OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS Luottamuselimet. vj>, Taideneu^-

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2015-2016. Luottamuselimet. vj>, Taideneu^-"

Transkriptio

1 /, k / I 0 [}i^lz^ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS Taiteen edistämiskeskuksen organisaatio 2015 *-2016 Taiken organisaatio m*»* SSSS* virkamiehet ja läänintaiteilijat +->.^r l n c n aidctoimikuna. BOUV»*»" P *> :S^sst- M Näyttämötaiteen jaosta Performanssi ;a esrtystakeen jaosto Sirkustaiteen jaosto Tanssitaiteet! facsto Päätoimipiste, Helsinki Aluetoimipisteet (10) ^itfjrturrrsnsmiri fa OKM Taiteen edistämiskeskus y. *j ^ituttu, Luottamuselimet Taideneu^- vj>, <PA ~:i> e? >t *Sö& **.'""z*. S*, Taiteen edistämiskeskuksen tehtävä Taiteen edistämiskeskuksen tehtävänä on opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijavirastona edistää taidetta ja taiteilijoiden työskentely- ja toimeentuloedellytyksiä kansallisesti ja kansainvälisesti. Keskuksen tehtävänä on myös kulttuurin edistäminen siltä osin kuin se ei kuulu muun viranomaisen tehtävään. 1. Strategiatyöstä toiminnaksi Vuonna 2013 käynnistynyt Taiteen edistämiskeskus laatii vuosien aikana toimintastrategian, jossa se määrittää arvonsa, toiminta-ajatuksensa ja visionsa sekä laatii tulossopimuskauden ylittävän toimintaympäristön analyysin. Strategiassa määriteltävät asiat pohjautuvat Taiteen edistämiskeskuksesta annettuun lakiin ja asetukseen. Tulossopimuskaudella strategiaa täydennetään hanketoimintaohjelmalla, viestintälinjauksilla ja päätöksenteon tuen toimintaohjelmalla. Vuoden 2014 aikana Taiteen edistämiskeskus laatii itselleen toimenpideohjelman puolueettomuuden varmistamiseksi. Vuosien aikana Taiteen edistämiskeskus siirtyy vaiheittain ohjelmajohtamiseen, jolloin pystytään nykyistä paremmin ja läpinäkyvämmin seuraamaan viraston strategisten tavoitteiden sekä

2 Taiteen edistämiskeskukselle annettujen tehtävien toteutumista ja resurssien jakautumista vastuualueiden rajat ylittävästi. Strategiatyön aikana kertynyttä aineistoa käytetään myös hyödyksi viraston omien toimintojen ja toisaalta vertaisarviointielinten työn kehittämisessä kaudella sekä Taideneuvoston taidepoliittisen asiantuntija roolin edistämisessä. 2. Taiteen edistämiskeskuksen haasteet tulossopimuskaudella Taiteen edistämiskeskuksen ensisijainen tehtävä on sille laissa määriteltyjen perustehtävien toteuttaminen ja niihin liittyvien toimintojen vakiinnuttaminen. Ensimmäisten toimintavuosien suuri haaste on uuden virastokokonaisuuden rakenteiden ja toimintakäytänteiden luominen. Taiteen edistämiskeskus joutuu tulossopimuskaudella hyvin todennäköisesti useaan otteeseen uudelleen arvioimaan jo omaksuttujen käytäntöjen toimivuutta. Lisäksi Taiteen edistämiskeskus arvioi säännöllisesti ydintoimintojaan. Salama-toimintojen epävarmuus ja tilastotietojen kerääminen Tulossopimuskaudella Taiteen edistämiskeskus siirtyy vuoden 2015 aikana sähköisen asiointiliittymän sekä vertaisarviointi-ja virastopäätöksenteon valmistelutyötä edistävän ekstranetin käyttöönottoon. Vuonna 2015 Salaman asiointiliittymää pilotoidaan Taiteen edistämiskeskuksen helmikuun matka-avustushaun yhteydessä. Mikäli Salaman kaikkien toimintojen käyttöönoton pitkittyy sovitusta, se johtaa vuosina edelleen merkittävään määräaikaisen työvoiman tarpeeseen hakemusten paperikäsittelyyn, merkittäviä matkakustannuksia luottamushenkilöiden saamiseksi toimipisteeseen lukemaan hakemuksia sekä osittain päällekkäisten toimintojen tekemiseen kahdessa eri toisiinsa yhteensopimattomassa tietojärjelmässä. Vuosina toteutettavan Taiteen edistämiskeskuksen vuositilastoinnin uudistus vaikuttaa tilastojen jatkossa Salama-tietoihin perustuvien tietojen julkaisemisen aikatauluun. Tilastointia uudistetaan myös mm. kuulemalla käyttäjäkuntaa ja toteuttamalla henkilökunnan keskuudessa kysely tilastointitarpeista ja toiveista sekä huomioiden Taiteen edistämiskeskukselle annettu tehtävä avata tiedostojaan ja kehittää antamaansa informaatiota avoimen hallinnon periaatteiden mukaisesti. Läpinäkyvä ja osallistava päätöksenteko Taiteen edistämiskeskuksen on lunastettava sekä taiteilijoiden että kansalaisten luottamus oman toimintansa legitoimiseksi. Tähän liittyvät myös haasteet hallinnon ja päätöksenteon läpinäkyvyyden lisäämisestä. Läpinäkyvyyden lisääminenhän oli yksi taidehallinnon uudistamisen päämotiiveista. Taiteen edistämiskeskus ottaa itselleen aktiivisen ja aloitteellisen roolin taiteeseen ja taiteilijan asemaan liittyvän tiedon jakajana. Vuosina Taiteen edistämiskeskus mahdollistaa vertaisarviointia tekevien luottamuselinten paremman keskinäisen verkottumisen osana organisaation sisäisen läpinäkyvyyden lisäämistä. Vuosian Taiteen edistämiskeskus lisää sekä omaa että perustehtäviensä tunnettuutta. Tehtäviä ja toimintoja tehdään tunnetuksi taiteen ammattilaisille, poliittisille päättäjille ja suurelle yleisölle. Osana läpinäkyvää ja osallistavaa päätöksentekoa Taiteen edistämiskeskus vakiinnuttaa vuonna 2013 alkaneiden Taiken päivien järjestämisen vuosina Vuonna 2015 vastuu taiken päivien järjestämisestä siirtyy johtajalta Taiteen tuen vastuualueelle. Kohdassa 5.7 esitellään tarkemmin, miten aineistoa Taiteen edistämiskeskuksen toiminnan kehittämiseen sekä seurantaan saadaan. Taiteilijan asema ja kulttuuristen perusoikeuksien toteutuminen Taiteen edistämiskeskus jatkaa jo Taiteen keskustoimikunnan aloittamaa erityishuomion kiinnittämistä nuorten taiteilijoiden asemaan. Samanaikaisesti se huomioi toiminnassaan väestön ikääntymisen vaikutukset taiteen tekemiseen ja kokemiseen.

3 Koko taidekentän osalta yhteiset taiteen perusoikeuksien toteutumiseen liittyvät haasteet kiteytyvät taiteen ammattilaisuuden maantieteelliseen kattavuuteen Suomessa. Tulossopimuskaudella kuntakenttä muuttunee merkittävästi tavalla, joka vaikuttanee myös taiteilijoiden sijoittumiseen, taiteilijoiden toimeentulomahdollisuuksiin sekä taiteen saatavuuden ja saavutettavuuden toteutumiseen maan eri osissa. S i K Taiken hakijoista i! Taiken alueellisista hanke-euroista i K väestöstä J komaat H Taiken kaikista tuista KBCTsta H ammattitaiteilijoista Jusimaa Va- inai -Sucmi. : <aakkoi -Sucmi Satakunta =i-kanmaa Etelä-Savo Taiteilijoiden Suomi Taiken näkökulmana Pohjanmaa <eski-sucmi Pohjois-Savo =chjois-ka-jala Pohjois-Pmaa ja # Taiteen edistämiskokus Centret för konstfrämjande Am Promotion Centre Finland tappi B~ 0 10 X. Mk/fe fiö 70 Lähde: Bersujeff, Kaija, Taiteäijar asema 2010-airetstc, Ta ike; Ti laitekeskus; Karhunen, Paula, Taidetoimikuntien myöntämä tuki 2013, Ta ke Lappi Pohjois- Pmaa ja Kainuu Pohjois- Karjala Pohjois- Savo Keskisuomi Pohjanmaa Etelä- Savo Pirkanmaa Satakunta Kaakkois- Suomi Häme Varsinais- Suomi % ammattitaiteilijoista % väestöstä % BKT:sta % Taiken alueellisista hanke-euroista % Taiken kaikista tuista % Taiken hakijoista Lähde: Rensujeff, Kaija, Taiteilijan asema aineisto, Taike; Tilastokeskus; Karhunen, Paula, Taiteen edistämiskeskuksen tuki 2013, Taike Uusimaa Ulkomaat Tulossopimuskaudella Taiteen edistämiskeskus huomioi taiteen tukemisen tehtävässään toisaalta taiteen kokemisen ja tekemisen pirstaloitumisen, taiteen moninaistumisen, kulttuurien välisen vuoropuhelun ja toisaalta median muuttumisen kansallisista rajoista riippumattomaksi taiteen välityskanavaksi. Vuosina Taiteen edistämiskeskus pyrkii vahvistamaan taiteen kokeminen ja tekeminen muun muassa edistämällä kuntataiteilijuutta ja prosenttitaidetta sekä vahvistamalla yhteistyötä muun muassa eri ministeriöiden, Kuntaliiton, Työterveyslaitoksen ja taiteen muiden rahoittajien kanssa. Toimintansa tueksi Taiteen edistämiskeskus ja sen asiantuntijaelimet tarvitsevat tutkittua tietoa. Taiteen edistämiskeskus käy tulossopimuskaudella vuosittain neuvottelut opetus-ja kulttuuriministeriön ja Cupore-

4 säätiön kanssa tarpeistaan tutkitulle tiedolle. Taiteen edistämiskeskuksen haasteena on osoittaa ostomäärärahoja tutkimusten teettämiseen samaan aikaan, kun hallintomäärärahojen 9 %:n leikkaus edellyttää sopeuttamistoimia ja selkeästi Taiteen edistämiskeskuksen toimintojen priorisointia. Taiteen edistämiskeskuksen rahoitus ja toimintojen kehittäminen Taiteen edistämiskeskuksen hallintomäärärahat ovat vähentyneet merkittävästi 2010-luvulla. Julkisen talouden suunnitelma johtanee siihen, että suunnitelmakaudella Taiteen edistämiskeskuksen hallintomäärärahoihin on tulossa lisää leikkauksia. Taiteen edistämiskeskus varautuu tulossopimuskaudella karsimaan toimintojaan turvatakseen lakisääteisen tehtävänsä toteuttamisen. Toteutuessaan hallintomäärärahan leikkaukset kuitenkin tarkoittanevat, että Taiteen edistämiskeskus ei välttämättä pysty tulossopimuskaudella osoittamaan resursseja toimintojensa ajantasaistamiseen ja uudistamiseen tässä tulossopimuksessa esitetyllä tavoin. Taiteen edistämiskeskus kävi vuonna 2014 yhteistoimintaneuvottelut. Viraston palveluksesta irtisanotaan taloudellisista ja tuotannollisista syistä kolme henkilöä, ja neljän virkasuhde päättyy luonnollisen poistuman myötä vuosien 2014 ja 2015 aikana. Näihin tehtäviin ei palkata uutta henkilöä. Lisäksi Taike lakkauttaa Hämeenlinnan ja Mikkelin toimipisteet vuoden 2015 alusta. Taiteen edistämiskeskus ja Opetus- ja kulttuuriministeriö sopivat tulossopimuskaudeksi Taiteen edistämiskeskuksen henkilöstöä koskevan kehittämis-ja koulutusohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa osaamista Taiteen edistämiskeskuksen lakisääteisten tehtävien hoitamisessa. Taiteen edistämiskeskus huomioi vuosien aikana henkilöstöä koskevissa kehittämistoimenpiteissään muun muassa siirtymisen sähköiseen hakemiseen ja asiakirjojen käsittelyyn taiteen tukemisen kaikissa prosesseissa. Taiteen edistämiskeskus yhdessä Opetus-ja kulttuuriministeriön, Museoviraston ja Opetus-ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla olevien tai tukemien muiden alueellisten toimijoiden (aluekeskukset, maakuntamuseot, maakuntakirjastot) valmistelee vuoden 2015 aikana Opetus-ja kulttuuriministeriön käyttöön suunnitelman siitä, miten hallinnonalan valtakunnallista verkostoa voidaan hyödyntää ja kehittää toimintojen ja toimitilojen osalta nykyistä paremmin. Tällä yhteistyöllä varaudutaan hallinnonalalle suunniteltujen määrärahojen mahdolliseen merkittävään leikkaukseen vuoden 2016 talousarvion yhteydessä. Opetus-ja kulttuuriministeriö siirtää monikulttuurisuusavustukset ja tanssin aluekeskusten avustukset Taiteen edistämiskeskuksen hallinnoitavaksi vuodesta 2015 alkaen. 3. Suunnitelmakauden strategiset tavoitteet Taiteen edistämiskeskuksella on yksi yhteisesti laadittu strategia vuosille ; Taiteen edistämiskeskuksen strategia, joka valmistuu vuoden 2014 lopussa. Taiteen edistämiskeskus siirtyy strategiatyön myötä ohjelmajohtamisen järjestelmään, joka osaltaan vakiinnuttaa viraston toiminnan. Taiteen edistämiskeskus on määritellyt tulossopimuskauden strategisiksi painopisteiksi: 1. Taiteilijan toimeentulo-ja työskentelyedellytysten kehittäminen 2. Kansainvälistymisen edistäminen sekä kulttuurivaihdon että -viennin keinoin 3. Taiteen moninaisuuden ja kulttuurien välisen vuoropuhelun edistäminen 4. Taiteen ja kulttuurin perusoikeuksien sekä saatavuuden ja saavutettavuuden edistäminen Painopisteitä toteutetaan läpäisevänä Taiteen edistämiskeskuksen kaikessa taiteen tukemisen toiminnoissa ja tavoitteissa aina avustusten ja apurahojen myönnöstä hankekokonaisuuden kehittämisohjelmien tavoitteisiin asti. Strategisiin tavoitteisiin liittyviä seurantamittareita kehitetään, päivitetään ja luodaan tulosopimuksen mukaisesti (kohdat 4., 5. ja 6.). Taiteen edistämiskeskuksen tavoitteiden toteutumista arvioidaan erikseen vuosittain talousarvion ja tulossopimuspäivityksen yhteydessä.

5 4. Tulostavoitteet 4.1. Taiteilijan toimeentulo-ja työskentelyedellytysten kehittäminen sekä apurahojen kohdentaminen Taiteen edistämiskeskus tukee ja kehittää taiteellisen toiminnan ja tuotannon edellytyksiä 1) jakamalla niiden käyttöön osoitetut määrärahat apurahoina ja avustuksina taiteilijoille, taiteilijaryhmille ja yhteisöille sekä 2) tukemalla asiantuntijana taide-ja kulttuuripoliittista päätöksentekoa alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Taiteen edistämiskeskus myöntää avustuksia taiteelliseen toimintaan ja edesauttaa siten taiteilijoiden toimeentulomahdollisuuksia ja työllistymistä. Asiantuntijaroolissaan Taiteen edistämiskeskus osallistuu taiteilijoiden toimeentuloa, työllistymistä ja sosiaaliturvaa koskevaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja kehittämistyöhön. Taiteen edistämiskeskus lisää, vahvistaa ja edistää taiteen saatavuutta, saavutettavuutta, kulttuurista monimuotoisuutta ja kulttuurien välistä vuorovaikutusta, kulttuurin taloutta ja luovaa taloutta, taiteen soveltavaa käyttöä sekä kulttuuria jakamalla apurahoja ja avustuksia näitä edistävään toimintaan. Tavoitteita toteutetaan myös kehittämisohjelmilla, läänintaiteilijoiden työllä ja tietoon ja taiteen erityisasiantuntemukseen liittyvinä asiantuntijapalveluina. Apurahojen ja avustusten jaossa ja kehittämistyön toteutuksessa otetaan huomioon hyvän hallinnon, tasa-arvonja yhdenvertaisuuden periaatteiden toteutuminen sekä kohderyhmien erityispiirteet. Tunnusluvut Apurahojen ja avustusten hakemukset, päätökset, hakijat ja saajat* toteutuma toteutuma Hakemukset Myönteiset päätökset** Hakijat Saajat * Kaikki tukimuodot, sisältää alueelliset taidetoimikunnat. ** Taiteen edistämiskeskuksen tarkoituksena on kehittää taiteen tukeaan siten, että avustusten euromääräinen suuruus nousisi nykyisestä. Tunnusluvut Apurahan hakijat ja saajat sukupuolen, alueen, kielen ja iän mukaan toteutuma toteutuma Alle 35-vuotiaiden osuus (%) apurahan hakijoista Alle 35-vuotiaiden osuus (%) apurahan saajista Naisten osuus (%) apurahan hakijoista Naisten osuus(%) apurahan saajista Pääkaupunkiseudulla asuvien osuus (%) valtakunnallisten apurahojen hakijoista Pääkaupunkiseudulla asuvien osuus (%) valtakunnallisten apurahojen saajista Alueen keskuskaupungissa* asuvien osuus (%) alueellisten apurahojen hakijoista Alueen keskuskaupungissa* asuvien osuus (%)alueellisten apurahojen saajista Ruotsinkielisten osuus (%) valtakunnallisten apurahojen hakijoista Ruotsinkielisten osuus (%) valtakunnallisten apurahojen

6 saajista Muuta kuin suomea tai ja ruotsia äidinkielenään puhuvien osuus (%)valtakunnallisten apurahojen hakijoista Muuta kuin suomea tai ja ruotsia äidinkielenään puhuvien osuus (%)valtakunnallisten apurahojen saajista * Keskuskaupungit: Espoo, Helsinki, Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kokkola, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Mikkeli, Oulu, Pori, Rovaniemi, Seinäjoki, Tampere, Turku, Vaasa, Vantaa. Taiteen edistämiskeskus toimii opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaeliminä taidetta koskevissa kysymyksissä sekä laaja-alaisesti että yksittäisten taiteenalojen tai alueellisen taiteen edistämisen osalta antamalla lausuntoja, tekemällä esityksiä sekä toteuttamalla taide-ja kulttuuripolitiikan tavoitteita edistäviä hankkeita, toimintamalleja luomalla ja nostamalla esiin ajankohtaisia kehittämistarpeita. Monipuolisella taiteen alan asiantuntemuksellaan Taiteen edistämiskeskus osaltaan vahvistaa taiteen monimuotoista roolia ja taidepolitiikan asemaa yhteiskunnassa ja verkottuu muiden toimijoiden kanssa. Oman toiminnan arvioinnissa verkostoidutaan muiden tiedontuottajatahojen kanssa. Taiteen edistämiskeskus nimeää strategiassaan vuodelle Taiteen edistämiskeskuksen hankekokonaisuuden, joka muodostuu kehittämisohjelmista (kärkihankkeet) ja niiden keskeisistä painotuksista ja tavoitteista. Kehittämisohjelmia toteutetaan valtakunnassa projekteina, läänintaiteilijatyönä, asiantuntijapalveluina ja taiteen rahallisena tukemisena. Kehittämisohjelmien vaikuttavuuden seurannan ja arvioinnin mittareiden sekä indikaattorien kehittämistyötä jatketaan pilotoinneilla ja käyttöönotolla vuosien aikana. Hankekokonaisuus tarkistetaan Taiteen edistämiskeskuksessa vuosittain. Strategiakauden aikana Taiteen edistämiskeskus kehittää kokonaisvaltaisesti hanketoimintakulttuuriaan, yhtenäistää hakukäytäntöjä, vahvistaa tavoitteellisia projektiosaamisen käytänteitä ja toteutuksiin liittyvää dokumentointia sekä seurantaa lisätäkseen projektien vaikuttavuutta, käytettävyyttä ja laadukkuutta. Projektien vaikuttavuutta arvioidaan painopisteiden ja kehittämisohjelmien arvioinnin kautta. Tunnusluvut Valtion taidetoimikuntien lausunnot (hakemusten määrä) Projektit 89 Hankekokonaisuus Tutkimusjulkaisut Tiedontuotanto, selvitykset ja raportit Kansainvälistymisen, kulttuurivaihdon sekä -viennin edistäminen Taiteen edistämiskeskus edistää kulttuurin taloutta ja luovaa taloutta, kansainvälistymistä sekä kulttuurivaihtoa että -vientiä siten, että laajempi joukko suomalaisista taiteilijoista tai taideyhteisöistä saa sekä kotimaassa että ulkomailla mahdollisuuden verkostoitua kansainvälisesti ja edistää oman taiteensa / taiteenalansa tunnettavuutta ja vientiä. Taiteen edistämiskeskus tehostaa toimialansa kansainvälistymistä toimimalla taiteen alan kansainvälisissä verkostoissa, jakamalla apurahoja ja avustuksia taiteen alan kansainvälistä vuorovaikutusta ja taiteilijoiden liikkuvuutta edistäviin hankkeisiin sekä tukemalla kansainvälistymistä myös kotimaassa. Tuki kansainväliseen toimintaan ( )* Matka-avustukset Alueellisten taidetoimikuntien kansainväliset

7 projektit ja ulkomaiset taiteilija-asunnot ** Taiken ulkomaiset taiteilija-asunnot ** Taiken kansainväliset projektit Taiken kulttuurivaihdon projektit Muut valtion taidetoimikuntien tukimuodot*** Apurahat pohjoismaiseen ja EU-yhteistyöhön, kansainvälisiin hankkeisiin Residenssi- ja taiteilijavaihtotoiminta * Kansainvälinen toiminta = ulkomailla tapahtuvaa toimintaa. ** Taiteen edistämiskeskuksen omaa residenssitoimintaa koskeva asteittainen luopumislinjaus tehtiin vuonna2013. *** Valtion taidetoimikuntien kohde-ja produktiotuet kansainväliseen toimintaan. Taiteenedistämiskeskus osallistuu asiantuntemuksellaan ja taiteen edistäjän roolista Cuporen käynnistämään Kulttuuritapahtumien kulttuuripoliittisten ja aluetaloudellisten vaikutusten arviointijärjestelmän laatimiseen Alueilla tapahtuvalle taiteen edistämiseen liittyvään kansainvälistymiseen luodaan seurantamittarit vuosien aikana. Tulossopimuskaudella Taiteen edistämiskeskuksen kansainvälinen toiminta evaluoidaan sekä kartoitetaan Taiteen edistämiskeskuksen kansainvälinen toiminnan toimintaympäristö ja muut toimijat Taiteen moninaisuuden ja kulttuurien välisen vuoropuhelun edistäminen Taiteen edistämiskeskus vahvistaa myöntämillään apurahoilla maahanmuuttajataustaisten ja kansallisiin vähemmistöihin kuuluvien taiteilijoiden mahdollisuuksia harjoittaa taiteellista toimintaa ja osallistua tasavertaisesti Suomen taide-elämään. Apurahoin edistetään myös monikulttuurisuutta ja kulttuurien välistä vuorovaikutusta edistäviä taidehankkeita Suomessa. Samanaikaisesti tehostetaan tiedotusta, niin että yhä useampi maahanmuuttajataustainen ja kansallisiin vähemmistöihin kuuluva taiteilija on tietoinen mahdollisuudesta hakea Taiteen edistämiskeskuksen kaikkia tukimuotoja. Tunnusluvut Apuraha monikulttuurisuutta edistäviin taidehankkeisiin toteutuma toteutuma Hakijat Saajia Saajat hakijoista (%) 34% 26% 27% 25% 25% Taiteen edistämiskeskus tekee yhteistyötä muun muassa Kulttuuria kaikille -palvelun kanssa kulttuurien välisen vuoropuhelun edistämiseksi Taiteen ja kulttuurin perusoikeuksien sekä saatavuuden ja saavutettavuuden edistäminen Taiteen edistämiskeskuksen haasteena on selkeyttää omaa rooliaan sekä taiteen perusoikeuksien toteuttamisen edellytysten luojana että asiantuntijatahona, joka tukee alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti taide-ja kulttuuripoliittista päätöksentekoa. Laaditaan mittarit seurantaan ja otetaan ne käyttöön sekä määritellään Taiteen edistämiskeskuksen toimipisteiden rooli saatavuuden edistämisessä. mittarityö käynnistyy mittarityöhön liittyvät kyselyt toteutettu mittarit luotu mittarit evaluoidaan vuosittain

8 5. Toiminnallisen tehokkuuden tavoitteet 5.1. Taiteen edistämiskeskuksen strategia Laaditaan Taiteen edistämiskeskukselle strategia ja aletaan soveltaa sitä käytäntöön. Strategia sisältää myös Taiteen edistämiskeskuksen kansainvälisen toiminnan linjaukset. strategiatyö alkaa kyselyt luottamuselimille, henkilöstölle ja sidosryhmille tehty tulosten koostaminen strategia tehty 5.2. Oman toiminnan arviointi Koko tulossopimuskauden keskeisin Taiteen edistämiskeskuksen omaan toimintaan liittyvä tavoite on sen toimintojen kehittäminen ja vakiinnuttaminen. Tavoitteena on, että vuonna 2016 Taiteen edistämiskeskus on lunastanut ne hallintoon, päätöksenteon läpinäkyvyyteen ja vaikuttavuuteen asetetut odotukset, jotka sekä Taiteen edistämiskeskusta koskeva laki että asetus on sille asettanut. Siksi Taiteen edistämiskeskuksen omaa toimintaa koskien: A. Jatketaan Taiteen edistämiskeskuksen toiminnan vaikuttavuuden arvioinnin mittaristojen ja indikaattoreiden laadintaa, pilotoidaan ne ja otetaan se käyttöön vuosien aikana. B. Päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden seurantatapa on valittu vuoden 2015 aikana. C. Parannetaan toimivuutta hallinnollisesti tehokkaana, vertaisarviointia tekevänä asiantuntijaorganisaationa kehittämällä taidetoimikuntien esittelymenettelyä sekä toimikuntien jäsenten ja asiantuntijoiden työn edellytyksiä ja palkkiokäytäntöjä. Hakemusten (= päätösten) lukumäärä Toimielinten lukumäärä* * Sisältää vuodesta 2015 alkaen Taideneuvoston, valtiontoimikunnat ja jaostot, alueelliset taidetoimikunnat sekä apurahalautakunnat. Taideneuvosto tekee joka toinen vuosi päätöksen valtion taidetoimikuntien ja jaostojen määrästä 5.3. Taiteen edistämiskeskuksen hanketoiminnan kehittäminen A. Siirrytään Taiteen edistämiskeskuksen strategiaa tukevaan ohjelmajohtamisen järjestelmään, jonka yksi osa on hanketoiminnan toimintakulttuurin laaja uudistaminen. Taiteen edistämiskeskuksella on yksi hankekokonaisuus, joka sisältää kehittämisohjelmia. Strategiset painopisteet läpäisevät hankekokonaisuuteen ja ohjelmiin liittyvän toiminnan. Ohjelmien tavoitteita toteutetaan projekteilla ja asiantuntijapalveluina. Kehittämisohjelmien kautta on suunnattavissa myös avustuksia ja apurahoja. Ohjelmien ja toiminnan tavoitteet määritellään strategiassa. Toiminnan seurannan sekä vaikuttavuuden arvioinnin mittaristoja ja indikaattoreita kehitetään, pilotoidaan ja otetaan käyttöön vuosien aikana. Läänintaiteilijoiden rekrytointiprosessia edelleen kehitetään vuosien aikana.

9 B. Jokainen taiteenala on edustettuna jossakin Taiteen edistämiskeskuksen valtakunnallisessa hankkeessa Valtionavustuskäytänteiden kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi A. Jatketaan Taiteen edistämiskeskuksen jakamien tukien vaikuttavuuden arvioinnin mittariston kehittämistyötä, pilotointia ja käyttöönottoa vuosina B. Tukimuotojen yhtenäistäminen ja kriteerityön uudistus on tehty vuoden 2015 aikana. C. Vuoden 2014 aikana on laadittu Taiteen edistämiskeskuksen toimenpideohjelma puolueettomuuden varmistamiseksi. Ohjelma tarkistetaan vuosittain tulossopimuskaudella. D. Hakuihin ja avustuspäätöksiin liittyvien päällekkäisyyksien kartoitus on tehty sekä kartoituksen pohjalta luodut toimintalinjaukset ja niihin liittyvä koordinaatio eri toimijoiden välillä on jalkautettu käytäntöön vuoden 2015 aikana Viestintä, avoin tieto ja tiedon visualisointi A. Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti Taiteen edistämiskeskus avaa apurahoihin ja määrärahoihin liittyvän tietovarantonsa avoimeksi tiedoksi verkkoon kaikkien saataville ja uudelleen käytettäväksi. Ratkaisuja datan avaamiseksi etsitään yhteistyössä Salama-toimijoiden ja muiden avoimen hallinnon kehittäjien kanssa. Avoimen tiedon pohjalta tehdyt erilaiset tulkinnat lisäävät yhteiskunnallista keskustelua taiteen ja kulttuurin julkisen tuen perustelusta. Avoin tieto palvelee sekä kansalais- että asiakasnäkökulmaa. Vuoden 2016 loppuun mennessä Taiteen edistämiskeskus on avannut tietovarantonsa. B. Tuotetaan viraston verkkosivuille visualisoitua dataa taiteilijoiden apurahoista ja toimeentulosta, Taiken taiteenaloittaisesta rahoituksesta ja rahoituspäätösten prosesseista. Näin lisätään päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja ymmärrystä siitä, miten Taiken toiminta vaikuttaa eri taiteenalojen kentillä. C. Osana avoimen hallinnon toimeenpanoa Taike selkeyttää käyttämäänsä kieltä kaikessa viestinnässään: erityisesti selkeytetään apurahojen ja avustusten hakuinformaation, päätöskirjeiden ja verkkotekstien kieltä. Henkilöstöä koulutetaan selkeän kielen kirjoittamiseen. D. Laaditaan Taiteen edistämiskeskuksen strategiaa tukevat viestinnän toimintalinjaukset mukaan lukien hankeviestintä, sosiaalisen median käyttö ja asiakaspalvelu. Johdetulla viestinnällä vahvistetaan Taiteen edistämiskeskuksen yhteisökuvaa ja yhtenäistetään viestinnän käytäntöjä. Tavoitteena on viestinnän ja asiakaspalveluiden laadullinen yhdenvertaisuus taiteenaloittain ja toimialueittain. E. Vakiinnutetaan Taiteen edistämiskeskuksen sisäisen viestinnän toimintatavat. Otetaan viraston sisäinen intranet käyttöön. Otetaan käyttöön verkkokokouskäytännöt sisäisen tiedonkulun ja vuorovaikutuksen parantamiseksi Taiteen edistämiskeskuksen tilahallinnon kehittäminen Vuoden 2015 aikana Taiteen edistämiskeskus luopuu Hämeenlinnan ja Mikkelin toimitiloistaan. Tilakustannukset/ euroa TP TP 2013 TA 2014 TAE toimistovuokrat (vuokraindeksi lasketaan 2% mukaan vuodelle 2015) erikois-, varasto- ja muiden tilojen vuokrat (vuokraindeksi lasketaan 2% mukaan vuodelle 2015) vuokrien osuus % toimintamenoista 10,46 % 10,19 % 11,13 % 11,00%

10 Tilaohjelmaa päivitetään vuosittain. Taiteen edistämiskeskuksen aluetoimipisteiden tilat siirretään HTHtietojärjestelmän piiriin tulossopimuskaudella. Taiteen edistämiskeskukselle laaditaan energiasuunnitelma. Vuonna 2015 Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) päätoimipaikka sijaitsee Helsingissä yhdessä kiinteistössä, Vuorikatu 24:ssä. Lisäksi virastolla on kahdeksan aluetoimipistettä ja kaksi sivutoimipistettä. Taiteen edistämiskeskuksen toimipisteet ovat kaikki henkilöstömäärältään pieniä ja toimipisteet sijaitsevat usean käyttäjän kiinteistöissä. Viraston mahdollisuudet saada eriteltyä tietoa energiankulutuksesta eri toimipisteissä ovat huonot ja mahdollisuus vaikuttaa kiinteistöjen energiakulutukseen rajalliset Taiteen edistämiskeskuksen toimintaa koskevan seurantaraportin valmistelu ja laatiminen Taiteen edistämiskeskus arvioi vuosittain oman toimintansa toteutumista suhteessa sille laissa ja asetuksessa annettuun rooliin. Näiden arviointien pohjalta laaditaan Taiteen edistämiskeskuksen toimintaa koskeva seurantaraportti ja kartoitetaan mahdolliset Taiteen edistämiskeskusta koskevan lain muutostarpeet opetus-ja kulttuuriministeriön ja eduskunnan käytettäväksi vuonna 2016 Itsearviointityönsä tueksi Taiteen edistämiskeskus toteuttaa: Taiken päivät Taiteen edistämispäivän 1. joulukuuta X X X X Järjestökysely Taiken toiminnasta X X Hakijakysely Taiken toiminnasta X Työsuhteensa päättävien läänintaiteilijoiden palautekysely X X X Toimikuntatyön palaute X X Taiteen edistämiskeskus laatii kaikkea toimintaansa koskevan kestävän kehityksen ohjelman, jossa huomioidaan valtioneuvoston ja opetus- ja kulttuuriministeriön sitoumukset kestävän kehityksen edistämiseen. 6. Tuotokset ia laadunhallinta 6.1. Tuloksellisuuden tunnusluvut (arvio) Tuloksellisuuden tunnusluvut Valtionavustukset hakemukset, kpl myönnöt, kpl* Lausunnot valtionavustushakemuksista OKM:lle Projektit Hankekokonaisuudet Residenssit ulkomailla**, kpl * Taiteen edistämiskeskuksen tarkoituksena on kehittää taiteen tukeaan siten, että avustusten euromääräinen suuruus nousisi nykyisestä. ** Taiteen edistämiskeskuksen omaa residenssitoimintaa koskeva linjaus tehdään vuoden 2013 keväällä.

11 6.2. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittämien Vuoden 2013 lopussa viraston henkilömäärä oli 99 ja henkilötyövuosien määrä oli 106,3 htv (sisältäen 2 htv taiteilijaprofessorien virat). Vuoden 2013 alusta lukien läänitaiteilijat ovat olleet työsuhteessa virastoon. Enintään läänintaiteilijoina voi olla yhteensä 49 henkilöä. Vuoden 2014 alussa läänintaiteilijoina työskenteli yhteensä 42 henkilöä. Tuottavuusohjelman tavoitteena toteutuu vuonna htv vähennys, kun taiteilijaprofessorien virkoja muutetaan taiteilija-apurahoiksi. Vuonna 2013 päivitettiin viraston henkilöstösuunnitelma (TKT/33/110/2013). Kevään 2014 aikana päivitetään viraston Tasa-arvosuunnitelma ja laaditaan viraston koulutussuunnitelma. Kaikkia näitä suunnitelmia tarkistetaan vuosittain yhteistoimintamenettelyssä. Vuoden 2013 aikana virasto solmi sopimuksen työntekijäjärjestöjen kanssa yhteistoiminnasta ja työsuojelun yhteistoiminnasta (TKT/4/124/2013) sekä luottamusmiestoiminnan järjestämisestä Taiteen edistämiskeskuksessa (TKT/27124/2013). Vuonna 2014 Taiteen edistämiskeskus teki päätöksen vähentää vakinaisen henkilöstönsä määrää seitsemällä vuosien aikana. Tavoitteet: Taiteen edistämiskeskuksen organisaatiota, organisointia ja työtapoja kehitetään edelleen yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa. Tulossopimuskaudella vahvistetaan vastuualueisiin perustuvaa organisaatiota joka on määritelty Taiteen edistämiskeskuksen henkilöstösuunnitelmassa ja työjärjestyksessä. Tarvittavat rekrytoinnit sekä virka-ja tehtävämuutokset ovat keskeisellä sijalla uuden viraston toiminnan rakentamisessa ja kehittämisessä. Virasto osallistuu osaltaan sähköisen asianhallintajärjestelmän edelleen kehittämiseen. Taiteen edistämiskeskus edistää henkilöstön yhteistoimintaa kehittämällä sekä työryhmien toimintaa että viraston luottamusmiesjärjestelmää. Taiteen edistämiskeskus toteuttaa virastouudistuksen tavoitteita luomalla selkeitä, yhtenäisiä toimintatapoja ja selkeyttämällä johtamisjärjestelmää. Vastuualueiden toimintaa kehitetään yhteistoiminnassa johdon ja henkilöstön kanssa. Erityistä huomiota kiinnitetään tehtävien selkeyttämiseen sekä henkilöstön osaamisen kehittämiseen vastaamaan vastuualueiden toimintaa. Henkilöstön työkykyä ja hyvinvointia ylläpidetään ja edistetään työsuojelun ja työterveyshuollon toimenpitein. Henkilöstölle toteutetaan työhyvinvointikysely (THB) joka toinen vuosi. Henkilöstön kehittämisessä otetaan huomioon valtiokonsernin linjaukset (HRD TOP 15). Henkisten voimavarojen hallintaa ja kehittämistä seurataan myös työantajan Tahti-henkilöstötietojärjestelmän kautta. Henkilöstörakenne Henkilötyövuodet (hallintohenkilöstö ja tait.professorit) Henkilötyövuodet (kaikki) 106, Henkilöstön lukumäärä (kaikki) Vakinaisen henkilöstön määrä Määräaikaisen henkilöstön määrä Työhyvinvointi Työhyvinvointibarometrin kokonaisindeksi* 3,4 3,5 3,7 *Terveystalo ; sisältää indeksien 2-7 keskiarvon, ei. sis. indeksiä 1. Kiire ja henkinen kuormitus (keskiarvo 3,6), jonka arvo on käänteinen.

TULOSSOPIMUS 2005-2007 Taiteen keskustoimikunta - Opetusministeriö

TULOSSOPIMUS 2005-2007 Taiteen keskustoimikunta - Opetusministeriö TULOSSOPIMUS 2005-2007 Taiteen keskustoimikunta - Opetusministeriö Taiteen keskustoimikunnan toiminta-ajatus Taiteen keskustoimikunnan ja valtion taidetoimikuntien toiminta-ajatuksena on Suomen taiteen

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017 Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto...5 Yhteenveto strategisista valinnoista ja painopisteistä... 6-9 2. Henkilöstösuunnitteluun

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN CAF 2014 C A F. Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF)

Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN CAF 2014 C A F. Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN C A F 2014 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) 2014 TOIMINTATAVAT TULOKSET 3. Henkilöstö 7. Henkilöstö tulokset 1

Lisätiedot

SUUNNITELMA. Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet

SUUNNITELMA. Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet SUUNNITELMA Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet Maaseutuviraston julkaisuja: Toimintakertomuksia ja -suunnitelmia Sisältö Sisältö 2 Johdanto 3 1. Maaseutuviraston

Lisätiedot

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella RAPORTTI 9.7.2013 TEM036:00/2011 TEM/2305/00.04.03/2011 Rakennemuutos ja työmarkkinoiden toimivuus (RTT) strateginen ohjelma Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten

Lisätiedot

Taiteen keskustoimikunta ja Pekka Oesch. Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi Kääntäjä: Erik Miller ISBN 952-5253-49-X ISSN 0788-0278

Taiteen keskustoimikunta ja Pekka Oesch. Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi Kääntäjä: Erik Miller ISBN 952-5253-49-X ISSN 0788-0278 Taiteen keskustoimikunta ja Pekka Oesch Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi Kääntäjä: Erik Miller ISBN 952-5253-49-X ISSN 0788-0278 Paino: Nykypaino Oy Helsinki 2004 Sisältö Taulukko- ja kuvioluettelo

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntahallitus 7/2014 Kokousaika: 25.8.2014 klo 9.00 12.00 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Käsiteltävät asiat: 173 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Sisäasiainhallinnon tilivirastorakenteen uudistamistyöryhmän väliraportti. Hallinto

Sisäasiainhallinnon tilivirastorakenteen uudistamistyöryhmän väliraportti. Hallinto Sisäasiainhallinnon tilivirastorakenteen uudistamistyöryhmän väliraportti Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 12/2006 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 15.02.2006 Tekijät (toimielimestä,

Lisätiedot

Rohdon ulkoinen arvio Rohdon itsearvio

Rohdon ulkoinen arvio Rohdon itsearvio Rohdon ulkoinen arvio Rohdon itsearvio 2007 Rohdon ulkoinen arvio Rohdon itsearvio Esipuhe Lääkehoidon kehittämiskeskus Rohdon toiminta alkoi asteittain vuonna 2003. Rohdon ensimmäinen tulossopimuskausi

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sisä etukannen tiedot sivun alareunaan:

Lisätiedot

Viivi Seirala. Eläköön taidekasvatus!

Viivi Seirala. Eläköön taidekasvatus! Viivi Seirala Eläköön taidekasvatus! TEKIJÄ Viivi Seirala KUVAT Tommi Anttonen, Heli Sorjonen, Futureimagebank.fi ja Comma Image 1. painos ISBN 978-952-213-870-5 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2012

Lisätiedot

METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA

METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA SISÄLTÖ JOHDANTO...3 LAADUKKAAN JA KILPAILUKYKYISEN TOIMINNAN ELEMENTIT METROPOLIASSA...4 Toimintakulttuuri...5 Tukeva ja kannustava

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 173 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Puhelinnumero 0295 025 149 Hankekoodi. Tila Täydennettävänä

Puhelinnumero 0295 025 149 Hankekoodi. Tila Täydennettävänä 1 (24) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Valtteri Karhu Hakemusnumero 101188 Hakemustyyppi Uusi Puhelinnumero 0295 025 149

Lisätiedot

6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku

6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku 6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku Työ- ja elinkeinoministeriön 9.6.2014 hyväksymä Kuutoskaupunkien yhteistyöstrategia (diaarinro

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ Itä-Suomen lääninhallituksen julkaisu nro 82 ISSN 1455-7428 ISBN 951-562-009-0 Joensuun yliopistopaino 2003 Ja jotain

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Kotimaisten kielten keskuksen strategia 2012 2015

Kotimaisten kielten keskuksen strategia 2012 2015 Kotimaisten kielten keskuksen strategia 2012 2015 Kotimaisten kielten keskus (Kotus) on valtion asiantuntijalaitos, joka toimii kotimaisten kielten aseman turvaamiseksi ja käytön edistämiseksi. Kotus tarkastelee

Lisätiedot

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1. JOHDANTO 2. PALVELU- JA NEUVONTATYÖ 3. TIEDOTUS 4. JULKAISUT 5. PROMOOTIO 6. TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖ 7. KOULUTUS 8. YHTEISTYÖPROJEKTIT 9. YHTEISKUNNALLINEN

Lisätiedot

Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2009 2011

Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2009 2011 taloussuunnitelma2009_kansi_valtpage 1 18.11.2008 13:26:41 Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2009 2011 C M Y CM MY CY CMY K sekä Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA 6/211/2004 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 1 Sisällys 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 4 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 5 4. TOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

SUOMEN RIISTAKESKUS TTS 2014-2017 Hyväksytty hallitus 4.10.2012 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

SUOMEN RIISTAKESKUS TTS 2014-2017 Hyväksytty hallitus 4.10.2012 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Sisältö 1. VUOSIEN 2014-2017 STRATEGISET TAVOITTEET... 2 1.1. PERUSTEHTÄVÄÄN VAIKUTTAVAT TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTRENDIT... 2 1.2. VAIKUTTAMINEN

Lisätiedot

HE 245/2006 vp. urasuunnittelua ja valintaa varten ehdotetaan perustettavaksi ministeriöitä avustamaan uusi tukiyksikkö valtiovarainministeriöön.

HE 245/2006 vp. urasuunnittelua ja valintaa varten ehdotetaan perustettavaksi ministeriöitä avustamaan uusi tukiyksikkö valtiovarainministeriöön. HE 245/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valtion johtavista virkamiehistä sekä valtion virkamieslain 4 :n 2 momentin 2 ja 5 kohdan kumoamisesta ja valtion virkaehtosopimuslain 5 :n 4 momentin

Lisätiedot

Museoviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2019. Ehdotus

Museoviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2019. Ehdotus Museoviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2019 Ehdotus Sisällys 1. Johdon katsaus TTS-kauteen 2016-2019... 3 2. Museoviraston palvelut toiminta ja kehysehdotukset... 5 2.1. Kokoelmat ja kohteet...

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Lapsi- ja nuorisopolitiikan

Lisätiedot