EU:n LIFE+-ohjelma: ECOFLEXOBAG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EU:n LIFE+-ohjelma: ECOFLEXOBAG"

Transkriptio

1 KESTÄVÄN KEHITYKSEN MUKAISIA MUOVIKASSEJA FIN EU:n LIFE+-ohjelma: ECOFLEXOBAG EKOSUUNNITTELUMENETTELY: B1 kestävän kehityksen mukaisten kaupan muovikassien suunnittelun parhaat käytännöt Julkaisija: ECOFLEXOBAG-hankkeen eurooppalainen tiimi Tekijä: Enrique Moliner, FT, Instituto Tecnológico del Plástico (AIMPLAS) LIFE+-koodi: LIFE11 ENV/ES/646

2

3 3. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a kaupan muovikassien ympäristöystävällisyys Tekijä: Enrique Moliner, FT, Plastics Technology Centre (AIMPLAS), Espanja Editointi: Tiina Pajula, johtava tutkija, VTT, Suomi Suunnittelu: Dienstencentrum B.V./ Amstelveen, Hollanti Tuotanto: ECOFLEXOBAG-hanke / Valencia, Espanja ECOFLEXOBAG on eurooppalainen yhteishanke, jossa kehitetään ja demonstroidaan parhaita käytäntöjä kestävän kehityksen mukaisten muovikassien suunnitteluun ja valmistamiseen. Hanke saa rahoitusta EU:n LIFE+2011-ohjelmasta LIFE11 ENV/ES/646. Hankekumppaneita ovat: Julkaisun tekijä ei vastaa tietojen oikea-aikaisuudesta, virheettömyydestä, kattavuudesta eikä laadusta. Lukijalla ei ole oikeutta vaatia korvauksia aineettomista tai aineellisista vahingoista, jotka aiheutuvat tämän julkaisun käytöstä tai käyttämättä jättämisestä ja/tai puutteellisten tai virheellisten tietojen käytöstä ECOFLEXOBAG-hanke, LIFE11 ENV/ES/646 Tämän julkaisun mitään osaa ei saa kopioida eikä toistaa ilman AIDO:n ja julkaisun tekijän organisaation nimenomaista kirjallista lupaa.

4 4. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a

5 5. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a SISÄLTÖ JOHDANTO EKOSUUNNITTELUN HYÖDYNTÄMINEN Tämän hankkeen kautta saatua uutta tietoa ekosuunnittelusta Ekosuunnittelun taustaa Aiheeseen liittyviä asiakirjoja KAUPAN MUOVIKASSEJA EKOSUUNNITTELUN AVULLA ECOFLEXOBAG-vaiheet ekologisemman kaupan muovikassin tuottamiseksi Ekosuunnittelun suhde sitä edeltäviin ja seuraaviin vaiheisiin EKOSUUNNITTELUMENETTELYN ESITTELY VAIHE 1: EKOSUUNNITTELUHANKKEEN VALMISTELU Työryhmän perustaminen Tavoitteiden ja motivoivien tekijöiden määrittely Suunniteltavan tuotteen valinta VAIHE 2: TUOTETIETOJEN TUNNISTAMINEN Tuoteanalyysi Ympäristövaikutusten arviointityökalut VAIHE 3: MUOVIKASSIEN EKOSUUNNITTELUSTRATEGIOIDEN MÄÄRITTELY Muovikassien ekosuunnittelustrategioiden analyysi Ympäristövaikutuksiin liittyvien toimenpiteiden valinta VAIHE 4: TOIMINTASUUNNITELMA Uusien konseptien kehitys Ekosuunnittelun toimintasuunnitelman määrittely YHTEENVETO Toimenpiteillä saavutetut tulokset ECOFLEXOBAG-hankkeen seuraavat vaiheet...23 VIITTEET... 24

6 6. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a JOHDANTO Tämä asiakirja sisältää tarvittavat materiaalit ympäristönsuojelun tason parantamiseen kaupan muovikassien tuotannossa. Materiaalit on tuotettu ECOFLEXOBAG-hankkeessa, joka on osa EU:n rahoittamaa LIFE+-hanketta. ECOFLEXOBAG-hanke pyrkii vähentämään kaupan muovikassien haitallisia ympäristövaikutuksia sekä parantamaan alalla toimivien yritysten kilpailukykyä ja tietotaitoa. Tämä asiakirja sisältää tietoa, joka auttaa kaupan muovikassien tuotannon tehokkuuden ja tuloksen järjestelmällisessä valvonnassa ja hallinnassa. Näiden toimien avulla on mahdollista parantaa ympäristöön, talouteen ja laatuun liittyvää tehokkuutta ja suorituskykyä. Tämä asiakirja sisältää tietoa ekosuunnittelusta, joka auttaa parantamaan tuotteiden laatua ja ympäristönsuojelun tasoa. Noudattamalla ohjeita järjestelmällisesti on mahdollista suunnitella ja valmistaa kestävän kehityksen mukaisia kaupan muovikasseja. Asiakirjan luvuissa 1 ja 2 on lisätietoja tämän asiakirjan suhteesta hankkeen muihin asiakirjoihin.

7 7. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a 1. EKOSUUNNITTELUN HYÖDYNTÄMINEN Ekosuunnittelu on tuotteen suunnittelu- ja kehitysvaiheeseen integroitu prosessi, jolla pyritään vähentämään tuotteiden ympäristövaikutuksia niiden elinkaaren alusta loppuun. Ekosuunnittelu ei muokkaa uusien tuotteiden suunnittelun ja kehityksen perusprosesseja, vaan täydentää prosessia lisäämällä siihen ympäristökriteerejä, jotka huomioidaan samalla prioriteettitasolla kuin perinteisesti huomioitavat tekijät, kuten laatu, turvallisuus ja ulkonäkö. 1.1 Tämän hankkeen kautta saatua uutta tietoa ekosuunnittelusta ECOFLEXOBAG tarjoaa muovikasseja valmistaville yrityksille vaiheittaiset menettelyohjeet ekosuunnitteluperiaatteiden hyödyntämiseen tuotteiden suunnittelussa. Se sisältää perinteisten suunnittelussa huomioitavien kriteerien lisäksi uusia ympäristöön, lainsäädäntöön ja standardeihin liittyviä kriteereitä, joita voidaan hyödyntää uusien tai nykyisten tuotteiden kehittämisessä. Ekosuunnittelumenettely on testattu ja validoitu eri maissa (Espanja, Hollanti, Suomi ja Tšekki) sijaitsevissa tuotantolaitoksissa. 1.2 Ekosuunnittelun taustaa Euroopan komissio (EY, 2003) on laatinut yhdennetyn tuotepolitiikan (Integrated Product Policy, IPP) vähentämään tuotteiden ympäristövaikutuksia elinkaariajattelun, sidosryhmien osallistumisen ja moninaisten poliittisten välineiden avulla. Politiikka ei keskity tuotantoprosessiin, vaan kattaa tuotteen elinkaaren kaikki vaiheet ja kaikki ympäristönäkökohdat. Yhdennetyssä tuotepolitiikassa esiteltiin useita välineitä, kuten taloudellisia toimenpiteitä, ainekieltoja, tuotteiden ekomerkintöjä, vapaaehtoisia sopimuksia sekä tuotesuunnitteluohjeita. Viimeisimpänä välineenä otettiin käyttöön ekosuunnitteludirektiivi (EY, 2009), joka edistää tuotteiden ympäristötehokkuutta Euroopassa ekosuunnitteluun liittyvien sääntöjen avulla. Ekosuunnitteludirektiivi koskee toistaiseksi vain energiaan liittyviä tuotteita, mutta se on mahdollista laajentaa koskemaan kaikenlaisia tuotteita, kuten kaupan muovikasseja ja muita pakkaustuotteita. ECOFLEXOBAG-hankkeessa kehitetyllä ekosuunnittelumenettelyllä muovikasseja valmistavat yritykset voivat vähentää tuotteidensa ympäristövaikutuksia ja valmistautua jo ennakolta lainsäädännön tuleviin muutoksiin. Myös ISO (ISO, 2011) - standardista voi olla hyötyä ekosuunnittelusta kiinnostuneille yrityksille, sillä se sisältää ohjeita ekosuunnittelun sisällyttämisestä ympäristöjärjestelmään. 1.3 Aiheeseen liittyviä asiakirjoja ECOFLEXOBAG-hanke. Asiakirja B.1: Kestävän kehityksen mukaisten kaupan muovikassien suunnittelumenettely. ECOFLEXOBAG-hanke. Ekosuunnittelutaulukot.

8 8. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a 2. KAUPAN MUOVIKASSEJA EKOSUUNNITTELUN AVULLA Tuotteen suunnittelijoilla on huomattava vaikutus tuotteen koko elinkaareen ja sitä kautta tuotteen ympäristövaikutuksiin. Saksan ympäristöviraston mukaan noin 80 % tuotteiden ympäristövaikutuksista juontuu niiden suunnitteluvaiheesta. Siksi on tärkeää, että tuotteita suunnittelevissa ja valmistavissa yrityksissä noudatetaan ekosuunnittelun periaatteita, jotta ympäristönäkökohdat tulisivat huomioiduiksi. Ekosuunnittelu hyödyttää muovikasseja valmistavia yrityksiä monella tavalla: Se vähentää muovikassien ympäristövaikutuksia. Se auttaa tunnistamaan ja tehostamaan tehottomia prosesseja, mikä vähentää raakaaineiden käyttöä sekä tuotantokustannuksia ja tuottaa lisäarvoa. Tuotteiden yksityiskohtainen analyysi parantaa niiden laatua. Yritys noudattaa ympäristölainsäädäntöä ja valmistautuu jo ennakolta lainsäädännön tuleviin muutoksiin. Yrityksen tuotekuva paranee, kun asiakkaiden ja käyttäjien ympäristöön liittyvät toiveet otetaan huomioon. Yrityksillä on mahdollisuus käyttää ekomerkintöjä ja saada tuotteita uusille markkinoille. 2.1 ECOFLEXOBAG-vaiheet ekologisemman kaupan muovikassin tuottamiseksi ECOFLEXOBAG on kattava hanke, joka auttaa yrityksiä ekologisemman kaupan muovikassin tuottamisessa kolmen pääaiheen kautta. Ne ovat: ekosuunnittelu, tuotanto ja valvonta. Hankkeen aikana painopiste oli muovikassien (PE- tai biomuovi) fleksopainatuksessa. Koska hanke on niin mittava, sitä varten on kehitetty jäsennetty lähestymistapa, joka tekee näiden kolmen aiheen työkalujen sekä tutkimuksen ja kyselyjen kautta hankitun lisätiedon käytöstä mahdollisimman helppoa. Seitsenvaiheinen lähestymistapa sisältää tarkan analyysin kolmesta pääaiheesta. Hankkeen tuloksia tarkkaillaan kahdesta päänäkökulmasta: 1. Kutakin pääaihetta varten laaditaan parhaiden käytäntöjen asiakirja (tässä asiakirjassa ekosuunnittelu) kunkin hankkeeseen osallistuvan maan kielellä. 2. Koko hankkeen sisältöä voidaan käyttää interaktiivisesti ja ohjatusti vaiheita seuraavan e- työkalun avulla. E-työkalun käyttö tarjoaa helpomman tavan elinkaarianalyysien tekoon käyttäjille, jotka ovat suorittaneet kaikki seuraavassa kaaviossa olevat vaiheet loppuun:

9 9. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a Oikealla olevasta kuvasta näkyy, miten vaiheet on jäsennetty ja miten niitä voidaan käyttää. Jatkossa kehitettäviä tuotteita koskevan ympäristötietoisuusstrategian sekä tuotettuihin kasseihin tehtävien parannusten parhaalla mahdollisella tavalla käynnistämisen tärkeyden vuoksi painopiste on näitä tukevien vaiheiden luomisella. Tämä parhaiden käytäntöjen asiakirja sisältää kiinnostavimmat johtopäätökset näistä vaiheista, jotka ovat ekosuunnittelun kannalta olennaisia. Asiakirjassa on myös kuvattu yksityiskohtaisesti kaikki taustalla olevat työkalut ja asiakirjat, joita käyttämällä voidaan saavuttaa vastaavia johtopäätöksiä ja tuloksia. 2.2 Ekosuunnittelun suhde sitä edeltäviin ja seuraaviin vaiheisiin ECOFLEXOBAG-hankkeen yhteydessä kehitetty ekosuunnittelumenettely voidaan toteuttaa neljässä vaiheessa (yllä olevan kuvan vaiheet 2 5), jotka on selitetty tässä parhaiden käytäntöjen asiakirjassa. Ennen kuin ekosuunnittelua voidaan soveltaa yrityksessä, vaiheessa 0 on luotava tietyt olosuhteet ekosuunnitteluhankkeen menestyksellistä kehittämistä varten. Ne koskevat tietoisuutta, yrityksen sisäistä ja ulkoista tiedonkulkua, erityisosaamiseen liittyvää ulkoista tukea, teknisen osaamisen päivittämistä ja muita vastaavia asioita. Kun ekosuunnitteluhanke on saatettu loppuun, ECOFLEXOBAG-hankkeen puitteissa voidaan lisäksi suorittaa muita vaiheita. Lisävaiheisiin sisältyvät kestävän kehityksen mukaisten kaupan muovikassien painatuksen parhaiten käytäntöjen (vaihe 5) ja kestävän kehityksen mukaisten kaupan muovikassien tuotannon valvonnan parhaiden käytäntöjen käyttöönotto. Vaiheista on lisätietoja ECOFLEXOBAG-sivustossa.

10 10. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a 3. EKOSUUNNITTELUMENETTELYN ESITTELY Ekosuunnittelumenettelyssä on yhdeksän tehtävää, jotka on jaoteltu neljään vaiheeseen (Kuva 1). Luvuissa 4 7 on vaiheittaiset ohjeet ekosuunnittelumenettelyn toteuttamiseksi muovikasseja valmistavissa yrityksissä. Lisäksi on laadittu yhdeksän sähköistä ekosuunnittelutaulukkoa tukemaan kunkin ekosuunnittelumenettelyn sisältämän tehtävän suorittamista (vihreät laatikot, Kuva 1). Taulukot ovat ladattavissa ECOFLEXOBAGsivustosta (www.ecoflexobag.com). FORM FB.1.1 FORM FB.1.2 FORM FB.1.3 FORM FB.1.4 FORM FB.1.5 FORM FB.1.6 FORM FB.1.7 FORM FB.1.8 FORM FB.1.9 Kuva 1. Ekosuunnittelumenettelyn vaiheet.

11 11. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a 4. VAIHE 1: EKOSUUNNITTELUHANKKEEN VALMISTELU Ekosuunnitteluhankkeen valmistelu on ekosuunnittelumenettelyn ensimmäinen vaihe. Siinä tehdään valmistelutoimia, perustetaan ekosuunnitteluhankkeesta vastaava työryhmä, määritellään yrityksen ekosuunnitteluhankkeen vaikuttimina toimivat tekijät sekä valitaan suunniteltava tuote. 4.1 Työryhmän perustaminen Tässä vaiheessa valitaan ekosuunnitteluhankkeen kehittämiseen osallistuvat henkilöt ja määritellään heidän työtehtävänsä ja vastuualueensa. Työryhmältä vaadittavat ominaisuudet: Monialainen: Työryhmässä on eri osastoja edustavia henkilöitä, jotta ekosuunnitteluhankkeen monimuotoisuus toteutuisi (Taulukko 1). Omaa valtuudet päätöksentekoon: Työryhmässä on ylemmän johdon edustajia, jotka vastaavat kriittisistä päätöksistä ja käsittelevät ekosuunnitteluhankkeen aikana ilmenevät strategiaan ja organisaatioon liittyvät tekijät. Pieni ja hyvin organisoitu: Työryhmässä on oltava vain yksi jäsen kustakin osastosta, jotta työryhmä olisi mahdollisimman toimiva. Ekosuunnitteluhankkeen kehittämistä koordinoi ja ohjaa tiiminvetäjä, joka valitaan työryhmän jäsenten joukosta. Suunnittelu- ja/tai ympäristö- ja laatuosasto ovat parhaita johtamaan ryhmää, sillä niillä on eniten hankkeen kannalta keskeistä kokemusta, ja niiden on toimittava keskenään tiiviissä yhteistyössä. Taulukko 1. Yrityksen kunkin osaston rooli ekosuunnitteluhankkeen kehitystyössä: OSASTO Suunnittelu: Tuotanto: Ylempi johto: Laboratorio, tutkimus ja kehitys: Hankinta: Ympäristö ja laatu: Markkinointi: TEHTÄVÄT JA VASTUUT ideointi, ehdotusten arviointi sekä ehdotusten muuntaminen konkreettisiksi ekosuunnittelutoimenpiteiksi ideointi sekä työryhmän esittämien teknologisten muutosten toteuttamiskelpoisuuden analysointi ekosuunnitteluhankkeen onnistuneen kehitystyön strategisten tavoitteiden ja tarvittavien resurssien määrittely tuote- ja prosessiparametrien hallinta sekä ekotehokkaampien materiaalien ja aineyhdistelmien tutkimus ympäristökriteerien integrointi hankintatoimintoihin ja toimittajayhteistyöhön osallistuminen ekosuunnitteluhankkeen tavoitteiden ja laajuuden määrittelyyn, tuotteen ympäristövaikutusten vähentämiseen liittyvien ehdotusten valmistelu sekä ekosuunnitteluprosessin ohjaus ja todentaminen osallistuminen ekosuunnitteluhankkeen tavoitteiden ja laajuuden määrittelemiseen sekä ekosuunnitellun tuotteen markkinoinnin valmistelu Katso: Worksheet_EcoDesign Working Team_FORM FB.1.1

12 12. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a 4.2 Tavoitteiden ja motivoivien tekijöiden määrittely Ennen ekosuunnitteluhankkeen käynnistämistä on tärkeää tunnistaa ne tekijät, jotka motivoivat yritystä parantamaan muovikassien ympäristötehokkuutta. Tässä vaiheessa hyödyllinen on SWOT-analyysi, jolla tunnistetaan ja luokitellaan yritykseen liittyvät sisäiset tekijät sekä markkinoihin liittyvät ulkoiset tekijät. Analyysi tuottaa matriisin, joka sisältää ekosuunnitteluhankkeen tärkeimmät vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat (Taulukko 2). Niiden avulla työryhmä tunnistaa hankkeen toteuttamista ajavat voimat. Matriisista on hyötyä myös hankkeen tavoitteiden ja vaikuttimina toimivien tekijöiden määrittelemisessä. Taulukko 2. SWOT-analyysimatriisi. Sisäiset tekijät Ulkoiset tekijät POSITIIVINEN (+) NEGATIIVINEN (-) VAHVUUDET: ekosuunnitteluhankkeen toteuttamisen olennaiset vahvuudet MAHDOLLISUUDET: ekosuunnitteluhankkeen toteuttamista tukevat ulkoiset voimat HEIKKOUDET: alueet, joilla tarvitaan lisätutkimusta rajoitusten poistamiseksi UHAT: ekosuunnitteluhankkeen toteuttamisen estävät ulkoiset olosuhteet Ohessa on joitakin yleisimmistä syistä, joiden vuoksi muovikasseja valmistavat yritykset siirtyvät ekosuunnitteluun. Kustannussäästöt: Ekosuunnittelu auttaa yrityksiä tunnistamaan muovikassien eri elinkaarivaiheisiin liittyviä kriittisiä tekijöitä, joita parantamalla voidaan saavuttaa kustannussäästöjä (esim. painon vähentäminen, prosessin optimointi ja parempi energiatehokkuus). Kassien laadun parantaminen: Ekosuunnitteluhankkeessa on huomioitava tuotteeseen liittyvät vaatimukset muovikassien ominaisuuksien (esim. toimivuuden ja kestävyyden) ylläpitämiseksi tai parantamiseksi. Lainsäädäntö: Ekosuunnitteluhankkeessa on huomioitava muovikasseja koskevat lainsäädäntövaatimukset ympäristönsuojelun tasoa parantavien ehdotusten valmistelussa (esim. pakkauksia ja pakkausjätettä koskeva lainsäädäntö). Innovointi: Ekosuunnitteluhanke voi johtaa uuteen tietotaitoon sekä innovatiivisiin tuotteisiin, jotka vahvistavat yrityksen tuotekuvaa ja avaavat tuotteille uusia markkinoita. Kuluttajien ympäristötietoisuus: Kuluttajat ja muut sidosryhmät vaativat tuotteilta yhä parempaa ympäristönsuojelun tasoa, joten tuotesuunnittelussaan ympäristönäkökohdat huomioivat yritykset voivat saavuttaa etulyöntiaseman muihin yrityksiin nähden. Kilpailijoiden toiminta: Ekosuunnittelua voidaan hyödyntää markkinoinnissa, sillä se on tapa erottautua kilpailijoista, parantaa tuotekuvaa ja lisätä myyntiä. Yrityksen yhteiskunnallinen vastuu: Ekosuunnittelu osoittaa, että yritys toimii yhteiskunnan ja ympäristön kannalta vastuullisella tavalla. Se voi myös motivoida työntekijöitä. Katso: Worksheet_EcoDesign SWOT Analysis_ FORM FB.1.2

13 13. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a 4.3 Suunniteltavan tuotteen valinta Työryhmän perustamisen ja hanketta ajavien tekijöiden tunnistamisen jälkeen valitaan hankkeessa suunniteltava tai uudelleensuunniteltava tuote. Oikean tuotteen valinta vertailutuotteeksi on ensiarvoisen tärkeää koko hankkeen onnistumisen kannalta. Tuotteen tärkeimpiä valintakriteereitä ovat seuraavat: Yrityksen on vastattava ainakin osittain valitun tuotteen suunnittelusta. Valitun tuotteen suunnitteluun on liityttävä riittävä määrä vapautta, jotta sen materiaaleja, muotoja, valmistusprosessia jne. voitaisiin muuttaa. Valittavan tuotteen on sovittava yhteen yrityksen vaikuttimina toimivien tekijöiden kanssa. Lyhyt kyselylomake, joka sisältää yllä mainitut kriteerit, auttaa tarvittaessa suunniteltavan tuotteen valinnassa. Yrityksen on valittava kehityskelpoinen ja strategisesti sopiva tuote, joka vastaa ekosuunnitteluhankkeen tavoitteita ja vaikuttimina toimivia tekijöitä (Taulukko 3). Kyselylomakkeeseen voidaan lisätä muita kriteerejä, jotka työryhmä katsoo tarpeellisiksi tuotteen valintaprosessissa. Työryhmän on laadittava luettelo mahdollisista tuotteista ja täytettävä lomake seuraavasti: 1) Tuote saa kustakin kysymyksestä 1 3 pistettä vastauksen perusteella (3 = parhaiten soveltuva). 2) Tuotteen kokonaispisteet saadaan laskemalla vastausten pistemäärät yhteen. 3) Ekosuunnittelumenettelyyn valitaan se tuote, joka saa korkeimman pistemäärän. Taulukko 3. Esimerkki tuotteen valintaa tukevasta kyselylomakkeesta. KYSYMYKSET VAIHTOEHDOT Tuote A Tuote B Tuote C 1) Mikä on yrityksen rooli muovikassin suunnitteluprosessissa? 1. Pieni: Yritys ei pääse vaikuttamaan suunnitteluun. 2. Keskisuuri: Yritys vastaa suunnittelusta pääosin itse. 3. Suuri: Yritys suunnittelee tuotteen. 2) Onko tuotetta mahdollista muuntaa (suunnittelun vapaus)? 1. Tuotetta ei voi muuntaa millään tavoin. 2. Tuotetta on mahdollista muuntaa, mutta rajallisesti. 3. Tuotteeseen on suuri mahdollisuus tehdä muutoksia. 3) Kuinka kiinnostuneita asiakkaat ovat ekosuunnittelusta? 1. Se kiinnostaa asiakkaita vain vähän. 2. Se kiinnostaa asiakkaita jonkin verran. 3. Se kiinnostaa asiakkaita paljon

14 14. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a KYSYMYKSET VAIHTOEHDOT Tuote A Tuote B Tuote C 4) Onko tuotteen ympäristövaikutusten vähentäminen tarpeen yrityksen oman käytännön ja/tai kilpailevan yrityksen toimenpiteiden vuoksi? 1. Ei 2. Kyllä, keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä. 3. Kyllä, lyhyellä aikavälillä. 5) Mitkä sisäiset tekijät kannustavat yritystä käyttämään ekosuunnittelua? 1. Tuotetta ei ole tarvetta muuttaa. 2. Tuotteeseen on tarpeen tehdä jotakin parannuksia (esim. toiminnallisuuteen, luotettavuuteen, kestävyyteen, ulkonäköön). 3. On tilaisuus tuoteinnovaatioihin KOKONAISPISTEMÄÄRÄ Katso: Worksheet_EcoDesign Product Selection_ FORM FB.1.3

15 15. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a 5. VAIHE 2: TUOTETIETOJEN TUNNISTAMINEN Toisessa vaiheessa kerätään ja analysoidaan vertailutuotteen perustiedot, jotta uuden tuotteen ekosuunnittelustrategiat ja -toimenpiteet tarkentuisivat asianmukaisesti. Vaiheeseen sisältyy vertailutuotteen eri tietojen (teknisten, ympäristöllisten, taloudellisten, lainsäädännöllisten sekä markkinoihin liittyvien) määrittely sekä tuotteen elinkaareen liittyvien kriittisten tekijöiden tunnistaminen. 5.1 Tuoteanalyysi Vertailutuote on analysoitava, jotta voidaan määritellä mitkä tuotetiedot on tarpeen huomioida ekosuunnitteluhankkeen kehityksen aikana. Työryhmän kaikkien jäsenten on osallistuttava tehtävään, sillä siinä on huomioitava tuotteeseen kohdistuvia erilaisia vaatimuksia, mukaan luettuna seuraavat: Tekniset vaatimukset: Laaja tietämys niistä teknisistä toiminnoista ja standardeista, jotka tuotteen ja sen materiaalien on täytettävä, on tärkeää, samoin kuin asiakkaiden teknisten vaatimusten tuntemus. Ympäristölliset vaatimukset: Vertailutuotteen ympäristöprofiili on arvioitava, jotta uudelle tuotteelle voitaisiin asettaa realistiset ympäristötavoitteet. Ympäristöllisiä vaatimuksia voidaan arvioida työkaluilla, kuten MET-matriisilla, jolla arvioidaan vertailutuotteen ympäristöprofiilia (ks. osio 0). Taloudelliset vaatimukset: Vertailutuotteen taloudellinen arviointi on tärkeää, sillä se tukee ekosuunnittelustrategioita ja -toimenpiteitä, jotka ovat ympäristövaikutusten edullisuuden lisäksi myös kustannustehokkaita. Markkinoiden vaatimukset: Markkinoiden vaatimukset suhteessa kuluttajien tottumuksiin ja jakelutarpeisiin on syytä huomioida, sillä niillä voi olla merkittävä vaikutus muovikassin suunnitteluun. Lisäksi suositellaan tuotteen vertaamista joko yrityksen tai kilpailevien yritysten valmistamiin luokkansa parhaisiin tuotteisiin. Lainsäädännölliset vaatimukset: Työryhmän on tunnettava kaikki tuotteeseen liittyvät lainsäädännölliset vaatimukset, jotta yrityksen kehittämät tuotteet olisivat niiden mukaisia. Muovikasseja koskevat esimerkiksi REACH-säädökset, pakkauksia ja pakkausjätettä koskevat direktiivit sekä elintarvikkeiden kanssa kosketukseen tarkoitettuja materiaaleja koskevat säädökset. Lisätietoja kaupan muovikasseja koskevasta lainsäädännöstä ja tuotestandardeista on ECOFLEXOBAG-asiakirjassa B.1. Katso: Worksheet_EcoDesign Product Analysis_ FORM FB.1.4

16 16. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a 5.2 Ympäristövaikutusten arviointityökalut Vertailutuotteen ympäristövaikutukset on arvioitava, jotta yritys osaisi tunnistaa tuotteeseen liittyvät tärkeimmät ympäristöongelmat sekä ne elinkaaren vaiheet tai prosessit, joissa kyseisiä ongelmia ilmenee. Ympäristövaikutusten arviointi pohjustaa seuraavassa vaiheessa tapahtuvaa ekosuunnittelustrategioiden ja -toimenpiteiden määrittelyä. Saatavilla on useita työkaluja, joilla vertailutuotteen ympäristölliset painopisteet voidaan tunnistaa. Ne mahdollistavat myös kahden tuotteen tai suunnittelumallin vertailun. Useimmat niistä perustuvat elinkaariajatteluun, sillä se tarjoaa yleisen näkökulman tuotteeseen liittyviin ympäristötekijöihin koko elinkaaren ajalta. Seuraavassa ovat hyödyllisimmät työkalut tuotteiden ympäristövaikutusten tason parantamiseen: Elinkaarianalyysi: Tarkin ja kehittynein työkalu tuotteiden ympäristövaikutusten arviointiin, sillä työkalu on kvantitatiivinen ja mittaa elinkaareen liittyviä ympäristövaikutuksia. Se edellyttää kuitenkin yleensä tietyn ohjelmiston käyttöä ja tarkasti rajattua erityisosaamista. Tietojen kerääminen ja käsittely vaatii paljon aikaa. Lisätietoja elinkaarianalyysin toteuttamisesta on ISO-standardeissa ja (ISO, 2006a, 2006b). MET-matriisi: Osittain kvalitatiivinen työkalu, joka osoittaa, mitä tuotteen elinkaaren kussakin vaiheessa kulutetaan (materiaalit ja energia) ja tuotetaan (päästöt ja jäte) Työkalua voidaan käyttää ekosuunnittelumenettelyn ympäristötehokkuuden arviointiin, kun parantamista vaativat kohteet on löydettävä nopeasti ja helposti ilman erityisosaamista. Työkalu ei rajoitustensa vuoksi tunnista kaikkia vaikutuksia tai parantamiskohteita. Yrityksille, jotka tarvitsevat kattavaa tietoa ympäristötehokkuudesta yleensä ja sen parantamismahdollisuuksista, suositellaan elinkaarianalyysiä. Arviointi MET-matriisilla suoritetaan seuraavasti. 1) Tuotteen määrittely: Tuotteelle tarvitaan peruskuvaus koko sen elinkaaren ajalle. 2) Tietojen kerääminen: mm. tiedot elinkaaren kussakin vaiheessa käytettävistä materiaaleista ja energiasta sekä niiden määrästä sekä tietoja päästöjen ja jätteiden myrkyllisyydestä ja määrästä. Tiedot pitäisi pystyä keräämään suhteellisen helposti ilman tuotteen perusteellista tutkimusta. 3) MET-matriisin valmistelu: Kaikki kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset tiedot sijoitetaan matriisiin, joka sisältää eri riveillä tuotteen kuhunkin elinkaarivaiheeseen liittyvän energian, materiaalit ja myrkylliset päästöt, joille on oma sarakkeensa. 4) Tulosten analysointi: MET-matriisin täyttämisen jälkeen voidaan tehdä joitakin johtopäätöksiä siitä, missä elinkaaren vaiheissa on priorisointia edellyttäviä parannustarpeita. Kun matriisin perusteella tehdään johtopäätöksiä, myrkyllisten tai vaarallisten aineiden käyttö sekä energiankulutus ovat tärkeitä priorisoitavia osa-alueita.

17 17. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a Taulukko 4. Esimerkki kaupan muovikassin MET-matriisista ELINKAARIVAIHE MATERIAALIEN KÄYTTÖ (M) ENERGIAN KÄYTTÖ (E) MYRKYLLISET PÄÄSTÖT (T) LISÄTIEDOT Raaka-aineiden materiaali- ja tuotantokustannukset Kokonaispaino = 15,2 g/kassi. Materiaalit: kierrätetty LDPE 30 %, uusi LDPE 50 %, TiO2 10 %, CaCO3 10 %. Liuotinpohjaiset painovärit. Ei arvioitu. Ei arvioitu. Kassi voidaan kierrättää. Tuote ei ole vaarallinen. Tehdastuotanto Jäähdytysvesi (suljettu järjestelmä, minimaalinen kulutus). Espanjalaiset energialähteet Ekstruusiopros essi 3,5 kwh/kg. Koronakäsittely tarvitaan. COV-päästöt. Päästöjen hallintaan on laitteisto (energiankulu tus arvioidaan) Jakelu- ja toimitusketju Yksi edestakainen matka. Minimaalinen sekundäärinen pakkaus, uudelleen käytettävät kuormalavat. Polttoaineen kulutus kuljetuksen aikana. Kuljetusten päästöt: CO2, NOX ja muut. Keskimääräin en etäisyys = 200 km. Käyttö Käytöstäpoistamisjärjestelmä. Jätehuolto Lisäaineet mekaaniseen kierrätykseen, polttolaitoksiin ja kaatopaikoille. Kuljetus talteenottolaitoksiin. Muovikassien käytöstä poisto Espanjassa: kierrätys 6,9 %, poltto 41,0 % ja kaatopaikat 52,1 %. Katso: Worksheet_EcoDesign MET tool _ FORM FB.1.5

18 18. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a 6. VAIHE 3: MUOVIKASSIEN EKOSUUNNITTELUSTRATEGIOIDEN MÄÄRITTELY Ekosuunnittelumenettelyn kolmannessa vaiheessa ehdotetaan strategioita ja toimenpiteitä, joilla muovikassin ympäristövaikutusten edullisuuden tasoa voidaan parantaa. Tässä vaiheessa tunnistetaan ja analysoidaan mahdolliset ekosuunnittelustrategiat ja -toimenpiteet sekä valitaan osa niistä toteutettaviksi tuotteen suunnittelussa. 6.1 Muovikassien ekosuunnittelustrategioiden analyysi Työryhmä tunnistaa ekosuunnittelun toteuttamiseksi tarvittavia strategioita ja toimenpiteitä aivoriihen tai muun luovan ideointitekniikan avulla. On tärkeää analysoida ehdotettujen ekosuunnittelustrategioiden ja -toimenpiteiden eri vaikutuksia, kuten teknisiä, ympäristöllisiä ja taloudellisia vaikutuksia. Tiedot ovat tarpeen uuden kassin suunnittelua varten valittavien ekosuunnittelutoimenpiteiden priorisoinnissa. Yritys voi valita useita ekosuunnittelustrategioita ja -toimenpiteitä muovikassin ympäristövaikutusten vähentämiseksi sen elinkaaren eri vaiheissa (Taulukko 5). Yksityiskohtainen kuvaus kaupan muovikasseille soveltuvista ekosuunnittelustrategioista ja -toimenpiteistä sekä kuhunkin toimenpiteeseen liittyvien teknisten, ympäristöllisten ja taloudellisten vaikutusten arvioinnista on ECOFLEXOBAG-asiakirjassa B.1. Taulukko 5. Kaupan muovikassien ekosuunnittelustrategioiden ja -toimenpiteiden yleiskatsaus. EKOSUUNNITTELUSTRATEGIAT EKOSUUNNITTELUTOIMENPITEET Raaka-aineiden ja komponenttien tuotanto 1 Vähäisen ympäristövaikutuksen omaavien materiaalien valinta 2 Käytettävien materiaalien määrän vähentäminen 1.1. Uusiutuvien materiaalien käyttö: biopolymeerit 1.2. Vaarallisten aineiden käytön vähentäminen 1.3. Kierrätysmateriaalien käyttö 2.1. Materiaalitehokkuuden parantaminen Tuotteen käsittely 3 Tuotantotekniikoiden optimointi 3.1. Uusiutuvien/vaihtoehtoisten energiamuotojen käyttö 3.2. Energiatehokkuuden parantaminen 3.3. Raaka-aineiden käyttöä optimoivien vaihtoehtoisten tuotantomenetelmien käyttö 3.4. Päästöjen käsittely painatuksen aikana 3.5. Suorat toimenpiteet painatuksen aikana

19 19. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a EKOSUUNNITTELUSTRATEGIAT EKOSUUNNITTELUTOIMENPITEET Pakkaaminen ja kuljetus 4 Jakelujärjestelmän optimointi 4.1. Entistä energiatehokkaampien kuljetusmenetelmien tai vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttö (matalapäästöiset kuljetukset) 4.2. Kuljetusreittien optimointi 4.3. Resurssien käytön minimointi pakkausprosesseja tehostamalla 4.4. Uudelleen käytettävät pakkaukset Käyttö 5 Käytönaikaisten vaikutusten vähentäminen 6 Alustavan elinkaaren optimointi 6.1. Kassin laadun parantaminen kestävyyden ja käyttökertojen lisäämiseksi Elinkaaren loppu 7 Käytöstäpoistojärjestelmän optimointi 7.1. Kuvien ja sopivien ympäristömerkkien käyttö prosenttisesti kierrätettävien materiaalien käyttö 7.3. Biohajoavien materiaalien käyttö Katso: Worksheet_EcoDesign Proposal Ideas_FORM FB Ympäristövaikutuksiin liittyvien toimenpiteiden valinta Osa edellisessä tehtävässä ehdotetuista ekosuunnittelutoimenpiteistä ei välttämättä täytä ekosuunnitteluhankkeen vaatimuksia. Vaikka ne täyttäisivätkin hankkeen vaatimukset, kaikkia ei välttämättä kannata toteuttaa. Tämän vuoksi ehdotetut toimenpiteet arvioidaan ja priorisoidaan, jotta voitaisiin valita toteuttamiskelpoisimmat ideat. Arvioinnissa punnitaan vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuutta teknisestä, ympäristöllisestä ja taloudellisesta näkökulmasta. Lisäksi on tärkeää arvioida niiden yhteensopivuutta yrityksen ekosuunnitteluhankkeen vaikuttavien tekijöiden kanssa. Kriteerimatriisi on ekosuunnittelutoimenpiteiden priorisointiin soveltuva päätöksentekotyökalu, jolla voidaan arvioida vaihtoehtoja määritettyjen kriteerien perusteella (Taulukko 6). Arviointi kriteerimatriisilla suoritetaan seuraavasti: 1) Valmistellaan luettelo arvioitavista vaihtoehdoista (edellisessä tehtävän ekosuunnitteluehdotuksista). Vaihtoehtojen määrää kannattaa rajoittaa, jotta matriisista ei tulisi liian monimutkainen. Suositus on enimmillään neljä vaihtoehtoa. Työryhmän kaikkien jäsenten on ymmärrettävä jokaisen vaihtoehdon sisältö. 2) Valitaan päätöksenteossa käytettävät kriteerit. Työryhmä voi valita kriteerit aivoriihessä, jossa ehdotetaan eri kriteereitä ja valitaan tärkeimmät äänestämällä. Kriteereille ei ole vähimmäis- tai enimmäismäärää, mutta optimaalinen kriteerimäärä on kolmesta neljään. Yleisimmin käytetyt kriteerit ovat:

20 20. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a Tekninen toteuttamiskelpoisuus: yrityksen mahdollisuus toteuttaa ekosuunnitteluehdotus käytössään olevilla teknisillä resursseilla. Ympäristöllinen toteuttamiskelpoisuus: Arvioi ekosuunnitteluehdotuksen tuottamia ympäristöhyötyjä. Taloudellinen toteuttamiskelpoisuus: Arvioi missä määrin yritys kykenee huolehtimaan ekosuunnitteluehdotukseen liittyvistä kustannuksista. Yhteensopivuus vaikuttimina toimivien tekijöiden kanssa: Arvioi missä määrin ekosuunnitteluehdotus sopii yhteen niiden tekijöiden kanssa, jotka toimivat yrityksen vaikuttimina ekosuunnitteluhankkeen käynnistämiseen. 3) Kriteerimatriisin valmistelu, mukaan lukien ekosuunnitteluehdotusten ja päätöksentekokriteerien valmistelu. 4) Asteikon määrittely kunkin ekosuunnitteluehdotuksen arvioimiseksi eri kriteereillä: Asteikon tulee kattaa koko skaala parhaasta (korkeimmat pisteet) heikoimpaan (alhaisimmat pisteet). Eri kriteereille voidaan määrittää erilaiset enimmäispisteet. 5) Pisteiden laskeminen kullekin ekosuunnitteluehdotukselle: Jokaiselle kriteerille lasketaan ensin pisteet ja kunkin ehdotuksen kokonaispisteet saadaan laskemalla ne yhteen. 6) Tulosten arviointi vastaamalla seuraaviin tai vastaavanlaisiin kysymyksiin: Täyttääkö ehdotus kaikki kriteerit? Voidaanko joku ehdotuksista hylätä? Jos ehdotus täyttää vain osan kriteereistä, kannattaako sitä edelleen harkita? 7) Ekosuunnitteluehdotusten priorisointi: Kun kaikki ehdotukset on pisteytetty, ne voidaan asettaa tärkeysjärjestykseen ja päättää, ovatko ehdotukset riittävän kiinnostavia ja soveltuvatko ne toteutettaviksi lyhyellä, keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä. Tämän tehtävän lopussa valitaan tuotteen ekosuunnittelussa toteutettavat ehdotukset. Vaiheessa tarvitaan tärkeitä päätöksiä, joten ylemmän johdon on osallistuttava päätöksentekoon ja hyväksyttävä päätökset. Taulukko 6. Esimerkki ekosuunnitteluehdotusten priorisoinnissa ja valinnassa käytettävästä kriteerimatriisista. KRITEERIT ENIMMÄIS- PISTEET EKOSUUNNITTELUEHDOTUKSET A1 A2 A3 Tekninen toteuttamiskelpoisuus Taloudellinen toteuttamiskelpoisuus Ympäristöllinen toteuttamiskelpoisuus: Yhteensopivuus vaikuttimina toimivien tekijöiden kanssa KOKONAISPISTEMÄÄRÄ TOTEUTUSAIKA Pitkä aikaväli Katso: Worksheet_Selection Environmental Actions_FORM FB.1.7 Keskipitkä aikaväli Lyhyt aikaväli

EU:n LIFE+-ohjelma: ECOFLEXOBAG

EU:n LIFE+-ohjelma: ECOFLEXOBAG KESTÄVÄN KEHITYKSEN MUKAISIA MUOVIKASSEJA FIN EU:n LIFE+-ohjelma: ECOFLEXOBAG VALVONTAMENETTELY: B3 kestävän kehityksen mukaisten kaupan muovikassien tuotannonvalvonnan parhaat käytännöt Julkaisija: ECOFLEXOBAG-hankkeen

Lisätiedot

Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa Euroopan komissio

Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa Euroopan komissio Ympäristöä säästäviä hankintoja Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa Euroopan komissio Ympäristöä säästäviä hankintoja Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta

Lisätiedot

ARVIOINTI JA RAPORTOINTI

ARVIOINTI JA RAPORTOINTI ww.mue25.net ARVIOINTI JA RAPORTOINTI TIETOJA TEKIJÖISTÄ ovat Managing Urban Europe-25 -projektin tuote. Projektia rahoitti osittain Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto. The Projektia koordinoi

Lisätiedot

OSALLISTUMINEN JA VIESTINTÄ

OSALLISTUMINEN JA VIESTINTÄ OSALLISTUMINEN JA VIESTINTÄ TIETOJA TEKIJÖISTÄ ovat Managing Urban Europe-25 -projektin tuote. Projektia rahoitti osittain Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto. Projektin koordinoijina toimivat

Lisätiedot

Laaja opas EU:n ympäristöteknologian todentamista koskevan pilottiohjelman ehdottajille. AdvanceETV

Laaja opas EU:n ympäristöteknologian todentamista koskevan pilottiohjelman ehdottajille. AdvanceETV Laaja opas EU:n ympäristöteknologian todentamista koskevan pilottiohjelman ehdottajille AdvanceETV 2 Alkusanat: EU:n ympäristöteknologian todentamista koskeva pilottiohjelma Innovaatioiden pääsy markkinoille

Lisätiedot

Muovialan resurssitehokkuutta tukevat palvelut

Muovialan resurssitehokkuutta tukevat palvelut Muovipoli Oy Muovialan resurssitehokkuutta tukevat palvelut Raportti 30.6.2014 Muovipoli Oy Soratie 2 15550 Nastola etunimi.sukunimi@muovipoli.fi www.muovipoli.fi Tämä raportti on tuotettu projektissa

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Finland Convention Bureau 17.8.2009 Travelcon Oy SISÄLLYS OSA I KESTÄVÄN KEHITYKSEN PERUSTEET 1 JOHDANTO... 4 2 MANUAALIN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 6 3 KESTÄVÄ

Lisätiedot

ORGANISAATIO- RAKENNE

ORGANISAATIO- RAKENNE ORGANISAATIO- RAKENNE TIETOJA TEKIJÖISTÄ ovat Managing Urban Europe-25 -projektin tuote. Projektia rahoitti osittain Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto. Projektia koordinoi Itämeren kaupunkien

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNÄKÖKOHTIEN HUOMIOIMINEN TAMPEREEN KAUPUNGIN HANKINNOISSA

YMPÄRISTÖNÄKÖKOHTIEN HUOMIOIMINEN TAMPEREEN KAUPUNGIN HANKINNOISSA YMPÄRISTÖNÄKÖKOHTIEN HUOMIOIMINEN TAMPEREEN KAUPUNGIN HANKINNOISSA Materiaalikeskus 20.1.2004 1 MIKSI YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT TULISI HUOMIOIDA JULKISISSA HANKINNOISSA?...2 1.1 Yleiset perustelut...2 1.2 Tampereen

Lisätiedot

PAKKAUSTEN VASTUULLISUUSNÄKÖKOHDAT YRITYSTEN KILPAILUKYKYTEKIJÖINÄ

PAKKAUSTEN VASTUULLISUUSNÄKÖKOHDAT YRITYSTEN KILPAILUKYKYTEKIJÖINÄ PAKKAUSTEN VASTUULLISUUSNÄKÖKOHDAT YRITYSTEN KILPAILUKYKYTEKIJÖINÄ Mika Kuisma Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu PTR:n raportti 59 (pdf) ISBN 978-951-8988-46-3 2011 ISSN 1235-4546 Association of Packaging

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.4.2010 KOM(2010)186 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE Eurooppalainen puhtaiden ja energiatehokkaiden

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA

OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT... 10 JÄTTEET... 12 RAKENNUSALA

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO. EU:n biopolttoainestrategia {SEK(2006) 142}

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO. EU:n biopolttoainestrategia {SEK(2006) 142} EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 8.2.2006 KOM(2006) 34 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO EU:n biopolttoainestrategia {SEK(2006) 142} FI FI SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. BIOPOLTTOAINEIDEN TARJOAMIEN

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY

PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY 3 MIIA MÄNTYLÄ - TIINA SYRJÄ - ARTTU VAINIO - MINNA-MAARIA VEHKALA - OLLI WUORI PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY Vaasan yliopisto Levón-instituutti Julkaisuja No. 86 Vaasa 2001 4 ESIPUHE Ympäristöarvojen merkitys

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA 1. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite Valtioneuvoston periaatepäätöksessä

Lisätiedot

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2006 Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2006 Edita Prima Oy ISBN 978-951-804-733-2 (nidottu) ISBN 978-951-804-734-9 (pdf) Sisällys

Lisätiedot

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja EUROOPAN KOMISSIO Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa p.4 1.1 Yleiset puitteet

Lisätiedot

Talotekniikka - eurooppalainen ammatillisen koulutuksen hanke. Kansainvälisen IT:BSEinnovaationsiirtohankkeen. loppuasiakirja: Talotekniikka

Talotekniikka - eurooppalainen ammatillisen koulutuksen hanke. Kansainvälisen IT:BSEinnovaationsiirtohankkeen. loppuasiakirja: Talotekniikka 3 Talotekniikka - eurooppalainen ammatillisen koulutuksen hanke Kansainvälisen IT:BSEinnovaationsiirtohankkeen loppuasiakirja: Talotekniikka 4 5 Johdanto Koko Euroopan unionin laajuiset yhteiset työmarkkinat

Lisätiedot

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011 Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Tervetuloa luentoaineiston käyttäjäksi! Tämän luentoaineiston on laatinut Markku Pitko

Lisätiedot

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 EAKR Lähdeviite: Alanen, J. 2002: Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002.

Lisätiedot

Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit

Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit Qualitative methods of demand forecasting for innovative products Kandidaatintyö

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.12.2011 KOM(2011) 895 lopullinen 2011/0439 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN KEHITTÄMINEN

RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN KEHITTÄMINEN Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 71 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 71 Espoo 2007 TKK-RTA-S71 RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN

Lisätiedot

TUOTEKEHITYSPROJEKTI AMK-YRITYSYHTEISTYÖNÄ

TUOTEKEHITYSPROJEKTI AMK-YRITYSYHTEISTYÖNÄ OPPIMATERIAALEJA 74 PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Riitta Windahl & Veikko Välimaa TUOTEKEHITYSPROJEKTI AMK-YRITYSYHTEISTYÖNÄ Opas tekijöille ja toimeksiantajille TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPPIMATERIAALEJA

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Opas suunnittelu- ja konsultointiyritysten liiketoiminta-osaamisen kehittämiseen Tutkimusraportti Research Report 168 Marko Torkkeli Pekka Salmi Ville Ojanen

Lisätiedot

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan TOMI raportti 3 Matti Möttönen & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta L 197/38 Euroopan unionin virallinen lehti 24.7.2012 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (uudelleenlaadittu)

Lisätiedot