Osavuosikatsaus tammi- syyskuu 2000

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus tammi- syyskuu 2000"

Transkriptio

1 Vacon Oyj, pörssitiedote 20 marraskuu 2000 klo Osavuosikatsaus tammi- syyskuu 2000 Vaconin liikevaihto kasvoi 46,9 milj. euroon, kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden 49,8 % Liikevoitto kasvoi 6,0 milj. euroon, kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden 42,4 % Liikevoitto vastasi 12,8 % liikevaihdosta Korollinen nettovelka syyskuun lopussa laski 0,4 (6,9) milj. euroon eli 2,5 (128,9) %:in omasta pääomasta Uusi Vacon NX taajuusmuuttajasukupolvi esiteltiin Vacon Americas joint venture -sopimus solmittiin Cutler-Hammerin kanssa Tässä osavuosikatsauksessa olevat tiedot perustuvat Vacon-konsernin nykyrakenteeseen ja ovat pro forma lukuja. Suluissa olevat luvut esittävät viime vuoden vastaavaa ajanjaksoa. Huhtikuussa 2000 Vaasa Control Oy:n, Vaasa Engineering Invest Oy:n, ja Vacon Oy:n hallitukset allekirjoittivat sulautumissuunnitelman, jonka mukaan Vaasa Control Oy ja Vaasa Engineering Invest Oy sulautuvat Vacon Oy:ön. Sulautumisessa, joka rekisteröitiin kaupparekisteriin, kaikki Vaasa Control Oy:n ja Vaasa Engineering Invest Oy:n varat ja velat siirtyivät Vacon Oy:lle ja Vaasa Control Oy:n ja Vaasa Engineering Invest Oy:n osakkeenomistajat saivat vastikkeena Vacon Oyj:n osakkeita. Tietyt lausunnot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuuteen kohdistuvia ja perustuvat johdon tämän hetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskiä ja epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen taloudellisen ja toimialan tilanteen muutoksille. Toimintaympäristö Maailman taajuusmuuttajamarkkinat olivat vuonna 1999 arvoltaan noin 5 miljardia dollaria. Vaconin arvion mukaan taajuusmuuttajamarkkinat jatkoivat katsauskauden aikana kasvuaan (arvoltaan) noin kymmennen prosentin vuosivauhtia. Euroopan, Lähiidän ja Afrikan osuus taajuusmuuttajamarkkinoista on arviolta 41 %, Pohjois-Amerikan osuus on arviolta 25 % ja Japanin arviolta 22 %. Vaconin johdon näkemys on, että tilaa kasvulle on vielä runsaasti, sillä vasta viisi prosenttia teollisuudessa käytetyistä oikosulkumoottoreista on varustettu taajuusmuuttajilla. Taajuusmuuttajat tarjoavat selkeitä etuja kaikissa moottorisovelluksissa ja tämän vuoksi onkin todennäköistä, että

2 tulevaisuudessa olennaisesti suurempi osa moottoreista tullaan varustamaan taajuusmuuttajilla. Vaconin näkemyksen mukaan keskeisimmät taajuusmuuttajamarkkinoiden kasvuun vaikuttavat tekijät tulevina vuosina ovat: Ohjelmistosovellusten korostuneempi merkitys: Taajuusmuuttajan soveltuvuus eri prosesseihin on parantunut uuden teknologian ja sovellusohjelmien myötä. Ohjelmistoratkaisujen avulla taajuusmuuttaja voidaan räätälöidä asiakas- ja sovelluskohtaisesti taajuusmuuttajan komponenttikoostumusta muuttamatta. Suorituskyky ja luotettavuus: Taajuusmuuttajateknologian nopea kehitys on mahdollistanut sen, että taajuusmuuttajalla saavutetaan sama tai parempi suorituskyky ja luotettavuus kuin muilla perinteisillä prosessien säädöillä. Integrointi: Taajuusmuuttaja soveltuu teollisuusautomaation, koneiden ja laitteiden komponentiksi, koska taajuusmuuttaja voidaan liittää tietoliikenneyhteydellä osaksi automaatiojärjestelmää. Liitettävyyden ansiosta taajuusmuuttajalla voidaan yksinkertaistaa prosessien säätöä, diagnostiikkaa ja ohjausta. Energiansäästö: Taajuusmuuttajalla saavutettava energiansäästö voi olla merkittävä. Joissain tapauksissa investointi taajuusmuuttajaan voi maksaa itsensä takaisin jopa alle vuodessa syntyneiden kustannussäästöjen ansiosta. Energiaverotuksen kiristyminen tulee Vaconin johdon näkemyksen mukaan entisestään parantamaan taajuusmuuttajien kysyntää. Kilpailukykyinen hinta: Taajuusmuuttajateknologian ja elektroniikan komponenttiteknologian nopea kehittyminen mahdollistavat kilpailukykyisen hinnoittelun verrattuna kilpaileviin ratkaisuihin. Markkinoilla on suuntaus kohti asiakas- ja sovelluskohtaisia taajuusmuuttajaratkaisuja. Vaconin johdon näkemyksen mukaan valmistajat, jotka tarjoavat vain standandardituotteita ja jotka eivät tee tarvittavia tuotekehityspanostuksia, ovat vaarassa menettää markkinaosuutta. Katsauskauden aikana ja sen jälkeen on kilpailukentässä tapahtunut yritysjärjestelyjä ja yhteenliittymiä kuten esimerkiksi GE-Honeywell, Toshiba-Schneider ja Siemens- Yaskawa. Markkinoiden suurimmat taajuusmuuttajavalmistajat ovat laajan tuote- ja palvelutarjonnan omaavia sähköalan suuryrityksiä, joille taajuusmuuttajaliiketoiminta ei ole ydinliiketoimintaa. Vacon uskoo, että osa nykyisistä kilpalijoista tulee täydentämään taajuusmuuttajavalikoimaansa brand label -taajuusmuuttajilla. Johdon

3 näkemyksen mukaan Vaconin kokemus ja menestys nykyisten brand label -asiakkaiden keskuudessa tarjoavat hyviä laajentumismahdollisuuksia. Liikevaihto Vaconin liikevaihto oli vuoden 2000 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana 46,9 milj. euroa, kun se vastaavana ajanjaksona vuonna 1999 oli 31,3 milj. euroa. Liikevaihdon kasvu oli 49,8 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Katsauskauden aikana panostettiin oman myynti- ja jälleenmyyntiverkoston laajentamiseen ja uusien brand label ja OEM asiakkaiden hankkimiseen. Vacon taajuusmuuttajia on nyt saatavissa yli sadassa maassa. Seuraavassa on esitetty liikevaihdon jakauma markkina-alueittain. Suomi, milj. euroa 8,8 5,4 7,9 Muu Eurooppa, milj. 22,9 14,1 20,7 euroa Pohjois-Amerikka, milj. 10,6 9,5 11,9 euroa Muut, milj. euroa 4,6 2,3 3,8 Yhteensä, milj. euroa 46,9 31,3 44,3 Suomi. Kotimaan osuus Vaconin liikevaihdosta oli 8,8 (5,4) milj. euroa, kasvua 63 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Katsauskauden aikana merkittäviä toimituksia olivat mm. Kolme taajuusmuuttajaprojektia puunjalostusteollisuudelle. OEM toimitukset kasvoivat OEM asiakkaiden oman liiketoiminnan kasvun myötä. Muu Eurooppa. Muun Euroopan osuus Vaconin liikevaihdosta oli 22,9 (14,1) milj. euroa, kasvua 62 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Katsauskauden aikana Vacon onnistui kasvattamaan markkina-osuuttaan erityisesti Italiassa ja Hollannissa. Myynti OEM asiakkaille kasvoi. Schindler vahvisti asemaansa Vaconin suurimpien OEM asiakkaiden joukossa. Katsauskauden aikana Vacon teki merkittäviä toimituksia mm. off-shore-teollisuudelle. Pohjois-Amerikka. Pohjois-Amerikan osuus Vaconin liikevaihdosta oli 10,6 (9,5) milj. euroa, kasvua 12 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Toimitusten kasvu oli alhaisempi kuin muilla alueilla koska Pohjois-Amerikan pääjakelija suoritti vuoden 1999 puolella suuria varastohankintoja toimintansa laajetessa. Muu maailma. Katsaukauden aikana suurimmat kaupat tehtiin Taiwaniin ja Australiaan. Katsauskauden aikana Vacon päätti perustaa edustuskonttorin Pekingiin, Kiinaan parantaakseen asemiaan Kiinan markkinoilla. Singaporen edustuskonttorin avulla saatiin uusia toimituksia mm. Indonesiaan, Malesiaan ja Pakistaniin. Myynti Etelä-Amerikkaan kasvoi ja merkittäviä toimituksia tehtiin mm. Chileen ja Brasiliaan.

4 Tuloskehitys Liikevoitto kasvoi 6,0 milj. euroon, kasvua 42,4 % vertailukauteen nähden. Liikevoitto vastasi 12,8 % liikevaihdosta verrattuna vertailuajanjakson 13,5 %:in. Materiaalikulut ja ulkopuolisiin palveluihin liittyvät kulut nousivat samassa suhteessa liikevaihdon kanssa eli noin 49 % ollen 23,7 milj. euroa. Henkilöstökulut nousivat 39 % ollen 8,9 milj. euroa. Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 296, jossa oli kasvua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 81 henkilöä eli 38 %. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 84 % ollen 7,4 milj. euroa. Merkittävä osa kulujen kasvusta on seurausta Vacon NX -taajuusmuuttajasukupolveen liittyvistä tuotekehityspanostuksista. Katsauskauden aikana tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat yhteensä 3,8 milj. euroa, joista 3,4 milj. euroa kirjattiin kuluiksi. Liiketoiminnan kuluja alensi lisäksi TEKESin myöntämä 0,4 milj. euron uuden tuoteperheen kehittämiseen annettu avustus. Lisäksi katsauskauden aikana aiheutui joukko kertaluontoisia kustannuksia liittyen tehtyihin yritysjärjestelyihin, Vacon Americasin perustamiseen sekä arvo- osuusjärjestelmään siirtymiseen. Poistot olivat 1,0 milj. euroa (0,8). Katsauskauden aikana myytiin kiinteistöyhtiö Vaasa Hitec Park Oy:n osakkeet Varma- Sammolle. Ennen myyntiä omistusosuus oli 36 %. Myynnistä syntyi 0,3 milj. euron myyntivoitto, joka kirjattiin rahoitustuottoihin. Ostajan kanssa tehtiin 10 vuoden vuokrasopimus kiinteistöstä. Tulos ennen veroja oli 6,2 (4,0) milj. euroa. Katsauskauden voitto oli 4,1 (2,8) milj. euroa. Tase ja rahoitusasema Vaconin rahoitusasema säilyi hyvänä. Taseen loppusumma oli 34,1 (21,3) milj. euroa, josta rahoitusarvopaperit, rahat ja pankkisaamiset olivat yhteensä 3,6 (1,1) milj. euroa. Katsauskauden lopussa konsernilla oli korollisia nettovelkoja yhteensä 0,4 (6,9) milj. euroa. Nettovelkaantumisaste oli 2,5 (128,9) % ja omavaraisuusaste 48,8 (26,8) %. Investoinnit Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat katsauskauden aikana 5,6 (1,0) milj. euroa. Katsauskauden aikana Vacon käytti noin 2,1 milj. euroa vähemmistöosuuksien ostamiseen ulkomaisissa tytäryhtiöissään. Tytäryhtiöiden omistajat saivat merkitä osakkeita apporttiehdoin siten, että osakkeiden merkintähinta suoritettiin kokonaisuudessaan antamalla emoyhtiölle kyseisen tytäryhtiön osakkeita. Toimenpiteellä saavutettiin yksinkertaisempi ja selkeämpi konsernirakenne, jossa emoyhtiö omistaa kokonaan useimmat tytäryhtiönsä. Vacon Americasin osakepääomaan Vacon käytti 0,8 milj. euroa. Loput investoinneista kohdistuivat pääosin tietojärjestelmään, joka mahdollistaa tehokkaan materiaalien tilauksen suoraan tuotantolinjoilta.

5 Henkilöstö Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 296, kasvua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 81 henkilöä eli 38 %. Henkilöstölisäykset kohdistuivat kaikkiin toimintoihin. Seuraavassa esitetään Vaconin henkilöstö keskimäärin eri toiminnoittain: Tutkimus ja tuotekehitys Myynti ja markkinointi Tuotanto Hallinto YHTEENSÄ Osakkeet ja osakkeenomistajat Vacon Oyj:n osakepääoma on 3,0 milj. euroa jakaantuen osakkeeseen, nimellisarvoltaan 0,2 euroa. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Osakkeet ovat olleet arvoosuusjärjestelmässä lukien. Vaconin suurimmat osakkeenomistajat olivat : Nimi Osakkeita, kpl Omistusosuus,% Konecranes Finance Oy ,5 Vaasa Engineering Oy ,8 Veijo Karppinen ,1 Erkki Raunio ,7 Mauri Holma ,0 Harri Niemelä ,0 Jari Koskinen ,6 Martti Ehrnrooth ,7 Heikki Autio ,1 Juha Etelämäki ,1 Muut ,4 Yhteensä ,0 Hallituksen ja toimitusjohtajan omistuksessa oli osaketta eli 20,1 % Vaconin osakekannasta. Katsauskauden muita merkittäviä tapahtumia Katsauskauden aikana toimitettiin ensimmäiset uuden Vacon NXtaajuusmuuttajasukupolven pilottitaajuusmuuttajat asiakkaille. Uusi taajuusmuuttajasukupolvi esiteltiin markkinoille lokakuussa Vacon NX tuotevalikoima tulee korvaamaan kahden vuoden aikana nykyisen taajuusmuuttajatuotevalikoiman. Uudessa taajuusmuuttajaperheessä käytetään selvästi vähemmän komponentteja ja sen valmistusaika putoaa oleellisesti. Laitteessa teho ja äly on pakattu erikseen, joten niitä voidaan käsitellä ja valmistaa toisistaan riippumatta. Saatu asiakaspalaute on ollut positiivista. Katsauskauden aikana tilattiin myös uusi puoliautomaattinen kokoonpanolinja uudelle Vacon NX tuotesukupolvelle.

6 Vaasan tehtaalle myönnettiin ISO14001 mukainen ympäristösertifikaatti Katsauskauden aikana Vacon perusti uuden logistiikkakeskuksen Vaconin huolintapartnerin tiloihin Vaasan sataman yhteyteen. Fuusio Huhtikuussa 2000 Vaasa Control Oy:n, Vaasa Engineering Invest Oy:n, ja Vacon Oy:n hallitukset allekirjoittivat sulautumissuunnitelman, jonka mukaan Vaasa Control Oy ja Vaasa Engineering Invest Oy sulautuvat Vacon Oy:ön. Sulautumisessa kaikki Vaasa Control Oy:n ja Vaasa Engineering Invest Oy:n varat ja velat siirtyivät kirjanpitoarvosta Vacon Oy:lle ja Vaasa Control Oy:n ja Vaasa Engineering Invest Oy:n osakkeenomistajat saivat vastikkeena Vacon Oyj:n uusia osakkeita. Vacon Oyj jatkaa Vaasa Control Oy:n toimintaa, eikä fuusio tuonut uutta liiketoimintaa. Sulautuminen rekisteröitiin kaupparekisteriin. Vacon Americas Vacon ja yhdysvaltalainen partnerimme Cutler-Hammer solmivat elokuussa joint venture-sopimuksen, minkä seurauksena perustettiin Vacon Americas LLC. Vacon Americas tulee hoitamaan Pohjois- ja Keski-Amerikan myyntiä, teknistä tukea, sovelluskehitystä, tuotteiden paikallistamista sekä kokoonpanoa ja logistiikkaa. Tavoitteena on oleellisesti nostaa Vacon- taajuusmuuttajien markkinaosuutta alueella. Micro-drives taajuusmuuttajat Vacon on keskittynyt suunnittelemaan, valmistamaan, markkinoimaan ja myymään taajuusmuuttajia teholuokassa 0,75 kw 1,5 MW. Vacon ei itse valmista pieniä (microdrives) taajuusmuuttajia. Vaconin näkemyksen mukaan pienet taajuusmuuttajat tulevat olemaan nopeimmin kasvava teholuokkasegmentti. Lisäksi Vaconin näkemyksen mukaan pienet kustannustehokkaat taajuusmuuttajat tulevat korvaamaan teollisuuden moottorien pehmokäynnistimet ja kontaktorit. Tämä edelleen luo lisämarkkinoita pienille taajuusmuuttajille. Vacon on tehnyt päätöksen, että se on mukana micro drives -liiketoiminnassa. Micro drive -tuoteplatform ja siihen perustuva tuotesarja tulee laajentamaan Vaconin tuotevalikoimaa pienissä taajuusmuuttajissa ja luovat kokonaan uuden liiketoimintaalueen. Keskeisimpiä kehityskohteita tällä hetkellä ovat oman tuote- ja tuotantoteknologian kehittäminen. Vaconin arvion mukaan kehitystyö kestää vuoden 2001 loppuun asti. Tuotannon arvioidaan alkavan aikaisintaan vuonna Katsauskauden aikana micro drives liiketoimintaan liittyviä tutkimus- ja tuotekehityskuluja aktivoitiin 0,4 milj. eurolla. Johdon arvion mukaan tuotekehityskustannukset ja investoinnit koneisiin ja laitteisiin tulevat olemaan noin 7,5 milj. euroa, jakaantuen pääasiassa vuosille 2001, 2002 ja 2003

7 Loppuvuoden 2000 ja ensi vuoden näkymät Vacon uskoo, että vuoden 2000 liikevaihto tulee olemaan noin 64 milj. euroa, kasvua 45 % edellisestä vuodesta. Kannattavuuden käyttökateprosentilla mitattuna arvioidaan olevan hyvä eli noin 15 % liikevaihdosta. Vacon uskoo markkinoiden kasvuun vuonna 2001 ja uskoo, että Vacon pystyy entisestään parantamaan asemaansa markkinoilla. Vuodelle 2001 tavoite on noin 35 %:n liikevaihdon kasvu sekä hyvä kannattavuus. Seuraava katsaus Osavuosikatsaus, 4. vuosineljännes, julkaistaan kello Suomen aikaa. Vaasassa, marraskuun 20. päivänä, 2000 VACON OYJ Hallitus

8 Konsernin tuloslaskelma (pro forma), milj. euroa Liikevaihto 46,9 31,3 44,3 Liikevoitto 6,0 4,2 6,0 Rahoitustuotot ja -kulut 0,2-0,2 0,3 Voitto ennen 6,2 4,0 5,7 satunnaiseriä, veroja ja vähemmistöosuutta Välittömät verot -2,1-1,2-1,8 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 Katsauskauden voitto 4,1 2,8 3,9 Konsernin tase (pro forma), milj. euroa VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 2,8 0,2 0,6 Aineelliset hyödykkeet 4,8 3,9 3,3 Sijoitukset 1,2 0,2 0,4 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 5,3 3,9 3,8 Saamiset 16,3 12,0 11,4 Rahat ja pankkisaamiset 3,6 1,1 1,5 Taseen loppusumma 34,1 21,3 21,0 VASTATTAVAA Oma pääoma 1) 16,5 5,5 6,9 Vähemmistöosuus - 0,2 0,2 Konsernireservi 0,1 0,1 Pitkäaikainen vieras 2,6 6,2 4,6 pääoma Lyhytaikainen vieras 14,8 9,4 9,2 pääoma Taseen loppusumma 34,1 21,3 21,0 1) sisältää pääomalainan 0,3 milj. euroa Konsernin rahoituslaskelma (pro forma), milj. euroa Liiketoiminnan 4,2 2,6 5,1 kassavirta Investointien kassavirta -5,6-1,0-1,3 Rahoituksen kassavirta 3,5-1,4-3,2 Kassavarojen lisäys 2,1 0,2 0,6 (vähennys)

9 Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Tulos/osake (EUR) 0,30 0,24 0,33 Oma pääoma/osake (EUR) 1,18 0,44 0,56 Omavaraisuusaste (%) 48,8 26,8 34,8 Bruttoinvestoinnit 5,6 1,0 1,4 (MEUR) Korolliset nettovelat 0,4 6,9 4,3 (MEUR)1) Nettovelkaantumisaste 2,5 128,9 62,8 (%) Henkilöstö katsauskauden lopussa Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin kauden aikana Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa ) sisältää pääomalainan 0,3 milj. euroa Konsernin vastuut, milj. euroa Yrityskiinnitykset 3,2 7,6 7,6 Annetut takaukset 0,9 5,1 5,1 Leasingvastuut 0,1 0,1 0,1 Vastuut, yhteensä 4,2 12,8 12,8 NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN. THESE MATERIALS ARE NOT AN OFFER FOR SALE OF THE SHARES IN THE UNITED STATES. THE SHARES MAY NOT BE SOLD IN THE UNITED STATES ABSENT REGISTRATION OR AN EXEMPTION FROM REGISTRATION UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED. VACON PLC DOES NOT INTEND TO REGISTER ANY PORTION OF THE OFFERING IN THE UNITED STATES OR TO CONDUCT A PUBLIC OFFERING OF SHARES IN THE UNITED STATES. Vacon Oyj PL 25 (Runsorintie 7) Vaasa Puh Fax

V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 0

V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 0 VUOSIKERTOMUS 2000 TAAJUUSMUUTTAJA 2 Taajuusmuuttaja on tehoelektroniikkalaite, joka säätää portaattomasti oikosulkumoottorin nopeutta. Oikosulkumoottori on teollisuuden ja yhdyskuntatekniikan käyttämä

Lisätiedot

10.2.2005 kello 10.00

10.2.2005 kello 10.00 Vacon Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.2.2005 kello 10.00 VACON OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12. Vaconin vuosi päättyi vahvaan neljännekseen Lokakuu-joulukuu pääkohdat: Liikevaihto oli 35,5 milj. euroa, kasvua

Lisätiedot

Vacon kasvattaa markkinaosuuttaan vahvassa markkinatilanteessa

Vacon kasvattaa markkinaosuuttaan vahvassa markkinatilanteessa Vacon Oyj, Pörssitiedote, 7.2.2008 kello 9.00 VACON OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12. Vacon kasvattaa markkinaosuuttaan vahvassa markkinatilanteessa Loka-joulukuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat

Lisätiedot

OSAVUOSIK ATSAUS TAMMI SY YSKUU 2011

OSAVUOSIK ATSAUS TAMMI SY YSKUU 2011 Q3 OSAVUOSIK ATSAUS TAMMI SY YSKUU 2011 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 25.10.2011 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2011 Vacon julkistaa tällä pörssitiedotteella osavuosikatsaukseen sisältyvät

Lisätiedot

Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2008

Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2008 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 5.2.2009 kello 9.00 Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2008 Loka-joulukuun pääkohdat: - Saadut tilaukset olivat 67,2 milj. euroa, kasvua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta

Lisätiedot

28.4.2005 kello 10.00

28.4.2005 kello 10.00 Vacon Oyj PÖRSSITIEDOTE 28.4.2005 kello 10.00 IFRS-standardien mukainen osavuosikatsaus Tammikuu-maaliskuu 2005 VACONIN TILAUKSET JA LIIKEVAIHTO KASVUSSA Tammikuu-maaliskuun pääkohdat: Saadut tilaukset

Lisätiedot

VACON OYJ VUOSIKERTOMUS 2001 VUOSIKERTOMUS 2001

VACON OYJ VUOSIKERTOMUS 2001 VUOSIKERTOMUS 2001 VACON OYJ VUOSIKERTOMUS 2001 VUOSIKERTOMUS 2001 Sisällys 02 Taajuusmuuttaja 02 Vacon Oyj 04 Toimitusjohtajan katsaus 06 Toimintaympäristö 07 Tuoteportfolio 09 Liiketoiminta-alueet - Vakiokäytöt - OEM (Kone-

Lisätiedot

27.10.2005 kello 10.00

27.10.2005 kello 10.00 Vacon Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 kello 10.00 Osavuosikatsaus tammikuu-syyskuu 2005 Vaconin kannattava kasvu jatkui kolmannella vuosineljänneksellä Heinäkuu-syyskuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat

Lisätiedot

% (27,1 milj. euroa). milj. euroa. (16,8 milj. euroa). lasku (77,8. lähes. merkittävän. palvelujen

% (27,1 milj. euroa). milj. euroa. (16,8 milj. euroa). lasku (77,8. lähes. merkittävän. palvelujen Vacon Oyj, Pörssitiedote, 27.10.2009 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.20099 Heinä-syyskuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 57,1 milj. euroa, laskua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2012

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2012 1 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2012 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 25.4.2012 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 Vacon julkistaa tällä pörssitiedotteella osavuosikatsaukseen sisältyvät

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12. 2002

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12. 2002 V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 2 T I L I N P Ä Ä T Ö S SISÄLLYS Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 6 Rahoituslaskelma 7 Tase 8 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 10 Liitetiedot 12 Hallituksen

Lisätiedot

Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2013

Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2013 VACON OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI JOULUKUU 2013 Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2013 Loka-joulukuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 87,7 miljoonaa euroa (94,4 milj. euroa). Laskua edellisen

Lisätiedot

milj. euroa). euroa). Tulos/osake neksellä 69,,0

milj. euroa). euroa). Tulos/osake neksellä 69,,0 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 22.4.2009 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2009 Tammikuu-maaliskuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 69,0 milj. euroa, laskuaa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdastaa

Lisätiedot

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.02.2004 KLO 8.00 SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003 Scanfil konsernin liikevaihto kasvoi 16,1 % edelliseen vuoteen verrattuna kannattavuuden

Lisätiedot

3 Hallituksen toimintakertomus. 8 Tuloslaskelma. 9 Rahoituslaskelma. 10 Tase. 12 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

3 Hallituksen toimintakertomus. 8 Tuloslaskelma. 9 Rahoituslaskelma. 10 Tase. 12 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet tilinpäätös 2003 3 Hallituksen toimintakertomus 8 Tuloslaskelma 9 Rahoituslaskelma 10 Tase 12 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 14 Vacon konsernin siirtyminen IFRS-raportointiin 15 Liitetiedot 23 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2002

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2002 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.02.2003 KLO 9.00 SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2002 Scanfil konsernin pro forma -liikevaihto laski kannattavuuden säilyessä hyvällä tasolla.

Lisätiedot

YHTEENVETO -Suluissa vertailuluku vastaavalta ajanjaksolta vuonna 2010, jos toisin ei mainita.

YHTEENVETO -Suluissa vertailuluku vastaavalta ajanjaksolta vuonna 2010, jos toisin ei mainita. Cencorp Oyj Tilinpäätöstiedote 17.2.2012 klo 14.00 Cencorp Oyj:n tilinpäätöstiedote 2011 LIIKEVAIHTO KASVOI SELVÄSTI, LIIKETULOS HEIKKENI YHTEENVETO -Suluissa vertailuluku vastaavalta ajanjaksolta vuonna

Lisätiedot

Konsernitilinpäätös Emoyhtiön tilinpäätös

Konsernitilinpäätös Emoyhtiön tilinpäätös tilinpäätös 2007 1 2 sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös Taloudelliset tunnusluvut 9 Tunnuslukujen laskentakaavat 10 Konsernin tuloslaskelma 11 Konsernin tase 12 Konsernin

Lisätiedot

Tiivistelmä. Sisältö. Cencorp lyhyesti. Vuosi 2010 lyhyesti. Sivu

Tiivistelmä. Sisältö. Cencorp lyhyesti. Vuosi 2010 lyhyesti. Sivu C e n c o r p O y j V U O S I K AT S AU S 2 0 1 0 VUOSIKATSAUS 2010 I Sisältö Tiivistelmä Cencorp lyhyesti Sivu Tiivistelmä 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Cencorpin strategia 5 Cencorpin tuotteet 7 Hallituksen

Lisätiedot

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate-

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Vuosikertomus 1999 Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Perlos riaaliteknologian hallintaan. Perlos on maailman johtavia tarkkuutta vaativien

Lisätiedot

KONE Oyj:n tilintarkastettu tilinpäätös tilikaudelta 1.6. 31.12.2005

KONE Oyj:n tilintarkastettu tilinpäätös tilikaudelta 1.6. 31.12.2005 m êëëáíáéççíé= 27. tammikuuta 2006 KONE Oyj:n tilintarkastettu tilinpäätös tilikaudelta 1.6. 31.12.2005 Hallituksen toimintakertomus Kone Oyj jakautui 1. kesäkuuta 2005 kahdeksi erilliseksi pörssiyhtiöksi,

Lisätiedot

SysOpen Oyj:n (myöhemmin konserni) liikevaihto nousi katsauskaudella 15,0 miljoonaan euroon (10,2 miljoonaa euroa).

SysOpen Oyj:n (myöhemmin konserni) liikevaihto nousi katsauskaudella 15,0 miljoonaan euroon (10,2 miljoonaa euroa). PÖRSSITIEDOTE 1 (1) SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2001 - Liikevaihto 15,0 miljoona euroa (kasvua viime vuoden vastaavasta 46 %) - Liikevoitto ennen liikearvopoistoja 18,6 % liikevaihdosta

Lisätiedot

PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS 8.5.2013 klo 8.15

PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS 8.5.2013 klo 8.15 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2013 PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS 8.5.2013 klo 8.15 PKC GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2013: HYVÄ SUORITUS HAASTAVASSA MARKKINATILANTEESSA TAMMI-MAALISKUU 2013 LYHYESTI Liikevaihto

Lisätiedot

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15 PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15 PKC GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 Liikevaihto kasvoi 68,7 % edellisestä vuodesta (1-12/2011) ollen 928,2 milj. euroa (550,2 milj. euroa).

Lisätiedot

POWERING YOUR SUCCESS

POWERING YOUR SUCCESS POWERING YOUR SUCCESS VUOSIKERTOMUS 2003 TIETOA OSAKKEENOMISTAJILLE JA SIJOITTAJILLE Efore Oyj:n kotipaikka on Espoo. Yhtiön yritys- ja yhteisötunnus on 0195681-3. SISÄLTÖ Vuosi 2003 lyhyesti 3 Missio,

Lisätiedot

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2010

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2010 SCANFIL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 22.10.2010 KLO 8.30 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2010 Tammi - syyskuu - Liikevaihto 157,2 (1-9 2009: 149,2), kasvua 5,3 % - Liikevoitto 11,2 (13,4), 7,1 (9,0)

Lisätiedot

SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.1999-30.6.1999

SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.1999-30.6.1999 Sysopen Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.1999 1(5) SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.1999-30.6.1999 Liikevaihto Tietotekniikan asiantuntijapalveluiden kysyntä jatkui voimakkaana katsausaikana. Sysopen Oyj

Lisätiedot

Pörssitiedote. KONE-konserni. Tilinpäätöstiedote tilikaudelta 2001. 1. helmikuuta 2002 klo 12.00

Pörssitiedote. KONE-konserni. Tilinpäätöstiedote tilikaudelta 2001. 1. helmikuuta 2002 klo 12.00 Pörssitiedote 1. helmikuuta 2002 klo 12.00 KONE-konserni Tilinpäätöstiedote tilikaudelta 2001 Tilikauden tulos parani 33 prosenttia, ja se oli 141,1 miljoonaa euroa (2000: 105,6 miljoonaa euroa). Voitto/osake

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 (IFRS) OSAVUOSIKATSAUS 1(17) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 (IFRS) YHTEENVETO Tammi-kesäkuu (H1): - Liikevaihto 30 056 tuhatta euroa (20 490 tuhatta euroa H1/2005) kasvu 47 prosenttia - Liikevoitto 3

Lisätiedot

26.1.2010 1-12/ 2009. Muutos, %

26.1.2010 1-12/ 2009. Muutos, % Pörssitiedote 1 (28) BASWARE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Basware Oyj:n neljäs vuosineljännes ja vuosi YHTEENVETO (suluissa edellisen vuoden vastaava ajankohta, jollei toisin mainita) Tilikausi - Liikevaihto

Lisätiedot