Hyvinvoinnin tietoverkot Loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvinvoinnin tietoverkot 1.4.2004-31.3.2007 Loppuraportti"

Transkriptio

1 Hyvinvoinnin tietoverkot Loppuraportti Oulunkaaren seutukunta Hyvinvoinnin tietoverkot hanke Jari Väänänen 2007

2 Sisältö TIIVISTELMÄ 1 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KEHITTÄMISESTÄ SUOMESSA 5 2 HYVINVOINNIN TIETOVERKOT -HANKE Perustiedot hankkeesta Hankkeen lähtökohdat, tarkoitus ja tavoitteet Lähtökohtana tietotekniikan kehittäminen sosiaali- ja terveystoimen asiantuntijaverkoston käyttöön sekä palvelutuotantoon Tarkoitus ja tavoitteet Henkilöresurssit 9 3 MITÄ HANKKEELLA ON SAATU AIKAAN? Tulosten esittäminen Hankkeen tulokset toimintalinjoittain Toimintalinja asiantuntijaverkosto Verkostoituneen terveydenhuollon toimintamalli Toimintalinja informaatio- ja kommunikaatioteknologia Perustana tietoverkko-, tietojärjestelmä- ja puhelinvaihdekartoitukset Terveystoimen tietojärjestelmiin liittyvät toimenpiteet Videopuhelinjärjestelmä osana verkostoineen terveydenhuollon toimintamallia Videopuhelinjärjestelmän tavoiteltu kokonaislaajuus 80 videopuhelinta Oulunkaaren seutukunnan kunnat ja Vaala Erikoissairaanhoidon videopuhelinjärjestelmät Muut sidosryhmät Terveydenhuollon puhelinpalveluteknologian kehittäminen APR eli Avohoidon Potilasryhmitys Ylikiimingin terveystoimen tietojärjestelmien integrointi Seudullisen hyvinvointiteeman graafinen ilme ja www-sivusto Oulunkaaren sairaanhoitaja netissä -palvelu Ylikiimingin terveyskeskuksen sähköisen tiedonsiirron pilotointi Toimintalinja hyvinvointiteknologia Tympanometrien pilotointi ja tutkimus Tulosten kuntakohtainen tarkastelu Hankkeen yksityiskohtaiset toimenpiteet ja tulokset Maksatusjakso Maksatusjakso Maksatusjakso Maksatusjakso Maksatusjakso Maksatusjakso Maksatusjakso Maksatusjakso Maksatusjakso Maksatusjakso MITEN VIDEOPUHELINJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTOSSA ON ONNISTUTTU? 42 5 HANKKEEN TALOUS 44 Etäisyydestä Läheisyydeksi Tulevaisuuden terveyskeskus toimii verkostoitumalla 2

3 KUVIOT Kuvio 1. Verkostoituneen terveydenhuollon toimintamalli ja sen viisi keskeistä ulottuvuutta 11 Kuvio 2. Oulunkaaren diabetesetävastaanoton lääkärin työpiste 14 Kuvio 3. Oulunkaaren hoitajien etäkoulutuksen luennoitsijan työympäristö 15 Kuvio 4. Kuvia Oulunkaaren hoitajien etäkoulutuksesta 15 Kuvio 5. Oulunkaaren videoneuvottelujärjestelmän asennusten tilanne Kuvio 6. Puhelinassistentin käyttöliittymä 19 Kuvio 7. Oulunkaari.com/hyvinvointi webin aloitussivu 21 Kuvio 8. Oulunkaaren hyvinvointiteeman merkki 21 Kuvio 9. Welch Allyn Microtymp2 -tympanometri 23 TAULUKOT Taulukko 1. Hankkeen kolmen toimintalinjaa sekä tulosodotukset 9 Taulukko 2. Hankkeen henkilöresurssit 9 Taulukko 3. Hankitut videopuhelimet kunta- ja hankekohtaisesti 16 Taulukko 4. Oulunkaaren ja Vaalan diabetesetävastaanotot Taulukko 5. Oulunkaaren ja Vaalan diabetesetävastaanotot Taulukko 6. Erikoissairaanhoidon käyttöön asennettujen videopuhelinten asennuspaikat, -määrät sekä etäkonsultointikunnat 17 Taulukko 7. Psykiatrian etävastaanotot/-konsultaatiot Taulukko 8. Lastenpsykiatrian etävastaanotot/-konsultaatiot Taulukko 9. Kirurgian etävastaanotot/-konsultaatiot Taulukko 10. Oulunkaaren sairaanhoitaja netissä palvelun kuntakohtaiset kysymysmäärät Taulukko 11. Oulunkaaren sairaanhoitaja netissä palvelun top 10 kysymysten sisällöt Taulukko 12. Hankkeessa tuotetut, kehityt ja pilotoidut palvelut sekä niihin liittyvät selvitykset kuntakohtaisesti 24 Taulukko 13. Alueen asukkaille kehityt ja pilotoidut palvelut kuntakohtaisesti 25 Taulukko 14. Hankkeen kustannukset LIITTEET Oulunkaaren videosillassa 5/2005-3/ pidetyt neuvottelut Oulunkaaren sairaanhoitaja netissä palvelun kuvaussivu sekä asiakkaan kysymyslomake Oulunkaaren hyvinvointiteeman julisteet Hankkeen laiteluettelo Etäisyydestä Läheisyydeksi Tulevaisuuden terveyskeskus toimii verkostoitumalla 3

