1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet Yllämainittuihin ylätavoitteisiin pyritään korostamalla mm. seuraavia seikkoja:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet Yllämainittuihin ylätavoitteisiin pyritään korostamalla mm. seuraavia seikkoja:"

Transkriptio

1 Kirkonmäen koulun opetussuunnitelmassa olevat lisäykset ja täsmennykset Oheen on koottu keskitetysti kaikki kuntakohtaiseen opetussuunnitelmaan koulukohtaisessa suunnitelmassamme tehdyt lisäykset ja täsmennykset. Kyseiset lisäykset on lautakunnalle toimitetussa koulukohtaisessa suunnitelmassa korostettu muusta tekstistä poikkeavalla värillä Koulun arvoperusta Kirkonmäen koulussa painotetaan erityisesti yhteisvastuullisuutta Koulun toiminta-ajatus Koulun yleisenä tavoitteena on valtakunnallisten peruskoulunopetussuunnitelman perusteiden mukaisesti mahdollisimman monipuolisesti ja monikanavaisesti oppilaan persoonallisuutta ja kokonaisilmaisua kehittäen luoda edellytykset tarvittavien perustietojen ja taitojen oppimiselle musiikkia, kuvaamataitoa ja käden taitoja oppimisen välineenä käyttäen/painottaen. Kodin kasvatustyötä tukien koulu pyrkii kasvattamaan oppilaistaan itsenäisiä ja vastuuntuntoisia myös toisen mielipidettä kunnioittavia tiedonhankkijoita. Yksisarjaisena koulu on sen kokoinen, että opettajilla, koulunkäyntiavustajilla ja muulla henkilökunnalla on edellytykset oppia tuntemaan koko oppilaskunta ja näin koko henkilökunta voi osallistua koulun yhteiseen kasvatustehtävään. Yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta edistetään jo ensimmäisestä kouluvuodesta alkaen mm. kummitoiminnan ja Lion s Quest toiminnan avulla. Viides- ja kuudesluokkalaisten opiskelumotivaatiota pyritään pitämään yllä heille kohdistetuilla taide- ja taitoaineiden valinnaiskursseilla Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet Yllämainittuihin ylätavoitteisiin pyritään korostamalla mm. seuraavia seikkoja: Oppilasta pyritään ohjaamaan yhteisvastuullisuuteen ja toisen huomioonottamiseen kaikessa toiminnassaan niin oppitunneilla kuin niiden ulkopuolellakin. Oppilasta pyritään ohjaamaan oman käyttäytymisen kontrolloimiseen ja sovittujen sääntöjen sisäistämiseen korostaen, että säännöt on luotu yhteistä elämistä ja olemista helpottamaan eikä siksi, että joku niiden noudattamista valvoo. Oppilasta pyritään ohjaamaan erilaisuuden hyväksymiseen ja sitä kautta myös kasvattamaan omaa tervettä itsetuntoaan toisen kunnioittamisen hengessä Oppilasta pyritään ohjaamaan kriittiseen tiedon hankintaan ja jäsentelyyn itsenäisesti ja ryhmässä myös Internetiä tietolähteenä käyttäen. Kaikessa toiminnassa pyritään korostamaan maalaisjärkeä ja yrittävyyttä Koulun organisaatio ja oppimisympäristö Yleistä: Koululle on luonteenomaista rauhallisen miljöön ja pienen intiimin opettajainhuoneen luoma tiivis työntekijäjoukko, joka tekee paljon yhdessä varsinaisen koulutyön ulkopuolellakin. Kaikessa toiminnassa korostuu maalaisjärkeen perustuva yhteinen päätöksenteko sekä henkilökunnan yhteisvastuu koko koulun oppilaista.

2 Fyysinen oppimisympäristö: Kuusiaidan rajaama koulumiljöö kirkon ja hautausmaan naapurina on rauhallinen ja siten omiaan luomaan kodikkaan opiskelu- ja oleskeluympäristön. Vanha koulurakennus on myös intiimin kodikas, mutta samalla auttamattoman ahdas. Opetustyötä leimaa erikoisluokkien sekä pienryhmäja varastotilojen puute. Ahtaudesta johtuen mm. kouluterveydenhoitaja ja erityisopettaja joutuvat toimimaan opettajainhuoneen varastotilassa ja tietotekniikan hyödyntäminen opetuksessa on hyvin rajallista. Varsinaisten koulutilojen lisäksi lähietäisyydellä sijaitsevat mm. Kirkko ja seurakuntakeskus, Hovimäen patikkapolku laavuineen, torppamuseo, Ahola taidenäyttelyineen, Häntälän notkot, suunnistusmaastot karttoineen, uimahalli, kirjasto, kirjastoauto, nuorisotoimen tilat, jäähalli, tennishalli, joita mahdollisuuksien mukaan pyritään hyödyntämään koulun opetustyössä. Psyykkinen ja sosiaalinen oppimisympäristö: Toiminnan lähtökohtana on, että oppilas voisi kokea opettajat ja muun henkilökunnan turvallisina aikuisina. Koulukummitoiminnalla ja luokkarajojen yli tapahtuvalla yhteisellä toiminnalla helpotetaan tutustumista sekä vahvistetaan yhteenkuuluvuuden tunnetta. Lähtökohtana on, että kaikki tuntevat kaikki, mikä kohtuullisen pienessä kouluyhteisössämme onkin mahdollista ja tekee helpommaksi puuttua mahdollisiin epäkohtiin heti niiden ilmennyttyä. Toimintaa ohjaavaan yhteisvastuullisuuteen kuuluu myös se, että kaikenlaiseen kiusaamiseen puututaan välittömästi ja mahdollisimman konkreettisella tasolla: kuka, missä, milloin, mitä? Pedagoginen oppimisympäristö: Mottonamme on: konstailematonta koulutyötä taiteita ja kädentaitoja apuvälineenä käyttäen. Koulun järjestyssäännöt turvallisuussuunnitelman liitteenä Työtavat Käytettävissä työtavoissa ei koululla ole selkeää yhtenäistä linjaa, vaan koulumme jokainen opettaja toimii omana persoonanaan, jolloin kunkin opettajan omimmat työtavat korostuvat kyseisellä vuosiluokalla. Koska luokanopettaja kuitenkin pääsääntöisesti vaihtuu kahden vuoden välein, tulee työmuotoja oppilaan alakouluvuosien kuluessa käytettyä monipuolisesti. Ilman varsinaista sovittua linjaustakin on selvää, että opiskelu oppilaan iän ja taitojen karttuessa kulkee vähitellen opettajajohtoisesta parityöskentelyn kautta ryhmätyöhön ja itsenäiseen tiedonhankintaan tietokoneavusteisen opiskelun painottuessa ylemmille vuosiluokille Oppilaiden osallisuus Koulussamme valtaosa oppilaiden tekemästä oman opiskelunsa suunnittelusta on huomaamatonta koulun arkipäivään liittyvää suunnittelua, johon liittyy erilaisia oman työn ohjaukseen liittyviä pienempiä ja suurempia valintoja. Ylemmillä vuosiluokilla mm. käsitöiden kohteen valinta ja suunnittelu tulevat yhä näkyvämmäksi osaksi itse työprosessia. Edellä mainitun lisäksi oppilaat osallistuvat oman luokkansa järjestyssääntöjen tekemiseen ja koulun yhteisten vuosiprojektien suunnitteluun. Koulun 5. ja 6. luokan oppilaat pääsevät myös suunnittelemaan oman valinnaiskurssiohjelmansa kahdesti lukuvuodessa annettavan kurssitarjottimen kursseista sekä kuudesluokkalaiset ideoimaan toteuttamaansa kummitoimintaa Tuntijako Kirkonmäen koulussa taito- ja taideaineiden välys jaetaan seuraavasti:

3 1. lk. 1 viikkotunti käsityöhön 2. lk. 1 viikkotunti käsityöhön 3. lk. 1 viikkotunti kuvataiteeseen ja 1 viikkotunti käsityöhön 4. lk. 1 viikkotunti musiikkiin, 1 viikkotunti kuvataiteeseen ja 1 viikkotunti käsityöhön 5.ja 6. lk. 1 viikkotunti musiikkiin, 1 viikkotunti kuvataiteeseen ja 1 viikkotunti taito- ja taideaineiden valinnaiskursseihin oppilaan oman suuntautuneisuuden mukaan. Oppilas valitsee taito- ja taideaineiden kurssit syys- ja kevätlukukauden alussa kurssitarjottimelta Koulun painotukset Kirkonmäen koulun opetus- ja kasvatustyössä pyritään yhteisvastuullisuuteen. Työ tapahtuu musiikkia, kuvaamataitoa ja käden taitoja oppimisen välineenä painottaen 4.1. Opettajan antama ohjaus Alakouluikäiselle suunnattu oppilaanohjaustoiminta tapahtuu pääasiassa tiiviissä yhteistyössä oppilaan huoltajien kanssa sisältäen mm. kolmikantakeskustelut ja konsultoinnit mahdollisesta tukiopetustarpeesta. A2-kielen valintamahdollisuudesta tiedottavan vanhempainillan lisäksi kyseisen kielen valinnasta neuvotellaan yhdessä huoltajien, luokanopettajan ja A1-kielen opettajan kanssa Oppimissuunnitelma Kirkonmäen koulussa suunnitelman oppilaalle laatii pääsääntöisesti luokanopettaja yhteistyössä luokan aineenopettajien ja tarvittaessa erityisopettajan sekä edellisen luokanopettajan kanssa. Suunnitelma esitellään vuosittain syksyn kolmikantakeskustelussa, jossa huoltajilla ja oppilaalla on tarvittaessa mahdollisuus yhdessä opettajan kanssa riittävin perustein tehdä muutoksia kotiin etukäteen tutustuttavaksi lähetettyyn suunnitelmaan Tukiopetus Pääsääntöisesti tukiopetusta antaa luokanopettaja tai kyseisen aineen aineenopettaja. Myös erityisopettaja voi tarvittaessa antaa tukiopetusta. Tukiopetusta ei anneta anotun poissaolon vuoksi syntyneen tilapäisten puutteiden täydentämiseen 5.3. Osa-aikainen erityisopetus Kiertävä erityisopettaja antaa osa-aikaista erityisopetusta koulussamme oppilasmäärään perustuvan viikkotuntimäärän mukaisesti. Osa-aikaista erityisopetusta voi saada kaikissa lukuaineissa; useimmiten sitä annetaan äidinkielessä, matematiikassa ja englannin kielessä. Opetuksen painopiste on alaluokkien oppilaissa. Tavoitteena on havaita mahdollisimman varhain erityistukea tarvitsevat oppilaat ja siten ennaltaehkäistä laajempien oppimisvaikeuksien syntymistä ja itsetuntoon liittyvien ongelmien syvenemistä. Heti ensimmäisen luokan syksyllä selvitetään erilaisin tehtävin oppilaiden kielellisen tietoisuuden taso sekä matemaattiset valmiudet. Tulosten pohjalta suunnitellaan tuen antamistapa. Ylempien luokkien osa-aikaisen erityisopetuksen tarve selvitetään ryhmätestein ja luokan- tai aineenopettajan kanssa neuvotellen. Huoltajat tai oppilas itse voivat myös pyytää erityisopettajan apua. Niin ikään lasta tutkinut asiantuntija voi suositella osa-aikaisen erityisopetuksen aloittamista. Osa-aikainen erityisopettaja antaa myös puheopetusta sitä tarvitseville oppilaille tyypillisimmissä artikulaatiovirheissä, jos huoltajat niin toivovat. Periaatteena on, että kaikki tarvitsijat saavat halutessaan puheopetusta.

4 Osa-aikaisen erityisopetuksen tuloksellisuuden edellytyksenä on tiivis yhteistyö oppilaan opettajien kanssa, jotta voidaan varmistaa toimiminen yhteisten tavoitteiden suuntaan. Yhdessä suunnitellaan opetuksen sisältö ja antamistapa (samanaikais-, pienryhmä- tai yksilöopetus) sekä järjestään oppilaan lukujärjestykseen mahdollisimman hyvin sopiva ajankohta opetukselle. Osa-aikainen erityisopettaja osallistuu opetuksessaan olevan oppilaan arviointiin, jossa otetaan huomioon tämän edistyminen eritystä tukea tarvitsevalla osa-alueella, esim. lukivaikeuden huomioon ottaminen arvioinnissa. Huoltajia kuullaan ennen osa-aikainen erityisopetuksen aloittamista, ja yhteistyö jatkuu tiiviinä sen varmistamiseksi, että kotiväki hyväksyy asetetut tavoitteet ja osaltaan toimii niiden suuntaan. Yhteydenpito muihin yhteistyötahoihin tapahtuu suurimmaksi osaksi oppilashuoltoryhmän kautta, jonka kokouksiin erityisopettaja pääsääntöisesti osallistuu. Ns. siirtoneuvottelussa huolehditaan siitä, että oleellinen tieto erityistä tukea tarvitsevan oppilaan opetusjärjestelyistä siirtyy yläkouluun osana nivelvaiheiden yhteistyötä. Oppilaan edistymistä osa-aikaisessa erityisopetuksessa seurataan erilaisin testityyppisin tehtävin, jotka lähetetään kotiin nähtäväksi. Kotiväkeen ollaan yhteydessä mahdollisen oppimissuunnitelman laatimisen ja seurannan yhteydessä sekä muissa henkilökohtaisissa tapaamisissa. Luokanopettaja voi myös kutsua osa-aikaisen erityisopettajan järjestämäänsä vanhempainvarttiin tai välittää huoltajille erityisopettajan selvityksen oppilaan sen hetkisestä tilanteesta Erityisopetukseen otettujen ja siirrettyjen oppilaiden opetus Erityisopetukseen otettujen tai siirrettyjen oppilaiden opetus järjestetään integroituna yleisopetuksen luokassa. Tarvittaessa heidän tukenaan on koulunkäyntiavustaja. Osa-aikainen erityisopettaja on mukana opetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Huoltajien, oppilaan ja opettajien yhteistyönä laaditaan oppimissuunnitelma. Tiiviillä yhteistyöllä opettajien kesken varmistetaan yhteisten tavoitteiden suuntaan toimiminen, edistymisen toteaminen ja mahdollisen lisätuen tarpeen havaitseminen. Oppilashuoltohenkilöstön kautta ollaan yhteydessä muihin yhteistyötahoihin, mikäli sen katsotaan olevan oppilaan kokonaiskuntoutuksen kannalta aiheellista. Erityisoppilas siirretään toiseen kouluun ns. siirtoneuvottelun kautta, jossa on paikalla sekä lähettävän että vastaanottavan koulun edustajia. Näin varmistetaan oleellisen tiedon siirtyminen, jotta oppilaan opetus voitaisiin järjestää heti mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Erityisoppilaan edistymistä seurataan ja arvioidaan HOJKS:n ja siihen liittyvän oppimissuunnitelman avulla pitämällä säännöllisesti HOJKS-neuvotteluja. Lisäksi erityisoppilas saa yleisopetuksen oppilaiden tavoin lukukausiarvion. Jos oppilas siirtyy takaisin yleisopetukseen, hänen opiskeluaan seurataan tarkasti, jotta voidaan heti tarvittaessa tarjota lisätukea esim. tukiopetusta tai osa-aikaisen erityisopettajan opetusta Oppilashuolto Kirkonmäen koulun oppilashuollon työryhmän palaverissa on paikalla rehtori, koulukuraattori, koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja, erityisopettaja ja kyseisen oppilaan luokanopettaja ja tarvittaessa muut yhteistyötahot. Huoltajilta pyydetään lapsen tullessa kouluun kirjallisesti lupa käsitellä lapsen koulua koskevia asioita oppilashuollon työryhmässä.

5 Oppilashuollollisten asioiden välittyminen nivelvaiheessa on erityisen tärkeää. Siksi yhteisiä palavereja pyritään pitämään nivelvaiheissa lapsen siirtyessä esikoulusta kouluun ja alakoulusta yläkouluun. Ohessa suuntalinjoja toimintaperiaatteita koululaisena olemisen ja kehittymisen tukemiseksi o koko koulun henkilökunta tuntee kaikki oppilaat o kodin ja koulun välinen yhteistyö o tarvittaessa henkilökohtainen opetussuunnitelma Luvattomat poissaolot eivät koulussamme toistaiseksi ole ongelma, poissaoloja kuitenkin seurataan ja vanhempia suositellaan ilmoittamaan kaikista poissaoloista. Mikäli oppilaalla alkaa olla poissaoloja huomattavan paljon, selvitetään syyt ja otetaan poissaolot tarkempaan seurantaan. Mikäli oppilas joutuu toistuvien kurinpitorangaistusten kohteeksi tai häneltä joudutaan epäämään opetus, sovitaan tarvittavista toimenpiteistä säännöllisesti kokoontuvassa oppilashuollon työryhmässä Käytänteet kiusaamisen, syrjinnän, väkivallan ja häirinnän ennaltaehkäisy, havaitsemiseksi ja hoitamiseksi oma esimerkki Lions Quest -toiminta puututaan myös leikin varjolla tapahtuvaan kiusaamiseen ennakkoluulojen vähentäminen ( tiedä enemmän luulet vähemmän ) riittävä välituntivalvonta sääntöjen sisäistäminen välitön puuttuminen kiusaamiseen ja syrjimiseen kyselyt sietokyvyn kasvattaminen Toimenpiteet kiusaamistapauksessa korostetaan välittömän palautteen antamista kiusaamisesta o kuka, mitä, missä, milloin, kuka näki Päihteiden käyttö päihteiden käyttö ei alakoulussa ole mikään ongelma normaali oppitunneilla annettava valistus riittää Lions Quest toiminta tukena Mikäli käyttöä havaitaan, otetaan yhteys kotiin ja viranomaisiin Kerhotoiminta Lautakunnan myöntämien resurssien puitteissa pyritään koulussamme ylläpitämään ainakin pitkät perinteet omaavaa kuorokerhotoimintaa Perusterveydenhuolto Kouluterveydenhoitaja on tavoitettavissa koululla yhtenä aamupäivänä viikossa. Muina aikoina häneen voi virka-aikana ottaa yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse.

6 Kouluruokailu Tavoitteenamme on, että ruokailu on päivän hyvä hetki, sosiaalinen tapahtuma, jossa on mahdollisuus hillitysti seurustella kaverien kanssa. Ruokailutilaa pyritään somistamaan viihtyisäksi vuodenaikojen, juhlapäivien ja erilaisten teemojen mukaan; lisäksi jokainen pyrkii omalla toiminnallaan edistämään ruokailutilan viihtyisyyttä huolehtimalla pöytien ym. siisteydestä. Opettajat vaihtavat säännöllisesti ajatuksia kouluruokailun sujuvuudesta ja siihen liittyvistä käytännön seikoista, esim. oppilaskohtaisista erityiskysymyksistä, keittiöhenkilöstön kanssa. Kouluruokailuun liittyvistä asioista tiedotetaan tarvittaessa koulun yhteisissä vanhempainilloissa sekä koulun tiedotteissa; oppilaskohtaisista erityiskysymyksistä keskustellaan vanhempaintapaamisissa. Oppilailla on mahdollisuus kirjallisen palautteen antamiseen kouluruokailusta. Kouluruokailu tapahtuu koulullamme erillisessä rakennuksessa, kahdessa vuorossa, pääsääntöisesti niin, että luokat 1-3 syövät ensimmäisessä vuorossa ja luokat 4-6 jälkimmäisessä vuorossa. Ruokailu tapahtuu opettajien valvonnassa ja ohjauksessa Koulumatkat Turvallisuussyistä koulumme 1. luokkalaisten ei suositella kulkevan koulumatkojaan polkupyörällä muutoin kuin täysi-ikäisen saattajan seurassa. Kuljetusta odottaville oppilaille järjestetään tarvittaessa ohjattua toimintaa koulunkäyntiavustajien valvonnassa. Mikäli ohjattua toimintaa ei odotusajan lyhyyden vuoksi tarvita, oppilaat odottavat koulukyytiä koulun piha-alueella Koulunkäyntiavustajat Avustajien käyttö pyritään koulussamme priorisoimaan seuraavassa järjestyksessä: Erityistä tukea tarvitsevien avustaja toimiminen luokka-avustajan tehtävät pääpaino alkuopetuksen luokissa yleisavustajan tehtävät kuljetusta odottavien oppilaiden valvonta sekä aamu- ja iltapäiväkerhon ohjajana toimiminen Avustajan mahdollista erityisosaamista pyritään käyttämään oppilaiden oppimisen edesauttamisessa Vanhempainillat ja tapaamiset Koulullamme on käytössä mm. seuraavat yhteistyökäytänteet: vanhempainillat joista kevään vanhempainilta non stop -periaatteella vanhempainvartit reissuvihot ( lk. ) puhelinkeskustelut ja sähköiset viestimet ( opettajien oman mieltymyksen mukaan keskustelut muuten tavattaessa Tiedottaminen Koulumme tiedottaa toiminnastaan mm. koulukohtaisella tiedotteella 3-4 kertaa lukuvuodessa sekä koulun kotisivuilla.

7 Alemmilla luokilla pyritään useimmista asioista tiedottamaan koteihin kirjallisesti. Erikoistilanteista ( urheilukilpailut ja muut yhteiset tapahtumat ) tiedotetaan erikseen Esi- ja alakoulun välinen yhteistyö Oppilaiden siirtyminen tulevaan kouluun pyritään tekemään mahdollisimman luontevaksi mm. seuraavin toimenpitein: Kouluuntuloa edeltävänä keväänä järjestetään palaveri päiväkodista tulevien oppilaiden ohjaajien ja tulevan luokanopettajan kesken. Kaikille koulutulokkaille järjestetään kouluuntuloa edeltävänä keväänä tutustumispäivä, jonka aikana tuleva opettaja ja kouluympäristö tulevat tutummaksi. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään myös muita yhteisiä tilaisuuksia, joiden yhteydessä päiväkotiryhmä vierailee koulussa tai koululuokka päiväkodissa Alakoulun ja yläkoulun välinen nivel Koulun 6. luokan oppilaille tehdään vuosittain kysely, jossa tiedustellaan mm. erityisopetustarvetta yläkouluun siirryttäessä sekä oppilaan mahdollisia erityistoiveita tulevien luokkatovereiden suhteen. Edellisen pohjalta käydään yläkoulun edustajien kanssa yhteisneuvottelu. Koulusta 7. luokalle yläkouluun siirtyville oppilaille ja heidän huoltajilleen järjestetään kevätlukukauden aikana tutustumisilta yläkoululla Yhteistyö lähiyhteisöjen kanssa Seurakunta on jo fyysisen läheisyytensä vuoksi koulumme luonteva yhteistyökumppani, jonka kanssa tehdään runsaasti yhteistyötä mm. materiaalivaihdon ja yhteisten musiikkihankkeiden muodossa Kansainvälinen yhteistyö Koulun 5. ja 6. luokka tekee mahdollisuuksien ja luokanopettajan henkilökohtaisen innostuksen mukaan yhteistyötä Santorinin Kamarin koulun kanssa. Yhteistyötä pyritään syventämään saarelle suuntautuvan leirikoulun muodossa silloin, kun vanhemmat ovat valmiita vapaaehtoiseen varainhankintaan Arvioinnin tehtävä ja periaatteet Koulun luokilla suoritetaan vapaamuotoinen sanallinen arviointi syyslukukauden päätteeksi luokilla syyslukukauden päätteeksi suoritettava arviointi tehdään numeroarviointina. Lukuvuositodistus annetaan kaikille luokille, 4. luokasta lähtien numeroarvosteluna. Arviontikeskusteluja ja itsearviointia suoritetaan tarpeen mukaan. Kaikessa arvioinnissa noudatetaan valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteita ja sen kuntakohtaisia täsmennyksiä sekä kuntakohtaista määrittelyä oppiaineiden hyvästä osaamisesta aineittain. Arvosanan muodostuminen perustuu oppilaan tuntiosaamiseen ja osallistumiseen ja kirjallisiin näyttöihin.

8 Valinnaisten aineiden arviointi 5. ja 6. luokkien taide- ja taitoaineiden valinnaiskurssit toimivat kyseisten oppiaineiden syventävänä opetuksena ja kurssiosaaminen huomioidaan näiden oppiaineiden arvioinnissa. Erityinen osaaminen valinnaisainekursseilla voidaan arvioinnin yhteydessä mainita erikseen. Arviointipalautteen antaminen oppilaalle ja hänen huoltajilleen Arviointipalautetta pyritään antamaan säännöllisesti mm. kokeiden, keskustelujen sekä kirjallisten arviointien muodossa. Pienessä koulussa oppilaiden huoltajat tunnetaan ja jatkuvaa palautetta pystytään antamaan myös arkipäivän kohtaamisissa Oppilaan itsearviointi Itsearviointitehtäviä annettaessa otetaan huomioon oppilaan ikätason mukaiset edellytykset amien suoritusten arviointiin. Arvioinnissa ohjataan oman suorituksen arviointiin, ei niinkään oman suorituksen vertailuun muitten suoritusten kanssa.

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta MUNKKIVUOREN ALA-ASTEEN KOULUSSA LUODAAN MEIDÄN KOULU -HENKEÄ Koulussa arvostetaan kaikkia niin lapsia kuin aikuisia. Koulussa

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2011-2012 Mukkulan peruskoulu 1. OPPILASHUOLLON TOIMINTA-AJATUS Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä

Lisätiedot

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Lapsi ja nuori elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala Kolmiportainen tuki Marjatta Takala 14.9.2011 1 Integraatio ja inkluusio Meillä on erityiskouluja ja -luokkia Integroitujen määrä lisääntyy koko ajan Inkluusio tavoitteena Erityinen tuki Tehostettu tuki

Lisätiedot

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppilashuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k Huoltajapalautekysely_suruen (0) Iivisniemen koulu k 0 0..0 Osa-alueiden keskiarvot,,,,,8,7,8,,,,,,,,, Kaikki Osa-alueiden keskiarvot,,,,,,,,,,8,8,7,,,, Kaikki Johtaminen. Koulun rehtori johtaa kasvatus-

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys.

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys. Harhalan koulu Sivu 1/6 Vuosisuunnitelma Koulun perustiedot Koulu:Harhalan koulu Ylläpitäjä:Kaupungm ylläpitämä koulu Koulumuoto:Ala-asteen koulu Oppilasmäärä luokittain Suunnitelma l. luokka 5 2. luokka

Lisätiedot

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14 Koulu: Iisveden koulu Lukuvuosi: 2014-2015 Virat ja toimet Viran ja toimen nimike Määrä Lisätietoja Rehtori Luokanopettaja 4 yhdellä rehtorin tehtävät Aineen lehtori Erityisopettaja Erityisluokanopettaja

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

Oppilas opiskelee toiminta-alueittain

Oppilas opiskelee toiminta-alueittain Opetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Oppilas opiskelee toiminta-alueittain Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Oppilaan

Lisätiedot

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne.

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne. YLEINEN TUKI Aloitetaan HETI tuen tarpeen ilmetessä. Ei vaadi testausta tai päätöstä. On yksittäinen pedagoginen ratkaisu sekä ohjaus- ja tukitoimi, jota toteutetaan joustavasti. Tuki järjestetään opettajien

Lisätiedot

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 13.3 Vuosiluokkien 1-2 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 13.3.1 Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen

Lisätiedot

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 14.3 Vuosiluokkien 3-6 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 14.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN SUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN SUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN SUUNNITELMA 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen perusteet 1.1 Peruopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat ja laajuus Maahanmuuttajien valmistava opetus on tarkoitettu jokaiselle

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 15.3 Vuosiluokkien 7-9 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 15.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

lisäksi keväällä 1 päivä myöhemmin sovitun mukaisesti

lisäksi keväällä 1 päivä myöhemmin sovitun mukaisesti ************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2014-15 ************************************************************************ 1. Koulun

Lisätiedot

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 Jyväskylän kaupungin esiopetussuunnitelma 2010 Oppilashuollon strategia Lapsen esiopetuksen

Lisätiedot

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen Kivirannan koulun moniammatillinen yhteistyö joustavasti ja tavoitteellisesti Kivirannan koulu Oppilaita 320 16 opetusryhmää 2 pienryhmää luokanopettajia 16, kieltenopettajia

Lisätiedot

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Oppilaiden tukimuodot Eriyttäminen, joustavat järjestelyt, yhteisopettajuus 14.3.2013 Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Tuija Vänni

Lisätiedot

äidinkieli ja kirjallisuus A1-kieli (en) A1-kieli (es) A2-kieli (sa,es)

äidinkieli ja kirjallisuus A1-kieli (en) A1-kieli (es) A2-kieli (sa,es) Käpylän peruskoulu opetussuunnitelman tiivistelmä Koulun toiminta-ajatus Käpylän koulun toiminta-ajatuksena on vahvistaa lapsen juuria ja siipiä. Koulu tukee lapsen kasvua itsetunnoltaan terveeksi nuoreksi,

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA Pirjo Koivula ylitarkastaja OPETUSHALLITUS Osaamisen ja sivistyksen asialla Lasten hyvinvointi yhteiskunnassa Valtaosa suomalaislapsista voi

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta

Lisätiedot

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus Eurajoen kunta / koulutoimi PERUSKOULUN TOIMINTAKERTOMUS Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015 Rikantilan koulu A. TILASTOLLISET ASIAT 1. Peruskoulun oppilaiden lukumäärä kevätlukukauden 2014 päättyessä Oppilasmäärä

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena - jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin oman potentiaalinsa mukaan - oppilaan saama tuki

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16

************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16 ************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16 ************************************************************************ 1. Koulun

Lisätiedot

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen - oppilaslähtöinen näkökulma Helsinki 27.4.2012 Marja Kangasmäki Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Tehostettu tuki Yleinen tuki Oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi KUUKAUSI TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖ LÄSNÄ LOMAKKEET TAI MUU KIRJALLI- NEN MATERIAALI ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun loppuun

Lisätiedot

Kota- hanke. Kohdennetun tuen antaminen

Kota- hanke. Kohdennetun tuen antaminen Kota- hanke Kohdennetun tuen antaminen 1 Joustava yksilöllisen llisen oppimisen pienryhmä Toiminnan tavoitteena on: Lähikouluperiaatteen turvaaminen/säilytt ilyttäminen ja soveltaminen Torkinmäen koululle

Lisätiedot

Vastausten määrä: 82 Tulostettu :59:08

Vastausten määrä: 82 Tulostettu :59:08 Vastausten määrä: 82 Tulostettu 6.2.2013 10:59:08 Poiminta luokat 1-6 1. luokalla = 1 (Uusi) TAI 2. luokalla = 1 TAI 3. luokalla = 1 TAI 4. luokalla = 1 TAI 5. luokalla = 1 TAI 6. luokalla = 1 Lapseni

Lisätiedot

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN KOULUTULOKKAAN TARJOTIN 11.1.2016 VUOSILUOKAT 1-2 KOULULAISEKSI KASVAMINEN ESIOPETUKSEN TAVOITTEET (ESIOPETUKSEN VALTAKUNNALLISET PERUSTEET 2014) Esiopetus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että lapsilla

Lisätiedot

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki 5.11.2010 Opetusneuvos Kristiina Ikonen Oppilaan arvioinnin merkitys ja tehtävä opetussuunnitelman perusteissa

Lisätiedot

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Korkeakosken koulun opetussuunnitelman täydennysosa (2010 perusteiden mukaan) Muilta osin opetussuunnitelma on hyväksytty 30.11.2010 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Oppilas elää samanaikaisesti

Lisätiedot

7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet

7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet 7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Näistä oppilas voi saada kerrallaan vain yhden tasoista tukea. Perusopetuslaissa

Lisätiedot

KUULEEKO KOULU? Kuulovammainen oppilas kolmiportaisen tuen rappusilla. Kristiina Pitkänen Raisa Sieppi

KUULEEKO KOULU? Kuulovammainen oppilas kolmiportaisen tuen rappusilla. Kristiina Pitkänen Raisa Sieppi Kuulovammainen oppilas kolmiportaisen tuen rappusilla Kristiina Pitkänen Raisa Sieppi Kuulovammaisen oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuki Oppimisen ja koulunkäynnin tuki perustuu kolmiportaiseen tukijärjestelmään.

Lisätiedot

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44 Vastausten määrä: 87 Tulostettu 30.4.2015 8:39:44 Poiminta Koulu = 12 (Riihikallion koulu) Taustatiedot Koulu Riihikallion koulu 87 100% Vastausten määrä: 87 Yleistä 1. Koulun jokapäiväinen toiminta on

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v ja v Jouni Kurkela Sivistysjohtaja

Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v ja v Jouni Kurkela Sivistysjohtaja Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v. 2013 ja v. 2014 18.11.2014 Jouni Kurkela Sivistysjohtaja Opetusministeriö on 1.3.2010 myöntänyt 10 000 ja 29.12.2011 8000 Tyrnävän kunnalle opetus- ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

Korhosen koulun koulukohtainen opetussuunnitelma

Korhosen koulun koulukohtainen opetussuunnitelma Korhosen koulun koulukohtainen opetussuunnitelma 1. Yleistä Korhosen koulu käyttää Sievin kunnan 14.6.2004 hyväksyttyä opetussuunnitelmaa, jota tämä koulukohtainen osio täydentää. Sievin kunnan opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

Ohje HOJKS:n laadintaan

Ohje HOJKS:n laadintaan Ohje HOJKS:n laadintaan Luonnos 1 HOJKS 1.1 Perustiedot 1.2 Asiakirja 1.3 Opetuksen ja tukitoimien järjestäminen 1.4 Tukimuodot 1.5 Oppiaineet 1.6 Muut palvelut 1.7 Laatimisessa on hyödynnetty seuraavia

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Viitekehyksenä perusopetuksen laatukriteerit ja varhaiskasvatuksessa viitekehyksenä on käytetty Valtakunnallisia varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI Opettajatyöpäivä Lauantai 29.10.2016 Raija-Liisa Hakala ja Taina Huhtala YLEINEN TUKI: Eriyttäminen Joustavat ryhmittelyt Tiimiopettajuus Samanaikaisopetus Tukiopetus Ohjaus-

Lisätiedot

Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista?

Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista? Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista? Katja Elo katja.elo@tuusula.fi luokanopettaja Tuusulan kunta Tuusulan OPS2016 arviointityöryhmän jäsen OPS2016: Arvioinnin merkitys oppilaalle

Lisätiedot

Prosessikuvaukset os.19 opetus

Prosessikuvaukset os.19 opetus Prosessikuvaukset os.19 opetus Tulo, koulunkäynti ja paluu Kalliomaa oma koulu hoito Huoltajat Päättöarviointi ja siirtyminen 2. asteelle Kalliomaan koulu, Tuusula 2013 Osasto-opetus os19 Tulovaihe osasto-opetus

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelma alkuopetuksen näkökulmasta

Perusopetuksen opetussuunnitelma alkuopetuksen näkökulmasta Perusopetuksen opetussuunnitelma alkuopetuksen näkökulmasta Outi Rinne/ 5.4.2016 Jatkumo Perusopetus jäsentyy vuosiluokkien 1 2, 3 6 sekä 7-9 muodostamiin jaksoihin. Vuosiluokat muodostavat. opetuksellisesti

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen 11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä. 19.5. toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen toimikunta kokoontui sellaisenaan viimeisen kerran.

Lisätiedot

Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma

Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma Sisällysluettelo 1. Hakeutuminen saksan kielellä rikastetun opetuksen 1. luokalle 2. Saksan kielellä rikastettu opetus

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT

5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT 5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT Oppilasta autetaan oppimisvaikeuksissa eri tukimuodoin, jotka määräytyvät vaikeuksien laadun ja laajuuden mukaan. Keskeistä on varhainen

Lisätiedot

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Ops-koordinaattori Tuija Vänni 16.3.2016 Vänni 2016 1 4.3: Eriyttäminen opetussuunnitelman perusteissa ohjaa työtapojen valintaa perustuu

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31

Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31 Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31 2 (5) 1. TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET Aamu- ja iltapäivätoiminta on perusopetuslain

Lisätiedot

Pyrimme toiminnassamme kestävään kehitykseen toimimalla ekologisesti ja taloudellisesti.

Pyrimme toiminnassamme kestävään kehitykseen toimimalla ekologisesti ja taloudellisesti. 2. PERUSOPETUS YLEISSIVISTYKSEN PERUSTANA 2.2 Perusopetuksen arvoperusta POSTIPUUN KOULUN ARVOPERUSTA Postipuun koulu on yhtenäiskoulu, joka palvelee lähikouluna Puustellinmäen ja Mäkkylän alueen oppilaita

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA Suunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet - ohjauksen eettiset periaatteet toimintatavat -vuosikellot alakoulu ja yläkoulu työn

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2 Sisällys 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Kauniainen, Kasavuori. Joulukuu 2013

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Kauniainen, Kasavuori. Joulukuu 2013 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen, Kasavuori Joulukuu 0 Väittämät koko kunnan alueella Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Kauniainen, n= KOULUPAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN. Lapsellamme on

Lisätiedot

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014 Perusopetuksen laadun huoltajakysely 0 Tuusulan kunnan perusopetuksen huoltajakysely toteutettiin maaliskuussa 0. Sähköiseen kyselyyn vastasi 8 perusopetuksen.,. ja 9. luokkien oppilaiden huoltajaa. Yleistä,,0,8,,,,,.

Lisätiedot

Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika

Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika esiopetusyksikkö ja ryhmä lastentarhanopettaja erityisopettaja/ kelto 1. Lapsen kasvun ja oppimisen tilanne Lapsen

Lisätiedot

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa 12.10.2011 Pyhäntä 18.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi

Lisätiedot

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio Kampus tulevaisuuden ajatuksia rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio 1 Uudistuksen aika 2 3 4 Opetussuunnitelma 2016- Laaja-alaiset kokonaisuudet - jatkuva kokonaisuus Monialaiset

Lisätiedot

HAAGAN PERUSKOULUN tiivistelmä opetussuunnitelmasta

HAAGAN PERUSKOULUN tiivistelmä opetussuunnitelmasta HAAGAN PERUSKOULUN tiivistelmä opetussuunnitelmasta Koulun toiminta-ajatus Haagan peruskoulun toiminta-ajatus Haagan peruskoulun tehtävänä on kehittää ja ylläpitää turvallista oppimisympäristöä, jossa

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2014-2015 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa Kuka työstää Puolalan koulussa 1.4 (s 9) Koulun tasa-arvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

LEPPÄLÄN KOULU KOULUKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA

LEPPÄLÄN KOULU KOULUKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA LEPPÄLÄN KOULU KOULUKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Yleistä Leppälän koulu käyttää Sievin kunnan 14.6.2004 hyväksyttyä opetussuunnitelmaa, jota tämä koulukohtainen osio täydentää. Sievin kunnan opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot