1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet Yllämainittuihin ylätavoitteisiin pyritään korostamalla mm. seuraavia seikkoja:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet Yllämainittuihin ylätavoitteisiin pyritään korostamalla mm. seuraavia seikkoja:"

Transkriptio

1 Kirkonmäen koulun opetussuunnitelmassa olevat lisäykset ja täsmennykset Oheen on koottu keskitetysti kaikki kuntakohtaiseen opetussuunnitelmaan koulukohtaisessa suunnitelmassamme tehdyt lisäykset ja täsmennykset. Kyseiset lisäykset on lautakunnalle toimitetussa koulukohtaisessa suunnitelmassa korostettu muusta tekstistä poikkeavalla värillä Koulun arvoperusta Kirkonmäen koulussa painotetaan erityisesti yhteisvastuullisuutta Koulun toiminta-ajatus Koulun yleisenä tavoitteena on valtakunnallisten peruskoulunopetussuunnitelman perusteiden mukaisesti mahdollisimman monipuolisesti ja monikanavaisesti oppilaan persoonallisuutta ja kokonaisilmaisua kehittäen luoda edellytykset tarvittavien perustietojen ja taitojen oppimiselle musiikkia, kuvaamataitoa ja käden taitoja oppimisen välineenä käyttäen/painottaen. Kodin kasvatustyötä tukien koulu pyrkii kasvattamaan oppilaistaan itsenäisiä ja vastuuntuntoisia myös toisen mielipidettä kunnioittavia tiedonhankkijoita. Yksisarjaisena koulu on sen kokoinen, että opettajilla, koulunkäyntiavustajilla ja muulla henkilökunnalla on edellytykset oppia tuntemaan koko oppilaskunta ja näin koko henkilökunta voi osallistua koulun yhteiseen kasvatustehtävään. Yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta edistetään jo ensimmäisestä kouluvuodesta alkaen mm. kummitoiminnan ja Lion s Quest toiminnan avulla. Viides- ja kuudesluokkalaisten opiskelumotivaatiota pyritään pitämään yllä heille kohdistetuilla taide- ja taitoaineiden valinnaiskursseilla Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet Yllämainittuihin ylätavoitteisiin pyritään korostamalla mm. seuraavia seikkoja: Oppilasta pyritään ohjaamaan yhteisvastuullisuuteen ja toisen huomioonottamiseen kaikessa toiminnassaan niin oppitunneilla kuin niiden ulkopuolellakin. Oppilasta pyritään ohjaamaan oman käyttäytymisen kontrolloimiseen ja sovittujen sääntöjen sisäistämiseen korostaen, että säännöt on luotu yhteistä elämistä ja olemista helpottamaan eikä siksi, että joku niiden noudattamista valvoo. Oppilasta pyritään ohjaamaan erilaisuuden hyväksymiseen ja sitä kautta myös kasvattamaan omaa tervettä itsetuntoaan toisen kunnioittamisen hengessä Oppilasta pyritään ohjaamaan kriittiseen tiedon hankintaan ja jäsentelyyn itsenäisesti ja ryhmässä myös Internetiä tietolähteenä käyttäen. Kaikessa toiminnassa pyritään korostamaan maalaisjärkeä ja yrittävyyttä Koulun organisaatio ja oppimisympäristö Yleistä: Koululle on luonteenomaista rauhallisen miljöön ja pienen intiimin opettajainhuoneen luoma tiivis työntekijäjoukko, joka tekee paljon yhdessä varsinaisen koulutyön ulkopuolellakin. Kaikessa toiminnassa korostuu maalaisjärkeen perustuva yhteinen päätöksenteko sekä henkilökunnan yhteisvastuu koko koulun oppilaista.

2 Fyysinen oppimisympäristö: Kuusiaidan rajaama koulumiljöö kirkon ja hautausmaan naapurina on rauhallinen ja siten omiaan luomaan kodikkaan opiskelu- ja oleskeluympäristön. Vanha koulurakennus on myös intiimin kodikas, mutta samalla auttamattoman ahdas. Opetustyötä leimaa erikoisluokkien sekä pienryhmäja varastotilojen puute. Ahtaudesta johtuen mm. kouluterveydenhoitaja ja erityisopettaja joutuvat toimimaan opettajainhuoneen varastotilassa ja tietotekniikan hyödyntäminen opetuksessa on hyvin rajallista. Varsinaisten koulutilojen lisäksi lähietäisyydellä sijaitsevat mm. Kirkko ja seurakuntakeskus, Hovimäen patikkapolku laavuineen, torppamuseo, Ahola taidenäyttelyineen, Häntälän notkot, suunnistusmaastot karttoineen, uimahalli, kirjasto, kirjastoauto, nuorisotoimen tilat, jäähalli, tennishalli, joita mahdollisuuksien mukaan pyritään hyödyntämään koulun opetustyössä. Psyykkinen ja sosiaalinen oppimisympäristö: Toiminnan lähtökohtana on, että oppilas voisi kokea opettajat ja muun henkilökunnan turvallisina aikuisina. Koulukummitoiminnalla ja luokkarajojen yli tapahtuvalla yhteisellä toiminnalla helpotetaan tutustumista sekä vahvistetaan yhteenkuuluvuuden tunnetta. Lähtökohtana on, että kaikki tuntevat kaikki, mikä kohtuullisen pienessä kouluyhteisössämme onkin mahdollista ja tekee helpommaksi puuttua mahdollisiin epäkohtiin heti niiden ilmennyttyä. Toimintaa ohjaavaan yhteisvastuullisuuteen kuuluu myös se, että kaikenlaiseen kiusaamiseen puututaan välittömästi ja mahdollisimman konkreettisella tasolla: kuka, missä, milloin, mitä? Pedagoginen oppimisympäristö: Mottonamme on: konstailematonta koulutyötä taiteita ja kädentaitoja apuvälineenä käyttäen. Koulun järjestyssäännöt turvallisuussuunnitelman liitteenä Työtavat Käytettävissä työtavoissa ei koululla ole selkeää yhtenäistä linjaa, vaan koulumme jokainen opettaja toimii omana persoonanaan, jolloin kunkin opettajan omimmat työtavat korostuvat kyseisellä vuosiluokalla. Koska luokanopettaja kuitenkin pääsääntöisesti vaihtuu kahden vuoden välein, tulee työmuotoja oppilaan alakouluvuosien kuluessa käytettyä monipuolisesti. Ilman varsinaista sovittua linjaustakin on selvää, että opiskelu oppilaan iän ja taitojen karttuessa kulkee vähitellen opettajajohtoisesta parityöskentelyn kautta ryhmätyöhön ja itsenäiseen tiedonhankintaan tietokoneavusteisen opiskelun painottuessa ylemmille vuosiluokille Oppilaiden osallisuus Koulussamme valtaosa oppilaiden tekemästä oman opiskelunsa suunnittelusta on huomaamatonta koulun arkipäivään liittyvää suunnittelua, johon liittyy erilaisia oman työn ohjaukseen liittyviä pienempiä ja suurempia valintoja. Ylemmillä vuosiluokilla mm. käsitöiden kohteen valinta ja suunnittelu tulevat yhä näkyvämmäksi osaksi itse työprosessia. Edellä mainitun lisäksi oppilaat osallistuvat oman luokkansa järjestyssääntöjen tekemiseen ja koulun yhteisten vuosiprojektien suunnitteluun. Koulun 5. ja 6. luokan oppilaat pääsevät myös suunnittelemaan oman valinnaiskurssiohjelmansa kahdesti lukuvuodessa annettavan kurssitarjottimen kursseista sekä kuudesluokkalaiset ideoimaan toteuttamaansa kummitoimintaa Tuntijako Kirkonmäen koulussa taito- ja taideaineiden välys jaetaan seuraavasti:

3 1. lk. 1 viikkotunti käsityöhön 2. lk. 1 viikkotunti käsityöhön 3. lk. 1 viikkotunti kuvataiteeseen ja 1 viikkotunti käsityöhön 4. lk. 1 viikkotunti musiikkiin, 1 viikkotunti kuvataiteeseen ja 1 viikkotunti käsityöhön 5.ja 6. lk. 1 viikkotunti musiikkiin, 1 viikkotunti kuvataiteeseen ja 1 viikkotunti taito- ja taideaineiden valinnaiskursseihin oppilaan oman suuntautuneisuuden mukaan. Oppilas valitsee taito- ja taideaineiden kurssit syys- ja kevätlukukauden alussa kurssitarjottimelta Koulun painotukset Kirkonmäen koulun opetus- ja kasvatustyössä pyritään yhteisvastuullisuuteen. Työ tapahtuu musiikkia, kuvaamataitoa ja käden taitoja oppimisen välineenä painottaen 4.1. Opettajan antama ohjaus Alakouluikäiselle suunnattu oppilaanohjaustoiminta tapahtuu pääasiassa tiiviissä yhteistyössä oppilaan huoltajien kanssa sisältäen mm. kolmikantakeskustelut ja konsultoinnit mahdollisesta tukiopetustarpeesta. A2-kielen valintamahdollisuudesta tiedottavan vanhempainillan lisäksi kyseisen kielen valinnasta neuvotellaan yhdessä huoltajien, luokanopettajan ja A1-kielen opettajan kanssa Oppimissuunnitelma Kirkonmäen koulussa suunnitelman oppilaalle laatii pääsääntöisesti luokanopettaja yhteistyössä luokan aineenopettajien ja tarvittaessa erityisopettajan sekä edellisen luokanopettajan kanssa. Suunnitelma esitellään vuosittain syksyn kolmikantakeskustelussa, jossa huoltajilla ja oppilaalla on tarvittaessa mahdollisuus yhdessä opettajan kanssa riittävin perustein tehdä muutoksia kotiin etukäteen tutustuttavaksi lähetettyyn suunnitelmaan Tukiopetus Pääsääntöisesti tukiopetusta antaa luokanopettaja tai kyseisen aineen aineenopettaja. Myös erityisopettaja voi tarvittaessa antaa tukiopetusta. Tukiopetusta ei anneta anotun poissaolon vuoksi syntyneen tilapäisten puutteiden täydentämiseen 5.3. Osa-aikainen erityisopetus Kiertävä erityisopettaja antaa osa-aikaista erityisopetusta koulussamme oppilasmäärään perustuvan viikkotuntimäärän mukaisesti. Osa-aikaista erityisopetusta voi saada kaikissa lukuaineissa; useimmiten sitä annetaan äidinkielessä, matematiikassa ja englannin kielessä. Opetuksen painopiste on alaluokkien oppilaissa. Tavoitteena on havaita mahdollisimman varhain erityistukea tarvitsevat oppilaat ja siten ennaltaehkäistä laajempien oppimisvaikeuksien syntymistä ja itsetuntoon liittyvien ongelmien syvenemistä. Heti ensimmäisen luokan syksyllä selvitetään erilaisin tehtävin oppilaiden kielellisen tietoisuuden taso sekä matemaattiset valmiudet. Tulosten pohjalta suunnitellaan tuen antamistapa. Ylempien luokkien osa-aikaisen erityisopetuksen tarve selvitetään ryhmätestein ja luokan- tai aineenopettajan kanssa neuvotellen. Huoltajat tai oppilas itse voivat myös pyytää erityisopettajan apua. Niin ikään lasta tutkinut asiantuntija voi suositella osa-aikaisen erityisopetuksen aloittamista. Osa-aikainen erityisopettaja antaa myös puheopetusta sitä tarvitseville oppilaille tyypillisimmissä artikulaatiovirheissä, jos huoltajat niin toivovat. Periaatteena on, että kaikki tarvitsijat saavat halutessaan puheopetusta.

4 Osa-aikaisen erityisopetuksen tuloksellisuuden edellytyksenä on tiivis yhteistyö oppilaan opettajien kanssa, jotta voidaan varmistaa toimiminen yhteisten tavoitteiden suuntaan. Yhdessä suunnitellaan opetuksen sisältö ja antamistapa (samanaikais-, pienryhmä- tai yksilöopetus) sekä järjestään oppilaan lukujärjestykseen mahdollisimman hyvin sopiva ajankohta opetukselle. Osa-aikainen erityisopettaja osallistuu opetuksessaan olevan oppilaan arviointiin, jossa otetaan huomioon tämän edistyminen eritystä tukea tarvitsevalla osa-alueella, esim. lukivaikeuden huomioon ottaminen arvioinnissa. Huoltajia kuullaan ennen osa-aikainen erityisopetuksen aloittamista, ja yhteistyö jatkuu tiiviinä sen varmistamiseksi, että kotiväki hyväksyy asetetut tavoitteet ja osaltaan toimii niiden suuntaan. Yhteydenpito muihin yhteistyötahoihin tapahtuu suurimmaksi osaksi oppilashuoltoryhmän kautta, jonka kokouksiin erityisopettaja pääsääntöisesti osallistuu. Ns. siirtoneuvottelussa huolehditaan siitä, että oleellinen tieto erityistä tukea tarvitsevan oppilaan opetusjärjestelyistä siirtyy yläkouluun osana nivelvaiheiden yhteistyötä. Oppilaan edistymistä osa-aikaisessa erityisopetuksessa seurataan erilaisin testityyppisin tehtävin, jotka lähetetään kotiin nähtäväksi. Kotiväkeen ollaan yhteydessä mahdollisen oppimissuunnitelman laatimisen ja seurannan yhteydessä sekä muissa henkilökohtaisissa tapaamisissa. Luokanopettaja voi myös kutsua osa-aikaisen erityisopettajan järjestämäänsä vanhempainvarttiin tai välittää huoltajille erityisopettajan selvityksen oppilaan sen hetkisestä tilanteesta Erityisopetukseen otettujen ja siirrettyjen oppilaiden opetus Erityisopetukseen otettujen tai siirrettyjen oppilaiden opetus järjestetään integroituna yleisopetuksen luokassa. Tarvittaessa heidän tukenaan on koulunkäyntiavustaja. Osa-aikainen erityisopettaja on mukana opetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Huoltajien, oppilaan ja opettajien yhteistyönä laaditaan oppimissuunnitelma. Tiiviillä yhteistyöllä opettajien kesken varmistetaan yhteisten tavoitteiden suuntaan toimiminen, edistymisen toteaminen ja mahdollisen lisätuen tarpeen havaitseminen. Oppilashuoltohenkilöstön kautta ollaan yhteydessä muihin yhteistyötahoihin, mikäli sen katsotaan olevan oppilaan kokonaiskuntoutuksen kannalta aiheellista. Erityisoppilas siirretään toiseen kouluun ns. siirtoneuvottelun kautta, jossa on paikalla sekä lähettävän että vastaanottavan koulun edustajia. Näin varmistetaan oleellisen tiedon siirtyminen, jotta oppilaan opetus voitaisiin järjestää heti mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Erityisoppilaan edistymistä seurataan ja arvioidaan HOJKS:n ja siihen liittyvän oppimissuunnitelman avulla pitämällä säännöllisesti HOJKS-neuvotteluja. Lisäksi erityisoppilas saa yleisopetuksen oppilaiden tavoin lukukausiarvion. Jos oppilas siirtyy takaisin yleisopetukseen, hänen opiskeluaan seurataan tarkasti, jotta voidaan heti tarvittaessa tarjota lisätukea esim. tukiopetusta tai osa-aikaisen erityisopettajan opetusta Oppilashuolto Kirkonmäen koulun oppilashuollon työryhmän palaverissa on paikalla rehtori, koulukuraattori, koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja, erityisopettaja ja kyseisen oppilaan luokanopettaja ja tarvittaessa muut yhteistyötahot. Huoltajilta pyydetään lapsen tullessa kouluun kirjallisesti lupa käsitellä lapsen koulua koskevia asioita oppilashuollon työryhmässä.

5 Oppilashuollollisten asioiden välittyminen nivelvaiheessa on erityisen tärkeää. Siksi yhteisiä palavereja pyritään pitämään nivelvaiheissa lapsen siirtyessä esikoulusta kouluun ja alakoulusta yläkouluun. Ohessa suuntalinjoja toimintaperiaatteita koululaisena olemisen ja kehittymisen tukemiseksi o koko koulun henkilökunta tuntee kaikki oppilaat o kodin ja koulun välinen yhteistyö o tarvittaessa henkilökohtainen opetussuunnitelma Luvattomat poissaolot eivät koulussamme toistaiseksi ole ongelma, poissaoloja kuitenkin seurataan ja vanhempia suositellaan ilmoittamaan kaikista poissaoloista. Mikäli oppilaalla alkaa olla poissaoloja huomattavan paljon, selvitetään syyt ja otetaan poissaolot tarkempaan seurantaan. Mikäli oppilas joutuu toistuvien kurinpitorangaistusten kohteeksi tai häneltä joudutaan epäämään opetus, sovitaan tarvittavista toimenpiteistä säännöllisesti kokoontuvassa oppilashuollon työryhmässä Käytänteet kiusaamisen, syrjinnän, väkivallan ja häirinnän ennaltaehkäisy, havaitsemiseksi ja hoitamiseksi oma esimerkki Lions Quest -toiminta puututaan myös leikin varjolla tapahtuvaan kiusaamiseen ennakkoluulojen vähentäminen ( tiedä enemmän luulet vähemmän ) riittävä välituntivalvonta sääntöjen sisäistäminen välitön puuttuminen kiusaamiseen ja syrjimiseen kyselyt sietokyvyn kasvattaminen Toimenpiteet kiusaamistapauksessa korostetaan välittömän palautteen antamista kiusaamisesta o kuka, mitä, missä, milloin, kuka näki Päihteiden käyttö päihteiden käyttö ei alakoulussa ole mikään ongelma normaali oppitunneilla annettava valistus riittää Lions Quest toiminta tukena Mikäli käyttöä havaitaan, otetaan yhteys kotiin ja viranomaisiin Kerhotoiminta Lautakunnan myöntämien resurssien puitteissa pyritään koulussamme ylläpitämään ainakin pitkät perinteet omaavaa kuorokerhotoimintaa Perusterveydenhuolto Kouluterveydenhoitaja on tavoitettavissa koululla yhtenä aamupäivänä viikossa. Muina aikoina häneen voi virka-aikana ottaa yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse.

6 Kouluruokailu Tavoitteenamme on, että ruokailu on päivän hyvä hetki, sosiaalinen tapahtuma, jossa on mahdollisuus hillitysti seurustella kaverien kanssa. Ruokailutilaa pyritään somistamaan viihtyisäksi vuodenaikojen, juhlapäivien ja erilaisten teemojen mukaan; lisäksi jokainen pyrkii omalla toiminnallaan edistämään ruokailutilan viihtyisyyttä huolehtimalla pöytien ym. siisteydestä. Opettajat vaihtavat säännöllisesti ajatuksia kouluruokailun sujuvuudesta ja siihen liittyvistä käytännön seikoista, esim. oppilaskohtaisista erityiskysymyksistä, keittiöhenkilöstön kanssa. Kouluruokailuun liittyvistä asioista tiedotetaan tarvittaessa koulun yhteisissä vanhempainilloissa sekä koulun tiedotteissa; oppilaskohtaisista erityiskysymyksistä keskustellaan vanhempaintapaamisissa. Oppilailla on mahdollisuus kirjallisen palautteen antamiseen kouluruokailusta. Kouluruokailu tapahtuu koulullamme erillisessä rakennuksessa, kahdessa vuorossa, pääsääntöisesti niin, että luokat 1-3 syövät ensimmäisessä vuorossa ja luokat 4-6 jälkimmäisessä vuorossa. Ruokailu tapahtuu opettajien valvonnassa ja ohjauksessa Koulumatkat Turvallisuussyistä koulumme 1. luokkalaisten ei suositella kulkevan koulumatkojaan polkupyörällä muutoin kuin täysi-ikäisen saattajan seurassa. Kuljetusta odottaville oppilaille järjestetään tarvittaessa ohjattua toimintaa koulunkäyntiavustajien valvonnassa. Mikäli ohjattua toimintaa ei odotusajan lyhyyden vuoksi tarvita, oppilaat odottavat koulukyytiä koulun piha-alueella Koulunkäyntiavustajat Avustajien käyttö pyritään koulussamme priorisoimaan seuraavassa järjestyksessä: Erityistä tukea tarvitsevien avustaja toimiminen luokka-avustajan tehtävät pääpaino alkuopetuksen luokissa yleisavustajan tehtävät kuljetusta odottavien oppilaiden valvonta sekä aamu- ja iltapäiväkerhon ohjajana toimiminen Avustajan mahdollista erityisosaamista pyritään käyttämään oppilaiden oppimisen edesauttamisessa Vanhempainillat ja tapaamiset Koulullamme on käytössä mm. seuraavat yhteistyökäytänteet: vanhempainillat joista kevään vanhempainilta non stop -periaatteella vanhempainvartit reissuvihot ( lk. ) puhelinkeskustelut ja sähköiset viestimet ( opettajien oman mieltymyksen mukaan keskustelut muuten tavattaessa Tiedottaminen Koulumme tiedottaa toiminnastaan mm. koulukohtaisella tiedotteella 3-4 kertaa lukuvuodessa sekä koulun kotisivuilla.

7 Alemmilla luokilla pyritään useimmista asioista tiedottamaan koteihin kirjallisesti. Erikoistilanteista ( urheilukilpailut ja muut yhteiset tapahtumat ) tiedotetaan erikseen Esi- ja alakoulun välinen yhteistyö Oppilaiden siirtyminen tulevaan kouluun pyritään tekemään mahdollisimman luontevaksi mm. seuraavin toimenpitein: Kouluuntuloa edeltävänä keväänä järjestetään palaveri päiväkodista tulevien oppilaiden ohjaajien ja tulevan luokanopettajan kesken. Kaikille koulutulokkaille järjestetään kouluuntuloa edeltävänä keväänä tutustumispäivä, jonka aikana tuleva opettaja ja kouluympäristö tulevat tutummaksi. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään myös muita yhteisiä tilaisuuksia, joiden yhteydessä päiväkotiryhmä vierailee koulussa tai koululuokka päiväkodissa Alakoulun ja yläkoulun välinen nivel Koulun 6. luokan oppilaille tehdään vuosittain kysely, jossa tiedustellaan mm. erityisopetustarvetta yläkouluun siirryttäessä sekä oppilaan mahdollisia erityistoiveita tulevien luokkatovereiden suhteen. Edellisen pohjalta käydään yläkoulun edustajien kanssa yhteisneuvottelu. Koulusta 7. luokalle yläkouluun siirtyville oppilaille ja heidän huoltajilleen järjestetään kevätlukukauden aikana tutustumisilta yläkoululla Yhteistyö lähiyhteisöjen kanssa Seurakunta on jo fyysisen läheisyytensä vuoksi koulumme luonteva yhteistyökumppani, jonka kanssa tehdään runsaasti yhteistyötä mm. materiaalivaihdon ja yhteisten musiikkihankkeiden muodossa Kansainvälinen yhteistyö Koulun 5. ja 6. luokka tekee mahdollisuuksien ja luokanopettajan henkilökohtaisen innostuksen mukaan yhteistyötä Santorinin Kamarin koulun kanssa. Yhteistyötä pyritään syventämään saarelle suuntautuvan leirikoulun muodossa silloin, kun vanhemmat ovat valmiita vapaaehtoiseen varainhankintaan Arvioinnin tehtävä ja periaatteet Koulun luokilla suoritetaan vapaamuotoinen sanallinen arviointi syyslukukauden päätteeksi luokilla syyslukukauden päätteeksi suoritettava arviointi tehdään numeroarviointina. Lukuvuositodistus annetaan kaikille luokille, 4. luokasta lähtien numeroarvosteluna. Arviontikeskusteluja ja itsearviointia suoritetaan tarpeen mukaan. Kaikessa arvioinnissa noudatetaan valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteita ja sen kuntakohtaisia täsmennyksiä sekä kuntakohtaista määrittelyä oppiaineiden hyvästä osaamisesta aineittain. Arvosanan muodostuminen perustuu oppilaan tuntiosaamiseen ja osallistumiseen ja kirjallisiin näyttöihin.

8 Valinnaisten aineiden arviointi 5. ja 6. luokkien taide- ja taitoaineiden valinnaiskurssit toimivat kyseisten oppiaineiden syventävänä opetuksena ja kurssiosaaminen huomioidaan näiden oppiaineiden arvioinnissa. Erityinen osaaminen valinnaisainekursseilla voidaan arvioinnin yhteydessä mainita erikseen. Arviointipalautteen antaminen oppilaalle ja hänen huoltajilleen Arviointipalautetta pyritään antamaan säännöllisesti mm. kokeiden, keskustelujen sekä kirjallisten arviointien muodossa. Pienessä koulussa oppilaiden huoltajat tunnetaan ja jatkuvaa palautetta pystytään antamaan myös arkipäivän kohtaamisissa Oppilaan itsearviointi Itsearviointitehtäviä annettaessa otetaan huomioon oppilaan ikätason mukaiset edellytykset amien suoritusten arviointiin. Arvioinnissa ohjataan oman suorituksen arviointiin, ei niinkään oman suorituksen vertailuun muitten suoritusten kanssa.

2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN

2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 1 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ 3 1. KOULUTYÖN PERUSTA 7 1.1. KOULUN ARVOPERUSTA 7 1.2. KOULUN TOIMINTA-AJATUS 7 1.3. KOULUN KASVATUS- JA OPPIMISTAVOITTEET 8 1.3.1. Sivistynyt ihminen 8 1.3.2. Myönteinen

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa 1.4 (s 15) Painotettu opetus kuvataan painotetun opetuksen tuntijako

Lisätiedot

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta MUNKKIVUOREN ALA-ASTEEN KOULUSSA LUODAAN MEIDÄN KOULU -HENKEÄ Koulussa arvostetaan kaikkia niin lapsia kuin aikuisia. Koulussa

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on Yleisellä tuella tarkoitetaan jokaiselle suunnattua Yleinen tukea tuki muoto. erityisen Tehostamalla yleisen tuen tukimuotoja pyritään ennalta ja se on ehkäisemään ensisijainen tuen tehostetun järjestämisen

Lisätiedot

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Lapsi ja nuori elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2011-2012 Mukkulan peruskoulu 1. OPPILASHUOLLON TOIMINTA-AJATUS Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun SYYSKUU Vanhempainilta 7. luokkalaisten huoltajille lokakuun loppuun Alueen vastaava nuoriso-ohjaaja

Lisätiedot

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppilashuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan

Lisätiedot

Luokanopettajan tilalle tulee useita aineenopettajia. Melkein kaikissa aineissa on eri opettaja.

Luokanopettajan tilalle tulee useita aineenopettajia. Melkein kaikissa aineissa on eri opettaja. Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta kasvaa, ja monet asiat pitää hoitaa

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Ohjaus ennen opintojen alkua Ohjaus maahanmuuttajaoppilaan opintojen alkaessa TEHTÄVÄ TEHTÄVÄN SISÄLTÖ JA AJOITUS VASTUUHENKILÖT MUUTA Oppilaan

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

1-6.luokilla oppilaita opetetaan pääsääntöisesti perusopetusryhmissä luokanopettajien toimesta.

1-6.luokilla oppilaita opetetaan pääsääntöisesti perusopetusryhmissä luokanopettajien toimesta. Pyhäjoen kunta Yppärin koulun vuosisuunnitelma lv. 2014-2015 1. Koulun perustiedot: Oppilasmäärä: 57 Perusopetusryhmien määrä: 3, lisäksi esikouluryhmä 2. Lukuvuoden työ-/ja loma-ajat Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys.

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys. Harhalan koulu Sivu 1/6 Vuosisuunnitelma Koulun perustiedot Koulu:Harhalan koulu Ylläpitäjä:Kaupungm ylläpitämä koulu Koulumuoto:Ala-asteen koulu Oppilasmäärä luokittain Suunnitelma l. luokka 5 2. luokka

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Lähetetty koululautakunnan suomenkieliselle jaostolle hyväksyttäväksi 28.8.2012

Lähetetty koululautakunnan suomenkieliselle jaostolle hyväksyttäväksi 28.8.2012 1 KEMIÖNSAAREN KUNTA TAALINTEHTAAN KOULU Erkki Hakola Koulumäentie 3 25900 Taalintehdas TAALINTEHTAAN KOULUN TYÖSUUNNITELMA Hyväksyminen sekä tuntikehys ja sen käyttö Lukuvuosi 2012-2013 Lähetetty koululautakunnan

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

lisäksi keväällä 1 päivä myöhemmin sovitun mukaisesti

lisäksi keväällä 1 päivä myöhemmin sovitun mukaisesti ************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2014-15 ************************************************************************ 1. Koulun

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne.

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne. YLEINEN TUKI Aloitetaan HETI tuen tarpeen ilmetessä. Ei vaadi testausta tai päätöstä. On yksittäinen pedagoginen ratkaisu sekä ohjaus- ja tukitoimi, jota toteutetaan joustavasti. Tuki järjestetään opettajien

Lisätiedot

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14 Koulu: Iisveden koulu Lukuvuosi: 2014-2015 Virat ja toimet Viran ja toimen nimike Määrä Lisätietoja Rehtori Luokanopettaja 4 yhdellä rehtorin tehtävät Aineen lehtori Erityisopettaja Erityisluokanopettaja

Lisätiedot

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 13.3 Vuosiluokkien 1-2 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 13.3.1 Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen Kivirannan koulun moniammatillinen yhteistyö joustavasti ja tavoitteellisesti Kivirannan koulu Oppilaita 320 16 opetusryhmää 2 pienryhmää luokanopettajia 16, kieltenopettajia

Lisätiedot

************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16

************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16 ************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16 ************************************************************************ 1. Koulun

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio)

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Kaustisen kunta Perusopetus Vuosi 201 LOMAKE B LUOTTAMUKSELLINEN kirjaa tiedot laatikoiden alle, älä laatikkoon ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Tämä selvitys

Lisätiedot

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 15.3 Vuosiluokkien 7-9 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 15.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN SUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN SUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN SUUNNITELMA 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen perusteet 1.1 Peruopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat ja laajuus Maahanmuuttajien valmistava opetus on tarkoitettu jokaiselle

Lisätiedot

äidinkieli ja kirjallisuus A1-kieli (en) A1-kieli (es) A2-kieli (sa,es)

äidinkieli ja kirjallisuus A1-kieli (en) A1-kieli (es) A2-kieli (sa,es) Käpylän peruskoulu opetussuunnitelman tiivistelmä Koulun toiminta-ajatus Käpylän koulun toiminta-ajatuksena on vahvistaa lapsen juuria ja siipiä. Koulu tukee lapsen kasvua itsetunnoltaan terveeksi nuoreksi,

Lisätiedot

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Oppilaiden tukimuodot Eriyttäminen, joustavat järjestelyt, yhteisopettajuus 14.3.2013 Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Tuija Vänni

Lisätiedot

OPS koulukohtainen osio

OPS koulukohtainen osio OPS koulukohtainen osio 5.2.1.1 Salon kaupunki kodin ja koulun välinen yhteistyö KODIN JA KOULUN VÄLISEN YHTEISTYÖN MUODOT JA TAVOITTEET VASKION KOULUSSA KouluSanomat: Koulusanomat eli KouSa on tiedotuslehtinen,

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE)

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) Tuki jaetaan kolmeen portaaseen: 1. Yleinen tuki Tuki on tilapäistä ja ennaltaehkäisevää. 2. Tehostettu tuki Oppilaalla oppimissuunnitelma, tuki on jatkuvaa/säännöllistä.

Lisätiedot

Vastausten määrä: 82 Tulostettu :59:08

Vastausten määrä: 82 Tulostettu :59:08 Vastausten määrä: 82 Tulostettu 6.2.2013 10:59:08 Poiminta luokat 1-6 1. luokalla = 1 (Uusi) TAI 2. luokalla = 1 TAI 3. luokalla = 1 TAI 4. luokalla = 1 TAI 5. luokalla = 1 TAI 6. luokalla = 1 Lapseni

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet uudistuivat Koulun toimintakulttuurin muutos Uudistuksessa keskeistä

Lisätiedot

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus Eurajoen kunta / koulutoimi PERUSKOULUN TOIMINTAKERTOMUS Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015 Rikantilan koulu A. TILASTOLLISET ASIAT 1. Peruskoulun oppilaiden lukumäärä kevätlukukauden 2014 päättyessä Oppilasmäärä

Lisätiedot

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Korkeakosken koulun opetussuunnitelman täydennysosa (2010 perusteiden mukaan) Muilta osin opetussuunnitelma on hyväksytty 30.11.2010 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Oppilas elää samanaikaisesti

Lisätiedot

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 Jyväskylän kaupungin esiopetussuunnitelma 2010 Oppilashuollon strategia Lapsen esiopetuksen

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI. esi- ja perusopetuksessa

KOLMIPORTAINEN TUKI. esi- ja perusopetuksessa KOLMIPORTAINEN TUKI esi- ja perusopetuksessa YLEINEN TUKI * kaikille suunnattu, tilapäinen tuki * arviointi tapahtuu yleisopetuksen opetussuunnitelman mukaan * oppilaalle voidaan laatia oppimissuunnitelma

Lisätiedot

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA Pirjo Koivula ylitarkastaja OPETUSHALLITUS Osaamisen ja sivistyksen asialla Lasten hyvinvointi yhteiskunnassa Valtaosa suomalaislapsista voi

Lisätiedot

TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 12.1.2016

TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 12.1.2016 TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Mitä odotamme ja mihin pyrimme? Tavoitteenamme on kasvattaa oppilaistamme omatoimisia, vastuuntuntoisia ja hyvin käyttäytyviä nuoria, joilla

Lisätiedot

JOUSTAVA PERUSOPETUS

JOUSTAVA PERUSOPETUS JOUSTAVA PERUSOPETUS Sisältö 1 JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN TOTEUTTAMINEN... 2 1.1 Muu opetus ja toiminta... 2 1.2 Joustavan perusopetuksen toiminnan tavoitteet ja sisältö... 2 1.3 Oppilaan ottaminen joustavan

Lisätiedot

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa Sivistystoimi Sisällysluettelo Oppilashuolto lapsen koulunkäyntiä tukemassa... 3 Koulukuraattoreiden ja koulupsykologien tarjoama tuki... 4 Koulukuraattori...

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7 1/7 UTAJÄRVEN KUNTA Liite UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015 Lukuvuosi _2015-2016 OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN opetustunnit yleisopetus vkt sltk myöntänyt 136 käytössä 136 opiskelijamäärä vuosiluokittain

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Ilpo Tervonen, 18.8.2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Hillatien koulussa on turvallinen ja kaikkia kannustava työskentely-ympäristö,

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu Opetussuunnitelma Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu 1 Hyväksytty opetuslautakunnassa 12.4.2011 Johdanto Perusopetuslaki on muuttunut osittain 24.6.2010 (PoL 642/2010). Tästä johtuen myös perusopetuksen

Lisätiedot

KUULEEKO KOULU? Kuulovammainen oppilas kolmiportaisen tuen rappusilla. Kristiina Pitkänen Raisa Sieppi

KUULEEKO KOULU? Kuulovammainen oppilas kolmiportaisen tuen rappusilla. Kristiina Pitkänen Raisa Sieppi Kuulovammainen oppilas kolmiportaisen tuen rappusilla Kristiina Pitkänen Raisa Sieppi Kuulovammaisen oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuki Oppimisen ja koulunkäynnin tuki perustuu kolmiportaiseen tukijärjestelmään.

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015. Sepänmäen koulu

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015. Sepänmäen koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 Sepänmäen koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Sepänmäen erityisopetusyksikkö toteuttaa oppilaan yksilöllisistä tarpeista lähtevää kasvatusta tavoitteena

Lisätiedot

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus Tuki annetaan mahdollisuuksien mukaan omassa tutussa ympäristössä ja luokassa. Tarpeen kasvaessa tukimuotoja voidaan lisätä joustavasti ja päinvastoin. Tuen kolmiportaisuus Peruskouluissa 3 Tuen kolmiportaisuus

Lisätiedot

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen - oppilaslähtöinen näkökulma Helsinki 27.4.2012 Marja Kangasmäki Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Tehostettu tuki Yleinen tuki Oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla. Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla. Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585 Perusopetusta ohjaava kokonaisuus Perusopetuslaki1998/628 ja 2010/642 Perusopetusasetus

Lisätiedot

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa OPStuki 2016 TYÖPAJA 3 Rauma 23.9.2015 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luku 4.2. Arviointi opetuksen ja oppimisen tukena Opetushallituksen esiopetuksen

Lisätiedot

Ohje HOJKS:n laadintaan

Ohje HOJKS:n laadintaan Ohje HOJKS:n laadintaan Luonnos 1 HOJKS 1.1 Perustiedot 1.2 Asiakirja 1.3 Opetuksen ja tukitoimien järjestäminen 1.4 Tukimuodot 1.5 Oppiaineet 1.6 Muut palvelut 1.7 Laatimisessa on hyödynnetty seuraavia

Lisätiedot

Kota- hanke. Kohdennetun tuen antaminen

Kota- hanke. Kohdennetun tuen antaminen Kota- hanke Kohdennetun tuen antaminen 1 Joustava yksilöllisen llisen oppimisen pienryhmä Toiminnan tavoitteena on: Lähikouluperiaatteen turvaaminen/säilytt ilyttäminen ja soveltaminen Torkinmäen koululle

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015 2016 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Särkelässä tehdään työtä iloisessa kouluhengessä lähtökohtana jokaisen oppilaan yksilölliset kyvyt. Tavoitteena

Lisätiedot

ekulkuri Verkko-opetus tukea tarvitsevien oppilaiden apuna

ekulkuri Verkko-opetus tukea tarvitsevien oppilaiden apuna ekulkuri Verkko-opetus tukea tarvitsevien oppilaiden apuna Opetushallituksen oppimisympäristöjen kehittämishanke 2013-2014 Etäkoulu Kulkuri, Turun normaalikoulu ja Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu

Lisätiedot

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Koulujen yhteinen teema lukuvuoden 2011-2012 aikana: Kunnassa yhteisesti toteutettava teema on tämän lukuvuoden aikana hyvinvointi. Aihekokonaisuuteen

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Lumijoen kunta päivitetty 4/11 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan laki astui voimaan 1.8.2004. Kunta vastaa järjestetystä iltapäivätoiminnan lainmukaisuudesta.

Lisätiedot

Alueellisen yhteistyön malli

Alueellisen yhteistyön malli Alueellisen yhteistyön malli Savonlinnan seutu OPPIMISEN JA HYVINVOINNIN TUKI (Kelpo + oppilaanohjaus + oppilashuolto) KORJAAVASTA KOHTI ENNALTAEHKÄISEVÄÄ TOIMINTAA Savonlinnan seudun hankkeet (lisäksi

Lisätiedot

Korhosen koulun koulukohtainen opetussuunnitelma

Korhosen koulun koulukohtainen opetussuunnitelma Korhosen koulun koulukohtainen opetussuunnitelma 1. Yleistä Korhosen koulu käyttää Sievin kunnan 14.6.2004 hyväksyttyä opetussuunnitelmaa, jota tämä koulukohtainen osio täydentää. Sievin kunnan opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen Sivu 1/5 Märynummen koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Märynummen koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA Suunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet - ohjauksen eettiset periaatteet toimintatavat -vuosikellot alakoulu ja yläkoulu työn

Lisätiedot

5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT

5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT 5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT Oppilasta autetaan oppimisvaikeuksissa eri tukimuodoin, jotka määräytyvät vaikeuksien laadun ja laajuuden mukaan. Keskeistä on varhainen

Lisätiedot

OPETUKSEEN OSALLISTUMISEN EDELLYTTÄMÄN AVUSTAJAPALVELUN MÄÄRITTELY

OPETUKSEEN OSALLISTUMISEN EDELLYTTÄMÄN AVUSTAJAPALVELUN MÄÄRITTELY Ähtärin kaupunki Koulutoimi 26.9.2007 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPETUS: TUKITOIMET OPETUKSEEN OSALLISTUMISEN EDELLYTTÄMÄN AVUSTAJAPALVELUN MÄÄRITTELY 1. Asiakirjan tarkoitus Tällä asiakirjalla määritellään

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 Lielahden koulu tänään Oppilaita on yhteensä 577-264 oppilasta vuosiluokilla 1-6 - 313 oppilasta vuosiluokilla 7-10 Luokkia - 7. luokkia

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

1. KULHON KOULU ESITTELY... 2 2. KOULUMME TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET SEKÄ ARVOPERUSTA... 2

1. KULHON KOULU ESITTELY... 2 2. KOULUMME TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET SEKÄ ARVOPERUSTA... 2 KULHON KOULUN OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. KULHON KOULU ESITTELY... 2 2. KOULUMME TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET SEKÄ ARVOPERUSTA... 2 3. OPETUSJÄRJESTELYT KOULUSSAMME... 3 3.1. Tuntijako... 3

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA Oulunsalo Opetussuunnitelman perusteet muuttuivat vuoden 2011 alusta, mikä velvoitti kuntia tekemään muutoksia myös kuntakohtaisiin opetussuunnitelmiin. Oulunsalon

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen 11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä. 19.5. toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen toimikunta kokoontui sellaisenaan viimeisen kerran.

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Pyrimme toiminnassamme kestävään kehitykseen toimimalla ekologisesti ja taloudellisesti.

Pyrimme toiminnassamme kestävään kehitykseen toimimalla ekologisesti ja taloudellisesti. 2. PERUSOPETUS YLEISSIVISTYKSEN PERUSTANA 2.2 Perusopetuksen arvoperusta POSTIPUUN KOULUN ARVOPERUSTA Postipuun koulu on yhtenäiskoulu, joka palvelee lähikouluna Puustellinmäen ja Mäkkylän alueen oppilaita

Lisätiedot