OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS Luottamuselimet. vj>, Taideneu^-

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2015-2016. Luottamuselimet. vj>, Taideneu^-"

Transkriptio

1 /, k / I 0 [}i^lz^ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS Taiteen edistämiskeskuksen organisaatio 2015 *-2016 Taiken organisaatio m*»* SSSS* virkamiehet ja läänintaiteilijat +->.^r l n c n aidctoimikuna. BOUV»*»" P *> :S^sst- M Näyttämötaiteen jaosta Performanssi ;a esrtystakeen jaosto Sirkustaiteen jaosto Tanssitaiteet! facsto Päätoimipiste, Helsinki Aluetoimipisteet (10) ^itfjrturrrsnsmiri fa OKM Taiteen edistämiskeskus y. *j ^ituttu, Luottamuselimet Taideneu^- vj>, <PA ~:i> e? >t *Sö& **.'""z*. S*, Taiteen edistämiskeskuksen tehtävä Taiteen edistämiskeskuksen tehtävänä on opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijavirastona edistää taidetta ja taiteilijoiden työskentely- ja toimeentuloedellytyksiä kansallisesti ja kansainvälisesti. Keskuksen tehtävänä on myös kulttuurin edistäminen siltä osin kuin se ei kuulu muun viranomaisen tehtävään. 1. Strategiatyöstä toiminnaksi Vuonna 2013 käynnistynyt Taiteen edistämiskeskus laatii vuosien aikana toimintastrategian, jossa se määrittää arvonsa, toiminta-ajatuksensa ja visionsa sekä laatii tulossopimuskauden ylittävän toimintaympäristön analyysin. Strategiassa määriteltävät asiat pohjautuvat Taiteen edistämiskeskuksesta annettuun lakiin ja asetukseen. Tulossopimuskaudella strategiaa täydennetään hanketoimintaohjelmalla, viestintälinjauksilla ja päätöksenteon tuen toimintaohjelmalla. Vuoden 2014 aikana Taiteen edistämiskeskus laatii itselleen toimenpideohjelman puolueettomuuden varmistamiseksi. Vuosien aikana Taiteen edistämiskeskus siirtyy vaiheittain ohjelmajohtamiseen, jolloin pystytään nykyistä paremmin ja läpinäkyvämmin seuraamaan viraston strategisten tavoitteiden sekä

2 Taiteen edistämiskeskukselle annettujen tehtävien toteutumista ja resurssien jakautumista vastuualueiden rajat ylittävästi. Strategiatyön aikana kertynyttä aineistoa käytetään myös hyödyksi viraston omien toimintojen ja toisaalta vertaisarviointielinten työn kehittämisessä kaudella sekä Taideneuvoston taidepoliittisen asiantuntija roolin edistämisessä. 2. Taiteen edistämiskeskuksen haasteet tulossopimuskaudella Taiteen edistämiskeskuksen ensisijainen tehtävä on sille laissa määriteltyjen perustehtävien toteuttaminen ja niihin liittyvien toimintojen vakiinnuttaminen. Ensimmäisten toimintavuosien suuri haaste on uuden virastokokonaisuuden rakenteiden ja toimintakäytänteiden luominen. Taiteen edistämiskeskus joutuu tulossopimuskaudella hyvin todennäköisesti useaan otteeseen uudelleen arvioimaan jo omaksuttujen käytäntöjen toimivuutta. Lisäksi Taiteen edistämiskeskus arvioi säännöllisesti ydintoimintojaan. Salama-toimintojen epävarmuus ja tilastotietojen kerääminen Tulossopimuskaudella Taiteen edistämiskeskus siirtyy vuoden 2015 aikana sähköisen asiointiliittymän sekä vertaisarviointi-ja virastopäätöksenteon valmistelutyötä edistävän ekstranetin käyttöönottoon. Vuonna 2015 Salaman asiointiliittymää pilotoidaan Taiteen edistämiskeskuksen helmikuun matka-avustushaun yhteydessä. Mikäli Salaman kaikkien toimintojen käyttöönoton pitkittyy sovitusta, se johtaa vuosina edelleen merkittävään määräaikaisen työvoiman tarpeeseen hakemusten paperikäsittelyyn, merkittäviä matkakustannuksia luottamushenkilöiden saamiseksi toimipisteeseen lukemaan hakemuksia sekä osittain päällekkäisten toimintojen tekemiseen kahdessa eri toisiinsa yhteensopimattomassa tietojärjelmässä. Vuosina toteutettavan Taiteen edistämiskeskuksen vuositilastoinnin uudistus vaikuttaa tilastojen jatkossa Salama-tietoihin perustuvien tietojen julkaisemisen aikatauluun. Tilastointia uudistetaan myös mm. kuulemalla käyttäjäkuntaa ja toteuttamalla henkilökunnan keskuudessa kysely tilastointitarpeista ja toiveista sekä huomioiden Taiteen edistämiskeskukselle annettu tehtävä avata tiedostojaan ja kehittää antamaansa informaatiota avoimen hallinnon periaatteiden mukaisesti. Läpinäkyvä ja osallistava päätöksenteko Taiteen edistämiskeskuksen on lunastettava sekä taiteilijoiden että kansalaisten luottamus oman toimintansa legitoimiseksi. Tähän liittyvät myös haasteet hallinnon ja päätöksenteon läpinäkyvyyden lisäämisestä. Läpinäkyvyyden lisääminenhän oli yksi taidehallinnon uudistamisen päämotiiveista. Taiteen edistämiskeskus ottaa itselleen aktiivisen ja aloitteellisen roolin taiteeseen ja taiteilijan asemaan liittyvän tiedon jakajana. Vuosina Taiteen edistämiskeskus mahdollistaa vertaisarviointia tekevien luottamuselinten paremman keskinäisen verkottumisen osana organisaation sisäisen läpinäkyvyyden lisäämistä. Vuosian Taiteen edistämiskeskus lisää sekä omaa että perustehtäviensä tunnettuutta. Tehtäviä ja toimintoja tehdään tunnetuksi taiteen ammattilaisille, poliittisille päättäjille ja suurelle yleisölle. Osana läpinäkyvää ja osallistavaa päätöksentekoa Taiteen edistämiskeskus vakiinnuttaa vuonna 2013 alkaneiden Taiken päivien järjestämisen vuosina Vuonna 2015 vastuu taiken päivien järjestämisestä siirtyy johtajalta Taiteen tuen vastuualueelle. Kohdassa 5.7 esitellään tarkemmin, miten aineistoa Taiteen edistämiskeskuksen toiminnan kehittämiseen sekä seurantaan saadaan. Taiteilijan asema ja kulttuuristen perusoikeuksien toteutuminen Taiteen edistämiskeskus jatkaa jo Taiteen keskustoimikunnan aloittamaa erityishuomion kiinnittämistä nuorten taiteilijoiden asemaan. Samanaikaisesti se huomioi toiminnassaan väestön ikääntymisen vaikutukset taiteen tekemiseen ja kokemiseen.

3 Koko taidekentän osalta yhteiset taiteen perusoikeuksien toteutumiseen liittyvät haasteet kiteytyvät taiteen ammattilaisuuden maantieteelliseen kattavuuteen Suomessa. Tulossopimuskaudella kuntakenttä muuttunee merkittävästi tavalla, joka vaikuttanee myös taiteilijoiden sijoittumiseen, taiteilijoiden toimeentulomahdollisuuksiin sekä taiteen saatavuuden ja saavutettavuuden toteutumiseen maan eri osissa. S i K Taiken hakijoista i! Taiken alueellisista hanke-euroista i K väestöstä J komaat H Taiken kaikista tuista KBCTsta H ammattitaiteilijoista Jusimaa Va- inai -Sucmi. : <aakkoi -Sucmi Satakunta =i-kanmaa Etelä-Savo Taiteilijoiden Suomi Taiken näkökulmana Pohjanmaa <eski-sucmi Pohjois-Savo =chjois-ka-jala Pohjois-Pmaa ja # Taiteen edistämiskokus Centret för konstfrämjande Am Promotion Centre Finland tappi B~ 0 10 X. Mk/fe fiö 70 Lähde: Bersujeff, Kaija, Taiteäijar asema 2010-airetstc, Ta ike; Ti laitekeskus; Karhunen, Paula, Taidetoimikuntien myöntämä tuki 2013, Ta ke Lappi Pohjois- Pmaa ja Kainuu Pohjois- Karjala Pohjois- Savo Keskisuomi Pohjanmaa Etelä- Savo Pirkanmaa Satakunta Kaakkois- Suomi Häme Varsinais- Suomi % ammattitaiteilijoista % väestöstä % BKT:sta % Taiken alueellisista hanke-euroista % Taiken kaikista tuista % Taiken hakijoista Lähde: Rensujeff, Kaija, Taiteilijan asema aineisto, Taike; Tilastokeskus; Karhunen, Paula, Taiteen edistämiskeskuksen tuki 2013, Taike Uusimaa Ulkomaat Tulossopimuskaudella Taiteen edistämiskeskus huomioi taiteen tukemisen tehtävässään toisaalta taiteen kokemisen ja tekemisen pirstaloitumisen, taiteen moninaistumisen, kulttuurien välisen vuoropuhelun ja toisaalta median muuttumisen kansallisista rajoista riippumattomaksi taiteen välityskanavaksi. Vuosina Taiteen edistämiskeskus pyrkii vahvistamaan taiteen kokeminen ja tekeminen muun muassa edistämällä kuntataiteilijuutta ja prosenttitaidetta sekä vahvistamalla yhteistyötä muun muassa eri ministeriöiden, Kuntaliiton, Työterveyslaitoksen ja taiteen muiden rahoittajien kanssa. Toimintansa tueksi Taiteen edistämiskeskus ja sen asiantuntijaelimet tarvitsevat tutkittua tietoa. Taiteen edistämiskeskus käy tulossopimuskaudella vuosittain neuvottelut opetus-ja kulttuuriministeriön ja Cupore-

4 säätiön kanssa tarpeistaan tutkitulle tiedolle. Taiteen edistämiskeskuksen haasteena on osoittaa ostomäärärahoja tutkimusten teettämiseen samaan aikaan, kun hallintomäärärahojen 9 %:n leikkaus edellyttää sopeuttamistoimia ja selkeästi Taiteen edistämiskeskuksen toimintojen priorisointia. Taiteen edistämiskeskuksen rahoitus ja toimintojen kehittäminen Taiteen edistämiskeskuksen hallintomäärärahat ovat vähentyneet merkittävästi 2010-luvulla. Julkisen talouden suunnitelma johtanee siihen, että suunnitelmakaudella Taiteen edistämiskeskuksen hallintomäärärahoihin on tulossa lisää leikkauksia. Taiteen edistämiskeskus varautuu tulossopimuskaudella karsimaan toimintojaan turvatakseen lakisääteisen tehtävänsä toteuttamisen. Toteutuessaan hallintomäärärahan leikkaukset kuitenkin tarkoittanevat, että Taiteen edistämiskeskus ei välttämättä pysty tulossopimuskaudella osoittamaan resursseja toimintojensa ajantasaistamiseen ja uudistamiseen tässä tulossopimuksessa esitetyllä tavoin. Taiteen edistämiskeskus kävi vuonna 2014 yhteistoimintaneuvottelut. Viraston palveluksesta irtisanotaan taloudellisista ja tuotannollisista syistä kolme henkilöä, ja neljän virkasuhde päättyy luonnollisen poistuman myötä vuosien 2014 ja 2015 aikana. Näihin tehtäviin ei palkata uutta henkilöä. Lisäksi Taike lakkauttaa Hämeenlinnan ja Mikkelin toimipisteet vuoden 2015 alusta. Taiteen edistämiskeskus ja Opetus- ja kulttuuriministeriö sopivat tulossopimuskaudeksi Taiteen edistämiskeskuksen henkilöstöä koskevan kehittämis-ja koulutusohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa osaamista Taiteen edistämiskeskuksen lakisääteisten tehtävien hoitamisessa. Taiteen edistämiskeskus huomioi vuosien aikana henkilöstöä koskevissa kehittämistoimenpiteissään muun muassa siirtymisen sähköiseen hakemiseen ja asiakirjojen käsittelyyn taiteen tukemisen kaikissa prosesseissa. Taiteen edistämiskeskus yhdessä Opetus-ja kulttuuriministeriön, Museoviraston ja Opetus-ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla olevien tai tukemien muiden alueellisten toimijoiden (aluekeskukset, maakuntamuseot, maakuntakirjastot) valmistelee vuoden 2015 aikana Opetus-ja kulttuuriministeriön käyttöön suunnitelman siitä, miten hallinnonalan valtakunnallista verkostoa voidaan hyödyntää ja kehittää toimintojen ja toimitilojen osalta nykyistä paremmin. Tällä yhteistyöllä varaudutaan hallinnonalalle suunniteltujen määrärahojen mahdolliseen merkittävään leikkaukseen vuoden 2016 talousarvion yhteydessä. Opetus-ja kulttuuriministeriö siirtää monikulttuurisuusavustukset ja tanssin aluekeskusten avustukset Taiteen edistämiskeskuksen hallinnoitavaksi vuodesta 2015 alkaen. 3. Suunnitelmakauden strategiset tavoitteet Taiteen edistämiskeskuksella on yksi yhteisesti laadittu strategia vuosille ; Taiteen edistämiskeskuksen strategia, joka valmistuu vuoden 2014 lopussa. Taiteen edistämiskeskus siirtyy strategiatyön myötä ohjelmajohtamisen järjestelmään, joka osaltaan vakiinnuttaa viraston toiminnan. Taiteen edistämiskeskus on määritellyt tulossopimuskauden strategisiksi painopisteiksi: 1. Taiteilijan toimeentulo-ja työskentelyedellytysten kehittäminen 2. Kansainvälistymisen edistäminen sekä kulttuurivaihdon että -viennin keinoin 3. Taiteen moninaisuuden ja kulttuurien välisen vuoropuhelun edistäminen 4. Taiteen ja kulttuurin perusoikeuksien sekä saatavuuden ja saavutettavuuden edistäminen Painopisteitä toteutetaan läpäisevänä Taiteen edistämiskeskuksen kaikessa taiteen tukemisen toiminnoissa ja tavoitteissa aina avustusten ja apurahojen myönnöstä hankekokonaisuuden kehittämisohjelmien tavoitteisiin asti. Strategisiin tavoitteisiin liittyviä seurantamittareita kehitetään, päivitetään ja luodaan tulosopimuksen mukaisesti (kohdat 4., 5. ja 6.). Taiteen edistämiskeskuksen tavoitteiden toteutumista arvioidaan erikseen vuosittain talousarvion ja tulossopimuspäivityksen yhteydessä.

5 4. Tulostavoitteet 4.1. Taiteilijan toimeentulo-ja työskentelyedellytysten kehittäminen sekä apurahojen kohdentaminen Taiteen edistämiskeskus tukee ja kehittää taiteellisen toiminnan ja tuotannon edellytyksiä 1) jakamalla niiden käyttöön osoitetut määrärahat apurahoina ja avustuksina taiteilijoille, taiteilijaryhmille ja yhteisöille sekä 2) tukemalla asiantuntijana taide-ja kulttuuripoliittista päätöksentekoa alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Taiteen edistämiskeskus myöntää avustuksia taiteelliseen toimintaan ja edesauttaa siten taiteilijoiden toimeentulomahdollisuuksia ja työllistymistä. Asiantuntijaroolissaan Taiteen edistämiskeskus osallistuu taiteilijoiden toimeentuloa, työllistymistä ja sosiaaliturvaa koskevaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja kehittämistyöhön. Taiteen edistämiskeskus lisää, vahvistaa ja edistää taiteen saatavuutta, saavutettavuutta, kulttuurista monimuotoisuutta ja kulttuurien välistä vuorovaikutusta, kulttuurin taloutta ja luovaa taloutta, taiteen soveltavaa käyttöä sekä kulttuuria jakamalla apurahoja ja avustuksia näitä edistävään toimintaan. Tavoitteita toteutetaan myös kehittämisohjelmilla, läänintaiteilijoiden työllä ja tietoon ja taiteen erityisasiantuntemukseen liittyvinä asiantuntijapalveluina. Apurahojen ja avustusten jaossa ja kehittämistyön toteutuksessa otetaan huomioon hyvän hallinnon, tasa-arvonja yhdenvertaisuuden periaatteiden toteutuminen sekä kohderyhmien erityispiirteet. Tunnusluvut Apurahojen ja avustusten hakemukset, päätökset, hakijat ja saajat* toteutuma toteutuma Hakemukset Myönteiset päätökset** Hakijat Saajat * Kaikki tukimuodot, sisältää alueelliset taidetoimikunnat. ** Taiteen edistämiskeskuksen tarkoituksena on kehittää taiteen tukeaan siten, että avustusten euromääräinen suuruus nousisi nykyisestä. Tunnusluvut Apurahan hakijat ja saajat sukupuolen, alueen, kielen ja iän mukaan toteutuma toteutuma Alle 35-vuotiaiden osuus (%) apurahan hakijoista Alle 35-vuotiaiden osuus (%) apurahan saajista Naisten osuus (%) apurahan hakijoista Naisten osuus(%) apurahan saajista Pääkaupunkiseudulla asuvien osuus (%) valtakunnallisten apurahojen hakijoista Pääkaupunkiseudulla asuvien osuus (%) valtakunnallisten apurahojen saajista Alueen keskuskaupungissa* asuvien osuus (%) alueellisten apurahojen hakijoista Alueen keskuskaupungissa* asuvien osuus (%)alueellisten apurahojen saajista Ruotsinkielisten osuus (%) valtakunnallisten apurahojen hakijoista Ruotsinkielisten osuus (%) valtakunnallisten apurahojen

6 saajista Muuta kuin suomea tai ja ruotsia äidinkielenään puhuvien osuus (%)valtakunnallisten apurahojen hakijoista Muuta kuin suomea tai ja ruotsia äidinkielenään puhuvien osuus (%)valtakunnallisten apurahojen saajista * Keskuskaupungit: Espoo, Helsinki, Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kokkola, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Mikkeli, Oulu, Pori, Rovaniemi, Seinäjoki, Tampere, Turku, Vaasa, Vantaa. Taiteen edistämiskeskus toimii opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaeliminä taidetta koskevissa kysymyksissä sekä laaja-alaisesti että yksittäisten taiteenalojen tai alueellisen taiteen edistämisen osalta antamalla lausuntoja, tekemällä esityksiä sekä toteuttamalla taide-ja kulttuuripolitiikan tavoitteita edistäviä hankkeita, toimintamalleja luomalla ja nostamalla esiin ajankohtaisia kehittämistarpeita. Monipuolisella taiteen alan asiantuntemuksellaan Taiteen edistämiskeskus osaltaan vahvistaa taiteen monimuotoista roolia ja taidepolitiikan asemaa yhteiskunnassa ja verkottuu muiden toimijoiden kanssa. Oman toiminnan arvioinnissa verkostoidutaan muiden tiedontuottajatahojen kanssa. Taiteen edistämiskeskus nimeää strategiassaan vuodelle Taiteen edistämiskeskuksen hankekokonaisuuden, joka muodostuu kehittämisohjelmista (kärkihankkeet) ja niiden keskeisistä painotuksista ja tavoitteista. Kehittämisohjelmia toteutetaan valtakunnassa projekteina, läänintaiteilijatyönä, asiantuntijapalveluina ja taiteen rahallisena tukemisena. Kehittämisohjelmien vaikuttavuuden seurannan ja arvioinnin mittareiden sekä indikaattorien kehittämistyötä jatketaan pilotoinneilla ja käyttöönotolla vuosien aikana. Hankekokonaisuus tarkistetaan Taiteen edistämiskeskuksessa vuosittain. Strategiakauden aikana Taiteen edistämiskeskus kehittää kokonaisvaltaisesti hanketoimintakulttuuriaan, yhtenäistää hakukäytäntöjä, vahvistaa tavoitteellisia projektiosaamisen käytänteitä ja toteutuksiin liittyvää dokumentointia sekä seurantaa lisätäkseen projektien vaikuttavuutta, käytettävyyttä ja laadukkuutta. Projektien vaikuttavuutta arvioidaan painopisteiden ja kehittämisohjelmien arvioinnin kautta. Tunnusluvut Valtion taidetoimikuntien lausunnot (hakemusten määrä) Projektit 89 Hankekokonaisuus Tutkimusjulkaisut Tiedontuotanto, selvitykset ja raportit Kansainvälistymisen, kulttuurivaihdon sekä -viennin edistäminen Taiteen edistämiskeskus edistää kulttuurin taloutta ja luovaa taloutta, kansainvälistymistä sekä kulttuurivaihtoa että -vientiä siten, että laajempi joukko suomalaisista taiteilijoista tai taideyhteisöistä saa sekä kotimaassa että ulkomailla mahdollisuuden verkostoitua kansainvälisesti ja edistää oman taiteensa / taiteenalansa tunnettavuutta ja vientiä. Taiteen edistämiskeskus tehostaa toimialansa kansainvälistymistä toimimalla taiteen alan kansainvälisissä verkostoissa, jakamalla apurahoja ja avustuksia taiteen alan kansainvälistä vuorovaikutusta ja taiteilijoiden liikkuvuutta edistäviin hankkeisiin sekä tukemalla kansainvälistymistä myös kotimaassa. Tuki kansainväliseen toimintaan ( )* Matka-avustukset Alueellisten taidetoimikuntien kansainväliset

7 projektit ja ulkomaiset taiteilija-asunnot ** Taiken ulkomaiset taiteilija-asunnot ** Taiken kansainväliset projektit Taiken kulttuurivaihdon projektit Muut valtion taidetoimikuntien tukimuodot*** Apurahat pohjoismaiseen ja EU-yhteistyöhön, kansainvälisiin hankkeisiin Residenssi- ja taiteilijavaihtotoiminta * Kansainvälinen toiminta = ulkomailla tapahtuvaa toimintaa. ** Taiteen edistämiskeskuksen omaa residenssitoimintaa koskeva asteittainen luopumislinjaus tehtiin vuonna2013. *** Valtion taidetoimikuntien kohde-ja produktiotuet kansainväliseen toimintaan. Taiteenedistämiskeskus osallistuu asiantuntemuksellaan ja taiteen edistäjän roolista Cuporen käynnistämään Kulttuuritapahtumien kulttuuripoliittisten ja aluetaloudellisten vaikutusten arviointijärjestelmän laatimiseen Alueilla tapahtuvalle taiteen edistämiseen liittyvään kansainvälistymiseen luodaan seurantamittarit vuosien aikana. Tulossopimuskaudella Taiteen edistämiskeskuksen kansainvälinen toiminta evaluoidaan sekä kartoitetaan Taiteen edistämiskeskuksen kansainvälinen toiminnan toimintaympäristö ja muut toimijat Taiteen moninaisuuden ja kulttuurien välisen vuoropuhelun edistäminen Taiteen edistämiskeskus vahvistaa myöntämillään apurahoilla maahanmuuttajataustaisten ja kansallisiin vähemmistöihin kuuluvien taiteilijoiden mahdollisuuksia harjoittaa taiteellista toimintaa ja osallistua tasavertaisesti Suomen taide-elämään. Apurahoin edistetään myös monikulttuurisuutta ja kulttuurien välistä vuorovaikutusta edistäviä taidehankkeita Suomessa. Samanaikaisesti tehostetaan tiedotusta, niin että yhä useampi maahanmuuttajataustainen ja kansallisiin vähemmistöihin kuuluva taiteilija on tietoinen mahdollisuudesta hakea Taiteen edistämiskeskuksen kaikkia tukimuotoja. Tunnusluvut Apuraha monikulttuurisuutta edistäviin taidehankkeisiin toteutuma toteutuma Hakijat Saajia Saajat hakijoista (%) 34% 26% 27% 25% 25% Taiteen edistämiskeskus tekee yhteistyötä muun muassa Kulttuuria kaikille -palvelun kanssa kulttuurien välisen vuoropuhelun edistämiseksi Taiteen ja kulttuurin perusoikeuksien sekä saatavuuden ja saavutettavuuden edistäminen Taiteen edistämiskeskuksen haasteena on selkeyttää omaa rooliaan sekä taiteen perusoikeuksien toteuttamisen edellytysten luojana että asiantuntijatahona, joka tukee alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti taide-ja kulttuuripoliittista päätöksentekoa. Laaditaan mittarit seurantaan ja otetaan ne käyttöön sekä määritellään Taiteen edistämiskeskuksen toimipisteiden rooli saatavuuden edistämisessä. mittarityö käynnistyy mittarityöhön liittyvät kyselyt toteutettu mittarit luotu mittarit evaluoidaan vuosittain

8 5. Toiminnallisen tehokkuuden tavoitteet 5.1. Taiteen edistämiskeskuksen strategia Laaditaan Taiteen edistämiskeskukselle strategia ja aletaan soveltaa sitä käytäntöön. Strategia sisältää myös Taiteen edistämiskeskuksen kansainvälisen toiminnan linjaukset. strategiatyö alkaa kyselyt luottamuselimille, henkilöstölle ja sidosryhmille tehty tulosten koostaminen strategia tehty 5.2. Oman toiminnan arviointi Koko tulossopimuskauden keskeisin Taiteen edistämiskeskuksen omaan toimintaan liittyvä tavoite on sen toimintojen kehittäminen ja vakiinnuttaminen. Tavoitteena on, että vuonna 2016 Taiteen edistämiskeskus on lunastanut ne hallintoon, päätöksenteon läpinäkyvyyteen ja vaikuttavuuteen asetetut odotukset, jotka sekä Taiteen edistämiskeskusta koskeva laki että asetus on sille asettanut. Siksi Taiteen edistämiskeskuksen omaa toimintaa koskien: A. Jatketaan Taiteen edistämiskeskuksen toiminnan vaikuttavuuden arvioinnin mittaristojen ja indikaattoreiden laadintaa, pilotoidaan ne ja otetaan se käyttöön vuosien aikana. B. Päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden seurantatapa on valittu vuoden 2015 aikana. C. Parannetaan toimivuutta hallinnollisesti tehokkaana, vertaisarviointia tekevänä asiantuntijaorganisaationa kehittämällä taidetoimikuntien esittelymenettelyä sekä toimikuntien jäsenten ja asiantuntijoiden työn edellytyksiä ja palkkiokäytäntöjä. Hakemusten (= päätösten) lukumäärä Toimielinten lukumäärä* * Sisältää vuodesta 2015 alkaen Taideneuvoston, valtiontoimikunnat ja jaostot, alueelliset taidetoimikunnat sekä apurahalautakunnat. Taideneuvosto tekee joka toinen vuosi päätöksen valtion taidetoimikuntien ja jaostojen määrästä 5.3. Taiteen edistämiskeskuksen hanketoiminnan kehittäminen A. Siirrytään Taiteen edistämiskeskuksen strategiaa tukevaan ohjelmajohtamisen järjestelmään, jonka yksi osa on hanketoiminnan toimintakulttuurin laaja uudistaminen. Taiteen edistämiskeskuksella on yksi hankekokonaisuus, joka sisältää kehittämisohjelmia. Strategiset painopisteet läpäisevät hankekokonaisuuteen ja ohjelmiin liittyvän toiminnan. Ohjelmien tavoitteita toteutetaan projekteilla ja asiantuntijapalveluina. Kehittämisohjelmien kautta on suunnattavissa myös avustuksia ja apurahoja. Ohjelmien ja toiminnan tavoitteet määritellään strategiassa. Toiminnan seurannan sekä vaikuttavuuden arvioinnin mittaristoja ja indikaattoreita kehitetään, pilotoidaan ja otetaan käyttöön vuosien aikana. Läänintaiteilijoiden rekrytointiprosessia edelleen kehitetään vuosien aikana.

9 B. Jokainen taiteenala on edustettuna jossakin Taiteen edistämiskeskuksen valtakunnallisessa hankkeessa Valtionavustuskäytänteiden kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi A. Jatketaan Taiteen edistämiskeskuksen jakamien tukien vaikuttavuuden arvioinnin mittariston kehittämistyötä, pilotointia ja käyttöönottoa vuosina B. Tukimuotojen yhtenäistäminen ja kriteerityön uudistus on tehty vuoden 2015 aikana. C. Vuoden 2014 aikana on laadittu Taiteen edistämiskeskuksen toimenpideohjelma puolueettomuuden varmistamiseksi. Ohjelma tarkistetaan vuosittain tulossopimuskaudella. D. Hakuihin ja avustuspäätöksiin liittyvien päällekkäisyyksien kartoitus on tehty sekä kartoituksen pohjalta luodut toimintalinjaukset ja niihin liittyvä koordinaatio eri toimijoiden välillä on jalkautettu käytäntöön vuoden 2015 aikana Viestintä, avoin tieto ja tiedon visualisointi A. Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti Taiteen edistämiskeskus avaa apurahoihin ja määrärahoihin liittyvän tietovarantonsa avoimeksi tiedoksi verkkoon kaikkien saataville ja uudelleen käytettäväksi. Ratkaisuja datan avaamiseksi etsitään yhteistyössä Salama-toimijoiden ja muiden avoimen hallinnon kehittäjien kanssa. Avoimen tiedon pohjalta tehdyt erilaiset tulkinnat lisäävät yhteiskunnallista keskustelua taiteen ja kulttuurin julkisen tuen perustelusta. Avoin tieto palvelee sekä kansalais- että asiakasnäkökulmaa. Vuoden 2016 loppuun mennessä Taiteen edistämiskeskus on avannut tietovarantonsa. B. Tuotetaan viraston verkkosivuille visualisoitua dataa taiteilijoiden apurahoista ja toimeentulosta, Taiken taiteenaloittaisesta rahoituksesta ja rahoituspäätösten prosesseista. Näin lisätään päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja ymmärrystä siitä, miten Taiken toiminta vaikuttaa eri taiteenalojen kentillä. C. Osana avoimen hallinnon toimeenpanoa Taike selkeyttää käyttämäänsä kieltä kaikessa viestinnässään: erityisesti selkeytetään apurahojen ja avustusten hakuinformaation, päätöskirjeiden ja verkkotekstien kieltä. Henkilöstöä koulutetaan selkeän kielen kirjoittamiseen. D. Laaditaan Taiteen edistämiskeskuksen strategiaa tukevat viestinnän toimintalinjaukset mukaan lukien hankeviestintä, sosiaalisen median käyttö ja asiakaspalvelu. Johdetulla viestinnällä vahvistetaan Taiteen edistämiskeskuksen yhteisökuvaa ja yhtenäistetään viestinnän käytäntöjä. Tavoitteena on viestinnän ja asiakaspalveluiden laadullinen yhdenvertaisuus taiteenaloittain ja toimialueittain. E. Vakiinnutetaan Taiteen edistämiskeskuksen sisäisen viestinnän toimintatavat. Otetaan viraston sisäinen intranet käyttöön. Otetaan käyttöön verkkokokouskäytännöt sisäisen tiedonkulun ja vuorovaikutuksen parantamiseksi Taiteen edistämiskeskuksen tilahallinnon kehittäminen Vuoden 2015 aikana Taiteen edistämiskeskus luopuu Hämeenlinnan ja Mikkelin toimitiloistaan. Tilakustannukset/ euroa TP TP 2013 TA 2014 TAE toimistovuokrat (vuokraindeksi lasketaan 2% mukaan vuodelle 2015) erikois-, varasto- ja muiden tilojen vuokrat (vuokraindeksi lasketaan 2% mukaan vuodelle 2015) vuokrien osuus % toimintamenoista 10,46 % 10,19 % 11,13 % 11,00%

10 Tilaohjelmaa päivitetään vuosittain. Taiteen edistämiskeskuksen aluetoimipisteiden tilat siirretään HTHtietojärjestelmän piiriin tulossopimuskaudella. Taiteen edistämiskeskukselle laaditaan energiasuunnitelma. Vuonna 2015 Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) päätoimipaikka sijaitsee Helsingissä yhdessä kiinteistössä, Vuorikatu 24:ssä. Lisäksi virastolla on kahdeksan aluetoimipistettä ja kaksi sivutoimipistettä. Taiteen edistämiskeskuksen toimipisteet ovat kaikki henkilöstömäärältään pieniä ja toimipisteet sijaitsevat usean käyttäjän kiinteistöissä. Viraston mahdollisuudet saada eriteltyä tietoa energiankulutuksesta eri toimipisteissä ovat huonot ja mahdollisuus vaikuttaa kiinteistöjen energiakulutukseen rajalliset Taiteen edistämiskeskuksen toimintaa koskevan seurantaraportin valmistelu ja laatiminen Taiteen edistämiskeskus arvioi vuosittain oman toimintansa toteutumista suhteessa sille laissa ja asetuksessa annettuun rooliin. Näiden arviointien pohjalta laaditaan Taiteen edistämiskeskuksen toimintaa koskeva seurantaraportti ja kartoitetaan mahdolliset Taiteen edistämiskeskusta koskevan lain muutostarpeet opetus-ja kulttuuriministeriön ja eduskunnan käytettäväksi vuonna 2016 Itsearviointityönsä tueksi Taiteen edistämiskeskus toteuttaa: Taiken päivät Taiteen edistämispäivän 1. joulukuuta X X X X Järjestökysely Taiken toiminnasta X X Hakijakysely Taiken toiminnasta X Työsuhteensa päättävien läänintaiteilijoiden palautekysely X X X Toimikuntatyön palaute X X Taiteen edistämiskeskus laatii kaikkea toimintaansa koskevan kestävän kehityksen ohjelman, jossa huomioidaan valtioneuvoston ja opetus- ja kulttuuriministeriön sitoumukset kestävän kehityksen edistämiseen. 6. Tuotokset ia laadunhallinta 6.1. Tuloksellisuuden tunnusluvut (arvio) Tuloksellisuuden tunnusluvut Valtionavustukset hakemukset, kpl myönnöt, kpl* Lausunnot valtionavustushakemuksista OKM:lle Projektit Hankekokonaisuudet Residenssit ulkomailla**, kpl * Taiteen edistämiskeskuksen tarkoituksena on kehittää taiteen tukeaan siten, että avustusten euromääräinen suuruus nousisi nykyisestä. ** Taiteen edistämiskeskuksen omaa residenssitoimintaa koskeva linjaus tehdään vuoden 2013 keväällä.

11 6.2. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittämien Vuoden 2013 lopussa viraston henkilömäärä oli 99 ja henkilötyövuosien määrä oli 106,3 htv (sisältäen 2 htv taiteilijaprofessorien virat). Vuoden 2013 alusta lukien läänitaiteilijat ovat olleet työsuhteessa virastoon. Enintään läänintaiteilijoina voi olla yhteensä 49 henkilöä. Vuoden 2014 alussa läänintaiteilijoina työskenteli yhteensä 42 henkilöä. Tuottavuusohjelman tavoitteena toteutuu vuonna htv vähennys, kun taiteilijaprofessorien virkoja muutetaan taiteilija-apurahoiksi. Vuonna 2013 päivitettiin viraston henkilöstösuunnitelma (TKT/33/110/2013). Kevään 2014 aikana päivitetään viraston Tasa-arvosuunnitelma ja laaditaan viraston koulutussuunnitelma. Kaikkia näitä suunnitelmia tarkistetaan vuosittain yhteistoimintamenettelyssä. Vuoden 2013 aikana virasto solmi sopimuksen työntekijäjärjestöjen kanssa yhteistoiminnasta ja työsuojelun yhteistoiminnasta (TKT/4/124/2013) sekä luottamusmiestoiminnan järjestämisestä Taiteen edistämiskeskuksessa (TKT/27124/2013). Vuonna 2014 Taiteen edistämiskeskus teki päätöksen vähentää vakinaisen henkilöstönsä määrää seitsemällä vuosien aikana. Tavoitteet: Taiteen edistämiskeskuksen organisaatiota, organisointia ja työtapoja kehitetään edelleen yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa. Tulossopimuskaudella vahvistetaan vastuualueisiin perustuvaa organisaatiota joka on määritelty Taiteen edistämiskeskuksen henkilöstösuunnitelmassa ja työjärjestyksessä. Tarvittavat rekrytoinnit sekä virka-ja tehtävämuutokset ovat keskeisellä sijalla uuden viraston toiminnan rakentamisessa ja kehittämisessä. Virasto osallistuu osaltaan sähköisen asianhallintajärjestelmän edelleen kehittämiseen. Taiteen edistämiskeskus edistää henkilöstön yhteistoimintaa kehittämällä sekä työryhmien toimintaa että viraston luottamusmiesjärjestelmää. Taiteen edistämiskeskus toteuttaa virastouudistuksen tavoitteita luomalla selkeitä, yhtenäisiä toimintatapoja ja selkeyttämällä johtamisjärjestelmää. Vastuualueiden toimintaa kehitetään yhteistoiminnassa johdon ja henkilöstön kanssa. Erityistä huomiota kiinnitetään tehtävien selkeyttämiseen sekä henkilöstön osaamisen kehittämiseen vastaamaan vastuualueiden toimintaa. Henkilöstön työkykyä ja hyvinvointia ylläpidetään ja edistetään työsuojelun ja työterveyshuollon toimenpitein. Henkilöstölle toteutetaan työhyvinvointikysely (THB) joka toinen vuosi. Henkilöstön kehittämisessä otetaan huomioon valtiokonsernin linjaukset (HRD TOP 15). Henkisten voimavarojen hallintaa ja kehittämistä seurataan myös työantajan Tahti-henkilöstötietojärjestelmän kautta. Henkilöstörakenne Henkilötyövuodet (hallintohenkilöstö ja tait.professorit) Henkilötyövuodet (kaikki) 106, Henkilöstön lukumäärä (kaikki) Vakinaisen henkilöstön määrä Määräaikaisen henkilöstön määrä Työhyvinvointi Työhyvinvointibarometrin kokonaisindeksi* 3,4 3,5 3,7 *Terveystalo ; sisältää indeksien 2-7 keskiarvon, ei. sis. indeksiä 1. Kiire ja henkinen kuormitus (keskiarvo 3,6), jonka arvo on käänteinen.

12 Vuosina päätettyjä tasa-arvosuunnitelmaa, henkilöstösuunnitelmaa, koulutussuunnitelmaa ja työsuojeluohjelmaa tarkistetaan tulossopimuskaudella vuosittain. Tulossopimuskaudella varaudutaan uusiin henkilöstö koskeviin sopeuttamistoimiin. 7. Voimavarat Edellä sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi valtion kehysmäärärahoissa tullaan osoittamaan vuodelle 2014 Taiteen edistämiskeskukselle määrärahoja seuraavasti: Taiteen edistämiskeskuksen toimintamäärärahat (mom ) Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa. Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille (arviomääräraha, mom ), Momentille myönnetään euroa. Summaan on lisätty tarvittava yleiskorotus alkaen (LTA14). Valtion taiteilija-apurahat (545 kpl) (arvio) Kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahat (arvio) Lisäksi opetus- kulttuuriministeriö on päättänyt valtion talousarviossa 2014 veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista taiteen edistämiseen osoitettujen määrärahojen (mom ) käyttötarkoituksista ja asettanut osan näistä määrärahoista Taiteen edistämiskeskuksen, taideneuvoston ja taidetoimikuntien myöntämiin apurahoihin ja avustuksiin. 8. Voimaantulo ja seuranta Tämä tulossopimus on vahvistettuna voimassa vuoden 2016 loppuun. Sopimusta tarkistetaan vuosittain sen voimassaolon aikana. Taiteen edistämiskeskus raportoi tavoitteiden saavuttamisesta ja määrärahojen käytöstä toimintakertomuksessaan sekä Valtiokonttorin Netra -tulostietojärjestelmässä Opetus-ja kulttuuriministeriö antaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta ja määrärahojen käytöstä tulosneuvotteluissa ja siitä laaditussa muistiossa sekä vuosittain opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotossa. Tässä sopimuksessa asetettujen tavoitteiden toteutumista arvioidaan vuosittain tulosneuvotteluissa. Allekirjoitukset Helsingissä _J. päivänä OPETUS-JA KULTTUURIMINISTERIÖ DISTAMISKESKUS Ylijohtaja Johtaja Katri Santtila Kulttuuriasiainneuvos Hallintopäällikkö

Taiteen edistämiskeskus. Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille

Taiteen edistämiskeskus. Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille Taiteen edistämiskeskus Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille Taiteen edistämiskeskus Taiteen edistämiskeskus (Taike) edistää taidetta kansallisesti ja kansainvälisesti. Myös kulttuurin edistäminen kuuluu

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus Pirkanmaan aluetoimipiste

Taiteen edistämiskeskus Pirkanmaan aluetoimipiste Taiteen edistämiskeskus Pirkanmaan aluetoimipiste Infoiltapäivä kulttuurin ja luovien alojen kansainvälisistä rahoitusmahdollisuuksista Tampereella 11.5.2016 erityisasiantuntija Sari Ilmola Taiken valtakunnallisia

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste

Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste Taiteen edistämiskeskus Aiemmin Taiteen keskustoimikunta (1968 2012) Tehtävänä taiteen edistäminen kansallisesti ja kansainvälisesti Myös kulttuurin

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus ja taidetoimikunnat taiteen tukijoina

Taiteen edistämiskeskus ja taidetoimikunnat taiteen tukijoina Taiteen edistämiskeskus ja taidetoimikunnat taiteen tukijoina Esa Rantanen Taiteen tukemisen päällikkö 7.4.2014 Taiteen edistämiskeskus (TAIKE) laki Taiteen edistämiskeskuksesta voimaan 1.1.2013 Taike

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain 2 ja 5 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi taiteen edistämisen

Lisätiedot

TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN TUKI TAITEEN EDISTÄMISEEN 2014

TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN TUKI TAITEEN EDISTÄMISEEN 2014 TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN TUKI TAITEEN EDISTÄMISEEN 2014 1 Taiteen edistämiskeskuksen määrärahat ja tuki 2014... 2 2 Taiteen edistämiskeskuksen projektit 2014... 10 3 Taiteen edistämiskeskuksen tuki kansainväliseen

Lisätiedot

Sote-uudistus. valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti

Sote-uudistus. valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti Sote-uudistus valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti Kirsi Varhila, valmisteluryhmän puheenjohtaja sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen

Lisätiedot

Pyyntö Laki Taiteen edistämiskeskuksesta (657/2012), asetus (727/2012) Taiteen edistämiskeskuksesta

Pyyntö Laki Taiteen edistämiskeskuksesta (657/2012), asetus (727/2012) Taiteen edistämiskeskuksesta Taiteen edistämiskeskus Centret för konstfrämjande Arts Promotion Centre Finland Pyyntö TKT/5/511/2014 1 (5) 09.06.2014 Viite Asia Laki Taiteen edistämiskeskuksesta (657/2012), asetus (727/2012) Taiteen

Lisätiedot

Taide kyseenalaistaa, etsii ja luo merkityksiä. Taide kuuluu kaikille. Siksi tuemme taiteellista ilmaisua. Taiteen edistämiskeskus

Taide kyseenalaistaa, etsii ja luo merkityksiä. Taide kuuluu kaikille. Siksi tuemme taiteellista ilmaisua. Taiteen edistämiskeskus Taide kyseenalaistaa, etsii ja luo merkityksiä. Taide kuuluu kaikille. Siksi tuemme taiteellista ilmaisua. Taiteen edistämiskeskus Tehtävämme Taiteen edistämiskeskus (Taike) on taiteen edistämisen asiantuntijavirasto.

Lisätiedot

Lain 6 mukaan valtion taidetoimikunnan tehtävänä on:

Lain 6 mukaan valtion taidetoimikunnan tehtävänä on: Pyyntö TKT/1/511/2016 1 (5) 04.05.2016 Jakelussa mainituille Viite Laki ja asetus Taiteen edistämiskeskuksesta (657/2012, 727/2012) Asia Ehdotukset valtion taidetoimikuntien jäseniksi Pyydämme yhteisöänne

Lisätiedot

Käsin, sävelin, sanoin ja kuvin

Käsin, sävelin, sanoin ja kuvin Kaija Rensujef f Käsin, sävelin, sanoin ja kuvin Saamelaiset taiteilijat Suomessa TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTA, TUTKIMUSYKSIKÖN JULKAISUJA N:o 38 ARTS COUNCIL OF FINLAND, RESEARCH REPORTS No 38 Taiteen keskustoimikunta

Lisätiedot

Lapin alueellinen verkostotapaaminen Pyhätunturi 14.02.2014 Verkostokuulumisia

Lapin alueellinen verkostotapaaminen Pyhätunturi 14.02.2014 Verkostokuulumisia Lapin alueellinen verkostotapaaminen Pyhätunturi 14.02.2014 Verkostokuulumisia Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueelliset verkostot Aluejakona ELY-alueet: 1. Satakunta 2. Etelä-Savo 3. Lappi 4. Pohjanmaa

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuuksista

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuuksista Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuuksista Museoista hyvinvointia ja terveyttä Vava Lunabba Suunnittelija Opetus- ja kulttuuriministeriö Kulttuuribudjetin jakautuminen 2011

Lisätiedot

TALOUSARVIOESITYS 2008 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIOESITYS 2008 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Taiteen keskustoimikunta 16.10.2006 TAITEEN KESKUSTOIMIKUNNAN JA VALTION TAIDETOIMIKUNTIEN TALOUSARVIOESITYS 2008 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 TOIMINTA-AJATUS JA TULOSALUEET Taiteen keskustoimikunnan

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Varastokirjasto ovat sopineet Varastokirjaston

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Taiteen taskurahat. A nna Anttila Kaija Rensujeff. Lastenkulttuurin käsite, linjaukset ja edistäminen

Taiteen taskurahat. A nna Anttila Kaija Rensujeff. Lastenkulttuurin käsite, linjaukset ja edistäminen A nna Anttila Kaija Rensujeff Taiteen taskurahat Lastenkulttuurin käsite, linjaukset ja edistäminen TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTA, TUTKIMUSYKSIKÖN JULKAISUJA N:o 35 ARTS COUNCIL OF FINLAND, RESEARCH REPORTS

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

LISÄARVOA NUORISOTYÖLLE Valtakunnallinen nuorisokeskusverkosto uudisti strategiansa. Alueelliset nuorisotyöpäivät Helena Vuorenmaa 14.8.

LISÄARVOA NUORISOTYÖLLE Valtakunnallinen nuorisokeskusverkosto uudisti strategiansa. Alueelliset nuorisotyöpäivät Helena Vuorenmaa 14.8. LISÄARVOA NUORISOTYÖLLE Valtakunnallinen nuorisokeskusverkosto uudisti strategiansa Alueelliset nuorisotyöpäivät Helena Vuorenmaa 14.8.2014 Esityksen runko 1. Valtakunnalliset nuorisokeskukset ja Suomen

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013 ALUEELLINEN KOULUTUSKALENTERI (tilanne 24.6.2010) Teemapäivät on suunnattu toimiville hevosyrityksille; ravi-, ratsastus-, kasvatus-, siittola-, ym. yrittäjille. Aiheet soveltuvat hyvin myös toimintaa

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS JA UPJ

YLIOPISTOJEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS JA UPJ YLIOPISTOJEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS JA UPJ Tampere 1.3.2007 Opetusneuvos Juhani Dammert Opetusministeriö 1 Taustaa palvelukeskushankkeelle Palvelukeskushanke on osa tuottavuusohjelmaa

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Alueen taidemuseoiden aseman vahvistaminen. Uudet taidemuseo- ja taidehankkeet luovat uutta ja tuovat muutoksia toimintakenttään. 2. Julkisen taiteen

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu

Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu Rikosseuraamusasiakkaat yhteiskunnassa: Työ ja opiskelu -seminaari Pääsihteeri Erja Lindberg Hallitusohjelma Tavoite ja sisältö pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan?

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Raila Oksanen 1.9.2016 Page 1 Monikäyttöisyyden lähtökohta CAF on tarkoitettu helppokäyttöiseksi työkaluksi julkisen sektorin organisaatioiden

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

HE 95/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta

HE 95/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion taiteilija-apurahoista annettua

Lisätiedot

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede 1

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede 1 Ajankohtaista Georg Henrik Wrede 1 Georg Henrik Wrede Päivän tarjous! TAE 2014 Ei hätä ole TAE 2014 näköinen Nuorisotakuu nuorisosektorilla Me olemme hoitaneet omat työt hyvin! Nuorisolaki uudistus? Mitä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosessin uudistuksesta

Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosessin uudistuksesta Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosessin uudistuksesta eluvat, alueellinen työseminaari III 12.6.2015 Oulu, Scandic Oulu Ylitarkastaja Tarja Koskimäki Toiminta-ajatus Opetusministeriön hallinnonalan

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi

Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi Projektipäällikkö Ville Meloni Forum Virium Helsinki 5.4.2011 Hankkeen yhteenveto Avataan Helsingin seutua koskevaa tietoa kaikkien

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Peruspalveluiden arvioinnista , Helsinki Kirsi Kaunisharju

Peruspalveluiden arvioinnista , Helsinki Kirsi Kaunisharju Peruspalveluiden arvioinnista Vauhtia kulttuuriin! 12.1.2012, Helsinki Kirsi Kaunisharju Peruspalveluiden arviointi Peruspalveluiden arviointi on aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) 4 :n 2

Lisätiedot

TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN TUKI TAITEEN EDISTÄMISEEN 2014

TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN TUKI TAITEEN EDISTÄMISEEN 2014 TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN TUKI TAITEEN EDISTÄMISEEN 2014 1 TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN MÄÄRÄRAHAT JA TUKI 2014... 2 2 TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN PROJEKTIT 2014... 9 3 TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN TUKI KANSAINVÄLISEEN

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

Lapin sote-mallin maakuntaseminaari

Lapin sote-mallin maakuntaseminaari Lapin sote-mallin maakuntaseminaari Rovaniemi Ministeri Huovinen OSASTONHOITAJAPÄIVÄT 2014 Sote-uudistuksen tavoitteet terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja terveyserojen kaventaminen sote-palvelujen

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Verkostotapaaminen 5.6.2014 Joensuu

Verkostotapaaminen 5.6.2014 Joensuu Verkostotapaaminen 5.6.2014 Joensuu Jaana Lerssi-Uskelin 6.6.2014 - Työhyvinvointifoorumin mahdollistamana - Verkosto työpaikan työhyvinvointitoimijoille - Verkosto jonka toiminnan lähtökohtana on työpaikkojen

Lisätiedot

Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa. LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy

Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa. LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Energianeuvonnan tavoite Kuluttajat löytävät tiedon ja neuvontapalvelut helposti Kuluttajat

Lisätiedot

Rahoitusvaihtoehtoja. 4.2.2014 Lappeenranta. sari.federley@ely-keskus.fi, +358 295 029 042

Rahoitusvaihtoehtoja. 4.2.2014 Lappeenranta. sari.federley@ely-keskus.fi, +358 295 029 042 Rahoitusvaihtoehtoja kansainvälistymiseen 4.2.2014 Lappeenranta Sari Federley, Kaakkois-Suomen ELY-keskus k sari.federley@ely-keskus.fi, +358 295 029 042 Onko yritykselläni riittävät valmiudet kansainvälistymis

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille Nimeämispyyntö VM078:00/2012 1 (2) Julkisen hallinnon ICT-osasto 31.3.2016 Jakelussa mainituille NIMEÄMISPYYNTÖ KUNTIEN TALOUSTIETOJEN, TILASTOINNIN JA TIETOHUOLLON KEHITTÄMISOHJELMAN PROJEKTIRYHMÄÄN Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Kulttuurin avustukset 23.4.2014. Lastenkulttuurin päällikkö Reeli Karimäki

Kulttuurin avustukset 23.4.2014. Lastenkulttuurin päällikkö Reeli Karimäki Kulttuurin avustukset 23.4.2014 Lastenkulttuurin päällikkö Reeli Karimäki AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN YLEISET PERIAATTEET Kulttuuritoimintaan tarkoitettujen avustusten jakoperusteet noudattavat Vantaan kaupungin

Lisätiedot

2) aktiivisella kansalaisuudella nuorten tavoitteellista toimintaa kansalaisyhteiskunnassa;

2) aktiivisella kansalaisuudella nuorten tavoitteellista toimintaa kansalaisyhteiskunnassa; Annettu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2006 Nuorisolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Tavoite Tämän lain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä,

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015 HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015 1. Toiminta-avustukset a. Taide- ja kulttuurilaitosten toiminta-avustukset 2015 b. Taide- ja kulttuuriyhteisöjen toiminta-avustukset

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Työelämän kehittämis- ja palvelutoiminta uudistuu -seminaari 3.11.2010 Hilton Helsinki Strand Hallitusneuvos Merja Leinonen merja.leinonen@minedu.fi

Lisätiedot

JOHDATKO TYÖHYVINVOINTIA VAI JAHTAATKO TULOSTA? Pohjois-Savon verkostotapaaminen 2.10.2014. Jaana Lerssi-Uskelin. Työterveyslaitos www.ttl.

JOHDATKO TYÖHYVINVOINTIA VAI JAHTAATKO TULOSTA? Pohjois-Savon verkostotapaaminen 2.10.2014. Jaana Lerssi-Uskelin. Työterveyslaitos www.ttl. JOHDATKO TYÖHYVINVOINTIA VAI JAHTAATKO TULOSTA? Pohjois-Savon verkostotapaaminen 2.10.2014 Jaana Lerssi-Uskelin 9.10.2014 Ohjelma Klo 12.00 Tervetuloa ja kahvi Klo 12.30 Verkostokuulumisia valtakunnallisesti

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2015-2017

Henkilöstösuunnitelma 2015-2017 Henkilöstösuunnitelma 2015-2017 Päiväys 10.9.2014 Laatija Harri Kivelä Toimiala Palveluketju / Liikelaitos Konsernipalvelut Elinvoima Palvelu Elinkeinopalvelut Perustehtävä Elinkeinojen kehittämisen ja

Lisätiedot

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Valtakunnallinen hissiseminaari 9.5.2012 Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs

Lisätiedot

Tulossopimus. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Näkövammaisten kirjaston tulossopimus vuosille 2011 2013

Tulossopimus. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Näkövammaisten kirjaston tulossopimus vuosille 2011 2013 1 Opetus- ja kulttuuriministeriön ja n tulossopimus vuosille 2011 2013 1. Arvot, toiminta-ajatus ja visio Arvot Kirjasto toteuttaa toiminnassaan opetusministeriön hallinnonalan yhteisiä arvoja, joita ovat

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP?

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllisyysseminaari, Kuntamarkkinat 9.9.2015 Erityisasiantuntija Tommi Eskonen Työllistymistä edistävällä monialainen yhteispalvelu

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Taide- ja kulttuuriasiat uudistuvassa aluehallinnossa

Taide- ja kulttuuriasiat uudistuvassa aluehallinnossa Taide- ja kulttuuriasiat uudistuvassa aluehallinnossa Sivistystoimen asiat uudistuvassa aluehallinnossa 14.10.2009 Kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju Taustaa 1/2 Lääninhallituslain (22/1997) 2 :n

Lisätiedot

HE 175/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eräistä

HE 175/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eräistä HE 175/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain :n muuttamisesta sekä eräistä kuvataiteen tekijöille

Lisätiedot

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Brändiseminaari 7.11.2012 Hotelli Savonia, Kuopio Mielikuvatutkimus, vaihe 1 Tutkimuksen toteutti Innolink Research Oy. Tavoitteena oli selvittää sekä

Lisätiedot

Taiteen keskustoimikunnan toimintakertomus vuodelta 2009. 1. Johdon katsaus toimintaan...2 2. Vuoden 2009 tulostavoitteiden toteutuminen...

Taiteen keskustoimikunnan toimintakertomus vuodelta 2009. 1. Johdon katsaus toimintaan...2 2. Vuoden 2009 tulostavoitteiden toteutuminen... Taiteen keskustoimikunnan toimintakertomus vuodelta 2009 1. Johdon katsaus toimintaan...2 2. Vuoden 2009 tulostavoitteiden toteutuminen...5 2.1. Tavoitteet ja toteuma... 5 2.2. Toiminnallinen tehokkuus,

Lisätiedot

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Jarkko Majava FCG Koulutus Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 Uusi kuntalaki on tullut voimaan 1.5.2015 Suuri osa lain säännöksistä

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2002 VOIMAVAROISTA

OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2002 VOIMAVAROISTA OPETUSMINISTERIÖ 4.9.2001 OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2002 VOIMAVAROISTA TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN VOIMAVARAT VUONNA 2002 Tavoitteet

Lisätiedot

Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 rakennerahasto-ohjelmassa

Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 rakennerahasto-ohjelmassa Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 rakennerahasto-ohjelmassa 1. Sopijapuolet Etelä-Savon maakuntaliitto, Y -tunnus 0215839-7

Lisätiedot

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Lahti 22.8.2012 Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs Osaamiskeskusohjelma 2007

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

VASTUUTA OTTAVA PAIKALLISYHTEISÖ KYLÄTOIMINNAN JA LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW

VASTUUTA OTTAVA PAIKALLISYHTEISÖ KYLÄTOIMINNAN JA LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW Suomen Kylätoiminta ry, Maaseutuverkostoyksikkö ja Maaseudun Sivistysliitto järjestävät syksyn 2008 aikana Vastuuta ottavan paikallisyhteisö

Lisätiedot

ELY- Laajakaistahankkeet

ELY- Laajakaistahankkeet Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin ELY- Laajakaistahankkeet 30.01.2014 8.9.2014 Kahdentasoisia laajakaistahankkeita EU:n elvytysvaroilla rahoitettavat

Lisätiedot

OHEISMATERIAALIN TARKOITUS

OHEISMATERIAALIN TARKOITUS (2012) OHEISMATERIAALIN TARKOITUS Kalvosarja on oheismateriaali oppaalle TASA ARVOSTA LAATUA JA VAIKUTTAVUUTTA JULKISELLE SEKTORILLE Opas kuntien ja valtion alue ja paikallishallinnon palveluihin ja toimintoihin

Lisätiedot

Yhteinen savotta, yhteinen strategia

Yhteinen savotta, yhteinen strategia Yhteinen savotta, yhteinen strategia AVIen ja ELY-keskusten yhteisen strategia-asiakirjan 2016-2019 valmistelu Aluetilaisuudet Rovaniemi, Helsinki, Seinäjoki ja Mikkeli Anu Nousiainen ja Marja-Riitta Pihlman

Lisätiedot

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-alan kehittäminen yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-uudistus tulee ja muuttaa rakenteita Järjestämisvastuu Järjestämisvastuu t ja tuotantovastuu

Lisätiedot

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta 14.5.2012 Johtaja Harri Syväsalmi Opetus- ja kulttuuriministeriö/liikuntayksikkö Hallitusohjelma - liikuntapolitiikka

Lisätiedot

KEHTO kuntainfran kehittämisen haltuunotto

KEHTO kuntainfran kehittämisen haltuunotto KEHTO kuntainfran kehittämisen haltuunotto Toimintaympäristön muutokset Asiakkaiden ja julkisen vallan käyttäjien asettamat vaatimukset kasvavat. Urbanisoituminen muuttaa palvelutarpeita ja yhdyskuntarakennetta.

Lisätiedot

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI TOIMINTASÄÄNTÖ 1. LUKU Varkauden sivistyslautakunta päättää toimintasäännöllä alaistensa palvelualueiden tehtävistä

Lisätiedot

KEHU JA MUITA TURVALLISUUTEEN

KEHU JA MUITA TURVALLISUUTEEN KEHU JA MUITA TURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVIA HANKKEITA Turvallisuusjohtaja Rauli Parmes Liikenne- ja viestintäministeriö Keskushallinnon uudistushanke Nykyisen hallituksen ohjelmassa on linjattu, että hallitus

Lisätiedot

Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia

Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kirsi Rontu Infra-alasta tuottavampi yhteistyöllä 2 Kirsi Rontu 1 Julkiset hankkijat yhteistyöhön

Lisätiedot

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi, maaseutuverkostoyksikkö/mmm Sivu 1 8.12.2008 Maaseutuverkosto Manner-Suomen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman tuki alueellisen elinvoimaisuuden vahvistamisessa Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet

Lisätiedot

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com 1. YHDISTYS 2. ORGANISAATIO Kuopion kuvataiteilijat ry eli Ars Libera

Lisätiedot

VALTION KUVATAIDETOIMIKUNTA TKT 4/591/2010 PL 293 00171 Helsinki 26.7.2010

VALTION KUVATAIDETOIMIKUNTA TKT 4/591/2010 PL 293 00171 Helsinki 26.7.2010 VALTION KUVATAIDETOIMIKUNTA TKT 4/591/2010 PL 293 00171 Helsinki 26.7.2010 Opetus- ja kulttuuriministeriö Viite lausuntopyyntönne 23.6.2010 nro 18/010/2010 HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSESTA

Lisätiedot

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden ainopiste 1: Kokoelmien saavutettavuuden parantaminen

Lisätiedot

Ajankohtaista opetus- ja kulttuuriministeriöstä

Ajankohtaista opetus- ja kulttuuriministeriöstä Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopäivät 2015 Ajankohtaista opetus- ja kulttuuriministeriöstä Hannu Sulin Helsinki 24.11.2015 HE valtion vuoden 2016 talousarvioksi Valtionavustukset yleisten kirjastojen

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lappeenrannan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueilla tapahtuu, Etelä-Savo (2013) 19.2.Työhyvinvoinnin peruskäsitteet ja siitä saatu hyöty

Lisätiedot

Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet

Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.14 Vertti Kiukas, pääsihteeri 18.8.2014 AK Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto Uudistuksen lähtökohdat Perustui Matti Vanhasen II hallitusohjelmaan Hallinto- ja kuntaministeri

Lisätiedot

Kohti asiakaslähtöisempiä palveluja

Kohti asiakaslähtöisempiä palveluja Kohti asiakaslähtöisempiä palveluja Sosiaalipäivystys osana päivystysuudistusta 26.5.2016 Valmiusseminaari erityisasiantuntija Virva Juurikkala, STM Päivystysuudistus lausunnolla Valmisteilla oleva uudistuksen

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Road Show tiedotustilaisuus Joensuussa 14.5.2007 Hallintojohtaja Petri Lintunen, Joensuun yliopisto 1 Taustaa

Lisätiedot

TENONLAAKSON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN KEHITTÄMISHANKKEEN LOPPUSEMINAARI 12.9.2012 POHJOIS-SUOMEN KASTE-TEOT

TENONLAAKSON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN KEHITTÄMISHANKKEEN LOPPUSEMINAARI 12.9.2012 POHJOIS-SUOMEN KASTE-TEOT TENONLAAKSON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN KEHITTÄMISHANKKEEN LOPPUSEMINAARI 12.9.2012 POHJOIS-SUOMEN KASTE-TEOT Margit Päätalo Kaste-ohjelma, ohjelmapäällikkö Pohjois-Suomi Väkiluku Pohjois-Suomessa

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kuopion seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi

KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS 31.8.2012 Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi Margit Päätalo Kaste-ohjelma, ohjelmapäällikkö Pohjois-Suomi Väkiluku Pohjois-Suomessa

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet

Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet Järjestöjohdon sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämisfoorumi 30.1.2009 Lahti www.jarvi-hanke.fi Sisältö ja toteutus 30.1. Klo 8.30

Lisätiedot

Kulttuuristen alojen rooli keskisuurissa kaupungeissa.docx

Kulttuuristen alojen rooli keskisuurissa kaupungeissa.docx 1(5) Kulttuuristen alojen rooli keskisuurissa kaupungeissa Keskisuurilla kaupungeilla tarkoitetaan muistiossa kahta asiaa: niiden väkilukua sekä niiden epävirallista asemaa maakunnan keskuksena. Poikkeus

Lisätiedot

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Maaseutuverkosto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimijat Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimijat Sivu

Lisätiedot