SELVITYS VASTAVALMISTUNEIDEN LUOKANOPETTAJIEN KOKEMUKSISTA TYÖELÄMÄSSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SELVITYS VASTAVALMISTUNEIDEN LUOKANOPETTAJIEN KOKEMUKSISTA TYÖELÄMÄSSÄ"

Transkriptio

1 Helsingin yliopisto Kasvatustieteellinen tiedekunta SELVITYS VASTAVALMISTUNEIDEN LUOKANOPETTAJIEN KOKEMUKSISTA TYÖELÄMÄSSÄ Työssä ja opiskellen -opetuksen kehittämishanke Huhtikuu 2003 Anna Lyra-Katz

2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1 2. LUOKANOPETTAJAN KOULUTUS HELSINGIN YLIOPISTOSSA 2 3. SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN 3 4. SELVITYKSEN TOTEUTUS HAASTATTELUAINEISTO KOHDEJOUKKO 4 5. VALMISTUNEIDEN KOKEMUKSIA TYÖELÄMÄSTÄ ENSIMMÄINEN TYÖVUOSI VASTAVALMISTUNEENA 6 KÄYTÄNTÖSHOKKI 6 VALMISTUMISEN TUOMA HELPOTUS 7 TYÖELÄMÄ ODOTUKSIA HELPOMPAA 7 OMA VAATIMUSTASO KORKEALLA KOULUYHTEISÖÖN PEREHDYTTÄMINEN KOULUTUKSEN ANTAMAT VALMIUDET 9 VALINNAISET SIVUAINEOPINNOT 10 MONIALAISET OPINNOT 12 TIETEELLISET JA TEOREETTISET OPINNOT 12 PRAKTIKUM -OPINNOT 13 ASENNOITUMINEN TYÖHÖN 14 VERTAISRYHMÄ 15 OPINTOIHIN VAIKUTTAVAT HENKILÖKOHTAISET SYYT 15 MENETELMÄT JA OPETTAJAT OPETTAJANKOULUTUSLAITOKSELLA TULEVAISUUS 16 ELINIKÄINEN OPPIMINEN 16 URASUUNNITELMAT YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 18 KIRJALLISUUS 20 LIITTEET 21

4 1. JOHDANTO Vastavalmistunut opettaja on monien odotusten keskellä astuessaan työelämään. Yhteiskunnan nopeat muutokset heijastuvat voimakkaasti opettajan arkipäivään. Yliopisto-opinnoista työelämään siirtymisvaiheen helpottaminen ja opiskelijasta luokanopettajaksi muuttumisprosessin tukeminen luovat haasteita myös opettajankoulutukselle. Luokanopettajan koulutuksen tavoitteena on tutkintovaatimusten mukaan antaa opiskelijoille mm. taitoja ja tietoja suunnitella, toteuttaa ja evaluoida kasvatus- ja opetustapahtumia sekä valmiuksia toimia oman työnsä kehittäjänä, vaikuttajana, kokeilijana, tutkijana ja asiantuntijana. Miten nämä tavoitteet on saavuttu vastavalmistuneiden luokanopettajien mielestä? Miten he näkevät ja kokevat saamansa koulutuksen työskenneltyään valmistumisensa jälkeen noin vuoden verran työelämässä? Minkälaisia tukitoimia tarvittaisiin työelämään siirtymisvaiheessa? Miten kasvatustieteellinen tiedekunta ja sen opettajankoulutuslaitos voisi olla tässä työssä mukana? Tässä selvityksessä tarkastellaan Helsingin yliopistosta vastavalmistuneiden luokanopettajien kokemuksia työelämän alkutaipaleella: miten siirtyminen työelämään on heiltä sujunut, millaista tukea ja perehdytystä he ovat kouluyhteisöltä työhönsä saaneet sekä minkälaisena he kokevat työelämän näkökulmasta luokanopettajan koulutuksessa saamansa valmiudet? Kasvatustieteellisen tiedekunnan opettajankoulutuslaitokselta valmistuneet luokanopettajat ovat alansa ammattilaisia ja asiantuntijoita. Heidän näkemyksensä ja arvionsa saamastaan koulutuksesta ja sen antamista valmiuksista työelämän tositoimissa on kiinnostava ja auttaa opettajankoulutusta suuntaamaan opetusta entistä paremmin työelämän tarpeita vastaavaksi. Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa on käynnissä kolmivuotinen Työssä ja opiskellen -hanke, joka jatkuu vuoden 2003 loppuun. Hanke toteutetaan rehtorin myöntämillä opetuksen ja opintojen kehittämismäärärahoilla ja sitä koordinoi kasvatustieteellisen tiedekunnan opetuksen kehittämistyöryhmä. Tiedekunnan opetuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille yksi painopistealue on työelämäyhteyksien parantaminen. Tähän mennessä Työssä ja opiskellen -hankkeessa on selvitetty opintojen työelämäyhteyksiä, opiskelijoiden työelämään sijoittumista sekä opiskelijoiden työelämävalmiuksia työnantajien, opetushenkilöstön sekä opiskelijoiden näkökulmasta. Hankkeesta on ilmestynyt raportti kasvatustieteellisen tiedekunnan Pedagogica -julkaisusarjassa (11/2002) otsikolla Kasvatustieteellisen tiedekunnan henkilökunnan, työnantajien sekä valmistuneiden näkemyksiä opinnoista ja työelämästä Työssä ja opiskellen - hankeen väliraportti kevät 2001 syksy Edellä mainitussa raportissa esitettiin tässä esitelty jatkoselvityshanke. Käsillä olevassa raportissa eritellään tarkemmin vastavalmistuneiden luokanopettajien työelämään siirtymistä ja ammatillista kasvua selvittämällä heidän ensimmäisen työvuoden kokemuksiaan. 1

5 2. LUOKANOPETTAJAN KOULUTUS HELSINGIN YLIOPISTOSSA Opettajien kelpoisuudesta on säädetty opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa asetuksessa 986/1998. Luokanopettajan koulutuksessa suoritetaan tutkintoasetuksen 576/ 1995 mukaan 160 opintoviikon laajuinen ylempi korkeakoulututkinto, kasvatustieteen maisterin tutkinto, joka antaa kelpoisuuden luokanopettajan tehtäviin perusopetuksessa. Luokanopettajan koulutuksessa on mahdollista suorittaa tutkinto neljässä viidessä vuodessa. Kaksiportaiseen tutkintorakenteeseen siirryttäessä syksyllä 2005 tutkinnon laajuutta tullaan mittaamaan Euroopan yhteisön koulutusohjelmissa käytetyllä ECTS-pistejärjestelmällä (lukuvuoden työpanos vastaa 60 ECTS-suorituspistettä). Tutkintojen ajalliset laajuudet eivät kuitenkaan tule uudistuksen myötä muuttumaan: maisteriopintojen laajuudeksi tulee 300 ECTS-suorituspistettä. Tutkinnon suorittaminen kestää viisi vuotta. Kasvatustieteellisen maisterin tutkinto luokanopettajan koulutuksessa Helsingin yliopistossa koostuu yleisistä opinnoista (mm. tieto- ja viestintätekniikka sekä kieliopinnot), kasvatustieteen tai kasvatuspsykologian (vuodesta 1998) pääaineen perus-, aine- ja syventävistä opinnoista sekä sivuaineopinnoista. Yhden valinnaisen sivuaineen laajempi oppimäärä (vähintään 35 opintoviikkoa) tuottaa myös ko. aineessa aineenopettajan pätevyyden (mikäli kyseessä on perusopetukseen kuuluvan opetettavan aineen opinnot). Luokanopettaja voi opettaa omassa luokassaan kaikkia perusopetuksessa opetettavia aineita. Luokanopettajan koulutuksessa suoritettu tutkinto tarjoaa mahdollisuuden myös asiantuntijuutta edellyttäviin kouluhallinnon, suunnittelun tai tutkimustoiminnan tehtäviin, mm. julkishallinnon virkoihin, joihin vaaditaan soveltuvaa tai ylempää korkeakoulututkintoa. Tutkintovaatimuksissa korostetaan myös koulutuksen tehtävää vahvistaa pyrkimystä elinikäiseen oppimiseen. Koulutuksen toiminta-ajatuksen perusteella teoreettinen tieto ja käytäntö kohtaavat koulutuksessa, minkä oletetaan johtavan kasvatustieteelle ominaisen tiedon ja teorian hallintaan. Keskeiset tutkimuskohteet ovat opetustapahtuma ja oppiminen erilaisissa oppimisympäristöissä. Koulukasvatusta suuntaavien arvokysymysten ja eettisten lähtökohtien pohdinta antaa valmiuksia tutkivaan opetustyöhön, eettisten periaatteiden noudattamiseen sekä toimintaan kriittisenä muutosvoimana kouluyhteisössä ja yhteiskunnassa. Tätä selvitystä varten haastatellut olivat aloittaneet opiskelunsa vuonna 1996 tai myöhemmin. Luokanopettajan koulutuksen tutkintovaatimukset ovat muuttuneet tämän jälkeen. Koulutuksen (kasvatustiede pääaineena) opetussuunnitelman laadinta ja kehittäminen ovat pohjautuneet systemaattisiin tutkimuksiin ja arviointeihin mm. vuonna 1999 toteutettuun valtakunnalliseen opettajan koulutuksen arviointiin (Jussila & Saari 1999). Vuosina tehty koulutuksen ja tutkintojen laadun kansainvälinen arviointi Helsingin yliopistossa (Tuomi & Pakkanen 2002, Lahtinen 2002) tullee myös osaltaan suuntaamaan tulevaa koulutuksen kehittämistä ja tapahtuu vastaisuudessakin yhteistyössä opiskelijoiden, opettajankouluttajien, tutkijoiden, harjoittelukoulujen lehtoreiden sekä hallintohenkilöstön kanssa. (Lahtinen 2002, 18.) Suurimmat muutokset tähän selvitykseen haastateltujen opettajien opetussuunnitelmien ja nykyisin koulutuksessa olevien opiskelijoiden opetussuunnitelmien välillä ovat praktikum -opintojen sekä peruskoulussa opetettavien aineiden monialaisten opintojen laajuuksissa ja sisällöissä. 2

6 3. SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Luokanopettajat saavat koulutustaan vastaavaa työtä suhteellisen nopeasti valmistuttuaan. Helsingin yliopiston rekrytointipalvelujen tekemän selvityksen mukaan vuonna 1997 valmistuneista luokanopettajista 65 % oli opiskelualaansa vastaavassa työssä heti valmistuttuaan. Tämä osuus on selvästi korkeampi kuin Helsingin yliopistosta valmistuneiden työllisyystilanteen keskiarvo (50 %). (Pulkkinen 2001a, 21 25, Pulkkinen 2001b, ) Saman selvityksen mukaan kolmen vuoden kuluttua valmistumisestaan (vuonna 2000) 80 % luokanopettajista ilmoitti olevansa opiskelualaansa vastaavassa työssä. Kun reilu 10 % ilmoitti olevansa kotona (esim. äitiysloma tai lastenhoito), voidaan luokanopettajien työllisyystilannetta pitää erittäin hyvänä. Kuviossa 1 on verrattu luokanopettajien sijoittumista kasvatustieteellisestä tiedekunnasta sekä Helsingin yliopistosta valmistuneisiin. Kasvatustieteellisestä tiedekunnasta ja koko Helsingin yliopistosta valmistuneiden osuuksissa on myös luokanopettajiksi valmistuneet mukana.(pulkkinen 2001a, 21 25, Pulkkinen 2001b, ) Opiskelualaa vastaavassa työssä valmistumishetkellä (vuonna 1997) Opiskelualaa vastaavassa työssä kolme vuotta valmistumisen jälkeen (vuonna 2000) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Luokanopettajat Kasvatustieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto KUVIO 1 Vuonna 1997 luokanopettajiksi valmistuneiden, kasvatustieteellisestä tiedekunnasta valmistuneiden sekä Helsingin yliopistosta valmistuneiden osuudet työllistymisestä opintojaan vastaaviin töihin vuonna 1997 ja vuonna (Pulkkinen 2001a, 21 25, Pulkkinen 2001b, ) Myös käsillä oleva selvitys tukee käsitystä siitä, että opettajat sijoittuvat koulutustaan vastaavaan työhön. Haastatelluista ei kenelläkään ollut ollut ongelmia työn saamisessa. Kaksi kymmenestä haastatellusta toimi virassa ensimmäisenä vuonna valmistumisensa jälkeen. Lisäksi kolmella muulla oli melko varma virka tiedossa vuosi valmistumisensa jälkeen. Rekrytoituminen juuri tiettyyn kouluun oli tapahtunut aikaisempien sijaisuuksien perusteella tai ystävien kautta. Monille siis koulut, joissa he vastavalmistuneina työskentelivät, olivat jo entuudestaan tuttuja tai siellä kuului henkilöstöön ystäviä. Ko. seikat saattavat suuresti helpottaa työelämään siirtymistä. 3

7 4. SELVITYKSEN TOTEUTUS Selvityksen tarkoituksena on kartoittaa vastavalmistuneiden luokanopettajien kokemuksia opettajan uran alkutaipaleella: miten heidän työelämään siirtymisensä on sujunut, millaisina he arvioivat koulutuksen antamat valmiudet oikeassa työelämässä ja minkälaisena nuoret luokanopettajat näkevät tulevaisuutensa opettajana. Aineisto käsillä olevaan selvitykseen on kerätty haastatteluilla, jotka tehtiin tammi helmikuussa Pedagogica -julkaisusarjan aikaisemmissa julkaisuissa mm. Virtanen (2000, 25 34) ja Mattila (2002, 45 47) on raportoitu tietoja, joita vastavalmistuneilta luokanopettajilta on kerätty kyselylomakkeilla. Virtanen (2000, 32) täydensi kyselylomakkeilla kerättyä aineistoa myös kahden luokanopettajan haastattelulla. Nämä opettajat olivat kuitenkin toimineet työelämässä valmistumisensa jälkeen jo useamman vuoden ajan. Tässä selvityksessä on haastattelemalla pyritty saamaan laadullisesti erilaista tietoa verrattuna edellä mainittuihin selvityksiin HAASTATTELUAINEISTO Haastattelut olivat teemahaastatteluja ja niihin käytettiin aikaa noin yksi tunti kunkin haastateltavan kanssa. Haastattelun teemat olivat: ensimmäinen vuosi työelämässä, ammattitaito ja koulutus, ammattiin kasvu, työyhteisö ja koulukulttuuri, tulevaisuus sekä ohjeet ja neuvot. Teemat liittyvät vahvasti toisiinsa, joten haastattelutkin polveilivat aihealueesta toiseen. Tarkempi haastattelurunko on esitetty liitteessä 1. Haastattelutilanteet olivat haastattelurungosta huolimatta kuitenkin keskustelevia. Haastattelurungossa teemoihin on liitetty kysymyksiä, joita ei kuitenkaan varsinaisissa haastattelutilanteissa käyty läpi samalla tavalla toistettuina kysymysmuotoina. Kysymysten tarkoituksena oli ohjata ja muistuttaa haastattelijaa teemojen eri ulottuvuuksista, joihin haastatteluissa oli hyvä keskittyä KOHDEJOUKKO Selvitystä varten haastateltiin kymmentä vuonna 2002 Helsingin yliopiston kasvatustieteellisestä tiedekunnasta valmistunutta luokanopettajaa, jotka toimivat keväällä 2003 luokanopettajina. Kaikkien haastateltavien pääaineena oli kasvatustiede. Haastateltavien yhteystiedot saatiin tutkintotodistuspyyntölomakkeista, joista poimittiin vuonna 1996 tai sen jälkeen opintonsa aloittaneet, jotka olivat syntyneet vuonna 1976 tai sen jälkeen. Opiskeluajan ja syntymävuoden rajaamisen tarkoituksena oli, ettei haastatelluilla olisi ollut kovinkaan paljon työkokemusta luokanopettajana ennen opintoja tai niiden ohessa. Tällä pyrittiin varmistamaan, että vastavalmistuneet luokanopettajat arvioisivat haastatteluissa nimenomaan koulutuksesta saamiaan valmiuksia ja ammattitaitoaan. Edellä mainitut kriteerit täyttävistä valmistuneista etsittiin satunnaisesti luokanopettajina toimivia ja haastatteluun halukkaita. Vuonna 2002 Helsingin yliopiston kasvatustieteellisestä tiedekunnasta luokanopettajan koulutuksesta valmistui annettujen tutkintotodistusten mukaan yhteensä 107 henkilöä, joista miehiä oli 12 (11 %). Kaikki haastatellut toimivat pääkaupunkiseudun kouluissa opettajina. Kaikki koulut olivat alaasteita, joista neljä sijaitsi Helsingissä, kaksi Vantaalla ja neljä Espoossa. Oppilasmääriltään koulujen koko vaihteli n oppilaaseen. Kymmenestä haastatellusta yksi oli mies. Kaksi kymmenestä vastavalmistuneesta toimi erityisopettajan tehtävissä, muut luokanopettajina. Vaik- 4

8 ka haastatteluun pyrittiin saamaan vastavalmistuneita luokanopettajia, joilla ei iän perusteella oletettu olevan paljon työkokemusta, lähes kaikki haastatellut olivat toimineet opettajina vähintään vuoden. 5

9 5. VALMISTUNEIDEN KOKEMUKSIA TYÖELÄMÄSTÄ 5.1. ENSIMMÄINEN TYÖVUOSI VASTAVALMISTUNEENA KÄYTÄNTÖSHOKKI Ensimmäinen vuosi opettajana saattaa tuntua yllättävältä ja raskaalta. Opiskelijasta opettajaksi muuntuminen, uuteen työyhteisöön siirtyminen ja uusiin oppilaisiin tutustuminen vaativat kaikki pitkäjänteisyyttä ja voimia. Kiviniemen (2000, 64) mukaan useat tutkijat ovat kiinnittäneet huomiota siihen, miten vastavalmistuneet opettajat kokevat työhön siirtyessään eräänlaisen käytäntöshokin ja läpikäyvät vaikean muuntumisprosessin pyrkiessään omaksumaan käytännön työssä vaadittavia taitoja ensimmäisten opetusvuosiensa aikana. Virtasen (2000, 26) selvityksessä luokanopettajiksi valmistuneiden mielestä koulutuksen antama kuva työtehtävistä ei ollut realistinen. Tähän selvitykseen haastatelluista ei kuitenkaan monikaan ollut kokenut käytäntöshokkeja. Tähän vaikutti haastateltujen mielestä suuresti se, että useimmalla oli runsaasti työkokemusta koulusta mm. koulunkäyntiavustajana ja opettajan sijaisena toimimisesta ennen valmistumistaan. Koulutuksen antamia valmiuksia käytäntöshokkiin varautumiseen tai sen tiedostamiseen ja ennalta ehkäisemiseen ei kukaan haastatelluista maininnut. Vaikka suurilta käytäntöshokeilta olikin vältytty, työelämässä oli kuitenkin piirteitä, joita ei koulutuksessa juurikaan oltu tuotu esiin. Koulun arjen nopeatempoisuus yllätti., samoin kuin se työmäärä, joka kuluu muuhun kuin itse opetukseen. Muutama haastatelluista oli ensimmäisenä syksynä kokenut väsymystä ja uupumusta työmäärän paljouden ja siihen kuluvan ajan vuoksi. et se on ihan hirveen hektistä se arki...et on koko ajan jotain muuta ja niitä perustunteja vaan menee emmä tiedä tajusiko sitä et 50 prosenttia on muuta kun sitä opetusta se oli aika iso asia et kuinka paljon työaikaa menee sen varsinaisen opetuksen ulkopuolella et on aika paljon muutakin kun sitä oppilaiden kanssa olemista kun tulet tänne töihin niin on olemassa muutakin kuin ne oppilaat oli se alku sellaista, et mä aina ajattelin et ensi maanantaina mä sitten suunnittelen vähän pitemmälle sitten se vaan meni se aika ja yhtäkkiä huomasi vaan et on joulu tavallaan kun on tehnyt niin paljon sijaisuuksia niin ei ole tullut hirveitä shokkeja et ku ne tuolla (OKL:ssä) faktoina opetetaan et totta kai se ois omastakin kyseenalaistamisestakin kiinni se oli tosi hyvä että jotakin aikaisempia työkokemuksia siitä oli hirveästi hyötyä et oli just nähnyt et mitä siellä oikeasti on ja pysty vähän kriittisesti suhtautumaan ja vertaamaan olin mä syksyllä ihan väsynyt et välillä itketti... ja sitten huomasi et sunnuntai iltana alkoi sitten miettimään et nyt se taas sitten alkaa se koko viikko 6

10 Haastatteluissa pyrittiin kartoittamaan koulutuksen mahdollisia keinoja käytäntöshokin lievempään kohtaamiseen, mutta haastatellut totesivat sen hankalaksi, miltei mahdottomaksi. Käytäntöä ei voi koulutuksen aikana täysin simuloida, vaan sen ymmärtää vasta työelämään siirtymisen jälkeen käytännössä. Kuitenkin monet totesivat, että jo yleensä tulevan kiireen ja mahdollisten ongelmien tiedostaminen ja niiden etukäteiskartoittaminen voisi olla hyödyllistä ja helpottaa alkua. Voidaan otaksua, että myös aika auttaa: opettajavuosien karttuessa koko kouluvuoden rytmi tulee tutuksi ja opitaan muutenkin organisoimaan omaa työtä. Yllätyksellistä haastatelluille oli myös kouluissa toimivan henkilöstön moninaisuus, johon ei kuulunutkaan vain opettajakollegat, vaan vahva ja läheinen yhteistyö muun koulun henkilöstön mm. kouluavustajien, terveydenhoitajien, erityisopettajien, kuraattorien, psykologien jne. kanssa. Opettajan rooli verkostossa, jossa monet eri intressit on otettava huomioon omia suunnitelmia tehdessä, ei ollut koulutuksessa tullut esiin. kesti aluksi aikansa et miten mä organisoin tän et nää kaikki oppii jotain ku on yhteyksiä sinne ja yhteyksiä tänne ja yks käy opiskelemassa dysfasialuokassa osan aikaa ja sit on kaks erityisopettajaa, joitten kanssa ollaan kontaktissa ja sit on kouluavustaja osan aikaa ja sit saa sen palapelin toimimaan Myös Mattilan (2002, 6 7) selvityksessä kasvatustieteellisen tiedekunnan henkilökunnan haastatteluissa pidettiin tärkeänä sitä, että opiskelijoille selkeytettäisiin opettajan työnkuvan kaikkia puolia jo opintojen aikana. Katsottiin, että perusopetuksen opettajan työn muuta kuin varsinaista opettamispuolta tulisi korostaa opiskelijoille, jotta he olisivat paremmin varustautuneita työelämään. Opiskelijoiden tulisi saada jo koulutuksen aikana tietoa siitä, että opettajan työssä aikaa vievät muun muassa opetussuunnitelmatyö, projektit ja teemaryhmät sekä yhteydenpito oppilaiden koteihin. Ongelmana pidettiin kuitenkin sitä, että vaikka koulumaailman realiteetit tiedettäisiin etukäteen, todellinen tuntuma niihin saadaan vasta työssä ja tämä aiheuttaa tuoreelle opettajalle helposti pettymyksiä. VALMISTUMISEN TUOMA HELPOTUS Vaikka haastatteluihin pyrittiinkin saamaan sellaisia vastavalmistuneita luokanopettajia, joilla ei iän perusteella oletettu olevan paljon työkokemusta, haastatteluja tehdessä osoittautui kuitenkin, että suurin osa haastatelluista oli toiminut vähintään vuoden verran yhtäjaksoisesti opettajina ennen valmistumistaan. Näyttääkin siltä, että viimeisiä opintoja tehdään usein työn ohessa. Haastatellut kokivat tämän ehdottomasti myönteisenä vaikkakin raskaana; vahva työelämäyhteys opintojen loppuvaiheessa helpottaa siirtymistä koulutuksesta työelämään ja mm. rekrytointi oli tapahtunut usein juuri aiempien työsuhteiden perusteella. Valmistuminen toi siis suuren helpotuksen arkeen, enää ei tarvinnut panostaa opintoihin, vaan pystyi keskittymään täysin työhön. tää on eka vuosi kun on helpottunut olo tehdä töitä ku ei se gradu paina niskassa ja ei tentit paina työnteko on leppoisampaa, voi niinku levollisimmin mielin keskittyä siihen työntekoon TYÖELÄMÄ ODOTUKSIA HELPOMPAA Arki koulussa saattoi osoittautua myös koulutuksen luomia mielikuvia ja odotuksia helpommaksi. Jotkut haastatelluista kokivat saaneensa koulutuksesta mielikuvan, että kaikki piti tehdä alusta 7

11 alkaen ja itse, mutta helpotukseksi malli suurista suunnitelmista ja projekteista ei ollutkaan arkipäivää. Yllätyksenä koulussa olikin asiantuntijoiden tekemiä opettajanoppaita ja niiden perusteella voi vetää hyviä tunteja hyvällä omatunnolla, eikä kaikkea suunnittelemista tarvinnut tehdäkään itse alusta alkaen. positiivisempaa tää on kun odotin ehkä OKL:ssä jossain vaiheessa vääristy se kuva jossain määrin, harjoittelut ja muut oli niinku aika rankkoja piti, niinku keksiä jotain ihmeellistä ja hirvee määrä aikaa meni suunnitteluun (opinnoissa) vois korostaa sit sitä että niitä opettajanoppaitakin on, ja et nekin on ihan O.K. ja työ ei oikeesti ole sitä et sä joudut kaiken itse keksimään ja suunnittelemaan ettei tarvitse olla mikään superopettaja, vaan voi ihan hyvin vetää tunnin äidinkielen opettajanoppaan perusteella OMA VAATIMUSTASO KORKEALLA Haastatellut kokivat myös, että osa työhön liittyvistä paineista oli itse luotuja ja aiheutui turhan korkealle asetetuista omista tavoitteista. Vapaa-aikaa käytettiin runsaasti suunnitteluun ja materiaalin tekoon sekä hankintaan, vaikka toisaalta tiedostettiinkin, ettei se olisikaan välttämätöntä. Kuitenkin oppilaiden kanssa haluttiin tehdä mm. erilaisia ekstrahommia, jotka työllistivät opettajaa. Toisaalta materiaalin tekeminen nähtiin työelämän alkutaipaleen rasitteeksi, joka helpottuu myöhemmin. Monet halusivat tehdä sellaisia materiaaleja, joita myöhempinä vuosina tulevat käyttämään. Itse teen itselleni paljon työtä, et mä just laitan jotkut kauheen tarkat tavoitteet ja annan oppilaille: et miettikää näitten mukaan ja sit laitan et ope laittaa tähän (palautteen) ja sit pitää laittaa open palaute ja sit huomaa et miksi mä tein tän 5.2. KOULUYHTEISÖÖN PEREHDYTTÄMINEN Uusien opettajien perehdyttämisellä on suuri vaikutus siihen, miten työt uudessa ympäristössä lähtevät käyntiin. Tämä näkökulma painottui myös Mattilan (2002, 19) selvityksessä, jossa haastatellut rehtorit toivat esiin, että työuraansa aloitteleva opettaja tarvitsee mm. kollegoiltaan voimakasta tukea ja perehdytystä. Uusien opettajien perehdyttäminen vaihtelee suuresti koulujen kesken. Suurimmassa osassa haastateltujen kouluista perehdyttämisellä tarkoitettiin sitä, että uusi työntekijä kierrätettiin koulun läpi katsomassa tilat ja esiteltiin muulle henkilökunnalle jonkin henkilöstön yhteisen tapaamisen yhteydessä. oli meillä sitä perehdyttämistä; ladattiin sitä mappia eteen ja käskettiin palvelimelta lukea nämä ja nämä osiot ensimmäisenä päivänä ku tulin rehtori kierrätti koulussa ja näytti mitä on missäkin sen jälkeen olikin sit omillaan Haastatellut kokivat kuitenkin yleensä työyhteisön avuliaaksi ja sen antaman tuen aloittavalle opettajalle kannustavaksi. Avun saaminen vaatii kuitenkin tuoreelta opettajalta omaaloitteisuutta ja rohkeutta kysyä. 8

12 kaikki oli kauhean auttavaisia mutta kuitenkin ne oletti että tietää itse piti ottaa selville Yhdessä haastateltavien kouluista oli käytössä mentorisysteemi, jolloin aloittavalle opettajalle oli nimetty vanhempi opettaja, mentori, jonka kanssa keskusteltiin, käytiin mentoripalavereja vähintään kerran viikossa koko ensimmäisen syksyn ajan. Palavereissa käsiteltiin kouluun liittyviä käytännön asioita sekä muita mieltä askarruttavia kysymyksiä. (mentoripalaverissa keskustellaan) ihan sellaista käytännön asiaa ja kai siinä on sitten tietysti tarkoitus jos stressaa ja tuntuu vaikealta niin sitten voi tavallaan myös vuodattaa sille mentorille niitä asioita Haastateltu koki mentorisysteemin hyväksi, vaikkakin raskaaksi mentorin näkökulmasta. Erään toisen haastatellun koulussa uusia opettajia perehdytettiin kesällä ennen koulun alkua muutaman päivän ajan. Myös tämä nähtiin erittäin tarpeellisena. rehtori piti uusille (opettajille perehdyttämispäivät) rehtori piti ihan lain kannalta kaikkee: saatiin lakipykälät ja systeemit käytiin läpi, sit käytiin tilat, yleensä koulun arjesta ja toiminnasta ja aika hyvät tietopaketit saatiin ku ei ne tietysti kaikki keralla päähän pysty opsia käytiin siinä samalla läpi Opetussuunnitelma nähdään opetushallinnossa sekä opettajankoulutuksessa koulun tärkeänä työkaluna ja arkityötä ohjaavana tavoitteistona kriteeristönä. Kuitenkaan vastavalmistuneita opettajia ei ollut perehdytetty koulujen opetussuunnitelmiin, eivätkä he näin ollen olleet myöskään sitoutuneet koulun omaan kokonaistavoitteeseen. Opetussuunnitelmat vaikuttivat monessa haastateltujen koulussa uuden opettajan kannalta kuolleelta tekstiltä. Tähän voi tietenkin olla myös syynä opetussuunnitelmissa parhaillaan menossa oleva kehittämistyö voimassa olevat opetussuunnitelmat nähdään jo vanhoina, eikä niihin enää haluta uusia opettajia perehdyttää. Opetussuunnitelmaan olivat monet haastatelluista tutustuneet vain sen luokka-asteen osalta, jota sillä hetkellä opettivat. OPS, se iskettiin käteen... ja et tutustu sain OPSin siitä katselet OPS, sen mä sain heti, siinä vaiheessa tiedettiin jo, että se tulee muuttumaan ihan kohta niin ei kai siihen sit sen kummemmin mua perehdytetty 5.3. KOULUTUKSEN ANTAMAT VALMIUDET Ammattitaidolla tarkoitetaan yleensä yhteiskunnallisen työnjaon edellyttämää, tietyllä koulutuksella tai kokemuksella hankittua, yksilön valmiutta tai pätevyyttä toimia määrätyssä ammatissa. Ammattitaidon käsitteeseen liittyy tekemisen taito, käytännöllisiin töihin liittyvä osaaminen. (Eteläpelto 1994, ) Minkälaisen ammattitaidon opettajankoulutus antaa? Koulutuksen ja ammattitaidon suhdetta pohdittaessa nousee esiin myös käytännön ja teorian yhteensovittamisen ongelma. Helsingin yliopistossa tehdyn koulutuksen ja tutkintojen kansainvälisen arvioinnin (Lahtinen 2002, 26) mukaan luokanopettajaksi opiskelevat arvioivat, että luokanopettajan koulu- 9

13 tuksen opetussuunnitelmassa on otettu hyvin huomioon työelämän tarpeet ja ajankohtaisuus. Opinnot sisältävät mm. erityispedagogiikkaa sekä tieto- ja viestintävalmiuksien opiskelua. Opiskelijat kokivat saavansa opettajan ammatin lisäksi teoreettisen, kasvatustieteisiin perustuvan tutkinnon, joka antaa myös muita mahdollisuuksia tulevassa työelämässä. Opiskelijan näkökulmasta siis käytäntö ja teoria täydentävät toisiaan koulutuksessa. Kysymys teorian ja käytännön yhteensovittamisesta nousi esiin myös Mattilan (2002, 19) selvityksessä, jossa kartoitettiin mm. rehtoreiden näkemyksiä vastavalmistuneista luokanopettajista. Rehtorit korostivat Helsingin yliopistosta luokanopettajiksi valmistuneiden vahvaa teoreettista osaamista. Tätä teorian hallintaa arvostettiin koulussa mm. opetussuunnitelmatyössä ja koulun sisäisessä henkilöstökoulutuksessa. Toisaalta rehtorit painottivat opettajan työssä tarvittavaa käytännönläheisyyttä. Aikaisempien selvitysten perusteella vastavalmistuneet sekä myös työnantajat (tässä rehtorit) ovat kokeneet, ettei luokanopettajan koulutus anna tarpeeksi valmiuksia opettajan työssä tarvittavaan erityispedagogiikan osaamiseen, vuorovaikutustaitoihin (mm. vanhempien kohtaaminen) sekä maahanmuuttajaoppilaiden kohtaamiseen. Nämä teemat nousivat myös tämän selvityksen haastatteluissa esiin, mutta niihin ei tässä selvityksessä perehdytä, koska aiheista on runsaasti aikaisempaa selvitystietoa. Kun haastateltavat tässä selvityksessä arvioivat koulutuksestaan saamiaan valmiuksia, ensimmäiseksi heidän mieleensä nousi käytännön työhön saadut konkreettiset välineet, ideat ja mallit. Ko. havaintoa selittänee mm. Jussilan ja Saaren (1999, 37 38) toteamus opettajankoulutuksen arviointiraportissa, että kyse voi olla vaikeudesta hahmottaa teoreettisen tiedon asemaa ja merkitystä opetustyössä. Vastavalmistuneiden näkemyksiä koulutuksen antamista valmiuksista tarkastellaan seuraavassa haastatteluissa esiin nousseiden teemojen perusteella. Teemat voidaan jakaa seuraavaan neljään luokanopettajan koulutukseen kuuluvaan opintokokonaisuuteen: 1. valinnaiset sivuaineopinnot, 2. monialaiset opinnot, 3. tieteelliset ja teoreettiset opinnot sekä 4. praktikum -opinnot. Muita teemoja ovat 5. asennoituminen työhön, 6. vertaisryhmä, 7. opintoihin vaikuttavat henkilökohtaiset syyt sekä 8. menetelmät ja opettajat opettajankoulutuslaitoksella. VALINNAISET SIVUAINEOPINNOT Haastateltavien pohtiessa työnsä kannalta koulutuksen hyödyllisintä antia työelämän näkökulmasta nousi ensimmäiseksi melkein kaikilla esiin valinnaiset sivuaineopinnot. Valinnaiset sivuaineopinnot ovat laajuudeltaan joko 2 x 15 opintoviikkoa tai 35 opintoviikkoa. Vuonna 2002 kasvatustieteellisen tiedekunnan antamien tutkintotodistusten mukaan luokanopettajiksi valmistuneiden suosituin valinnainen sivuaine oli äidinkieli (15 ov), jonka oli suorittanut 35 % valmistuneista. Seuraavaksi eniten oli suoritettu alkuopetuksen (34 %) sekä erityisopetuksen (30 %) valinnaisia 15 opintoviikon laajuisia sivuaineopintoja. Kuviossa 2 on esitelty kymmenen suosituinta 15 opintoviikon laajuista valinnaista sivuainetta sekä suorittaneiden osuudet valmistuneista. 10

14 äidinkieli alkuopetus/esi- ja alkuopetus erityisopetus/-kasvatus liikunta puhe- ja ilmaisukasvatus musiikki kuvaamataito historia englanti luonnon- ja ympäristötiede 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % KUVIO 2 Vuonna 2002 luokanopettajan koulutuksesta valmistuneiden (N = 107) kymmenen suosituinta valinnaista sivuainetta ja niitä suorittaneiden prosenttiosuudet kasvatustieteellisen tiedekunnan antamien tutkintotodistusten mukaan. Useimmilla haastatelluista oli sivuaineopintoja tutkintovaatimusten vähimmäismäärää enemmän. Vuonna 2002 luokanopettajan koulutuksesta valmistuneista oli kasvatustieteellisen tiedekunnan antamien tutkintotodistusten mukaan 57 % suorittanut kaksi valinnaista sivuainetta, 28 % kolme ja 9 % neljä valinnaista sivuainetta. Haastateltujen mukaan juuri sivuaineopinnoista oli saatu konkreettisia malleja ja vinkkejä työhön. Aineenhallinta näissä aineissa on laajempaa, mistä syntyi myös varmuus ja mukavuus aineen opettamiseen. Haastatteluissa nousi esiin myös ongelma, joka syntyy, kun sivuaineeksi valitaan itselle valmiiksi jo vahvoja ja mieluisia aineita. Työelämässä oli havaittu, että juuri itselle vieraampien ja hankalimpien aineiden opettaminen on vaikeinta. Koulutuksessa ei oltu saatu tai toisaalta ei oltu haluttu ottaa vastaan itselle vaikeamman tai epämieluisemman aineen opetusta. Tällaisissa aineissa opinnot oli tehty hyvin suorituskeskeisesti. pitäis opiskella sitä mitä itse vähiten osaa ku sit koulussa kuitenkin joutuu opettaa lähes kaikkee Toisaalta sivuaineisiin oltiin myös pettyneitä ja niitä kritisoitiin voimakkaasti, jos niistä ei tuntunut työelämän todellisuudessa olevan käytännön hyötyä. missään mun opintojen vaiheessa ei ollu lukemaan opettelua vaikka erikoistuin äidinkieleen ja alkuopetukseen se puuttuu täysin yhdellä luennolla käsiteltiin liikuntaan mä petyin petyin laitoksen omien opettajien vetämiin tunteihin mä en saanut esimerkiksi vinkkejä miten pitää turvallisesti kiinni lapsesta telinevoimistelussa kattokaa itte oppaasta 11

