YHTEENVETO. Tervetuloa INNOVAge-hankkeen toisen uutiskirjeen pariin!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEENVETO. Tervetuloa INNOVAge-hankkeen toisen uutiskirjeen pariin!"

Transkriptio

1 Nro 2_ Joulukuu 2013 YHTEENVETO Tervetuloa INNOVAge-hankkeen toisen uutiskirjeen pariin!_1 INNOVAge-hanke lyhyesti_2 SWOT-analyysi ja ristiintaulukointi_2 Hyvien käytänteiden havaitseminen, julkaisu ja levittäminen_3 Pilottitoimintojen aloittaminen_6 TNO:n ja BTH:n vetämät webinaarit_8 14 alueellista InnoHub-yksikköä_8 Open Days 2013_9 INNOVAge-partnerit ja Coralverkosto_9 TYÖPAJAT_10 KOULUTUSTAPAHTUMAT_11 OPINTOMATKAT_12 PARTNERIKOKOUKSET_14 KOHOKOHTIA INNOVAge-alueilta_15 INNOVAge _19 Yhteystiedot_20 Tervetuloa INNOVAge-hankkeen toisen uutiskirjeen pariin! INNOVAge-hankkeen toisen toteutusvuoden aikana partneristo on työskennellyt useiden alueellisten ja EU-tason aktiviteettien parissa, joiden tarkoituksena on luoda viitekehys, joka tukee ikääntyneiden mahdollisuutta asua pidempään itsenäisesti kotona. Hankkeen tavoitteena on lisätä ikääntyvien itsenäisyyttä kehittämällä uusia teknologisia toimitusketjuja, jotka liittyvät uusiin kehityksen tuloksiin itsenäisen ja ekoinnovatiivisen asumisen saralla. Samalla keskitytään minimoimaan ikääntyvien päivittäisen elämän aiheuttamat ympäristövaikutukset. INNOVAge-hankkeen partnerit muodostavat vahvan työryhmän, jonka tavoitteena on jakaa alan hyviä käytänteitä alueellisten opetus- ja mentorointitoimien avulla, järjestää opintomatkoja kuulemaan EUtason parhaista käytänteistä, toteuttaa koulutustapahtumia ja rakentaa uusia alueellisia verkostoja tai liittyä tärkeimpiin eurooppalaisiin aktiivisen ikääntymisen, ympäristöavusteisen asumisen ja ikääntyneiden itsenäisen asumisen ryhmittymiin. INNOVAge-hanke on näiden toimien avulla saavuttamassa hyviä tuloksia alueellisten kehityskäytäntöjen vaikuttavuudessa ikääntyvien ekologisen ja itsenäisen asumisen saralla. Partnereiden välistä yhteisöllisyyttä on edistetty ja on kehitetty eurooppalainen itsenäiseen ja ekologiseen asumiseen keskittyvä klusteriverkosto kokemuksien ja tiedon jakamisen avuksi sekä vahvan, alueellisen yhteistyön edistämiseksi.

2 2 INNOVAge-hanke lyhyesti INNOVAge-hanke on INTERREG IVC ohjelman osarahoittama ja italialaisen Marchen alueviranomaisen (Marche Regional Authority) hallinnoima projekti, jonka tavoitteena on lisätä ja tehostaa alueellisia kehittämiskäytänteitä ikääntyvien ekologisen ja itsenäisen asumisen alalla. Tähän pyritään verkottumis- ja mentorointitoimien avulla sekä alueellisella että alueiden välisellä tasolla. Käytänteiden kehittämisen keskipisteenä on auttaa ikääntyneitä asumaan pidempään itsenäisesti kotona, lisätä heidän itsenäisyyttään ja helpottaa heidän päivittäistä elämäänsä.

3 3 SWOT-ANALYYSI JA RISTIINTAULUKOINTI INNOVAge-hankkeessa tehty SWOT-analyysi ristiintaulukoinnilla julkistettiin vuonna Dokumentti sisältää raportin tiedonkeruusta alueiden välistä SWOT-analyysiä varten, jossa keskitytään ristiintaulukoinnin avulla tunnistamaan INNOVAge-hankkeen seuraavan vaiheen pääalueita kuten koulutus-ja mentorointitarpeet. Suoritettu SWOT-analyysi ristiintaulukoinnilla esittelee myös suosituksia päätöksentekijöille tulevaisuuden klusterikehitykseen ja yhteistyöhön liittyen. SWOT-analyysi (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) valittiin analyysin metodologiaksi ja tiedonkeruussa käytettiin erityisesti analyysiä varten kehitettyjä lomakepohjia. Euroopan väestö ikääntyy, mikä kasvavassa määrin lisää lakisääteisen hoivan tarvetta. Tätä tarvetta voitaisiin vähentää ottamalla käyttöön uusia teknologioita, jotka tukevat ikääntyvien mahdollisuutta asua kotona pidempään. Tällaisista teknologioista puhuttaessa käytetään termiä Ambient Assisted Living (AAL). AAL:n eli ympäristöavusteisen asumisen laaja toimeenpano ja käyttäminen olisi helpompaa, jos asuntoja rakennettaisiin sellaisin valmiuksin, että niihin voisi asentaa (tai valmiisiin asuntohin jälkiasentaa) tarvittavia viestintäjärjestelmiä eli niistä tulisi niin kutsuttuja älykkäitä koteja. INNOVage-hanke tuo yhteen 14 Euroopan unionin aluetta stimuloidakseen ympäristöavusteista asumista (AAL), älykkäitä koteja ja näiden yhdistämistä hyvien käytänteiden ja ideoiden vaihtamisen kautta sekä aloittamalla keskustelu siitä, kuinka parhaiten vaikuttaa vallitseviin menettelytapoihin ja uusien käyttöönottoon. Analyysin tuloksista muotoiltiin viisi suositusta: Suositus 1: Terveydenhuollon, sosiaalihuollon ja asumisen päätöksenteon yhtenäistäminen. Ei riitä, että päättäjät tahollaan edistävät muutosta vaan myös muiden sidosryhmien kuten teollisuuden, hoitoalan ammattilaisten sekä loppukäyttäjien tulee olla mukana käytänteiden ja uusien palveluiden suunnittelussa Suositus 2: Kaikkien sidosryhmien tulee olla mukana toteutettaessa uusia toimintatapoja. Ekoinnovoinnin toiminnanalalla tällä viitataan laitteiden valmistajiin, tietoliikenteeseen, arkkitehteihin sekä rakentajiin. Avustetun asumisen ja älykkäiden kotien sektoreilla on jo omat tutkijaryhmänsä (SIG-ryhmät). Alueellisten innovaatioklustereiden tulisi pohjautua näihin jo olemassa oleviin ryhmiin ja verkostoihin Suositus 3: Alueellisten kehitysyhtiöiden tulisi välttää toistoa ja pohjata työnsä jo olemassa olevalle infrastruktuurille. Kuitenkin, vaikka alueelliset innovaatioklusterit toisivat yhteen kaikki sidosryhmät ja painopisteenä olisi käyttäjätarve, teollisuus tulee olemaan

4 4 vastahakoinen sijoittamaan toimintaan ellei markkinoita koeta tarpeeksi suurina ja voitto-odotusta sijoitukselle kohtuullisena. Klustereiden tulisi tutkia heidän alueidensa hoitopalveluiden tarvetta mahdollisimman laaja-alaisesti sosiaalisesta eristyneisyydestä ja muista perustarpeista lähtien. Suositus 4: Innovaatioklustereiden tulisi pyrkiä tunnistamaan laajempia markkinamahdollisuuksia. Löytämällä useille eri alueille soveltuva ratkaisu esimerkiksi tietyn perustarpeen hoitoon auttaa hyvien käytänteiden ja ideoiden jakamisessa, mutta myös suurempien markkinoiden avautumisessa. Suositus 5: Alueiden välisiin aktiviteetteihin tulee syventyä entisestään. INNOVAge-hankkeen seuraavassa vaiheessa niin sanotut mentoroitavat alueet pääsevät tutustumaan mentoroivissa alueissa jo käytössä oleviin malleihin sekä myös niihin hyviin käytäntöihin, joita on kerätty hankkeessa julkaistuun Hyvät käytänteet katalogiin. Tarkoituksena ei ole löytää ratkaisuja, jotka välttämättä sopisivat kaikille alueille vaan soveltaa olemassa olevaa tietoa tietyn alueen tilanteeseen ottaen huomioon opitut hyvät käytänteet, mutta myös mahdolliset havaitut ongelmat. Koko SWOT-analyysin ristiintaulukoinnilla voi ladata linkistä (http:// INNOVAge-project.eu/sites/default/files/ _Cross_swot_ report_final.pdf). HYVIEN KÄYTÄNTEIDEN HAVAITSEMINEN, JULKAISU JA LEVITTÄMINEN Yksi INNOVAge-hankkeen partneriston tärkeimpiä tehtäviä vuoden 2012 lopulla ja 2013 alussa oli valita projektiin osallistuvilta 14 alueelta paikkallistason parhaimmat käytänteet ikääntyneiden ekologisen ja itsenäisen asumisen saralla. INTERREG IVC ohjelma määrittelee hyvän käytänteen aloitteena (esimerkiksi metodologia, projekti, prosessi tai tekniikka), joka aihealueeltaan sisältyy ohjelman temaattisiin prioriteetteihin ja jonka on todettu olevan yleisesti onnistunut sekä siirrettävissä myös muille maantieteellisille alueille. Onnistuneeksi käytänteeksi voidaan lukea aloite, jonka konkreettisten ja mitattavissa olevien tuloksien perusteella voidaan todeta saavuttaneen tavoitteensa.

