Liitteet: - yksittäisen vaakapalkin manuaalinen iaskenta. - anaiyysin laht0arvot - Iaskentamalli - muodonmuutokset - iånnifykset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liitteet: - yksittäisen vaakapalkin manuaalinen iaskenta. - anaiyysin laht0arvot - Iaskentamalli - muodonmuutokset - iånnifykset"

Transkriptio

1 Kanteenmaan kylåyhdistys Ins. Hannu Kiuru Kanteenmaa Punkalaidun Laskentaraporfti Kanleenmaan infopiste-rakennus Teräsrungon iu-i uustarkastelu Olen pyvnnöstå tehnyt lujuustarkastelun infopisterakennuksen teråisrungolle kå1.tössåni olleiden piirustusien N.st Ä, A, 3003-A ja 3A20 perusteella. Ins. Kiurun kans$a kåyryjen puhelinfteskusteluiden perusteella suunnitelmaa onmatenaalin osalta muutettu kaikki palkit korvakan samalia putkiprofi iiiiia. Oheisissbiiitteisså gsitettyjen manuaalisten laskeimien ja ANSYS-eiementtiohjelmistolla tehdyn analyysirt,perusteellatotean, että nmgon rakennemateriaaliksi sopii teråksinen 100 x 50 x 5 mm suorakai deputkiprofi il i. l.r'oormarkus sa ''"-\ t lt /J / :r,'/ ;(.2*./ Panu Niini insinööri - Vasarapolku NOORh{ARKKU puh: i e-malt: Liitteet: - yksittäisen vaakapalkin manuaalinen iaskenta teräs- -f a puurakenteen vertailu rakenteen FEM-analyysi - anaiyysin laht0arvot - Iaskentamalli - muodonmuutokset - iånnifykset

2 LrrTE 1 (1/3) Yksittåisen vaakapalkin lujuustarkasteiu 1 Jännifys- ja taipumatarkastelu 1.1 Nivelkiinnitys Suurimmat taivutusjånnifykset synfyvåt 1. välipohjan såteiftåisiin vaakapalkkeihin. Asetetaan sallituksi jannitykseksi arvo 180 Nlmm2, jolloin varmuus myötiimiseen nåhden on n. 1,3.. 1,5 ja lasketaan suurin sallittu jatkuva tasainen kuorma q palkilte (poikkileikkaus 100 x 50 x 5) Kts. Kuva 1 KUVÄ T Kyseisessä kuormitustilanteessa on suurin taivufusjånnitys palkin keskellå, ollen muotoa a: IWW missä M on kuormituksesta johtuva taiyutusmomentti :q*f 18 q: kuorma pituusy[6sift1p6å kohti W on palkin tailutusvastus Asettarnalla ehto, etri jånni{'s jåå sallittua aloa pienemmåksi, saadaan yhtall l4/w { osar tai (kåyttåmållå edellå esiteu,vå yhteyttä) (q*l2y{8"w.) ( osau Josta kuormitukseksi saadaan q < t8*w*o,4!12.;. Palkin pituutena käytetään arvoa 4 m (joskin todellisuudessa pituus on hieman pienempi) Taiwtusvastuksen arvo on (tauiukoistai 34.0* 1 0' mm' Sallittu kuormitus on nåinoiien q < 8*34.0x103 mm3*180 Nlmm I 4A0A2 tnrnt : 3 N/mm -> 3000 Nlm 4 m pitkän patkin kokonaiskuormitus saisi siis olla 12 kn. Koska vålipohjaan tulee 8 vaakapalkkia. on välipohjan kokonaiskuorma 96 kn. Jos oletetaan tuievan iaiiiarakenteen (puinen) massaksi ko. kerroksessa i200 kg jaä kuormitusvaraksi 84 kn fioka vastaisi n 100 normaalipainoisen ihmisen alheuttamaakuormaa).

3 LrTTE 1 Qt3) Palkin suurin taipuma saadaan yhtålöstå å: (J*q*lay(384*E*I) misså E on materiaalin kimmokerroin :210*103 N/mm2 I on palkin poikkiteikkauksen neliömomentti : 170* toa mma Suurimmaksi aipumaksi tulisi maksimikuormalla näin ollen ö:5*3 N/mm* mm4 (384*210*103 N/mrn2*170*l0a mma :28 mm 1.2 Jäykkiä kiinnifys Mikåli palkin päät ajatellaan jäykästi kiinnitetyiksi kuvan 2 tapaan, on suurimman taivuiusmomentin arvo w: ql2ltz Tåmå on siis pienempi kuin nivelöidysti tuetussa tapauksessa, joten samalla kuormalla jännitykset jäävät vastaavasti pienemmiksi. ollen : 120 N/mm' Suurin taipuma on 5:1q*14/(384*E*I):5,6 mm KUVA Todellinen kiinnifys Mikäli palkin päåt kiinnitetåån pulttikiinnityksellä, on fodeliinen tilanne lähempånä kohdassa i.i esitettya hpausta. ollen kuitenkin esitetqva jåykempi Jos liitokset tehdäan hitsaten, on todellinen kiinnitys lähempänäkohdassa 1.2 esitetryatapausta. Oletetulla maksimikuormituksella tulee palkin taiwtusjänni4's siis asettumaan rajoihin N/mm2 ja suurin taipuma rajoihin mm,

4 LllTE (313) 2 Nurjahdustarkastelu Rungon seinämien pystypalkit joutuvat päittåisen kuormituksen alaisiksi jaovatnäin ollen alttiita nu4itrdutselle. Ohåssa on ko. palhn nurjahdustarkastelu. suoran palkin ns. nurjahdusvoima voidaan lasftea yhtal0sa missä n'ei E-- 'n- 7pfi2 F,, on nurjahdukseen johtava päittiiinen kuormitus E on materiaalin kimmokerroin on palkin poikkileikkauksen neliömomentti I on palkin Pituus P on palkin piiiden kiinnityksestii riippuva kerroin Jos oletetaan päiden olevtn nivelöidysti kiinnitettfä, on pln arvo:1. piirustusten murraan on kerrosten väristen pystydikkien pituus n. 3 m. valitun profiilin neliömomentii (våhemmän jåykkåån suunkan) on äuui.oiden mukaan 84' 7* I 0a mma' Nurjahdusvoimaksi tulee nåin Fn : n2*210*103n/mm2 n84.7*10a mmo / mm2 : 195 kfi Koska påittiiiskuormitus on n. puolet vaakapatkin kokonaiskuormituksesta eli n. 6 kn' voidaan todeta, ettei nurjahdusv aaraa py stypalkeilla ole'

5 LIITE 2 Teräs- ia puurakenfeen vertailu Runko olisi mahdollista tehdäpuusta. Ohessa on laskettu tarwttavaprofiili,jos puurakenteelle halutaan samat lujuus- ja jåyklqrysominaisuudet kuin edellå kåsiteliyile terasrungolle. Koska puun sallittu jännitys on 6,. 10 N/mm2 eli siis n , Il20 teråksen vastaavasta. olisi taivutusvastuksen oltava n kertainen esitettyyn teräspalkkiin verrattuna mikåli kuormitus oletetaan samaksi. Tållainen arva saavutetaan palkitla 4"x 8" (100x200 mm), jolla taivutusvastuksen arvo on 665*103 mm3. Muodonmuutokset riippuvat termista E*I, joka ehdotetulla teräsproflililla on 35.7*1013 N/mm ja tåssä lasketulla puupalkilla 40*101t N/mm. Tåmå tarkoittaa sitä, ettil kyseisellå puupalkilla taipumat jåisivåt hieman pienemmiksi kuin edettå lasketulla teråisprofi ililla.

6 LrrrE s (t/2) ANSYS-elementtiohjelmistolia suoritettu analyysi. Laskennan lähtöawot: Laskenta on tehfy 3D-palkkielementeillå mallinnetulla maiilla Paikkiryyppejå on kolme a) 100 X 50 x 5 suorakaideputki b) 323,9 x 10 ympyräputki c) 168,3x5 ympyråputid Ohessa on kåwet)'jen poikkileikkausten arvot A: poikkipinia-ala,i* ja I-" neliömomentit A = 0.297AAe-02 mz r" = E-05 rn" ry = E-06 mu A-- Trx- T4y e-02 m' 0. l-2l50e-03 mu 0.1_21_50E-03 mo {= f*= T= -v E-02 n E-05 m E-05 m4 ilrateriaafi kaikilla komponenteilla on terås, jonka aineawoina on kaytetty Tiheys Kimmokerroin Poissonin vakic 7850kglm3 210E+9 N/m2 03 Rakenne on tueffu kaikkien pystypalkkien alapäästä pysty- ja vaakasuuntiin sekå keskipilarin alapäästä jäykäi la tuennal I a Kuormitukset Kuormituksena on käytetty kaikille vaakapalkeille jatkuvaa kuormaa 2000 N/m,joka vestaa kuormitustan.2henvm" sekå kattopalkeiile jatkuvaakuormaa 1800 N/m, joka vastaa katon lurnikuormaa N/m'. Tuulikuormaon niin vähåinen. efiå se on analyysistzi jåteqv pois. Kuvassa I on rakenteen elementtimalli.

7 LrrrE 3 Q/2) Tulokset: Kuvassa 2 onrakenteen kokonaismuodonmuutokset. Tuloksista lwvaitaan, ettii suurimmat siirtymät (taipumat) esiinfyvåt 1. vålipohjan palkeissa, joissa ne suurimmillaanavat n. 7 mm luoklma. Kuvassa 3 on yhden vaakapalkin taivutusjiinnifystulostus, josta todetaan, etttijtinnifs on suurimmillaan n. 70 N/mm'. Yhteenveto: Lujuuden kannalta totean, että jånnitykset jirävätoletetulla kuormituksella(n. 2 henklm2) hyvin kohtuullisiksi. Palkkien taipuma on suurimmillaan n. 7 mm, jota huoneessa ollja tuskin havaitsee. Koska manvaalinen ja koneellinen hrkastelu antavat samaa suuruusluokkaa olevat tulokset (huomioiden hieman erilaiset kuormituslähtöarvot), voitaneen tuloksia pitiiå luotettavina.

8 l ru,. /- Las ken'l-amaiii

9 k v n-'n? ÄrTcvc \ 1 1 / 4 5LE Zb luu..t- ' i"tx I.(ODÄI SOi,UTTON STEP:1 SUB =i i'rmll:l rrorrrr UJU!) I A\ff \ävu/ \ RS Y 5:U Pnr^rrrf]ranh i l+ k! At k'l': I!r:tL.!r ntzifea (-1t- + U1y_iÄ :. [_r Lrt] /UJ cl,fv - nrä?oa il ffi*å iffi ffi ffi :G il iie!e ;:j il 0 ^ah -It. cc1508.a{}?262.0c3016 ttti 1t / T\A A E' A.vtaJLLr, t nn{-n? I. ae61 85 < -_-" ----f---_ j--' I \t->^, MN io k gn a i snru odcruru:ut o k s e'' ,_1---! i' l-1.^^. f- [ c,, t-l! s e^ 1 L,j L.- t '. ^o ö ^ nn<l'lri

10 kr,", 3 ÄNTCVq tr,'l 1 ^nn J ly LO ^ a ZUU,L ^BA1 74:47:56 LTNE STRESS STEP:1 SUB :1 1-LI\{I,:I- TA]VUTUSTAIVUTUS MIN =-.679E+08 lvlfri( ELEM:354 il -?17=.22-1krkl F:+ti;{ -. +JJ.I!-1-UU Gt aann, Aö rc iffi ig lru il!t tt -.JJ:Tlifuo -.IZÖL+Uö i1a-,4ö I, r,n6 t -l.il-tllifuo t- )? tf-.+{1r r-t., A-, AA. Jriuifl-uö - li lvaakapalkkien tarvutusjännitys t-.{& qa $,\rl lrsi'-l''*' t L:rr'lLQ'.^^ c''1 ( i Ur/r' * /o* fl*r'

Palkin laskentaohjelma PupaX5 Pikaohje 1.10.2013

Palkin laskentaohjelma PupaX5 Pikaohje 1.10.2013 Palkin laskentaohjelma PupaX5 Pikaohje 1.10.2013 Copyright 2012-2013 Insinööritoimisto Pauli Närhi Kesantokuja 6 75530 Nurmes 1 YLEISTÄ Ohjelma on laadittu käytännön rakenteiden suunnittelussa esiintyviä

Lisätiedot

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET 1 LIITE 1 KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET Esipuhe Tätä kansallista liitettä käytetään yhdessä standardin SFS-EN 1990:2002 kanssa. Tässä kansallisessa

Lisätiedot

LINEAARISESTI MUUTTUVALLA NORMAALIVOIMALLA KUORMI TETUN SAUVAN NURJAHDUS

LINEAARISESTI MUUTTUVALLA NORMAALIVOIMALLA KUORMI TETUN SAUVAN NURJAHDUS LINEAARISESTI MUUTTUVALLA NORMAALIVOIMALLA KUORMI TETUN SAUVAN NURJAHDUS Markku Heinisuo Rakenteiden Mekaniikka, Vol.26 No 4, 1993, pp. 25-37 Tiivistelma: Artikkelissa esitetaan tasonurjahdustarkastelu

Lisätiedot

BETONIELEMENTTIEN NOSTOLENKIT JA -ANKKURIT

BETONIELEMENTTIEN NOSTOLENKIT JA -ANKKURIT BETONIELEMENTTIEN NOSTOLENKIT JA -ANKKURIT 2 Julkaisija: Betoniteollisuus ry Kustantaja: Suomen Rakennusmedia Oy Copyright: Betoniteollisuus ry Suomen Rakennusmedia Oy ISBN: 978-952-5785-75-3 ISBN (pdf):

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta

Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2009 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Osa 8: Taipuma. Betoniteollisuus 1(9) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan. Taipuman rajoittaminen. Johdanto

Osa 8: Taipuma. Betoniteollisuus 1(9) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan. Taipuman rajoittaminen. Johdanto 1(9) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan Johdanto Eurokoodien käyttöönotto kantavien rakenteiden suunnittelussa on merkittävin suunnitteluohjeita koskeva muutos kautta aikojen. Koko Eurooppa

Lisätiedot

15.1 Keulavisiirin suunnitteluperusteet ja suunnitteluvaatimukset. 15.1.1 Bureau Veritas n vaatimukset visiirin kiinnikkeille

15.1 Keulavisiirin suunnitteluperusteet ja suunnitteluvaatimukset. 15.1.1 Bureau Veritas n vaatimukset visiirin kiinnikkeille LUKU 15 Visiirin ja rampin kiinnikkeiden lujuudet 151 Keulavisiirin suunnitteluperusteet ja suunnitteluvaatimukset 1511 Bureau Veritas n vaatimukset visiirin kiinnikkeille Visiirin rakenteet suunniteltiin

Lisätiedot

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET 1 LIITE 1 KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET Esipuhe Tätä kansallista liitettä käytetään yhdessä standardin SFS-EN 1990:2002 kanssa. Tässä kansallisessa

Lisätiedot

Radan pystysuuntainen jäykkyys ja sen mittaaminen

Radan pystysuuntainen jäykkyys ja sen mittaaminen 6 2013 LIIKENNEVIRASTON tutkimuksia ja selvityksiä OSSI PELTOKANGAS HEIKKI LUOMALA ANTTI NURMIKOLU Radan pystysuuntainen jäykkyys ja sen mittaaminen Ossi Peltokangas, Heikki Luomala, Antti Nurmikolu Radan

Lisätiedot

Erään kelan matka markkinoille

Erään kelan matka markkinoille Erään kelan matka markkinoille Kalastusvälineiden myyjä saa perhokelan myyntiin neljällä eri tavalla: 1. Ostetaan maahantuojalta joku merkkikela, halpa tai kallis, tarpeen mukaan. Tämä on se yleisin ja

Lisätiedot

seuraavista aiheista:

seuraavista aiheista: 29.09.2010/ KUL-24.3000 KULJETUSVÄLINETEKNIIKAN PERUSTEET SYKSY 2010 LAIVA, SUURIN IHMISEN VALMISTAMA LIIKKUVA RAKENNE Johdanto Luennon tavoite on antaa yleiskuva laivan rakennesuunnittelusta. Luennon

Lisätiedot

Käsikirja - Ruostumattomien terästen käyttö kantavissa rakenteissa

Käsikirja - Ruostumattomien terästen käyttö kantavissa rakenteissa Käsikirja - Ruostumattomien terästen käyttö kantavissa rakenteissa (Kolmas painos Euro Inox:n käsikirjasta: Design Manual for Structural Stainless Steel) Lisätietoja: VTT PL 1000 0044 VTT Puh: 00 7 111

Lisätiedot

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö 3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö Yhtälön (tai funktion) y = a + b + c, missä a 0, kuvaaja ei ole suora, mutta ei ole yhtälökään ensimmäistä astetta. Funktioiden

Lisätiedot

Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 1995 2015

Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 1995 2015 Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 995 05 Tehtävät 9. Pohjoismainen matematiikkakilpailu, 5.3.995 995.. Olkoon AB O-keskisen ympyrän halkaisija. Valitaan ympyrän kehältä pistec

Lisätiedot

8. Yhdistetyt rasitukset

8. Yhdistetyt rasitukset TAVOITTEET Analysoidaan ohutseinäisten painesäiliöiden jännitystilaa Tehdään yhteenveto edellisissä luennoissa olleille rasitustyypeille eli aksiaalikuormalle, väännölle, taivutukselle ja leikkausvoimalle.

Lisätiedot

KORKEAPAINEISTEN HAPPI-, ARGON- JA VETYPULLOJEN KÄYTTÄYTYMINEN TULIPALOJEN YHTEYDESSÄ. Pertti Tolonen Pelastusopisto Hulkontie 83, 70821 Kuopio

KORKEAPAINEISTEN HAPPI-, ARGON- JA VETYPULLOJEN KÄYTTÄYTYMINEN TULIPALOJEN YHTEYDESSÄ. Pertti Tolonen Pelastusopisto Hulkontie 83, 70821 Kuopio KORKEAPAINEISTEN HAPPI-, ARGON- JA VETYPULLOJEN KÄYTTÄYTYMINEN TULIPALOJEN YHTEYDESSÄ Pertti Tolonen Pelastusopisto Hulkontie 83, 70821 Kuopio Tiivistelmä Tällä tutkimuksella haluttiin määrittää tulipalotilanteeseen

Lisätiedot

Murtumissitkeyden laskeminen pienen taivutuspalkin kokeesta

Murtumissitkeyden laskeminen pienen taivutuspalkin kokeesta STUK-YTO-TR 57 Murtumissitkeyden laskeminen pienen taivutuspalkin kokeesta Kari Ikonen HEINÄKUU 1993 /.-.' % '.:,:%m # * tmcr^m \ SÄTEILYTURVAKESKUS I Strölsäkerhetscentralen rsc jnnrir? Finnish Centre

Lisätiedot

LED VALON KÄYTTÖSOVELLUKSIA.

LED VALON KÄYTTÖSOVELLUKSIA. LED VALON KÄYTTÖSOVELLUKSIA. PALJONKO LED VALO ANTAA VALOA? MITÄ EROJA ON ERI LINSSEILLÄ? Onko LED -valosta haastajaksi halogeenivalolle? Linssien avautumiskulma ja valoteho 8 (LED 3K, LED 6K ja halogeeni

Lisätiedot

Johdatus matemaattiseen päättelyyn

Johdatus matemaattiseen päättelyyn Johdatus matemaattiseen päättelyyn Oulun yliopisto Matemaattisten tieteiden laitos 2011 Maarit Järvenpää 1 Todistamisesta Matematiikassa väitelauseet ovat usein muotoa: jos P on totta, niin Q on totta.

Lisätiedot

LUKU 13. Onnettomuuden kulku 13.1. Sääolosuhteet. 13.2 Tapahtumien kulku. 13.2.1 Johdanto

LUKU 13. Onnettomuuden kulku 13.1. Sääolosuhteet. 13.2 Tapahtumien kulku. 13.2.1 Johdanto LUKU 13 Onnettomuuden kulku 131 Sääolosuhteet Sääolosuhteet onnettomuuspaikalla noin klo 0100 olivat ankarat, mutta eivät pahimmat mahdolliset Tuuli oli lounaasta ja sen nopeus oli keskimäärin 18 20 m/

Lisätiedot

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Tommi Syrjänen 1 Yleistä pumppauslemmoista Pumppauslemmalla voidaan todistaa, että kieli ei kuulu johonkin kieliluokkaan.

Lisätiedot

Liite. Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin

Liite. Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin Liite Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin 26 päivänä marraskuuta 2014 valtiovarainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

Kivikko-seura ry:n lausunto YTV:n jätevoimalan YVA-selostuksesta sivu 1/15

Kivikko-seura ry:n lausunto YTV:n jätevoimalan YVA-selostuksesta sivu 1/15 Kivikko-seura ry:n lausunto YTV:n jätevoimalan YVA-selostuksesta sivu 1/15 Tiivistelmä Kivikko-seura katsoo, että YTV:n jätevoimalan YVA-selostus on olennaisin osin virheellisesti ja puutteellisesti tehty.

Lisätiedot

2. Polynomien jakamisesta tekijöihin

2. Polynomien jakamisesta tekijöihin Imaginaariluvut mielikuvitustako Koska yhtälön x 2 x 1=0 diskriminantti on negatiivinen, ei yhtälöllä ole reaalilukuratkaisua Tästä taas seuraa, että yhtälöä vastaava paraabeli y=x 2 x 1 ei leikkaa y-akselia

Lisätiedot

LATTIAT JA VÄLIPOHJAT

LATTIAT JA VÄLIPOHJAT LATTIAT JA VÄLIPOHJAT Levylattiat Gyproc-lattiarakenne on kehitetty ala- ja välipohjiin sekä vanhojen lattioiden korjaamiseen. Rakenne soveltuu kaikenkokoiseen rakentamiseen. Perusideana on kaksinkertainen

Lisätiedot

SANDWICH-PANEELIT EUROOPPALAISET SANDWICH-PANEELIT TUOTTEIDEN JA LISÄTARVIKKEIDEN KÄYTÄNNÖN OHJEKIRJA

SANDWICH-PANEELIT EUROOPPALAISET SANDWICH-PANEELIT TUOTTEIDEN JA LISÄTARVIKKEIDEN KÄYTÄNNÖN OHJEKIRJA www.termopanels.fi SANDWICH-PANEELIT EUROOPPALAISET SANDWICH-PANEELIT TUOTTEIDEN JA LISÄTARVIKKEIDEN KÄYTÄNNÖN OHJEKIRJA Sisällysluettelo Johdanto 3 Seinäelementit PUR/PIR PolTherma DS PolTherma PS PolTherma

Lisätiedot

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6 Toimivat katot 2013 Toimivat katot 2013 Kattoliitto ry ISBN 978-952-269-091-3 ISBN 978-952-269-092-0 (pdf) Taiton suunnittelu ja taitto: Tmi Airos Paino: Vammalan Kirjapaino Oy, Sastamala 2013 Sisällys

Lisätiedot

NIKO LANNETTA KINNERIN GEOMETRIAN SUUNNITTELU SEKÄ MATEMAATTI- SEN MALLIN LUONTI. Kandidaatintyö

NIKO LANNETTA KINNERIN GEOMETRIAN SUUNNITTELU SEKÄ MATEMAATTI- SEN MALLIN LUONTI. Kandidaatintyö NIKO LANNETTA KINNERIN GEOMETRIAN SUUNNITTELU SEKÄ MATEMAATTI- SEN MALLIN LUONTI Kandidaatintyö Tarkastaja: lehtori Risto Alanko Tarkastaja ja aihe hyväksytty Konetekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

05/2013. Eläkeiän sitominen elinaikaan miten käy työurien ja tulonjaon? Jukka Lassila, Niku Määttänen ja Tarmo Valkonen ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA

05/2013. Eläkeiän sitominen elinaikaan miten käy työurien ja tulonjaon? Jukka Lassila, Niku Määttänen ja Tarmo Valkonen ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA 05/2013 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA Eläkeiän sitominen elinaikaan miten käy työurien ja tulonjaon? Jukka Lassila, Niku Määttänen ja Tarmo Valkonen Eläketurvakeskus 00065 ELÄKETURVAKESKUS Puhelin 029

Lisätiedot

Y100 kurssimateriaali

Y100 kurssimateriaali Y kurssimateriaali Syksy Jokke Häsä ja Jaakko Kortesharju Sisältö Johdanto 4 Reaaliarvoiset funktiot 5. Funktio.................................... 5. Yhdistetty funktio.............................. 7.3

Lisätiedot