Siilinjärven seurakunnan tasekirja 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Siilinjärven seurakunnan tasekirja 2012"

Transkriptio

1 TASEKIRJA

2 Siilinjärven seurakunnan tasekirja Siilinjärven seurakunnan tasekirja... 2 TOIMINTAKERTOMUS... 3 Yleiskatsaus... 3 Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta... 7 Henkilöstö... 9 Seurakunnan väkilukumuutokset Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi Seurakunnallinen toiminta Hautaustoimi Kiinteistötoimi n toteutumisvertailut Tuloslaskelman toteutumisvertailu Investointien toteutumisvertailu Rahoitusosan toteutumisvertailu Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Tase ja sen tunnusluvut Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelystä TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Omana taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA LUETTELO TOSITELAJEISTA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Kannen kuvassa puistokerholaisia. Kuva: Arja Hartikainen.

3 TOIMINTAKERTOMUS Yleiskatsaus Seurakuntatyön kehityksen olennaisimmat muutokset ja tapahtumat Siilinjärven seurakunnan toiminnassa ei ole tilastojen valossa tapahtunut mitään suuria muutoksia vuonna. Edellisvuonna tapahtunut nousu jumalanpalveluksiin osallistuneiden määrässä johtui pääasiassa kirkkoherran eläkkeelle jäämisen ja kirkkoherranvaalin merkeissä pidetyistä erityisjumalanpalveluksista ja tasaantui kertomusvuonna edeltävien vuosien tasolle. Henkilöstössä tapahtuneet muutokset ja tilapäisjärjestelyt toimintatiloissa vaikuttivat niin, ettei erityisiin projekteihin ollut voimavaroja. Kolmen pitkäaikaisen viranhaltijan eläkkeelle jääminen toi luonnollisesti jonkinlaisen katkoksen toiminnan jatkuvuuteen. Uusien työntekijöiden valitseminen on ollut aikaa ja voimavarojakin vievää, mutta he ovat myös rikastuttaneet työyhteisöä monin tavoin. Diakoniatyön toimistotilojen ja Ruokoniemen leirikeskuksen remontit saatiin käyntiin vuoden lopulla. Valtakunnallisen Kirjuri-jäsentietojärjestelmän käyttöönotto toukokuussa oli suuri ponnistus koko kirkossa ja myös paikallistasolla. Uuden välineen kanssa jouduttiin mittaviinkin ongelmiin valtakunnallisesti. Siilinjärvellä asiakaspalvelu pystyttiin pitämään myös siirtymävaiheessa normaalitasolla, mistä kiitos kuuluu asiaan hyvin paneutuneelle kirkkoherranviraston henkilökunnalle. Myös seurakunnan arkistosuunnitelma ja uuden palkkausjärjestelmän viimeinen vaihe olivat edelleen työstettävinä. Kulunut vuosi oli erityisesti viestinnän kehityksen aikaa. Seurakunnan ja eri työalojen tiedotus sai tervetulleen osaajan ja sen myötä seurakunnan näkyvyys parani eri medioissa ja tiedotuksen taso nousi kautta linjan. Uudet kotisivut otettiin käyttöön loppuvuodesta ja ne toivat uuden ilmeen lisäksi myös vuorovaikutuksellisuutta seurakunnan viestintään. Seurakunnan kasvatustyön eri tasoilla on pyritty käyttämään hyväksi olemassa olevia luonnollisia kanavia. Lapsi- ja perhetyössä sekä varhaisnuorisotyön kerhotoiminnassa on tapahtunut myönteistä kehitystä ja myös uusia toimintatapoja on pantu alulle. Rippikoulu on edelleen nuorisotyön kivijalka ja sitä seuraava isostoiminta tarjoaa nuorille mahdollisuuksia sitoutua seurakunnan toimintaan eri tavoin. Isostoiminnassa mukana olevat ja kerhonohjaajat sekä musiikkiryhmät ovat nuorisotyön ydinryhmää. Aikuisten pienryhmätoiminnassa on tällä hetkellä ehkä eniten kehitettävää. Kevään luentosarja päätti ansiokkaasti aikuistyön osalta Pyhä-vuosiaiheen. Kesän lukuisat kansanlaulukirkot, joista yksi pidettiin Siilifolk-kansanmusiikkitapahtuman yhteydessä, saivat hyvän vastaanoton seurakuntalaisten keskuudessa. Seppo Laitanen kirkkoherra 3

4 Kappalainen Matti Hoffrén siunattiin virkaansa pyhäinpäivänä. Kuva: Sini Sorjonen Seurakunnan talouskehityksen olennaisimmat muutokset ja tapahtumat tilikaudella ja sen jälkeen Siilinjärven seurakunnan varsinaisen toiminnan ulkoiset toimintatuotot olivat euroa ja toimintakulut euroa. Toimintatuotot vähenivät edellisvuodesta 21,4 % ja toimintakulut kasvoivat 6,7 %. Ulkoisia toimintatuottoja kertyi euroa arvioitua vähemmän, kun taas ulkoiset toimintakulut jäivät euroa arvioitua pienemmiksi. Ulkoisten toimintatuottojen alhaiseen kertymään vaikutti keskeisesti puunmyyntitulojen jääminen noin euroa arvioitua pienemmiksi. Syynä tähän oli puolestaan se, että huonoista keliolosuhteista johtuen hakkuita ei voitu toteuttaa suunnitellussa aikataulussa ja osa puutavaran luovutuksista siirtyi vuoden 2013 puolelle. Ostettujen palveluiden määrä kasvoi edellisvuodesta 6,8 % ja tarvikehankintojen määrä 9,5 %. Henkilöstökulut kasvoivat edellisestä vuodesta 6,5 %. Henkilöstökulujen osuus vuoden toimintakuluista oli 67,4 %. Toimintakatteeksi muodostui euroa, joka oli edellisvuoteen verrattuna 12,8 % heikompi ja toisaalta euroa heikompi kuin talousarviotaso. Verotuloja kertyi yhteensä euroa, eli verotulot laskivat edellisvuodesta 4,7 %. Ansio- ja pääomatuloista maksettavaa kirkollisverotuloa kertyi euroa, joka on 0,9 % enemmän kuin edellisvuonna. Yhteisöveroa kertyi euroa; kertymä laski edellisvuodesta peräti 42,2 %. Verotulokertymä jäi kokonaisuutena euroa alle talousarviotason. Tästä noin euroa kohdistui kirkollisveroon ja euroa yhteisöveroon. Kirkollisveron kasvua heikensi marraskuun maksuunpanotilitys sekä joulukuussa tehty kirkollisveron jako-osuuden päivitys ja sen perusteella tehty oikaisu alkuvuoden tilityksiin. Yhteisöverotulojen tuoton aleneminen johtui pääosin verovuosiin kohdistuneista takaisinperinnöistä ja osittain seurakuntien yhteisöveron jako-osuuden pienenemisestä 2,55 %:sta 2,3 %:iin sekä yhteisöjen veroprosentin alenemisesta 1,5 %-yksiköllä. Muiden rahoituserien nettotuotto oli euroa, joka oli noin euroa arvioitua parempi ja paikkasi näin verotulokertymän vajeen. Hyvä tuottokehitys johtui näiltä osin joukkovelkakirjalainojen ja sijoitusrahastojen arvonoususta. Kertomusvuoden aikana arvonnousukirjaukset olivat yhteensä euroa, kun edellisvuonna arvoja kirjattiin alas Toiminnan vuosikatteeksi muodostui euroa, joka on peräti 60,8 % edellisvuotta heikompi. Vuosikate ei riittänyt kattamaan suunnitelman mukaisia käyttöomaisuuden poistoja. 4

5 Tilikauden tulos muodostui vuosikatteen heikkenemisestä huolimatta euroa ylijäämäiseksi ja tulos parani edellisvuodesta 15,9 %. Keskeinen vaikuttaja ylijäämäisen tuloksen muodostumiseen oli satunnaisten tuottojen poikkeuksellisen suuri määrä. Satunnaisia tuottoja kertyi mm. edellisvuonna perustetun luonnonsuojelualueen korvauksesta ja Pappilan kiinteistön myyntivoitosta. Ilman satunnaisia tuottoja tilikauden tulos olisi muodostunut alijäämäiseksi. Vuosikatteen riittävyys poistoihin ja investointeihin Vuosikate Investoinnit Poistot ta 2014ts 2015ts Vuoden tilinpäätöksen perusteella voidaan todeta seurakunnan taloustilanteen ja maksuvalmiuden säilyneen hyvänä. Seurakunnan tuloveroprosentti 1,25 on Kuopion hiippakunnan alhaisin ja myös kokonaiskirkon keskiarvon alapuolella. Seurakunnalla ei myöskään ole pitkäaikaista vierasta pääomaa. Toiminnan vuosikate kuvaa hyvin sitä, että seurakunnan taloudellinen tilanne on kääntynyt selvään laskusuuntaan ja tulevina vuosina joudutaan käyttämään aiempina vuosina kertyneitä varoja toimintaan ja investointeihin. Suunnitelmakaudella toimintakulut kasvavat verotuloja nopeammin. Kulujen kasvun taustalla ovat henkilöstöresurssilisäykset, kiinteistökustannusten kasvu ja vuonna 2013 käyttöön tullut uusi eläkerahastomaksu, joka nostaa rahoituskuluja noin eurolla. Suunnittelukauden korvausinvestointien taso tulee olemaan korkea eikä vuosikate suunnittelukaudella riitä täysin niitä kattamaan. Korvausinvestoinneista johtuen vuotuisten poistojen taso kasvaa, jolla on tilikauden tulosta heikentävä vaikutus. Vuosikatteen pienenemisestä huolimatta seurakunnalla ei ole tarvetta toimintojen supistamiseen vaan alijäämäiset tulokset voidaan tasapainottaa talouden kasvun vuosina kertyneillä ylijäämillä. Korvausinvestointeihin ei suunnittelukaudella edelleenkään tarvita vierasta pääomaa. Valtion talousarviossa on arvioitu kunnallisverotilitysten kasvavan vuonna 2013 noin 4,2 %, vuonna 2014 noin 4,8 % ja vuonna 2015 noin 4,0 %. Yhteisöverotilitysten on arvioitu kasvavan vuonna 2013 noin 3,1 %, vuonna 2014 noin 0 % ja vuonna 2015 noin 10,5 %. Kirkollisveron kehitys on viime vuosina ollut 3-4 prosenttiyksikköä kunnallisveron kehitystä pienempi, joten tätä taustaa vasten seurakuntien kirkollisveron määrän kasvu vuosina tulee jäämään varsin alhaiseksi. Siilinjärven seurakunnan kirkollisverokehitys on yleensä ollut hieman parempi kuin seurakuntien keskimääräinen kehitys. Seurakunnan verotulot 2010 ja verotuloennuste (1.000 ) Tp 2010 Kirkollisvero Yhteisövero Tp Tp Ennuste Ennuste Ennuste YHTEENSÄ Muutos -% +4,1-4,7 +2,0 +2,3 +2,8 5

6 Uhkatekijöinä seurakunnan talouskehitykselle ovat pitemmällä tähtäimellä talouden taantuman ohella kuolleisuuden kasvu, kirkosta eroaminen ja muuttoliikkeen kääntyminen tappiolliseksi. Seurakunnan jäsenten osuus kunnan väestöstä on kirkosta eroamisten seurauksena jatkuvasti laskenut. Seurakunnan jäsenmäärä on 2000-luvulla paria poikkeusvuotta lukuun ottamatta kuitenkin kasvanut. Tämä on luonnollisen väestönkasvun ja muuttovoiton ansiota. Luonnollinen väestönkasvu hidastuu tulevaisuudessa kuolleisuuden lisääntyessä ja jäsenmääräkehitys saattaa pysähtyä tai ainakin hidastuu. Kunnan vuoteen 2030 saakka ulottuvien väestöennusteiden mukaan Siilinjärvi säilyisi muuttovoittoisena. Muuttovoitto takaisi myös seurakunnan jäsenmäärän hienoisen kasvun. Haasteita ja epävarmuustekijöitä seurakunnan toiminnan ja talouden suunnittelulle luovat tulevaisuudessa toteutettavat kunta- ja seurakuntarakennemuutokset sekä liittyminen kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi. Kirkkohallituksen kirkolliskokoukselle esittämä Uusi seurakuntayhtymä 2015 malli ja hallitusohjelmaan sisältyvä työssäkäyntialueista muodostuviin vahvoihin peruskuntiin tähtäävä kuntauudistustavoite ovat merkittäviä rakenneuudistuksia, joiden vaikutuksia ei hankkeiden keskeneräisyyden vuoksi pystytä vielä tarkemmin yksilöimään. Varmaa lienee kuitenkin se, että vuoteen 2017 mennessä seurakuntarakenne tulee muuttumaan halutaan sitä tai ei. Rakennemuutosten ensimmäisenä vaiheena voidaan pitää liittymistä Kirkon Palvelukeskuksen asiakkaaksi vuoden 2015 alusta lukien, jolloin talous- ja henkilöstöhallintoon liittyviä tehtäviä siirretään palvelukeskuksen hoidettavaksi. 6

7 Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta Kirkkovaltuuston jäsenet 2014 Eskola Suvi, Heikkinen Päivi Hokkanen Raija Hyvärinen Elisa Jauhiainen Ossi Joutsenoja Pekka Kajan Ritva Kerkola Riitta Kiiski Pekka Kolehmainen Jari Konu Vesa Kraft Beatrice Lappalainen Marianne Luomi Erkki Markkanen Jukka Markkanen Tapio Mielityinen Kauko Niemelä Anne Nuutinen Viljo Ojala Pirjo Puustinen Kyllikki Rautiainen Merja Ruuskanen Riitta Sihvonen Helena Snellman Tuomo Villman Kirsti Väätäinen Liisa muotoilija tarkastusasiantuntija puutarhuri visualisti kanttori FT yo-merkonomi agronomi järjestöohjaaja, eläkeläinen lehtori, YTM kultaseppä pankkitoimihenkilö osastosihteeri, eläkeläinen lentokoneasentaja yrittäjä autoilija luokanopettaja, eläkeläinen luokanopettaja, KM yrittäjä, eläkekeläinen lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri farmaseutti osastonhoitaja emäntä eläkeläinen yrittäjä projektipäällikkö myyjä, eläkeläinen Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi Tapio Markkanen, varapuheenjohtajana Riitta Kerkola ja sihteerinä talousjohtaja Urpo Reponen. Kirkkovaltuusto kokoontui kertomusvuonna viisi kertaa. Kirkkovaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat on julkaistu seurakunnan kotisivuilla toimitettiin kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalit valittiin II kappalaisen virkaan pastori Matti Hoffrén, hyväksyttiin kirkkoneuvoston päätösvallan rajat hankinnoissa ja rakennuspiirustusten hyväksymisessä, käsiteltiin henkilöstökertomus vuodelta, vahvistettiin vuoden tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille sekä hyväksyttiin diakoniatoimiston saneerausta ja laajennusta koskevat pääpiirustukset, rakennustapaselostus ja kustannusarvio muutettiin perhesihteerin virkanimike perhetyöntekijäksi, hylättiin diakoniatoimiston muutos- ja laajennustyöstä tehdyt tarjoukset kustannusarvion ylittymisen vuoksi ja päätettiin kilpailuttaa hanke uudelleen suunnitelmien tarkistamisen jälkeen sekä hyväksyttiin muutostalousarvio vuodelle vahvistettiin vuoden 2013 tuloveroprosentiksi 1,25, päätettiin myydä noin m²:n suuruinen määräala Louhela- ja Mäntylä tiloista ja sillä sijaitseva Pappilarakennus Aapeli ja Eveliina Markkaselle euron kauppahinnasta, lakkautettiin lukien seurakuntapuutarhurin virka ja perustettiin kiinteistötyönjohtajan virka sekä päätettiin palkata puutarhuri toistaiseksi voimassa olevaan työsopimussuhteeseen. Diakoniatoimiston saneerauksen rakennusurakoitsijaksi valittiin Rakennuspalvelu Soininen euron kokonaishinnalla, sähköurakoitsijaksi Sähköpalvelu Juptek Oy ,30 euron kokonaishinnalla, LVI-urakoitsijaksi LVI-Tahko Oy euron kokonaishinnalla ja rakennusautomaatiourakoitsijaksi Siemens Oy Building Technologies euron kokonaishinnalla. 7

8 8.12. vahvistettiin hautapaikkojen luovutushinnat lukien ja hyväksyttiin vuoden 2013 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi Kaikki kirkkovaltuuston tekemät päätökset on pantu täytäntöön. Kirkkohallitus vahvisti Pappilan myyntiä koskevan kirkkovaltuuston päätöksen Kirkkovaltuuston kokousten esityslistat ja pöytäkirjat on julkaistu seurakunnan kotisivuilla. Kirkkoneuvoston jäsenet ja varajäsenet Hokkanen Raija puutarhuri varajäsen Merja Rautiainen Joutsenoja Pekka FT varajäsen Lauri Katainen Kolehmainen Jari lehtori, YTM varajäsen Seppo Roivainen Kiiski Pekka järjestöohjaaja, eläkeläinen varajäsen Vesa Konu Laitanen Seppo kirkkoherra Mielityinen Kauko luokanopettaja, eläkeläinen varajäsen Viljo Nuutinen Ojala Pirjo lastenpsykiatrian erikoislääkäri varajäsen Anne Niemelä Puustinen Kyllikki farmaseutti varajäsen Ritva Venäläinen Väätäinen Liisa myyjä varajäsen Kirsti Villman Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimi virkansa puolesta kirkkoherra Seppo Laitanen, varapuheenjohtajana Jari Kolehmainen ja sihteerinä talousjohtaja Urpo Reponen. Kirkkoneuvosto kokoontui kertomusvuoden aikana 11 kertaa. Kokouksissa käsiteltiin yhteensä 139 asiakohtaa. Kirkkoneuvoston esityslistat ja pöytäkirjat on julkaistu seurakunnan kotisivuilla. Kirkkoherra ja talousjohtaja käyttivät kirkkoneuvoston päätäntävaltaa niissä rajoissa kuin kirkkoneuvoston ohjesäännössä on määrätty. Diakoniatyöstä vastaava pappi päätti kirkkoneuvoston määrittämissä rajoissa diakoniarahaston tuoton käyttämisessä avustuksiin. Kirkkoneuvoston valitsemina seurakunnassa toimi diakoniatyön, lapsityön, parisuhdetyön ja diakonisen perhetyön vastuuryhmät. Tilintarkastaja 2014 Seurakunnan tilintarkastajana toimi Oulun HTM&JHTT-Tarkastus Oy vastuullisena tilintarkastajanaan Pentti Malinen, JHTT, HTM. Seurakunnan jäsenten ja luottamushenkilöiden tekemät aloitteet ja kirkkoneuvoston toimenpiteet niiden johdosta Erkki Väänänen jätti kirkon urkuparven turvallisuuteen liittyvän aloitteen. Siinä hän esitti, että urkuparven reunaan asennetaan kaide parvella liikkuvien ihmisten turvallisuuden parantamiseksi. Kaiteen rakentaminen on suunnitteilla kirkon saneerauksen yhteydessä. Kirkkoneuvoston jäsenet Pirjo Ojala ja Raija Hokkanen jättivät 5.1. aloitteen vuosittaisen tuen varaamisesta Tarton Paavalin seurakunnan hyväksi seurakunnan talousarvioon. Tuen määräksi aloitteen tekijät esittivät euroa siten, että tuki ei vähentäisi muuta lähetystyölle annettavaa tukea. Vuoden 2013 talousarvioon sisällytettiin euron määräraha Tarton Paavalin seurakunnalle. 8

9 Henkilöstö Vahvistetun henkilöstösuunnitelman mukaisesti seurakuntaan perustettiin määräaikainen tiedottajan virka ajalle Määräaikaista henkilöstöä palkattiin suunnitelman mukaisesti. Kertomusvuoden aikana tehtiin päätökset myös seurakuntapuutarhurin viran lakkauttamisesta, kiinteistötyönjohtajan viran perustamisesta ja työsopimussuhteisen puutarhurin palkkaamisesta lukien. Hautaus- ja kiinteistötoimen virka- ja tehtäväjärjestelyt olivat osa tavoitteena ollutta lähiesimiesjärjestelmän käyttöönottoa. Seurakuntatyön tehtäväalojen osalta valmistelu ja päätöksenteko jäi osittain vuodelle Henkilöstö päätehtävätasolla Virkasuhteet Työsopimussuhteet Vakanssit Miehet Naiset Keski-ikä Kokoaik. Osa-aik. Kokoaik. Osa-aik. Vakin. Määräaik Yleishallinto ,6 Seurakuntatyö ,8 Hautaustoimi ,8 Kiinteistötoimi ,5 Yhteensä ,0 Seurakunnassa on laadittu henkilöstön osalta erillinen henkilöstökertomus. Seurakunnan väkilukumuutokset 2008 Vuosi Läsnäoleva väestö Osuus kunnan väestöstä % Kastetut Kuolleet Solmitut avioliitot/ avioerot Srk:aan liittyneet /srk:sta eronneet Tulomuutto Lähtömuutto , / / , / / , / / , / / , / / Vuonna seurakunnan väestömäärä lisääntyi ennakko-odotusten mukaisesti vaikkakin kastettujen määrä jäi arvioitua pienemmäksi (-19) ja toisaalta kuolleisuus oli hieman arvioitua suurempi (+9). Positiivista oli seurakunnasta eronneiden arvioitua pienempi määrä (-31) ja arvioitua suurempi liittyneiden määrä (+6). Muuttovoitto oli hieman arvioitua pienempi (-9). Solmittujen avioliittojen määrä kasvoi edellisvuosista selvästi ja avioerojen määrä säilyi edellisten vuosien tasolla. Lähivuosina väestönkasvun odotetaan jatkuvan muuttovoiton ja korkeana jatkuvan syntyvyyden ansiosta. Kasvua hidastaa väestön vanhenemisesta johtuva kuolleisuuden kasvu ja toisaalta seurakunnasta eroamiset. Erojen seurauksena on seurakunnan jäsenten suhteellinen osuus kunnan väestöstä viime vuosina ollut laskusuunnassa. Alenema on kuitenkin ollut hitaampaa kuin seurakunnissa keskimäärin. Vuonna kirkkoon kuului 77,2 % suomalaisista (edellisvuonna 78,2 %). 9

10 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi Yleishallinto Yleishallinnon tuotto- ja kulukehitys Muutos % TOIMINTATUOTOT(ulkoiset) KORVAUKSET 247,76-100,0 MYYNTITUOTOT 517,00 154,00 235,7 MAKSUTUOTOT , ,84 1,4 TUET JA AVUSTUKSET , ,75-38,4 TOIMINTATUOTOT(ulkoiset) , ,35-22,9 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) HENKILÖSTÖKULUT , ,39 3,6 PALVELUJEN OSTOT , ,65 29,9 VUOKRAKULUT , ,22 5,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,36-1,1 MUUT TOIMINTAKULUT -740, ,58-42,9 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , ,20 10,1 TOIMINTAKATE 1 (ulkoinen) , ,85 12,2 TOIMINTAKULUT (sisäiset) , ,73-6,9 TOIMINTAKATE 2 (ulkoinen ja sisäiset) , ,58 9,4 POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,35-10,1 LASKENNALLISET ERÄT Sisäiset korkokulut -16,59-238,44-93,0 Sisäiset vyörytystulot ja menot , ,15 0,9 LASKENNALLISET ERÄT , ,71 0,9 TYÖALAKATE (ulkoiset ja sisäiset) , ,78-20,7 Yleishallinnon toimintakulujen jakaantuminen tiliryhmittäin Palvelujen ostot 26,8 % Aineet, tarvikkeet, tavarat 4,2 % Henkilöstökulut 55,4 % Sisäiset kulut 11,6 % Muut kulut 2,0 % 10

11 Hallintoelimet Toiminta-ajatus Tehtäväalue käsittää kirkkovaltuuston ja -neuvoston toiminnan ja seurakuntavaalien järjestämisen. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Päätetään Maaningan ja Siilinjärven seurakuntaliitoksesta edellyttäen, ettei kunta- ja seurakuntaliitos Maaningan ja Kuopion välillä toteudu. Maaningan ja Siilinjärven seurakuntien välillä vuonna tehty liitosselvitys ei johtanut seurakuntaliitokseen Maaningan kunnan päätettyä liittymisestä Kuopion kaupunkiin vuonna Kuntaliitoksesta johtuen Maaningan seurakunta liittyy Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymään. Osallistutaan tarvittaessa muihin seurakuntaliitosselvityksiin edellyttäen, että Siilinjärven kunta on osallisena kuntaliitosneuvotteluissa. Siilinjärven kunta ei ollut kertomusvuonna osallisena kuntaliitosneuvotteluissa, joten myöskään seurakunnalle ei ollut tarvetta seurakuntaliitosselvityksiin. Käynnistetään uuden toimintastrategian valmistelu yhteistyössä henkilöstön kanssa. Toimintastrategian valmistelut käynnistettiin. Varsinainen strategiatyöskentely tapahtuu keväällä 2013 yhdessä luottamushenkilöiden ja henkilöstön kanssa. Tarkistetaan kirkkoneuvoston ohjesääntö ja sisäisen valvonnan ohjeet Sisäisen valvonnan ohjeet tarkistettiin ja hyväksyttiin kirkkoneuvostossa. Kirkkoneuvoston ohjesäännön tarkistamista lykättiin, jotta kirkkolakiin vuonna 2013 tulossa olevat muutokset voidaan huomioida. Tunnusluvut Arvio Kirkkovaltuuston kokoukset, kpl Osallistumisaktiivisuus kokouksiin, % ,1 Kirkkoneuvoston kokoukset, kpl Osallistumisaktiivisuus kokouksiin, % 95, ,0 n toteutuminen Toimintatuotot (ulkoiset) Toimintakulut (ulkoiset) ,62-516,38 Toimintakate 1 (ulkoinen) ,62-516,38 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) , ,73 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,11 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,11 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)

12 Talous- ja henkilöstöhallinto Toiminta-ajatus Taloushallinto tuottaa seurakunnan talousarvioon, kirjanpitoon, reskontranhoitoon ja maksuliikenteeseen liittyvät palvelut ja antaa niihin liittyvää tietoa luottamushenkilöille, johdolle, henkilöstölle ja seurakuntalaisille. Taloushallintoon sisältyy myös tilintarkastustoiminta. Henkilöstöhallinto tuottaa palkanlaskentaan, työpaikkaruokailuun, työterveyshuoltoon, työsuojelutoimintaan ja työnantajan ja henkilöstön yhteistoimintaan liittyvät palvelut sekä huolehtii seurannan hallinnollisen toiminnan vakuuttamisesta. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Valmistellaan arviointikriteerit harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönottoa varten. Arviointikriteerit ja aikataulu harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönottamiseksi valmisteltiin HAVA-työryhmässä, joka kuuluivat johtavat viranhaltijat, lähiesimiehet ja luottamusmiehet. Tavoitteena on, että harkinnanvaraista palkanosaa alettaisiin maksaa lukien. Jatketaan vuonna käynnistettyä päätearkiston järjestämistyötä. Päätearkiston järjestämistyötä jatkettiin ja valmisteltiin uusi arkistosääntö ja arkistonmuodostussuunnitelma 2000, jotka kirkkoneuvosto hyväksyi tammikuussa Suoritetaan valmisteluja palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtymiseksi vuoden 2013 alusta lukien edellyttäen, että seurakuntaliitos Maaningan kanssa toteutuu. Muutoin anotaan kirkkohallitukselta siirtymisajankohdan lykkäystä vuoteen 2015, jolloin Kuopioon perustetaan KiPa:n yksi toimipiste. Seurakuntaliitos ei toteutunut, joten Kirkon palvelukeskuksen johtokunnalle tehtiin esitys liittymisajankohdan siirtämisestä vuoteen Palvelukeskuksen johtokunta päätti hyväksyä seurakunnan liittymisen palvelukeskuksen asiakkaaksi lukien. Tunnusluvut Arvio Palkansaajia Kirjanpidon tositemäärä, kpl Nettokulut / palkansaaja, Nettokulut / tositemäärä, 73,58 75,01 73,26 Nettokulut / srk:n jäsen, 17,75 17,90 18,30 n toteutuminen 12 +mta Toimintatuotot (ulkoiset) ,38-684,38 Toimintakulut (ulkoiset) , ,07 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,69 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) , ,33 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,02 Poistot ja arvonalentumiset ,92-15,08 Laskennalliset erät , ,94 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) ,00

13 Kirkonkirjojen pito Toiminta-ajatus Seurakunnan kirkkoherranvirasto ja keskusrekisterit pitävät kirkonkirjoja, joita ovat seurakunnan jäsenrekisteri sekä luettelot kastetuista, rippikoulun käyneistä ja konfirmoiduista, henkilöistä, joiden avioliiton esteistä on toimitettu tutkinta, avioliittoon vihityistä, kuolleista ja haudatuista, muuttaneista sekä kirkosta eronneista ja kirkkoon liittyneistä. Kirkkoherranvirasto huolehtii myös kirkonkirjojen arkistoinnista. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Otetaan käyttöön uusi Kirjuri-jäsentietojärjestelmä erikseen laadittavan käyttöönottosuunnitelman mukaisesti. Kirkon yhteinen Kirjuri-jäsentietojärjestelmä otettiin käyttöön 1.5. lukien. Kuten yleensä uusissa tietojärjestelmissä, käyttöönotto ei sujunut täysin kivuttomasti ja siinä oli toimintaongelmia, joita kirkkohallituksen ja ohjelmatoimittajan toimesta kertomusvuoden aikana korjattiin. Annetaan tukea Kirjuri-jäsentietojärjestelmän käytössä muille hiippakunnan seurakunnille. Kirjurin tukipalvelut antaa kirkkohallitus, joten seurakunnan toimistosihteerit eivät enää toimineet tukihenkilöinä kuten aiemman jäsentietojärjestelmän aikaan. Perhelehdet digitoidaan sähköiseen muotoon Kuopion srk-yhtymän suorittaman yhteiskilpailutuksen jälkeen. Kirkonkirjojen ja perhelehtien mikrofilmaus ja digitointi saatiin toteutettua. Oulun Mikropiste Oy:n suorittama kirkonkirjojen digitointi onnistui hyvin ja aineisto on tarkastettu. Itellan suorittamassa perhelehtien digitoinnissa on sen sijaan todettu olevan puutteita ja virheitä. Aineistoa ei ole vielä päästy tarkastamaan. Tunnusluvut Arvio Nettokulut / srk:n jäsen, 3,82 6,92 6,60 n toteutuminen + mta Toimintatuotot (ulkoiset) ,00-453,00 Toimintakulut (ulkoiset) , ,95 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,95 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) ,92-733,08 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,03 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,03 13

14 Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto Toiminta-ajatus Kirkkoherranvirasto huolehtii kirkollisiin toimituksiin liittyvistä alkuvalmisteluista ja -neuvotteluista, seurakunnan tilojen varauksista, kirkollisten ilmoitusten laadinnasta sekä muista hallintoon ja toimintaan liittyvistä avustavista tehtävistä. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Jäsentietojärjestelmän tietojen hyväksikäyttöä edistetään toimintojen suunnittelussa. Jäsentietojärjestelmän tietoja hyödynnettiin mm. onnittelukirjeiden ja syntymäpäiväkutsujen lähettämisessä sekä yhteydenpidossa rippikoululaisten vanhempiin. Uuden jäsentietojärjestelmän käyttöönotto on tilapäisesti vaikeuttanut tietojen hyväksikäyttöä. Jatketaan päätearkiston järjestämistä. Päätearkiston järjestämistyötä jatkettiin yhteistyössä taloustoimiston kanssa ja osallistuttiin uuden arkistosäännön ja arkistonmuodostussuunnitelman 2000 valmistelutyöhön. Tunnusluvut Arvio Nettokulut / srk:n jäsen, 5,26 5,35 5,32 n toteutuminen +mta Toimintatuotot (ulkoiset) Toimintakulut (ulkoiset) ,80 883,80 Toimintakate 1 (ulkoinen) ,80 883,80 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) , ,29 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) ,51-486,49 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät ,51-713,51 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) ,00 14

15 Seurakunnallinen toiminta Seurakunnallisen toiminnan tuotto- ja kulukehitys Muutos % TOIMINTATUOTOT(ulkoiset) KORVAUKSET , ,00-6,8 MAKSUTUOTOT , ,37-8,2 VUOKRATUOTOT 288, ,35-92,7 KOLEHDIT JA MUUT KERÄYSTUOTOT , ,10-0,7 MUUT TOIMINTATUOTOT 3.316, ,75 21,1 TOIMINTATUOTOT(ulkoiset) , ,57-7,5 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) HENKILÖSTÖKULUT , ,93 7,1 PALVELUJEN OSTOT , ,93 7,1 VUOKRAKULUT , ,40-12,6 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,55 16,8 ANNETUT AVUSTUKSET , ,75-1,8 MUUT TOIMINTAKULUT , ,42 97,6 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , ,98 6,7 TOIMINTAKATE 1 (ulkoinen) , ,41 8,7 TOIMINTAKULUT (sisäiset) , ,13 TOIMINTAKATE 2 (ulkoinen ja sis.) , ,54 5,7 LASKENNALLISET ERÄT Sisäiset vyörytystulot ja menot , ,07 1,6 LASKENNALLISET ERÄT , ,07 1,6 TYÖALAKATE (ulkoiset ja sisäiset) , ,61 4,8 Seurakuntatyön toimintakulujen jakaantuminen tiliryhmittäin Henkilöstökulut 53,1 % Palvelujen ostot 8,0 % Aineet, tarvikkeet 2,3 % Muut kulut 0,3 % Vuokrat 0,3 % Avustukset 5,7 % Sisäiset toimintakulut 30,2 % 15

16 Yleinen seurakuntatyö Toiminta-ajatus Yleisen seurakuntatyön tehtävänä on vahvistaa seurakunnan jäsenten identiteettiä kristittyinä. Työalaan kuuluvat jumalanpalveluselämän, hautaan siunaamisen, kirkollisten toimitusten, aikuistyön ja muiden seurakuntatilaisuuksien tehtäväalueet. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Kirkon strategian 2015 mukaisesti tavoitetaan tasokkaasti mahdollisimman moni seurakuntalainen. Aineksia kristillisen uskon ja elämänkysymysten pohdintaan tarjotaan järjestämällä mm. Pyhä- vuosiaiheeseen liittyvä luentosarja, paastonajan seitsemän vapaata viikkoa-ryhmä, raamattupiiri, hiljaisuuden päiviä (2 krt) ja naisten kahvihetkiä (3 krt) ja ohjelmallisia kahviloita Vuorelan kirkolla jumalanpalvelusten jälkeen (5 krt). Jumalanpalveluselämässä tavoitteena on ollut kohdentaa tilaisuudet kokonaisvaltaisina tapahtumina erityisesti perheille. Myös jumalanpalveluskäytäntöjä on jossakin määrin uudistettu pappien ja kanttorien jumalanpalvelustyöryhmän linjausten mukaisesti. Kirkollisissa toimituksissa on kiinnitetty erityisesti huomiota kasteperheisiin ja kotien kristillisen kasvatuksen tukemiseen. Aikuisia on erityisesti kohdattu kirkkokahviloissa, naisten kahvihetkissä, luentosarjoissa ja pienryhmissä sekä aikuistyön kesäajan tilaisuuksissa eri puolilla seurakuntaa. Tiedottajan virka tukee pyrkimyksiä seurakunnan profiilin parantamisessa. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni voisi löytää mielekkään paikkansa seurakuntayhteydessä. Pyritään löytämään konkreettisia tehtäviä niille, jotka tahtovat käyttää lahjojaan yhteiseksi hyväksi. Arviointia Luentosarjassa vieraili puhujana mm. kirjailija Jaakko Heinimäki. Kuva: Sini Sorjonen Seurakunnan verkkosivujen uudistaminen ja muu tiedotuksen kehittäminen on tuonut lisää myönteistä näkyvyyttä ja vuorovaikutuksellisuutta. Seurakunnan jäsenyyden ja vapaaehtoistyön merkitystä on pidetty myönteisesti esillä kiitosjuhlassa ja muissa yhteyksissä ja käytännön osallistumismahdollisuuksia on ollut tarjolla seurakunnan elämän kaikilla alueilla. Vastuuryhmien toiminta on myös kehittynyt myönteisesti. Seurakuntaan muuttaneita on vuosittain paljon. Heidät on pystyttävä ottamaan vastaan nykyistä paremmin. Se vaatii materiaalin uudistamista ja mahdollisten heille järjestettävien tilaisuuksien tai kotikäyntitoiminnan perusteellista pohtimista. 16

17 Tunnusluvut Arvio Pääjumalanpalveluksiin osallistujia Muihin jumalanpalveluksiin osallistujia Kastetoimituksia Kirkollisia vihkimisiä ja avioliiton siunauksia Hautaan siunaamisia, maahan kätkemisiä Kirkollisiin toimituksiin osallistujia Muut seurakuntatilaisuudet Muihin seurakuntatilaisuuksiin osallistujia n toteutuminen Jumalanpalveluselämä Toimintatuotot (ulkoiset) Toimintakulut (ulkoiset) , ,06 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,06 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) , ,66 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,60 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät ,54 440,54 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,06 Hautaan siunaaminen Toimintatuotot (ulkoiset) Toimintakulut (ulkoiset) , ,52 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,52 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) , ,69 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,21 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,68 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,89 Kirkolliset toimitukset Toimintatuotot (ulkoiset) 17 Toimintakulut (ulkoiset) , ,13 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,13 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) , ,35 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,48 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,61 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,09 17

18 Aikuistyö Toimintatuotot (ulkoiset) ,00 860,00 Toimintakulut (ulkoiset) ,81-56,19 Toimintakate 1 (ulkoinen) ,81 803,81 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) , ,59 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,78 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,65 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,43 Muut seurakuntatilaisuudet Toimintatuotot (ulkoiset) ,00-40,00 Toimintakulut (ulkoiset) , ,86 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,86 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) , ,57 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,43 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,45 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,88 Juhannuksena seurakuntalaisia kokoontui Ruokoniemen perinteikkääseen juhlaan. Kuva: Seppo Laitanen 18

19 Tiedotus ja viestintä Toiminta-ajatus Tiedotustoiminnan tehtävänä on luoda myönteistä julkisuuskuvaa seurakunnasta välittämällä avointa, oikeaa ja monipuolista tietoa seurakunnan sanomasta, toiminnasta, hallinnosta ja taloudesta. Sen tulee myös ponnistella, jotta tiedon tavoitettavuus on mahdollisimman laaja. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Ulkoista tiedotusta hoidetaan paitsi Kirkko ja Koti -lehden, myös maakunta-, paikallis- ja ilmaisjakelulehtien, paikallisradion ja television sekä seurakunnan kotisivujen kautta. Oman tiedottajan välityksellä voidaan parantaa myös seurakunnan näkyvyyttä seurakuntalehden palstoilla. Ulkoista tiedotusta hoidettiin pääasiassa paikallis-, seurakunta- ja maakuntalehteen suunnatuin tiedottein ja juttuvinkein. Joistain tapahtumista tiedotettiin myös ilmaisjakelulehdille. Erityisesti paikallislehti tarttui kiitettävästi seurakunnan juttuvinkkeihin. Seurakuntalehdessä Siilinjärvi on noussut esille etenkin seurakuntalaisten henkilöjuttuina. Lehtien lisäksi aktiivisessa käytössä ovat olleen seurakunnan verkkosivut, erityisesti vuoden lopulla. Maksulliseen mainostukseen ei viestinnässä eikä muilla työaloilla ollut varattu varoja totuttua enempää, joten ei näkyvyyttä ole voinut nostaa lehti-ilmoittelulla. Puffijutut tulivat julkaistuiksi tehokkaimmin paikallis- ja seurakuntalehdessä. Tiedottaja on luonut suhteita seurakuntalehden toimitukseen ja yhdessä neuvotellut Siilinjärven seurakunnan näkyvyyden tehostamisen mahdollisuuksista. Radio- ja televisiotiedotus jäi vähään, ja tiedottajan työpanosta on käytetty muuhun viestinnän kehittämiseen. Tiedottaja ohjaa seurakunnan työntekijöitä viestinnän taidoissa sekä innostaa heitä sosiaalisen median hyödyntämisessä verkkotyöskentelyssä. Tiedottaja on ohjannut muita työntekijöitä mm. tiedotuksen suunnittelussa, tiedotteiden ja mainosten tekemisessä sekä sähköisten työvälineiden käytössä (mm. Word- ja PowerPointkoulutukset hengellisen työn tekijöille) ja sähköisen viestinnän hyödyntämisessä. Sosiaalisen median ja verkkoviestinnän käyttöön on innostettu hengellisen työn tekijöitä verkkopalveluista tiedottaen. Seurakunnan viestintästrategian valmisteleminen käynnistetään samoin kuin kirkon 90-vuotisjuhlien valmistelutyöt ja mahdollisesti kirkon ja seurakunnan historiikin kokoaminen. Seurakunnan viestintästrategiaa alettiin hahmotella, mutta sen valmistelu päätettiin liittää tiiviisti seurakunnan uuden strategian valmisteluun (v. 2013). Kirkon 90-vuotisjuhlia varten on selvitetty koottua historiaa ja historian kokoamisen suuntia mm. tutustumalla vanhoihin valokuviin, arkiston dokumentteihin sekä kunnan taltioimiin henkilöhaastatteluihin. Kotisivujen uusiminen huomioiden sähköinen ilmoittautumisjärjestelmä sekä oman domain-osoitteen hankinta. Seurakunnan uudet verkkosivut saatiin käyttöön osoitteessa Verkkosivuilla otettiin heti käyttöön verkkolomakkeet, joilla voi antaa palautetta, ilmoittautua toimintaan ja jättää yhteydenottopyynnön. Sivuilla on myös seurakunnan blogi, jolla haastetaan keskusteluun. Aluksi blogisteina ovat toimineet työntekijät. Verkkosivupäivittäjiksi perehdytettiin eri työalojen työntekijöitä. 19

20 Tunnusluvut Arvio Vierailuja entisillä kotisivuilla, kpl/kk Vierailuja uusilla kotisivuilla, kpl/kk ( ) Viestinnän sisäisiä koulutuksia, kpl 3 Osallistujia viestinnän sisäisissä koulutuksissa 40 Nettokulut / srk:n jäsen, 5,89 9,66 10,24 n toteutuminen Toimintatuotot (ulkoiset) Toimintakulut (ulkoiset) , ,42 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,42 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) , ,09 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,51 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,57 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,08 Kirkko ja Koti -lehdessä näkyvät myös Siilinjärven seurakuntalaisten kasvot. Kuva Kirkko ja Koti -lehden kannesta nro 20/. 20

Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016. Kukkiva kirkonmäki

Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016. Kukkiva kirkonmäki Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kukkiva kirkonmäki TALOUSARVIO 2014 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 KIRKON

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014. Kirkkoneuvosto 11.3.2015 22 Kirkkoneuvosto 22.4.2015 30 Kirkkovaltuusto 20.5.2015 10-1-

TILINPÄÄTÖS 2014. Kirkkoneuvosto 11.3.2015 22 Kirkkoneuvosto 22.4.2015 30 Kirkkovaltuusto 20.5.2015 10-1- TILINPÄÄTÖS Kirkkoneuvosto 11.3.2015 22 Kirkkoneuvosto 22.4.2015 30 Kirkkovaltuusto 20.5.2015 10-1- SISÄLLYSLUETTELO kertomus 1. Yleiskatsaus 3 2. Hallinto 7 3. Henkilöstö 8 4. Väkiluku 9 5. n toteutumisvertailut

Lisätiedot

TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009

TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009 TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009 1. TOIMINTAKERTOMUS 2009 1.1. YLEISKATSAUS Kirkkoherran katsaus Vuosi 2009 oli jälleen kerran myös väkiluvun vähenemisen vuosi muuttoliikkeen ja kirkosta eroamisen vuoksi.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivu JOHDANTO 1 1 HALLINTO 5 102 Kirkkovaltuusto 6 103 Tilintarkastus 6 104 Kirkkoneuvosto 6 105 Taloushallinto 10 107 Kirkonkirjojenpito 11 108 Kirkkoherranvirasto 11 110 Muu yleishallinto

Lisätiedot

TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013-1 -

TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013-1 - TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013-1 - - 2 - Kirkon tunnustus ja tehtävä KIRKKOLAKI Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa, joka on lausuttu

Lisätiedot

Toimintakertomus. 1 Yleiskatsaus TASEKIRJA 2013

Toimintakertomus. 1 Yleiskatsaus TASEKIRJA 2013 TASEKIRJA 2013 Toimintakertomus 1 Yleiskatsaus Sovituksenkirkon toiminta alkoi monilta osin vakiintua. Kirkkosaliin asennettiin Virtasen urkurakentamon valmistamat 26 äänikertaiset urut kevään ja kesän

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013. Järvenpään seurakunta Kirkkotie 1 04400 Järvenpää puh. (09) 271 941 www.jarvenpaanseurakunta.

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013. Järvenpään seurakunta Kirkkotie 1 04400 Järvenpää puh. (09) 271 941 www.jarvenpaanseurakunta. JA TILINPÄÄTÖS 2013 Järvenpään seurakunta Kirkkotie 1 04400 Järvenpää puh. (09) 271 941 www.jarvenpaanseurakunta.fi 2 (119) Sisällysluettelo 1 YLEISKATSAUS... 3 VUOSI 2013 kehittyvän perustoiminnan vuosi

Lisätiedot

TALOUSARVION PERUSTELUT JA OHJEITA TALOUSARVION KÄYTTÄMISESTÄ JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

TALOUSARVION PERUSTELUT JA OHJEITA TALOUSARVION KÄYTTÄMISESTÄ JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA TALOUSARVION PERUSTELUT JA OHJEITA TALOUSARVION KÄYTTÄMISESTÄ JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA 3 YLEISET LÄHTÖKOHDAT Käsittely Kirkkoneuvosto 04.12.2013 Kirkkovaltuusto 16.12.2013 1. SEURAKUNNAN TEHTÄVÄ Puolangan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita

SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita

Lisätiedot

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015)

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015) SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 1 / 40 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015) Sisällysluettelo ESIPUHE...2 1

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA. Alttarivaate ja kirjateline 1700 -luvulta

KEMINMAAN SEURAKUNTA. Alttarivaate ja kirjateline 1700 -luvulta KEMINMAAN SEURAKUNTA Alttarivaate ja kirjateline 1700 -luvulta TASEKIRJA 2011 1 TASEKIRJA SISÄLTÖ YLEISKATSAUS... 5 Kirkkoherran yleiskatsaus... 5 Talous 2011... 5 HALLINTOELINTEN KOKOONPANO JA TOIMINTA...

Lisätiedot

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Sisällysluettelo sivu 1. SEURAKUNNAN TOIMINNAN PERUSTA

Lisätiedot

PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2015

PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2015 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2015 Kirkkoneuvosto 30.10.2012 Kirkkovaltuusto 13.11.2012 2 PORNAISTEN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

PIDETÄÄNKÖ JUMALANPALVELUS?

PIDETÄÄNKÖ JUMALANPALVELUS? 2 3 PIDETÄÄNKÖ JUMALANPALVELUS? Kourallinen seurakuntalaisia viettää ehtoollista. Suntio on etupenkissä, kanttori urkuparvella. Kirkkoherra yskii ja mielii kotiin kuumetta potemaan. Puheille pyrkii seurakuntalainen,

Lisätiedot

KV 3/2013 43. Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016

KV 3/2013 43. Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 KV 3/2013 43 Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 29.10.2013 Kirkkovaltuusto 12.11.2013 2 PORNAISTEN SEURAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO KIRKKOHERRAN KATSAUS. 3 1

Lisätiedot

PORNAISTEN SEURAKUNNAN TASEKIRJA 2012

PORNAISTEN SEURAKUNNAN TASEKIRJA 2012 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TASEKIRJA 2012 Kirkkoneuvosto 26.03.2013 Kirkkovaltuusto 4.6.2013 2 PORNAISTEN SEURAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO Kirkkoherran katsaus. 3 I Toimintakertomus.. 4 1. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SEKÄ TALOUSARVIO 2014

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SEKÄ TALOUSARVIO 2014 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2016 s. 1 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SEKÄ TALOUSARVIO 2014 Sisällysluettelo ESIPUHE...2 1 JOHDANTO...3

Lisätiedot

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2014

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2014 SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2014 Kirkkoneuvosto 190315 28 Kirkkovaltuusto 170615 18 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1. JOHDANTO 4 1.1. Jäsenmäärä ja ikäjakautuma 4 1.2.

Lisätiedot

Tampereen ev.lut. seurakunnat

Tampereen ev.lut. seurakunnat Tampereen ev.lut. seurakunnat vuosikertomus 2010 1 Kuva: Janne Ruotsalainen sisällysluettelo Tampereen seurakuntien päiväkerhotyö juhli 60 toimintavuottaan Keskustorilla kesälaulajaisissa 15.6.2010. Kriisin

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2013

KEMINMAAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2013 KEMINMAAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2013 1 TASEKIRJA YLEISKATSAUS (4) Kirkkoherran yleiskatsaus (4) Talous 2013 (5) HALLINTOELINTEN KOKOONPANO JA TOIMINTA (6) Kirkkovaltuusto toiminta (7) Kirkkoneuvoston toiminta

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA, VUOSIKERTOMUS 1.1. 31.12.2011

IKAALISTEN SEURAKUNTA, VUOSIKERTOMUS 1.1. 31.12.2011 IKAALISTEN SEURAKUNTA, VUOSIKERTOMUS 1.1. 31.12.2011 YLEISKATSAUS Vuotta 2011 hallitsi suuri talouden epävarmuus koko maassa, mikä aiheutti seurakuntatoiminnassa myös huolien kasvua. Oli nähtävissä, että

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2014. Lappeenrannan ev.lut. seurakunnat

Osavuosikatsaus 2014. Lappeenrannan ev.lut. seurakunnat Osavuosikatsaus 214 Lappeenrannan ev.lut. seurakunnat Osavuosikatsaus Kannen kuva: Arto Forsblom Sisällys 1. Johdanto 2. Seurakunnat 2.1 Joutsenon seurakunta 2.2 Lappeen seurakunta 2.3 Lappeenrannan seurakunta

Lisätiedot

Ykv 18.12.2014, liite 3 28 vahvistettu. TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017

Ykv 18.12.2014, liite 3 28 vahvistettu. TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 Ykv 18.12.2014, liite 3 28 vahvistettu TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 SISÄLLYS 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 YLEISPERUSTELUT... 4 2.1 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

MIKAELINSEURAKUNTA Vuosikertomus 2013

MIKAELINSEURAKUNTA Vuosikertomus 2013 MIKAELINSEURAKUNTA Vuosikertomus 2013 1 Silvia Koski johtamassa kuoroa. Rippikoulun starttikirkko 15.12. Kappalainen Pekka Ahlamon eläkkeellelähtöjuhla 10.3. 2 Mikaelin Pianon Vuosikertomus päällä pahvipekka.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016

TALOUSARVIO 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 Ykv:n käsittelyyn 12.12.2013 SISÄLLYS 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 YLEISPERUSTELUT... 4 2.1 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2012 ÅBO OCH S:T KARINS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2012 ÅBO OCH S:T KARINS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2012 ÅBO OCH S:T KARINS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET BALANSBOK 2012 SISÄLLYSLUETTELO TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ TASEKIRJA 2012 TOIMINTAKERTOMUS 1 Keskuskirjanpito

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014

INARIN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 INARIN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Kirkkoneuvosto 26.2.2015 1 Sisällysluettelo Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 1.1. TALOUDEN KEHITYS... 4 1.2. TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT... 5 1.3.

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma Toiminta- ja taloussuunnitelma SEKÄ TALOUSARVIO Vahvistettu kirkkovaltuustossa 8.12.2014 Keminmaan seurakunta on ihmisten keskellä elävä, Jumalan sanalla hoitava seurakunta 1 Toiminta Suomen ev.lut. kirkko

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 2014

SEURAKUNTANEUVOSTO 2014 MALMIN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTA-AJATUS Toiminta-ajatuksen tehtävänä on kertoa, mitä varten yhteisö on olemassa. Malmin seurakunnan toiminta-ajatus on määritelty viimeksi vuonna 2010. Silloin

Lisätiedot

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013 KN 27.3.2014 23 KV 22.5.2014 6

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013 KN 27.3.2014 23 KV 22.5.2014 6 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 013 KN 7.3.014 3 KV.5.014 6 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 013 1 Sisällysluettelo Esipuhe... 1 Toimintakertomuksen rakenne...3 Vastuualuekohtaiset

Lisätiedot