YHTEENVETO. Tervetuloa INNOVAge-hankkeen toisen uutiskirjeen pariin!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEENVETO. Tervetuloa INNOVAge-hankkeen toisen uutiskirjeen pariin!"

Transkriptio

1 Nro 2_ Joulukuu 2013 YHTEENVETO Tervetuloa INNOVAge-hankkeen toisen uutiskirjeen pariin!_1 INNOVAge-hanke lyhyesti_2 SWOT-analyysi ja ristiintaulukointi_2 Hyvien käytänteiden havaitseminen, julkaisu ja levittäminen_3 Pilottitoimintojen aloittaminen_6 TNO:n ja BTH:n vetämät webinaarit_8 14 alueellista InnoHub-yksikköä_8 Open Days 2013_9 INNOVAge-partnerit ja Coralverkosto_9 TYÖPAJAT_10 KOULUTUSTAPAHTUMAT_11 OPINTOMATKAT_12 PARTNERIKOKOUKSET_14 KOHOKOHTIA INNOVAge-alueilta_15 INNOVAge _19 Yhteystiedot_20 Tervetuloa INNOVAge-hankkeen toisen uutiskirjeen pariin! INNOVAge-hankkeen toisen toteutusvuoden aikana partneristo on työskennellyt useiden alueellisten ja EU-tason aktiviteettien parissa, joiden tarkoituksena on luoda viitekehys, joka tukee ikääntyneiden mahdollisuutta asua pidempään itsenäisesti kotona. Hankkeen tavoitteena on lisätä ikääntyvien itsenäisyyttä kehittämällä uusia teknologisia toimitusketjuja, jotka liittyvät uusiin kehityksen tuloksiin itsenäisen ja ekoinnovatiivisen asumisen saralla. Samalla keskitytään minimoimaan ikääntyvien päivittäisen elämän aiheuttamat ympäristövaikutukset. INNOVAge-hankkeen partnerit muodostavat vahvan työryhmän, jonka tavoitteena on jakaa alan hyviä käytänteitä alueellisten opetus- ja mentorointitoimien avulla, järjestää opintomatkoja kuulemaan EUtason parhaista käytänteistä, toteuttaa koulutustapahtumia ja rakentaa uusia alueellisia verkostoja tai liittyä tärkeimpiin eurooppalaisiin aktiivisen ikääntymisen, ympäristöavusteisen asumisen ja ikääntyneiden itsenäisen asumisen ryhmittymiin. INNOVAge-hanke on näiden toimien avulla saavuttamassa hyviä tuloksia alueellisten kehityskäytäntöjen vaikuttavuudessa ikääntyvien ekologisen ja itsenäisen asumisen saralla. Partnereiden välistä yhteisöllisyyttä on edistetty ja on kehitetty eurooppalainen itsenäiseen ja ekologiseen asumiseen keskittyvä klusteriverkosto kokemuksien ja tiedon jakamisen avuksi sekä vahvan, alueellisen yhteistyön edistämiseksi.

2 2 INNOVAge-hanke lyhyesti INNOVAge-hanke on INTERREG IVC ohjelman osarahoittama ja italialaisen Marchen alueviranomaisen (Marche Regional Authority) hallinnoima projekti, jonka tavoitteena on lisätä ja tehostaa alueellisia kehittämiskäytänteitä ikääntyvien ekologisen ja itsenäisen asumisen alalla. Tähän pyritään verkottumis- ja mentorointitoimien avulla sekä alueellisella että alueiden välisellä tasolla. Käytänteiden kehittämisen keskipisteenä on auttaa ikääntyneitä asumaan pidempään itsenäisesti kotona, lisätä heidän itsenäisyyttään ja helpottaa heidän päivittäistä elämäänsä.

3 3 SWOT-ANALYYSI JA RISTIINTAULUKOINTI INNOVAge-hankkeessa tehty SWOT-analyysi ristiintaulukoinnilla julkistettiin vuonna Dokumentti sisältää raportin tiedonkeruusta alueiden välistä SWOT-analyysiä varten, jossa keskitytään ristiintaulukoinnin avulla tunnistamaan INNOVAge-hankkeen seuraavan vaiheen pääalueita kuten koulutus-ja mentorointitarpeet. Suoritettu SWOT-analyysi ristiintaulukoinnilla esittelee myös suosituksia päätöksentekijöille tulevaisuuden klusterikehitykseen ja yhteistyöhön liittyen. SWOT-analyysi (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) valittiin analyysin metodologiaksi ja tiedonkeruussa käytettiin erityisesti analyysiä varten kehitettyjä lomakepohjia. Euroopan väestö ikääntyy, mikä kasvavassa määrin lisää lakisääteisen hoivan tarvetta. Tätä tarvetta voitaisiin vähentää ottamalla käyttöön uusia teknologioita, jotka tukevat ikääntyvien mahdollisuutta asua kotona pidempään. Tällaisista teknologioista puhuttaessa käytetään termiä Ambient Assisted Living (AAL). AAL:n eli ympäristöavusteisen asumisen laaja toimeenpano ja käyttäminen olisi helpompaa, jos asuntoja rakennettaisiin sellaisin valmiuksin, että niihin voisi asentaa (tai valmiisiin asuntohin jälkiasentaa) tarvittavia viestintäjärjestelmiä eli niistä tulisi niin kutsuttuja älykkäitä koteja. INNOVage-hanke tuo yhteen 14 Euroopan unionin aluetta stimuloidakseen ympäristöavusteista asumista (AAL), älykkäitä koteja ja näiden yhdistämistä hyvien käytänteiden ja ideoiden vaihtamisen kautta sekä aloittamalla keskustelu siitä, kuinka parhaiten vaikuttaa vallitseviin menettelytapoihin ja uusien käyttöönottoon. Analyysin tuloksista muotoiltiin viisi suositusta: Suositus 1: Terveydenhuollon, sosiaalihuollon ja asumisen päätöksenteon yhtenäistäminen. Ei riitä, että päättäjät tahollaan edistävät muutosta vaan myös muiden sidosryhmien kuten teollisuuden, hoitoalan ammattilaisten sekä loppukäyttäjien tulee olla mukana käytänteiden ja uusien palveluiden suunnittelussa Suositus 2: Kaikkien sidosryhmien tulee olla mukana toteutettaessa uusia toimintatapoja. Ekoinnovoinnin toiminnanalalla tällä viitataan laitteiden valmistajiin, tietoliikenteeseen, arkkitehteihin sekä rakentajiin. Avustetun asumisen ja älykkäiden kotien sektoreilla on jo omat tutkijaryhmänsä (SIG-ryhmät). Alueellisten innovaatioklustereiden tulisi pohjautua näihin jo olemassa oleviin ryhmiin ja verkostoihin Suositus 3: Alueellisten kehitysyhtiöiden tulisi välttää toistoa ja pohjata työnsä jo olemassa olevalle infrastruktuurille. Kuitenkin, vaikka alueelliset innovaatioklusterit toisivat yhteen kaikki sidosryhmät ja painopisteenä olisi käyttäjätarve, teollisuus tulee olemaan

4 4 vastahakoinen sijoittamaan toimintaan ellei markkinoita koeta tarpeeksi suurina ja voitto-odotusta sijoitukselle kohtuullisena. Klustereiden tulisi tutkia heidän alueidensa hoitopalveluiden tarvetta mahdollisimman laaja-alaisesti sosiaalisesta eristyneisyydestä ja muista perustarpeista lähtien. Suositus 4: Innovaatioklustereiden tulisi pyrkiä tunnistamaan laajempia markkinamahdollisuuksia. Löytämällä useille eri alueille soveltuva ratkaisu esimerkiksi tietyn perustarpeen hoitoon auttaa hyvien käytänteiden ja ideoiden jakamisessa, mutta myös suurempien markkinoiden avautumisessa. Suositus 5: Alueiden välisiin aktiviteetteihin tulee syventyä entisestään. INNOVAge-hankkeen seuraavassa vaiheessa niin sanotut mentoroitavat alueet pääsevät tutustumaan mentoroivissa alueissa jo käytössä oleviin malleihin sekä myös niihin hyviin käytäntöihin, joita on kerätty hankkeessa julkaistuun Hyvät käytänteet katalogiin. Tarkoituksena ei ole löytää ratkaisuja, jotka välttämättä sopisivat kaikille alueille vaan soveltaa olemassa olevaa tietoa tietyn alueen tilanteeseen ottaen huomioon opitut hyvät käytänteet, mutta myös mahdolliset havaitut ongelmat. Koko SWOT-analyysin ristiintaulukoinnilla voi ladata linkistä (http:// INNOVAge-project.eu/sites/default/files/ _Cross_swot_ report_final.pdf). HYVIEN KÄYTÄNTEIDEN HAVAITSEMINEN, JULKAISU JA LEVITTÄMINEN Yksi INNOVAge-hankkeen partneriston tärkeimpiä tehtäviä vuoden 2012 lopulla ja 2013 alussa oli valita projektiin osallistuvilta 14 alueelta paikkallistason parhaimmat käytänteet ikääntyneiden ekologisen ja itsenäisen asumisen saralla. INTERREG IVC ohjelma määrittelee hyvän käytänteen aloitteena (esimerkiksi metodologia, projekti, prosessi tai tekniikka), joka aihealueeltaan sisältyy ohjelman temaattisiin prioriteetteihin ja jonka on todettu olevan yleisesti onnistunut sekä siirrettävissä myös muille maantieteellisille alueille. Onnistuneeksi käytänteeksi voidaan lukea aloite, jonka konkreettisten ja mitattavissa olevien tuloksien perusteella voidaan todeta saavuttaneen tavoitteensa.

5 5 INNOVAge-hankkeessa hyväksi käytänteeksi määritellään tutkimusja innovaatiolähtöinen klusteri, joka on jo toiminnassa ja jolla on käynnissä olevia aloitteita EU:n alueella hankkeen käsittelemässä aihepiirissä. INNOVAge:n Hyvät käytänteet katalogi sisältää 15 hyvää käytännettä ja se julkaistiin huhtikuussa Katalogia jaettiin samassa kuussa järjestetyn työpajan aikana Espanjan Valladolidissa. Hyvät käytänteet katalogi sisältää yksityiskohtaista tietoa EU:n alueella tehdyistä erinomaisista ja moninaisista kokeiluista ikääntyneiden asumisen saralla. Esimerkit tulevat tutkimus- ja innovaatiolähtöisten klusterien malleista, jotka pyrkivät vastaamaan vallitsevaan suureen yhteiskunnalliseen haasteeseen alati vanhenevaan väestöön. Seuraavassa taulukossa on esitelty tiivistetysti INNOVAge-hankkeessa kerättyjen 15 hyvän käytänteen aiheet ja nimikkeet Aihe Innovatiivinen työkalu potilaiden seurantaa ja kuntoutusta varten Alakohtainen tarkoite; Hallintomalli Markkinavetoiset toimenpiteet ja innovointityökalut Tavoitteen asetus ja suunnittelu, markkinavetoisuus, innovaatiotyökalut, PK-yrityshautomo, klustereiden kansainvälistyminen Terveystehdas luo alustan terveydenhoitoalan käytönnön ongelmien tutkimukselle, koulutukselle, innovaatioille ja start-up aktiviteeteille. Se keskittyy hyödyntämään teknologiaa terveydenhoidossa ja yhdistää teknologian, yritystoiminnan sekä muotoilun. NIMIKE JA LAATIJA - HK1: Biolääketieteellisen tekniikan kompetenssi- keskus (CC BME) (laatijana Litijan kehittämiskeskus) - HK2: evia (laatijoina Kastilia ja Leónin sosiaalipalveluiden aluehallinto ja INTRAS-säätiö) - HK3: GAC (laatija Geroskipoun kunta) - HK4: HABITECH (laatijat Marchen alueviranomainen ja SVIM) - HK5: Health Factory (laatijana Suomen Itämeri-instituutti) Innovatiivinen menetelmä alueelliselle rahoittamiselle, PK-yrityksiin keskittynyt ja yritysystävällinen; Markkinavetoinen - HK6: ICE-T (laatijana SEHTA) Innovointityökalut; taloudelliset toimenpiteet; KPI (Key Performance Indicators - suoritusindikaattorit): asianmukaiset kyselyt, taloudelliset indikaattorit, loppukäyttäjien kanssa työskentely jne.; verkostoituminen - HK7: (laatijana Grenoble- Isere terveysklusteri)

6 6 Aihe NIMIKE JA LAATIJA Kasvava klusteri: Rakennerahastojen klusterituki, BSR Stars hankkeen tuki klusterien kansainvälistymiselle - HK8: MONAK2-klusteri (laatijana Liettuan innovaatiokeskus LIC) Sidosryhmien klusterointi ja sopivien teknologioiden ja tutkimuksen tunnistaminen sekä arviointi - HK9: Ikääntyneiden hyvä asuminen (laatijana Blekingen teknologinen instituutti (BTH), Ruotsi) Poikkitieteellinen lähestymistapa, joka kattaa teknologiset, taloudelliset ja yhteiskunnalliset näkökulmat luodessaan innovatiivista rakentamista edistävää mallia, jonka tavoitteena on parantaa ikääntyneiden elämänlaatua Ala-Karpaattien alueella; Innovaatiotyökalut - HK10: Ala-Karpaattien alueen uusiutuvan energian klusteri (laatijana Rzeszown alueellinen kehitysyhtiö) Taloudelliset toimenpiteet (yhteiskunnallisen/ taloudellisen arvon lisäys), innovatiivinen - HK11: TNO SBIR (laatijana TNO) Organisaatiotasoiset toimenpiteet, innovaatiohankkeiden rahoitus, innovaatioiden tukipalvelut, klusterien välinen yhteistyö, yksityisyrittäjien koulutus - HK12: Torino langattomaksi - Piemonten ICT-klusteri (laatijoina Marchen alue ja SVIM) Innovointityökalut; alueiden välinen tutkimushankeyhteistyö mini-ohjelman muodossa - HK13: Robo M.D (laatijana RERA) Yhteiskunnallinen arvon lisäys (yhteiskunnalliset toimenpiteet); käyttäjäkeskeisyys; kohdennetut palvelut - HK14: Social Patronage yritys (laatija Sofian kunta) Innovatiivisia sähköisiä palveluita ikääntyneille sekä tiedonkulusta syrjäytyneille yleisöille, käyttäjäkeskeinen palveluiden yhdistäminen televisiossa, yhtenäistetyt sähköiset hoitopalvelut, digi-tv:n hyödyntäminen laajimmin käytössä olevana ja suosituimpana kanavana tiedonkulusta syrjäytyneille sektoreille - HK15: T-Seniority (laatijana Keski- Makedonian alue, Kreikka)

7 7 Koko Hyvät käytänteet katalogi on luettavissa ja ladattavissa seuraavasta linkistä: Hankkeessa tunnistetuista hyvistä käytänteistä suunniteltiin ja painettiin lisäksi 15 julistetta, jotka olivat esillä Valladolidissa huhtikuussa 2013 hankkeen työpajan aikana sekä Brysselin Open Days tapahtumassa lokakuussa Julistekokoelman voi lukea ja ladata seuraavasta linkistä: com/innovage/docs/innovage_gp_gallery?e= / PILOTTITOIMINTOJEN ALOITTAMINEN Kuten aikaisemmin on jo mainittu, INNOVAge-hankkeen partneristo identifioi 15 hyvää käytännettä tutkimus- ja innovaatioklustereissa avustavien teknologioiden alalla. Näistä 9 pilottitoimenpidettä tullaan viemään käytäntöön ja toteuttamaan hankkeen mentoroitavien ryhmän johdolla vuoden 2014 aikana. Hankkeen mentoroivien ryhmä sen sijaan tulee ohjaamaan toimenpiteiden siirtoa käytäntöön ja valvomaan niiden toteutusta. Pilottitoimenpiteiden tavoitteena on aloittaa hanke, joka keskittyy ikääntyneiden kotihoitoon ja joka voisi johtaa pysyvän palvelun kehittämiseen alueella. Pilottitoimenpiteen tulisi olla alueen näkökulmasta katsottuna innovatiivinen ja se voisi sisältää esimerkiksi toisella alueella onnistuneen käytänteen toimeenpanon tai tuoda yhteen alueella toimivia palveluntarjoajia täysin uudella tavalla. On kuitenkin tärkeää, että uusi toimenpide ei ole alueen toimintojen suhteen häiritsevä vaan sopii yhteen alueella jo toimivien terveys- ja sosiaalipalveluiden kanssa laajentaen olemassa olevaa palveluvalikoimaa. Mentoroitavien ryhmä koostuu seuraavista partnereista: Marchen alueviranomainen (Marche Regional Authority, Italia) Sofian kunta (Sofia Municipality, Bulgaria) Keski-Makedonian alue (Region of Central Macedonia, Kreikka) Kastilia ja Leónin sosiaalipalveluiden aluehallinto (Regional Management of Social Services Junta de Castilla y León, Espanja) Geroskipoun kunta (Geroskipou Municipality, Kypros) Litijan kehittämiskeskus (Development Centre Litija, Slovenia)

8 8 Liettuan innovaatiokeskus (Lithuanian Innovation Centre (LIC), Liettua) INTRAS-säätiö (INTRAS foundation, Espanja) Etelä-Böömin aluekehitysyhtiö (Regional Development Agency of South Bohemia RERA, Tsekin tasavalta) Rzeszown alueellinen kehitysyhtiö (Rzeszow Regional Development Agency, Puola) Mentoroivien ryhmä koostuu partnereista: Marchen alueviranomainen (Marche Regional Authority, Italia) (Ranska) Suomen Itämeri-instituutti (The Baltic Institute of Finland) SEHTA (Iso-Britannia) TNO (Netherlands Organisation for applied scientific research) Blekingen teknologinen instituutti (Blekinge Institute of Technology, Ruotsi) Monitorointi- ja arviointiprosessin rooli on kaksijakoinen. Ensinnäkin, projektitasolla mentoroivien ryhmän tulisi auttaa pilottitoimenpidettä saavuttamaan tavoitteensa ja toisekseen, strategisella tasolla monitorointi- ja arviointiprosessin tulisi auttaa pysyvän klusterin syntymistä alueella. Esimerkkejä: 1. Tuki pilottihankkeille. TMentoroivien alueiden tulee tukea mentoroitavia alueita seuraavilla tavoilla: Kommentoimalla yksittäisten pilottihankkeiden hankesuunnitelmia Avustamalla operatiivisten ja toimittavien partnereiden tunnistamisessa Avustamalla virstanpylväiden asettamisessa Avustamalla tärkeimpien suoritusindikaattoreiden asettamisessa Arvioimalla hankkeen edistymisraportteja 2. Klusterien kehittäminen. Mentoroivien alueiden tulee myös: Auttaa pilottihankkeiden ohjausryhmän koostamisessa Auttaa strategisten partnereiden tunnistamisessa Antaa palautetta liittyen viestintäaktiviteetteihin Vuoden 2013 aikana mentoroitavien ryhmä sai valmiiksi suunnitelman pilottihankkeiden kehittämisestä heidän omille alueilleen.

9 9 TNO:N JA BTH:N VETÄMÄT WEBINAARIT Vuonna 2013 INNOVAge-hankkeessa järjestettiin kaksi webinaaria. Ensimmäinen lähetettiin , jolloin tunnin pituiseen onlineesitykseen osallistui alan ammattilaisia ympäri Eurooppaa jakamaan näkemyksiään ja kokemuksiaan omilta alueiltaan interaktiivisen keskustelun välityksellä. Webinaarissa Remy van der Vlies ja Esther Felix (TNO, Dutch Center for Health Assets) esittelivät tuloksia tutkimuksesta, jossa otettiin käyttöön telehoivateknologiaa kolmella alueella Hollannissa. Erityishuomiota kiinnitettiin System Innovation Networkiin, jota käytetttiin telehoivateknologian käyttöönoton puskureiden sekä sen kehittymisen esteiden tunnistamiseen. Lisäksi tutkimuksen taustat, metodologia sekä sen tuloksista kehitetyt suositukset esiteltiin. Webinar tallennettiin ja sen voi katsoa seuraavasta linkistä (https://www. onlineseminar.nl/nabij-vitalewijk/ondemand.aspx?id=680b727b- 66ed-43b6-b607-04ee183617ed). INNOVAge-hankkeen toinen webinaari lähetettiin Adoben Connect-alustan välityksellä. Webinaarin aihealueina olivat loppukäyttäjien huomiointi palveluita kehitettäessä, kehittämisen metodit ja toimintatavat sekä palveluiden yleinen käytettävyys. Klusterijohtaja Mats Löfdahl sekä joukko tutkijoita ja asiantuntijoita ikääntyneiden palveluiden eri aloilta ja koulukunnista esittivät oleellisen viitekehyksen ikääntyneiden kestäville ja älykkäille kotipalveluille. Löfdahl esitteli myös oleellisimmat ikääntyneiden palveluihin keskittyvät sidosryhmät, yritykset, instituutit sekä hallinnon tekijät. Professorit Sara Eriksén ja Sharon Kao-Valter sekä apulaisprofessori Jenny Lundberg esittelivät kokemuksia ja metodeja EU-hankkeista ja kertoivat käynnissä olevasta yhteistyöstä Kiinan ja Intian kanssa. Lisäksi alalta laajan kokemuksen omaava Per-Olof Svensson esitteli alan innovaatioita ja yhteistyötä teollisuuden ja hallitusten kanssa. Puhujat toivat esille havaintojaan käynnissä olevista hankkeista sekä mahdollisia lähestymistapoja loppukäyttäjien mielipiteiden ja tarpeiden huomioimiseen palveluiden suunnittelussa. Webinaari nauhoitettiin ja sen voi katsoa osoitteessa: https://connect.sunet.se/ p340hftfeqm/

10 10 14 ALUEELLISTA INNOHUB- YKSIKKÖÄ Vuoden 2013 aikana avattiin 14 Innohub-yksikköä INNOVAgehankkeen osallistuja-alueille. Käytännössä Innohub-yksiköt sijoittuvat hankkeen partnereiden toimistotiloihin, mistä käsin partnerit järjestävät aktiviteetteja sekä ovat yhteydessä hankkeen sidosryhmiin ja koordinoivat ikääntyneiden itsenäiseen asumiseen sekä älykkäisiin koteihin liittyviä eko-innovaatioita. OPEN DAYS 2013 INNOVage-, CASA-, ja DAA-hankkeiden yhteinen työpaja Innovative policies and solutions for active ageing keräsi yli 150 0sallistujaa Brysseliin Työpajan moderaattorina toimi Roos Galjaard (neuvonantaja, Bureau PAU) ja sen puhujalista koostui aktiivisen ikääntymisen kehittämisalan asiantuntijoista: Tomasz Pactwa (hanke- ja sosiaaliasioiden osaston johtaja, Varsovan kaupunki), Maria Kleine (projektipäällikkö, Tukholman kaupunki), Juha Jolkkonen (osastonjohtaja, Helsingin kaupunki), Jo Vandeurzen (hyvinvointi- ja terveysministeri, Flaamin hallitus), Thierry Auboyer (sosiaalikomission johtaja, Iseren kunnanvaltuusto) Gisèle Perezin sijaisena (1. varapresidentti, Iseren kunnanvaltuusto), Robert Stewart (NHS Kent (itäiset- ja rannikkoalueet)), Anne Tidmarsh (Kentin kunnan vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja), Paola Giorgi (Marchen alueen hallituksen EU- ja ICT-asioiden vastaava) ja Lieve Fransen (tohtori, johtaja, Eurooppa 2020: sosiaali- ja terveyspolitiikka, Euroopan komissio). Työpajan kolme tärkeintä päätelmää olivat: (1) yhdessä työskentelemällä on helpompi vastata väestöryhmien ikääntymisestä johtuviin monimutkaisiin haasteisiin, joita eurooppalaisella vanhustenhuollolla on edessään, (2) kasvun tavoittelu pitäisi tapahtua uusien mahdollisuuksien ja älykkään erikoistumisen kautta ja (3) ikääntyvien hoidon tulisi tuoda lisäarvoa erityisesti Eurooppa 2020 strategian näkökulmasta.

11 11 INNOVAGE-PARTNERIT JA CORAL- VERKOSTO INNOVage-hankkeen kolme partneria (Marchen alue Italiasta, Kastilia ja Leónin sosiaalipalveluiden aluehallinto Espanjasta sekä INTRASsäätiö Espanjasta ja sen tekninen sihteeristö SVIM Italiasta) kuuluvat nyt CORAL-verkostoon. CORAL on eurooppalainen alueiden verkosto, joka tekee yhteistyötä ympäristöavusteisen asumisen ja aktiivisen ja terveen ikääntymisen aloilla. Verkosto keskittyy alojen ratkaisujen ja palveluiden käyttöönoton ongelmien ratkaisuun avointen innovaatioiden avulla. Coral-verkosto vahvistaa eurooppalaisten alueiden ja niiden innovaatioklustereiden yhtenäisyyttä. Verkostoon kuuluvat alueet muodostuvat quadruple helix mallin mukaisista sidosryhmäklustereista tutkimuksen, yrittäjyyden, hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan osa-alueilta. Coral-verkosto yhdistää siihen kuuluvia alueita myös muihin vastaaviin verkostoihin Euroopassa antaen alueille paremman aseman aktiivisen ja terveen ikääntymisen alalla nopeasti kasvavassa, eurooppalaisessa innovaatioyhteisössä. Euroopan komissiolle Coral-verkosto tuo lisäarvoa, koska se luo yhteyden kysynnän ja tarjonnan välille. Tämä on mahdollista esimerkiksi siksi, että alueellisiin klustereihin kuuluu sekä innovatiivisia yrityksiä ja palveluntarjoajia että ostajia (käyttäjät ja palvelulaitokset).

12 12 TYÖPAJAT ITSENÄISEN ASUMISEN PALVELUIDEN INNOVAATIOT SEKÄ ICT-TUOTTEET IKÄÄNTYNEILLE Valladolid (Espanja) Yli 100 osallistujaa kerääntyi Valladolidissa järjestettyyn työpajaan, jonka aiheena oli itsenäisen asumisen palveluiden innovaatiot sekä ICT-tuotteet ikääntyneille. Milagros Marcos (Kastilia ja Leonin aluehallinnon perhe- ja tasaarvoministeri) esitteli tilaisuudessa alueellaan kehitetyn uuden mallin ikääntyneiden hoidolle ( En mi casa Kotona). Mallin tavoitteena on pystyä tarjoamaan ikääntyneille riittävää hoitoa niin, että he pystyvät edelleen asumaan kotona käyttäen siellä apunaan uutta teknologiaa, joka parantaa heidän itsenäisyyttään ja elämänlaatuaan. Samanaikaisesti Pablo Gómez, INTRAS-säätiön toiminnanjohtaja, esitteli säätiön tarjoamia palveluita ja teknologiaa, joka perustuu käyttäjälähtöisyyteen. Näiden lisäksi alueellisesti organisaatiot kuten Limcasa, Connectis, Cartif ja paikallinen Punainen Risti esittelivät ideoitaan ja hankkeitaan, jotka liittyvät itsenäisen elämisen ja elämänlaadun parantamiseen ICT-pohjaisten tuotteiden ja palveluiden kautta. Myöhemmin päivän aikana CARTIF-säätiö esitteli hanketta, jossa robotiikkaan perustuvia laitteita käytetään avustamaan ikääntyvien yläraajojen hermojen kuntouttamista traumaattisten aivovaurioiden aiheuttamien vammojen jäljiltä. Lisäksi, alueellisen kehityskeskuksen ADE:n sekä teollisen teknologiakeskuksen CDTI:n edustajat kertoivat alueellisista, kansallisista sekä eurooppalaisista säännöksistä itsenäisen asumisen innovaatioiden, tutkimuksen ja kehityksen aloilta. TEKNIIKKA-NÄYTTELY Päivän päätteeksi työpajan osallistujilla oli mahdollisuus tutustua ikääntyneiden itsenäisen asumisen sekä elämänlaadun parantamiseen käytettävissä oleviin teknologioihin. Näitä interaktiivisia teknologioita (kuten Gradior 4, Psicoed, Entrena, Redap, LLM, Resater, Fit4All jne.) käytetään muun muassa kognitiivisessa ja fyysisessä kuntouttamisessa, telehoivassa sekä telelääketieteessä, lokalisaatiossa ja virtuaalisessa ja lisätyssä todellisuudessa. Samanaikaisesti eri hyvien käytänteiden edustajat INNOVagehankkeesta esittelivät käytänteitä yleisölle ja avasivat verkostoitumistilaisuuden kaikille osallistujille. Hyvät käytänteet katalogi myös jaettiin kaikille paikalla oleville.

13 13 TEHOKKAAT TOIMINTAPERIAATTEET INNOVAATIOIDEN STIMULOIMISEKSI Sofia (Bulgaria) Yleisesti ottaen toimintaperiaate muodostuu, kun jokin hallinnollinen yksikkö tai sen edustajat hyväksyvät tiettyä aihealuetta koskevan lakijärjestelmän, säännökset, toiminnot ja rahoitustavoitteet. Toimintaperiaatteet ovat keskeisessä roolissa myös innovaatioiden luomisessa, joiden stimulointi kaikilla tasoilla on todella tärkeää nykyyhteiskunnalle. INNOVAge-hanke toi yhteen alan asiantuntijoita Sofiassa keskustelemaan tehokkaista toimintaperiaatteista innovaatioiden tukemisessa. Työpajan aloitupuheenvuoroista vastasivat Albena Atanasova (Sofian varapormestari), Aneta Georgieva (valtuutettu, Sofian kunnanvaltuusto) ja Margarita Disheva (työ- ja sosiaaliministeriön sosiaaliavun toimisto). Tämän jälkeen Mina Valdimirova (johtaja, Sofian kunnan sosiaaliaktiviteettien direktoraatti) esitteli joitakin Euroopan komission rahoittamia julkisen sektorin innovaatiohankkeita, joissa Sofian kunta on mukana. Seuraava esitys heti kahvitauon päätyttyä käsitteli telemetrian käyttöä korkean riskin sydän- ja verisuonitautipotilailla ja sen sisältö oli seuraavanlainen: telemetrian pääpiirteet ja soveltuvuus korkean riskin potilaiden reaaliaikaiseen valvontaan; telemetriset järjestelmät sydänja verisuonitautipotilaiden valvonnassa parametrit ja edellytykset; reaaliaikaisen elektrokardiogrammin analyysiin soveltuvat algoritmit; ja PATRIS Aleksandrovskan yliopistosairaalan sydän- ja verisuonitautien osaston potilaiden hoitoon sulautettu telemetriajärjestelmä. Työpajan viimeinen osio käsitteli ikääntyneiden ja vammaisten ympäristöavusteisia järjestelmiä ja esitteli järjestelmiin mukautuvan alustan, jota voidaan soveltaa ikääntyneiden eri kohderyhmiin. Käytännön lähestymistapojen ja toteutuksen kautta voidaan ylittää joitakin ympäristöavusteisen asumisen esteitä kiinnittämällä huomiota esimerkiksi käyttäjien yksityisyyden kunnioittamiseen. Lisäksi päivän päätteeksi esiteltiin muun muassa uusi ja innovatiivinen moniparametrinen laite, joka on erikoistunut WBAN-avusteisiin järjestelmiin sekä Sofian kunnan ikääntyneille suunnattu hostelli Darvenitsa, ja sinne sovellettu langaton, monessa pisteessä sijaitseva hälytysjärjestelmä.

14 14 KOULUTUSTAPAHTUMAT KLUSTERIN PERUSTAMINEN Sofia (Bulgaria) yhteistyössä Sofian kunnan kanssa järjesti INNOVAgehankkeen ensimmäisen koulutustapahtuman Sofiassa Koulutus keskittyi käsittelemään klusterien perustamista vahvistamalla päättäjien kykyä hallinnoida innovaatioklustereita ja muuttamalla SWOT-analyysissä havaitut heikkoudet erityisiksi koulutusmoduuleiksi. Lisäksi käsiteltiin sitä, miten päättäjät voivat helpommin ymmärtää hyvien käytänteiden vaatimuksia ja avustaa niiden onnistuneessa ja kestävässä siirrossa eri alueiden välillä. Koulutustapahtumaan osallistuvat kävivät läpi klusterien perustamiseen liittyviä ja vaikuttavia tulevaisuuden trendejä ja tärkeimpiä huomioon otettavia asioita. Klusterin perustamisen matka alusta loppuun käytiin myös läpi (kolme vaihetta): aloitus (liiketoimintamalli, maine, lainmukaisuus), toteutus (taidot, kulttuuri, aktiviteettien levittäminen jne.) ja hallinto (visio, organisaatio jne). Jotta osallistujat oppisivat klusterien perustamisessa käytännössä huomioon otettavia asioita ja laatimaan listan klusterihankkeen onnistumisen edellytyksistä (organisaatio, taidot, työkalut, hallinto, oleellisten sidosryhmien aktivoiminen jne.), kolme jo valmista klusteritiimiä esittelivät kokemuksiaan klusterin perustamiseen liittyvistä parhaista lähestymistavoista. Lisäksi koulutustapahtuman aikana esille nousi kaksi muuta aihetta, joista toinen liittyi siihen kuinka luoda palveluiden tarjoamiseen portfolio, jossa otetaan huomioon sidosryhmien tarpeet. Toinen taas käsitteli sitä kuinka konkreettisesti toteuttaa ja perustaa klusteri. Keskustelua käytiin muun muassa mahdollisesta sisäisestä ja ulkoisesta yhteistyöstä, pilottiprojekteista, resursseista, sponsoroinnista ja osaamisesta. Päivä päättyi osallistujien jakaessa koulutuksen aikana oppimiaan asioita sekä suunnitellessa seuraavia kehittämistoimenpiteitä alueiden välillä.

15 15 OPINTOMATKAT NELJÄS OPINTOMATKA Lontoo (Iso-Britannia) SEHTA järjesti opintomatkan BRErakennustutkimuslaitokseen (www.bre.co.uk) esitelläkseen sen hyviä käytänteitä ekologisen asumisen suunnittelussa ja sen integroimisessa ympäristöavusteiseen asumiseen. Deborah Pullenin avajaispuheenvuoron jälkeen Mike Perry esitteli osallistujille Smart Homes and Assisted Living raportin keräämät alan mahdollisuudet ja esteet. BRE-ryhmä perustettiin vuonna 1921 nimellä Building Research Station (BRS), josta tuli vuonna 1972 Building Research Establishment (BRE). BRE jakaa asiantuntijatietoa parempien rakennusten, yhteisöjen ja yritysten saavuttamiseksi ja avustaa viranomaisia, teollisuutta ja yritysmaailmaa vastaamaan rakennetun ympäristön haasteisiin. BRE on itsenäinen ja puolueeton tutkimukseen perustuva testaus-, koulutus-, ja konsultointiorganisaatio, joka tarjoaa laaja-alaisesti asiantuntijuutta liittyen rakennettuun ympäristöön ja siihen liittyviin aloihin. VIIDES OPINTOMATKA Helsinki (Finland) Anconan, Rotterdamin, Grenoblen ja Lontoon opintomatkojen jälkeen INNOVage-hankkeen partnereiden viimeinen tilaisuus tutustua ikääntyneiden ekologisen ja itsenäisen asumisen hyviin käytänteisiin oli opintomatka Helsingissä. Kaksipäiväinen opintomatka ( ) alkoi hyödyllisellä verkostoitumistapahtumalla, jonka jälkeen 70 osallistujan (hankkeen partnereita ja muita sidosryhmiä) joukko vieraili alan suomalaisten asiantuntijaorganisaatioiden luona: Vierailu Aalto-yliopistoon Vierailun tavoite oli esitellä osallistujille Aalto-yliopiston konseptia ja erityisesti tutustuttaa heidät Health Factoriin. Vierailun alussa tohtori Seppo Laukkanen esitteli Aalto-yliopistoa osallistujille, jonka jälkeen professori Raimo Sepponen jatkoi puhumalla Health Factorysta. Aalto-yliopiston factorit ovat toiminta-alustoja yliopistoa ja sen sidosryhmiä varten. Health Factory on uusin yliopiston neljästä factorista. Se perustettiin vuoden 2013 alussa ja sitä koordinoi yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu. Health Factory etsii ratkaisuja yhteiskunnallisesti merkittäviin, terveyden ja hyvinvoinnin ongelmiin.

16 16 Yksi Health Factoryn tavoitteista on luoda uutta liiketoimintaa. Onnistunut ratkaisu voi olla perustana uudelle yritykselle tai se voidaan antaa jo olemassa olevan yrityksen käyttöön. Vierailu Suomen luontokeskus Haltiaan Luontokeskus Haltia on Suomen ensimmäinen täysin puusta rakennettu julkinen rakennus, joka aloittaa puurakentamisessa uuden aikakauden. Ympäristö on otettu huomioon Haltian tiloissa ja toiminnassa taitavan suunnittelun sekä viimeisten ekologisten ratkaisujen avulla. Haltia on suunniteltu ja rakennettu kestävän rakentamisen periaatteiden mukaisesti, tavoitteena mahdollisimman pieni hiilijalanjälki. Ympäristönäkökulma on myös otettu huomioon Haltian toiminnoissa. Vierailu Validia Invalidiliiton asumispalveluihin Invalidiliiton asumispalvelut Oy:n Validia-palvelut on palveluasumisen asiantuntija ja edelläkävijä Suomessa. Validia-palvelut tarjoaa tukea jokapäiväiseen elämään, esteettömiä asuntoja ja lisätukea sekä hyvinvointipalveluja kaikkiin elämän vaiheisiin. Validia vuokraa esteettömiä ja erityisvarusteltuja asuntoja ja tarjoaa tukea asumiseen kaikenikäisille. Validia-palvelut on Invalidiliiton alainen palvelu, jonka toimintaajatuksena on erityistarpeita tarvitsevien ihmisten voimaantuminen ja heidän tasa-arvonsa toteutumisen varmistaminen. Kierros Validia-palveluiden toimitiloissa alkoi lyhyellä esittelyllä Validan-palveluiden toiminnoista. Tämän jälkeen osallistujat pääsivät tutustumaan asuntoihin, jossa Validian asiakkaat asuvat, ja heille esiteltiin joitakin asunnoissa käytössä olevia ratkaisuja. Kierroksen päätyttyä, Invalidiliiton järjestöpäällikkö Anssi Kemppi esitteli osallistujille Invalidiliiton toimintaa ja sen roolia Suomen terveys- ja hyvinvointisektorilla. Vierailu Toimiva koti -näyttelyyn Toimiva koti on näyttelytila sekä informaatiokeskus, joka esittelee esteettömän ja turvallisen asumisen ratkaisuja, teknologiaa, apuvälineitä ja tuotteita. Toimiva koti on Helsingin kaupungin sosiaalija terveyspalveluiden osaston yksikkö ja sen toiminta alkoi vuonna Vierailu käynnistyi Toimivan kodin harjoittelutilassa yleisellä esittelyllä kodin aktiviteeteista sekä palveluista. Ohjatun kierroksen aikana vierailijat tutustuivat esteettömyyttä ja asumisturvallisuutta tukeviin ratkaisuihin ja tuotteisiin. Näyttelytiloissa oli esillä erilaisia esteettömän asumisen käytännön ratkaisuja.

17 17 PARTNERIKOKOUKSET Vuoden 2012 lopun ja vuoden 2013 aikana INNOVage-hankkeen ohjausryhmä ja innovaatiotyöryhmä ovat järjestäneet viisi partnerikokousta: Lontoossa, Valladolidissa, Helsingissä, Brysselissä ja Sofiassa. Partnerikokoukset ovat tärkeitä hankkeen tehokkaan ja toimivan projektihallinnon, aktiviteettien toteutuksen sekä tavoitteena olevien tulosten saavuttamisen kannalta. Lontoon kokouksessa jokainen osallistuva alue esitteli muille heidän hyvät käytänteensä, jotka olivat joko yhdistelmä toiminnassa olevien klustereiden hyviä käytänteitä tai muita hankkeita ja palvelualoitteita. Lisäksi komponentti neljästä vastaava partneri esitteli mahdollisia koulutusmoduleita, jotka oli suunniteltu SWOT-analyysin ristiintaulukoinnin (komponentti 3) perusteella saaduista puutteista sekä heikkouksista. Valladolidin kokous oli erityisen tärkeä hankkeen onnistumisen kannalta siksi, että se järjestettiin keskellä hankkeen aktiivisinta toteutusaikaa. Hyvät käytänteet katalogin sekä julistenäyttelyn esittelyn jälkeen, SEHTA ja TNO esittelivät muokatun SWOTanalyysin ristiintaulukoinnilla ja heidän koordinoimanaan käytiin läpi myös verkostoitumislähestymistapoja ja suoritettiin matriisi hyvistä käytänteistä. Tavoitteena oli yhdistää SWOT-analyysissä kuvailtuja alueellisia tarpeita ja erikoisuuksia. Kiinnostusta verkostoitumistapaamisiin käsiteltiin ja jäsennettiin matriisin avulla, joka esiteltiin kaikille partnereille ja josta keskusteltiin ryhmässä. Lisäksi partnerit valitsivat useita heidän alueelleen kiinnostavia hyviä käytänteitä muiden partnereiden esityksistä. Kokouksen päätteeksi esitteli osallistujille hankkeen kolmen koulutustapahtuman valintaan liittyvän metodologian. Koulutustapahtumien mahdollisiksi sisällöiksi oli laadittu 16 kiinnostavan aiheen lista, josta partnerit valitsivat kuusi ehdotusta koulutustapahtumien/mentorointivierailujen sisällöiksi. Näistä muodostettiin lopulta kolmen koulutustapahtuman keskeiset käsiteltävät kysymykset: Kuinka aloittaa klusterin perustaminen, mistä prosessi alkaa? Mistä tunnistaa sopivat aktivaattorit, joilla on valtuutus toimia? Kuinka yhdistää ja kannustaa eri taustan tai päämäärien omaavia sidosryhmiä toimimaan yhdessä (tutkimus, teollisuus, päätöksentekijät, loppukäyttäjät)? Kuinka yhdistää heidän tavoitteensa ja saada heidät tekemään yhteistyötä? Rajoja ylittävä yhteistyö ja klusterien välinen toiminta: kuinka aloittaa yhteistyö ja kokemusten jakaminen?

18 18 Kuinka rakentaa vastavuoroisuutta palveluvarustuksessa klusterin jäsenten välille? Kuinka pääsyä kansainvälisille markkinoille voidaan tukea klusterien välisen toiminnan kautta? EU:n tuki klusterien kehittämiselle: älykästä alueiden taloudellista monipuolistamista. Tuen tarjoaminen yritysten taloudelliselle kehitykselle alkuvaiheesta kriittiseen pisteeseen, start-upeista pieniin- ja keskisuuriin yrityksiin: työntekijöiden määrän kasvu, liikevaihdon kasvu jne. Yritysten jokaiseen kehitysvaiheeseen soveltuvia palveluita tulisi olla saatavilla. Helsingin ja Brysselin partnerikokoukset olivat tärkeitä, jotta saatiin määriteltyä Sofian työpajan ja koulutustapahtumien sisällöt, kuten aikajana mentoroitavien ryhmän kehittämille eri pilottitoimenpiteiden määrittelemiselle ja toteutukselle. Sofian partnerikokouksen aikana jokainen partneri esitteli heidän pilottitoimenpiteensa SEHTA:n johtamassa osiossa. Tämän jälkeen mentoroitavien ryhmän jäsenille järjestettiin tilaisuus työskennellä pilottitoimenpiteiden edistämisen parissa heidän omien mentoriensa kanssa.

19 19 KOHOKOHTIA INNOVAge-ALUEILTA ITALY. Marchen alue Foritaal neljäs italialainen ympäristöavusteisen asumisen foorumi (Ancona, ), INNOVAge-hankkeen temaattinen tapahtuma. Marchen alue osallistui SVIM:in teknisen sihteeristön kanssa kolmipäiväiseen Foritaal-foorumiin, joka käsitteli ympäristöavusteista asumista. Nyt neljännen kerran järjestetty foorumi toi yhteen asiantuntijoita, tutkijoita, palveluntarjoajia, loppukäyttäjiä, hallinnoijia sekä päätöksentekijöitä jakamaan tietotaitoaan ja kokemuksiaan ympäristöavusteisesta asumisesta, vertaamaan alan eri hankkeita sekä keskustelemaan viimeisimmistä tutkimustuloksista. Foorumin tavoitteena oli löytää vastauksia ikääntyvän väestön mukanaan tuomaan sosiaaliseen ja taloudelliseen haasteeseen kiinnittämällä huomiota yhteisiin, innovatiivisiin lähestymistapoihin, joilla loppukäyttäjiä voidaan rohkaista käyttämään eri tuotteita ja palveluita monipuolisemmin. Marchen alue ja SVIM ottivat kumpikin osaa sekä foorumin näyttelytilaan, jossa he esittelivät aktiviteettejaan hankkeiden Jade, INNOVAge, SEE-INNOVA ja WIDER parissa että järjestettyyn työpajaan, jossa INNOVage-hanke oli aiheena. RANSKA. Eurooppa alueellamme: Horizon 2020: Uudet EU:n rahoitusmahdollisuudet aktiivinen ja terve ikääntyminen. Iseren kunnanvaltuusto ja yhteistyössä TASDA:n kanssa järjestivät Grenoblessa tilaisuuden EU:n Horizon 2020-ohjelman rahoitusmahdollisuuksista aihealueella aktiivinen ja terve ikääntyminen. Tilaisuuteen osallistui 36 henkilöä yrityksistä, yliopistoista sekä paikallisista organisaatioista ja tilaisuudessa keskusteltiin seuraavista aiheista: Eurooppalaiset projektit (INNOVAge, WIDER ja JADE) Eurooppalaiset rahoitusohjelmat ja näkökulmia uuteen ohjelmakauteen (Rhône-Alpes-alueen rakennerahastot, Interreg-ohjelmat, Horizon 2020, EIP AHA jne.) Uusien hankehakemusten esittely (terveysalan projektit, JADE-projektin mahdollinen jatkohanke)

20 20 KREIKKA. Keski-Makedonian alue INNOVAge-hankkeen tapahtumathessalonikissa Kreikkalainen Keski-Makedonian alue järjesti Thessalonikissa tilaisuuden nimellä INNOVage-hanke ikääntyneiden itsenäinen asuminen ja sitä tukevat uudet teknologiat. Tilaisuuden tavoitteena oli esitellä INNOVAge-hanketta paikallisille sidosryhmille, kertoa heille hankkeen toiminnoista ja erityisesti Keski-Makedonian alueella toteutettavista toiminnoista sekä rohkaista heitä ottamaan osaa hankkeeseen. Kattava INNOVAge-hankkeen esittely keskittyi aktiviteettien osalta siis erityisesti Keski-Makedonian alueen toimintoihin Thessalonikissa avatun INNOHUB:in esittelyyn ja alueen pilottitoimenpiteisiin. Tilaisuuden puhujat, jotka koostuivat tutkimuksen, akatemian, liike-elämän ja loppukäyttäjien edustajista esittelivät kuulijoille kokemuksiaan ja näkemyksiään ikääntyneiden itsenäisestä ja teknologisilla ratkaisuilla avustetusta asumisesta sekä INNOVAgehankkeen aihepiiristä yleisesti. Tilaisuuden osallistujat olivat päätöksentekijöitä, itsenäisen asumisen kokonaisratkaisuja tarjoavien yritysten edustajia, akatemian edustajia sekä tutkimusorganisaatioiden edustajia, joista monet olivat tehneet tutkimustyötä liittyen INNOVAgehankkeen käsittelemiin aiheisiin. ESPANJA. Kastilia ja Leónin sosiaalipalveluiden aluehallinto ja INTRASsäätiö Itsenäisen asumisen ratkaisut klusterin luominen: SIVI Vuoden 2013 aikana INNOVAge-hankkeen espanjalaiset partnerit uppoutuivat itsenäisen asumisen tutkimus- ja innovaatioaktiviteetteihin nojaavan alueellisen klusterin perustamiseen. Klusteri edesauttaa mobilisoimaan tarpeeksi suuren joukon alueen tärkeitä sidosryhmiä, jotka puolestaan pystyvät tehostamaan alan markkinoita ja edistämään taloutta ja kilpailukykyä, ottaen samalla huomioon sosiaaliset näkökannat. SIVI-klusteri on perustettu innovaatiohub-yksikön muodossa, quadruple helix mallin mukaan. Malli ohjaa taloutta, auttaa edelleen kehittämään itsenäisen, aktiivisen ja terveen asumisen käytäntöjä ja luo uusia ja tehokkaita sosiaali- ja terveysalan palveluita alueella, keskiönään ikääntyneet kansalaiset. Se auttaa myös vähentämään teknologia- ja palvelusektorin välistä korkeaa pirstaloitumista.

Liity mukaan. Liity siis mukaan! EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan!

Liity mukaan. Liity siis mukaan! EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan! Liity mukaan EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan! Hyödy yhteisöstä, joka on sitoutunut hoidon, hoivan ja avun tarpeessa olevien ikäihmisten hyvinvoinnin ja arvokkuuden edistämiseen Yhdessä voimme saavuttaa

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

- ALMA - Asumisen ja hyvinvoinnin alueelliset palvelumallit bes.tkk.fi

- ALMA - Asumisen ja hyvinvoinnin alueelliset palvelumallit bes.tkk.fi - ALMA - Asumisen ja hyvinvoinnin alueelliset palvelumallit Tieteiden talo 18.5.2010 Arto Huuskonen, DI TUTKIMUKSEN TAUSTATEKIJÄT Väestö ikääntyy ja palvelutarpeet muuttuvat Ikääntyvä väestö viettää enemmän

Lisätiedot

Ethical Leadership and Management symposium

Ethical Leadership and Management symposium www.laurea.fi Ethical Leadership and Management symposium Hyvinvointipalvelut ekosysteemien tietojen mallintaminen 6.10.2016 Dos. Jorma Jokela 2 3 MORFEUS hanke WORKSHOP työskentelyn taustalla yliopettaja

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

1 28.8.2014 Lapin TE-toimisto/EURES/P Tikkala

1 28.8.2014 Lapin TE-toimisto/EURES/P Tikkala 1 European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU 2 neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat rekrytoida ulkomaisen työntekijän 3 EU/ETA-maat

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelman lisäarvo innovaatioyhteisöille ja toiminnalle kirjamme havainnot ja lopputulemat

Osaamiskeskusohjelman lisäarvo innovaatioyhteisöille ja toiminnalle kirjamme havainnot ja lopputulemat Osaamiskeskusohjelman lisäarvo innovaatioyhteisöille ja toiminnalle kirjamme havainnot ja lopputulemat Kirjan esittely TEM:n innovaatioympäristöt ryhmän tilaisuudessa 11.3.2008 Val.tri. Soile Kuitunen

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2010 lopussa Suositus, 2008 Asui

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

Itä-Suomen Innovatiiviset toimet ohjelma 2006-2008

Itä-Suomen Innovatiiviset toimet ohjelma 2006-2008 Huomiota ohjelman toteutuksesta ja haasteita hyvinvointisektorin kehittämistoiminnalle jatkossa 8.1.2009 Maarit Siitonen Ohjelman tekninen toteutus: - Toiminta-alueena neljä maakuntaa: Etelä-Savo, Pohjois-Savo,

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia EMKR varojen jakauma Komissio: - 650 milj. euroa, josta meripolitiikka noin

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen (Etelä-Suomen EAKR)

HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen (Etelä-Suomen EAKR) HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen (Etelä-Suomen EAKR) Metropolia, Hyto Tuula Mikkola Projektipäällikkö 28.2..2013 1 HEA pähkinän kuoressa Kesto 2.5 vuotta: 9/11 2/14 hankekokonaisuus, jossa

Lisätiedot

KOTISAIRAANHOITO HARMONIA OY. Kotimainen hyvinvointipalveluiden tuottajaverkosto

KOTISAIRAANHOITO HARMONIA OY. Kotimainen hyvinvointipalveluiden tuottajaverkosto KOTISAIRAANHOITO HARMONIA OY Kotimainen hyvinvointipalveluiden tuottajaverkosto Kotisairaanhoito Harmonia Oy Pienestä suureksi v.2001-2010 Tuotteet: Kotihoidon palvelut Kaikki palvelut samasta osoitteesta.

Lisätiedot

Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020

Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020 Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020 Biotalous Pirkanmaalla 27.1.2015 Anne Värilä Maaseudun kehittämisen ohjelmavastaava Pirkanmaan ELY-keskus Alueelliset kehittämistoimenpiteet Koulutus

Lisätiedot

OuluHealth Labs. Innovaatio-, testaus- ja kehitysympäristö. Hanke-esittely 15.10.2015 Timo Alalääkkölä. Openphoto.net

OuluHealth Labs. Innovaatio-, testaus- ja kehitysympäristö. Hanke-esittely 15.10.2015 Timo Alalääkkölä. Openphoto.net OuluHealth Labs Innovaatio-, testaus- ja kehitysympäristö Hanke-esittely 15.10.2015 Timo Alalääkkölä Openphoto.net Oulu Sote Labs Hankkeen tavoitteena on tuotteistetun ja verkostomaisen innovaatio-, testaus-

Lisätiedot

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Energiatehokas ja kestävä Uusien ratkaisujen testaus Käyttäjät mukaan Rakentuu paikallisille vahvuuksille Elinvoimainen elinkeinoelämä

Lisätiedot

CoCreat -Enabling Creative Collaboration through Supporting Technlogies. Essi Vuopala, LET

CoCreat -Enabling Creative Collaboration through Supporting Technlogies. Essi Vuopala, LET CoCreat -Enabling Creative Collaboration through Supporting Technlogies Projektin tausta ja tarve Oppivan yhteiskunnan toimintaympäristöille on tyypillistä muuttuvuus ja kompleksisuus aktiivinen toiminta

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

SÄHKÖISTEN KULKUVÄLINEIDEN KÄYTTÖÖNOTON EDISTÄMINEN EUROOPPALAISIA LÄHESTYMISTAPOJA. TransECO 2011, Jukka Räsänen

SÄHKÖISTEN KULKUVÄLINEIDEN KÄYTTÖÖNOTON EDISTÄMINEN EUROOPPALAISIA LÄHESTYMISTAPOJA. TransECO 2011, Jukka Räsänen SÄHKÖISTEN KULKUVÄLINEIDEN KÄYTTÖÖNOTON EDISTÄMINEN EUROOPPALAISIA LÄHESTYMISTAPOJA ESITYKSEN SISÄLTÖ Tausta ja tavoitteet Tarjonta ja kysyntä Erilaisia lähestymistapoja Suosituksia TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Korjausrakentamisen liiketoimintamallit

Korjausrakentamisen liiketoimintamallit Korjausrakentamisen liiketoimintamallit Tulevaisuuden senioriasuminen Loppuseminaari "Senioreiden hyvinvointi ja asumispalvelut" 30.3.2006 Taideteollinen korkeakoulu Markku Riihimäki VTT:n osaprojekti

Lisätiedot

EUKN -pilottiprojekti Päätösseminaari Oulu

EUKN -pilottiprojekti Päätösseminaari Oulu EUKN -pilottiprojekti Päätösseminaari Oulu 27.9.2007 Asta Manninen ja Minna Salorinne Helsingin kaupungin tietokeskus EUKN pilottiprojekti (2005-2007 toukokuu) Lähtökohdat Tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat

Lisätiedot

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013 FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013 FSA:n vuosikokous 2.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMAN PÄÄLINJAT Vuoden 2013 toimintasuunnitelma keskittyy: Jäsenlähtöisen toiminnan aktivoimiseen* FSA:n toiminnasta

Lisätiedot

SATAKUNNAN KULTTUURIFOORUMI

SATAKUNNAN KULTTUURIFOORUMI SATAKUNNAN KULTTUURIFOORUMI 12.3.2014 RAHOITUSMAHDOLLISUUDET OHJELMAKAUDELLA 2014-2020 Jyrki Tomberg Satakuntaliitto ESITYKSEN RAKENNE - Rakennerahasto-ohjelma 2014-2020 - Luova Eurooppa ohjelma - Central

Lisätiedot

Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys

Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys Kansalliset edellytykset ja vaatimukset palvelun tarjoajalle 22.8.2014 Sirpa Granö ja Johanna Haaga (käännös) Kansalliset edellytykset ja

Lisätiedot

Tervetuloa Innokylään

Tervetuloa Innokylään Tervetuloa Innokylään Innokylä-työpaja Hanne Savolainen 9.6.2017 1 Työpajan ohjelma PAJAN ALOITUS Pajan tavoitteet ja esittäytyminen INNOKYLÄ TUTUKSI Innokylän ja sen työkalujen esittely Mikä on Innokylä?

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Maakunnan tehtäviin liittyvät kansainväliset asiat ja yhteydet. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Maakunnan tehtäviin liittyvät kansainväliset asiat ja yhteydet. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Maakunnan tehtäviin liittyvät kansainväliset asiat ja yhteydet www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus Aluekehitysviranomaisen tehtävät

Lisätiedot

KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkosto 1.10.2014-31.10.2014

KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkosto 1.10.2014-31.10.2014 KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkosto 1.10.2014-31.10.2014 Perustiedot ja kohderyhmä KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät

Lisätiedot

KULTU-kokeiluhankkeet

KULTU-kokeiluhankkeet KULTU-kokeiluhankkeet Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman Vähemmästä viisaammin tavoitteena on vähentää niin kotien kuin julkisen sektorin ympäristöhaittoja ja kasvihuonekaasupäästöjä. Sen mukaan

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest. SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.fi 040-585 1772 JOHDANTO Etelä-Pohjanmaalla asuu 4 % Suomen väestöstä Alueella

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 väliseminaari, 16.12.2015, Finlandia talo, Helsinki ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho, FT Taustaa

Lisätiedot

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9. Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.2013 Tampere on kansallinen koordinaattori INKA-ohjelmaan kuuluvassa

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013 visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

Elinkeinoelämän tulevaisuuden osaamistarpeita

Elinkeinoelämän tulevaisuuden osaamistarpeita Elinkeinoelämän tulevaisuuden osaamistarpeita 29.10.2007 Tiedosta kompetensseihin Räjäytetään rajat mielissä ja järjestelmissä Satu Ågren Esityksen sisältö Muutosvoimat uudistumisen moottoreina Arvot ja

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Co-Design Bay - Esiselvityshanke. Kristian Keinänen Kehityspäällikkö, Design Kristian.keinanen@ladec.fi p. 050 5980 580

Co-Design Bay - Esiselvityshanke. Kristian Keinänen Kehityspäällikkö, Design Kristian.keinanen@ladec.fi p. 050 5980 580 Co-Design Bay - Esiselvityshanke Kristian Keinänen Kehityspäällikkö, Design Kristian.keinanen@ladec.fi p. 050 5980 580 Hankkeen tavoitteet Kehittää Suomen teollisten muotoilualojen ekosysteemin toimijoiden

Lisätiedot

Tietosivu 2 MISTÄ RAHA ON PERÄISIN?

Tietosivu 2 MISTÄ RAHA ON PERÄISIN? Tietosivu 2 MISTÄ RAHA ON PERÄISIN? Euroopan investointiohjelma on toimenpidepaketti, jonka avulla reaalitalouden julkisia ja yksityisiä investointeja lisätään vähintään 315 miljardilla eurolla seuraavien

Lisätiedot

LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ ESTEETTÖMYYS - TYÖRYHMÄ. Asumisen ja hyvinvoinnin rahoitus 04.11.2014 Lahti

LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ ESTEETTÖMYYS - TYÖRYHMÄ. Asumisen ja hyvinvoinnin rahoitus 04.11.2014 Lahti LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ ESTEETTÖMYYS - TYÖRYHMÄ Asumisen ja hyvinvoinnin rahoitus 04.11.2014 Lahti Esteettömyys on asumisen kehittämistä - seminaarisarja Ari Juhanila Asuntoasiainpäällikkö

Lisätiedot

Tampere Grow. Smart. Together.

Tampere Grow. Smart. Together. Tampere Grow. Smart. Together. Grow. Smart. Together. Visio Kansainvälisesti tunnustettu, vetovoimainen, kestävän kehityksen älykaupunki Missio Menestymisen ja elämänlaadun parantaminen yhteistyön ja kilpailun

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA Uusi tulevaisuus yrittäjänä, Pohjois-Savo New Horizon as Entrepreneur

PROJEKTISUUNNITELMA Uusi tulevaisuus yrittäjänä, Pohjois-Savo New Horizon as Entrepreneur PROJEKTISUUNNITELMA Uusi tulevaisuus yrittäjänä, Pohjois-Savo New Horizon as Entrepreneur Presented by: Konsulttitoimisto Seppo Hoffrén Oy Consultancy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. PROJEKTIN TAUSTA JA PERUSTELUT

Lisätiedot

ValoDi Valorisation of Diversity Skills Välineitä monimuotoisuustaitojen kehittämiseen. 28.10.2010 YES-seminaari, Vaasa Mari Poikolainen

ValoDi Valorisation of Diversity Skills Välineitä monimuotoisuustaitojen kehittämiseen. 28.10.2010 YES-seminaari, Vaasa Mari Poikolainen ValoDi Valorisation of Diversity Skills Välineitä monimuotoisuustaitojen kehittämiseen 28.10.2010 YES-seminaari, Vaasa Mari Poikolainen ValoDi Valorisation of Diversity Skills Managing diversity...impossible?

Lisätiedot

Pohjoinen periferia ja Arktinen ohjelma 2014-2020 (NPA) Paula Mikkola

Pohjoinen periferia ja Arktinen ohjelma 2014-2020 (NPA) Paula Mikkola Pohjoinen periferia ja Arktinen ohjelma 2014-2020 (NPA) Paula Mikkola Suomen kansallinen kontaktihenkilö (Fin-RCP) Ohjelma-alueen yhteiset erityispiirteet 1) Syrjäinen, harvaan asuttu ja osittain arktinen

Lisätiedot

ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI

ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL LUONTEVA YHDISTYMINEN Suomalaisen terveydenhuollon alalla nimi Miratel tarkoittaa samaa kuin laadukkaat viestintätuotteet, -ratkaisut

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

Starttipaketti EU biotalousstrategiaan pohjautuvaan työpajaan. Mirva Naatula

Starttipaketti EU biotalousstrategiaan pohjautuvaan työpajaan. Mirva Naatula Starttipaketti EU biotalousstrategiaan pohjautuvaan työpajaan Mirva Naatula EU biotalousstrategia Euroopan biotalousstrategia 2012, Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe Päätavoitteet:

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Ohjelmarakenne Toimintalinja Temaattinen tavoite Investointiprioriteetti Erityistavoite EAKR:n toimintalinjat

Lisätiedot

Yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa Suomessa ja Euroopassa

Yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa Suomessa ja Euroopassa Yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa Suomessa ja Euroopassa Yhteiskunnallinen yritys yritysneuvonnassa koulutus 24.4.2012 Helsinki Kehittämispäällikkö Ville Grönberg, THL 25.4.2012 Esityksen nimi / Tekijä

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Ubiquitous Real World Real Time

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Ubiquitous Real World Real Time Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Ubiquitous Real World Real Time for First Lives 2009 Kimmo Ahola 1 Mitä ohjelma tarjoaa Rahoitusta Resursseja Tietoa Päätösten tukea Verkostoja Luottamusta - Mahdollisuuksia

Lisätiedot

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Maaseutuverkosto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimijat Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimijat Sivu

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

ISAT-painoalojen ulkoinen arviointi

ISAT-painoalojen ulkoinen arviointi ISAT-painoalojen ulkoinen arviointi ARVIOINNIN TAUSTA ARVIOINNIN TAUSTA ISAT-painoalojen ulkoinen arviointi perustui ISATin toimintasuunnitelmaan 2010-2013 ja Innovatiivinen aluekehitystyö -toimintaan

Lisätiedot

Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimisto. Pk-yritysten EU-rahoitusinfo, Salo Saara Nuotio-Coulon

Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimisto. Pk-yritysten EU-rahoitusinfo, Salo Saara Nuotio-Coulon Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimisto Pk-yritysten EU-rahoitusinfo, Salo 1.11.2017 Saara Nuotio-Coulon Turun ja Varsinais- Suomen Eurooppatoimiston perusfaktat Perustettu vuonna 1998 Taustatahot:

Lisätiedot

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus Green Net Finland ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Green Net Finlandin missio... 3 3 Green Net Finlandin visio 2020... 3 4 Green Net Finlandin toimintaympäristö... 3 5 Green Net Finlandin

Lisätiedot

The Covenant capacity -hanke

The Covenant capacity -hanke The Covenant capacity -hanke Paikallishallinnon osaamisen kehittäminen ilmasto- ja energia-asioissa suunnittelusta toteutukseen ja seurantaan Laura Heikkilä koulutuskoordinaattori, FCG Koulutus ja konsultointi

Lisätiedot

Käyttäjälähtöinen innovaatiotoiminta kunta-alalla

Käyttäjälähtöinen innovaatiotoiminta kunta-alalla Käyttäjälähtöinen innovaatiotoiminta kunta-alalla Tuula Jäppinen, innovaatio-asiantuntija Suomen Kuntaliitto Käyttäjälähtöinen innovaatiotoiminta kunta-alalla Julkisen sektorin innovaatiotoiminta Avoin

Lisätiedot

HYVÄKSI Hyvinvointiteknologian innovaatioverkosto Satakuntalaisen hyvinvoinnin edistäminen yksilöllisellä palvelumuotoisella asiakasteknologialla

HYVÄKSI Hyvinvointiteknologian innovaatioverkosto Satakuntalaisen hyvinvoinnin edistäminen yksilöllisellä palvelumuotoisella asiakasteknologialla HYVÄKSI Hyvinvointiteknologian innovaatioverkosto Satakuntalaisen hyvinvoinnin edistäminen yksilöllisellä palvelumuotoisella asiakasteknologialla -hankkeen esittely Satakunnan vanhusneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

Hankkeen loppu lähenee: tuloksista tiedottamista

Hankkeen loppu lähenee: tuloksista tiedottamista 2012/V. December Hankkeen loppu lähenee: tuloksista tiedottamista Hyvä lukija, ICER-hanke lähestyy loppuaan. Tässä viimeisessä uutiskirjeessä keskitytään hankkeen viimeisiin tapahtumiin, joissa tiedotettiin

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Hyvinvointia metsistä Metsät ja niiden kestävä käyttö ovat Suomen biotalouden kasvun perusta. Metsät ovat Suomen merkittävin

Lisätiedot

Tulevaisuuden liikenne- ja innovaatiopolitiikka: johdatus ryhmäkeskusteluun. Raimo Lovio Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Tulevaisuuden liikenne- ja innovaatiopolitiikka: johdatus ryhmäkeskusteluun. Raimo Lovio Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Tulevaisuuden liikenne- ja innovaatiopolitiikka: johdatus ryhmäkeskusteluun Raimo Lovio Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Edistystä tapahtuu mutta Edistystä tapahtuu: Biopolttoaineiden kehittäminen 2005

Lisätiedot

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

Integroitu paloturvallisuustekniikka

Integroitu paloturvallisuustekniikka Jyri Outinen 1, Markku Heinisuo 2 1 Ruukki Construction Oy 2 Tampere University of Technology Palotutkimuksen päivät 2011 June 19, 2012 www.ruukki.com Jyri Outinen Esityksen sisältö Hankkeen perustiedot

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi Yhteisiä tekoja www.tyohyvinvointifoorumi.fi www.tyohyvinvointifoorumi.fi 1 Työhyvinvointifoorumi on Verkostotapaamisia ja yhteistyön vahvistamista Hyvien käytäntöjen jakamista ja niistä oppimista Valtakunnallista,

Lisätiedot

FinlandCare-ohjelman ydin

FinlandCare-ohjelman ydin FinlandCare-ohjelman ydin 2015-2016 Suomalaisten terveysalan palveluyritysten kansainvälistymisen ja viennin edellytyksien parantaminen. Yritysten kansainvälisen liiketoiminnan tukeminen. Hoito-, hoiva

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen kuntien hyvinvoinnin, terveyden ja mielenterveyden edistämisessä

Tiedolla johtaminen kuntien hyvinvoinnin, terveyden ja mielenterveyden edistämisessä Tiedolla johtaminen kuntien hyvinvoinnin, terveyden ja mielenterveyden edistämisessä Heli Hätönen, TtT, Erityisasiantuntija HYVINVOIVA JA TERVE POHJANMAA Luodaanko tiedolla johtamisella hyvinvointia? 16.09.2013

Lisätiedot

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012 Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 11.12.2012 Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: kansallista perustaa Hallitusohjelman kirjaukset: kirjastojen kehittäminen

Lisätiedot

13060/17 ADD 1 1 DPG

13060/17 ADD 1 1 DPG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en) 13060/17 ADD 1 PV/CONS 52 ECON 806 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3563. istunto (talous- ja rahoitusasiat), Luxemburg,

Lisätiedot

Standardisointi ja standardit tutkimusohjelman työkaluina. SFS-seminaari Matti Lanu VTT Expert Services Oy

Standardisointi ja standardit tutkimusohjelman työkaluina. SFS-seminaari Matti Lanu VTT Expert Services Oy Standardisointi ja standardit tutkimusohjelman työkaluina SFS-seminaari 3.9.2014 Matti Lanu VTT Expert Services Oy SISÄLTÖ Käsitteistä Poliitiikka standardien hyödyntämisestä Standardit tulosten käyttöönotossa

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko?

Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko? Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko? Ville Valovirta Miten liiketoimintaa sosiaalisista innovaatioista? -seminaari 23.1.2013 2 1. Miten

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

Bioenergia-alan kehittäminen maaseuturahastossa 2014-2020 Kukka Kukkonen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Sivu 1 18.2.2015

Bioenergia-alan kehittäminen maaseuturahastossa 2014-2020 Kukka Kukkonen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Sivu 1 18.2.2015 Bioenergia-alan kehittäminen maaseuturahastossa 2014-2020 Kukka Kukkonen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Sivu 1 18.2.2015 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava

Lisätiedot

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle Jarmo Heinonen Kehitysjohtaja Biotalous ja Cleantech Keskeiset toimenpiteet tavoitteiden

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina 2016-2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 väliseminaari, 16.12.2015, Finlandia talo, Helsinki ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho,

Lisätiedot

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Käsitteitä Avointa tietoa ovat ne digitaaliset sisällöt ja datat, joita kuka tahansa voi vapaasti ja maksutta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 Sivu 1 Kaksi lähestymistapaa matkailuhankkeen koordinaatioon Kylämatkailuhanke

Lisätiedot

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja SenioriOsaaja.fi Teknologian ja sähköisten palvelujen käytön valmennusmalli ikäihmisille Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Sosiaali- ja

Lisätiedot

Lontoo-Malaga julistus. Astmatutkimukseen panostamisesta

Lontoo-Malaga julistus. Astmatutkimukseen panostamisesta Lontoo-Malaga julistus Astmatutkimukseen panostamisesta Johdanto Astma on sairaus, joka vaikuttaa 30 miljoonan eurooppalaisen ja yhteensä 300 miljoonan ihmisen päivittäiseen elämään maailmassa. Vuoteen

Lisätiedot

Mitä tarjolla pk-yrityksille Horisontti 2020 -ohjelmassa?

Mitä tarjolla pk-yrityksille Horisontti 2020 -ohjelmassa? Mitä tarjolla pk-yrityksille -ohjelmassa? Mikä Horisontti? EU:n uusi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vuosille 2014-2020 tarjoaa rahoituksen lisäksi paljon muutakin pienille ja keskisuurille yrityksille.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

ICT - HYPAKE. Timo Pekkonen, Kainuun Etu Oy Arja Ranta-aho, Minna Lappi, Fluente Kumppanit Oy 14.02.2014

ICT - HYPAKE. Timo Pekkonen, Kainuun Etu Oy Arja Ranta-aho, Minna Lappi, Fluente Kumppanit Oy 14.02.2014 ICT - HYPAKE Timo Pekkonen, Kainuun Etu Oy Arja Ranta-aho, Minna Lappi, Fluente Kumppanit Oy 14.02.2014 Mitä näkyvissä? Väestörakenteen muutos Globalisaatio Kaupungistuminen Ilmastonmuutos Digitalisaatio

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

Pärjäin-pilotti. Säröstä Pyrintöön. Jani Koskinen

Pärjäin-pilotti. Säröstä Pyrintöön. Jani Koskinen Pärjäin-pilotti Säröstä Pyrintöön Jani Koskinen Pärjäin-pilotti -hanke vastaa KASTE 2012 2015 ohjelman ja ICT 2015 -raportin esityksiin Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisessa kehittämisohjelmassa,

Lisätiedot

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA. Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA. Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus KEKSINTÖSÄÄTIÖ Perustettu v. 1971 Asiakkaina yksityishenkilöt ja alkavat yritykset

Lisätiedot

EU ja julkiset hankinnat

EU ja julkiset hankinnat EU ja julkiset hankinnat Laatua hankintoihin Julkiset hankinnat - taustaa EU2020-strategia edellyttää entistä voimakkaampaa panostusta osaamis- ja innovaatiotalouteen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

Itämeren alueen ohjelma. Matti Lipsanen Jyväskylä 10.6.2014

Itämeren alueen ohjelma. Matti Lipsanen Jyväskylä 10.6.2014 Matti Lipsanen Jyväskylä 10.6.2014 Häme-ohjelman toteuttaminen - rahoitus Maakunnan kehittämisraha 2014 = 0,25 M /vuosi Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmat 2014-2020 Keskisen Itämeren ohjelma = 122

Lisätiedot