15 MONIALAISET OPINNOT Peruskoulussa opetettavien aineiden tai aihekokonaisuuksien monialaisten opintojen tavoitteena on, että opiskelija saa riittävän aineenhallinnan ja didaktiikan perusvalmiuden luokanopettajana toimimiseen. Peruskoulussa opetettavien aineiden tai aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (35 ov) koostuvat Helsingin yliopistossa tällä hetkellä seuraavista osuuksista: äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikka 5 ov, matematiikan didaktiikka 4 ov, taito- ja taideaineiden didaktiikan perusosat 9 ov sekä valinnaiset osat 2 6 ov ja orientoivien aineiden didaktiikan perusosat 9 ov sekä valinnaiset osat 2 6 ov. Monialaisten opintojen laajuuksissa ja sisällöissä on tapahtunut joitakin muutoksia sen jälkeen, kuin haastatellut ovat opintonsa suorittaneet mm. valinnaisuutta on lisätty. Aineen hallintaan liittyviä puutteita oli haastatelluilla enemmän aineissa, joita he olivat opiskelleet vain monialaisten opintojen yhteydessä. Toisaalta ymmärrettiin, ettei aineisiin voida paneutua syvällisemmin ja monet totesivat, että tietoa on kuitenkin helppo itse etsiä, kun sitä tarvitsee. Monialaisissa opinnoissa oli kuitenkin ollut myös päällekkäisyyttä, joka ei ole tarkoituksenmukaista. monialaiset opinnot et kaikkea olisi vähän enemmän, kaikkea sä kuitenkin joudut opettamaan se on niin pinta raapaisu kyllä mulla on ihan oppiaineissakin (puutteita) mut ne nyt on sit helposti opiskeltavissa jostain kirjasta monialaisissa opinnoissa on hirveästi päällekkäisyyksiä kaikki puhu samat asiat jostain peruskonstruktivismista ja behaviorismista kun didaktiikka on erikseen ja sitten se itse käytäntö tai se mitä se aineen opettaminen on se jäi sit jonnekin hatusta vedettäväksi Vaikka monialaiset opinnot koettiinkin usein riittämättömiksi, oli myös yhdellä haastatelluista päinvastaisia kokemuksia; innostus aineeseen ja varmuus aineen opettamiseen oli syntynyt neljän opintoviikon laajuisen monialaisiin opintoihin kuuluvan jakson yhteydessä. sen ymmärtäminen oppiaineena innostus aineeseen mä tykkään opettaa sitä, ja nytkin kun tehdään uutta OPSia mä oon sen aineen suunnitteluryhmässä, vaikken mä ikinä ollut itse hyvä siinä koulussa enkä tykännyt siitä erikoisemmin mä tykkään opettaa sitä TIETEELLISET JA TEOREETTISET OPINNOT Tieteellisten sekä teoreettisten opintojen ja opettajan käytännön työn yhteyttä oli haastateltavien vaikea havaita. Kuitenkin tieteelliset opinnot koettiin tärkeiksi ja välttämättömiksi laajemman ja moniulotteisemman kuvan saamiseksi. paljonhan OKL opinnoista kuitenkin on sellaista teoreettista, mut ehkä sit kuitenki oman kehityksen kannalta hyvä mä luulen et silloin ku mä olin ennen koulutusta töissä niin nää päivät, et jos tätä niinku ulkopuolisen silmin katsoisi, niin se näyttäisi varmaan ihan samanlaiselta, niinku en mä siellä opiskellessa omaksunut sellaisia uusia tapoja, ehkä jotain vinkkejä mutta kyl mulla itsellä on tunne, et tää työ jotenki muuttui sen koulutuksen aikana suunnitelmallisemmaksi ja tavoitteellisemmaksi 12

16 ekana vuonna ihmetteli kasvatustieteen asemaa et mihin sitä kaikkea tarvitaan mut toisaalta sitä huomaa et on niissä jutuissa ollut usein yhtymäkohtia joutuu kahlaamaan erilaisia opuksia läpi ja tekemään myös gradun ja vaikka se nyt tuntuu aika raskaalta mutta tietyllä tavalla laajentaa vähä sitä näkemystä itselle ja toisaalta on myös semmoinen olo et sitä voi halutessaan suunnata myös muulle Pro gradu -tutkielman mielekkyys ja sen käytännön työhön tuoma apu riippui haastateltavilla paljon työn aiheesta. Osalle haastatelluista oli käytännön työssä ollut suurtakin hyötyä omasta opinnäytetyöstään, jos aihe oli osunut kohdalleen. Teoreettisia opintoja kritisoitiin mm. niiden luoman idealistisen kuvan perusteella. Konstruktivismiin perustuva näkemys ei aina ollutkaan se, joka koulun todellisuudessa oli koettu toimivaksi. turha idealismi aika vähissä se liikkumavara, et ku todellisuudessa se on kuitenkin sitä et taistellaan oppilaiden kanssa siitä, et tekeekö ne yleensäkään mitään et jos lähetään liikkeelle siitä mitä lapsi haluaa tietää ja yleensäkään ne ei haluu tietää mitään opiskeluaikoinakin vähän nauratti PRAKTIKUM -OPINNOT Praktikum -opintojen integraatiota ja ohjaussysteemiä on kehitetty haastateltujen praktikum - opintojen suorittamisen jälkeen. Opiskelijoiden mahdollisuuksia tutustua erilaisiin oppilaisiin ja saada kokemuksia erilaisista kouluista on laajennettu tarjoamalla opiskelijoille mahdollisuus suorittaa harjoittelu myös ns. kenttäkouluissa (yli 30 koulua Helsingin ympäristössä). (Lahtinen 2002,17.) Haastatellut pitivät praktikum -opintojen antamia valmiuksia käytännön työhön hyvinä. Tuntien suunnittelu ja niistä saatu palaute koettiin merkittäväksi ja hyödylliseksi osaksi opiskeluja. Praktikum -opinnot olivat vahvasti sidoksissa ohjaavaan opettajaan ja pääsääntöisesti kokemukset olivat olleet hyviä. Joillain haastatelluista oli ollut myös hyvin huonoja kokemuksia harjoitteluista, mutta nekin nähtiin usein hyödyllisinä ja huonoista kokemuksista oli opittu jotain. Pari, jonka kanssa harjoittelu tehtiin, vaikutti myös suuresti harjoittelun onnistumiseen. pari ja se yhteistyöskentely... mutta sitten kanssa ohjaajat, ne anto meille ideointivapauden ja hirveen rakentavasti ohjas ja laitto itse ajattelemaan ja etsimään eri vaihtoehtoja hirveen hedelmällisiä ne keskustelut ja sai niinku miettii et miksi teki niin niinku teki et mikä on niinku se oma tapa tavallaan se rutiini, että miten se tunti suunnitellaan ja hankitaan materiaali, et miten se tunti rakennetaan, et se tuntien pitäminen olikin siinä aika pieni homma perusharjoittelu oli ihan huippu, ihanat ohjaajat ne ohjeistukset ja teemat olivat laajoja mutta kuitenkin meille kerrottiin tarkkaan ja annettiin rajat et mitenkä kannattaa käydä läpi ja ne jatkuvasti otti meidät opettajaopiskelijoina, ja ne jutteli ja me reflektoitiin ja pohdittiin ja mietittiin ja keskusteltiin ja aina sai kysyä 13

17 ja se ohjaaja ei kohdellut siis semmoisena opiskelijana et nää ei oo mitään tällaisia typyköitä vaan kollegoita ja siltä tasolta lähti se ohjaus et se oli tosi hyvä ekaa kertaa joudut ja saat ottaa vastuun siitä näki sen käytännössä, että se mitä oot opiskellut kursseilla ja luennoilla ja tunneilla et oikeasti niin paljo saat siitä vaikka ne ei ookkaan eikä mun mielestä pidäkään olla valmiita esimerkkejä mutta saa sen verran ajattelemaan, että tajuaa että sen itse pystyy tekemään sen, että osaa oikeasti sitä omaa ammattiaan totta kai se on hieno huomata Osa haastatelluista koki yliopiston omat harjoittelukoulut siinä mielessä hyviksi harjoittelupaikoiksi, että niissä pystyi keskittymään täysin opetukseen pienien luokkakokojen ja hyvien resurssien takia. Toisaalta toiset näkivät asian juuri päinvastoin ja kritisoivat normaalikoulujen todellisuudesta poikkeavaa maailmaa. Mm. normaalikoulujen resurssit poikkesivat suuresti niiden koulujen resursseista, joissa vastavalmistuneet tällä hetkellä työskentelivät. jos ei olisi ollut ennen OKL:ää töissä niin OKL:n pohjalta ois aika väärä kuva todellisuudesta, et harjoittelukoulun luokat on pieniä ja siellä on materiaalia yllin kyllin sun pitää sopeuttaa se työ tavallaan siihen mitä sulla on siellä (koulussa) valmiina, eikä niin päin et lähtee villeistä kuvitelmista toteuttamaan rahaa ostaa sitä mitä ei oo, todellisuus on kuitenkin aika toisenlainen sun pitää kehittää kaikkee ilman sitä ilman kirjoja hankalia oppilaita Olihan siellä materiaalia ja täällä sitten saa käyttää luovuutta, mutta toisaalta se on hyvä että harjoittelukoululla on materiaalia, koska sitten se jää sulle mieleen ja voit ehdottaa että tännekin hankitaan tai toisinpäin ASENNOITUMINEN TYÖHÖN Kun koulutuksen antamia valmiuksia työelämään arvioitiin, nousi haastatteluissa esille myös opettajankoulutuksessa vahvistunut asenne opettajan työhön. Oppituntien ei haluttu olevan opettajajohtoisia tietoiskuja, vaan oppilaiden ajatusten ja kiinnostuksen herättämistä opetettavaa aihetta kohtaan pidettiin tavoiteltavana. Myös oman opettajuuden kehittäminen ja reflektoiva työtapa oli monelle haastatelluista tärkeä osa työtä, vaikka sitä ei arkipäivän työssä tietoisesti koko ajan pohdittukaan. jotenkin mä pyrin kuitenkin siihen, ettei se ois just semmoista, et otetaan se kirja ja luetaan ja tehdään tehtävät tai kirjoitetaan opettajajohtoisesti muistiinpanot jotenkin pyrkis aina siihen et mitä on jäänyt tosta koulutuksestaki et aktivois itse sen oppilaan ajattelemaan, vaikkei se aina ihan helppoo olekaan välillä, täytyy myöntää, että sitä tekee usein just sen helpoimman kautta semmoisia asenteita sieltä tuli tiimityöskentelyasenne, yhteistyöasenne, sit semmoinen niinku koko aika tutkiva asennoituminen omaan työhön ja sellainen koko aika halu kehittyä siinä ennen opiskelua ajatteli et sit ku mä oon oppinnu niin se on opittu, opiskelusta välittyi sellainen et tätä pitää jatkaa ja kehittää eteenpäin OKL oli sitä reflektointia koko ajan ja siihen opettamista niin kai se on nyt sitä niin että ku jos täällä välillä tekee semmoisia mokia ja huomaa että hommat menee ihan päin 14

18 mäntyä niin siitä on kyllä apua että on oppinut miettimään niitä monia puolia ja reflektoimaan sitä työtä mut eihän sitä tiedosta että minäpä tässä nyt reflektoin VERTAISRYHMÄ Suuri osa opiskelusta luokanopettajan koulutuksessa tapahtuu ryhmä- ja vertaisryhmäopiskelun muodossa. Haastateltavat olivat tyytyväisiä kiinteisiin ryhmiin. Valmistumisen jälkeenkin pidettiin kurssikavereihin tiivistä yhteyttä ja jaettiin kokemuksia työelämästä. Usealla vastavalmistuneella olikin työelämään siirtymisen alkuvaiheessa tärkeänä tukena toimineet juuri opiskeluystävät, joiden kanssa oli helppo puhua ja vertailla kokemuksia alkaneesta työstä ja siihen liittyvistä asioista. Oli helpottavaa huomata, että muillakin oli ollut vastaavanlaisia ongelmia työelämään siirtymisen yhteydessä kuin itsellä. Myös itse opiskelun aikana ryhmän tuki koettiin tarpeelliseksi. se oma ryhmä pari ekaa opiskelu vuotta silläkin on hirveen iso merkitys ollaan niin tiivisti yhdessä sekin auttaa opiskelun alussa OPINTOIHIN VAIKUTTAVAT HENKILÖKOHTAISET SYYT Monet haastatelluista ottivat vastuun siitä, etteivät olleet kaikkea OKL:n tarjoamaa opetusta ottaneet vastaan sisäistäneet. Oma opiskelumotivaatio oli voinut olla välillä heikko ja opiskelu varsin suorituskeskeistä. Myös oma opiskeluaikataulu oli saatettu laatia liian tiukaksi ja asioihin perehtyminen ja niiden sisäistäminen jäi toissijaiseksi merkintöjä kalastellessa. Myös oma vahva mm. työkokemuksen kautta hankittu ennakkonäkemys opettamisesta oli jyrännyt opetettavan aineksen yli, eikä uutta informaatiota haluttu ottaa vastaan, hyödyntää. opettaja oli ihan hyvä mutta mä en ehkä antanut hänelle tilaisuutta kehittää mun oppimista niinku olisi pitänyt mun pettymykset koulutukseen johtuu osaltaan siitä, että mulla ei ollut ensimmäisinä vuosina hirmuisesti energiaa ottaa kaikesta irti sitä mitä olisi pystynyt aika paljon on ollut siten itsestänsäkin kiinni... et jos sä olet ollut oikein väsyneenä ja et ole edes halunnut saada irti jostakin luennosta jotakin MENETELMÄT JA OPETTAJAT OPETTAJANKOULUTUSLAITOKSELLA Niin kuin oppiminen yleensä, myös opettajankoulutuslaitoksella opiskelusta oppiminen ja opinnoista saatavan aineksen sisäistäminen kiinnittyivät opetusmenetelmiin ja opetusta antavaan henkilökuntaan. Opetusmenetelmiä kiitettiin sekä kritisoitiin, myös henkilöstön ajan tasalla oleminen nousi monessa haastattelussa esiin. jos haluaa sisäistää jonkun mallin opiskelijoille, niin sitä pitää itse käyttää: kateederiopetuksella saa kateederiopettajia ja semmoisella ryhmätyöopetuksella jota ei ohjata niin saa vaan sellaisia opettajia jotka pitää ryhmätöitä ohjaamatta niitä tavallaan ne asenteet on pakko vetää sen käytännön kautta sisään 15

19 välillä tuli sellainen olo että usein luennoitsijat ja ihmiset jotka piti niitä kursseja ei ollut lapsia moneen kymmeneen vuoteen nähnytkään, että aika usein tuli sellainen fiilis ehkä kannattasi norsunluutornista käydä katsomassa ihan tavallisten koulujen arkipäivää eikä pelkästään noiden harjoittelukoulujen todellisuutta nykyään kouluilla säästölinja ja muut, resurssit on aika pienet 5.4. TULEVAISUUS ELINIKÄINEN OPPIMINEN Luokanopettajan koulutuksen tehtävänä on mm. vahvistaa pyrkimystä elinikäiseen oppimiseen. Koulutuksesta valmistumisen tulisikin olla vain yksi askel opintojen tiellä, jota myöhemmin työn ohessa voi täydentää omien intressien ja tarpeiden mukaan. Järvinen (1999) käyttää jatkuvan ammatillisen koulutuksen käsitettä (continuing professional education), joka sisältää erilaisia elementtejä, kuten muodollista täydennyskoulutusta, itseohjattua opiskelua, työpaikan kehitysprojekteja, tutkintotavoitteisia ohjelmia, konsultatiivista ohjausta jne. Opettaja voi itse valita omien ammatillisten kehitystarpeidensa mukaiset ja omaan elämäntilanteeseensa sopivat muodot ja sisällöt. (Järvinen 1999, ) Jussilan ja Saaren (1999,33) mukaan opettajankoulutusta kehitettäessä tuleekin ottaa huomioon, että hiljattain tutkintonsa suorittanut opettaja ei työelämään siirtyessään ole vielä perehtynyt kaikkiin opettajan ja kasvattajan vaativiin tehtäviin. Myös vastavalmistuneiden opettajien tulisi tiedostaa tämä. Tähän voidaan vaikutta myös koulujen uusien opettajien perehdyttämisellä. Lähes kaikki haastatellut aikoivat osallistua tulevaisuudessa johonkin koulutukseen. Tieteellisiä jatko-opintoja ei kuitenkaan kukaan haastatelluista vastavalmistuttuaan vielä suunnitellut. Kuitenkaan täydennyskoulutukseen heti ensimmäisenä vuonna ei vielä ollut juurikaan osallistuttu. Syynä tähän olivat myös koulun niukentuneet täydennyskoulutusresurssit. Vastavalmistuneena haluttiin hengähtää opiskeluista hetkeksi, eikä akuuttia koulutustarvetta juurikaan koettu. Tämä vahvistaa sitä, että luokanopettajan koulutus on antanut vastavalmistuneille riittävät valmiudet työelämän käynnistämiseen. ettei kannata kuitenkaan sille koulutukselle asettaa hirveitä paineita. Joillakin on sellainen kuvitelma, että siitä putkesta kun astuu valmiina ulos niin on valmis opettaja, se on yksi askel sillä matkalla missä kasvetaan opettajaksi ja yksi semmoinen etappi, josta saa kyllä valmiuksia, mutta ei sieltä valmista opettajaa tutkintotodistus kädessä putkahda et se harhakuvitelma häipyisi et se (valmistuminen opettajaksi) on kaikkivoipaa vaan se pitäisi mennä nimenomaan sykleinä, niin et sä oot välillä töissä ja välillä opiskelet ja sit ku sä huomaat mitä sä tarvit, niin sit opiskelet (lisää) Kaikki kymmenen haastateltua näkivät itsensä koulun piirissä töissä vielä vuoden kuluttua. Muutamat tähtäsivät erityisopettajaksi ja myös koulun johtotehtävistä ja oppikirjojen tekemisestä oltiin tulevaisuudessa kiinnostuneita. 16

20 URASUUNNITELMAT Viime aikoina on puhuttu paljon opettajien huonoista työoloista ja mm. palkan pienuudesta. Mm. opettajien ammattijärjestön puheenjohtaja Erkki Kangasniemi toi huolensa esiin siitä, että vuosittain valmistuvista opettajista satoja valuu muille aloille. Kangasniemen mukaan ei ole hyväksyttävää, että korkeakoulutuksen saaneet opettajat hakeutuvat muualle. (Epäpätevät opettajat kasvava ongelma 2003.) Myös Mattilan (2002, 23 24) raporttiin haastatellut rehtorit olivat huolissaan opettajakadosta. Heidän mukaansa erityisesti miesopettajat lähtevät herkästi muihin tehtäviin. Opettajakatoon vaikuttavat opettajan työn reunaehdot mm. palkkaus ja työolot. Koulutuksen on kuitenkin vaikea vaikuttaa näihin haasteisiin. Opiskelijoiden motivoiminen ammattiyhdistystoimintaan voi kuitenkin olla yksi keino. Haastatteluissa nousi myös esiin, että jo opiskeluaikoina oli havaittu tietynlaista sitoutumattomuutta opettajaksi ryhtymisestä, vaikka siihen oltiinkin kouluttautumassa. Toisaalta lähes kaikilla haastatelluista oli itselläänkin jossain opintojensa vaiheessa ollut epäileviä tuntemuksia opettajaksi ryhtymisen suhteen. Kuitenkin opettajaksi opiskelevien sitoutuminen opettajan ammattiin on koulutuksen kannalta erityisen tärkeää. mitä pidemmälle meidän opiskelut OKL:ssä meni niin sitä useampi sano ettei musta ainakaan tule opettajaa mua hämmästytti silloin OKL- aikoina kun saatto olla, että istu kymmenen ihmistä samassa pöydässä ja niistä kaksi sano et haluaa kouluun töihin 17

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen

Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen Marja-Kaisa Pihko, Virpi Bursiewicz Varhennettua kielenopetusta, kielisuihkuttelua, CLIL-opetusta Alakoulun luokkien 1 6 vieraiden

Lisätiedot

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa Anna-Leena Ruotsalainen AHOT:lla eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella tarkoitetaan opiskelijan

Lisätiedot

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö 21.10.2013 YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op 1. Orientoivat I: Tutkinto- ja opintoasiat Ma 2.9

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla.

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla. 1 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista YTM, suunnittelija Sanna Lähteinen Sosnet, Valtakunnallinen

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ --Raporttisi perehtymisestä harjoittelupaikkaasi-- Voit myös kerätä muuta tietoa harjoittelupaikastasi! ENNAKKOTETEHTÄVÄ: 1. Perehtyminen harjoittelupaikkaan 2. Organisaatio,

Lisätiedot

Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen,

Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen, Anu Hartikainen-Ahia Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen, pedagogiikan lehtori Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Filosofinen tiedekunta Itä-Suomen yliopisto Anu.hartikainen@uef.fi

Lisätiedot

Harjoittelukurssi lukuvuonna Leena Mattila

Harjoittelukurssi lukuvuonna Leena Mattila Harjoittelukurssi lukuvuonna 2013-2014 Leena Mattila Harjoittelu ennen Opiskelija hankki harjoittelupaikan itsekseen Työn jälkeen kirjoitti raportin ja liitti siihen työtodistuksen Raportti luettiin laitoksella

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op Pedaopas 2016-2017 KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen - oppilaslähtöinen näkökulma Helsinki 27.4.2012 Marja Kangasmäki Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Tehostettu tuki Yleinen tuki Oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 204 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.2.205 Pirre Hyötynen, TEK TEKNIIKAN ALAN PALAUTEKYSELY VASTAVALMISTUNEILLE 3.2.205 2 3.2.205 204 ENG:LTÄ VALMISTUNEET, YHTEENVETO /4 Sivunumerot

Lisätiedot

POM-opinnot erityisopettajaopiskelijoille. Lisätietoja: Johanna Kainulainen johanna.kainulainen@jyu.fi p. 040 5233913

POM-opinnot erityisopettajaopiskelijoille. Lisätietoja: Johanna Kainulainen johanna.kainulainen@jyu.fi p. 040 5233913 POM-opinnot erityisopettajaopiskelijoille Lisätietoja: Johanna Kainulainen johanna.kainulainen@jyu.fi p. 040 5233913 Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (POM)

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

PROFILES -hankkeeseen osallistuvien opettajien osaamisalueiden kartoittaminen

PROFILES -hankkeeseen osallistuvien opettajien osaamisalueiden kartoittaminen PROFILES -hankkeeseen osallistuvien opettajien osaamisalueiden kartoittaminen Ammatillisen kehittymisen prosessin aluksi hankkeeseen osallistuvat opettajat arvioivat omaa osaamistaan liittyen luonnontieteiden

Lisätiedot

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1 Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka ka ka ka. 1 Opiskeluryhmissäni on ollut hyvä yhteishenki. 4,2 4,2 3,9 4,1 2 Opiskeluryhmissäni vallitsee

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan?

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Ritva Jakku-Sihvonen projektinjohtaja, Vokke-projekti, Helsingin yliopisto Maisterin tutkinto voimassa olevan asetuksen mukaan Pääaineen hyvä tuntemus, sivuaineiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutuksen toteutuksen arviointi Hannele Laaksonen

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutuksen toteutuksen arviointi Hannele Laaksonen Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutuksen toteutuksen arviointi Hannele Laaksonen TIIVISTELMÄ Sosiaali- ja terveysalan johtamisen YAMK-koulutus alkoi Tampereen ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 15.3 Vuosiluokkien 7-9 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 15.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

Opettajankoulutus Suomessa

Opettajankoulutus Suomessa Opettajankoulutus Suomessa Opettajan työ rakentaa tulevaisuuden perustaa Yleistä opettajankoulutuksesta Opettajankoulutus yliopistoissa Opettajankoulutus ammatillisissa opettajakorkeakouluissa 4 Varhaiskasvatus

Lisätiedot

Ohjatun harjoittelun palaute

Ohjatun harjoittelun palaute Ohjatun harjoittelun palaute Raportti harjoittelukouluissa lukuvuonna 2007 2008 suoritetusta palautekyselystä Lähtökohta tavoitteena oli kerätä palautetietoa yliopistojen harjoittelukouluissa ohjattuun

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

FUTUREX Future Experts

FUTUREX Future Experts FUTUREX Future Experts 2010-2013 Työnantajahaastattelujen satoa miksi laajoja osaamiskokonaisuuksia tarvitaan, millaista osaamista tarvitaan? Sirke Pekkilä, Sibelius-Akatemia, Taideyliopisto Miksi laajoja

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Ohje työpaikkaohjaajalle

Ohje työpaikkaohjaajalle Ohje työpaikkaohjaajalle oppisopimusopiskelijan ammattitaidon arvioinnista Vain oppilaista voi tulla mestareita. (intialainen sananlasku) AJATUKSIA OPPISOPIMUSOPISKELIJAN AMMATTITAIDON KEHITTYMISEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki 5.11.2010 Opetusneuvos Kristiina Ikonen Oppilaan arvioinnin merkitys ja tehtävä opetussuunnitelman perusteissa

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Peda-forum Lappeenranta 28.5.2014

Peda-forum Lappeenranta 28.5.2014 Peda-forum Lappeenranta 28.5.2014 työpaja Helsingissä 4.2.2014 Piirros: Linda Saukko-Rauta Niin opiskelijat kuin työnantajatkin tuntuvat olevan epätietoisia siitä, mitä opiskelijoista oikeasti valmistuu

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Yleistä kanditutkielmista

Yleistä kanditutkielmista Aineenopettajankoulutuksen opinnäytteet Leena Hiltunen 21.1.2009 Yleistä kanditutkielmista Tyypillisesti teoreettisia kirjallisuusanalyysejä, joissa luodaan taustaa ja viitekehystä tietylle aiheelle Pääsääntöisesti

Lisätiedot

KEMIAN NOVIISIOPETTAJIEN NÄKÖKULMIA TYÖELÄMÄN ENSIMMÄISIEN VUOSIEN HAASTEISTA

KEMIAN NOVIISIOPETTAJIEN NÄKÖKULMIA TYÖELÄMÄN ENSIMMÄISIEN VUOSIEN HAASTEISTA KEMIAN NOVIISIOPETTAJIEN NÄKÖKULMIA TYÖELÄMÄN ENSIMMÄISIEN VUOSIEN HAASTEISTA Heidi Handolin Kemian opetuksen päivät 2011 Työpajatyöskentely Kemian opettajankoulutusyksikkö / Heidi Handolin 25.3.2011 1

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

OPINTOJEN SUUNNITTELU JA HOPS

OPINTOJEN SUUNNITTELU JA HOPS OPINTOJEN SUUNNITTELU JA HOPS Jari Haimi ym. Lentävässä Lähdössä 2016 Mikä on HOPS? Henkilökohtainen opintosuunnitelma eli jokaisen opiskelijan oman opiskelun strategia, taktiikka ja toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

LIITE 2. PERUSOPETUKSEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN NYKYTILANNE JA OPETTAJIEN VALMIUDET RAPORTTIIN LIITTYVIÄ TAULUKOITA JA KUVIOITA

LIITE 2. PERUSOPETUKSEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN NYKYTILANNE JA OPETTAJIEN VALMIUDET RAPORTTIIN LIITTYVIÄ TAULUKOITA JA KUVIOITA LIITE 2. PERUSOPETUKSEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN NYKYTILANNE JA OPETTAJIEN VALMIUDET RAPORTTIIN LIITTYVIÄ TAULUKOITA JA KUVIOITA Toukokuu 2016 Valtioneuvoston selvitysja tutkimustoiminnan julkaisusarja 18/2016

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ

TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ Opinnäytetöiden kehittäminen - valtakunnallinen verkostohanke Seminaari 11.2.2005, Oulu Riitta Rissanen Savonia-ammattikorkeakoulu TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ OPISKELIJA

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Kansallinen seminaari

Kansallinen seminaari Kansallinen seminaari Matemaattis- luonnontieteellisten aineiden aineenopettajakoulutuksen pedagogisten opintojen tutkintovaatimukset Matemaattis- luonnontieteellisten aineiden didaktiikka luokanopettajakoulutuksessa

Lisätiedot

Oppimistulosten arviointia koskeva selvitys. Tuntijakotyöryhmä

Oppimistulosten arviointia koskeva selvitys. Tuntijakotyöryhmä Oppimistulosten arviointia koskeva selvitys Tuntijakotyöryhmä 28.09.2009 Oppimistulosarvioinneista Arvioinnit antavat tietoa osaamisen tasosta perusopetuksen nivel- ja päättövaiheissa. Tehtävänä selvittää

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Numeeriset arviot. Opintojaksolla vallinnut ilmapiiri loi hyvät puitteet oppimiselle. Saavutin opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet

Numeeriset arviot. Opintojaksolla vallinnut ilmapiiri loi hyvät puitteet oppimiselle. Saavutin opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet Tämä asiakirja sisältää opiskelijoiden antaman palautteen opettajan Metropoliassa vuoteen 2014 mennessä opettamista kursseista. Palautteet on kerätty Metropolian anonyymin sähköisen palautejärjestelmän

Lisätiedot

Etsivän nuorisotyön asiakkaana olleiden nuorten käsityksiä etsivästä nuorisotyöstä

Etsivän nuorisotyön asiakkaana olleiden nuorten käsityksiä etsivästä nuorisotyöstä Etsivän nuorisotyön asiakkaana olleiden nuorten käsityksiä etsivästä nuorisotyöstä Ei tarvinnut yksin muistaa tehdä kaikkea, kun oli joku sanomassa että sun pitää tehdä tuo ja tuo Pro gradu tutkimus Oulun

Lisätiedot

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Infoa 1.8.2015 voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Kasvatustieteiden yksikkö 10.9.2015 Arja Tahvola PÄÄAINEPOHJAISTEN KOULUTUSTEN

Lisätiedot

Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta?

Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta? Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta? Opintoasiainkoordinaattori Tanja Steiner 13.10.2004 Teema Opettaja Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutus Helsingin yliopistossa Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Pohjoisen puolesta maailmaa varten l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta pohjoisen puolesta Kasvatuksen ja koulutuksen pohjoiset maisemat piirtyvät eteesi Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa.

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

ITSENÄISTYVILLE NUORILLE

ITSENÄISTYVILLE NUORILLE JO ITSENÄISTYNEILTÄ- ITSENÄISTYVILLE NUORILLE Talla.... vihkolla haluamme jakaa kokemuksiamme teille. Omilleen-toiminnan kokemusasiantuntijaryhmä on suunnitellut vihkon sisällön. Ryhmään on osallistunut

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012

Lisätiedot

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti YHDEKSÄN N + 1 KYSYMYSTÄ YSEILLE Pohjois-Karjalan kauppakamari ja Pohjois-Karjalan Aikuisopisto toteuttivat 13.-24.11.2006 Yhdeksän + 1 kysymystä yseille internetkyselyn Pohjois-Karjalan peruskoulujen

Lisätiedot

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely:

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely: Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 14 17.02.2016 Tiedekunnassa vapautuneiden tehtävien tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleenmäärittelyn hyväksyminen Valmistelija hallintopäällikkö Kari Korhonen

Lisätiedot

Ympäristötieteistä valmistuneiden maistereiden työllistyminen - selvitys keväällä Laura Koskinen

Ympäristötieteistä valmistuneiden maistereiden työllistyminen - selvitys keväällä Laura Koskinen Ympäristötieteistä 2000-2005 valmistuneiden maistereiden työllistyminen - selvitys keväällä 2006 Laura Koskinen Kysymykset 1-4 1. Oletko ollut valmistumisesi jälkeen ympäristönsuojelutieteen/ympäristöbiologian

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

YHTEISTÄ JA OMAA OSAAMISTA -Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien kehittämispäivät Koulutusjohtaja Heljä Misukka

YHTEISTÄ JA OMAA OSAAMISTA -Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien kehittämispäivät Koulutusjohtaja Heljä Misukka YHTEISTÄ JA OMAA OSAAMISTA -Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien kehittämispäivät 16.4.2012 Koulutusjohtaja Heljä Misukka Miten toimintaympäristömme muuttuu yhteiskunnassa? Talouden epävakaus ja

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

Osaamisperustaisen opetussuunnitelman ABC , Futurex -seminaari Mika Saranpää / HH AOKK

Osaamisperustaisen opetussuunnitelman ABC , Futurex -seminaari Mika Saranpää / HH AOKK Osaamisperustaisen opetussuunnitelman ABC 11.10.2011, Futurex -seminaari Mika Saranpää / HH AOKK Oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen kaksi vaihtoehtoa: hegeliläinen ja marksilainen Toisaalta, Gilles

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Ajatuksia oppimisesta

Ajatuksia oppimisesta Ajatuksia oppimisesta Turun normaalikoulun kouluttajat Tampereen normaalikoulun 3. 6. sekä 7. 9. luokkalaiset Tampereen yliopiston 2.vsk luokanopettajaopiskelijat OPPIMINEN ON MUUTOS. Luonto ja opetus

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM)

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010 Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Virt@ -koulutuksen opinnot johtavat taiteen maisterin tutkintoon

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetushallitus 17.3.2015 LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI JA PALAUTE SEKÄ TODISTUKSET LISÄOPETUKSESSA 6.1 Oppimista tukeva

Lisätiedot

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 AIHE KOETTIIN KIINNOSTAVAKSI YLI TUHAT VASTAAJAA 1008

Lisätiedot

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT Ympyröi sopivin vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan. 1. Sukupuoleni on 1 nainen 2 mies

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT Ympyröi sopivin vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan. 1. Sukupuoleni on 1 nainen 2 mies 1 Kysely koostuu neljästä osiosta: -taustatiedoista -perustehtävään ja työn organisointiin liittyviin kysymyksiin -työn rikastamisen tavoitteisiin liittyviin kysymyksiin -työn rikastamisen keinoihin liittyviin

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

INFIM-harjoittelu. Infotilaisuus 14.2.2013. Harjoitteluinfon sisältö

INFIM-harjoittelu. Infotilaisuus 14.2.2013. Harjoitteluinfon sisältö INFIM-harjoittelu Infotilaisuus 14.2.2013 Harjoitteluinfon sisältö Harjoittelutuki ja harjoittelusopimus Harjoittelun tavoitteet ja sisältö Harjoittelun suorittaminen Harjoittelupaikan hakeminen Vinkkejä

Lisätiedot

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008 Elise Virnes AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET Madaltaa siirtymiskynnystä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen

Lisätiedot

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 14.3 Vuosiluokkien 3-6 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 14.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

Miksi koulu on olemassa?

Miksi koulu on olemassa? Miksi koulu on olemassa? Oppilaan hyvinvointi Oppilaan hyvinvointi Oppimisen ilo Uskallus ottaa vastaan tehtäviä Halu ponnistella Usko omiin mahdollisuuksiin Suomalaisen koulutuspolitiikan vahvuuksia

Lisätiedot

Inkubion opintokysely 2015 * Required

Inkubion opintokysely 2015 * Required Inkubion opintokysely 2015 * Required 1. Sukupuoli * Mies Nainen 2. Vuosikurssi * 1 After the last question in this section, skip to question 5. 2 After the last question in this section, skip to question

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012 Anu Anttila Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa on kiteytetty viiteen toimintamalliin 1. Työpajalla

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista Elina Nurmikari kehittämispäällikkö Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö 26.10.2016 Tämän päivän köyhä opiskelija on tulevaisuuden

Lisätiedot

KE TU 2011 Keskeytynyt opiskelu tutkinnoksi. Sini Sarvilahti

KE TU 2011 Keskeytynyt opiskelu tutkinnoksi. Sini Sarvilahti KE TU 2011 Keskeytynyt opiskelu tutkinnoksi Sini Sarvilahti 11.3.2013 Projektin taustaa Opiskelijoiden kyselyt mahdollisuudesta saattaa opinnot loppuun ja valmistua Työelämän imu vie mennessään Oma opiskeluporukka

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot