Mahtaakohan tunnilla tympästä LUMA-talkoiden ja LUMA-keskusten vaikuttavuus biologian ja maantieteen aineopetuksen näkökulmasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mahtaakohan tunnilla tympästä LUMA-talkoiden ja LUMA-keskusten vaikuttavuus biologian ja maantieteen aineopetuksen näkökulmasta"

Transkriptio

1 Pro gradu -tutkielma Mahtaakohan tunnilla tympästä LUMA-talkoiden ja LUMA-keskusten vaikuttavuus biologian ja maantieteen aineopetuksen näkökulmasta Anni Aroluoma & Titta Liukkonen Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Biologia

2 2 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Bio- ja ympäristötieteiden laitos Biologia AROLUOMA, A. ja LIUKKONEN, T. Mahtaakohan tunnilla tympästä LUMA-talkoiden ja LUMA keskusten vaikuttavuus biologian ja maantieteen aineopetuksen näkökulmasta Pro Gradu -tutkielma: Työn ohjaaja: Tarkastajat: Maaliskuu s. + 7 liitettä FT Jari Haimi FT Jari Haimi, FT Matti Hiltunen Hakusanat: biologian opetus, LUMA, maantieteen opetus, opetuksen kehittäminen TIIVISTELMÄ Suomalaisten matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen oli 1980-luvulla kansainvälistä keskitasoa ja osittain sen alapuolella. Globaalit ja paikalliset ympäristökysymykset ja nopea teknologinen kehitys edellyttivät osaamisen kehittämistä. Tilanteen parantamiseksi opetusministeriö käynnisti vuonna 1996 LUMA-talkoot, eli Suomalaisten matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen vuonna 2002 Kansalliset kehittämistalkoot. LUMAtalkoissa yhteiskunnan eri toimijat, muun muassa oppilaitokset, toimivat yhteisen päämäärän saavuttamiseksi kehittämällä muun muassa LUMA-oppiaineiden opetusmenetelmiä ja -materiaaleja ja toimijoiden välistä yhteistyötä. LUMA-talkoiden yhtenä osatavoitteena oli levittää LUMA-toimintaa sitä kehittävistä pilottioppilaitoksista koko Suomeen. Hanke oli onnistunut ja selvää kehitystä oli tapahtunut monilla eri osaalueilla: muun muassa oppilaiden koulusaavutukset olivat parantuneet ja opetusmenetelmät olivat monipuolistuneet. Hankkeen loputtua vuonna 2002 valtakunnallinen LUMA-keskus ja paikalliset LUMA-keskukset jatkavat LUMA-toimintaa ja sen kehitystyötä. Tässä tutkimuksessa selvitimme biologian ja maantieteen opettajille suunnatun kyselyn pohjalta LUMA-hankkeen vaikutusta kouluihin nykyään. Tarkastelimme LUMA-ohjelman sisällön toteutumista pilottikouluissa ja hankkeeseen sitoutumattomissa kouluissa (verrokkikouluissa), ja vertailimme tuloksia aiempiin tutkimuksiin. Pilotti- ja verrokkikoulujen välillä oli eroja muutaman LUMA-ohjelman sisällön toteutumisessa ja LUMA-ohjelman mukainen toiminta oli monissa osa-alueissa melko heikkoa. Selvitimme myös pilotti- ja verrokkikoulujen sekä Keski-Suomen opettajien näkemyksiä LUMAkeskusten toimivuudesta. LUMA-keskukset olivat opettajille jokseenkin tuttuja, mutta LUMA-keskusten tarjoamia palveluja käytettiin vaihtelevasti. LUMA-toimintaa tulisi jatkossakin kehittää, jotta suomalaisten matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen on myös tulevaisuudessa kansainvälisesti korkealla tasolla.

3 3 UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ, Faculty of Mathematics and Science Department of Biological and Environmental Science Biology AROLUOMA, A. and LIUKKONEN, T. Is one bored during the lessons The effectiveness of LUMA joint action and LUMA centers from the perspective of biology and geography Master of Science Thesis: Supervisor: Inspectors: March p. + 7 appendices PhD Jari Haimi PhD Jari Haimi, PhD Matti Hiltunen Key Words: LUMA, teaching biology, teaching geography, development of teaching ABSTRACT Finnish know-how in mathematics and natural sciences in the 1980`s was internationally average or below average. Global and local environmental problems and fast technological development required development of the know-how. To improve this situation Ministry of Education launched project called LUMA-talkoot in other words Finnish know-how in mathematics and natural sciences in 2002 joint national action. LUMA-talkoot was joint action where many society s actors, like educational establishments, operated to gain a common goal. Operational methods for gaining this aim were among other things developing teaching methods and materials and increasing cooperation among society s actors. One part of LUMA-talkoot aim was to spread LUMA-action to whole Finland from schools that piloted the project and were committed for developing action. Project was successful and there was progress in many different fields among other things pupil s school rating achievements had improved and teaching methods had been diversified. In this research we examined effects of LUMA-talkoot to schools nowadays with inquiry that was sent for biology and geography teachers. We examined how different contents of programme of LUMA-talkoot were being fulfilled in schools that piloted the project and other schools that weren t committed for LUMA-developing action (control schools). We also compared the results for earlier studies. We found out that there were differences amongst pilot schools and control schools in some aspects of LUMA-talkoot programme and that in many fields action in schools were quite unsatisfactory comparing to the aims of LUMA-programme. We also examined teachers opinions in pilot and control schools and in Central Finland s schools of how well LUMA-centers are functioning. LUMAcenters were somewhat familiar for teachers but LUMA-centers services were being used Finnish know-how in mathematics and natural sciences can be kept in internationally high level.

4 4 Sisältö 1. JOHDANTO KOHTI LUMAA MATEMATIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN TILA SUOMESSA JA 1990-LUVUN ALUSSA Matematiikka ja luonnontieteet yhteiskunnallisessa keskustelussa ennen LUMAa Biologian ja maantieteen osaamisen tila Suomessa ennen LUMAa Matematiikan ja luonnontieteiden perussivistyksen komitean mietinnöt Suomalaisten koulusaavutukset biologiassa ja maantieteessä ennen LUMAa LUMA-OHJELMA LUMA-ohjelman kansallinen linjaus ja tavoitteet LUMA-ohjelman hankkeet LUMA-ohjelman seuranta ja tulokset Opetusministeriö ja Koulutuksen tutkimuslaitos seurannan toteuttajina Koulusaavutustutkimukset oppilaiden matematiikan ja luonnontieteiden osaamisen mittareina Yhteistyö, verkottuminen ja integraatio Opetus Resurssit Oppilaat Ylioppilaskirjoitukset Opettajien täydennyskoulutus LUMA-HANKKEEN JÄLKEEN LUMA-toiminnan kehittäminen LUMA-hankkeen päätyttyä LUMA-verkosto LUMA-keskukset Valtakunnallinen LUMA-keskus Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan OuLUMA LUMA-KS LUMATE-keskus Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskus LUMA-keskus Aalto LUMA-keskus Saimaa Keski-Pohjanmaan LUMA-keskus KYSELYTUTKIMUKSEN AINEISTO JA MENETELMÄT Aineiston hankinta LUMA-pilottikoulut ja verrokkikoulut Keski-Suomen LUMA-keskus: LUMA-KS Vastausten käsittely ja tilastollinen testaus KYSELYTUTKIMUKSEN TULOKSET LUMA-pilottikoulujen ja verrokkikoulujen opettajien kyselytutkimuksen tulokset Yhteistyö ja verkottuminen Opetus Resurssit Oppilaiden kannustaminen, motivointi ja tukitoimet... 40

5 Ylioppilaskirjoitukset Opettajien täydennyskoulutus LUMA-keskukset Keski-Suomen alueen koulut TULOSTEN TARKASTELU Tutkimuksen kattavuus ja luotettavuus Pilotti- ja verrokkikoulujen vertailu Yhteistyö, verkottuminen ja integraatio Opetus Resurssit Oppilaiden kannustaminen, motivointi ja tukitoimet Ylioppilaskirjoitukset Opettajien täydennyskoulutus LUMA-keskukset Keski-Suomen alueen koulut LOPPUPÄÄTELMÄT KIITOKSET KIRJALLISUUS LIITTEET Anni Aroluoma selvitti LUMA-ohjelmaa, sen taustoja ja sen vaikuttavuutta pilotti- ja verrokkikouluihin. Titta Liukkonen selvitti LUMA-keskusten toimintaa ja opettajien käsityksiä LUMAkeskuksista ja niiden toiminnasta.

6 6 1. JOHDANTO Suomen matemaattinen, luonnontieteellinen ja teknologinen osaaminen tunnetaan maailmalla. Globalisaatio, ilmaston muutos ja muut ajankohtaiset aiheet luovat haasteita ja paineita näiden alojen osaamiselle myös tulevaisuudessa. On tärkeää taata näille aloille riittävästi erityisosaajia ja siksi innostaa näiden alojen opiskeluun korkeakouluissa. Matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian hallintaa vaaditaan myös yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa ja ne ovat tärkeä osa nyky-yhteiskunnan aktiivisen kansalaisen yleissivistystä. Näiden oppiaineiden tärkeys onkin huomioitu perusopetuksen tämän hetkisessä kehittämistyössä ja jo viime vuosituhannen lopulla (Opetusministeriö 2010). Luonnontieteiden opetuksen ja osaamisen kehittäminen oli aktiivista vuosituhannen loppupuolella. Kehittämistoiminta keskittyi erityisesti matemaattisiin luonnontieteisiin (matematiikka, fysiikka ja kemia). Biologian ja maantieteen osaaminen ovat olennainen osa luonnontieteellistä yleissivistystä ja näin ollen myös niiden kehitystoiminta on tärkeää. Biologian ja maantieteen kouluopetuksen tulee olla laadukasta ja olla opetusmenetelmiltään tieteenalalle ominaista. Näin ollen on hyvä selvittää millaista näiden oppiaineiden kehittämisen tarve on ollut, mitä asialle on saatu tehtyä ja miten kehitystoimintaa jatketaan. Opetushallitus ja Opetusministeriö käynnistivät 1990-luvulla kansalliset kehitysohjelmat parantamaan suomalaisten matematiikan ja luonnontieteiden osaamista. Näitä olivat Opetushallituksen LUMA-hanke ja tämän pohjalta Opetusministeriön julkistama LUMA-talkoot. LUMA- talkoot oli mittava hanke, jonka ohjelmaa päivitettiin ja kehitettiin koko sen voimassaoloajan. Erityistä oli myös se, että kehittämis- ja suunnittelutyöhön osallistui lukuisia eri toimijoita. Nämä kaksi tekijää johtivat siihen, että LUMA-sanasto on moninainen ja melko sekava. Hankkeen aikana kunnissa ja kouluissa puhuttiin LUMAhankkeesta, LUMA-ohjelmasta ja LUMA-projektista lähes synonyymeinä (Aroluoma 2001). LUMA-sanasto oli yleensä toimijoista riippuvaista, esimerkiksi LUMA-projekti oli Opetushallituksen osuutta LUMA-talkoista. Näin ollen käytännössä kaikki edellä esitetyt LUMA-termit liittyivät LUMA-talkoisiin. Tässä tutkimuksessa tätä termistöä käytetään melko väljästi, jotta teksti olisi helposti luettavissa. Tutkimuksessamme LUMA-ohjelmalla tarkoitetaan 1996 julkaistua ohjelmaa Suomalaisten matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen vuonna 2002 Kansalliset kehittämistalkoot sekä sen 1999 julkaistua tarkastettua versiota. Toinen selvennettävä termistö on maantiedon ja maantieteen erottelu. Osassa tutkimuksemme vanhemmissa lähdeaineistoissa käytettiin termiä maantieto molempien koulutustasojen kohdalla. Nykyisissä perusopetuksen opetussuunnitelmissa oppiaine on maantieto ja lukion opetussuunnitelmassa maantiede. Opetusministeriön työryhmälle on esitetty maantieto -oppiaineen nimen muuttamista maantiede -oppiaineeksi (Opetusministeriö 2010). Tutkimuksessamme käsitellään sekä yläkouluja että lukioita, joten käytämme termiä maantiede. Tässä työssä selvitimme kirjallisuuden avulla LUMA-talkoiden taustoja ja vaikutuksia: Miksi LUMA-talkoot käynnistettiin ja mihin niillä pyrittiin? Oliko hanke onnistunut? Mitä on tapahtunut LUMA-rintamalla hankkeen loputtua noin kymmenen vuotta sitten? LUMA-toiminnan nykytilaa tutkimme kyselyiden avulla. Selvitimme onko LUMAhankkeella ( ) ollut pysyvä vaikutus biologian ja maantieteen opetuksen nykytilaan: Onko LUMA-hankkeeseen osallistuneiden (pilottikoulujen) ja siihen osallistumattomien koulujen (verrokkikoulut) välillä eroja nykyään LUMA-ohjelman

7 7 mukaisten tavoitteiden toteutumisessa? Tutkimme pilotti- ja verrokkikoulujen välisiä eroja sekä LUMA-ohjelman tavoitteiden mukaisen toiminnan määrää ja laatua kouluilla nykyään. Pilotti- ja verrokkikoulujen tuloksia vertailtiin keskenään ja LUMA-talkoiden aikaisiin aineistoihin. Tutkimme myös miten LUMA-keskusten tavoite LUMA-toiminnan vahvistamisesta on onnistunut:. Hyödyntävätkö LUMA-hankkeen pilottikoulujen opettajat LUMA-keskusten tarjontaa enemmän verrattuna muihin kouluihin? Miten hyvin Keski- Suomen biologian ja maantieteen opettajat tuntevat vuonna 2011 perustetun Keski-Suomen LUMA-keskuksen? Mitä keskusten tarjoamia palveluja opettajat käyttävät, ja mitä keskuksilta toivottaisiin? 2. KOHTI LUMAA MATEMATIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN TILA SUOMESSA JA 1990-LUVUN ALUSSA 2.1. Matematiikka ja luonnontieteet yhteiskunnallisessa keskustelussa ennen LUMAa Suomessa koulutus ja jopa yleissivistys käsitteinä olivat pitkään perustuneet vahvasti humanististen oppiaineiden, kuten historian ja kielien, arvostukseen ja osaamiseen (mm. Matemaattis-luonnontieteellisen perussivistyksen komitea 1988, Luonnontieteiden koulutuksen arviointityöryhmä 1992). Tilanteena tämä johti siihen, että matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen ja koulutuksen määrä eivät enää yhteiskunnan muuttuessa vastanneet määrällisesti eivätkä laadullisesti yhteiskunnan tarpeita. Nopea teknologinen kehitys ja Suomen kehittyminen kohti tietoyhteyskuntaa olivat näitä yhteiskunnallisia muutoksia (mm. Opetushallitus 1993, Sutela 1995). Myös lisääntynyt yhteiskunnallinen tarve globaalien ja paikallisten ympäristökysymysten ymmärtämiseksi ja ratkaisemiseksi kasvatti matematiikan ja luonnontieteiden osaamisen merkitystä. LUMA-talkoita edelsi laaja yhteiskunnallinen keskustelu suomalaisten matematiikan ja luonnontieteiden osaamisen tilasta. Keskustelussa oli mukana muun muassa tiedeyhteisöjä, yritysmaailman toimijoita, valtiollisia tahoja ja oppilaitoksia. Erityisesti 1980-luvulta lähtien monet eri tahot tekivät selvityksiä ja arviointeja matematiikan ja luonnontieteiden osaamisesta ja koulutuksesta Suomessa sekä näiden kehittämisen tarpeesta. Toimijoina olivat muun muassa opetusministeriö, Opetushallitus, Teollisuuden ja työnantajain keskusliitto (TT), Tutkijoiden ja kansanedustajien seura (Tutkas), opettajankoulutuslaitokset, Kasvatustieteiden tutkimuslaitos (nykyään Koulutuksen tutkimuslaitos) ja Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura. Monissa näiden toimijoiden julkaisuissa oli kehitetty ehdotuksia havaittujen ongelmien poistamiseksi muun muassa pohtimalla erilaisten opetusmenetelmien vaikutuksia tiedon sisäistämiseen (mm. Opetusministeriö 1992, Kurki-Suonio & Kurki-Suonio 1989, Virtanen 1987). Erityisesti 1980-luvun ja 1990-luvun alun luonnontieteiden opetusta, didaktiikkaa ja osaamista käsittelevissä keskusteluissa ja julkaisuissa oli havaittavissa, että monien pääpainotus oli niin sanotuissa kovissa luonnontieteissä (fysiikka, kemia). Esimerkiksi Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseuran toiminta keskittyi alkuvuosina matematiikkaan ja koviin luonnontieteisiin. Biologian ja maantieteen roolista oli alettu keskustella kyseisessä seurassa jo vuonna 1989 (Laurén & Meisalo 1989), mutta tuolloin oppiaineita ei vielä erityisesti huomioitu. Seuran järjestämillä kymmenensillä Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen päivillä vuonna 1992 oli mukana biologian ja maantieteen opetukseen liittyviä esityksiä (Hemminki 1994, Ojala 1994). Samankaltainen erottelu matemaattisten aineiden sekä biologian ja maantieteen välillä oli havaittavissa ainedidaktiikan päivien julkaisuraporteissa. Ensimmäisillä ainedidaktiikan päivillä oli erotettu matemaattiset aineet omaksi kokonaisuudekseen ja biologia ja maantiede

8 8 omakseen (Meisalo & Sarmavuori 1987). Viidensillä ainedidaktiikan päivillä oppiaineet oli yhdistetty matematiikan ja luonnontieteiden aineryhmäksi (Ahtee & Meisalo 1991). LUMA-ohjelman perustamista valmisti kolme keskustelutilaisuutta, joiden järjestäjinä olivat TT, Tutkas ja opetusministeriö (Opetusministeriö 2002). Näistä ainakin kaksi käsitteli vain matematiikkaa, tietotekniikkaa ja kovia luonnontieteitä: Tutkaksen järjestämä Matematiikan ja luonnontieteiden oppiminen portti osaamisen Suomeen ja Opetusministeriön Peruskoulun ja lukion matematiikan, fysiikan ja kemian opetuksen kehittäminen vuonna Teollisuuden ja työnantajainkeskusliiton keskustelutilaisuuden Matemaattis-luonnontieteellisen opetuksen tila ja kehittämismahdollisuudet vuonna 1995 sisällöstä ei löytynyt tietoa. Arvelemme, että syynä biologian ja maantieteen osuuden puuttumiseen osana luonnontieteitä tässä yhteydessä lienee se, että näiden oppiaineiden tila oli monilla osa-alueilla, mm koulusaavutuksissa, parempi kuin muiden luonnontieteiden. Näin ollen matematiikan, fysiikan ja kemian tilan parantamisen tarve oli akuutimpi ja selvempi Biologian ja maantieteen osaamisen tila Suomessa ennen LUMAa Matematiikan ja luonnontieteiden perussivistyksen komitean mietinnöt Biologian ja maantieteen osalta opetuksen ja osaamisen tilan tutkimuksia ja arviointeja ja 1990-luvuilla tekivät muun muassa Matematiikan ja luonnontieteiden perussivistyksen komitea (ns. Leikolan komitea), Luonnontieteiden koulutuksen arviointityöryhmä ja Kasvatustieteiden tutkimuslaitos. Leikolan komitea teki laajan selvityksen matemaattis-luonnontieteellisen sivistyksen ja tietämyksen tasosta ja sisällöstä Suomessa. Komitean väli- ja loppumietinnöissä (Matemaattis-luonnontieteellisen perussivistyksen komitea 1988, Matemaattisluonnontieteellisen perussivistyksen komitea 1989) tekemät esitykset matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen kehittämiseksi koettiin yleisesti toimiviksi, ja niiden toteuttamista puolsivat muun muassa Teollisuuden koulutusvaliokunta ja Tutkijoiden ja kansanedustajien seura (Pessi 1989, Seppälä 1995). Mietinnöt toimivat pohjana monille matemaattis-luonnontieteellisen koulutuksen kehitysehdotuksille. Mietintöjen osa-alueita olivat koulutus (perus-, jatko-, ammatillinen ja korkeakoulutus) eri osa-alueineen, opetussuunnitelmat, opettajankoulutus, täydennyskoulutus, koulusaavutustutkimukset, järjestö- ja harrastustoiminta sekä erilaiset joukkoviestimet, kirjastot, museot ja tiedekeskustoiminta. Välimietintö (Matemaattis-luonnontieteellisen perussivistyksen komitea 1988) sisälsi matematiikan ja luonnontieteiden perussivistyksen tilan kuvauksen ja jälkimietintö (Matemaattis-luonnontieteellisen perussivistyksen komitea 1989) komitean kehitysehdotukset eri osa-alueisiin. Matematiikan ja luonnontieteiden ongelmia olivat opetuksen kokeellisen lähestymistavan vähäisyys ja se, että eri oppiaineiden ainesisältöjen yhteneväisyyksiä ei osoitettu tarpeeksi (oppiaineiden integraatio) (Matemaattis-luonnontieteellisen perussivistyksen komitea 1988). Kokeellisuuden puutteen katsottiin johtavan vääristyneeseen luonnontieteiden kokonaiskuvaan. Myös aineiden opetusajat olivat kansainvälisesti vertailtuna lyhyitä ja niiden osuudet opetuksen kokonaisajasta alhaisia. Ongelmana matemaattis-luonnontieteellisellä alalla olivat myös sukupuolten väliset erot osaamisessa ja motivaatiossa. Matematiikan ja luonnontieteiden täydennyskoulutuksen tarve arvioitiin silloista tarjontaa suuremmaksi. Opetusvälineistö oli haastateltujen opettajien kokemuksen mukaan kouluilla riittävä ja tarkoituksenmukainen. Koulun ulkopuolisten instituutioiden, kuten kirjastojen, järjestöjen ja luontopolkujen, merkitys kansalaisten perussivistyksen kehittämisessä koettiin tärkeäksi. Monilla osa-alueilla

9 9 kehityksen suunta oli ollut oikeanlainen. Kouluissa oli ollut muun muassa monimuotoisia opetuskokeiluja ja erilaisten vapaan sivistystoimen toimijoiden määrä oli lisääntynyt. Komitea esitteli opetuksen ja osaamisen ongelmakohtia biologiassa ja maantieteessä (Matemaattis-luonnontieteellisen perussivistyksen komitea 1988). Biologian oppisisällöt olivat komitean mielestä liian laajat, jotta niiden käsittely luonnontieteille ominaisella kokeellisella lähestymistavalla olisi mahdollista. Oppikirjat todettiin sellaisiksi, etteivät ne tue kokeellista opetusta ja maastotöitä. Niiden ongelmana oli myös se, että selittävä, tulkitseva ja pohtiva ote jäi liian vähälle huomiolle. Ympäristökysymykset oli esitetty oppimäärässä hajallaan eli niitä käsiteltiin eri oppiaineiden oppisisällöissä ja eri koulutustasoilla. Näin ollen ympäristökysymysten käsittely oli epäselvää ja irrallista eikä oppiaineiden välistä integraatiota ollut osoitettu mitenkään. Ongelmana nähtiin myös se, että ympäristökysymyksiä tarkasteltiin vain käsittelemällä seurauksiltaan kielteisiä ilmiöitä kiinnittämättä huomiota positiivisiin ratkaisukeinoihin. Ongelmaksi komitea esitti myös biologian oppisisältöjen jakautumisen lukiossa kursseihin siten, että monet keskeiset osaalueet jäivät osalta opiskelijoista opiskelematta. Komitea piti biologian opetusryhmien keskikokoja liian suurina ja oppimääriä liian laajoina, jotta oppilaslähtöiset opetusmenetelmät ja kokeellinen opetus toimisivat. Näin ollen kouluilla tehtävät demonstraatiot olivat pääsääntöisesti opettajien tekemiä ja kokeellinen toiminta vaatimatonta. Kunnallisista opetuskohteista todettiin, että monet biologian ja maantieteen opetuksessa käytetyt maastokohteet olivat joutuneet uhatuiksi tai hävinneet. Ylioppilaskirjoituksissa biologian suosio laski vuosien 1981 ja 1986 välillä. Kokelaat pitivät biologian osuutta reaalikokeessa vaativana, mikä vähensi vastausintoa. Maantieteen tilanne oli jonkin verran parempi (Matemaattis-luonnontieteellisen perussivistyksen komitea 1988). Maantieteen opetuksessa tutkimuksellinen tarkastelutapa oli korostunutta. Lisäksi maantieteen opetussuunnitelmassa esitettiin selkeästi oppiainesisältöjen integrointi eri oppiaineisiin. Komitea kuitenkin totesi, että ilmiökokonaisuuksien esitykset kaipaisivat tarkistusta oppiaineiden integroinnin kautta. Oppikirjojen kannalta tilanne oli samanlainen kuin biologiassa, eli kokeellisuuteen ja maastotöihin ne ohjasivat huonosti. Myös maantieteen osalta ryhmäkokoja pidettiin liian suurina. Maantieteen vastaukset ylioppilaskirjoituksissa olivat lisääntyneet vuosien 1981 ja 1986 välillä, mutta usein kokelaat vastasivat vain yhteen kysymykseen lisäpisteiden toivossa. Biologian ja maantieteen opetuksen tilan parantamiseksi esitettiin muun muassa opetussuunnitelman kehittämistä (Matemaattis-luonnontieteellisen perussivistyksen komitea 1989). Opetussuunnitelmauudistukselta edellytettiin, että siinä painotettaisiin silloista enemmän oppilaskeskeisten ja luonnontieteille ominaisten kokeellisten opetusmenetelmien ja tiedonhankintatapojen käyttöä. Lisäksi eri oppiaineiden integrointi tulisi huomioida. Opintosuunnitelmissa piti huomioida myös ympäristökasvatuksen tiedolliset perusteet koulutuksen kaikilla tasoilla. Komitea esitti myös, että lukion biologian oppisisältöjä ja pakollisten kurssien tiedollista ainesta oli vähennettävä. Pakollisten kurssien määräksi lukiossa komitea esitti kolmea biologian ja kahta maantieteen kurssia. Biologian ja maantieteen opetusta piti komitean mukaan muuttaa (Matemaattisluonnontieteellisen perussivistyksen komitea 1989). Tuolloin opetus keskittyi liikaa tiedon ulkoa opettelemiseen. Opetuksen tahdottiin sen sijaan harjoittavan oppilaiden tiedonhankinta-, -käsittely-, -arviointi-, -yhdistely- ja -soveltamistaitoja. Opetuksessa tuli käyttää apuna ajankohtaisia ja monipuolisia oppimateriaaleja. Komitea painotti opetusmenetelminä käytettäväksi oppilaskeskeisiä työtapoja, kuten laboratorio- ja maastotyöskentelyä. Myös tietotekniikan käyttö opetusvälineenä koettiin tärkeäksi erityisesti tiedonhankinnan ja ongelmanratkaisun yhteydessä.

10 10 Monet yllä mainituista kehitysehdotuksista oli esitetty myös muiden luonnontieteiden ja matematiikan tilan parannusehdotuksina (Matemaattisluonnontieteellisen perussivistyksen komitea 1989). Yleisesti komitea myös totesi, että reaalikokeen rakennetta ja sisältöä tulisi kehittää. Matematiikan ja luonnontieteiden opettajien täydennyskoulutusta tuli lisätä ja siinä keskittyä oppiaineiden niveltämiseen, opetusmenetelmien ja -materiaalien vaihtelevaan käyttöön sekä kokeellisen lähestymistavan soveltamiseen. Opetusryhmäkoot piti komitean mielestä rajata kuuteentoista, eli erityisesti lukiossa ryhmäkokoja olisi pitänyt pienentää. Lukion luonnontieteiden opetuksen työtilojen ja välineiden tila piti arvioida ja selvittää niiden lisätarve. Tämän tehtävän komitea antoi Kouluhallitukselle. Kunnalliset opetussuunnitelmat nähtiin erityisen positiivisina, sillä ne mahdollistivat paikallisten erityispiirteiden huomioonottamisen opetuksessa. Loppumietintönsä viimeisenä kehitysehdotuksena komitea esitti, että Suomen Akatemia, kouluhallitus ja ammattikasvatushallitus käynnistävät yhteistyössä matematiikan, tietotekniikan ja luonnontieteiden opetusta ja oppimista käsittelevän monitieteisen tutkimusohjelman. Lisäksi valtioneuvoston piti asettaa neuvottelukunta, jonka tehtävänä oli koota komitean mietinnöstä saatava palaute. Neuvottelukunnan piti myös seurata ja valvoa mietinnössä esitettyjen toimenpide-ehdotusten käsittelyä ja toteutumista sekä laatia esitykset jatkotoimista. Neuvottelukunnassa tuli olla edustajia yliopistojen, korkeakoulujen, koulun, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen, elinkeinoelämän, viestinnän ja hallinnon piiristä Suomalaisten koulusaavutukset biologiassa ja maantieteessä ennen LUMAa Koulusaavutustutkimukset ovat tärkeä osa koulutuksen arviointitutkimuksessa (Leimu 2004a). Niiden avulla saadaan selvitettyä paitsi opiskelijoiden osaamisen tilaa myös koko koululaitoksen ja opetussuunnitelmien toimivuus. Suomessa Koulutuksen tutkimuslaitos on johtanut osallistumista koulusaavutustutkimuksiin, joita on toteutettu sekä kansallisesti tilannekartoituksina että kansainvälisesti (Linnakylä & Saari 1993). Erityisesti kansainväliset IEA-tutkimukset (The International Association for Evaluation of Educational Achievement) ovat tuottaneet tietoa, jonka avulla suomalaista koulutusjärjestelmää on kehitetty ja kehitetään edelleen. LUMA-ohjelmaa edeltäneitä luonnontieteiden koulusaavutustutkimuksia olivat vuosina 1970 ja järjestetyt kansainväliset IEA-tutkimukset ja Peruskoulun arviointi 90 -hankkeen luonnontieteiden osaprojekti. Erityisesti IEA-tutkimuksen tuloksilla oli vaikutusta matematiikan ja luonnontieteiden kehittämishankkeiden aloittamiseen. Esimerkiksi Leikolan komitean mietinnöissä koulutuksen kehitystarvetta perusteltiin kansainvälisten vertailututkimuksien tuloksilla. Kansainvälisissä IEA-tutkimuksissa mitattiin suomalaisten oppilaiden koulusaavutuksia. Vuoden 1984 tutkimuksessa suomalaiset 8.-luokkalaiset sijoittuivat luonnontieteiden osaamisessa kansainvälisesti keskimääräiselle tasolle (Leimu 2004b). Biologian osaamisessa abiturientit sijoittuivat keskiarvoltaan kansainvälisen keskiarvon alapuolelle. Abiturientit, jotka lukivat pitkää matematiikkaa, sijoittuivat kuitenkin biologian saavutuksissa hieman kansainvälisen keskiarvon yläpuolelle. Maantieteen kokeessa suomalaiset abiturientit suoriutuivat kansainvälisesti verrattuna heikosti (Komiteanmietintö 1988). Suomessa luonnontieteiden opetukseen käytettiin viikkotuntimäärällisesti vähiten aikaa kansainvälisesti verrattuna (Leimu 2004b). Lisäksi käytännöllisen työskentelyn osuus opetuksesta oli verrattain vähäistä. Leikolan komitea arvioi koulusaavutustutkimuksen tuloksia siten, että erityisesti lukion luonnontieteiden opetus kaipasi kiireellistä korjaamista ja samalla tuli tarkastella myös peruskoulun luonnontieteiden opetusta (Matemaattis-luonnontieteellisen

11 11 perussivistyksen komitea 1988). Komitea koki ongelmalliseksi sen, ettei Suomi osallistunut vuosina lainkaan IEA-tutkimuksen kokeelliseen osaan, joten tiedot oppilaiden käytännöntaidoista jäivät vajaiksi. Koulutuksen tutkimuslaitos käynnisti vuonna 1989 yhteistyössä opetushallinnon kanssa peruskoulun toimintaa ja tuloksellisuutta arvioivan kansallisen Peruskoulun arviointi 90 -hankkeen (Linnakylä & Saari 1993). Hankkeeseen oli sisällytetty luonnontietieteitä käsittelevä osatutkimus, jonka päätavoitteena oli selvittää oppilaiden luonnontiedollinen taso. Saatuja tuloksia myös vertailtiin vuoden 1984 IEA-tutkimuksen tuloksiin mahdollisten muutosten havaitsemiseksi (Laurén 1993). Tämän vuoksi tutkimus toteutettiin kansainvälisiä IEA-tutkimuksia mukaillen. Tutkimuksessa havaittiin, että kahdeksasluokkalaisten luonnontieteellisten tehtävien ratkaisuprosentti oli kohonnut 2 prosenttiyksikköä vuodesta Ainekohtaisesti biologian ratkaisuprosentti oli noussut yhden prosenttiyksikön, kun taas maantieteen ratkaisuprosentti oli pysynyt ennallaan. Näin ollen muutosta oppilaiden osaamisessa ei juuri ollut tapahtunut aikaisempaan verrattuna. Suomalaisten oppilaiden kiinnostus luonnontieteellisiin oppiaineisiin oli hieman vähentynyt (Laurén 1993). Havaittiin myös, että kokeellisen opetuksen ja maastotöiden osuus oli edelleen niukkaa. Tutkimuksen loppukommentoinnissa huomautetaankin, että opetussuunnitelman perusteita laadittaessa tulisi ottaa huomioon opetuksen työtapojen monipuolistaminen. Luonnontieteiden koulutuksen arviointityöryhmä arvioi luonnontieteiden perus- ja jatko-opetuksen laatua Suomessa 1990-luvun alussa. Lukion biologian oppimisen ja opetuksen arvioitiin olleen vähintään hyvällä tasolla lukiossa vuonna 1992 (Opetusministeriö 1992). Arvio perustui ylioppilaskirjoitusten tuloksiin. Luonnontieteiden koulutuksen arviointityöryhmä arvioi myös, että lukio tarjosi opiskelijoille hyvän pohjan biologian opinnoille korkeakouluissa. Tiedollisia puutteita opiskelijoilla oli joillakin biologian osa-alueilla. Maantieteen opetuksessa ja opiskelussa lukioissa työryhmä ei nähnyt olleen vakavia puutteita. Työryhmä arvioi biologian ja maantieteen opetuksen ja peruskoulusta saatavat pohjatiedot hyviksi. 3. LUMA-OHJELMA 3.1. LUMA-ohjelman kansallinen linjaus ja tavoitteet Matematiikan ja luonnontieteiden osaamisen tila ja puutteet olivat perusteellisesti tiedossa 1990-luvun alussa. Paineet ongelmien ratkaisemiseksi kasvoivat ja tietoisuus muutoksen välttämättömyydestä lisääntyi, oli aika siirtyä puheista tekoihin (mm. Sutela 1995, Tunkelo 1995). Opetusministeriö julkisti Suomalaisten matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen vuonna kansallisten kehittämistalkoiden ohjelman ensimmäisen version vuonna 1996 (Heinonen O.-P. 1996). LUMA-ohjelmalla toimeenpantiin parannustoimet aiemmin kuvattuihin matematiikan ja luonnontieteiden osaamisen ongelmakohtiin. LUMAohjelmasta tehtiin väliarvio (Opetusministeriö 1999b), jonka jälkeen julkaistiin uusi tarkistettu ohjelma vuonna 1999 (Opetusministeriö 1999a) Ohjelman päätavoitteena ja kansallisena linjauksena oli suomalaisten matemaattisluonnontieteellisen osaamisen nostaminen kansainväliselle tasolle (Heinonen O.-P. 1996). Tämä kansallinen linjaus oli kirjattu vuoden 1995 hallitusohjelmaan (Valtioneuvosto 1995). LUMA-ohjelmaan oli kirjattu matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen tarpeet ja puutteet Suomessa. Biologian tai maantieteen ongelmista ei ollut ensimmäisessä ohjelmassa mainintaa. Tarkistetussa ohjelmassa oli maininta, että biologian oppimistulokset ovat riittämättömät erityisesti soveltamisen ja kokeellisen työskentelyn taitojen osalta.

KEMIAN OPETUS TÄNÄÄN: Nykytila ja haasteet Suomessa

KEMIAN OPETUS TÄNÄÄN: Nykytila ja haasteet Suomessa Aksela Maija & Karjalainen Veikko KEMIAN OPETUS TÄNÄÄN: Nykytila ja haasteet Suomessa Kemian opetuksen keskus Kemian laitos, Helsingin yliopisto ALKUSANAT Kemia on erottamaton osa arkipäiväämme. Kemia

Lisätiedot

MATEMATIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN OPETUKSEN KEHITTÄMISHANKKEEN TOINEN LÄHTÖTASOARVIOINTI

MATEMATIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN OPETUKSEN KEHITTÄMISHANKKEEN TOINEN LÄHTÖTASOARVIOINTI Antti Rajakorpi MATEMATIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN OPETUKSEN KEHITTÄMISHANKKEEN TOINEN LÄHTÖTASOARVIOINTI PERUSKOULUISSA JA LUKIOISSA SYKSYLLÄ 1999 PIDETYN LUONNONTIETEEN KOKEEN TULOKSET Arviointi 10/2000

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN MATEMATIIKAN KANSALLISET OPPIMISTULOKSET 9. VUOSILUOKALLA 2004

PERUSOPETUKSEN MATEMATIIKAN KANSALLISET OPPIMISTULOKSET 9. VUOSILUOKALLA 2004 PERUSOPETUKSEN MATEMATIIKAN KANSALLISET OPPIMISTULOKSET 9. VUOSILUOKALLA 2004 Leena Mattila Oppimistulosten arviointi 2/2005 OPETUSHALLITUS Taitto: Sirpa Ropponen ISBN 952-13-2466-X ISSN 1237-1831 Yliopistopaino,

Lisätiedot

OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET

OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET Vertaileva tutkimus interaktiivisten laitteiden soveltuvuudesta opetuskäyttöön Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Ohjaustoiminnan koulutusohjelma Lahdensivun kampus, 11.5.2012

Lisätiedot

Pedagoginen tuki tietotekniikan hyödyntämisessä kemian opetuksessa

Pedagoginen tuki tietotekniikan hyödyntämisessä kemian opetuksessa Jussi Tuukkanen Pedagoginen tuki tietotekniikan hyödyntämisessä kemian opetuksessa Tietotekniikan pro gradu -tutkielma Aineenopettajankoulutus 1. maaliskuuta 2013 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos

Lisätiedot

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Etunimi Sukunimi Marja Kankaanranta Inka Mikkonen Kaisa Vähähyyppä toim. TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa Oppaat ja käsikirjat 2012:13 Opetushallitus

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:20

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:20 2 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:20 ISBN 978-952-263-241-8 (PDF) ISSN-L 1799-0343, ISSN 1799-0351 (PDF) lukutaidon taustatekijät 3 alkusanat Suomi osallistui PISA tutkimukseen ensimmäisen

Lisätiedot

Luonnontieteiden, lukemisen ja matematiikan osaamisen arviointi

Luonnontieteiden, lukemisen ja matematiikan osaamisen arviointi Luonnontieteiden, lukemisen ja matematiikan osaamisen arviointi PISA 2006 -VIITEKEHYS P rogramme for I nternational S tudent A ssessment Programme for International Student Assessment Luonnontieteiden,

Lisätiedot

Lukioiden valmiudet siirtyä sähköiseen ylioppilastutkintoon: kahden lukion tapaustutkimus. Minna Lakkala & Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto

Lukioiden valmiudet siirtyä sähköiseen ylioppilastutkintoon: kahden lukion tapaustutkimus. Minna Lakkala & Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto Lukioiden valmiudet siirtyä sähköiseen ylioppilastutkintoon: kahden lukion tapaustutkimus Minna Lakkala & Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto Sisältö Alkusanat... 2 1 Johdanto... 3 1.1 Opetuksen ja oppimisen

Lisätiedot

Lukiopedagogiikka. Jouni Välijärvi Niklas Huotari Pekka Iivonen Marianne Kulp Taina Lehtonen Harri Rönnholm Gunnel KnubbManninen

Lukiopedagogiikka. Jouni Välijärvi Niklas Huotari Pekka Iivonen Marianne Kulp Taina Lehtonen Harri Rönnholm Gunnel KnubbManninen Jouni Välijärvi Niklas Huotari Pekka Iivonen Marianne Kulp Taina Lehtonen Harri Rönnholm Gunnel KnubbManninen Jouko Mehtäläinen Sari Ohranen Lukiopedagogiikka K o u l u t u k s e n a r v i o i n t i n

Lisätiedot

Kielenopetuksen monipuolistamis- ja kehittämishanke 1996 2001 KIMMOKE. Loppuraportti

Kielenopetuksen monipuolistamis- ja kehittämishanke 1996 2001 KIMMOKE. Loppuraportti Kielenopetuksen monipuolistamis- ja kehittämishanke 1996 2001 KIMMOKE Loppuraportti Opetushallitus 2001 KIMMOKE Loppuraportti Tekijät ja Opetushallitus Taitto Pirjo Nylund ISBN 952 13 1201 7 Hakapaino

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

Tablet-tietokoneiden käyttö ihmisen biologian opetuksessa tapaustutkimus 9. luokan oppilailla. Teija Hytönen

Tablet-tietokoneiden käyttö ihmisen biologian opetuksessa tapaustutkimus 9. luokan oppilailla. Teija Hytönen Tablet-tietokoneiden käyttö ihmisen biologian opetuksessa tapaustutkimus 9. luokan oppilailla Teija Hytönen Kasvatustieteen ja matemaattis-luonnontieteiden pro gradu -tutkielma Opettajankoulutuslaitos

Lisätiedot

VERKKO-OPPIMISEN HAASTE OPIN SIIRTYMINEN KONEELTA KÄYTÄNTÖÖN

VERKKO-OPPIMISEN HAASTE OPIN SIIRTYMINEN KONEELTA KÄYTÄNTÖÖN TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamistieteiden laitos VERKKO-OPPIMISEN HAASTE OPIN SIIRTYMINEN KONEELTA KÄYTÄNTÖÖN Yrityksen hallinto Toukokuu 2005 Ohjaaja: Marja Eriksson Maarit Pitkänen TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

Marja Hollo (toim.) TIIVISTELMÄ KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN KOULUTUKSEN ARVIOINTIRAPORTISTA

Marja Hollo (toim.) TIIVISTELMÄ KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN KOULUTUKSEN ARVIOINTIRAPORTISTA Marja Hollo (toim.) TIIVISTELMÄ KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN KOULUTUKSEN ARVIOINTIRAPORTISTA Opetushallitus Arviointi 5/2002 Marja Hollo, Heidi Backman, Riitta Hakulinen, Jukka Katajisto, Leena Koski ja

Lisätiedot

Riina Hänninen & Petra Kurki. Se oli helppo ja se oli aika yksinkertainen, vaikka siellä oli paljon tietoo.

Riina Hänninen & Petra Kurki. Se oli helppo ja se oli aika yksinkertainen, vaikka siellä oli paljon tietoo. Riina Hänninen & Petra Kurki Se oli helppo ja se oli aika yksinkertainen, vaikka siellä oli paljon tietoo. Openmetsä-portaalin käytettävyyden testaaminen kouluympäristössä ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ - Välineet, vaikuttavuus ja hyödyt TILANNEKATSAUS TOUKOKUU 2011 Muistiot 2011:2 Työryhmä: Tina Heino Riku Honkasalo Ella Kiesi Jari Koivisto Kimmo Koskinen Kari

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Yrittäjyys ja pk-yritysten johtaminen Suvi Hämäläinen YRITTÄJYYSKASVATUS YHTEISTYÖVERKOSTOISSA 1. työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Timo Pihkala

Lisätiedot

Naisia ICT-alalle! -tutkimus. ISBN 978-952-238-093-7 978-952-238-094-4 e-kirja (pdf) Grafiksi, Pauliina Sjöholm Jari Härkönen SP-Paino Oy, Nurmijärvi

Naisia ICT-alalle! -tutkimus. ISBN 978-952-238-093-7 978-952-238-094-4 e-kirja (pdf) Grafiksi, Pauliina Sjöholm Jari Härkönen SP-Paino Oy, Nurmijärvi Naisia ICTalalle! Naisia ICT-alalle! -tutkimus Julkaisija: Teknologiateollisuus ry ISBN 978-952-238-093-7 978-952-238-094-4 e-kirja (pdf) Taitto: Kuvat: Paino: Grafiksi, Pauliina Sjöholm Jari Härkönen

Lisätiedot

Esipuhe. Tietotekniikka-alalla naisten osaamista tarvittaisiin kovasti muun muassa palvelujen käytettävyyden parantamisessa.

Esipuhe. Tietotekniikka-alalla naisten osaamista tarvittaisiin kovasti muun muassa palvelujen käytettävyyden parantamisessa. Naisia ICTalalle! Esipuhe Innostavaa työelämää etsimässä Naisia ICT-alalle! -tutkimus Julkaisija: Teknologiateollisuus ry ISBN 978-952-238-093-7 978-952-238-094-4 e-kirja (pdf) Taitto: Kuvat: Paino: Grafiksi,

Lisätiedot

Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa

Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa KÄYTTÄTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA OPETTAJANKOULUTUSLAITOS SEMINAARITUTKIELMA Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa Jouni Koponen Ainekohtainen Seminaari 2014 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

KALLE YLINEN MATEMATIIKAN OPETUKSEN TAVOITTEIDEN TÄYTTY- MINEN ALAKOULUN TEKNOLOGIAKILPAILUSSA. Diplomityö

KALLE YLINEN MATEMATIIKAN OPETUKSEN TAVOITTEIDEN TÄYTTY- MINEN ALAKOULUN TEKNOLOGIAKILPAILUSSA. Diplomityö KALLE YLINEN MATEMATIIKAN OPETUKSEN TAVOITTEIDEN TÄYTTY- MINEN ALAKOULUN TEKNOLOGIAKILPAILUSSA Diplomityö Tarkastaja: professori Sirkka-Liisa Eriksson Tarkastaja ja aihe hyväksytty Luonnontieteiden tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään Valtakunnalliset erityisopettajien koulutuspäivät 21.3.2015, Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru 1 JULKAISUVAPAA 21.3.2015 KLO 13.30 / MUUTOSVARAUKSIN Hyvät koulutuspäivien osanottajat! Kolmiportaisen

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

PERUSKOULUN YHDEKSÄSLUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ TALOUSKASVATUKSESTA

PERUSKOULUN YHDEKSÄSLUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ TALOUSKASVATUKSESTA PERUSKOULUN YHDEKSÄSLUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ TALOUSKASVATUKSESTA Erno Häkli Mikko Venemies Opinnäytetyö Tammikuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-,

Lisätiedot

HYÖDYLLINEN PAKKOLASKU

HYÖDYLLINEN PAKKOLASKU Juhani Rautopuro (toim.) HYÖDYLLINEN PAKKOLASKU Matematiikan oppimistulokset peruskoulun päättövaiheessa 2012 Koulutuksen seurantaraportit 2013:3 Koulutuksen seurantaraportit 2013:3 Juhani Rautopuro (toim.)

Lisätiedot

Väliraportti toiminnallisen matematiikan toteutuksen perusteista

Väliraportti toiminnallisen matematiikan toteutuksen perusteista Väliraportti toiminnallisen matematiikan toteutuksen perusteista Sisällysluettelo Johdanto... 3 I HANKKEEN YHTEISKUNTAPOLIITTINEN MERKITYS... 5 Outi Cavén-Pöysä II TOIMINNALLISEN MATEMATIIKAN TEORIAA...

Lisätiedot

Matematiikan verkko-opetus osana perusopetuksen kehittämistä Teknillisessä korkeakoulussa

Matematiikan verkko-opetus osana perusopetuksen kehittämistä Teknillisessä korkeakoulussa Matematiikan verkko-opetus osana perusopetuksen kehittämistä Teknillisessä korkeakoulussa Linda Blåfield 30. huhtikuuta 2009 Sisältö 1 Johdanto 1 2 Verkko-opetuksen käsitteistö 2 3 TKK:n ja VHB:n matematiikan

Lisätiedot

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Koulutuksen tutkimuslaitos Työpapereita 29 Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen JULKAISUMYYNTI:

Lisätiedot

OPETTAJAN OHJAUSTYYLIN YHTEYS MATEMATIIKAN OPPIMISEEN

OPETTAJAN OHJAUSTYYLIN YHTEYS MATEMATIIKAN OPPIMISEEN OPETTAJAN OHJAUSTYYLIN YHTEYS MATEMATIIKAN OPPIMISEEN PERUSKOULUN NELJÄNNELLÄ LUOKALLA Heini Aatola Luokanopettajakoulutus Itä-Suomen yliopisto Soveltavan kasvatustieteen osasto ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO UNIVERSITY

Lisätiedot