BLOGIT KOULUOPETUKSESSA -PERUSKOULUN LUOKKIEN LUOKANOPETTAJIEN ASENTEET TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKAA JA SEN UUTTA INNOVAATIOTA BLOGIA KOHTAAN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BLOGIT KOULUOPETUKSESSA -PERUSKOULUN 3.-6. -LUOKKIEN LUOKANOPETTAJIEN ASENTEET TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKAA JA SEN UUTTA INNOVAATIOTA BLOGIA KOHTAAN"

Transkriptio

1 Laura Hyvönen & Markku Laatikainen BLOGIT KOULUOPETUKSESSA -PERUSKOULUN LUOKKIEN LUOKANOPETTAJIEN ASENTEET TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKAA JA SEN UUTTA INNOVAATIOTA BLOGIA KOHTAAN Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö Teknologiapainotteinen luokanopettajakoulutus 2007

2

3 Kasvatustieteiden tiedekunta Tiivistelmä opinnäytetyöstä Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö Luokanopettajankoulutus Tekijä Laura Hyvönen ja Markku Laatikainen Työn nimi BLOGIT KOULUOPETUKSESSA - PERUSKOULUN LUOKKIEN LUOKANOPETTAJIEN ASENTEET TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKAA JA SEN UUTTA INNOVAATIOTA BLOGIA KOHTAAN Pääaine kasvatustiede Työn laji pro gradu -tutkielma Aika Helmikuu 2007 Sivumäärä 72 s., 1 liite Tiivistelmä Tämä tutkimus käsittelee luokkien luokanopettajien asenteita tieto- ja viestintätekniikkaa (TVT) ja erityisesti sen uutta sovellusta, blogia kohtaan. Tutkimuksen taustalla on ajatus siitä, että Suomen peruskouluissa, luokanopettajien tietotekninen taitotaso voi olla paikoin riittämätön. Opettajille kuitenkin esitetään yhä kasvavassa määrin tiedollisia ja taidollisia vaatimuksia, vaikka heidän asenteitaan aihetta kohtaan ei olla kartoitettu liioin. Tutkimus tästä näkökulmasta voi olla aiheellinen, jotta osattaisiin tehdä oikeita ratkaisuja asian eteenpäin viemiseksi ja ymmärrettäisiin kuinka suuri on mahdollinen muutosvastarinta opettajakunnassamme. Tutkimus on toteutettu kvantitatiivisin menetelmin peruskouluihin lähetetyn kyselylomakkeen avulla keväällä Kyselylomakkeessa on kolme kysymyksen tai väittämän osiota: 1) vastaajan taustatiedot, kuten: sukupuoli, syntymäaika (ikä), onko vastaajalla kotona tietokonetta tai kuinka usein hän sitä käyttää 2) vastaajan suhtautuminen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön yleisesti 3) vastaajan suhtautuminen blogeihin. Kysely on postitettu 45 eri koululle, jotka sijaitsevat 25 eri kunnassa. Otoksessa on pyritty ottamaan huomioon kaiken kokoiset kunnat eri puolilta Suomea. Vastauksia kyselyyn on saatu 109 luokanopettajalta 17 eri koulusta ja 27 eri kunnasta. Vastaajien ikäjakaumassa painottuu hienoisesti nuorempi opettajakunta. Tutkimuskohde on rajattu vielä erityisesti blogien opetuskäyttöön, jossa blogit edustavat uutta tieto- ja viestintätekniikan työkalua, joka ei vielä yleisesti ole opetuskäytössä. Vastaajien ymmärrys siitä mikä on blogi, on varmistettu pienen kyselylomakkeen osana toimitetun tietoiskun avulla. Tutkimuksessa on pyritty selvittämään kuinka myönteistä tai kielteistä opettajien suhtautuminen blogeihin on. Tätä varten on luotu blogipositiivisuus ja negatiivisuus keskiarvoiset ryhmämuuttujat kyselylomakkeen kolmannen, blogeja koskevan osion väittämistä. Kyselylomakkeen toisessa osiossa on selvitetty myös luokkien opettajien asenteita yleisesti TVT:aa kohtaan. Tutkimusta varten on luotu tieto- ja viestintätekniikan käyttöhalukkuus -ryhmämuuttuja tämän osion väittämistä. Tutkimuksessa blogipositiivisuus ja negatiivisuus omaavat voimakkaan negatiivisen korrelaation keskenään, joka kertoo osaltaan näiden ryhmämuuttujien olevan oikein asetetut. Käyttöhalukkuudella näyttäisi olevan kohtalainen negatiivinen korrelaatio bloginegatiivisuuden kanssa kun taas käyttöhalukkuuden ja blogipositiivisuuden välillä on vähäinen positiivinen korrelaatio. Nämä kertovat asenteen tieto- ja viestintätekniikkaa kohtaan yleisesti (käyttöhalukkuus) olevan suhteessa siihen, kuinka vastaaja asennoituu myös blogeihin. Tutkimuksen perusteella on siis oletettavaa, että yleisesti TVT:hen positiivisesti suhtautuva käyttäjä suhtautuu positiivisesti myös blogeihin. Tutkimuksessa ilmenee, että suomalaiset luokkien luokanopettajat suhtautuvat varovaisen myönteisesti sekä tietoja viestintätekniikkaan yleisesti, että blogeihin. Kyselyyn vastaajien blogipositiivisuuden keskiarvoksi muotoutui 3,73, joka osoittaa varovaista myönteisyyttä blogeja kohtaan oletuskeskiarvon ollessa 3. Bloginegatiivisuudelle keskiarvo asettui puolestaan kohtaan 2,53. Vastaajista kolme viidesosaa tiesi jo entuudestaan mikä blogi on ja yli puolet soveltaisivat blogia osana opetustaan. Sillä, tiesikö opettaja jo entuudestaan, mitä blogit ovat, ei näyttäisi kuitenkaan olevan minkäänlaista tilastollista yhteyttä hänen blogipositiivisen tai negatiivisen asennoitumisensa kanssa. Tutkimustulokset ovat varovaisen myönteiset ja kertovat opettajien seuraavan aikaansa. Tutkimustulokset lienevät myös yleistettävissä perusjoukkoon kohtalaisen hyvin, tosin vastaajien ikä- ja sukupuolijakaumat ovat tutkimuksessamme mahdollisesti hieman vääristyneet. Tähän on osin voinut vaikuttaa kyselyn tekninen aihevalinta. Asiasanat asenteet, blogit, luokanopettajat, tieto- ja viestintätekniikka

4

5 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ 1. JOHDANTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUKSESSA HISTORIA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN VALTAKUNNALLISET STRATEGIAT TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTTÖ TIETOTEKNIIKAN OPETUSKÄYTTÖÖN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ Resurssit Opettajien tietotekninen osaaminen ja koulutus Ikä Sukupuoli VERKKO-OPETUS Vuorovaikutus verkossa Yhteisöllinen opetus, opiskelu ja oppiminen verkossa BLOGIT BLOGIT OPETUKSESSA BLOGIEN YHTEISÖLLISYYS ASENTEET ASENTEIDEN KLASSINEN MÄÄRITTELY ASENTEET JA TIETOTEKNIIKKA TUTKIMUKSEN TOTEUTUS TUTKIMUKSEN TAVOITTEET JA TUTKIMUSONGELMAT TUTKIMUKSEN PERUSJOUKKO TUTKIMUSOTE MITTARIN RAKENTAMINEN AINEISTON ANALYSOINTI TUTKIMUKSEN TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET VASTAAJIEN TAUSTATEKIJÄT TVT:N KÄYTTÖHALUKKUUS JA ASENNOITUMINEN BLOGEIHIN Käyttöhalukkuus Blogipositiivisuus ja -negatiivisuus TVT:N KÄYTTÖHALUKKUUDEN JA BLOGEIHIN ASENNOITUMISEN SUHDE TAUSTATEKIJÖIDEN YHTEYS TVT:N KÄYTTÖHALUKKUUTEEN JA BLOGEIHIN ASENNOITUMISEEN MUITA TUTKIMUSTULOKSIA TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS VALIDITEETTI Ulkoinen validiteetti Sisäinen validiteetti RELIABILITEETTI...64

6 8. POHDINTA...67 LÄHDELUETTELO...70 LIITTEET

7 1. Johdanto Tieto- ja viestintätekniikka (TVT) tuo opetukseen ja oppimiseen monia uusia ulottuvuuksia. TVT:n systemaattinen hyödyntäminen tekee opetuksesta tehokkaampaa, monipuolisempaa ja mielekkäämpää perinteiseen opetukseen verrattuna. Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävässä opetuksessa korostuu tekemällä ja tutkimalla oppiminen sekä yhteistoiminnallisuus ja vuorovaikutus toisten kanssa. (Markkula, 2003, s.44.) TVT:n suuri merkitys opetuksessa ja oppimisessa, kuten muuallakin jokapäiväisessä elämässämme lienee lähes kiistaton. TVT:n merkitykseen kansallisen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn edistämisessä on kiinnitetty järjestelmällisesti huomiota jo vuodesta 1995 lähtien (Opetushallitus, 2005, s. 10). Kaikkialla Suomen peruskouluissa tieto- ja viestintätekniikkaa ei kuitenkaan ole otettu luonnolliseksi osaksi opetus- ja oppimisprosessia. Herääkin kysymys, miksi? Osin syyksi voidaan osoittaa opetussuunnitelmat, jotka vasta viime vuosina ovat alkaneet huomioimaan tieto- ja viestintätekniikkaa paitsi opetusvälineenä, myös opetettavana aihealueena. Opettajien tietotaitoon on viime vuosina pyritty panostamaan aiempaa enemmän, mikä käy ilmi esimerkiksi Opetusalan kauden tietoyhteiskuntastrategiasta (ks. luku 2.2). Kuitenkin kentällä toimivien opettajien suusta kuulee, että omat taidot eivät riitä tietokoneiden monipuoliseen opetuskäyttöön tai että oppilaat tuntevat tekniikan paremmin kuin opettajat. Myös tehokkaiden ja riittävän yksinkertaisten työkalujen puuttuminen on hidastanut koulujen teknistä kehitystä, mikä käy ilmi tuonnempana luvussa Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön valtakunnallisissa strategioissa on kiinnitetty huomiota opettajien asenteiden ja taitojen merkitykseen TVT:n opetuskäytön visioiden toteutumisessa (ks. luku 2.2). Yksi keskeinen syy TVT:n takkuiseen rantautumiseen luonnolliseksi osaksi kaikkien peruskoulujen arkea lieneekin juuri opettajien asenteet tieto- ja viestintätekniikkaa ja sen opetuskäyttöä kohtaan. Asenteet ovat hyvin keskeisessä roolissa yksilön toiminnan suuntautumisessa, kuten myöhemmin luvussa 4 tuomme esille. Peruskoulun 1-5 vuosiluokilla Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (Opetushallitus 2004) kyllä edellyttää tieto- ja viestintätekniikan käyttöä niin opetuksen apuvälineenä kuin oppimisen kohteena. Kuitenkin opetussuunnitelma jättää hyvin paljon tilaa opettajan omille valinnoille ja ratkaisuilleen. Se, millä tavalla ja kuinka paljon jokainen opettaja omassa opetuksessaan tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntää, on kiinni melkoisesti jokaisen opettajan asenteista tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä kohtaan. Me halusimmekin keskittyä

8 2 tutkimuksessamme tarkastelemaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä nimenomaan opettajien asenteiden kautta. Weblogit eli blogit ovat yksi helppo tapa koota ja julkaista informaatiota Internetiin. Tämä uudehko innovaatio sai meidätkin miettimään, olisiko blogeista perusopetuksen avuksi ja tueksi? Pian tästä pohdinnasta muodostui tutkimuksemme toinen keskeinen teema. Halusimme tutkia, miten opettajat suhtautuisivat tähän uudehkoon ilmiöön TVT:n kentällä ja näkisivätkö he siinä hyötyjä ja mahdollisuuksia opetuksensa tueksi. Aihe vaati kuitenkin rajausta, siksi päätimme keskittyä nimenomaan blogien käyttöön äidinkielen opetuksessa. Blogien käyttö juuri äidinkielen opetuksessa tuntui luonnollisimmalta, sillä onhan blogi nimenomaan kirjoitusfoorumi. Toki, kuten myöhemmin luvussa 3 tuomme esille, blogi on paljon enemmänkin. Koska blogit ovat suhteellisen uusi ilmiö, ei aiheesta löydy paljonkaan lähdekirjallisuutta, ei ainakaan perinteisessä painetussa muodossa. Blogit ovat olleet runsaasti esillä mediassa tätä kirjoitettaessa kevään ja syksyn 2006 aikana, kun julkisuuden henkilöt ovat aloittaneet omia verkkoblogejaan, jossa kertovat kokemuksistaan elämästä. Blogit voivat olla ja ovat myös muuta kuin Internetissä kirjoitettava julkinen päiväkirja. Halusimmekin ajatella tutkimuksessa blogia monipuolisempana työkaluna ja esitämme tuonnempana muutamia ideoita blogien hyödyntämiseksi opetuksessa.

9 3 2. Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa 2.1 Historia Tietokone on ajan saatossa käynyt läpi merkittävän muutosprosessin suuresta keskustietokoneesta monikäyttöisiksi henkilökohtaisiksi mikrotietokoneiksi. Myös tietokoneen rooli opetuksessa on muuttunut. Parin viime vuosikymmenen aikana painopiste on siirtynyt tietokoneperustaisesta opetuksesta verkko-opetukseen. (Tella, 2001, s ) 1970-luvun loppupuolella tietokoneperustainen opetus jakautui kahtia: tietokoneohjattuun opetukseen sekä tietokoneavusteiseen opetukseen. Tietokoneohjatussa opetuksessa koko opetusprosessi perustui tietokoneeseen. Tietokoneavusteisessa opetuksessa tietokone oli opetuksen apuvälineenä. Vähitellen myös tietokoneiden verkottuminen alkoi. Tietokoneita alettiin kytkeä lähiverkkoihin ja erilaisiin opetusverkkoihin. Samanaikaisesti myös tietokoneen terminologia muuttui. ATK eli automaattinen tietojenkäsittely termin tilalle syntyi toisaalta tietotekniikka- ja IT eli informaatioteknologia käsitteet ja toisaalta rinnalle muodostui myös uusi tekniikan suuntaus eli viestintätekniikka. (Tella, 2001, s ) Internetin synty puolestaan voidaan ajoittaa aina 1960 luvun alkuun. Internetissä käytettyä tekniikkaa kehitettiin alun perin yhtäaikaisesti useammassa toisistaan tietämättömässä paikassa. Pieniin tietopaketteihin pohjautuva tietoliikenneverkko oli kehitteillä aluksi sekä yliopistollisissa piireissä että Yhdysvaltojen armeijan tuotekehitysyksikössä. Näistä viimeksi mainittu saa kuitenkin kunnian ensimmäisistä kirjatuista suunnitelmista ja julkistetuista dokumenteista Internetin luomiseksi. Pian syntymänsä jälkeen silloisesta Internetistä muodostui korkeakoulujen välinen viestintä-, tiedonsiirto- ja palveluverkko. Internetin yleistyminen eteni kuitenkin hitaasti. Vielä 1970-luvun alussa Internetiin oli kytketty vain muutamia kymmeniä tietokoneita. Käyttäjienkin joukko oli melko pieni ja sisälsi lähinnä tutkijoita. Vasta 1980-luvun jälkipuoliskolla tavalliselle mikrotietokoneen käyttäjällekin alkoi avautua mahdollisuuksia kansainvälisen verkon hyödyntämiseen. (Leiner et al., 2003) Verkko-opetuksen yhdeksi avaintekijäksi luonnehdittu Word Wide Web (www) eli Internetin graafinen käyttöalusta alkoi vuonna 1993 toden teolla saada jalansijaa tietokonemaailmassa. Tämä kiihdytti Internetin kehitystä ja yleistymistä voimakkaasti. Murroksessa

10 4 syntyi jälleen myös uusia termejä. Tärkeimpänä muutoksena IT ja tietotekniikka yhdistyivät viestintätekniikan kanssa TVT termiksi, eli tieto ja viestintätekniikaksi. Kansainvälisesti puhutaan ICT:stä (Information and Communication Technologies). (Tella, 2001, s ) Uusien termien yleistyminen arkikielessä on kuitenkin tapahtunut paljon edellä mainittuja ajankohtia hitaammin. Edelleen usein kuulee käytettävän vanhaa ATK käsitettä uusimpien käsitteiden asemesta. 2.2 Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön valtakunnalliset strategiat Tieto- ja viestintätekniikan merkitykseen kansallisen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn edistämisessä on kiinnitetty järjestelmällisesti huomiota jo vuodesta 1995 lähtien. Tuolloin valtiovarainministeriö teetti ensimmäisen kansallisen tietoyhteiskuntastrategian. Vuonna 1995 julkaistiin myös ensimmäinen opetusalan oma tietoyhteiskuntastrategia ( ), joka käynnisti Suomi tietoyhteiskunnaksi -hankkeen. Alkoi oppilaitosten tietoteknisen laitetason parantaminen, tietoverkkojen rakentaminen ja opettajien täydennyskoulutus. Opetusalan toisen strategiakauden ( ) tavoitteisiin lisättiin verkko-opetushankkeiden kehittäminen. Pro Gradu tutkielmamme kirjoitushetkellä (2006) toteutettavana olevan kolmannen strategiakauden ( ) tavoitteet ovat: 1) kehittää kansalaisten tietoyhteiskuntatietoja ja taitoja, 2) vahvistaa oppilaitosten mahdollisuuksia hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa monipuolisesti toiminnassaan, 3) vakiinnuttaa tulokselliset ja taloudellisesti kestävät tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät toimintatavat koulutuksessa ja tutkimuksessa ja 4) edistää tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä sosiaalisissa innovaatioissa. (Opetushallitus, 2005, s. 10.) Opetushallitus asetti työryhmän laatimaan perusopetuksen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittämissuunnitelman sekä suunnitelman oppilaiden tieto- ja viestintätekniikan perusvalmiuksien toteuttamiseksi. Suunnitelmien tuli sisältää 1) tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tavoitteet perusopetuksessa vuodelle 2007, 2) suunnitelman toimenpiteistä ja palveluista, joiden avulla tieto- ja viestintätekniikan käyttö saadaan juurrutettua pysyväksi käytännöksi kaikissa perusopetusta antavissa oppilaitoksissa, 3) arvio verkko-opetuksen soveltuvuudesta perusopetuksessa ja kehittämisen painopisteet, tarvittavat palvelut sekä paikallisella että valtakunnallisella tasolla ja niiden rahoitustarve ja 4) suunnitelman toimenpiteistä ja palveluista, joilla edistetään oppilaiden tieto- ja viestintä-

11 5 tekniikan perustaitojen toteutumista perusopetuksessa, ja selvitys siitä, onko tieto- ja viestintätekniikan taitokortti käyttökelpoinen osaamisen varmentamisen keino. (ibid., s.8.) Työryhmän lähtökohtana oli opetusministeriön Koulutuksen ja tutkimuksen tietoyhteiskuntaohjelma , jossa asetetaan tavoitteeksi muun muassa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön valtakunnallisten verkostojen toiminnan vakiinnuttaminen. Ohjelmassa esitetään myös, että virtuaalikouluhankkeelle laaditaan kehittämissuunnitelma. Ohjelmassa edellytetään tieto- ja viestintätekniikan laajaa käyttöä opiskelussa ja opetuksessa kaikilla koulutuksen asteilla. Ohjelmassa vaaditaan myös, että oppilaiden tulee saada tarvittavat tieto- ja viestintätekniikan perustaidot perusopetuksen aikana. (ibid.) Virtuaalikouluhanketta on toteutettu Suomessa jo vuosina paikallisilla kehittämishankkeilla, joita on tuettu valtionavustuksilla. Painopistealueet ovat vaihdelleet hieman vuosittain. Vaihtelevina painotusalueina ovat olleet mm. koulutuksen alueellisen tasaarvon tukeminen, opetus- ja opiskelumenetelmien ja toimintatapojen kehittämien sekä opettajien tieto- ja viestintätekniikkataitojen kehittäminen. (ibid. s. 14,16.) Opetushallituksen syyskuussa 2004 asettaman työryhmän tuotoksena syntynyt visio tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön roolista osaamisyhteiskunnan kehittämisessä voidaan jakaa kolmeen päätavoitteeseen: 1. Oppilaiden ja opettajien tieto- ja viestintätekniikkataidot vastaavat yksilön ja yhteiskunnan tarpeita. Oppilaat kehittyvät peruskoulun aikana tieto- ja viestintätekniikan työtaidoissa, tiedonhallinnan-, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidoissa sekä saavat tietämystä tietoturvasta ja tietotekniikan etiikasta. Opettajien asenteiden ja taitojen merkitys tieto- ja viestintätekniikan yleistymiselle sekä oppilaiden perustaitojen kehittymiselle on erittäin keskeinen. 2. Koulutuksen järjestäjät ja koulut hyödyntävät tieto- ja viestintätekniikkaa aktiivisesti omassa toiminnassaan ja toimivat yhteistyössä keskenään hyvien koulutuspalvelujen turvaamiseksi koko maassa. Tieto- ja viestintätekniikka toimii koulutuksen tasa-arvon ja laadun kehittämisen tukena sekä osana oppimisympäristöä, opetuksen ja oppimisen tukena. Tieto- ja viestintätekniikka palvelee sekä lähioppimisen rikastamista että etäoppimisen mahdollisuuksien parantamista.

12 6 3. Kunnissa ja kouluissa on edellytykset tieto- ja viestintätekniikan täysimääräiselle hyödyntämiselle. Opettajilla tulee olla tarvittava osaaminen, koulun johdon on sitouduttava kehittämiseen ja käytössä on oltava riittävät välineet sekä materiaalit. Opettajien perus- ja täydennyskoulutuksella on erittäin suuri rooli tieto- ja viestintätekniikan edellytysten mahdollistamisessa. Keskeisiä ovat myös opettajien työnkuvaan, työtehtävien määrittelyyn sekä työaikaan liittyvät ratkaisut. Visio ei voi toteutua ilman opettajien osaamista sekä myönteistä asennoitumista. (ibid. s.36-40) Yllä esitetyissä kolmessa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön päätavoitteessa osaamisyhteiskunnan kehittämisprosessissa painotetaan hyvin selvästi opettajien asenteiden ja osaamisen merkitystä näiden tavoitteiden toteutumiselle. Myöhemmin luvussa 4 tulee myös esille, että nämä kaksi, asenteet ja osaaminen tai paremminkin näkemys omasta osaamisesta, ovat yhteydessä toisiinsa. Opettajien tieto- ja viestintätekniikkaan kohdistuvien asenteiden tutkiminen onkin hyvin ajankohtaista ja tärkeää. Uusin kansallinen tietoyhteiskuntastrategia julkistettiin tutkimuksemme viimeistelyvaiheessa. Siinä painottuu ennen kaikkea ihminen tekniikan käyttäjänä ja sisällön tuottajana, johon tutkimuksemmekin keskittyy. Peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus, 2004) tieto- ja viestintätekniikka ei ole mitenkään korostuneesti esillä, mutta kyllä tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseen viitataan useampaankin otteeseen. Opetuksen toteuttamista käsittelevissä luvuissa tieto- ja viestintätekniikka nousee esille sekä oppimisympäristöä että työtapoja käsiteltäessä. Opetussuunnitelmassa todetaan, että oppimisympäristön varustuksen tulee tukea oppilaan kehittymistä nykyaikaisen tietoyhteiskunnan jäseneksi ja antaa tilaisuuksia tietokoneiden ja muun mediatekniikan sekä mahdollisuuksien mukaan tietoverkkojen käyttämiseen. Opiskelun ja oppimisen työtapoja käsiteltäessä mainitaan yhtenä tekijänä, että työtapojen tulee edistää tieto- ja viestintätekniikan taitojen kehittymistä. Peruskoulun opetussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus, 2004) luvussa seitsemän käsitellään oppimisen tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä. Opetussuunnitelmassa uutuutena ovat eheyttäminen ja seitsemän erilaista aihekokonaisuutta, jotka tulisi huomioida jokaisen oppiaineen opetuksessa. Seitsemäs aihekokonaisuus on Ihminen ja teknologia. Tieto- ja viestintätekniikka kuuluu luonnollisena osana tämän aihekokonaisuuden piiriin. Aihekokonai-

13 7 suuden yksi tavoite on, että oppilas oppii käyttämään tietoteknisiä laitteita ja ohjelmia sekä tietoverkkoja. Tieto- ja viestintätekniikka sisältyy myös kolmanteen aihekokonaisuuteen Viestintä ja mediataito. Tämän aihekokonaisuuden yksi tavoite on, että oppilaan tulisi oppia käyttämään viestinnän ja median välineitä tiedonhankinnassa ja välittämisessä sekä erilaissa vuorovaikutustilanteissa. Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa vilahtelee myös eri oppiaineiden sisältöjä ja tavoitteita käsiteltäessä. Äidinkielessä jo 1. ja 2.-vuosiluokkien kohdalla mainitaan tieto- ja viestintätekniikka. Oppilaan tulisi harjoittaa medialukutaitoaan sekä viestintävalmiuksiaan tietoteknisissä oppimisympäristöissä. Oppilaan tulee myös opetella tietokoneella kirjoittamista vuosiluokilla painotetaan edelleen tekstien tuottamista käsin kirjoituksen lisäksi erilaisten tekstinkäsittelyohjelmien avulla. Oppilaan tulee myös oppia perustietoja mediasta ja viestintävälineiden tavoitteellista hyödyntämistä. Yksinkertainen tiedonhaku verkosta mainitaan myös vuosiluokkien äidinkielen opetuksen sisällöissä. Yllä eritellyt poiminnat osoittavat, että perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet velvoittavat tieto- ja viestintätekniikkaa hyödynnettävän opetuksessa jo peruskoulun ensimmäisiltä vuosiluokilta lähtien. Se, kuinka paljon kouluissa todella tieto- ja viestintätekniikkaa hyödynnetään ja millä tavalla sekä minkälaisella innokkuudella, on kuitenkin aivan toinen asia. 2.3 Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö Opetushallituksen vuonna 2004 asettaman työryhmän raportissa (Opetushallitus, 2005, s ) TVT:n hyötyä opetuksen ja oppimisen kannalta tarkastellaan ainakin kolmesta tärkeästä näkökulmasta. Ensinnäkin keskeistä on se, millaisin valmiuksin varustettuja kansalaisia tarvitsemme nykypäivänä ja miten näitä valmiuksia voidaan kehittää koulussa? Tarvitaan kriittisiä mediataitoja, tiedonhankinnan ja hallinnan taitoja, kommunikointi- ja yhteistyötaitoja sekä kykyä ratkaista ongelmia ja toimia monimutkaisissa ympäristöissä. Tietoteknisiä taitoja tarvitaan opiskelussa ja työelämässä sekä myös niiden ulkopuolella; asioiden hoitamisessa, kansalaistoiminnassa ja harrastuksissa. (ibid.) Toiseksi tarkastellaan, miten tieto- ja viestintätekniikan käyttö parantaa ja monipuolistaa opetusta ja oppimista sekä oppimisympäristöjä. TVT:n avulla voidaan oppimisympäristöä

14 8 monipuolistaa ja laajentaa esimerkiksi hyödyntämällä koulun ulkopuolisia asiantuntijoita sekä verkossa olevia materiaaleja. Opetus- ja oppimisprosessien etenemisen konkretisointi ja havainnollistaminen helpottuu, samoin oppimistulosten syvällisempi tarkastelu. Tieto- ja viestintätekniikka helpottaa myös koulun välttämätöntä dokumentointityötä. TVT:n avulla voidaan myös monipuolistaa yhteistyötä eri tahojen, kuten esimerkiksi toisten koulujen ja eri yritysten kanssa. Kodin ja koulun väliseen yhteyden pitoon tieto- ja viestintätekniikka tarjoaa hyvän lisän. Tieto- ja viestintätekniikka tarjoavat myös monipuolisia työvälineohjelmia esimerkiksi erilaisen suunnittelun ja mallintamisen avuksi. (ibid.) Kolmas tärkeä näkökulma keskittyy tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseen opetuksen järjestämisessä. TVT tehostaa tiedonkulkua ja yhteistyötä kuntien sekä muiden yhteiskunnan tahojen ja koulujen välillä. Tieto- ja viestintätekniikka tarjoaa mahdollisuuksia parantaa opetuksen saatavuutta sekä tasa-arvoa maamme eri alueiden välillä. Tieto- ja viestintätekniikan edut etäopetuksessa ja pienten oppilasryhmien sekä vähän opiskeltujen aineiden opetuksessa ovat myös merkittävät. (ibid.) Tietokoneella on monenlaisia rooleja, riippuen käyttäjästä ja käyttötarkoituksesta. Tietokoneen roolit ovat myös muuttuneet ajan myötä, kuten jo aiemmin käsitellystä tietokoneen terminologian muutoksestakin käy ilmi. Seppo Tella (2001) on luokitellut tieto- ja viestintätekniikan funktiot neljään eri kategoriaan: 1) Instrumentaalinen näkökulma, jossa tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään lähinnä työvälineenä 2) Tieto- ja viestintätekniikka älyllisenä partnerina 3) Tieto- ja viestintätekniikka uudenlaisena työ-, toiminta-, opetus- ja viestintäkonteksteina 4) Tieto- ja viestintätekniikka valtauttavina mediaattoreina eli ihmisen henkistä kapasiteettia ja sosiaalista kanssakäymistä rikastuttavana ja edistävänä välittäjänä (Tella, 2001, s. 24.) Tellan luokituksesta näkee tietokoneen nykyiset erittäin monipuoliset käyttömahdollisuudet. Enää ei voi puhua pelkästä apuvälineestä vaan puhutaan älyllisestä partnerista tai toi-

15 9 mintaympäristöstä. Tämä kuvaa hyvin, kuinka tärkeässä roolissa tietokone on nykypäivänä ihmisten elämässä. Tieto- ja viestintätekniikan rooli opetuksessa on myös vaihdellut ajan saatossa. Rooleista on heijastunut vuorollaan behavioristinen, kognitiivinen ja sosiokulttuurinen oppimiskäsitys. (Ritala-Koskinen, 2001, s. 138.) Aluksi tietokoneavusteiset opetusohjelmat perustuivat lähinnä behavioristiseen käsitykseen oppimisesta. Opetusohjelmissa opeteltava asia jaettiin pienempiin osiin ja ohjelman avulla kontrolloitiin oppijan etenemistä vaiheesta toiseen. Perinteisesti opettajan tehtävänä on pidetty opiskeltavan aineksen organisointia ja jakamista sekä oppijoiden edistymisen tarkkailua. Ohjelmat toimivat opettajan apuna tässä hänen opetustehtävässään. Jossakin vaiheessa hyvän opetusohjelman uskottiin jopa korvaavan opettajan. Tietokonetta pidettiin jopa kärsivällisempänä ja sitä kautta parempana opettajana kuin ihminen. Jaksoihan tietokone toistaa ohjeet ja neuvot lukemattomia kertoja. (Nevgi & Tirri, 2003, s ) Tyypillisiä esimerkkejä tietokoneohjelmista, joissa vahvasti näkyy behavioristinen oppimiskäsitys, ovat erilaiset ohjelmat, joissa tietokone toimii tutorin ominaisuudessa. Hyvin tyypillisiä ovat drilli-ohjelmat. Niissä ohjelma esittää oppijalle kysymyksiä ja antaa palautteen oppijan antaman vastauksen perusteella. (Ritala-Koskinen, 2001, s. 138.) Kognitiivisen psykologian ja konstruktivistisen oppimiskäsityksen yleistyessä oppimisen ja opetuksen painopiste siirtyi oppijaan ja hänen sisäisiin prosesseihin. Konstruktivismin mukaan oppija itse aktiivisesti tulkitsee ja muokkaa käsityksiään aikaisempien kokemuksiensa perusteella. Tämän uuden oppimiskäsityksen sekä tekniikan kehityksen myötä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö muuttui. Ryhdyttiin painottamaan yksilöllistä tiedonrakentamista. Tietokoneen käyttö myös monipuolistui. Opetukseen ja oppimiseen tuli oppimisympäristöajattelu. Opettaja organisoi opetuksen, opiskelun ja oppimisen avuksi erilaisia oppimisympäristöjä, joissa voi hyödyntää sekä tieto- ja viestintätekniikkaa että perinteisiä opetus- ja oppimismenetelmiä. Suosituiksi tulivat erilaiset verkko-oppimisympäristöt. (Nevgi & Tirri, 2003, s ) Välineenä tietotekniikkaa on hyödynnetty muun muassa tekstinkäsittelyohjelmien, laskentataulukkojen, tietokantojen ja julkaisu- ja esitysohjelmien muodossa. Nämä työvälineohjelmat muovautuvat käytettäväksi monin eri tavoin ja oikein käytettynä toimivat monipuolisesti opetuksen, opiskelun ja oppimisen apuna. Simulaattoreiden käyttö opetuksessa on

16 10 mahdollistanut erilaisten ilmiöiden, tapahtumien ja tilanteiden tarkastelun ja mallintamisen. Nykyisin opetuksessa ja oppimisessa korostuu tieto- ja viestintätekniikan rooli informaation lähteenä sekä yhteistyön ja vuorovaikutuksen tukijana sekä muokkaajana. (Ritala- Koskinen, 2001, s ) Kuten jo edellä on käynyt ilmi, tietokone muovautuu opetuskäytössä moneksi. On olemassa monia erilaisia tapoja jaotella tietokoneen opetuskäytön muotoja omiin luokkiinsa. Vahtivuori (2001, s ) on jaotellut tietokoneen opetuskäytön muodot Goldsworthyn (1999) ajatteluun perustuen neljään eri kategoriaan tieto- ja viestintätekniikan käyttötapojen perusteella: 1) Pedagoginen käyttö, 2) välineellinen käyttö, 3) yhteisöllinen käyttö sekä 4) viestinnällinen käyttö. Jaottelu on karkea eivätkä käyttötavat ole toisiaan poissulkevia vaan useimmiten päällekkäisiä. 2.4 Tietotekniikan opetuskäyttöön vaikuttavia tekijöitä Vaikka tutkimmekin opettajien asenteita tieto- ja viestintätekniikkaan ja erityisesti tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön, on syytä tarkastella myös niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat konkreettiseen tietokoneen käyttöön. Tietokoneasenteiden ja tietokoneen käytön välinen yhteys on todettu useissakin tutkimuksissa (Tuomivaara, 2000, s.29). Asenne ilmaisee mieltymyksen tai kielteisyyden jotakin, esimerkiksi tietokoneen käyttöä kohtaan. Nämä mieltymyksen tai kielteisyyden tunteet puolestaan ohjaavat ja vaikuttavat aikomukseen käyttää tietokonetta ja myös suoraan tietokoneen käyttöön. (ibid.) Asenteita käsittelemme tarkemmin erityisesti Davisin (1989) mallin sekä Tuomivaaran (2000) muokkaaman Skinnerin mallin pohjalta luvussa Resurssit SITESin kansainvälisen tietotekniikan opetuskäytön tutkimuksen ensimmäisen vaiheen ( ) tilannekartoituksen mukaan tietokoneiden riittämätön määrä on yksi suurimmista esteistä tietokoneiden opetuskäytölle. Kartoituksessa tietokoneiden määrän ja oppilaiden määrän suhdeluvuksi ala-asteilla saatiin 15 ja yläasteilla 12. Kansainvälisessä vertailussa Suomi sijoittui sekä ala- että yläasteella keskivertoa paremmin. Ala-asteella pienin suhdeluku oli Kanadassa (9) ja yläasteella samoin Kanadassa (8). (Kankaanranta, Puhakka ja Linnakylä, 2000, s.25.)

17 11 Suomen itsenäisyyden juhlarahaston (Sitra) tekemässä tilannekartoituksessa tieto- ja viestintätekniikan vaikutuksista oppimiseen ja opetukseen (Sitra 191, 1998) saatiin samankaltaisia tuloksia. Peruskouluissa ja lukioissa tietokoneiden määrä suhteessa koulun oppilasmäärään oli arviolta noin 13. Ala-asteilla suhdeluku arvioitiin 10 ja 12 välille, yläasteella puolestaan 14 paikkeille. Osa koneista oli vanhentuneita ja kovan käytön takia hyvin kuluneita. Koulujen välillä oli kuitenkin suuriakin eroja. Pienillä kouluilla suhdeluku oli yleensä parempi kuin suurilla kouluilla. Lähiverkkoon koneista oli ala-asteilla kytketty vain vähän yli puolet ja yläasteilla lähes 90 %. (Huovinen et. al., 1998, s ) Taulukko 1. Suomen kustannusyhdistyksen tekemä (1997) selvitys tietokoneiden ja Internetliitäntöjen määristä erikokoisissa kouluissa (Huovinen et. al., 1998 s. 64). Kouluaste Oppilasmäärä Oppilaita / tietokone Oppilaita / Internet-yhteys Ala-aste <100! 100 Yläaste < 250! 250 Lukio < 250! > 16 8,6 15,4 9,6 18,4 12 > > 24,4 13,5 22,3 Opetusministeriön vuoden 2004 kartoituksessa nähdään, että tilanne on jo huomattavastikin parantunut näistä 1997 vuoden tilastoista, jotka yllä olevassa taulukossa (taulukko 1) esiteltiin. Edelleen kuitenkin vanhoja työasemia on yli puolet kaikista työasemista. Taulukko 2. Oppilaitoksen työasemien lukumäärä suhteessa opiskelijamäärään sekä Internet-yhteyksien osuus näissä työasemissa. (Opetusministeriö, 2005) Opiskelijoita / opetuskäytössä Vanhojen * työasemien Internet- yhteydellä varus- oleva työasema osuus kaikista työasemista tettujen työasemien osuus OPPILAITOKSET (%) kaikista työasemista Peruskoulut Perusasteen erityiskoulut Lukiot Musiikkioppilaitokset * = ennen vuotta 2002 hankitut työasemat

18 12 Peruskouluissa yhtä tietokonetta kohden on vuonna 2004 ollut keskimäärin 8 oppilasta, mitä voitaneen pitää tyydyttävänä tuloksena. Näistä koneista 90 % on varustettu Internet yhteydellä. Seuraavassa taulukossa on vielä tarkennettu, millaisia verkkoyhteyksiä oppilaitosten koneissa on. Taulukko 3. Oppilaitosten verkkoyhteydet. (Opetusministeriö, 2005) Ulkoinen verkkoyhteys OPPILAITOKSET Lähiverkko % Kiinteä verkkoyhteys % ISDN -yhteys % Modeemi -yhteys % Peruskoulut Perusasteen erityiskoulut Lukiot Musiikkioppilaitokset Peruskoulujen Internet-yhteyksistä jopa 81 prosenttia oli vuonna 2004 laajakaistaisen Internet-yhteyden päässä. ISDN-yhteyksillä varustettuja työasemia oli vielä 17 prosenttia ja hitailla modeemi- yhteyksillä varustettuja työasemia 3 prosenttia. Taulukko 4. Opiskelijamäärältään erisuuruisten koulujen tilanne kiinteän verkkoyhteyden suhteen. (Opetusministeriö, 2005) Opiskelijamäärä Peruskoulut < yli 400 Koulujen lukumäärä Koulujen osuus, joissa on kiinteä verkkoyhteys 72 % 97 % 94 % 99 % 100 % Tehdyn tutkimuksen perusteella voi helposti vetää johtopäätöksen, jossa oppilasmäärältään isot koulut ovat vuonna 2004 Internet-yhteyksien suhteen yli kaksinkertaisesti paremmassa

19 13 asemassa kuin pienet. Osin asiaa voidaan selittää taloudellisesti, mutta suurin syy lienee laajakaistaisten Internet-yhteyksien ulottuvuus kattamaan haja-asutusalueilla sijaitsevia pieniä kouluja. Opetushallituksen perusopetuksen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittämissuunnitelmaa sekä oppilaiden tieto- ja viestintätekniikan perusvalmiuksien toteuttamissuunnitelmaa laatimaan asettama työryhmä esitti raportissaan ( ), että kansalliseksi tavoitetasoksi tulisi asettaa enintään 4-5 oppilasta työasemaa kohden. Jokaisen oppilaan tulisi käyttää tietokonetta viikoittain eri oppiaineissa. Työryhmä edellyttää myös nykyaikaiseen oppimisympäristöön kuuluvan riittävän nopean Internet-yhteyden. Heidän suosituksensa on 8 Mbps ja minimivaatimus 2 Mbps. Koneet tulisi myös verkottaa keskenään. (Opetushallitus, 2005, s. 51.) Näihin tavoitteisiin on ainakin vielä vuoden 2004 kartoituksen (ks. Taulukot 2-4) mukaan kohtalaisesti matkaa. Ongelmia tietotekniikan käytölle tuottaa laitteiden pienen määrän sekä laitteiden vanhentumisen lisäksi myös välineiden ylläpidolliset ongelmat. Sitran tekemän kartoituksen mukaan vastuu ylläpidosta on yleensä joko koulun atk-vastuuopettajalla tai kunnan tukihenkilöllä. Molemmilla työtä on liikaa. (Huovinen et.al., 1998, s ) Myös tietokoneiden sijoittelulla koulun tiloihin on vaikutusta niiden opetuskäyttöön. Sijoittelun tulisi perustua opetuskäyttöön. Suurimmassa osassa yläasteita ja lukioita sekä suurimpia ala-asteita oli tietokoneluokka. Kaikilla koulutasoilla tietokoneita oli sijoitettu myös muualle. Ala-asteilla tämä oli yleisintä. Yleisesti ottaen tietokoneet sijoitetaan ensisijaisesti tietokoneluokkiin ja vasta toissijaisesti opetusluokkiin. Tietokoneluokat toimivat opetuksessa silloin, kun halutaan työskennellä intensiivisesti koneella sekä opiskella samalla tietokoneen ja sen ohjelmistojen käyttöön liittyviä asioita. Tietokoneluokat tarjoavat myös rauhallisen työskentelytilan. Opetusluokkiin sijoittelu puolestaan tukee tietotekniikan ja muun opetuksen integraatiota. Kirjaston ja tietokoneluokan yhdistäminen koko koulun mediakeskukseksi on myös yksi ratkaisu. Se kuitenkin vaatii resursseja koulukirjastojen kehittämiseen ja kirjastonhoitajien koulutukseen sekä palkkauksen. (ibid, s ) Myös opetushallituksen asettama työryhmä kiinnitti huomiota laitteiden sijoittamiseen. Työryhmän näkemyksen mukaan jokaisessa luokassa tulisi olla vähintään yksi alle neljän vuoden ikäinen tietokone, projektori ja dokumenttikamera. Lisäksi koulussa oli-

20 14 si hyvä olla tieto- ja viestintätekniikkalaitteilla varustettuja ryhmätyötiloja sekä erillinen tietokoneluokka. (Opetushallitus, 2005, s.51.) Opettajien tietotekninen osaaminen ja koulutus SITESin tilannekartoituksessa ( ) tietokoneiden riittämättömyyden lisäksi korostunut este tietokoneiden opetuskäytölle oli opettajien puutteellinen teknologinen tietotaito (Kankaanranta, Puhakka ja Linnakylä, 2000, s.51). Samaa pohdittiin Sitran (1998) tekemässä tieto- ja viestintätekniikan tilannekartoituksessa. Sen mukaan opettajien tietotekniikan käytön ja tietoteknisen osaamisen välillä on selvä yhteys. Tietoteknisten taitojen sekä tietokoneen opetuskäytön kannalta on hyvin tärkeää, onko opettajalla kotonaan tietokone. Jos kotona on kone, opettaja voi rauhassa perehtyä siihen sekä käyttää sitä opetuksen suunnittelussa ja esivalmisteluissa. Koulujen tietotekniikan vastuuhenkilöiden mukaan yli puolet opettajista on saanut koulutusta työvälineohjelmien käyttöön. Perusasiat ovat hallussa melko hyvin, mutta monimutkaisemmat toiminnot, kuten esimerkiksi julkaisuohjelmat, kuvankäsittely, tietokantojen käyttö, ryhmätyöohjelmat sekä videoneuvottelulaitteet, tuottavat ongelmia. (Huovinen et. al., 1998.) Opetushallituksen asettama työryhmä korostaa opettajien tietoja ja taitoja välttämättömänä edellytyksenä heidän oppilaidensa tieto- ja viestintätaitojen kehittämiselle. Työryhmä vaatii, että sekä opettajien peruskoulutuksessa että täydennyskoulutuksessa, tulee huolehtia opettajien riittävistä tieto- ja viestintätekniikka taidoista. (Opetushallitus, 2005, s. 52.) Eroja opettajien oman tietoteknisen osaamisen arvioinnissa on eri sukupuolten välillä. Miesopettajat arvioivat osaamisensa selvästi paremmaksi kuin naisopettajat. Juha Nurmelaan (1998) viitaten muistutetaan kuitenkin, että kyse saattaa olla vain miesten ja naisten eroista arvioida omia taitojaan eikä niinkään todellisista eroista tietoteknisissä taidoissa. Omien taitojen arvioinnissa myös ikä vaikuttaa. Nuoret arvioivat omat taitonsa huomattavasti paremmaksi kuin vanhemmat opettajakollegat. Tietoteknisen koulutuksen ja tuen tarvetta arvioidessa teknistä tukea tärkeämmäksi koettiin opetuskäytön pedagoginen tuki. Koetulla tietoteknisen koulutuksen tarpeella on yhteytensä tietokoneiden opetuskäyttöön.

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajankoulutus Tiivistelmä opinnäytetyöstä Tekijä Nevala Minna Työn nimi Sosiaalisen median mahdollisuudet alakouluopetuksessa Pääaine

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO- OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ OPE- TUKSESSA

LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO- OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ OPE- TUKSESSA LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO- OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ OPE- TUKSESSA Pro Gradu tutkielma Päivi Kuvaja Kasvatustieteiden tiedekunta Aikuiskasvatus Leo Pekkala

Lisätiedot

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Etunimi Sukunimi Marja Kankaanranta Inka Mikkonen Kaisa Vähähyyppä toim. TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa Oppaat ja käsikirjat 2012:13 Opetushallitus

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ - Välineet, vaikuttavuus ja hyödyt TILANNEKATSAUS TOUKOKUU 2011 Muistiot 2011:2 Työryhmä: Tina Heino Riku Honkasalo Ella Kiesi Jari Koivisto Kimmo Koskinen Kari

Lisätiedot

OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET

OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET Vertaileva tutkimus interaktiivisten laitteiden soveltuvuudesta opetuskäyttöön Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Ohjaustoiminnan koulutusohjelma Lahdensivun kampus, 11.5.2012

Lisätiedot

Opetusta verkko-oppimisympäristöissä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun opettajien pedagogisia käyttökokemuksia Allu- ja Moodle-ympäristöissä

Opetusta verkko-oppimisympäristöissä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun opettajien pedagogisia käyttökokemuksia Allu- ja Moodle-ympäristöissä Opetusta verkko-oppimisympäristöissä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun opettajien pedagogisia käyttökokemuksia Allu- ja Moodle-ympäristöissä Minna Hiltunen 17.10.2007 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA

SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Mira Päätalo SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Tapaustutkimus luokanopettajasta sosiaalisen median käyttäjänä SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Tapaustutkimus luokanopettajasta

Lisätiedot

Riina Hänninen & Petra Kurki. Se oli helppo ja se oli aika yksinkertainen, vaikka siellä oli paljon tietoo.

Riina Hänninen & Petra Kurki. Se oli helppo ja se oli aika yksinkertainen, vaikka siellä oli paljon tietoo. Riina Hänninen & Petra Kurki Se oli helppo ja se oli aika yksinkertainen, vaikka siellä oli paljon tietoo. Openmetsä-portaalin käytettävyyden testaaminen kouluympäristössä ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen

Lisätiedot

KEMIAN OPETUS TÄNÄÄN: Nykytila ja haasteet Suomessa

KEMIAN OPETUS TÄNÄÄN: Nykytila ja haasteet Suomessa Aksela Maija & Karjalainen Veikko KEMIAN OPETUS TÄNÄÄN: Nykytila ja haasteet Suomessa Kemian opetuksen keskus Kemian laitos, Helsingin yliopisto ALKUSANAT Kemia on erottamaton osa arkipäiväämme. Kemia

Lisätiedot

LISÄARVOA MATEMATIIKAN OPETUKSEEN VERKOSTA?

LISÄARVOA MATEMATIIKAN OPETUKSEEN VERKOSTA? OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 94 TUTKIMUKSIA Marko Kortetmäki LISÄARVOA MATEMATIIKAN OPETUKSEEN VERKOSTA? Opetuskokeilu Turun ammattikorkeakoulussa TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN RAPORTTEJA 94 Turun

Lisätiedot

Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa

Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa KÄYTTÄTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA OPETTAJANKOULUTUSLAITOS SEMINAARITUTKIELMA Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa Jouni Koponen Ainekohtainen Seminaari 2014 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Reeta Tenhola. Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa

Reeta Tenhola. Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa Reeta Tenhola Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa 2011 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Tiivistelmä opinnäytetyöstä

Lisätiedot

Verkko-opetus ammatti-instituutissa

Verkko-opetus ammatti-instituutissa Forssan ammatti-instituutin opiskelijoiden ja opettajien näkemyksiä verkko-opetuksesta Opinnäytetyö Teknologiaosaamisen johtaminen Hämeenlinna 21.4.2007 Marko Ruusiala OPINNÄYTETYÖ Teknologiaosaamisen

Lisätiedot

Itsearviointi ja motivointi verkko-oppimisympäristöissä

Itsearviointi ja motivointi verkko-oppimisympäristöissä hyväksymispäivä arvosana 29.5.2001 Magna Cum Laude Approbatur arvostelijat Jaakko Kurhila & Jorma Tarhio Itsearviointi ja motivointi verkko-oppimisympäristöissä Antti Karvonen sähköposti: kantti@iki.fi

Lisätiedot

elukio, Uuden Oulun ja Oulun seudun lukiot Sanna Savolainen, Pekka Silven ja Sanna Kallioinen Verkkooppiminen lukio-opetuksessa

elukio, Uuden Oulun ja Oulun seudun lukiot Sanna Savolainen, Pekka Silven ja Sanna Kallioinen Verkkooppiminen lukio-opetuksessa elukio, Uuden Oulun ja Oulun seudun lukiot Sanna Savolainen, Pekka Silven ja Sanna Kallioinen Verkkooppiminen lukio-opetuksessa Tulevaisuuden koulu/ Verkko-oppiminen-hankkeen arviointiraportti Oulun kaupungin

Lisätiedot

ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena

ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena Riitta Juusenaho, Johanna Kurela (toimittajat) Merja Kuisma, Aino Ylinen (kirjoittajat) T I E T O T U O T A N N O N J A L A A D U N A R V I O I

Lisätiedot

JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ

JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ TIETOYHTEISKUNTAOPETUS KOLMANNELLA SEKTORILLA Liisa Mäenpää Pro gradu-tutkielma Aikuiskasvatus Ohjaaja Leo Pekkala Kevät 2007 2 Älkää koskeko tavaroihini. Haluan niiden olevan siellä,

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

VERKKO-OPPIMISEN HAASTE OPIN SIIRTYMINEN KONEELTA KÄYTÄNTÖÖN

VERKKO-OPPIMISEN HAASTE OPIN SIIRTYMINEN KONEELTA KÄYTÄNTÖÖN TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamistieteiden laitos VERKKO-OPPIMISEN HAASTE OPIN SIIRTYMINEN KONEELTA KÄYTÄNTÖÖN Yrityksen hallinto Toukokuu 2005 Ohjaaja: Marja Eriksson Maarit Pitkänen TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

Pedagoginen tuki tietotekniikan hyödyntämisessä kemian opetuksessa

Pedagoginen tuki tietotekniikan hyödyntämisessä kemian opetuksessa Jussi Tuukkanen Pedagoginen tuki tietotekniikan hyödyntämisessä kemian opetuksessa Tietotekniikan pro gradu -tutkielma Aineenopettajankoulutus 1. maaliskuuta 2013 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos

Lisätiedot

A2-KIELTEN ETÄOPETUS TURUN OPETUSTOIMEN VIRTA-HANKKEESSA OPPILAIDEN JA OPETTAJIEN KOKEMANA

A2-KIELTEN ETÄOPETUS TURUN OPETUSTOIMEN VIRTA-HANKKEESSA OPPILAIDEN JA OPETTAJIEN KOKEMANA A2-KIELTEN ETÄOPETUS TURUN OPETUSTOIMEN VIRTA-HANKKEESSA OPPILAIDEN JA OPETTAJIEN KOKEMANA Turun yliopisto Opettajankoulutuslaitos, Turku Kasvatustiede Pro gradu -tutkielma Helmikuu 2011 Mäki Katriina

Lisätiedot

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Pro gradu -tutkielma Emmi Jurvelin Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

Lukioiden valmiudet siirtyä sähköiseen ylioppilastutkintoon: kahden lukion tapaustutkimus. Minna Lakkala & Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto

Lukioiden valmiudet siirtyä sähköiseen ylioppilastutkintoon: kahden lukion tapaustutkimus. Minna Lakkala & Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto Lukioiden valmiudet siirtyä sähköiseen ylioppilastutkintoon: kahden lukion tapaustutkimus Minna Lakkala & Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto Sisältö Alkusanat... 2 1 Johdanto... 3 1.1 Opetuksen ja oppimisen

Lisätiedot

Oppimisympäristöt tutkimus

Oppimisympäristöt tutkimus Oppimisympäristöt tutkimus Etäopetus Suomessa Minna Nummenmaa Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus 2 Tässä raportissa esitellään Oppimisympäristöt -koordinointihankkeiden (www.oppiminen.fi) valtakunnallisen

Lisätiedot

E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA. -projektin loppuraportti 20.1.2005

E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA. -projektin loppuraportti 20.1.2005 E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA -projektin loppuraportti 20.1.2005 EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 12/2005 E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA -projektin loppuraportti 20.1.2005 Tuula Nyström EDUSKUNNAN

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Virpi Kaivonen. MANSETORIN KAUPUNGINOSAT VERKOSSA Kokemuksia Internetin diffuusiosta tamperelaisissa paikallisyhteisöissä

TAMPEREEN YLIOPISTO. Virpi Kaivonen. MANSETORIN KAUPUNGINOSAT VERKOSSA Kokemuksia Internetin diffuusiosta tamperelaisissa paikallisyhteisöissä TAMPEREEN YLIOPISTO Virpi Kaivonen MANSETORIN KAUPUNGINOSAT VERKOSSA Kokemuksia Internetin diffuusiosta tamperelaisissa paikallisyhteisöissä Tiedotusopin pro gradu -tutkielma Joulukuu 2002 Sisältö 1 Johdanto...

Lisätiedot

Näkymättömästä näkyvää

Näkymättömästä näkyvää Verkko-opiskelun kompetenssit, mitoitus ja tilastointi (KoMiTi) -hankkeen esiselvityksellä olemme halunneet tehdä näkymättömästä näkyvää. Verkkoopiskelulla voidaan kehittää kompetensseja, osittain samoja

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö PALMGREN-NEUVONEN, LAURA LIIDUSTA VERKKOON TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN HAASTEITA JA MAHDOLLISUUKSIA OPETTAJAN AMMATILLISESSA KASVUSSA Kasvatuspsykologian pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

Lisätiedot

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa Senja Roivas Pro gradu -tutkielma Itä-Suomen yliopisto Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Fysiikan ja matematiikan laitos

Lisätiedot