EU:n LIFE+-ohjelma: ECOFLEXOBAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EU:n LIFE+-ohjelma: ECOFLEXOBAG"

Transkriptio

1 KESTÄVÄN KEHITYKSEN MUKAISIA MUOVIKASSEJA FIN EU:n LIFE+-ohjelma: ECOFLEXOBAG EKOSUUNNITTELUMENETTELY: B1 kestävän kehityksen mukaisten kaupan muovikassien suunnittelun parhaat käytännöt Julkaisija: ECOFLEXOBAG-hankkeen eurooppalainen tiimi Tekijä: Enrique Moliner, FT, Instituto Tecnológico del Plástico (AIMPLAS) LIFE+-koodi: LIFE11 ENV/ES/646

2

3 3. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a kaupan muovikassien ympäristöystävällisyys Tekijä: Enrique Moliner, FT, Plastics Technology Centre (AIMPLAS), Espanja Editointi: Tiina Pajula, johtava tutkija, VTT, Suomi Suunnittelu: Dienstencentrum B.V./ Amstelveen, Hollanti Tuotanto: ECOFLEXOBAG-hanke / Valencia, Espanja ECOFLEXOBAG on eurooppalainen yhteishanke, jossa kehitetään ja demonstroidaan parhaita käytäntöjä kestävän kehityksen mukaisten muovikassien suunnitteluun ja valmistamiseen. Hanke saa rahoitusta EU:n LIFE+2011-ohjelmasta LIFE11 ENV/ES/646. Hankekumppaneita ovat: Julkaisun tekijä ei vastaa tietojen oikea-aikaisuudesta, virheettömyydestä, kattavuudesta eikä laadusta. Lukijalla ei ole oikeutta vaatia korvauksia aineettomista tai aineellisista vahingoista, jotka aiheutuvat tämän julkaisun käytöstä tai käyttämättä jättämisestä ja/tai puutteellisten tai virheellisten tietojen käytöstä ECOFLEXOBAG-hanke, LIFE11 ENV/ES/646 Tämän julkaisun mitään osaa ei saa kopioida eikä toistaa ilman AIDO:n ja julkaisun tekijän organisaation nimenomaista kirjallista lupaa.

4 4. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a

5 5. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a SISÄLTÖ JOHDANTO EKOSUUNNITTELUN HYÖDYNTÄMINEN Tämän hankkeen kautta saatua uutta tietoa ekosuunnittelusta Ekosuunnittelun taustaa Aiheeseen liittyviä asiakirjoja KAUPAN MUOVIKASSEJA EKOSUUNNITTELUN AVULLA ECOFLEXOBAG-vaiheet ekologisemman kaupan muovikassin tuottamiseksi Ekosuunnittelun suhde sitä edeltäviin ja seuraaviin vaiheisiin EKOSUUNNITTELUMENETTELYN ESITTELY VAIHE 1: EKOSUUNNITTELUHANKKEEN VALMISTELU Työryhmän perustaminen Tavoitteiden ja motivoivien tekijöiden määrittely Suunniteltavan tuotteen valinta VAIHE 2: TUOTETIETOJEN TUNNISTAMINEN Tuoteanalyysi Ympäristövaikutusten arviointityökalut VAIHE 3: MUOVIKASSIEN EKOSUUNNITTELUSTRATEGIOIDEN MÄÄRITTELY Muovikassien ekosuunnittelustrategioiden analyysi Ympäristövaikutuksiin liittyvien toimenpiteiden valinta VAIHE 4: TOIMINTASUUNNITELMA Uusien konseptien kehitys Ekosuunnittelun toimintasuunnitelman määrittely YHTEENVETO Toimenpiteillä saavutetut tulokset ECOFLEXOBAG-hankkeen seuraavat vaiheet...23 VIITTEET... 24

6 6. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a JOHDANTO Tämä asiakirja sisältää tarvittavat materiaalit ympäristönsuojelun tason parantamiseen kaupan muovikassien tuotannossa. Materiaalit on tuotettu ECOFLEXOBAG-hankkeessa, joka on osa EU:n rahoittamaa LIFE+-hanketta. ECOFLEXOBAG-hanke pyrkii vähentämään kaupan muovikassien haitallisia ympäristövaikutuksia sekä parantamaan alalla toimivien yritysten kilpailukykyä ja tietotaitoa. Tämä asiakirja sisältää tietoa, joka auttaa kaupan muovikassien tuotannon tehokkuuden ja tuloksen järjestelmällisessä valvonnassa ja hallinnassa. Näiden toimien avulla on mahdollista parantaa ympäristöön, talouteen ja laatuun liittyvää tehokkuutta ja suorituskykyä. Tämä asiakirja sisältää tietoa ekosuunnittelusta, joka auttaa parantamaan tuotteiden laatua ja ympäristönsuojelun tasoa. Noudattamalla ohjeita järjestelmällisesti on mahdollista suunnitella ja valmistaa kestävän kehityksen mukaisia kaupan muovikasseja. Asiakirjan luvuissa 1 ja 2 on lisätietoja tämän asiakirjan suhteesta hankkeen muihin asiakirjoihin.

7 7. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a 1. EKOSUUNNITTELUN HYÖDYNTÄMINEN Ekosuunnittelu on tuotteen suunnittelu- ja kehitysvaiheeseen integroitu prosessi, jolla pyritään vähentämään tuotteiden ympäristövaikutuksia niiden elinkaaren alusta loppuun. Ekosuunnittelu ei muokkaa uusien tuotteiden suunnittelun ja kehityksen perusprosesseja, vaan täydentää prosessia lisäämällä siihen ympäristökriteerejä, jotka huomioidaan samalla prioriteettitasolla kuin perinteisesti huomioitavat tekijät, kuten laatu, turvallisuus ja ulkonäkö. 1.1 Tämän hankkeen kautta saatua uutta tietoa ekosuunnittelusta ECOFLEXOBAG tarjoaa muovikasseja valmistaville yrityksille vaiheittaiset menettelyohjeet ekosuunnitteluperiaatteiden hyödyntämiseen tuotteiden suunnittelussa. Se sisältää perinteisten suunnittelussa huomioitavien kriteerien lisäksi uusia ympäristöön, lainsäädäntöön ja standardeihin liittyviä kriteereitä, joita voidaan hyödyntää uusien tai nykyisten tuotteiden kehittämisessä. Ekosuunnittelumenettely on testattu ja validoitu eri maissa (Espanja, Hollanti, Suomi ja Tšekki) sijaitsevissa tuotantolaitoksissa. 1.2 Ekosuunnittelun taustaa Euroopan komissio (EY, 2003) on laatinut yhdennetyn tuotepolitiikan (Integrated Product Policy, IPP) vähentämään tuotteiden ympäristövaikutuksia elinkaariajattelun, sidosryhmien osallistumisen ja moninaisten poliittisten välineiden avulla. Politiikka ei keskity tuotantoprosessiin, vaan kattaa tuotteen elinkaaren kaikki vaiheet ja kaikki ympäristönäkökohdat. Yhdennetyssä tuotepolitiikassa esiteltiin useita välineitä, kuten taloudellisia toimenpiteitä, ainekieltoja, tuotteiden ekomerkintöjä, vapaaehtoisia sopimuksia sekä tuotesuunnitteluohjeita. Viimeisimpänä välineenä otettiin käyttöön ekosuunnitteludirektiivi (EY, 2009), joka edistää tuotteiden ympäristötehokkuutta Euroopassa ekosuunnitteluun liittyvien sääntöjen avulla. Ekosuunnitteludirektiivi koskee toistaiseksi vain energiaan liittyviä tuotteita, mutta se on mahdollista laajentaa koskemaan kaikenlaisia tuotteita, kuten kaupan muovikasseja ja muita pakkaustuotteita. ECOFLEXOBAG-hankkeessa kehitetyllä ekosuunnittelumenettelyllä muovikasseja valmistavat yritykset voivat vähentää tuotteidensa ympäristövaikutuksia ja valmistautua jo ennakolta lainsäädännön tuleviin muutoksiin. Myös ISO (ISO, 2011) - standardista voi olla hyötyä ekosuunnittelusta kiinnostuneille yrityksille, sillä se sisältää ohjeita ekosuunnittelun sisällyttämisestä ympäristöjärjestelmään. 1.3 Aiheeseen liittyviä asiakirjoja ECOFLEXOBAG-hanke. Asiakirja B.1: Kestävän kehityksen mukaisten kaupan muovikassien suunnittelumenettely. ECOFLEXOBAG-hanke. Ekosuunnittelutaulukot.

8 8. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a 2. KAUPAN MUOVIKASSEJA EKOSUUNNITTELUN AVULLA Tuotteen suunnittelijoilla on huomattava vaikutus tuotteen koko elinkaareen ja sitä kautta tuotteen ympäristövaikutuksiin. Saksan ympäristöviraston mukaan noin 80 % tuotteiden ympäristövaikutuksista juontuu niiden suunnitteluvaiheesta. Siksi on tärkeää, että tuotteita suunnittelevissa ja valmistavissa yrityksissä noudatetaan ekosuunnittelun periaatteita, jotta ympäristönäkökohdat tulisivat huomioiduiksi. Ekosuunnittelu hyödyttää muovikasseja valmistavia yrityksiä monella tavalla: Se vähentää muovikassien ympäristövaikutuksia. Se auttaa tunnistamaan ja tehostamaan tehottomia prosesseja, mikä vähentää raakaaineiden käyttöä sekä tuotantokustannuksia ja tuottaa lisäarvoa. Tuotteiden yksityiskohtainen analyysi parantaa niiden laatua. Yritys noudattaa ympäristölainsäädäntöä ja valmistautuu jo ennakolta lainsäädännön tuleviin muutoksiin. Yrityksen tuotekuva paranee, kun asiakkaiden ja käyttäjien ympäristöön liittyvät toiveet otetaan huomioon. Yrityksillä on mahdollisuus käyttää ekomerkintöjä ja saada tuotteita uusille markkinoille. 2.1 ECOFLEXOBAG-vaiheet ekologisemman kaupan muovikassin tuottamiseksi ECOFLEXOBAG on kattava hanke, joka auttaa yrityksiä ekologisemman kaupan muovikassin tuottamisessa kolmen pääaiheen kautta. Ne ovat: ekosuunnittelu, tuotanto ja valvonta. Hankkeen aikana painopiste oli muovikassien (PE- tai biomuovi) fleksopainatuksessa. Koska hanke on niin mittava, sitä varten on kehitetty jäsennetty lähestymistapa, joka tekee näiden kolmen aiheen työkalujen sekä tutkimuksen ja kyselyjen kautta hankitun lisätiedon käytöstä mahdollisimman helppoa. Seitsenvaiheinen lähestymistapa sisältää tarkan analyysin kolmesta pääaiheesta. Hankkeen tuloksia tarkkaillaan kahdesta päänäkökulmasta: 1. Kutakin pääaihetta varten laaditaan parhaiden käytäntöjen asiakirja (tässä asiakirjassa ekosuunnittelu) kunkin hankkeeseen osallistuvan maan kielellä. 2. Koko hankkeen sisältöä voidaan käyttää interaktiivisesti ja ohjatusti vaiheita seuraavan e- työkalun avulla. E-työkalun käyttö tarjoaa helpomman tavan elinkaarianalyysien tekoon käyttäjille, jotka ovat suorittaneet kaikki seuraavassa kaaviossa olevat vaiheet loppuun:

9 9. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a Oikealla olevasta kuvasta näkyy, miten vaiheet on jäsennetty ja miten niitä voidaan käyttää. Jatkossa kehitettäviä tuotteita koskevan ympäristötietoisuusstrategian sekä tuotettuihin kasseihin tehtävien parannusten parhaalla mahdollisella tavalla käynnistämisen tärkeyden vuoksi painopiste on näitä tukevien vaiheiden luomisella. Tämä parhaiden käytäntöjen asiakirja sisältää kiinnostavimmat johtopäätökset näistä vaiheista, jotka ovat ekosuunnittelun kannalta olennaisia. Asiakirjassa on myös kuvattu yksityiskohtaisesti kaikki taustalla olevat työkalut ja asiakirjat, joita käyttämällä voidaan saavuttaa vastaavia johtopäätöksiä ja tuloksia. 2.2 Ekosuunnittelun suhde sitä edeltäviin ja seuraaviin vaiheisiin ECOFLEXOBAG-hankkeen yhteydessä kehitetty ekosuunnittelumenettely voidaan toteuttaa neljässä vaiheessa (yllä olevan kuvan vaiheet 2 5), jotka on selitetty tässä parhaiden käytäntöjen asiakirjassa. Ennen kuin ekosuunnittelua voidaan soveltaa yrityksessä, vaiheessa 0 on luotava tietyt olosuhteet ekosuunnitteluhankkeen menestyksellistä kehittämistä varten. Ne koskevat tietoisuutta, yrityksen sisäistä ja ulkoista tiedonkulkua, erityisosaamiseen liittyvää ulkoista tukea, teknisen osaamisen päivittämistä ja muita vastaavia asioita. Kun ekosuunnitteluhanke on saatettu loppuun, ECOFLEXOBAG-hankkeen puitteissa voidaan lisäksi suorittaa muita vaiheita. Lisävaiheisiin sisältyvät kestävän kehityksen mukaisten kaupan muovikassien painatuksen parhaiten käytäntöjen (vaihe 5) ja kestävän kehityksen mukaisten kaupan muovikassien tuotannon valvonnan parhaiden käytäntöjen käyttöönotto. Vaiheista on lisätietoja ECOFLEXOBAG-sivustossa.

10 10. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a 3. EKOSUUNNITTELUMENETTELYN ESITTELY Ekosuunnittelumenettelyssä on yhdeksän tehtävää, jotka on jaoteltu neljään vaiheeseen (Kuva 1). Luvuissa 4 7 on vaiheittaiset ohjeet ekosuunnittelumenettelyn toteuttamiseksi muovikasseja valmistavissa yrityksissä. Lisäksi on laadittu yhdeksän sähköistä ekosuunnittelutaulukkoa tukemaan kunkin ekosuunnittelumenettelyn sisältämän tehtävän suorittamista (vihreät laatikot, Kuva 1). Taulukot ovat ladattavissa ECOFLEXOBAGsivustosta (www.ecoflexobag.com). FORM FB.1.1 FORM FB.1.2 FORM FB.1.3 FORM FB.1.4 FORM FB.1.5 FORM FB.1.6 FORM FB.1.7 FORM FB.1.8 FORM FB.1.9 Kuva 1. Ekosuunnittelumenettelyn vaiheet.

11 11. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a 4. VAIHE 1: EKOSUUNNITTELUHANKKEEN VALMISTELU Ekosuunnitteluhankkeen valmistelu on ekosuunnittelumenettelyn ensimmäinen vaihe. Siinä tehdään valmistelutoimia, perustetaan ekosuunnitteluhankkeesta vastaava työryhmä, määritellään yrityksen ekosuunnitteluhankkeen vaikuttimina toimivat tekijät sekä valitaan suunniteltava tuote. 4.1 Työryhmän perustaminen Tässä vaiheessa valitaan ekosuunnitteluhankkeen kehittämiseen osallistuvat henkilöt ja määritellään heidän työtehtävänsä ja vastuualueensa. Työryhmältä vaadittavat ominaisuudet: Monialainen: Työryhmässä on eri osastoja edustavia henkilöitä, jotta ekosuunnitteluhankkeen monimuotoisuus toteutuisi (Taulukko 1). Omaa valtuudet päätöksentekoon: Työryhmässä on ylemmän johdon edustajia, jotka vastaavat kriittisistä päätöksistä ja käsittelevät ekosuunnitteluhankkeen aikana ilmenevät strategiaan ja organisaatioon liittyvät tekijät. Pieni ja hyvin organisoitu: Työryhmässä on oltava vain yksi jäsen kustakin osastosta, jotta työryhmä olisi mahdollisimman toimiva. Ekosuunnitteluhankkeen kehittämistä koordinoi ja ohjaa tiiminvetäjä, joka valitaan työryhmän jäsenten joukosta. Suunnittelu- ja/tai ympäristö- ja laatuosasto ovat parhaita johtamaan ryhmää, sillä niillä on eniten hankkeen kannalta keskeistä kokemusta, ja niiden on toimittava keskenään tiiviissä yhteistyössä. Taulukko 1. Yrityksen kunkin osaston rooli ekosuunnitteluhankkeen kehitystyössä: OSASTO Suunnittelu: Tuotanto: Ylempi johto: Laboratorio, tutkimus ja kehitys: Hankinta: Ympäristö ja laatu: Markkinointi: TEHTÄVÄT JA VASTUUT ideointi, ehdotusten arviointi sekä ehdotusten muuntaminen konkreettisiksi ekosuunnittelutoimenpiteiksi ideointi sekä työryhmän esittämien teknologisten muutosten toteuttamiskelpoisuuden analysointi ekosuunnitteluhankkeen onnistuneen kehitystyön strategisten tavoitteiden ja tarvittavien resurssien määrittely tuote- ja prosessiparametrien hallinta sekä ekotehokkaampien materiaalien ja aineyhdistelmien tutkimus ympäristökriteerien integrointi hankintatoimintoihin ja toimittajayhteistyöhön osallistuminen ekosuunnitteluhankkeen tavoitteiden ja laajuuden määrittelyyn, tuotteen ympäristövaikutusten vähentämiseen liittyvien ehdotusten valmistelu sekä ekosuunnitteluprosessin ohjaus ja todentaminen osallistuminen ekosuunnitteluhankkeen tavoitteiden ja laajuuden määrittelemiseen sekä ekosuunnitellun tuotteen markkinoinnin valmistelu Katso: Worksheet_EcoDesign Working Team_FORM FB.1.1

