ÄI3v - Tekstit ja vaikuttaminen ÄIDINKIELI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ÄI3v - Tekstit ja vaikuttaminen ÄIDINKIELI"

Transkriptio

1 ÄIDINKIELI ÄI1ns - Tekstien rakenteita ja merkityksiä Opiskelija harjaantuu erittelemään asiatekstien kieltä, rakenteita ja merkityksiä sekä oppii näkemään tekstin yhteyden kontekstiin ja muihin teksteihin. Opiskelija syventää tekstilajituntemustaan ja kehittyy erilaisten tekstien tuottajana. Lisätietoja Kurssin materiaali ja tarkemmat ohjeet ovat netissä Opit-oppimisympäristössä. Kurssiin kuuluu useita osatehtäviä, jotka on suoritettava kymmenen viikon kuluessa. Erillistä loppukoetta ei ole. Kurssiarvosana annetaan asteikolla Kurssi katsotaan keskeytetyksi, jos suorituksia puuttuu ja/tai 10 vkon opiskeluaika ylittyy. Osallistunut-merkintää (O) kurssista ei voi saada. ÄI2ns - Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa Opiskelijoiden käsitys kaunokirjallisuudesta, kielen taiteellisesta tehtävästä ja sen kulttuurimerkityksestä syvenee. Opiskelija jharjaantuu analysoimaan ja tulkitsemaan kaunokirjallisia tekstejä. Lisätietoja Kurssin materiaali ja tarkemmat ohjeet ovat Opitoppimisympäristössä. Kurssiin kuuluvat tehtävät suoritetaan 10 viikon kuluessa kurssin aloittamisesta. Erillistä loppukoetta ei ole. Kurssiarvosana annetaan asteikolla Kurssi katsotaan keskeytyneeksi, jos suorituksia puuttuu ja/tai 10 viikon opiskeluaika ylittyy. Osallistumismerkintää (O) ei kurssista voi saada. ÄI3v - Tekstit ja vaikuttaminen Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja niiden kieltä erityisesti vaikuttamisen näkökulmasta. Hän perehtyy argumentointiin ja syventää siihen liittyviä tietoja. Hän oppii analysoimaan ja tuottamaan erilaisia argumentatiivisia tekstejä. Lisätietoja Opettajalta saa tarkat ohjeet kurssimateriaalista, suoritusaikataulusta ja arvioinnista. HUOM. Kurssista ei järjestetä loppukoetta, vaan kurssin suorittaminen perustuu Opit-oppimisalustalla annettuun jatkuvaan näyttöön ja etätehtävien tekemiseen. Kurssiarvosanat annetaan asteikolla ÄI4v - Teksti, tyyli ja konteksti Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja niiden tyyliä siten, että hän osaa ottaa huomioon kontekstin merkityksen tulkinnassa ja tekstin tuottamisessa. Opettajalta saa tarkat ohjeet kurssimateriaalista, suoritusaikataulusta ja arvioinnista. HUOM. Kurssista ei järjestetä loppukoetta, vaan kurssin suorittaminen perustuu Opit-oppimisalustalla annettuun jatkuvaan näyttöön ja etätehtävien tekemiseen. Kurssiarvosanat annetaan asteikolla 4-10.

2 ÄI5v - Kieli, kirjallisuus ja identiteetti Opiskelija muodostaa kokonaiskuvan suomen kielen, suomalaisen kirjallisuuden ja kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteiskunnalle. Sisältö: Suomen kirjallisuuden ja kielen vaiheita Agricolasta nykypäiviin, kielen ja kirjallisuuden merkitys kansallisen identiteetin rakentamisessa, kirjallisia tuotoksia teemoihin liittyvistä aiheista. Opettajalta saa tarkat ohjeet kurssimateriaalista, suoritusaikataulusta ja arvioinnista. HUOM. Kurssista ei järjestetä loppukoetta, vaan kurssin suorittaminen perustuu Opit-oppimisalustalla annettuun jatkuvaan näyttöön ja etätehtävien tekemiseen. Kurssiarvosanat annetaan asteikolla ÄI6v - Tekstitaitojen syventäminen Kerrataan ja syvennetään seuraavia asioita: tekstityypit ja tekstilajit, tekstianalyysi ja siinä tarvittavat käsitteet, tekstin rakentaminen, ideointi, suunnittelu, näkökulman valinta, jäsentely, muokkaaminen, tyylin hionta, otsikointi ja ulkoasun viimeistely, ylioppilaskirjoituksiin valmentautumista ja kielenhuoltoa. Lisätietoja Opettajalta saa tarkat ohjeet kurssimateriaalista, suoritusaikataulusta ja arvioinnista. HUOM. Kurssista ei järjestetä loppukoetta, vaan kurssin suorittaminen perustuu Opit-oppimisalustalla annettuun jatkuvaan näyttöön ja etätehtävien tekemiseen. Kurssiarvosanat annetaan asteikolla ENGLANTI ENA1v - Minä ja muut Kurssi niveltää perusopetusta ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään ja henkilökohtaiseen kanssakäymiseen ja ihmissuhteisiin. Kieli on tuttavallista ja epämuodollista. Kurssilla painotetaan keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä puheviestinnän strategioita. Aihekokonaisuuksista painottuvat hyvinvointi ja turvallisuus sekä kulttuuri-identiteetti ja kulttuurin tuntemus. Tavoitteena on ohjata opiskelijoita järjestelmälliseen vieraan kielen opiskeluun, rohkaista heitä puhumaan ja reagoimaan kohteliaasti sekä ilmaisemaan mielipiteensä sekä suullisesti että lyhyinä kirjallisina viesteinä. Kurssilla vahvistetaan perussanaston hallintaa, kerrataana perusverbioppia ja annetaan valmiuksia keskeisten opiskelustrategioiden hallintaan (sanasto, kuunteleminen, lukeminen). Sisältö: Keskeisinä aihepiireinä ovat koti, perhe, vapaaaika, ulkonäkö ja ihmissuhteet. Kielioppi Rakenteista opiskellaan aikamuodot, konditionaali, kysymyslauseet, sanajärjestys ja it - there muodollisena subjektina. Kurssilla harjoitellaan ja kirjoitetaan pieniä omia kirjallisia tuotoksia. Lisätietoja Kurssimateriaali: English United, Course 1: Daffue-Karsten ym. (Tammi) GRAMMAR RULES CULTURE CAFE: Mäki, Silk (Otava).

3 ENA2v - Viestintä ja vapaa-aika Aihepiirit ja tilanteet kurssilla liittyvät vapaaaikaan ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Aihekokonaisuudet "hyvinvointi ja turvallisuus" sekä "viestintä- ja mediaosaaminen" korostuvat kurssin aiheiden käsittelyssä. Kirjoittamista harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Tavoitteet: oppia nuorisokulttuuriin, vapaa-aikaan ja harrastuksiin liittyvää sanastoa, oppia kertomaan Suomesta vieraista kulttuureista tuleville, laajentaa rakenteiden hallintaa, vahvistaa puheviestinnällisiä taitoja erityisesti vapaa-aikaan liittyvissä tilanteissa, harjoitella lyhyitä kirjallisia viestejä. Aihepiireinä ovat vapaa-aika, harrastukset ja asuminen. Rakenteista opiskellaan passiivi, adjektiivit, adverbit, persoona-, possessiivi-, relatiivi-, indefiniitti- ja interrogatiivipronominit. Lisäksi kurssilla harjoitellaan virallisen kirjeen ja kirjoittamista ja kirjoitelman tekoa. Kurssivaatimuksiin kuuluu kotiaineen kirjoittaminen ja pakollisia kirjallisia tehtäviä. Kurssimateriaali: English United, Course 2: Daffue-Karsten ym. (Tammi) GRAMMAR RULES CULTURE CAFE: Mäki, Silk (Otava). ENA3v - Opiskelu ja työ Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun ja työelämään. Aihekokonaisuus "aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys" tarjoaa näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. ENA4v - Yhteiskunta ja ympäröivä maailma Kurssilla painotetaan puhumista ja tekstin ymmärtämistä vaativahkolla tasolla. Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntiin liittyvät tekstit. "Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys" - aihekokonaisuus tarjoaa näkökulmia käsitellä aiheita. Kurssilla harjoitellaan erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita. Kirjallista ilmaisua harjoitellaan kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä Kurssimateriaali: English United, Course 4: Daffue-Karsten ym. (Tammi) GRAMMAR RULES CULTURE CAFE: Mäki, Silk (Otava). ENA5v Kulttuuri Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Aihekokonaisuudet "kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus" ja "viestintä- ja mediaosaaminen" tarjoavat näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. Opiskelijat valmistavat valitsemastaan aiheesta kotiainetta laajemman kirjallisen tuotoksen. Kurssimateriaali: English United, Course 5: Daffue-Karsten ym. (Tammi) GRAMMAR RULES CULTURE CAFE: Mäki, Silk (Otava). Kurssimateriaali: English United, Course 3: Daffue-Karsten ym. (Tammi) GRAMMAR RULES CULTURE CAFE: Mäki, Silk (Otava).

4 ENA6v - Tiede, talous ja tekniikka Kurssin aiheina ovat eri tieteenalat, tekniikan saavutukset, viestinnän eri muodot ja talouselämä. Aihekokonaisuutena on "teknologia ja yhteiskunta". Jatketaan lukemisstrategioiden harjoittelua ja hiotaan kirjallista ilmaisua kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. Tavoitteena on oppia tieteisiin, teknologiaan ja talouselämään liittyvää sanastoa, vahvistaa vaativien tekstien avaamisessa tarvittavien strategioiden hallintaa, harjoittaa kieliaineksen ymmärtämistä vaativalla tasolla, hioa kirjallista ilmaisua vaativalla tasolla sekä syventää kielioppirakenteiden hallintaa. Sisältö: Arkipäivän ilmiöt ja huipputeknologia, ihminen keksintöjen maailmassa sekä eri tieteenalat. Kielioppirakenteista opiskellaan sananmuodostus, numeraalit, paljoussanat, lauselyhenteet, fraasiverbit ja prepositiot. Kurssimateriaali: English United, Course 6: Daffue-Karsten ym. (Tammi) GRAMMAR RULES CULTURE CAFE: Mäki, Silk (Otava). ENA7v - Luonto ja kestävä kehitys Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä, syventää kielen kaikkien osa-alueiden hallintaa, harjoittaa erityyppisiin kielitaitoa mittaaviin testaustapoihin. Aihepiirejä ovat luonto, luonnontiede ja kestävä kehitys. Kielioppi: Kerrataan keskeisiä kielioppirakenteita. ENAK6v - Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen Aihealueita ovat yleismaailmalliset kehityslinjat, ajankohtaiset tapahtumat ja erilaisiin maailmankuviin liittyvät aiheet. Kurssimateriaali: In Touch course 8 - EARTHBEAT: Davies M (WSOY) GRAMMAR RULES CULTURE CAFE: Mäki, Silk (Otava) Kurssilla käydään läpi myös yo-tehtävävihko. Huom. Koeaika klo H ENAs7v English Description HENAs 7-8 courses are for students who have achieved higher pass in their entrance text. These students have English as a mother tongue or have advanced English language skills. HENAs courses take into consideration a student?s earlier English language education and replace courses HENA1-5. Additional information Online students can also participate in classroom tuition to support their learning. Course grades are awarded on the basis of online tasks and tests. Courses run in the password protected environment of the WSOY OPIT platform (www.eira.opit.fi) and the open environment (www.eiraedu.com/eiraonline). Enjoy acces to a full range of course material, discussion forums and the support and expertise of an online course tutor. Kurssimateriaali: In Touch course 7 - A WALK ON THE WILD SIDE: Davies M (WSOY) GRAMMAR RULES CULTURE CAFE: Mäki, Silk (Otava) Kurssilla käydään läpi myös yo-tehtävävihko. Huom. Koeaika klo

5 RUOTSI RUBK1ns Johdantokurssi Kurssilla opiskellaan monipuolisin harjoituksin kielen perusrakenteita ja perehdytetään opiskelijoita lukion kieltenopiskeluun. Kurssi sopii lukiota aloittaville perusasteen kertaamiseksi. Kurssin voi valita missä tahansa lukionkäynnin vaiheessa, kun perusasioiden kertaamiseen on aihetta. Kurssia suositellaan myös yo-kokeeseen valmentautuville kielitaidon vankentamiseksi. Tavoitteena on, että opiskelija osaa muodostaa yksinkertaisia lauseita sekä kirjallisesti että suullisest ja hallitsee kielen perusrakenteen. Harjoituksissa kerrataan ja käytetään jokapäiväiseen elämään liittyvää perussanastoa Kielioppi: Aikamuodot, päälauseen sanajärjestys, alistuskonjunktiolla alkavat sivulauseet, substantiivien taivutus, adjektiivien taivutus, substantiivien ja adjektiivien yhteiskäyttö, persoona- ja possessiivipronominit Kurssimateriaali: Opettajan materiaali Arviointi: loppukokeen perusteella. Kokeeseen osallistumisoikeuden edellytyksenä on pakollisten kurssitehtävien suorittaminen hyväksytysti. RUB1v - Opiskelu ja vapaa-aika Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa opiskelijoiden tarpeen mukaan. Tavoitteet: Opiskelija pystyy keskustelemaan ja kirjoittamaan kurssin aihepiiriin liittyvistä asioista yksinkertaisin lausein, ymmärtää kurssin aihepiirejä käsitteleviä tekstejä ja niihin liittyvää selkeää puhetta, hallitsee aikamuotojen käytön, osaa käyttää apuverbejä, osaa muodostaa yksinkertaisia pääja sivulauseita. Aihepiireinä ovat opiskelu ja harrastukset. Kieli on tuttavallista ja epämuodollista. Kurssilla painotetaan keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä puheviestinnän strategioita. Kielioppi: Verbien taivutus eri aikamuodoissa, apuverbit, kysymyslauseet, päälauseen ja konjunktiolla alkavan sivulauseen sanajärjestys, lukusanat, tavallisimmat aikaa ja paikkaa ilmaisevat prepositiot. Arviointi: Loppukokeen perusteella. Kokeeseen osallistumisoikeuden edellytyksenä on pakollisten kurssitehtävien suorittaminen hyväksytysti. Oppikirjat: Galleri, Kurs 1 (Anna Blom et al. Otava) Grammatik Galleri (Otava). RUB2v - Arkielämää Pohjoismaissa Kurssilla jatketaan sanaston ja rakenteiden vahvistamista ja painotetaan kirjoittamista lyhyiden viestinnällisten tehtävien avulla pohjoismaisten opiskelijoiden arkipäivään liittyvistä aiheista. Kurssilla harjoitellaan kirjoitelman laatimista ja kirjoitetaan kotiaine. Arviointi: Loppukokeen perusteella. Kokeeseen osallistumisoikeuden edellytyksenä on pakollisten kurssitehtävien suorittaminen hyväksytysti. Oppikirjat: Galleri, Kurs 2 (Anna Blom et al. Otava) Grammatik Galleri (Otava).

6 RUB3v - Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa Kurssilla opiskelija tutustuu teksteihin ja äänitteisiin, jotka asettavat Suomen pohjoismaiseen ja eurooppalaiseen viitekehykseen. Opiskelijat oppivat ymmärtämään hieman hankalampaa asiatekstiä ja tuottamaan kurssin aiheisiin liittyviä tekstejä. Kurssilla harjoitellaan kirjoitelman laatimista ja kirjoitetaan kotiaine. Arviointi: Loppukokeen perusteella. Kokeeseen osallistumisoikeuden edellytyksenä on pakollisten kurssitehtävien suorittaminen hyväksytysti. Oppikirjat: Galleri, Kurs 3 (Anna Blom et al. Otava) Grammatik Galleri (Otava). RUB4v - Elämää yhdessä ja erikseen Kurssilla laajennetaan sanavarastoa. Opiskelijat lukevat, kuuntelevat ja tuottavat ihmissuhteisiin ja yhteiskunnan toimintaan liittyviä tekstejä sekä keskustelevat näistä aiheista. Opiskelijat kertaavat ja täydentävät keskeisiä rakenteita. Kurssilla käsitellään aihekokonaisuutta Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys. Arviointi: Loppukokeen perusteella. Kokeeseen osallistumisoikeuden edellytyksenä on pakollisten kurssitehtävien suorittaminen hyväksytysti. Oppikirjat: Galleri, Kurs 4 (Anna Blom et al. Otava) Grammatik Galleri (Otava) RUB5v Elinympäristömme Opiskelijat lukevat, kuuntelevat ja tuottavat kirjallisesti ympäristöön ja sen ongelmiin ja mahdollisuuksiin liittyviä tekstejä sekä keskustelevat niistä. Kurssilla harjoitellaan kirjoitelman ja lyhyiden viestinnällisten tehtävien laatimista ja kirjoitetaan kotiaine. Tehdään aikaisempien vuosien ylioppilastehtäviä. Tavoitteet: Opiskelija saa sellaisen sana- ja ilmaisuvaraston, että hän pystyy lukemaan ja tuottamaan helpohkoa asiatekstiä ja ymmärtämään selkeää puhetta ympäristöön ja viestimiin liittyvistä aiheista, hän tunnistaa s- passiivin ja osaa käyttää sitä sekä hallitsee lauseenrakentamisen pääsäännöt. Kielioppi: Aikamuotojen ja sanajärjestyksen kertausta, S- passiivi Arviointi: Loppukokeen perusteella. Kokeeseen osallistumisoikeuden edellytyksenä on pakollisten kurssitehtävien suorittaminen hyväksytysti. Oppikirjat: Galleri, Kurs 5 (Anna Blom et al. Otava) Grammatik Galleri (Otava). RUB7v - Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen Kurssin keskeisenä aiheena ovat tekstit ja äänitteet, jotka käsittelevät globaaleja asioita ja ongelmia ja meidän vaikutusmahdollisuuksiamme niiden ratkaisemiseen. Kurssilla käsitellään myös koulutukseen ja työelämään liittyviä tekstejä. Kurssilla harjoitellaan vaativampaa kielen ymmärtämistä ja tekstin tuottamista. Kurssilla harjoitellaan kirjoitelman laatimista ja kirjoitetaan kotiaine. Tehdään aikaisempien vuosien ylioppilastehtäviä. Arviointi: Loppukokeen perusteella. Kokeeseen osallistumisoikeuden edellytyksenä on pakollisten kurssitehtävien suorittaminen hyväksytysti. Oppikirjat: Galleri, Kurs 7 (Anna Blom et al. Otava) Grammatik Galleri (Otava).

7 RUBK6 - Kulttuurin tekijöitä ja näkijöitä Kurssilla tutustutaan ruotsinkielisen alueen kulttuurin erityispiirteisiin käsittelemällä eri alojen kulttuuripersoonia ja heidän teoksiaan. Opiskelija tutustuvat kurssin aihepiiristä valitsemaansa aiheeseen ja esittelevät sen suullisesti yksin, paritehtävänä tai ryhmätyönä. Tavoitteet: Opiskelija oppii keräämään tietoa, muokkaamaan sitä oman kehittyvän kielitaitonsa asettamissa rajoissa ja kartuttamaan näin sana- ja ilmaisuvarastoaan, opiskelija syventää lauserakenteen tuntemustaan opettelemalla blija vara-passiivit, opiskelijan varmuus ilmaista itseään kirjallisesti ja suullisesti ruotsiksi kasvaa. Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Opiskelijat valmistavat valitsemastaan aiheesta laajahkon tuotoksen ja esittelevät sen. Tehdään aikaisempien vuosien ylioppilastehtäviä. Kielioppi: Kerrataan perusasioita ja opiskellaan bli- ja vara-passiivit, partisiipin preesens ja perfekti sekä prepositiorakenteita. Oppikirjat: Galleri, Kurs 6 (Anna Blom et al. Otava) Grammatik Galleri (Otava) HUOM: Koeaika klo MATEMATIIKKA (lyhyt) MABK1ns - Johdantokurssi Kurssi on tarkoitettu valmennuskurssiksi lukion aloittaville. Aikuisopiskelijalla saattaa olla pitkä tauko entisistä opinnoistaan, joten on hyvä aloittaa alusta. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija palauttaa mieleensä aiemmin opittuja matematiikkaan liittyviä laskusääntöjä ja lainalaisuuksia, oppii riittävät opiskelutaidot ja - valmiudet lukiomatematiikan opiskelua varten, alkaa tehdä säännöllisesti tehtäviään. Kurssilla kerrataan ja käsitellään lukion kannalta tärkeitä peruskoulussa opetettuja matematiikan keskeisiä käsitteitä, kuten prosentti, potenssi, polynomi, yhtälö ym. Mekaaniset tehtävät ovat etusijalla. Kurssimateriaali: Kurssimoniste Laskin MAOLtaulukkokirja Suositellaan Tammi: Kolmio - Matematiikan tietokirja MAB1v - Lausekkeet ja yhtälöt Lausekkeet ja yhtälöt LYHYT MATIKKA 1 Lausekkeet ja yhtälöt: Aalto ym. (WSOY) MAOL-taulukkokirja: Seppänen R ym. (Otava). MAB2v Geometria Kurssilla opiskellaan tason ja avaruuden geometriaa. Tehtävissä piirretään kuvia, käytetään geometrian kaavoja ja tehdään yhtälöitä sekä lasketaan kirjaimilla. Kurssimateriaali: LYHYT MATIKKA 2 Geometria: Aalto ym. (WSOY) MAOL-taulukkokirja: Seppänen R ym. (Otava). MAB3v - Matemaattisia malleja I Tarkastellaan matemaattisia malleja. Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija -näkee reaalimaailman ilmiöissä säännönmukaisuuksia ja riippuvuuksia ja kuvaa niitä matemaattisilla malleilla -tottuu arvioimaan mallien hyvyyttä ja käyttökelpoisuutta. Kurssimateriaali: LYHYT MATIKKA 3 Matemaattisia malleja I: Aalto ym. (WSOY) MAOL-taulukkokirja: Seppänen R ym. (Otava).

8 MAB4v - Matemaattinen analyysi Funktion kulkua tutkitaan derivaatan avulla Kurssimateriaali: LYHYT MATIKKA 4 Matemaattinen analyysi: Aalto ym. (WSOY) MAOL-taulukkokirja: Seppänen R ym. (Otava) MAB5v - Tilastot ja todennäköisyys Todennäköisyyden käsite, todennäköisyydellä laskeminen sekä tilastojen teko ja käyttö. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija harjaantuu käsittelemään ja tulkitsemaan tilastollisia aineistoja, tutustuu laskinten ja tietokoneiden käyttöön tilastotehtävissä, perehtyy todennäköisyyslaskennan perusteisiin. Sisältö: Jatkuvien ja diskreettien tilastollisten jakaumien tunnuslukujen määrittäminen, normaalijakauma ja jakauman normittaminen, kombinatoriikka, todennäköisyyden käsite, todennäköisyyden laskulakien ja niitä havainnollistavien mallien käyttö. Kurssimateriaali: LYHYT MATIKKA 5 Tilastot ja todennäköisyys: Aalto ym. (WSOY) MAOLtaulukkokirja: Seppänen R ym. (Otava) MAB6v - Matemaattisia malleja II Matemaattisten mallien jatkokurssi. Kurssimateriaali: LYHYT MATIKKA 6 Matemaattisia malleja II: Aalto ym. (WSOY) MAOL-taulukkokirja: Seppänen R ym. (Otava). H MAB1v Mathematics Description - Additional information - MATEMATIIKKA (pitkä) MAA1 - Funktiot ja yhtälöt Kerrataan ja syvennetään potenssilaskentaa. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija vahvistaa yhtälön ratkaisemisen ja prosenttilaskennan taitojaan, syventää verrannollisuuden, neliöjuuren ja potenssin käsitteiden ymmärtämistään, tottuu käyttämään neliöjuuren ja potenssin laskusääntöjä, syventää funktiokäsitteen ymmärtämistä tutkimalla potenssi- ja eksponenttifunktioita ja oppii ratkaisemaan potenssiyhtälöitä. Sisältö: - potenssifunktio -potenssiyhtälön ratkaiseminen - juuret ja murtopotenssi eksponenttifunktio Kurssimateriaali: Pitkä matematiikka 1 Funktiot ja yhtälöt: Kangasaho ym. (WSOY) 2005 MAA2v Polynomifunktiot Kerrataan ja syvennetään polynomilaskennan taitoja. Ratkaistaan polynomiyhtälöitä ja polynomiepäyhtälöitä mekaanisesti ja sovelluksissa. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija harjaantuu käsittelemään polynomifunktioita, oppii ratkaisemaan toisen asteen polynomiyhtälöitä ja tutkimaan ratkaisujen lukumäärää, oppii ratkaisemaan korkeamman asteen polynomiyhtälöitä, jotka voidaan ratkaista ilman polynomien jakolaskua, oppii ratkaisemaan yksinkertaisia

9 polynomiepäyhtälöitä. Sisältö: Polynomien tulo ja binomikaavat, polynomifunktio, toisen ja korkeamman asteen polynomiyhtälöitä, toisen asteen yhtälön juurten lukumäärän tutkiminen, toisen asteen polynomin jakaminen tekijöihin, polynomiepäyhtälön ratkaiseminen. Kurssimateriaali: Pitkä matematiikka 2 Polynomifunktiot: Kangasaho ym. (WSOY) 2005 Huom! Kurssilla on mahdollisuus osallistua lähiopetukseen ti ja to klo MAA3v Geometria Kerrataan ja syvennetään peruskoulun taso- ja avaruusgeometrian taitoja ja käsitteitä. Harjaannutaan geometriseen todistamiseen ja visuaalisuuden käyttöön geometriassa. Kurssimateriaali: Pitkä matematiikka 3 Geometria: Kangasaho ym. (WSOY) 2005 HUOM: Jakson aikana on mahdollisuus osallistua lähiopetukseen ma ja ke klo MAA4v Analyyttinen geometria Geometriaa koordinaatistossa. Geometrian tarkastelua algebrallisin keinoin. Kurssimateriaali: Pitkä matematiikka 4 Analyyttinen geometria: Kangasaho ym. (WSOY) 2005 HUOM: Jakson aikana on mahdollisuus osallistua lähiopetukseen ma ja ke klo MAA6v - Todennäköisyys ja tilastot niiden tunnuslukuihin. Aihekokonaisuuksista korostuu viestintä- ja mediaosaaminen sekä aktiivinen kansalaisuus. Harjaannutaan tilastojen hyödyntämiseen ja tulkintaan sekä kriittiseen arviointiin. Sisältö: Diskreetti ja jatkuva tilastollinen jakauma ja sen tunnusluvut, klassinen ja tilastollinen todennäköisyys, kombinatoriikka, todennäköisyyksien laskusäännöt, diskreetti ja jatkuva todennäköisyysjakauma, diskreetin jakauman odotusarvo, normaalijakauma. HUOM. Tarjolla on myös säännöllistä lähiopetusta kaksi kertaa viikossa (ti ja to klo ). MAA7v Derivaatta Tutkitaan funktion käyttäytymistä derivaatan avulla. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa määrittää rationaalifunktion nollakohdat ja ratkaista yksinkertaisia rationaaliepäyhtälöitä, omaksuu havainnollisen käsityksen funktion rajaarvosta, jatkuvuudesta ja derivaatasta, määrittää yksinkertaisten funktioiden derivaatat, osaa tutkia derivaatan avulla polynomifunktion kulkua ja määrittää sen ääriarvot, osaa määrittää rationaalifunktion suurimman ja pienimmän arvon sovellusongelmien yhteydessä. Sisältö: rationaaliyhtälö ja epäyhtälö, funktion raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta, polynomifunktion, funktioiden tulon ja osamäärän derivoiminen, polynomifunktion kulun tutkiminen ja ääriarvojen määrittäminen. Kurssimateriaali: Pitkä matematiikka 7 Derivaatta: Kangasaho ym. (WSOY) Tutkitaan laskennallisesti sattumaa ja valintamahdollisuuksia. Perehdytään jakaumiin ja

10 MAA8v - Juuri- ja logaritmifunktiot USKONTO Juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktion ominaisuuksia, yhtälöitä ja niiden tutkimista derivaatan avulla. Kurssimateriaali: Pitkä matematiikka 8 Juuri- ja logaritmifunktiot: Kangasaho ym. (WSOY) 2005 HUOM: Jakson aikana on mahdollisuus osallistua lähiopetukseen ma ja ke klo MAA9v - Trigonometriset funktiot ja lukujonot Opiskellaan trigonometristen funktioiden ominaisuuksia, yhtälöitä ja tutkimista derivaatan avulla. Perehdytään lukujonoihin ja summiin. UE1-5ns UE1 Uskonnon luonne ja merkitys, UE2 Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta, UE3 Ihmisen elämä ja etiikka, UE4 Maailmanuskonnot, UE5 Mihin suomalainen uskoo. Ilmoittautuminen milloin vain lukuvuoden aikana sekä Wilmaan että suoraan opettajalle sähköpostitse Tarkemmat ohjeet kurssin suorittamisesta, materiaaleista ja aikataulusta saat opettajalta ilmoittautumisen jälkeen. ELÄMÄNKATSOMUSTIETO Kurssimateriaali: Pitkä matematiikka 9 Trigonometriset funktiot ja lukujonot: Kangasaho ym. (WSOY) 2005 HUOM: Jakson aikana on mahdollisuus osallistua lähiopetukseen ma ja ke klo MAA10v Integraalilaskenta Opitaan integraalifunktion ja määrätyn integraalin käsitteet. Sovelletaan integraalilaskentaa eri yhteyksissä. ET1v Hyvä elämä Kurssilla pohditaan, mitä on hyvä elämä, millaisista aineksista identiteetti ja yksilöllinen elämä koostuvat ja millaiset mahdollisuudet ihmisillä on tavoitella hyvää elämää. Kurssimateriaali: Hyvä elämä: Vihmanen, Airaksinen ja Kuusela (Edita) ET2-5ns Kurssimateriaali: Pitkä matematiikka 10 Integraalilaskenta: Kangasaho ym. (WSOY) 2005 HUOM: Jakson aikana on mahdollisuus osallistua lähiopetukseen ma ja ke klo ET2 Maailmankuva, ET3 Yksilö ja yhteisö, ET4 Kulttuuriperintö ja identiteetti, ET5 Maailman selittäminen katsomusperinteissä -

11 FYSIIKKA FY1v Fysiikka luonnontieteenä Kurssilla tutustutaan fysiikan perusilmiöihin ja - käsitteisiin. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa vaikutteita, jotka herättävät ja syventävät kiinnostusta fysiikkaa kohtaan, hän tutustuu aineen ja maailmankaikkeuden rakenteeseen liittyviin peruskäsitteisiin ja osaa jäsentää käsitystään luonnon perusrakenteista ja ilmiöistä fysiikan käsitteiden ja lakien avulla, hän ymmärtää, kuinka luonnontieteellinen tieto rakentuu kokeellisen toiminnan ja siihen kytkeytyvän mallintamisen kautta, hän tulkitsee ja mallintaa kokeellisen työn tuloksia graafisesti ja käyttää opiskelun tukena tieto- ja viestintätekniikkaa. Keskeiset sisällöt: Fysiikan merkitys historian eri vaiheissa ja nykyaikana, aineen ja maailmankaikkeuden rakenteet ja perusvuorovaikutukset, energian (erityisesti säteilyn) sitoutuminen ja vapautuminen luonnon ja ihmisen aikaansaamissa prosesseissa, kokeellisuus ja mallintaminen perustana fysikaalisen tiedon rakentumisessa, mittaaminen, tulosten esittäminen ja niiden luotettavuuden arviointi, voima liikkeen muutoksen aiheuttajana, liikkeen kuvaamisessa tarvittavat peruskäsitteet ja liikkeen graafinen esitys. Kurssimateriaali: Physica 1: Hatakka, Saari, Sirviö, Viiri, Yrjänäinen (WSOY).Kurssilla on tarjolla säännöllistä lahiopetusta maanantaisin ja keskiviikkoisin klo MAOLtaulukkokirja: Seppänen R ym. (Otava) oma laskin. FY2v Lämpö Perehdytään energiaa, lämpöä ja aineen olomuotoja koskeviin käsitteisiin. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tuntee lämpöön liittyvät ilmiöt, tutkii aineen termodynaamiseen tilaan tai lämpöopin pääsääntöihin liittyviä ilmiöitä, saa valmiuksia osallistua ympäristöä ja teknologiaa koskevaan kriittiseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Keskeiset sisällö: Kaasujen tilanmuutokset ja lämpölaajeneminen, paine, hydrostaattinen paine, kappaleiden lämpeneminen, jäähtyminen, olomuodon muutokset ja lämpöenergia, mekaaninen energia, työ, teho ja hyötysuhde, lämpöopin pääsäännöt, sisäenergia, energiavarat. Kurssin liittyminen aihekokonaisuuksiin Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys -Kurssi antaa valmiuksia energiakäsitteen ymmärtämiseen. Kestävä kehitys -Energian tuotanto ja energiatalous Teknologia ja yhteiskunta -Energiatalouteen liittyvä teknologia, erityisesti lämpövoimakoneet. Physica 2: Hatakka, Saari, Sirviö, Viiri, Yrjänäinen (WSOY) MAOL-taulukkokirja: Seppänen R ym. (Otava). Oma laskin. FY3v Aallot Opiskellaan värähdys- ja aaltoliikkeen perusteita. Kurssimateriaali: Physica 3: Hatakka, Saari, Sirviö, Viiri, Yrjänäinen (WSOY) MAOL-taulukkokirja: Seppänen R ym. (Otava). Oma laskin. FY4v Liikkeen lait Pähkinänkuoressa. Tutustutaan metallien ominaisuuksiin sekä polymeereihin.. Kurssi on tärkeä, jos biotieteet kiinnostavat.. Kurssilla opitaan eliöiden toiminnalliset perusteet.. Matematiikka ei ole ylivoimaista ja apua saa tarpeen mukaan.. Kurssi edellyttää KE1:n käymistä sekä mielellään KE2:n käymistä. Tarkemmin Tavoitteet Kurssin tavoitteena on, että opiskelija - tuntee teollisesti merkittäviä

12 raaka-aineita sekä niiden jalostusprosesseja - tuntee hapettimia ja pelkistimiä ja niiden käyttöä sekä osaa kirjoittaa hapettumispelkistymisreaktioita - osaa sähkökemiallisten ilmiöiden periaatteet sekä niihin liittyviä kvantitatiivisia sovelluksia - tuntee erilaisia materiaaleja, niiden koostumusta, ominaisuuksia ja valmistusmenetelmiä sekä kulutustavaroiden ympäristövaikutusten arviointiin käytettäviä menetelmiä - osaa tutkia kokeellisesti ja malleja käyttäen metalleihin ja sähkökemiaan liittyviä ilmiöitä. Keskeiset sisällöt - sähkökemiallinen jännitesarja, normaalipotentiaali, kemiallinen pari ja elektrolyysi - hapettumis-pelkistymisreaktiot - metallit ja epämetallit sekä niiden happi- ja vetyyhdisteet - bio- ja synteettiset polymeerit, komposiitit Työskentelymenetelmät Lähiopetuksessa käytetään kemian tarjoamia menetelmiä. Arviointi Minimivaatimuksena kurssin suorittamiselle on ymmärrettävä materiaalien kemiallista koostumusta ja materiaalien reaktioita. Kiitettävään arvosanaan vaaditaan myös käsitteellistä soveltamista. Oppimateriaali Physica 4: Hatakka, Saari, Sirviö, Viiri, Yrjänäinen (WSOY) MAOL-taulukkokirja ja oma laskin. FY6v Sähkö Opiskellaan sähköön liittyvien ilmiöiden, käsitteiden ja tekniikan hallintaa. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää sähköön liittyviä peruskäsitteitä ja tutustuu mittaustekniikkaan, osaa tehdä sähköopin perusmittauksia sekä rakentaa ja tutkia yksinkertaisia virtapiirejä. Keskeiset sisällöt: sähköpari, sähkövirran kulku metallijohteessa, jännitteen ja sähkövirran mittaaminen, Ohmin laki, Joulen laki, vastukset, vastusten kytkennät ja Kirchoffin lait, Coulombin laki, homogeeninen sähkökenttä ja aine sähkökentässä, kondensaattori, kytkennät ja energia, sähkövirran kulku puolijohteessa, esimerkkinä diodi Kurssin liittyminen aihekokonaisuuksiin: Hyvinvointi ja turvallisuus -Sähköturvallisuus -Sähköenergian siirtäminen /fossiilisten polttoaineiden siirtäminen Kestävä kehitys -Sähköllä toimivat laitteet Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus sekä teknologia ja yhteiskunta - Sähköistäminen ja sen vaikutukset. Physica 6: Hatakka, Saari, Sirviö, Viiri, Yrjänäinen (WSOY) MAOL-taulukkokirja: Seppänen R ym. (Otava). Oma laskin. FY7v sähkömagnetismi Syvennetään sähkömagneettisten ilmiöiden tuntemusta. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää tuntemustaan sähkömagnetismin ilmiöistä, perehtyy sähköturvallisuuteen, syventää sähkömagneettisten ilmiöiden yhteiskunnallisen merkityksen tuntemustaan. Keskeiset sisällöt: Magneettinen voima, magneettikenttä ja aine magneettikentässä, varattu hiukkanen homogeenisessa sähkö- ja magneettikentässä, induktiolaki ja Lenzin laki, induktioilmiöitä, pyörrevirrat, generaattori ja itseinduktio, energian siirto sähkövirran avulla, tehollisen jännitteen ja sähkövirran mittaaminen sekä impedanssin taajuusriippuvuuden määrittäminen, värähtelypiiri ja antenni, sähkömagneettinen viestintä, sähköturvallisuus, energiateollisuus Physica 7: Hatakka, Saari, Sirviö, Viiri, Yrjänäinen (WSOY) MAOL-taulukkokirja: Seppänen R ym. (Otava). Oma laskin.

13 FY8v Aine ja säteily Tutustutaan aineen rakenteeseen atomaarisella tasolla sekä erilaisiin säteilyyn liittyviin ilmiöihin. Physica 8: Hatakka, Saari, Sirviö, Viiri, Yrjänäinen (WSOY) MAOL-taulukkokirja: Seppänen R ym. (Otava). Oma laskin. KEMIA KE1v - Ihmisen ja elinympäristön kemia Kurssin tavoitteena on, että opiskelija - saa kuvan kemiasta, sen mahdollisuuksista ja merkityksestä - syventää aiemmin opittujen kemian perusteiden ymmärtämistä kurssilla käsiteltävien asioiden yhteydessä - osaa orgaanisten yhdisteiden rakenteita, niiden ominaisuuksia ja reaktioita sekä ymmärtää niiden merkityksen ihmiselle ja elinympäristölle - tuntee erilaisia seoksia sekä niihin liittyviä käsitteitä - kehittää tietojen esittämisessä ja keskustelussa tarvittavia valmiuksia - oppii kokeellisen työskentelyn, kriittisen tiedonhankinnan ja -käsittelyn taitoja - osaa tutkia kokeellisesti orgaanisten yhdisteiden ominaisuuksia ja reaktioita, tuntee erotus- ja tunnistamismenetelmiä sekä osaa valmistaa liuoksia. Keskeiset sisällöt - orgaanisia yhdisteryhmiä kuten hiilivetyjä, orgaanisia happiyhdisteitä, orgaanisia typpiyhdisteitä sekä niiden ominaisuuksia ja sovelluksia - orgaanisissa yhdisteissä esiintyvät sidokset sekä poolisuus - erilaiset seokset, ainemäärä, pitoisuus - orgaanisten yhdisteiden hapettumis- ja pelkistymisreaktioita sekä protoninsiirtoreaktioita Työskentelymenetelmät Lähiopetuksessa käytetään kemian vaatimia työskentelymenetelmiä. Kurssiin voi liittyä myös kotiessee. Arviointi Kurssin läpäisyn minimivaatimuksena on osattava yksinkertaisia elämän kemian rakenteita ja niiden sovelluksia arkielämään. Kiitettävään arvosanaan vaaditaan myös sisällön hallintaa käsitteellisellä tasolla ja laskennallisuutta. Oppimateriaali Kemisti 1. Ihmisen ja elinympäristön kemia: Lampiselkä J (WSOY). KE2v - Kemian mikromaailma KE2 KEMIAN MIKROMAAILMA Pähkinänkuoressa. Hauska kurssi, joka saattaa muuttaa käsityksiäsi perustotuuksista.. Kurssin aiheet ovat monipuoliset, mennään säteilystä atomihilaan ja takaisin.. Kurssi ei ole matemaattisesti vaativa ja se antaa hyvän yleissivistyksen niin kemian kuin fysiikankin maailmasta.. Kurssi kannattaa ottaa vasta KE1 jälkeen. Tarkemmin Tavoitteet Kurssin tavoitteena on, että opiskelija - tuntee aineen rakenteen ja ominaisuuksien välisiä yhteyksiä - osaa käyttää aineen ominaisuuksien päättelyssä erilaisia kemian malleja, taulukoita ja järjestelmiä - ymmärtää orgaanisten yhdisteiden rakenteita ja tuntee rakenteen määrityksessä käytettäviä menetelmiä - osaa tutkia kokeellisesti ja erilaisia malleja käyttäen aineiden rakenteeseen, ominaisuuksiin ja reaktioihin liittyviä ilmiöitä. Keskeiset sisällöt - alkuaineiden ominaisuudet ja jaksollinen järjestelmä - elektroniverhon rakenne ja atomiorbitaalit - hapetuslukujen määräytyminen ja yhdisteen kaava - kemiallinen sidos, sidosenergia ja aineen ominaisuudet - atomiorbitaalien hybridisoituminen ja orgaanisten yhdisteiden sidos- ja avaruusrakenne - isomeria Työskentelymenetelmät Lähiopetuksessa vaihtelevia kemian omia menetelmiä. Arviointi Kurssin läpäisyn minimivaatimuksena on aineen rakenteita, ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä. Kiitettävään osaamiseen vaaditaan kurssin sisällön hallitsemista käsitteellisesti ja laskennallisesti.

14 Oppimateriaali Kemisti 2. Kemian mikromaailma: Lampiselkä J (WSOY). KE3v Reaktiot ja energia KE3 REAKTIOT JA ENERGIA Pähkinänkuoressa. Kurssilla tarkastellaan erilaisia reaktioita sekä niihin liittyviä asioita.. Moni oppilas on hämmästynyt, kun on huomannut osaavansa valmistaa yhdestä aineesta toista.. Tälläkin kurssilla pärjää vielä peruskoulun matematiikalla.. Edellytyksenä kurssille on suoritettu KE1. Tarkemmin Tavoitteet Kurssin tavoitteena on, että opiskelija - ymmärtää kemiallisen reaktion tapahtumiseen vaikuttavia tekijöitä sekä niiden merkityksen elinympäristössä (teollisuus) - ymmärtää energian sitoutumisen ja vapautumisen kemiallisissa reaktioissa sekä niiden merkityksen yhteiskunnassa - osaa kirjoittaa reaktioyhtälöitä ja käsitellä reaktioita matemaattisesti - osaa tutkia kokeellisesti ja erilaisia malleja käyttäen reaktioihin, reaktionopeuteen ja -mekanismeihin liittyviä ilmiöitä. Keskeiset sisällöt kemiallisen reaktion symbolinen ilmaisu - epäorgaanisia ja orgaanisia reaktiotyyppejä, mekanismeja sekä sovelluksia - stoikiometrisia laskuja, kaasujen yleinen tilanyhtälö - energianmuutokset kemiallisessa reaktiossa - reaktionopeus ja siihen vaikuttavat tekijät Työskentelymenetelmät Lähiopetuksessa käytetään kemian tarjoamia menetelmiä. Arviointi Kurssin läpäisyn minimivaatimuksena on ymmärtää kemiallisten reaktioiden lainalaisuudet. Kiitettävään osaamiseen tarvitaan myös vaativien laskennallisten reaktiomekanismien hallintaa. Oppimateriaali Kemisti 3. Reaktiot ja energia: Lampiselkä J (WSOY) KE4v Metallit ja materiaalit Keskeiset sisällöt - sähkökemiallinen jännitesarja, normaalipotentiaali, kemiallinen pari ja elektrolyysi - hapettumis-pelkistymisreaktiot - metallit ja epämetallit sekä niiden happi- ja vetyyhdisteet - bio- ja synteettiset polymeerit, komposiitit. - KE5v Reaktiot ja tasapaino KE5 REAKTIOT JA TASAPAINO Pähkinänkuoressa. Pyöritellään kemiallista tasapainoa sekä tutustutaan kemian työskentelymenetelmiin.. Laskennallisuutta on enemmän kuin aikaisemmilla kursseilla.. Lyhyt matematiikka riittää hyvin lukion kemiaan, mutta yliopistossa sinulle olisi hyötyä pitkästä matematiikasta.. Kurssi edellyttää KE1:n käymistä sekä mielellään KE3:n käymistä. Lisäksi matematiikan ensimmäinen kurssi on oltava suoritettuna. Tarkemmin Tavoitteet Kurssin tavoitteena on, että opiskelija - ymmärtää reaktion tasapainotilan muodostumisen ja niihin liittyviä laskennallisia tasapainosovelluksia - ymmärtää tasapainon merkityksen ja tutustuu tasapainoon teollisuuden prosesseissa ja luonnon ilmiöissä - osaa tutkia kokeellisesti ja malleja käyttäen kemialliseen tasapainoon liittyviä ilmiöitä. Keskeiset sisällöt - reaktiotasapaino - happo-emästasapaino, vahvat ja heikot protolyytit, puskuriliuokset ja niiden merkitys - liukoisuus ja liukoisuustasapaino - tasapainoon liittyvät graafiset esitykset Työskentelymenetelmät Lähiopetuksessa käytetään vaihtelevia kemian tarjoamia työskentelymenetelmiä. Arviointi Minimivaatimuksena on tasapainokemian lainalaisuuksien ymmärtäminen. Kiitettävään suorittamiseen vaaditaan vaativien tehtävien käsittelytaitoa.

15 Oppimateriaali Kemisti 5. Reaktiot ja tasapaino: Aroluoma, Kanerva, Karkela, Lampiselkä, Mäkelä, Sorjonen, Vakkilainen (WSOY) H KE1v Chemistry Description H KE1 INTRODUCTORY CHEMISTRY This course has content compatible with lukio KE1. An introduction to the fundamental concepts of Chemistry: from the nature of matter to the Chemistry of everyday life. Classifying materials. Chemical patterns. Chemical qualities. Energetics. Aspects of the environment. Studies lead to the Finnish Matriculation Examination (Ylioppilastutkinto). Courses offered are national curriculum compulsory courses and they count towards 44 course national curriculum. Additional information Online students can also participate in classroom tuition to support their learning. Course grades are awarded on the basis of online tasks and tests. Courses run in the password protected environment of the WSOY OPIT platform (www.eira.opit.fi) and the open environment (www.eiraedu.com/eiraonline). Enjoy acces to a full range of course material, discussion forums and the support and expertise of an online course tutor. BIOLOGIA BI1v Eliömaailma : Kurssilla perehdytään elämän perusteisiin, monimuotoisuuteen ja sen kehittymiseen evoluution kautta sekä ekosysteemien toimintaan ja lajien välisiin suhteisiin sekä nykyisen eliökunnan ryhmiin. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tietää, miten elämän ilmiöitä tutkitaan, mitä luonnon monimuotoisuus eri tasoilla tarkoittaa ja ymmärtää evoluution jatkuvuuden, mekanismit ja merkityksen sekä tuntee muuntelun, sopeutumisen ja lajien välisten suhteiden merkityksen elämän kehitykselle ja osaa jäsentää nykyisen eliökunnan rakenteen ja tuntee ekosysteemien keskeiset toimintaperiaatteet. Kurssin suorittaminen tapahtuu verkossa, siihen sisältyy esseiden kirjoittamista, pari- tai ryhmätöitä ja keskusteluja. Kurssilla käytetään sekä verkosta löytyvää materiaalia että oppikirjaa. BI2v Solu ja perinnöllisyys Kurssilla tutustutaan solun rakenteeseen ja käydään läpi solun keskeisiä toimintoja sekä perinnöllisyyden perusteita. Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää solun merkityksen elämän perusyksikkönä, tunnistaa erilaisia soluja ja niiden rakenteita, osaa solun kemiallisen rakenteen ja osaa kytkeä solun kemian yksilön toimintaan, hallitsee solun energiatalouden prosessit ja tuntee geneettisen informaation rakenteen sekä sen siirtymisen solusta soluun ja sukupolvelta toiselle, tietää, miten geenit ohjaavat solujen toimintaa ja osaa periytymisen lainalaisuuksien perusperiaatteet. Kurssin suorittaminen tapahtuu verkossa, siihen sisältyy esseiden kirjoittamista, pari- tai ryhmätöitä ja keskusteluja. Kurssilla käytetään sekä verkosta löytyvää materiaalia että oppikirjaa. BI3ns Ympäristöekologia Kurssi syventää ekologian tietoja ja perehdyttää erilaisiin ympäristöongelmiin ja niiden ratkaisumahdollisuuksiin. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa ekologian perusteet ja

16 ymmärtää ihmisen toiminnan vaikutuksen elolliseen luontoon ja biodiversiteetin merkityksen ihmiskunnan tulevaisuudelle, hahmottaa ympäristöongelmien syitä ja seurauksia, tutustuu suomalaisiin ekosysteemeihin ja niiden erityispiirteisiin ja tuntee menetelmiä, joilla voidaan tarkkailla ympäristön tilaa ja ratkaista syntyneitä ongelmia, kehittää ympäristölukutaitoaan ja ymmärtää vastuunsa ympäristön tilasta ja osaa toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Kurssille voi ilmoittautua milloin vain lukuvuoden aikana. Sen suorittamiseen vaaditaan kaksi laajaa esseetä ja koe. Kurssilla käytetään sekä verkosta löytyvää materiaalia että oppikirjaa. BI4ns Ihmisen biologia Kurssilla perehdytään ihmisen rakenteeseen ja elimistön toimintaan sekä erilaisten sairauksien syntymekanismeihin. Kurssilla pyritään siihen, että opiskelija ymmärtää oman toimintansa vaikutuksen omaan terveyteensä ja että hän osaa suhtautua kriittisesti alalta ilmestyvään tietoon. - BI5ns Bioteknologia Kurssilla tutustutaan sekä perinteiseen mikrobiologiaan että nopeasti kiehittyvän geeniteknologian viimeisimpiin saavutuksiin. Tavoitteena on, että opiskelija syventää tietojaan solun hienorakenteesta ja solun eri osien toiminnasta, ymmärtää elämän keskeisten molekyylien rakenteen ja merkityksen solun toiminnassa, hallitsee tärkeimpien mikrobiryhmien rakenteen, toiminnan ja lisääntymisen, tuntee geenien toiminnan ja sen säätelyn, tuntee geenien etsintä- ja tunnistusmenetelmiä sekä geenien siirtämisen tekniikan pääpiirteet sekä hallitsee geeni- ja biotekniikan keskeiset käsitteet, tuntee biotekniikan tarjoamia sovellusmahdollisuuksia ja pystyy arvioimaan biotekniikan kehittymisen luomia mahdollisuuksia, uhkatekijöitä ja eettisiä ongelmia. Kurssimateriaali sovitaan kurssin alussa opettajan kanssa. Yleensä minkä tahansa kustantajan kyseisestä kurssista julkaisema kirja kelpaa. Esim. BIOS 5 BIOTEKNOLOGIA: Happonen ym. (WSOY) Lisäksi käytetään opettajan valmistamaa materiaalia, lehtiartikkeleita, audiovisuaalista tai verkkomateriaalia. H BI2v Biology Description H BI2 GENETICS AND BIOCHEMISTRY This course has content compatible with lukio BI2. Cellular Biology, Proteins, nucleotides and nucleic acids - Genetic control - Cell and nuclear division - Genetic Engineering. Including ethical and moral decisions. Studies lead to the Finnish Matriculation Examination (Ylioppilastutkinto). Courses offered are national curriculum compulsory courses and they count towards 44 course national curriculum. Additional information Online students can also participate in classroom tuition to support their learning. Course grades are awarded on the basis of online tasks and tests. Courses run in the password protected environment of the WSOY OPIT platform (www.eira.opit.fi) and the open environment (www.eiraedu.com/eiraonline). Enjoy acces to a full range of course material, discussion forums and the support and expertise of an online course tutor.

17 MAANTIEDE GE1v Sininen planeetta Ge1-kurssi keskittyy luonnonmaantieteeseen ja antaa opiskelijalle perustiedot Maapallosta planeettana, Maan asemasta maailmankaikkeudessa, Maan pinnanmuodoista, ilmastoista, vesistä ja biomeista. Kurssin suorittaminen tapahtuu verkossa, siihen sisältyy esseiden kirjoittamista, pari- tai ryhmätöitä sekä keskustelua. Kurssista ei ole loppukoetta. Kurssilla käytetään sekä verkosta löytyvää materiaalia että oppikirjaa. GE2ns Yhteinen maailma Ge2 -kurssi on kulttuurimaantieteen kurssi. Kurssilla tarkastellaan ihmisen toimintaa ja sen alueellisia piirteitä maapallolla, asutusta, väestötekijöitä, luonnonvarojen käyttöä, liikennettä sekä alueiden ja maankäytön suunnittelua. Kurssille voi ilmoittautua milloin vaan lukuvuoden aikana. Sen suorittamiseen vaaditaan kaksi laajaa esseetä ja loppukoe. Kurssilla käytetään sekä verkosta löytyvää materiaalia että oppikirjaa (esim. Globus, Sininen planeetta). GE3ns Riskien maailmaa Ge3-kurssi on hasardimaantieteen kurssi. Kurssilla keskitytään luonnonolojen ( esim. tulvat, maanjäristykset) ja ihmisen toiminnan (esim. väestönkasvu, kaupungistuminen) aiheuttamiin uhkiin ja niiden ratkaisumahdollisuuksiin maapallon eri alueilla. Kurssille voi ilmoittautua milloin vaan lukuvuoden aikana. Sen suorittamiseen vaaditaan kaksi laajaa esseetä ja loppukoe. Kurssilla käytetään sekä verkosta löytyvää materiaalia että oppikirjaa. Opettaja suosittelee: GLOBUS RISKIEN MAAILMA: Ervasti (WSOY) GE4ns Aluetutkimus Opiskelija valitsee tietyn alueen (esim. kunta, lääni, valtio, maanosa, kasvillisuusvyöhyke) ja laatii siitä kokonaisesityksen. Alueesta tutkitaan luonnonolot ja ihmisen toiminnan edellytykset ja mahdollisuudet sekä laaditaan aluemaantieteellinen tutkielma eli synteesi toisiinsa vaikuttavista tekijöistä. Kurssilla perehdytään erilaisiin karttoihin ja niiden tulkintaan sekä kehitetään opiskelijan kykyä esittää havainnollisesti maantieteellistä tietoa. Kurssille voi ilmoittautua milloin vaan lukuvuoden aikana. Kurssin lopputyönä on opiskelijan tekemä aluetutkimus. Kurssin tarvittavat materiaalit löytyvät verkosta. H GE1v Geography Description H GE1 The Blue Planet In this course the Earth is studied as a whole and is viewed as a system of many separate but interacting parts. The four major parts (lithosphere, hydrosphere, atmosphere, and biosphere) can be considered as vast reservoirs of material with flows of matter and energy between them. The course will provide all the basic geographic concepts and skills students need in order to view the world through the eyes of a physical geographer. Studies lead to the Finnish matriculation Examination (Ylioppilastutkinto). Courses offered are national curriculum compulsory courses and

18 they count towards 44 course national curriculum. Additional information Online students can also participate in classroom tuition to support their learning. Course grades are awarded on the basis of online tasks and tests. Courses run in the password protected environment of the WSOY OPIT platform (www.eira.opit.fi) and the open environment (www.eiraedu.com/eiraonline). Enjoy acces to a full range of course material, discussion forums and the support and expertise of an online course tutor. FILOSOFIA FI1v - Johdatus filosofiseen ajatteluun Kurssi johdattaa ymmärtämään filosofian luonnetta tieteenä ja oppiaineena sekä antaa perustiedot filosofisesta ontologiasta, tietoopista, etiikasta sekä yhteiskuntafilosofiasta. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija hahmottaa filosofisia ongelmia ja niiden erilaisia mahdollisia ratkaisuja, ymmärtää, miten filosofiassa käsitteellistetään todellisuutta, tietämistä, toimintaa ja arvoja, tunnistaa erilaisia filosofisia, tieteellisiä ja arkisia käsityksiä todellisuudesta, sen tietämisestä ja siinä toimimisesta, hahmottaa kuvailevien ja normatiivisten väitteiden eroja ja osaa perustella käsityksiä hyvästä ja oikeasta. Sisältö: Mitä filosofia on, filosofisten kysymysten luonne ja niiden suhde käytännöllisiin, tieteellisiin ja uskonnollisiin kysymyksiin, filosofian keskeiset osa-alueet, todellisuuden luonnetta koskevia filosofisia perusnäkemyksiä: hengen ja aineen suhde, vapaus ja välttämättömyys, tietoa ja tietämistä koskevia filosofisia perusnäkemyksiä ja niiden suhde tieteellisiin ja arkisiin näkökulmiin: tieto, totuus ja perustelu, käsitteellisen ja kokemuksellisen suhde tiedon muodostumisessa, yksilön ja yhteiskunnan suhde filosofisena kysymyksenä, oikeudenmukaisuuden ja vapauden käsitteet, hyvän ja oikean käsitteet, toimintaa ohjaavien moraalisten arvojen luonne ja suhde tosiasioihin sekä muihin arvoihin kuten kauneuteen, hyvää elämää ja onnellisuutta koskevia filosofisia näkemyksiä Kurssimateriaali: Filo - Opas aloittelevalle filosofille. Eerolainen ym. (Tammi) FI2-4ns FI2 Filosofinen etiikka, FI3 Tiedon ja todellisuuden filosofia, FI4 Yhteiskuntafilosofia Opettaja lähettää opiskelijalle aikataulun ja etenemissuunnitelman sen jälkeen, kun opiskelija on lähettänyt sähköpostitse tiedon ilmoittautumisestaan kurssille. Kurssi suoritetaan kahden jakson aikana. Kurssilla tehdään kuusi tehtävää, jotka vaihtelevat laajuudeltaan ja vaativuudeltaan helpohkoista perusesseistä filosofista ajattelua edellyttäviin laajoihin argumentaatio- ja aineistotehtäviin. Opettaja antaa rakentavaa palautetta jokaisesta tehtävästä. Tehtävät ja niiden suoritusohjeet löytyvät Opitista. Opiskelijan edellytetään osallistuvan säännöllisesti Opitin projektityötilassa käytyihin keskusteluihin. Arviointi: Kaikki kurssin kuusi osatehtävää täytyy tehdä aikataulun mukaisesti. Arviointi perustuu jatkuvaan näyttöön. Tehtävät arvioidaan asteikolla 0-6. Kurssi arvostellaan arvosanoilla Huomattava aktiivisuus verkkokeskustelussa voi korottaa arvosanaa yhdellä numerolla. Kurssi katsotaan keskeytyneeksi (K), jos opiskelija ei etene annetun aikataulun mukaisesti tai jos osa suorituksista puuttuu tai jos 2 jakson opiskeluaikataulu ylittyy.

19 HISTORIA HI1v Eurooppalainen ihminen Kurssilla tarkastellaan eurooppalaisen kulttuurin keskeisiä saavutuksia sekä eurooppalaisen ihmisen maailmankuvan muutosta ja sen taustalla vaikuttanutta tieteellistä ja aatehistoriallista kehitystä. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää tutustumalla Euroopan keskeiseen kulttuuriperintöön, mistä eurooppalaisuus rakentuu, ymmärtää tieteen saavutusten merkityksen ihmisen maailmankuvan muokkaajana, osaa analysoida kulttuuri-ilmiöitä aikakautensa ilmentäjinä, tuntee yhteiskunnallisen kehityksen taustalla vaikuttavia aatehistoriallisia virtauksia, tuntee eri aikakausien elämäntapoja ja maailmankuvaa. Keskeiset sisällöt: Antiikin aika: Demokratian synty, antiikin kulttuuri Keskiajan yhtenäiskulttuuri: Keskiajan ihmisen maailmankuva ja tapakulttuuri, uskonnon merkitys kulttuurissa Uuden ajan murros: Renessanssi ja tiedon vallankumous, uskonpuhdistus, barokki itsevaltiuden ja vastauskonpuhdistuksen ilmentäjänä, luonnontieteellisen maailmankuvan synty Valistuksen aikakausi: Valistusfilosofia ja sen vaikutukset yhteiskuntaan ja taiteeseen, Yhdysvaltain itsenäistymisen ja Ranskan suuren vallankumouksen aatteellinen perintö Aatteiden vuosisata: Keskeiset aatesuuntaukset ja taidevirtaukset, tiede haastaa uskonnon, porvariston vuosisata Nykyaika Kurssimateriaalin saat opettajalta ilmoittautumisen jälkeen. HI1v - Kansainväliset suhteet Kurssilla tarkastellaan kansainvälisen politiikan keskeisiä tapahtumia, taustoja ja muutoksia 1800-luvun lopulta lähtien. Kurssilla analysoidaan kansainvälisen politiikan ilmiöitä taloudellisen ja aatteellisen kilpailun perusteella. Kurssin keskeisiä tarkastelukulmia ovat demokratia vastakohtanaan diktatuuri. Valtakunnallisista aihekokonaisuuksista kurssilla painottuu erityisesti aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys kansainvälisen politiikan ja kansalaisyhteiskunnan sekä erilaisten poliittisten järjestelmien vuoropuheluna. Teknologia ja yhteiskunta aihekokonaisuuden teemoja sivutaan käsiteltäessä poliittisten konfliktien taloudellisteknisiä ulottuvuuksia ja seurauksia sekä niiden synnyttämiä globaalisia eroja eri yhteiskuntien välillä. Kurssimateriaali: Kurssin tukena käytetään oppikirjaa, joka voi olla minkä tahansa kustantajan kurssista julkaisema. Lisäksi voidaan käyttää opettajan tai opiskelijoiden valmistamaa materiaalia. Myös perinteiset ajankohtaisjulkaisut, mahdolliset audiovisuaaliset ja verkkomateriaalit voivat toimia opiskelun tukena. HI3v - Suomen historian käännekohtia Kurssin tarkoituksena on analysoida Suomen historian keskeisiä muutosprosesseja ja kehityslinjoja 1800-luvulta nykyaikaan. Keskeisiä tarkastelukohteita ovat Suomen valtiollisen ja kansainvälisen aseman muuttuminen, muutoksiin liittyvät kriisit, siirtyminen sääty-yhteiskunnasta kansalaisyhteiskuntaan sekä taloudelliset ja kulttuuriset murrokset. Johtuen kurssin laajaalaisesta lähestymistavasta Suomen lähihistoriaan kaikki valtakunnalliset aihekokonaisuudet ovat osana kurssin sisältöjä Kurssimateriaali: Kurssin tukena käytetään oppikirjaa, joka voi olla minkä tahansa kustantajan kurssista julkaisema. Lisäksi voidaan käyttää opettajan tai opiskelijoiden valmistamaa

20 materiaalia. Myös perinteiset ajankohtaisjulkaisut, mahdolliset audiovisuaaliset ja verkkomateriaalit voivat toimia opiskelun tukena. Kurssissa ei ole lähtötapaamista. Mene suoraan Opitin projektiin tai ota yhteyttä sähköpostitse opettajaan. HI4-6ns HI4 Ihminen, ympäristö, kulttuuri (opettaja Hannele Tanskanen), HI5 Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan (opettaja Pekka Tuori), HI6 Kulttuurit kohtaavat (opettaja Paula Laakkonen) Kurssin voit aloittaa milloin vain lukuvuoden aikana Ilmoittautuminen sekä Wilmaan että suoraan opettajalle sähköpostilla Kurssin suoritusohjeet, materiaalin ja keskustelukanavayhteyden saat opettajalta. Jaksojen lopussa järjestettävään loppukokeeseen voi osallistua, kun kotitehtävät on suoritettu hyväksyttävästi (tarkka aika sovitaan opettajan kanssa). Kotitehtävät on palautettava ennen ko. koeviikon alkua. Arviointi: Hyväksytysti suoritettujen kotitehtävien sekä loppukokeen perusteella. O-merkintää (osallistunut) ei kurssista voi saada. H HI1v History Description H HI1 European Man This course takes an overview of the development of European culture, science and political ideas from antiquity to the present day. Content - Antiquity: Democracy and Culture - The Medieval World: World view and tradition; Religion and culture - Rupture and the Modern World: Renaissance and Reformation; Absolutism and Counter- Reformation; The scientific world view - The Enlightenment; Philosophy and its affects on civil society; The legacy of the American and French Revolutions. - The Age of Ideology: Nationalism and Liberalism, Trends in Art; The Scientific Challenge to Religion; The Bourgeois Century - The Contemporary World: Mass Culture and the Networked Society. Studies lead to the Finnish Matriculation Examination (Ylioppilastutkinto). Courses offered are national curriculum compulsory courses and they count towards 44 course national curriculum. Additional information Online students can also participate in classroom tuition to support their learning. Course grades are awarded on the basis of online tasks and tests. Courses run in the password protected environment of the WSOY OPIT platform (www.eira.opit.fi) and the open environment (www.eiraedu.com/eiraonline). Enjoy acces to a full range of course material, discussion forums and the support and expertise of an online course tutor. H HI2v History Description H HI2 International Relations This course looks at international relations from the end of the nineteenth century onwards. Themes covered include ideological and economic competition and the rise of totalitarianism. Contemporary international relations are reviewed in the context of globalization and the terrorist threat to civil society.studies lead to the Finnish Matriculation Examination (Ylioppilastutkinto). Courses offered are national curriculum compulsory courses and they count towards 44 course national curriculum. Additional information Online students can also participate in classroom tuition to support their learning. Course grades are awarded on the basis of online tasks and tests. Courses run in the password protected environment of the WSOY OPIT platform

3.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet

3.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet 3.10 Kemia Kemian opetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus välittää kuvaa kemiasta

Lisätiedot

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän.

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. Toinen kotimainen kieli TOINEN KOTIMAINEN KIELI Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. RUOTSI (RUA) RUA1 ARKIELÄMÄÄ

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

LUKION OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2003, OPETUSHALLITUKSEN MÄÄRÄYS 33/011/2003

LUKION OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2003, OPETUSHALLITUKSEN MÄÄRÄYS 33/011/2003 LUKION OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2003, OPETUSHALLITUKSEN MÄÄRÄYS 33/011/2003 -BIOLOGIA (s. 1-5) -KEMIA (s. 6-7) BIOLOGIA Pakolliset kurssit 1. Eliömaailma (BI1) tuntee elämän tunnusmerkit ja perusedellytykset

Lisätiedot

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi02 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi03 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi04 opettajan oma materiaali starttilukio

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN ÄIDINKIELI Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirj. Kielenhuolto O 978-951-1265863 Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus,

Lisätiedot

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ENGLANTI RUOTSI B3-KIELET kurssit: ÄIa8 + ÄIa1 osittain ÄaI5 osittain ÄIa2 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ENAa1 ENA1 ÄI2 ÄI3 Kieli, kulttuuri ja identiteetti Kirjallisuuden keinoja

Lisätiedot

Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat:

Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI1-9 Mikkola, Koskela, Haapamäki-Niemi ym.: WSOY 951-26300-1 Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja ÄI1-9 Mikkola,

Lisätiedot

Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa (tai sen jälkeen)!

Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa (tai sen jälkeen)! KANGASNIEMEN LUKIO / KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LV. 2016 17 Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa 11.8.2016 (tai sen jälkeen)! Käytettävä kirja Kurssi ISBN Kustantaja

Lisätiedot

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 1 A B C D KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 2016-2017 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Lisätiedot

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 2 Kieli ja tekstit 1 WSOY 951-0-27722-3 2 Kieli ja tekstit 2 WSOY 978-951-0-30236-1 1 Kieli ja tekstit 3 WSOY 978-951-0-30237-8 LUVA ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (SUOMI TOISENA

Lisätiedot

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos).

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos). LUKUVUODEN 2016 2017 OPPIKIRJAT Toim. huom. LOPS2016 tarkoittaa uutta lukion opetussuunnitelmaa vuonna 2016 lukion aloittaville. Äidinkieli ja kirjallisuus, AI Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä -

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 3 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4

Lisätiedot

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Huomaa, että alkavien opiskelijoiden kurssikirjat ovat lähes kaikki uuden opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaisia, joten käytettynä ostettu materiaali ei yleensä käy. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan VASTAAVUUS OPETUSSUUNNITELMA 2004 OPETUSSUUNNITELMA 2016 (2016 lukion aloittavat opiskelijat) (2015 tai aikaisemmin aloittaneet lukiolaiset)

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio äi02 opettajan oma materiaali starttilukio äi03 opettajan oma materiaali starttilukio äi04 opettajan oma materiaali starttilukio äi05 opettajan oma

Lisätiedot

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 ÄIDINKIELI (ÄI) ÄI1 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI2 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI3 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI4 Särmä

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 Äidinkieli ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus Karhumäki Kouki; Jukola, Tekstioppi ja lisäksi kurssivihko Jukola 1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI02 Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Maunonkatu 1 90100 Oulu Huom! Voit hankkia painetun oppikirjan tai vastaavan digikirjan Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä.

Lisätiedot

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 06-07, opetussuunnitelma otettu käyttöön 00 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN

Lisätiedot

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-015 OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOLOGIA, Elämä (uusi OPS) BI BIOLOGIA, Ympäristöekologia

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT 2016 2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 1 ÄI 2 ÄI 3 ÄI 4 ÄI 5 ÄI 6 ÄI 7 ÄI 8 ÄI 9 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus, Otava. (uusin painos) Painettu tehtävävihko. Särmä Suomen

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla.

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. ÄIDINKIELI A1-9 Kauppinen ym: Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja. Sanoma pro 978-951-0-26300-6

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 Oppiaine Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN BIOLOGIA Koralli 1, Elämä ja evoluutio BI1 Otava 978-951-1-29113-8 Koralli 2, Ekologia

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS kurssit kirjan nimi ISBN kustantaja. AI4 Kieli ja tekstit 2 978 952 63 1000 8 (paperikirja) SanomaPro

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS kurssit kirjan nimi ISBN kustantaja. AI4 Kieli ja tekstit 2 978 952 63 1000 8 (paperikirja) SanomaPro Oppikirjat 2016 2017 OPPIKIRJAN HANKINTAAN LIITTYVÄÄ: Kaikilla opiskelijoilla tulee olla opiskelussaan oma kannettava tietokone. Vinkkejä koneen hankintaan saa Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/ohjeet/digabi/ytl_paatelaiteohje_2016_fi.pdf

Lisätiedot

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus OPPIKIRJAT Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Vanha OPS Kirja lukuvuonna 2016-2017 ISBN Kustantaja OPS 2016 Äidinkieli 1-9 Otava Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus o/sarma/ 9789511234364 9789511269885

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017 Kysykää painettujen kirjojen ja digikirjojen pakettitarjouksia! AINE ÄIDINKIELI 1-3 Jukola Tekstioppi, Sanoma Pro 1 Jukola 1, Sanoma Pro 2 Jukola 2, Sanoma

Lisätiedot

KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, Kauhava Puh Sivu 1 (21) OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE KAIKISTA OPPIKIRJOISTA VIIMEISIN PAINOS!

KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, Kauhava Puh Sivu 1 (21) OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE KAIKISTA OPPIKIRJOISTA VIIMEISIN PAINOS! KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, 62200 Kauhava Puh. 040 5745460 Sivu 1 (21) OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE 2016-2017 ÄIDINKIELI ÄI oppikirjan nimi kustantaja 1 pak. *Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus+ Tehtäviä

Lisätiedot

Biologia. Pakolliset kurssit. 1. Eliömaailma (BI1)

Biologia. Pakolliset kurssit. 1. Eliömaailma (BI1) Biologia Pakolliset kurssit 1. Eliömaailma (BI1) tuntee elämän tunnusmerkit ja perusedellytykset sekä tietää, miten elämän ilmiöitä tutkitaan ymmärtää, mitä luonnon monimuotoisuus biosysteemien eri tasoilla

Lisätiedot

1 AIKUISLUKION KIRJALUETTELOT

1 AIKUISLUKION KIRJALUETTELOT 1 AIKUISLUKION KIRJALUETTELOT 1.1 Lukio lv. 2015 2016 Sähköinen oppikirja Osa oppikirjoista on saatavana myös digitaalisessa muodossa eli sähköisenä oppikirjana. Lisätietoja saa kustantajien www-sivuilta.

Lisätiedot

Kiteen lukio suorittelee, että opiskelija hankkii lukioajaksi käyttöönsä joko tabletin tai kannettavan

Kiteen lukio suorittelee, että opiskelija hankkii lukioajaksi käyttöönsä joko tabletin tai kannettavan KITEEN LUKIO OPPIKIRJAT 2015-2016 Kurssin oppimateriaalin voi hankkia joko paperimuotoisena kirjana tai sen sähköisenä versiona. Mikäli opiskelija käyttää sähköistä materiaalia, hänellä on itsellään oltava

Lisätiedot

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e-

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e- Oppikirjat 2014-2015 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI1 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI2 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI3 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY

Lisätiedot

Kirjalista [lv ] Abit ja jatkajat eli vanhan Lops:n mukaan opiskelevat

Kirjalista [lv ] Abit ja jatkajat eli vanhan Lops:n mukaan opiskelevat Kirjalista [lv. 2016-2017] Abit ja jatkajat eli vanhan Lops:n mukaan opiskelevat Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI4-6 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017

TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN KURSSIT ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS äidinkielen ja kirjallisuuden kursseille Äi1 Äi9 voi painetun Särmä oppikirjan ja

Lisätiedot

5.7 Biologia Perusopetus Opetuksen tavoitteet Valinnaiset kurssit 1. Elämä ja evoluutio (bi1) 2. Ekosysteemit ja ympäristönsuojelu (bi2)

5.7 Biologia Perusopetus Opetuksen tavoitteet Valinnaiset kurssit 1. Elämä ja evoluutio (bi1) 2. Ekosysteemit ja ympäristönsuojelu (bi2) 5.7 Biologia Biologia tutkii elämää ja sen edellytyksiä. Opetus syventää aikuisopiskelijan luonnontuntemusta ja auttaa ymmärtämään luonnon perusilmiöitä. Biologian opiskelu kehittää opiskelijan luonnontieteellistä

Lisätiedot

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV koskien vuosiluokkia 2.-3.

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV koskien vuosiluokkia 2.-3. HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV 2016-2017 koskien vuosiluokkia 2.-3. Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan. Huom! Oppiaineittan laitettu esille myös nyt tiedossa olevat

Lisätiedot

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

OLARIN LUKION OPPIKIRJAT LV 2016-2017. SÄRMÄ. Digioppikirja Kurssit 1-3: digitehtäväkirjat 1-3

OLARIN LUKION OPPIKIRJAT LV 2016-2017. SÄRMÄ. Digioppikirja Kurssit 1-3: digitehtäväkirjat 1-3 1/5 Äidinkieli ja kirjallisuus OLARIN LUKION OPPIKIRJAT LV 2016-2017 SÄRMÄ. Digioppikirja Kurssit 1-3: digitehtäväkirjat 1-3 SÄRMÄ. Digioppikirja tai painettu oppikirja Kurssit 4-9: tehtävävihkot 4-9 Kurssi

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

Ajankohtaista 5. jaksossa

Ajankohtaista 5. jaksossa Jaksovinkit on Oulun aikuislukion jaksotiedote, joka julkaistaan aikuislukion kotisivulla koeviikolla ennen seuraavan jakson aloitusta. Jaksovinkeissä on infoa tulevan jakson lukiokursseista sekä ajankohtaisista

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

1. luokka Karapalo ym. Insights 1 OTAVA Insights 2 Insights luokka: Karapalo ym. Open Road 4 OTAVA Open Road 5 Open Road 6

1. luokka Karapalo ym. Insights 1 OTAVA Insights 2 Insights luokka: Karapalo ym. Open Road 4 OTAVA Open Road 5 Open Road 6 NURMEKSEN LUKIO Koulukatu 1 75500 NURMES puhelin rehtori 04010 45171 kanslia 04010 45172 13.6.2016 1 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 Ensimmäinen vuosiluokka opiskelee uuden, syksyllä 2016 käyttöön otettavan

Lisätiedot

TAI SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus Digikirja 978-951-1-29027-8 Otava 48 kk

TAI SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus Digikirja 978-951-1-29027-8 Otava 48 kk KUNINKAANTIEN LUKIO Lukuvuonna 2016 2017 käytettävät oppikirjat ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Ykkösvuoden opiskelijat: ÄI01 - ÄI03: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-28914-2 Otava TAI SÄRMÄ:

Lisätiedot

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS OPS 2003(2.-, 3.- ja 4.-vuoden opiskelijat) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Tekstit ja vuorovaikutus ÄIO1 AI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri ja identiteetti Ä02 AI6 Soveltavin osin; kieli

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna 2014 2015

Oppikirjat lukuvuonna 2014 2015 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Maunonkatu 1 90100 Oulu Huom! Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä. Jos hankit kirjoja käytettyinä, tarkista, että tehtäväsivuja

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna

Oppikirjat lukuvuonna ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI01-ÄI03: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus -sarjan uusi oppikirja (voit hankkia myös sähköisenä) ja Kielenhuolto-tehtävävihko, Otava. Muiden tehtävävihkojen käytöstä sovitaan

Lisätiedot

enorssin verkkokurssitarjotin 2016-2017

enorssin verkkokurssitarjotin 2016-2017 enorssin verkkokurssitarjotin 2016-2017 (päivitetty 4.6.2016) Oppiaine Kurssin nimi Opettaja ja koulu Ajankohta Ilmoittautuminen viimeistään Biologia B13 Ympäristoekologia Annina Rostila Helsingin normaalilyseo

Lisätiedot

Tekijät Kirjan nimi ISBN (paperikirja) Kustantaja Kurssi Huomautukset

Tekijät Kirjan nimi ISBN (paperikirja) Kustantaja Kurssi Huomautukset ERKKO-LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 26.5.2016 K A I K I S T A O P P I K I R J O I S T A U U S I N / V I I M E I S I N P A I N O S! Tekijät Kirjan nimi ISBN (paperikirja) Kustantaja Kurssi Huomautukset

Lisätiedot

Kurssi Kirjan nimi Kust. Kirjan ISBN Hinta

Kurssi Kirjan nimi Kust. Kirjan ISBN Hinta IISALMEN LYSEO DIGIKIRJALISTA 2016-2017 Oppikirja-alennus koskee vain painettuja kotimaisia kirjoja. Suomalaisen Kirjakaupan verkkokaupan kautta voi ostaa ja ladata Otavan digikirjoja. Suomalaisen Kirjakaupan

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna

Oppikirjat lukuvuonna Älä hanki valmiiksi täytettyjä oppikirjoja. Niiden käyttö on esimerkiksi vieraissa kielissä kielletty. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI01-ÄI03: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus -sarjan uusi oppikirja (voit

Lisätiedot

Kemia. Kemia Tutkii luontoa, sen rakenteita. Tutkii ainetta, sen koostumusta. sekä reaktioita. Eli kuinka aine muuttuu toiseksi aineeksi.

Kemia. Kemia Tutkii luontoa, sen rakenteita. Tutkii ainetta, sen koostumusta. sekä reaktioita. Eli kuinka aine muuttuu toiseksi aineeksi. Tutkii luontoa, sen rakenteita ja ilmiöitä. Tutkii ainetta, sen koostumusta ja ominaisuuksia sekä reaktioita. Eli kuinka aine muuttuu toiseksi aineeksi. 1. oppiaineena ja tieteen alana 2. n opetuksen tavoitteet,

Lisätiedot

OPPIKIRJALUETTELO LUKUVUODEKSI 2016 2017

OPPIKIRJALUETTELO LUKUVUODEKSI 2016 2017 OPPIKIRJALUETTELO LUKUVUODEKSI 2016 2017 1 Huom. valmiiksi täytettyjen oppikirjojen käyttö kursseilla on ehdottomasti kielletty. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS K 1-3: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus Digikirja.

Lisätiedot

VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE

VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE Oppikirjat 2016-2017 VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY x ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY x ÄI6 Kieli ja

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria 9.2.2. Toinen kotimainen kieli: ruotsi B1 Ruotsin kielen opetuksessa oppilas saa valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön ruotsinkielisten kanssa. Opetuksen tavoitteena on kannustaa ja rohkaista oppilasta

Lisätiedot

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi Puh. 4580 460, 4580 461 UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA TARKISTA TODELLINEN KIERRÄTYKSEN MAHDOLLISUUS TARKKAAN!

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi Puh. 4580 460, 4580 461 UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA TARKISTA TODELLINEN KIERRÄTYKSEN MAHDOLLISUUS TARKKAAN! JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi Puh. 4580 460, 4580 461 UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA TARKISTA TODELLINEN KIERRÄTYKSEN MAHDOLLISUUS TARKKAAN! OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2011-12

Lisätiedot

LIEKSAN LUKIO Lukuvuoden 2014-2015 oppikirjat

LIEKSAN LUKIO Lukuvuoden 2014-2015 oppikirjat LIEKSAN LUKIO Lukuvuoden 2014-2015 oppikirjat Lyhenne AI AI01 AI02 AI03 AI04 AI05 AI06 AI07 AI08 AI09 BI Oppimateriaali Mikkola, Koskela, Haapamäki-Niemi ym: Äidinkieli ja kirjallisuus, Käsikirja, WSOY

Lisätiedot

IISALMEN LYSEO OPPIKIRJALISTA Sivu 1

IISALMEN LYSEO OPPIKIRJALISTA Sivu 1 IISALMEN LYSEO OPPIKIRJALISTA 2016-2017 Sivu 1 Kanta-asiakaskortilla oppikirja-alennus -20% on voimassa ajalla 1.6-11.9.2016 Muina aikoina saat oppikirjoista -10% alennuksen. Alennuksen saa uusista, kotimaisista

Lisätiedot

PITKÄ MATEMATIIKKA. Pakolliset kurssit

PITKÄ MATEMATIIKKA. Pakolliset kurssit 13 PITKÄ MATEMATIIKKA Suoritusohje: Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä, poikkeuksena kurssi MAA6, jonka voi suorittaa jo kurssin MAA2 jälkeen. Syventävien kurssien suoritusjärjestys mainitaan

Lisätiedot

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät.

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät. Vihdin lukion ensimmäisen vuoden oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Huom! Syksyllä 2016 lukion aloittavat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan. Ole tarkkana, että hankit juuri sen kirjan, joka listassa

Lisätiedot

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen)

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen) Päivitys 22.4.2016 Päivälukio: Kurssi uudessa OPSissa Päiväluki o: Vanhan OPS:n Aikuislukio: Kurssi uudessa OPSissa ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) ÄI2 Kieli,

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT 1 PAIMION LUKIO LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Kysy kirjakaupasta mahdollista edullista yhteishintaa digimateriaalille ja painetulle

Lisätiedot

ISBN Nimi Alv Hinta

ISBN Nimi Alv Hinta Hinnat ovat 1.1.2017 voimaan tulleita kustantajan hintoja. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. TILAUKSET: www.oppinet.fi, asiakaspalvelu.publishing@edita.fi, 020 450 010 PALAUTUKSET: Tilatuilla tuotteilla

Lisätiedot

Liedon lukio OPPIKIRJAT Lv. 2015-16 28/5-15

Liedon lukio OPPIKIRJAT Lv. 2015-16 28/5-15 Liedon lukio OPPIKIRJAT Lv. 2015-16 28/5-15 Oppikirjojen sähköisen version käyttö painetun kirjan rinnalla on mahdollista ao. aineen opettajan ohjeistuksen mukaisesti. Pääsääntöisesti käytössä ovat vielä

Lisätiedot

FYSIIKKA Fysiikka on empiirinen luonnontiede, jossa luonnon perusrakennetta ja -ilmiöitä pyritään ymmärtämään ja selittämään käyttäen luonnosta

FYSIIKKA Fysiikka on empiirinen luonnontiede, jossa luonnon perusrakennetta ja -ilmiöitä pyritään ymmärtämään ja selittämään käyttäen luonnosta FYSIIKKA Fysiikka on empiirinen luonnontiede, jossa luonnon perusrakennetta ja -ilmiöitä pyritään ymmärtämään ja selittämään käyttäen luonnosta kokeellisin menetelmin saatavaa tietoa. Tavoitteena on löytää

Lisätiedot

FYSIIKKA. Opetuksen tavoitteet

FYSIIKKA. Opetuksen tavoitteet FYSIIKKA Fysiikka on empiirinen luonnontiede, jossa luonnon perusrakennetta ja -ilmiöitä pyritään ymmärtämään ja selittämään käyttäen luonnosta kokeellisin menetelmin saatavaa tietoa. Tavoitteena on löytää

Lisätiedot

KURSSIKIRJAT 2015-2016

KURSSIKIRJAT 2015-2016 KURSSIKIRJAT 2015-2016 Sähköistä oppimateriaalia ilmestyy koko ajan lisää, joten eri oppiaineiden opettajat tiedottavat mahdollisista vaihtoehdoista lukuvuoden aikana. Ei siis kannata hankkia koko lukuvuoden

Lisätiedot

VANHA OPS: kurssin nimi vanha koodi uusi koodi -Kurssien MAA5-8 tukikurssi zmaa18 MAA17 Funktiolaskennan tukikurssi Ongelmanratkaisua

VANHA OPS: kurssin nimi vanha koodi uusi koodi -Kurssien MAA5-8 tukikurssi zmaa18 MAA17 Funktiolaskennan tukikurssi Ongelmanratkaisua -Eliömaailma zbi1 BI01 Elämä ja evoluutio -Ympäristöekologia zbi3 BI02 Ekologia ja ympäristö -Solu ja perinnöllisyys zbi2 BI03 Solu ja perinnöllisyys -Ihmisen biologia zbi4 BI04 Ihmisen biologia -Bioteknologia

Lisätiedot

Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016

Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016 Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016 Oppiaine ja -kirjat Oppimäärä Kustantaja ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Haapala-Hellström-Kantola-Kaseva-Korhonen ym.: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus -oppikirja

Lisätiedot

KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION (KOKKOLAN AIKUISLUKION) OPPIKIRJALUETTELO LV

KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION (KOKKOLAN AIKUISLUKION) OPPIKIRJALUETTELO LV KOKKOLAN KAUPUNGIN SUOMENKIELINEN LUKIOKOULUTUS KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION (KOKKOLAN AIKUISLUKION) OPPIKIRJALUETTELO LV 2016-2017 : LUKIO-OPINTONSA SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVAT OPISKELIJAT VANHA OPETUSSUUNNITELMA:

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita.

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita. LIITE 16.6.2016 LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET 3.1.1.1 Äidinkieli, suomi Nykyinen teksti Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1),

Lisätiedot

Fysiikka. Opetuksen tavoitteet

Fysiikka. Opetuksen tavoitteet Fysiikka Fysiikan opetus tukee opiskelijoiden luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus ohjaa opiskelijaa ymmärtämään fysiikan merkitystä

Lisätiedot

OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2015-2016

OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2015-2016 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2015-2016 Schildtin lukio, Jyväskylä Kaikista oppikirjoista voi hankkia myös sähköisen version, mikäli sellainen on saatavilla. Lisätietoa sähköisistä oppimateriaaleista kustantajien

Lisätiedot

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE Oppikirjat 2016-2017 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE ÄI1 ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ÄI7 Jukola 1 SanomaPro x Jukola 2 SanomaPro x Jukola

Lisätiedot

NAKKILAN LUKIO 14.6.2016 Porintie 13 29250 NAKKILA NAKKILAN LUKION OPPIKIRJALISTA LV. 2016-2017, SENIORIT JA ABIT

NAKKILAN LUKIO 14.6.2016 Porintie 13 29250 NAKKILA NAKKILAN LUKION OPPIKIRJALISTA LV. 2016-2017, SENIORIT JA ABIT NAKKILAN LUKIO 14.6.2016 Porintie 13 29250 NAKKILA NAKKILAN LUKION OPPIKIRJALISTA LV. 2016-2017, SENIORIT JA ABIT Oppiaine Koodi Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI4 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

Ylivieskan lukion oppikirjaluettelo 2015-2016

Ylivieskan lukion oppikirjaluettelo 2015-2016 Ylivieskan lukion oppikirjaluettelo 2015-2016 Äi1 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus (Otava 978-951-1-23436-4) tai vastaava e-kirja Särmä Tehtäviä 1 (Otava 978-951-1-23721-1) tai vastaava e-kirja Äi2 Särmä

Lisätiedot

TYÖSKENTELYMENETELMÄT

TYÖSKENTELYMENETELMÄT Äidinkieli ÄIDINKIELI (ÄI) Oppiaineena äidinkieli ja kirjallisuus tarjoaa aineksia kielelliseen ja kulttuuriseen yleissivistykseen. Kaikilla äidinkielen kursseilla keskiössä ovat tekstit: tekstejä luetaan,

Lisätiedot

organisaatiotasot molekyylitasolta biosfääriin ökunnan monimuotoisuutta ja ymmärtämään eliöiden sopeutumisen erilaisiin ympäristöihin irteet

organisaatiotasot molekyylitasolta biosfääriin ökunnan monimuotoisuutta ja ymmärtämään eliöiden sopeutumisen erilaisiin ympäristöihin irteet BIOLOGIA Biologia on luonnontiede, joka tutkii elollisen luonnon rakennetta, toimintaa ja vuorovaikutussuhteita molekyyli- ja solutasolta biosfääriin. Biologialle tieteenä on ominaista havainnointiin ja

Lisätiedot

OULUN NORMAALIKOULUN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT - lukuvuosi 2015 16 OPPIAINE KIRJAN NIMI TEKIJÄT KUSTANT.

OULUN NORMAALIKOULUN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT - lukuvuosi 2015 16 OPPIAINE KIRJAN NIMI TEKIJÄT KUSTANT. OULUN NORMAALIKOULUN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT - lukuvuosi 2015 16 OPPIAINE KIRJAN NIMI TEKIJÄT KUSTANT. ÄIDINKIELI ÄI1 ja Särmä 1 tehtäviä Särmä Kielenhuolto ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ja Särmä 2 tehtäviä

Lisätiedot

Oppimateriaalit 2016 Lukio

Oppimateriaalit 2016 Lukio Tuote ISBN Hinta, veroton Hinta, verollinen Kpl ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Särmä (uudistettu, OPS 2016) Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus Digikirja 48 kk (online)

Lisätiedot

Lisätietoja. 978 952 63 0686 5 978 952 63 3712 8 Jukola 3 (ÄI3) Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja kurssinumero ISBN Lisätietoja

Lisätietoja. 978 952 63 0686 5 978 952 63 3712 8 Jukola 3 (ÄI3) Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja kurssinumero ISBN Lisätietoja Kirjalista on myös lukion kotisivuilla, osoitteessa: www.leppavirta.fi/lukio > Tiedotteet opiskelijoille LEPPÄVIRRAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 ÄIDINKIELI Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja

Lisätiedot

LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA Huom! Ostaessasi oppikirjoja säilytä kuitit mahdollisia vaihtoja varten!

LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA Huom! Ostaessasi oppikirjoja säilytä kuitit mahdollisia vaihtoja varten! LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 Huom! Ostaessasi oppikirjoja säilytä kuitit mahdollisia vaihtoja varten! Biologia kurssi 1 SanomaPro Happonen ym.: Bios1. Elämä ja evoluutio kurssi 2 SanomaPro Happonen

Lisätiedot

BIOLOGIA. painovuosi. vaihtoehtona digikirja 6 kk tai 48 kk lisenssillä

BIOLOGIA. painovuosi. vaihtoehtona digikirja 6 kk tai 48 kk lisenssillä HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV 2016-2017: 1. vuosiluokan osalt Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan Listalle on merkitty etupäässä vain 1. vuosiluokan kirjat, koska

Lisätiedot

Fysiikan kurssit. MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka

Fysiikan kurssit. MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Fysiikan kurssit MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Valtakunnalliset kurssit 1. Fysiikka luonnontieteenä 2. Lämpö 3. Sähkö 4. Voima ja liike 5. Jaksollinen liike ja aallot 6. Sähkömagnetismi

Lisätiedot

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet KEMIA 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Merkitys, arvot ja asenteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan

Lisätiedot

KE1 Ihmisen ja elinympäristön kemia

KE1 Ihmisen ja elinympäristön kemia KE1 Ihmisen ja elinympäristön kemia Arvostelu: koe 60 %, tuntitestit (n. 3 kpl) 20 %, kokeelliset työt ja palautettavat tehtävät 20 %. Kurssikokeesta saatava kuitenkin vähintään 5. Uusintakokeessa testit,

Lisätiedot

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6 B1- RUOTSI VL.6-9 6.LUOKKA T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa kielten keskinäisestä suhteesta T2 auttaa oppilasta hahmottamaan opiskeltavan kielen asemaa maailmassa ja sen

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna , tai sitä ennen aloitetut lukio-opinnot (kurssitarjottimessa w-etumerkin kursseille, esim.

Oppikirjat lukuvuonna , tai sitä ennen aloitetut lukio-opinnot (kurssitarjottimessa w-etumerkin kursseille, esim. Arkadian yhteislyseo Oppikirjat lukuvuonna 2016-2017, 1.8.2015 tai sitä ennen aloitetut lukio-opinnot (kurssitarjottimessa w-etumerkin kursseille, esim. wäi4) Klikkaa oppiainetta ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

Lisätiedot

Äidinkieli Kurssit 1-3 Uuden OPSin mukaiset kirjat. SÄRMÄ-oppikirja + kurssivihot samaa sarjaa. OTAVA

Äidinkieli Kurssit 1-3 Uuden OPSin mukaiset kirjat. SÄRMÄ-oppikirja + kurssivihot samaa sarjaa. OTAVA PORKKALAN LUKION (VANHA OPS) OPPIKIRJAT LV 2016-2017 Äidinkieli Kurssit 1-3 Uuden OPSin mukaiset kirjat. SÄRMÄ-oppikirja + kurssivihot samaa sarjaa. OTAVA Ruotsi A Heti alussa kaikille Galleri grammatik

Lisätiedot

OPPIKIRJAT, NASTOPOLIN LUKIO

OPPIKIRJAT, NASTOPOLIN LUKIO OPPIKIRJAT, NASTOPOLIN LUKIO Käytettävät oppikirjat lukuvuonna 2016 2017. E-kirjoja saa käyttää, mikäli niitä on saatavissa. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1 ÄI3 Jukola tekstioppi ja tehtäväkirjat (Johanna

Lisätiedot

Voit valita oppikirjasta myös sähköisen version mikäli sellainen on saatavilla.

Voit valita oppikirjasta myös sähköisen version mikäli sellainen on saatavilla. LUOSTARIVUOREN LUKION OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT lukuvuosi 2016-2017 Voit valita oppikirjasta myös sähköisen version mikäli sellainen on saatavilla. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Haapala, Hellström ym. Särmä:

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNGIN LUKIO

KRISTIINANKAUPUNGIN LUKIO KRISTIINANKAUPUNGIN LUKIO Oppikirjaluettelo lukuvuodelle 2016-2017 Vuosikurssi 1 Vuosikurssi 2 Vuosikurssi 3 ENGLANTI A-kieli Karsten-Davies-Kae-Myller jne Ikonen-Mäkelä jne: Ikonen-Mäkelä jne: On Track

Lisätiedot

Historia. Pakolliset kurssit. 1. Ihminen, ympäristö ja kulttuuri (HI1)

Historia. Pakolliset kurssit. 1. Ihminen, ympäristö ja kulttuuri (HI1) Historia Pakolliset kurssit 1. Ihminen, ympäristö ja kulttuuri (HI1) Kurssi tarkastelee ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta sekä tämän tuloksena tapahtunutta kulttuuriympäristön rakentumista ja kehittymistä

Lisätiedot

Lappeenrannan lukiot. Kurssiopas

Lappeenrannan lukiot. Kurssiopas Lappeenrannan lukiot Kurssiopas 2015 Hyvä opiskelija! Kurssiopas 2015 Tämä kurssiesite on laadittu avuksesi opintojesi suunnittelussa. Kurssiesitteessä on kuvattu lyhyesti Lappeenrannan lukioiden kurssitarjonta.

Lisätiedot

Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14

Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14 Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14 Arviointi: Pakolliset: arvosana, Syventävät: arvosana, Soveltavat: Suoritettu merkintä ÄIDINKIELI ÄI 1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot