EU:n LIFE+-ohjelma: ECOFLEXOBAG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EU:n LIFE+-ohjelma: ECOFLEXOBAG"

Transkriptio

1 KESTÄVÄN KEHITYKSEN MUKAISIA MUOVIKASSEJA FIN EU:n LIFE+-ohjelma: ECOFLEXOBAG EKOSUUNNITTELUMENETTELY: B1 kestävän kehityksen mukaisten kaupan muovikassien suunnittelun parhaat käytännöt Julkaisija: ECOFLEXOBAG-hankkeen eurooppalainen tiimi Tekijä: Enrique Moliner, FT, Instituto Tecnológico del Plástico (AIMPLAS) LIFE+-koodi: LIFE11 ENV/ES/646

2

3 3. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a kaupan muovikassien ympäristöystävällisyys Tekijä: Enrique Moliner, FT, Plastics Technology Centre (AIMPLAS), Espanja Editointi: Tiina Pajula, johtava tutkija, VTT, Suomi Suunnittelu: Dienstencentrum B.V./ Amstelveen, Hollanti Tuotanto: ECOFLEXOBAG-hanke / Valencia, Espanja ECOFLEXOBAG on eurooppalainen yhteishanke, jossa kehitetään ja demonstroidaan parhaita käytäntöjä kestävän kehityksen mukaisten muovikassien suunnitteluun ja valmistamiseen. Hanke saa rahoitusta EU:n LIFE+2011-ohjelmasta LIFE11 ENV/ES/646. Hankekumppaneita ovat: Julkaisun tekijä ei vastaa tietojen oikea-aikaisuudesta, virheettömyydestä, kattavuudesta eikä laadusta. Lukijalla ei ole oikeutta vaatia korvauksia aineettomista tai aineellisista vahingoista, jotka aiheutuvat tämän julkaisun käytöstä tai käyttämättä jättämisestä ja/tai puutteellisten tai virheellisten tietojen käytöstä ECOFLEXOBAG-hanke, LIFE11 ENV/ES/646 Tämän julkaisun mitään osaa ei saa kopioida eikä toistaa ilman AIDO:n ja julkaisun tekijän organisaation nimenomaista kirjallista lupaa.

4 4. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a

5 5. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a SISÄLTÖ JOHDANTO EKOSUUNNITTELUN HYÖDYNTÄMINEN Tämän hankkeen kautta saatua uutta tietoa ekosuunnittelusta Ekosuunnittelun taustaa Aiheeseen liittyviä asiakirjoja KAUPAN MUOVIKASSEJA EKOSUUNNITTELUN AVULLA ECOFLEXOBAG-vaiheet ekologisemman kaupan muovikassin tuottamiseksi Ekosuunnittelun suhde sitä edeltäviin ja seuraaviin vaiheisiin EKOSUUNNITTELUMENETTELYN ESITTELY VAIHE 1: EKOSUUNNITTELUHANKKEEN VALMISTELU Työryhmän perustaminen Tavoitteiden ja motivoivien tekijöiden määrittely Suunniteltavan tuotteen valinta VAIHE 2: TUOTETIETOJEN TUNNISTAMINEN Tuoteanalyysi Ympäristövaikutusten arviointityökalut VAIHE 3: MUOVIKASSIEN EKOSUUNNITTELUSTRATEGIOIDEN MÄÄRITTELY Muovikassien ekosuunnittelustrategioiden analyysi Ympäristövaikutuksiin liittyvien toimenpiteiden valinta VAIHE 4: TOIMINTASUUNNITELMA Uusien konseptien kehitys Ekosuunnittelun toimintasuunnitelman määrittely YHTEENVETO Toimenpiteillä saavutetut tulokset ECOFLEXOBAG-hankkeen seuraavat vaiheet...23 VIITTEET... 24

6 6. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a JOHDANTO Tämä asiakirja sisältää tarvittavat materiaalit ympäristönsuojelun tason parantamiseen kaupan muovikassien tuotannossa. Materiaalit on tuotettu ECOFLEXOBAG-hankkeessa, joka on osa EU:n rahoittamaa LIFE+-hanketta. ECOFLEXOBAG-hanke pyrkii vähentämään kaupan muovikassien haitallisia ympäristövaikutuksia sekä parantamaan alalla toimivien yritysten kilpailukykyä ja tietotaitoa. Tämä asiakirja sisältää tietoa, joka auttaa kaupan muovikassien tuotannon tehokkuuden ja tuloksen järjestelmällisessä valvonnassa ja hallinnassa. Näiden toimien avulla on mahdollista parantaa ympäristöön, talouteen ja laatuun liittyvää tehokkuutta ja suorituskykyä. Tämä asiakirja sisältää tietoa ekosuunnittelusta, joka auttaa parantamaan tuotteiden laatua ja ympäristönsuojelun tasoa. Noudattamalla ohjeita järjestelmällisesti on mahdollista suunnitella ja valmistaa kestävän kehityksen mukaisia kaupan muovikasseja. Asiakirjan luvuissa 1 ja 2 on lisätietoja tämän asiakirjan suhteesta hankkeen muihin asiakirjoihin.

7 7. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a 1. EKOSUUNNITTELUN HYÖDYNTÄMINEN Ekosuunnittelu on tuotteen suunnittelu- ja kehitysvaiheeseen integroitu prosessi, jolla pyritään vähentämään tuotteiden ympäristövaikutuksia niiden elinkaaren alusta loppuun. Ekosuunnittelu ei muokkaa uusien tuotteiden suunnittelun ja kehityksen perusprosesseja, vaan täydentää prosessia lisäämällä siihen ympäristökriteerejä, jotka huomioidaan samalla prioriteettitasolla kuin perinteisesti huomioitavat tekijät, kuten laatu, turvallisuus ja ulkonäkö. 1.1 Tämän hankkeen kautta saatua uutta tietoa ekosuunnittelusta ECOFLEXOBAG tarjoaa muovikasseja valmistaville yrityksille vaiheittaiset menettelyohjeet ekosuunnitteluperiaatteiden hyödyntämiseen tuotteiden suunnittelussa. Se sisältää perinteisten suunnittelussa huomioitavien kriteerien lisäksi uusia ympäristöön, lainsäädäntöön ja standardeihin liittyviä kriteereitä, joita voidaan hyödyntää uusien tai nykyisten tuotteiden kehittämisessä. Ekosuunnittelumenettely on testattu ja validoitu eri maissa (Espanja, Hollanti, Suomi ja Tšekki) sijaitsevissa tuotantolaitoksissa. 1.2 Ekosuunnittelun taustaa Euroopan komissio (EY, 2003) on laatinut yhdennetyn tuotepolitiikan (Integrated Product Policy, IPP) vähentämään tuotteiden ympäristövaikutuksia elinkaariajattelun, sidosryhmien osallistumisen ja moninaisten poliittisten välineiden avulla. Politiikka ei keskity tuotantoprosessiin, vaan kattaa tuotteen elinkaaren kaikki vaiheet ja kaikki ympäristönäkökohdat. Yhdennetyssä tuotepolitiikassa esiteltiin useita välineitä, kuten taloudellisia toimenpiteitä, ainekieltoja, tuotteiden ekomerkintöjä, vapaaehtoisia sopimuksia sekä tuotesuunnitteluohjeita. Viimeisimpänä välineenä otettiin käyttöön ekosuunnitteludirektiivi (EY, 2009), joka edistää tuotteiden ympäristötehokkuutta Euroopassa ekosuunnitteluun liittyvien sääntöjen avulla. Ekosuunnitteludirektiivi koskee toistaiseksi vain energiaan liittyviä tuotteita, mutta se on mahdollista laajentaa koskemaan kaikenlaisia tuotteita, kuten kaupan muovikasseja ja muita pakkaustuotteita. ECOFLEXOBAG-hankkeessa kehitetyllä ekosuunnittelumenettelyllä muovikasseja valmistavat yritykset voivat vähentää tuotteidensa ympäristövaikutuksia ja valmistautua jo ennakolta lainsäädännön tuleviin muutoksiin. Myös ISO (ISO, 2011) - standardista voi olla hyötyä ekosuunnittelusta kiinnostuneille yrityksille, sillä se sisältää ohjeita ekosuunnittelun sisällyttämisestä ympäristöjärjestelmään. 1.3 Aiheeseen liittyviä asiakirjoja ECOFLEXOBAG-hanke. Asiakirja B.1: Kestävän kehityksen mukaisten kaupan muovikassien suunnittelumenettely. ECOFLEXOBAG-hanke. Ekosuunnittelutaulukot.

8 8. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a 2. KAUPAN MUOVIKASSEJA EKOSUUNNITTELUN AVULLA Tuotteen suunnittelijoilla on huomattava vaikutus tuotteen koko elinkaareen ja sitä kautta tuotteen ympäristövaikutuksiin. Saksan ympäristöviraston mukaan noin 80 % tuotteiden ympäristövaikutuksista juontuu niiden suunnitteluvaiheesta. Siksi on tärkeää, että tuotteita suunnittelevissa ja valmistavissa yrityksissä noudatetaan ekosuunnittelun periaatteita, jotta ympäristönäkökohdat tulisivat huomioiduiksi. Ekosuunnittelu hyödyttää muovikasseja valmistavia yrityksiä monella tavalla: Se vähentää muovikassien ympäristövaikutuksia. Se auttaa tunnistamaan ja tehostamaan tehottomia prosesseja, mikä vähentää raakaaineiden käyttöä sekä tuotantokustannuksia ja tuottaa lisäarvoa. Tuotteiden yksityiskohtainen analyysi parantaa niiden laatua. Yritys noudattaa ympäristölainsäädäntöä ja valmistautuu jo ennakolta lainsäädännön tuleviin muutoksiin. Yrityksen tuotekuva paranee, kun asiakkaiden ja käyttäjien ympäristöön liittyvät toiveet otetaan huomioon. Yrityksillä on mahdollisuus käyttää ekomerkintöjä ja saada tuotteita uusille markkinoille. 2.1 ECOFLEXOBAG-vaiheet ekologisemman kaupan muovikassin tuottamiseksi ECOFLEXOBAG on kattava hanke, joka auttaa yrityksiä ekologisemman kaupan muovikassin tuottamisessa kolmen pääaiheen kautta. Ne ovat: ekosuunnittelu, tuotanto ja valvonta. Hankkeen aikana painopiste oli muovikassien (PE- tai biomuovi) fleksopainatuksessa. Koska hanke on niin mittava, sitä varten on kehitetty jäsennetty lähestymistapa, joka tekee näiden kolmen aiheen työkalujen sekä tutkimuksen ja kyselyjen kautta hankitun lisätiedon käytöstä mahdollisimman helppoa. Seitsenvaiheinen lähestymistapa sisältää tarkan analyysin kolmesta pääaiheesta. Hankkeen tuloksia tarkkaillaan kahdesta päänäkökulmasta: 1. Kutakin pääaihetta varten laaditaan parhaiden käytäntöjen asiakirja (tässä asiakirjassa ekosuunnittelu) kunkin hankkeeseen osallistuvan maan kielellä. 2. Koko hankkeen sisältöä voidaan käyttää interaktiivisesti ja ohjatusti vaiheita seuraavan e- työkalun avulla. E-työkalun käyttö tarjoaa helpomman tavan elinkaarianalyysien tekoon käyttäjille, jotka ovat suorittaneet kaikki seuraavassa kaaviossa olevat vaiheet loppuun:

9 9. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a Oikealla olevasta kuvasta näkyy, miten vaiheet on jäsennetty ja miten niitä voidaan käyttää. Jatkossa kehitettäviä tuotteita koskevan ympäristötietoisuusstrategian sekä tuotettuihin kasseihin tehtävien parannusten parhaalla mahdollisella tavalla käynnistämisen tärkeyden vuoksi painopiste on näitä tukevien vaiheiden luomisella. Tämä parhaiden käytäntöjen asiakirja sisältää kiinnostavimmat johtopäätökset näistä vaiheista, jotka ovat ekosuunnittelun kannalta olennaisia. Asiakirjassa on myös kuvattu yksityiskohtaisesti kaikki taustalla olevat työkalut ja asiakirjat, joita käyttämällä voidaan saavuttaa vastaavia johtopäätöksiä ja tuloksia. 2.2 Ekosuunnittelun suhde sitä edeltäviin ja seuraaviin vaiheisiin ECOFLEXOBAG-hankkeen yhteydessä kehitetty ekosuunnittelumenettely voidaan toteuttaa neljässä vaiheessa (yllä olevan kuvan vaiheet 2 5), jotka on selitetty tässä parhaiden käytäntöjen asiakirjassa. Ennen kuin ekosuunnittelua voidaan soveltaa yrityksessä, vaiheessa 0 on luotava tietyt olosuhteet ekosuunnitteluhankkeen menestyksellistä kehittämistä varten. Ne koskevat tietoisuutta, yrityksen sisäistä ja ulkoista tiedonkulkua, erityisosaamiseen liittyvää ulkoista tukea, teknisen osaamisen päivittämistä ja muita vastaavia asioita. Kun ekosuunnitteluhanke on saatettu loppuun, ECOFLEXOBAG-hankkeen puitteissa voidaan lisäksi suorittaa muita vaiheita. Lisävaiheisiin sisältyvät kestävän kehityksen mukaisten kaupan muovikassien painatuksen parhaiten käytäntöjen (vaihe 5) ja kestävän kehityksen mukaisten kaupan muovikassien tuotannon valvonnan parhaiden käytäntöjen käyttöönotto. Vaiheista on lisätietoja ECOFLEXOBAG-sivustossa.

10 10. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a 3. EKOSUUNNITTELUMENETTELYN ESITTELY Ekosuunnittelumenettelyssä on yhdeksän tehtävää, jotka on jaoteltu neljään vaiheeseen (Kuva 1). Luvuissa 4 7 on vaiheittaiset ohjeet ekosuunnittelumenettelyn toteuttamiseksi muovikasseja valmistavissa yrityksissä. Lisäksi on laadittu yhdeksän sähköistä ekosuunnittelutaulukkoa tukemaan kunkin ekosuunnittelumenettelyn sisältämän tehtävän suorittamista (vihreät laatikot, Kuva 1). Taulukot ovat ladattavissa ECOFLEXOBAGsivustosta (www.ecoflexobag.com). FORM FB.1.1 FORM FB.1.2 FORM FB.1.3 FORM FB.1.4 FORM FB.1.5 FORM FB.1.6 FORM FB.1.7 FORM FB.1.8 FORM FB.1.9 Kuva 1. Ekosuunnittelumenettelyn vaiheet.

11 11. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a 4. VAIHE 1: EKOSUUNNITTELUHANKKEEN VALMISTELU Ekosuunnitteluhankkeen valmistelu on ekosuunnittelumenettelyn ensimmäinen vaihe. Siinä tehdään valmistelutoimia, perustetaan ekosuunnitteluhankkeesta vastaava työryhmä, määritellään yrityksen ekosuunnitteluhankkeen vaikuttimina toimivat tekijät sekä valitaan suunniteltava tuote. 4.1 Työryhmän perustaminen Tässä vaiheessa valitaan ekosuunnitteluhankkeen kehittämiseen osallistuvat henkilöt ja määritellään heidän työtehtävänsä ja vastuualueensa. Työryhmältä vaadittavat ominaisuudet: Monialainen: Työryhmässä on eri osastoja edustavia henkilöitä, jotta ekosuunnitteluhankkeen monimuotoisuus toteutuisi (Taulukko 1). Omaa valtuudet päätöksentekoon: Työryhmässä on ylemmän johdon edustajia, jotka vastaavat kriittisistä päätöksistä ja käsittelevät ekosuunnitteluhankkeen aikana ilmenevät strategiaan ja organisaatioon liittyvät tekijät. Pieni ja hyvin organisoitu: Työryhmässä on oltava vain yksi jäsen kustakin osastosta, jotta työryhmä olisi mahdollisimman toimiva. Ekosuunnitteluhankkeen kehittämistä koordinoi ja ohjaa tiiminvetäjä, joka valitaan työryhmän jäsenten joukosta. Suunnittelu- ja/tai ympäristö- ja laatuosasto ovat parhaita johtamaan ryhmää, sillä niillä on eniten hankkeen kannalta keskeistä kokemusta, ja niiden on toimittava keskenään tiiviissä yhteistyössä. Taulukko 1. Yrityksen kunkin osaston rooli ekosuunnitteluhankkeen kehitystyössä: OSASTO Suunnittelu: Tuotanto: Ylempi johto: Laboratorio, tutkimus ja kehitys: Hankinta: Ympäristö ja laatu: Markkinointi: TEHTÄVÄT JA VASTUUT ideointi, ehdotusten arviointi sekä ehdotusten muuntaminen konkreettisiksi ekosuunnittelutoimenpiteiksi ideointi sekä työryhmän esittämien teknologisten muutosten toteuttamiskelpoisuuden analysointi ekosuunnitteluhankkeen onnistuneen kehitystyön strategisten tavoitteiden ja tarvittavien resurssien määrittely tuote- ja prosessiparametrien hallinta sekä ekotehokkaampien materiaalien ja aineyhdistelmien tutkimus ympäristökriteerien integrointi hankintatoimintoihin ja toimittajayhteistyöhön osallistuminen ekosuunnitteluhankkeen tavoitteiden ja laajuuden määrittelyyn, tuotteen ympäristövaikutusten vähentämiseen liittyvien ehdotusten valmistelu sekä ekosuunnitteluprosessin ohjaus ja todentaminen osallistuminen ekosuunnitteluhankkeen tavoitteiden ja laajuuden määrittelemiseen sekä ekosuunnitellun tuotteen markkinoinnin valmistelu Katso: Worksheet_EcoDesign Working Team_FORM FB.1.1

12 12. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a 4.2 Tavoitteiden ja motivoivien tekijöiden määrittely Ennen ekosuunnitteluhankkeen käynnistämistä on tärkeää tunnistaa ne tekijät, jotka motivoivat yritystä parantamaan muovikassien ympäristötehokkuutta. Tässä vaiheessa hyödyllinen on SWOT-analyysi, jolla tunnistetaan ja luokitellaan yritykseen liittyvät sisäiset tekijät sekä markkinoihin liittyvät ulkoiset tekijät. Analyysi tuottaa matriisin, joka sisältää ekosuunnitteluhankkeen tärkeimmät vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat (Taulukko 2). Niiden avulla työryhmä tunnistaa hankkeen toteuttamista ajavat voimat. Matriisista on hyötyä myös hankkeen tavoitteiden ja vaikuttimina toimivien tekijöiden määrittelemisessä. Taulukko 2. SWOT-analyysimatriisi. Sisäiset tekijät Ulkoiset tekijät POSITIIVINEN (+) NEGATIIVINEN (-) VAHVUUDET: ekosuunnitteluhankkeen toteuttamisen olennaiset vahvuudet MAHDOLLISUUDET: ekosuunnitteluhankkeen toteuttamista tukevat ulkoiset voimat HEIKKOUDET: alueet, joilla tarvitaan lisätutkimusta rajoitusten poistamiseksi UHAT: ekosuunnitteluhankkeen toteuttamisen estävät ulkoiset olosuhteet Ohessa on joitakin yleisimmistä syistä, joiden vuoksi muovikasseja valmistavat yritykset siirtyvät ekosuunnitteluun. Kustannussäästöt: Ekosuunnittelu auttaa yrityksiä tunnistamaan muovikassien eri elinkaarivaiheisiin liittyviä kriittisiä tekijöitä, joita parantamalla voidaan saavuttaa kustannussäästöjä (esim. painon vähentäminen, prosessin optimointi ja parempi energiatehokkuus). Kassien laadun parantaminen: Ekosuunnitteluhankkeessa on huomioitava tuotteeseen liittyvät vaatimukset muovikassien ominaisuuksien (esim. toimivuuden ja kestävyyden) ylläpitämiseksi tai parantamiseksi. Lainsäädäntö: Ekosuunnitteluhankkeessa on huomioitava muovikasseja koskevat lainsäädäntövaatimukset ympäristönsuojelun tasoa parantavien ehdotusten valmistelussa (esim. pakkauksia ja pakkausjätettä koskeva lainsäädäntö). Innovointi: Ekosuunnitteluhanke voi johtaa uuteen tietotaitoon sekä innovatiivisiin tuotteisiin, jotka vahvistavat yrityksen tuotekuvaa ja avaavat tuotteille uusia markkinoita. Kuluttajien ympäristötietoisuus: Kuluttajat ja muut sidosryhmät vaativat tuotteilta yhä parempaa ympäristönsuojelun tasoa, joten tuotesuunnittelussaan ympäristönäkökohdat huomioivat yritykset voivat saavuttaa etulyöntiaseman muihin yrityksiin nähden. Kilpailijoiden toiminta: Ekosuunnittelua voidaan hyödyntää markkinoinnissa, sillä se on tapa erottautua kilpailijoista, parantaa tuotekuvaa ja lisätä myyntiä. Yrityksen yhteiskunnallinen vastuu: Ekosuunnittelu osoittaa, että yritys toimii yhteiskunnan ja ympäristön kannalta vastuullisella tavalla. Se voi myös motivoida työntekijöitä. Katso: Worksheet_EcoDesign SWOT Analysis_ FORM FB.1.2

13 13. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a 4.3 Suunniteltavan tuotteen valinta Työryhmän perustamisen ja hanketta ajavien tekijöiden tunnistamisen jälkeen valitaan hankkeessa suunniteltava tai uudelleensuunniteltava tuote. Oikean tuotteen valinta vertailutuotteeksi on ensiarvoisen tärkeää koko hankkeen onnistumisen kannalta. Tuotteen tärkeimpiä valintakriteereitä ovat seuraavat: Yrityksen on vastattava ainakin osittain valitun tuotteen suunnittelusta. Valitun tuotteen suunnitteluun on liityttävä riittävä määrä vapautta, jotta sen materiaaleja, muotoja, valmistusprosessia jne. voitaisiin muuttaa. Valittavan tuotteen on sovittava yhteen yrityksen vaikuttimina toimivien tekijöiden kanssa. Lyhyt kyselylomake, joka sisältää yllä mainitut kriteerit, auttaa tarvittaessa suunniteltavan tuotteen valinnassa. Yrityksen on valittava kehityskelpoinen ja strategisesti sopiva tuote, joka vastaa ekosuunnitteluhankkeen tavoitteita ja vaikuttimina toimivia tekijöitä (Taulukko 3). Kyselylomakkeeseen voidaan lisätä muita kriteerejä, jotka työryhmä katsoo tarpeellisiksi tuotteen valintaprosessissa. Työryhmän on laadittava luettelo mahdollisista tuotteista ja täytettävä lomake seuraavasti: 1) Tuote saa kustakin kysymyksestä 1 3 pistettä vastauksen perusteella (3 = parhaiten soveltuva). 2) Tuotteen kokonaispisteet saadaan laskemalla vastausten pistemäärät yhteen. 3) Ekosuunnittelumenettelyyn valitaan se tuote, joka saa korkeimman pistemäärän. Taulukko 3. Esimerkki tuotteen valintaa tukevasta kyselylomakkeesta. KYSYMYKSET VAIHTOEHDOT Tuote A Tuote B Tuote C 1) Mikä on yrityksen rooli muovikassin suunnitteluprosessissa? 1. Pieni: Yritys ei pääse vaikuttamaan suunnitteluun. 2. Keskisuuri: Yritys vastaa suunnittelusta pääosin itse. 3. Suuri: Yritys suunnittelee tuotteen. 2) Onko tuotetta mahdollista muuntaa (suunnittelun vapaus)? 1. Tuotetta ei voi muuntaa millään tavoin. 2. Tuotetta on mahdollista muuntaa, mutta rajallisesti. 3. Tuotteeseen on suuri mahdollisuus tehdä muutoksia. 3) Kuinka kiinnostuneita asiakkaat ovat ekosuunnittelusta? 1. Se kiinnostaa asiakkaita vain vähän. 2. Se kiinnostaa asiakkaita jonkin verran. 3. Se kiinnostaa asiakkaita paljon

14 14. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a KYSYMYKSET VAIHTOEHDOT Tuote A Tuote B Tuote C 4) Onko tuotteen ympäristövaikutusten vähentäminen tarpeen yrityksen oman käytännön ja/tai kilpailevan yrityksen toimenpiteiden vuoksi? 1. Ei 2. Kyllä, keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä. 3. Kyllä, lyhyellä aikavälillä. 5) Mitkä sisäiset tekijät kannustavat yritystä käyttämään ekosuunnittelua? 1. Tuotetta ei ole tarvetta muuttaa. 2. Tuotteeseen on tarpeen tehdä jotakin parannuksia (esim. toiminnallisuuteen, luotettavuuteen, kestävyyteen, ulkonäköön). 3. On tilaisuus tuoteinnovaatioihin KOKONAISPISTEMÄÄRÄ Katso: Worksheet_EcoDesign Product Selection_ FORM FB.1.3

15 15. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a 5. VAIHE 2: TUOTETIETOJEN TUNNISTAMINEN Toisessa vaiheessa kerätään ja analysoidaan vertailutuotteen perustiedot, jotta uuden tuotteen ekosuunnittelustrategiat ja -toimenpiteet tarkentuisivat asianmukaisesti. Vaiheeseen sisältyy vertailutuotteen eri tietojen (teknisten, ympäristöllisten, taloudellisten, lainsäädännöllisten sekä markkinoihin liittyvien) määrittely sekä tuotteen elinkaareen liittyvien kriittisten tekijöiden tunnistaminen. 5.1 Tuoteanalyysi Vertailutuote on analysoitava, jotta voidaan määritellä mitkä tuotetiedot on tarpeen huomioida ekosuunnitteluhankkeen kehityksen aikana. Työryhmän kaikkien jäsenten on osallistuttava tehtävään, sillä siinä on huomioitava tuotteeseen kohdistuvia erilaisia vaatimuksia, mukaan luettuna seuraavat: Tekniset vaatimukset: Laaja tietämys niistä teknisistä toiminnoista ja standardeista, jotka tuotteen ja sen materiaalien on täytettävä, on tärkeää, samoin kuin asiakkaiden teknisten vaatimusten tuntemus. Ympäristölliset vaatimukset: Vertailutuotteen ympäristöprofiili on arvioitava, jotta uudelle tuotteelle voitaisiin asettaa realistiset ympäristötavoitteet. Ympäristöllisiä vaatimuksia voidaan arvioida työkaluilla, kuten MET-matriisilla, jolla arvioidaan vertailutuotteen ympäristöprofiilia (ks. osio 0). Taloudelliset vaatimukset: Vertailutuotteen taloudellinen arviointi on tärkeää, sillä se tukee ekosuunnittelustrategioita ja -toimenpiteitä, jotka ovat ympäristövaikutusten edullisuuden lisäksi myös kustannustehokkaita. Markkinoiden vaatimukset: Markkinoiden vaatimukset suhteessa kuluttajien tottumuksiin ja jakelutarpeisiin on syytä huomioida, sillä niillä voi olla merkittävä vaikutus muovikassin suunnitteluun. Lisäksi suositellaan tuotteen vertaamista joko yrityksen tai kilpailevien yritysten valmistamiin luokkansa parhaisiin tuotteisiin. Lainsäädännölliset vaatimukset: Työryhmän on tunnettava kaikki tuotteeseen liittyvät lainsäädännölliset vaatimukset, jotta yrityksen kehittämät tuotteet olisivat niiden mukaisia. Muovikasseja koskevat esimerkiksi REACH-säädökset, pakkauksia ja pakkausjätettä koskevat direktiivit sekä elintarvikkeiden kanssa kosketukseen tarkoitettuja materiaaleja koskevat säädökset. Lisätietoja kaupan muovikasseja koskevasta lainsäädännöstä ja tuotestandardeista on ECOFLEXOBAG-asiakirjassa B.1. Katso: Worksheet_EcoDesign Product Analysis_ FORM FB.1.4

16 16. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a 5.2 Ympäristövaikutusten arviointityökalut Vertailutuotteen ympäristövaikutukset on arvioitava, jotta yritys osaisi tunnistaa tuotteeseen liittyvät tärkeimmät ympäristöongelmat sekä ne elinkaaren vaiheet tai prosessit, joissa kyseisiä ongelmia ilmenee. Ympäristövaikutusten arviointi pohjustaa seuraavassa vaiheessa tapahtuvaa ekosuunnittelustrategioiden ja -toimenpiteiden määrittelyä. Saatavilla on useita työkaluja, joilla vertailutuotteen ympäristölliset painopisteet voidaan tunnistaa. Ne mahdollistavat myös kahden tuotteen tai suunnittelumallin vertailun. Useimmat niistä perustuvat elinkaariajatteluun, sillä se tarjoaa yleisen näkökulman tuotteeseen liittyviin ympäristötekijöihin koko elinkaaren ajalta. Seuraavassa ovat hyödyllisimmät työkalut tuotteiden ympäristövaikutusten tason parantamiseen: Elinkaarianalyysi: Tarkin ja kehittynein työkalu tuotteiden ympäristövaikutusten arviointiin, sillä työkalu on kvantitatiivinen ja mittaa elinkaareen liittyviä ympäristövaikutuksia. Se edellyttää kuitenkin yleensä tietyn ohjelmiston käyttöä ja tarkasti rajattua erityisosaamista. Tietojen kerääminen ja käsittely vaatii paljon aikaa. Lisätietoja elinkaarianalyysin toteuttamisesta on ISO-standardeissa ja (ISO, 2006a, 2006b). MET-matriisi: Osittain kvalitatiivinen työkalu, joka osoittaa, mitä tuotteen elinkaaren kussakin vaiheessa kulutetaan (materiaalit ja energia) ja tuotetaan (päästöt ja jäte) Työkalua voidaan käyttää ekosuunnittelumenettelyn ympäristötehokkuuden arviointiin, kun parantamista vaativat kohteet on löydettävä nopeasti ja helposti ilman erityisosaamista. Työkalu ei rajoitustensa vuoksi tunnista kaikkia vaikutuksia tai parantamiskohteita. Yrityksille, jotka tarvitsevat kattavaa tietoa ympäristötehokkuudesta yleensä ja sen parantamismahdollisuuksista, suositellaan elinkaarianalyysiä. Arviointi MET-matriisilla suoritetaan seuraavasti. 1) Tuotteen määrittely: Tuotteelle tarvitaan peruskuvaus koko sen elinkaaren ajalle. 2) Tietojen kerääminen: mm. tiedot elinkaaren kussakin vaiheessa käytettävistä materiaaleista ja energiasta sekä niiden määrästä sekä tietoja päästöjen ja jätteiden myrkyllisyydestä ja määrästä. Tiedot pitäisi pystyä keräämään suhteellisen helposti ilman tuotteen perusteellista tutkimusta. 3) MET-matriisin valmistelu: Kaikki kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset tiedot sijoitetaan matriisiin, joka sisältää eri riveillä tuotteen kuhunkin elinkaarivaiheeseen liittyvän energian, materiaalit ja myrkylliset päästöt, joille on oma sarakkeensa. 4) Tulosten analysointi: MET-matriisin täyttämisen jälkeen voidaan tehdä joitakin johtopäätöksiä siitä, missä elinkaaren vaiheissa on priorisointia edellyttäviä parannustarpeita. Kun matriisin perusteella tehdään johtopäätöksiä, myrkyllisten tai vaarallisten aineiden käyttö sekä energiankulutus ovat tärkeitä priorisoitavia osa-alueita.

17 17. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a Taulukko 4. Esimerkki kaupan muovikassin MET-matriisista ELINKAARIVAIHE MATERIAALIEN KÄYTTÖ (M) ENERGIAN KÄYTTÖ (E) MYRKYLLISET PÄÄSTÖT (T) LISÄTIEDOT Raaka-aineiden materiaali- ja tuotantokustannukset Kokonaispaino = 15,2 g/kassi. Materiaalit: kierrätetty LDPE 30 %, uusi LDPE 50 %, TiO2 10 %, CaCO3 10 %. Liuotinpohjaiset painovärit. Ei arvioitu. Ei arvioitu. Kassi voidaan kierrättää. Tuote ei ole vaarallinen. Tehdastuotanto Jäähdytysvesi (suljettu järjestelmä, minimaalinen kulutus). Espanjalaiset energialähteet Ekstruusiopros essi 3,5 kwh/kg. Koronakäsittely tarvitaan. COV-päästöt. Päästöjen hallintaan on laitteisto (energiankulu tus arvioidaan) Jakelu- ja toimitusketju Yksi edestakainen matka. Minimaalinen sekundäärinen pakkaus, uudelleen käytettävät kuormalavat. Polttoaineen kulutus kuljetuksen aikana. Kuljetusten päästöt: CO2, NOX ja muut. Keskimääräin en etäisyys = 200 km. Käyttö Käytöstäpoistamisjärjestelmä. Jätehuolto Lisäaineet mekaaniseen kierrätykseen, polttolaitoksiin ja kaatopaikoille. Kuljetus talteenottolaitoksiin. Muovikassien käytöstä poisto Espanjassa: kierrätys 6,9 %, poltto 41,0 % ja kaatopaikat 52,1 %. Katso: Worksheet_EcoDesign MET tool _ FORM FB.1.5

18 18. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a 6. VAIHE 3: MUOVIKASSIEN EKOSUUNNITTELUSTRATEGIOIDEN MÄÄRITTELY Ekosuunnittelumenettelyn kolmannessa vaiheessa ehdotetaan strategioita ja toimenpiteitä, joilla muovikassin ympäristövaikutusten edullisuuden tasoa voidaan parantaa. Tässä vaiheessa tunnistetaan ja analysoidaan mahdolliset ekosuunnittelustrategiat ja -toimenpiteet sekä valitaan osa niistä toteutettaviksi tuotteen suunnittelussa. 6.1 Muovikassien ekosuunnittelustrategioiden analyysi Työryhmä tunnistaa ekosuunnittelun toteuttamiseksi tarvittavia strategioita ja toimenpiteitä aivoriihen tai muun luovan ideointitekniikan avulla. On tärkeää analysoida ehdotettujen ekosuunnittelustrategioiden ja -toimenpiteiden eri vaikutuksia, kuten teknisiä, ympäristöllisiä ja taloudellisia vaikutuksia. Tiedot ovat tarpeen uuden kassin suunnittelua varten valittavien ekosuunnittelutoimenpiteiden priorisoinnissa. Yritys voi valita useita ekosuunnittelustrategioita ja -toimenpiteitä muovikassin ympäristövaikutusten vähentämiseksi sen elinkaaren eri vaiheissa (Taulukko 5). Yksityiskohtainen kuvaus kaupan muovikasseille soveltuvista ekosuunnittelustrategioista ja -toimenpiteistä sekä kuhunkin toimenpiteeseen liittyvien teknisten, ympäristöllisten ja taloudellisten vaikutusten arvioinnista on ECOFLEXOBAG-asiakirjassa B.1. Taulukko 5. Kaupan muovikassien ekosuunnittelustrategioiden ja -toimenpiteiden yleiskatsaus. EKOSUUNNITTELUSTRATEGIAT EKOSUUNNITTELUTOIMENPITEET Raaka-aineiden ja komponenttien tuotanto 1 Vähäisen ympäristövaikutuksen omaavien materiaalien valinta 2 Käytettävien materiaalien määrän vähentäminen 1.1. Uusiutuvien materiaalien käyttö: biopolymeerit 1.2. Vaarallisten aineiden käytön vähentäminen 1.3. Kierrätysmateriaalien käyttö 2.1. Materiaalitehokkuuden parantaminen Tuotteen käsittely 3 Tuotantotekniikoiden optimointi 3.1. Uusiutuvien/vaihtoehtoisten energiamuotojen käyttö 3.2. Energiatehokkuuden parantaminen 3.3. Raaka-aineiden käyttöä optimoivien vaihtoehtoisten tuotantomenetelmien käyttö 3.4. Päästöjen käsittely painatuksen aikana 3.5. Suorat toimenpiteet painatuksen aikana

19 19. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a EKOSUUNNITTELUSTRATEGIAT EKOSUUNNITTELUTOIMENPITEET Pakkaaminen ja kuljetus 4 Jakelujärjestelmän optimointi 4.1. Entistä energiatehokkaampien kuljetusmenetelmien tai vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttö (matalapäästöiset kuljetukset) 4.2. Kuljetusreittien optimointi 4.3. Resurssien käytön minimointi pakkausprosesseja tehostamalla 4.4. Uudelleen käytettävät pakkaukset Käyttö 5 Käytönaikaisten vaikutusten vähentäminen 6 Alustavan elinkaaren optimointi 6.1. Kassin laadun parantaminen kestävyyden ja käyttökertojen lisäämiseksi Elinkaaren loppu 7 Käytöstäpoistojärjestelmän optimointi 7.1. Kuvien ja sopivien ympäristömerkkien käyttö prosenttisesti kierrätettävien materiaalien käyttö 7.3. Biohajoavien materiaalien käyttö Katso: Worksheet_EcoDesign Proposal Ideas_FORM FB Ympäristövaikutuksiin liittyvien toimenpiteiden valinta Osa edellisessä tehtävässä ehdotetuista ekosuunnittelutoimenpiteistä ei välttämättä täytä ekosuunnitteluhankkeen vaatimuksia. Vaikka ne täyttäisivätkin hankkeen vaatimukset, kaikkia ei välttämättä kannata toteuttaa. Tämän vuoksi ehdotetut toimenpiteet arvioidaan ja priorisoidaan, jotta voitaisiin valita toteuttamiskelpoisimmat ideat. Arvioinnissa punnitaan vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuutta teknisestä, ympäristöllisestä ja taloudellisesta näkökulmasta. Lisäksi on tärkeää arvioida niiden yhteensopivuutta yrityksen ekosuunnitteluhankkeen vaikuttavien tekijöiden kanssa. Kriteerimatriisi on ekosuunnittelutoimenpiteiden priorisointiin soveltuva päätöksentekotyökalu, jolla voidaan arvioida vaihtoehtoja määritettyjen kriteerien perusteella (Taulukko 6). Arviointi kriteerimatriisilla suoritetaan seuraavasti: 1) Valmistellaan luettelo arvioitavista vaihtoehdoista (edellisessä tehtävän ekosuunnitteluehdotuksista). Vaihtoehtojen määrää kannattaa rajoittaa, jotta matriisista ei tulisi liian monimutkainen. Suositus on enimmillään neljä vaihtoehtoa. Työryhmän kaikkien jäsenten on ymmärrettävä jokaisen vaihtoehdon sisältö. 2) Valitaan päätöksenteossa käytettävät kriteerit. Työryhmä voi valita kriteerit aivoriihessä, jossa ehdotetaan eri kriteereitä ja valitaan tärkeimmät äänestämällä. Kriteereille ei ole vähimmäis- tai enimmäismäärää, mutta optimaalinen kriteerimäärä on kolmesta neljään. Yleisimmin käytetyt kriteerit ovat:

20 20. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a Tekninen toteuttamiskelpoisuus: yrityksen mahdollisuus toteuttaa ekosuunnitteluehdotus käytössään olevilla teknisillä resursseilla. Ympäristöllinen toteuttamiskelpoisuus: Arvioi ekosuunnitteluehdotuksen tuottamia ympäristöhyötyjä. Taloudellinen toteuttamiskelpoisuus: Arvioi missä määrin yritys kykenee huolehtimaan ekosuunnitteluehdotukseen liittyvistä kustannuksista. Yhteensopivuus vaikuttimina toimivien tekijöiden kanssa: Arvioi missä määrin ekosuunnitteluehdotus sopii yhteen niiden tekijöiden kanssa, jotka toimivat yrityksen vaikuttimina ekosuunnitteluhankkeen käynnistämiseen. 3) Kriteerimatriisin valmistelu, mukaan lukien ekosuunnitteluehdotusten ja päätöksentekokriteerien valmistelu. 4) Asteikon määrittely kunkin ekosuunnitteluehdotuksen arvioimiseksi eri kriteereillä: Asteikon tulee kattaa koko skaala parhaasta (korkeimmat pisteet) heikoimpaan (alhaisimmat pisteet). Eri kriteereille voidaan määrittää erilaiset enimmäispisteet. 5) Pisteiden laskeminen kullekin ekosuunnitteluehdotukselle: Jokaiselle kriteerille lasketaan ensin pisteet ja kunkin ehdotuksen kokonaispisteet saadaan laskemalla ne yhteen. 6) Tulosten arviointi vastaamalla seuraaviin tai vastaavanlaisiin kysymyksiin: Täyttääkö ehdotus kaikki kriteerit? Voidaanko joku ehdotuksista hylätä? Jos ehdotus täyttää vain osan kriteereistä, kannattaako sitä edelleen harkita? 7) Ekosuunnitteluehdotusten priorisointi: Kun kaikki ehdotukset on pisteytetty, ne voidaan asettaa tärkeysjärjestykseen ja päättää, ovatko ehdotukset riittävän kiinnostavia ja soveltuvatko ne toteutettaviksi lyhyellä, keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä. Tämän tehtävän lopussa valitaan tuotteen ekosuunnittelussa toteutettavat ehdotukset. Vaiheessa tarvitaan tärkeitä päätöksiä, joten ylemmän johdon on osallistuttava päätöksentekoon ja hyväksyttävä päätökset. Taulukko 6. Esimerkki ekosuunnitteluehdotusten priorisoinnissa ja valinnassa käytettävästä kriteerimatriisista. KRITEERIT ENIMMÄIS- PISTEET EKOSUUNNITTELUEHDOTUKSET A1 A2 A3 Tekninen toteuttamiskelpoisuus Taloudellinen toteuttamiskelpoisuus Ympäristöllinen toteuttamiskelpoisuus: Yhteensopivuus vaikuttimina toimivien tekijöiden kanssa KOKONAISPISTEMÄÄRÄ TOTEUTUSAIKA Pitkä aikaväli Katso: Worksheet_Selection Environmental Actions_FORM FB.1.7 Keskipitkä aikaväli Lyhyt aikaväli

E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma

E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma Eduskunnan talousvaliokunta 19.2.2016 Erja Fagerlund TEM/ innovaatio ja elinkeino-osasto Kilpailukyky

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Vihreät hankinnat ja hankintalaki Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari 18.01.2010 Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Yleisiä lähtökohtia Hankintalaki perustuu pitkälti EU-lainsäädäntöön,

Lisätiedot

Ekosuunnitteludirektiivin perusteella annetut määräykset ja merkinnät Finvac 27.01.2016 Mika Kapanen

Ekosuunnitteludirektiivin perusteella annetut määräykset ja merkinnät Finvac 27.01.2016 Mika Kapanen Ekosuunnitteludirektiivin perusteella annetut määräykset ja merkinnät Finvac 27.01.2016 Mika Kapanen Koskee koko LVI-alaa... - Ekosuunnittelun ja energiamerkinnän perusteet lyhyesti - LVI-alaa koskevia

Lisätiedot

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 Rakennukset ja ilmastonmuutos Rakennusten osuus kokonaisenergiankulutuksesta on noin 40 prosenttia eli 140 TWh 140

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 27. helmikuuta 2003 PE 321.965/8-16 TARKISTUKSET 8-16 Lausuntoluonnos (PE 321.965) John Purvis Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

materiaalitehokkuuden näkökulmasta

materiaalitehokkuuden näkökulmasta IE-direktiivi ja jätedirektiivi materiaalitehokkuuden näkökulmasta Laura Karvonen, Ulla Lassi ja Toivo Kuokkanen Analytiikkapäivät Kokkola Esityksen sisältö Materiaalitehokkuuden määritelmä Materiaalitehokkuus

Lisätiedot

Komission kiertotalouspaketti - vaikutukset kuntiin

Komission kiertotalouspaketti - vaikutukset kuntiin Komission kiertotalouspaketti - vaikutukset kuntiin Henrik Rainio, Kuntatalous Tuulia Innala, Alueet ja yhdyskunnat Kuntamarkkinat 15.9.2016 Mitä on kiertotalous? Kiertotaloudessa resurssit säilytetään

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

LIITE PÄIVITETTY ENERGIAUNIONIN ETENEMISSUUNNITELMA. asiakirjaan

LIITE PÄIVITETTY ENERGIAUNIONIN ETENEMISSUUNNITELMA. asiakirjaan EUROOPAN KOISSIO Bryssel 18.11.2015 CO(2015) 572 final ANNEX 1 LIITE PÄIVITETTY ENERGIAUNIONIN ETENEISSUUNNITELA asiakirjaan KOISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA

Lisätiedot

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu 26. kesäkuuta 2003 A5-0200/22 TARKISTUS 22 esittäjä(t): PSE-ryhmän puolesta, María del Pilar Ayuso González PPE-DEryhmän puolesta, Hiltrud Breyer ja Patricia McKenna Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Laura

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Espoon tulevaisuusfoorumi 27.1.2010 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

Arviointi ja mittaaminen

Arviointi ja mittaaminen Arviointi ja mittaaminen Laatuvastaavien koulutus 5.6.2007 pirjo.halonen@adm.jyu.fi 014 260 1180 050 428 5315 Arviointi itsearviointia sisäisiä auditointeja ulkoisia auditointeja johdon katselmusta vertaisarviointeja

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Näkemyksiä biomassan kestävään käyttöön: Miltä komission suunnitelmat vaikuttavat Suomen kannalta?

Näkemyksiä biomassan kestävään käyttöön: Miltä komission suunnitelmat vaikuttavat Suomen kannalta? Näkemyksiä biomassan kestävään käyttöön: Miltä komission suunnitelmat vaikuttavat Suomen kannalta? Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 25.1.2017 Pörssitalo Hanne Siikavirta RED II / Bioenergian

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta linja-autoilla harjoitettavasta satunnaisesta kansainvälisestä

Lisätiedot

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Johtamis- ja innovaatiojärjestelmät avainroolissa Kemira 2011-> Kemira 2007 asti Diversifioitunut portfolio

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Tievalaistuksen elinkaariarviointi. Seminaari , Light Energy -projekti Leena Tähkämö Valaistusyksikkö Sähkötekniikan ja automaation laitos

Tievalaistuksen elinkaariarviointi. Seminaari , Light Energy -projekti Leena Tähkämö Valaistusyksikkö Sähkötekniikan ja automaation laitos Tievalaistuksen elinkaariarviointi Seminaari 5.4.2016, Light Energy -projekti Leena Tähkämö Valaistusyksikkö Sähkötekniikan ja automaation laitos Tievalaistuksen elinkaariarviointi - Elinkaariarviointi

Lisätiedot

Standardisointi ja standardit tutkimusohjelman työkaluina. SFS-seminaari Matti Lanu VTT Expert Services Oy

Standardisointi ja standardit tutkimusohjelman työkaluina. SFS-seminaari Matti Lanu VTT Expert Services Oy Standardisointi ja standardit tutkimusohjelman työkaluina SFS-seminaari 3.9.2014 Matti Lanu VTT Expert Services Oy SISÄLTÖ Käsitteistä Poliitiikka standardien hyödyntämisestä Standardit tulosten käyttöönotossa

Lisätiedot

RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy)

RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy) RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy) 1 Sisältö Rakennusten energiankulutus Rakentamisen määräykset murroksessa Kuinka parantaa

Lisätiedot

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 15.10.2010 2010/0195(COD) LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

TEKNIIKKAA HARMONIASSA YMPÄRISTÖN KANSSA

TEKNIIKKAA HARMONIASSA YMPÄRISTÖN KANSSA TEKNIIKKAA HARMONIASSA YMPÄRISTÖN KANSSA TULEVAISUUDEN TUOTTEITA Kun on kyse tekniikan valinnasta, tiedämme, että yritykset korostavat luotettavuutta ja ympäristövaikutuksia. Siksi keskitymme tuotteiden

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI

Lisätiedot

LIITTEET: KOM(2003) 572 lopullinen, suomeksi ja ruotsiksi Perusmuistio (YM)

LIITTEET: KOM(2003) 572 lopullinen, suomeksi ja ruotsiksi Perusmuistio (YM) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ MILJÖMINISTERIET MINISTRY OF THE ENVIRONMENT 10.11.2003 YM18/313/2003 Eduskunta Suuri valiokunta Asia E-kirjelmä; EU; ympäristö; komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille;

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Edessä väistämätön muutos

Edessä väistämätön muutos Edessä väistämätön muutos 50 kestävää ratkaisua Jätkäsaareen -tilaisuus Pirkko Heikinheimo, VNK Ennakoitu lämpeneminen tällä vuosisadalla Ilman ilmastopolitiikkaa Sen kanssa Lähde: MIT Sektorit kuvaavat

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

Ei näyttöä tai puheen tasolla

Ei näyttöä tai puheen tasolla Jyväskylän yliopisto 1(5) Dokumenteilla tarkoitetaan suuntaa ohjaavia asiakirjoja, strategioita ja linjauksia. Keskeisiä ovat vain ko. auditointikohdetta koskevat ja ohjaavat dokumentit. Dokumentit voivat

Lisätiedot

LCA IN LANDSCAPING. Kestävien, kierrätysmateriaaleja hyödyntävien viherrakennuskohteiden kustannus-hyöty-analyysi. Tiina Ruuskanen

LCA IN LANDSCAPING. Kestävien, kierrätysmateriaaleja hyödyntävien viherrakennuskohteiden kustannus-hyöty-analyysi. Tiina Ruuskanen Kestävien, kierrätysmateriaaleja hyödyntävien viherrakennuskohteiden kustannus-hyöty-analyysi Tiina Ruuskanen Kustannus-hyötyanalyysi (KHA, CBA) on yhteiskunnallisen päätöksenteon apuväline. KHA:n avulla

Lisätiedot

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Ekologisen innovaation merkitys Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Meidän kaikkien täytyy ottaa ekologinen innovaatio huomioon Kun 53 % eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä pitää

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakennus RET: Riskien hallinta energiatehokkaassa rakentamisessa Mikko Nyman VTT Expert Services Oy

Lähes nollaenergiarakennus RET: Riskien hallinta energiatehokkaassa rakentamisessa Mikko Nyman VTT Expert Services Oy Lähes nollaenergiarakennus 13.5.2013 RET: Riskien hallinta energiatehokkaassa rakentamisessa Mikko Nyman VTT Expert Services Oy 29.5.2013 2 Motivointi lähes nollaenergiarakennuksille (EPBD) Rakennukset

Lisätiedot

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka Kiertotalous ja jätehuolto Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka 15.11.2016 Esityksen sisältö 1. Johdanto 2. Mitä on kiertotalous? 3. Yhdyskuntajätehuolto ja kierrätys

Lisätiedot

Energiatehokkuuteen liittyvän kansallisen lainsäädännön tilannetta

Energiatehokkuuteen liittyvän kansallisen lainsäädännön tilannetta Energiatehokkuuteen liittyvän kansallisen lainsäädännön tilannetta SPiCE 3 -seminaari 14.1.2014 10.1.2014 1 Ehdotus uudeksi ympäristönsuojelulaiksi Hallituksen esitys uudeksi ympäristönsuojelulaiksi (YSL)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Riippumattomat arviointilaitokset

Riippumattomat arviointilaitokset Riippumattomat arviointilaitokset CSM Riskienhallinta -asetuksen mukainen riippumaton arviointi Komission asetus (352/2009/EY) yhteisestä turvallisuusmenetelmästä, CSM riskienhallinta-asetus, vaatii rautatiejärjestelmässä

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan?

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Raila Oksanen 1.9.2016 Page 1 Monikäyttöisyyden lähtökohta CAF on tarkoitettu helppokäyttöiseksi työkaluksi julkisen sektorin organisaatioiden

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia energiastrategian jalkauttamisesta. Tavoitteellinen energiankäytön johtaminen

Käytännön kokemuksia energiastrategian jalkauttamisesta. Tavoitteellinen energiankäytön johtaminen Käytännön kokemuksia energiastrategian jalkauttamisesta Tavoitteellinen energiankäytön johtaminen https://www.turku.fi/uutinen/2016-08-31_kiinteistoliikelaitos-vastaa-ilmastohaasteeseen-panostamalla-rakennusten

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0282(COD) 12. helmikuuta 2004 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0259(COD) 10. helmikuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunnalta ympäristöasioiden,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2011 KOM(2011) 443 lopullinen 2011/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Moduuli 1: Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus mahdollisten

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua.

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. Se asettaa itselleen energiatavoitteita, joiden perusteella jäsenmaissa joudutaan kerta kaikkiaan luopumaan kertakäyttöyhteiskunnan

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

Liite 1 Kansallinen toimintasuunnitelma (NAP)

Liite 1 Kansallinen toimintasuunnitelma (NAP) Liite 1 Kansallinen toimintasuunnitelma (NAP) Toimintasuunnitelman tulee sisältää seuraavat osiot (yleissopimuksen 5 Artikla kohta a): (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) nykyisten ja suunniteltujen päästöjen

Lisätiedot

Kemianteollisuuden näkemyksiä. Vientiliittojen jäte- ja materiaalihyödyntämispäivä

Kemianteollisuuden näkemyksiä. Vientiliittojen jäte- ja materiaalihyödyntämispäivä Kemianteollisuuden näkemyksiä Vientiliittojen jäte- ja materiaalihyödyntämispäivä 17.3.2014 Sami Nikander 14.3.2014 1 Resurssiviisasta taloutta hahmotelma Resurssien rajallisuus ja samanaikainen taloudellisen

Lisätiedot

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 EU:n asettamat raamit ilmasto- ja energiastrategialle Eurooppa-neuvoston päätös Kasvihuonekaasupäästötavoitteet: vuoteen

Lisätiedot

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Vuoropuhelu on liian työläistä - tarjonta ja hintataso voidaan selvittää tarjouskilpailulla. Toimittajia ei saa rasittaa vuoropuhelulla ennen hankintaa heillä

Lisätiedot

Pakkauksen. rooli. SUOMEN PAKKAUSYHDISTYS RY Roger Bagge

Pakkauksen. rooli. SUOMEN PAKKAUSYHDISTYS RY Roger Bagge Pakkauksen rooli Yhteenveto» Hyvä pakkaus täyttää perustehtävänsä: suojaa ja informoi» Tuotteen valmistuksen ympäristökuorma on moninkertainen pakkaukseen verrattuna» Käytetty pakkaus voidaan kierrättää»

Lisätiedot

56. vuosikerta 16. tammikuuta 2013 Hinta: 3 EUR

56. vuosikerta 16. tammikuuta 2013 Hinta: 3 EUR Euroopan unionin virallinen lehti ISSN 1977-1053 C 13 Suomenkielinen laitos Tiedonantoja ja ilmoituksia 56. vuosikerta 16. tammikuuta 2013 Ilmoitusnumero Sisältö Sivu III Valmistavat säädökset TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

Lisätiedot

Yhteenveto ja johtopäätökset AMO-asiakirjojen analyysistä ja asiantuntijahaastatteluista. Kehittämistyöryhmän kokous

Yhteenveto ja johtopäätökset AMO-asiakirjojen analyysistä ja asiantuntijahaastatteluista. Kehittämistyöryhmän kokous Yhteenveto ja johtopäätökset AMO-asiakirjojen analyysistä ja asiantuntijahaastatteluista Kehittämistyöryhmän kokous 13.3.2008 Heli Saarikoski, 13.3.2008 Tarkastelunäkökulma Mitä kehittämistarpeita AMO-prosessissa

Lisätiedot

Puhtaan energian paketti Niina Honkasalo VNK EU-asioiden osasto

Puhtaan energian paketti Niina Honkasalo VNK EU-asioiden osasto Puhtaan energian paketti 25.1.2017 Niina Honkasalo VNK EU-asioiden osasto Puhtaan energian paketti UUSIUTUVA ENERGIA Direktiivi uusiutuvan energian edistämisestä ENERGIA- TEHOKKUUS Energiatehokkuusdirektiivi

Lisätiedot

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Sisällys 1. Kulutuksen seuranta 2. Ympäristösuunnitelma 3. Valaistus 4. Uusien keittiölaitteiden hankinta 5. Keittiön energiankulutuksen

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.7.2016 COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen

Lisätiedot

Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki. Mitä jäte on? Lainsäädäntö 30.10.2012. Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy

Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki. Mitä jäte on? Lainsäädäntö 30.10.2012. Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy 31.10.2012 Anna Sarkkinen ja Paula Wilkman, Mitä jäte on? Jätelain mukaan jätteellä tarkoitetaan

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ],

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2010 KOM(2010)310 lopullinen 2010/0169 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöjen nro 1, 3, 4, 6,

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

MetGen Oy TEKES 24.10.2014

MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Yleistä MetGen kehittää ja markkinoi uudentyyppistä teollista entsyymiratkaisua, joka merkittävästi parantaa: Energiatehokkuutta paperiteollisuuden mekaanisessa massanvalmistuksessa

Lisätiedot

Euroopan kansalaisten teemavuosi ) Veera Parko, valtioneuvoston EU-sihteeristö

Euroopan kansalaisten teemavuosi ) Veera Parko, valtioneuvoston EU-sihteeristö Euroopan kansalaisten teemavuosi 2013 1) Veera Parko, valtioneuvoston EU-sihteeristö Kansalaisten teemavuoden taustalla Vuosi Euroopan parlamentin vaaleihin 20 vuotta EU-kansalaisuuden luomisesta (Maastricht)

Lisätiedot

Ympäristöministeriö rakentamassa vihreää kasvua

Ympäristöministeriö rakentamassa vihreää kasvua Ympäristöministeriö rakentamassa vihreää kasvua YM uusi strategia ulos elokuussa 2014 Toiminta-ajatus: Kestävää elinympäristöä ja vihreää kasvua rakentamassa. Mitä YM:n vihreän kasvun rakentaminen tarkoittaa?

Lisätiedot

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia OAMK / Luova 4.5. ja 11.5. Sisäinen auditointi osa Oamkin ympäristöohjelmatyötä Sisältö 1. päivä Johdanto Auditoinnin tavoitteet Ympäristöstandardin (ISO 14001) pääkohdat Alustava ympäristökatselmus Auditoinnin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

Kansainvälisen lentoliikenteen markkinaehtoinen päästöjen hyvitysjärjestelmä

Kansainvälisen lentoliikenteen markkinaehtoinen päästöjen hyvitysjärjestelmä Kansainvälisen lentoliikenteen markkinaehtoinen päästöjen hyvitysjärjestelmä Liikenne- ja viestintävaliokunta 09.06.2016 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Kv. lentoliikenteen markkinaehtoinen päästöjen

Lisätiedot

Päätös EAKR-hankkeen "Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu", rahoitukseen osallistumisesta

Päätös EAKR-hankkeen Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu, rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 189 15.12.2014 Päätös EAKR-hankkeen "Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu", 300311 rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 15.12.2014 189 Hankkeen

Lisätiedot

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin joukkoliikenteelle elokuussa 2008. Sopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun

Lisätiedot

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus 10.2.2016 Hakuprosessi Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin 4. Lataa hakemus osallistujaportaaliin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 12.11.2014 2014/0124(COD) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta työllisyyden

Lisätiedot

ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS

ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS HANKE-ESITTELY 14.4.2016 Tomi Kiuru, Motiva Oy ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS taustat ja lähtökohdat Energiatehokkuus on yksi tapa leikata laitoksen kustannuksia. Ns. Motivamallisissa

Lisätiedot

Kapasiteettikorvausmekanismit. Markkinatoimikunta 20.5.2014

Kapasiteettikorvausmekanismit. Markkinatoimikunta 20.5.2014 Kapasiteettikorvausmekanismit Markkinatoimikunta 20.5.2014 Rakenne Sähkömarkkinoiden nykytila Hinnnanmuodostus takkuaa Ratkaisuja Fingridin näkemys EU:n nykyiset markkinat EU:n markkinamalli pohjoismainen

Lisätiedot

Altistumisskenaarion laatimista koskeva ohje

Altistumisskenaarion laatimista koskeva ohje TIETOVAATIMUKSET JA KEMIKAALITURVALLISUUSARVIOINTI (OSA D) Viite: ECHA-08-GF-07-FI Päivämäärä: 21/07/2008 Kieli: suomi Altistumisskenaarion laatimista koskeva ohje (ECHA) julkaisee sarjan tiedotteita,

Lisätiedot

Keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman valmistelu

Keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman valmistelu Keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman valmistelu Merja Turunen, Ympäristöministeriö 12.2.2016 Hallitusohjelma BIOTALOUS JA PUHTAAT RATKAISUT 1. Hiilettömään puhtaaseen ja uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

Ympäristöjalanjäljet - miten niitä lasketaan ja mihin niitä käytetään? Hiilijalanjälki

Ympäristöjalanjäljet - miten niitä lasketaan ja mihin niitä käytetään? Hiilijalanjälki Place for a photo (no lines around photo) Ympäristöjalanjäljet - miten niitä lasketaan ja mihin niitä käytetään? Hiilijalanjälki Tekstiilien ympäristövaikutusten arviointi 30.1.2014 VTT, Espoo Johtava

Lisätiedot

Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot Alue 5: Materiaalitehokkuus

Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot Alue 5: Materiaalitehokkuus Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot 1 5.1 Ekologisen tuotesuunnittelun edistäminen... 3 5.2 Uusiokäytön ja kestävän kulutuksen edistäminen... 4 5.3 Materiaalitehokkuus

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

"Resurssitehokas Eurooppa" Alue- ja paikallisviranomaisille suunnattu kyselytutkimus Tiivistelmä tuloksista

Resurssitehokas Eurooppa Alue- ja paikallisviranomaisille suunnattu kyselytutkimus Tiivistelmä tuloksista "Resurssitehokas Eurooppa" Alue- ja paikallisviranomaisille suunnattu kyselytutkimus Tiivistelmä tuloksista FI Tässä asiakirjassa esitettävät päätelmät perustuvat Wirtschaftsuniversität Wienin yhteydessä

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0184(COD) 26.2.2013. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0184(COD) 26.2.2013. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 26.2.2013 2012/0184(COD) LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta liikenne- ja matkailuvaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Metsästä tuotteeksi. Kestävän kehityksen arviointi. Helena Wessman KCL

Metsästä tuotteeksi. Kestävän kehityksen arviointi. Helena Wessman KCL Metsästä tuotteeksi. Kestävän kehityksen arviointi Helena Wessman KCL Helena Wessman 27.5.2009 1 MITÄ ON KESTÄVÄ KEHITYS? Kestävä kehitys = taloudellisuus+sosiaalinen hyväksyttävyys+ ympäristöystävällisyys

Lisätiedot

Paikallisen kehittämisen mahdollisuudet 2014-2020

Paikallisen kehittämisen mahdollisuudet 2014-2020 Paikallisen kehittämisen mahdollisuudet 2014-2020 Pohjois-Suomen maaseudun kehittämisen aluetilaisuus 21.2.2013 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 27.2.2013 Leader 2014-2020 Maaseuturahastossa

Lisätiedot

Ilmastovaikutusten viestintä elintarvikealalla

Ilmastovaikutusten viestintä elintarvikealalla Ilmastovaikutusten viestintä elintarvikealalla 29.1.2015 LYNET-seminaari Yritysten yhteiskuntavastuu Hannele Pulkkinen Hanna Hartikainen Juha-Matti Katajajuuri Ilmastovaikutusten viestintä elintarvikealalla

Lisätiedot

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin joukkoliikenteelle elokuussa 2008. Sopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER)

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER) VALTSU:n painopistealueetsähkö- ja elektroniikkalaiteromu (SER) Tarja-Riitta Blauberg /YM VALTSUn sidosryhmätilaisuus 23.9.2015 SYKEssä 1 VALTSUn painopistealueet Yhdyskuntajäte Biohajoava jäte Rakennusjäte

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

++(1) +(2) -(4) (0) ++(1) +(1) -(5) --(0) ++(2) +(2) -(3) --(0) ++(1) +(2) -(2) --(0)

++(1) +(2) -(4) (0) ++(1) +(1) -(5) --(0) ++(2) +(2) -(3) --(0) ++(1) +(2) -(2) --(0) Arviointialue 6: Vaikuttavuus Indikaattorit Esimerkkejä arviointikriteereistä Arviointi: ++ erittäin hyvä + hyvä - kehitettävää -- vaatii pikaisesti toimenpiteitä Tietolähteitä Tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden

Lisätiedot

Suomenlinnan kestävän kehityksen mukaiset energiaratkaisut pitkällä aikavälillä

Suomenlinnan kestävän kehityksen mukaiset energiaratkaisut pitkällä aikavälillä TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Suomenlinnan kestävän kehityksen mukaiset energiaratkaisut pitkällä aikavälillä Hiilineutraali Korkeasaari 9.2.2016 Antti Knuuti, VTT 040 687 9865, antti.knuuti@vtt.fi

Lisätiedot

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus 24.8.2016 Hakuprosessi Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin 4. Lataa oma hakemuksesi osallistujaportaaliin

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0166(COD) teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0166(COD) teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 15.10.2013 2013/0166(COD) LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta liikenne- ja matkailuvaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot