OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS Luottamuselimet. vj>, Taideneu^-

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2015-2016. Luottamuselimet. vj>, Taideneu^-"

Transkriptio

1 /, k / I 0 [}i^lz^ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS Taiteen edistämiskeskuksen organisaatio 2015 *-2016 Taiken organisaatio m*»* SSSS* virkamiehet ja läänintaiteilijat +->.^r l n c n aidctoimikuna. BOUV»*»" P *> :S^sst- M Näyttämötaiteen jaosta Performanssi ;a esrtystakeen jaosto Sirkustaiteen jaosto Tanssitaiteet! facsto Päätoimipiste, Helsinki Aluetoimipisteet (10) ^itfjrturrrsnsmiri fa OKM Taiteen edistämiskeskus y. *j ^ituttu, Luottamuselimet Taideneu^- vj>, <PA ~:i> e? >t *Sö& **.'""z*. S*, Taiteen edistämiskeskuksen tehtävä Taiteen edistämiskeskuksen tehtävänä on opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijavirastona edistää taidetta ja taiteilijoiden työskentely- ja toimeentuloedellytyksiä kansallisesti ja kansainvälisesti. Keskuksen tehtävänä on myös kulttuurin edistäminen siltä osin kuin se ei kuulu muun viranomaisen tehtävään. 1. Strategiatyöstä toiminnaksi Vuonna 2013 käynnistynyt Taiteen edistämiskeskus laatii vuosien aikana toimintastrategian, jossa se määrittää arvonsa, toiminta-ajatuksensa ja visionsa sekä laatii tulossopimuskauden ylittävän toimintaympäristön analyysin. Strategiassa määriteltävät asiat pohjautuvat Taiteen edistämiskeskuksesta annettuun lakiin ja asetukseen. Tulossopimuskaudella strategiaa täydennetään hanketoimintaohjelmalla, viestintälinjauksilla ja päätöksenteon tuen toimintaohjelmalla. Vuoden 2014 aikana Taiteen edistämiskeskus laatii itselleen toimenpideohjelman puolueettomuuden varmistamiseksi. Vuosien aikana Taiteen edistämiskeskus siirtyy vaiheittain ohjelmajohtamiseen, jolloin pystytään nykyistä paremmin ja läpinäkyvämmin seuraamaan viraston strategisten tavoitteiden sekä

2 Taiteen edistämiskeskukselle annettujen tehtävien toteutumista ja resurssien jakautumista vastuualueiden rajat ylittävästi. Strategiatyön aikana kertynyttä aineistoa käytetään myös hyödyksi viraston omien toimintojen ja toisaalta vertaisarviointielinten työn kehittämisessä kaudella sekä Taideneuvoston taidepoliittisen asiantuntija roolin edistämisessä. 2. Taiteen edistämiskeskuksen haasteet tulossopimuskaudella Taiteen edistämiskeskuksen ensisijainen tehtävä on sille laissa määriteltyjen perustehtävien toteuttaminen ja niihin liittyvien toimintojen vakiinnuttaminen. Ensimmäisten toimintavuosien suuri haaste on uuden virastokokonaisuuden rakenteiden ja toimintakäytänteiden luominen. Taiteen edistämiskeskus joutuu tulossopimuskaudella hyvin todennäköisesti useaan otteeseen uudelleen arvioimaan jo omaksuttujen käytäntöjen toimivuutta. Lisäksi Taiteen edistämiskeskus arvioi säännöllisesti ydintoimintojaan. Salama-toimintojen epävarmuus ja tilastotietojen kerääminen Tulossopimuskaudella Taiteen edistämiskeskus siirtyy vuoden 2015 aikana sähköisen asiointiliittymän sekä vertaisarviointi-ja virastopäätöksenteon valmistelutyötä edistävän ekstranetin käyttöönottoon. Vuonna 2015 Salaman asiointiliittymää pilotoidaan Taiteen edistämiskeskuksen helmikuun matka-avustushaun yhteydessä. Mikäli Salaman kaikkien toimintojen käyttöönoton pitkittyy sovitusta, se johtaa vuosina edelleen merkittävään määräaikaisen työvoiman tarpeeseen hakemusten paperikäsittelyyn, merkittäviä matkakustannuksia luottamushenkilöiden saamiseksi toimipisteeseen lukemaan hakemuksia sekä osittain päällekkäisten toimintojen tekemiseen kahdessa eri toisiinsa yhteensopimattomassa tietojärjelmässä. Vuosina toteutettavan Taiteen edistämiskeskuksen vuositilastoinnin uudistus vaikuttaa tilastojen jatkossa Salama-tietoihin perustuvien tietojen julkaisemisen aikatauluun. Tilastointia uudistetaan myös mm. kuulemalla käyttäjäkuntaa ja toteuttamalla henkilökunnan keskuudessa kysely tilastointitarpeista ja toiveista sekä huomioiden Taiteen edistämiskeskukselle annettu tehtävä avata tiedostojaan ja kehittää antamaansa informaatiota avoimen hallinnon periaatteiden mukaisesti. Läpinäkyvä ja osallistava päätöksenteko Taiteen edistämiskeskuksen on lunastettava sekä taiteilijoiden että kansalaisten luottamus oman toimintansa legitoimiseksi. Tähän liittyvät myös haasteet hallinnon ja päätöksenteon läpinäkyvyyden lisäämisestä. Läpinäkyvyyden lisääminenhän oli yksi taidehallinnon uudistamisen päämotiiveista. Taiteen edistämiskeskus ottaa itselleen aktiivisen ja aloitteellisen roolin taiteeseen ja taiteilijan asemaan liittyvän tiedon jakajana. Vuosina Taiteen edistämiskeskus mahdollistaa vertaisarviointia tekevien luottamuselinten paremman keskinäisen verkottumisen osana organisaation sisäisen läpinäkyvyyden lisäämistä. Vuosian Taiteen edistämiskeskus lisää sekä omaa että perustehtäviensä tunnettuutta. Tehtäviä ja toimintoja tehdään tunnetuksi taiteen ammattilaisille, poliittisille päättäjille ja suurelle yleisölle. Osana läpinäkyvää ja osallistavaa päätöksentekoa Taiteen edistämiskeskus vakiinnuttaa vuonna 2013 alkaneiden Taiken päivien järjestämisen vuosina Vuonna 2015 vastuu taiken päivien järjestämisestä siirtyy johtajalta Taiteen tuen vastuualueelle. Kohdassa 5.7 esitellään tarkemmin, miten aineistoa Taiteen edistämiskeskuksen toiminnan kehittämiseen sekä seurantaan saadaan. Taiteilijan asema ja kulttuuristen perusoikeuksien toteutuminen Taiteen edistämiskeskus jatkaa jo Taiteen keskustoimikunnan aloittamaa erityishuomion kiinnittämistä nuorten taiteilijoiden asemaan. Samanaikaisesti se huomioi toiminnassaan väestön ikääntymisen vaikutukset taiteen tekemiseen ja kokemiseen.

3 Koko taidekentän osalta yhteiset taiteen perusoikeuksien toteutumiseen liittyvät haasteet kiteytyvät taiteen ammattilaisuuden maantieteelliseen kattavuuteen Suomessa. Tulossopimuskaudella kuntakenttä muuttunee merkittävästi tavalla, joka vaikuttanee myös taiteilijoiden sijoittumiseen, taiteilijoiden toimeentulomahdollisuuksiin sekä taiteen saatavuuden ja saavutettavuuden toteutumiseen maan eri osissa. S i K Taiken hakijoista i! Taiken alueellisista hanke-euroista i K väestöstä J komaat H Taiken kaikista tuista KBCTsta H ammattitaiteilijoista Jusimaa Va- inai -Sucmi. : <aakkoi -Sucmi Satakunta =i-kanmaa Etelä-Savo Taiteilijoiden Suomi Taiken näkökulmana Pohjanmaa <eski-sucmi Pohjois-Savo =chjois-ka-jala Pohjois-Pmaa ja # Taiteen edistämiskokus Centret för konstfrämjande Am Promotion Centre Finland tappi B~ 0 10 X. Mk/fe fiö 70 Lähde: Bersujeff, Kaija, Taiteäijar asema 2010-airetstc, Ta ike; Ti laitekeskus; Karhunen, Paula, Taidetoimikuntien myöntämä tuki 2013, Ta ke Lappi Pohjois- Pmaa ja Kainuu Pohjois- Karjala Pohjois- Savo Keskisuomi Pohjanmaa Etelä- Savo Pirkanmaa Satakunta Kaakkois- Suomi Häme Varsinais- Suomi % ammattitaiteilijoista % väestöstä % BKT:sta % Taiken alueellisista hanke-euroista % Taiken kaikista tuista % Taiken hakijoista Lähde: Rensujeff, Kaija, Taiteilijan asema aineisto, Taike; Tilastokeskus; Karhunen, Paula, Taiteen edistämiskeskuksen tuki 2013, Taike Uusimaa Ulkomaat Tulossopimuskaudella Taiteen edistämiskeskus huomioi taiteen tukemisen tehtävässään toisaalta taiteen kokemisen ja tekemisen pirstaloitumisen, taiteen moninaistumisen, kulttuurien välisen vuoropuhelun ja toisaalta median muuttumisen kansallisista rajoista riippumattomaksi taiteen välityskanavaksi. Vuosina Taiteen edistämiskeskus pyrkii vahvistamaan taiteen kokeminen ja tekeminen muun muassa edistämällä kuntataiteilijuutta ja prosenttitaidetta sekä vahvistamalla yhteistyötä muun muassa eri ministeriöiden, Kuntaliiton, Työterveyslaitoksen ja taiteen muiden rahoittajien kanssa. Toimintansa tueksi Taiteen edistämiskeskus ja sen asiantuntijaelimet tarvitsevat tutkittua tietoa. Taiteen edistämiskeskus käy tulossopimuskaudella vuosittain neuvottelut opetus-ja kulttuuriministeriön ja Cupore-

4 säätiön kanssa tarpeistaan tutkitulle tiedolle. Taiteen edistämiskeskuksen haasteena on osoittaa ostomäärärahoja tutkimusten teettämiseen samaan aikaan, kun hallintomäärärahojen 9 %:n leikkaus edellyttää sopeuttamistoimia ja selkeästi Taiteen edistämiskeskuksen toimintojen priorisointia. Taiteen edistämiskeskuksen rahoitus ja toimintojen kehittäminen Taiteen edistämiskeskuksen hallintomäärärahat ovat vähentyneet merkittävästi 2010-luvulla. Julkisen talouden suunnitelma johtanee siihen, että suunnitelmakaudella Taiteen edistämiskeskuksen hallintomäärärahoihin on tulossa lisää leikkauksia. Taiteen edistämiskeskus varautuu tulossopimuskaudella karsimaan toimintojaan turvatakseen lakisääteisen tehtävänsä toteuttamisen. Toteutuessaan hallintomäärärahan leikkaukset kuitenkin tarkoittanevat, että Taiteen edistämiskeskus ei välttämättä pysty tulossopimuskaudella osoittamaan resursseja toimintojensa ajantasaistamiseen ja uudistamiseen tässä tulossopimuksessa esitetyllä tavoin. Taiteen edistämiskeskus kävi vuonna 2014 yhteistoimintaneuvottelut. Viraston palveluksesta irtisanotaan taloudellisista ja tuotannollisista syistä kolme henkilöä, ja neljän virkasuhde päättyy luonnollisen poistuman myötä vuosien 2014 ja 2015 aikana. Näihin tehtäviin ei palkata uutta henkilöä. Lisäksi Taike lakkauttaa Hämeenlinnan ja Mikkelin toimipisteet vuoden 2015 alusta. Taiteen edistämiskeskus ja Opetus- ja kulttuuriministeriö sopivat tulossopimuskaudeksi Taiteen edistämiskeskuksen henkilöstöä koskevan kehittämis-ja koulutusohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa osaamista Taiteen edistämiskeskuksen lakisääteisten tehtävien hoitamisessa. Taiteen edistämiskeskus huomioi vuosien aikana henkilöstöä koskevissa kehittämistoimenpiteissään muun muassa siirtymisen sähköiseen hakemiseen ja asiakirjojen käsittelyyn taiteen tukemisen kaikissa prosesseissa. Taiteen edistämiskeskus yhdessä Opetus-ja kulttuuriministeriön, Museoviraston ja Opetus-ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla olevien tai tukemien muiden alueellisten toimijoiden (aluekeskukset, maakuntamuseot, maakuntakirjastot) valmistelee vuoden 2015 aikana Opetus-ja kulttuuriministeriön käyttöön suunnitelman siitä, miten hallinnonalan valtakunnallista verkostoa voidaan hyödyntää ja kehittää toimintojen ja toimitilojen osalta nykyistä paremmin. Tällä yhteistyöllä varaudutaan hallinnonalalle suunniteltujen määrärahojen mahdolliseen merkittävään leikkaukseen vuoden 2016 talousarvion yhteydessä. Opetus-ja kulttuuriministeriö siirtää monikulttuurisuusavustukset ja tanssin aluekeskusten avustukset Taiteen edistämiskeskuksen hallinnoitavaksi vuodesta 2015 alkaen. 3. Suunnitelmakauden strategiset tavoitteet Taiteen edistämiskeskuksella on yksi yhteisesti laadittu strategia vuosille ; Taiteen edistämiskeskuksen strategia, joka valmistuu vuoden 2014 lopussa. Taiteen edistämiskeskus siirtyy strategiatyön myötä ohjelmajohtamisen järjestelmään, joka osaltaan vakiinnuttaa viraston toiminnan. Taiteen edistämiskeskus on määritellyt tulossopimuskauden strategisiksi painopisteiksi: 1. Taiteilijan toimeentulo-ja työskentelyedellytysten kehittäminen 2. Kansainvälistymisen edistäminen sekä kulttuurivaihdon että -viennin keinoin 3. Taiteen moninaisuuden ja kulttuurien välisen vuoropuhelun edistäminen 4. Taiteen ja kulttuurin perusoikeuksien sekä saatavuuden ja saavutettavuuden edistäminen Painopisteitä toteutetaan läpäisevänä Taiteen edistämiskeskuksen kaikessa taiteen tukemisen toiminnoissa ja tavoitteissa aina avustusten ja apurahojen myönnöstä hankekokonaisuuden kehittämisohjelmien tavoitteisiin asti. Strategisiin tavoitteisiin liittyviä seurantamittareita kehitetään, päivitetään ja luodaan tulosopimuksen mukaisesti (kohdat 4., 5. ja 6.). Taiteen edistämiskeskuksen tavoitteiden toteutumista arvioidaan erikseen vuosittain talousarvion ja tulossopimuspäivityksen yhteydessä.

5 4. Tulostavoitteet 4.1. Taiteilijan toimeentulo-ja työskentelyedellytysten kehittäminen sekä apurahojen kohdentaminen Taiteen edistämiskeskus tukee ja kehittää taiteellisen toiminnan ja tuotannon edellytyksiä 1) jakamalla niiden käyttöön osoitetut määrärahat apurahoina ja avustuksina taiteilijoille, taiteilijaryhmille ja yhteisöille sekä 2) tukemalla asiantuntijana taide-ja kulttuuripoliittista päätöksentekoa alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Taiteen edistämiskeskus myöntää avustuksia taiteelliseen toimintaan ja edesauttaa siten taiteilijoiden toimeentulomahdollisuuksia ja työllistymistä. Asiantuntijaroolissaan Taiteen edistämiskeskus osallistuu taiteilijoiden toimeentuloa, työllistymistä ja sosiaaliturvaa koskevaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja kehittämistyöhön. Taiteen edistämiskeskus lisää, vahvistaa ja edistää taiteen saatavuutta, saavutettavuutta, kulttuurista monimuotoisuutta ja kulttuurien välistä vuorovaikutusta, kulttuurin taloutta ja luovaa taloutta, taiteen soveltavaa käyttöä sekä kulttuuria jakamalla apurahoja ja avustuksia näitä edistävään toimintaan. Tavoitteita toteutetaan myös kehittämisohjelmilla, läänintaiteilijoiden työllä ja tietoon ja taiteen erityisasiantuntemukseen liittyvinä asiantuntijapalveluina. Apurahojen ja avustusten jaossa ja kehittämistyön toteutuksessa otetaan huomioon hyvän hallinnon, tasa-arvonja yhdenvertaisuuden periaatteiden toteutuminen sekä kohderyhmien erityispiirteet. Tunnusluvut Apurahojen ja avustusten hakemukset, päätökset, hakijat ja saajat* toteutuma toteutuma Hakemukset Myönteiset päätökset** Hakijat Saajat * Kaikki tukimuodot, sisältää alueelliset taidetoimikunnat. ** Taiteen edistämiskeskuksen tarkoituksena on kehittää taiteen tukeaan siten, että avustusten euromääräinen suuruus nousisi nykyisestä. Tunnusluvut Apurahan hakijat ja saajat sukupuolen, alueen, kielen ja iän mukaan toteutuma toteutuma Alle 35-vuotiaiden osuus (%) apurahan hakijoista Alle 35-vuotiaiden osuus (%) apurahan saajista Naisten osuus (%) apurahan hakijoista Naisten osuus(%) apurahan saajista Pääkaupunkiseudulla asuvien osuus (%) valtakunnallisten apurahojen hakijoista Pääkaupunkiseudulla asuvien osuus (%) valtakunnallisten apurahojen saajista Alueen keskuskaupungissa* asuvien osuus (%) alueellisten apurahojen hakijoista Alueen keskuskaupungissa* asuvien osuus (%)alueellisten apurahojen saajista Ruotsinkielisten osuus (%) valtakunnallisten apurahojen hakijoista Ruotsinkielisten osuus (%) valtakunnallisten apurahojen

6 saajista Muuta kuin suomea tai ja ruotsia äidinkielenään puhuvien osuus (%)valtakunnallisten apurahojen hakijoista Muuta kuin suomea tai ja ruotsia äidinkielenään puhuvien osuus (%)valtakunnallisten apurahojen saajista * Keskuskaupungit: Espoo, Helsinki, Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kokkola, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Mikkeli, Oulu, Pori, Rovaniemi, Seinäjoki, Tampere, Turku, Vaasa, Vantaa. Taiteen edistämiskeskus toimii opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaeliminä taidetta koskevissa kysymyksissä sekä laaja-alaisesti että yksittäisten taiteenalojen tai alueellisen taiteen edistämisen osalta antamalla lausuntoja, tekemällä esityksiä sekä toteuttamalla taide-ja kulttuuripolitiikan tavoitteita edistäviä hankkeita, toimintamalleja luomalla ja nostamalla esiin ajankohtaisia kehittämistarpeita. Monipuolisella taiteen alan asiantuntemuksellaan Taiteen edistämiskeskus osaltaan vahvistaa taiteen monimuotoista roolia ja taidepolitiikan asemaa yhteiskunnassa ja verkottuu muiden toimijoiden kanssa. Oman toiminnan arvioinnissa verkostoidutaan muiden tiedontuottajatahojen kanssa. Taiteen edistämiskeskus nimeää strategiassaan vuodelle Taiteen edistämiskeskuksen hankekokonaisuuden, joka muodostuu kehittämisohjelmista (kärkihankkeet) ja niiden keskeisistä painotuksista ja tavoitteista. Kehittämisohjelmia toteutetaan valtakunnassa projekteina, läänintaiteilijatyönä, asiantuntijapalveluina ja taiteen rahallisena tukemisena. Kehittämisohjelmien vaikuttavuuden seurannan ja arvioinnin mittareiden sekä indikaattorien kehittämistyötä jatketaan pilotoinneilla ja käyttöönotolla vuosien aikana. Hankekokonaisuus tarkistetaan Taiteen edistämiskeskuksessa vuosittain. Strategiakauden aikana Taiteen edistämiskeskus kehittää kokonaisvaltaisesti hanketoimintakulttuuriaan, yhtenäistää hakukäytäntöjä, vahvistaa tavoitteellisia projektiosaamisen käytänteitä ja toteutuksiin liittyvää dokumentointia sekä seurantaa lisätäkseen projektien vaikuttavuutta, käytettävyyttä ja laadukkuutta. Projektien vaikuttavuutta arvioidaan painopisteiden ja kehittämisohjelmien arvioinnin kautta. Tunnusluvut Valtion taidetoimikuntien lausunnot (hakemusten määrä) Projektit 89 Hankekokonaisuus Tutkimusjulkaisut Tiedontuotanto, selvitykset ja raportit Kansainvälistymisen, kulttuurivaihdon sekä -viennin edistäminen Taiteen edistämiskeskus edistää kulttuurin taloutta ja luovaa taloutta, kansainvälistymistä sekä kulttuurivaihtoa että -vientiä siten, että laajempi joukko suomalaisista taiteilijoista tai taideyhteisöistä saa sekä kotimaassa että ulkomailla mahdollisuuden verkostoitua kansainvälisesti ja edistää oman taiteensa / taiteenalansa tunnettavuutta ja vientiä. Taiteen edistämiskeskus tehostaa toimialansa kansainvälistymistä toimimalla taiteen alan kansainvälisissä verkostoissa, jakamalla apurahoja ja avustuksia taiteen alan kansainvälistä vuorovaikutusta ja taiteilijoiden liikkuvuutta edistäviin hankkeisiin sekä tukemalla kansainvälistymistä myös kotimaassa. Tuki kansainväliseen toimintaan ( )* Matka-avustukset Alueellisten taidetoimikuntien kansainväliset

7 projektit ja ulkomaiset taiteilija-asunnot ** Taiken ulkomaiset taiteilija-asunnot ** Taiken kansainväliset projektit Taiken kulttuurivaihdon projektit Muut valtion taidetoimikuntien tukimuodot*** Apurahat pohjoismaiseen ja EU-yhteistyöhön, kansainvälisiin hankkeisiin Residenssi- ja taiteilijavaihtotoiminta * Kansainvälinen toiminta = ulkomailla tapahtuvaa toimintaa. ** Taiteen edistämiskeskuksen omaa residenssitoimintaa koskeva asteittainen luopumislinjaus tehtiin vuonna2013. *** Valtion taidetoimikuntien kohde-ja produktiotuet kansainväliseen toimintaan. Taiteenedistämiskeskus osallistuu asiantuntemuksellaan ja taiteen edistäjän roolista Cuporen käynnistämään Kulttuuritapahtumien kulttuuripoliittisten ja aluetaloudellisten vaikutusten arviointijärjestelmän laatimiseen Alueilla tapahtuvalle taiteen edistämiseen liittyvään kansainvälistymiseen luodaan seurantamittarit vuosien aikana. Tulossopimuskaudella Taiteen edistämiskeskuksen kansainvälinen toiminta evaluoidaan sekä kartoitetaan Taiteen edistämiskeskuksen kansainvälinen toiminnan toimintaympäristö ja muut toimijat Taiteen moninaisuuden ja kulttuurien välisen vuoropuhelun edistäminen Taiteen edistämiskeskus vahvistaa myöntämillään apurahoilla maahanmuuttajataustaisten ja kansallisiin vähemmistöihin kuuluvien taiteilijoiden mahdollisuuksia harjoittaa taiteellista toimintaa ja osallistua tasavertaisesti Suomen taide-elämään. Apurahoin edistetään myös monikulttuurisuutta ja kulttuurien välistä vuorovaikutusta edistäviä taidehankkeita Suomessa. Samanaikaisesti tehostetaan tiedotusta, niin että yhä useampi maahanmuuttajataustainen ja kansallisiin vähemmistöihin kuuluva taiteilija on tietoinen mahdollisuudesta hakea Taiteen edistämiskeskuksen kaikkia tukimuotoja. Tunnusluvut Apuraha monikulttuurisuutta edistäviin taidehankkeisiin toteutuma toteutuma Hakijat Saajia Saajat hakijoista (%) 34% 26% 27% 25% 25% Taiteen edistämiskeskus tekee yhteistyötä muun muassa Kulttuuria kaikille -palvelun kanssa kulttuurien välisen vuoropuhelun edistämiseksi Taiteen ja kulttuurin perusoikeuksien sekä saatavuuden ja saavutettavuuden edistäminen Taiteen edistämiskeskuksen haasteena on selkeyttää omaa rooliaan sekä taiteen perusoikeuksien toteuttamisen edellytysten luojana että asiantuntijatahona, joka tukee alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti taide-ja kulttuuripoliittista päätöksentekoa. Laaditaan mittarit seurantaan ja otetaan ne käyttöön sekä määritellään Taiteen edistämiskeskuksen toimipisteiden rooli saatavuuden edistämisessä. mittarityö käynnistyy mittarityöhön liittyvät kyselyt toteutettu mittarit luotu mittarit evaluoidaan vuosittain

8 5. Toiminnallisen tehokkuuden tavoitteet 5.1. Taiteen edistämiskeskuksen strategia Laaditaan Taiteen edistämiskeskukselle strategia ja aletaan soveltaa sitä käytäntöön. Strategia sisältää myös Taiteen edistämiskeskuksen kansainvälisen toiminnan linjaukset. strategiatyö alkaa kyselyt luottamuselimille, henkilöstölle ja sidosryhmille tehty tulosten koostaminen strategia tehty 5.2. Oman toiminnan arviointi Koko tulossopimuskauden keskeisin Taiteen edistämiskeskuksen omaan toimintaan liittyvä tavoite on sen toimintojen kehittäminen ja vakiinnuttaminen. Tavoitteena on, että vuonna 2016 Taiteen edistämiskeskus on lunastanut ne hallintoon, päätöksenteon läpinäkyvyyteen ja vaikuttavuuteen asetetut odotukset, jotka sekä Taiteen edistämiskeskusta koskeva laki että asetus on sille asettanut. Siksi Taiteen edistämiskeskuksen omaa toimintaa koskien: A. Jatketaan Taiteen edistämiskeskuksen toiminnan vaikuttavuuden arvioinnin mittaristojen ja indikaattoreiden laadintaa, pilotoidaan ne ja otetaan se käyttöön vuosien aikana. B. Päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden seurantatapa on valittu vuoden 2015 aikana. C. Parannetaan toimivuutta hallinnollisesti tehokkaana, vertaisarviointia tekevänä asiantuntijaorganisaationa kehittämällä taidetoimikuntien esittelymenettelyä sekä toimikuntien jäsenten ja asiantuntijoiden työn edellytyksiä ja palkkiokäytäntöjä. Hakemusten (= päätösten) lukumäärä Toimielinten lukumäärä* * Sisältää vuodesta 2015 alkaen Taideneuvoston, valtiontoimikunnat ja jaostot, alueelliset taidetoimikunnat sekä apurahalautakunnat. Taideneuvosto tekee joka toinen vuosi päätöksen valtion taidetoimikuntien ja jaostojen määrästä 5.3. Taiteen edistämiskeskuksen hanketoiminnan kehittäminen A. Siirrytään Taiteen edistämiskeskuksen strategiaa tukevaan ohjelmajohtamisen järjestelmään, jonka yksi osa on hanketoiminnan toimintakulttuurin laaja uudistaminen. Taiteen edistämiskeskuksella on yksi hankekokonaisuus, joka sisältää kehittämisohjelmia. Strategiset painopisteet läpäisevät hankekokonaisuuteen ja ohjelmiin liittyvän toiminnan. Ohjelmien tavoitteita toteutetaan projekteilla ja asiantuntijapalveluina. Kehittämisohjelmien kautta on suunnattavissa myös avustuksia ja apurahoja. Ohjelmien ja toiminnan tavoitteet määritellään strategiassa. Toiminnan seurannan sekä vaikuttavuuden arvioinnin mittaristoja ja indikaattoreita kehitetään, pilotoidaan ja otetaan käyttöön vuosien aikana. Läänintaiteilijoiden rekrytointiprosessia edelleen kehitetään vuosien aikana.

9 B. Jokainen taiteenala on edustettuna jossakin Taiteen edistämiskeskuksen valtakunnallisessa hankkeessa Valtionavustuskäytänteiden kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi A. Jatketaan Taiteen edistämiskeskuksen jakamien tukien vaikuttavuuden arvioinnin mittariston kehittämistyötä, pilotointia ja käyttöönottoa vuosina B. Tukimuotojen yhtenäistäminen ja kriteerityön uudistus on tehty vuoden 2015 aikana. C. Vuoden 2014 aikana on laadittu Taiteen edistämiskeskuksen toimenpideohjelma puolueettomuuden varmistamiseksi. Ohjelma tarkistetaan vuosittain tulossopimuskaudella. D. Hakuihin ja avustuspäätöksiin liittyvien päällekkäisyyksien kartoitus on tehty sekä kartoituksen pohjalta luodut toimintalinjaukset ja niihin liittyvä koordinaatio eri toimijoiden välillä on jalkautettu käytäntöön vuoden 2015 aikana Viestintä, avoin tieto ja tiedon visualisointi A. Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti Taiteen edistämiskeskus avaa apurahoihin ja määrärahoihin liittyvän tietovarantonsa avoimeksi tiedoksi verkkoon kaikkien saataville ja uudelleen käytettäväksi. Ratkaisuja datan avaamiseksi etsitään yhteistyössä Salama-toimijoiden ja muiden avoimen hallinnon kehittäjien kanssa. Avoimen tiedon pohjalta tehdyt erilaiset tulkinnat lisäävät yhteiskunnallista keskustelua taiteen ja kulttuurin julkisen tuen perustelusta. Avoin tieto palvelee sekä kansalais- että asiakasnäkökulmaa. Vuoden 2016 loppuun mennessä Taiteen edistämiskeskus on avannut tietovarantonsa. B. Tuotetaan viraston verkkosivuille visualisoitua dataa taiteilijoiden apurahoista ja toimeentulosta, Taiken taiteenaloittaisesta rahoituksesta ja rahoituspäätösten prosesseista. Näin lisätään päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja ymmärrystä siitä, miten Taiken toiminta vaikuttaa eri taiteenalojen kentillä. C. Osana avoimen hallinnon toimeenpanoa Taike selkeyttää käyttämäänsä kieltä kaikessa viestinnässään: erityisesti selkeytetään apurahojen ja avustusten hakuinformaation, päätöskirjeiden ja verkkotekstien kieltä. Henkilöstöä koulutetaan selkeän kielen kirjoittamiseen. D. Laaditaan Taiteen edistämiskeskuksen strategiaa tukevat viestinnän toimintalinjaukset mukaan lukien hankeviestintä, sosiaalisen median käyttö ja asiakaspalvelu. Johdetulla viestinnällä vahvistetaan Taiteen edistämiskeskuksen yhteisökuvaa ja yhtenäistetään viestinnän käytäntöjä. Tavoitteena on viestinnän ja asiakaspalveluiden laadullinen yhdenvertaisuus taiteenaloittain ja toimialueittain. E. Vakiinnutetaan Taiteen edistämiskeskuksen sisäisen viestinnän toimintatavat. Otetaan viraston sisäinen intranet käyttöön. Otetaan käyttöön verkkokokouskäytännöt sisäisen tiedonkulun ja vuorovaikutuksen parantamiseksi Taiteen edistämiskeskuksen tilahallinnon kehittäminen Vuoden 2015 aikana Taiteen edistämiskeskus luopuu Hämeenlinnan ja Mikkelin toimitiloistaan. Tilakustannukset/ euroa TP TP 2013 TA 2014 TAE toimistovuokrat (vuokraindeksi lasketaan 2% mukaan vuodelle 2015) erikois-, varasto- ja muiden tilojen vuokrat (vuokraindeksi lasketaan 2% mukaan vuodelle 2015) vuokrien osuus % toimintamenoista 10,46 % 10,19 % 11,13 % 11,00%

10 Tilaohjelmaa päivitetään vuosittain. Taiteen edistämiskeskuksen aluetoimipisteiden tilat siirretään HTHtietojärjestelmän piiriin tulossopimuskaudella. Taiteen edistämiskeskukselle laaditaan energiasuunnitelma. Vuonna 2015 Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) päätoimipaikka sijaitsee Helsingissä yhdessä kiinteistössä, Vuorikatu 24:ssä. Lisäksi virastolla on kahdeksan aluetoimipistettä ja kaksi sivutoimipistettä. Taiteen edistämiskeskuksen toimipisteet ovat kaikki henkilöstömäärältään pieniä ja toimipisteet sijaitsevat usean käyttäjän kiinteistöissä. Viraston mahdollisuudet saada eriteltyä tietoa energiankulutuksesta eri toimipisteissä ovat huonot ja mahdollisuus vaikuttaa kiinteistöjen energiakulutukseen rajalliset Taiteen edistämiskeskuksen toimintaa koskevan seurantaraportin valmistelu ja laatiminen Taiteen edistämiskeskus arvioi vuosittain oman toimintansa toteutumista suhteessa sille laissa ja asetuksessa annettuun rooliin. Näiden arviointien pohjalta laaditaan Taiteen edistämiskeskuksen toimintaa koskeva seurantaraportti ja kartoitetaan mahdolliset Taiteen edistämiskeskusta koskevan lain muutostarpeet opetus-ja kulttuuriministeriön ja eduskunnan käytettäväksi vuonna 2016 Itsearviointityönsä tueksi Taiteen edistämiskeskus toteuttaa: Taiken päivät Taiteen edistämispäivän 1. joulukuuta X X X X Järjestökysely Taiken toiminnasta X X Hakijakysely Taiken toiminnasta X Työsuhteensa päättävien läänintaiteilijoiden palautekysely X X X Toimikuntatyön palaute X X Taiteen edistämiskeskus laatii kaikkea toimintaansa koskevan kestävän kehityksen ohjelman, jossa huomioidaan valtioneuvoston ja opetus- ja kulttuuriministeriön sitoumukset kestävän kehityksen edistämiseen. 6. Tuotokset ia laadunhallinta 6.1. Tuloksellisuuden tunnusluvut (arvio) Tuloksellisuuden tunnusluvut Valtionavustukset hakemukset, kpl myönnöt, kpl* Lausunnot valtionavustushakemuksista OKM:lle Projektit Hankekokonaisuudet Residenssit ulkomailla**, kpl * Taiteen edistämiskeskuksen tarkoituksena on kehittää taiteen tukeaan siten, että avustusten euromääräinen suuruus nousisi nykyisestä. ** Taiteen edistämiskeskuksen omaa residenssitoimintaa koskeva linjaus tehdään vuoden 2013 keväällä.

11 6.2. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittämien Vuoden 2013 lopussa viraston henkilömäärä oli 99 ja henkilötyövuosien määrä oli 106,3 htv (sisältäen 2 htv taiteilijaprofessorien virat). Vuoden 2013 alusta lukien läänitaiteilijat ovat olleet työsuhteessa virastoon. Enintään läänintaiteilijoina voi olla yhteensä 49 henkilöä. Vuoden 2014 alussa läänintaiteilijoina työskenteli yhteensä 42 henkilöä. Tuottavuusohjelman tavoitteena toteutuu vuonna htv vähennys, kun taiteilijaprofessorien virkoja muutetaan taiteilija-apurahoiksi. Vuonna 2013 päivitettiin viraston henkilöstösuunnitelma (TKT/33/110/2013). Kevään 2014 aikana päivitetään viraston Tasa-arvosuunnitelma ja laaditaan viraston koulutussuunnitelma. Kaikkia näitä suunnitelmia tarkistetaan vuosittain yhteistoimintamenettelyssä. Vuoden 2013 aikana virasto solmi sopimuksen työntekijäjärjestöjen kanssa yhteistoiminnasta ja työsuojelun yhteistoiminnasta (TKT/4/124/2013) sekä luottamusmiestoiminnan järjestämisestä Taiteen edistämiskeskuksessa (TKT/27124/2013). Vuonna 2014 Taiteen edistämiskeskus teki päätöksen vähentää vakinaisen henkilöstönsä määrää seitsemällä vuosien aikana. Tavoitteet: Taiteen edistämiskeskuksen organisaatiota, organisointia ja työtapoja kehitetään edelleen yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa. Tulossopimuskaudella vahvistetaan vastuualueisiin perustuvaa organisaatiota joka on määritelty Taiteen edistämiskeskuksen henkilöstösuunnitelmassa ja työjärjestyksessä. Tarvittavat rekrytoinnit sekä virka-ja tehtävämuutokset ovat keskeisellä sijalla uuden viraston toiminnan rakentamisessa ja kehittämisessä. Virasto osallistuu osaltaan sähköisen asianhallintajärjestelmän edelleen kehittämiseen. Taiteen edistämiskeskus edistää henkilöstön yhteistoimintaa kehittämällä sekä työryhmien toimintaa että viraston luottamusmiesjärjestelmää. Taiteen edistämiskeskus toteuttaa virastouudistuksen tavoitteita luomalla selkeitä, yhtenäisiä toimintatapoja ja selkeyttämällä johtamisjärjestelmää. Vastuualueiden toimintaa kehitetään yhteistoiminnassa johdon ja henkilöstön kanssa. Erityistä huomiota kiinnitetään tehtävien selkeyttämiseen sekä henkilöstön osaamisen kehittämiseen vastaamaan vastuualueiden toimintaa. Henkilöstön työkykyä ja hyvinvointia ylläpidetään ja edistetään työsuojelun ja työterveyshuollon toimenpitein. Henkilöstölle toteutetaan työhyvinvointikysely (THB) joka toinen vuosi. Henkilöstön kehittämisessä otetaan huomioon valtiokonsernin linjaukset (HRD TOP 15). Henkisten voimavarojen hallintaa ja kehittämistä seurataan myös työantajan Tahti-henkilöstötietojärjestelmän kautta. Henkilöstörakenne Henkilötyövuodet (hallintohenkilöstö ja tait.professorit) Henkilötyövuodet (kaikki) 106, Henkilöstön lukumäärä (kaikki) Vakinaisen henkilöstön määrä Määräaikaisen henkilöstön määrä Työhyvinvointi Työhyvinvointibarometrin kokonaisindeksi* 3,4 3,5 3,7 *Terveystalo ; sisältää indeksien 2-7 keskiarvon, ei. sis. indeksiä 1. Kiire ja henkinen kuormitus (keskiarvo 3,6), jonka arvo on käänteinen.

12 Vuosina päätettyjä tasa-arvosuunnitelmaa, henkilöstösuunnitelmaa, koulutussuunnitelmaa ja työsuojeluohjelmaa tarkistetaan tulossopimuskaudella vuosittain. Tulossopimuskaudella varaudutaan uusiin henkilöstö koskeviin sopeuttamistoimiin. 7. Voimavarat Edellä sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi valtion kehysmäärärahoissa tullaan osoittamaan vuodelle 2014 Taiteen edistämiskeskukselle määrärahoja seuraavasti: Taiteen edistämiskeskuksen toimintamäärärahat (mom ) Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa. Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille (arviomääräraha, mom ), Momentille myönnetään euroa. Summaan on lisätty tarvittava yleiskorotus alkaen (LTA14). Valtion taiteilija-apurahat (545 kpl) (arvio) Kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahat (arvio) Lisäksi opetus- kulttuuriministeriö on päättänyt valtion talousarviossa 2014 veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista taiteen edistämiseen osoitettujen määrärahojen (mom ) käyttötarkoituksista ja asettanut osan näistä määrärahoista Taiteen edistämiskeskuksen, taideneuvoston ja taidetoimikuntien myöntämiin apurahoihin ja avustuksiin. 8. Voimaantulo ja seuranta Tämä tulossopimus on vahvistettuna voimassa vuoden 2016 loppuun. Sopimusta tarkistetaan vuosittain sen voimassaolon aikana. Taiteen edistämiskeskus raportoi tavoitteiden saavuttamisesta ja määrärahojen käytöstä toimintakertomuksessaan sekä Valtiokonttorin Netra -tulostietojärjestelmässä Opetus-ja kulttuuriministeriö antaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta ja määrärahojen käytöstä tulosneuvotteluissa ja siitä laaditussa muistiossa sekä vuosittain opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotossa. Tässä sopimuksessa asetettujen tavoitteiden toteutumista arvioidaan vuosittain tulosneuvotteluissa. Allekirjoitukset Helsingissä _J. päivänä OPETUS-JA KULTTUURIMINISTERIÖ DISTAMISKESKUS Ylijohtaja Johtaja Katri Santtila Kulttuuriasiainneuvos Hallintopäällikkö

Taiteen edistämiskeskus. Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille

Taiteen edistämiskeskus. Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille Taiteen edistämiskeskus Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille Taiteen edistämiskeskus Taiteen edistämiskeskus (Taike) edistää taidetta kansallisesti ja kansainvälisesti. Myös kulttuurin edistäminen kuuluu

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus. Erityisasiantuntija Henri Terho

Taiteen edistämiskeskus. Erityisasiantuntija Henri Terho Taiteen edistämiskeskus Erityisasiantuntija Henri Terho henri.terho@minedu.fi www.taike.fi Taiteen edistämiskeskus Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen asiantuntijavirasto. Tehtävät: Edistää taidetta

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus Pirkanmaan aluetoimipiste

Taiteen edistämiskeskus Pirkanmaan aluetoimipiste Taiteen edistämiskeskus Pirkanmaan aluetoimipiste Infoiltapäivä kulttuurin ja luovien alojen kansainvälisistä rahoitusmahdollisuuksista Tampereella 11.5.2016 erityisasiantuntija Sari Ilmola Taiken valtakunnallisia

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste

Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste Taiteen edistämiskeskus Aiemmin Taiteen keskustoimikunta (1968 2012) Tehtävänä taiteen edistäminen kansallisesti ja kansainvälisesti Myös kulttuurin

Lisätiedot

Taiteen paikka on lähellä meitä

Taiteen paikka on lähellä meitä Taiteen paikka on lähellä meitä Foto: Minna Sirnö Pari sanaa Taikesta Pari sanaa Taikesta Oikeutemme taiteeseen ja kulttuuriin Foto: Minna Sirnö % Taiken hakijoista % Taiken kaikista tuista % Taiken alueellisista

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus ja taidetoimikunnat taiteen tukijoina

Taiteen edistämiskeskus ja taidetoimikunnat taiteen tukijoina Taiteen edistämiskeskus ja taidetoimikunnat taiteen tukijoina Esa Rantanen Taiteen tukemisen päällikkö 7.4.2014 Taiteen edistämiskeskus (TAIKE) laki Taiteen edistämiskeskuksesta voimaan 1.1.2013 Taike

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain 2 ja 5 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi taiteen edistämisen

Lisätiedot

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi Katse tulevaisuuteen ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari 14.1. Ylitarkastaja Jaana Salmi Uusia toimijoita pilottipisteisiin Keskusteluja käyty tähän mennessä Tullin, Maanmittauslaitoksen, oikeusministeriön

Lisätiedot

Pyyntö Laki Taiteen edistämiskeskuksesta (657/2012), asetus (727/2012) Taiteen edistämiskeskuksesta

Pyyntö Laki Taiteen edistämiskeskuksesta (657/2012), asetus (727/2012) Taiteen edistämiskeskuksesta Taiteen edistämiskeskus Centret för konstfrämjande Arts Promotion Centre Finland Pyyntö TKT/5/511/2014 1 (5) 09.06.2014 Viite Asia Laki Taiteen edistämiskeskuksesta (657/2012), asetus (727/2012) Taiteen

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lappi kodiksi maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisseminaari Rovaniemi 5.10.2016 Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2015

Lisätiedot

Käsin, sävelin, sanoin ja kuvin

Käsin, sävelin, sanoin ja kuvin Kaija Rensujef f Käsin, sävelin, sanoin ja kuvin Saamelaiset taiteilijat Suomessa TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTA, TUTKIMUSYKSIKÖN JULKAISUJA N:o 38 ARTS COUNCIL OF FINLAND, RESEARCH REPORTS No 38 Taiteen keskustoimikunta

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuuksista

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuuksista Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuuksista Museoista hyvinvointia ja terveyttä Vava Lunabba Suunnittelija Opetus- ja kulttuuriministeriö Kulttuuribudjetin jakautuminen 2011

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Varastokirjasto ovat sopineet Varastokirjaston

Lisätiedot

Lain 6 mukaan valtion taidetoimikunnan tehtävänä on:

Lain 6 mukaan valtion taidetoimikunnan tehtävänä on: Pyyntö TKT/1/511/2016 1 (5) 04.05.2016 Jakelussa mainituille Viite Laki ja asetus Taiteen edistämiskeskuksesta (657/2012, 727/2012) Asia Ehdotukset valtion taidetoimikuntien jäseniksi Pyydämme yhteisöänne

Lisätiedot

Eduskunnan Sivistysvaliokunnalle

Eduskunnan Sivistysvaliokunnalle Eduskunnan Sivistysvaliokunnalle Lausunto HE 52/2012 vp eduskunnalle laeiksi Taiteen edistämiskeskuksesta, valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta ja alueiden kehittämisestä annetun lain

Lisätiedot

Luovan talouden kehittämishaasteet

Luovan talouden kehittämishaasteet Luovan talouden kehittämishaasteet RYSÄ goes Luova Suomi 16.10.2012, Mikkeli Taustaa luovan talouden kehittämisessä Suomessa tehty 1990-luvulta saakka luovan talouden kehittämiseen tähtäävää työtä (kulttuuri-

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan?

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Raila Oksanen 1.9.2016 Page 1 Monikäyttöisyyden lähtökohta CAF on tarkoitettu helppokäyttöiseksi työkaluksi julkisen sektorin organisaatioiden

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään liikuntalain (390/2015) nojalla: Valtioneuvoston asetus liikunnan edistämisestä 1 luku Valtion liikuntaneuvosto 1 Valtion liikuntaneuvoston ja sen jaostojen

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

Lapin sote-mallin maakuntaseminaari

Lapin sote-mallin maakuntaseminaari Lapin sote-mallin maakuntaseminaari Rovaniemi Ministeri Huovinen OSASTONHOITAJAPÄIVÄT 2014 Sote-uudistuksen tavoitteet terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja terveyserojen kaventaminen sote-palvelujen

Lisätiedot

Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa. Hankinta-asiamies Jorma Saariketo

Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa. Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Kilpailutetut hankinnat 2015 koko maa Ajanmukaiset menettelytavat ja välineet lisäävät mahdollisuuksia ja edistävät

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Sote-rakenneuudistus Jukka Mattila lääkintöneuvos STM

Sote-rakenneuudistus Jukka Mattila lääkintöneuvos STM Sote-rakenneuudistus 2013 Jukka Mattila lääkintöneuvos STM Järjestämisvastuussa olevalle taholle kuuluu omalta osaltaan vastuu väestön hyvinvoinnista ja terveydestä Tähän sisältyy vastuu väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

TALOUSARVIOESITYS 2008 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIOESITYS 2008 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Taiteen keskustoimikunta 16.10.2006 TAITEEN KESKUSTOIMIKUNNAN JA VALTION TAIDETOIMIKUNTIEN TALOUSARVIOESITYS 2008 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 TOIMINTA-AJATUS JA TULOSALUEET Taiteen keskustoimikunnan

Lisätiedot

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede 1

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede 1 Ajankohtaista Georg Henrik Wrede 1 Georg Henrik Wrede Päivän tarjous! TAE 2014 Ei hätä ole TAE 2014 näköinen Nuorisotakuu nuorisosektorilla Me olemme hoitaneet omat työt hyvin! Nuorisolaki uudistus? Mitä

Lisätiedot

Peruspalveluiden arvioinnista , Helsinki Kirsi Kaunisharju

Peruspalveluiden arvioinnista , Helsinki Kirsi Kaunisharju Peruspalveluiden arvioinnista Vauhtia kulttuuriin! 12.1.2012, Helsinki Kirsi Kaunisharju Peruspalveluiden arviointi Peruspalveluiden arviointi on aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) 4 :n 2

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Socom

Toimintasuunnitelma. Socom Toimintasuunnitelma 2011 Kaakkois-Suomen sosiaalialan 1 osaamiskeskus Oy Socom 1 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan maakunnissa. Socomin

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 Ympäristöministeriön raportteja 12 2008 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 12 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN TUKI TAITEEN JA KULTTUURIN EDISTÄMISEEN 2015

TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN TUKI TAITEEN JA KULTTUURIN EDISTÄMISEEN 2015 TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN TUKI TAITEEN JA KULTTUURIN EDISTÄMISEEN 2015 Sisällys 1 TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN MÄÄRÄRAHAT JA TUKI 2015... 2 2 TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN KEHITTÄMISOHJELMAT JA PROJEKTIT 2015...

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille Nimeämispyyntö VM078:00/2012 1 (2) Julkisen hallinnon ICT-osasto 31.3.2016 Jakelussa mainituille NIMEÄMISPYYNTÖ KUNTIEN TALOUSTIETOJEN, TILASTOINNIN JA TIETOHUOLLON KEHITTÄMISOHJELMAN PROJEKTIRYHMÄÄN Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Talousarvioesitys Nuorisotyö

Talousarvioesitys Nuorisotyö 91. Nuorisotyö S e l v i t y s o s a : Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa nuorisotyön ja -politiikan yleisestä kehittämisestä ja nuorisopolitiikan yhteensovittamisesta valtakunnan tasolla. Tukenaan

Lisätiedot

LEADER- työn ajankohtaispäivä Ikonen

LEADER- työn ajankohtaispäivä Ikonen LEADER- työn ajankohtaispäivä Ikonen 26.5.2014 Näin sen teemme ELY-keskusten tulostavoitteet vuodelle 2014 Tulossopimusesityksen kohta 1: ELY-keskuksen toiminnalliset painotukset vuodelle 2014 Tulossopimusesityksen

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli Tarja Mankkinen Sisäministeriö

Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli Tarja Mankkinen Sisäministeriö 9.9.2013 Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli 5.9.2013 Tarja Mankkinen Sisäministeriö Mistä puhun Valtakunnallisen sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin

Lisätiedot

HE 95/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta

HE 95/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion taiteilija-apurahoista annettua

Lisätiedot

2) aktiivisella kansalaisuudella nuorten tavoitteellista toimintaa kansalaisyhteiskunnassa;

2) aktiivisella kansalaisuudella nuorten tavoitteellista toimintaa kansalaisyhteiskunnassa; Annettu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2006 Nuorisolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Tavoite Tämän lain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä,

Lisätiedot

Kirjastolaki käyttöön Opetus- ja kulttuuriministeriön ja aluehallintovirastojen koulutus- ja keskustelutilaisuus uudesta kirjastolaista

Kirjastolaki käyttöön Opetus- ja kulttuuriministeriön ja aluehallintovirastojen koulutus- ja keskustelutilaisuus uudesta kirjastolaista Kirjastolaki käyttöön Opetus- ja kulttuuriministeriön ja aluehallintovirastojen koulutus- ja keskustelutilaisuus uudesta kirjastolaista Lain tavoite ja yleisen kirjaston tehtävät keskiössä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA VM:n pilotti-hanke: Uusien tulosohjausasiakirjojen ja talousarvion välinen yhteys 18.11.2012 Valtiovarainministeriön hallinnonala 1.3.2012

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Pääkaupunkiseudun Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Pääkaupunkiseudun Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 11.3.2014 Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet Uusiutuva yritystukilainsäädäntö

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Tulossopimus. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Näkövammaisten kirjaston tulossopimus vuosille 2011 2013

Tulossopimus. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Näkövammaisten kirjaston tulossopimus vuosille 2011 2013 1 Opetus- ja kulttuuriministeriön ja n tulossopimus vuosille 2011 2013 1. Arvot, toiminta-ajatus ja visio Arvot Kirjasto toteuttaa toiminnassaan opetusministeriön hallinnonalan yhteisiä arvoja, joita ovat

Lisätiedot

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa?

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Tarja Myllärinen Johtaja Kuntaliitto Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.2014 Lahti Mitä tavoitellaan Sote-uudistuksen tarkoitus 1)

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015 HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015 1. Toiminta-avustukset a. Taide- ja kulttuurilaitosten toiminta-avustukset 2015 b. Taide- ja kulttuuriyhteisöjen toiminta-avustukset

Lisätiedot

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueilla tapahtuu, Etelä-Savo (2013) 19.2.Työhyvinvoinnin peruskäsitteet ja siitä saatu hyöty

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

Helsingin Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Helsingin Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Helsingin Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja

Lisätiedot

# Taiken organisaatio

# Taiken organisaatio j3 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2015-2016 Taiteen edistämiskeskuksen organisaatio 2015-2016 # Taiken organisaatio 2015-16 Virkamiehet ja läänintaiteilijat,

Lisätiedot

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden ainopiste 1: Kokoelmien saavutettavuuden parantaminen

Lisätiedot

Taide- ja kulttuuriasiat uudistuvassa aluehallinnossa

Taide- ja kulttuuriasiat uudistuvassa aluehallinnossa Taide- ja kulttuuriasiat uudistuvassa aluehallinnossa Sivistystoimen asiat uudistuvassa aluehallinnossa 14.10.2009 Kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju Taustaa 1/2 Lääninhallituslain (22/1997) 2 :n

Lisätiedot

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä.

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä. Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä Yleistä TPY:ssä - 228 jäsentä (toukokuu 2015) - Strategia vuosille 2015 2020 - Yhdistyksen keskeiset toimintaperiaatteet ovat tulevaisuuteen katsominen,

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kaupunkien arviot lastensuojelun määrärahojen riittävyydestä, henkilöstöresursseista ja ehkäisevästä toiminnasta

Kaupunkien arviot lastensuojelun määrärahojen riittävyydestä, henkilöstöresursseista ja ehkäisevästä toiminnasta Tero Ristimäki Lastensuojelulain toimeenpanoon valmistautuminen Suurimpien kaupunkien suunnitelmat resurssien lisäämisestä lastensuojeluun vuodelle 2008 ja arviot lastensuojelulain velvoitteista selviytymisestä

Lisätiedot

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 AVUSTUSOSASTO RAY 25.10.2016 2 LAKISÄÄTEINEN TEHTÄVÄ Laki raha-automaattiavustuksista 21. Rahaautomaattiyhdistyksen on sopivalla tavalla seurattava myönnettyjen

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro. Valviran asiantuntijasymposium Ylijohtaja Sirkka Jakonen

Kommenttipuheenvuoro. Valviran asiantuntijasymposium Ylijohtaja Sirkka Jakonen Kommenttipuheenvuoro Valviran asiantuntijasymposium 8.2.2017 Ylijohtaja Sirkka Jakonen 1 1.3.2015 alkaen Strateginen ohjaus, tavoitteet ja resurssit Toiminnallinen ohjaus Strategisen ohjauksen yhteistyö

Lisätiedot

Ajankohtaista ministeriöstä

Ajankohtaista ministeriöstä Ajankohtaista ministeriöstä Maakuntamuseoiden, aluetaidemuseoiden ja valtakunnallisten erikoismuseoiden johtajien tapaaminen 18.3.2015 Mirva Mattila Esityksen sisältö Kulttuuri- ja taidepolitiikan osaston

Lisätiedot

Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet

Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.14 Vertti Kiukas, pääsihteeri 18.8.2014 AK Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Avustukset rakennusperinnön hoitoon miksi, paljonko ja millä perusteella myönnetään? Henrik Wager

Avustukset rakennusperinnön hoitoon miksi, paljonko ja millä perusteella myönnetään? Henrik Wager Avustukset rakennusperinnön hoitoon miksi, paljonko ja millä perusteella myönnetään? Henrik Wager 26.10.2016 15 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

HE 175/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eräistä

HE 175/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eräistä HE 175/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain :n muuttamisesta sekä eräistä kuvataiteen tekijöille

Lisätiedot

TENONLAAKSON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN KEHITTÄMISHANKKEEN LOPPUSEMINAARI 12.9.2012 POHJOIS-SUOMEN KASTE-TEOT

TENONLAAKSON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN KEHITTÄMISHANKKEEN LOPPUSEMINAARI 12.9.2012 POHJOIS-SUOMEN KASTE-TEOT TENONLAAKSON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN KEHITTÄMISHANKKEEN LOPPUSEMINAARI 12.9.2012 POHJOIS-SUOMEN KASTE-TEOT Margit Päätalo Kaste-ohjelma, ohjelmapäällikkö Pohjois-Suomi Väkiluku Pohjois-Suomessa

Lisätiedot

Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto Uudistuksen lähtökohdat Perustui Matti Vanhasen II hallitusohjelmaan Hallinto- ja kuntaministeri

Lisätiedot

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu 21.11.2013 Pekka Järvinen sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Hanketoiminnan ja hankkeiden vaikuttavuuden edistäminen

Hanketoiminnan ja hankkeiden vaikuttavuuden edistäminen Ammatillisen peruskoulutuksen syksyn 2013 valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus 26.02.2014 Hanketoiminnan ja hankkeiden vaikuttavuuden edistäminen Opetusneuvos Leena.koski@oph.fi www.oph.fi Vaikuttavuus

Lisätiedot

Satakunnan verkostotapaaminen

Satakunnan verkostotapaaminen Satakunnan verkostotapaaminen 28.02.2014 Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueelliset verkostot Aluejakona ELY-alueet: 1. Satakunta 2. Etelä-Savo 3. Lappi 4. Pohjanmaa 5. Pohjois-Karjala 6. Etelä - Pohjanmaa

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Road Show tiedotustilaisuus Joensuussa 14.5.2007 Hallintojohtaja Petri Lintunen, Joensuun yliopisto 1 Taustaa

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2006 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 Helsinki 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA

Lisätiedot

Kymen Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Kymen Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Kymen Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien

Lisätiedot

Kohti asiakaslähtöisempiä palveluja

Kohti asiakaslähtöisempiä palveluja Kohti asiakaslähtöisempiä palveluja Sosiaalipäivystys osana päivystysuudistusta 26.5.2016 Valmiusseminaari erityisasiantuntija Virva Juurikkala, STM Päivystysuudistus lausunnolla Valmisteilla oleva uudistuksen

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Hankepäällikkö Marja Heikkilä Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Eläköön elämä ja työ V Laajavuori

Lisätiedot

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta 14.5.2012 Johtaja Harri Syväsalmi Opetus- ja kulttuuriministeriö/liikuntayksikkö Hallitusohjelma - liikuntapolitiikka

Lisätiedot

Kaikki vastaajat maakunnan mukaan 1

Kaikki vastaajat maakunnan mukaan 1 3,05 3,07 3,14 3,02 2,94 3,35 3,21 3,27 3,29 3,18 3,33 3,14 3,49 3,49 3,61 3,57 3,59 3,57 3,27 3,39 3,27 3,14 3,32 3,06 3,26 3,18 3,25 3,18 3,09 3,17 3,11 3,07 3,15 3,44 3,61 3,58 3,58 3,51 3,59 3,43 3,32

Lisätiedot

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen HE 62/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Opin ovi klinikka 8.4.2014, Helsinki, Lintsi Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka Leminen, TEM neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

Annika Lindblom, pääsihteeri. Kestävän kehityksen toimikunta

Annika Lindblom, pääsihteeri. Kestävän kehityksen toimikunta Annika Lindblom, pääsihteeri Kestävän kehityksen toimikunta Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen päivitys KIITOS OSALLISTUMISESTA! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Yhteiskuntasitoumuksen päivitys:

Lisätiedot

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com 1. YHDISTYS 2. ORGANISAATIO Kuopion kuvataiteilijat ry eli Ars Libera

Lisätiedot

Kymen jätelautakunnan kokouksen 24.9.2015. liitteet nro:t 1-5

Kymen jätelautakunnan kokouksen 24.9.2015. liitteet nro:t 1-5 Kymen jätelautakunnan kokouksen 24.9.2015 liitteet nro:t 1-5 Asia nro Liite 3 Oikaisuvaatimus viranhaltijapäätökseen 12.8.2015 772 nro 1 4 Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle valitukseen Kymen jätelautakunnan

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

Valtioneuvoston Selonteko 2008

Valtioneuvoston Selonteko 2008 Valtioneuvoston Selonteko 2008 VNS 2008 Sotilaallisen toimintaympäristön yleisiä trendejä EU:n ja Naton laajentuminen sekä järjestöjen välinen yhteistyö lisännyt turvallisuutta Sotilaallisen voiman käyttö

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Kansliapäällikön puheenvuoro

Kansliapäällikön puheenvuoro Edessä oli pitkä urakka, mutta päätös oli tehty, ja sehän on aina hyvä juttu. Kansliapäällikön puheenvuoro Haastava tulevaisuus mistä yhteinen suunta? Valtiovarainministeriön ja Tampereen johtamiskorkeakoulun

Lisätiedot

Yleistä asumistukea saavien talouksien vuokrat tammikuussa 2011

Yleistä asumistukea saavien talouksien vuokrat tammikuussa 2011 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh. +358 400 996 067 Pirjo Ylöstalo, Kela Puh. 020 63 41390 Selvitys 1/2011 Yleistä asumistukea saavien talouksien vuokrat tammikuussa 2011 1.2.2010 Yleistä

Lisätiedot

KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi

KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS 31.8.2012 Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi Margit Päätalo Kaste-ohjelma, ohjelmapäällikkö Pohjois-Suomi Väkiluku Pohjois-Suomessa

Lisätiedot

Yhteenveto luomun kehittämisen alueellisista tavoitteista ja toimenpiteistä vuoteen

Yhteenveto luomun kehittämisen alueellisista tavoitteista ja toimenpiteistä vuoteen Yhteenveto luomun kehittämisen alueellisista tavoitteista ja toimenpiteistä vuoteen 2020 1 Tärkeimpiä alueellisia tavoitteita: Luonnonmukaisen tuotannon lisääminen ja monipuolistaminen Luomukotieläintuotannon

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot