LASTEN KOULUVALMIUDET LASTENTARHAN- JA LUOKANOPETTAJIEN NÄKÖKULMASTA. Lasten koulun aloituksen edistämisestä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LASTEN KOULUVALMIUDET LASTENTARHAN- JA LUOKANOPETTAJIEN NÄKÖKULMASTA. Lasten koulun aloituksen edistämisestä"

Transkriptio

1 LASTEN KOULUVALMIUDET LASTENTARHAN- JA LUOKANOPETTAJIEN NÄKÖKULMASTA Lasten koulun aloituksen edistämisestä Janne Hellsten Alkio-opisto Kasvatustieteen aineopinnot Proseminaari Maaliskuu

2 TURUN YLIOPISTO Kasvatustieteellinen tiedekunta HELLSTEN, JANNE: Lasten kouluvalmiudet lastentarhan- ja luokanopettajien näkökulmasta, lasten koulun aloituksen edistämisestä. Proseminaari, 27s., 1 liites. Kasvatustiede Maaliskuu Oppivelvollisuusiän varhentaminen on puheenaihe, joka on esiintynyt yhteiskunnallisessa keskustelussa tasaisin väliajoin. Usein oppivelvollisuusiän varhentamista perustellaan esimerkiksi työelämän vaatimuksilla sekä kansainvälisen kilpailukyvyn näkökulmasta. Toisaalta monien mielestä nykyinen oppivelvollisuusikä on sopiva, koska lapsille tulisi turvata kunnollinen lapsuus. Nämä lähtökohdat ovat herättäneet kiinnostukseni lasten kouluvalmiuksia kohtaan. Minua on kiinnostanut, millaiseksi opettajat kokevat lasten taidot koulun alkaessa. Ovatko taidot riittävällä tasolla, jotta lapsen toiminta koulun askareissa sujuu riittävän hyvin? Lapsi kehittyy kokonaisvaltaisesti. Kehityksen useat osa-alueet ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Lisäksi lapsen kehitys on vuorovaikutuksessa hänen kasvu- ja kehitysympäristönsä kanssa. Koulun alkuun lapsella liittyy useita fyysisiä, psyykkisiä ja yksilöllisiä muutoksia. Lapsi kohtaa koulussa uuden ilmapiirin ja sosiaalisen ympäristön, jotka asettavat uusia vaatimuksia lapsen sopeutumiskyvylle. Onko lapsi valmis tähän kaikkeen? Tutkimuksessani selvitän ja kuvailen, millaisia valmiuksia lastentarha- ja luokanopettajat kokevat koulun aloittavilla lapsilla olevan. Lisäksi selvitän, miten lasten koulun aloitusta voidaan edistää päivähoidon ja koulun näkökulmista. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat kaksi lastentarhan- ja kaksi luokanopettajaa. Tutkimus on laadullinen tutkimus. Tutkimusmenetelmänä on teemahaastattelu, jolla haastateltiin kaikki neljä tutkimukseen osallistunutta henkilöä. Kaikkiaan haastateltujen lastentarhan- ja luokanopettajien mielestä suurin osa lapsista on hyvin kouluvalmiita. He kokivat lasten fyysisten, psyykkisten, kognitiivisten ja sosiaalisten valmiuksien olevan riittävällä tasolla koulun aloitusta ajatellen. Lasten valmiuksien eritasoisuus on haastateltavien mukaan monin tavoin huomattavissa heidän jokapäiväisessä työssään. Lisäksi ajan riittämättömyys erityistä tukea tarvitsevien lasten kanssa koettiin opettajien keskuudessa ongelmaksi ja huolenaiheeksi. Lasten koulun aloituksen edistämisessä tuli esiin monenlaisia näkökulmia. Esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelmien yhdistäminen helpottaa lasten koulun aloitusta, koska koulussa voidaan sujuvammin jatkaa siitä, mihin päiväkodissa on jääty. Myös opettajien erilaisten yhteistyötahojen kuten erityisopettajien ja koulupsykologien merkitystä pidettiin tärkeänä. Lopulta yhteistyön toteuttamiseen ja lasten koulun aloituksen edistämiseen ei ole olemassa yhtä ainoaa mallia, koska esimerkiksi alueelliset erot vaikuttavat yhteistyöhön. Asiasanat: Kouluvalmius, esiopetus, alkuopetus, varhaiskasvatus ja joustava alkuopetus 2

3 Sisällys 1 JOHDANTO ESI- JA ALKUOPETUS Esiopetusuudistus Eri tahojen yhteistyöstä LAPSEN KEHITYS JA KOULUVALMIUDET Lapsen kehityksestä Varhaisista kehityksen ja oppimisen ongelmista Kouluvalmius..7 4 LAPSEN SIIRTYMINEN ESIOPETUKSESTA KOULUUN Koulun aloitus Koulun aloituksen lykkäyksestä Aiempi tutkimus TUTKIMUSONGELMAT TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimusaineisto ja sen hankkiminen Aineiston analyysi Tutkimuksen luotettavuus 12 7 TUTKIMUKSEN TULOKSET Kouluvalmius Kognitiiviset valmiudet Sosiaaliset valmiudet Fyysiset valmiudet Tunne-elämän kypsyys Työskentelynomaiset toimintatavat Ikä kouluvalmiuden määrittäjänä Esiopetuksen antamat kouluvalmiudet Siirtyminen esiopetuksesta alkuopetukseen ja siirtymisen helpottaminen TULOSTEN TARKASTELUA Kouluvalmiudet Lasten koulun aloittamisen helpottaminen POHDINTA.. 25 LÄHTEET Liite 1: Teemahaastattelurunko 3

4 1 JOHDANTO Viime aikoina on keskusteltu esikoulun ja koulun yhdistämisestä. Lisäksi on pohdittu mahdollisuutta nykyistä joustavampaan koulunaloittamisikään. On esimerkiksi esitetty, että 5 8-vuotiaille lapsille perustettaisiin pienten lasten koulu. Siinä yhdistyisivät perinteisen päiväkodin ja alkuopetuksen tehtävät, koska lapsille tarjottaisiin sekä kasvatusta että hoivaa. Koulun aloittaminen tuo esiin lasten yksilöllisyyden ja mahdolliset kehitysongelmat ehkä selvemmin kuin aiemmat elämänvaiheet. Koulun tehtävänä on tarjota jokaiselle yksilöllisten edellytysten mukaista opetusta. Käytännössä luokassa vallitsevan kannustavan oppimisympäristön luominen ei ole helppoa, koska keskimääräistä heikommat lapset jäävät nopeammin etenevien jalkoihin. Lisäksi heikommin menestyville oppilaille jää harvoin suurissa lapsiryhmissä mahdollisuutta erityistukeen. (Lamminmäki & Meriläinen 1997, 7.) Koulunaloittamisikä on ollut keskustelun kohteena viime vuosien aikana tasaisin väliajoin. Erityisesti esiopetusuudistus nosti koulunaloittamisiän esiin. Esimerkiksi teollisuutta edustavat johtajat ovat moneen otteeseen todenneet, että Suomessa oppivelvollisuusikä tulisi laskea kuuteen vuoteen. Oppivelvollisuusiän varhentamista on usein perusteltu Suomen kilpailukyvyn säilymisenä, koska useissa teollisuusmaissa lapset aloittavat koulunkäynnin 6 vuotiaana. Toisaalta monet tahot ovat puhuneet lapsuuden säilyttämisen puolesta ja vedonneet siihen, että nykyisen mallin mukaan lapsuus jää liian lyhyeksi jaksoksi. Kiinnostuin lasten kouluvalmiuksista ollessani koulunkäyntiavustajana ala-asteella syyslukukaudella Silloin lasten kouluvalmiudet sekä muutkin taidot nousivat esiin erilaisissa luokkatilanteissa. Näiden käytännön kokemusten ansiosta olen jonkin verran seurannut julkisuudessa käytyä keskustelua lasten koulun aloituksesta, ja pyrkinyt ymmärtämään perusteluja erilaisten mielipiteiden taustalta. Tutkimuksessani kuvailen, millaisia valmiuksia lastentarhan- ja luokanopettajat kokevat koulun aloittavilla lapsilla olevan. Tämän lisäksi selvitän, miten lasten koulun aloitusta voidaan helpottaa ja edistää päivähoidon ja koulun näkökulmista. Tutkimuksen tuottama tieto voi herätellä uusia ajatuksia, esimerkiksi päivähoidon ja koulun välisen yhteistyön parantamisessa. 2 ESI- JA ALKUOPETUS Esiopetuksen ja koulun lapsikäsityksien eroista Brotherus, Hytönen ja Krokfors (2002, 23) toteavat, että varhaiskasvatuksen lapsikäsitys perustuu kokonaisvaltaiseen näkemykseen lapsesta. Johtavana periaatteena on, että varhaiskasvatuksessa pyritään turvaamaan lapsen kaikenpuolinen kehittymi- 1

5 nen, mikä eroaa huomattavasti koulun ainejakoisista ja tiedollisesti suuntautuneista toimintatavoista. Ainejakoisuuden sijasta varhaiskasvatus on kokonaisvaltaista toimintaa, ja varhaiskasvatusta leimaa oppituntijaon sijaan toiminnan jatkuvuus. Kokonaisvaltaisella näkemyksellä lapsesta tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että päivittäiset hoitotilanteet ovat kasvatuksen kannalta aivan yhtä tärkeitä kuin muut enemmän oppimiseen tähtäävät toiminnat ja toimintamuodot. Koululaitoksessa painottuu näkemys lapsesta kulttuurin ja tiedon omaksujana, mikä ilmenee esimerkiksi koulujen opetussuunnitelmissa. (Brotherus ym. 2002, 23.) Esiopetuksen käsitteen määrittelyyn on liittynyt ja liittyy edelleen useita toisistaan poikkeavia näkemyksiä. Käsitykset ovat vaihdelleet sekä yhteiskunnan päätöksen että toteutuksen tasolla. Syynä on se, että esiopetus on ollut pitkään pääasiassa osa muuta alle kouluikäisten päivähoitoa, vailla omia tavoitteita, sisältöjä ja keskeisiä toimintatapoja. Suomalaiselle päivähoidolle tunnusomaista on niin sanottu educare-malli, jolla tarkoitetaan sitä, että saman järjestelmän tulee sekä opettaa lapsia että tarjota heille päivähoitopaikka. Toisin sanoen päivähoidon tehtävänä on tarjota perheille sosiaalipalvelua. (Brotherus ym. 2002, 27.) Esiopetuksen käsitemäärittelyissä ikä ja esiopetuksen sisältö ovat tärkeitä erottavia tekijöitä. Laajimmillaan esiopetuksen ymmärretään koskevan kaikkea alle oppivelvollisuusikäisiin kohdistuvaa kodin ulkopuolista kasvatusta. Tästä näkökulmasta katsottuna esiopetus nähdään osana päivähoitoa, kokonaisvaltaisena päivähoidon arkeen liittyvänä hoito-, kasvatus- ja opetustoimintana. Keskilaajan näkökulman mukaisesti esiopetuksella tarkoitetaan lähinnä 3 6-vuotiaiden kasvatus- ja opetustoimintaa. Suppeiden määrittelyjen mukaan esiopetuksella tarkoitetaan 6-vuotiaille suunnattua tavoitteellista kasvatusta ja opetusta. Käytännön kasvatustyössä esiopetus on liitetty päiväkotitoimintaan vahvistamaan 6-vuotiaiden kouluvalmiuksia. (Brotherus ym. 2002, 28.) Esiopetuksen on yleisesti katsottu liittyvän kiinteästi sekä varhaiskasvatukseen että alkuopetukseen. Esiopetuksella koetaan olevan sillanrakentajan rooli varhaiskasvatuksen, alkuopetuksen ja muun perusopetuksen välillä. Esiopetus on yhteydessä yhteiskunnan eri instituutioihin, jotka osaltaan vaikuttavat siihen, millaiseksi esiopetus muodostuu. Yleistäen voidaan sanoa, että päiväkodin esiopetus on liittynyt osaksi arjen toimintoja, korostaen lapsen kokonaisvaltaista kasvua. Koulun järjestämä esiopetus puolestaan korostaa ehkä enemmän kouluvalmiuksien vahvistamista. Perinteisesti varhaiskasvatus on ymmärretty kodin ja päivähoidon piirissä tapahtuvaksi alle kouluikäisten hoidoksi, kasvatukseksi ja opetukseksi. Alkuopetus on varsin yksiselitteinen käsite. Sillä tarkoitettaan vuosiluokkien 1-2 opetusta, jonka tulee niveltyä niin esiopetukseen kuin myöhempään perusopetukseen. (Brotherus ym. 2002, ) 2

6 2.1 Esiopetusuudistus Päivähoidon varhaiskasvatus ja siihen sisältyvä esiopetus ovat perinteisesti tähdänneet lapsen kasvun ja oppimisen tukemiseen, aina syntymästä oppivelvollisuuskoulun alkuun saakka. Ongelmana on pidetty sitä, että päivähoitoon sisäänrakennettu esiopetus ei tavoita kaikkia lapsia. Tämä onkin yksi keskeisimmistä hallinnolle tulevista esiopetuksen haasteista. Esiopetuksen suhteen lapset ovat myös alueellisesti eriarvoisessa asemassa. Esimerkiksi monissa Etelä-Suomen kunnissa lähes kaikilla lapsilla on mahdollisuus osallistua esiopetukseen. Toisaalta esimerkiksi Itä- ja Pohjois-Suomessa on suhteellisen yleistä, että vain osa lapsista pääsee esiopetuksen piiriin. Lisäksi vaihtelua esiintyy erilaisten päivähoitomuotojen välillä, kuten myös varhaiskasvattajien valmiudet tavoitteellisen esiopetuksen toteuttamiseen vaihtelevat jonkin verran. On ennen kaikkea hallinnollinen haaste ratkaista päivähoidon esiopetuksen ulkopuolelle jäävien lasten asema. Toisin sanottuna, miten tarjota kaikille lapsille tasa-arvoiset mahdollisuudet osallistua esiopetukseen. (Hujala, Puroila, Parrila- Haapakoski & Nivala 1998, 219.) Uudistetun perusopetuslain mukaan esiopetus osana varhaiskasvatusta on suunnitelmallista kuusivuotiaiden opetusta ja kasvatusta, jota tarjotaan kaikille lapsille ennen oppivelvollisuuteen kuuluvan opetuksen alkamista. Esiopetus voi tapahtua joko päiväkodissa tai peruskoulussa. (Brotherus ym. 2002, 29, Perusopetuslain 1998 mukaan.) Uudistettu perusopetuslaki, jossa kuntia velvoitetaan tarjoamana maksutonta esiopetusta kaikille, on mielestäni lisännyt tasa-arvoisuutta lapsien ja perheiden välillä. Toisaalta on varmasti totta, että joissakin osin Suomea esimerkiksi kulkuyhteydet ovat sen verran huonot että vanhempien on mahdotonta kuljettaa lasta aina esiopetukseen. Tämä on mielestäni yksi epäkohta kun ajatellaan lapsen mahdollisuutta päästä esiopetukseen. Viime vuonna hallitus ja eduskunta ottivat kuljetuskysymykseen kantaa säätämällä lakiuudistuksen. Syksystä 2004 alkaen tulee voimaan uudistus, jossa esiopetuksen oppilaille annetaan oikeus maksuttomaan kuljetukseen, jos matka on yli viisi kilometriä. Uudistuksella pyritään parantamaan esiopetuksen saavutettavuutta sekä lisäämään kuntien yhdenvertaisuutta peruspalvelujen järjestämisessä. (Elektroninen lähde: Esiopetukseen maksuton kuljetus ensi vuonna 2003.) 2.2 Eri tahojen yhteistyöstä Brotheruksen ym. (2002, 21) mukaan maassamme on 1970-luvun alusta alkaen pyritty sitomaan esija alkuopetus toisiinsa. Näitä pyrkimyksiä on vauhdittanut näkemys, jonka mukaan lapsen kasvu- ja kehitystapahtumaa eivät saisi häiritä kynnykset, jollaiseksi siirtyminen varhaiskasvatuksesta oppivelvollisuuskouluun on perinteisesti mielletty. Erityisesti 1990-luvulla kehittämistyössä on tapahtu- 3

7 nut selvä aktiivisuuden lisääntyminen. Positiiviset tulokset kehittämistyössä ovat jääneet niukoiksi, huolimatta suhteellisen pitkästä ajanjaksosta sekä monipuolisista kehittämisohjelmista. Ehkä tärkein syy heikkoon edistymiseen on ollut se, että yhdistettäessä esi- ja alkuopetusta ei olla selvästi tiedostettu, millainen yhteiskunnallinen asema ja merkitys kummallakin instituutiolla on maamme kasvatusjärjestelmässä. Lisäksi molemmat instituutiot luovat omaa kasvatuskulttuuriaan, mikä vaikuttaa kummankin kentän työntekijöiden näkemykseen omasta kasvattajan tehtävästään. (Brotherus ym. 2002, 21.) Tärkeäksi haasteeksi koetaan sillan rakentaminen koulun ja päivähoidon välille. Kun asiaa tarkastellaan varhaiskasvatuksen näkökulmasta esi- ja alkuopetuksen rajapinnat ovat häilyviä. Koulun ja päivähoidon jatkuvuus edellyttää yhteistä kiinnostusta lapsen oppimisesta. Jatkuvuus ei toteudu opettajien omien reviirien vartioinnilla, vaan oppivelvollisuuskoulun ja esiopetuksen opettajien vahvuuksien, osaamisen ja asiantuntemuksen yhdistämisellä. Tällä hetkellä päivähoidolla ja koululla on paljon yhteistä kosketuspintaa lasten kohtaamisessa. Ensinnäkin niillä on yhteinen esiopetussuunnitelma. Toiseksi koulun ja päivähoidon väki tekee useissa kunnissa ansiokasta yhteistyötä esiopetuksen suhteen. Lisäksi myös yliopistossa esi- ja alkuopetuksen linjaukset ovat samat, koska ne perustuvat varhaiskasvatuksen tuottamaan tutkimustietoon. (Hujala ym. 1998, 221.) Käytännössä yhteistyön lisääminen ei aina ole helppoa. Monissa kehittämishankkeissa, joissa yhteistyö on ollut tiivistä päiväkodin ja koulun välillä on yhteisenä piirteenä ollut päiväkodin ja koulun fyysinen läheisyys. Tästä huolimatta toimintatavoissa ja -muodoissa on kuitenkin myös eroja. (Kankaanranta 1994, 34.) Suomessa lapset ja perheet ovat tavoitettavissa varhaiskasvatuksen sekä muiden sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluiden kautta. Erityisesti lastenneuvoloilla ja päivähoidolla on ollut tärkeä merkitys ennaltaehkäisevän toiminnan ja pitkän aikavälin kehitysseurannan yhteistyössä perheiden kanssa. Tämä on taannut sen, että kaikille on voitu tarjota terveydellisiä, psyykkis-sosiaalisia ja kasvatuksellisia peruspalveluita. Lisäksi varhainen monialainen ammatillinen tukitoiminta, sitä tarvitseville lapsille ja perheille on ollut Suomessa mahdollista jo vuosia ennen kuin lapsi aloittaa koulun. Lapsen suotuisaa kehitystä päivähoidosta kouluun on pyritty yhteiskunnassamme turvaamaan perheiden ja eri tahojen välisen yhteistyön avulla. (Mäkinen 1997, 31.) Yhteistyötä voidaan toteuttaa monella tavalla. Kankaarannan (1994, 34-35) esittämässä, hyväksi koetussa kokeilussa koulun erityisopettajat ja koulupsykologi tutustuivat jo keväällä päiväkotikäynneillä seuraavana syksynä koulun aloittaviin lapsiin. Tämän jälkeen toimintaa laajennettiin siten, että ala-asteen erityisopettaja on pitänyt syksystä alkaen yhden tunnin viikossa päiväkodissa. Voidaankin sanoa, että erityisopetus liittyy tässä kokeilussa saumattomasti muuhun toimintaan. (Kankaanranta 1994, ) 4

8 Olennaista esi- ja alkuopetuksen välisen yhteistyön onnistumisessa on se, että kummankin kentän opettajat tiedostavat oman ja naapuriensa kasvatuskulttuurin ominaispiirteet. Esi- ja alkuopetuksen kasvatuskäytäntöjen todellinen integraatio on prosessi, joka vaatii pitkän ajan. Lähtökohtana tulisi olla toisen ammattiryhmän työn ja osaamisen arvostaminen. Lisäksi onnistunut integraatio edellyttää, että kummallakin kasvattajaryhmällä on pedagogiikassaan riittävän yhtenäinen perusnäkemys. (Brotherus ym. 2002, 25.) 3 LAPSEN KEHITYS JA KOULUVALMIUDET Esiopetuksen vaikutuksista lapsen kehityksen tukijana on saatu hyviä tuloksia ja kokemuksia. Lukuisissa tutkimuksissa on todettu, että hyvin suunnitellulla ja toteutetulla esikasvatuksella on merkittävä vaikutus lapsen myöhemmälle kehitykselle. Esimerkiksi Yhdysvalloissa tehdyissä tutkimuksissa on todettu riski-lapsille suunnattujen laajojen esikouluohjelmien olevan hyödyllisiä. Erityisesti esikouluohjelmat ovat auttaneet epäedullisesta sosioekonomisesta taustasta tulevia lapsia. Tutkimusten mukaan hyvin järjestetyn esikasvatuksen vaikutukset näkyvät kouluiässä erityisesti lapsen motivoitumisessa sekä oppimaan orientoitumisessa jo hyvin varhaisessa vaiheessa koulun alussa. On myös arveltu, että koulun aloitusvaiheella on ilmeisesti myönteisiä kasautuvia vaikutuksia lapsen koko koulutietä ajatellen. (Ahonen, Aro, Lamminmäki & Närhi, 1997, 40.) 3.1 Lapsen kehityksestä Lapsen varhainen kehitys on kokonaisvaltaista. Fyysinen kasvu sekä motorinen, kognitiivinen ja sosiaalis-emotionaalinen kehitys liittyvät yhteen ja ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Kun lapsi varttuu kehityksen eri puolet alkavat eriytyä, jolloin niiden keskinäiset yhteydet vastaavasti heikkenevät. Eri kehityksen osa-alueiden vuorovaikutusta esiintyy vielä lapsuusiän jälkeenkin. Tämän lisäksi kehityksen osa-alueet ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa yksilön kasvu- ja kehitysympäristön kanssa. (Korkiakangas, Ruoppila & Saarinen 1994, 111.) Korkiakankaan ym. (1994, 112, 117) mukaan motorinen kehitys yhdistyy läheisesti lapsen fyysiseen kasvuun ja kehitykseen. Motorisilla perustaidoilla tarkoitettaan sellaisia luonnollisia liikunta- ja esineenkäsittelyliikkeitä, joita tarvitaan jokapäiväisissä toiminnoissa. Motoriset perustaidot ovat perustana kehittyneemmille ja erikoistuneemmille taidoille, joita tarvitaan esimerkiksi eri liikuntalajeissa tai piirtämisessä. Liikunnan perusmuotojen ensioppimisen vaiheessa lapsi omaksuu erilaisia liikkumisliikkeitä, liikuntaliikkeitä ja esineenkäsittelyliikkeitä. Ikävuosien 3-7 aikana nämä liikunnan perusmuodot täydentyvät ja monipuolistuvat, koska lapsi oppii yhdistelemään erilaisia 5

9 liikkeitä. Lapsi osaa esimerkiksi yhdistää hypyn kiinniottoon. Kaikkiaan liikkeiden hallinta paranee myös laadullisesti. Motorinen kehitys on erityisesti varhaislapsuudessa monin tavoin yhteydessä kognitiiviseen, sosiaaliseen ja tunne-elämän kehitykseen. Myös kouluiässä motorinen kehitys voi tukea kognitiivista kehitystä. Yhteys ei ole kuitenkaan niin voimakas kuin varhemmin. (Korkiakangas ym. 1994, 112, 117.) Lapsen aivotoimintojen merkittävä kehitys ajoittuu kouluiän alkuun. Erityisesti aivojen etuosien kypsymisellä on tärkeä merkitys lapsen oman toiminnan säätelyssä ja suunnittelussa. Vasta kouluiän kynnyksellä lasten on havaittu kykenevän puheensa avulla säätelemään omia motorisia toimintojaan. Näin lapsi kykenee esimerkiksi tekemään keskittyneesti koulutehtäviä. Lapset tulevat tietoiseksi omista kognitiivisista toiminnoistaan. Metakognitiivisten taitojen kehittyminen on erityisesti muistin alueella havaittavissa, sillä kouluikäiset kykenevät kehittämään keinoja, joiden varassa he muistavat asiat paremmin. Lasten ajattelussa tapahtuu kouluiän alussa muutoksia, heidän ajantaju laajenee ja realismi lisääntyy. (Himberg, Laakso, Näätänen, Peltola & Vidjeskog 2000, ) Lapsen sosiaalinen ja emotionaalinen kehitys ovat tiiviisti sidoksissa ympäristöön ja yhteisöön. Ne liittyvät sekä lähtökohdiltaan että tavoitteiltaan aina yhteisön eettisiin ja moraalisiin arvostuksiin, käsityksiin ihmisarvosta sekä sosiaalisen vuorovaikutusten muotoihin ja sisältöihin. (Korkiakangas ym. 1994, 129.) Esikouluiässä lapsi pystyy järjestäytyneeseen yhteisleikkiin ja myös säännöt saavat aivan uuden merkityksen. Kuusivuotias pystyy jo melko pitkäjänteiseen ryhmäleikkiin, kortti- ja sääntöpeleihin. Hän osaa odottaa vuoroaan ja kestää hiukan häviöitäkin. Yleensä kuusivuotias pystyy sopeutumaan ryhmään. Koulun alussa harrastusten laatu muuttuu. Lapsi saattaa haluta liittyä kerhoon, partioon tai muuhun ryhmään, jossa sosiaalisia taitoja käytetään. (Villko- Riihelä 1999, 234.) 3.2 Varhaisista kehityksen ja oppimisen ongelmista Mäkinen (1997, 31-32) esittää, että varhaiset kehityksen ja oppimisen ongelmat voivat heikentää ratkaisevasti lapsen oppimismahdollisuuksia suhteessa luokan muihin oppilaisiin. On mahdollista, että heikot opiskelutavat voivat vakiintua jo varhaisessa vaiheessa ja niillä saattaa olla vaikutuksia hyvin pitkään. Esimerkiksi huono minäkäsitys oppijana saattaa vieraannuttaa lapsen koulusta sekä mahdollisuuksiensa mukaisesta oppimisesta. Lapsi saattaa virheellisen itseä koskevan käsityksen varassa omaksua esimerkiksi väliinputoajan roolin. Kaikkiaan puhumme laajasta ongelmasta, sillä sellaiset ongelmat kuten häiritsevyys, kouluhaluttomuus sekä käyttäytymis- ja oppimisvaikeudet, ovat suurin syy lasten ohjaamisessa mielenterveyspalveluihin. (Mäkinen 1997, ) 6

10 Usein ongelmat todetaan koulun alkuvaiheessa, eli 6 7-vuotiailla, ja lasten kouluvaikeudet alkavatkin usein heti ensimmäisellä luokka-asteella. Koulun aloittaminen tuo esiin ajallisesti jatkuvalla tai muuttuvalla tavalla lapsella jo aikaisemmin olleen psykopatologian eli psyykkisen häiriön, tai se saattaa käynnistää spesifimmän oppimisvaikeuden. (Mäkinen 1993, 23.) Arvioiden mukaan erilaiset oppimisvaikeudet ja kehitykselliset häiriöt vaikuttavat koulun alkuvuosina noin prosentille koko ikäluokasta. Osa tästä voidaan selittää lasten erilaisesta kehitysaikataulusta tai riittävien kokemusten ja tuen puutteesta. Osalla on kyse jopa koko kouluajan tukea vaativasta lapsen hermoston kehityksen poikkeavuudesta. (Ahonen ym. 1997, 41.) 3.3 Kouluvalmius Aikaisemmin kouluvalmiudesta käytettiin käsitettä koulukypsyys. Nykyisin laajempaan käyttöön on vakiintunut käsite kouluvalmius, mutta jonkin verran käytetään myös käsitettä oppimisvalmius. (Linnilä 1997, 15.) Kouluvalmius voidaan määritellä monilla eri tavoilla, mutta Linnilän mukaan Lehtovaaran 1950-luvulta peräisin oleva kouluvalmiuden määritelmä on edelleen hyvin käyttökelpoinen. Tämän määritelmän mukaan kouluvalmiudella ensimmäisenä tarkoitetaan lapsen pystyvyyttä työskentelynomaisiin toimintatapoihin. Lapsen on pystyttävä asettamaan työtavoilleen tavoitteita ja arvostelemaan omaa työskentelyään. Toiseksi lapsen älyllisen tason tulee vastata ensimmäisen lukuvuoden työskentelyä. Lisäksi havaintotoimintojen ja ruumiinliikkeiden tulee olla riittävän kehittyneitä. Tähän sisältyy muun muassa riittävän täsmällinen silmän liikkeiden hallinta, jota tarvitaan lukemaan oppimisessa. Kolmanneksi lapsen tulee olla sosiaalisesti kypsä lapsiyhteisön jäseneksi. Neljänneksi lapsen fyysisen kunnon tulisi kestää koulutyön asettamat rasitukset. (Linnilä 1997, 15, Lehtovaaran 1950 mukaan.) 4 LAPSI SIIRTYY ESIOPETUKSESTA KOULUUN Mäkisen (1997, 34) mukaan on suotavaa, että lapsi on vähintään vuoden esiopetuksessa ennen koulun aloitusta. Vuotta pidempi osallistuminen varhaiskasvatukseen sekä siihen liittyvään tukitoimintaan, vahvistaa lapsen kehitystä. Erityisen myönteisiä vaikutuksia varhaiskasvatuksella on huomattu olevan lapsille, joilla on lieviä tai vaikeampiasteisia kehityksen tai kasvatuksen erityistarpeita. (Mäkinen 1997, 34.) 7

11 4.1 Koulun aloitus Koulun alkamisajankohtaan liittyy useita fyysisiä, psyykkisiä ja yksilöllisiä muutoksia. Uusi ilmapiiri ja uusi sosiaalinen yhteisö asettavat suuria vaatimuksia lapsen sopeutumiskyvylle. Mutta vastaavasti lapsella on valtavasti voimia kohdata uusia vaatimuksia ja kehittyä tässä muutosvaiheessa. Lapsen into oppia uutta ja tutustua ympäröivään maailmaan on huomattava. Uusia asioita kohdatessaan lapsen yksilölliset piirteensä pääsevät kehittymään. (Dunderfelt 1992, 74.) Koulun alkaminen on lapselle merkittävä ja uudenlainen elämäntilanne, jossa hänen kehitykselliset piirteensä ja suorituskykynsä ovat usein ensimmäistä kertaa testattavina erilaisissa vertaisryhmissä. Kasvattajien pyrkimys kehityksen kiihdyttämiseen voi monimutkaistaa lapsen tilannetta, koska se saattaa aiheuttaa traumatisoivaa, painostuksen sävyttämää ja yksisuuntaista vuorovaikutusta. (Mäkinen 1997, ) Koulun aloitus on suuri muutos lapselle, koska se merkitsee uuden elämänpiirin avautumista. 5 7-vuotiaiden lasten odotetaan kykenevän muodollisen koulutuksen asettamiin vaatimuksiin, kuten oppivan lukemaan, laskemaan ja kirjoittamaan. Myös vanhempien mielessä on odotuksia ja omia muistikuvia, joiden perusteella he arvioivat lasta uudesta näkökulmasta. Lapsi työskentelee myös itse kouluun liittyvien ajatusten kanssa, ja häntä voivat pelottaa tulossa olevat muutokset. (Himberg ym. 2000, 77.) Tällä hetkellä keskustelu lapsen valmiuksista on osittain muuttunut keskusteluksi koulun valmiuksista kohdata erilaisia lapsia. Nykyisin keskustellaan koulun valmiudesta kohdata eri kehitysvaiheissa olevia ja eri kulttuureista tulevia lapsia, sekä tukea heidän oppimistaan opetusta eriyttäen. Tärkeä kysymys on, että missä määrin lapsen kehityksen yksilölliset piirteet pystytään ja osataan ottaa huomioon alkuopetuksessa. (Brotherus ym. 2002, 230.) 4.2 Koulun aloituksen lykkäyksestä Tyypillistä lapsen kouluun siirtymistä voidaan kuvata seuraavan mallin mukaisesti. Päiväkodissa tehdään usein koulun aloitusta koskevat havainnot. Lastentarhaopettaja ja erityisopettaja tekevät ehdotuksen tutkimuksista vanhemmille, jotka siirtävät ehdotuksen edelleen kasvatusneuvolan psykologille. Tutkimuksen suorittaa ja lausunnon antaa useimmiten psykologi, mutta joissakin tapauksissa myös yleis- tai erikoislääkäri. Lopullisen ratkaisun lapsen koulun aloituksesta tekevät vanhemmat eri osapuolia kuultuaan. Siinä tapauksessa jos vanhemmat päätyvät lapsen koulun aloituksen lykkäykseen he anovat sitä koululautakunnalta. Kunnan koulutoimi antaa virallisen luvan lapsen koulun aloituksen lykkäämiseen. (Linnilä 1997, ) Vanhemmat joutuvat lapsen koulunaloittamisiän lähestyessä miettimään hänen valmiutta aloittaa koulu. Erityisesti kouluvalmiuden pohdinta korostuu silloin, kun lapsi aloittaa koulunsa 8

12 varhennettuna eli kuusivuotiaana tai lykättynä eli kahdeksanvuotiaana. Suomessa lykätään vuosittain keskimäärin yli tuhannen lapsen koulun aloitusta. Lykkäysprosentti vaihtelee vuosittain kahden ja kolmen prosentin välillä koko ikäluokasta. Suurin osa lykkäystä saavista lapsista on poikia, keskimäärin yli kaksinkertainen määrä tyttöihin verrattuna. Lykkäystä saaville lapsille toinen yhteinen piirre on loppuvuodesta syntyminen. Tehtyjen tutkimusten perusteella lykkäyksen yleisyys vaihtelee maan eri osissa selvästi. Tämän lisäksi läänienkin sisällä lykkäysten yleisyys vaihtelee kunnittain melkoisesti. (Linnilä 1997, ) 4.3 Aiempi tutkimus Vuonna 2001 ilmestyi Johanna Perämäen pro gradu tutkielma Esiopetus luokanopettajan silmin. Tutkimuksen tehtävänä on ollut selvittää, miten Alahärmän kunnan kuusivuotiaiden esiopetuksessa on onnistuttu. Tutkimuksessa yhdeksi keskeiseksi tulokseksi nousi se, että luokanopettajien mielestä hyppäys esiopetuksesta alkuopetukseen ei aiheuttanut lapsille ylitsepääsemättömiä ongelmia. Lisäksi kukaan opettajista ei nostanut esiin koulun aloitusiän laskemista, vaan heidän mielestään lapsuus on arvo sinänsä. Tutkimuksessa lasten sosiaaliset taidot nousivat esille erityisesti esiopetuksen merkitystä ja kouluvalmiutta tarkasteltaessa. Lisäksi lasten keskittymiskyvyttömyys tuli esiin tutkimuksen tuloksissa. Keskittymiskyvyttömyys kuvasti tutkimukseen osallistuneiden opettajien mielestä tämän ajan henkeä. (Perämäki 2001, ) 5 TUTKIMUSONGELMAT Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää ja kuvailla, millaisia valmiuksia lastentarhan- ja luokanopettajat kokevat koulun aloittavilla lapsilla olevan. Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten lasten koulun aloittamista voidaan helpottaa ja edistää päivähoidon ja koulun näkökulmista. Tutkimuksen ongelmat ovat: 1. Millaisia valmiuksia koulun aloittavilla lapsilla yleisesti on lastentarhan- ja luokanopettajien mielestä? 2. Millainen vaikutus lapsen iällä on lapsen kouluvalmiuteen lastentarhan- ja luokanopettajien mielestä? 3. Miten lasten koulun aloittamista voidaan helpottaa päivähoidossa ja koulussa? 9

13 6 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Päädyin laadulliseen tutkimukseen, koska mielestäni tutkimusongelmiin vastaaminen edellyttää laadulliselle tutkimukselle tunnusomaisien piirteiden käyttämistä, kuten kontekstuaalisuutta, tulkintaa ja toimijoiden näkökulman ymmärtämistä. Lisäksi laadullisen tutkimusotteen valitsemista perustelee mielestäni se, että pyrkimyksenä on mahdollisimman laajasti ymmärtää tutkittavaa kohdetta ja erilaisia näkökulmia. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 22, Glesne & Peshkin 1992 mukaan.) 6.1 Tutkimusaineisto ja sen hankkiminen Tutkimuksen kohdejoukkona olivat kaksi lastentarhan- ja kaksi luokanopettajaa. Tutkimukseen osallistuneet lastentarhanopettajat työskentelevät pienen, Länsi-Suomen läänissä sijaitsevan kunnan päiväkodissa. Tutkimukseen osallistuneet luokanopettajat työskentelevät eri kunnassa kuin lastentarhanopettajat, mutta kunta on myös suhteellisen pieni ja sijaitsee Länsi-Suomen läänissä. Kyseisellä ala-asteella ovat luokat 1-6 ja oppilaita on noin 400. Tutkimukseen osallistuneista lastentarhanopettajista molemmat olivat suorittaneet lastentarhanopettajan tutkinnon, jonka lisäksi lastentarhanopettaja A oli suorittanut jatkokoulutuksena musiikkipedagogin tutkinnon. Tutkimukseen osallistuneista luokanopettajista molemmat olivat koulutukseltaan kasvatustieteen maistereita, eli he ovat käyneet läpi luokanopettajan koulutuksen. Lastentarhanopettaja A:lla oli 7,5 vuoden kokemus kunnassa toteutetusta esiopetuksesta, lisäksi hän oli toiminut musiikin opetustehtävissä. Lastentarhaopettaja B:llä oli 23 vuoden kokemus kunnassa toteutetusta esiopetuksesta, lisäksi hän oli toiminut kolme vuotta lastentarhaopettajana muissa kunnissa. Luokanopettaja A:lla oli kuuden vuoden kokemus ensimmäisen ja toisen luokan opettamisesta samassa kunnassa. Luokanopettaja B:llä oli 16 vuoden kokemus kunnassa toteutetusta opetuksesta, joka oli painottunut alkuopetukseen. Monipuolisen kuvan saamiseksi, haastattelin kahta lastentarhan- ja kahta luokanopettajaa. Helmikuun ensimmäisellä viikolla kysyin luvan koulun rehtorilta ja päiväkodin johtajalta haastattelujen tekemiseen. Haastattelut suoritettiin opettajanhuoneessa, kirjavarastossa ja päiväkodissa rauhallisessa huoneessa. Haastattelut tapahtuivat sellaisina aikoina, jolloin koulunkäyntiavustaja oli valvomassa luokkien toimintaa. Kestoltaan haastattelut olivat noin 30 minuuttisia. Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina, koska tällä tavalla haastateltavien omat näkemykset ja mielipiteet pääsevät parhaiten esille. Kuitenkin siten, että kaikkien haastateltavien kanssa käsiteltiin läpi samat aihepiirit. Vastaajat pystyivät teemahaastattelussa puhumaan varsin vapaamuotoisesti, jolloin vastaukset edustivat vastaajan puhetta. (Eskola & Suoranta 1998, 88.) Haastat- 10

