Hyvinvoinnin tietoverkot Loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvinvoinnin tietoverkot 1.4.2004-31.3.2007 Loppuraportti"

Transkriptio

1 Hyvinvoinnin tietoverkot Loppuraportti Oulunkaaren seutukunta Hyvinvoinnin tietoverkot hanke Jari Väänänen 2007

2 Sisältö TIIVISTELMÄ 1 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KEHITTÄMISESTÄ SUOMESSA 5 2 HYVINVOINNIN TIETOVERKOT -HANKE Perustiedot hankkeesta Hankkeen lähtökohdat, tarkoitus ja tavoitteet Lähtökohtana tietotekniikan kehittäminen sosiaali- ja terveystoimen asiantuntijaverkoston käyttöön sekä palvelutuotantoon Tarkoitus ja tavoitteet Henkilöresurssit 9 3 MITÄ HANKKEELLA ON SAATU AIKAAN? Tulosten esittäminen Hankkeen tulokset toimintalinjoittain Toimintalinja asiantuntijaverkosto Verkostoituneen terveydenhuollon toimintamalli Toimintalinja informaatio- ja kommunikaatioteknologia Perustana tietoverkko-, tietojärjestelmä- ja puhelinvaihdekartoitukset Terveystoimen tietojärjestelmiin liittyvät toimenpiteet Videopuhelinjärjestelmä osana verkostoineen terveydenhuollon toimintamallia Videopuhelinjärjestelmän tavoiteltu kokonaislaajuus 80 videopuhelinta Oulunkaaren seutukunnan kunnat ja Vaala Erikoissairaanhoidon videopuhelinjärjestelmät Muut sidosryhmät Terveydenhuollon puhelinpalveluteknologian kehittäminen APR eli Avohoidon Potilasryhmitys Ylikiimingin terveystoimen tietojärjestelmien integrointi Seudullisen hyvinvointiteeman graafinen ilme ja www-sivusto Oulunkaaren sairaanhoitaja netissä -palvelu Ylikiimingin terveyskeskuksen sähköisen tiedonsiirron pilotointi Toimintalinja hyvinvointiteknologia Tympanometrien pilotointi ja tutkimus Tulosten kuntakohtainen tarkastelu Hankkeen yksityiskohtaiset toimenpiteet ja tulokset Maksatusjakso Maksatusjakso Maksatusjakso Maksatusjakso Maksatusjakso Maksatusjakso Maksatusjakso Maksatusjakso Maksatusjakso Maksatusjakso MITEN VIDEOPUHELINJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTOSSA ON ONNISTUTTU? 42 5 HANKKEEN TALOUS 44 Etäisyydestä Läheisyydeksi Tulevaisuuden terveyskeskus toimii verkostoitumalla 2

3 KUVIOT Kuvio 1. Verkostoituneen terveydenhuollon toimintamalli ja sen viisi keskeistä ulottuvuutta 11 Kuvio 2. Oulunkaaren diabetesetävastaanoton lääkärin työpiste 14 Kuvio 3. Oulunkaaren hoitajien etäkoulutuksen luennoitsijan työympäristö 15 Kuvio 4. Kuvia Oulunkaaren hoitajien etäkoulutuksesta 15 Kuvio 5. Oulunkaaren videoneuvottelujärjestelmän asennusten tilanne Kuvio 6. Puhelinassistentin käyttöliittymä 19 Kuvio 7. Oulunkaari.com/hyvinvointi webin aloitussivu 21 Kuvio 8. Oulunkaaren hyvinvointiteeman merkki 21 Kuvio 9. Welch Allyn Microtymp2 -tympanometri 23 TAULUKOT Taulukko 1. Hankkeen kolmen toimintalinjaa sekä tulosodotukset 9 Taulukko 2. Hankkeen henkilöresurssit 9 Taulukko 3. Hankitut videopuhelimet kunta- ja hankekohtaisesti 16 Taulukko 4. Oulunkaaren ja Vaalan diabetesetävastaanotot Taulukko 5. Oulunkaaren ja Vaalan diabetesetävastaanotot Taulukko 6. Erikoissairaanhoidon käyttöön asennettujen videopuhelinten asennuspaikat, -määrät sekä etäkonsultointikunnat 17 Taulukko 7. Psykiatrian etävastaanotot/-konsultaatiot Taulukko 8. Lastenpsykiatrian etävastaanotot/-konsultaatiot Taulukko 9. Kirurgian etävastaanotot/-konsultaatiot Taulukko 10. Oulunkaaren sairaanhoitaja netissä palvelun kuntakohtaiset kysymysmäärät Taulukko 11. Oulunkaaren sairaanhoitaja netissä palvelun top 10 kysymysten sisällöt Taulukko 12. Hankkeessa tuotetut, kehityt ja pilotoidut palvelut sekä niihin liittyvät selvitykset kuntakohtaisesti 24 Taulukko 13. Alueen asukkaille kehityt ja pilotoidut palvelut kuntakohtaisesti 25 Taulukko 14. Hankkeen kustannukset LIITTEET Oulunkaaren videosillassa 5/2005-3/ pidetyt neuvottelut Oulunkaaren sairaanhoitaja netissä palvelun kuvaussivu sekä asiakkaan kysymyslomake Oulunkaaren hyvinvointiteeman julisteet Hankkeen laiteluettelo Etäisyydestä Läheisyydeksi Tulevaisuuden terveyskeskus toimii verkostoitumalla 3

4 TIIVISTELMÄ Oulunkaaren seutukunnassa on käynnissä useita sosiaali- ja terveystoimen kehityshankkeita. Tässä raportissa kerrotaan Pohjois-Pohjanmaan liiton ajalla rahoittamasta, tavoite 1 ohjelman Hyvinvoinnin tietoverkot Oulu Arc Wellness Networks - hankkeesta, jossa on ollut tarkoituksena kehittää Oulunkaaren kuntien sosiaali- ja terveystoimen palvelurakenteita ja palveluprosesseja hyödyntämällä informaatio- ja kommunikaatioteknologian ratkaisuja palvelutuotannon perustana olevan asiantuntijaverkoston toiminnassa. Tarkoituksena on ollut myös rakentaa alueen väestölle suunnattua asiakaslähtöistä ja tietoverkkopohjaista palvelutuotantoa. Kehitystyötä on tehty osana Oulunkaarella kehitettyä verkostoituneen terveydenhuollon toimintamallia. Hankkeen toimenpiteitä on kohdennettu kolmen toimintalinjan kautta, jotka olivat: 1) Oulunkaaren asiantuntijaverkoston toiminnan organisointi, 2) informaatio- ja kommunikaatioteknologian ratkaisujen kehittäminen sekä 3) hyvinvointiteknologian hyödyntäminen. Mitä hankkeella on saatu aikaan? Oulunkaaren seutukunnan ja Vaalan kuntaan on toteutettu terveystoimen tietoverkko-, tietojärjestelmä- ja puhelinvaihdekartoitukset. Hankeyhteistyön tuloksena on rakennettu standardien mukainen ja skaalautuva, lähes 80 videopuhelimen kokonaisjärjestelmä, jota käytetään muun muassa diabetesetävastaanottoon, erikoissairaanhoidon etäkonsultaatioihin, hallinnon neuvotteluihin ja hoitajien koulutukseen. Lisäksi käytössä on videosilta, joka mahdollistaa maksimissaan 12 videopuhelimen ryhmäneuvottelut. Videopuhelinjärjestelmällä toteutettiin esimerkiksi vuonna 2006 lähes 800 tuntia diabetesetävastaanottoa Oulusta alueen kuntiin, P- PSHP:n erikoissairaanhoidon etäkonsultaatioita noin 170 tuntia ja videosillan kautta toteutettiin lähes 100 ryhmäneuvottelua. Hankkeessa on osallistuttu terveyskeskusten puhelinpalveluteknologian kehittämiseen, potilaskertomusjärjestelmien kuntakohtaiseen selvitys- ja kehitystyöhön, APR- eli avohoidon potilasryhmitys järjestelmän pilotointiin sekä web-pohjaisen Oulunkaaren sairaanhoitaja netissä palvelun tuottamiseen, jossa esitettiin vuoden 2004 loppuun mennessä lähes 400 kysymystä. Palvelussa toiminta-alueen kuntien asukkaat saattoivat lähettää Internetin kautta hyvinvointiinsa ja terveydentilaansa liittyviä kysymyksiä kokeneelle erikoissairaanhoitajalle. Lisäksi hankkeessa on toteutettu seudullisen hyvinvoinnin kehittämisen graafinen ilme, -websivusto sekä esitemateriaalia. Voi Hyvin - hyvinvointiteeman mukaisia julisteita on nähtävissä toiminta-alueen kuntien terveyskeskusten seinillä. Etäisyydestä Läheisyydeksi Tulevaisuuden terveyskeskus toimii verkostoitumalla 4

