ÄI3v - Tekstit ja vaikuttaminen ÄIDINKIELI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ÄI3v - Tekstit ja vaikuttaminen ÄIDINKIELI"

Transkriptio

1 ÄIDINKIELI ÄI1ns - Tekstien rakenteita ja merkityksiä Opiskelija harjaantuu erittelemään asiatekstien kieltä, rakenteita ja merkityksiä sekä oppii näkemään tekstin yhteyden kontekstiin ja muihin teksteihin. Opiskelija syventää tekstilajituntemustaan ja kehittyy erilaisten tekstien tuottajana. Lisätietoja Kurssin materiaali ja tarkemmat ohjeet ovat netissä Opit-oppimisympäristössä. Kurssiin kuuluu useita osatehtäviä, jotka on suoritettava kymmenen viikon kuluessa. Erillistä loppukoetta ei ole. Kurssiarvosana annetaan asteikolla Kurssi katsotaan keskeytetyksi, jos suorituksia puuttuu ja/tai 10 vkon opiskeluaika ylittyy. Osallistunut-merkintää (O) kurssista ei voi saada. ÄI2ns - Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa Opiskelijoiden käsitys kaunokirjallisuudesta, kielen taiteellisesta tehtävästä ja sen kulttuurimerkityksestä syvenee. Opiskelija jharjaantuu analysoimaan ja tulkitsemaan kaunokirjallisia tekstejä. Lisätietoja Kurssin materiaali ja tarkemmat ohjeet ovat Opitoppimisympäristössä. Kurssiin kuuluvat tehtävät suoritetaan 10 viikon kuluessa kurssin aloittamisesta. Erillistä loppukoetta ei ole. Kurssiarvosana annetaan asteikolla Kurssi katsotaan keskeytyneeksi, jos suorituksia puuttuu ja/tai 10 viikon opiskeluaika ylittyy. Osallistumismerkintää (O) ei kurssista voi saada. ÄI3v - Tekstit ja vaikuttaminen Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja niiden kieltä erityisesti vaikuttamisen näkökulmasta. Hän perehtyy argumentointiin ja syventää siihen liittyviä tietoja. Hän oppii analysoimaan ja tuottamaan erilaisia argumentatiivisia tekstejä. Lisätietoja Opettajalta saa tarkat ohjeet kurssimateriaalista, suoritusaikataulusta ja arvioinnista. HUOM. Kurssista ei järjestetä loppukoetta, vaan kurssin suorittaminen perustuu Opit-oppimisalustalla annettuun jatkuvaan näyttöön ja etätehtävien tekemiseen. Kurssiarvosanat annetaan asteikolla ÄI4v - Teksti, tyyli ja konteksti Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja niiden tyyliä siten, että hän osaa ottaa huomioon kontekstin merkityksen tulkinnassa ja tekstin tuottamisessa. Opettajalta saa tarkat ohjeet kurssimateriaalista, suoritusaikataulusta ja arvioinnista. HUOM. Kurssista ei järjestetä loppukoetta, vaan kurssin suorittaminen perustuu Opit-oppimisalustalla annettuun jatkuvaan näyttöön ja etätehtävien tekemiseen. Kurssiarvosanat annetaan asteikolla 4-10.

2 ÄI5v - Kieli, kirjallisuus ja identiteetti Opiskelija muodostaa kokonaiskuvan suomen kielen, suomalaisen kirjallisuuden ja kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteiskunnalle. Sisältö: Suomen kirjallisuuden ja kielen vaiheita Agricolasta nykypäiviin, kielen ja kirjallisuuden merkitys kansallisen identiteetin rakentamisessa, kirjallisia tuotoksia teemoihin liittyvistä aiheista. Opettajalta saa tarkat ohjeet kurssimateriaalista, suoritusaikataulusta ja arvioinnista. HUOM. Kurssista ei järjestetä loppukoetta, vaan kurssin suorittaminen perustuu Opit-oppimisalustalla annettuun jatkuvaan näyttöön ja etätehtävien tekemiseen. Kurssiarvosanat annetaan asteikolla ÄI6v - Tekstitaitojen syventäminen Kerrataan ja syvennetään seuraavia asioita: tekstityypit ja tekstilajit, tekstianalyysi ja siinä tarvittavat käsitteet, tekstin rakentaminen, ideointi, suunnittelu, näkökulman valinta, jäsentely, muokkaaminen, tyylin hionta, otsikointi ja ulkoasun viimeistely, ylioppilaskirjoituksiin valmentautumista ja kielenhuoltoa. Lisätietoja Opettajalta saa tarkat ohjeet kurssimateriaalista, suoritusaikataulusta ja arvioinnista. HUOM. Kurssista ei järjestetä loppukoetta, vaan kurssin suorittaminen perustuu Opit-oppimisalustalla annettuun jatkuvaan näyttöön ja etätehtävien tekemiseen. Kurssiarvosanat annetaan asteikolla ENGLANTI ENA1v - Minä ja muut Kurssi niveltää perusopetusta ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään ja henkilökohtaiseen kanssakäymiseen ja ihmissuhteisiin. Kieli on tuttavallista ja epämuodollista. Kurssilla painotetaan keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä puheviestinnän strategioita. Aihekokonaisuuksista painottuvat hyvinvointi ja turvallisuus sekä kulttuuri-identiteetti ja kulttuurin tuntemus. Tavoitteena on ohjata opiskelijoita järjestelmälliseen vieraan kielen opiskeluun, rohkaista heitä puhumaan ja reagoimaan kohteliaasti sekä ilmaisemaan mielipiteensä sekä suullisesti että lyhyinä kirjallisina viesteinä. Kurssilla vahvistetaan perussanaston hallintaa, kerrataana perusverbioppia ja annetaan valmiuksia keskeisten opiskelustrategioiden hallintaan (sanasto, kuunteleminen, lukeminen). Sisältö: Keskeisinä aihepiireinä ovat koti, perhe, vapaaaika, ulkonäkö ja ihmissuhteet. Kielioppi Rakenteista opiskellaan aikamuodot, konditionaali, kysymyslauseet, sanajärjestys ja it - there muodollisena subjektina. Kurssilla harjoitellaan ja kirjoitetaan pieniä omia kirjallisia tuotoksia. Lisätietoja Kurssimateriaali: English United, Course 1: Daffue-Karsten ym. (Tammi) GRAMMAR RULES CULTURE CAFE: Mäki, Silk (Otava).

3 ENA2v - Viestintä ja vapaa-aika Aihepiirit ja tilanteet kurssilla liittyvät vapaaaikaan ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Aihekokonaisuudet "hyvinvointi ja turvallisuus" sekä "viestintä- ja mediaosaaminen" korostuvat kurssin aiheiden käsittelyssä. Kirjoittamista harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Tavoitteet: oppia nuorisokulttuuriin, vapaa-aikaan ja harrastuksiin liittyvää sanastoa, oppia kertomaan Suomesta vieraista kulttuureista tuleville, laajentaa rakenteiden hallintaa, vahvistaa puheviestinnällisiä taitoja erityisesti vapaa-aikaan liittyvissä tilanteissa, harjoitella lyhyitä kirjallisia viestejä. Aihepiireinä ovat vapaa-aika, harrastukset ja asuminen. Rakenteista opiskellaan passiivi, adjektiivit, adverbit, persoona-, possessiivi-, relatiivi-, indefiniitti- ja interrogatiivipronominit. Lisäksi kurssilla harjoitellaan virallisen kirjeen ja kirjoittamista ja kirjoitelman tekoa. Kurssivaatimuksiin kuuluu kotiaineen kirjoittaminen ja pakollisia kirjallisia tehtäviä. Kurssimateriaali: English United, Course 2: Daffue-Karsten ym. (Tammi) GRAMMAR RULES CULTURE CAFE: Mäki, Silk (Otava). ENA3v - Opiskelu ja työ Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun ja työelämään. Aihekokonaisuus "aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys" tarjoaa näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. ENA4v - Yhteiskunta ja ympäröivä maailma Kurssilla painotetaan puhumista ja tekstin ymmärtämistä vaativahkolla tasolla. Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntiin liittyvät tekstit. "Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys" - aihekokonaisuus tarjoaa näkökulmia käsitellä aiheita. Kurssilla harjoitellaan erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita. Kirjallista ilmaisua harjoitellaan kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä Kurssimateriaali: English United, Course 4: Daffue-Karsten ym. (Tammi) GRAMMAR RULES CULTURE CAFE: Mäki, Silk (Otava). ENA5v Kulttuuri Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Aihekokonaisuudet "kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus" ja "viestintä- ja mediaosaaminen" tarjoavat näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. Opiskelijat valmistavat valitsemastaan aiheesta kotiainetta laajemman kirjallisen tuotoksen. Kurssimateriaali: English United, Course 5: Daffue-Karsten ym. (Tammi) GRAMMAR RULES CULTURE CAFE: Mäki, Silk (Otava). Kurssimateriaali: English United, Course 3: Daffue-Karsten ym. (Tammi) GRAMMAR RULES CULTURE CAFE: Mäki, Silk (Otava).

4 ENA6v - Tiede, talous ja tekniikka Kurssin aiheina ovat eri tieteenalat, tekniikan saavutukset, viestinnän eri muodot ja talouselämä. Aihekokonaisuutena on "teknologia ja yhteiskunta". Jatketaan lukemisstrategioiden harjoittelua ja hiotaan kirjallista ilmaisua kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. Tavoitteena on oppia tieteisiin, teknologiaan ja talouselämään liittyvää sanastoa, vahvistaa vaativien tekstien avaamisessa tarvittavien strategioiden hallintaa, harjoittaa kieliaineksen ymmärtämistä vaativalla tasolla, hioa kirjallista ilmaisua vaativalla tasolla sekä syventää kielioppirakenteiden hallintaa. Sisältö: Arkipäivän ilmiöt ja huipputeknologia, ihminen keksintöjen maailmassa sekä eri tieteenalat. Kielioppirakenteista opiskellaan sananmuodostus, numeraalit, paljoussanat, lauselyhenteet, fraasiverbit ja prepositiot. Kurssimateriaali: English United, Course 6: Daffue-Karsten ym. (Tammi) GRAMMAR RULES CULTURE CAFE: Mäki, Silk (Otava). ENA7v - Luonto ja kestävä kehitys Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä, syventää kielen kaikkien osa-alueiden hallintaa, harjoittaa erityyppisiin kielitaitoa mittaaviin testaustapoihin. Aihepiirejä ovat luonto, luonnontiede ja kestävä kehitys. Kielioppi: Kerrataan keskeisiä kielioppirakenteita. ENAK6v - Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen Aihealueita ovat yleismaailmalliset kehityslinjat, ajankohtaiset tapahtumat ja erilaisiin maailmankuviin liittyvät aiheet. Kurssimateriaali: In Touch course 8 - EARTHBEAT: Davies M (WSOY) GRAMMAR RULES CULTURE CAFE: Mäki, Silk (Otava) Kurssilla käydään läpi myös yo-tehtävävihko. Huom. Koeaika klo H ENAs7v English Description HENAs 7-8 courses are for students who have achieved higher pass in their entrance text. These students have English as a mother tongue or have advanced English language skills. HENAs courses take into consideration a student?s earlier English language education and replace courses HENA1-5. Additional information Online students can also participate in classroom tuition to support their learning. Course grades are awarded on the basis of online tasks and tests. Courses run in the password protected environment of the WSOY OPIT platform (www.eira.opit.fi) and the open environment (www.eiraedu.com/eiraonline). Enjoy acces to a full range of course material, discussion forums and the support and expertise of an online course tutor. Kurssimateriaali: In Touch course 7 - A WALK ON THE WILD SIDE: Davies M (WSOY) GRAMMAR RULES CULTURE CAFE: Mäki, Silk (Otava) Kurssilla käydään läpi myös yo-tehtävävihko. Huom. Koeaika klo

5 RUOTSI RUBK1ns Johdantokurssi Kurssilla opiskellaan monipuolisin harjoituksin kielen perusrakenteita ja perehdytetään opiskelijoita lukion kieltenopiskeluun. Kurssi sopii lukiota aloittaville perusasteen kertaamiseksi. Kurssin voi valita missä tahansa lukionkäynnin vaiheessa, kun perusasioiden kertaamiseen on aihetta. Kurssia suositellaan myös yo-kokeeseen valmentautuville kielitaidon vankentamiseksi. Tavoitteena on, että opiskelija osaa muodostaa yksinkertaisia lauseita sekä kirjallisesti että suullisest ja hallitsee kielen perusrakenteen. Harjoituksissa kerrataan ja käytetään jokapäiväiseen elämään liittyvää perussanastoa Kielioppi: Aikamuodot, päälauseen sanajärjestys, alistuskonjunktiolla alkavat sivulauseet, substantiivien taivutus, adjektiivien taivutus, substantiivien ja adjektiivien yhteiskäyttö, persoona- ja possessiivipronominit Kurssimateriaali: Opettajan materiaali Arviointi: loppukokeen perusteella. Kokeeseen osallistumisoikeuden edellytyksenä on pakollisten kurssitehtävien suorittaminen hyväksytysti. RUB1v - Opiskelu ja vapaa-aika Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa opiskelijoiden tarpeen mukaan. Tavoitteet: Opiskelija pystyy keskustelemaan ja kirjoittamaan kurssin aihepiiriin liittyvistä asioista yksinkertaisin lausein, ymmärtää kurssin aihepiirejä käsitteleviä tekstejä ja niihin liittyvää selkeää puhetta, hallitsee aikamuotojen käytön, osaa käyttää apuverbejä, osaa muodostaa yksinkertaisia pääja sivulauseita. Aihepiireinä ovat opiskelu ja harrastukset. Kieli on tuttavallista ja epämuodollista. Kurssilla painotetaan keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä puheviestinnän strategioita. Kielioppi: Verbien taivutus eri aikamuodoissa, apuverbit, kysymyslauseet, päälauseen ja konjunktiolla alkavan sivulauseen sanajärjestys, lukusanat, tavallisimmat aikaa ja paikkaa ilmaisevat prepositiot. Arviointi: Loppukokeen perusteella. Kokeeseen osallistumisoikeuden edellytyksenä on pakollisten kurssitehtävien suorittaminen hyväksytysti. Oppikirjat: Galleri, Kurs 1 (Anna Blom et al. Otava) Grammatik Galleri (Otava). RUB2v - Arkielämää Pohjoismaissa Kurssilla jatketaan sanaston ja rakenteiden vahvistamista ja painotetaan kirjoittamista lyhyiden viestinnällisten tehtävien avulla pohjoismaisten opiskelijoiden arkipäivään liittyvistä aiheista. Kurssilla harjoitellaan kirjoitelman laatimista ja kirjoitetaan kotiaine. Arviointi: Loppukokeen perusteella. Kokeeseen osallistumisoikeuden edellytyksenä on pakollisten kurssitehtävien suorittaminen hyväksytysti. Oppikirjat: Galleri, Kurs 2 (Anna Blom et al. Otava) Grammatik Galleri (Otava).

6 RUB3v - Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa Kurssilla opiskelija tutustuu teksteihin ja äänitteisiin, jotka asettavat Suomen pohjoismaiseen ja eurooppalaiseen viitekehykseen. Opiskelijat oppivat ymmärtämään hieman hankalampaa asiatekstiä ja tuottamaan kurssin aiheisiin liittyviä tekstejä. Kurssilla harjoitellaan kirjoitelman laatimista ja kirjoitetaan kotiaine. Arviointi: Loppukokeen perusteella. Kokeeseen osallistumisoikeuden edellytyksenä on pakollisten kurssitehtävien suorittaminen hyväksytysti. Oppikirjat: Galleri, Kurs 3 (Anna Blom et al. Otava) Grammatik Galleri (Otava). RUB4v - Elämää yhdessä ja erikseen Kurssilla laajennetaan sanavarastoa. Opiskelijat lukevat, kuuntelevat ja tuottavat ihmissuhteisiin ja yhteiskunnan toimintaan liittyviä tekstejä sekä keskustelevat näistä aiheista. Opiskelijat kertaavat ja täydentävät keskeisiä rakenteita. Kurssilla käsitellään aihekokonaisuutta Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys. Arviointi: Loppukokeen perusteella. Kokeeseen osallistumisoikeuden edellytyksenä on pakollisten kurssitehtävien suorittaminen hyväksytysti. Oppikirjat: Galleri, Kurs 4 (Anna Blom et al. Otava) Grammatik Galleri (Otava) RUB5v Elinympäristömme Opiskelijat lukevat, kuuntelevat ja tuottavat kirjallisesti ympäristöön ja sen ongelmiin ja mahdollisuuksiin liittyviä tekstejä sekä keskustelevat niistä. Kurssilla harjoitellaan kirjoitelman ja lyhyiden viestinnällisten tehtävien laatimista ja kirjoitetaan kotiaine. Tehdään aikaisempien vuosien ylioppilastehtäviä. Tavoitteet: Opiskelija saa sellaisen sana- ja ilmaisuvaraston, että hän pystyy lukemaan ja tuottamaan helpohkoa asiatekstiä ja ymmärtämään selkeää puhetta ympäristöön ja viestimiin liittyvistä aiheista, hän tunnistaa s- passiivin ja osaa käyttää sitä sekä hallitsee lauseenrakentamisen pääsäännöt. Kielioppi: Aikamuotojen ja sanajärjestyksen kertausta, S- passiivi Arviointi: Loppukokeen perusteella. Kokeeseen osallistumisoikeuden edellytyksenä on pakollisten kurssitehtävien suorittaminen hyväksytysti. Oppikirjat: Galleri, Kurs 5 (Anna Blom et al. Otava) Grammatik Galleri (Otava). RUB7v - Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen Kurssin keskeisenä aiheena ovat tekstit ja äänitteet, jotka käsittelevät globaaleja asioita ja ongelmia ja meidän vaikutusmahdollisuuksiamme niiden ratkaisemiseen. Kurssilla käsitellään myös koulutukseen ja työelämään liittyviä tekstejä. Kurssilla harjoitellaan vaativampaa kielen ymmärtämistä ja tekstin tuottamista. Kurssilla harjoitellaan kirjoitelman laatimista ja kirjoitetaan kotiaine. Tehdään aikaisempien vuosien ylioppilastehtäviä. Arviointi: Loppukokeen perusteella. Kokeeseen osallistumisoikeuden edellytyksenä on pakollisten kurssitehtävien suorittaminen hyväksytysti. Oppikirjat: Galleri, Kurs 7 (Anna Blom et al. Otava) Grammatik Galleri (Otava).

7 RUBK6 - Kulttuurin tekijöitä ja näkijöitä Kurssilla tutustutaan ruotsinkielisen alueen kulttuurin erityispiirteisiin käsittelemällä eri alojen kulttuuripersoonia ja heidän teoksiaan. Opiskelija tutustuvat kurssin aihepiiristä valitsemaansa aiheeseen ja esittelevät sen suullisesti yksin, paritehtävänä tai ryhmätyönä. Tavoitteet: Opiskelija oppii keräämään tietoa, muokkaamaan sitä oman kehittyvän kielitaitonsa asettamissa rajoissa ja kartuttamaan näin sana- ja ilmaisuvarastoaan, opiskelija syventää lauserakenteen tuntemustaan opettelemalla blija vara-passiivit, opiskelijan varmuus ilmaista itseään kirjallisesti ja suullisesti ruotsiksi kasvaa. Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Opiskelijat valmistavat valitsemastaan aiheesta laajahkon tuotoksen ja esittelevät sen. Tehdään aikaisempien vuosien ylioppilastehtäviä. Kielioppi: Kerrataan perusasioita ja opiskellaan bli- ja vara-passiivit, partisiipin preesens ja perfekti sekä prepositiorakenteita. Oppikirjat: Galleri, Kurs 6 (Anna Blom et al. Otava) Grammatik Galleri (Otava) HUOM: Koeaika klo MATEMATIIKKA (lyhyt) MABK1ns - Johdantokurssi Kurssi on tarkoitettu valmennuskurssiksi lukion aloittaville. Aikuisopiskelijalla saattaa olla pitkä tauko entisistä opinnoistaan, joten on hyvä aloittaa alusta. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija palauttaa mieleensä aiemmin opittuja matematiikkaan liittyviä laskusääntöjä ja lainalaisuuksia, oppii riittävät opiskelutaidot ja - valmiudet lukiomatematiikan opiskelua varten, alkaa tehdä säännöllisesti tehtäviään. Kurssilla kerrataan ja käsitellään lukion kannalta tärkeitä peruskoulussa opetettuja matematiikan keskeisiä käsitteitä, kuten prosentti, potenssi, polynomi, yhtälö ym. Mekaaniset tehtävät ovat etusijalla. Kurssimateriaali: Kurssimoniste Laskin MAOLtaulukkokirja Suositellaan Tammi: Kolmio - Matematiikan tietokirja MAB1v - Lausekkeet ja yhtälöt Lausekkeet ja yhtälöt LYHYT MATIKKA 1 Lausekkeet ja yhtälöt: Aalto ym. (WSOY) MAOL-taulukkokirja: Seppänen R ym. (Otava). MAB2v Geometria Kurssilla opiskellaan tason ja avaruuden geometriaa. Tehtävissä piirretään kuvia, käytetään geometrian kaavoja ja tehdään yhtälöitä sekä lasketaan kirjaimilla. Kurssimateriaali: LYHYT MATIKKA 2 Geometria: Aalto ym. (WSOY) MAOL-taulukkokirja: Seppänen R ym. (Otava). MAB3v - Matemaattisia malleja I Tarkastellaan matemaattisia malleja. Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija -näkee reaalimaailman ilmiöissä säännönmukaisuuksia ja riippuvuuksia ja kuvaa niitä matemaattisilla malleilla -tottuu arvioimaan mallien hyvyyttä ja käyttökelpoisuutta. Kurssimateriaali: LYHYT MATIKKA 3 Matemaattisia malleja I: Aalto ym. (WSOY) MAOL-taulukkokirja: Seppänen R ym. (Otava).

8 MAB4v - Matemaattinen analyysi Funktion kulkua tutkitaan derivaatan avulla Kurssimateriaali: LYHYT MATIKKA 4 Matemaattinen analyysi: Aalto ym. (WSOY) MAOL-taulukkokirja: Seppänen R ym. (Otava) MAB5v - Tilastot ja todennäköisyys Todennäköisyyden käsite, todennäköisyydellä laskeminen sekä tilastojen teko ja käyttö. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija harjaantuu käsittelemään ja tulkitsemaan tilastollisia aineistoja, tutustuu laskinten ja tietokoneiden käyttöön tilastotehtävissä, perehtyy todennäköisyyslaskennan perusteisiin. Sisältö: Jatkuvien ja diskreettien tilastollisten jakaumien tunnuslukujen määrittäminen, normaalijakauma ja jakauman normittaminen, kombinatoriikka, todennäköisyyden käsite, todennäköisyyden laskulakien ja niitä havainnollistavien mallien käyttö. Kurssimateriaali: LYHYT MATIKKA 5 Tilastot ja todennäköisyys: Aalto ym. (WSOY) MAOLtaulukkokirja: Seppänen R ym. (Otava) MAB6v - Matemaattisia malleja II Matemaattisten mallien jatkokurssi. Kurssimateriaali: LYHYT MATIKKA 6 Matemaattisia malleja II: Aalto ym. (WSOY) MAOL-taulukkokirja: Seppänen R ym. (Otava). H MAB1v Mathematics Description - Additional information - MATEMATIIKKA (pitkä) MAA1 - Funktiot ja yhtälöt Kerrataan ja syvennetään potenssilaskentaa. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija vahvistaa yhtälön ratkaisemisen ja prosenttilaskennan taitojaan, syventää verrannollisuuden, neliöjuuren ja potenssin käsitteiden ymmärtämistään, tottuu käyttämään neliöjuuren ja potenssin laskusääntöjä, syventää funktiokäsitteen ymmärtämistä tutkimalla potenssi- ja eksponenttifunktioita ja oppii ratkaisemaan potenssiyhtälöitä. Sisältö: - potenssifunktio -potenssiyhtälön ratkaiseminen - juuret ja murtopotenssi eksponenttifunktio Kurssimateriaali: Pitkä matematiikka 1 Funktiot ja yhtälöt: Kangasaho ym. (WSOY) 2005 MAA2v Polynomifunktiot Kerrataan ja syvennetään polynomilaskennan taitoja. Ratkaistaan polynomiyhtälöitä ja polynomiepäyhtälöitä mekaanisesti ja sovelluksissa. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija harjaantuu käsittelemään polynomifunktioita, oppii ratkaisemaan toisen asteen polynomiyhtälöitä ja tutkimaan ratkaisujen lukumäärää, oppii ratkaisemaan korkeamman asteen polynomiyhtälöitä, jotka voidaan ratkaista ilman polynomien jakolaskua, oppii ratkaisemaan yksinkertaisia

9 polynomiepäyhtälöitä. Sisältö: Polynomien tulo ja binomikaavat, polynomifunktio, toisen ja korkeamman asteen polynomiyhtälöitä, toisen asteen yhtälön juurten lukumäärän tutkiminen, toisen asteen polynomin jakaminen tekijöihin, polynomiepäyhtälön ratkaiseminen. Kurssimateriaali: Pitkä matematiikka 2 Polynomifunktiot: Kangasaho ym. (WSOY) 2005 Huom! Kurssilla on mahdollisuus osallistua lähiopetukseen ti ja to klo MAA3v Geometria Kerrataan ja syvennetään peruskoulun taso- ja avaruusgeometrian taitoja ja käsitteitä. Harjaannutaan geometriseen todistamiseen ja visuaalisuuden käyttöön geometriassa. Kurssimateriaali: Pitkä matematiikka 3 Geometria: Kangasaho ym. (WSOY) 2005 HUOM: Jakson aikana on mahdollisuus osallistua lähiopetukseen ma ja ke klo MAA4v Analyyttinen geometria Geometriaa koordinaatistossa. Geometrian tarkastelua algebrallisin keinoin. Kurssimateriaali: Pitkä matematiikka 4 Analyyttinen geometria: Kangasaho ym. (WSOY) 2005 HUOM: Jakson aikana on mahdollisuus osallistua lähiopetukseen ma ja ke klo MAA6v - Todennäköisyys ja tilastot niiden tunnuslukuihin. Aihekokonaisuuksista korostuu viestintä- ja mediaosaaminen sekä aktiivinen kansalaisuus. Harjaannutaan tilastojen hyödyntämiseen ja tulkintaan sekä kriittiseen arviointiin. Sisältö: Diskreetti ja jatkuva tilastollinen jakauma ja sen tunnusluvut, klassinen ja tilastollinen todennäköisyys, kombinatoriikka, todennäköisyyksien laskusäännöt, diskreetti ja jatkuva todennäköisyysjakauma, diskreetin jakauman odotusarvo, normaalijakauma. HUOM. Tarjolla on myös säännöllistä lähiopetusta kaksi kertaa viikossa (ti ja to klo ). MAA7v Derivaatta Tutkitaan funktion käyttäytymistä derivaatan avulla. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa määrittää rationaalifunktion nollakohdat ja ratkaista yksinkertaisia rationaaliepäyhtälöitä, omaksuu havainnollisen käsityksen funktion rajaarvosta, jatkuvuudesta ja derivaatasta, määrittää yksinkertaisten funktioiden derivaatat, osaa tutkia derivaatan avulla polynomifunktion kulkua ja määrittää sen ääriarvot, osaa määrittää rationaalifunktion suurimman ja pienimmän arvon sovellusongelmien yhteydessä. Sisältö: rationaaliyhtälö ja epäyhtälö, funktion raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta, polynomifunktion, funktioiden tulon ja osamäärän derivoiminen, polynomifunktion kulun tutkiminen ja ääriarvojen määrittäminen. Kurssimateriaali: Pitkä matematiikka 7 Derivaatta: Kangasaho ym. (WSOY) Tutkitaan laskennallisesti sattumaa ja valintamahdollisuuksia. Perehdytään jakaumiin ja

10 MAA8v - Juuri- ja logaritmifunktiot USKONTO Juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktion ominaisuuksia, yhtälöitä ja niiden tutkimista derivaatan avulla. Kurssimateriaali: Pitkä matematiikka 8 Juuri- ja logaritmifunktiot: Kangasaho ym. (WSOY) 2005 HUOM: Jakson aikana on mahdollisuus osallistua lähiopetukseen ma ja ke klo MAA9v - Trigonometriset funktiot ja lukujonot Opiskellaan trigonometristen funktioiden ominaisuuksia, yhtälöitä ja tutkimista derivaatan avulla. Perehdytään lukujonoihin ja summiin. UE1-5ns UE1 Uskonnon luonne ja merkitys, UE2 Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta, UE3 Ihmisen elämä ja etiikka, UE4 Maailmanuskonnot, UE5 Mihin suomalainen uskoo. Ilmoittautuminen milloin vain lukuvuoden aikana sekä Wilmaan että suoraan opettajalle sähköpostitse Tarkemmat ohjeet kurssin suorittamisesta, materiaaleista ja aikataulusta saat opettajalta ilmoittautumisen jälkeen. ELÄMÄNKATSOMUSTIETO Kurssimateriaali: Pitkä matematiikka 9 Trigonometriset funktiot ja lukujonot: Kangasaho ym. (WSOY) 2005 HUOM: Jakson aikana on mahdollisuus osallistua lähiopetukseen ma ja ke klo MAA10v Integraalilaskenta Opitaan integraalifunktion ja määrätyn integraalin käsitteet. Sovelletaan integraalilaskentaa eri yhteyksissä. ET1v Hyvä elämä Kurssilla pohditaan, mitä on hyvä elämä, millaisista aineksista identiteetti ja yksilöllinen elämä koostuvat ja millaiset mahdollisuudet ihmisillä on tavoitella hyvää elämää. Kurssimateriaali: Hyvä elämä: Vihmanen, Airaksinen ja Kuusela (Edita) ET2-5ns Kurssimateriaali: Pitkä matematiikka 10 Integraalilaskenta: Kangasaho ym. (WSOY) 2005 HUOM: Jakson aikana on mahdollisuus osallistua lähiopetukseen ma ja ke klo ET2 Maailmankuva, ET3 Yksilö ja yhteisö, ET4 Kulttuuriperintö ja identiteetti, ET5 Maailman selittäminen katsomusperinteissä -

11 FYSIIKKA FY1v Fysiikka luonnontieteenä Kurssilla tutustutaan fysiikan perusilmiöihin ja - käsitteisiin. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa vaikutteita, jotka herättävät ja syventävät kiinnostusta fysiikkaa kohtaan, hän tutustuu aineen ja maailmankaikkeuden rakenteeseen liittyviin peruskäsitteisiin ja osaa jäsentää käsitystään luonnon perusrakenteista ja ilmiöistä fysiikan käsitteiden ja lakien avulla, hän ymmärtää, kuinka luonnontieteellinen tieto rakentuu kokeellisen toiminnan ja siihen kytkeytyvän mallintamisen kautta, hän tulkitsee ja mallintaa kokeellisen työn tuloksia graafisesti ja käyttää opiskelun tukena tieto- ja viestintätekniikkaa. Keskeiset sisällöt: Fysiikan merkitys historian eri vaiheissa ja nykyaikana, aineen ja maailmankaikkeuden rakenteet ja perusvuorovaikutukset, energian (erityisesti säteilyn) sitoutuminen ja vapautuminen luonnon ja ihmisen aikaansaamissa prosesseissa, kokeellisuus ja mallintaminen perustana fysikaalisen tiedon rakentumisessa, mittaaminen, tulosten esittäminen ja niiden luotettavuuden arviointi, voima liikkeen muutoksen aiheuttajana, liikkeen kuvaamisessa tarvittavat peruskäsitteet ja liikkeen graafinen esitys. Kurssimateriaali: Physica 1: Hatakka, Saari, Sirviö, Viiri, Yrjänäinen (WSOY).Kurssilla on tarjolla säännöllistä lahiopetusta maanantaisin ja keskiviikkoisin klo MAOLtaulukkokirja: Seppänen R ym. (Otava) oma laskin. FY2v Lämpö Perehdytään energiaa, lämpöä ja aineen olomuotoja koskeviin käsitteisiin. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tuntee lämpöön liittyvät ilmiöt, tutkii aineen termodynaamiseen tilaan tai lämpöopin pääsääntöihin liittyviä ilmiöitä, saa valmiuksia osallistua ympäristöä ja teknologiaa koskevaan kriittiseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Keskeiset sisällö: Kaasujen tilanmuutokset ja lämpölaajeneminen, paine, hydrostaattinen paine, kappaleiden lämpeneminen, jäähtyminen, olomuodon muutokset ja lämpöenergia, mekaaninen energia, työ, teho ja hyötysuhde, lämpöopin pääsäännöt, sisäenergia, energiavarat. Kurssin liittyminen aihekokonaisuuksiin Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys -Kurssi antaa valmiuksia energiakäsitteen ymmärtämiseen. Kestävä kehitys -Energian tuotanto ja energiatalous Teknologia ja yhteiskunta -Energiatalouteen liittyvä teknologia, erityisesti lämpövoimakoneet. Physica 2: Hatakka, Saari, Sirviö, Viiri, Yrjänäinen (WSOY) MAOL-taulukkokirja: Seppänen R ym. (Otava). Oma laskin. FY3v Aallot Opiskellaan värähdys- ja aaltoliikkeen perusteita. Kurssimateriaali: Physica 3: Hatakka, Saari, Sirviö, Viiri, Yrjänäinen (WSOY) MAOL-taulukkokirja: Seppänen R ym. (Otava). Oma laskin. FY4v Liikkeen lait Pähkinänkuoressa. Tutustutaan metallien ominaisuuksiin sekä polymeereihin.. Kurssi on tärkeä, jos biotieteet kiinnostavat.. Kurssilla opitaan eliöiden toiminnalliset perusteet.. Matematiikka ei ole ylivoimaista ja apua saa tarpeen mukaan.. Kurssi edellyttää KE1:n käymistä sekä mielellään KE2:n käymistä. Tarkemmin Tavoitteet Kurssin tavoitteena on, että opiskelija - tuntee teollisesti merkittäviä

12 raaka-aineita sekä niiden jalostusprosesseja - tuntee hapettimia ja pelkistimiä ja niiden käyttöä sekä osaa kirjoittaa hapettumispelkistymisreaktioita - osaa sähkökemiallisten ilmiöiden periaatteet sekä niihin liittyviä kvantitatiivisia sovelluksia - tuntee erilaisia materiaaleja, niiden koostumusta, ominaisuuksia ja valmistusmenetelmiä sekä kulutustavaroiden ympäristövaikutusten arviointiin käytettäviä menetelmiä - osaa tutkia kokeellisesti ja malleja käyttäen metalleihin ja sähkökemiaan liittyviä ilmiöitä. Keskeiset sisällöt - sähkökemiallinen jännitesarja, normaalipotentiaali, kemiallinen pari ja elektrolyysi - hapettumis-pelkistymisreaktiot - metallit ja epämetallit sekä niiden happi- ja vetyyhdisteet - bio- ja synteettiset polymeerit, komposiitit Työskentelymenetelmät Lähiopetuksessa käytetään kemian tarjoamia menetelmiä. Arviointi Minimivaatimuksena kurssin suorittamiselle on ymmärrettävä materiaalien kemiallista koostumusta ja materiaalien reaktioita. Kiitettävään arvosanaan vaaditaan myös käsitteellistä soveltamista. Oppimateriaali Physica 4: Hatakka, Saari, Sirviö, Viiri, Yrjänäinen (WSOY) MAOL-taulukkokirja ja oma laskin. FY6v Sähkö Opiskellaan sähköön liittyvien ilmiöiden, käsitteiden ja tekniikan hallintaa. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää sähköön liittyviä peruskäsitteitä ja tutustuu mittaustekniikkaan, osaa tehdä sähköopin perusmittauksia sekä rakentaa ja tutkia yksinkertaisia virtapiirejä. Keskeiset sisällöt: sähköpari, sähkövirran kulku metallijohteessa, jännitteen ja sähkövirran mittaaminen, Ohmin laki, Joulen laki, vastukset, vastusten kytkennät ja Kirchoffin lait, Coulombin laki, homogeeninen sähkökenttä ja aine sähkökentässä, kondensaattori, kytkennät ja energia, sähkövirran kulku puolijohteessa, esimerkkinä diodi Kurssin liittyminen aihekokonaisuuksiin: Hyvinvointi ja turvallisuus -Sähköturvallisuus -Sähköenergian siirtäminen /fossiilisten polttoaineiden siirtäminen Kestävä kehitys -Sähköllä toimivat laitteet Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus sekä teknologia ja yhteiskunta - Sähköistäminen ja sen vaikutukset. Physica 6: Hatakka, Saari, Sirviö, Viiri, Yrjänäinen (WSOY) MAOL-taulukkokirja: Seppänen R ym. (Otava). Oma laskin. FY7v sähkömagnetismi Syvennetään sähkömagneettisten ilmiöiden tuntemusta. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää tuntemustaan sähkömagnetismin ilmiöistä, perehtyy sähköturvallisuuteen, syventää sähkömagneettisten ilmiöiden yhteiskunnallisen merkityksen tuntemustaan. Keskeiset sisällöt: Magneettinen voima, magneettikenttä ja aine magneettikentässä, varattu hiukkanen homogeenisessa sähkö- ja magneettikentässä, induktiolaki ja Lenzin laki, induktioilmiöitä, pyörrevirrat, generaattori ja itseinduktio, energian siirto sähkövirran avulla, tehollisen jännitteen ja sähkövirran mittaaminen sekä impedanssin taajuusriippuvuuden määrittäminen, värähtelypiiri ja antenni, sähkömagneettinen viestintä, sähköturvallisuus, energiateollisuus Physica 7: Hatakka, Saari, Sirviö, Viiri, Yrjänäinen (WSOY) MAOL-taulukkokirja: Seppänen R ym. (Otava). Oma laskin.

13 FY8v Aine ja säteily Tutustutaan aineen rakenteeseen atomaarisella tasolla sekä erilaisiin säteilyyn liittyviin ilmiöihin. Physica 8: Hatakka, Saari, Sirviö, Viiri, Yrjänäinen (WSOY) MAOL-taulukkokirja: Seppänen R ym. (Otava). Oma laskin. KEMIA KE1v - Ihmisen ja elinympäristön kemia Kurssin tavoitteena on, että opiskelija - saa kuvan kemiasta, sen mahdollisuuksista ja merkityksestä - syventää aiemmin opittujen kemian perusteiden ymmärtämistä kurssilla käsiteltävien asioiden yhteydessä - osaa orgaanisten yhdisteiden rakenteita, niiden ominaisuuksia ja reaktioita sekä ymmärtää niiden merkityksen ihmiselle ja elinympäristölle - tuntee erilaisia seoksia sekä niihin liittyviä käsitteitä - kehittää tietojen esittämisessä ja keskustelussa tarvittavia valmiuksia - oppii kokeellisen työskentelyn, kriittisen tiedonhankinnan ja -käsittelyn taitoja - osaa tutkia kokeellisesti orgaanisten yhdisteiden ominaisuuksia ja reaktioita, tuntee erotus- ja tunnistamismenetelmiä sekä osaa valmistaa liuoksia. Keskeiset sisällöt - orgaanisia yhdisteryhmiä kuten hiilivetyjä, orgaanisia happiyhdisteitä, orgaanisia typpiyhdisteitä sekä niiden ominaisuuksia ja sovelluksia - orgaanisissa yhdisteissä esiintyvät sidokset sekä poolisuus - erilaiset seokset, ainemäärä, pitoisuus - orgaanisten yhdisteiden hapettumis- ja pelkistymisreaktioita sekä protoninsiirtoreaktioita Työskentelymenetelmät Lähiopetuksessa käytetään kemian vaatimia työskentelymenetelmiä. Kurssiin voi liittyä myös kotiessee. Arviointi Kurssin läpäisyn minimivaatimuksena on osattava yksinkertaisia elämän kemian rakenteita ja niiden sovelluksia arkielämään. Kiitettävään arvosanaan vaaditaan myös sisällön hallintaa käsitteellisellä tasolla ja laskennallisuutta. Oppimateriaali Kemisti 1. Ihmisen ja elinympäristön kemia: Lampiselkä J (WSOY). KE2v - Kemian mikromaailma KE2 KEMIAN MIKROMAAILMA Pähkinänkuoressa. Hauska kurssi, joka saattaa muuttaa käsityksiäsi perustotuuksista.. Kurssin aiheet ovat monipuoliset, mennään säteilystä atomihilaan ja takaisin.. Kurssi ei ole matemaattisesti vaativa ja se antaa hyvän yleissivistyksen niin kemian kuin fysiikankin maailmasta.. Kurssi kannattaa ottaa vasta KE1 jälkeen. Tarkemmin Tavoitteet Kurssin tavoitteena on, että opiskelija - tuntee aineen rakenteen ja ominaisuuksien välisiä yhteyksiä - osaa käyttää aineen ominaisuuksien päättelyssä erilaisia kemian malleja, taulukoita ja järjestelmiä - ymmärtää orgaanisten yhdisteiden rakenteita ja tuntee rakenteen määrityksessä käytettäviä menetelmiä - osaa tutkia kokeellisesti ja erilaisia malleja käyttäen aineiden rakenteeseen, ominaisuuksiin ja reaktioihin liittyviä ilmiöitä. Keskeiset sisällöt - alkuaineiden ominaisuudet ja jaksollinen järjestelmä - elektroniverhon rakenne ja atomiorbitaalit - hapetuslukujen määräytyminen ja yhdisteen kaava - kemiallinen sidos, sidosenergia ja aineen ominaisuudet - atomiorbitaalien hybridisoituminen ja orgaanisten yhdisteiden sidos- ja avaruusrakenne - isomeria Työskentelymenetelmät Lähiopetuksessa vaihtelevia kemian omia menetelmiä. Arviointi Kurssin läpäisyn minimivaatimuksena on aineen rakenteita, ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä. Kiitettävään osaamiseen vaaditaan kurssin sisällön hallitsemista käsitteellisesti ja laskennallisesti.

14 Oppimateriaali Kemisti 2. Kemian mikromaailma: Lampiselkä J (WSOY). KE3v Reaktiot ja energia KE3 REAKTIOT JA ENERGIA Pähkinänkuoressa. Kurssilla tarkastellaan erilaisia reaktioita sekä niihin liittyviä asioita.. Moni oppilas on hämmästynyt, kun on huomannut osaavansa valmistaa yhdestä aineesta toista.. Tälläkin kurssilla pärjää vielä peruskoulun matematiikalla.. Edellytyksenä kurssille on suoritettu KE1. Tarkemmin Tavoitteet Kurssin tavoitteena on, että opiskelija - ymmärtää kemiallisen reaktion tapahtumiseen vaikuttavia tekijöitä sekä niiden merkityksen elinympäristössä (teollisuus) - ymmärtää energian sitoutumisen ja vapautumisen kemiallisissa reaktioissa sekä niiden merkityksen yhteiskunnassa - osaa kirjoittaa reaktioyhtälöitä ja käsitellä reaktioita matemaattisesti - osaa tutkia kokeellisesti ja erilaisia malleja käyttäen reaktioihin, reaktionopeuteen ja -mekanismeihin liittyviä ilmiöitä. Keskeiset sisällöt kemiallisen reaktion symbolinen ilmaisu - epäorgaanisia ja orgaanisia reaktiotyyppejä, mekanismeja sekä sovelluksia - stoikiometrisia laskuja, kaasujen yleinen tilanyhtälö - energianmuutokset kemiallisessa reaktiossa - reaktionopeus ja siihen vaikuttavat tekijät Työskentelymenetelmät Lähiopetuksessa käytetään kemian tarjoamia menetelmiä. Arviointi Kurssin läpäisyn minimivaatimuksena on ymmärtää kemiallisten reaktioiden lainalaisuudet. Kiitettävään osaamiseen tarvitaan myös vaativien laskennallisten reaktiomekanismien hallintaa. Oppimateriaali Kemisti 3. Reaktiot ja energia: Lampiselkä J (WSOY) KE4v Metallit ja materiaalit Keskeiset sisällöt - sähkökemiallinen jännitesarja, normaalipotentiaali, kemiallinen pari ja elektrolyysi - hapettumis-pelkistymisreaktiot - metallit ja epämetallit sekä niiden happi- ja vetyyhdisteet - bio- ja synteettiset polymeerit, komposiitit. - KE5v Reaktiot ja tasapaino KE5 REAKTIOT JA TASAPAINO Pähkinänkuoressa. Pyöritellään kemiallista tasapainoa sekä tutustutaan kemian työskentelymenetelmiin.. Laskennallisuutta on enemmän kuin aikaisemmilla kursseilla.. Lyhyt matematiikka riittää hyvin lukion kemiaan, mutta yliopistossa sinulle olisi hyötyä pitkästä matematiikasta.. Kurssi edellyttää KE1:n käymistä sekä mielellään KE3:n käymistä. Lisäksi matematiikan ensimmäinen kurssi on oltava suoritettuna. Tarkemmin Tavoitteet Kurssin tavoitteena on, että opiskelija - ymmärtää reaktion tasapainotilan muodostumisen ja niihin liittyviä laskennallisia tasapainosovelluksia - ymmärtää tasapainon merkityksen ja tutustuu tasapainoon teollisuuden prosesseissa ja luonnon ilmiöissä - osaa tutkia kokeellisesti ja malleja käyttäen kemialliseen tasapainoon liittyviä ilmiöitä. Keskeiset sisällöt - reaktiotasapaino - happo-emästasapaino, vahvat ja heikot protolyytit, puskuriliuokset ja niiden merkitys - liukoisuus ja liukoisuustasapaino - tasapainoon liittyvät graafiset esitykset Työskentelymenetelmät Lähiopetuksessa käytetään vaihtelevia kemian tarjoamia työskentelymenetelmiä. Arviointi Minimivaatimuksena on tasapainokemian lainalaisuuksien ymmärtäminen. Kiitettävään suorittamiseen vaaditaan vaativien tehtävien käsittelytaitoa.

15 Oppimateriaali Kemisti 5. Reaktiot ja tasapaino: Aroluoma, Kanerva, Karkela, Lampiselkä, Mäkelä, Sorjonen, Vakkilainen (WSOY) H KE1v Chemistry Description H KE1 INTRODUCTORY CHEMISTRY This course has content compatible with lukio KE1. An introduction to the fundamental concepts of Chemistry: from the nature of matter to the Chemistry of everyday life. Classifying materials. Chemical patterns. Chemical qualities. Energetics. Aspects of the environment. Studies lead to the Finnish Matriculation Examination (Ylioppilastutkinto). Courses offered are national curriculum compulsory courses and they count towards 44 course national curriculum. Additional information Online students can also participate in classroom tuition to support their learning. Course grades are awarded on the basis of online tasks and tests. Courses run in the password protected environment of the WSOY OPIT platform (www.eira.opit.fi) and the open environment (www.eiraedu.com/eiraonline). Enjoy acces to a full range of course material, discussion forums and the support and expertise of an online course tutor. BIOLOGIA BI1v Eliömaailma : Kurssilla perehdytään elämän perusteisiin, monimuotoisuuteen ja sen kehittymiseen evoluution kautta sekä ekosysteemien toimintaan ja lajien välisiin suhteisiin sekä nykyisen eliökunnan ryhmiin. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tietää, miten elämän ilmiöitä tutkitaan, mitä luonnon monimuotoisuus eri tasoilla tarkoittaa ja ymmärtää evoluution jatkuvuuden, mekanismit ja merkityksen sekä tuntee muuntelun, sopeutumisen ja lajien välisten suhteiden merkityksen elämän kehitykselle ja osaa jäsentää nykyisen eliökunnan rakenteen ja tuntee ekosysteemien keskeiset toimintaperiaatteet. Kurssin suorittaminen tapahtuu verkossa, siihen sisältyy esseiden kirjoittamista, pari- tai ryhmätöitä ja keskusteluja. Kurssilla käytetään sekä verkosta löytyvää materiaalia että oppikirjaa. BI2v Solu ja perinnöllisyys Kurssilla tutustutaan solun rakenteeseen ja käydään läpi solun keskeisiä toimintoja sekä perinnöllisyyden perusteita. Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää solun merkityksen elämän perusyksikkönä, tunnistaa erilaisia soluja ja niiden rakenteita, osaa solun kemiallisen rakenteen ja osaa kytkeä solun kemian yksilön toimintaan, hallitsee solun energiatalouden prosessit ja tuntee geneettisen informaation rakenteen sekä sen siirtymisen solusta soluun ja sukupolvelta toiselle, tietää, miten geenit ohjaavat solujen toimintaa ja osaa periytymisen lainalaisuuksien perusperiaatteet. Kurssin suorittaminen tapahtuu verkossa, siihen sisältyy esseiden kirjoittamista, pari- tai ryhmätöitä ja keskusteluja. Kurssilla käytetään sekä verkosta löytyvää materiaalia että oppikirjaa. BI3ns Ympäristöekologia Kurssi syventää ekologian tietoja ja perehdyttää erilaisiin ympäristöongelmiin ja niiden ratkaisumahdollisuuksiin. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa ekologian perusteet ja

16 ymmärtää ihmisen toiminnan vaikutuksen elolliseen luontoon ja biodiversiteetin merkityksen ihmiskunnan tulevaisuudelle, hahmottaa ympäristöongelmien syitä ja seurauksia, tutustuu suomalaisiin ekosysteemeihin ja niiden erityispiirteisiin ja tuntee menetelmiä, joilla voidaan tarkkailla ympäristön tilaa ja ratkaista syntyneitä ongelmia, kehittää ympäristölukutaitoaan ja ymmärtää vastuunsa ympäristön tilasta ja osaa toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Kurssille voi ilmoittautua milloin vain lukuvuoden aikana. Sen suorittamiseen vaaditaan kaksi laajaa esseetä ja koe. Kurssilla käytetään sekä verkosta löytyvää materiaalia että oppikirjaa. BI4ns Ihmisen biologia Kurssilla perehdytään ihmisen rakenteeseen ja elimistön toimintaan sekä erilaisten sairauksien syntymekanismeihin. Kurssilla pyritään siihen, että opiskelija ymmärtää oman toimintansa vaikutuksen omaan terveyteensä ja että hän osaa suhtautua kriittisesti alalta ilmestyvään tietoon. - BI5ns Bioteknologia Kurssilla tutustutaan sekä perinteiseen mikrobiologiaan että nopeasti kiehittyvän geeniteknologian viimeisimpiin saavutuksiin. Tavoitteena on, että opiskelija syventää tietojaan solun hienorakenteesta ja solun eri osien toiminnasta, ymmärtää elämän keskeisten molekyylien rakenteen ja merkityksen solun toiminnassa, hallitsee tärkeimpien mikrobiryhmien rakenteen, toiminnan ja lisääntymisen, tuntee geenien toiminnan ja sen säätelyn, tuntee geenien etsintä- ja tunnistusmenetelmiä sekä geenien siirtämisen tekniikan pääpiirteet sekä hallitsee geeni- ja biotekniikan keskeiset käsitteet, tuntee biotekniikan tarjoamia sovellusmahdollisuuksia ja pystyy arvioimaan biotekniikan kehittymisen luomia mahdollisuuksia, uhkatekijöitä ja eettisiä ongelmia. Kurssimateriaali sovitaan kurssin alussa opettajan kanssa. Yleensä minkä tahansa kustantajan kyseisestä kurssista julkaisema kirja kelpaa. Esim. BIOS 5 BIOTEKNOLOGIA: Happonen ym. (WSOY) Lisäksi käytetään opettajan valmistamaa materiaalia, lehtiartikkeleita, audiovisuaalista tai verkkomateriaalia. H BI2v Biology Description H BI2 GENETICS AND BIOCHEMISTRY This course has content compatible with lukio BI2. Cellular Biology, Proteins, nucleotides and nucleic acids - Genetic control - Cell and nuclear division - Genetic Engineering. Including ethical and moral decisions. Studies lead to the Finnish Matriculation Examination (Ylioppilastutkinto). Courses offered are national curriculum compulsory courses and they count towards 44 course national curriculum. Additional information Online students can also participate in classroom tuition to support their learning. Course grades are awarded on the basis of online tasks and tests. Courses run in the password protected environment of the WSOY OPIT platform (www.eira.opit.fi) and the open environment (www.eiraedu.com/eiraonline). Enjoy acces to a full range of course material, discussion forums and the support and expertise of an online course tutor.

17 MAANTIEDE GE1v Sininen planeetta Ge1-kurssi keskittyy luonnonmaantieteeseen ja antaa opiskelijalle perustiedot Maapallosta planeettana, Maan asemasta maailmankaikkeudessa, Maan pinnanmuodoista, ilmastoista, vesistä ja biomeista. Kurssin suorittaminen tapahtuu verkossa, siihen sisältyy esseiden kirjoittamista, pari- tai ryhmätöitä sekä keskustelua. Kurssista ei ole loppukoetta. Kurssilla käytetään sekä verkosta löytyvää materiaalia että oppikirjaa. GE2ns Yhteinen maailma Ge2 -kurssi on kulttuurimaantieteen kurssi. Kurssilla tarkastellaan ihmisen toimintaa ja sen alueellisia piirteitä maapallolla, asutusta, väestötekijöitä, luonnonvarojen käyttöä, liikennettä sekä alueiden ja maankäytön suunnittelua. Kurssille voi ilmoittautua milloin vaan lukuvuoden aikana. Sen suorittamiseen vaaditaan kaksi laajaa esseetä ja loppukoe. Kurssilla käytetään sekä verkosta löytyvää materiaalia että oppikirjaa (esim. Globus, Sininen planeetta). GE3ns Riskien maailmaa Ge3-kurssi on hasardimaantieteen kurssi. Kurssilla keskitytään luonnonolojen ( esim. tulvat, maanjäristykset) ja ihmisen toiminnan (esim. väestönkasvu, kaupungistuminen) aiheuttamiin uhkiin ja niiden ratkaisumahdollisuuksiin maapallon eri alueilla. Kurssille voi ilmoittautua milloin vaan lukuvuoden aikana. Sen suorittamiseen vaaditaan kaksi laajaa esseetä ja loppukoe. Kurssilla käytetään sekä verkosta löytyvää materiaalia että oppikirjaa. Opettaja suosittelee: GLOBUS RISKIEN MAAILMA: Ervasti (WSOY) GE4ns Aluetutkimus Opiskelija valitsee tietyn alueen (esim. kunta, lääni, valtio, maanosa, kasvillisuusvyöhyke) ja laatii siitä kokonaisesityksen. Alueesta tutkitaan luonnonolot ja ihmisen toiminnan edellytykset ja mahdollisuudet sekä laaditaan aluemaantieteellinen tutkielma eli synteesi toisiinsa vaikuttavista tekijöistä. Kurssilla perehdytään erilaisiin karttoihin ja niiden tulkintaan sekä kehitetään opiskelijan kykyä esittää havainnollisesti maantieteellistä tietoa. Kurssille voi ilmoittautua milloin vaan lukuvuoden aikana. Kurssin lopputyönä on opiskelijan tekemä aluetutkimus. Kurssin tarvittavat materiaalit löytyvät verkosta. H GE1v Geography Description H GE1 The Blue Planet In this course the Earth is studied as a whole and is viewed as a system of many separate but interacting parts. The four major parts (lithosphere, hydrosphere, atmosphere, and biosphere) can be considered as vast reservoirs of material with flows of matter and energy between them. The course will provide all the basic geographic concepts and skills students need in order to view the world through the eyes of a physical geographer. Studies lead to the Finnish matriculation Examination (Ylioppilastutkinto). Courses offered are national curriculum compulsory courses and

18 they count towards 44 course national curriculum. Additional information Online students can also participate in classroom tuition to support their learning. Course grades are awarded on the basis of online tasks and tests. Courses run in the password protected environment of the WSOY OPIT platform (www.eira.opit.fi) and the open environment (www.eiraedu.com/eiraonline). Enjoy acces to a full range of course material, discussion forums and the support and expertise of an online course tutor. FILOSOFIA FI1v - Johdatus filosofiseen ajatteluun Kurssi johdattaa ymmärtämään filosofian luonnetta tieteenä ja oppiaineena sekä antaa perustiedot filosofisesta ontologiasta, tietoopista, etiikasta sekä yhteiskuntafilosofiasta. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija hahmottaa filosofisia ongelmia ja niiden erilaisia mahdollisia ratkaisuja, ymmärtää, miten filosofiassa käsitteellistetään todellisuutta, tietämistä, toimintaa ja arvoja, tunnistaa erilaisia filosofisia, tieteellisiä ja arkisia käsityksiä todellisuudesta, sen tietämisestä ja siinä toimimisesta, hahmottaa kuvailevien ja normatiivisten väitteiden eroja ja osaa perustella käsityksiä hyvästä ja oikeasta. Sisältö: Mitä filosofia on, filosofisten kysymysten luonne ja niiden suhde käytännöllisiin, tieteellisiin ja uskonnollisiin kysymyksiin, filosofian keskeiset osa-alueet, todellisuuden luonnetta koskevia filosofisia perusnäkemyksiä: hengen ja aineen suhde, vapaus ja välttämättömyys, tietoa ja tietämistä koskevia filosofisia perusnäkemyksiä ja niiden suhde tieteellisiin ja arkisiin näkökulmiin: tieto, totuus ja perustelu, käsitteellisen ja kokemuksellisen suhde tiedon muodostumisessa, yksilön ja yhteiskunnan suhde filosofisena kysymyksenä, oikeudenmukaisuuden ja vapauden käsitteet, hyvän ja oikean käsitteet, toimintaa ohjaavien moraalisten arvojen luonne ja suhde tosiasioihin sekä muihin arvoihin kuten kauneuteen, hyvää elämää ja onnellisuutta koskevia filosofisia näkemyksiä Kurssimateriaali: Filo - Opas aloittelevalle filosofille. Eerolainen ym. (Tammi) FI2-4ns FI2 Filosofinen etiikka, FI3 Tiedon ja todellisuuden filosofia, FI4 Yhteiskuntafilosofia Opettaja lähettää opiskelijalle aikataulun ja etenemissuunnitelman sen jälkeen, kun opiskelija on lähettänyt sähköpostitse tiedon ilmoittautumisestaan kurssille. Kurssi suoritetaan kahden jakson aikana. Kurssilla tehdään kuusi tehtävää, jotka vaihtelevat laajuudeltaan ja vaativuudeltaan helpohkoista perusesseistä filosofista ajattelua edellyttäviin laajoihin argumentaatio- ja aineistotehtäviin. Opettaja antaa rakentavaa palautetta jokaisesta tehtävästä. Tehtävät ja niiden suoritusohjeet löytyvät Opitista. Opiskelijan edellytetään osallistuvan säännöllisesti Opitin projektityötilassa käytyihin keskusteluihin. Arviointi: Kaikki kurssin kuusi osatehtävää täytyy tehdä aikataulun mukaisesti. Arviointi perustuu jatkuvaan näyttöön. Tehtävät arvioidaan asteikolla 0-6. Kurssi arvostellaan arvosanoilla Huomattava aktiivisuus verkkokeskustelussa voi korottaa arvosanaa yhdellä numerolla. Kurssi katsotaan keskeytyneeksi (K), jos opiskelija ei etene annetun aikataulun mukaisesti tai jos osa suorituksista puuttuu tai jos 2 jakson opiskeluaikataulu ylittyy.

19 HISTORIA HI1v Eurooppalainen ihminen Kurssilla tarkastellaan eurooppalaisen kulttuurin keskeisiä saavutuksia sekä eurooppalaisen ihmisen maailmankuvan muutosta ja sen taustalla vaikuttanutta tieteellistä ja aatehistoriallista kehitystä. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää tutustumalla Euroopan keskeiseen kulttuuriperintöön, mistä eurooppalaisuus rakentuu, ymmärtää tieteen saavutusten merkityksen ihmisen maailmankuvan muokkaajana, osaa analysoida kulttuuri-ilmiöitä aikakautensa ilmentäjinä, tuntee yhteiskunnallisen kehityksen taustalla vaikuttavia aatehistoriallisia virtauksia, tuntee eri aikakausien elämäntapoja ja maailmankuvaa. Keskeiset sisällöt: Antiikin aika: Demokratian synty, antiikin kulttuuri Keskiajan yhtenäiskulttuuri: Keskiajan ihmisen maailmankuva ja tapakulttuuri, uskonnon merkitys kulttuurissa Uuden ajan murros: Renessanssi ja tiedon vallankumous, uskonpuhdistus, barokki itsevaltiuden ja vastauskonpuhdistuksen ilmentäjänä, luonnontieteellisen maailmankuvan synty Valistuksen aikakausi: Valistusfilosofia ja sen vaikutukset yhteiskuntaan ja taiteeseen, Yhdysvaltain itsenäistymisen ja Ranskan suuren vallankumouksen aatteellinen perintö Aatteiden vuosisata: Keskeiset aatesuuntaukset ja taidevirtaukset, tiede haastaa uskonnon, porvariston vuosisata Nykyaika Kurssimateriaalin saat opettajalta ilmoittautumisen jälkeen. HI1v - Kansainväliset suhteet Kurssilla tarkastellaan kansainvälisen politiikan keskeisiä tapahtumia, taustoja ja muutoksia 1800-luvun lopulta lähtien. Kurssilla analysoidaan kansainvälisen politiikan ilmiöitä taloudellisen ja aatteellisen kilpailun perusteella. Kurssin keskeisiä tarkastelukulmia ovat demokratia vastakohtanaan diktatuuri. Valtakunnallisista aihekokonaisuuksista kurssilla painottuu erityisesti aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys kansainvälisen politiikan ja kansalaisyhteiskunnan sekä erilaisten poliittisten järjestelmien vuoropuheluna. Teknologia ja yhteiskunta aihekokonaisuuden teemoja sivutaan käsiteltäessä poliittisten konfliktien taloudellisteknisiä ulottuvuuksia ja seurauksia sekä niiden synnyttämiä globaalisia eroja eri yhteiskuntien välillä. Kurssimateriaali: Kurssin tukena käytetään oppikirjaa, joka voi olla minkä tahansa kustantajan kurssista julkaisema. Lisäksi voidaan käyttää opettajan tai opiskelijoiden valmistamaa materiaalia. Myös perinteiset ajankohtaisjulkaisut, mahdolliset audiovisuaaliset ja verkkomateriaalit voivat toimia opiskelun tukena. HI3v - Suomen historian käännekohtia Kurssin tarkoituksena on analysoida Suomen historian keskeisiä muutosprosesseja ja kehityslinjoja 1800-luvulta nykyaikaan. Keskeisiä tarkastelukohteita ovat Suomen valtiollisen ja kansainvälisen aseman muuttuminen, muutoksiin liittyvät kriisit, siirtyminen sääty-yhteiskunnasta kansalaisyhteiskuntaan sekä taloudelliset ja kulttuuriset murrokset. Johtuen kurssin laajaalaisesta lähestymistavasta Suomen lähihistoriaan kaikki valtakunnalliset aihekokonaisuudet ovat osana kurssin sisältöjä Kurssimateriaali: Kurssin tukena käytetään oppikirjaa, joka voi olla minkä tahansa kustantajan kurssista julkaisema. Lisäksi voidaan käyttää opettajan tai opiskelijoiden valmistamaa

20 materiaalia. Myös perinteiset ajankohtaisjulkaisut, mahdolliset audiovisuaaliset ja verkkomateriaalit voivat toimia opiskelun tukena. Kurssissa ei ole lähtötapaamista. Mene suoraan Opitin projektiin tai ota yhteyttä sähköpostitse opettajaan. HI4-6ns HI4 Ihminen, ympäristö, kulttuuri (opettaja Hannele Tanskanen), HI5 Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan (opettaja Pekka Tuori), HI6 Kulttuurit kohtaavat (opettaja Paula Laakkonen) Kurssin voit aloittaa milloin vain lukuvuoden aikana Ilmoittautuminen sekä Wilmaan että suoraan opettajalle sähköpostilla Kurssin suoritusohjeet, materiaalin ja keskustelukanavayhteyden saat opettajalta. Jaksojen lopussa järjestettävään loppukokeeseen voi osallistua, kun kotitehtävät on suoritettu hyväksyttävästi (tarkka aika sovitaan opettajan kanssa). Kotitehtävät on palautettava ennen ko. koeviikon alkua. Arviointi: Hyväksytysti suoritettujen kotitehtävien sekä loppukokeen perusteella. O-merkintää (osallistunut) ei kurssista voi saada. H HI1v History Description H HI1 European Man This course takes an overview of the development of European culture, science and political ideas from antiquity to the present day. Content - Antiquity: Democracy and Culture - The Medieval World: World view and tradition; Religion and culture - Rupture and the Modern World: Renaissance and Reformation; Absolutism and Counter- Reformation; The scientific world view - The Enlightenment; Philosophy and its affects on civil society; The legacy of the American and French Revolutions. - The Age of Ideology: Nationalism and Liberalism, Trends in Art; The Scientific Challenge to Religion; The Bourgeois Century - The Contemporary World: Mass Culture and the Networked Society. Studies lead to the Finnish Matriculation Examination (Ylioppilastutkinto). Courses offered are national curriculum compulsory courses and they count towards 44 course national curriculum. Additional information Online students can also participate in classroom tuition to support their learning. Course grades are awarded on the basis of online tasks and tests. Courses run in the password protected environment of the WSOY OPIT platform (www.eira.opit.fi) and the open environment (www.eiraedu.com/eiraonline). Enjoy acces to a full range of course material, discussion forums and the support and expertise of an online course tutor. H HI2v History Description H HI2 International Relations This course looks at international relations from the end of the nineteenth century onwards. Themes covered include ideological and economic competition and the rise of totalitarianism. Contemporary international relations are reviewed in the context of globalization and the terrorist threat to civil society.studies lead to the Finnish Matriculation Examination (Ylioppilastutkinto). Courses offered are national curriculum compulsory courses and they count towards 44 course national curriculum. Additional information Online students can also participate in classroom tuition to support their learning. Course grades are awarded on the basis of online tasks and tests. Courses run in the password protected environment of the WSOY OPIT platform

5.10 KEMIA OPETUKSEN TAVOITTEET

5.10 KEMIA OPETUKSEN TAVOITTEET 5.10 KEMIA Kemian opetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus välittää kuvaa kemiasta

Lisätiedot

5.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet

5.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet 5.10 Kemia Kemian opetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus välittää kuvaa kemiasta

Lisätiedot

3.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet

3.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet 3.10 Kemia Kemian opetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus välittää kuvaa kemiasta

Lisätiedot

Lukion kemian OPS 2016

Lukion kemian OPS 2016 Lukion kemian OPS 2016 Tieteellisen maailmankuvan rakentuminen on lähtökohtana. muodostavat johdonmukaisen kokonaisuuden (ao. muutoksien jälkeen). Orgaaninen kemia pois KE1-kurssilta - yhdisteryhmät KE2-kurssiin

Lisätiedot

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän.

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. Toinen kotimainen kieli TOINEN KOTIMAINEN KIELI Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. RUOTSI (RUA) RUA1 ARKIELÄMÄÄ

Lisätiedot

Kemia. Opetuksen tavoitteet

Kemia. Opetuksen tavoitteet Kemia Kemian opetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus välittää kuvaa kemiasta yhtenä

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

Lukion kemian OPS 2016

Lukion kemian OPS 2016 Lukion kemian OPS 2016 Tieteellisen maailmankuvan rakentuminen on lähtökohtana. muodostavat johdonmukaisen kokonaisuuden (ao. muutoksien jälkeen). Orgaaninen kemia pois KE1-kurssilta - yhdisteryhmät KE2-kurssiin

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014 AINE ÄIDINKIELI 1-6 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1 Särmä, Tehtäviä 1, OTAVA 978-951-1-23721-1 2 Särmä, Tehtäviä 2, OTAVA

Lisätiedot

OPINTO-OHJAUS kurssi 1-2 Lukiosuunta 1-2 SPRO ,60 30,08

OPINTO-OHJAUS kurssi 1-2 Lukiosuunta 1-2 SPRO ,60 30,08 SONKAJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA / Lukuvuosi 2017-2018 Suomalaisen Kirjakaupan tarjous sivu 1 Kanta-asiakaskortilla oppikirja-alennus -20% on voimassa ajalla 1.6-17.9.2017 Muina aikoina saat -10% alennuksen.

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013 AINE KURSSIT KIRJA ISBN ÄIDINKIELI 1-3 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1 Särmä, Tehtäviä 1, OTAVA 978-951-1-23721-1 2 Särmä,

Lisätiedot

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Monet kustantajat tarjoavat oppikirjoja myös sähköisessä muodossa. Voit useissa tapauksissa valita, kumpaa haluat käyttää. Yleensä sähköinen versio on hieman

Lisätiedot

Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista 2014-2015

Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista 2014-2015 Äidinkieli ÄI1 ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ÄI7 ÄI8 ÄI9 Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista Aine Oppikirja Kustantaja Särmä suomen kieli ja kirjallisuus (sähköinen oppikirja) Särmä Tehtäviä 1 (sähköinen) Särmä

Lisätiedot

KURSSINIMI VANHA ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ LOPS 2016 PAKOLLINEN

KURSSINIMI VANHA ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ LOPS 2016 PAKOLLINEN ÄIDINKIELI TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS ÄI1 ÄI1 KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS KIELI, KULTTUURI JA IDENTITEETTI ÄI2 ÄI6 KIELI, KIRJALLISUUS JA IDENTITEETTI KIRJALLISUUDEN KEINOJA JA TULKINTAA ÄI3 ÄI3 KIRJALLISUUDEN

Lisätiedot

LUKION OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2003, OPETUSHALLITUKSEN MÄÄRÄYS 33/011/2003

LUKION OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2003, OPETUSHALLITUKSEN MÄÄRÄYS 33/011/2003 LUKION OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2003, OPETUSHALLITUKSEN MÄÄRÄYS 33/011/2003 -BIOLOGIA (s. 1-5) -KEMIA (s. 6-7) BIOLOGIA Pakolliset kurssit 1. Eliömaailma (BI1) tuntee elämän tunnusmerkit ja perusedellytykset

Lisätiedot

OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT Opettajainkokous 18.4.2011/12 LV. 2011 2012 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbnejä. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla ÄIDINKIELI Äidinkieli

Lisätiedot

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti:

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: 5.4 Toinen kotimainen kieli 5.4.1 Ruotsi Ruotsin kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja. Se antaa heille ruotsin kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbnejä. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET

LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET AT Tietotekniikka BI Biologia ENA Englanti ET Elämänkatsomustieto FI Filosofia FY Fysiikka GE Maantiede HA Harrastuskurssi HI Historia ITK Luova ilmaisu KA Kansainvälisyyskasvatus

Lisätiedot

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN ÄIDINKIELI Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirj. Kielenhuolto O 978-951-1265863 Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus,

Lisätiedot

OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN. BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 2014) Sanoma Pro 978-952- 63-1349-8

OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN. BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 2014) Sanoma Pro 978-952- 63-1349-8 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-016 Huomaa, että muutokset ovat vielä mahdollisia! OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOS,

Lisätiedot

K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016

K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016 K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016 O = Otava E = Edita K = Kustannus Oy KK = Kustannuskiila SP = Sanoma Pro SKS = Suomal.kirjall.seura *Oppikirjat voi hankkia perinteisinä kirjoina tai sähköisinä oppikirjoina*

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi02 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi03 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi04 opettajan oma materiaali starttilukio

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016 AINE ÄIDINKIELI 1-9 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1-3 Särmä, Kielenhuolto, OTAVA 978-951-1-26586-3 3 Särmä, Tehtäviä 3, OTAVA

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-23436-4 uusi ops ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-23436-4 uusi ops ÄI 3 ÄI 4 ÄI5 ÄI6 Kurssivihko 8 WSOY 951-0-29901-4 ÄI

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA

HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 ÄIDINKIELI Kaikki ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat hankkivat oppikirjan, ns. teoriakirjan (Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus) sähköisenä

Lisätiedot

KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015

KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015 KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015 O = Otava E = Edita K = Kustannus Oy KK = Kustannuskiila SP = Sanoma Pro SKS = Suomal.kirjall.seura *Oppikirjat voi hankkia perinteisinä kirjoina tai sähköisinä oppikirjoina*

Lisätiedot

Oppikirjat 2014-2015 Lammin lukio

Oppikirjat 2014-2015 Lammin lukio Oppikirjat 2014-2015 Lammin lukio Tekijät Oppi- ym. kirjat ISBN-Numero Kustantaja Kurssi Äidinkieli (ÄI) Haapala ym. Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-23436-4 Otava AI1-9 Särmä Suomen kieli

Lisätiedot

Lukion kemian OPS 2016

Lukion kemian OPS 2016 Lukion kemian OPS 2016 Tieteellisen maailmankuvan rakentuminen on lähtökohtana. Keskeiset sisällöt muodostavat johdonmukaisen kokonaisuuden (ao. muutoksien jälkeen). Orgaaninen kemia pois KE1-kurssilta

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN LUKION Uuden opetussuunnitelman mukaiset Liite 5 Opettajainkokous 22.4.2009/5. OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT korj. 4.6.2009 rg LV.

MÄNTSÄLÄN LUKION Uuden opetussuunnitelman mukaiset Liite 5 Opettajainkokous 22.4.2009/5. OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT korj. 4.6.2009 rg LV. MÄNTSÄLÄN LUKION Uuden opetussuunnitelman mukaiset Liite 5 Opettajainkokous 22.4.2009/5 OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT korj. 4.6.2009 rg LV. 2009 2010 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbejä. OPPIAINE

Lisätiedot

ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6

ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6 VIMPELIN LUKIO OPPIKIRJAT LV. 2015-2016 ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6 kirjallisuus Särmä, tehtäviä 1 9789511237211 OTAVA 1 1 Särmä, tehtäviä

Lisätiedot

Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat:

Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI1-9 Mikkola, Koskela, Haapamäki-Niemi ym.: WSOY 951-26300-1 Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja ÄI1-9 Mikkola,

Lisätiedot

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 3 Äidinkieli ja kirjallisuus Käsikirja WSOY 978-951-0-26300-6 1 Kielenhuollon vihko WSOY 951-0-27495-X 1 Kurssivihko1 WSOY 978-951-0-27486-6 1 Kurssivihko 2 WSOY 951-0-27487-9

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2017-2018 Kirjalista on myös lukion kotisivuilla, osoitteessa: www.leppavirta.fi/lukio -> Tiedotteet opiskelijoille, ja Pedanetissä, https://peda.net/leppavirta/lukio/opiskelijalle

Lisätiedot

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13 Oppikirja ISBN

Lisätiedot

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 2 Kieli ja tekstit 1 WSOY 951-0-27722-3 2 Kieli ja tekstit 2 WSOY 978-951-0-30236-1 1 Kieli ja tekstit 3 WSOY 978-951-0-30237-8 LUVA ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (SUOMI TOISENA

Lisätiedot

Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä.

Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä. Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Biologia Myös digikirja. Kaikki kirjat SanomaProlta. BI1 Elämä ja evoluutio Bios 1. Elämä

Lisätiedot

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ENGLANTI RUOTSI B3-KIELET kurssit: ÄIa8 + ÄIa1 osittain ÄaI5 osittain ÄIa2 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ENAa1 ENA1 ÄI2 ÄI3 Kieli, kulttuuri ja identiteetti Kirjallisuuden keinoja

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna

Oppikirjat lukuvuonna Oppikirjat lukuvuonna 2017-2018 Äidinkieli Opiskelija voi valita Jukola-sarjasta joko painetun kirjan tai digikirjan. ÄI1: Jukola 1 ja Jukola Kielikirja. Sanoma Pro ÄI2: Jukola 2 ja Jukola Kielikirja.

Lisätiedot

IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV

IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV. 2017-2018 8.6.2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS AI1-9 Särmä-Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-28914-2 Otava I-III AI1 Särmä - Tehtäviä 1. LOPS. 2016 978-951-1-29024 -7 Otava

Lisätiedot

PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016

PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016 PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016 Huom! Listaa täydennetään kun kirjavalinnat on lopullisesti päätetty. pakolliset kurssit punaisella kirjat lainattavissa lukion kirjastosta ÄIDINKIELI AI Haapala et

Lisätiedot

Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi

Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi 2017-2018 Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI1 Särmä-Käsikirja ja Kurssivihko 1 Särmä-käsikirjaa käytetään koko lukion ajan kaikilla kursseilla ÄI2 Särmä-Käsikirja ja Kurssivihko

Lisätiedot

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 3 Äidinkieli ja kirjallisuus Käsikirja WSOY 978-951-0-26300-6 1 Kielenhuollon vihko WSOY 951-0-27495-X 1 Kurssivihko1 WSOY 978-951-0-27486-6 1 Kurssivihko 2 WSOY 951-0-27487-9

Lisätiedot

UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461

UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 Kirjoja on mahdollisuus kierrättää,

Lisätiedot

HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016

HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016 HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016 MAANTIETO - Lukion maantiede Ge 1, Sininen planeetta (Otava) - Lukion maantiede Ge 2, Yhteinen maailma (Otava) - Lukion maantiede 3, Ge 3, Riskien maailma (Otava) - Lukion

Lisätiedot

Pomarkun lukion kirjat 2015-2016

Pomarkun lukion kirjat 2015-2016 Pomarkun lukion kirjat 2015-2016 Äidinkieli Ai 1 ja Ai 2 Kieli ja tekstit 1 978 951 0 277 22 5 SanomaPro Ai 3 ja AI 4 Kieli ja tekstit 2 978 951 0 302 36 1 SanomaPro AI 1 - AI 9 Käsikirja 978 951 0 263

Lisätiedot

Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa (tai sen jälkeen)!

Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa (tai sen jälkeen)! KANGASNIEMEN LUKIO / KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LV. 2016 17 Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa 11.8.2016 (tai sen jälkeen)! Käytettävä kirja Kurssi ISBN Kustantaja

Lisätiedot

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos).

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos). LUKUVUODEN 2016 2017 OPPIKIRJAT Toim. huom. LOPS2016 tarkoittaa uutta lukion opetussuunnitelmaa vuonna 2016 lukion aloittaville. Äidinkieli ja kirjallisuus, AI Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä -

Lisätiedot

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi.

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi. 1 Oletko aloittanut vanhan opetussuunnitelman aikaan (eli ennen syksyä 2016) ja tarvitset kursseja, joita ei tarjota enää vanhan opetussuunnitelman mukaan? Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman

Lisätiedot

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 2 Kieli ja tekstit 1 WSOY 951-0-27722-3 2 Kieli ja tekstit 2 WSOY 978-951-0-30236-1 1 Kieli ja tekstit 3 WSOY 978-951-0-30237-8 LUVA ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (SUOMI TOISENA

Lisätiedot

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 1 A B C D KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 2016-2017 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Lisätiedot

5.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä

5.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä 5.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä Matematiikan lyhyen oppimäärän opetuksen tehtävänä on tarjota valmiuksia hankkia, käsitellä ja ymmärtää matemaattista tietoa ja käyttää matematiikkaa elämän eri tilanteissa

Lisätiedot

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO,

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, Puh. 4580 460, 4580 461 PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Kirjoja on mahdollisuus kierrättää,

Lisätiedot

KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, Kauhava Puh Sivu 1 / 21 OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE KAIKISTA OPPIKIRJOISTA VIIMEISIN PAINOS!

KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, Kauhava Puh Sivu 1 / 21 OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE KAIKISTA OPPIKIRJOISTA VIIMEISIN PAINOS! KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, 62200 Kauhava Puh. 040 5745460 Sivu 1 / 21 OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE 2017-2018 ÄIDINKIELI ÄI oppikirjan nimi kustantaja 1 pak. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus+ Tehtäviä

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016 ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos Tammi 9789526303109 PYRAMIDI 1 Funktiot ja yhtälöt MAA 1 alk. 9789526303154 PYRAMIDI 2 Polynomifunktiot

Lisätiedot

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014 PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014 Biologia BIOS 1: Eliömaailma OPS 05 1 13.2.2009 BIOS 2: Solu ja perinnöllisyys OPS 05 2 13.2.2009 BIOS 3: Ympäristöekologia OPS 05 3 26.5.2004 BIOS 4: Ihmisen biologia

Lisätiedot

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 1 BIOLOGIA Kirjan Käyttöönottovuosi 978-952-63-1349-8 BIOS 1: Eliömaailma 1 13.02.2009 978-952-63-1350-4 BIOS 2: Solu ja perinnöllisyys 2 13.02.2009 978-952-63-1068-8

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA 3 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen ja opetuksen toteuttaminen... 3 2. OPETUKSEN SISÄLLÖT... 2.1 Suomen kieli

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 3 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4

Lisätiedot

5.5.1. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A), Englanti

5.5.1. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A), Englanti 5.5. Vieraat kielet Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden

Lisätiedot

UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461

UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 Kirjoja on mahdollisuus kierrättää,

Lisätiedot

5.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet

5.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet 5.10 Kemia Kemian opetus tukee opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus ohjaa ymmärtämään kemian ja sen sovellusten

Lisätiedot

Ylöjärven lukion kirjalista

Ylöjärven lukion kirjalista Ylöjärven lukion kirjalista Listaan on merkitty kaikki lukuvuonna 2017-2018 tarjottavilla kursseilla tarvittavat kirjat. Jos listaan ei ole merkitty jollekin kurssille kirjaa lainkaan, kurssilla ei tarvita

Lisätiedot

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset.

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. 1 PAIMION LUKION LUKUVUODEN 2014-2015 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI 1 Särmä.

Lisätiedot

OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO

OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO Käytettävät oppikirjat lukuvuonna 2014 2015. E-kirjoja saa käyttää, mikäli niitä on saatavissa. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1 ÄI6 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus Käsikirja

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan.

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan. Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan. ÄIDINKIELI A1-9 Kauppinen ym: Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja. Sanoma pro 978-951-0-26300-6 AI 1 Kouki ym: Kielikirja

Lisätiedot

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV : vuosiluokka Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan BIOLOGIA

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV : vuosiluokka Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan BIOLOGIA HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV 2017-2018: 1. - 2. vuosiluokka Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan BIOLOGIA 1. BI1 BIOS 1 Elämä ja evoluutio Sanomapro 978-952-63-3437-0

Lisätiedot

OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO

OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO Käytettävät oppikirjat lukuvuonna 2013 2014. E-kirjoja saa käyttää, mikäli niitä on saatavissa. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1 ÄI6 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus Käsikirja

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Maunonkatu 1 90100 Oulu Huom! Voit hankkia painetun oppikirjan tai vastaavan digikirjan Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä.

Lisätiedot

Ilomantsin lukion oppikirjaluettelo lukuvuosi , LOPS2016

Ilomantsin lukion oppikirjaluettelo lukuvuosi , LOPS2016 Ilomantsin lukion oppikirjaluettelo lukuvuosi 2017-2018, LOPS2016 Opiskelija voi hankkia joko tavallisen tai sähköisen oppikirjan Kurssit Oppikirja ISBN numero Kustantaja Äidinkieli ja kirjallisuus 1-6

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio äi02 opettajan oma materiaali starttilukio äi03 opettajan oma materiaali starttilukio äi04 opettajan oma materiaali starttilukio äi05 opettajan oma

Lisätiedot

Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat:

Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI1-9 Mikkola, Koskela, Haapamäki-Niemi ym.: Äidinkieli SanomaPro 978-951-0-26300-6 ja kirjallisuus. Käsikirja ÄI1-9

Lisätiedot

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 ÄIDINKIELI (ÄI) ÄI1 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI2 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI3 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI4 Särmä

Lisätiedot

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO 2010-2011 ÄIDINKIELI päivitetty lista 7.3.2011

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO 2010-2011 ÄIDINKIELI päivitetty lista 7.3.2011 PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO 2010-2011 ÄIDINKIELI päivitetty lista 7.3.2011 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Käsikirja WSOY 951-0-26300-1 Kurssivihko 1 WSOY 978-951-0-27486-6 Kurssivihko 2

Lisätiedot

MATEMATIIKKA MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ. Oppimäärän vaihtaminen

MATEMATIIKKA MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ. Oppimäärän vaihtaminen MATEMATIIKKA Oppimäärän vaihtaminen Opiskelijan siirtyessä matematiikan pitkästä oppimäärästä lyhyempään hänen suorittamansa pitkän oppimäärän opinnot luetaan hyväksi lyhyemmässä oppimäärässä siinä määrin

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan.

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan. Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan. ÄIDINKIELI A1-9 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus -teoriakirja 978-951-1-28914-2 Paitsi abeilla: Kauppinen ym: Äidinkieli

Lisätiedot

ÄI 6: Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (pakollinen / suoritusvuosi 3)

ÄI 6: Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (pakollinen / suoritusvuosi 3) Vihdin lukion oppikirjat lukuvuonna 2011-2012 Listassa on kursseilla vaadittavat oppikirjat oppiaineittain. Listasta puuttuvilla kursseilla ei ole oppikirjaa tai niitä ei järjestetä lukuvuonna 2011-2012.

Lisätiedot

ERKKO-LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2015-2016 13.05.2015 K A I K I S T A O P P I K I R J O I S T A U U S I N / V I I M E I S I N P A I N O S!

ERKKO-LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2015-2016 13.05.2015 K A I K I S T A O P P I K I R J O I S T A U U S I N / V I I M E I S I N P A I N O S! ERKKO-LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2015-2016 13.05.2015 K A I K I S T A O P P I K I R J O I S T A U U S I N / V I I M E I S I N P A I N O S! Tekijät Kirjan nimi Kustantaja Kurssi Huomautukset ÄIDINKIELI

Lisätiedot

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-015 OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOLOGIA, Elämä (uusi OPS) BI BIOLOGIA, Ympäristöekologia

Lisätiedot

Uusi LOPS. Kirjalista [lv ] Alkajat ja Jatkajat eli uuden Lops:n mukaan opiskelevat

Uusi LOPS. Kirjalista [lv ] Alkajat ja Jatkajat eli uuden Lops:n mukaan opiskelevat Uusi LOPS Kirjalista [lv. 2017-2018] Alkajat ja Jatkajat eli uuden Lops:n mukaan opiskelevat Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI01-05 Särmä Suomen kieli

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2013-2014

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2013-2014 ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2013-2014 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos Tammi 9789526303109 PYRAMIDI 1 Funktiot ja yhtälöt MAA 1 alk. 9789526303154 PYRAMIDI 2 Polynomifunktiot

Lisätiedot

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 06-07, opetussuunnitelma otettu käyttöön 00 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN

Lisätiedot

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Huomaa, että alkavien opiskelijoiden kurssikirjat ovat lähes kaikki uuden opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaisia, joten käytettynä ostettu materiaali ei yleensä käy. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan VASTAAVUUS OPETUSSUUNNITELMA 2004 OPETUSSUUNNITELMA 2016 (2016 lukion aloittavat opiskelijat) (2015 tai aikaisemmin aloittaneet lukiolaiset)

Lisätiedot

Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Kurssi Kirja lukuvuonna 2015-2016 ISBN Kustantaja

Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Kurssi Kirja lukuvuonna 2015-2016 ISBN Kustantaja OPPIKIRJAT Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Kurssi Kirja lukuvuonna 0-0 ISBN Kustantaja Äidinkieli -9 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus tai sähköinen oppikirja 9789 9789988 Otava Särmä, Tehtäviä

Lisätiedot

FYSIIKKA Fysiikka 1 Fysiikka luonnontieteenä FY1 Sanoma Pro Fysiikka 2 Lämpö FY2 Sanoma Pro

FYSIIKKA Fysiikka 1 Fysiikka luonnontieteenä FY1 Sanoma Pro Fysiikka 2 Lämpö FY2 Sanoma Pro RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2017-2018 L1-L2 Oppiaine Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN BIOLOGIA Koralli 1, Elämä ja evoluutio BI1 Otava 978-951-1-29113-8 Koralli 2, Ekologia ja ympäristö

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN LUKIO 29.5.2015 LUKUVUONNA 2015-2016 OVAT KÄYTÖSSÄ SEURAAVAT OPPIKIRJAT:

SAVITAIPALEEN LUKIO 29.5.2015 LUKUVUONNA 2015-2016 OVAT KÄYTÖSSÄ SEURAAVAT OPPIKIRJAT: SAVITAIPALEEN LUKIO 29.5.2015 LUKUVUONNA 2015-2016 OVAT KÄYTÖSSÄ SEURAAVAT OPPIKIRJAT: 1 1.luokkataso ÄIDINKIELI Haapala, Hellström ym.: SÄRMÄ. Suomen kieli ja kirjallisuus. Otava Hellström, Kärki, Mustonen

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015 PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015 Kaikkien oppiaineiden kirjoista on käytössä aina uusin painos. JOS kurssikoodin lopussa (kurssitarjottimella tai Helmissä) on pieni e-kirjain, tarkoittaa

Lisätiedot

Lukuvuosi oppikirjat LOPS 2016 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta.

Lukuvuosi oppikirjat LOPS 2016 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. Lukuvuosi 2017-2018 oppikirjat LOPS 2016 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS 1, Elämä ja evoluutio

Lisätiedot

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit:

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit: PÄLKÄNEEN LUKION VALINTAKORTTI PITKÄ MATEMATIIKKA Sukunimi Henkilötunnus Etunimet_ Kotikunta_ Osoite: Puh._ Lukion aikana on suoritettava hyväksyttävästi vähintään 75 kurssia, käsittäen kaikki pakolliset

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 Äidinkieli ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus Karhumäki Kouki; Jukola, Tekstioppi ja lisäksi kurssivihko Jukola 1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI02 Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla.

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. ÄIDINKIELI A1-9 Kauppinen ym: Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja. Sanoma pro 978-951-0-26300-6

Lisätiedot

kurssi 3 Escalier 2 SanomaPro FC3 (=FD5) Escalier 3 Sanomapro

kurssi 3 Escalier 2 SanomaPro FC3 (=FD5) Escalier 3 Sanomapro KIRJALISTA LUKUVUOSI 2013-2014 1 VUOSITASO Äidinkieli kurssi 1-3 Haapala-Hellström-Kantola-Kaseva SÄRMÄ. Suomen kieli ja kirjallisuus, Otava AI Korhonen-Maijala-Saarikivi-Salo-Torkki tietokirja kurssi

Lisätiedot

Elämänkatsomustieto kurssi 1 Vihmanen, Airaksinen, Kuusela: Lukion et, kurssi 1 kurssi 2 Niiniluoto: Lukion et, kurssi 2 eri kirjoja, koulusta

Elämänkatsomustieto kurssi 1 Vihmanen, Airaksinen, Kuusela: Lukion et, kurssi 1 kurssi 2 Niiniluoto: Lukion et, kurssi 2 eri kirjoja, koulusta LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2014-2015 Biologia kurssi 1 WSOY Happonen ym.: Bios1. Eliömaailma (uusittu painos) kurssi 2 WSOY Happonen ym.: Bios2. Solu ja perinnöllisyys (uusittu painos) kurssi 3 WSOY

Lisätiedot

FYSIIKKA Fysiikka 1 Fysiikka luonnontieteenä FY1 Sanoma Pro Fysiikka 2 Lämpö FY2 Sanoma Pro

FYSIIKKA Fysiikka 1 Fysiikka luonnontieteenä FY1 Sanoma Pro Fysiikka 2 Lämpö FY2 Sanoma Pro RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2017-2018 L1-L2 Oppiaine Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN BIOLOGIA Koralli 1, Elämä ja evoluutio BI1 Otava 978-951-1-29113-8 Koralli 2, Ekologia ja ympäristö

Lisätiedot

Toim. huom. LOPS2016 tarkoittaa uutta lukion opetussuunnitelmaa vuonna 2016 lukion aloittaville.

Toim. huom. LOPS2016 tarkoittaa uutta lukion opetussuunnitelmaa vuonna 2016 lukion aloittaville. LUKUVUODEN 2017 2018 OPPIKIRJAT Toim. huom. LOPS2016 tarkoittaa uutta lukion opetussuunnitelmaa vuonna 2016 lukion aloittaville. Äidinkieli ja kirjallisuus, AI Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä -

Lisätiedot

VARKAUDEN LUKION OPPIKIRJAT LV. 2015 2016

VARKAUDEN LUKION OPPIKIRJAT LV. 2015 2016 VARKAUDEN LUKION OPPIKIRJAT LV. 2015 2016 1. VUOSIKURSSI (HUOM! Monista kirjoista on saatavilla myös digikirja, joka sopii kaikille Haapala ym. Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus. Särmän oppikirja Särmän

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT 2016 2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 1 ÄI 2 ÄI 3 ÄI 4 ÄI 5 ÄI 6 ÄI 7 ÄI 8 ÄI 9 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus, Otava. (uusin painos) Painettu tehtävävihko. Särmä Suomen

Lisätiedot