14 telua varten olin miettinyt muutamia lisäkysymyksiä, joita käytin tarpeen mukaan. Kaikille haastateltaville ei esitetty täysin samoja kysymyksiä. Vastaajasta riippuen haastatteluissa on huomattavissa joitakin painotuseroja. Käytin haastattelutilanteissa apuna nauhuria, jonka käyttöön sain luvan jokaiselta haastateltavalta. Litteroinnin pyrin suorittamaan mahdollisimman nopeasti haastattelujen jälkeen. 6.2 Aineiston analyysi Aineisto analysoitiin haastattelujen jälkeen. Mietin aineistosta yleisesti nousseita teemoja sekä eri haastateltavilla esiintyneitä painotuseroja. Aineistoa analysoitiin kokonaisuutena haastattelujen suorittamisen jälkeen. Aineistoa lähestyttäessä olennaista oli ymmärtämiseen pyrkiminen. Erityisesti pyrin ymmärtämään haastateltavia sekä niitä eroja, joita kuntien välillä esiopetuksessa ja koulussa on. (Hirsjärvi ym ) Analysointi suoritettiin jakamalla aineisto teemoihin ja pyrkimään ymmärtämään syntyvää kokonaisuutta. Pyrin nostamaan aineistosta tutkimusongelmia valaisevia teemoja ja vertailemaan tiettyjen teemojen esiintymistä aineistossa. (Eskola & Suoranta 1998, 175.) Tutkimuksen tuloksissa olevat teemat ovat osittain samat kuin teemahaastattelurungon teemat. Koska haastatteluissa hieman eri asiat nousivat tärkeiksi, ei teemoja valittu suoraan teemahaastattelurungosta. Analysoinnissa yhdistin teorian ja tutkimuksesta saadun aineiston sekä tulkitsin aineistoa teorian perusteella. 6.3 Tutkimuksen luotettavuus Lähtökohtana laadullisessa tutkimuksessa on tutkijan avoin subjektiviteetti ja sen myöntäminen, että tutkija on tutkimuksensa tärkeä tutkimusväline. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tärkein luotettavuuden kriteeri on tutkija itse. Tutkimuksen luotettavuuden arviointiin voidaan määritellä neljä käsitettä. Uskottavuudella luotettavuuden kriteerinä tarkoitetaan sitä, että tutkijan on varmistettava vastaavatko hänen käsitteelistyksensä ja tulkintansa tutkittavien käsityksiä. Ei voida kuitenkaan varmasti sanoa, että tutkimuksen uskottavuus lisääntyisi viemällä tulkinnat tukittavien arvioitaviksi. Koska tutkittavat voivat olla sokeita kokemukselleen tai tilanteelleen. Tutkimustulosten siirrettävyys on mahdollista tietyin ehdoin. Tutkimuksen varmuus kasvaa kun tutkimukseen ennustamattomasti vaikuttavat ennakkoehdot otetaan huomioon. Vahvistuvuudella tarkoitetaan sitä, että tehdyt tulkinnat saavat tukea muista vastaavaa ilmiötä tarkastelleista tutkimuksista. (Eskola & Suoranta 1998, ) 11

15 Mielestäni tutkimuksen vahvistuvuus toteutuu kohtuullisen hyvin, koska tutkimustulokset saivat tukea esimerkiksi Perämäen (2001) pro gradu tutkimuksesta ja Kankaanrannan (1994) tekemistä kokeiluista. Tutkimuksen varmuutta arvioin pohtimalla haastattelutilanteita. Haastattelut tapahtuivat rauhallisissa ympäristöissä, joten ympäristötekijät eivät mielestäni vaikuta tutkimuksen luotettavuuteen. Tutkimustulokset ovat mielestäni kohtuullisen hyvin siirrettävissä kouluvalmiuteen liittyvissä osissa. Toisaalta lasten koulun aloituksen edistämiseen liittyvässä osassa alueelliset erot saattavat vaikuttaa jossain määrin siirrettävyyteen. Tiedostin aineiston keruuta tehdessäni sen, että haastattelijalla on tärkeä merkitys haastattelun onnistumisessa. Tämän vuoksi yritin pysyä haastatteluissa mahdollisimman puolueettomana, ja yritin mahdollisimman vähän johdatella vastaajia kysymyksen asetteluissani. Kuitenkin haastatteluja tehdessäni huomasin, että teemahaastattelun ohjailu tilanteen vaatimalla tavalla ei ollut aina niin helppoa kuin, mitä olin aiemmin kuvitellut. Kaikkiaan teemahaastattelun toteutus vaatii haastattelijalta hyvää aihepiirin tuntemusta ja valppautta koko ajan seurata haastateltavan vastauksia. En tiedä kuinka paljon tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttaa se, että kyseessä on ensimmäinen tutkimukseni, ja sen vuoksi varsin vähäinen haastattelukokemus. Kuitenkin yritin haastatteluissa olla mahdollisimman objektiivinen, ja sitä kautta saavuttaa luotettavia tuloksia. 7 TUTKIMUKSEN TULOKSET Esittelen tutkimuksen tuloksia neljän teeman avulla. Teemat perustuvat tutkimusongelmiin. 7.1 Kouluvalmius Molempien lastentarhanopettajien mielestä kouluvalmiudet ovat suurimmalla osalla lapsista hyvällä tasolla. Lastentarhanopettaja A:n ryhmässä ei ollut yhtään erityistä tukea tarvitsevaa lasta kun taas lastentarhanopettaja B:n ryhmässä oli kaksi lasta, joiden kohdalla harkittiin koulunaloituksen lykkäämistä. Molemmat lastentarhanopettajat ajattelivat lasten eritasoisuuden ilmenevän esiopetuksessa jossain määrin. Molempien luokanopettajien mukaan esiopetuksesta tulee heterogeenisiä, eli hyvin eri tasoisia lapsia. Heidän mielestään esiopetus tulee tulevaisuudessa tasoittamaan eroja lasten välillä. Lisäksi esiopetuksen koettiin yleisesti nostaneen lasten kouluvalmiuksia. Toisaalta luokanopettaja B ajatteli, että kouluvalmiuksissa on yhä toivomisen varaa. 12

16 Meillä täällä tulee useammasta eri esiopetusryhmästä lapsia, niin sitten sen huomaa sen, että niitä eroja on. Tietenkin koska osa lapsista on käynyt esiopetuksessa vaan kolme päivää viikossa neljä tuntia ja toiset on ollu joka päivä sen neljä tuntia esiopetuksessa. Niin varmaan sillä tiedollisella puolella on enemmän hajontaa. (Luokanopettaja B) Kognitiiviset valmiudet Luokanopettajien mukaan lasten kognitiivisissa valmiuksissa hajontaa ilmenee jonkin verran. Esimerkkien kautta tuli ilmi, että osa lapsista kykenee hyvin muodostamaan oppimiskäsityksiä vanhan päälle ja ajattelemaan monipuolisesti. Toisaalta ilmaistiin myös, että osalle nämä taidot ovat huomattavasti vaikeampia. Lastentarhanopettajien näkemykset lasten kognitiivisista valmiuksista yhtenivät keskenään jonkin verran. Molemmat ajattelivat, että tavallisilla lapsilla kognitiiviset valmiudet ovat suhteellisen hyvällä tasolla. Lastentarhanopettaja A:n mukaan lapset osaavat esittää hyvinkin tarkkoja kysymyksiä, sekä etenevät muutenkin pitkälle erilaisissa ajattelutehtävissä. Lastentarhanopettaja B pohti lykkäyslasten asemaa ja totesi, että usein lykkäyslapsilla kognitiiviset valmiudet ovat usein hyvällä tasolla, mutta ongelmat ilmenevät joillakin muilla kehityksen osa-alueilla. Jos ajatellaan lapsen kokonaiskehitystä ja kognitiivisia valmiuksia niin mahdolliset lykkäyslapset voivat olla ehkä kaikkein parhaita siinä lapsen kokonaiskehityksessä, että sitten näillä lapsilla ne ongelmat ja puutteet on kehityksen muilla alueilla. Mulla on semmonen ajatus, että ne ongelmat on enemmän siellä sosiaalisten ja emotionaalisten asioiden puolella. (Lastentarhanopettaja B) Sosiaaliset valmiudet Luokanopettajien mielestä lapset ovat erilaisissa esiopetusryhmissä tottuneet vuorovaikutukseen. Esiopetuksessa saadun harjoituksen ansiosta lasten sosiaalisten valmiuksien koettiin olevan suhteellisen hyvällä tasolla, joskin joissakin asioissa todettiin olevan toivomisen varaa. Luokanopettajat ajattelivat parantamisen varaa olevan esimerkiksi siinä, että lapsi osaa odottaa omaa vuoroaan ja ottaa keskustelussa muut lapset huomioon. Lasten sosiaalisia valmiuksista lastentarhanopettaja A totesi, että puolipäiväryhmä ryhmäytyy jollakin tavalla tiiviimmin kuin kokopäiväryhmä, jossa lapset tulevat päivähoitoon hieman eri aikoihin. Hänen mukaansa puolipäiväryhmän toiminta on aika lähellä koulutilannetta, koska lapset 13

17 ovat tiiviisti esiopetuksessa neljän tunnin mittaisen jakson. Molempien lastentarhanopettajien mukaan lapsilla on yleisellä tasolla hyviä sosiaalisia valmiuksia. Lisäksi lastentarhanopettaja B kertoi erityistä tukea tarvitsevien lasten tilanteesta. Sosiaaliset ja emotionaaliset taidot ovat nykyään päällimmäisinä niillä lapsilla, joilla on vaikeaa ja jotka tarvitsevat erityistä tukea. (Lastentarhanopettaja B) Fyysiset valmiudet Lastentarhanopettajien mukaan lasten fyysiset valmiudet vaihtelevat keskinkertaisesta hyvin taitavaan. Kaikkiaan he ajattelivat, että lapset ovat hyvin liikkuvaisia ja energiaa pursuavia. Lastentarhanopettaja B:n mukaan joidenkin lasten kohdalla fyysiset valmiudet saattavat olla esteenä koulunkäynnin aloittamiselle. Esimerkiksi hän nosti lapsen fyysisen voiman. Jos lapsi ei jaksa tehdä tiettyjä fyysisiä suorituksia kuten kävellä kouluun tai keskittyä tunnilla, voidaan fyysisiä valmiuksia tällöin pitää yhtenä epäkohtana ennen koulun alkua. Luokanopettajien mielipiteet erosivat lasten fyysisistä valmiuksista toisistaan jonkin verran. Luokanopettaja A:n mielestä lapsen pienikokoisuus ja motoriset häiriöt saattavat vaikeuttaa lapsen toimintaa koulussa. Lisäksi lapsen vaikeudet oman kehon osien hahmotuksessa saattavat vaikeuttaa esimerkiksi hiihtämistä.. Luokanopettaja B:n mukaan fyysisissä valmiuksissa on menty huomattavasti eteenpäin, koska nykyisin lähes kaikki osaavat ensimmäisellä luokalla luistella ja hiihtää. Hänen mukaansa motoriikka ja fyysiset valmiudet on otettu kaikkiaan hyvin huomioon esiopetuksessa Tunne-elämän kypsyys Lastentarhanopettajat ajattelivat lasten olevan yleisesti tunne-elämältään kohtuullisen tasapainoisia ja kypsiä. Heidän mukaansa kotoakaan ei heijastunut suurempia ongelmia. Lastentarhanopettaja A:n mukaan lasten tunne-elämän valmiuksista puhuttaessa täytyisi muistaa, että lapset ovat kouluun siirtyessään murrosvaiheessa. Tietysti 6-vuotiaat ovat omalla laillaan hyvinkin herkkiä tunne-elämältään eli he ovat tavallaan murrosvaiheessa ennen siirtymistä kouluun eli kyllähän tuon ikäiset lapset tunteitaan ilmaisee. (Lastentarhanopettaja A) 14

18 Tunne-elämän kypsyyteen tulisi luokanopettajien mielestä kiinnittää enemmän huomiota, koska usein yhden lapsen uhmakkaasta käytöksestä voivat muut lapset joutua kärsimään. Toisaalta luokanopettaja B:n mukaan koululla on varsin rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa lasten tunne-elämän kypsyyteen. No siinä on tietysti varmaan tää vaihtelu, joka on perheestä lähtösin, sitä ei täällä koulun eikä esiopetuksen puolella pystytä tasoittamaan. Tietysti koulussa voidaan jonkin verran kehittää tunne-elämän taitoja, kuten tunteiden hallintaa ja ilmaisua. (Luokanopettaja B) Työskentelynomaiset toimintatavat Lastentarhanopettajat nostivat lasten työskentelynomaisista toimintatavoista esiin sen, että päiväkodissa on käytössä kasvun kansio, jonka yhtenä osana ovat lasten tekemät itsearvioinnit. Lastentarhanopettaja A:n mukaan lapset pääpiirteittäin ymmärtävät, missä asioissa on kehittymisen varaa. Hänen mukaansa lasten tekemät itsearvioinnit ovat olleet kohtuullisen realistisia. Toisaalta hän totesi, että monissa asioissa lapsi tarvitsee vierelleen aikuisen huomauttamaan asioista, jotta lapsi tiedostaa kulloisenkin tilanteen paremmin. Luokanopettajien mukaan koulussa tavoitteiden asettaminen korostuu enemmän kuin esiopetuksessa. Luokanopettaja B:n mukaan lasten tavoitteiden täytyy tulla ulkoapäin ohjautuen. Hän näki ominaisimpana piirteenä lapsen työskentelylle kiireisyyden, jolla hän tarkoitti sitä, että lapset pyrkivät saamaan työn valmiiksi mahdollisimman nopeasti ja vähällä vaivalla. Tämän jälkeen lapset haluavat siirtyä mahdollisimman nopeasti seuraavaan tehtävään. Lapsien omalle työskentelylleen asettamista tavoitteista hän oli sitä mieltä, että harvat lapset kykenevät tavoitteiden asettamiseen. Luokanopettaja A:n mielestä lapset osaavat aika realistisesti arvioida omia taitojaan. Sitä mun mielestä aletaan täällä koulussa harjoitteleen, sitä tavoitteiden asettamista ja niiden saavuttamista. Sitten meillä on näitä itsearviointeja mutta siinäkin on sitä kirjoa, että toiset on jo aika valmiitakin siihen tavoitteiden asettamiseen ja osaavat aika realistisestikin arvioida itseänsä. Mutta sitten sitä vaihtelua on jonkin verran, että ehkä yleisempää on se, että lapset kuvittelee olevansa heikompia joissakin asioissa kuin todellisuudessa ovatkaan. (Luokanopettaja A) 15

19 7.2 Ikä kouluvalmiuden määrittäjänä Lastentarhanopettajien mielipiteet erosivat toisistaan huomattavasti siinä, kuinka ikä määrittää lapsen kouluvalmiutta. Lastentarhanopettaja A:n mukaan jos varhaisemmalle siirtymiselle luodaan hyvät puitteet voidaan sitä pitää kannatettavana. Varhaisemman siirtymisen edellytyksenä hän piti tarkkaa kouluvalmiuksien testaamista. Lastentarhanopettaja B:n mielestä kouluun siirtymisessä tulisi olla nykyistä enemmän joustavuutta molempiin suuntiin. Hän ajatteli, että koulun aloituksen tulisi olla kuudesta kahdeksaan, tai jopa yhdeksään vuoteen asti hyvin joustavaa. Ihanteellisin olisi hänen mukaansa sellainen tilanne, jossa lapsen kouluvalmiutta arvioitaisiin yksilöllisten edellytysten mukaan. Luokanopettajien mielipiteet iästä kouluvalmiuden määrittäjänä erosivat myös jonkin verran. Luokanopettaja A viittasi lukuisiin tutkimuksiin, joiden mukaan lapsi on valmis kouluun, sekä oppimaan uusia asioita juuri seitsemän vuoden iässä. Näiden tutkimusten perusteella hän ajatteli, että nykyinen oppivelvollisuusikä on sopiva. Luokanopettaja B:n mukaan joustavan alkuopetuksen käsite on hänelle arkipäivää. Hän toivoikin, että joustava alkuopetus toteutuisi laajemmin maassamme. Kouluun ei hänen mielestään tarvitse tulla 7 vuotiaana, jos ei ole siihen valmis. Toisaalta kouluun voisi ehkä tulla aikaisemminkin jos lapsi on siihen valmis. Lapsen koulun aloittamista tulisi harkita ensisijaisesti yksilöllisten edellytysten mukaan. Koska yhteiskunnan asettama paine on voimakkaampi siihen suuntaan, että lapsen koulun aloitus tulisi tapahtua yhä aikaisemmin. Hän myös pohdiskeli, että nykyisin kodeissa suhtaudutaan pehmeämmin siihen, jos lapselle päiväkodista suositellaan lykkäystä. Just oli tossa puhetta, että nyt varmaan alkaa olla semmonen aika, että tämä viesti jos päiväkoti suosittelee lykkäyksen harkitsemista niin, se otetaan kodeissa pehmeämmin vastaan kuin ehkä muutama vuosi sitten. Että kyllähän se lapsen etu on etusijalla, mutta kyllä se 7- vuotta on tota useimmissa tapauksissa hyvä ikä. (Luokanopettaja B) Oppivelvollisuusiän varhentamisesta 6-vuoteen molemmat lastentarhanopettajat ajattelivat, että jos sellainen päätös tehtäisiin tulisi kouluilla olla paremmat valmiudet järjestää opetusta. Tärkeää on, että opetuksessa huomioitaisiin nuoremmat lapset. Lastentarhanopettaja A ajatteli, että opetuksen tulisi silloin olla enemmän leikinomaista, ja ryhmien tulisi olla huomattavasti pienempiä kuin perinteisessä koulussa. Toisaalta hänen mukaansa varhaisempi oppivelvollisuusikä voisi toimia siinä tapauksessa jos puitteet ovat kunnossa ja kaikki lapset on testattu. Lastentarhanopettaja B:n mukaan 16

20 on vaikeaa arvioida, mitä seurauksia oppivelvollisuusiän varhentaminen toisi mukanaan. Varmaa hänen mukaansa olisi, että jotain seurauksia tulisi tapahtumaan. Nykyinen koulu ei ole valmis vastaanottamaan lapsia, siis opetusmenetelmät ja oppimiskäsitykset on niin kaukana siitä, mitä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa ajatellaan kuusivuotiaan lapsen oppimisesta. (Lastentarhanopettaja B) Luokanopettajien mukaan jos esiopetus tulevaisuudessa läpäisee kaikki 6-vuotiaat olisi sen pohjalta hyvä aloittaa koulu 7-vuotiaana. Toisaalta molemmat huomauttivat, että kouluun voi tulla testien kautta aikaisemmin, jos lapsen valmiudet ovat riittävät. Luokanopettaja A:n ajatteli samalla tavalla lastentarhanopettajien kanssa siitä, jos oppivelvollisuusikä varhennetaan 6-vuoteen siitä seuraisi runsaasti uusia koulussa tehtäviä järjestelyjä. Koulun tilat eivät hänen mukaansa tarjoa läheskään samanlaisia mahdollisuuksia leikinomaiseen toimintaan kuin päiväkodissa. 7.3 Esiopetuksen antamat kouluvalmiudet Lastentarhanopettajien mielestä esiopetuksen antamat kouluvalmiudet ovat hyvin laaja-alaisia. Tärkeimmäksi esiopetuksen tehtäväksi nähtiin lapsen kokonaiskehityksen tukeminen. Lisäksi lastentarhanopettaja A korosti esiopetuksen antamia sosiaalisia valmiuksia. Lastentarhanopettaja B puolestaan totesi, että heidän talossaan on johtavana ajatuksena lapsen itsetunnon vahvistaminen. Myös luokanopettajien mukaan esiopetus antaa lapsille hyvin perustavanlaatuisia taitoja, kuten esimerkiksi tehtäviin keskittymistä ja oman vuoron odottamista. Lisäksi luokanopettaja B näki selkeimmän muutoksen tapahtuneen lasten motoristen taitojen kehittymisessä. Molemmat luokanopettajat korostivat esiopetuksen antamien sosiaalisten valmiuksien merkitystä. Kaiken kaikkiaan luokanopettajat olivat tyytyväisiä esiopetuksen antamiin valmiuksiin. Että kyllä esiopetus varmaan sellasenaan kun se nyt toteutuu niin on ihan paikallaan. (Luokanopettaja B) 7.4 Siirtyminen esiopetuksesta alkuopetukseen ja siirtymisen helpottaminen Molempien lastentarhanopettajien mukaan esiopetusryhmät käyvät keväällä tutustumassa kouluun. Lisäksi kunnassa on tapana, että keväällä luokanopettajat tekevät vierailun päiväkodille, ja keskustelevat kouluun siirtyvistä lapsista sekä vierailevat esiopetusryhmissä. Lastentarhanopettaja A:n 17

Esikoulun siirtymä. Ylivieska

Esikoulun siirtymä. Ylivieska Esikoulun siirtymä Ylivieska 31.3.2011 Hannele Karikoski, KT Kasvatustieteiden tiedekunta Oulun yliopisto hannele.karikoski@oulu.fi Sisältö: 1. Esiopetuksen taustaa 2. Lapsen esikoulun aloittaminen * on

Lisätiedot

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodissa toimii 3-5-vuotiaiden ryhmä Peilivuori ja 1-4 vuotiaiden ryhmä Salasaari. Molemmissa ryhmissä toimitaan montessoripedagogiikan

Lisätiedot

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut)

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Hyvinkään varhaiskasvatus ja perusopetus Lapsi Kasvun ja oppimisen asiantuntijat Luokanopettaja Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Esiopetuksesta perusopetukseen lastentarhanopettajan,

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 13.3 Vuosiluokkien 1-2 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 13.3.1 Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen

Lisätiedot

KUUSAMON KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIEN LASTENTAR- HANOPETTAJIEN AMMATILLISEN KASVUN KOKE- MUKSIA KASVATUSKUMPPANUUSKOULUTUKSESTA

KUUSAMON KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIEN LASTENTAR- HANOPETTAJIEN AMMATILLISEN KASVUN KOKE- MUKSIA KASVATUSKUMPPANUUSKOULUTUKSESTA KUUSAMON KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIEN LASTENTAR- HANOPETTAJIEN AMMATILLISEN KASVUN KOKE- MUKSIA KASVATUSKUMPPANUUSKOULUTUKSESTA Jonna Kylli Terhi Manninen Oulun seudun ammattikorkeakoulu Tutkimuksen taustoja

Lisätiedot

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN KOULUTULOKKAAN TARJOTIN 11.1.2016 VUOSILUOKAT 1-2 KOULULAISEKSI KASVAMINEN ESIOPETUKSEN TAVOITTEET (ESIOPETUKSEN VALTAKUNNALLISET PERUSTEET 2014) Esiopetus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että lapsilla

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Romanioppilaiden määrä ja opetuksen vastuutahot kunnassa 3 2. Romanioppilaan kohtaaminen 4 3. Suvaitsevaisuuden ja hyvien

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

Hoito, kasvatus ja pedagogiikka vuorohoidossa

Hoito, kasvatus ja pedagogiikka vuorohoidossa Hoito, kasvatus ja pedagogiikka vuorohoidossa OHOI- Osaamista vuorohoitoon Varhaiskasvatuslaki (2015) ja pedagogiikka Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen,

Lisätiedot

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityssä toimii 2 montessoriryhmää, joiden ikäjakauma on noin 2,5-5 v. Ryhminen nimet ovat Peilivuori ja Salasaari. Molemmissa ryhmissä

Lisätiedot

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011 1 Sisällysluettelo Metsolan päiväkoti......3 Toiminta-ajatus...4 Lapsikäsitys...4 Arvopohja...4 Toiminnan toteuttaminen..5 Ohjattu toiminta.6 Erityinen

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Opimme yhdessä ja jaamme oppimaamme, minkä pohjalta kehitämme toimintaamme ja toimintaympäristöjämme. Luomme avoimen ja kannustavan ilmapiirin,

Lisätiedot

Elävä opetussuunnitelma Miten lapsen oppimissuunnitelma rakentuu varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen arjessa?

Elävä opetussuunnitelma Miten lapsen oppimissuunnitelma rakentuu varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen arjessa? Elävä opetussuunnitelma Miten lapsen oppimissuunnitelma rakentuu varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen arjessa? Mervi Hangasmaa Jyväskylän yliopisto Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Kasvatustieteen päivät

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

LAPSEN KUVA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Julkisuuslaki 24 1 mom. 25-k.

LAPSEN KUVA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Julkisuuslaki 24 1 mom. 25-k. LAPSEN KUVA Jokaiselle varhaiskasvatuksen piirissä olevalle lapselle tehdään oma varhaiskasvatussuunnitelma. Tämä lomake on suunnitelman toinen osa. Suunnitelma tukee lapsen yksilöllistä kasvua, kehitystä

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsinki 29.4.2011 Opetusneuvos Hely Parkkinen 1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 5 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

KT Merja Koivula Varhaiskasvatuksen kansallinen kutsuseminaari, Helsinki 15.11.2010

KT Merja Koivula Varhaiskasvatuksen kansallinen kutsuseminaari, Helsinki 15.11.2010 KT Merja Koivula Varhaiskasvatuksen kansallinen kutsuseminaari, Helsinki 15.11.2010 Tutkimusongelmat 1. Millaista on lasten keskinäinen yhteisöllisyys lapsiryhmissä? 2. Miten yhteisöllisyys kehittyy? Mitkä

Lisätiedot

Mitäon yhteisöllisyys? Sosiokulttuurisen teorian mukaan oppimista tapahtuu, kun ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja osallistuvat yhteiseen

Mitäon yhteisöllisyys? Sosiokulttuurisen teorian mukaan oppimista tapahtuu, kun ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja osallistuvat yhteiseen KT Merja Koivula Mitäon yhteisöllisyys? Sosiokulttuurisen teorian mukaan oppimista tapahtuu, kun ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja osallistuvat yhteiseen toimintaan Osallistuminen ja oppiminen

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 30.11.2016 2 Sisällys 1. Toiminta-ajatus ja toiminnan tavoitteet 3 2. Aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnittelu

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

parasta aikaa päiväkodissa

parasta aikaa päiväkodissa parasta aikaa päiväkodissa Lastentarhanopettajaliitto 2006 varhaiskasvatuksen laadun ydin on vuorovaikutuksessa lapsen kehitystä ja oppimista edistävät lapsen kiinnostus, uteliaisuus ja virittäytyneisyys

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA Koulun/päiväkodin nimi: Opettaja: Osoite: Puhelin: lapsen kuva Lapsen nimi: Äidin nimi: Isän nimi: Kotipuhelin: Työpuhelin (äiti): (isä): Minun esikouluni, piirtänyt 2 Esiopetus

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN STRATEGIA

HYVÄN KASVUN STRATEGIA HYVÄN KASVUN STRATEGIA 2010-2014 Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu ARVIOINTI 2013 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla toukokuun 2013 aikana Vastauksia: Varhaiskasvatuksen huoltajat 120 kpl

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSTEET II-OSA

ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSTEET II-OSA ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSTEET II-OSA pe 28.10 - nauhoite d Pekka Matilainen ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSTEET II-osan aihepiirit Erityiskasvatus varhaislapsuudessa Erityisopetus perusopetuksessa Erityiskasvatus

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

TAKAJÄRVEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015

TAKAJÄRVEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 TAKAJÄRVEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 SISÄLTÖ: ESIOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS ESIOPETUKSEN OPPIMISYMPÄRISTÖ ESIOPETUKSESSA NOUDATETTAVAT KASVATUS- JA OPPIMISTAVOITTEET

Lisätiedot

Opintielle pienluokan kautta

Opintielle pienluokan kautta Opintielle pienluokan kautta Pienluokkatoiminnan arviointitutkimus Katja Jokinen Jyväskylän yliopisto Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Tutkimuksen lähtökohdat Omat kokemukset erityisluokanopettajana

Lisätiedot

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo 1 Edistää lapsen kasvu-, kehitys ja oppimisedellytyksiä Vahvistaa lapsen

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Leikki interventiona. Aikuisen kannustava puuttuminen vuorovaikutustaitojen harjaannuttamisessa. Eira Suhonen 6.6.06

Leikki interventiona. Aikuisen kannustava puuttuminen vuorovaikutustaitojen harjaannuttamisessa. Eira Suhonen 6.6.06 Leikki interventiona Aikuisen kannustava puuttuminen vuorovaikutustaitojen harjaannuttamisessa Eira Suhonen 6.6.06 Erityispedagogiikka Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Interventio laaja-alainen systemaattinen

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma johtamisen välineenä

Varhaiskasvatussuunnitelma johtamisen välineenä Varhaiskasvatussuunnitelma johtamisen välineenä 7.6.2016 Pia Kola-Torvinen Elisa Helin Opetushallitus Tavoitteena suomalaiseen järjestelmään sopiva, kehittämistä ohjaava asiakirja Lainsäädännön linjaukset

Lisätiedot

Ko u l u l a i s t e n LAINSÄÄDÄNTÖ TOIMINTA OHJAAJAT VASTUU

Ko u l u l a i s t e n LAINSÄÄDÄNTÖ TOIMINTA OHJAAJAT VASTUU Ko u l u l a i s t e n AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA LAINSÄÄDÄNTÖ TOIMINTA OHJAAJAT VASTUU Monet lapset viettävät pitkiä aikoja ilman aikuisen läsnäoloa. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tarkoituksena on ennaltaehkäistä

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010 TeknoDida 5.2.2010 Eija Kauppinen Opetushallitus Eija.kauppinen@oph.fi Otteita opetussuunnitelmien perusteista 1 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016 Raahe 3.3.2016 Laura Rahikkala liikunnanopettaja OPS 2016 HAASTE MAHDOLLISUUS HYPPY JOHONKIN UUTEEN OPS UUDISTUKSEN KESKEISIÄ LÄHTÖKOHTIA PEDAGOGINEN UUDISTUS -> Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan,

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

Uudistustyön suunta IRMELI HALINEN

Uudistustyön suunta IRMELI HALINEN Uudistustyön suunta Missä perusteiden linjauksissa muutos ilmenee? (1) Koulun ja opetuksen suhde muuttuvaan yhteiskuntaan Arvoperusta, tehtävä ja velvoitteet Toimintakulttuuri ja koulutyön järjestäminen

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Kasvun, oppimisen, ja koulunkäynnin tuki

Kasvun, oppimisen, ja koulunkäynnin tuki Kasvun, oppimisen, ja koulunkäynnin tuki Tuen kolmiportaisuus: yleinen, tehostettu ja erityinen Hanna-Mari Sarlin, opetustoimen ylitarkastaja hanna-mari.sarlin@avi.fi Tuen tarvetta aiheuttavat: } Matemaattiset

Lisätiedot

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 15.3 Vuosiluokkien 7-9 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 15.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait 1136/2003, 1137/2003).

Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait 1136/2003, 1137/2003). 1 1. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Lainsäädäntö Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait 1136/2003, 1137/2003). Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa säädetyn

Lisätiedot

Pienkoulu Osaava Taina Peltonen, sj., KT, & Lauri Wilen, tutkija, Phil. lis. Varkaus 2017

Pienkoulu Osaava Taina Peltonen, sj., KT, & Lauri Wilen, tutkija, Phil. lis. Varkaus 2017 Pienkoulu Osaava Taina Peltonen, sj., KT, & Lauri Wilen, tutkija, Phil. lis. Varkaus 2017 5.4 Opetuksen järjestämistapoja - OPS2016 -vuosiluokkiin sitomaton opiskelu - Oppilaan opinnoissa yksilöllisen

Lisätiedot

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen.

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 Kunnallisen päivähoidon laatukyselyjen tulokset kevät 2009 Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 1 Ketkä käyttivät ja missä yhteydessä? Kysely tehtiin

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistietoa varhaiskasvatussuunnitelmasta 2. Taustaa varhaiskasvatussuunnitelmalle 2.1 Varhaiskasvatuksen sisältöä ohjaavat

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Kasv. 12.6.2014 Liite 1 LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Lapsen nimi Syntymäaika Osoite Vanhempien yhteystiedot Päiväkoti ja ryhmä (ryhmäkoko ja rakenne) Yhteystiedot Opettaja Hyvä lapsen huoltaja!

Lisätiedot

Yhteinen murros: Erityisen eetoksesta varhaiseen vahvistamiseen

Yhteinen murros: Erityisen eetoksesta varhaiseen vahvistamiseen Yhteinen murros: Erityisen eetoksesta varhaiseen vahvistamiseen KT, erikoistutkija Liisa Heinämäki Erityisen eetos..ja mitä sille tapahtui 28.1.2010 Liisa Heinämäki 2 Erityisen eetos Eri järjestelmissä

Lisätiedot

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa OPStuki 2016 TYÖPAJA 3 Rauma 23.9.2015 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luku 4.2. Arviointi opetuksen ja oppimisen tukena Opetushallituksen esiopetuksen

Lisätiedot

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat:

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat: Maailma muuttuu - miten koulun pitäisi muuttua? Minkälaista osaamista lapset/ nuoret tarvitsevat tulevaisuudessa? Valtioneuvosto on päättänyt perusopetuksen valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijaon. Niiden

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat 20.9.2016 Kati Costiander Opetushallitus Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013

Lisätiedot

Monilukutaito kärkihankkeena kehittämisohjelman esittely. Media mahdollisuuksien maailma varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä, 1.11.

Monilukutaito kärkihankkeena kehittämisohjelman esittely. Media mahdollisuuksien maailma varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä, 1.11. Monilukutaito kärkihankkeena kehittämisohjelman esittely Media mahdollisuuksien maailma varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä, 1.11.2016 Varkaus 1 Monilukutaito Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten

Lisätiedot

VASU LAPSEN SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS-

VASU LAPSEN SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- VASU LAPSEN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Hyvä Kotiväki, Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta huolehditaan

Lisätiedot

ESIOPETUS YLÖJÄRVELLÄ Elämän eväitä matkalla kouluun

ESIOPETUS YLÖJÄRVELLÄ Elämän eväitä matkalla kouluun ESIOPETUS YLÖJÄRVELLÄ Elämän eväitä matkalla kouluun Hyvät esiopetusikäisen lapsen vanhemmat! Tämä tiedote kertoo esiopetuksen järjestämisen yleisistä periaatteista Ylöjärvellä. Jokaisella esiopetusta

Lisätiedot

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 14.3 Vuosiluokkien 3-6 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 14.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke 2(6) Sisällys Aloite perhetyöhön... 3 Aloitusvaihe... 3 n suunnitelman tekeminen... 4 n työskentelyvaihe... 4 n työskentelyn arviointi... 5 n päättäminen... 5 3(6) Aloite perhetyöhön Asiakkuus lastensuojelun

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon OHOI Osaamista vuorohoitoon Henkilöstökoulutus 7.3.2016 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon tuula.dahlblom@jamk.fi Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Koulun nimi: Tiirismaan koulu

Koulun nimi: Tiirismaan koulu Koulun nimi: Tiirismaan koulu OPS2016 Arviointi, Tiirismaan peruskoulun ops-työpaja 28.10.2014 Mitä ovat uuden opetussuunnitelman (2016) mukaisen arvioinnin keskeiset tehtävät? Ohjata oppimaan Tukea kehitystä

Lisätiedot

TUKEA VARHAISEEN VANHEMMUUTEEN. Äitiyshuollon alueellinen koulutuspäivä 16.4.2015 Anne Murtojärvi

TUKEA VARHAISEEN VANHEMMUUTEEN. Äitiyshuollon alueellinen koulutuspäivä 16.4.2015 Anne Murtojärvi TUKEA VARHAISEEN VANHEMMUUTEEN Äitiyshuollon alueellinen koulutuspäivä 16.4.2015 Anne Murtojärvi Varhaisella vuorovaikutuksella tarkoitetaan kaikkea lapsen ja vanhempien yhdessä olemista, kokemista ja

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Tukea vanhemmuuteen. Kasvamme Yhdessä vanhempainillat 7 luokan vanhemmille Terveydenhoitaja Anna Maija Puukka 28.2.2014

Tukea vanhemmuuteen. Kasvamme Yhdessä vanhempainillat 7 luokan vanhemmille Terveydenhoitaja Anna Maija Puukka 28.2.2014 Tukea vanhemmuuteen Kasvamme Yhdessä vanhempainillat 7 luokan vanhemmille Terveydenhoitaja Anna Maija Puukka 28.2.2014 Miksi? Miksi? Turun sanomat 29.1.14: Tykkääköhän lapsi minusta, jos rajoitan? Vanhempien

Lisätiedot

Alle kouluikäisellä. lapsella on ainutlaatuinen tapa ajatella ja rakentaa. mieltään. Montessoriosaamista jo 30 vuoden ajalta. Montessoripedagogiikka

Alle kouluikäisellä. lapsella on ainutlaatuinen tapa ajatella ja rakentaa. mieltään. Montessoriosaamista jo 30 vuoden ajalta. Montessoripedagogiikka Alle kouluikäisellä lapsella on ainutlaatuinen tapa ajatella ja rakentaa mieltään. Montessoriosaamista jo 30 vuoden ajalta Rantakaisla on Tikkurilan kupeessa Hiekkaharjussa toimiva yksityinen päiväkoti.

Lisätiedot

Millaiseen kouluun mahtuvat kaikki? Opettajan kommunikaatiosuhde ja ymmärrys vuorovaikutuksen voimasta Kaikkien Koulun mahdollistajana

Millaiseen kouluun mahtuvat kaikki? Opettajan kommunikaatiosuhde ja ymmärrys vuorovaikutuksen voimasta Kaikkien Koulun mahdollistajana Millaiseen kouluun mahtuvat kaikki? Opettajan kommunikaatiosuhde ja ymmärrys vuorovaikutuksen voimasta Kaikkien Koulun mahdollistajana Dosentti Elina Kontu Helsingin yliopisto Opettajankoulutuslaitos,

Lisätiedot

Tanssiopetus varhaiskasvatuksessa.

Tanssiopetus varhaiskasvatuksessa. Tanssiopetus varhaiskasvatuksessa. «Liikkumisen ilo näkyy parhaten lapsessa. Maailman kokeminen ja ymmärtäminen edelyttää lapselta jatkuvaa liikettä,koskettamista, tuntemista,tuntemista, erottelemista

Lisätiedot

Luku 3 Lapsuus rakastuminen urheiluun valmiuksia menestymiseen

Luku 3 Lapsuus rakastuminen urheiluun valmiuksia menestymiseen 61 Valmennuksen osa-alueet Asia tarinasta Taito/ tekniikka Taktiikka/ pelikäsitys Fyysiset valmiudet Henkiset valmiudet omassa toiminnassasi Vahvuutesi Kehittämiskohteesi Miten kehität valitsemiasi asioita?

Lisätiedot

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari 21.9.2016 Jyväskylä Marja-Liisa Keski-Rauska, KT ylitarkastaja (varhaiskasvatus) Länsi-

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017

Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017 Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017 kohtaa lapsen Välittää lapsista aidosti ja on töissä heitä varten Suhtautuu lapsiin ja heidän tunteisiinsa ja tarpeisiinsa empaattisesti On

Lisätiedot

Lapset puheeksi -menetelmä

Lapset puheeksi -menetelmä Taustaa Työmallia alettiin tutkia ja kehittää osana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Toimiva lapsi & perhe -hanketta Siirtyi ylläpidettäväksi Suomen Mielenterveysseuralle (lokilistat) Menetelmä on alun

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

Sisällys. Mitä opetussuunnitelman perusteissa sanotaan?... 22

Sisällys. Mitä opetussuunnitelman perusteissa sanotaan?... 22 Sisällys Lukijalle...12 Johdanto...16 Ajattelutehtävä kokeiltavaksi... 18 1 Arvot, ihmiskäsitys ja oppimiskäsitys... 20 Mitä opetussuunnitelman perusteissa sanotaan?... 22 Mitä tästä voisi ajatella?...

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016

Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016 Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016 9.12.2014 www.kerava.fi 1 Esiopetuksen velvoittavuus Perusopetuslain (628/1998) 26 a ja 35 mom. 1 mukaan lapsen on koulun aloittamistaan edeltävänä vuonna osallistuttava

Lisätiedot

Arvioinnin l Arvioinn uonne ja ylei in l set uonne ja ylei periaat set teet periaat Käsitteet marraskuun hautomo 2014

Arvioinnin l Arvioinn uonne ja ylei in l set uonne ja ylei periaat set teet periaat Käsitteet marraskuun hautomo 2014 Koulun nimi: Kunnas Arvioinnin luonne ja yleiset periaatteet Oppimisen arvioinnissa arvioinnin kohteena on oppilaan oppimisen edistyminen ja tavoitteiden toteutuminen tarkasteltavan ajanjakson päättyessä.

Lisätiedot

Lapset luovina luonnontutkijoina tutkimusperustainen opiskelu esija alkuopetuksessa

Lapset luovina luonnontutkijoina tutkimusperustainen opiskelu esija alkuopetuksessa Lapset luovina luonnontutkijoina tutkimusperustainen opiskelu esija alkuopetuksessa Sari Havu-Nuutinen Itä-Suomen yliopisto Esme Glauert Institute of Education, London, UK Fani Stylianidou, Ellinogermaniki

Lisätiedot

Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta Kuntien näkemyksiä kehittämistoiminnan tuloksista

Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta Kuntien näkemyksiä kehittämistoiminnan tuloksista Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta 2008-2012 Kuntien näkemyksiä kehittämistoiminnan tuloksista Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta Kehittämistoiminnassa mukana oleville opetuksen

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Uudistuva esiopetus ja. näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen

Uudistuva esiopetus ja. näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen Uudistuva esiopetus ja näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen Opetusneuvos Arja-Sisko Holappa OPETUSHALLITUS 25.9.2013 1 Kirjoittamaan voi oppia sitten kun hampaat putoaa Esiopetus uudistuu Esiopetuksen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

Kestävä kehitys. on päiväkodin yhteinen asia

Kestävä kehitys. on päiväkodin yhteinen asia Kestävä kehitys on päiväkodin yhteinen asia Kestävän kehityksen eli keken päämääränä on taata terveelliset, turvalliset ja oikeudenmukaiset elämisen mahdollisuudet nykyisille ja tuleville sukupolville

Lisätiedot