12 12. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a 4.2 Tavoitteiden ja motivoivien tekijöiden määrittely Ennen ekosuunnitteluhankkeen käynnistämistä on tärkeää tunnistaa ne tekijät, jotka motivoivat yritystä parantamaan muovikassien ympäristötehokkuutta. Tässä vaiheessa hyödyllinen on SWOT-analyysi, jolla tunnistetaan ja luokitellaan yritykseen liittyvät sisäiset tekijät sekä markkinoihin liittyvät ulkoiset tekijät. Analyysi tuottaa matriisin, joka sisältää ekosuunnitteluhankkeen tärkeimmät vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat (Taulukko 2). Niiden avulla työryhmä tunnistaa hankkeen toteuttamista ajavat voimat. Matriisista on hyötyä myös hankkeen tavoitteiden ja vaikuttimina toimivien tekijöiden määrittelemisessä. Taulukko 2. SWOT-analyysimatriisi. Sisäiset tekijät Ulkoiset tekijät POSITIIVINEN (+) NEGATIIVINEN (-) VAHVUUDET: ekosuunnitteluhankkeen toteuttamisen olennaiset vahvuudet MAHDOLLISUUDET: ekosuunnitteluhankkeen toteuttamista tukevat ulkoiset voimat HEIKKOUDET: alueet, joilla tarvitaan lisätutkimusta rajoitusten poistamiseksi UHAT: ekosuunnitteluhankkeen toteuttamisen estävät ulkoiset olosuhteet Ohessa on joitakin yleisimmistä syistä, joiden vuoksi muovikasseja valmistavat yritykset siirtyvät ekosuunnitteluun. Kustannussäästöt: Ekosuunnittelu auttaa yrityksiä tunnistamaan muovikassien eri elinkaarivaiheisiin liittyviä kriittisiä tekijöitä, joita parantamalla voidaan saavuttaa kustannussäästöjä (esim. painon vähentäminen, prosessin optimointi ja parempi energiatehokkuus). Kassien laadun parantaminen: Ekosuunnitteluhankkeessa on huomioitava tuotteeseen liittyvät vaatimukset muovikassien ominaisuuksien (esim. toimivuuden ja kestävyyden) ylläpitämiseksi tai parantamiseksi. Lainsäädäntö: Ekosuunnitteluhankkeessa on huomioitava muovikasseja koskevat lainsäädäntövaatimukset ympäristönsuojelun tasoa parantavien ehdotusten valmistelussa (esim. pakkauksia ja pakkausjätettä koskeva lainsäädäntö). Innovointi: Ekosuunnitteluhanke voi johtaa uuteen tietotaitoon sekä innovatiivisiin tuotteisiin, jotka vahvistavat yrityksen tuotekuvaa ja avaavat tuotteille uusia markkinoita. Kuluttajien ympäristötietoisuus: Kuluttajat ja muut sidosryhmät vaativat tuotteilta yhä parempaa ympäristönsuojelun tasoa, joten tuotesuunnittelussaan ympäristönäkökohdat huomioivat yritykset voivat saavuttaa etulyöntiaseman muihin yrityksiin nähden. Kilpailijoiden toiminta: Ekosuunnittelua voidaan hyödyntää markkinoinnissa, sillä se on tapa erottautua kilpailijoista, parantaa tuotekuvaa ja lisätä myyntiä. Yrityksen yhteiskunnallinen vastuu: Ekosuunnittelu osoittaa, että yritys toimii yhteiskunnan ja ympäristön kannalta vastuullisella tavalla. Se voi myös motivoida työntekijöitä. Katso: Worksheet_EcoDesign SWOT Analysis_ FORM FB.1.2

13 13. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a 4.3 Suunniteltavan tuotteen valinta Työryhmän perustamisen ja hanketta ajavien tekijöiden tunnistamisen jälkeen valitaan hankkeessa suunniteltava tai uudelleensuunniteltava tuote. Oikean tuotteen valinta vertailutuotteeksi on ensiarvoisen tärkeää koko hankkeen onnistumisen kannalta. Tuotteen tärkeimpiä valintakriteereitä ovat seuraavat: Yrityksen on vastattava ainakin osittain valitun tuotteen suunnittelusta. Valitun tuotteen suunnitteluun on liityttävä riittävä määrä vapautta, jotta sen materiaaleja, muotoja, valmistusprosessia jne. voitaisiin muuttaa. Valittavan tuotteen on sovittava yhteen yrityksen vaikuttimina toimivien tekijöiden kanssa. Lyhyt kyselylomake, joka sisältää yllä mainitut kriteerit, auttaa tarvittaessa suunniteltavan tuotteen valinnassa. Yrityksen on valittava kehityskelpoinen ja strategisesti sopiva tuote, joka vastaa ekosuunnitteluhankkeen tavoitteita ja vaikuttimina toimivia tekijöitä (Taulukko 3). Kyselylomakkeeseen voidaan lisätä muita kriteerejä, jotka työryhmä katsoo tarpeellisiksi tuotteen valintaprosessissa. Työryhmän on laadittava luettelo mahdollisista tuotteista ja täytettävä lomake seuraavasti: 1) Tuote saa kustakin kysymyksestä 1 3 pistettä vastauksen perusteella (3 = parhaiten soveltuva). 2) Tuotteen kokonaispisteet saadaan laskemalla vastausten pistemäärät yhteen. 3) Ekosuunnittelumenettelyyn valitaan se tuote, joka saa korkeimman pistemäärän. Taulukko 3. Esimerkki tuotteen valintaa tukevasta kyselylomakkeesta. KYSYMYKSET VAIHTOEHDOT Tuote A Tuote B Tuote C 1) Mikä on yrityksen rooli muovikassin suunnitteluprosessissa? 1. Pieni: Yritys ei pääse vaikuttamaan suunnitteluun. 2. Keskisuuri: Yritys vastaa suunnittelusta pääosin itse. 3. Suuri: Yritys suunnittelee tuotteen. 2) Onko tuotetta mahdollista muuntaa (suunnittelun vapaus)? 1. Tuotetta ei voi muuntaa millään tavoin. 2. Tuotetta on mahdollista muuntaa, mutta rajallisesti. 3. Tuotteeseen on suuri mahdollisuus tehdä muutoksia. 3) Kuinka kiinnostuneita asiakkaat ovat ekosuunnittelusta? 1. Se kiinnostaa asiakkaita vain vähän. 2. Se kiinnostaa asiakkaita jonkin verran. 3. Se kiinnostaa asiakkaita paljon

14 14. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a KYSYMYKSET VAIHTOEHDOT Tuote A Tuote B Tuote C 4) Onko tuotteen ympäristövaikutusten vähentäminen tarpeen yrityksen oman käytännön ja/tai kilpailevan yrityksen toimenpiteiden vuoksi? 1. Ei 2. Kyllä, keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä. 3. Kyllä, lyhyellä aikavälillä. 5) Mitkä sisäiset tekijät kannustavat yritystä käyttämään ekosuunnittelua? 1. Tuotetta ei ole tarvetta muuttaa. 2. Tuotteeseen on tarpeen tehdä jotakin parannuksia (esim. toiminnallisuuteen, luotettavuuteen, kestävyyteen, ulkonäköön). 3. On tilaisuus tuoteinnovaatioihin KOKONAISPISTEMÄÄRÄ Katso: Worksheet_EcoDesign Product Selection_ FORM FB.1.3

15 15. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a 5. VAIHE 2: TUOTETIETOJEN TUNNISTAMINEN Toisessa vaiheessa kerätään ja analysoidaan vertailutuotteen perustiedot, jotta uuden tuotteen ekosuunnittelustrategiat ja -toimenpiteet tarkentuisivat asianmukaisesti. Vaiheeseen sisältyy vertailutuotteen eri tietojen (teknisten, ympäristöllisten, taloudellisten, lainsäädännöllisten sekä markkinoihin liittyvien) määrittely sekä tuotteen elinkaareen liittyvien kriittisten tekijöiden tunnistaminen. 5.1 Tuoteanalyysi Vertailutuote on analysoitava, jotta voidaan määritellä mitkä tuotetiedot on tarpeen huomioida ekosuunnitteluhankkeen kehityksen aikana. Työryhmän kaikkien jäsenten on osallistuttava tehtävään, sillä siinä on huomioitava tuotteeseen kohdistuvia erilaisia vaatimuksia, mukaan luettuna seuraavat: Tekniset vaatimukset: Laaja tietämys niistä teknisistä toiminnoista ja standardeista, jotka tuotteen ja sen materiaalien on täytettävä, on tärkeää, samoin kuin asiakkaiden teknisten vaatimusten tuntemus. Ympäristölliset vaatimukset: Vertailutuotteen ympäristöprofiili on arvioitava, jotta uudelle tuotteelle voitaisiin asettaa realistiset ympäristötavoitteet. Ympäristöllisiä vaatimuksia voidaan arvioida työkaluilla, kuten MET-matriisilla, jolla arvioidaan vertailutuotteen ympäristöprofiilia (ks. osio 0). Taloudelliset vaatimukset: Vertailutuotteen taloudellinen arviointi on tärkeää, sillä se tukee ekosuunnittelustrategioita ja -toimenpiteitä, jotka ovat ympäristövaikutusten edullisuuden lisäksi myös kustannustehokkaita. Markkinoiden vaatimukset: Markkinoiden vaatimukset suhteessa kuluttajien tottumuksiin ja jakelutarpeisiin on syytä huomioida, sillä niillä voi olla merkittävä vaikutus muovikassin suunnitteluun. Lisäksi suositellaan tuotteen vertaamista joko yrityksen tai kilpailevien yritysten valmistamiin luokkansa parhaisiin tuotteisiin. Lainsäädännölliset vaatimukset: Työryhmän on tunnettava kaikki tuotteeseen liittyvät lainsäädännölliset vaatimukset, jotta yrityksen kehittämät tuotteet olisivat niiden mukaisia. Muovikasseja koskevat esimerkiksi REACH-säädökset, pakkauksia ja pakkausjätettä koskevat direktiivit sekä elintarvikkeiden kanssa kosketukseen tarkoitettuja materiaaleja koskevat säädökset. Lisätietoja kaupan muovikasseja koskevasta lainsäädännöstä ja tuotestandardeista on ECOFLEXOBAG-asiakirjassa B.1. Katso: Worksheet_EcoDesign Product Analysis_ FORM FB.1.4

16 16. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a 5.2 Ympäristövaikutusten arviointityökalut Vertailutuotteen ympäristövaikutukset on arvioitava, jotta yritys osaisi tunnistaa tuotteeseen liittyvät tärkeimmät ympäristöongelmat sekä ne elinkaaren vaiheet tai prosessit, joissa kyseisiä ongelmia ilmenee. Ympäristövaikutusten arviointi pohjustaa seuraavassa vaiheessa tapahtuvaa ekosuunnittelustrategioiden ja -toimenpiteiden määrittelyä. Saatavilla on useita työkaluja, joilla vertailutuotteen ympäristölliset painopisteet voidaan tunnistaa. Ne mahdollistavat myös kahden tuotteen tai suunnittelumallin vertailun. Useimmat niistä perustuvat elinkaariajatteluun, sillä se tarjoaa yleisen näkökulman tuotteeseen liittyviin ympäristötekijöihin koko elinkaaren ajalta. Seuraavassa ovat hyödyllisimmät työkalut tuotteiden ympäristövaikutusten tason parantamiseen: Elinkaarianalyysi: Tarkin ja kehittynein työkalu tuotteiden ympäristövaikutusten arviointiin, sillä työkalu on kvantitatiivinen ja mittaa elinkaareen liittyviä ympäristövaikutuksia. Se edellyttää kuitenkin yleensä tietyn ohjelmiston käyttöä ja tarkasti rajattua erityisosaamista. Tietojen kerääminen ja käsittely vaatii paljon aikaa. Lisätietoja elinkaarianalyysin toteuttamisesta on ISO-standardeissa ja (ISO, 2006a, 2006b). MET-matriisi: Osittain kvalitatiivinen työkalu, joka osoittaa, mitä tuotteen elinkaaren kussakin vaiheessa kulutetaan (materiaalit ja energia) ja tuotetaan (päästöt ja jäte) Työkalua voidaan käyttää ekosuunnittelumenettelyn ympäristötehokkuuden arviointiin, kun parantamista vaativat kohteet on löydettävä nopeasti ja helposti ilman erityisosaamista. Työkalu ei rajoitustensa vuoksi tunnista kaikkia vaikutuksia tai parantamiskohteita. Yrityksille, jotka tarvitsevat kattavaa tietoa ympäristötehokkuudesta yleensä ja sen parantamismahdollisuuksista, suositellaan elinkaarianalyysiä. Arviointi MET-matriisilla suoritetaan seuraavasti. 1) Tuotteen määrittely: Tuotteelle tarvitaan peruskuvaus koko sen elinkaaren ajalle. 2) Tietojen kerääminen: mm. tiedot elinkaaren kussakin vaiheessa käytettävistä materiaaleista ja energiasta sekä niiden määrästä sekä tietoja päästöjen ja jätteiden myrkyllisyydestä ja määrästä. Tiedot pitäisi pystyä keräämään suhteellisen helposti ilman tuotteen perusteellista tutkimusta. 3) MET-matriisin valmistelu: Kaikki kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset tiedot sijoitetaan matriisiin, joka sisältää eri riveillä tuotteen kuhunkin elinkaarivaiheeseen liittyvän energian, materiaalit ja myrkylliset päästöt, joille on oma sarakkeensa. 4) Tulosten analysointi: MET-matriisin täyttämisen jälkeen voidaan tehdä joitakin johtopäätöksiä siitä, missä elinkaaren vaiheissa on priorisointia edellyttäviä parannustarpeita. Kun matriisin perusteella tehdään johtopäätöksiä, myrkyllisten tai vaarallisten aineiden käyttö sekä energiankulutus ovat tärkeitä priorisoitavia osa-alueita.

17 17. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a Taulukko 4. Esimerkki kaupan muovikassin MET-matriisista ELINKAARIVAIHE MATERIAALIEN KÄYTTÖ (M) ENERGIAN KÄYTTÖ (E) MYRKYLLISET PÄÄSTÖT (T) LISÄTIEDOT Raaka-aineiden materiaali- ja tuotantokustannukset Kokonaispaino = 15,2 g/kassi. Materiaalit: kierrätetty LDPE 30 %, uusi LDPE 50 %, TiO2 10 %, CaCO3 10 %. Liuotinpohjaiset painovärit. Ei arvioitu. Ei arvioitu. Kassi voidaan kierrättää. Tuote ei ole vaarallinen. Tehdastuotanto Jäähdytysvesi (suljettu järjestelmä, minimaalinen kulutus). Espanjalaiset energialähteet Ekstruusiopros essi 3,5 kwh/kg. Koronakäsittely tarvitaan. COV-päästöt. Päästöjen hallintaan on laitteisto (energiankulu tus arvioidaan) Jakelu- ja toimitusketju Yksi edestakainen matka. Minimaalinen sekundäärinen pakkaus, uudelleen käytettävät kuormalavat. Polttoaineen kulutus kuljetuksen aikana. Kuljetusten päästöt: CO2, NOX ja muut. Keskimääräin en etäisyys = 200 km. Käyttö Käytöstäpoistamisjärjestelmä. Jätehuolto Lisäaineet mekaaniseen kierrätykseen, polttolaitoksiin ja kaatopaikoille. Kuljetus talteenottolaitoksiin. Muovikassien käytöstä poisto Espanjassa: kierrätys 6,9 %, poltto 41,0 % ja kaatopaikat 52,1 %. Katso: Worksheet_EcoDesign MET tool _ FORM FB.1.5

18 18. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a 6. VAIHE 3: MUOVIKASSIEN EKOSUUNNITTELUSTRATEGIOIDEN MÄÄRITTELY Ekosuunnittelumenettelyn kolmannessa vaiheessa ehdotetaan strategioita ja toimenpiteitä, joilla muovikassin ympäristövaikutusten edullisuuden tasoa voidaan parantaa. Tässä vaiheessa tunnistetaan ja analysoidaan mahdolliset ekosuunnittelustrategiat ja -toimenpiteet sekä valitaan osa niistä toteutettaviksi tuotteen suunnittelussa. 6.1 Muovikassien ekosuunnittelustrategioiden analyysi Työryhmä tunnistaa ekosuunnittelun toteuttamiseksi tarvittavia strategioita ja toimenpiteitä aivoriihen tai muun luovan ideointitekniikan avulla. On tärkeää analysoida ehdotettujen ekosuunnittelustrategioiden ja -toimenpiteiden eri vaikutuksia, kuten teknisiä, ympäristöllisiä ja taloudellisia vaikutuksia. Tiedot ovat tarpeen uuden kassin suunnittelua varten valittavien ekosuunnittelutoimenpiteiden priorisoinnissa. Yritys voi valita useita ekosuunnittelustrategioita ja -toimenpiteitä muovikassin ympäristövaikutusten vähentämiseksi sen elinkaaren eri vaiheissa (Taulukko 5). Yksityiskohtainen kuvaus kaupan muovikasseille soveltuvista ekosuunnittelustrategioista ja -toimenpiteistä sekä kuhunkin toimenpiteeseen liittyvien teknisten, ympäristöllisten ja taloudellisten vaikutusten arvioinnista on ECOFLEXOBAG-asiakirjassa B.1. Taulukko 5. Kaupan muovikassien ekosuunnittelustrategioiden ja -toimenpiteiden yleiskatsaus. EKOSUUNNITTELUSTRATEGIAT EKOSUUNNITTELUTOIMENPITEET Raaka-aineiden ja komponenttien tuotanto 1 Vähäisen ympäristövaikutuksen omaavien materiaalien valinta 2 Käytettävien materiaalien määrän vähentäminen 1.1. Uusiutuvien materiaalien käyttö: biopolymeerit 1.2. Vaarallisten aineiden käytön vähentäminen 1.3. Kierrätysmateriaalien käyttö 2.1. Materiaalitehokkuuden parantaminen Tuotteen käsittely 3 Tuotantotekniikoiden optimointi 3.1. Uusiutuvien/vaihtoehtoisten energiamuotojen käyttö 3.2. Energiatehokkuuden parantaminen 3.3. Raaka-aineiden käyttöä optimoivien vaihtoehtoisten tuotantomenetelmien käyttö 3.4. Päästöjen käsittely painatuksen aikana 3.5. Suorat toimenpiteet painatuksen aikana

19 19. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a EKOSUUNNITTELUSTRATEGIAT EKOSUUNNITTELUTOIMENPITEET Pakkaaminen ja kuljetus 4 Jakelujärjestelmän optimointi 4.1. Entistä energiatehokkaampien kuljetusmenetelmien tai vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttö (matalapäästöiset kuljetukset) 4.2. Kuljetusreittien optimointi 4.3. Resurssien käytön minimointi pakkausprosesseja tehostamalla 4.4. Uudelleen käytettävät pakkaukset Käyttö 5 Käytönaikaisten vaikutusten vähentäminen 6 Alustavan elinkaaren optimointi 6.1. Kassin laadun parantaminen kestävyyden ja käyttökertojen lisäämiseksi Elinkaaren loppu 7 Käytöstäpoistojärjestelmän optimointi 7.1. Kuvien ja sopivien ympäristömerkkien käyttö prosenttisesti kierrätettävien materiaalien käyttö 7.3. Biohajoavien materiaalien käyttö Katso: Worksheet_EcoDesign Proposal Ideas_FORM FB Ympäristövaikutuksiin liittyvien toimenpiteiden valinta Osa edellisessä tehtävässä ehdotetuista ekosuunnittelutoimenpiteistä ei välttämättä täytä ekosuunnitteluhankkeen vaatimuksia. Vaikka ne täyttäisivätkin hankkeen vaatimukset, kaikkia ei välttämättä kannata toteuttaa. Tämän vuoksi ehdotetut toimenpiteet arvioidaan ja priorisoidaan, jotta voitaisiin valita toteuttamiskelpoisimmat ideat. Arvioinnissa punnitaan vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuutta teknisestä, ympäristöllisestä ja taloudellisesta näkökulmasta. Lisäksi on tärkeää arvioida niiden yhteensopivuutta yrityksen ekosuunnitteluhankkeen vaikuttavien tekijöiden kanssa. Kriteerimatriisi on ekosuunnittelutoimenpiteiden priorisointiin soveltuva päätöksentekotyökalu, jolla voidaan arvioida vaihtoehtoja määritettyjen kriteerien perusteella (Taulukko 6). Arviointi kriteerimatriisilla suoritetaan seuraavasti: 1) Valmistellaan luettelo arvioitavista vaihtoehdoista (edellisessä tehtävän ekosuunnitteluehdotuksista). Vaihtoehtojen määrää kannattaa rajoittaa, jotta matriisista ei tulisi liian monimutkainen. Suositus on enimmillään neljä vaihtoehtoa. Työryhmän kaikkien jäsenten on ymmärrettävä jokaisen vaihtoehdon sisältö. 2) Valitaan päätöksenteossa käytettävät kriteerit. Työryhmä voi valita kriteerit aivoriihessä, jossa ehdotetaan eri kriteereitä ja valitaan tärkeimmät äänestämällä. Kriteereille ei ole vähimmäis- tai enimmäismäärää, mutta optimaalinen kriteerimäärä on kolmesta neljään. Yleisimmin käytetyt kriteerit ovat:

20 20. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a Tekninen toteuttamiskelpoisuus: yrityksen mahdollisuus toteuttaa ekosuunnitteluehdotus käytössään olevilla teknisillä resursseilla. Ympäristöllinen toteuttamiskelpoisuus: Arvioi ekosuunnitteluehdotuksen tuottamia ympäristöhyötyjä. Taloudellinen toteuttamiskelpoisuus: Arvioi missä määrin yritys kykenee huolehtimaan ekosuunnitteluehdotukseen liittyvistä kustannuksista. Yhteensopivuus vaikuttimina toimivien tekijöiden kanssa: Arvioi missä määrin ekosuunnitteluehdotus sopii yhteen niiden tekijöiden kanssa, jotka toimivat yrityksen vaikuttimina ekosuunnitteluhankkeen käynnistämiseen. 3) Kriteerimatriisin valmistelu, mukaan lukien ekosuunnitteluehdotusten ja päätöksentekokriteerien valmistelu. 4) Asteikon määrittely kunkin ekosuunnitteluehdotuksen arvioimiseksi eri kriteereillä: Asteikon tulee kattaa koko skaala parhaasta (korkeimmat pisteet) heikoimpaan (alhaisimmat pisteet). Eri kriteereille voidaan määrittää erilaiset enimmäispisteet. 5) Pisteiden laskeminen kullekin ekosuunnitteluehdotukselle: Jokaiselle kriteerille lasketaan ensin pisteet ja kunkin ehdotuksen kokonaispisteet saadaan laskemalla ne yhteen. 6) Tulosten arviointi vastaamalla seuraaviin tai vastaavanlaisiin kysymyksiin: Täyttääkö ehdotus kaikki kriteerit? Voidaanko joku ehdotuksista hylätä? Jos ehdotus täyttää vain osan kriteereistä, kannattaako sitä edelleen harkita? 7) Ekosuunnitteluehdotusten priorisointi: Kun kaikki ehdotukset on pisteytetty, ne voidaan asettaa tärkeysjärjestykseen ja päättää, ovatko ehdotukset riittävän kiinnostavia ja soveltuvatko ne toteutettaviksi lyhyellä, keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä. Tämän tehtävän lopussa valitaan tuotteen ekosuunnittelussa toteutettavat ehdotukset. Vaiheessa tarvitaan tärkeitä päätöksiä, joten ylemmän johdon on osallistuttava päätöksentekoon ja hyväksyttävä päätökset. Taulukko 6. Esimerkki ekosuunnitteluehdotusten priorisoinnissa ja valinnassa käytettävästä kriteerimatriisista. KRITEERIT ENIMMÄIS- PISTEET EKOSUUNNITTELUEHDOTUKSET A1 A2 A3 Tekninen toteuttamiskelpoisuus Taloudellinen toteuttamiskelpoisuus Ympäristöllinen toteuttamiskelpoisuus: Yhteensopivuus vaikuttimina toimivien tekijöiden kanssa KOKONAISPISTEMÄÄRÄ TOTEUTUSAIKA Pitkä aikaväli Katso: Worksheet_Selection Environmental Actions_FORM FB.1.7 Keskipitkä aikaväli Lyhyt aikaväli

STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN

STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN EKOSUUNNITTELU STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN 30.1.2013, Riitta Lempiäinen, Motiva Oy 30.1.2013 RTL JOHDANTO EKOSUUNNITTELU

Lisätiedot

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti!

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti! Skanskan väripaletti TM Ympäristötehokkaasti! { Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa projektiemme ja toimintamme ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä. Väripaletti (Skanska Color Palette

Lisätiedot

E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma

E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma Eduskunnan talousvaliokunta 19.2.2016 Erja Fagerlund TEM/ innovaatio ja elinkeino-osasto Kilpailukyky

Lisätiedot

Materiaalikatselmustoiminnan kehitys. 4.3.2011 TYKELI -taustatyöpaja Motiva Oy, Paula Eskola

Materiaalikatselmustoiminnan kehitys. 4.3.2011 TYKELI -taustatyöpaja Motiva Oy, Paula Eskola Materiaalikatselmustoiminnan kehitys 4.3. TYKELI -taustatyöpaja Motiva Oy, Paula Eskola Materiaalikatselmus Systemaattinen tapa käydä tuotannon materiaalivirrat läpi ja etsiä säästökohteita Tuloksena aikaansaadaan

Lisätiedot

Integrated Product Policy (IPP) kestävän kehityksen näkökulmasta Nokian kokemuksia

Integrated Product Policy (IPP) kestävän kehityksen näkökulmasta Nokian kokemuksia Integrated Product Policy (IPP) kestävän kehityksen näkökulmasta Nokian kokemuksia Olli Pekka Mäkirintala Director, Environmental Management Nokia Mobile Phones (olli pekka.makirintala@nokia.com) 1 2006

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2015/0276(COD) 17.5.2016 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden

Lisätiedot

EU:n LIFE+-ohjelma: ECOFLEXOBAG

EU:n LIFE+-ohjelma: ECOFLEXOBAG KESTÄVÄN KEHITYKSEN MUKAISIA MUOVIKASSEJA FIN EU:n LIFE+-ohjelma: ECOFLEXOBAG VALVONTAMENETTELY: B3 kestävän kehityksen mukaisten kaupan muovikassien tuotannonvalvonnan parhaat käytännöt Julkaisija: ECOFLEXOBAG-hankkeen

Lisätiedot

Ekosuunnitteludirektiivin perusteella annetut määräykset ja merkinnät Finvac 27.01.2016 Mika Kapanen

Ekosuunnitteludirektiivin perusteella annetut määräykset ja merkinnät Finvac 27.01.2016 Mika Kapanen Ekosuunnitteludirektiivin perusteella annetut määräykset ja merkinnät Finvac 27.01.2016 Mika Kapanen Koskee koko LVI-alaa... - Ekosuunnittelun ja energiamerkinnän perusteet lyhyesti - LVI-alaa koskevia

Lisätiedot

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Laatu- ja ympäristöjärjestelmät 24.9.2015 Marika Kilpivuori OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 BRC ISO 14001 OHSAS 18001 IFS 1 MIKÄ JÄRJESTELMÄ MEILLÄ TARVITAAN? Yrityksen

Lisätiedot

Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Pohjoismaiden johtava Cleantechteknologiakeskus

Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Pohjoismaiden johtava Cleantechteknologiakeskus Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Pohjoismaiden johtava Cleantechteknologiakeskus Vauhditamme yrityksiä kasvuun ja kansainvälisille markkinoille. Rakennamme Lahden alueesta maailmanluokan ympäristöliiketoiminnan

Lisätiedot

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Vihreät hankinnat ja hankintalaki Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari 18.01.2010 Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Yleisiä lähtökohtia Hankintalaki perustuu pitkälti EU-lainsäädäntöön,

Lisätiedot

Elinkaariarvioinnin mahdollisuudet pkyrityksissä

Elinkaariarvioinnin mahdollisuudet pkyrityksissä Elinkaariarvioinnin mahdollisuudet pkyrityksissä Johanna Niemistö, Suomen ympäristökeskus SYKE Toimintamalli yritysten elinkaaristen ympäristövaikutusten kehittämiseksi (MALLI-Y) -hanke Kestävän tuotekehittämisen

Lisätiedot

Elinkaariajattelu autoalalla

Elinkaariajattelu autoalalla Elinkaariajattelu autoalalla Mikä on tuotteen ELINKAARI? Tuotteen vaiheet raaka-aineiden hankinnasta tai tuottamisesta tuotteen käyttöön ja loppukäsittelyyn. MARKKINOINTI JAKELU, KAUPPA TUOTANTO KÄYTTÖ,

Lisätiedot

Green Office ympäristöjärjestelmä

Green Office ympäristöjärjestelmä Green Office ympäristöjärjestelmä Suunnittelu, toteutus ja seuranta Ympäristökoordinaattori Veli-Heikki Vänttinen Yliopistopalveluiden laatuvastaavien kokous 23.5.2012 Mikä on Green Office? WWF:n kehittämä

Lisätiedot

Mitä EU sanoo jätteistä? Jäteseminaari: Elämä, jätteet ja EU 5.6.2007 Tuusulan kunnantalo

Mitä EU sanoo jätteistä? Jäteseminaari: Elämä, jätteet ja EU 5.6.2007 Tuusulan kunnantalo Mitä EU sanoo jätteistä? Jäteseminaari: Elämä, jätteet ja EU 5.6.2007 Tuusulan kunnantalo Ylitarkastaja Tarja-Riitta Blauberg Ympäristöministeriö 1 Esityksen sisältö EU:n 6. ympäristöohjelma ja jätteet

Lisätiedot

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 Rakennukset ja ilmastonmuutos Rakennusten osuus kokonaisenergiankulutuksesta on noin 40 prosenttia eli 140 TWh 140

Lisätiedot

II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04

II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04 II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04 08.45-09.00 Kahvi Voitto II seminaariohjelma 01.04.04 09.00-09.15 Tuotekonseptoinnin haasteet/ VTT Tiina Apilo 09.15-09.30 Konseptoinnin eri tasot/ TKK Matti

Lisätiedot

Saara Hänninen: Hiilijalanjälki SUSTIS-hankkeen osana. Saija Vatanen: Hiilikädenjälki

Saara Hänninen: Hiilijalanjälki SUSTIS-hankkeen osana. Saija Vatanen: Hiilikädenjälki VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Saara Hänninen: Hiilijalanjälki SUSTIS-hankkeen osana Saija Vatanen: Hiilikädenjälki More sustainability, more business? - kestävyydestä kilpailukykyä meriteollisuudelle!

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.12.2016 COM(2016) 793 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Tiettyjen neuvoston direktiivin 91/692/EY mukaisesti annettujen unionin ympäristöalan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 27. helmikuuta 2003 PE 321.965/8-16 TARKISTUKSET 8-16 Lausuntoluonnos (PE 321.965) John Purvis Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Sisältö Ympäristöasioiden hallinta yrityksissä Toimitilojen vaikutus ympäristöön Kiinteistön ympäristösertifioinnit

Lisätiedot

Kestävän kehityksen innovatiiviset sovellukset

Kestävän kehityksen innovatiiviset sovellukset Kestävän kehityksen innovatiiviset sovellukset Mari Puoskari Johtaja, kestävän kehityksen palvelut TEKES Green Growth aamiaissessio: ICT vihreän talouden mahdollistajana 23.11.2012 Olemme kestävän kehityksen

Lisätiedot

SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY

SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY Anna-Liisa Koskinen SISÄLTÖ Uusi rakenne Uusia määritelmiä Keskeisistä muutoksista 2 ISO 14001 ympäristöjohtamisjärjestelmä ISO 14001 on tunnettu

Lisätiedot

Muotoilualan määritelmät - Tuotesuunnitteluprosessi

Muotoilualan määritelmät - Tuotesuunnitteluprosessi TEOLLISEN MUOTOILUN PÄÄMÄÄRIÄ Tuotteiden käyttöarvon kohottaminen - käytettävyys - turvallisuus - huollettavuus - ergonomia - viihtyvyys - käyttömukavuus - ymmärrettävyys Esteettisen laadun kohottaminen

Lisätiedot

Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy

Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy Parempi arkipäivä monille ihmisille Kestävä kehitys IKEAssa Sisältyy kaikkiin toimintoihimme Kestävän kehityksen toimintasuunnitelma FY15 kokonaisvaltainen lähestymistapa

Lisätiedot

Hankinnat ja ympäristö

Hankinnat ja ympäristö Hankinnat ja ympäristö Markus Lukin Helsingin kaupungin ympäristökeskus 27.2.2008 27.2.2008 Markus Lukin 1 Miksi hankintojen ympäristöasiat tärkeitä? o Suorat ympäristövaikutukset vähenevät o Hankintojen

Lisätiedot

Tietoisku ISO 14001:n ja OHSAS 18001:n tulevista muutoksista. Tuulikki Lammi Versio1,0 2014-09-03

Tietoisku ISO 14001:n ja OHSAS 18001:n tulevista muutoksista. Tuulikki Lammi Versio1,0 2014-09-03 Tietoisku ISO 14001:n ja OHSAS 18001:n tulevista muutoksista Tuulikki Lammi Versio1,0 2014-09-03 Uutta Yhteinen rakenne Rakenne ja termit ovat harmonisoitu Uusitut ISO 14001 ja ISO 45001 tulevat olemaan

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

Haluatko tehdä hankinnat kokonaistaloudellisemmin. ympäristövaikutuksia pienentäen?

Haluatko tehdä hankinnat kokonaistaloudellisemmin. ympäristövaikutuksia pienentäen? Haluatko tehdä hankinnat kokonaistaloudellisemmin ja ympäristövaikutuksia pienentäen? Motivan hankintapalvelu auttaa julkista sektoria energia- ja materiaalitehokkuuteen liittyvissä esim. energian, jätehuollon,

Lisätiedot

Nollaenergiakorjauksen tiekartta

Nollaenergiakorjauksen tiekartta TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Nollaenergiakorjauksen tiekartta Rakennusfoorumi 13.12.2016 Korjaamalla nollaenergiatasolle? Riikka Holopainen, TkT, tiimipäällikkö Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Taustaa

Lisätiedot

LIITE PÄIVITETTY ENERGIAUNIONIN ETENEMISSUUNNITELMA. asiakirjaan

LIITE PÄIVITETTY ENERGIAUNIONIN ETENEMISSUUNNITELMA. asiakirjaan EUROOPAN KOISSIO Bryssel 18.11.2015 CO(2015) 572 final ANNEX 1 LIITE PÄIVITETTY ENERGIAUNIONIN ETENEISSUUNNITELA asiakirjaan KOISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA

Lisätiedot

materiaalitehokkuuden näkökulmasta

materiaalitehokkuuden näkökulmasta IE-direktiivi ja jätedirektiivi materiaalitehokkuuden näkökulmasta Laura Karvonen, Ulla Lassi ja Toivo Kuokkanen Analytiikkapäivät Kokkola Esityksen sisältö Materiaalitehokkuuden määritelmä Materiaalitehokkuus

Lisätiedot

14060/1/14 REV 1 1 DG E 1A. Euroopan unionin. Neuvosto. Bryssel, 20. lokakuuta 2014 (OR. en) 14060/1/14 REV 1

14060/1/14 REV 1 1 DG E 1A. Euroopan unionin. Neuvosto. Bryssel, 20. lokakuuta 2014 (OR. en) 14060/1/14 REV 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0201 (COD) 14060/1/14 REV 1 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Neuvosto ENV 816 COMPET

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.5.2000 KOM(2000) 346 lopullinen 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

Lisätiedot

Komission kiertotalouspaketti - vaikutukset kuntiin

Komission kiertotalouspaketti - vaikutukset kuntiin Komission kiertotalouspaketti - vaikutukset kuntiin Henrik Rainio, Kuntatalous Tuulia Innala, Alueet ja yhdyskunnat Kuntamarkkinat 15.9.2016 Mitä on kiertotalous? Kiertotaloudessa resurssit säilytetään

Lisätiedot

Ympäristötietoisuuden kehittäminen venealalla Sustainable boating. Tekesin Vene ohjelma. Hannele Tonteri hannele.tonteri@vtt.fi

Ympäristötietoisuuden kehittäminen venealalla Sustainable boating. Tekesin Vene ohjelma. Hannele Tonteri hannele.tonteri@vtt.fi Ympäristötietoisuuden kehittäminen venealalla Sustainable boating Tekesin Vene ohjelma Hannele Tonteri hannele.tonteri@vtt.fi Tavoitteet ja toteutus Projektin tavoitteena on tuoda esiin kestävän kehityksen

Lisätiedot

Kestävä Kerava -konsultointi. Julia 2030 -yhteisseminaari Jussi Nikula Gaia Consulting Oy 12.4.2010

Kestävä Kerava -konsultointi. Julia 2030 -yhteisseminaari Jussi Nikula Gaia Consulting Oy 12.4.2010 Kestävä Kerava -konsultointi Julia 2030 -yhteisseminaari Jussi Nikula Gaia Consulting Oy 12.4.2010 1 Gaia lyhyesti Liiketoiminnan periaatteet Kestävät ratkaisut Syvällistä ja monialaista asiantuntemusta

Lisätiedot

Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta. Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014

Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta. Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014 Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014 Viime aikoina tapahtunutta Hallitus linjasi loppukeväästä Teollisuuspolitiikasta sekä kasvun kärjistä Kasvun

Lisätiedot

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu 26. kesäkuuta 2003 A5-0200/22 TARKISTUS 22 esittäjä(t): PSE-ryhmän puolesta, María del Pilar Ayuso González PPE-DEryhmän puolesta, Hiltrud Breyer ja Patricia McKenna Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Laura

Lisätiedot

1.1. MITEN ITSEARVIOINTIVÄLINETTÄ KÄYTETÄÄN. Väline kattaa kolmen osan kolme tärkeintä prosessia: hakijoiden valinta (laskentataulukon työkirja 1)

1.1. MITEN ITSEARVIOINTIVÄLINETTÄ KÄYTETÄÄN. Väline kattaa kolmen osan kolme tärkeintä prosessia: hakijoiden valinta (laskentataulukon työkirja 1) Liite 1 1.1. MITEN ITSEARVIOINTIVÄLINETTÄ KÄYTETÄÄN Väline kattaa kolmen osan kolme tärkeintä prosessia: hakijoiden valinta (laskentataulukon työkirja 1) hankkeiden toteuttaminen tuensaajien toimesta,

Lisätiedot

RAKENNUSTARVIKELAUSUNTO EPSCement EC350M/EC350P/EC200K

RAKENNUSTARVIKELAUSUNTO EPSCement EC350M/EC350P/EC200K Sivu 1 / 5 Tuoteryhmä: Tuotteet: Lattiat: Käytetään lattioilla EPSCement EC350M EPSCement EC350P EPSCement EC200K Laadittu: 2014-12-16 Päivitetty: 2014-12-16 Yritystiedot: EPSCement AB 132 82 Gustavsberg

Lisätiedot

Puun uudet käyttömuodot Vastuullinen metsien käyttö kasvavia odotuksia ja uusia mahdollisuuksia. 20.3.2013 Pia Nilsson, UPM

Puun uudet käyttömuodot Vastuullinen metsien käyttö kasvavia odotuksia ja uusia mahdollisuuksia. 20.3.2013 Pia Nilsson, UPM Puun uudet käyttömuodot Vastuullinen metsien käyttö kasvavia odotuksia ja uusia mahdollisuuksia 20.3.2013 Pia Nilsson, UPM Visio The Biofore Company UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta,

Lisätiedot

Ohjauskeinot ja työkalut: Rakennusten elinkaarimittarit ja Total Concept käytännössä

Ohjauskeinot ja työkalut: Rakennusten elinkaarimittarit ja Total Concept käytännössä Ohjauskeinot ja työkalut: Rakennusten elinkaarimittarit ja Total Concept käytännössä Panu Pasanen, Bionova Oy 10. helmikuuta 2015 Elinkaari- ja ympäristötehokkuuden asiantuntija Bionova Oy mittaa ja kehittää

Lisätiedot

Hankinnan kohteen määrittely, vertailuperusteet

Hankinnan kohteen määrittely, vertailuperusteet Hankinnan kohteen määrittely, vertailuperusteet Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Vanhempi hallitussihteeri, OTL Markus Ukkola TEM 1 Hankinnan kohteen määrittely 1(2) Nykylainsäädännön

Lisätiedot

Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa Sähkö

Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa Sähkö Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa Sähkö Ympäristöä säästävä julkinen hankinta vapaaehtoinen väline. Tässä asiakirjassa esitetään EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2015 COM(2015) 664 final 2015/0304 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan

Lisätiedot

Saving Your Energy- Energiatehokkuus liiketoimintana Matti Rae Director, New Technologies

Saving Your Energy- Energiatehokkuus liiketoimintana Matti Rae Director, New Technologies Saving Your Energy- Energiatehokkuus liiketoimintana Matti Rae Director, New Technologies 12.10.2011 Matti Rae, Elinkeinoelämän Ympäristöfoorumi 1 Ensto Group on kansainvälinen perheyritys Henkilöstöä

Lisätiedot

Suunnittelu (ekodesign) kiertotalouden näkökannalta

Suunnittelu (ekodesign) kiertotalouden näkökannalta Suunnittelu (ekodesign) kiertotalouden näkökannalta Alihankintamessut 16.9.2015 Resurssitehokkuus ja kiertotalous - uutta kasvua ja kilpailukykyä seminaari Tutkija Marjaana Karhu, Teknologian tutkimuskeskus

Lisätiedot

MEP Sirpa Pietikäinen. Julkiset hankinnat

MEP Sirpa Pietikäinen. Julkiset hankinnat MEP Sirpa Pietikäinen Julkiset hankinnat Julkiset hankinnat - taustaa EU2020-strategia edellyttää entistä voimakkaampaa panostusta osaamis- ja innovaatiotalouteen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen

Lisätiedot

Maatilojen energiasuunnitelma

Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma on osa maatilojen energiaohjelmaa Maatilojen energiaohjelma Maatilan energiaohjelma: Maatilojen energiasäästötoimia

Lisätiedot

Uusien energia-ja ympäristöratkaisujen julkiset hankinnat. Onnistu innovatiivisissa julkisissa investoinneissa 9.6.2014 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy

Uusien energia-ja ympäristöratkaisujen julkiset hankinnat. Onnistu innovatiivisissa julkisissa investoinneissa 9.6.2014 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Uusien energia-ja ympäristöratkaisujen julkiset hankinnat Onnistu innovatiivisissa julkisissa investoinneissa 9.6.2014 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Kestävien julkisten hankintojen neuvontapalvelu Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Metsäenergian hankinnan kestävyys

Metsäenergian hankinnan kestävyys Metsäenergian hankinnan kestävyys Karri Pasanen Tutkija Bioenergiaa metsistä tutkimus- ja kehittämisohjelman loppuseminaari 19.4.2012 Mitä kestävyys oikeastaan on? Kestävyyden käsite pohjautuu tietoon

Lisätiedot

IPBEStyöohjelmaluonnos. Esko Hyvärinen Ympäristöneuvos Kansallinen IPBES-sidosryhmäseminaari Säätytalo

IPBEStyöohjelmaluonnos. Esko Hyvärinen Ympäristöneuvos Kansallinen IPBES-sidosryhmäseminaari Säätytalo IPBEStyöohjelmaluonnos Esko Hyvärinen Ympäristöneuvos Kansallinen IPBES-sidosryhmäseminaari Säätytalo 18.11.2013 Työohjelman yleinen päämäärä Ensimmäinen IPBES työohjelma Valmisteltu Bureaun ja MEPin (Multidisciplinary

Lisätiedot

Arviointi ja mittaaminen

Arviointi ja mittaaminen Arviointi ja mittaaminen Laatuvastaavien koulutus 5.6.2007 pirjo.halonen@adm.jyu.fi 014 260 1180 050 428 5315 Arviointi itsearviointia sisäisiä auditointeja ulkoisia auditointeja johdon katselmusta vertaisarviointeja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Kemikaalit ja kiertotalous Miten tutkimus voi palvella päätöksentekoa? Pirkko Kivelä, neuvotteleva virkamies Ympäristöministeriö

Kemikaalit ja kiertotalous Miten tutkimus voi palvella päätöksentekoa? Pirkko Kivelä, neuvotteleva virkamies Ympäristöministeriö Kemikaalit ja kiertotalous Miten tutkimus voi palvella päätöksentekoa? Pirkko Kivelä, neuvotteleva virkamies Ympäristöministeriö 24.11.2016 EU:n kiertotalouden toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmassa

Lisätiedot

ProAgrian Neuvo 2020 -palvelut maatiloille. Maatilojen neuvontajärjestelmä

ProAgrian Neuvo 2020 -palvelut maatiloille. Maatilojen neuvontajärjestelmä ProAgrian Neuvo 2020 -palvelut maatiloille Maatilojen neuvontajärjestelmä Mikä on maatilan neuvontajärjestelmä? Viljelijälle mahdollisuus saada asiantuntijanäkemystä maatilan ympäristökysymyksiin, eläinten

Lisätiedot

Kuljetusketjujen energiakatselmus

Kuljetusketjujen energiakatselmus Kuljetusketjujen energiakatselmus Helsingin messukeskus 17.5.2006 Pertti Koski 1 Motiva Oy tuottaa palveluja uusiutuvan energian ja energian tehokkaamman käytön lisäämiseksi. 2 Motivan palvelut Energianhallinnan

Lisätiedot

Ympäristö ja turvallisuus: päämäärät ja tavoitteet 2006-2008; toteumat 2006, 2007

Ympäristö ja turvallisuus: päämäärät ja tavoitteet 2006-2008; toteumat 2006, 2007 Ympäristö ja turvallisuus: päämäärät ja tavoitteet 2006-2008; toteumat 2006, 2007 TUOTTEET JA PAKKAUKSET : - liuottimien käyttö liima-, lakka- ja pesuainevalmistuksessa pienemmäksi - M1-luokiteltujen tuotteiden

Lisätiedot

Markkinavuoropuhelu cleantech-hankintojen vauhdittajana Motivan neuvontapalvelu

Markkinavuoropuhelu cleantech-hankintojen vauhdittajana Motivan neuvontapalvelu Markkinavuoropuhelu cleantech-hankintojen vauhdittajana Motivan neuvontapalvelu Julkiset hankinnat Cleantech-innovaatioiden edistäjinä seminaari 2.12.2009 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Esityksen sisältö

Lisätiedot

Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä

Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä Laajuus Jatkuva laajeneminen sekä maantieteellisesti että sisällön kannalta: Yhdestä

Lisätiedot

Vihreää energiaa tankkiin. Nils-Olof Nylund, VTT

Vihreää energiaa tankkiin. Nils-Olof Nylund, VTT Vihreää energiaa tankkiin Nils-Olof Nylund, VTT 26.4.2013 26.04.2013 2 Liikenteen Tieliikenteen sopeuttaminen kestävään kehitykseen IEA Renewable Energy Technology Deployment 2010 Liikennesektorin kasvihuonekaasupäästöjen

Lisätiedot

EU ja julkiset hankinnat

EU ja julkiset hankinnat EU ja julkiset hankinnat Laatua hankintoihin Julkiset hankinnat - taustaa EU2020-strategia edellyttää entistä voimakkaampaa panostusta osaamis- ja innovaatiotalouteen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

ICT:n tarjoamat mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamisessa ja (elinkaaren aikaisten) Jussi Ahola Tekes ja vihreä ICT 16.9.

ICT:n tarjoamat mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamisessa ja (elinkaaren aikaisten) Jussi Ahola Tekes ja vihreä ICT 16.9. ICT:n tarjoamat mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamisessa ja (elinkaaren aikaisten) ympäristövaikutusten minimoinnissa Jussi Ahola Tekes ja vihreä ICT 16.9.2009 1 400.0 Energiatehokkuudesta 250

Lisätiedot

Jäljitettävyysjärjestelmän hyödyt

Jäljitettävyysjärjestelmän hyödyt Miksi viljan jäljitettävyysjärjestelmää tarvitaan? Jäljitettävyysjärjestelmän hyödyt Ari Ronkainen MTT 28.11.2013 Agroteknologiaverkosto Viljaketju Vastuullisuus Viljelijä Ostaja Teollisuus, Prosessoija

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Espoon tulevaisuusfoorumi 27.1.2010 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

Uusiutuvan energian kuntakatselmointi. Asko Ojaniemi

Uusiutuvan energian kuntakatselmointi. Asko Ojaniemi Uusiutuvan energian kuntakatselmointi Asko Ojaniemi Katselmoinnin sisältö Perustiedot Energian kulutuksen ja tuotannon nykytila Uusiutuvat energialähteet Toimenpide-ehdotukset Jatkoselvitykset Seuranta

Lisätiedot

Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä

Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies, VT Jonna Törnroos Sähköiset viestintävälineet Jäsenvaltioiden on huolehdittava

Lisätiedot

Sijainnin merkitys Itellassa GIS. Jakelun kehittämisen ajankohtaispäivä

Sijainnin merkitys Itellassa GIS. Jakelun kehittämisen ajankohtaispäivä Jakelun kehittämisen ajankohtaispäivä Karttajärjestelmällä havainnollisuutta, tehokkuutta ja parempaa asiakaspalvelua Käytännön kokemuksia pilotoinneista ja käytössä olevista karttajärjestelmistä Juha

Lisätiedot

Vastuullisuusraportointi ympäristönäkökulmasta

Vastuullisuusraportointi ympäristönäkökulmasta Vastuullisuusraportointi ympäristönäkökulmasta Oiva-iltapäivä 29.10.2014 / kk SATO lyhyesti 2 Vastuullisuus SATOssa Ympäristövastuu Energiatehokkuus Elinkaari-investoinnit Jätemäärien pienentäminen Investointien

Lisätiedot

EN 16555 -sarja Innovaatiojohtaminen yksi uusi työkalu

EN 16555 -sarja Innovaatiojohtaminen yksi uusi työkalu klo 15.45-16.15 EN 16555 -sarja Innovaatiojohtaminen yksi uusi työkalu Tekn.lis. Jarmo Hallikas, Falcon Leader Oy 2 Innovaatiojohtamisen standardi CEN/TS 16555 Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä

Lisätiedot

Life cycle assessment of light sources Case studies and review of the analyses Valonlähteiden elinkaariarviointi Esimerkkitapausten analysointia

Life cycle assessment of light sources Case studies and review of the analyses Valonlähteiden elinkaariarviointi Esimerkkitapausten analysointia Life cycle assessment of light sources Case studies and review of the analyses Valonlähteiden elinkaariarviointi Esimerkkitapausten analysointia Leena Tähkämö 18. syyskuuta 2013 Valaistuksen ja valonlähteiden

Lisätiedot

Näkemyksiä biomassan kestävään käyttöön: Miltä komission suunnitelmat vaikuttavat Suomen kannalta?

Näkemyksiä biomassan kestävään käyttöön: Miltä komission suunnitelmat vaikuttavat Suomen kannalta? Näkemyksiä biomassan kestävään käyttöön: Miltä komission suunnitelmat vaikuttavat Suomen kannalta? Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 25.1.2017 Pörssitalo Hanne Siikavirta RED II / Bioenergian

Lisätiedot

Aluekehitysvaliokunta. Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00)

Aluekehitysvaliokunta. Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Aluekehitysvaliokunta 21.6.2013 2011/0276(COD) TARKISTUS 543 Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00) muutetusta ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

Tievalaistuksen elinkaariarviointi. Seminaari , Light Energy -projekti Leena Tähkämö Valaistusyksikkö Sähkötekniikan ja automaation laitos

Tievalaistuksen elinkaariarviointi. Seminaari , Light Energy -projekti Leena Tähkämö Valaistusyksikkö Sähkötekniikan ja automaation laitos Tievalaistuksen elinkaariarviointi Seminaari 5.4.2016, Light Energy -projekti Leena Tähkämö Valaistusyksikkö Sähkötekniikan ja automaation laitos Tievalaistuksen elinkaariarviointi - Elinkaariarviointi

Lisätiedot

EU:n kiertotalouspaketti, jätedirektiivien muutosehdotukset

EU:n kiertotalouspaketti, jätedirektiivien muutosehdotukset EU:n kiertotalouspaketti, jätedirektiivien muutosehdotukset Suuren valiokunnan työjaoston ja ympäristövaliokunnan avoin kuulemistilaisuus 11.3.2016 Riitta Levinen, ympäristöministeriö Komission ehdotukset

Lisätiedot

Pro Hinku-hanke 2010-2012 Uudenkaupungin kaupunki

Pro Hinku-hanke 2010-2012 Uudenkaupungin kaupunki Pro Hinku-hanke 2010-2012 Uudenkaupungin kaupunki Ympäristöjohtamisseminaari - Kymenlaakson kuntien johdolle 10.3.2011 Merikeskus Vellamo Tornatorintie 99 48100 Kotka Kari Koski Kaupunginjohtaja 10.3.2011

Lisätiedot

TEKNIIKKAA HARMONIASSA YMPÄRISTÖN KANSSA

TEKNIIKKAA HARMONIASSA YMPÄRISTÖN KANSSA TEKNIIKKAA HARMONIASSA YMPÄRISTÖN KANSSA TULEVAISUUDEN TUOTTEITA Kun on kyse tekniikan valinnasta, tiedämme, että yritykset korostavat luotettavuutta ja ympäristövaikutuksia. Siksi keskitymme tuotteiden

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

Valintakriteerit maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Tietoisku 4.4.2014

Valintakriteerit maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Tietoisku 4.4.2014 Valintakriteerit maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Tietoisku 4.4.2014 Sari Rannanpää Avaintaito Osuuskunta Suomi sari@avaintaito.com Rahoituksen tarkentamisen yleisimmät keinot Hyväksyttävyysvaatimus

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Ympäristötietoa rakentamiseen

Ympäristötietoa rakentamiseen Ympäristötietoa rakentamiseen Hirsitaloteollisuuden vuosikokous 6.4.2017 Matti Kuittinen 1 Resurssitehokkaan rakentamisen ydinindikaattorit Hiilijalanjälki rakennusmääräyksiin Energiatehokkuus Vihreät

Lisätiedot

Rakennusmateriaalien haitalliset aineet Pirkko Kivelä, neuvotteleva virkamies Ympäristöministeriö

Rakennusmateriaalien haitalliset aineet Pirkko Kivelä, neuvotteleva virkamies Ympäristöministeriö Rakennusmateriaalien haitalliset aineet 11.10.2017 Pirkko Kivelä, neuvotteleva virkamies Ympäristöministeriö 3 4 5 Kemikaaleista kiertotaloudelle aiheutuvia haasteita Tarvitaan riittävät tiedot, jotta

Lisätiedot

ProAgrian Neuvo 2020 -palvelut maatiloille. Maatilojen neuvontajärjestelmä

ProAgrian Neuvo 2020 -palvelut maatiloille. Maatilojen neuvontajärjestelmä ProAgrian Neuvo 2020 -palvelut maatiloille Maatilojen neuvontajärjestelmä Mikä on maatilan neuvontajärjestelmä? Viljelijälle mahdollisuus saada asiantuntijanäkemystä maatilan ympäristökysymyksiin, eläinten

Lisätiedot

The Financial Benefits of Cleaner Production (CP) Kappale 4. Puhtaan tuotannon taloudelliset hyödyt (PT)

The Financial Benefits of Cleaner Production (CP) Kappale 4. Puhtaan tuotannon taloudelliset hyödyt (PT) Kappale 4 Puhtaan tuotannon taloudelliset hyödyt (PT) Puhtaampi tuotanto koostuu ympäristön pilaantumisen ehkäisyn ja jätemäärän vähentämisen periaatteista, joiden tarkoituksena on ehkäistä ongelmat jo

Lisätiedot

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Johtamis- ja innovaatiojärjestelmät avainroolissa Kemira 2011-> Kemira 2007 asti Diversifioitunut portfolio

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta linja-autoilla harjoitettavasta satunnaisesta kansainvälisestä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

Miten päätöksentekijä voi hallita joukkoliikenteen kustannuskehitystä?

Miten päätöksentekijä voi hallita joukkoliikenteen kustannuskehitystä? Miten päätöksentekijä voi hallita joukkoliikenteen kustannuskehitystä? Suomen Paikallisliikenneliiton 43. vuosikokousseminaari Heikki Metsäranta Strafica Oy Esityksen sisältö 1. Kustannuksista 2. Tavoitteista

Lisätiedot

Energiatehokkuuden huomioiminen julkisissa kuljetuspalveluhankinnoissa Seminaari 8.10.2012. Motiva Oy 1

Energiatehokkuuden huomioiminen julkisissa kuljetuspalveluhankinnoissa Seminaari 8.10.2012. Motiva Oy 1 Energiatehokkuuden huomioiminen julkisissa kuljetuspalveluhankinnoissa Seminaari 8.10.2012 Motiva Oy 1 Laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioimisesta julkisissa hankinnoissa (1509/2011)

Lisätiedot

LIITTEET: KOM(2003) 572 lopullinen, suomeksi ja ruotsiksi Perusmuistio (YM)

LIITTEET: KOM(2003) 572 lopullinen, suomeksi ja ruotsiksi Perusmuistio (YM) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ MILJÖMINISTERIET MINISTRY OF THE ENVIRONMENT 10.11.2003 YM18/313/2003 Eduskunta Suuri valiokunta Asia E-kirjelmä; EU; ympäristö; komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille;

Lisätiedot

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Jäljempänä esitetty vaiheistettu konsultoinnin sisältökuvaus sopii mm. uuden liiketoiminnan käynnistämiseen (kaupallistamiseen),

Lisätiedot

Viestinnän arjessa vastuullisesti

Viestinnän arjessa vastuullisesti Viestinnän arjessa vastuullisesti Järjestelmällistä työtä ympäristökuormituksen vähentämiseksi 24.8.2010 Mika Ruuskanen Pohjoismaisen Green Edita -ympäristöohjelman johtaja Edita Oyj 1 Viestinnän arjessa

Lisätiedot

Tuotekehitys ja yrityksen laatujärjestelmä

Tuotekehitys ja yrityksen laatujärjestelmä Tuotekehitys ja yrityksen laatujärjestelmä Torstai 9.11.2017 Marika Kilpivuori Toimintajärjestelmä vs. käytännön tuotekehitys Suunnitelmallista Dokumentoitu näyttö Vastuut ja valtuudet kuvattu Riskit ja

Lisätiedot