MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 15.10. 5.11.2013"

Transkriptio

1 1 POHJOIS-SAVON LIITTO Liite MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmaan hyväksytyt hankkeet Green Business konseptit / Ylä-Savon Kehitys Oy Tukimuoto: yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus Rahoittaja: Pohjois-Savon ELY-keskus Hankkeelle haettu EU + valtion tuki on ja kokonaiskustannukset Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (80 %) ja kokonaiskustannukset Teemoina projektin toteuttamisessa ovat Green Business konseptin luominen, kansainvälistyminen, alihankinnan ja sopimusvalmistuksen lisääminen ja muiden liiketoimintaverkostojen luominen. Puu ohjelman työryhmissä yhdeksi vaihtoehdoksi esitettiin veturiyritysten myyntikanavien hyödyntämistä kansa välistymisessä. Green Business-konsepti tavoittelee puualan yhteistyötä yhteisen brändin alla. Perinteisesti puualalla on vähän liiketoimintaverkostoja ja alihankinta ja sopimusvalmistus ovat osin kehittymättömiä. Teknologiateollisuudesta omaksuttuja malleja voidaan soveltaa myös puualan yritysverkoston kehittämisessä. Puuala toimialana antaa myös mahdollisuuden poiketa teknologiateollisuuden malleista. Hanke on ns. pilottihanke laitteistohankintojen suhteen, mutta pidemmän aikavälin tähtäin, tulevina vuosina, tulee olemaan edelleen vahvempaan ympäristöprosessien, prosessiteknologian ja vesiosaamisen vahvistamiseen, mm. laitteistojen, t&k:n ja koulutusjärjestelmien osalta. Hakemuksen kohteena olevan hankkeen arvioidaan edistävän merkittävästi alueen pienten ja keskisuurten yritysten perustamista, laajentamista ja kehittämistä. Maantieteellistä kohdealuetta ei ole rajattu nimenomaan Pohjois-Savoon, mutta se muodostaa luontevan kokonaisuuden. Hakija itse toimii Ylä- Savossa, jonka painoarvo tässä projektissa lienee käytännössä muuta maakuntaa suurempi. Rahoitettava toiminta kohdistuu yritystoiminnan kannalta tarpeellisiin selvityksiin ja erityisesti yritysten yhteistyön edistämiseen. Hankesuunnitelmassa ns. veturiyritysmallin käyttö on hyvin vahvasti esillä. Hanke ei sisällä erillistä rahan käyttöä yrityskohtaisiin kehittämistoimenpiteisiin. Tarvittaessa yritykset hakevat rahoitusta omilla hakemuksillaan. Puu- ja biomassojen prosessointilaboratorion varusteluhanke / Itä-Suomen ylipisto Teema: energia- ja ympäristöteknologia Hankkeelle haettu EU + valtion tuki on ja kokonaiskustannukset Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (85 %) ja kokonaiskustannukset Projektin tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa uusi puu- ja biomassojen prosessointilaboratorio, varustaa se toiminnan vaatimilla laitteilla, testata sekä ottaa laboratorio käyttöön. Projektissa hankitaan mm. uuttolaite, kannettava NMR laite karkeaan seulontaan, kannettava molekyylien mittalaite (IR), vetykaasun ja metaanin mittauslaitteet ja anturit sekä massaspektrometri oheislaitteineen. Laitteistohankintojen osuus budjetista on Laitteistolla päästään selvittämään puu- ja biomassojen nestemäisiä, kaasumaisia ja hiilijakeita. Erottelun jälkeen jakeita jalostamalla voidaan edistää puu- ja biomassojen monipuolista

2 hyödyntämistä, niihin perustuvien keksintöjen ja tuotteiden kehittämisellä (lääkkeet, elintarvikkeet, kosmetiikka), yhdessä yritysten ja muiden verkostoon kuuluvien toimijoiden kanssa. Puu- ja biomassojen prosessointilaboratorio rakennetaan Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampukselle Melania rakennuksen ns. Piipputilaan. Puun hidaspyrolyysitekniikan teolliset sovellukset biojalostuksessa projektissa hankitut laitteistot sijoitetaan myös tähän samaan tilaan. Projekti tukee Itä-Suomen yliopiston rehtori Kalervo Väänäsen alulle panemaa Wood Materials Science koulutusohjelmaa ja puumateriaalitieteen tutkimus- ja kehitystoiminnan käynnistämistä Pohjois-Savossa. Biojalostuslaboratoriota hyödyntävät useat Itä-Suomen yliopiston laitokset: sovellettu fysiikka, SIB Labs, kemian laitos, ympäristötieteen laitos, farmasian laitos, lääketieteen laitos, biologian laitos ja metsätieteiden osasto. Prosessointilaboratorion toiminta ei ole päällekkäistä Mekrijärvellä tehtävän tutkimuksen ja tuotekehityksen kanssa, vaan monipuolistaa osaltaan Itä-Suomen yliopiston osaamista puu- ja biomassojen entistä tehokkaammassa hyödyntämisessä. Alueen yrityksistä toiminnassa ovat mukana : UPM, Green Fuel Nordic, Powerflute, Ponsse, Foster Wheeler, Hätälä, Berner, Momentive, BioSafe, Kiilto ja Fortum. Projekti tulee olemaan läheisessä yhteistyössä valmisteilla olevan ISBTK:n (Itä-Suomen Biojalostuksen Tutkimuskeskus ja Koelaitos) kanssa, jota UEF on suunnitellut yhteistyössä Navitas Kehitys Oy:n kanssa. Projekti on Backmanin työryhmän tuottama, hallitusohjelmaa tukeva, Katse pohjoiseen Itä- ja Pohjois- Suomen kehittämisohjelman mukainen hanke. Projekti tukee myös EU:n komission markkinoimaa Älykkään erikoistumisen strategiaa, joka on painopisteenä myös Pohjois-Savon maakuntaohjelmassa Uusiutuvan energian talotekniikan oppimisympäristö / Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Teema: energia- ja ympäristöteknologia Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtion tuki on (85 %) ja kokonaiskustannukset Projektissa luodaan pienimuotoinen uusiutuvan energian oppimisympäristö Ylä-Savon ammattiopiston tiloihin, yhteensovittaen hankinnat Toivalan oppimislaboratorion laitteistojen kanssa, jolloin yhteistyö lisääntyy ja monipuolistuu. Hankittavat laitteistot kytketään energiamittaus- ja etävalvontalaitteistoon, jolloin tietoja voidaan siirtää mm. Toivalan oppimislaboratorioon ja siellä olevista laitteistoista takaisin. Tämä tehostaa Toivalan oppimislaboratorion käyttöä ja laajentaa sinne tehtyjen investointien ( ) hyödyntämistä Ylä-Savoon. Maalämpöjärjestelmien sekä aurinkovoiman että tuulivoimalaitteistojen avulla opetetaan sekä asennus- että huoltotöitä. Oppimisympäristö palvelee sekä ammatillisen koulutuksen opetusta että yritysten henkilöstön osaamisen kehittämistä. Tilaa voidaan käyttää myös yritysten uusien palvelutuotteiden kehittämisympäristönä.

3 Ylä-Savon ammattiopistossa järjestetään sekä rakentamisen että talotekniikan koulutusta ammatillisena perus- ja täydennyskoulutuksena. Lähivuosina yhä tärkeämmäksi osaamisalueeksi on noussut saneerausrakentaminen ja talotekniikassa uusien teknologioiden liittäminen jo olemassa oleviin LVI-järjestelmiin korjauskohteissa. Asiaan liittyvä koulutus YSAO:ssa koskee noin 400 opiskelijaa ja on hajautettu useisiin eri opintojaksoihin, mistä syystä EAKR-tuen avulla Siilinjärven Toivalaan luodun uusiutuvan energian oppimislaboratorion hyödyntäminen YSAO:n käytännön laitteisto-opetukseen on logistisista syistä hankalaa, eikä pelkkä teoriaopetus riitä. Koulutusta kehitetään sekä nuoriso- että täydennyskoulutuksessa usealla koulutusalalla mm. talonrakennustekniikassa, automaatiotekniikassa, sähkötekniikassa ja luonnonvaraalalla. 3 Areenainfra / Leppävirran kunta Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtion tuki on (50 %) ja kokonaiskustannukset Hanke rahoitetaan sillä edellytyksellä, että Pohjois-Savon liitolla on käytettävissä :n myöntövaltuutta ja Leppävirta ryhtyy OKM:n avustuksen varmistuttua toteuttamaan varsinaista Areenaa. Hankkeen tavoitteena on rakentaa Vokkolan matkailualueen ja Leppävirta Areenan laajentamiseen liittyvä perusrakenteen infrastruktuuria. Rakentaminen sisältää maanrakennustyötä, huoltotien tenniskentälle, maanalaista kuivatustekniikkaa, alueen kevyen liikenteen väylien päällystämistä rajatusti, pysäköintialueitten päällystyksen tarvittavilta osiltaan ja viheralueitten pohjatyöt siltä osin kuin on maanrakentamisen vuoksi välttämätöntä tehdä. Ko. perusrakenteen investointihanke liittyy oleellisesti Leppävirta Areenan rakentamiseen. Leppävirta areenan rakentaminen ei sisälly perusrakenteen investointihankkeen kustannuksiin mutta Areenan toteuttaminen on peruste perusrakenteen investoinnille. Osittain OKM-rahoituksella kustannettavaksi aiottu monitoimiareena sisältää monikäyttötiloja. Uudet tilat mahdollistavat suurten tilaisuuksien järjestämisen, joita voivat olla esimerkiksi messut, näyttelyt, konsertit, urheilutapahtumat, kokoukset ja seminaarit, jne. Monitoimiareenan sijainti on Vesileppiksen välittömässä läheisyydessä. Sen toimintaa organisoidaan yhteistyössä mm. Vesileppiksen kanssa. Esimerkiksi Leppävirran matkailualueen kehittyminen edellyttää uutta halli-investointia. Halli ja sen toiminta vahvistaa Pohjois.Savon matkailustrategian mukaisen Leppävirran matkailukeskittymän (Hotelli Vesileppis, Leppäkerttu Oy, Mansikkaharju Camping, hyvinvointi-, ohjelmapalvelu- ja mökkiyrittäjät) kehittymisen ja käyttöasteen- ja liikevaihdon kasvamisen sekä työpaikkojen lisääntymisen tai antaa tulevalle kehitykslele vähintään sen tarvitseman vipuvoiman. Perusrakenteen infran toteuttaminen parantaa alueen vetovoimaisuutta matkailu- ja muiden yritysten, työntekijöiden ja matkailijoiden näkökulmasta. Hanke parantaa myös yritysten toimintaympäristöä. Hanke tukee myös maakuntaohjelmaan kirjattuja tavoitteita mm. alueen matkailullisen vetovoiman kasvun kautta. Hankkeella on merkitystä myös maakunnan markkinoinnille, aluemarkkinoinnille ja yritysten omalle markkinoinnille ja liiketoiminnalle.

4 4 Nilsiän Tahkon keskustan virkistys- ja lähiliikunta-alueen rakentaminen / Kuopion kaupunki Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtion tuki on (50 %) ja kokonaiskustannukset Hanke rahoitetaan sillä edellytyksellä, että Pohjois-Savon liitolla on käytettävissä :n myöntövaltuutta. Tällä hankkeella luodaan perusrakenne, jonka päälle rakennetaan virkistykseen ja liikkumiseen liittyviä toimintoja. Perusrakenteen toteuttamiseen kuuluu alueen kenttäalueiden pohjien rakentaminen, huoltotieverkoston, reitistön ja polkujen rakentaminen alueelle, lammen ja ojien ruoppaus sekä hulevesiviemärin toteuttaminen alueelle. Hulevesiviemäri on jatkossa osa Tahkon keskustan yritysalueiden vaatimia kuivatusjärjestelmiä. Perusrakenteiden kustannukset ovat miljoona euroa. Perusrakenteena toteutetun hankkeen päälle Kuopion kaupunki toteuttaa kenttäalueita ja muita aktiviteetteja, kuten liukuratoja, kuntoilupaikkoja ja frisbeegolfradan sekä alueen valaistuksen välittömästi perusteiden luomisen jälkeen. Lisäosien kustannuksiksi Kuopio arvioi 0,5 miljoonaa euroa. Sinänsä välttämättömät aktiviteettirakennelmat eivät ole mukana perusrakenteeksi esitettävässä hankesuunnitelmassa tai sen kustannuksissa. Kaupungin oma kehittämistyö on kuitenkin tärkeä peruste sille, että Tahkon aluetta tullaan kehittämään ja siihen investoimaan myös EU-tukien vipuvoiman jälkeen. Aktiviteettipuiston rakentaminen tukee Tahkon kehittymistä nykyistä ympärivuotisemmaksi matkailualueeksi. Ympärivuotisuudella on selvä yhteys alueen majoitus-, ravitsemus- ja muun palvelukapasiteetin tehokkaampaan käyttöön ja sitä kautta yritysten kannattavuuden parantumiseen. Alueen keskeisimmät hyötyjät ovat virkistys- ja ulkoilupalveluita tarjoavat yritykset. Infan kehittyminen näkyy niiden palvelutarjonnassa ja markkinoinnissa. Välillisesti hankkeesta hyötyvät myös alueen muut yritykset, kuten majoitus- ja ravintolapalveluja tarjoavat yritykset. Hanke avaa mahdollisuuksia myös alueen tapahtumien monipuolistamiseen ja osoittaa potentiaalisille yksityisille investoijille vähintäänkin sen, että Tahkon alue on vetovoimainen ja edelleen kehittyvä nykyaikainen ja tulevaan luotaava matkailukeskittymä. Perusrakenteen infra ja koko hankekokonaisuus luo edellytyksiä Pohjois-Savon maakuntaohjelman mukaiselle tavoitteelle, jossa Tahko on Pohjois-Savon ykköskohde matkailussa. Hanke on vuonna 2012 valmistuneen ja Pohjois-Savon liiton osarahoittamana laaditun Tahko 2030 kehittämissuunnitelman mukainen. Parhaillaan on laadittavana Tahkon osayleiskaava, joka vahvistaa ja tiivistää Tahkon ydinkeskustaa ja antaa mahdollisuuden Tahkon monipuoliseen kehittämiseen lähitulevaisuudessa. Yksityisten investointien houkuttelu on yksi Pohjois-Savon matkailustrategian tavoite, johon voidaan päästä vipuvaikuttamalla infraa julkisella tuella. Siksi perusrakenteen investoinnilla voidaan arvioida olevan merkittävää vaikutusta Tahkon kehittymiselle.

5 5 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelmaan hyväksytyt hankkeet Kansainvälinen kesäkoulu ja kv-tutortoimintamalli monipuolisuutta / Savon koulutuskuntayhtymä Rahoittaja: Pohjois-Savon ELY-keskus Hankkeelle haettu EU + valtion tuki on ja kokonaiskustannukset Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (80 %) ja kokonaiskustannukset Rahoituksen ehtona on, että Pohjois-Savon ELY-keskuksella on käytettävissä riittävä myöntövaltuus. Oppilaitosten on kansainvälistymisasioissa palveltava myös alueen elinkeinoelämää, mutta kielten opiskelu ja kielten todellinen käytännön tarve eivät kohtaa. EK:n selvityksen mukaan työpaikoilla tarvitaan entistä monipuolisempaa kielitaitoa, mm. venäjän, portugalin, espanjan, ranskan ja kiinan osaajia. Myös OKM:n kehittämissuunnitelman mukaan vieraiden kielten opiskelu oppilaitoksissa on painottunut liiaksi englannin kieleen. Projektimme tavoitteena on lisätä opiskelijoiden kiinnostusta muihin kieliin ja kulttuureihin, kehittää kieli- ja kulttuurivalmennusta sekä tehostaa ammatillisen ja lukiokoulutuksen vieraiden kielten opetusta ja kansainvälisyyteen liittyvää yhteistoimintaa. Projektissa hyödynnetään Itä-Suomen lukiotyön kansainvälistyminen -selvityshanketta, jonka mukaan lukioiden kansainvälistymisen keskeisiä tavoitteita ovat kielitarjonnan monipuolisuuden varmistaminen, oppilaitosten Venäjä-osaamiskeskuksen perustaminen Itä-Suomeen sekä kotikansainvälistymisen lisääminen ja monikulttuurisuuden edistäminen. Suurimpana haasteena nähdään lukiokoulutuksen rahoitukseen lähivuosina kohdistuvat merkittävät leikkaukset, minkä vuoksi kieliohjelma ja muut kv-toimenpiteet joudutaan toteuttamaan yhä pienemmillä resursseilla. Projektimme tukee lukioita tavoitteiden saavuttamisessa, säästää resursseja ja vastaa alueen elinkeinoelämän osaamistarpeisiin. Projekti tukee myös SAKKYn strategiaa ja avoimen ammattiopiston ajatusta, joka mahdollistaisi opiskelijalle erilaisten yksilöllisten opintopolkujen rakentamisen (kansainvälisyys, yrittäjyys, kestävä kehitys, monialaisuus, joustava liikkuminen opintojen välillä yms.). Hanke edistää koulutuksen kansainvälistymistä, parantaa opiskelijaliikkuvuutta ja tiivistää kansainvälistä oppilaitosyhteistyötä. Hankkeen toimenpitein parannetaan osaavan ja kielitaitoisen työvoiman saatavuutta alueen elinkeinoelämän tarpeisiin. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjeman hylättävät hankkeet Ei hanke-esityksiä. Itä-Suomen ESR-toimenpideohjelman hylättävät hankkeet Ei hanke-esityksiä.

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 10.1. 4.2.2015

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 10.1. 4.2.2015 1 POHJOIS-SAVON LIITTO Liite MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 10.1. 4.2.2015 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Myönteiset hanke-esitykset (EAKR)

Lisätiedot

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 20.2.2013. 4.4.2013

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 20.2.2013. 4.4.2013 1 POHJOIS-SAVON LIITTO Liite MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 20.2.2013. 4.4.2013 Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmaan 2007 2013 hyväksytyt hankkeet Cleantech Finland Bioenergy

Lisätiedot

Pohjois-Savon EU-rahoitteiset tutkimus-, kehitys- ja oppimisympäristöt. TKO-ympäristöt

Pohjois-Savon EU-rahoitteiset tutkimus-, kehitys- ja oppimisympäristöt. TKO-ympäristöt Pohjois-Savon EU-rahoitteiset tutkimus-, kehitys- ja oppimisympäristöt TKO-ympäristöt 2014 4 10 20 26 30 38 Energia- ja ympäristöteknologia Energiatekniikan laboratorio (Savonia-ammattikorkeakoulu) Vesilaboratorio

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 18.10.2011 Tarkistettu 17.1.2012 myr sihteeristölle delegoidulla päätöksellä Etelä-Savon maakunnan vuoden

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio. Ohjelmaehdotus. Koillis-Savo

Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio. Ohjelmaehdotus. Koillis-Savo Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio Ohjelmaehdotus Koillis-Savo SISÄLLYS 1. JOHDANTO...3 2. ALUEEN KUVAUS...3 2.1. Maantieteellinen kuvaus...3 2.2. Väestö...4 2.3. Elinkeinorakenne

Lisätiedot

Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011

Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011 Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 19.10.2010, Tarkistettu 9.12.2010, 29.3.2011 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2011 yhteistyöasiakirjan allekirjoittaminen

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 10.1.2013. 19.2.2013

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 10.1.2013. 19.2.2013 1 POHJOIS-SAVON LIITTO Liite MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 10.1.2013. 19.2.2013 Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmaan 2007 2013 hyväksytyt hankkeet TL 2 ILMAKEHÄKESKUS: Itä-Suomen

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITTO 1/00.01.05.20/2014 Käsittelyssä olevat uudet hankehakemukset ja suurehkot muutoshakemukset MKH 24.11.2014 1/00.01.05.

POHJOIS-SAVON LIITTO 1/00.01.05.20/2014 Käsittelyssä olevat uudet hankehakemukset ja suurehkot muutoshakemukset MKH 24.11.2014 1/00.01.05. POHJOIS-SAVON LIITTO 1/00.01.05.20/2014 Käsittelyssä olevat uudet hankehakemukset ja suurehkot muutoshakemukset MKH 24.11.2014 1/00.01.05.20/2014 EU:n RAKENNERAHASTOHANKKEET: Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Lisätiedot

Katsaus Kuopion kaupungin projektitoimintaan ja rahoitukseen vuosina 2007-2014

Katsaus Kuopion kaupungin projektitoimintaan ja rahoitukseen vuosina 2007-2014 EU:N ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA Katsaus Kuopion kaupungin projektitoimintaan ja rahoitukseen vuosina 2007-2014 Syyskuu 2014 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 29.9.2014 Etelä-Savon maakunnan vuosien 2015 ja 2016 rahoitussuunnitelman

Lisätiedot

joka on osakeyhtiömuotoinen

joka on osakeyhtiömuotoinen LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka Mikkeli

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi 12.8.2010 Aino Siippainen 1 Sisällysluettelo 1. Tausta, tavoite ja menetelmät...3 1.1 Tausta ja tavoite...3 1.2 Menetelmät...3

Lisätiedot

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon hyvinvointialan teemaohjelma 2007 2010 Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen

Lisätiedot

Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista

Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista 0 Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista EAKR:llä, ESR:llä, Kainuun kehittämisrahalla tai kuntayhtymän budjettivaroilla rahoitetut vuonna 2010 käynnissä olleet hankkeet. Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Lisätiedot

Lappi- sopimus - maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma vuosille 2015-2016

Lappi- sopimus - maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma vuosille 2015-2016 Lapin toimeenpanosuunnitelma vuosille 2014-2015 Lappi- sopimus - maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma vuosille 2015-2016 TEM / 6.10.2014 Hyväksytty Lapin maakunnan yhteistyöryhmässä 10.6.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2020 VERSIO 2.0 (30.4.2014)

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2020 VERSIO 2.0 (30.4.2014) Pohjois-Savon kone- ja energiateknologian TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2020 VERSIO 2.0 (30.4.2014) LUONNOS 19.5.2015 A U T H O R S : Petteri Heino, Esa Hietikko, Jukka Huttunen, Reijo Hynynen, Jari Hämäläinen,

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 LUONNOS, LUONNOS, LUONNOS, LUONNOS 19.9.2014 KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 Sisältö: 1. JOHDANTO 2. MAAKUNNAN KEHITYSNÄKYMÄT JA TAVOITTEET 3. ALUEELLISESTI MERKITTÄVÄT VALTION

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON KONE- JA ENERGIATEKNOLOGIA

POHJOIS-SAVON KONE- JA ENERGIATEKNOLOGIA 1 (75) POHJOIS-SAVON KONE- JA ENERGIATEKNOLOGIA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2020 Versio 3.3./30.4.2014 Toimenpideohjelman laatijat: Savonia ammattikorkeakoulu Petteri Heino, Esa Hietikko, Jukka Huttunen, Esa

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika kello 10:00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno jäsenet kuntaosapuoli Auvinen,

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016

Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Satakuntaliitto Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Kannustavaa yhteisöllisyyttä Puhdasta elinvoimaa Ihmislähtöisiä ratkaisuja TL1 Kannustavaa yhteisöllisyyttä Satakuntalaiset

Lisätiedot

ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma

ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA TEEMAN TEEMAOHJELMA KUOPIO 2008 2 Pohjois-Savon liiton julkaisu A 55 Kannet: Irma Toivanen Taitto: Marja Partanen Painosmäärä

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016

Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Julkaisu A:48 ISBN 978-951-766-241-3 (nide) ISBN 978-951-766-242-0

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2013 KITTILÄN KUNTA, KIDEVE ELINKEINOPALVELUT Elinkeinopoliittinen ohjelma S I S Ä L L Y S S I V U 1 KITTILÄN KUNTA ELINKEINOJEN EDISTÄJÄNÄ 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 5 3 ELINKEINOPOLITIIKAN

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015

Lisätiedot

EAKR toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007-2013 arviointi vuosina 2007-2010

EAKR toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007-2013 arviointi vuosina 2007-2010 EAKR toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007-2013 arviointi vuosina 2007-2010 Raportti seurantakomiteoille 5.11.2010 Teema 1. Yritystoiminnan edistäminen Muistiot alueellisista

Lisätiedot

ja Tammelan kunnat. Päätoimipaikka: Hämeenlinna Muut tutkintoon johtavan koulutuksen

ja Tammelan kunnat. Päätoimipaikka: Hämeenlinna Muut tutkintoon johtavan koulutuksen 1 LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä 1.2. Ylläpitäjän

Lisätiedot

2.2. Ammattikorkeakoulun. opetus ja tutkintokielet. 1.6. Päätoimipiste ja paikkakunnat, Päätoimipiste on Jyväskylä. Pysyvää tutkintoon

2.2. Ammattikorkeakoulun. opetus ja tutkintokielet. 1.6. Päätoimipiste ja paikkakunnat, Päätoimipiste on Jyväskylä. Pysyvää tutkintoon LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN Final 27.9.2013 vrs 034 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma on asiakirja, joka sisältää keskeiset Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmaa toteuttavat toimenpide-esitykset

Lisätiedot