5 5 INNOVAge-hankkeessa hyväksi käytänteeksi määritellään tutkimusja innovaatiolähtöinen klusteri, joka on jo toiminnassa ja jolla on käynnissä olevia aloitteita EU:n alueella hankkeen käsittelemässä aihepiirissä. INNOVAge:n Hyvät käytänteet katalogi sisältää 15 hyvää käytännettä ja se julkaistiin huhtikuussa Katalogia jaettiin samassa kuussa järjestetyn työpajan aikana Espanjan Valladolidissa. Hyvät käytänteet katalogi sisältää yksityiskohtaista tietoa EU:n alueella tehdyistä erinomaisista ja moninaisista kokeiluista ikääntyneiden asumisen saralla. Esimerkit tulevat tutkimus- ja innovaatiolähtöisten klusterien malleista, jotka pyrkivät vastaamaan vallitsevaan suureen yhteiskunnalliseen haasteeseen alati vanhenevaan väestöön. Seuraavassa taulukossa on esitelty tiivistetysti INNOVAge-hankkeessa kerättyjen 15 hyvän käytänteen aiheet ja nimikkeet Aihe Innovatiivinen työkalu potilaiden seurantaa ja kuntoutusta varten Alakohtainen tarkoite; Hallintomalli Markkinavetoiset toimenpiteet ja innovointityökalut Tavoitteen asetus ja suunnittelu, markkinavetoisuus, innovaatiotyökalut, PK-yrityshautomo, klustereiden kansainvälistyminen Terveystehdas luo alustan terveydenhoitoalan käytönnön ongelmien tutkimukselle, koulutukselle, innovaatioille ja start-up aktiviteeteille. Se keskittyy hyödyntämään teknologiaa terveydenhoidossa ja yhdistää teknologian, yritystoiminnan sekä muotoilun. NIMIKE JA LAATIJA - HK1: Biolääketieteellisen tekniikan kompetenssi- keskus (CC BME) (laatijana Litijan kehittämiskeskus) - HK2: evia (laatijoina Kastilia ja Leónin sosiaalipalveluiden aluehallinto ja INTRAS-säätiö) - HK3: GAC (laatija Geroskipoun kunta) - HK4: HABITECH (laatijat Marchen alueviranomainen ja SVIM) - HK5: Health Factory (laatijana Suomen Itämeri-instituutti) Innovatiivinen menetelmä alueelliselle rahoittamiselle, PK-yrityksiin keskittynyt ja yritysystävällinen; Markkinavetoinen - HK6: ICE-T (laatijana SEHTA) Innovointityökalut; taloudelliset toimenpiteet; KPI (Key Performance Indicators - suoritusindikaattorit): asianmukaiset kyselyt, taloudelliset indikaattorit, loppukäyttäjien kanssa työskentely jne.; verkostoituminen - HK7: (laatijana Grenoble- Isere terveysklusteri)

6 6 Aihe NIMIKE JA LAATIJA Kasvava klusteri: Rakennerahastojen klusterituki, BSR Stars hankkeen tuki klusterien kansainvälistymiselle - HK8: MONAK2-klusteri (laatijana Liettuan innovaatiokeskus LIC) Sidosryhmien klusterointi ja sopivien teknologioiden ja tutkimuksen tunnistaminen sekä arviointi - HK9: Ikääntyneiden hyvä asuminen (laatijana Blekingen teknologinen instituutti (BTH), Ruotsi) Poikkitieteellinen lähestymistapa, joka kattaa teknologiset, taloudelliset ja yhteiskunnalliset näkökulmat luodessaan innovatiivista rakentamista edistävää mallia, jonka tavoitteena on parantaa ikääntyneiden elämänlaatua Ala-Karpaattien alueella; Innovaatiotyökalut - HK10: Ala-Karpaattien alueen uusiutuvan energian klusteri (laatijana Rzeszown alueellinen kehitysyhtiö) Taloudelliset toimenpiteet (yhteiskunnallisen/ taloudellisen arvon lisäys), innovatiivinen - HK11: TNO SBIR (laatijana TNO) Organisaatiotasoiset toimenpiteet, innovaatiohankkeiden rahoitus, innovaatioiden tukipalvelut, klusterien välinen yhteistyö, yksityisyrittäjien koulutus - HK12: Torino langattomaksi - Piemonten ICT-klusteri (laatijoina Marchen alue ja SVIM) Innovointityökalut; alueiden välinen tutkimushankeyhteistyö mini-ohjelman muodossa - HK13: Robo M.D (laatijana RERA) Yhteiskunnallinen arvon lisäys (yhteiskunnalliset toimenpiteet); käyttäjäkeskeisyys; kohdennetut palvelut - HK14: Social Patronage yritys (laatija Sofian kunta) Innovatiivisia sähköisiä palveluita ikääntyneille sekä tiedonkulusta syrjäytyneille yleisöille, käyttäjäkeskeinen palveluiden yhdistäminen televisiossa, yhtenäistetyt sähköiset hoitopalvelut, digi-tv:n hyödyntäminen laajimmin käytössä olevana ja suosituimpana kanavana tiedonkulusta syrjäytyneille sektoreille - HK15: T-Seniority (laatijana Keski- Makedonian alue, Kreikka)

7 7 Koko Hyvät käytänteet katalogi on luettavissa ja ladattavissa seuraavasta linkistä: Hankkeessa tunnistetuista hyvistä käytänteistä suunniteltiin ja painettiin lisäksi 15 julistetta, jotka olivat esillä Valladolidissa huhtikuussa 2013 hankkeen työpajan aikana sekä Brysselin Open Days tapahtumassa lokakuussa Julistekokoelman voi lukea ja ladata seuraavasta linkistä: com/innovage/docs/innovage_gp_gallery?e= / PILOTTITOIMINTOJEN ALOITTAMINEN Kuten aikaisemmin on jo mainittu, INNOVAge-hankkeen partneristo identifioi 15 hyvää käytännettä tutkimus- ja innovaatioklustereissa avustavien teknologioiden alalla. Näistä 9 pilottitoimenpidettä tullaan viemään käytäntöön ja toteuttamaan hankkeen mentoroitavien ryhmän johdolla vuoden 2014 aikana. Hankkeen mentoroivien ryhmä sen sijaan tulee ohjaamaan toimenpiteiden siirtoa käytäntöön ja valvomaan niiden toteutusta. Pilottitoimenpiteiden tavoitteena on aloittaa hanke, joka keskittyy ikääntyneiden kotihoitoon ja joka voisi johtaa pysyvän palvelun kehittämiseen alueella. Pilottitoimenpiteen tulisi olla alueen näkökulmasta katsottuna innovatiivinen ja se voisi sisältää esimerkiksi toisella alueella onnistuneen käytänteen toimeenpanon tai tuoda yhteen alueella toimivia palveluntarjoajia täysin uudella tavalla. On kuitenkin tärkeää, että uusi toimenpide ei ole alueen toimintojen suhteen häiritsevä vaan sopii yhteen alueella jo toimivien terveys- ja sosiaalipalveluiden kanssa laajentaen olemassa olevaa palveluvalikoimaa. Mentoroitavien ryhmä koostuu seuraavista partnereista: Marchen alueviranomainen (Marche Regional Authority, Italia) Sofian kunta (Sofia Municipality, Bulgaria) Keski-Makedonian alue (Region of Central Macedonia, Kreikka) Kastilia ja Leónin sosiaalipalveluiden aluehallinto (Regional Management of Social Services Junta de Castilla y León, Espanja) Geroskipoun kunta (Geroskipou Municipality, Kypros) Litijan kehittämiskeskus (Development Centre Litija, Slovenia)

8 8 Liettuan innovaatiokeskus (Lithuanian Innovation Centre (LIC), Liettua) INTRAS-säätiö (INTRAS foundation, Espanja) Etelä-Böömin aluekehitysyhtiö (Regional Development Agency of South Bohemia RERA, Tsekin tasavalta) Rzeszown alueellinen kehitysyhtiö (Rzeszow Regional Development Agency, Puola) Mentoroivien ryhmä koostuu partnereista: Marchen alueviranomainen (Marche Regional Authority, Italia) (Ranska) Suomen Itämeri-instituutti (The Baltic Institute of Finland) SEHTA (Iso-Britannia) TNO (Netherlands Organisation for applied scientific research) Blekingen teknologinen instituutti (Blekinge Institute of Technology, Ruotsi) Monitorointi- ja arviointiprosessin rooli on kaksijakoinen. Ensinnäkin, projektitasolla mentoroivien ryhmän tulisi auttaa pilottitoimenpidettä saavuttamaan tavoitteensa ja toisekseen, strategisella tasolla monitorointi- ja arviointiprosessin tulisi auttaa pysyvän klusterin syntymistä alueella. Esimerkkejä: 1. Tuki pilottihankkeille. TMentoroivien alueiden tulee tukea mentoroitavia alueita seuraavilla tavoilla: Kommentoimalla yksittäisten pilottihankkeiden hankesuunnitelmia Avustamalla operatiivisten ja toimittavien partnereiden tunnistamisessa Avustamalla virstanpylväiden asettamisessa Avustamalla tärkeimpien suoritusindikaattoreiden asettamisessa Arvioimalla hankkeen edistymisraportteja 2. Klusterien kehittäminen. Mentoroivien alueiden tulee myös: Auttaa pilottihankkeiden ohjausryhmän koostamisessa Auttaa strategisten partnereiden tunnistamisessa Antaa palautetta liittyen viestintäaktiviteetteihin Vuoden 2013 aikana mentoroitavien ryhmä sai valmiiksi suunnitelman pilottihankkeiden kehittämisestä heidän omille alueilleen.

9 9 TNO:N JA BTH:N VETÄMÄT WEBINAARIT Vuonna 2013 INNOVAge-hankkeessa järjestettiin kaksi webinaaria. Ensimmäinen lähetettiin , jolloin tunnin pituiseen onlineesitykseen osallistui alan ammattilaisia ympäri Eurooppaa jakamaan näkemyksiään ja kokemuksiaan omilta alueiltaan interaktiivisen keskustelun välityksellä. Webinaarissa Remy van der Vlies ja Esther Felix (TNO, Dutch Center for Health Assets) esittelivät tuloksia tutkimuksesta, jossa otettiin käyttöön telehoivateknologiaa kolmella alueella Hollannissa. Erityishuomiota kiinnitettiin System Innovation Networkiin, jota käytetttiin telehoivateknologian käyttöönoton puskureiden sekä sen kehittymisen esteiden tunnistamiseen. Lisäksi tutkimuksen taustat, metodologia sekä sen tuloksista kehitetyt suositukset esiteltiin. Webinar tallennettiin ja sen voi katsoa seuraavasta linkistä (https://www. onlineseminar.nl/nabij-vitalewijk/ondemand.aspx?id=680b727b- 66ed-43b6-b607-04ee183617ed). INNOVAge-hankkeen toinen webinaari lähetettiin Adoben Connect-alustan välityksellä. Webinaarin aihealueina olivat loppukäyttäjien huomiointi palveluita kehitettäessä, kehittämisen metodit ja toimintatavat sekä palveluiden yleinen käytettävyys. Klusterijohtaja Mats Löfdahl sekä joukko tutkijoita ja asiantuntijoita ikääntyneiden palveluiden eri aloilta ja koulukunnista esittivät oleellisen viitekehyksen ikääntyneiden kestäville ja älykkäille kotipalveluille. Löfdahl esitteli myös oleellisimmat ikääntyneiden palveluihin keskittyvät sidosryhmät, yritykset, instituutit sekä hallinnon tekijät. Professorit Sara Eriksén ja Sharon Kao-Valter sekä apulaisprofessori Jenny Lundberg esittelivät kokemuksia ja metodeja EU-hankkeista ja kertoivat käynnissä olevasta yhteistyöstä Kiinan ja Intian kanssa. Lisäksi alalta laajan kokemuksen omaava Per-Olof Svensson esitteli alan innovaatioita ja yhteistyötä teollisuuden ja hallitusten kanssa. Puhujat toivat esille havaintojaan käynnissä olevista hankkeista sekä mahdollisia lähestymistapoja loppukäyttäjien mielipiteiden ja tarpeiden huomioimiseen palveluiden suunnittelussa. Webinaari nauhoitettiin ja sen voi katsoa osoitteessa: https://connect.sunet.se/ p340hftfeqm/

10 10 14 ALUEELLISTA INNOHUB- YKSIKKÖÄ Vuoden 2013 aikana avattiin 14 Innohub-yksikköä INNOVAgehankkeen osallistuja-alueille. Käytännössä Innohub-yksiköt sijoittuvat hankkeen partnereiden toimistotiloihin, mistä käsin partnerit järjestävät aktiviteetteja sekä ovat yhteydessä hankkeen sidosryhmiin ja koordinoivat ikääntyneiden itsenäiseen asumiseen sekä älykkäisiin koteihin liittyviä eko-innovaatioita. OPEN DAYS 2013 INNOVage-, CASA-, ja DAA-hankkeiden yhteinen työpaja Innovative policies and solutions for active ageing keräsi yli 150 0sallistujaa Brysseliin Työpajan moderaattorina toimi Roos Galjaard (neuvonantaja, Bureau PAU) ja sen puhujalista koostui aktiivisen ikääntymisen kehittämisalan asiantuntijoista: Tomasz Pactwa (hanke- ja sosiaaliasioiden osaston johtaja, Varsovan kaupunki), Maria Kleine (projektipäällikkö, Tukholman kaupunki), Juha Jolkkonen (osastonjohtaja, Helsingin kaupunki), Jo Vandeurzen (hyvinvointi- ja terveysministeri, Flaamin hallitus), Thierry Auboyer (sosiaalikomission johtaja, Iseren kunnanvaltuusto) Gisèle Perezin sijaisena (1. varapresidentti, Iseren kunnanvaltuusto), Robert Stewart (NHS Kent (itäiset- ja rannikkoalueet)), Anne Tidmarsh (Kentin kunnan vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja), Paola Giorgi (Marchen alueen hallituksen EU- ja ICT-asioiden vastaava) ja Lieve Fransen (tohtori, johtaja, Eurooppa 2020: sosiaali- ja terveyspolitiikka, Euroopan komissio). Työpajan kolme tärkeintä päätelmää olivat: (1) yhdessä työskentelemällä on helpompi vastata väestöryhmien ikääntymisestä johtuviin monimutkaisiin haasteisiin, joita eurooppalaisella vanhustenhuollolla on edessään, (2) kasvun tavoittelu pitäisi tapahtua uusien mahdollisuuksien ja älykkään erikoistumisen kautta ja (3) ikääntyvien hoidon tulisi tuoda lisäarvoa erityisesti Eurooppa 2020 strategian näkökulmasta.

11 11 INNOVAGE-PARTNERIT JA CORAL- VERKOSTO INNOVage-hankkeen kolme partneria (Marchen alue Italiasta, Kastilia ja Leónin sosiaalipalveluiden aluehallinto Espanjasta sekä INTRASsäätiö Espanjasta ja sen tekninen sihteeristö SVIM Italiasta) kuuluvat nyt CORAL-verkostoon. CORAL on eurooppalainen alueiden verkosto, joka tekee yhteistyötä ympäristöavusteisen asumisen ja aktiivisen ja terveen ikääntymisen aloilla. Verkosto keskittyy alojen ratkaisujen ja palveluiden käyttöönoton ongelmien ratkaisuun avointen innovaatioiden avulla. Coral-verkosto vahvistaa eurooppalaisten alueiden ja niiden innovaatioklustereiden yhtenäisyyttä. Verkostoon kuuluvat alueet muodostuvat quadruple helix mallin mukaisista sidosryhmäklustereista tutkimuksen, yrittäjyyden, hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan osa-alueilta. Coral-verkosto yhdistää siihen kuuluvia alueita myös muihin vastaaviin verkostoihin Euroopassa antaen alueille paremman aseman aktiivisen ja terveen ikääntymisen alalla nopeasti kasvavassa, eurooppalaisessa innovaatioyhteisössä. Euroopan komissiolle Coral-verkosto tuo lisäarvoa, koska se luo yhteyden kysynnän ja tarjonnan välille. Tämä on mahdollista esimerkiksi siksi, että alueellisiin klustereihin kuuluu sekä innovatiivisia yrityksiä ja palveluntarjoajia että ostajia (käyttäjät ja palvelulaitokset).

12 12 TYÖPAJAT ITSENÄISEN ASUMISEN PALVELUIDEN INNOVAATIOT SEKÄ ICT-TUOTTEET IKÄÄNTYNEILLE Valladolid (Espanja) Yli 100 osallistujaa kerääntyi Valladolidissa järjestettyyn työpajaan, jonka aiheena oli itsenäisen asumisen palveluiden innovaatiot sekä ICT-tuotteet ikääntyneille. Milagros Marcos (Kastilia ja Leonin aluehallinnon perhe- ja tasaarvoministeri) esitteli tilaisuudessa alueellaan kehitetyn uuden mallin ikääntyneiden hoidolle ( En mi casa Kotona). Mallin tavoitteena on pystyä tarjoamaan ikääntyneille riittävää hoitoa niin, että he pystyvät edelleen asumaan kotona käyttäen siellä apunaan uutta teknologiaa, joka parantaa heidän itsenäisyyttään ja elämänlaatuaan. Samanaikaisesti Pablo Gómez, INTRAS-säätiön toiminnanjohtaja, esitteli säätiön tarjoamia palveluita ja teknologiaa, joka perustuu käyttäjälähtöisyyteen. Näiden lisäksi alueellisesti organisaatiot kuten Limcasa, Connectis, Cartif ja paikallinen Punainen Risti esittelivät ideoitaan ja hankkeitaan, jotka liittyvät itsenäisen elämisen ja elämänlaadun parantamiseen ICT-pohjaisten tuotteiden ja palveluiden kautta. Myöhemmin päivän aikana CARTIF-säätiö esitteli hanketta, jossa robotiikkaan perustuvia laitteita käytetään avustamaan ikääntyvien yläraajojen hermojen kuntouttamista traumaattisten aivovaurioiden aiheuttamien vammojen jäljiltä. Lisäksi, alueellisen kehityskeskuksen ADE:n sekä teollisen teknologiakeskuksen CDTI:n edustajat kertoivat alueellisista, kansallisista sekä eurooppalaisista säännöksistä itsenäisen asumisen innovaatioiden, tutkimuksen ja kehityksen aloilta. TEKNIIKKA-NÄYTTELY Päivän päätteeksi työpajan osallistujilla oli mahdollisuus tutustua ikääntyneiden itsenäisen asumisen sekä elämänlaadun parantamiseen käytettävissä oleviin teknologioihin. Näitä interaktiivisia teknologioita (kuten Gradior 4, Psicoed, Entrena, Redap, LLM, Resater, Fit4All jne.) käytetään muun muassa kognitiivisessa ja fyysisessä kuntouttamisessa, telehoivassa sekä telelääketieteessä, lokalisaatiossa ja virtuaalisessa ja lisätyssä todellisuudessa. Samanaikaisesti eri hyvien käytänteiden edustajat INNOVagehankkeesta esittelivät käytänteitä yleisölle ja avasivat verkostoitumistilaisuuden kaikille osallistujille. Hyvät käytänteet katalogi myös jaettiin kaikille paikalla oleville.

13 13 TEHOKKAAT TOIMINTAPERIAATTEET INNOVAATIOIDEN STIMULOIMISEKSI Sofia (Bulgaria) Yleisesti ottaen toimintaperiaate muodostuu, kun jokin hallinnollinen yksikkö tai sen edustajat hyväksyvät tiettyä aihealuetta koskevan lakijärjestelmän, säännökset, toiminnot ja rahoitustavoitteet. Toimintaperiaatteet ovat keskeisessä roolissa myös innovaatioiden luomisessa, joiden stimulointi kaikilla tasoilla on todella tärkeää nykyyhteiskunnalle. INNOVAge-hanke toi yhteen alan asiantuntijoita Sofiassa keskustelemaan tehokkaista toimintaperiaatteista innovaatioiden tukemisessa. Työpajan aloitupuheenvuoroista vastasivat Albena Atanasova (Sofian varapormestari), Aneta Georgieva (valtuutettu, Sofian kunnanvaltuusto) ja Margarita Disheva (työ- ja sosiaaliministeriön sosiaaliavun toimisto). Tämän jälkeen Mina Valdimirova (johtaja, Sofian kunnan sosiaaliaktiviteettien direktoraatti) esitteli joitakin Euroopan komission rahoittamia julkisen sektorin innovaatiohankkeita, joissa Sofian kunta on mukana. Seuraava esitys heti kahvitauon päätyttyä käsitteli telemetrian käyttöä korkean riskin sydän- ja verisuonitautipotilailla ja sen sisältö oli seuraavanlainen: telemetrian pääpiirteet ja soveltuvuus korkean riskin potilaiden reaaliaikaiseen valvontaan; telemetriset järjestelmät sydänja verisuonitautipotilaiden valvonnassa parametrit ja edellytykset; reaaliaikaisen elektrokardiogrammin analyysiin soveltuvat algoritmit; ja PATRIS Aleksandrovskan yliopistosairaalan sydän- ja verisuonitautien osaston potilaiden hoitoon sulautettu telemetriajärjestelmä. Työpajan viimeinen osio käsitteli ikääntyneiden ja vammaisten ympäristöavusteisia järjestelmiä ja esitteli järjestelmiin mukautuvan alustan, jota voidaan soveltaa ikääntyneiden eri kohderyhmiin. Käytännön lähestymistapojen ja toteutuksen kautta voidaan ylittää joitakin ympäristöavusteisen asumisen esteitä kiinnittämällä huomiota esimerkiksi käyttäjien yksityisyyden kunnioittamiseen. Lisäksi päivän päätteeksi esiteltiin muun muassa uusi ja innovatiivinen moniparametrinen laite, joka on erikoistunut WBAN-avusteisiin järjestelmiin sekä Sofian kunnan ikääntyneille suunnattu hostelli Darvenitsa, ja sinne sovellettu langaton, monessa pisteessä sijaitseva hälytysjärjestelmä.

14 14 KOULUTUSTAPAHTUMAT KLUSTERIN PERUSTAMINEN Sofia (Bulgaria) yhteistyössä Sofian kunnan kanssa järjesti INNOVAgehankkeen ensimmäisen koulutustapahtuman Sofiassa Koulutus keskittyi käsittelemään klusterien perustamista vahvistamalla päättäjien kykyä hallinnoida innovaatioklustereita ja muuttamalla SWOT-analyysissä havaitut heikkoudet erityisiksi koulutusmoduuleiksi. Lisäksi käsiteltiin sitä, miten päättäjät voivat helpommin ymmärtää hyvien käytänteiden vaatimuksia ja avustaa niiden onnistuneessa ja kestävässä siirrossa eri alueiden välillä. Koulutustapahtumaan osallistuvat kävivät läpi klusterien perustamiseen liittyviä ja vaikuttavia tulevaisuuden trendejä ja tärkeimpiä huomioon otettavia asioita. Klusterin perustamisen matka alusta loppuun käytiin myös läpi (kolme vaihetta): aloitus (liiketoimintamalli, maine, lainmukaisuus), toteutus (taidot, kulttuuri, aktiviteettien levittäminen jne.) ja hallinto (visio, organisaatio jne). Jotta osallistujat oppisivat klusterien perustamisessa käytännössä huomioon otettavia asioita ja laatimaan listan klusterihankkeen onnistumisen edellytyksistä (organisaatio, taidot, työkalut, hallinto, oleellisten sidosryhmien aktivoiminen jne.), kolme jo valmista klusteritiimiä esittelivät kokemuksiaan klusterin perustamiseen liittyvistä parhaista lähestymistavoista. Lisäksi koulutustapahtuman aikana esille nousi kaksi muuta aihetta, joista toinen liittyi siihen kuinka luoda palveluiden tarjoamiseen portfolio, jossa otetaan huomioon sidosryhmien tarpeet. Toinen taas käsitteli sitä kuinka konkreettisesti toteuttaa ja perustaa klusteri. Keskustelua käytiin muun muassa mahdollisesta sisäisestä ja ulkoisesta yhteistyöstä, pilottiprojekteista, resursseista, sponsoroinnista ja osaamisesta. Päivä päättyi osallistujien jakaessa koulutuksen aikana oppimiaan asioita sekä suunnitellessa seuraavia kehittämistoimenpiteitä alueiden välillä.

15 15 OPINTOMATKAT NELJÄS OPINTOMATKA Lontoo (Iso-Britannia) SEHTA järjesti opintomatkan BRErakennustutkimuslaitokseen (www.bre.co.uk) esitelläkseen sen hyviä käytänteitä ekologisen asumisen suunnittelussa ja sen integroimisessa ympäristöavusteiseen asumiseen. Deborah Pullenin avajaispuheenvuoron jälkeen Mike Perry esitteli osallistujille Smart Homes and Assisted Living raportin keräämät alan mahdollisuudet ja esteet. BRE-ryhmä perustettiin vuonna 1921 nimellä Building Research Station (BRS), josta tuli vuonna 1972 Building Research Establishment (BRE). BRE jakaa asiantuntijatietoa parempien rakennusten, yhteisöjen ja yritysten saavuttamiseksi ja avustaa viranomaisia, teollisuutta ja yritysmaailmaa vastaamaan rakennetun ympäristön haasteisiin. BRE on itsenäinen ja puolueeton tutkimukseen perustuva testaus-, koulutus-, ja konsultointiorganisaatio, joka tarjoaa laaja-alaisesti asiantuntijuutta liittyen rakennettuun ympäristöön ja siihen liittyviin aloihin. VIIDES OPINTOMATKA Helsinki (Finland) Anconan, Rotterdamin, Grenoblen ja Lontoon opintomatkojen jälkeen INNOVage-hankkeen partnereiden viimeinen tilaisuus tutustua ikääntyneiden ekologisen ja itsenäisen asumisen hyviin käytänteisiin oli opintomatka Helsingissä. Kaksipäiväinen opintomatka ( ) alkoi hyödyllisellä verkostoitumistapahtumalla, jonka jälkeen 70 osallistujan (hankkeen partnereita ja muita sidosryhmiä) joukko vieraili alan suomalaisten asiantuntijaorganisaatioiden luona: Vierailu Aalto-yliopistoon Vierailun tavoite oli esitellä osallistujille Aalto-yliopiston konseptia ja erityisesti tutustuttaa heidät Health Factoriin. Vierailun alussa tohtori Seppo Laukkanen esitteli Aalto-yliopistoa osallistujille, jonka jälkeen professori Raimo Sepponen jatkoi puhumalla Health Factorysta. Aalto-yliopiston factorit ovat toiminta-alustoja yliopistoa ja sen sidosryhmiä varten. Health Factory on uusin yliopiston neljästä factorista. Se perustettiin vuoden 2013 alussa ja sitä koordinoi yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu. Health Factory etsii ratkaisuja yhteiskunnallisesti merkittäviin, terveyden ja hyvinvoinnin ongelmiin.

16 16 Yksi Health Factoryn tavoitteista on luoda uutta liiketoimintaa. Onnistunut ratkaisu voi olla perustana uudelle yritykselle tai se voidaan antaa jo olemassa olevan yrityksen käyttöön. Vierailu Suomen luontokeskus Haltiaan Luontokeskus Haltia on Suomen ensimmäinen täysin puusta rakennettu julkinen rakennus, joka aloittaa puurakentamisessa uuden aikakauden. Ympäristö on otettu huomioon Haltian tiloissa ja toiminnassa taitavan suunnittelun sekä viimeisten ekologisten ratkaisujen avulla. Haltia on suunniteltu ja rakennettu kestävän rakentamisen periaatteiden mukaisesti, tavoitteena mahdollisimman pieni hiilijalanjälki. Ympäristönäkökulma on myös otettu huomioon Haltian toiminnoissa. Vierailu Validia Invalidiliiton asumispalveluihin Invalidiliiton asumispalvelut Oy:n Validia-palvelut on palveluasumisen asiantuntija ja edelläkävijä Suomessa. Validia-palvelut tarjoaa tukea jokapäiväiseen elämään, esteettömiä asuntoja ja lisätukea sekä hyvinvointipalveluja kaikkiin elämän vaiheisiin. Validia vuokraa esteettömiä ja erityisvarusteltuja asuntoja ja tarjoaa tukea asumiseen kaikenikäisille. Validia-palvelut on Invalidiliiton alainen palvelu, jonka toimintaajatuksena on erityistarpeita tarvitsevien ihmisten voimaantuminen ja heidän tasa-arvonsa toteutumisen varmistaminen. Kierros Validia-palveluiden toimitiloissa alkoi lyhyellä esittelyllä Validan-palveluiden toiminnoista. Tämän jälkeen osallistujat pääsivät tutustumaan asuntoihin, jossa Validian asiakkaat asuvat, ja heille esiteltiin joitakin asunnoissa käytössä olevia ratkaisuja. Kierroksen päätyttyä, Invalidiliiton järjestöpäällikkö Anssi Kemppi esitteli osallistujille Invalidiliiton toimintaa ja sen roolia Suomen terveys- ja hyvinvointisektorilla. Vierailu Toimiva koti -näyttelyyn Toimiva koti on näyttelytila sekä informaatiokeskus, joka esittelee esteettömän ja turvallisen asumisen ratkaisuja, teknologiaa, apuvälineitä ja tuotteita. Toimiva koti on Helsingin kaupungin sosiaalija terveyspalveluiden osaston yksikkö ja sen toiminta alkoi vuonna Vierailu käynnistyi Toimivan kodin harjoittelutilassa yleisellä esittelyllä kodin aktiviteeteista sekä palveluista. Ohjatun kierroksen aikana vierailijat tutustuivat esteettömyyttä ja asumisturvallisuutta tukeviin ratkaisuihin ja tuotteisiin. Näyttelytiloissa oli esillä erilaisia esteettömän asumisen käytännön ratkaisuja.

17 17 PARTNERIKOKOUKSET Vuoden 2012 lopun ja vuoden 2013 aikana INNOVage-hankkeen ohjausryhmä ja innovaatiotyöryhmä ovat järjestäneet viisi partnerikokousta: Lontoossa, Valladolidissa, Helsingissä, Brysselissä ja Sofiassa. Partnerikokoukset ovat tärkeitä hankkeen tehokkaan ja toimivan projektihallinnon, aktiviteettien toteutuksen sekä tavoitteena olevien tulosten saavuttamisen kannalta. Lontoon kokouksessa jokainen osallistuva alue esitteli muille heidän hyvät käytänteensä, jotka olivat joko yhdistelmä toiminnassa olevien klustereiden hyviä käytänteitä tai muita hankkeita ja palvelualoitteita. Lisäksi komponentti neljästä vastaava partneri esitteli mahdollisia koulutusmoduleita, jotka oli suunniteltu SWOT-analyysin ristiintaulukoinnin (komponentti 3) perusteella saaduista puutteista sekä heikkouksista. Valladolidin kokous oli erityisen tärkeä hankkeen onnistumisen kannalta siksi, että se järjestettiin keskellä hankkeen aktiivisinta toteutusaikaa. Hyvät käytänteet katalogin sekä julistenäyttelyn esittelyn jälkeen, SEHTA ja TNO esittelivät muokatun SWOTanalyysin ristiintaulukoinnilla ja heidän koordinoimanaan käytiin läpi myös verkostoitumislähestymistapoja ja suoritettiin matriisi hyvistä käytänteistä. Tavoitteena oli yhdistää SWOT-analyysissä kuvailtuja alueellisia tarpeita ja erikoisuuksia. Kiinnostusta verkostoitumistapaamisiin käsiteltiin ja jäsennettiin matriisin avulla, joka esiteltiin kaikille partnereille ja josta keskusteltiin ryhmässä. Lisäksi partnerit valitsivat useita heidän alueelleen kiinnostavia hyviä käytänteitä muiden partnereiden esityksistä. Kokouksen päätteeksi esitteli osallistujille hankkeen kolmen koulutustapahtuman valintaan liittyvän metodologian. Koulutustapahtumien mahdollisiksi sisällöiksi oli laadittu 16 kiinnostavan aiheen lista, josta partnerit valitsivat kuusi ehdotusta koulutustapahtumien/mentorointivierailujen sisällöiksi. Näistä muodostettiin lopulta kolmen koulutustapahtuman keskeiset käsiteltävät kysymykset: Kuinka aloittaa klusterin perustaminen, mistä prosessi alkaa? Mistä tunnistaa sopivat aktivaattorit, joilla on valtuutus toimia? Kuinka yhdistää ja kannustaa eri taustan tai päämäärien omaavia sidosryhmiä toimimaan yhdessä (tutkimus, teollisuus, päätöksentekijät, loppukäyttäjät)? Kuinka yhdistää heidän tavoitteensa ja saada heidät tekemään yhteistyötä? Rajoja ylittävä yhteistyö ja klusterien välinen toiminta: kuinka aloittaa yhteistyö ja kokemusten jakaminen?

18 18 Kuinka rakentaa vastavuoroisuutta palveluvarustuksessa klusterin jäsenten välille? Kuinka pääsyä kansainvälisille markkinoille voidaan tukea klusterien välisen toiminnan kautta? EU:n tuki klusterien kehittämiselle: älykästä alueiden taloudellista monipuolistamista. Tuen tarjoaminen yritysten taloudelliselle kehitykselle alkuvaiheesta kriittiseen pisteeseen, start-upeista pieniin- ja keskisuuriin yrityksiin: työntekijöiden määrän kasvu, liikevaihdon kasvu jne. Yritysten jokaiseen kehitysvaiheeseen soveltuvia palveluita tulisi olla saatavilla. Helsingin ja Brysselin partnerikokoukset olivat tärkeitä, jotta saatiin määriteltyä Sofian työpajan ja koulutustapahtumien sisällöt, kuten aikajana mentoroitavien ryhmän kehittämille eri pilottitoimenpiteiden määrittelemiselle ja toteutukselle. Sofian partnerikokouksen aikana jokainen partneri esitteli heidän pilottitoimenpiteensa SEHTA:n johtamassa osiossa. Tämän jälkeen mentoroitavien ryhmän jäsenille järjestettiin tilaisuus työskennellä pilottitoimenpiteiden edistämisen parissa heidän omien mentoriensa kanssa.

19 19 KOHOKOHTIA INNOVAge-ALUEILTA ITALY. Marchen alue Foritaal neljäs italialainen ympäristöavusteisen asumisen foorumi (Ancona, ), INNOVAge-hankkeen temaattinen tapahtuma. Marchen alue osallistui SVIM:in teknisen sihteeristön kanssa kolmipäiväiseen Foritaal-foorumiin, joka käsitteli ympäristöavusteista asumista. Nyt neljännen kerran järjestetty foorumi toi yhteen asiantuntijoita, tutkijoita, palveluntarjoajia, loppukäyttäjiä, hallinnoijia sekä päätöksentekijöitä jakamaan tietotaitoaan ja kokemuksiaan ympäristöavusteisesta asumisesta, vertaamaan alan eri hankkeita sekä keskustelemaan viimeisimmistä tutkimustuloksista. Foorumin tavoitteena oli löytää vastauksia ikääntyvän väestön mukanaan tuomaan sosiaaliseen ja taloudelliseen haasteeseen kiinnittämällä huomiota yhteisiin, innovatiivisiin lähestymistapoihin, joilla loppukäyttäjiä voidaan rohkaista käyttämään eri tuotteita ja palveluita monipuolisemmin. Marchen alue ja SVIM ottivat kumpikin osaa sekä foorumin näyttelytilaan, jossa he esittelivät aktiviteettejaan hankkeiden Jade, INNOVAge, SEE-INNOVA ja WIDER parissa että järjestettyyn työpajaan, jossa INNOVage-hanke oli aiheena. RANSKA. Eurooppa alueellamme: Horizon 2020: Uudet EU:n rahoitusmahdollisuudet aktiivinen ja terve ikääntyminen. Iseren kunnanvaltuusto ja yhteistyössä TASDA:n kanssa järjestivät Grenoblessa tilaisuuden EU:n Horizon 2020-ohjelman rahoitusmahdollisuuksista aihealueella aktiivinen ja terve ikääntyminen. Tilaisuuteen osallistui 36 henkilöä yrityksistä, yliopistoista sekä paikallisista organisaatioista ja tilaisuudessa keskusteltiin seuraavista aiheista: Eurooppalaiset projektit (INNOVAge, WIDER ja JADE) Eurooppalaiset rahoitusohjelmat ja näkökulmia uuteen ohjelmakauteen (Rhône-Alpes-alueen rakennerahastot, Interreg-ohjelmat, Horizon 2020, EIP AHA jne.) Uusien hankehakemusten esittely (terveysalan projektit, JADE-projektin mahdollinen jatkohanke)

20 20 KREIKKA. Keski-Makedonian alue INNOVAge-hankkeen tapahtumathessalonikissa Kreikkalainen Keski-Makedonian alue järjesti Thessalonikissa tilaisuuden nimellä INNOVage-hanke ikääntyneiden itsenäinen asuminen ja sitä tukevat uudet teknologiat. Tilaisuuden tavoitteena oli esitellä INNOVAge-hanketta paikallisille sidosryhmille, kertoa heille hankkeen toiminnoista ja erityisesti Keski-Makedonian alueella toteutettavista toiminnoista sekä rohkaista heitä ottamaan osaa hankkeeseen. Kattava INNOVAge-hankkeen esittely keskittyi aktiviteettien osalta siis erityisesti Keski-Makedonian alueen toimintoihin Thessalonikissa avatun INNOHUB:in esittelyyn ja alueen pilottitoimenpiteisiin. Tilaisuuden puhujat, jotka koostuivat tutkimuksen, akatemian, liike-elämän ja loppukäyttäjien edustajista esittelivät kuulijoille kokemuksiaan ja näkemyksiään ikääntyneiden itsenäisestä ja teknologisilla ratkaisuilla avustetusta asumisesta sekä INNOVAgehankkeen aihepiiristä yleisesti. Tilaisuuden osallistujat olivat päätöksentekijöitä, itsenäisen asumisen kokonaisratkaisuja tarjoavien yritysten edustajia, akatemian edustajia sekä tutkimusorganisaatioiden edustajia, joista monet olivat tehneet tutkimustyötä liittyen INNOVAgehankkeen käsittelemiin aiheisiin. ESPANJA. Kastilia ja Leónin sosiaalipalveluiden aluehallinto ja INTRASsäätiö Itsenäisen asumisen ratkaisut klusterin luominen: SIVI Vuoden 2013 aikana INNOVAge-hankkeen espanjalaiset partnerit uppoutuivat itsenäisen asumisen tutkimus- ja innovaatioaktiviteetteihin nojaavan alueellisen klusterin perustamiseen. Klusteri edesauttaa mobilisoimaan tarpeeksi suuren joukon alueen tärkeitä sidosryhmiä, jotka puolestaan pystyvät tehostamaan alan markkinoita ja edistämään taloutta ja kilpailukykyä, ottaen samalla huomioon sosiaaliset näkökannat. SIVI-klusteri on perustettu innovaatiohub-yksikön muodossa, quadruple helix mallin mukaan. Malli ohjaa taloutta, auttaa edelleen kehittämään itsenäisen, aktiivisen ja terveen asumisen käytäntöjä ja luo uusia ja tehokkaita sosiaali- ja terveysalan palveluita alueella, keskiönään ikääntyneet kansalaiset. Se auttaa myös vähentämään teknologia- ja palvelusektorin välistä korkeaa pirstaloitumista.

Liity mukaan. Liity siis mukaan! EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan!

Liity mukaan. Liity siis mukaan! EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan! Liity mukaan EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan! Hyödy yhteisöstä, joka on sitoutunut hoidon, hoivan ja avun tarpeessa olevien ikäihmisten hyvinvoinnin ja arvokkuuden edistämiseen Yhdessä voimme saavuttaa

Lisätiedot

Ethical Leadership and Management symposium

Ethical Leadership and Management symposium www.laurea.fi Ethical Leadership and Management symposium Hyvinvointipalvelut ekosysteemien tietojen mallintaminen 6.10.2016 Dos. Jorma Jokela 2 3 MORFEUS hanke WORKSHOP työskentelyn taustalla yliopettaja

Lisätiedot

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia EMKR varojen jakauma Komissio: - 650 milj. euroa, josta meripolitiikka noin

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

OuluHealth Labs. Innovaatio-, testaus- ja kehitysympäristö. Hanke-esittely 15.10.2015 Timo Alalääkkölä. Openphoto.net

OuluHealth Labs. Innovaatio-, testaus- ja kehitysympäristö. Hanke-esittely 15.10.2015 Timo Alalääkkölä. Openphoto.net OuluHealth Labs Innovaatio-, testaus- ja kehitysympäristö Hanke-esittely 15.10.2015 Timo Alalääkkölä Openphoto.net Oulu Sote Labs Hankkeen tavoitteena on tuotteistetun ja verkostomaisen innovaatio-, testaus-

Lisätiedot

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9. Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.2013 Tampere on kansallinen koordinaattori INKA-ohjelmaan kuuluvassa

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

KULTU-kokeiluhankkeet

KULTU-kokeiluhankkeet KULTU-kokeiluhankkeet Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman Vähemmästä viisaammin tavoitteena on vähentää niin kotien kuin julkisen sektorin ympäristöhaittoja ja kasvihuonekaasupäästöjä. Sen mukaan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Tampere Grow. Smart. Together.

Tampere Grow. Smart. Together. Tampere Grow. Smart. Together. Grow. Smart. Together. Visio Kansainvälisesti tunnustettu, vetovoimainen, kestävän kehityksen älykaupunki Missio Menestymisen ja elämänlaadun parantaminen yhteistyön ja kilpailun

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 väliseminaari, 16.12.2015, Finlandia talo, Helsinki ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho, FT Taustaa

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen kuntien hyvinvoinnin, terveyden ja mielenterveyden edistämisessä

Tiedolla johtaminen kuntien hyvinvoinnin, terveyden ja mielenterveyden edistämisessä Tiedolla johtaminen kuntien hyvinvoinnin, terveyden ja mielenterveyden edistämisessä Heli Hätönen, TtT, Erityisasiantuntija HYVINVOIVA JA TERVE POHJANMAA Luodaanko tiedolla johtamisella hyvinvointia? 16.09.2013

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot

FinlandCare-ohjelman ydin

FinlandCare-ohjelman ydin FinlandCare-ohjelman ydin 2015-2016 Suomalaisten terveysalan palveluyritysten kansainvälistymisen ja viennin edellytyksien parantaminen. Yritysten kansainvälisen liiketoiminnan tukeminen. Hoito-, hoiva

Lisätiedot

Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL

Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL 1 Hankekohelluksesta ketterään ja kokeilevaan toimintatapojen kehittämiseen Hankesuunnittelu, -arviointi ja -raportointi on usein

Lisätiedot

Lähemmäs. Marjo Lavikainen

Lähemmäs. Marjo Lavikainen Lähemmäs Marjo Lavikainen 20.9.2013 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Kehittämisohjelman valmistelu alkoi lasten ja nuorten verkkokuulemisella

Lisätiedot

Tulevaisuuden liikenne- ja innovaatiopolitiikka: johdatus ryhmäkeskusteluun. Raimo Lovio Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Tulevaisuuden liikenne- ja innovaatiopolitiikka: johdatus ryhmäkeskusteluun. Raimo Lovio Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Tulevaisuuden liikenne- ja innovaatiopolitiikka: johdatus ryhmäkeskusteluun Raimo Lovio Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Edistystä tapahtuu mutta Edistystä tapahtuu: Biopolttoaineiden kehittäminen 2005

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

Starttipaketti EU biotalousstrategiaan pohjautuvaan työpajaan. Mirva Naatula

Starttipaketti EU biotalousstrategiaan pohjautuvaan työpajaan. Mirva Naatula Starttipaketti EU biotalousstrategiaan pohjautuvaan työpajaan Mirva Naatula EU biotalousstrategia Euroopan biotalousstrategia 2012, Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe Päätavoitteet:

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta 23.09.2014 1 Nuorisotakuu osana nuorisotoimea 1. Nuorten työpajatoiminta 2. Etsivä nuorisotyö 3. Monialainen yhteistyö 2 1. Nuorten työpajat Nuorten työpajoilla

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

Lontoo-Malaga julistus. Astmatutkimukseen panostamisesta

Lontoo-Malaga julistus. Astmatutkimukseen panostamisesta Lontoo-Malaga julistus Astmatutkimukseen panostamisesta Johdanto Astma on sairaus, joka vaikuttaa 30 miljoonan eurooppalaisen ja yhteensä 300 miljoonan ihmisen päivittäiseen elämään maailmassa. Vuoteen

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus Green Net Finland ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Green Net Finlandin missio... 3 3 Green Net Finlandin visio 2020... 3 4 Green Net Finlandin toimintaympäristö... 3 5 Green Net Finlandin

Lisätiedot

Standardisointi ja standardit tutkimusohjelman työkaluina. SFS-seminaari Matti Lanu VTT Expert Services Oy

Standardisointi ja standardit tutkimusohjelman työkaluina. SFS-seminaari Matti Lanu VTT Expert Services Oy Standardisointi ja standardit tutkimusohjelman työkaluina SFS-seminaari 3.9.2014 Matti Lanu VTT Expert Services Oy SISÄLTÖ Käsitteistä Poliitiikka standardien hyödyntämisestä Standardit tulosten käyttöönotossa

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

#innovaativat julkiset hankinnat. Ilona Lundström

#innovaativat julkiset hankinnat. Ilona Lundström #innovaativat julkiset hankinnat Ilona Lundström Innovaatio on kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnetty tieto ja osaaminen Tuoteinnovaatiot, prosessi-innovaatiot, palveluinnovaatiot,

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017-2020 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina 2016-2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 väliseminaari, 16.12.2015, Finlandia talo, Helsinki ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho,

Lisätiedot

EMKR Suomen toimintaohjelma; ammattikalastuksen tukilinjaukset ja kehittämisen painopisteet

EMKR Suomen toimintaohjelma; ammattikalastuksen tukilinjaukset ja kehittämisen painopisteet EMKR Suomen toimintaohjelma; ammattikalastuksen tukilinjaukset ja kehittämisen painopisteet Viking Amorella: tiedostus- ja koulutusristeily 3.2. 2016 Kalatalouspäällikkö Kari Ranta-aho VARELY/ Kalatalouspalvelut

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

L-metodi. (suomalainen) versio 2.0. Satakunnan ja Varsinais-Suomen toimintaryhmien hallitusten ja henkilöstön koulutus 8.2.

L-metodi. (suomalainen) versio 2.0. Satakunnan ja Varsinais-Suomen toimintaryhmien hallitusten ja henkilöstön koulutus 8.2. L-metodi (suomalainen) versio 2.0 Satakunnan ja Varsinais-Suomen toimintaryhmien hallitusten ja henkilöstön koulutus 8.2.2008 Kemiön Kasnäs Torsti Hyyryläinen HY-Ruralia, Rural Studies -verkosto Esityksen

Lisätiedot

Terveyden edistämisen laatusuositus

Terveyden edistämisen laatusuositus Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan perustehtävä. Tämän tehtävän toteuttamiseen kunta tarvitsee jokaisen hallinnonalan osaamista ja yhteistyötä. Terveyden edistäminen on tietoista terveyteen

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 Sivu 1 Kaksi lähestymistapaa matkailuhankkeen koordinaatioon Kylämatkailuhanke

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 Lausuntopyynnön esittelyn tueksi TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen alueellisen koordinaation painopisteet Pirkanmaalla

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta

Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta Kansallinen laatuverkosto 3-2012 Keuda 12.10. 2012 klo 9.00-15.00 Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta Opetusneuvos Opetusneuvos Opetushallitus Email: leena.koski@oph.fi KESU 85. Vahvistetaan

Lisätiedot

Mahdolliset linkit valtioneuvoston strategioihin ja muuhun selvitys- ja tutkimustoimintaan:

Mahdolliset linkit valtioneuvoston strategioihin ja muuhun selvitys- ja tutkimustoimintaan: 3.3.1 Miten eri maissa lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut tuotetaan eri hallintokuntien kuten sosiaali-, terveys- ja koulutoimen yhteistyöllä? Koko: 100 000 Aikajänne: 3/2016

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua Sara Lukkarinen, Motiva Oy Alustuksen sisältö Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat eli SUMPit, mistä kyse? Mitä

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

- metodin synty ja kehitys

- metodin synty ja kehitys Toimintaryhmätyö sosiaalisena innovaationa ja pääomana - metodin synty ja kehitys Toimintaryhmätyötä kymmenen vuotta juhlaseminaari 16.10.2006, Ylivieska Torsti Hyyryläinen Esityksen sisältö: Mitä ovat

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

Biotalous-INKA

Biotalous-INKA Biotalous-INKA 2014-2020 INKA Innovatiiviset kaupungit ohjelma 2014-2020 Toiminta-ajatus: Haastaa kaupunkiseudut hyödyntämään kasvupotentiaalinsa kansantalouden vetureina Tavoite: Tukea kaupunkiseutujen

Lisätiedot

Hankkeen loppu lähenee: tuloksista tiedottamista

Hankkeen loppu lähenee: tuloksista tiedottamista 2012/V. December Hankkeen loppu lähenee: tuloksista tiedottamista Hyvä lukija, ICER-hanke lähestyy loppuaan. Tässä viimeisessä uutiskirjeessä keskitytään hankkeen viimeisiin tapahtumiin, joissa tiedotettiin

Lisätiedot

Itämeren alueen ohjelma Kansallisen työryhmän puheenjohtaja Matti Lipsanen

Itämeren alueen ohjelma Kansallisen työryhmän puheenjohtaja Matti Lipsanen Itämeren alueen ohjelma 2014+ Kansallisen työryhmän puheenjohtaja Matti Lipsanen 5.6.2013 Itämeren alueen ohjelma Baltic Sea Region Programme 2014+ Euroopan alueellisen yhteistyön (EAY) ohjelmia Valmisteilla

Lisätiedot

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa Eläkeläisvaltuuston kokous 24.3. klo 12.-14.30 Tesoman elinkaarikortteli 2 Tesoman elinkaarikortteli Kilpailun tarkoituksena on saada

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

Sote & muuta ajankohtaista iäkkäiden palveluissa

Sote & muuta ajankohtaista iäkkäiden palveluissa Sote & muuta ajankohtaista iäkkäiden palveluissa Vanhusneuvostojen seminaari Lahti 23.5.3016 Virva Juurikkala, erityisasiantuntija STM/Sosiaali- ja terveyspalveluosasto Kaikille yhdenvertaiset sosiaali-

Lisätiedot

SimLab prosessisimulointi

SimLab prosessisimulointi SimLab prosessisimulointi Visualisointi Visualisointi kokonaiskuva kokonaiskuva prosessista prosessista yli yli rajapintojen rajapintojen Perustana Perustana prosessin prosessin mallinnus mallinnus ja

Lisätiedot

TULOKSET MAASEUTUVERKOSTON SÄHKÖINEN KYSELY JA VERKOSTOANALYYSI

TULOKSET MAASEUTUVERKOSTON SÄHKÖINEN KYSELY JA VERKOSTOANALYYSI TULOKSET MAASEUTUVERKOSTON SÄHKÖINEN KYSELY JA VERKOSTOANALYYSI MAASEUTUVERKOSTOYKSIKÖN TOIMINTA Maaseutuverkostoyksikön tuoma lisäarvo (2008 vs. 2012) OSA-ALUEEN KESKIARVO Kansainvälistymisen tuki 2,9

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

EU-tietosuoja-asetuksen toimeenpanon tukeminen Verkkokoulutus ja työpajat JUHTA Tuula Seppo erityisasiantuntija

EU-tietosuoja-asetuksen toimeenpanon tukeminen Verkkokoulutus ja työpajat JUHTA Tuula Seppo erityisasiantuntija EU-tietosuoja-asetuksen toimeenpanon tukeminen Verkkokoulutus ja työpajat JUHTA 7.2.2017 Tuula Seppo erityisasiantuntija EU-tietosuoja-asetus Astuu voimaan 25.5.2018 Edellyttää koko henkilöstön ja henkilötietoja

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

UUSIA Network Anne Bland. Vaikuttavuusinvestointi-opintomatka Lontooseen

UUSIA Network Anne Bland. Vaikuttavuusinvestointi-opintomatka Lontooseen 12.11.2014 UUSIA Network Anne Bland Vaikuttavuusinvestointi-opintomatka Lontooseen 12-14.11.2014 UUSIA Network Perustettu syksyllä 2014 (ent. Social Business International Oy) UUSIA Network Oy on yhteiskunnallinen

Lisätiedot

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT?

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 19.3.2010 Helsinki Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Sosiaali- ja terveyspalvelujen lähivuosien haasteet

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maakunnan yhteistyöryhmä 8.12.2014 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Kouluopetuksen avaintaitoja käsittelevä eurooppalainen verkosto http://keyconet.eun.org Yleistä KeyCoNet-projektista KeyCoNet (2012 2014) on eurooppalainen verkosto, jonka tarkoituksena on tunnistaa ja

Lisätiedot

HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA

HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA KUNNAN STRATEGIA 2010 2014 Hyväksytty kv 14.6.2010 23 Hankasalmen kunnan tehtävä (MISSIO) Hankasalmi on hyvä kunta asua, kasvaa, kasvattaa, ikääntyä, tehdä työtä, yrittää ja

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

BIOCLUS-hanke: Developing research and innovation environment in five European regions in the field of sustainable use of biomass resources

BIOCLUS-hanke: Developing research and innovation environment in five European regions in the field of sustainable use of biomass resources BIOCLUS-hanke: Developing research and innovation environment in five European regions in the field of sustainable use of biomass resources Konsortiossa 20 toimijaa, ij viidestä maasta Keskisuomalaiset

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Sn Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 1 18.1.2017 Tavoitteet Asiakas keskiössä Vaikuttavat ja toimintakykyä ylläpitävät toimintatavat ovat käytössä ja asiakkaiden

Lisätiedot

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6 Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 1 4/19/201 6 Mihin meitä korkeakoulusektorilla ja koulutuksessa yleisesti haastetaan? Hallituksen yksi strateginen painopiste: Osaaminen ja

Lisätiedot

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 -strategia Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia= visio 3 temaattista prioriteettia 5 EU-tason

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Rekrytoinnit, meritoituminen ja vaikuttavuus

Rekrytoinnit, meritoituminen ja vaikuttavuus Rekrytoinnit, meritoituminen ja vaikuttavuus Jukka Mönkkönen Rehtori Itä-Suomen yliopisto UEF // University of Eastern Finland Jukka Mönkkönen 20.12.2016 1 Tutkimuksen ja koulutuksen yhteiskunnalliset

Lisätiedot

Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän. Timo Turunen, YM Aluefoorumit 11/2013

Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän. Timo Turunen, YM Aluefoorumit 11/2013 Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva ALLI Timo Turunen, YM Aluefoorumit 11/2013 Keskiössä Suomen aluerakenne siis mikä? Palvelut Aluerakenteella e a tarkoitetaan väestön ja asumisen, tö työpaikkojen

Lisätiedot

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle 2013 Eera kehittää alustaa suomalaisen cleantech-osaamisen verkostoimiseksi ja viemiseksi

Lisätiedot

Centrum Balticum -keskus

Centrum Balticum -keskus Centrum Balticum -keskus 9.10.2012 Vanha Suurtori 7, 20500 Turku www.centrumbalticum.org Centrum Balticum säätiön lyhyt historiikki Centrum Balticum säätiö perustetaan vuonna 2006 Säätiön perustajina 5

Lisätiedot

HUIPUT KEHIIN. Innovatiivisuusmittarin kehitystyö. www.hamk.fi/aokk

HUIPUT KEHIIN. Innovatiivisuusmittarin kehitystyö. www.hamk.fi/aokk HUIPUT KEHIIN Innovatiivisuusmittarin kehitystyö HUIPUT KEHIIN projektin tavoitteena on luoda pysyviä, alueellisia, ammatillista huippuosaamista kehittäviä yhteistyöverkostoja ja tuottaa malleja huippuosaamisen

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta 10.2.2011 Markku Tervahauta palvelualuejohtaja Kuopion kaupunki ASIAKASVOLYYMI Potentiaaliset asiakkaat (yritykset,

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTANTOTYÖN KEHITTÄMISEN FOORUMI -HANKE

TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTANTOTYÖN KEHITTÄMISEN FOORUMI -HANKE TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTANTOTYÖN KEHITTÄMISEN FOORUMI -HANKE Loppuraportti 10.6.2014 Tommi Autio ja Janne Sinisammal 1. Hankkeen tavoitteet Työhyvinvoinnin ja tuotantotyön kehittämisen foorumi -hankkeen

Lisätiedot

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 1 (5) 17.10.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriölle LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 Suomen Vanhempainliitto esittää kunnioittavasti pyydettynä

Lisätiedot

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Projektin tilanne Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Tehtyä työtä Syksyn mittaan projektiryhmä on kuvannut tavaraliikenteen telematiikkaarkkitehtuurin tavoitetilan

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Hyvä ikääntyminen mahdollisuuksien Seinäjoella seminaari, 6.9.2010 Peruspalveluministeri Paula Risikko TAVOITTEET

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien

Lisätiedot

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 2.9.2016 ERM ennakoidun rakennemuutoksen varautumissuunnitelma Ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) hallinta tarkoittaa elinkeinoja aktiivisesti uudistavaa

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi. Siksi

Lisätiedot

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Alueellinen terveysliikuntasuunnitelma Suunnitelma tehtiin yhdessä: Sairaanhoitopiiri - Normiohjaus - Osaaminen UKK-Instituutti - Informaatio-ohjaus

Lisätiedot

Lapset luovina luonnontutkijoina tutkimusperustainen opiskelu esija alkuopetuksessa

Lapset luovina luonnontutkijoina tutkimusperustainen opiskelu esija alkuopetuksessa Lapset luovina luonnontutkijoina tutkimusperustainen opiskelu esija alkuopetuksessa Sari Havu-Nuutinen Itä-Suomen yliopisto Esme Glauert Institute of Education, London, UK Fani Stylianidou, Ellinogermaniki

Lisätiedot

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy SmartChemistryPark Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy Varsinais-Suomessa on laajasti kemian osaamista jolla voidaan vastata moneen tulevaisuuden yhteiskunnalliseen haasteeseen MATERIAALI- VIRTOJEN

Lisätiedot