TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 48"

Transkriptio

1 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta AIKA :00-20:06 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 33 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN SIVISTYSTOIMEN AJANKOHTAISKATSAUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSISAATTAMINEN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA / KUULAMMEN KOULU 37 TYRNÄVÄN KUNNAN LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUSJÄRJESTYS TOIMINTAKERTOMUS V / SIVISTYSOSASTO ESIOPETTAJAN TOIMEN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN 41 ESIOPETTAJAN TOIMEN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN 42 LUOKANOPETTAJAN VIRAN (1007) TÄYTTÄMINEN LUOKANOPETTAJAN VIRAN (1043) TÄYTTÄMINEN LUOKANOPETTAJAN VIRAN (1044) TÄYTTÄMINEN ERITYISLUOKANOPETTAJAN VIRAN (3002) TÄYTTÄMINEN 46 ERITYISOPETTAJAN VIRAN (3012) TÄYTTÄMINEN KOULUKURAATTORIN TOIMEN TÄYTTÄMINEN LISÄMÄÄRÄRAHA OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN VALTIONOSUUDEN TARKISTAMINEN / VUOSI JOKISILLAN PÄIVÄKODIN NIMEN MUUTTAMINEN MUUT MAHDOLLISET ASIAT ILMOITUSASIAT

2 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta AIKA :00-20:06 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen huone OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Liikanen Kaisa Puheenjohtaja Nuorala Tapio Varapuheenjohtaja Härmä Taina Jäsen Immonen Heidi Jäsen Jetsonen Allan Jäsen Kemppainen Antti Jäsen Kurunsaari Jarmo Varajäsen Väisänen Seija Jäsen Välipirtti Matti Jäsen POISSA Honka Markku Jäsen Salmenhaara Anne Kunnanhallituksen edustaja MUU Ojala Timo Kunnanhallituksen edustajan varajäsen Kurkela Jouni Esittelijä Marttinen Hanna Pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET Kaisa Liikanen Puheenjohtaja Hanna Marttinen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet olemme varmentaneet nimikirjaimillamme. Tyrnävällä Tapio Nuorala Seija Väisänen PÖYTÄKIRJA YLEI- Tyrnävän kunnanvirastossa aukioloaikana SESTI NÄHTÄVILLÄ Tomi Koskela Ilmoitustaulunhoitaja

3 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN SIVLT 33 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksen mukaan. Tässä kokouksessa toimivat pöytäkirjantarkastajina Tapio Nuorala ja Seija Väisänen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tapio Nuorala ja Seija Väisänen.

4 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta SIVISTYSTOIMEN AJANKOHTAISKATSAUS SIVLT 34 Ajankohtaiset asiat esiteltiin. Ei pöytäkirjattavaa.

5 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSISAATTAMINEN SIVLT 35 Sivistyslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat viranhaltijapäätökset: Kirjasto- ja kulttuurijohtaja Yleinen viranhaltijapäätös Temmeksen kirjaston aukioloaika viikolla Tyrnävän kirjaston aukioloaika viikolla 25 Perhepäivähoidonjohtaja Henkilöstöhallinnon viranhaltijapäätökset Irtisanoutuminen perhepäivähoitajan toimesta / Elsilä Sivistysjohtaja Henkilöstöhallinnon viranhaltijapäätökset Virkavaalin vahvistaminen / Alakangas Virkavaalin vahvistaminen / Ulvinen Viransijaisen ottaminen / Kirjasto- ja kulttuurijohtaja Lautakunta merkitsee ottokelpoiset viranhaltijapäätökset tiedok si ja päät tää, ettei niitä oteta kun ta lain 51 :n perusteella lautakunnan käsiteltäväksi. Merkittiin tiedoksi

6 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA / KUULAMMEN KOULU 618/001/2011 SIVLT 36 Valmistelu: sivistysjohtaja Jouni Kurkela, p Talous- ja toimintasuunnitelmassa vuodelle 2014 valtuusto hy väk syi kirjauksen, että Kuulammen koululle perustetaan jous ta van perusopetuksen ryhmä syksyllä Kunnan omas sa opetussuunnitelmassa ei ole joustavan pe rus opetuk sen suunnitelmaa. Tästä syystä lautakunnan on syytä hy väk syä joustavan perusopetuksen suunnitelma Tyrnävän kun taan. Kuulammen koulun rehtori yhdessä opinto-ohjaajan ja henki lös tön kanssa on laatinut ehdotuksen joustavan pe rus opetuk sen suunnitelmaksi. Suunnitelmaehdotus on esityslistan liit tee nä. Lautakunta hyväksyy esityslistan liitteenä olevan joustavan pe rus ope tuk sen opetussuunnitelman Tyrnävän kunnan ope tus suun ni tel man liitteeksi.

7 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta TYRNÄVÄN KUNNAN LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN /014/2010 SIVLT 37 Valmistelu: sivistysjohtaja Jouni Kurkela, p Oulun seudun Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelmatyö käynnis tyi Ohjelmatyötä on työstetty osana STM:n ra hoitta maa Kaste ohjelmaa. Ohjelmatyön koordinoinnista on vastan nut Oulun seu tu/tukeva 2 -hanke. Kunnanhallitus kokouksessaan hyväksyi laaditun Oulun seudun kuntien lapsi- ja nuorisopolitiikka vuoteen ohjelman ohjeelli sesti noudatettavaksi Tyrnävän kunnassa. Tyrnävän kunnanhallitus nimesi Tyrnävän kunnan työryhmän hyvinvointityöryhmään kuuluvista henkilöistä täydennettynä nuorisofoorumin edus ta jilla sekä kunnanhallituksen edustajana. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan sivistyslautakunnan esityksen mukaan, että Tyrnävän kunta päättää työs tää Tyrnävän kunnan Lapsi- ja nuo ri so po liit ti sen oh jel ma-asia kir jan toimin ta oh jeineen vuo den 2012 ai ka na. Kunnan hal li tuksen nimeämä lapsi- ja nuoriso poliittinen työryhmä (KHALL ) työstää ja vastaa kunnan oh jel ma-asia kir jan laa ti mi sesta. Tyrnävän kunnan Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä on laatinut esityksen strategialuontoisesta asiakirjasta Tyrnävän kunnan lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma vuoteen Tyrnävän kunnan väestöstä lähes puolet kuuluu Nuorisolain määrittelemään ikäryhmään alle 29 vuotiaisiin. Asiakirjaa on mahdollista käyttää pohjamateriaalina laadittaessa uutta kuntastrategiaa. Työryhmä esittää, että toimenpiteitä strategian toteuttamiseen seurataan vuosittain hyvinvointikertomusten ja hyvinvointikatsausten yhteydessä. Lautakunta hyväksyy Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän laatiman Tyrnävän kunnan lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma vuoteen asiakirjan lähetettäväksi edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

8 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta

9 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUSJÄRJESTYS /021/2013 SIVLT 38 Valmistelu: sivistysjohtaja Jouni Kurkela, p Hallintosäännön 11 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päät tä mä nään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, mil loin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enem mis tö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esi tyk sen sen pitämisestä. Hallintosäännön 12 :n mukaan ko kous kut sun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä olles saan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava ko kouk sen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lä he te tään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yh teydes sä. Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta ko koukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteel li nen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kut sua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai esittelijä voi toimittaa kutsun va ra jäse nel le (Hallintosääntö 14 ). Lautakunnan pöytäkirja siihen liittyvine oi kai su vaa ti mus ohjei neen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta il moitet tu. Kokouksessaan / 133 lautakunta on päättänyt ko kous käy tän teis tä seuraavaa: - Kokouskutsu toimitetaan postitse lautakunnan jäsenille ja muil le, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus. Kutsussa ilmoi te taan kokouksen aika, paikka ja käsiteltävät asiat. - Kokouksen esityslista saatetaan kokousta edeltävällä viikol la sähköisesti lautakunnan jäsenten ja muiden, joilla on ko kouk ses sa läsnäolo-oikeus, tietoon. Asiasta ilmoitetaan teks ti vies til lä. Esityslista voidaan toimittaa pyydettäessä myös paperiversiona. Rantalakeuteen ja Kalevaan laitetaan säh kö pos til la viesti, että esityslista on julkaistu kunnan in ternet-si vuil la. - Salainen esityslista jaetaan kokouksessa ja kerätään pois kä sit te lyn jälkeen. - Kokouspöytäkirja pidetään nähtävänä seitsemäntenä päivä nä kokouksen jälkeen. - Kokoukset alkavat pääsääntöisesti klo 18 ja ne pidetään kun nan ta lol la, jollei tapauskohtaisesti toisin sovita.

10 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta Syksyn kokousaikataulusta päätetään kesäkuussa. Kunnan vuosikello on varmistunut. Lautakunnan kokousajat voi daan sovittaa kunnan vuosikellon rytmiin. Sivistyslautakunta kokoontuu pääsääntöisesti torstaisin klo alkaen. Loppuvuoden kokouspäivät ovat seuraavat: , , , , , , ja

11 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta TOIMINTAKERTOMUS V / SIVISTYSOSASTO 76/031/2014 SIVLT 39 Valmistelu: sivistysjohtaja Jouni Kurkela, p Kuntalain 69 :n mukaan laaditaan vuosittain kunnan toimin ta ker to mus. Toimintakertomuksessa on esitettävä sel vitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoit tei den toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös an net ta va tietoja sellaisista kunnan talouteen ja kon ser ni tasee seen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä sel koa tuloslaskelmassa tai taseessa. Sivistysosaston toimintakertomus vuodelta 2013 liitteenä. Sivistyslautakunta hyväksyy toimintakertomuksen vuodelta 2013 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle ja kun nanval tuus tol le. Sen keskeiset tiedot koostetaan valtuustolle tilin pää tös ker to muk seen.

12 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta ESIOPETTAJAN TOIMEN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN 22/111/2014 SIVLT 40 Valmistelu: sivistysjohtaja Jouni Kurkela, p Valtuusto on kokouksessaan hyväksynyt Tyr nävän kunnan talousarvion Talousarviotekstissä to detaan, että Tyrnävän kunnan kasvatuspalveluissa va ki nais tetaan kaksi esiopettajan tointa. Toimien sijoituspaikat ovat täl lä hetkellä Kirkkomännikön koulussa ja niissä on työn te kijät määräaikaisessa työsuhteessa asti. Kirkkomännikön koulun rehtori esittää, että lautakunta ju listaa esiopettajan toimen haettavaksi ja täytettäväksi alkaen toistaiseksi. Kuntalain 64 :n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedok si julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla se kä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Kunnan ilmoitukset on julkaistu valtuuston päätöksen mukaan paikallislehti Rantalakeudessa kuitenkin siten, että laajem mis ta ilmoituksista on annettu ainoastaan rajoitettu tieto sii tä, että kunnan ilmoitukset kokonaisuudessaan ovat nähtä vä nä julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Viranhaku- yms. ilmoitukset on voitu julkaista viran auki julis ta neen toimielimen tai ilmoituksesta päättävän toi mi elimen harkinnan mukaan edellä esitetystä poikkeavallakin taval la. Sivistyslautakunta julistaa haettavaksi Tyrnävän kas va tuspal ve lui hin esiopettajan toimen toistaiseksi alkaen. Si joi tus paik ka na aluksi Kirkkomännikön koulu. Toimessa nou da te taan 6 kuukauden koeaikaa. Toimi julistetaan haetta vak si kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Haastatteluryhmään valitaan lautakunnan puheenjohtaja, lau ta kun nan jäsen, sivistysjohtaja sekä Kirkkomännikön kou lun rehtori. Haastatteluryhmä valitsee haastateltavat haki jat, suorittaa haastattelut sekä tekee valintaesitykset lau takun nal le. Haastatteluryhmään valittiin lautakunnan puheenjohtaja, lautakunnan jäsen Seija Väisänen, sivistysjohtaja sekä Kirkkomännikön kou lun rehtori.

13 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta Ilmoitukset julkaistaan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä työvoimahallinnon www-sivuilla.

14 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta ESIOPETTAJAN TOIMEN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN 23/111/2014 SIVLT 41 Valmistelu: sivistysjohtaja Jouni Kurkela, p Valtuusto on kokouksessaan hyväksynyt Tyr nävän kunnan talousarvion Talousarviotekstissä to detaan, että Tyrnävän kunnan kasvatuspalveluissa va ki nais tetaan kaksi esiopettajan tointa. Toimien sijoituspaikat ovat täl lä hetkellä Kirkkomännikön koulussa ja niissä on työn te kijät määräaikaisessa työsuhteessa asti. Kirkkomännikön koulun rehtori esittää, että lautakunta ju listaa esiopettajan toimen haettavaksi ja täytettäväksi alkaen toistaiseksi. Kuntalain 64 :n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedok si julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla se kä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Kunnan ilmoitukset on julkaistu valtuuston päätöksen mukaan paikallislehti Rantalakeudessa kuitenkin siten, että laajem mis ta ilmoituksista on annettu ainoastaan rajoitettu tieto sii tä, että kunnan ilmoitukset kokonaisuudessaan ovat nähtä vä nä julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Viranhaku- yms. ilmoitukset on voitu julkaista viran auki julis ta neen toimielimen tai ilmoituksesta päättävän toi mi elimen harkinnan mukaan edellä esitetystä poikkeavallakin taval la. Sivistyslautakunta julistaa haettavaksi Tyrnävän kas va tuspal ve lui hin esiopettajan toimen toistaiseksi alkaen. Si joi tus paik ka na aluksi Kirkkomännikön koulu. Toimessa nou da te taan 6 kuukauden koeaikaa. Toimi julistetaan haetta vak si kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Haastatteluryhmään valitaan lautakunnan puheenjohtaja, lau ta kun nan jäsen, sivistysjohtaja sekä Kirkkomännikön kou lun rehtori. Haastatteluryhmä valitsee haastateltavat haki jat, suorittaa haastattelut sekä tekee valintaesitykset lau takun nal le. Haastatteluryhmään valittiin lautakunnan puheenjohtaja, lautakunnan jäsen Seija Väisänen, sivistysjohtaja sekä Kirkkomännikön kou lun rehtori.

15 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta Ilmoitukset julkaistaan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä työvoimahallinnon www-sivuilla.

16 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta LUOKANOPETTAJAN VIRAN (1007) TÄYTTÄMINEN 15/111/2014 SIVLT 10 Valmistelu: sivistysjohtaja Jouni Kurkela, p Luokanopettajan viran no 1007 viranhaltijalle on lautakunta myöntänyt eron virastaan eläkkeellesiirtymisen joh dos ta. Virka on täytetty määräaikaisesti asti. Kirkkomännikön koulun rehtori esittää, että lautakunta ju listaa viran 1007 haettavaksi ja täytettäväksi alkaen tois tai sek si. Kuntalain 64 :n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedok si julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla se kä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Kunnan ilmoitukset on julkaistu valtuuston päätöksen mukaan paikallislehti Rantalakeudessa kuitenkin siten, että laajem mis ta ilmoituksista on annettu ainoastaan rajoitettu tieto sii tä, että kunnan ilmoitukset kokonaisuudessaan ovat nähtä vä nä julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Viranhaku- yms. ilmoitukset on voitu julkaista viran auki julis ta neen toimielimen tai ilmoituksesta päättävän toi mi elimen harkinnan mukaan edellä esitetystä poikkeavallakin taval la. Sivistyslautakunta julistaa haettavaksi Tyrnävän kas va tuspal ve lui hin luokanopettajan viran (no 1007) toistaiseksi. Sijoi tus paik ka na aluksi Kirkkomännikön koulu. Virassa nou date taan 6 kuukauden koeaikaa. Virka julistetaan haettavaksi kun nan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Haastatteluryhmään valitaan lautakunnan puheenjohtaja, lau ta kun nan jäsen, sivistysjohtaja sekä Kirkkomännikön kou lun rehtori. Haastatteluryhmä valitsee haastateltavat haki jat, suorittaa haastattelut sekä tekee valintaesitykset lau takun nal le. Haastatteluryhmään valitaan lautakunnan puheenjohtaja, lautakunnan jäsen Allan Jetsonen, sivistysjohtaja ja Kirkkomännikön koulun rehtori. SIVLT 42 Valmistelu: sivistysjohtaja Jouni Kurkela, p

17 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Määräaikaan mennessä saapui 34 hakemusta. Haas tat teluun valittiin seuraavat neljä hakijaa: Kinnunen Samuli, Kil pijär vi Vil le, Heiskari Jaakko ja Kaukko Arto. Haastattelut toteu te taan Haas tat te lu ryh män esitys tuodaan lauta kun nan kokoukseen. Esitys tuodaan kokoukseen. Haastatteluryhmän esitys on, että lautakunta valitsee luokanopettajan virkaan (1007) KM Samuli Kinnusen alkaen toistaiseksi sijoituspaikkana aluksi Kirkkomännikön koulu. Varalle esitetään valittavaksi KM Ville Kilpijärvi. Valinnassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

18 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta LUOKANOPETTAJAN VIRAN (1043) TÄYTTÄMINEN 17/111/2014 SIVLT 11 Valmistelu: sivistysjohtaja Jouni Kurkela, p Luokanopettajan virka no 1043 on otettu uudelleen käyttöön. Viralla ei ole viranhaltijaa. Kirkkomännikön koulun rehtori esittää, että lautakunta ju listaa luokanopettajan viran 1043 haettavaksi ja täytettäväksi alkaen tois tai sek si. Kuntalain 64 :n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedok si julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla se kä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Kunnan ilmoitukset on julkaistu valtuuston päätöksen mukaan paikallislehti Rantalakeudessa kuitenkin siten, että laajem mis ta ilmoituksista on annettu ainoastaan rajoitettu tieto sii tä, että kunnan ilmoitukset kokonaisuudessaan ovat nähtä vä nä julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Viranhaku- yms. ilmoitukset on voitu julkaista viran auki julis ta neen toimielimen tai ilmoituksesta päättävän toi mi elimen harkinnan mukaan edellä esitetystä poikkeavallakin taval la. Sivistyslautakunta julistaa haettavaksi Tyrnävän kas va tuspal ve lui hin luokanopettajan viran (no 1043) toistaiseksi. Sijoi tus paik ka na aluksi Kirkkomännikön koulu. Virassa nou date taan 6 kuukauden koeaikaa. Virka julistetaan haettavaksi kun nan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Haastatteluryhmään valitaan lautakunnan puheenjohtaja, lau ta kun nan jäsen, sivistysjohtaja sekä Kirkkomännikön kou lun rehtori. Haastatteluryhmä valitsee haastateltavat haki jat, suorittaa haastattelut sekä tekee valintaesitykset lau takun nal le. Haastatteluryhmään valitaan lautakunnan puheenjohtaja, lautakunnan jäsen Allan Jetsonen, sivistysjohtaja ja Kirkkomännikön koulun rehtori. SIVLT 43 Valmistelu: sivistysjohtaja Jouni Kurkela, p

19 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Määräaikaan mennessä saapui 94 hakemusta. Haas tat teluun valittiin seuraavat viisi hakijaa: Pöyskö Henna, Huhta Ma ri ta, Tahvola Aija, Ohenoja Liisa ja Vastimo Minna. Haas tat te lut toteutetaan Haastatteluryhmän esitys tuo daan lautakunnan kokoukseen. Esitys tuodaan kokoukseen. Haastatteluryhmän esitys on, että lautakunta valitsee luokanopettajan virkaan (1043) KM Liisa Ohenojan alkaen toistaiseksi sijoituspaikkana aluksi Kirkkomännikön koulu. Varalle esitetään valittavaksi KM Minna Vastimo. Valinnassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

20 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta LUOKANOPETTAJAN VIRAN (1044) TÄYTTÄMINEN 53/111/2014 SIVLT 32 Valmistelu: sivistysjohtaja Jouni Kurkela, p Luokanopettajan virka no 1044 on otettu uudelleen käyttöön. Viralla ei ole viranhaltijaa. Kirkkomännikön koulun rehtori esittää, että lautakunta ju listaa luokanopettajan viran 1044 haettavaksi ja täytettäväksi alkaen toistaiseksi. Kuntalain 64 :n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedok si julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla se kä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Kunnan ilmoitukset on julkaistu valtuuston päätöksen mukaan paikallislehti Rantalakeudessa kuitenkin siten, että laajem mis ta ilmoituksista on annettu ainoastaan rajoitettu tieto sii tä, että kunnan ilmoitukset kokonaisuudessaan ovat nähtä vä nä julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Viranhaku- yms. ilmoitukset on voitu julkaista viran auki julis ta neen toimielimen tai ilmoituksesta päättävän toi mi elimen harkinnan mukaan edellä esitetystä poikkeavallakin taval la. Sivistyslautakunta julistaa haettavaksi Tyrnävän kas va tuspal ve lui hin luokanopettajan viran (no 1044) toistaiseksi. Sijoi tus paik ka na aluksi Kirkkomännikön koulu. Virassa nou date taan 6 kuukauden koeaikaa. Virka julistetaan haettavaksi kun nan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Haastatteluryhmään valitaan lautakunnan puheenjohtaja, lau ta kun nan jäsen, sivistysjohtaja sekä Kirkkomännikön kou lun rehtori. Haastatteluryhmä valitsee haastateltavat haki jat, suorittaa haastattelut sekä tekee valintaesitykset lau takun nal le. Haastatteluryhmään valitaan lautakunnan puheenjohtaja, lautakunnan jäsen Allan Jetsonen, sivistysjohtaja ja Kirkkomännikön koulun rehtori. Tämä asia käsiteltiin pykälän 14 jälkeen.

21 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta SIVLT 44 Valmistelu: sivistysjohtaja Jouni Kurkela, p Määräaikaan mennessä saapui 90 hakemusta. Haas tat teluun valittiin seuraavat viisi hakijaa: Pöyskö Henna, Huhta Ma ri ta, Tahvola Aija, Ohenoja Liisa ja Vastimo Minna. Haas tat te lut toteutetaan Haas tat te lu ryh män esitys tuo daan lautakunnan kokoukseen. Esitys tuodaan kokoukseen. Haastatteluryhmän esitys on, että lautakunta valitsee luokanopettajan virkaan (1044) KM Henna Pöyskön alkaen toistaiseksi sijoituspaikkana aluksi Kirkkomännikön koulu. Varalle esitetään valittavaksi KM Aija Tahvola. Molemmat ovat toimineet määräaikaisessa virassa Tyrnävän kunnassa, joten koeaikaa ei tarvita.

22 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta ERITYISLUOKANOPETTAJAN VIRAN (3002) TÄYTTÄMINEN 20/111/2014 SIVLT 12 Valmistelu: sivistysjohtaja Jouni Kurkela, p Erityisluokanopettajan viran no 3002 viranhaltijalle on lau takun ta myöntänyt eron virastaan eläk keel le siir ty misen johdosta. Virka on täytetty määräaikaisesti as ti. Kirkkomännikön koulun rehtori esittää, että lautakunta ju listaa erityisluokanopettajan viran 3002 haettavaksi ja täy tet täväk si alkaen toistaiseksi. Kuntalain 64 :n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedok si julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla se kä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Kunnan ilmoitukset on julkaistu valtuuston päätöksen mukaan paikallislehti Rantalakeudessa kuitenkin siten, että laajem mis ta ilmoituksista on annettu ainoastaan rajoitettu tieto sii tä, että kunnan ilmoitukset kokonaisuudessaan ovat nähtä vä nä julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Viranhaku- yms. ilmoitukset on voitu julkaista viran auki julis ta neen toimielimen tai ilmoituksesta päättävän toi mi elimen harkinnan mukaan edellä esitetystä poikkeavallakin taval la. Sivistyslautakunta julistaa haettavaksi Tyrnävän kas va tuspal ve lui hin erityisluokanopettajan viran (no 3002) tois tai seksi. Sijoituspaikkana aluksi Kirkkomännikön koulu. Virassa nou da te taan 6 kuukauden koeaikaa. Virka julistetaan haetta vak si kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Haastatteluryhmään valitaan lautakunnan puheenjohtaja, lau ta kun nan jäsen, sivistysjohtaja sekä Kirkkomännikön kou lun rehtori. Haastatteluryhmä valitsee haastateltavat haki jat, suorittaa haastattelut sekä tekee valintaesitykset lau takun nal le. Haastatteluryhmään valitaan lautakunnan puheenjohtaja, lautakunnan jäsen Allan Jetsonen, sivistysjohtaja ja Kirkkomännikön koulun rehtori.

23 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta SIVLT 45 Valmistelu: sivistysjohtaja Jouni Kurkela, p Määräaikaan mennessä saapui 16 hakemusta. Haas tat teluun valittiin seuraavat viisi hakijaa: Parkkisenniemi Kaija, Aho la Kai su, Aho Sari, Törmä Satu ja Keisu Päivi. Haas tatte lut to teu tet aan Haas tat te lu ryh män esitys tuo daan lau ta kun nan kokoukseen. Esitys tuodaan kokoukseen. Haastatteluryhmän esitys on, että lautakunta valitsee erityisluokanopettajan virkaan (3002) KM Päivi Keisun alkaen toistaiseksi sijoituspaikkana aluksi Kirkkomännikön koulu. Varalle esitetään valittavaksi KM Sari Aho. Valinnassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

24 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta ERITYISOPETTAJAN VIRAN (3012) TÄYTTÄMINEN 25/111/2014 SIVLT 13 Valmistelu: sivistysjohtaja Jouni Kurkela, p Lautakunta on perustanut erityisopettajan viran no 3012 kokouk ses saan Kuulammen koulun rehtori esittää, että lautakunta julistaa eri tyis opet ta jan viran 3012 haettavaksi ja täytettäväksi alkaen toistaiseksi. Kuntalain 64 :n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedok si julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla se kä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Kunnan ilmoitukset on julkaistu valtuuston päätöksen mukaan paikallislehti Rantalakeudessa kuitenkin siten, että laajem mis ta ilmoituksista on annettu ainoastaan rajoitettu tieto sii tä, että kunnan ilmoitukset kokonaisuudessaan ovat nähtä vä nä julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Viranhaku- yms. ilmoitukset on voitu julkaista viran auki julis ta neen toimielimen tai ilmoituksesta päättävän toi mi elimen harkinnan mukaan edellä esitetystä poikkeavallakin taval la. Sivistyslautakunta julistaa haettavaksi Tyrnävän kas va tuspal ve lui hin erityisopettajan viran (no 3012) toistaiseksi. Si joitus paik ka na aluksi Kuulammen koulu. Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Virka julistetaan haettavaksi kunnan jul kis ten kuulutusten ilmoitustaululla. Haastatteluryhmään valitaan lautakunnan puheenjohtaja, lau ta kun nan jäsen, sivistysjohtaja sekä Kuulammen koulun reh to ri. Haastatteluryhmä valitsee haastateltavat hakijat, suo rit taa haastattelut sekä tekee valintaesitykset lau ta kunnal le. Haastatteluryhmään valitaan lautakunnan puheenjohtaja, lautakunnan jäsen Allan Jetsonen, sivistysjohtaja ja Kuulammen koulun rehtori. SIVLT 46 Valmistelu: sivistysjohtaja Jouni Kurkela, p

25 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Määräaikaan mennessä saapui yksi hakemus. Hakija on muodollisesti kel poi nen virkaan. Haastatteluryhmä esittää, että lautakunta va lit see erityisopettajan virkaan (3012) KM Juha-Pekka Uk ko lan. Ukkola on toiminut Kuulammen koulun opettajana, jo ten koeaikaa ei tarvita. Lautakunta valitsee erityisopettajan virkaan (3012) KM Juha-Pek ka Ukkolan alkaen toistaiseksi sijoituspaikkana aluksi Kuulammen koulu. Ukkola on toi minut Kuulammen koulun opettajana, joten koeaikaa ei tar vi ta.

26 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta KOULUKURAATTORIN TOIMEN TÄYTTÄMINEN 24/111/2014 SIVLT 14 Valtuusto on kokouksessaan hyväksynyt Tyr nävän kunnan talousarvion Talousarviotekstissä to detaan, että Tyrnävän kunnan kasvatuspalveluissa va ki nais tetaan toinen koulukuraattorin toimi. Toimessa on tällä het kellä työntekijä määräaikaisessa työsuhteessa asti. Ku raat to ri on hallinnollisesti Kuulammen koulun rehtorin alai nen. Kuulammen koulun rehtori esittää, että lautakunta julistaa kou lu ku raat to rin toimen haettavaksi ja täytettäväksi alkaen toistaiseksi. Kuntalain 64 :n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedok si julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla se kä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Kunnan ilmoitukset on julkaistu valtuuston päätöksen mukaan paikallislehti Rantalakeudessa kuitenkin siten, että laajem mis ta ilmoituksista on annettu ainoastaan rajoitettu tieto sii tä, että kunnan ilmoitukset kokonaisuudessaan ovat nähtä vä nä julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Viranhaku- yms. ilmoitukset on voitu julkaista viran auki julis ta neen toimielimen tai ilmoituksesta päättävän toi mi elimen harkinnan mukaan edellä esitetystä poikkeavallakin taval la. Sivistyslautakunta julistaa haettavaksi Tyrnävän kas va tuspal ve lui hin koulukuraattorin toimen toistaiseksi alkaen. Toimi on hallinnollisesti Kuulammen koulun rehtorin alai nen. Toimessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Toimi julistetaan haettavaksi kunnan julkisten kuulutusten ilmoi tus tau lul la. Haastatteluryhmään valitaan lautakunnan puheenjohtaja, lau ta kun nan jäsen, sivistysjohtaja sekä Kuulammen koulun reh to ri. Haastatteluryhmä valitsee haastateltavat hakijat, suo rit taa haastattelut sekä tekee valintaesitykset lau ta kunnal le.

27 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Haastatteluryhmään valitaan lautakunnan puheenjohtaja, lautakunnan jäsen Allan Jetsonen, sivistysjohtaja ja Kuulammen koulun rehtori. SIVLT 47 Valmistelu: sivistysjohtaja Jouni Kurkela, p Määräaikaan mennessä saapui yksi hakemus. Hakija on muodollisesti kel poi nen virkaan. Haastatteluryhmä esittää, että lautakunta va lit see koulukuraattorin toimeen KM Jenni Nivan. Niva on toi mi nut Tyrnävän kunnan koulukuraattorin sijaisena sekä mää rä ai kai se na koulukuraattorina, joten koeaikaa ei tarvita. Lautakunta valitsee koulukuraattorin toimeen KM Jenni Nivan alkaen toistaiseksi. Niva on toiminut Tyrnävän kun nan koulukuraattorin sijaisena sekä määräaikaisena kou lu ku raat to ri na, joten koeaikaa ei tarvita.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 Kunnanhallitus 09.02.2015 AIKA 09.02.2015 18:30-20:35 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 29 15 KUNTALAISALOITTEET

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 84

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 84 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 84 Kunnanvaltuusto 24.09.2014 AIKA 24.09.2014 18:00-20:50 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 87 40 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2013 441. Otsikko Sivu 250 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 443 251 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2013 441. Otsikko Sivu 250 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 443 251 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2013 441 Kunnanhallitus 28.10.2013 AIKA 28.10.2013 18:30-20:17 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 250 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 443 251 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 18:30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanvaltuusto Aika Perjantai 30.01.2015 klo 14:00-15:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 187. Otsikko Sivu 98 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 189 99 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 187. Otsikko Sivu 98 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 189 99 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 187 Kunnanhallitus 02.06.2014 AIKA 02.06.2014 18:30-20:50 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 98 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 189 99 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä

Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Aika 25.03.2015 klo 17:00-18:30 Paikka Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä Läsnäolleet Järvenpää Esko puheenjohtaja Riihinen Pertti varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112 Valtuusto 15.12.2014 AIKA 15.12.2014 17:00-18:25 PAIKKA kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 115

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aki Heikkilä ja Hanna Nuutinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aki Heikkilä ja Hanna Nuutinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 113 Kunnanhallitus Aika 24.03.2014 klo 16:00-18:40 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 182. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 182. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 182 Kunnanhallitus Aika 15.06.2015 klo 14:00-18:06 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 101 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Kaupunginvaltuusto 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 18:00-21:05 PAIKKA Valtuustosali, Karstuntie 4 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Räsänen Joona puheenjohtaja Aho Jarmo Aittakumpu Birgit Alanne Päivi

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot