Siilinjärven seurakunnan tasekirja 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Siilinjärven seurakunnan tasekirja 2012"

Transkriptio

1 TASEKIRJA

2 Siilinjärven seurakunnan tasekirja Siilinjärven seurakunnan tasekirja... 2 TOIMINTAKERTOMUS... 3 Yleiskatsaus... 3 Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta... 7 Henkilöstö... 9 Seurakunnan väkilukumuutokset Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi Seurakunnallinen toiminta Hautaustoimi Kiinteistötoimi n toteutumisvertailut Tuloslaskelman toteutumisvertailu Investointien toteutumisvertailu Rahoitusosan toteutumisvertailu Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Tase ja sen tunnusluvut Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelystä TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Omana taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA LUETTELO TOSITELAJEISTA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Kannen kuvassa puistokerholaisia. Kuva: Arja Hartikainen.

3 TOIMINTAKERTOMUS Yleiskatsaus Seurakuntatyön kehityksen olennaisimmat muutokset ja tapahtumat Siilinjärven seurakunnan toiminnassa ei ole tilastojen valossa tapahtunut mitään suuria muutoksia vuonna. Edellisvuonna tapahtunut nousu jumalanpalveluksiin osallistuneiden määrässä johtui pääasiassa kirkkoherran eläkkeelle jäämisen ja kirkkoherranvaalin merkeissä pidetyistä erityisjumalanpalveluksista ja tasaantui kertomusvuonna edeltävien vuosien tasolle. Henkilöstössä tapahtuneet muutokset ja tilapäisjärjestelyt toimintatiloissa vaikuttivat niin, ettei erityisiin projekteihin ollut voimavaroja. Kolmen pitkäaikaisen viranhaltijan eläkkeelle jääminen toi luonnollisesti jonkinlaisen katkoksen toiminnan jatkuvuuteen. Uusien työntekijöiden valitseminen on ollut aikaa ja voimavarojakin vievää, mutta he ovat myös rikastuttaneet työyhteisöä monin tavoin. Diakoniatyön toimistotilojen ja Ruokoniemen leirikeskuksen remontit saatiin käyntiin vuoden lopulla. Valtakunnallisen Kirjuri-jäsentietojärjestelmän käyttöönotto toukokuussa oli suuri ponnistus koko kirkossa ja myös paikallistasolla. Uuden välineen kanssa jouduttiin mittaviinkin ongelmiin valtakunnallisesti. Siilinjärvellä asiakaspalvelu pystyttiin pitämään myös siirtymävaiheessa normaalitasolla, mistä kiitos kuuluu asiaan hyvin paneutuneelle kirkkoherranviraston henkilökunnalle. Myös seurakunnan arkistosuunnitelma ja uuden palkkausjärjestelmän viimeinen vaihe olivat edelleen työstettävinä. Kulunut vuosi oli erityisesti viestinnän kehityksen aikaa. Seurakunnan ja eri työalojen tiedotus sai tervetulleen osaajan ja sen myötä seurakunnan näkyvyys parani eri medioissa ja tiedotuksen taso nousi kautta linjan. Uudet kotisivut otettiin käyttöön loppuvuodesta ja ne toivat uuden ilmeen lisäksi myös vuorovaikutuksellisuutta seurakunnan viestintään. Seurakunnan kasvatustyön eri tasoilla on pyritty käyttämään hyväksi olemassa olevia luonnollisia kanavia. Lapsi- ja perhetyössä sekä varhaisnuorisotyön kerhotoiminnassa on tapahtunut myönteistä kehitystä ja myös uusia toimintatapoja on pantu alulle. Rippikoulu on edelleen nuorisotyön kivijalka ja sitä seuraava isostoiminta tarjoaa nuorille mahdollisuuksia sitoutua seurakunnan toimintaan eri tavoin. Isostoiminnassa mukana olevat ja kerhonohjaajat sekä musiikkiryhmät ovat nuorisotyön ydinryhmää. Aikuisten pienryhmätoiminnassa on tällä hetkellä ehkä eniten kehitettävää. Kevään luentosarja päätti ansiokkaasti aikuistyön osalta Pyhä-vuosiaiheen. Kesän lukuisat kansanlaulukirkot, joista yksi pidettiin Siilifolk-kansanmusiikkitapahtuman yhteydessä, saivat hyvän vastaanoton seurakuntalaisten keskuudessa. Seppo Laitanen kirkkoherra 3

4 Kappalainen Matti Hoffrén siunattiin virkaansa pyhäinpäivänä. Kuva: Sini Sorjonen Seurakunnan talouskehityksen olennaisimmat muutokset ja tapahtumat tilikaudella ja sen jälkeen Siilinjärven seurakunnan varsinaisen toiminnan ulkoiset toimintatuotot olivat euroa ja toimintakulut euroa. Toimintatuotot vähenivät edellisvuodesta 21,4 % ja toimintakulut kasvoivat 6,7 %. Ulkoisia toimintatuottoja kertyi euroa arvioitua vähemmän, kun taas ulkoiset toimintakulut jäivät euroa arvioitua pienemmiksi. Ulkoisten toimintatuottojen alhaiseen kertymään vaikutti keskeisesti puunmyyntitulojen jääminen noin euroa arvioitua pienemmiksi. Syynä tähän oli puolestaan se, että huonoista keliolosuhteista johtuen hakkuita ei voitu toteuttaa suunnitellussa aikataulussa ja osa puutavaran luovutuksista siirtyi vuoden 2013 puolelle. Ostettujen palveluiden määrä kasvoi edellisvuodesta 6,8 % ja tarvikehankintojen määrä 9,5 %. Henkilöstökulut kasvoivat edellisestä vuodesta 6,5 %. Henkilöstökulujen osuus vuoden toimintakuluista oli 67,4 %. Toimintakatteeksi muodostui euroa, joka oli edellisvuoteen verrattuna 12,8 % heikompi ja toisaalta euroa heikompi kuin talousarviotaso. Verotuloja kertyi yhteensä euroa, eli verotulot laskivat edellisvuodesta 4,7 %. Ansio- ja pääomatuloista maksettavaa kirkollisverotuloa kertyi euroa, joka on 0,9 % enemmän kuin edellisvuonna. Yhteisöveroa kertyi euroa; kertymä laski edellisvuodesta peräti 42,2 %. Verotulokertymä jäi kokonaisuutena euroa alle talousarviotason. Tästä noin euroa kohdistui kirkollisveroon ja euroa yhteisöveroon. Kirkollisveron kasvua heikensi marraskuun maksuunpanotilitys sekä joulukuussa tehty kirkollisveron jako-osuuden päivitys ja sen perusteella tehty oikaisu alkuvuoden tilityksiin. Yhteisöverotulojen tuoton aleneminen johtui pääosin verovuosiin kohdistuneista takaisinperinnöistä ja osittain seurakuntien yhteisöveron jako-osuuden pienenemisestä 2,55 %:sta 2,3 %:iin sekä yhteisöjen veroprosentin alenemisesta 1,5 %-yksiköllä. Muiden rahoituserien nettotuotto oli euroa, joka oli noin euroa arvioitua parempi ja paikkasi näin verotulokertymän vajeen. Hyvä tuottokehitys johtui näiltä osin joukkovelkakirjalainojen ja sijoitusrahastojen arvonoususta. Kertomusvuoden aikana arvonnousukirjaukset olivat yhteensä euroa, kun edellisvuonna arvoja kirjattiin alas Toiminnan vuosikatteeksi muodostui euroa, joka on peräti 60,8 % edellisvuotta heikompi. Vuosikate ei riittänyt kattamaan suunnitelman mukaisia käyttöomaisuuden poistoja. 4

5 Tilikauden tulos muodostui vuosikatteen heikkenemisestä huolimatta euroa ylijäämäiseksi ja tulos parani edellisvuodesta 15,9 %. Keskeinen vaikuttaja ylijäämäisen tuloksen muodostumiseen oli satunnaisten tuottojen poikkeuksellisen suuri määrä. Satunnaisia tuottoja kertyi mm. edellisvuonna perustetun luonnonsuojelualueen korvauksesta ja Pappilan kiinteistön myyntivoitosta. Ilman satunnaisia tuottoja tilikauden tulos olisi muodostunut alijäämäiseksi. Vuosikatteen riittävyys poistoihin ja investointeihin Vuosikate Investoinnit Poistot ta 2014ts 2015ts Vuoden tilinpäätöksen perusteella voidaan todeta seurakunnan taloustilanteen ja maksuvalmiuden säilyneen hyvänä. Seurakunnan tuloveroprosentti 1,25 on Kuopion hiippakunnan alhaisin ja myös kokonaiskirkon keskiarvon alapuolella. Seurakunnalla ei myöskään ole pitkäaikaista vierasta pääomaa. Toiminnan vuosikate kuvaa hyvin sitä, että seurakunnan taloudellinen tilanne on kääntynyt selvään laskusuuntaan ja tulevina vuosina joudutaan käyttämään aiempina vuosina kertyneitä varoja toimintaan ja investointeihin. Suunnitelmakaudella toimintakulut kasvavat verotuloja nopeammin. Kulujen kasvun taustalla ovat henkilöstöresurssilisäykset, kiinteistökustannusten kasvu ja vuonna 2013 käyttöön tullut uusi eläkerahastomaksu, joka nostaa rahoituskuluja noin eurolla. Suunnittelukauden korvausinvestointien taso tulee olemaan korkea eikä vuosikate suunnittelukaudella riitä täysin niitä kattamaan. Korvausinvestoinneista johtuen vuotuisten poistojen taso kasvaa, jolla on tilikauden tulosta heikentävä vaikutus. Vuosikatteen pienenemisestä huolimatta seurakunnalla ei ole tarvetta toimintojen supistamiseen vaan alijäämäiset tulokset voidaan tasapainottaa talouden kasvun vuosina kertyneillä ylijäämillä. Korvausinvestointeihin ei suunnittelukaudella edelleenkään tarvita vierasta pääomaa. Valtion talousarviossa on arvioitu kunnallisverotilitysten kasvavan vuonna 2013 noin 4,2 %, vuonna 2014 noin 4,8 % ja vuonna 2015 noin 4,0 %. Yhteisöverotilitysten on arvioitu kasvavan vuonna 2013 noin 3,1 %, vuonna 2014 noin 0 % ja vuonna 2015 noin 10,5 %. Kirkollisveron kehitys on viime vuosina ollut 3-4 prosenttiyksikköä kunnallisveron kehitystä pienempi, joten tätä taustaa vasten seurakuntien kirkollisveron määrän kasvu vuosina tulee jäämään varsin alhaiseksi. Siilinjärven seurakunnan kirkollisverokehitys on yleensä ollut hieman parempi kuin seurakuntien keskimääräinen kehitys. Seurakunnan verotulot 2010 ja verotuloennuste (1.000 ) Tp 2010 Kirkollisvero Yhteisövero Tp Tp Ennuste Ennuste Ennuste YHTEENSÄ Muutos -% +4,1-4,7 +2,0 +2,3 +2,8 5

6 Uhkatekijöinä seurakunnan talouskehitykselle ovat pitemmällä tähtäimellä talouden taantuman ohella kuolleisuuden kasvu, kirkosta eroaminen ja muuttoliikkeen kääntyminen tappiolliseksi. Seurakunnan jäsenten osuus kunnan väestöstä on kirkosta eroamisten seurauksena jatkuvasti laskenut. Seurakunnan jäsenmäärä on 2000-luvulla paria poikkeusvuotta lukuun ottamatta kuitenkin kasvanut. Tämä on luonnollisen väestönkasvun ja muuttovoiton ansiota. Luonnollinen väestönkasvu hidastuu tulevaisuudessa kuolleisuuden lisääntyessä ja jäsenmääräkehitys saattaa pysähtyä tai ainakin hidastuu. Kunnan vuoteen 2030 saakka ulottuvien väestöennusteiden mukaan Siilinjärvi säilyisi muuttovoittoisena. Muuttovoitto takaisi myös seurakunnan jäsenmäärän hienoisen kasvun. Haasteita ja epävarmuustekijöitä seurakunnan toiminnan ja talouden suunnittelulle luovat tulevaisuudessa toteutettavat kunta- ja seurakuntarakennemuutokset sekä liittyminen kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi. Kirkkohallituksen kirkolliskokoukselle esittämä Uusi seurakuntayhtymä 2015 malli ja hallitusohjelmaan sisältyvä työssäkäyntialueista muodostuviin vahvoihin peruskuntiin tähtäävä kuntauudistustavoite ovat merkittäviä rakenneuudistuksia, joiden vaikutuksia ei hankkeiden keskeneräisyyden vuoksi pystytä vielä tarkemmin yksilöimään. Varmaa lienee kuitenkin se, että vuoteen 2017 mennessä seurakuntarakenne tulee muuttumaan halutaan sitä tai ei. Rakennemuutosten ensimmäisenä vaiheena voidaan pitää liittymistä Kirkon Palvelukeskuksen asiakkaaksi vuoden 2015 alusta lukien, jolloin talous- ja henkilöstöhallintoon liittyviä tehtäviä siirretään palvelukeskuksen hoidettavaksi. 6

7 Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta Kirkkovaltuuston jäsenet 2014 Eskola Suvi, Heikkinen Päivi Hokkanen Raija Hyvärinen Elisa Jauhiainen Ossi Joutsenoja Pekka Kajan Ritva Kerkola Riitta Kiiski Pekka Kolehmainen Jari Konu Vesa Kraft Beatrice Lappalainen Marianne Luomi Erkki Markkanen Jukka Markkanen Tapio Mielityinen Kauko Niemelä Anne Nuutinen Viljo Ojala Pirjo Puustinen Kyllikki Rautiainen Merja Ruuskanen Riitta Sihvonen Helena Snellman Tuomo Villman Kirsti Väätäinen Liisa muotoilija tarkastusasiantuntija puutarhuri visualisti kanttori FT yo-merkonomi agronomi järjestöohjaaja, eläkeläinen lehtori, YTM kultaseppä pankkitoimihenkilö osastosihteeri, eläkeläinen lentokoneasentaja yrittäjä autoilija luokanopettaja, eläkeläinen luokanopettaja, KM yrittäjä, eläkekeläinen lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri farmaseutti osastonhoitaja emäntä eläkeläinen yrittäjä projektipäällikkö myyjä, eläkeläinen Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi Tapio Markkanen, varapuheenjohtajana Riitta Kerkola ja sihteerinä talousjohtaja Urpo Reponen. Kirkkovaltuusto kokoontui kertomusvuonna viisi kertaa. Kirkkovaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat on julkaistu seurakunnan kotisivuilla toimitettiin kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalit valittiin II kappalaisen virkaan pastori Matti Hoffrén, hyväksyttiin kirkkoneuvoston päätösvallan rajat hankinnoissa ja rakennuspiirustusten hyväksymisessä, käsiteltiin henkilöstökertomus vuodelta, vahvistettiin vuoden tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille sekä hyväksyttiin diakoniatoimiston saneerausta ja laajennusta koskevat pääpiirustukset, rakennustapaselostus ja kustannusarvio muutettiin perhesihteerin virkanimike perhetyöntekijäksi, hylättiin diakoniatoimiston muutos- ja laajennustyöstä tehdyt tarjoukset kustannusarvion ylittymisen vuoksi ja päätettiin kilpailuttaa hanke uudelleen suunnitelmien tarkistamisen jälkeen sekä hyväksyttiin muutostalousarvio vuodelle vahvistettiin vuoden 2013 tuloveroprosentiksi 1,25, päätettiin myydä noin m²:n suuruinen määräala Louhela- ja Mäntylä tiloista ja sillä sijaitseva Pappilarakennus Aapeli ja Eveliina Markkaselle euron kauppahinnasta, lakkautettiin lukien seurakuntapuutarhurin virka ja perustettiin kiinteistötyönjohtajan virka sekä päätettiin palkata puutarhuri toistaiseksi voimassa olevaan työsopimussuhteeseen. Diakoniatoimiston saneerauksen rakennusurakoitsijaksi valittiin Rakennuspalvelu Soininen euron kokonaishinnalla, sähköurakoitsijaksi Sähköpalvelu Juptek Oy ,30 euron kokonaishinnalla, LVI-urakoitsijaksi LVI-Tahko Oy euron kokonaishinnalla ja rakennusautomaatiourakoitsijaksi Siemens Oy Building Technologies euron kokonaishinnalla. 7

8 8.12. vahvistettiin hautapaikkojen luovutushinnat lukien ja hyväksyttiin vuoden 2013 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi Kaikki kirkkovaltuuston tekemät päätökset on pantu täytäntöön. Kirkkohallitus vahvisti Pappilan myyntiä koskevan kirkkovaltuuston päätöksen Kirkkovaltuuston kokousten esityslistat ja pöytäkirjat on julkaistu seurakunnan kotisivuilla. Kirkkoneuvoston jäsenet ja varajäsenet Hokkanen Raija puutarhuri varajäsen Merja Rautiainen Joutsenoja Pekka FT varajäsen Lauri Katainen Kolehmainen Jari lehtori, YTM varajäsen Seppo Roivainen Kiiski Pekka järjestöohjaaja, eläkeläinen varajäsen Vesa Konu Laitanen Seppo kirkkoherra Mielityinen Kauko luokanopettaja, eläkeläinen varajäsen Viljo Nuutinen Ojala Pirjo lastenpsykiatrian erikoislääkäri varajäsen Anne Niemelä Puustinen Kyllikki farmaseutti varajäsen Ritva Venäläinen Väätäinen Liisa myyjä varajäsen Kirsti Villman Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimi virkansa puolesta kirkkoherra Seppo Laitanen, varapuheenjohtajana Jari Kolehmainen ja sihteerinä talousjohtaja Urpo Reponen. Kirkkoneuvosto kokoontui kertomusvuoden aikana 11 kertaa. Kokouksissa käsiteltiin yhteensä 139 asiakohtaa. Kirkkoneuvoston esityslistat ja pöytäkirjat on julkaistu seurakunnan kotisivuilla. Kirkkoherra ja talousjohtaja käyttivät kirkkoneuvoston päätäntävaltaa niissä rajoissa kuin kirkkoneuvoston ohjesäännössä on määrätty. Diakoniatyöstä vastaava pappi päätti kirkkoneuvoston määrittämissä rajoissa diakoniarahaston tuoton käyttämisessä avustuksiin. Kirkkoneuvoston valitsemina seurakunnassa toimi diakoniatyön, lapsityön, parisuhdetyön ja diakonisen perhetyön vastuuryhmät. Tilintarkastaja 2014 Seurakunnan tilintarkastajana toimi Oulun HTM&JHTT-Tarkastus Oy vastuullisena tilintarkastajanaan Pentti Malinen, JHTT, HTM. Seurakunnan jäsenten ja luottamushenkilöiden tekemät aloitteet ja kirkkoneuvoston toimenpiteet niiden johdosta Erkki Väänänen jätti kirkon urkuparven turvallisuuteen liittyvän aloitteen. Siinä hän esitti, että urkuparven reunaan asennetaan kaide parvella liikkuvien ihmisten turvallisuuden parantamiseksi. Kaiteen rakentaminen on suunnitteilla kirkon saneerauksen yhteydessä. Kirkkoneuvoston jäsenet Pirjo Ojala ja Raija Hokkanen jättivät 5.1. aloitteen vuosittaisen tuen varaamisesta Tarton Paavalin seurakunnan hyväksi seurakunnan talousarvioon. Tuen määräksi aloitteen tekijät esittivät euroa siten, että tuki ei vähentäisi muuta lähetystyölle annettavaa tukea. Vuoden 2013 talousarvioon sisällytettiin euron määräraha Tarton Paavalin seurakunnalle. 8

9 Henkilöstö Vahvistetun henkilöstösuunnitelman mukaisesti seurakuntaan perustettiin määräaikainen tiedottajan virka ajalle Määräaikaista henkilöstöä palkattiin suunnitelman mukaisesti. Kertomusvuoden aikana tehtiin päätökset myös seurakuntapuutarhurin viran lakkauttamisesta, kiinteistötyönjohtajan viran perustamisesta ja työsopimussuhteisen puutarhurin palkkaamisesta lukien. Hautaus- ja kiinteistötoimen virka- ja tehtäväjärjestelyt olivat osa tavoitteena ollutta lähiesimiesjärjestelmän käyttöönottoa. Seurakuntatyön tehtäväalojen osalta valmistelu ja päätöksenteko jäi osittain vuodelle Henkilöstö päätehtävätasolla Virkasuhteet Työsopimussuhteet Vakanssit Miehet Naiset Keski-ikä Kokoaik. Osa-aik. Kokoaik. Osa-aik. Vakin. Määräaik Yleishallinto ,6 Seurakuntatyö ,8 Hautaustoimi ,8 Kiinteistötoimi ,5 Yhteensä ,0 Seurakunnassa on laadittu henkilöstön osalta erillinen henkilöstökertomus. Seurakunnan väkilukumuutokset 2008 Vuosi Läsnäoleva väestö Osuus kunnan väestöstä % Kastetut Kuolleet Solmitut avioliitot/ avioerot Srk:aan liittyneet /srk:sta eronneet Tulomuutto Lähtömuutto , / / , / / , / / , / / , / / Vuonna seurakunnan väestömäärä lisääntyi ennakko-odotusten mukaisesti vaikkakin kastettujen määrä jäi arvioitua pienemmäksi (-19) ja toisaalta kuolleisuus oli hieman arvioitua suurempi (+9). Positiivista oli seurakunnasta eronneiden arvioitua pienempi määrä (-31) ja arvioitua suurempi liittyneiden määrä (+6). Muuttovoitto oli hieman arvioitua pienempi (-9). Solmittujen avioliittojen määrä kasvoi edellisvuosista selvästi ja avioerojen määrä säilyi edellisten vuosien tasolla. Lähivuosina väestönkasvun odotetaan jatkuvan muuttovoiton ja korkeana jatkuvan syntyvyyden ansiosta. Kasvua hidastaa väestön vanhenemisesta johtuva kuolleisuuden kasvu ja toisaalta seurakunnasta eroamiset. Erojen seurauksena on seurakunnan jäsenten suhteellinen osuus kunnan väestöstä viime vuosina ollut laskusuunnassa. Alenema on kuitenkin ollut hitaampaa kuin seurakunnissa keskimäärin. Vuonna kirkkoon kuului 77,2 % suomalaisista (edellisvuonna 78,2 %). 9

10 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi Yleishallinto Yleishallinnon tuotto- ja kulukehitys Muutos % TOIMINTATUOTOT(ulkoiset) KORVAUKSET 247,76-100,0 MYYNTITUOTOT 517,00 154,00 235,7 MAKSUTUOTOT , ,84 1,4 TUET JA AVUSTUKSET , ,75-38,4 TOIMINTATUOTOT(ulkoiset) , ,35-22,9 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) HENKILÖSTÖKULUT , ,39 3,6 PALVELUJEN OSTOT , ,65 29,9 VUOKRAKULUT , ,22 5,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,36-1,1 MUUT TOIMINTAKULUT -740, ,58-42,9 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , ,20 10,1 TOIMINTAKATE 1 (ulkoinen) , ,85 12,2 TOIMINTAKULUT (sisäiset) , ,73-6,9 TOIMINTAKATE 2 (ulkoinen ja sisäiset) , ,58 9,4 POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,35-10,1 LASKENNALLISET ERÄT Sisäiset korkokulut -16,59-238,44-93,0 Sisäiset vyörytystulot ja menot , ,15 0,9 LASKENNALLISET ERÄT , ,71 0,9 TYÖALAKATE (ulkoiset ja sisäiset) , ,78-20,7 Yleishallinnon toimintakulujen jakaantuminen tiliryhmittäin Palvelujen ostot 26,8 % Aineet, tarvikkeet, tavarat 4,2 % Henkilöstökulut 55,4 % Sisäiset kulut 11,6 % Muut kulut 2,0 % 10

11 Hallintoelimet Toiminta-ajatus Tehtäväalue käsittää kirkkovaltuuston ja -neuvoston toiminnan ja seurakuntavaalien järjestämisen. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Päätetään Maaningan ja Siilinjärven seurakuntaliitoksesta edellyttäen, ettei kunta- ja seurakuntaliitos Maaningan ja Kuopion välillä toteudu. Maaningan ja Siilinjärven seurakuntien välillä vuonna tehty liitosselvitys ei johtanut seurakuntaliitokseen Maaningan kunnan päätettyä liittymisestä Kuopion kaupunkiin vuonna Kuntaliitoksesta johtuen Maaningan seurakunta liittyy Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymään. Osallistutaan tarvittaessa muihin seurakuntaliitosselvityksiin edellyttäen, että Siilinjärven kunta on osallisena kuntaliitosneuvotteluissa. Siilinjärven kunta ei ollut kertomusvuonna osallisena kuntaliitosneuvotteluissa, joten myöskään seurakunnalle ei ollut tarvetta seurakuntaliitosselvityksiin. Käynnistetään uuden toimintastrategian valmistelu yhteistyössä henkilöstön kanssa. Toimintastrategian valmistelut käynnistettiin. Varsinainen strategiatyöskentely tapahtuu keväällä 2013 yhdessä luottamushenkilöiden ja henkilöstön kanssa. Tarkistetaan kirkkoneuvoston ohjesääntö ja sisäisen valvonnan ohjeet Sisäisen valvonnan ohjeet tarkistettiin ja hyväksyttiin kirkkoneuvostossa. Kirkkoneuvoston ohjesäännön tarkistamista lykättiin, jotta kirkkolakiin vuonna 2013 tulossa olevat muutokset voidaan huomioida. Tunnusluvut Arvio Kirkkovaltuuston kokoukset, kpl Osallistumisaktiivisuus kokouksiin, % ,1 Kirkkoneuvoston kokoukset, kpl Osallistumisaktiivisuus kokouksiin, % 95, ,0 n toteutuminen Toimintatuotot (ulkoiset) Toimintakulut (ulkoiset) ,62-516,38 Toimintakate 1 (ulkoinen) ,62-516,38 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) , ,73 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,11 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,11 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)

12 Talous- ja henkilöstöhallinto Toiminta-ajatus Taloushallinto tuottaa seurakunnan talousarvioon, kirjanpitoon, reskontranhoitoon ja maksuliikenteeseen liittyvät palvelut ja antaa niihin liittyvää tietoa luottamushenkilöille, johdolle, henkilöstölle ja seurakuntalaisille. Taloushallintoon sisältyy myös tilintarkastustoiminta. Henkilöstöhallinto tuottaa palkanlaskentaan, työpaikkaruokailuun, työterveyshuoltoon, työsuojelutoimintaan ja työnantajan ja henkilöstön yhteistoimintaan liittyvät palvelut sekä huolehtii seurannan hallinnollisen toiminnan vakuuttamisesta. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Valmistellaan arviointikriteerit harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönottoa varten. Arviointikriteerit ja aikataulu harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönottamiseksi valmisteltiin HAVA-työryhmässä, joka kuuluivat johtavat viranhaltijat, lähiesimiehet ja luottamusmiehet. Tavoitteena on, että harkinnanvaraista palkanosaa alettaisiin maksaa lukien. Jatketaan vuonna käynnistettyä päätearkiston järjestämistyötä. Päätearkiston järjestämistyötä jatkettiin ja valmisteltiin uusi arkistosääntö ja arkistonmuodostussuunnitelma 2000, jotka kirkkoneuvosto hyväksyi tammikuussa Suoritetaan valmisteluja palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtymiseksi vuoden 2013 alusta lukien edellyttäen, että seurakuntaliitos Maaningan kanssa toteutuu. Muutoin anotaan kirkkohallitukselta siirtymisajankohdan lykkäystä vuoteen 2015, jolloin Kuopioon perustetaan KiPa:n yksi toimipiste. Seurakuntaliitos ei toteutunut, joten Kirkon palvelukeskuksen johtokunnalle tehtiin esitys liittymisajankohdan siirtämisestä vuoteen Palvelukeskuksen johtokunta päätti hyväksyä seurakunnan liittymisen palvelukeskuksen asiakkaaksi lukien. Tunnusluvut Arvio Palkansaajia Kirjanpidon tositemäärä, kpl Nettokulut / palkansaaja, Nettokulut / tositemäärä, 73,58 75,01 73,26 Nettokulut / srk:n jäsen, 17,75 17,90 18,30 n toteutuminen 12 +mta Toimintatuotot (ulkoiset) ,38-684,38 Toimintakulut (ulkoiset) , ,07 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,69 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) , ,33 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,02 Poistot ja arvonalentumiset ,92-15,08 Laskennalliset erät , ,94 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) ,00

13 Kirkonkirjojen pito Toiminta-ajatus Seurakunnan kirkkoherranvirasto ja keskusrekisterit pitävät kirkonkirjoja, joita ovat seurakunnan jäsenrekisteri sekä luettelot kastetuista, rippikoulun käyneistä ja konfirmoiduista, henkilöistä, joiden avioliiton esteistä on toimitettu tutkinta, avioliittoon vihityistä, kuolleista ja haudatuista, muuttaneista sekä kirkosta eronneista ja kirkkoon liittyneistä. Kirkkoherranvirasto huolehtii myös kirkonkirjojen arkistoinnista. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Otetaan käyttöön uusi Kirjuri-jäsentietojärjestelmä erikseen laadittavan käyttöönottosuunnitelman mukaisesti. Kirkon yhteinen Kirjuri-jäsentietojärjestelmä otettiin käyttöön 1.5. lukien. Kuten yleensä uusissa tietojärjestelmissä, käyttöönotto ei sujunut täysin kivuttomasti ja siinä oli toimintaongelmia, joita kirkkohallituksen ja ohjelmatoimittajan toimesta kertomusvuoden aikana korjattiin. Annetaan tukea Kirjuri-jäsentietojärjestelmän käytössä muille hiippakunnan seurakunnille. Kirjurin tukipalvelut antaa kirkkohallitus, joten seurakunnan toimistosihteerit eivät enää toimineet tukihenkilöinä kuten aiemman jäsentietojärjestelmän aikaan. Perhelehdet digitoidaan sähköiseen muotoon Kuopion srk-yhtymän suorittaman yhteiskilpailutuksen jälkeen. Kirkonkirjojen ja perhelehtien mikrofilmaus ja digitointi saatiin toteutettua. Oulun Mikropiste Oy:n suorittama kirkonkirjojen digitointi onnistui hyvin ja aineisto on tarkastettu. Itellan suorittamassa perhelehtien digitoinnissa on sen sijaan todettu olevan puutteita ja virheitä. Aineistoa ei ole vielä päästy tarkastamaan. Tunnusluvut Arvio Nettokulut / srk:n jäsen, 3,82 6,92 6,60 n toteutuminen + mta Toimintatuotot (ulkoiset) ,00-453,00 Toimintakulut (ulkoiset) , ,95 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,95 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) ,92-733,08 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,03 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,03 13

14 Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto Toiminta-ajatus Kirkkoherranvirasto huolehtii kirkollisiin toimituksiin liittyvistä alkuvalmisteluista ja -neuvotteluista, seurakunnan tilojen varauksista, kirkollisten ilmoitusten laadinnasta sekä muista hallintoon ja toimintaan liittyvistä avustavista tehtävistä. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Jäsentietojärjestelmän tietojen hyväksikäyttöä edistetään toimintojen suunnittelussa. Jäsentietojärjestelmän tietoja hyödynnettiin mm. onnittelukirjeiden ja syntymäpäiväkutsujen lähettämisessä sekä yhteydenpidossa rippikoululaisten vanhempiin. Uuden jäsentietojärjestelmän käyttöönotto on tilapäisesti vaikeuttanut tietojen hyväksikäyttöä. Jatketaan päätearkiston järjestämistä. Päätearkiston järjestämistyötä jatkettiin yhteistyössä taloustoimiston kanssa ja osallistuttiin uuden arkistosäännön ja arkistonmuodostussuunnitelman 2000 valmistelutyöhön. Tunnusluvut Arvio Nettokulut / srk:n jäsen, 5,26 5,35 5,32 n toteutuminen +mta Toimintatuotot (ulkoiset) Toimintakulut (ulkoiset) ,80 883,80 Toimintakate 1 (ulkoinen) ,80 883,80 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) , ,29 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) ,51-486,49 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät ,51-713,51 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) ,00 14

15 Seurakunnallinen toiminta Seurakunnallisen toiminnan tuotto- ja kulukehitys Muutos % TOIMINTATUOTOT(ulkoiset) KORVAUKSET , ,00-6,8 MAKSUTUOTOT , ,37-8,2 VUOKRATUOTOT 288, ,35-92,7 KOLEHDIT JA MUUT KERÄYSTUOTOT , ,10-0,7 MUUT TOIMINTATUOTOT 3.316, ,75 21,1 TOIMINTATUOTOT(ulkoiset) , ,57-7,5 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) HENKILÖSTÖKULUT , ,93 7,1 PALVELUJEN OSTOT , ,93 7,1 VUOKRAKULUT , ,40-12,6 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,55 16,8 ANNETUT AVUSTUKSET , ,75-1,8 MUUT TOIMINTAKULUT , ,42 97,6 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , ,98 6,7 TOIMINTAKATE 1 (ulkoinen) , ,41 8,7 TOIMINTAKULUT (sisäiset) , ,13 TOIMINTAKATE 2 (ulkoinen ja sis.) , ,54 5,7 LASKENNALLISET ERÄT Sisäiset vyörytystulot ja menot , ,07 1,6 LASKENNALLISET ERÄT , ,07 1,6 TYÖALAKATE (ulkoiset ja sisäiset) , ,61 4,8 Seurakuntatyön toimintakulujen jakaantuminen tiliryhmittäin Henkilöstökulut 53,1 % Palvelujen ostot 8,0 % Aineet, tarvikkeet 2,3 % Muut kulut 0,3 % Vuokrat 0,3 % Avustukset 5,7 % Sisäiset toimintakulut 30,2 % 15

16 Yleinen seurakuntatyö Toiminta-ajatus Yleisen seurakuntatyön tehtävänä on vahvistaa seurakunnan jäsenten identiteettiä kristittyinä. Työalaan kuuluvat jumalanpalveluselämän, hautaan siunaamisen, kirkollisten toimitusten, aikuistyön ja muiden seurakuntatilaisuuksien tehtäväalueet. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Kirkon strategian 2015 mukaisesti tavoitetaan tasokkaasti mahdollisimman moni seurakuntalainen. Aineksia kristillisen uskon ja elämänkysymysten pohdintaan tarjotaan järjestämällä mm. Pyhä- vuosiaiheeseen liittyvä luentosarja, paastonajan seitsemän vapaata viikkoa-ryhmä, raamattupiiri, hiljaisuuden päiviä (2 krt) ja naisten kahvihetkiä (3 krt) ja ohjelmallisia kahviloita Vuorelan kirkolla jumalanpalvelusten jälkeen (5 krt). Jumalanpalveluselämässä tavoitteena on ollut kohdentaa tilaisuudet kokonaisvaltaisina tapahtumina erityisesti perheille. Myös jumalanpalveluskäytäntöjä on jossakin määrin uudistettu pappien ja kanttorien jumalanpalvelustyöryhmän linjausten mukaisesti. Kirkollisissa toimituksissa on kiinnitetty erityisesti huomiota kasteperheisiin ja kotien kristillisen kasvatuksen tukemiseen. Aikuisia on erityisesti kohdattu kirkkokahviloissa, naisten kahvihetkissä, luentosarjoissa ja pienryhmissä sekä aikuistyön kesäajan tilaisuuksissa eri puolilla seurakuntaa. Tiedottajan virka tukee pyrkimyksiä seurakunnan profiilin parantamisessa. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni voisi löytää mielekkään paikkansa seurakuntayhteydessä. Pyritään löytämään konkreettisia tehtäviä niille, jotka tahtovat käyttää lahjojaan yhteiseksi hyväksi. Arviointia Luentosarjassa vieraili puhujana mm. kirjailija Jaakko Heinimäki. Kuva: Sini Sorjonen Seurakunnan verkkosivujen uudistaminen ja muu tiedotuksen kehittäminen on tuonut lisää myönteistä näkyvyyttä ja vuorovaikutuksellisuutta. Seurakunnan jäsenyyden ja vapaaehtoistyön merkitystä on pidetty myönteisesti esillä kiitosjuhlassa ja muissa yhteyksissä ja käytännön osallistumismahdollisuuksia on ollut tarjolla seurakunnan elämän kaikilla alueilla. Vastuuryhmien toiminta on myös kehittynyt myönteisesti. Seurakuntaan muuttaneita on vuosittain paljon. Heidät on pystyttävä ottamaan vastaan nykyistä paremmin. Se vaatii materiaalin uudistamista ja mahdollisten heille järjestettävien tilaisuuksien tai kotikäyntitoiminnan perusteellista pohtimista. 16

17 Tunnusluvut Arvio Pääjumalanpalveluksiin osallistujia Muihin jumalanpalveluksiin osallistujia Kastetoimituksia Kirkollisia vihkimisiä ja avioliiton siunauksia Hautaan siunaamisia, maahan kätkemisiä Kirkollisiin toimituksiin osallistujia Muut seurakuntatilaisuudet Muihin seurakuntatilaisuuksiin osallistujia n toteutuminen Jumalanpalveluselämä Toimintatuotot (ulkoiset) Toimintakulut (ulkoiset) , ,06 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,06 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) , ,66 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,60 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät ,54 440,54 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,06 Hautaan siunaaminen Toimintatuotot (ulkoiset) Toimintakulut (ulkoiset) , ,52 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,52 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) , ,69 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,21 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,68 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,89 Kirkolliset toimitukset Toimintatuotot (ulkoiset) 17 Toimintakulut (ulkoiset) , ,13 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,13 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) , ,35 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,48 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,61 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,09 17

18 Aikuistyö Toimintatuotot (ulkoiset) ,00 860,00 Toimintakulut (ulkoiset) ,81-56,19 Toimintakate 1 (ulkoinen) ,81 803,81 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) , ,59 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,78 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,65 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,43 Muut seurakuntatilaisuudet Toimintatuotot (ulkoiset) ,00-40,00 Toimintakulut (ulkoiset) , ,86 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,86 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) , ,57 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,43 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,45 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,88 Juhannuksena seurakuntalaisia kokoontui Ruokoniemen perinteikkääseen juhlaan. Kuva: Seppo Laitanen 18

19 Tiedotus ja viestintä Toiminta-ajatus Tiedotustoiminnan tehtävänä on luoda myönteistä julkisuuskuvaa seurakunnasta välittämällä avointa, oikeaa ja monipuolista tietoa seurakunnan sanomasta, toiminnasta, hallinnosta ja taloudesta. Sen tulee myös ponnistella, jotta tiedon tavoitettavuus on mahdollisimman laaja. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Ulkoista tiedotusta hoidetaan paitsi Kirkko ja Koti -lehden, myös maakunta-, paikallis- ja ilmaisjakelulehtien, paikallisradion ja television sekä seurakunnan kotisivujen kautta. Oman tiedottajan välityksellä voidaan parantaa myös seurakunnan näkyvyyttä seurakuntalehden palstoilla. Ulkoista tiedotusta hoidettiin pääasiassa paikallis-, seurakunta- ja maakuntalehteen suunnatuin tiedottein ja juttuvinkein. Joistain tapahtumista tiedotettiin myös ilmaisjakelulehdille. Erityisesti paikallislehti tarttui kiitettävästi seurakunnan juttuvinkkeihin. Seurakuntalehdessä Siilinjärvi on noussut esille etenkin seurakuntalaisten henkilöjuttuina. Lehtien lisäksi aktiivisessa käytössä ovat olleen seurakunnan verkkosivut, erityisesti vuoden lopulla. Maksulliseen mainostukseen ei viestinnässä eikä muilla työaloilla ollut varattu varoja totuttua enempää, joten ei näkyvyyttä ole voinut nostaa lehti-ilmoittelulla. Puffijutut tulivat julkaistuiksi tehokkaimmin paikallis- ja seurakuntalehdessä. Tiedottaja on luonut suhteita seurakuntalehden toimitukseen ja yhdessä neuvotellut Siilinjärven seurakunnan näkyvyyden tehostamisen mahdollisuuksista. Radio- ja televisiotiedotus jäi vähään, ja tiedottajan työpanosta on käytetty muuhun viestinnän kehittämiseen. Tiedottaja ohjaa seurakunnan työntekijöitä viestinnän taidoissa sekä innostaa heitä sosiaalisen median hyödyntämisessä verkkotyöskentelyssä. Tiedottaja on ohjannut muita työntekijöitä mm. tiedotuksen suunnittelussa, tiedotteiden ja mainosten tekemisessä sekä sähköisten työvälineiden käytössä (mm. Word- ja PowerPointkoulutukset hengellisen työn tekijöille) ja sähköisen viestinnän hyödyntämisessä. Sosiaalisen median ja verkkoviestinnän käyttöön on innostettu hengellisen työn tekijöitä verkkopalveluista tiedottaen. Seurakunnan viestintästrategian valmisteleminen käynnistetään samoin kuin kirkon 90-vuotisjuhlien valmistelutyöt ja mahdollisesti kirkon ja seurakunnan historiikin kokoaminen. Seurakunnan viestintästrategiaa alettiin hahmotella, mutta sen valmistelu päätettiin liittää tiiviisti seurakunnan uuden strategian valmisteluun (v. 2013). Kirkon 90-vuotisjuhlia varten on selvitetty koottua historiaa ja historian kokoamisen suuntia mm. tutustumalla vanhoihin valokuviin, arkiston dokumentteihin sekä kunnan taltioimiin henkilöhaastatteluihin. Kotisivujen uusiminen huomioiden sähköinen ilmoittautumisjärjestelmä sekä oman domain-osoitteen hankinta. Seurakunnan uudet verkkosivut saatiin käyttöön osoitteessa Verkkosivuilla otettiin heti käyttöön verkkolomakkeet, joilla voi antaa palautetta, ilmoittautua toimintaan ja jättää yhteydenottopyynnön. Sivuilla on myös seurakunnan blogi, jolla haastetaan keskusteluun. Aluksi blogisteina ovat toimineet työntekijät. Verkkosivupäivittäjiksi perehdytettiin eri työalojen työntekijöitä. 19

20 Tunnusluvut Arvio Vierailuja entisillä kotisivuilla, kpl/kk Vierailuja uusilla kotisivuilla, kpl/kk ( ) Viestinnän sisäisiä koulutuksia, kpl 3 Osallistujia viestinnän sisäisissä koulutuksissa 40 Nettokulut / srk:n jäsen, 5,89 9,66 10,24 n toteutuminen Toimintatuotot (ulkoiset) Toimintakulut (ulkoiset) , ,42 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,42 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) , ,09 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,51 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,57 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,08 Kirkko ja Koti -lehdessä näkyvät myös Siilinjärven seurakuntalaisten kasvot. Kuva Kirkko ja Koti -lehden kannesta nro 20/. 20

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013 17 15 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 8.4.2013 15 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä osoittaa, mitä jää jäljelle tilikauden tuloksesta tuloksenjärjestelyerien jälkeen, eli tuloja on ollut enemmän kuin menoja.

Tilikauden ylijäämä osoittaa, mitä jää jäljelle tilikauden tuloksesta tuloksenjärjestelyerien jälkeen, eli tuloja on ollut enemmän kuin menoja. Tilinpäätös 2016 Tunnuslukuja: Toimintakate - 770 297 = Toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden nettokuluista jää katettavaksi verotuloilla ja mahdollisilla rahoitustuotoilla. Tuomintatuotot (322

Lisätiedot

Siilinjärven seurakunnan tasekirja 2013

Siilinjärven seurakunnan tasekirja 2013 TASEKIRJA Siilinjärven seurakunnan tasekirja Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS... 3 Yleiskatsaus... 3 Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta... 6 Henkilöstö... 8 Seurakunnan väkilukumuutokset 2009... 8

Lisätiedot

Siilinjärven seurakunnan tasekirja 2014 Sisällysluettelo

Siilinjärven seurakunnan tasekirja 2014 Sisällysluettelo TASEKIRJA Siilinjärven seurakunnan tasekirja Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS... 3 Yleiskatsaus... 3 Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta... 6 Henkilöstö... 8 Seurakunnan väkilukumuutokset 2010... 8

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2014

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2014 KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto Pvm Nro 13.11.2014 3 / 2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 26.11.2014 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 20 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS... 2 21 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017 KOKOUSKUTSU Pvm Nro 2.1.2017 1 / 2017 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.1.2017 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS...2 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 1 Iisalmi

202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 1 Iisalmi Iisalmen seurakunta Ta 2017 ehdotus: työalat 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ TOIMINTATULOT (ulkoiset) -29 PALKAT JA PALKKIOT 88635 90370 44619 91000-630 91430 91860 HENKILÖSIVUKULUT 28537 25711 12856 26254-543

Lisätiedot

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Kirkkovaltuuston 8.6.2010 päätöksiä 6 VUODEN 2009 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSOIKEUS Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Vuoden 2009 talousarvion käyttötalousosassa oli budjetoitu toimintatuloihin

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 27.11.2015 5 / 2015

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 27.11.2015 5 / 2015 KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto Pvm Nro 27.11.2015 5 / 2015 KOKOUSAIKA Torstai 10.12.2015 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 43 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS... 2 44 KOKOUKSEN

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Aika 25.3.2014 klo 17.30-18.45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Pihkala Isto

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) Aika Maanantai 7.12.2009 klo 16.00 16.40 Paikka Hautausmaat, Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Matti Kurvinen puheenjohtaja Hannu Hyttinen

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Jäsentiedot 1.1. - 31.12.2014 1-4

Jäsentiedot 1.1. - 31.12.2014 1-4 Vuositilasto 2014 Vuositilasto 2014 Johdanto Jäsentiedot 1.1. - 31.12.2014 1-4 Läsnä ja poissa olevan väestön lukumäärä, ulkomaan kansalaisten ja kielellisen vähemmistön lukumäärä seurakunnittain 31.12.2014

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.20 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Ulla Jokinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / Joulupuuro- ja kahvitarjoilu ennen kokousta alkaen klo

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / Joulupuuro- ja kahvitarjoilu ennen kokousta alkaen klo KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto Pvm Nro 25.11.2016 4 / 2016 KOKOUSAIKA Keskiviikko 7.12.2016 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 27 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS...2 28 KOKOUKSEN

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 - Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Varapj Kiljunen Ismo Majuri

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 23.9.2014 2 / 2014

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 23.9.2014 2 / 2014 KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto Pvm Nro 23.9.2014 2 / 2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 8.10.2014 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 12 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS... 2 13 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 13 KOKOUSAIKA Tiistai 08.03.2010 kello 17.30 19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Saara Kettunen,

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 4.2.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.2.2014-11.3.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (6) KOKOUSAIKA 19.5.2015 klo 17 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti klo 18.00 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen 5. Työjärjestyksen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 (5) KOKOUSAIKA 23.11.2016 klo 17 19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Hassinen Arja Hämäläinen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 07.04.2015 1 Aika Tiistaina 07.04.2015 klo 16.00 16.58 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

Jäsentiedot

Jäsentiedot Vuositilasto 2016 Vuositilasto 2016 Johdanto Jäsentiedot 1.1. - 31.12.2016 1-4 Läsnä ja poissa olevan väestön lukumäärä, ulkomaan kansalaisten ja kielellisen vähemmistön lukumäärä seurakunnittain 31.12.2016

Lisätiedot

Jäsentiedot

Jäsentiedot Vuositilasto 2015 Vuositilasto 2015 Johdanto Jäsentiedot 1.1. - 31.12.2015 1-4 Läsnä ja poissa olevan väestön lukumäärä, ulkomaan kansalaisten ja kielellisen vähemmistön lukumäärä seurakunnittain 31.12.2015

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.16 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

JÄMSÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 KIRKKONEUVOSTO 1 (12) klo Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone

JÄMSÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 KIRKKONEUVOSTO 1 (12) klo Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone KIRKKONEUVOSTO 1 (12) KOKOUSTIEDOT Aika 15.3.2017 klo 17.00-18.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone KN 38 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/3-1 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.03.2011. Seurakuntakeskus, Vääksy. Kokoushuone.

ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/3-1 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.03.2011. Seurakuntakeskus, Vääksy. Kokoushuone. ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/3-1 Kokousaika 23.03.2011 klo 16.30 18.00. Kokouspaikka Seurakuntakeskus, Vääksy. Kokoushuone. Läsnä Heinola Heikki, kirkkoherra, puheenjohtaja Lahtinen Laura, varajäsen

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (5)

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (5) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (5) Aika: Keskiviikko 20.4.2016 kello 16.30-17.15 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 4/2012 23.04.2012

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 4/2012 23.04.2012 28 27 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 23.04.2012 27 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 09.06.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 15.06.2015-16.07.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014. Kokousaika klo seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, Sipoo

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014. Kokousaika klo seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, Sipoo SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014 Kokousaika klo 18.00 20.12 Kokouspaikka seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström Raila Degerholm

Lisätiedot

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 Laukaan seurakunnan kasvatustyön (lapsi- ja perhe-, varhaisnuoriso-, nuoriso-, rippikoulu sekä koulu- ja oppilaitostyö) JOHTOSÄÄNTÖ A. Yleissäännökset Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 1 Laukaan

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2015

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2015 KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto Pvm Nro 22.10.2015 4 / 2015 KOKOUSAIKA Keskiviikko 4.11.2015 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 35 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS... 2 36 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kysely on tarkoitettu kaikille seurakuntalaisille. Tavoitteena on kartoittaa vastaajien tietämystä ja ajatuksia Kuusamon ev.lut. seurakunnan

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) A S I A L U E T T E L O 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 35. Ääntenlaskijoiden valinta 36.

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksyllä 2014 1 PERHEMESSUT 7.9. Hyvinkään kirkko klo 10.00 (koululaisten iltakerhojen kerhonohjaajien siunaaminen) 14.9. Martti klo 15.00 (päiväkerholaisten

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Pauli Hujanen Matti Loponen

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 19.00 21.06 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Castrén Helena, kirkkoherra Hämäläinen Sari Karjalainen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke 12.12.2007 klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Ulla Jokinen Johanna Koistinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 21.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Matti Loponen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2016

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2016 KOKOUSKUTSU Pvm Nro 27.4.2016 2 / 2016 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.5.2016 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 8 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS... 2 9 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 19.02.2014 1 Aika Keskiviikkona 19.02.2014 klo 16.00 17.30 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2016

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2016 12.6.2017 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2016 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2016 (suluissa muutos henkilömääränä) -0,1 % (-4) -0,3 % (-4) -0,3 % (-15)

Lisätiedot

Onko kirkko kiinnostunut hyvinvoinnista tai hyvästä elämästä? Jouni Sirviö Kokkolan suomalainen seurakunta

Onko kirkko kiinnostunut hyvinvoinnista tai hyvästä elämästä? Jouni Sirviö Kokkolan suomalainen seurakunta Onko kirkko kiinnostunut hyvinvoinnista tai hyvästä elämästä? Jouni Sirviö Kokkolan suomalainen seurakunta I) Hyvinvointityön paikka kirkon elämässä - teologinen näkökulma II) Paikallisseurakunnan toiminta

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 23 Kirkkoneuvosto 2/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 23 Kirkkoneuvosto 2/ 23 21 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 15.03.2016 21 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Toivotamme sinut tervetulleeksi rippikouluun kotiseurakunnassasi! Laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi Mikä ihmeen rippikoulu? Rippikoulu on seurakunnan koulu. Kasteessa

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 5/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 17.4.2013

KIRKKONEUVOSTO 5/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 17.4.2013 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 5/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 17.4.2013 sivu 35. Valtakirja/Kanttori Aki Tyni... 2 36. Kirkkovaltuutettu Antti Alahäivälän vaalikelpoisuuden lakkaaminen...

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 1/2016 Seurakuntaneuvosto 14.1.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 14.1.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, srksali 2 Kustaantie 22,

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1. Sivu 1 Seurakuntaneuvoston kokous pidetään 12.1.2014 Lapinlahden seurakuntatalossa. Ennen kokousta klo 18-19 on uuden seurakuntaneuvoston perehdytystilaisuus, jossa kirkkoherran johdolla käsitellään seurakuntaneuvoston

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto Sivu 1

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto Sivu 1 kappelineuvosto 14.3.2016 Sivu 1 Kokousaika: Maanantai 14.3.2016 klo 16.30 19.00 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Muut saapuvilla olleet: Poissa: Lamberg Jani, puheenjohtaja

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15 YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistaina 19.5.2015 klo 18-19.20 Paikka Bäckman Läsnä Haaga Taru Haapakoski Paula, poissa Hannula Sirpa Hautala Jukka Herranen-Somero

Lisätiedot

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016

Lisätiedot

23.12.2003. Nro 44/2003 KIRKKOJÄRJESTYKSEN MUUTOKSIA

23.12.2003. Nro 44/2003 KIRKKOJÄRJESTYKSEN MUUTOKSIA 23.12.2003 Nro 44/2003 KIRKKOJÄRJESTYKSEN MUUTOKSIA Kirkolliskokous on 8 päivänä marraskuuta 2003 hyväksynyt seuraavat kirkkojärjestyksen muutokset, jotka on julkaistu Suomen säädöskokoelmassa numeroilla

Lisätiedot

projektipäällikkö Terhi Jormakka

projektipäällikkö Terhi Jormakka projektipäällikkö Terhi Jormakka Kirkkolain ja järjestyksen sekä kirkon vaalijärjestyksen muutosten valmistelu Piispainkokouksen lausunto Lainsäädännön kirkolliskokouskäsittelyt kevät ja syksy 2014 Lainsäädäntö

Lisätiedot