5 1 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KEHITTÄMI- SESTÄ SUOMESSA Suomessa on otettu aktiivisesti käyttöön ja kehitetty sosiaali- ja terveystoimen tieto- ja viestintätekniikkaa. Kansainvälisten vertailujen näkökulmasta suomalaisen terveydenhuollon digitalisoituminen näyttää kulkevan kärkimaiden joukossa. Vuonna 2002 toteutetun Eurobarometri-selvityksen mukaan suomalaiset yleislääkärit käyttävät sähköisiä potilaskertomuksia kolmanneksi yleisimmin. Vain Tanskan ja Alankomaiden käyttöasteet olivat suurempia. 1 Sähköisten tietojärjestelmien käyttö terveydenhuollossa ei kuitenkaan vielä suoraan kerro niiden hyödynnettävyydestä. Järjestelmät eivät yleensä ole yhteensopivia, niiden tietoturvassa voi olla puutteita, eivätkä ne aina tue riittävästi kliinistä päätöksentekoa tai toiminnan ohjausta. Suomen tietoyhteiskunnan kehittämistä ohjaavana neuvottelu- ja koordinointielimenä toimivan Tietoyhteiskuntaneuvoston mukaan tähän mennessä tieto- ja viestintätekniikan käyttöönotosta ei vielä ole saatu riittäviä hyötyjä sosiaali- ja terveydenhuollossa kansallisella tasolla. Tietotekniikkainvestointien taso toimialalla on ollut verrattain alhainen, noin kahden prosentin luokkaa. Uusien tietoteknisten sovellusten käyttöönottoa alalla, kuten julkisissa palveluissa laajemminkin, on hidastanut valmiiden mallien ja toimintatapojen puute. Ohjauksen ja standardien puute on johtanut siihen, että järjestelmien kirjo on suuri eivätkä eri järjestelmät toimi yhteen. Hajautetun päätöksentekojärjestelmän vuoksi toimijoiden verkottaminen on Suomessa erityisen haasteellista.(emt.) Sähköisten potilaskertomusten kehitystyö jatkuu edelleen: kansallisessa terveyshankkeessa on yhtenä tavoitteena rakentaa valtakunnallisesti yhteentoimiva sähköinen potilasasiakirjajärjestelmä vuoden 2007 loppuun mennessä. Tavoitteena on, että keskeinen potilastieto kirjataan sähköisesti yhdenmukaisella tavalla. Rakenteiset ydintiedot mahdollistavat tiedon hyödyntämisen erilaisissa käyttötarkoituksissa. Kertaalleen kirjatut tiedot ovat valmiina erilaisissa lomakepohjissa, esimerkiksi lähetteissä, hoitopalautteissa tai todistuksissa. 2 Yhteensopivien potilaskertomusten ohella myös videoneuvotteluteknologia tarjoaa paljon mahdollisuuksia sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamiseen. Teknologiaa on hyödynnetty Suomessa jo 1990-luvulta alkaen: yksi laaja, terveydenhuollon videoneuvotteluunkin liittyvä kehitysprojekti Suomessa on TEL LAPPI, joka käynnistyi Sosiaali- ja terveysministeriön kansallisen ja EU-rahoituksen tuella vuonna Ko. projektissa on rakennettu olemassa oleviin potilastietojärjestelmiin liitettävä telelääketieteen kokonaisjärjestelmä Sodankylän terveyskeskuksen, Lapin keskussairaalan ja Oulun yliopistollisen sairaalan välille. Kokonaisjärjestelmä koostuu seitsemästä osajärjestelmästä; videokoulutus- ja konsultaatio, radiologia, ensihoito, oftalmologia, ultraäänen ja ekg:n siirto 3. Timonen 4 on tehnyt tutkimuksen etävastaanottotoiminnasta perusterveydenhuollossa. Tutkimus toteutettiin siten, että etävastaanottotilanteessa potilas oli hoitajan kanssa Puolangan terveyskeskuksessa ja lääkäri Kajaanissa. Yhteys toteutettiin IP-teknologialla Kainuun alueverkossa. Tutkimuksen mukaan alueverkkoon on mahdollista rakentaa toimiva, kohtuuhintainen etävastaanottojärjestelmä. Potilaat ovat vähintään yhtä tyytyväisiä etävastaanottoon kuin tavalliseen vastaanottoon ja noin kolme neljäsosaa valikoimattomasta terveydenhuollon potilasjoukosta voitiin hoitaa etätyönä. Kun etävastaanottomallia käytetään korvaamaan tavanomainen vastaanottotapa ilman toiminnallisia ja organisatorisia muutoksia, se on noin 30% kalliimpaa kuin tavanomainen. Etävastaanotto mahdollistaa kuitenkin tiedon ja osaamisen siirtymisen välimatkasta riippumatta ja luo edellytykset uusille tavoille organisoida terveydenhuollon palveluita. (emt.) 1 Tieto- ja viestintäteknologia sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tietoyhteiskuntaneuvoston raportti Timonen, Olavi. Lääkärin etävastaanotto perusterveydenhuollossa. Satunnaistettu, kontrolloitu tutkimus videoneuvottelulaitteiston avulla toteutetusta etävastaanottokokeilusta. Kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitos. Oulun Yliopisto. Oulu Etäisyydestä Läheisyydeksi Tulevaisuuden terveyskeskus toimii verkostoitumalla 5

6 Sosiaalitoimessa videoneuvotteluteknologiaa on yritetty ottaa osaksi asiantuntijatyötä esimerkiksi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Lapin toimintayksikön Pohjois-Suomen verkostokonsultaatiohankkeessa vuosina Hankkeen loppuraportin 5 mukaan hankkeessa ei kuitenkaan päästy kokeilemaan videoneuvottelua, koska palomuuritekniikka ja videokuvan siirtokapasiteetti olisi vaatinut paljon selvittyä (emt, 9-10). Oulunkaaren seutukunnassa on ollut tavoitteena kehittää sosiaali- ja terveystoimen palveluiden tuottamiseen soveltuva videopuhelinjärjestelmä, jolla voidaan välittää tietoverkkoa pitkin ääntä ja kuvaa sekä erityisesti osaamista, sillä tutkimuksen mukaan 4 etävastaanottomalli mahdollistaa tehokkaan tiedon ja osaamisen siirtymisen välimatkasta riippumatta. Kehitystyön tuloksena on otettu käyttöön videopuhelinjärjestelmä ja sitä on hyödynnetty esimerkiksi diabetesetävastaanotossa, erikoissairaanhoidon etäkonsultaatioissa sekä terveyskeskusten henkilöstön koulutuksessa. Myös sosiaalitoimen etäkonsultaatiot on aloitettu. 5 Etäisyydestä Läheisyydeksi Tulevaisuuden terveyskeskus toimii verkostoitumalla 6

7 2 HYVINVOINNIN TIETOVERKOT -HANKE 2.1 Perustiedot hankkeesta Tavoiteohjelma: Pohjois-Suomen Tavoite 1 ohjelma / Pohjois-Pohjanmaa Kehittämishankkeen nimi: Hyvinvoinnin tietoverkot Oulu Arc Wellness Networks Kehittämishankkeen nro: kokonaisuus: 3.1 Toteuttamisalue: Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymä ja Vaalan kunta Maakuntajohtajan päätökset: /182/ /445/ /22/ /66/ /322/ /348/ /73/ /433/ /91/ Ohjausryhmä: Kaupunginjohtaja Pauli Harju, Pudasjärvi, ohjausryhmän pj. Seutukuntajohtaja Kirsti Ylitalo, Oulunkaaren seutukunta Johtava lääkäri Olavi Timonen, Utajärvi ja Vaala, ohjausryhmän vpj. Osastonhoitaja Anna-Maija Harjula, Ii Aluepäällikkö Juha Pasanen, Nordic LAN&WAN Communication Oy Suunnittelupäällikkö Pekka Mattila, P-PSHP Suunnittelupäällikkö Ilpo Tapaninen, Pohjois-Pohjanmaan liitto (P-PL) Projektipäällikkö Jari Jussila, Oulunkaaren seutukunta Sihteeri: projektipäällikkö Jari Väänänen, Oulunkaaren seutukunta Lisäksi jäsenenä on ollut seutukuntajohtaja Tapani Turpeinen saakka. Ohjausryhmän kokouspäivät: , , , , , , , , Hankkeen valvonta: Sisällöllinen yhteyshenkilö: suunnittelupäällikkö Ilpo Tapaninen, Pohjois-Pohjanmaan liitto Maksatusten valvoja: hallintopäällikkö Tarja Bäckman, Pohjois- Pohjanmaan liitto Etäisyydestä Läheisyydeksi Tulevaisuuden terveyskeskus toimii verkostoitumalla 7

8 2.2 Hankkeen lähtökohdat, tarkoitus ja tavoitteet Lähtökohtana tietotekniikan kehittäminen sosiaali- ja terveystoimen asiantuntijaverkoston käyttöön sekä palvelutuotantoon Hankehakemuksessa linjattiin kolme kehitystyön perustana olevaa teknologista lähtökohtaa: ensimmäisenä osa-alueena oli sosiaali- ja terveystoimen tietojärjestelmien kehittäminen. Hankkeen aikana pyritään tuottamaan tietoa uusista sosiaali- ja terveystoimen tietojärjestelmien ja palvelimien tietoverkkopohjaisen yhteiskäytön ratkaisumalleista, kunnille esitys sosiaali- ja terveystoimen tietojärjestelmien yhtenäistämisestä sekä tarvittaessa osallistua hallinnonalan tietojärjestelmähankinnan projektointiin ja toteuttamiseen. Toisena osa-alueena hankkeessa oli kuntien sosiaali- ja terveystoimen asiantuntijaverkoston kehittäminen ja sen toiminnassa tarvittavan tietoverkkoalustan vaatimusten määrittely sekä järjestelmän toteuttaminen. Hankkeen aikana rakennetaan järjestelmää, joka mahdollistaa Oulunkaaren sosiaali- ja terveystoimen asiantuntijaverkoston tehokkaan toiminnan esimerkiksi siten, että kuntien viranomaiset pystyisivät tietoverkkoa hyödyntäen konsultoimaan toisiaan sekä viestimään keskenään tietoturvallisesti ja tulevaisuudessa jopa hajauttamaan työtehtäviä esimerkiksi kuntien erikoisosaamisalueiden mukaisesti. Kolmantena osa-alueena oli em. osa-alueisiin eli tietojärjestelmiin ja asiantuntijaverkoston tietoverkkoalustaan tukeutuen kehittää ja tarjota alueen väestölle monipuolisia sosiaali- ja terveystoimen palveluja, joissa perinteisten asiointikanavien lisäksi (asiointi, puhelin, fax) voidaan hyödyntää myös tietoverkkopohjaisia ratkaisuja sekä soveltuvin osin myös mobiilipalveluita. Hankkeessa pyritään rakentamaan Oulunkaaren sosiaali- ja terveystoimen asiantuntijaverkostoa hyödyntäen kustannustehokkaita ja paikallisesti tuotettuja palveluja, jotka perustuvat mahdollisimman paljon kuntien omaan palvelutuotantoon Tarkoitus ja tavoitteet Hankkeessa on ollut tarkoituksena kehittää Oulunkaaren kuntien sosiaali- ja terveystoimen palvelurakenteita ja palveluprosesseja hyödyntämällä informaatio- ja kommunikaatioteknologian ratkaisuja palvelutuotannon perustana olevan asiantuntijaverkoston toiminnassa. Tarkoituksena on ollut myös rakentaa alueen väestölle suunnattua asiakaslähtöistä ja tietoverkkopohjaista palvelutuotantoa. Hankkeen tavoitteena on ollut rakentaa ja kehittää informaatioteknologiaan perustuvia, sosiaali- ja terveystoimen sektoreille suunnattuja kustannustehokkaita palvelutuotannon prosesseja sekä tehostaa hallinnonalojen palvelutarjontaa ja palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta. Hankesuunnitelmassa tavoitteet tiivistettiin seuraavasti: palvelujen tuotantoon liittyvän osaamisen vahvistaminen, sosiaali- ja terveystoimen palvelutarjonnan monipuolistaminen, palveluiden saavutettavuuden kehittäminen, palveluiden saatavuuden turvaaminen ja parantaminen, asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveystoimen palvelujen rakentaminen, kuntien päällekkäisten toimintojen karsiminen ja tiedonkulun kehittäminen, palveluyrittäjyyden vahvistaminen tietoteknologian uusilla ratkaisuilla. Hankkeen lähtökohdat, tavoiteasettelu sekä tulosodotukset koottiin kolmeen toimintalinjaan (ks. taulukko 1): Oulunkaaren asiantuntijaverkoston toiminnan organisointi, informaatio- ja kommunikaatioteknologian ratkaisujen kehittäminen sekä hyvinvointiteknologian hyödyntäminen. Toimintalinjat liittyvät toisiinsa ja ICT toimintalinjalla on lisäksi poikkitieteellinen fokus: asiantuntijaverkoston organisoinnissa, alueen väestölle suunnattujen palvelujen toteuttamisessa sekä hyvinvointiteknologian ratkaisuissa pyritään hyödyntämään erilaisia tietoverkko- ja mobiiliratkaisuja. Etäisyydestä Läheisyydeksi Tulevaisuuden terveyskeskus toimii verkostoitumalla 8

9 Taulukko 1. Hankkeen kolmen toimintalinjaa sekä tulosodotukset Asiantuntijaverkoston organisointi Tavoiteasettelu Tulosodotukset Toimintalinjassa kehitetään Oulunkaaren kuntien sosiaali- ja terveystoimen palvelurakenteita ja palvelupro- sosiaali- ja terveydenhuoltoon asiantuntijaverkosto ja sen Rakennetaan Oulunkaaren seutukuntaan ja Vaalaan sesseja hyödyntämällä informaatio- ja kommunikaatioteknologian ratkaisuja palvelutuotannon perustana ren seutuverkkoa sekä langattomia sisällöntuotantoratkai- toimintamalli, jonka toiminnassa hyödynnetään Oulunkaa- olevan asiantuntijaverkoston toiminnassa. suja. Informaatio- ja kommunikaatioteknologia Tavoiteasettelu Kartoitetaan, kehitetään ja otetaan käyttöön sosiaali- ja terveystoimen informaatioteknologiaan sekä telematiikkaan liittyviä ratkaisuja, joiden avulla voidaan toteuttaa kustannustehokkaita ratkaisuja Oulunkaaren kuntien sosiaali- ja terveystoimen asiantuntijaverkoston toiminnan tueksi sekä tarjota alueen väestölle laadukkaita sosiaali- ja terveystoimen tietoverkkopohjaisia palveluita. Toimintalinjassa hyödynnetään Oulunkaaren seutukuntaan v.2003 rakennettua seutuverkkoa. Hyvinvointiteknologiapalvelut Tavoiteasettelu Toimintalinjassa tutkitaan, kehitetään ja otetaan käyttöön Oulunkaaren kuntien sosiaali- ja terveystoimen palvelurakenteiden uudistamista tukevia hyvinvointiteknologian ratkaisuja, jotka mahdollistavat kustannustehokkaan palvelutuotannon kuntataajamissa sekä hajaasutusalueilla. Tulosodotukset Otetaan käyttöön Oulunkaaren seutukunnissa ja Vaalassa uusia informaatio- ja kommunikaatioteknologiaa hyödyntäviä, asiakaslähtöisesti rakennettuja sosiaali- ja terveydenhuollon tietoverkko- ja mobiilipalveluita. Tulosodotukset Uusia hyvinvointiteknologiaratkaisuja, joilla voidaan osaltaan turvata sosiaali- ja terveystoimen palveluiden tasapuolista saatavuutta Oulunkaaren ja Vaalan kunnan alueella. 2.3 Henkilöresurssit Hyvinvoinnin tietoverkot - hankkeessa on projektipäällikön lisäksi työskennellyt osa-aikainen projektisihteeri. Lisäksi hankkeessa on ollut kolme työharjoittelijaa. Projektipäällikön työpanos on ajalla jaettu Hyvinvoinnin tietoverkot hankkeelle (50%) ja Verkostoterveyskeskus hankkeelle (50%), kun jälkimmäisen hankkeen projektipäällikkö Timonen nimitettiin Oulunkaaren terveyspiirin selvitysmieheksi alkaen. Hankkeen vastuullisena johtajana on ollut Oulunkaaren seutukuntajohtaja. Taulukossa 2 on koottu hankkeessa työskennelleet henkilöt, heidän tehtävät ja työpanokset. Taulukko 2. Hankkeen henkilöresurssit Henkilö Tehtävä Työpanos Väänänen, Jari Projektipäällikkö 100% % Suorsa, Auli Projektisihteeri 10% Suotula, Anu Projektisihteeri 10% Tolonen, Eini Projektisihteeri 10% 1-5/2005. Lehmusvuori, Jouni Työharjoittelija Viinamäki, Paavo Työharjoittelija Rissanen, Jouni Työharjoittelija Etäisyydestä Läheisyydeksi Tulevaisuuden terveyskeskus toimii verkostoitumalla 9

10 3 MITÄ HANKKEELLA ON SAATU AIKAAN? 3.1 Tulosten esittäminen Tässä luvussa esitellään hankkeen tulokset. Ensimmäisenä esitetään tulokset hankkeen kolmen toimintalinjan mukaisesti, minkä jälkeen on vielä koottu toimenpiteitä ja tuloksia kuntakohtaisesti. Luvun lopussa on esitetty maksatuskausittain hankkeen yksityiskohtaiset toimenpiteet ja tulokset. Hankkeen tuloksista on syytä nostaa esille videopuhelinjärjestelmän kehittäminen ja käyttöönotto, puhelinpalveluteknologian kehittäminen, tympanometrian pilotointi ja tutkimustoiminta, Oulunkaaren sairaanhoitaja netissä palvelu sekä seudullisen hyvinvointiteeman graafisen ilmeen ja wwwsivuston toteutus. Tuloksia tarkasteltaessa on huomioitava, että Hyvinvoinnin tietoverkot hanke on ollut osa Oulunkaaren sosiaali- ja terveystoimen hankekokonaisuutta ja toimenpiteitä on toteutettu yleensä usean hankkeen yhteistyönä. Verkostoituneen terveydenhuollon kehittämisessä Hyvinvoinnin tietoverkot hankkeessa substanssina on ollut sosiaali- ja terveystoimen tieto- ja viestintäteknologiaan liittyvät ratkaisut. Esimerkiksi diabetesetävastaanotossa hanke on ollut mahdollistamassa kyseistä toimintaa; konkreettisesti hankkeen kautta on hankittu ensimmäisen vaiheen etävastaanottokuntien (Pudasjärvi, Utajärvi, Vaala) videopuhelinjärjestelmät terveyskeskuksiin, rakennettu ja testattu tietoverkkoyhteydet sekä toteutettu hoitajien perehdytykset sekä etävastaanoton tuki- ja ylläpitopalveluita. 3.2 Hankkeen tulokset toimintalinjoittain Toimintalinja asiantuntijaverkosto Verkostoituneen terveydenhuollon toimintamalli Oulunkaaren seutukunnassa ja Vaalassa on aloitettu aktiivinen sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistyö vuonna 2003 palvelujen turvaamiseksi harvaan asutulle alueelle, jonka väestö on vanhusvoittoista ja sairastavuus selvästi muuta maata yleisempää. Useiden eri hankkeiden myötä on seutukunnassa kehittynyt verkostoituneen terveydenhuollon toimintamalli 6, jossa pyritään perusterveydenhuollon vahvistamiseen ja perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon parempaan yhteensovittamiseen yhteistyötä, työnjakoa, teknologiaa ja osaamista parantamalla. Myös sosiaalipalvelujen kehittämisessä ja kuntien välisen yhteistyön suunnittelussa on ollut samat verkostoitumisen periaatteet. Verkostoituneen terveydenhuollon toimintamallin (ks. kuvio 1) kantavana ajatuksena on, että tuloksekas hoitoprosessi on seurausta hyvin verkostoituneesta toiminnasta potilaan terveydentilan edistämiseksi. Hyvät verkostosuhteet mahdollistavat joustavan tiedonkulun palveluntuottajien välillä, nopeasti etenevän hoitoprosessin sekä potilaan hoidon kannalta oleellisten omaisverkostojen kytkemisen hoitoon. Toimintamallissa terveyspalveluja tuotetaan alueellisessa verkostossa, jossa hoitoprosessit ohjautuvat potilaslähtöisten tarpeiden perusteella. Toimivat verkostoyhteydet, joita tukee kehittynyt informaatioteknologia, mahdollistavat hoitoprosessien sujuvuuden ja hoidon kannalta parhaimman asiantuntijuuden. Alueellisen terveydenhuollon palveluverkoston muodostavat terveyskeskukset, erikoissairaanhoito ja yksityiset palveluntuottajat. Terveyden edistämisessä toimii laajennettu verkosto, johon kuuluvat myös julkisen sektorin muut toimialat, yritykset ja kolmannen sektorin toimijat. Toimintamallin kehittyessä osa erityispalveluista tulee integroitumaan alueellisiksi palveluntuottajiksi. 6 Ylitalo, Kirsti (2005): Palveluja yhteistyössä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen seudullinen yhteistyö verkostoitumiseen ja työnjakoon perustuvana monitoimijaisena mallina. Tapaustutkimus Oulunkaaren seutukunnan kunnista ja Vaalan kunnasta. Suomen Kuntaliiton Acta-tutkimussarja, Acta nro177. ISBN Etäisyydestä Läheisyydeksi Tulevaisuuden terveyskeskus toimii verkostoitumalla 10

11 Osaaminen Hoitoprosessit Työnjako Teknologia Ennaltaehkäisy Kuvio 1. Verkostoituneen terveydenhuollon toimintamalli ja sen viisi keskeistä ulottuvuutta Verkostoituneessa toimintamallissa on viisi keskeistä ulottuvuutta: 1) Hoito- ja palveluprosessit - tehokkaat hoito- ja palveluprosessit ovat keskeinen osa hoidon vaikuttavuutta, sujuvuutta ja kustannustehokkuutta - tehokkaan hoito- ja palveluprosessin varmistaa asiakaslähtöisyys, näyttöön perustuvat toimenpiteet ja sujuvat hoitoketjut 2) Asiantuntijuus - sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ammattilaiset toimivat oman alansa asiantuntijoina - asiantuntijoiden osaamista kehitetään jatkuvalla koulutuksella, jonka mahdollistaa alueellinen yhteistyö ja etäteknologiajärjestelmä - verkostotyöskentely mahdollistaa myös osaamisen lisääntymistä - tehokkaasti toimivan palveluverkoston yhteinen asiantuntijuus on enemmän kuin osiensa summa 3) Työnjako - asiantuntijuuteen perustuva optimaalinen työnjako on tärkeä osa tehokasta palvelujärjestelmää - työnjako tapahtuu suunnitellusti lääkäreiden ja muiden terveyskeskusten työntekijöiden välillä sekä terveyskeskusten ja erikoissairaanhoidon välillä - työnjako tapahtuu tiimityön mallissa, jossa asiantuntijat toimivat tiiviissä yhteistyössä 4) Teknologia - seudullinen IP-pohjainen alue- ja videopuhelinverkko parantaa hoito- ja palveluprosessien sujuvuutta, verkostoitumista, palvelujen saatavuutta - etäteknologian avulla parannetaan palvelujen saatavuutta alueelle ja vähennetään verkostoitumisen ja koulutuksen kustannuksia - kehittynyt puhelinpalveluteknologia parantaa palvelujen saavutettavuutta ja yhteydenottojen sujuvuutta 5) Terveyden edistäminen - terveyden edistäminen perustuu tarkkoihin selvityksiin alueen väestön hyvinvoinnin tilasta ja yhteisesti hyväksyttyihin terveyden edistämisen tavoitteisiin ja suunnitelmiin - terveyttä edistetään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa Etäisyydestä Läheisyydeksi Tulevaisuuden terveyskeskus toimii verkostoitumalla 11

12 Terveyspalvelujen osalta toimintamallissa asiakkaiden palveluprosessiin osallistuva tiimi muodostuu aina asiakkaan tilanteen mukaan. Perustiimi muodostuu potilaasta, sairaanhoitajasta ja lääkäristä ja se vastaa asiakkaan/potilaan hoidon ensiarvioinnista, suunnittelusta ja toteutuksesta. Laajennettuun tiimiin voi kuulua esim. terveyskeskuksen muita ammattihenkilöitä, alueellisia ja yksityisiä erityisasiantuntijoita sekä erikoissairaanhoidon osaajia. Perustiimin jäsen tukeutuu ongelmatilanteissa ensisijaisesti kokeneempaan terveyskeskuksen osaajaan, jonka toimipaikka voi olla seutukunnan missä tahansa yksikössä. Oulunkaaren seutukunnassa ja Vaalassa on perusterveydenhuollossa toimivia asiantuntijoita, kuten fysiatri, kaksi geriatria, pediatri, psykologeja, puheterapeutteja ja yksi toimintaterapeutti. Näiden ammattitaitoa tulisi pyrkiä hyödyntämään oman kunnan ulkopuolellakin. Myös monen muun ammattiryhmän palveluita on järkevää tuottaa seudullisina palveluina (esim. työterveyshuolto, lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut, ravitsemusterapia). Erikoissairaanhoidon osaamisessa keskeisiä yhteistyöalueita ovat sisätaudit, neurologia, kirurgia, lastentaudit, psykiatria ja fysiatria/kuntoutus. Toimiva videoneuvottelujärjestelmä mahdollistaa yhteisten seudullisten palvelujen järjestämisen kustannustehokkaasti. Etäisyydestä Läheisyydeksi Tulevaisuuden terveyskeskus toimii verkostoitumalla 12

13 3.2.2 Toimintalinja informaatio- ja kommunikaatioteknologia Perustana tietoverkko-, tietojärjestelmä- ja puhelinvaihdekartoitukset Kehitystyön perustaksi hankkeessa teetettiin kuntien terveystoimen tietojärjestelmä-, puhelinvaihde ja tietoverkkokartoitukset, jotka toimitettiin myös kuntien omaan käyttöön. Kuntakohtaisilla terveystoimen tietoverkkokartoituksilla selvitettiin kuntien terveydenhuollon dataverkkojen toteutustapa sisältäen terveystoimen käytössä olevien rakennusten ja rakennusten väliset kaapeloinnit, verkkokytkennät, verkon aktiivi- ja passiivilaitteet, tietoliikenteen priorisointimahdollisuudet (huomioiden mm. VoIP-puhelu- ja videosovellusten vaatimukset) sekä kaikki ne teknologiset elementit, jotka voivat vaikuttaa kunnan terveystoimen tietoliikenteen toimivuuteen ja tietoturvaan. Osa-alueet: kaapeloinnin kattavuus, tyyppi ja mittauspöytäkirjat, tk-kytkinten QoS ja VLAN, runkokytkinten QoS ja VLAN, kuntien terveystoimea koskevien VLAN-ratkaisujen toteutukset sekä tarvittaessa esitys toimenpiteistä, miten terveystoimen VLAN:it olisi toteutettava sekä mitä toteutus vaatii. Lopputuloksena olivat kuntakohtaiset raportit sisältäen mm. verkon kaaviokuvat ja laiteluettelot. Puhelinvaihdekartoituksessa selvitettiin kuntakohtaisesti, millaista puhelinteknologiaa kunnissa käytetään; selvitettäviä asioita olivat muun muassa nykyinen puhelinvaihderatkaisu ja sen ominaisuudet, siirtoteiden toteutustapa, kustannustaso, terveyskeskusten puhelinten merkit ja mallit sekä numeroavaruus. Tietojärjestelmäkartoituksella selvitettiin kunkin kunnan terveystoimen käytössä oleva ns. kertomusjärjestelmänä toimiva tietojärjestelmä. Samalla selvitettiin, mitä muita ohjelmistoratkaisuja on terveystoimen käytössä, mitä liittymiä terveystoimen tietojärjestelmistä on kunnan muihin järjestelmiin ja mitä ulkoisia liittymiä tietojärjestelmistä on. Ohjelmistotietojen lisäksi selvitettiin em. toimintoja palvelevien sovellusten tekniset laitteistoratkaisut sekä pyrittiin arvioimaan laitteiston kykyä vastata toiminnan asettamiin tarpeisiin sekä ennakoimaan tulevien laitteistopäivitysten ajankohtaa ja kustannuksia Terveystoimen tietojärjestelmiin liittyvät toimenpiteet Yhtenä tavoitteena hankkeessa oli tuottaa tietoa uusista sosiaali- ja terveystoimen tietojärjestelmien ja palvelimien tietoverkkopohjaisen yhteiskäytön ratkaisumalleista, kunnille esitys sosiaali- ja terveystoimen tietojärjestelmien yhtenäistämisestä sekä tarvittaessa osallistua hallinnonalan tietojärjestelmähankinnan projektointiin ja toteuttamiseen. Teetetyn tietojärjestelmäkartoituksen 7 mukaan toiminta-alueen kuntien kertomusjärjestelmät ovat toimivia ja tuotteiden jatkokehitys on turvattu. Lisäksi terveystoimen tietojärjestelmät on rakennettu varsin hyvään yhteistoimintavalmiuteen, mistä on esimerkkinä kuntakohtaiset terveyskeskuksen ja erikoissairaanhoidon väliset tiedonsiirtoratkaisut. Järkevä tietojärjestelmien uudistamisen ja kehittämisen lähtökohta on palvelun tuottamisen toimintamallien ja prosessien arviointi ja kehittäminen. Mikäli näistä lähtökohdista (esimerkiksi yhteispäivystysalue) syntyy selkeitä vaatimuksia mm. yhtenäisille tietojärjestelmille tai uusien palveluiden käyttöönotolle, lienee näiden toteuttaminen perusteltua ja mahdollista toteuttaa. Voidaan olettaa, että tietojärjestelmien uudistaminen sekä kustannusten että muutosprosessin osalta on suhteellisen pieni muutostekijä koko palveluntuotannon uudistamisen prosessiin verrattuna. (emt.) Tiedon tuottamiseen tietoverkkopohjaisesta yhteiskäytöstä voidaan lukea myös toiminta-alueen edustajien organisoitu tutustumiskäynti Siikalatvan terveyspalvelualueen alueelliseen kertomusjärjestelmäratkaisuun Toiminta-alueen kuntarakenne on muuttunut hankkeen aloittamisen jälkeen: Ii ja Kuivaniemi ovat muodostaneet uuden Iin kunnan ja lisäksi Ylikiiminki on liittymässä Oulun kaupunkiin. Kuntarakenteen muutosten yhteydessä kunnat ovat tehneet itsenäisesti tietojärjestelmäuudistuksia/- muutoksia, joihin liittyviin toimenpiteisiin seutukunta on osallistunut tarvittaessa. 7 Matero, M. Oulunkaaren seutukunnan ja Vaalan terveystoimen tietojärjestelmäkartoitus. Koulutus- ja kehittämiskeskus Pohjantähti. Pudasjärvi Etäisyydestä Läheisyydeksi Tulevaisuuden terveyskeskus toimii verkostoitumalla 13

14 Lisäksi hankkeessa on osallistuttu Oulunkaaren seutukunnan tietostrategiatyöhön, joka oli palvelustrategian rinnalla etenevä prosessi. Tietostrategiatyön tarkoituksena oli tarkastella tietohallintoyhteistyön mahdollisuuksia seudulla ja työryhmätyöskentelyn tuloksena valmistui Oulunkaaren seutukunnan tietostrategian väliraportti Videopuhelinjärjestelmä osana verkostoineen terveydenhuollon toimintamallia Videopuhelinjärjestelmän tavoiteltu kokonaislaajuus 80 videopuhelinta Oulunkaaren seutukunnan kuntien ja Vaalan kunnan käyttöön on rakennettu ohjelmistopohjainen videopuhelinjärjestelmä osaksi verkostoituneen terveydenhuollon toimintamallia. Videopuhelinjärjestelmän tavoiteltu kokonaislaajuus on toiminta-alueen kunnat ja sidosryhmät huomioiden lähes 80 videopuhelinta, joilla voidaan soittaa helposti ja nopeasti 1) kahden pisteen välisiä (p2p) videopuheluita, 2) käydä maksimissaan 12 työpisteen ryhmäneuvotteluja (multipoint) sekä tarvittaessa 3) videosiltojen välisiä ryhmäneuvotteluja (multipoint2multipoint). Kehitetty videopuhelinjärjestelmä on standardien mukainen ja skaalautuva, jolloin sitä voidaan laajentaa helposti uusiin työpisteisiin/organisaatioihin. Videopuhelinjärjestelmää on käytetty toiminta-alueen kuntien diabetesetävastaanottoon (ks. kuvio 2), erikoissairaanhoidon konsultaatioihin sekä videosiltaratkaisua hyödyntäen hoitajien koulutusohjelman välittämiseen (ks. kuvio 3-4) sekä hallinnon neuvotteluihin (esim. johtavien lääkärien kokoukset, lääkäri-hoitaja kokoukset, hankkeiden ohjausryhmien kokoukset). Kuva: Teemu Hostikka Kuvio 2. Oulunkaaren diabetesetävastaanoton lääkärin työpiste Etäisyydestä Läheisyydeksi Tulevaisuuden terveyskeskus toimii verkostoitumalla 14

15 Kuva: Jouni Lehmusvuori Kuvio 3. Oulunkaaren hoitajien etäkoulutuksen luennoitsijan työympäristö Kuva: Paavo Viinamäki Kuvio 4. Kuvia Oulunkaaren hoitajien etäkoulutuksesta Kuva: Paavo Viinamäki Oulunkaaren seutukunnan kunnat ja Vaala Oulunkaaren kuntien ja Vaalan kunnanvirastolla on hallinnon käytössä yksi videopuhelin (1/kunta). Toiminta-alueen jokaisessa terveyskeskuksessa on yksi liikuteltava, kahdella näytöllä varustettu ns. videovaunu ja lääkärien työasemille ja terveyskeskusten osastoille on kuntakohtaisesti asennettu 2-7 videopuhelinta. Lisäksi seudullisen sosiaalityön pilotointikäyttöön on kuuden kunnan sosiaalityöntekijöille (pl. Ylikiiminki) asennettu videopuhelinjärjestelmät. Sosiaalityön etäkonsultaatiossa on yhteydet myös (ks. kohta ) kahteen yhteistyöorganisaatioon. Oulunkaaren videopuhelinjärjestelmä on rahoitettu Oulunkaaren hankeyhteistyönä sekä vaihtamalla Oulunkaaren vanhaa settop -pohjaista laitekantaa uuteen ohjelmistopohjaiseen ratkaisuun. Lisäksi Utajärvi ja Vaala ovat hankkineet vuodeosastoilleen videopuhelinohjelmistot. Taulukossa 3 on koottu yhteen kunta- ja hankekohtaisesti videopuhelinten sijoitus- ja hankintamäärät ja kuviossa 5 on esitetty asennusten tilanne vuoden 2006 lopussa. Etäisyydestä Läheisyydeksi Tulevaisuuden terveyskeskus toimii verkostoitumalla 15

16 Taulukko 3. Hankitut videopuhelimet kunta- ja hankekohtaisesti Organisaatio Ii Kuivaniemi Pudasjärvi Utajärvi Yli-Ii Ylikiiminki Vaala Oulunkaaren stk P-PSHP Oulun ensi- ja turvakoti KTTYL Yhteensä Verkostoterveyskeskus SeutuVerto SeutuVerso Oulunkaaren tsto Hallinto: 9 Testiympäristö: 4 Videosilta: 12 paikkaa Tunnelointiratkaisu Yhteensä: 13 Kunnanvirasto: 1 Terveyskeskus: 7 Sosiaalityö: 1 Yhteensä: 9 Kunnanvirasto: 1 Terveyskeskus: 3 Sosiaalityö: 1 Yhteensä: 5 Kunnanvirasto: 1 Terveyskeskus: 5 Yhteensä: 6 Hyvinvoinnin tietoverkot Muut Yhteensä Kunnanvirasto: 1 Terveyskeskus: 3 Sosiaalityö: 1 Yhteensä: 5 Kaupungintalo: 1 Terveyskeskus: 8 Sosiaalityö: 1 Yhteensä: 10 Kunnanvirasto: 1 Terveyskeskus: 6 Sosiaalityö: 1 Yhteensä: 8 Kunnanvirasto: 1 Terveyskeskus: 6 Sosiaalityö: 1 Yhteensä: 8 Oulun yliopisto, Kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitos - diabetesetälääkäri: 2 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, erikoissairaanhoito -Psykiatrian erikoislääkäri: 2 -Lastenpsykiatrian erikoislääkäri -Kirurgian erikoislääkäri -Kuntoutustutkimuspoliklinikan erikoislääkäri -Kuntoutusosasto ja terapia -Yhteys P-PSHP:n käyttämään videosiltaan Sosiaalityö - Oulun ensi- ja turvakoti - Pelastakaa Lapset ry:n omaan stand alone - laitteseen Kuvio 5. Oulunkaaren videoneuvottelujärjestelmän asennusten tilanne Oulunkaaren seutukunnan kuntiin ja Vaalaan pidettiin diabetesetävastaanottoa vuonna 2005 reilut 500 tuntia ja vuonna 2006 lähes 800 tuntia. Etälääkäreinä ovat toimineet asiantuntijalääkäri, yleislääketieteen dosentti Ulla Rajala, joka on vastannut Pudasjärven, Utajärven, Vaalan ja Kuivaniemen etävastaanotoista sekä LT Liisa Hiltunen, joka on pitänyt Iin ja Yli-Iin diabetesetävastaanotot. Taulukoissa 4 ja 5 on koottu kuukausi- ja kuntakohtaisesti yhteen vuosina 2005 ja 2006 pidetyt Oulunkaaren ja Vaalan diabetesetävastaanotot. Etäisyydestä Läheisyydeksi Tulevaisuuden terveyskeskus toimii verkostoitumalla 16

17 Taulukko 4. Oulunkaaren ja Vaalan diabetesetävastaanotot 2005 KUNTA Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Yhteensä h/kk h/kk h/kk h/kk h/kk h/kk h/kk h/kk h/kk h/kk h/kk h/kk Ii 4 15,5 14,85 18,5 52,85 Kuivaniemi Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii 5 9,67 7,5 22,17 Yhteensä ,5 79, ,02 Taulukko 5. Oulunkaaren ja Vaalan diabetesetävastaanotot 2006 KUNTA Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Yhteensä h/kk h/kk h/kk h/kk h/kk h/kk h/kk h/kk h/kk h/kk h/kk h/kk Ii 11 14,5 16, ,5 6,5 6, ,5 158 Kuivaniemi Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii 10, ,5 6 2,5 8,5 9 4,75 2,5 3 82,25 Yhteensä 88,5 69,5 90, ,5 9 65, ,75 62,5 50,5 772,25 Videopuhelinjärjestelmässä käytettävä tunnelipalvelin sekä 12-paikkainen videosilta on sijoitettu seutuverkko-operaattorin palvelinkeskukseen. Videosillan kautta on pidetty yli100 ryhmäneuvottelua, joiden ajat ja aiheet on koottu liitteeseen Erikoissairaanhoidon videopuhelinjärjestelmät Erikoissairaanhoidon etäkonsultaatio/-vastaanottokäytössä on yhteensä kuusi videopuhelinta viidellä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin klinikalla/osastolla. Lisäksi Oulunkaaren videosilta on linkitetty P-PSHP:n käyttämiin videosiltoihin, jolloin erikoissairaanhoidon klinikkameetingejä voidaan välittää toiminta-alueen kuntiin. Ensimmäinen siltaintegrointina (multipoint2multipoint) toteutettu kokonaisuus oli P-PSHP:n Hygieniaosaston Pandemia-koulutus , ja Taulukossa 6 on esitetty erikoissairaanhoidon käyttöön asennettujen videopuhelinten asennuspaikat, -määrät sekä kunnat, joihin etäkonsultointia on tehty. Taulukko 6. Erikoissairaanhoidon käyttöön asennettujen videopuhelinten asennuspaikat, -määrät sekä etäkonsultointikunnat P-PSHP:n klinikka/osasto Videopuhelinten määrä Asiakaskunnat Psykiatria 2 Utajärvi, Vaalaan, v.2007 alusta myös osaan Oulunkaaren pohjoispuolen kunnista. Lastenpsykiatria 1 Utajärvi, Vaala Kirurgian klinikka/traumatologian päivystys 1 Ii, Pudasjärvi, Utajärvi, Vaala Kuntoutustutkimuksen erikoislääkäri 1 Toimintaterapia 1 Pudasjärvi, Vaala P-PSHP:n erikoissairaanhoidon etäkonsultaatiot aloitettiin tammikuussa ja niitä tehtiin vuonna 2006 yhteensä 170,5 tuntia. Psykiatrian etävastaanottoja/-konsultaatioita tehtiin tuntimääräisesti eniten eli 127,5 tuntia ja kirurgian vastaanottoja vähiten. Taulukoissa 7-9 on koottu yhteen vuoden 2006 P-PSHP:n kaikki erikoissairaanhoidon etäkonsultaatiot. Taulukko 7. Psykiatrian etävastaanotot/-konsultaatiot 2006 KUNTA Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Yhteensä h/kk h/kk h/kk h/kk h/kk h/kk h/kk h/kk h/kk h/kk h/kk h/kk Utajärvi Vaala , ,5 Yhteensä , ,5 Etäisyydestä Läheisyydeksi Tulevaisuuden terveyskeskus toimii verkostoitumalla 17

18 Taulukko 8. Lastenpsykiatrian etävastaanotot/-konsultaatiot 2006 KUNTA Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Yhteensä h/kk h/kk h/kk h/kk h/kk h/kk h/kk h/kk h/kk h/kk h/kk h/kk Utajärvi , ,5 Vaala 3 2 1, ,5 Yhteensä ,5 4, Taulukko 9. Kirurgian etävastaanotot/-konsultaatiot 2006 KUNTA Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Yhteensä h/kk h/kk h/kk h/kk h/kk h/kk h/kk h/kk h/kk h/kk h/kk h/kk Ii 1 1 Pudasjärvi 1 1 Utajärvi 2 2 Vaala 1 1 Yhteensä 5 5 Erikoissairaanhoidon kehittämiseen ja koordinointiin perustettiin OYS:n Oulunkaaren videopuhelinverkoston organisoinnin ohjausryhmä, johon kuuluvat: Juha Korpelainen, hallintoylilääkäri/oys, puheenjohtaja Lauri Nuutinen, johtajaylilääkäri/oys Päivi Lindholm, erikoislääkäri/oys Arja Mainio, apulaisylilääkäri/oys Pekka Mattila, suunnittelupäällikkö/oys Kirsti Ylitalo, seutukuntajohtaja/oulunkaaren seutukunta Olavi Timonen, projektipäällikkö/oulunkaaren seutukunta Jari Väänänen, projektipäällikkö/ sihteeri Ohjausryhmä on kokoontunut neljä kertaa: , , ja Muut sidosryhmät Diabetesetälääkärien käytössä on kaksi videopuhelinta Oulun yliopiston kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitoksella. SeutuVerso hanke on yhteistyössä Hyvinvoinnin tietoverkot hankkeen kanssa toteuttanut videoneuvotteluyhteyden toiminta-alueen kunnista Oulun ensi- ja turvakodille. Alkuvaiheessa yhteyttä on hyödynnetty seutukunnan sosiaalipäivystäjien ja Oulun Ensi- ja turvakodin kriisityön asiantuntijan sekä kuntien sosiaalityöntekijöiden työnohjauksessa. Lisäksi Oulunkaaren videojärjestelmästä on rakennettu yhteys Pelastakaa Lapset ry:n Oulun toimistolle, jonka kanssa yhteistyökunnat voivat toteuttaa lastensuojelutapausten arvioinnissa ja prosessin suunnitelmallisessa eteenpäinviemisessä kollegiaalista konsultaatiota. Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden lisäksi myös kuntien perhetyöntekijät osallistuvat konsultaatioon ammatillisen erityisosaamisen täydentämiseksi ja työntekijöiden keskinäisen yhteistyön kehittämiseksi Terveydenhuollon puhelinpalveluteknologian kehittäminen Yhteistyössä Verkostoterveyskeskus hankkeen kanssa tavoitteena on ollut rakentaa terveyskeskusten puhelinpalveluun innovatiivista työkalua, jossa on ominaisuuksina mm. terveyskeskukseen tulevien puheluiden joustava hallinta, esimerkiksi vastaamisen hajauttaminen, liityntä potilaskertomukseen sekä erilaisten raporttien saaminen puheluliikenteestä. Kehitystyössä on ollut mukana kaksi yhteistyöyritystä, Medictes Oy sekä Nordic LAN&WAN Communication Oy. Kehitystyötä edelsi markkinoilla olevien IP-pohjaisten puhelinjärjestelmien kartoitus ja lisäksi toiminta-alueen kunnilta tiedusteltiin kiinnostusta yhteistyöhön. Vastausten perusteella kehitystyö päätettiin aloittaa Utajärvi-Vaalassa, jossa terveyskeskusten vastaanottohenkilöstöstä muodostettiin työryhmä. Lisäksi siinä olivat mukana Verkostoterveyskeskus- ja Hyvinvoinnin tietoverkot Etäisyydestä Läheisyydeksi Tulevaisuuden terveyskeskus toimii verkostoitumalla 18

19 hankkeiden projektipäälliköt sekä Medictes Oy:n toimitusjohtaja ja tarvittaessa alan asiantuntija. Työryhmä kokoontui kaikkiaan 9 kertaa ja työskentelyn aikana tehtiin ko. terveyskeskusten puhelinpalvelujen ongelmakartoitus, tarvittavat määrittelyt, kommentoitu ja ohjeistettu ohjelmistomallitusta sekä suunniteltu pilotoinnin käynnistämistä. Kehitettävä ohjelmisto nimettiin Puhelinassistentiksi (ks. kuvio 6 Puhelinassistentin käyttöliittymä). Osana puhelinpalveluteknologian kehitystyötä on myös tehty pro gradu tutkielma Miten suomalaisen perusterveydenhuollon asiakkaille antamaa puhelinpalvelua voidaan parantaa VoIPteknologialla? Tapaustutkimuksena Utajärven ja Vaalan terveyskeskusten puhelinpalvelu. Tutkimuksen teki FM Minna Heikkinen, joka on esittänyt tutkimuksen abstraktin Finlandia-talossa Helsingissä pidetyssä NCeHT2006 (6th Nordic Conference on ehealth and Telemedicine) -konferenssissa. Tutkimus (pdf-versio) on ladattavissa Oulunkaaren hyvinvointisivustolta osoitteesta Linkki tutkimukseen: Kuvio 6. Puhelinassistentin käyttöliittymä Puhelinassistentin pilotointi aloitettiin Vaalan terveyskeskuksessa lokakuussa 2005 kahdessa terveyskeskuksen vastaanottonumerossa ja Utajärvellä syksyllä 2006 kahdessa vastaanoton numerossa. Kunnassa oli jo valmiiksi käytössä Effica potilaskertomusjärjestelmä ja lisäksi Utajärvellä oli siirrytty koko kunnan VoIP -pohjaiseen puhelinjärjestelmään joulukuussa Puhelinassistentti järjestelmä esiteltiin myös Yli-Iin ja Pudasjärven henkilöstölle, missä ilmaistiin kiinnostus järjestelmän käyttöönottoon. Lisäksi Puhelinassistenttia on kokeiltu Iin terveyskeskuksessa, jossa ensimmäistä versiota ei kuitenkaan saatu toimimaan luotettavasti ja käyttöönotosta luovuttiin. Puhelinassistentin käyttöönottoprosessia (mm. käyttäjätunnusten teko pääkäyttäjien kanssa ym.) vietiin eteenpäin syksyllä Tässä vaiheessa järjestelmä oli viivästynyt alkuperäisestä aikataulusta yli vuodella, mikä johtui muun muassa siitä, että terveyskeskuksessa tehdyssä pilotointi- ja testivaiheessa Puhelinassistentissa havaittiin ominaisuuksia, joiden korjaaminen kesti kuukausia; Puhelinassistentti on osa laajempaa järjestelmäkokonaisuutta ja osa korjauksista oli tehtävä Puhelinassistentin pohjaohjelmistona olleeseen sovellukseen. Tämän jälkeen myös Puhelinassistentti oli muutettava uuden pohjaohjelmiston mukaiseksi. Edellä mainittu korjausprosessi kesti useita kuukausia ja muutosten jälkeen uusi Puhelinassistenttiversio asennettiin keväällä 2006 Vaalan terveyskeskukseen ja syksyllä 2006 Utajärven terveyskeskukseen. Tämän jälkeen aloitettiin pilotti- /testikäyttö, minkä kuluessa havaittiin, että testiympäristössä toimiva järjestelmä ei terveyskeskukseen siirrettynä toimikaan vakaasti. Tämä johtuu muun muassa siitä, että testiympäristössä ei ole mahdollista kokeilla kaikkia niitä ohjelmiston käyttämisen variaatioita, joita terveyskeskuksen arkityössä tulee vastaan. Syksyn 2006 aikana Puhelinassistenttiin tehtiin useita päivityksiä ja tavoitteena oli pitää käyttöönotto ja loppukatselmus joulukuussa Kaikkia toiminnallisuuksia ei saatu kuitenkaan vakaaksi ja kehitystyötä päätettiin jatkaa saakka. Järjestelmää ei saatu määräaikaan mennessä toimivaksi, joten pilotointi Utajärven ja Vaalan terveyskeskuksissa päätettiin lopettaa. Hankkeen aikana osassa alueen kuntia (esim. Utajärvi ja Vaala) on siirrytty VoIP-pohjaiseen puhelinjärjestelmään, joka on kunnalle kustannustehokas ratkaisu verrattuna normaaliin puhelinvaihteeseen. Tämä lienee syytä huomioida arvioitaessa puhelinjärjestelmän kehitystyötä. Etäisyydestä Läheisyydeksi Tulevaisuuden terveyskeskus toimii verkostoitumalla 19

20 APR eli Avohoidon Potilasryhmitys APR : eli avohoidon potilasryhmitys on sähköinen tietojärjestelmä, jonka avulla kuvataan terveyskeskusten potilasryhmät ja sairauksien hoitamiseksi tehdyt toimenpiteet. Lisäksi tietojärjestelmä muodostaa ja luokittelee potilasryhmistä ja toimenpiteistä terveyskeskustoiminnan hoitoprosessit eli tuotteet. APR -järjestelmää käytettäessä terveyskeskuksen työntekijä täyttää jokaisesta hoitamastaan asiakkaasta luokitustiedot tiettynä sovittuna ajanjaksona. APR:n tuloksia voidaan hyödyntää mm. toimintakäytäntöjen ja työjaon kuvaamisessa, seurannassa, vertailussa ja kehittämisessä. 8 Oulunkaaren seutukunnassa APR päätettiin ottaa käyttöön keväällä Ohjelman käyttöönotossa olivat mukana Iin, Pudasjärven, Utajärven, Vaalan ja Yli-Iin terveyskeskukset. Kevään 2006 aikana terveyskeskusten lääkärit, sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat perehdytettiin ohjelman käyttöön. Oulunkaarella on toteutettu kaksi tiedonkeruujaksoa: ja Ensimmäisessä kokeilussa olivat mukana terveyskeskusten vastaanotto, neuvolat, työterveyshuolto ja kouluterveydenhoito. Kuntoutusyksiköt eivät olleet tässä vaiheessa vielä mukana. Mielenterveysyksiköistä olivat mukana Pudasjärven ja Vaalan yksiköt. (emt.) Hyvinvoinnin tietoverkot hankkeessa on toteutettu osa APR-järjestelmän edellyttämien tietojärjestelmien hankinnoista sekä osallistuttu järjestelmän käyttöönottoon ja loppukäyttäjien tukipalveluihin Ylikiimingin terveystoimen tietojärjestelmien integrointi Oulun ja Ylikiimingin välinen kuntaliitos tapahtuu vuoden 2009 alusta. Ennen varsinaista liitosta tietojärjestelmiä ja tietoverkkoja yhdistetään valmiiksi. Hankkeessa on osallistuttu Ylikiimingin terveyskeskuskusjärjestelmien siirrosta Ouluun kaupungin verkkoon aiheutuvien kustannusten kattamiseen keväällä Seudullisen hyvinvointiteeman graafinen ilme ja www-sivusto Hankkeessa on hankittu seudulliselle hyvinvoinnin kehittämiselle graafinen ilme ja www-sivusto, johon on ajankohtaisten asioiden tiedotusten lisäksi koottu tietoa seudullisesta hyvinvoinnista ja sen kehittämisestä. Lisäksi hyvinvointisivustoon on toteutettu videoneuvottelun käytön arviointi- /palautelomake ja videosillan varausjärjestelmä kuntien käyttöön. Sivustoa on käytetty myös esimerkiksi seudullisen hyvinvointistrategian laadinnassa kuntalaispalautteen keräämiseen. Kuviossa 7 on kuvakaappaus hyvinvointisivustosta Logo hyvinvointi - voi hyvin (ks. kuvio 8) pyrkii kertomaan katsojalle hankkeen keskeisimmän teeman mahdollisimman yksinkertaisella ja tehokkaalla tavalla. Osana graafista ilmettä jokaisen kunnan terveyskeskuksesta ja sen toiminnasta on otettu valokuvia, joita on käytetty mm. wwwsivuilla, hyvinvointiteeman powerpoint-esityksissä sekä kuntien terveyskeskuksissa olevissa julisteissa (5kpl/kunta) (ks. liite 3 julistekuvat). Lisäksi kuvia on käytössä Kuntaliiton julkaisussa Uudistuvat lähipalvelut. Kuntalaisen Paras 9. 8 Vuononvirta, Tiina. APR-ohjelman käyttöönotto Oulunkaaren seutukunnan kunnissa Oulunkaaren seutukunta 9 Uudistuvat lähipalvelut. Kuntalaisen PARAS. Kuntaliitto. Helsinki Etäisyydestä Läheisyydeksi Tulevaisuuden terveyskeskus toimii verkostoitumalla 20

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö, jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus ja joka tukee alueen

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 10.2.2011 Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Terveydenhuoltolain 34 Samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Terveyden edistäminen

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Terveyden edistäminen POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Terveyden edistäminen MIKSI PPSHP PANOSTAA TERVEYDEN EDISTÄMISEEN? Sairastavuutemme on korkea maakunnassamme on terveyseroja palvelujen

Lisätiedot

Apuvälinetoiminnan alueellinen organisointihanke

Apuvälinetoiminnan alueellinen organisointihanke Apuvälinetoiminnan alueellinen organisointihanke ( Diasarja apuvälinehankkeen tämän hetkisestä tilanteesta on tarkoitettu yhteiseen käyttöön esim. yhteistoimintamenettelyyn liittyvää henkilöstön informointia

Lisätiedot

POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muistio 3/15

POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muistio 3/15 POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muistio 3/15 10.9.15 LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT Aika 10.9.2015 klo 13-15 Paikka Läsnä Psykiatrian klinikka, kirjasto Pekka Kauppinen, pj, Jyta Pirjo Matikainen,

Lisätiedot

Sote ja ikääntyneet Pentti Itkonen

Sote ja ikääntyneet Pentti Itkonen Sote ja ikääntyneet Pentti Itkonen Sote- uudistus ja Eksote Perustetaan erillisellä lailla 18 maakuntaa, joille kuuluu soten järjestäminen; Etelä-Karjalassa vapaaehtoinen perustaminen ja toiminnan käynnistyminen

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaala Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Valtuustoinfo

Tulevaisuuden sairaala Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Valtuustoinfo Tulevaisuuden sairaala 2030 Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Valtuustoinfo 28.10.2014 Master Plan Johdanto Sisältö Toteutustapa ja aikataulu Vaihtoehtojen vertailu

Lisätiedot

Etäterveydenhuolto todellisuutta, mahdollisuus vai utopiaa? Tiina Vuononvirta, TtT, ft

Etäterveydenhuolto todellisuutta, mahdollisuus vai utopiaa? Tiina Vuononvirta, TtT, ft Etäterveydenhuolto todellisuutta, mahdollisuus vai utopiaa? Tiina Vuononvirta, TtT, ft 5.6.2013 Etäterveydenhuolto terveyspalveluiden tuottamista ja terveyteen liittyvän tiedon välittämistä tieto- ja viestintäteknologian

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote tehdään NYT Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä

Lisätiedot

Monitoimijayhteistyöllä uusiin haasteisiin

Monitoimijayhteistyöllä uusiin haasteisiin 1 Monitoimijayhteistyöllä uusiin haasteisiin Pisara koordinaatio Oulun kaupunki Projektijohtaja Koordinaattori Minna Angeria Vastuullinen johtaja Keijo Koski 29.4 2010 Hymykin on herkässä kun on kumppani

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Kipuprojektin satoa. Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä

Kipuprojektin satoa. Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä Kipuprojektin satoa Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä Osaraportti: nykytilan kuvaus ja toimijoiden haastattelut

Lisätiedot

Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014

Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014 Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014 hallintoylihoitaja Merja Miettinen KUJOn seminaari 13-14.2.2014 Hallituksen seminaari 27.-28.2.2014 2013 Tuottavuusohjelma jatkuu 2014-2016 Vähennetään

Lisätiedot

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Hallituksen esitys Terveydenhuoltolaiksi - Yhteinen sisältölaki perusterveydenhuollolle

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman valmistelutilanne. Lapin shp:n valtuustoseminaari Tapio Kekki

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman valmistelutilanne. Lapin shp:n valtuustoseminaari Tapio Kekki Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman valmistelutilanne Lapin shp:n valtuustoseminaari 27.11.2012 Tapio Kekki 1 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Samaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluvien

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 KASTE-HANKESUUNNITELMA JA - HAKEMUS. Silja Ässämäki

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 KASTE-HANKESUUNNITELMA JA - HAKEMUS. Silja Ässämäki KESKI-SUOMEN SOTE 2020 KASTE-HANKESUUNNITELMA JA - HAKEMUS Silja Ässämäki 11.12.2013 Kaste-hankesuunnitelma 2014-2016 Keski-Suomen SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti Hakijana

Lisätiedot

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Selvitys 1 (5) Sosiaali- ja terveyskeskus Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana Toiminnan taustaa ja käsitteen määrittelyä: Mielenterveyskuntoutuja tarkoittaa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Rovaniemi 4.10.2011 Lainsäädännön uudistamisen tilanne Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Lisätiedot

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon valmistelu Itä-Uudenmaan valmistelutyö tehdään osana koko Uudenmaan sote-alueen ja valtakunnallisen

Lisätiedot

SosKes - MediKes. Keskisuomalainen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteisöverkko. Terveydenhuollon Atk-päivät

SosKes - MediKes. Keskisuomalainen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteisöverkko. Terveydenhuollon Atk-päivät SosKes - MediKes Keskisuomalainen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteisöverkko Terveydenhuollon Atk-päivät 19.-20.5.2008, Lahti Projektipäällikkö Pirkko Uuttu, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin asiakasprosessiryhmien tulokset Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän linjausten mukaisesti

Lapin sairaanhoitopiirin asiakasprosessiryhmien tulokset Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän linjausten mukaisesti Lapin sairaanhoitopiirin asiakasprosessiryhmien tulokset 21.6.2016 Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän 20.1.2015 linjausten mukaisesti TYÖRYHMÄTYÖSKENTELYN TAVOITTEET Tavoitteena on nykyisen palvelurakenteen

Lisätiedot

Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke

Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke POSKE:n kehittämishanke, jossa 4 osahanketta: Lappi, Kainuu, Länsi-Pohja, Keski-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaan toiminnallisen osakokonaisuuden

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Terveydenhuollon palveluiden järjestämissuunnitelman sisältö

Terveydenhuollon palveluiden järjestämissuunnitelman sisältö Terveydenhuollon palveluiden järjestämissuunnitelman sisältö Pasi Parkkila, kehitysjohtaja Terveyskeskusten johtavien viranhaltijoiden ja PPSHP:n yhteistyöseminaari 3.11.2011 Tiivistelmässä mukana PPSHP

Lisätiedot

Kehittämistoiminnan rakenteet muutoksessa?

Kehittämistoiminnan rakenteet muutoksessa? Kehittämistoiminnan rakenteet muutoksessa? Varhiksen alueellinen kehittäjäverkosto Poske 22.4.2008 Arja Honkakoski Esityksen sisältö 1 Miten kehittämistoiminnan rakenteet ja sisältö ovat muotoutuneet 2000

Lisätiedot

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6.

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6. Sosiaali- ja terveysministeriö Lääkintöneuvos Timo Keistinen Hallintoneuvos Anne Koskela Viitteet: Asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä (annettu 23.9.2014)

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Ajankohtaiskatsaus 23.11.2012 Sinikka Näätsaari Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta koskevat linjaukset 15.11.2012 Lähtökohdat Palvelutavoite

Lisätiedot

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvoinnin palvelumalli 2020 16.4.2013 hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvointipalveluiden talouden kokonaishaasteet Skenaariossa 1 menojen kasvuvauhti jatkuu vuoden 2012 mukaisena kantaoulun

Lisätiedot

Etäpalvelu asioi viranomaisen asiantuntijan kanssa verkkoyhteyden avulla

Etäpalvelu asioi viranomaisen asiantuntijan kanssa verkkoyhteyden avulla Etäpalvelu asioi viranomaisen asiantuntijan kanssa verkkoyhteyden avulla Valtio Expo 20.5.2014 Hankepäällikkö Eelis Laine Etäpalvelu Asiointipisteissä ja tulevaisuudessa myös paikkariippumattomasti tarjottava

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mikä on sote-uudistus? Sote-uudistuksessa koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Uudistuksen tekevät valtio ja kunnat,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

Tavoitteena integraatio yhteiset asiakkuudet ja palveluiden yhteensovittaminen muutoksen ytimessä

Tavoitteena integraatio yhteiset asiakkuudet ja palveluiden yhteensovittaminen muutoksen ytimessä Tavoitteena integraatio yhteiset asiakkuudet ja palveluiden yhteensovittaminen muutoksen ytimessä FinDRG-verkostohankkeen kick-off-tilaisuus 7.9.2016 Johtaja, sosiaali ja terveys Sote- ja maakuntauudistus

Lisätiedot

UULA. Uudet palvelu- ja toimintamallit Lapissa LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KY. LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN KY.

UULA. Uudet palvelu- ja toimintamallit Lapissa LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KY. LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN KY. UULA Uudet palvelu- ja toimintamallit Lapissa 2008-2010 LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN KY. LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KY. POHJOIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS UULA organisointi Projektin toteutuksesta

Lisätiedot

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa - kärkihankkeen tavoitteet Kärkihanke

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

I Toimintakyvyn edistäminen ja kuntoutus

I Toimintakyvyn edistäminen ja kuntoutus I Toimintakyvyn edistäminen ja kuntoutus Nykytila-analyysien yhteenvetoa ja työryhmien mietteitä jatkostyöskentelyyn Rauni Räty 3.3.2016 Miten Sote etenee-info Lähteet: Nykytila-analyysit ja työryhmien

Lisätiedot

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Anu Niemi, ylilääkäri, perusterveydenhuollon yksikkö, PKSSK

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Anu Niemi, ylilääkäri, perusterveydenhuollon yksikkö, PKSSK Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Anu Niemi, ylilääkäri, perusterveydenhuollon yksikkö, PKSSK Pohjois-Karjalan sote-hanke tekee suunnitelman kuntien päätöksentekoa varten siitä, miten alueen sosiaali-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuu Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö 16.9.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO 2013-2014 9.10.2014 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation painopisteet 2013 2016, Pirkanmaan

Lisätiedot

Kiireettömään hoitoon pääsy

Kiireettömään hoitoon pääsy Kiireettömään hoitoon pääsy Hoidon tarve on arvioitava samoin perustein koko maassa Potilaan hoidon tarve pitää arvioida ja hoito toteuttaa terveydenhuollon eri toimipisteissä yhtenäisin lääketieteellisin

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Julkaistu 21.12.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 %

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus PPSHP:n KUNTAJOHDON TAPAAMINEN Sote -palvelurakenne Oulu 16.1.2013 Kuntauudistuksen kokonaisuus Kuntarakenteen uudistaminen (kuntarakennelaki) Kuntalain

Lisätiedot

Alueellinen toimija Pirkanmaalla ja TAYSin erityisvastuualueella

Alueellinen toimija Pirkanmaalla ja TAYSin erityisvastuualueella Alueellinen toimija Pirkanmaalla ja TAYSin erityisvastuualueella Tietohallintojohtaja Timo Valli Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 30.5.2005 Terveydenhuollon XXXI ATK-päivät Sisältö Alueellisen

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

TerveydenhuollonLaatupäivät Helsinki 17.4.2012 Lääkintöneuvos Ulla Mattelmäki TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA ON MAHDOLLISUUS

TerveydenhuollonLaatupäivät Helsinki 17.4.2012 Lääkintöneuvos Ulla Mattelmäki TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA ON MAHDOLLISUUS TerveydenhuollonLaatupäivät Helsinki 17.4.2012 Lääkintöneuvos Ulla Mattelmäki TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA ON MAHDOLLISUUS SUUNNITELMAN PERUSTEET Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Hankepäällikkö Marja Heikkilä Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Eläköön elämä ja työ V Laajavuori

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

Satu Auvinen Kuntoutusylilääkäri Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Satu Auvinen Kuntoutusylilääkäri Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maakunnallinen Kuntoutuksen Toimintaohjelma terveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntoutusyhteistyön päivitys 2020 luvulle SAIRAANHOITOPIIRIN STRATEGINEN PROJEKTI 2016-2017 Satu Auvinen Kuntoutusylilääkäri

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa

PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa Järjestämissuunnitelma PPSHP - mistä nyt sovittava? Päivi Hirsso 190402012 Perusterveydenhuollon vahvistaminen perusterveydenhuollon yksiköiden perustehtävänä Terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on rid3. KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKE PÄÄTTYY - JATKUU

Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on rid3. KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKE PÄÄTTYY - JATKUU Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on rid3. KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKE PÄÄTTYY - JATKUU KESKI-SUOMEN SOTE 2020-HANKKEEN TAVOITTEET Kokonaistavoite: Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen tavoite

Lisätiedot

Hoitotyön näkökulma. Merja Miettinen hallintoylihoitaja

Hoitotyön näkökulma. Merja Miettinen hallintoylihoitaja Hoitotyön näkökulma Merja Miettinen hallintoylihoitaja Hoitotyön palveluyksikön toiminta käynnistyi 1.1.2015 Kliinisten hoitopalvelujen alueella TAVOITTEET: Hoitohenkilöstön työn tuottavuuden lisääminen

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

Yhteistyösopimuksen laadinta. Itä- ja Keski-Suomen maakunnat

Yhteistyösopimuksen laadinta. Itä- ja Keski-Suomen maakunnat Yhteistyösopimuksen laadinta Itä- ja Keski-Suomen maakunnat 10 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalue Maakuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon alueellista yhteensovittamista, kehittämistä

Lisätiedot

Humanpolis Rokua. Humanpolis Rokua. Humanpolis Rokua. Humanpolis Rokua. Palveluiden järjestämisen vaihtoehdot Oulu

Humanpolis Rokua. Humanpolis Rokua. Humanpolis Rokua. Humanpolis Rokua. Palveluiden järjestämisen vaihtoehdot Oulu Palveluiden järjestämisen vaihtoehdot Oulu 21.9.2006 Tuomas Alasalmi konsernijohtaja Lähde: KEVA Lähde: KEVA 1 2 Elinajanodote vuosina 1980 ja 2000 Naiset Miehet 2000 1980 2000 1980 Ruotsi 77,4 72,8 Ranska

Lisätiedot

Moniammatillinen verkosto vuosina : tavoitteet, menetelmät ja tulokset

Moniammatillinen verkosto vuosina : tavoitteet, menetelmät ja tulokset Moniammatillinen verkosto vuosina 2012-2016: tavoitteet, menetelmät ja tulokset Antti Mäntylä, apteekkari, FaT 26.1.2017 Keskustelutilaisuus: Moniammatillinen yhteistyö tulevissa sote-rakenteissa Helsinki

Lisätiedot

Kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon (KASTE 2008-11) ohjelmakauden aikana valmistellaan vaiheittain pysyvä Pohjois- Suomen sosiaali- ja

Kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon (KASTE 2008-11) ohjelmakauden aikana valmistellaan vaiheittain pysyvä Pohjois- Suomen sosiaali- ja Kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon (KASTE 2008-11) ohjelmakauden aikana valmistellaan vaiheittain pysyvä Pohjois- Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämis- ja tutkimusrakenne, joka toimii

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

Satakunnan maakuntauudistuksen esiselvitysvaihe SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Työryhmä:

Satakunnan maakuntauudistuksen esiselvitysvaihe SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Työryhmä: 21.9.2016 SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Esiselvitystä valmisteleva tr A. Järjestäytyminen ja valmisteluprosessi sekä toimintaympäristö Varmistaa ryhmän toiminnan käynnistyminen, riittävä vuorovaikutus ja viestintä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti Kunnanhallitus 252 01.10.2013 Kunnanhallitus 64 17.03.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti KH 01.10.2013 252 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän

Lisätiedot

VUOSIIN HYVÄÄ ELÄMÄÄ

VUOSIIN HYVÄÄ ELÄMÄÄ VUOSIIN HYVÄÄ ELÄMÄÄ Oulussa käynnistyneen Pisara-hankekokonaisuuden tarkoituksena on parantaa pitkäaikaissairauksien hoitoa ja seurantaa sekä tarjota kuntalaisille mahdollisuus saada vertaistukea muilta

Lisätiedot

Sote valmistelu Kanta-Hämeessä

Sote valmistelu Kanta-Hämeessä Sote valmistelu Kanta-Hämeessä Marjo Lindgren 14.9.2015 Hämeen parasta kehittämistä! Mikä Sote III- hanke? Jatkoa edellisten valtakunnallisten sotekierrosten valmistelulle Kanta-Hämeen yhteinen tavoite

Lisätiedot

Hoitoketjut järkevän hoidon porrastuksen tukena

Hoitoketjut järkevän hoidon porrastuksen tukena Hoitoketjut järkevän hoidon porrastuksen tukena Alueellinen päivystyspäivä 15.2.2017 Anneli Kuusinen-Laukkala, asiantuntijalääkäri, yleislääketieteen erikoislääkäri, KSSHP anneli.kuusinen@ksshp.fi Mikä

Lisätiedot

Terveyskeskusten avosairaanhoidon järjestelyt 2015 Kyselytutkimuksen tuloksia 1

Terveyskeskusten avosairaanhoidon järjestelyt 2015 Kyselytutkimuksen tuloksia 1 TUTKIMUKSESTA TIIVIISTI 7 TOUKOKUU 2016 Terveyskeskusten avosairaanhoidon järjestelyt 2015 Kyselytutkimuksen tuloksia 1 Ydinviestit Terveydenhuollon järjestäjiä oli Suomessa 151 kappaletta vuonna 2015.

Lisätiedot

Sitran esitys kuntien ICT- ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustamiseksi/aiesopimukset/kpk ICT Oy/Osakkuus

Sitran esitys kuntien ICT- ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustamiseksi/aiesopimukset/kpk ICT Oy/Osakkuus Johtotiimi 101 15.10.2009 Seutuhallitus 173 06.11.2009 Yhtymähallitus 76 12.05.2010 Yhtymähallitus 98 02.06.2010 Yhtymähallitus 118 28.06.2010 Yhtymähallitus 137 22.09.2010 Yhtymähallitus 165 03.11.2010

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - työsuunnitelma / ohjausryhmä 4.12.2015 4. Harri Jokiranta Projektinjohtaja

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - työsuunnitelma / ohjausryhmä 4.12.2015 4. Harri Jokiranta Projektinjohtaja Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - työsuunnitelma / ohjausryhmä 4.12.2015 4 Harri Jokiranta Projektinjohtaja Reformi: Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus TAVOITE:

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa ICT muutostukiseminaari 8.10.2014 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan julkisessa hallinnossa? Mitä tuloksia kokonaisarkkitehtuurista

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatio sote-uudistuksessa mitä se on käytännössä?

Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatio sote-uudistuksessa mitä se on käytännössä? Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatio sote-uudistuksessa mitä se on käytännössä? Asiantuntijalääkäri Markku Puro Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen Sote

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin asiakasprosessiryhmien tulokset Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän linjausten mukaisesti

Lapin sairaanhoitopiirin asiakasprosessiryhmien tulokset Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän linjausten mukaisesti Lapin sairaanhoitopiirin asiakasprosessiryhmien tulokset 17.6.2016 Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän 20.1.2015 linjausten mukaisesti TYÖRYHMÄTYÖSKENTELYN TAVOITTEET JA VAIHEET Asiakaslähtöisyys, yhdenvertaisuus,

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma Valtio Expo 2009 Helsinki 7.5.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

Esityslistan liitteenä on Oulun kaupunginhallituksen päätös 15.12.2009.

Esityslistan liitteenä on Oulun kaupunginhallituksen päätös 15.12.2009. Yhtymähallitus 64 21.04.2010 Yhtymähallitus 110 28.06.2010 Puhelinkilpailutus/Puhelinvaihde YhtHall 64 21.4.2010 Valmistelijat kuntayhtymän johtaja Kirsti Ylitalo (puh. 040-7400 978) ja hankintapäällikkö

Lisätiedot

Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet. Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke

Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet. Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke POHJANMAA- HANKE 2005-2014 Kehitämme uutta vaikuttavaa mielenterveys-

Lisätiedot

Hoitotakuu lastenpsykiatriassa

Hoitotakuu lastenpsykiatriassa Hoitotakuu lastenpsykiatriassa Lastenpsykiatrian professoreiden, ylilääkäreiden ja ylihoitajien kokous Turussa Lääninlääkäri, LT, psykiatrian erikoislääkäri Jukka Kärkkäinen TYKS, T-sairaalan auditorio,

Lisätiedot

ATK-päivä Joensuu 27.5.2002. Pentti Itkonen

ATK-päivä Joensuu 27.5.2002. Pentti Itkonen ATK-päivä Joensuu 27.5.2002 Pentti Itkonen Miksi strategia? Tulevaisuuteen ajautuminen Passiivinen kohtalonusko Strateginen liikkumavara koetaan vähäisenä Tulevaisuuteen sopeutuminen Menneisyyden trendit

Lisätiedot

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Työkokouspäivä 22.3.2011 Avauspuheenvuoro Yksikön päällikkö Riitta Pöllänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin

Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin 1 Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin Vaatimukset kuntien palveluille kasvavat Kunnat kohtaavat lähivuosina merkittäviä haasteita, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan uusia keinoja työn tuottavuuden

Lisätiedot

Perustoimeentulotuen Kela-siirto 1.1.2017. Heli Kauhanen Hankepäällikkö Toimeentulotuki 2017 -hanke

Perustoimeentulotuen Kela-siirto 1.1.2017. Heli Kauhanen Hankepäällikkö Toimeentulotuki 2017 -hanke Perustoimeentulotuen Kela-siirto 1.1.2017 Heli Kauhanen Hankepäällikkö Toimeentulotuki 2017 -hanke Kelan tavoitteet toimeenpanossa Perustoimeentulotukea tarvitsevien asiakkaiden yhdenvertainen kohtelu

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti. Taustat, tavoitteet ja muutokset. Lapin TE-toimiston kuntainfo , strategiapäällikkö Tuija Ohtonen

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti. Taustat, tavoitteet ja muutokset. Lapin TE-toimiston kuntainfo , strategiapäällikkö Tuija Ohtonen Lapin ELY-keskuksen päätösluonnos TEpalveluiden tuottamisesta monikanavaisesti Taustat, tavoitteet ja muutokset Lapin TE-toimiston kuntainfo 11.6.2015, strategiapäällikkö Tuija Ohtonen TE-palveluiden keskeiset

Lisätiedot

OULUN SEUDUN LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKKÖ

OULUN SEUDUN LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKKÖ OULUN SEUDUN LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKKÖ Väliraportti 1/2008 Syksy 2007 Ohjausryhmä 4.2.2008 HANKESUUNNITELMAN TAVOITTEET Lastensuojeluperheiden palveluiden kehittäminen ja laadun parantaminen vahvistamalla

Lisätiedot

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto Kansliapäällikkö Aikuissosiaalityön päivät 2013 Tampere 24.1.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen Tiivistelmä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Oulunkaaren toiminnan ja omistajaohjauksen arviointi vuodelta 2013

Oulunkaaren toiminnan ja omistajaohjauksen arviointi vuodelta 2013 14.2.2014 Oulunkaaren toiminnan ja omistajaohjauksen arviointi vuodelta 2013 Oulunkaaren toimielimissä toimivat ja muut kuntien Kyselyn aihealueet Kuntayhtymän toiminnan ja omistajaohjauksen toteutuminen

Lisätiedot

TERVEIN MIELIN POHJOIS- SUOMESSA

TERVEIN MIELIN POHJOIS- SUOMESSA TERVEIN MIELIN POHJOIS- SUOMESSA 1 Hankkeessa mukana 2 Kainuun maakunta-kuntayhtymä 132 482 euroa (kokonaiskustannukset 529 928 euroa) Keski-Pohjanaan sairaanhoitopiiri 137 952 euroa (kokonaiskustannukset

Lisätiedot

Lähisuhde- ja perheväkivallan. ehkäiseminen 2004 2007. Esitteitä 2004:9

Lähisuhde- ja perheväkivallan. ehkäiseminen 2004 2007. Esitteitä 2004:9 Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäiseminen 2004 2007 Esitteitä 2004:9 Turvallisuus on perusoikeus Turvallisuus on jokaisen perusoikeus ja hyvinvoinnin perusta. Väkivalta murentaa tätä turvallisuutta. Lisäksi

Lisätiedot

Kansalliset sähköisen potilaskertomuksen tietomääritykset

Kansalliset sähköisen potilaskertomuksen tietomääritykset Kansalliset sähköisen potilaskertomuksen tietomääritykset Terveydenhuollon Atk-päivät 30.5.2006 Kristiina Häyrinen Kuopion yliopisto Terveyshallinnon ja -talouden laitos Rakenteisuuden edut kertaalleen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet

Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet Ulla Ojuva Mervi Lehmusaho Timo Renfors Ulla Ojuva ulla.ojuva@isshp.fi

Lisätiedot

Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet

Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet Pentti Itkonen Sosiaali- ja terveysministeriö 24.03.2013 1 Toimintaympäristö Palvelurakenteen muutokset Palvelurakenne uudistuu kansallisesti ja alueellisesti

Lisätiedot