HAJAUTETTU PAIKKATIETOJÄRJESTELMÄ OPPILAITOSKÄYTÖSSÄ Internet-GIS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAJAUTETTU PAIKKATIETOJÄRJESTELMÄ OPPILAITOSKÄYTÖSSÄ Internet-GIS"

Transkriptio

1 Esa Hannus HAJAUTETTU PAIKKATIETOJÄRJESTELMÄ OPPILAITOSKÄYTÖSSÄ Internet-GIS Opinnäytetyö Maanmittaustekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2007

2 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Esa Hannus Koulutusohjelma ja suuntautuminen Maanmittaustekniikan koulutusohjelma Nimeke Hajautettu paikkatietojärjestelmä oppilaitoskäytössä Internet-GIS Tiivistelmä Paikkaan sidottujen, usein kartoilla esitettävien tietojen merkitys on nykyään suuri ja koko ajan kasvava. Näitä paikkatietoja hallitaan ja käytetään erityislaatuisilla tietojärjestelmillä, paikkatietojärjestelmillä (GIS), joissa sovelletaan laajamittaisesti Internet- ja tietokantateknologioita. Opinnäytetyöni tavoitteena oli hahmottaa ja kuvata tällaisen modernin paikkatietojärjestelmän käyttömahdollisuuksia oppilaitosympäristössä sekä selvittää oppilaitoskäytössä olevan GIS:n rakennetta. Työni oli luonteeltaan selvitys- ja kehitystyö, jossa käytin esimerkkitapauksena Mikkelin ammattikorkeakoulun (MAMK) maanmittaustekniikan laboratorion paikkatietojärjestelmää. Oppilaitoskäytössä olevan paikkatietojärjestelmän käyttömahdollisuudet päättelin esimerkkijärjestelmällä tehtyjen käytännön töiden ja paikkatiedon teorian avulla sekä selvittämällä paikkatietojärjestelmien käyttöä oppilaitoksissa. Rakenteen määritin käymällä läpi esimerkkijärjestelmän kehittymishistorian, järjestelmäarkkitehtuurin sekä käyttötavat ja yhdistämällä näin saadun tiedon paikkatiedon teoriassa esitettyihin malleihin. Paikkatietojärjestelmälle löytyi oppilaitoksesta paljon erilaista käyttöä. Kuvailin käyttömahdollisuudet yleisellä tasolla ja luokittelin ne kolmeen pääryhmään, opetus-, T & K - ja hallintokäyttöön. Esimerkkitapausta varten tein MAMK:a koskevia paikkatietosuosituksia. Oppilaitoskäytössä olevan paikkatietojärjestelmän rakenteeseen en löytänyt yksiselitteistä vastausta. Loin rakenteesta käyttötarpeisiin perustuvan tasomaisen kuvauksen. Esimerkkijärjestelmästä syntyi samalla ensimmäinen kattava kuvaus. Tässä työssä esitetyt mallit sopivat yleisesti paikkatiedon opetusympäristöjen suunnitteluun ja kehittämiseen. Mikkelin ammattikorkeakoululle ja maanmittaustekniikan laboratoriolle työni on hyödyllinen selvitettyjen käyttömahdollisuuksien lisäksi dokumentaarisesta näkökulmasta. Asiasanat (avainsanat) paikkatietojärjestelmät, paikkatiedot, tietokoneavusteinen kartografia, tietojärjestelmät, Internet, WWW Sivumäärä Kieli URN 67 s. + liitt. 23 s. Suomi URN:NBN:fi:mamkopinn Huomautus (huomautukset liitteistä) Toimeksianto: Mikkelin ammattikorkeakoulu, maanmittaustekniikan laboratorio Ohjaavan opettajan nimi Opinnäytetyön toimeksiantaja Pekka Saikko

3 DESCRIPTION Date of the bachelor's thesis May 25, 2007 Author(s) Esa Hannus Degree programme and option Degree programme in Surveying Name of the bachelor's thesis Distributed GIS in educational organization Internet GIS Abstract Geographic information systems (GIS) have stepped into Internet era. The aim of this Bachelor's thesis was to find out for what purposes an Internet GIS could be used in an educational organization. The system architecture of an educational GIS was also examined. I used the GIS of Laboratory of Surveying in Mikkeli University of Applied Sciences as an example for my study. My study was a survey and development project. I discovered the applications of educational GIS by combining real projects made with the exemplar GIS and GIS literature and articles. I found out the system architecture by exploring the history and system components of the exemplar GIS. I ended up a conclusion, that GIS can be used in educational organization for various purposes in education, R & D and administration. I made a model for a architectural structure of educational GIS for different applications. I also made recommendations for the use of GIS in Mikkeli University of Applied Sciences, and the first complete documentation of the GIS of Laboratory of Surveying. Subject headings, (keywords) GIS, geographic information systems, computer aided cartography, information systems, Internet, WWW Pages Language URN 67 p. + app. 23 p. Finnish URN:NBN:fi:mamkopinn Remarks, notes on appendices Assignment from Mikkeli University of Applied Sciences, Laboratory of Surveying Tutor Bachelor s thesis assigned by Pekka Saikko

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO PAIKKATIETOJÄRJESTELMÄ ELI GIS GIS tietojärjestelmänä Rakenne Toiminnot Käyttö Kirjallisuudessa esitettyjä sovellusmahdollisuuksia Käytännön esimerkkejä HAJAUTETTU GIS Internet-teknologiat WWW:n toiminta ja tiedostomuodot WWW:n ohjelmointi- ja laajennustekniikat Paikkatietojärjestelmä Internetissä GIS:n Internet-evoluutio Internet-GIS PAIKKATIETOTEKNIIKKA OPPILAITOKSESSA Käyttö oppilaitoksissa Suomessa Käyttö Mikkelin AMK:ssa Maanmittaustekniikan opetuksessa Metsätalouden opetuksessa Muussa opetuksessa Muissa toiminnoissa Mikkelin AMK:n maanmittauslaboratorion paikkatietojärjestelmä Historia Arkkitehtuuri Toiminnot ja välineet... 49

5 5 EHDOTUKSET OPPILAITOSKÄYTTÖÖN Eritasoiset oppilaitos-gis:t Katselu-GIS Työasema-GIS Järjestelmä-GIS Hajautettu GIS Internet-GIS:n oppilaitosympäristössä Eri alojen opetuksessa T & K -toiminnoissa Organisaation palveluissa Suositukset Mikkelin AMK:lle POHDINTA LÄHTEET LIITTEET

6 1 1 JOHDANTO Maailma on astunut digitaalisen informaation aikakauteen, jossa spatiaalisen tiedon merkitys on suurempi kuin koskaan (Pellikka 2002). Paikkaan sidottujen, yleensä kartoilla esitettävien tietojen merkitys on myös koko ajan kasvava. Näitä paikkatietoja hyödynnetään monilla aloilla monin eri tavoin. Niitä hallitaan ja käytetään erityislaatuisilla tietojärjestelmillä, paikkatietojärjestelmillä (GIS, Geographic(al) Information System). Paikkatietojärjestelmä on myös usein keskeinen osa tietojärjestelmää, ja se voi toimia koko tietojärjestelmän runkona. Nykyaikaisissa paikkatietojärjestelmissä sovelletaan laajamittaisesti Internet- ja tietokantateknologioita, ja lisäksi järjestelmiä voidaan käyttää liikkuvilla tietovälineillä. Pitäisikö oppilaitoksessakin huomioida paikkatietojen käytön nykyiset mahdollisuudet tietoyhteiskunnan toiminnoissa? Mihin ja miten paikkatietojärjestelmää ylipäänsä voisi hyödyntää oppilaitoksessa? Millainen on oppilaitoskäytössä olevan paikkatietojärjestelmän rakenne? Näihin kysymyksiin vastauksia hakeva opinnäytetyöni on luonteeltaan selvitys- ja kehitystyö, jonka tavoitteena on hahmottaa ja kuvata Internet-teknologioita hyödyntävän paikkatietojärjestelmän käyttömahdollisuuksia oppilaitoskäytössä. Käytän esimerkkitapauksena Mikkelin ammattikorkeakoulun (MAMK) yhdyskuntatekniikan laitoksen (YT) maanmittaustekniikan laboratorion paikkatietojärjestelmää. Pyrin kuitenkin katsomaan asioita myös yleisestä näkökulmasta. Koko työn taustaksi tarkastelen paikkatieto-, Internet- ja GIS-teknologioita yleisesti sekä selvitän paikkatietojärjestelmien nykyistä käyttöä. Paikkatietojärjestelmän käyttösuunnittelun perustan pääasiassa MAMK:n paikkatietoopetukseen ja laboratoriossa tehtyihin käytännön töihin. Tätä pohjaa täydennän paikkatiedon teoriasta ja alaa seuratessani saamillani ideoilla. Kuvauksissa pyrin objektiivisuuteen ja paikkatietotekniikalle ominaiseen uuden toimintatavan ennakkoluulottomaan hakemiseen.

7 2 Paikkatietojärjestelmän rakenteen selvittämistä varten käyn läpi esimerkkijärjestelmän kehittymishistorian ja dokumentoin sen nykyisen rakenteen. Järjestelmää on aiemmin kuvattu ja suunniteltu laboratorion oman toiminnan suunnittelun yhteydessä harjoitusja opinnäytetöissä, mutta varsinaista kokonaissuunnittelua tai kattavaa dokumentointia ei ole tehty. Työtehtävissä tekemieni havaintojen ja kokemukseni lisäksi käytän aineistona opetushenkilöstön kanssa käytyjä keskusteluja, laboratorion kehittämiseksi tehtyjä suunnitelmia, investointeihin liittyviä asiakirjoja ja järjestelmää hyödyntäneitä harjoitusja opinnäytetöitä. Laadin myös ehdotuksen oppilaitoksen paikkatietojärjestelmän perusrakenteeksi. Lisäarvoa tehtävälle aiheutuu Mikkelin AMK:n päätöksestä lopettaa maanmittaustekniikan insinöörikoulutus. Viimeistään nyt kannattaa selvittää paikkatietotekniikan työelämän mukaiset käyttömahdollisuudet MAMK:ssa. Laadinkin MAMK:n paikkatietojen käyttöä ja maanmittaustekniikan laboratorion paikkatietojärjestelmän tulevaisuutta koskevan suosituksen. Tämä työ voi auttaa päätettäessä järjestelmän tulevaisuudesta. Itse olen työskennellyt laboratorioteknikkona MAMK:n maanmittaustekniikan laboratoriossa vuoden 1998 kesäkuusta alkaen. Työtehtäviini kuuluu muun muassa esimerkkitapauksena käyttämäni paikkatietojärjestelmän kehitys-, käyttö- ja ylläpitotehtävät sekä käyttäjätuki. Koen tämän aihepiirin erittäin kiinnostavaksi paitsi työtehtävieni myös ammatilliselta kannalta ja harrastuksellisestikin GIS on informaatioajan taikasana! 2 PAIKKATIETOJÄRJESTELMÄ ELI GIS Paikkatietojärjestelmillä eli GIS:llä (Geographic(al) Information System) käsitellään paikkatietoja. Edellä mainittujen termien lisäksi paikkatietoalaan liittyy useita käsitteitä, joita on määritelty eri tavoilla mm. asiayhteyden, näkökulman ja aikakauden mukaan. Seuraavaksi esittelen lyhyesti paikkatietoalan ja paikkatietoon liittyvät keskeisimmät käsitteet (ks. myös liite 1), jonka jälkeen tarkastelen tarkemmin paikkatietojärjestelmiä. Paikkatietoalasta on kehittynyt uusi ja tärkeä informaatioajan tieteenala ja työkalu. Se on perustaltaan poikkitieteellistä ja laaja-alaista, kuten ovat sen sovellusalueetkin. Alan

8 3 synty ja kehittyminen liittyy kartografiaan sekä informaatio- ja tietotekniikkaan. Vaikka paikkatietoala onkin suhteellisen uusi asia, sillä on huomattavan pitkä historiallinen tausta. Myös hyödynnettynä teknologiana sen historia ulottuu jo kymmenien vuosien päähän. DeMersin (2000 ii-vi, 3-7) mukaan alan juuret ulottuvat aina 2500 vuoden päähän kartan tekemisen aamuhämäriin, ja alan varsinaisen kehityksen voi katsoa alkaneen 1960-luvulla Kanadasta ensimmäisen paikkatietojärjestelmän, CGIS:n (Canada Geographic Information System), myötä. Paikkatietoalalla sovellettuja matemaattis-maantieteellisiä menetelmiä kehiteltiin jo 1900-luvun alkuvuosikymmeninä (Clarke 1999, 7-10; Pellikka 2002). Paikkatiedon virallisena suomalaisena määritelmänä voidaan pitää Geoinformatiikan sanaston (2005, 22) määritelmää: "tieto kohteista, joiden paikka Maan suhteen tunnetaan." Maanmittauslaitoksen (2002) Paikkatietotekniikan perusteet -verkkosivustolla on hieman toisenlainen määritelmä: "paikannettua kohdetta kuvaavan sijaintitiedon (vertausjärjestelmässä ilmaistu kohteen sijainti) ja kohteen ominaisuuksia kuvaavien tietojen muodostama kokonaisuus." Tietorakenteena paikkatiedon katsotaan koostuvan useammasta osasta, eli ominaisuusja sijaintitiedoista. Sijaintitieto voidaan jakaa vielä useisiin alakohtiin (ks. myös kuvio 1). Ominaisuustieto koostuu attribuuteista eli ominaisuuksista, jotka määrittävät ja kuvailevat paikannettua kohdetta tai ilmiötä. Sijaintitieto rakentuu koordinaattitiedosta ja geometriatiedosta, joka voi sisältää myös topologiatietoa. Geometriatieto kertoo ns. geometrisen yksilötyypin, jolla kohdetta kuvataan. Topologiatiedolla tarkoitetaan sellaisia kohteiden välisiä sijaintiin liittyviä suhteita, joita ei tarvitse laskea koordinaattitiedoista. (Maanmittauslaitos 2002.) paikkatieto ominaisuustieto sijaintitieto koordinaattitieto geometriatieto topologiatieto KUVIO 1. Paikkatiedon tietorakenne (Maanmittauslaitos 2002)

9 4 Paikkatietotekniikan perusteissa (Maanmittauslaitos 2002) kuvataan, että "paikkatiedot ovat tietokonemuotoisia kartta- ja rekisteritietoja, jotka kuvaavat ympäröivää todellisuutta, esimerkiksi tietä, rakennusta tai väestöä, sitä tarkoituksen mukaisella tavalla pelkistäen ja luokitellen." Paikkatiedot voivat kuvata mm. luonnonvaroja, maan pinnanmuotoja, maankäyttöä ja -käytön suunnitelmia, maanomistusta, asutusta ja elinkeinotoimintaa, liikenne- ja yhdyskuntahuollon verkkoja sekä ympäristön tilaa (mt). Yleistyksenä voi mielestäni sanoa, että mikä tahansa tavallinen' tieto on paikkatietoa, mikäli siihen yhdistetään sijaintitieto. Paikkatietojärjestelmän määritelmä Geoinformatiikan sanastossa (2005, 23) on: "järjestelmä, jonka avulla voidaan tallentaa, hallita, analysoida tai esittää paikkatietoa." Paikkatietotekniikan sanastossa (Maanmittauslaitos 2002) paikkatietojärjestelmä määritellään lyhyemmin: "tietojärjestelmä, joka käsittelee paikkatietoa." Voi siis sanoa, että paikkatietojärjestelmä on erityispiirteinen tietojärjestelmä. Geoinformatiikka on paikkatiedon tieteenala. Geoinformatiikka on "paikkatietoa ja paikkatietojärjestelmiä tutkiva tieteenala" (Geoinformatiikan sanasto 2005, 22). Tieteenalana geoinformatiikka sijaitsee maantieteen, metsätieteen ja maanmittaustieteiden saumakohdassa. Geoinformatiikka on tieteelle saman tyyppinen väline kuin matematiikka, ja joillakin muilla aloilla geoinformatiikka nähdäänkin vain välineenä omalle alalle. (Pellikka 2002.) Paikkatietotekniikka puolestaan on geoinformatiikan osakäsite. Termi mainitaan Geoinformatiikan sanaston (2005, 22) määritelmää täydentävässä huomautuksessa: "paikkatietotekniikaksi sanotaan sitä osaa geoinformatiikasta, joka soveltaa tietoteknisiä menetelmiä." Paikkatietotekniikan perusteissa (Maanmittauslaitos 2002) sanotaan, että paikkatietotekniikka on tietojen visualisointia, yhdistelyä ja analysointia, ja että visualisointiin kuuluvat kartat, multimedia sekä kolmiulotteiset mallit ja virtuaalimaailmat. Tässä työssä liikutaan pääasiassa paikkatietotekniikan alueella. Paikkatietoja käytetään yhä useammin valmiiksi rakennettujen paikkatietopalveluiden kautta. Geoinformatiikan sanaston (2005, 31; ks. myös liite 1) mukaan paikkatietopalvelu on "paikkatietojen luovutukseen, käsittelyyn, muokkaukseen tai tulostukseen tarkoitet-

10 tu palvelu". Määritelmän lisähuomautuksissa (mt.) mainitaan useita erilaisia palvelutyyppejä, kuten sisältöpalvelu, tiedonvälityspalvelu ja erilaisia prosessointipalveluita GIS tietojärjestelmänä Paikkatietojärjestelmä on tietojärjestelmä. Se kuitenkin eroaa merkittävästi tavallisista tieto- ja suunnittelujärjestelmistä (DeMers 2000, 7-14). Tärkeimpiä paikkatietojärjestelmän ominaispiirteitä ovat karttailmaisuun perustuva esitystapa, karttakoordinaatistoon sidottu käyttöliittymä sekä suurikokoiset graafiset syöttö- ja tulostusvälineet (Maanmittauslaitos 2002; DeMers ). Paikkatietojärjestelmä voi olla yhden käyttäjän mikrosovellus tai satojen käyttäjien konsernitasoinen järjestelmä (Maanmittauslaitos 2002). Viimeksi mainitut ovat nykyään ns. hajautettuja paikkatietojärjestelmiä, joilla toteutetaan erilaisia paikkatietopalveluita (Peng & Tsou 2003, ) Paikkatietojärjestelmien ja muiden tietojärjestelmien suhdetta voidaan havainnollistaa luokittelemalla tietojärjestelmät. Kuviossa 2 on DeMersin ( ) tietojärjestelmien luokittelu, jossa näkyy myös paikkatietojärjestelmien luokittelu. Termejä GIS ja LIS (Land Information System) pidetään Paikkatietotekniikan sanastossa (Maanmittauslaitos 2002) samaatarkoittavina. LIS:llä tarkoitetaan joskus myös maastotietojärjestelmää tai kiinteistötietojärjestelmää. Geoinformatiikan sanaston (2005, 23) määritelmää täydentävässä huomautuksessa sanotaan, että "paikkatietojärjestelmät voidaan jakaa käyttötarkoituksen perusteella tapahtuma- ja tiedonhallintapainotteisiin tietojärjestelmiin sekä analyysipainotteisiin päätöksenteon tukijärjestelmiin." TIETOJÄRJESTELMÄT Ei-spatiaaliset Spatiaaliset Hallintojärjestelmät Ei-maantieteelliset Maantieteelliset (GIS) CAD/CAM Muut GIS:t LIS Sosioekonomiset Tilastolliset Ei-kiinteistöpohjaiset Kiinteistöpohjaiset KUVIO 2. Tietojärjestelmien luokittelu (DeMers 2000, 13, muokattu).

11 6 2.2 Rakenne Paikkatietojärjestelmä muodostuu useista osista. Kuten tavallistenkin tietojärjestelmien, myös paikkatietojärjestelmien katsotaan muodostuvan käyttäjistä, aineistoista, ohjelmistoista ja laitteista sekä käytänteistä (ks. kuvio 3) (Geoinformatiikan sanasto 2005, 23; Davis 1996, 28-29; Tietotekniikan liitto , 160, 234; Pohjonen 2001). AINEISTOT KÄYTTÄJÄT LAITTEISTOT OHJELMISTOT KÄYTÄNTEET KUVIO 3. Paikkatietojärjestelmän rakenne Aineistot ovat paikkatietoja ja muita kokonaisuuteen liittyviä tietoja, joiden käsittelyä varten järjestelmä on rakennettu. Davisin (1996, 14-15, 29) mukaan ilman tietoja järjestelmällä ei ole merkitystä eikä tarkoitusta. Käyttäjillä tarkoitetaan paitsi järjestelmää käyttäviä henkilöitä myös koko organisaatiota. Käytänteillä viitataan osaamiseen ja menettelytapoihin, joilla järjestelmää käytetään. Paikkatietotekniikan perusteissa (Maanmittauslaitos 2002) tässä kohtaa käytetään sanaa 'tietämys', josta suurin osa on järjestelmää käyttävissä asiantuntijoissa. Ohjelmistoilla tarkoitetaan tietokoneohjelmia, joita tarvitaan paikkatietojärjestelmän käyttämiseksi. Ohjelmiin luetaan kuuluvaksi paikkatieto-ohjelmistojen lisäksi kaikki järjestelmän käytössä tarvittavat ja käyttöä tukevat ohjelmistot, kuten tietokanta-, hallinta-, tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta-, tilasto- ja kuvankäsittelyohjelmistot (Davis 1996, 29). Järjestelmässä voi olla useita paikkatieto-ohjelmistoja, joita käytetään ohjelmiston tarkoituksen ja sopivuuden mukaisesti.

12 7 Paikkatietojärjestelmän laitteistoja ovat digitointipöydät ja kuvanlukijat, tietokoneet ja tietoverkko sekä tulostimet ja piirturit. Toiminnan kannalta nämä laitteet voidaan jakaa tiedonsyöttölaitteisiin, tietojen hallinta- ja käsittelylaitteisiin sekä tietojen ulosvientilaitteisiin. (Davis 1996, ) Edellä mainittujen lisäksi myös tiedonkeräyslaitteet voidaan katsoa kuuluviksi paikkatietojärjestelmään. Niitä ovat esimerkiksi maastonmittausvälineet ja kaukokartoituslaitteet sekä erilaiset analysaattorit ja mittarit. 2.3 Toiminnot Eri paikkatietojärjestelmien toiminnot poikkeavat toisistaan muun muassa järjestelmien erilaisten käyttötarkoitusten takia. Toiminnot voi kuitenkin jakaa esimerkiksi Jonesin (1997) tapaan viiteen pääryhmään, jotka ovat 1) tiedon hankkiminen, 2) tietojen esikäsittely, 3) sijaintiin perustuvat kyselyt ja analyysit, 4) tietojen tallennus ja palautus sekä 5) graafinen esittäminen ja vuorovaikutus. Toimintoryhmät näkyvät oheisessa kuviossa (kuvio 4 ), joka havainnollistaa myös paikkatietojärjestelmän käytön vaiheita ja tietojen esiintymismuotoja järjestelmässä. Yleensä nämä toimintoryhmät löytyvät kaikista Havaittu ilmiö Dokumentit ja kartat Tiedon hankkiminen Raakatiedot Tietokanta Tallennus ja palautus Tietojen esikäsittely Esittäminen ja vuorovaikutus Grafiikat Jäsennetyt tiedot Kyselyt ja analyysit Tulkinnat KUVIO 4. Paikkatietojärjestelmän toimintoryhmät (soikiot) ja tiedon esiintymismuodot järjestelmässä (suorakulmiot) (Jones 1997, 40, muokattu).

13 järjestelmistä, mutta toimintojen laajuus ja yksityiskohdat vaihtelevat muun muassa sen mukaan, onko kyseessä yksittäinen paikkatieto-ohjelmisto vai laaja tietojärjestelmä. 8 Tiedonhankintatoiminnoilla kerätään tietoja eri lähteistä ja viedään ne paikkatietojärjestelmään. Jonesin (1997, 39-41) mukaan tietoja kerätään havainnoimalla ja tutkimalla todellisen maailman ilmiöitä sekä olemassa olevista dokumenteista, jotka voivat olla joko numeerisessa tai analogisessa muodossa. Tehtäviä toimenpiteitä ovat esimerkiksi kaukokartoitus, maaperätutkimukset, kenttätutkimukset ja haastattelut sekä formaattimuunnokset, digitointi, skannaaminen eli kuvanluku, koodaus ja tekstinkäsittely. Tiedonhankintatoimintojen seurauksena syntyy ns. raakatietoa, jota ei vielä sellaisenaan voi käyttää varsinaisissa paikkatietotehtävissä. (Mt.) Raakadata muokataan tietojen esikäsittelytoiminnoilla sopivaksi paikkatietohakuihin ja -analyyseihin, ja muutenkin haluttuun muotoon. Jones (1997, 41-45) kertoo, että toimenpiteitä ovat esimerkiksi topologian luominen, kuvaluokittelu, rasteroinnit ja vektoroinnit, kolmioinnit ja ruudustojen muodostamiset, uudelleen luokittelut sekä projektio- ja koordinaatistomuunnokset. Esikäsittelytoimintojen tuloksena saadaan paikkatietotoimintoihin sopivaa jäsennettyä, rakenteellista tietoa. (Mt.) Kysely- ja analyysitoimintojen voi sanoa olevan paikkatietojärjestelmien keskeisin toimintoryhmä. DeMersin (2000, 185) mielestä analyysit ovat paikkatietojen käsittelyn sydän se, mistä paikkatietotekniikassa todella on kysymys. Näillä toiminnoilla tehdään varsinaisia paikkatietotehtäviä: kysellään tietojen sijainteja tai mitä tietoja johonkin sijaintiin liittyy, selvitetään ja mallinnetaan kohteiden ja ilmiöiden vaikutuksia, vuorovaikutuksia ja suhteita (mt). Toiminnoilla tuotetaan järjestelmän sisältämästä tiedosta uutta tietoa (Star & Estes 1990), jota Jones (1997, 39, 46-56) kutsuu tulkituksi tiedoksi. Tallennus- ja palautustoiminnot ovat tiedonhallintatoimintoja. Jones (1997, 39) korostaa, että toiminnoilla voidaan tallentaa ja palauttaa käyttöön kaikenlaista järjestelmässä käsiteltyä tietoa raakatiedoista tulkittuihin tietoihin. Näistä tallennetuista tiedoista muodostuu GIS-tietokanta. Tallennettavat tiedot voivat olla tyypiltään monenlaisia, kuten rasteri- ja vektorikuvia, taulukkomuotoisia tietoja ja multimediatiedostoja. (Jones 1997, )

14 9 Myös esitys- ja vuorovaikutustoiminnot ovat käytettävissä kaikelle järjestelmässä käsitellylle tiedolle (Jones 1997, 39). Esitystoiminnoilla voidaan tuottaa erilaisia esityksiä ja raportteja järjestelmän tiedoista esimerkiksi paperille, tiedostoiksi tai kuvaruudulle. Vuorovaikutustoiminnot ovat yksi paikkatietojärjestelmän keskeisimmistä ominaisuuksista. Niillä käyttäjä voi ohjata ja suorittaa järjestelmän toimintoja ja tiedonkäsittelyä suoraan graafisen käyttöliittymän avulla. (Jones 1997, ) 2.4 Käyttö Luonnollisestikin paikkatietojärjestelmiä käytetään niillä aloilla, joilla myös hyödynnetään paikkatietoja. Paikkatietoalaa seuraamalla voi havaita, että paikkatietojen käyttö lisääntyy koko ajan, ja että paikkatiedoille löydetään yhä uusia sovelluskohteita. Myös alan liiketoiminnan volyymi ja arvo kasvaa koko ajan sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti. Paikkatietojen yhteiskäyttöä pyritään myös edistämään erilaisilla hankkeilla sekä standardisoimalla paikkatietoja ja paikkatietojen välitystä. Paikkatietotekniikka on monialaista sekä tekniseltä perustaltaan että sovellusaloiltaan. Tällöin myös käyttäjät ja tietolähteet edustavat useita eri aloja. Paikkatietotekniikan perusteissa (Maanmittauslaitos 2002) todetaan, että "paikkatietotekniikkaa voidaan soveltaa kaikilla yhteiskunnallisen toiminnan aloilla". Mielestäni on varsin merkittävää, että paikkatietotekniikka yhdistää eri aloja ja saattaa niitä vuorovaikutukseen keskenään, ja edistää tietojen yhteiskäyttöä. Seuraavissa kahdessa luvussa esittelen paikkatietojen soveltamista eri aloilla yleisen teorian sekä käytännön esimerkkien kautta. Esimerkkien valinnassa olen pyrkinyt laajaalaiseen näkökulmaan ja tuomaan esille Internet-tekniikoiden merkityksen nykysovelluksissa Kirjallisuudessa esitettyjä sovellusmahdollisuuksia Paikkatietojen ja -tietojärjestelmien käyttöön liittyy kolme näkökulmaa: tekninen perusta, varsinaiset sovellusalat ja tietolähteet. Kaikissa näihin liittyvissä toiminnoissa on paikkatietojen käyttöä. Varsinainen käyttö liittyy luonnollisesti sovellusaloihin, mutta

15 teknologian kehittäminen ja tiedon tuottaminen paikkatietonäkökulmat huomioiden on myös paikkatietoalan toimintaa. 10 Jonesin (1997, 5) kirjassa kuvataan paikkatietojen soveltamista ja teknisiä perusteita sekä paikkatietoalan yhteyksiä muihin aloihin GIS-puu -kuvalla (kuvio 5). Jones (1997, 5-6) sanoo, että paikkatietotekniikan tekninen perusta muodostuu kartografiasta, maanmittauksesta, tietotekniikasta ja matematiikasta alatieteineen ja -tekniikkoineen. Paikkatietotekniikkaa sovelletaan Jonesin (1997, 5-6) mukaan yhteiskunta- ja ympäristötieteiden sekä teollisuuden ja kaupan aloilla, ja sovellusalan mukaan tietolähteitä ovat sosio-ekonominen, topografinen ja ympäristön tutkimus. Sosioekonominen tutkimus Topografinen tutkimus Ympäristön tutkimus Mm. arkeologia, julkishallinto Mm. mineraalien etsintä, palvelujen ylläpito, omaisuuden hallinta, markkinointi, turismi, navigointi Ympäristötieteet Yhteiskuntatieteet Teollisuus ja kauppa Mm. epidemologia, terveydenhuolto Mm. geomorfologia, metsätalous Mm. geologia, ekologia, merenmittaus, meteorologia Kartografia Matematiikka Mm. visualisointi, semiotiikka Maanmittaus Mm. statistiikka, operaatioanalyysit Mm. kaukokartoitus, fotogrammetria Tietotekniikka Mm. tietokonegrafiikka, kuvan käsittely Mm. tietokannat, informaation haku KUVIO 5. GIS-puu. Juuret kuvaavat teknisiä perusteita, oksat sovellusaloja ja sadepilvet tietolähteitä (Jones 1997, 5, muokattu).

16 11 Paikkatietotekniikan perusteissa (Maanmittauslaitos 2002) mainitaan soveltamisalojen esimerkkeinä alkutuotanto, infrastruktuuri ja sen huolto, tutkimus, palvelut ja kauppa, tietovarantojen keruu ja pito sekä kuljetus, navigointi ja viestintä. Niille kaikille esitetään myös useita tarkempia alakohtia, kuten metsätalous, liikenneverkkojen suunnittelu, maantiede, palveluverkkojen suunnittelu, luonnonvarojen kartoitus sekä kuljetusten suunnittelu ja optimointi (mt). Internet-pohjaisilla paikkatietojärjestelmillä julkaistuja kartta- ja paikkatietopalveluja on WWW:ssä nykyään runsaasti. Kraakin (2001a) mukaan kartan rooli on laajentunut WWW:n myötä. Perinteisesti karttoja on käytetty näyttämään sijaintia, selittämään maan piirteitä ja käyttöä sekä opastamaan liikkumista (Kraak 2001a). Nyt karttoja käytetään lisäksi paikkatietojen etsinnässä ja jakelussa (Couclelis 1998; Gillavry 2000, 10-11, 17) sekä käyttöliittymänä muihin tietoihin, palveluihin tai karttoihin ja tietoverkossa navigointiin ja sen kartoittamiseen (Kraak 2001a). Eri valtioiden kansalliset karttaorganisaatiot käyttävät WWW-karttoja antamaan tietoa karttavalikoimastaan ja palveluistaan sekä jakamaan yleissivistävää tietoa kartoista (Hoostmans 2001). Varsin laaja käyttökohde ovat matkailua varten tehdyt kartat, joilla jaetaan tietoa alueista, palveluista ja reiteistä (Brown 2001). Myös perinteisiä kartastoja eli atlaksia vastaavia WWW-karttapalveluja on runsaasti. Niitä käytetään maantieteen, talousmaantieteen ja muiden tietojen välitykseen erilaisten teemojen avulla. (Kraak 2001b.) Paikkatietopalveluja käytetään säätilan ja sen muutosten esittämiseen (Blok 2001). Kartoilla on perinteisesti esitetty tie- ja reittitietoja. Näiden rinnalle on tullut myös automaattinen reitinlaskenta ja mobiiliopastus, joihin perustuu esimerkiksi ns. henkilökohtainen navigointi auto- ja matkapuhelinnavigaattoreineen. Näitä kaikkia sekä lisäksi tieolojen ja liikennemäärien seurantaa esitetään ja toteutetaan myös WWW -kartoilla. (Emmer 2001.) Kun tutustuu WWW:ssä oleviin paikkatietopalveluihin ja karttoihin esimerkiksi hakemalla sivustoja Internetin hakukoneiden avulla, voi helposti havaita paikkatietopalveluiden laajat käyttökohteet. Voikin todeta, että web-kartoista löytyvät kaikki samat käyttökohteet kuin perinteisistäkin kartoista, ja lisäksi uudenlaisen, digitaalisen median mukanaan tuomat uudet mahdollisuudet. Mielestäni on hieman yllättävää, että karttojen

17 osalta WWW-kartoilla pyritään tuottamaan ja ehkä jopa korvaamaan perinteistä karttailmaisua, vaikka WWW:llä on monia ilmaisua ja tiedonjakelua rajoittavia tekijöitä Käytännön esimerkkejä Seuraavassa esitän joitakin eri alojen esimerkkejä paikkatietojen ja paikkatietojärjestelmien sovelluksista. Esimerkit ovat todellisia tapauksia, jotka on kerätty alan lehdissä ja seminaareissa olleista esittelyistä. Toisistaan poikkeavista lähteistä johtuen, kaikista tapauksista ei voi kertoa yhtä kattavasti. Esitän tapaukset tässä tiivistettyinä ja toimialan mukaan ryhmiteltyinä. Esimerkit eivät tarkoita, että paikkatietoja hyödynnetään kyseisessä tapauksessa ainoastaan mainitulla tavalla. Olen valinnut esimerkit pääasiassa muilta kuin perinteisiltä kartta-aloilta sopivan lähdemateriaalin puitteissa. Esimerkit eivät siis kata läheskään kaikkia paikkatietoja hyödyntäviä aloja. Tässä mainittujen lisäksi niitä löytyisi runsaasti esim. luonnonvara-, riistanhoito-, palo- ja pelastus-, urheilu-, maatalous- sekä tilastointialalta. Kauppa, markkinointi, vakuutus ja liikepaikkatoiminta Kesko Oyj:llä paikkatiedot ovat aktiivisessa käytössä myymäläverkko- ja kauppapaikkasuunnittelussa. Paikkatietojärjestelmällä tuotetaan tietoa esim. yksittäisen myymälän vaikutusalueesta, markkina-alueesta, sijaintiedusta ja hyötysuhteesta sekä myymäläverkoston sijaintirakenteesta. Järjestelmässä on laajat aineistot, helppo käyttöliittymä sadoille loppukäyttäjille ja työasema-gis paikkatietoammattilaisille. Järjestelmä on täysiverinen Internet-GIS kartta- ja paikkatietopalvelimineen. (Mansikka 2006; Ruokakesko löytää , 8-10.) S-ryhmällä on karttapalvelu, jolla voidaan toimittaa tietoa liikepaikoista ja -toiminnoista Internet-karttapalveluihin ja henkilökohtaista navigointia varten mm. autonavigaattoreihin ja matkapuhelimiin. Samalla karttatieto voidaan integroida omiin sisäisiin tai uusiin asiakkaille tarkoitettuihin palveluihin. (Sävilammi 2006.) Suomen suoramainonta Oy hyödyntää paikkatietoja osoitteettomassa suoramainonnassa. Paikkatiedoilla tehostetaan jakelun arkipäivän muutoksia mm. jakelualuetiedoilla ja

18 13 ajoreitityksellä sekä tuottamalla jakeluasiakkaille kohderyhmätietoa. Jakelualueita pystytään paikkatietojen avulla muodostamaan ko. jakelukampanjaa varten. (Nygård 2006.) Aberdeen property investors käyttää paikkatietoja kauppakeskusten johtamisessa ja kehittämisessä. Paikkatietoja käytetään päätöksissä, jotka koskevat esim. päivittäistä johtamista, tilavuokrausta, markkinointia, laajennus- ja muutosinvestointeja sekä kiinteistön ostoa tai myyntiä. Paikkatiedoilla kuvataan kauppakeskuksen ulkoista toimintaympäristöä sekä hahmotetaan sisäistä toiminnallisuutta ja taloudellisuutta. Käytössä on yleisiä kartta- ja tilastoaineistoja sekä itse tuotettua dataa. Paikkatietoohjelmistolla tehdään mm. keskuksen ulkoisia vaikutusalue- ja kilpailutilanneanalyysejä sekä hahmotetaan keskuksen sisäisiä kehittämistarpeita. Ulkoista ja sisäistä paikkatietoa käytetään myös yhdistettynä. (Yrjänä 2006; Kiinteistövarainhoito hyötyy , 8-10.) Vakuutusalalla voidaan esimerkiksi selvittää vakuutuksen kohteen ja sen läheisyydessä sijaitsevat riskit. Tämän perusteella pystytään mm. automatisoimaan hinnoittelua ja korvauskäsittelyä sekä tarjoamaan oikeanlaisia palveluja. (Kiviranta 2006.) Vakuutusyhtiö Tapiola on hankkinut koko organisaation laajuisen paikkatietoalustan, johon kuuluu palvelin- ja työasemaohjelmistoja. Ensimmäiseksi järjestelmää sovelletaan Call Center -toiminnoissa. (Tapiolalle ja Pohjois-Savon , 27.) Energiaverkot (kaukolämpö, sähkö) Kuopion energia on ottanut käyttöön Internet-paikkatietojärjestelmän, jossa kaikki kaukolämpöverkkoon liittyvät tiedot on koottu yhteen paikkaan. Tieto pystytään myös tarjoamaan helposti kaikille tarvitsijoille asentajista johtajiin. (Kuopiossa surffataan , 8-9.) Jyväskylän energiassa käytetään energiayhtiöille perinteisten johtokarttojen ja verkkotietojärjestelmien lisäksi laajasti mobiili- ja Internet-paikkatietoa. Järjestelmää käytetään sähkö-, kaukolämpö ja myös vesijohtoverkkojen yhteydessä. Järjestelmällä mm. kerätään maastosta dataa mobiililaitteilla suoraan tietokantaan, hoidetaan verkostojen

19 suunnittelua ja ylläpitoa, ennustetaan korjaus- ja huoltotoimenpiteitä, kontrolloidaan laskutuksia ja kohdennetaan markkinointia. (Risto Pernu, energia-alan , ) 14 Suur-Savon Sähkötyö Oy hyödyntää mm. sähkölinjojen suunnittelussa GPS-paikkatietolaitteita ja -ohjelmistoja. Taustakartta-aineistoja voidaan tarvittaessa ladata mobiilisti GPS-laitteisiin Internet-karttapalvelusta (Suomalainen 2007). Kiinteistövälitys Igglo Oy käyttää Turussa ja Helsingissä kiinteistövälityskonseptia, jossa asuntoa ostava asiakas ja myyvä asiakas voivat eri aikaan itse ilmoittaa kauppa-aikeistaan. Ilmoittaminen tapahtuu Internet-karttapalvelun kautta, ja tiedot yhdistetään sijainnin perusteella ja välitetään kiinteistövälittäjälle. Perinteisemmässä asuntovälityksellä kohteen sijainti esitetään aina kartalla, ja kohteen tiedot ja valokuvat saadaan näkyville tietokannasta. (Kanninen 2006.) Metsä Metsäliitto Oyj:llä on järjestelmä kansainväliseen puunhankintaan. Järjestelmällä suunnitellaan ja kontrolloidaan koko puunhankinnan prosessi puukaupasta tuotantolaitokselle. Järjestelmällä on satoja loppukäyttäjiä, jotka operoivat pääasiassa mobiililaitteilla. (Aunola 2006.) Pohjois-Savon metsäkeskuksessa paikkatietokantaan kerätään tietoa kaikista vesistöihin ja soihin liittyvistä asioista. Paikkatieto-ohjelmistojen pääkäyttötarkoituksena on vesiensuojelun valuma-alueittainen suunnittelu ja suoluonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Järjestelmällä pyritään hallitsemaan aineistoja kokonaisvaltaisesti. (Pohjois-Savon metsäkeskukselle , 69.) Joukkoliikenne Tampereella ja Jyväskylässä on käytössä järjestelmä, jolla tuotetaan tosiaikaiset saapumisennusteet linja-autopysäkeille. Helsingin kaupungin liikennelaitoksella tuote-

20 15 taan tiedotteita häiriöistä ja poikkeusliikenteestä, ja pääkaupunkiseudun YTV:llä on reittiopastuspalvelu. Kaikissa järjestelmissä hyödynnetään Internet- ja mobiilipaikkatietoa. (Vuorio 2006.) Kunnossapitopalvelut (hissit, teleasennus) ja teollisuusaluehallinta Kone hissit Oy:ssä paikkatietoja käytetään kunnossapitopalveluissa. Paikkatietoja hyödynnetään vikatilanteissa kentän ohjaukseen ja seurantaan, tuottamaan raportteja reaaliaikaisesti ja jälkikäteen sekä lisäämään asentajien työturvallisuutta seurannalla. (Piironen 2006.) Varsinais-Suomessa käytetään järjestelmää, jolla toteutetaan teleasennusten työnohjaus. Järjestelmällä paikannetaan asentajat ja asennuskohteet ja näin saadaan tuotettua optimoidut työmääräykset sekä jälkiraportointi. (Jutila 2006.) Teollisuus- ja tehdasalue on pienoisotos koko muusta maailmasta. Henkel-yhtiöt käyttävät Internet-pohjaista paikkatietojärjestelmää kaikessa tehdasalueen infrastruktuurin hallinnassa. Järjestelmällä ylläpidetään ja tuotetaan tietoja mm. alueista, väylistä, pysäköinnistä, putki- ja kaapeliverkoista, rakennuksista ja työtiloista, tehdaslaitteista sekä palo- ja pelastusjärjestelyistä. (Loh 2006.) UPM Kymmene Oyj:n Kaukaan tehtailla käytetään vastaavia menetelmiä. Tietoja tuotetaan monipuolisesti mm. laserkeilauksilla, ja niitä käytetään mm. Internet-GIS:n avulla. (Kettunen 2006.) Terveydenhuolto Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä tutkitaan tietojärjestelmän täydentämistä paikkatietotoiminnoilla. TKK:lla on meneillään Tekesin rahoittama projekti terveydenhuollon prosessien uudet analyysimenetelmät, TERANA (Mikkola 2006.) Maanpuolustus Puolustusvoimien tietohallintoa rationalisoitiin laajassa TIERA-hankkeessa. Paikkatiedoista muodostetaan runkopalvelu, jota käytetään sekä hallinnollisessa että operatiivises-

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu Viestintätekniikan koulutusohjelma Samuel Rinnetmäki WWW-palvelujen tuotantoympäristö Insinöörityö. 28.5.2001 Työn ohjaaja: Työn valvoja: Kielenvalvoja: kehityspäällikkö

Lisätiedot

WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden koulutusohjelma Diplomityö Olli Makkonen WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Työn tarkastaja: Professori Marko

Lisätiedot

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Ville Hokkanen & Marko Myyryläinen Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Huhtikuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.5.2008

Lisätiedot

PAUKKULAN VERKKOMARKKINOINNIN OHJEISTO

PAUKKULAN VERKKOMARKKINOINNIN OHJEISTO Atte Ahapainen PAUKKULAN VERKKOMARKKINOINNIN OHJEISTO Opinnäytetyö Liiketalous Joulukuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.12.2013 Tekijä(t) Atte Ahapainen Koulutusohjelma ja suuntautuminen Liiketalouden

Lisätiedot

Komponenttipohjainen visualisointi Internetissä. Sami Somero

Komponenttipohjainen visualisointi Internetissä. Sami Somero Komponenttipohjainen visualisointi Internetissä Sami Somero Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelyopin laitos Pro gradu tutkielma Syyskuu 2000 Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelyopin laitos Sami Somero:

Lisätiedot

TEEMO TEBEST VERKKOPALVELUN KÄYTÖN SEURANTA JA SEURANTATIEDON VISUALISOINTI. Diplomityö

TEEMO TEBEST VERKKOPALVELUN KÄYTÖN SEURANTA JA SEURANTATIEDON VISUALISOINTI. Diplomityö TEEMO TEBEST VERKKOPALVELUN KÄYTÖN SEURANTA JA SEURANTATIEDON VISUALISOINTI Diplomityö Tarkastajat: Ossi Nykänen & Jukka Huhtamäki Tarkastaja ja aihe hyväksytty tietoja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma

MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma Tiina Kettunen MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 5.5.2008 Tekijä(t)

Lisätiedot

Jani Puukari ja Hannu Pikkarainen DYNAAMISET KOTISIVUT VANHAIN YSTÄVÄT RY:LLE

Jani Puukari ja Hannu Pikkarainen DYNAAMISET KOTISIVUT VANHAIN YSTÄVÄT RY:LLE Jani Puukari ja Hannu Pikkarainen DYNAAMISET KOTISIVUT VANHAIN YSTÄVÄT RY:LLE Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Luonnontieteiden ala Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Syksy 2008 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

S60-ohjelmistoalustaisen älypuhelimen Java-ohjelmointi. Älypuhelimen kameran ja GPS-moduulin hallinta.

S60-ohjelmistoalustaisen älypuhelimen Java-ohjelmointi. Älypuhelimen kameran ja GPS-moduulin hallinta. Petja Laitila S60-ohjelmistoalustaisen älypuhelimen Java-ohjelmointi. Älypuhelimen kameran ja GPS-moduulin hallinta. Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma Lokakuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

MIKKO HAAPANEN SELAINKÄYTTÖLIITTYMÄ PALAUTTEENKERÄYSJÄRJES- TELMÄLLE

MIKKO HAAPANEN SELAINKÄYTTÖLIITTYMÄ PALAUTTEENKERÄYSJÄRJES- TELMÄLLE MIKKO HAAPANEN SELAINKÄYTTÖLIITTYMÄ PALAUTTEENKERÄYSJÄRJES- TELMÄLLE Diplomityö Tarkastaja: professori Seppo Kuikka Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa 13.8.2014

Lisätiedot

WEB 2.0 MAHDOLLISUUS MATKAILUPALVELUIDEN INTERNETMARKKINOINNILLE

WEB 2.0 MAHDOLLISUUS MATKAILUPALVELUIDEN INTERNETMARKKINOINNILLE WEB 2.0 MAHDOLLISUUS MATKAILUPALVELUIDEN INTERNETMARKKINOINNILLE Taru Kinnari Heta Martinmäki Opinnäytetyö Tammikuu 2009 Jyväskylän ammattikorkeakoulu 1.9.2008 31.3.2009 ICT-Himos-projekti - ÄlyHimos Living

Lisätiedot

RIA-verkkosovellusten käytettävyyden asiantuntija-arviointi

RIA-verkkosovellusten käytettävyyden asiantuntija-arviointi Janne Heinonen RIA-verkkosovellusten käytettävyyden asiantuntija-arviointi Tietojärjestelmätieteen pro gradu -tutkielma 30.12.2007 Jyväskylän yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Jyväskylä TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Verkkokaupan suunnittelu

Verkkokaupan suunnittelu Opinnäytetyö (AMK) Tietotekniikka Internet-tekniikka 2010 Marko Teräspuro Verkkokaupan suunnittelu OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikka Internet-tekniikka Kesäkuu 2010

Lisätiedot

MAKSUJÄRJESTELMÄN LOGISTIIKKAMODUULIN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

MAKSUJÄRJESTELMÄN LOGISTIIKKAMODUULIN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAKSUJÄRJESTELMÄN LOGISTIIKKAMODUULIN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Jussi Hanski Opinnäytetyö Toukokuu 2010 Ohjelmistotekniikka Tekniikan ja liikenteen ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) HANSKI, Jussi

Lisätiedot

Verkkosovellusten uudistaminen

Verkkosovellusten uudistaminen Minna Hillebrand Verkkosovellusten uudistaminen Tietotekniikan pro gradu -tutkielma 11. joulukuuta 2003 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä Tekijä: Minna Hillebrand Yhteystiedot: mmhilleb@mit.jyu.fi

Lisätiedot

Hannu Peltola Palvelusuuntautunut arkkitehtuuri ja xmlverkkopalvelut

Hannu Peltola Palvelusuuntautunut arkkitehtuuri ja xmlverkkopalvelut EVTEK-ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Hannu Peltola Palvelusuuntautunut arkkitehtuuri ja xmlverkkopalvelut Insinöörityö 12.4.2007 Ohjaaja: toimitusjohtaja Jukka Kuikanvirta Ohjaava opettaja:

Lisätiedot

ANTTI KOIVISTO KONTEKSTITIETOON PERUSTUVA AUTOMAATTINEN TAGIEN LUONTI MOBIILILAITTEILLA Diplomityö

ANTTI KOIVISTO KONTEKSTITIETOON PERUSTUVA AUTOMAATTINEN TAGIEN LUONTI MOBIILILAITTEILLA Diplomityö ANTTI KOIVISTO KONTEKSTITIETOON PERUSTUVA AUTOMAATTINEN TAGIEN LUONTI MOBIILILAITTEILLA Diplomityö Tarkastaja: professori Jari Multisilta Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

PROJEKTIHALLINTA ORGANISAATION PROJEKTITYÖN JA STRATEGISEN PROJEKTISALKUN LAATUTEKIJÄNÄ Case: Otavan Opiston liikelaitos

PROJEKTIHALLINTA ORGANISAATION PROJEKTITYÖN JA STRATEGISEN PROJEKTISALKUN LAATUTEKIJÄNÄ Case: Otavan Opiston liikelaitos Outi Pulkka PROJEKTIHALLINTA ORGANISAATION PROJEKTITYÖN JA STRATEGISEN PROJEKTISALKUN LAATUTEKIJÄNÄ Case: Otavan Opiston liikelaitos Opinnäytetyö Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Joulukuu 2014 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Veijo Vainionpää. Näkökohtia tehokkaan web-sovelluksen suunnitteluun

Veijo Vainionpää. Näkökohtia tehokkaan web-sovelluksen suunnitteluun Näkökohtia tehokkaan web-sovelluksen suunnitteluun Veijo Vainionpää HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA C: OPINNÄYTETYÖT 5 Veijo Vainionpää Näkökohtia tehokkaan web-sovelluksen suunnitteluun

Lisätiedot

Informaatiojärjestelmien integroiminen terveydenhuollossa

Informaatiojärjestelmien integroiminen terveydenhuollossa Informaatiojärjestelmien integroiminen terveydenhuollossa...eli miten sovittaa yhteen XML, HL7 ja EDIFACT? Kari Mattsson Tietojenkäsittelyoppi Turun yliopisto Pro Gradu 31.12.2000

Lisätiedot

VAHTI VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HALLINNON KEHITTÄMISOSASTO

VAHTI VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HALLINNON KEHITTÄMISOSASTO VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ VAHTI VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HALLINNON

Lisätiedot

Semanttinen data verkkokaupoissa. Kristian Mattila

Semanttinen data verkkokaupoissa. Kristian Mattila Semanttinen data verkkokaupoissa Kristian Mattila Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu -tutkielma Ohjaajat: Erkki Mäkinen ja Marko Junkkari Kesäkuu 2015 ii Tampereen

Lisätiedot

1/07. Ympäristötieto kaikkien saataville

1/07. Ympäristötieto kaikkien saataville 1/07 Ympäristötieto kaikkien saataville S I SÄLTÖ 8 9 13 14 16 19 20 24 GTK:n aineistot portaaliin Paikkatietopalvelun tuottaminen, julkaisu ja käyttö ArcGIS Serverillä ArcGIS Server 9.2 -lisensointi Leican

Lisätiedot

JOOMLA! -WWW-SIVUJEN SISÄLLÖNHALLINTA- JÄRJESTELMÄ

JOOMLA! -WWW-SIVUJEN SISÄLLÖNHALLINTA- JÄRJESTELMÄ Turo Virkki JOOMLA! -WWW-SIVUJEN SISÄLLÖNHALLINTA- JÄRJESTELMÄ Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 24.5.2007 Tekijä(t) Turo Virkki Nimeke Koulutusohjelma

Lisätiedot

Web-analytiikka markkinoinnin työkaluna

Web-analytiikka markkinoinnin työkaluna Marko Laine Web-analytiikka markkinoinnin työkaluna Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalous Opinnäytetyö 13.5.2013 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Marko Laine Web-analytiikka markkinoinnin

Lisätiedot

Pieniä tietojenkäsittelytieteellisiä. Kevät 2007

Pieniä tietojenkäsittelytieteellisiä. Kevät 2007 Erkki Mäkinen (toim.) Pieniä tietojenkäsittelytieteellisiä tutkimuksia Kevät 2007 TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS TAMPEREEN YLIOPISTO D 2007 5 TAMPERE 2007 TAMPEREEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN

Lisätiedot

Paikkatiedon käyttö web-dokumenteissa

Paikkatiedon käyttö web-dokumenteissa Paikkatiedon käyttö web-dokumenteissa Ilkka Vänskä 7.12.2004 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Pro gradu -tutkielma TIIVISTELMÄ World Wide Web sisältää valtavan määrän informaatiota, jolla

Lisätiedot

YRITYKSEN VERKKOSIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

YRITYKSEN VERKKOSIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Iiro Lehtonen YRITYKSEN VERKKOSIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Case: Varjo Galleria YRITYKSEN VERKKOSIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Case: Varjo Galleria Iiro Lehtonen Opinnäytetyö Syksy 2013 Tietojenkäsittelyn

Lisätiedot

Sijaintitiedon käyttö hakukoneissa

Sijaintitiedon käyttö hakukoneissa Sijaintitiedon käyttö hakukoneissa Juha Kuittinen 3.8.2006 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Internetsovelluksista suosituimpia ovat erilaiset hakukoneet. Tyypillisesti

Lisätiedot

KODIN SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA TIETOTURVAN KEHITTÄMINEN KOKONAISARKKITEHTUURIN NÄKÖKULMASTA

KODIN SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA TIETOTURVAN KEHITTÄMINEN KOKONAISARKKITEHTUURIN NÄKÖKULMASTA Marko Lehkonen KODIN SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA TIETOTURVAN KEHITTÄMINEN KOKONAISARKKITEHTUURIN NÄKÖKULMASTA Opinnäytetyö Sähköisen asioinnin ja arkistoinnin koulutusohjelma Toukokuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot