian osina ja j älkiruoissa. Matkailun myötä tuontijuustojen ja erikoisjuustoj en kulutus kasvaa (Tuomco 1990, s. 44). Suomalaisten kuluttajien valintapäätökseen vaikuttavat ennen kaikkea tuotteen tuoreus, puhtaus ja terveellisyys, seuraavina tulevat maku, hinta, kotimaisuus ja pakkaus (VARESMAA 1990, s. 14). 3. Euroopan yhdentymisen vaikutuksien arviointia delfimenetelmällä juuston toimialan rakenteeseen Suomessa 3.1. Delfi-menetelmä Delfi-menetelmä on systemaattinen lähestymistapa riippumattomien asiantuntijamielipiteiden keräämiseksi ja analysoimiseksi. Asiantuntijöilta kysytään mielipidettä johonkin tulevaisuuden tapahtumaan (CRAvENs ym. 1980, s. 85). Menetelmä on kenties yleisimmin käytetty kvalitatiivisista menetelmistä ja sitä on käytetty erityisesti teknologian ja ympäristön pitkän tähtäyksen ennustamiseen (MARRE3Ams ja WHEELWRIGHT 1989, s. 324). Delfi-menetelmän vaiheet näkyvät kuviosta 3. Asiantuntijoille lähetetään kirjeitse kysely, jossa pyritään saamaan vastaus tiettyyn kysymykseen tulevaisuudesta. Asiantuntijat palauttavat vastauksensa paneelin koordinoij alle, joka analysoi 13

15 vastaukset. Vastaukset lähetetään takaisin asiantuntijoille, jolloin asiantuntijat voivat tarkistaa vastauksiaan tai jos he pitäytyvät poikkeavassa vastauksessa, perustelevat kantansa. Äärimmäisiä vastauksia antaneet yleensä muuttavat arviotaan mediaanin suuntaan, ellei heillä ole vahvaa perustaa omalle mielipiteelleen. Toisaalta ne, joiden mielestä heillä on hyvät perustelut mielipiteelleen pyrkivät säilyttämään alkuperäisen arvionsa ja puolustamaan sitä (MAKKIDAKis ja WHEELWRIGHT 1989, s. 325). Palautteen antaminen delfissä parantaa Dalkleyn (Ref. NELMS ja PORTER 1985, s. 49) mukaan tutkimustulosten ja sitä kautta päätösten laatua. Palautteen muoto vaikuttaa hyvin vähän päätösten laatuun, mutta päätösten laatu on sitä parempi, mitä lyhyempi aika on arvioinnin ja palautteen saamisen välillä. Useimmissa tapauksissa kolme kierrosta riittää tutkimuksen läpiviemiseen, vaikka kierrosten määrä vaihteleekin tutkimuksittain (MÄKINEN 1976, s. 39). Kyselykierroksia jatketaan, kunnes riittävä yksimielisyys on saavutettu. Delfimenetelmän tarkoituksena ei kuitenkaan ole antaa yhtä vastausta kysymykseen, vaan vastaukseksi voi jäädä hyvinkin laaja valikoima erilaisia käsityksiä tulevaisuudesta (MAKRIDAKIS ja WHEELWRIGHT 1989, s. 325). Tulosten analysoinnin jälkeen voidaan tehdä johtopäätökset, mikä on asiantuntijaraadin näkemys asiasta. Yleisimmät kritiikin aiheet Delfi-menetelmää kohtaan ovat Makridakisin ja Wheelwrightin (1989, s. 326) mukaan riittämätön reliabiliteetti, liiallinen herkkyys epäselviin kysymyksiin, vastausten erilaisuus käytettäessä eri asiantuntijoita, asiantuntijoiden määrittelyn vaikeus ja odottamattomien asioiden mahdottomuus ennustaa. Nämä valitukset ovat suhteellisia ja heidän mielestään delfi-menetelmää tulisikin arvioida vaihtoehtoisten menetelmien perusteella. Delfimenetelmän etuina on mm. maantieteellisesti hajallaan olevan asiantuntijaryhmän toimiminen yhteistyössä. Menetelmä mahdollistaa vapaan mielipiteiden ilmaisun ja palautteen avulla voidaan kertoa ryhmän ajatuksen kehityskulku. Liian voimakkaan persoonallisuuden vaikutuksia voidaan vähentää anonyymisyyden kautta (MOLANDER 1984, s. 15). Gärdbornin (Ref. MÄKINEN 1976, s. 23) mukaan Delfi-tutkimusten asiantuntija määritellään laajasti henkilöksi, jolla on perusteelliset tiedot tietyllä tiedonalalla sekä siihen liittyvillä reuna-alueilla. Preble (1984, s ) on tutkimuksessaan todennut, että paneelin jäsenet pyrkivät yhdistämään käytettävissä olevaa tieteellistä tietoa kyselyssä ja milloin tälläista tietoa on yleisesti käytettävissä, on todennäköistä, että eri paneelikokoonpanot tuottavat samanlaisia vastauksia. Kyselyssä olisi hyvä olla sekä yleis asiantuntijoita että erikoisasiantuntijoita (HELMER 1970, s. 24). Asiantuntijoiden määrä riippuu Rajaniemen (Ref. MÄKINEN 1976, s. 32) mukaan eri tutkimusaiheista ja raatien koko on vaihdellut asiantuntijan välillä. Tavallisin raadin koko on ollut asiantuntijaa. Lastikan (Ref. HELLSTEN 1974, s. 9) mukaan asiantuntijoiden optimimääränä on pidetty noin henkilöä. 14

16 Tehtävän määrittäminen ja koordinoijan asettaminen Ensimmäisen kyselylomakkeen muotoilu Asiantuntijapaneelin valinta Palaute paneeliin.-kysymysten jako asiantuntijoille Tulosten analysointi ja kysymysten tarkistaminen Johtopäätökset Kuvio 3. Delfi-menetelmän vaiheet (CRAvENs ym. 1980, 85). 3.2 Tutkimuksen asiantuntijapaneeli Tämän tutkimuksen asiantuntijapaneeliin pyrittiin saamaan n. 20 juustomarkkinoiden ja Euroopan Yhteisön asiantuntijaa. Lopulliseksi asiantuntijamäärälcsi tuli 11 kpl. Pane,elin kokoonpano eri aloittain tarkasteltuna muodostui seutaavanlaiseksi: teollisuuden edustajat 5 kpl, kaupan edustajat 1 kpl ja tutkijat ym. 5 kpl. Ensimmäisellä kierroksella lähetettiin raadin jäsenille 19 kysymyksen kysymyslomake. Toisella kierroksella lähetettiin analysoidut vastaukset sekä kaksi lisäkysymystä (alakohtineen yhteensä 7 uutta kysymystä). Luvuilla arvioitujen kysymysten palaute muodostui mediaanista, keskiarvosta, minimistä ja malcsimista. Muiden kysymysten palaute koostui frekvensseistä. Vastausten mediaani tarkoittaa sitä, että sen kummallekin puolelle jää 50 % vastauksista (RANTA ym.1989, s ). Asiantuntijoille lähetettiin kolme kyselyä välisenä aikana. Asiantuntijat ennustivat Suomen juustomarkldnoiden tilannetta vuonna 2003, jos Suomi liittyy Euroopan Yhteisöön. Ennustusjakso tässä tutkimuksessa oli siis n. kymmenen vuotta. Ajanjakso on lyhyt ajateltaessa muutosten laajuutta, ts. jakso tulee olemaan sopeutumista uuteen järjestelmään mikäli Suomi liittyy Euroopan Yhteisöön. Ennustamisen kannalta kymmenen vuotta on pitkä aika, 15

17 varsinkin kun kyseessä ovat uudet, mitä suurimmalla todennäköisyydellä suuria muutoksia aiheuttavat asiat. Kyselyissä oli kysymyksiä sekä kilpailijoista, alalle tulon esteistä, tuottajista ja asiakkaista sekä muista keskeisistä aiheeseen liittyvistä asioista. Kilpailijoita koskevissa kysymyksissä pyydettiin asiantuntijoilta arvioita mm. juuston tuotantomäärästä, juustoloiden lukumäärästä ja niiden sijainnista, sekä keskittymisasteista Suomessa ja Euroopassa. Asiantuntijat vertailivat myös suomalaisten ja eurooppalaisten juustoloiden kustannustasoa ja kilpailukykyä. Tuottajiin liittyvinä asioina kysyttiin maitomäärän kehitystä ja EY:n maatalouspolitiikan vaikutuksia. Asiakkaisiin liittyvät kysymykset jakaantuivat kysymyksiin kuluttajista ja kaupasta, joita molempia voidaan pitää juustoteollisuuden asiakkaina. Lisäksi kysyttiin asiantuntijoiden mielipidettä kiristyy än kilpailun seurauksista suomalaisille juustonvalmistajille ja juustoloiden mahdollisia strategioita. Asiantuntijat esittivät mielipiteensä myös siitä, mikä juustoteollisuuden tulevaisuus on, jos Suomi ei liity Euroopan Yhteisöön. Seuraavassa on esitetty asiantuntijoiden arviot kysymyksistä (Yu-JAmA 1993, s ). 3.3 Kilpailijoihin liittyvät arviot Asiantuntijoita pyydettiin arvioimaan juuston tuotantomäärää Suomessa v Seitsemän vastaajaa yhdestätoista arvioi tuotannon vähenevän (vuonna 1991 tuotannon tuorepaino 84,6 milj, kg) ja vain kolmen vastaajan mielestä tuotantomäärä nousee tulevaisuudessa. Mediaaniarvo oli 80 milj. kg ja keskiarvo 83 milj. kg. Tämän kysymyksen vastaukset olivat kyselyn pysyvimpiä, sillä vain kaksi muutti arviotaan toisella kierroksella. Vaihteluvälinä oli milj. kg. Perusteena alhaisimmalle arviolle oli maidontuotannon suunniteltu vähentäminen. Seuraavaksi kysyttiin yli 1 milj. kg vuodessa valmistavien juustoloiden lukumäärää vuonna Asiantuntijoiden mielestä tällaisten juustoloiden määrä laskee 13 kappaleeseen nykyisestä n. 25 kpl:sta. Alhaisimman arvion (6-7 kpl) perusteena oli, ettei niin suuria juustoloita tule olemaan Suomessa montaa, mutta alle milj. kg vuodessa valmistavia voi olla useitakin. Kotijuustoloiden määrän asiantuntijat totesivat lisääntyvän hieman ja todennäköistä on, että samalla myös alalle tulo ja alalta poistuminen vilkastuu. Ulkomaisia omistajia asiantuntijat arvioivat olevan keskimäärin kahdessa suuressa juustolassa. Pienten kotijuustoloiden omistajina ulkomaalaisten osuus arvioitiin suuremmaksi eli keskimäärin 5 ulkomaalaista yrittäjää Suomessa vuonna Suomalaisten yrittäjien ennustettiin pitävän juustontuotantonsa pääasiassa Suomessa, mutta sen lisäksi suomalaiset omistaisivat joitakin juustoloita myös ulkomailla (11/11). Asiantuntijoiden (7/11) mukaan pääasiallisena etabloitumiskoh- 16

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS ENERGIA, PÄÄSTÖKAUPPA JA KILPAILUKYKY

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS ENERGIA, PÄÄSTÖKAUPPA JA KILPAILUKYKY VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 423 ENERGIA, PÄÄSTÖKAUPPA JA KILPAILUKYKY SUOMALAISEN ENERGIAINTENSIIVISEN TEOLLISUUDEN NÄKEMYKSIÄ EU:N PÄÄSTÖKAUPASTA JA POHJOISMAISISTA ENERGIAMARKKINOISTA

Lisätiedot

Maatalouspoliittisen toimintaympäristön ennakointi

Maatalouspoliittisen toimintaympäristön ennakointi 7 Maatalouspoliittisen toimintaympäristön ennakointi Miten käy kotimaisen elintarvikeketjun? Jyrki Niemi ja Pasi Rikkonen (toim.) 7 Maatalouspoliittisen toimintaympäristön ennakointi Miten käy kotimaisen

Lisätiedot

ENNUSTEITA VUODELLE 2000

ENNUSTEITA VUODELLE 2000 L. MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 138 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 138 ENNUSTEITA VUODELLE 2000 LAURI KETTUNEN HELSINKI 1988

Lisätiedot

Päidi. Maatalouden rakennekehitys vuoteen 2008 232.1999. Tutkimuksia. Heikki Lehtonen Hannu Linjakumpu Marja Knuuttila Juha Marttila

Päidi. Maatalouden rakennekehitys vuoteen 2008 232.1999. Tutkimuksia. Heikki Lehtonen Hannu Linjakumpu Marja Knuuttila Juha Marttila Päidi MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS 232.1999 Tutkimuksia AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE Finland Ii [-(1)or LANTBRUKS- EKONOMISKA FORSKNINGS- ANSTALTEN Undersökningar Maatalouden rakennekehitys

Lisätiedot

Innovaatioympäristö tänään ja huomenna

Innovaatioympäristö tänään ja huomenna ESPOO 2006 VTT WORKING PAPERS 44 Innovaatioympäristö tänään ja huomenna Jani Saarinen, Nina Rilla, Torsti Loikkanen & Juha Oksanen VTT Jaakko Alasaarela ZEF Solutions Oy ISBN 951 38 6596 7 (URL: http://www.vtt.fi/inf/pdf/)

Lisätiedot

MAASEUDUN PIENYRITYSTEN STRATEGIAT, MUUTOSKYVYK- KYYS JA TULOKSELLISUUS

MAASEUDUN PIENYRITYSTEN STRATEGIAT, MUUTOSKYVYK- KYYS JA TULOKSELLISUUS TIEDONANTOJA 201 1995 MAASEUDUN PIENYRITYSTEN STRATEGIAT, MUUTOSKYVYK- KYYS JA TULOKSELLISUUS SAARA HYVÖNEN TERRI KUPIAINEN PETRI PIETIKÄINEN MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS

Lisätiedot

VILJAKETJUN TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA. Osaamistarpeiden klusteriennakointi viljaketjussa -projekti Jari Hautamäki 19.4.2010

VILJAKETJUN TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA. Osaamistarpeiden klusteriennakointi viljaketjussa -projekti Jari Hautamäki 19.4.2010 1 VILJAKETJUN TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA Osaamistarpeiden klusteriennakointi viljaketjussa -projekti Jari Hautamäki 19.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. VILJATUOTTEEN ARVOKETJU 1.1. Yhtenäinen ja tehokas

Lisätiedot

Elintarviketeollisuus

Elintarviketeollisuus Elintarviketeollisuus www.toimialaraportit.fi Elintarviketeollisuus Toimialaraportti 2/2007 Kari Välimäki Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu 4 PL

Lisätiedot

PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys

PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys Agropolis Oy 31.12.2009 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1. Tausta 4 2. Tavoitteet 5 3. Toteutus 5 4. Tulokset 6 4.1 Yrityskenttä 6 4.2 Toimialan rakenne 7

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA SUOMEN MAATALOUSPOLITIIKAN KESKEISIMMÄT MUUTOKSET EUROOPAN UNIONIIN LIITTYMISEN JÄLKEEN

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA SUOMEN MAATALOUSPOLITIIKAN KESKEISIMMÄT MUUTOKSET EUROOPAN UNIONIIN LIITTYMISEN JÄLKEEN METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA SUOMEN MAATALOUSPOLITIIKAN KESKEISIMMÄT MUUTOKSET EUROOPAN UNIONIIN LIITTYMISEN JÄLKEEN Marzanna Lehto Kansainvälisen liiketoiminnan suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Etelä-Suomen kansallisten tukien vaikutusten arviointi

Etelä-Suomen kansallisten tukien vaikutusten arviointi MTT:n selvityksiä 57 Etelä-Suomen kansallisten tukien vaikutusten arviointi Maija Puurunen Mika Hirvijoki Harri Turunen Johan Åberg Talous MTT:n selvityksiä 57 106 s., 6 liitettä Etelä-Suomen kansallisten

Lisätiedot

Working Paper Suomen ulkomaankaupan erikoistuminen: Keiden kanssa kilpailemme?

Working Paper Suomen ulkomaankaupan erikoistuminen: Keiden kanssa kilpailemme? econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Kaitila,

Lisätiedot

PIENTEN ELINTARVIKEALAN YRITYSTEN MARKKINOINTISTRATEGIAT

PIENTEN ELINTARVIKEALAN YRITYSTEN MARKKINOINTISTRATEGIAT TIEDONANTOJA 215 1996 PIENTEN ELINTARVIKEALAN YRITYSTEN MARKKINOINTISTRATEGIAT TERRI KUPIAINEN MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE. FINLAND RESEARCH REPORTS

Lisätiedot

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Selvitys liike-elämän asiantuntijapalvelujen kansainvälistymisestä ja sen merkityksestä yritysten kasvulle Tekesin katsaus 265/2009 Palvelujen kansainvälistymisen

Lisätiedot

SUOMEN MAATALOUSPOLITIIKKA

SUOMEN MAATALOUSPOLITIIKKA TIEDONANTOJA 185 1992 SUOMEN MAATALOUSPOLITIIKKA LAURI KETTUNEN MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS 185 1992 TIEDONANTOJA 185 SUOMEN

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä työnjaossa - Analyysi toimialojen ja klustereiden kilpailukyvystä

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä työnjaossa - Analyysi toimialojen ja klustereiden kilpailukyvystä VALTIONEUVOSTON KANSLIA Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä työnjaossa - Analyysi toimialojen ja klustereiden kilpailukyvystä Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 20/2004 Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä

Lisätiedot

Venäjän automarkkinat Auto market in Russia

Venäjän automarkkinat Auto market in Russia LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden osasto CS90A0050 Kandidaatintyö ja seminaari Tarkastaja: Professori Juha Väätänen Kevät 2008 Venäjän automarkkinat Auto

Lisätiedot

Pellervo Economic Research Institute Working Papers Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita

Pellervo Economic Research Institute Working Papers Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita Pellervo Economic Research Institute Working Papers Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita N:o 110 (kesäkuu 2008) TULEVAISUUDEN KEHITYSLINJAT BIOENERGIAMARKKINOILLA EU:SSA JA SUOMESSA:

Lisätiedot

Puhtaasti asiakkaalle

Puhtaasti asiakkaalle Tekesin katsaus 268/2010 Puhtaasti asiakkaalle suomalaisen kemianteollisuuden menestyksen tekijät globaalissa kilpailussa Marja Mäenpää, Jani Saarinen, Peter Sikow, Pekka Pesonen Marja Mäenpää Jani Saarinen

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ: MARKKINA-, TEKNOLOGIA- JA LOGISTIIKKAYMPÄRISTÖJEN KEHITYSNÄKYMÄT JA NIIDEN VAIKUTUS TOIMITUSKETJUUN

TULEVAISUUDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ: MARKKINA-, TEKNOLOGIA- JA LOGISTIIKKAYMPÄRISTÖJEN KEHITYSNÄKYMÄT JA NIIDEN VAIKUTUS TOIMITUSKETJUUN KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA TULEVAISUUDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ: MARKKINA-, TEKNOLOGIA- JA LOGISTIIKKAYMPÄRISTÖJEN KEHITYSNÄKYMÄT JA NIIDEN VAIKUTUS TOIMITUSKETJUUN Petrus Paldanius Diplomityö, jonka aihe

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu TIIVISTELMÄ 3 ABSTRACT

Lisätiedot

Yrityksen strategiset kysymykset ja tehtävät euroalueella

Yrityksen strategiset kysymykset ja tehtävät euroalueella EURO 10.9.99 5.10.1999 12:09 Sivu 2 Yrityksen strategiset kysymykset ja tehtävät euroalueella 2 Yhteisen eurooppalaisen valuutan euron vaikutukset suomalaisen pk-yrityksen toimintaan voidaan kiteyttää

Lisätiedot

SUOMEN PITKÄN AIKAVÄLIN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKKA JA TEOLLISUUDEN KILPAILUKYKY

SUOMEN PITKÄN AIKAVÄLIN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKKA JA TEOLLISUUDEN KILPAILUKYKY PTT raportteja 245 PTT Reports 245 SUOMEN PITKÄN AIKAVÄLIN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKKA JA TEOLLISUUDEN KILPAILUKYKY Leena Kerkelä Markus Lahtinen Lauri Esala Antti Kosunen Kirsi Noro Helsinki 2014 1

Lisätiedot

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä AIRTOUCH Oy Projektiryhmä Jukka Näräkkä Pekka Mäkinen Gary Evans Tilaaja : Hämeen ammattikorkeakoulu, Velog-

Lisätiedot

Huomisen ruoka Kansallisen ruokastrategian taustaraportti

Huomisen ruoka Kansallisen ruokastrategian taustaraportti Huomisen ruoka Kansallisen ruokastrategian taustaraportti Maa- ja metsätalousministeriö 2/2010 Helsinki 2010 Julkaisun nimi: Huomisen ruoka Kansallisen ruokastrategian taustaraportti Julkaisija: Maa- ja

Lisätiedot

148 JATKOJALOSTUS LIHA- JA VILJATILOILLA

148 JATKOJALOSTUS LIHA- JA VILJATILOILLA VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 148 JATKOJALOSTUS LIHA- JA VILJATILOILLA Mustajärvi Jarkko Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki 1997

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS The Research Institute of the Finnish Economy Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland.

ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS The Research Institute of the Finnish Economy Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland. ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS The Research Institute of the Finnish Economy Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Sarja B 128 Series Ville Kaitila EMU YRITYSTEN NÄKÖKULMASTA Julkaisija: Elinkeinoelämän

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Suomen asema globaalissa kilpailussa Yritysten sijaintipäätöksiin vaikuttavat tekijät

Suomen asema globaalissa kilpailussa Yritysten sijaintipäätöksiin vaikuttavat tekijät Suomen asema globaalissa kilpailussa Yritysten sijaintipäätöksiin vaikuttavat tekijät Jyrki Ali-Yrkkö, Maarit Lindström, Mika Pajarinen ja Pekka Ylä-Anttila Tutkimuksen ovat rahoittaneet Invest in Finland,

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA TIEDONANTOJA 169 1991 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE. FINLAND RESEARCH REPORTS 169 1991 IM11 111 TIEDONANTOJA 169 AJANKOHTAISTA

Lisätiedot