4 TIIVISTELMÄ Oulunkaaren seutukunnassa on käynnissä useita sosiaali- ja terveystoimen kehityshankkeita. Tässä raportissa kerrotaan Pohjois-Pohjanmaan liiton ajalla rahoittamasta, tavoite 1 ohjelman Hyvinvoinnin tietoverkot Oulu Arc Wellness Networks - hankkeesta, jossa on ollut tarkoituksena kehittää Oulunkaaren kuntien sosiaali- ja terveystoimen palvelurakenteita ja palveluprosesseja hyödyntämällä informaatio- ja kommunikaatioteknologian ratkaisuja palvelutuotannon perustana olevan asiantuntijaverkoston toiminnassa. Tarkoituksena on ollut myös rakentaa alueen väestölle suunnattua asiakaslähtöistä ja tietoverkkopohjaista palvelutuotantoa. Kehitystyötä on tehty osana Oulunkaarella kehitettyä verkostoituneen terveydenhuollon toimintamallia. Hankkeen toimenpiteitä on kohdennettu kolmen toimintalinjan kautta, jotka olivat: 1) Oulunkaaren asiantuntijaverkoston toiminnan organisointi, 2) informaatio- ja kommunikaatioteknologian ratkaisujen kehittäminen sekä 3) hyvinvointiteknologian hyödyntäminen. Mitä hankkeella on saatu aikaan? Oulunkaaren seutukunnan ja Vaalan kuntaan on toteutettu terveystoimen tietoverkko-, tietojärjestelmä- ja puhelinvaihdekartoitukset. Hankeyhteistyön tuloksena on rakennettu standardien mukainen ja skaalautuva, lähes 80 videopuhelimen kokonaisjärjestelmä, jota käytetään muun muassa diabetesetävastaanottoon, erikoissairaanhoidon etäkonsultaatioihin, hallinnon neuvotteluihin ja hoitajien koulutukseen. Lisäksi käytössä on videosilta, joka mahdollistaa maksimissaan 12 videopuhelimen ryhmäneuvottelut. Videopuhelinjärjestelmällä toteutettiin esimerkiksi vuonna 2006 lähes 800 tuntia diabetesetävastaanottoa Oulusta alueen kuntiin, P- PSHP:n erikoissairaanhoidon etäkonsultaatioita noin 170 tuntia ja videosillan kautta toteutettiin lähes 100 ryhmäneuvottelua. Hankkeessa on osallistuttu terveyskeskusten puhelinpalveluteknologian kehittämiseen, potilaskertomusjärjestelmien kuntakohtaiseen selvitys- ja kehitystyöhön, APR- eli avohoidon potilasryhmitys järjestelmän pilotointiin sekä web-pohjaisen Oulunkaaren sairaanhoitaja netissä palvelun tuottamiseen, jossa esitettiin vuoden 2004 loppuun mennessä lähes 400 kysymystä. Palvelussa toiminta-alueen kuntien asukkaat saattoivat lähettää Internetin kautta hyvinvointiinsa ja terveydentilaansa liittyviä kysymyksiä kokeneelle erikoissairaanhoitajalle. Lisäksi hankkeessa on toteutettu seudullisen hyvinvoinnin kehittämisen graafinen ilme, -websivusto sekä esitemateriaalia. Voi Hyvin - hyvinvointiteeman mukaisia julisteita on nähtävissä toiminta-alueen kuntien terveyskeskusten seinillä. Etäisyydestä Läheisyydeksi Tulevaisuuden terveyskeskus toimii verkostoitumalla 4

5 1 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KEHITTÄMI- SESTÄ SUOMESSA Suomessa on otettu aktiivisesti käyttöön ja kehitetty sosiaali- ja terveystoimen tieto- ja viestintätekniikkaa. Kansainvälisten vertailujen näkökulmasta suomalaisen terveydenhuollon digitalisoituminen näyttää kulkevan kärkimaiden joukossa. Vuonna 2002 toteutetun Eurobarometri-selvityksen mukaan suomalaiset yleislääkärit käyttävät sähköisiä potilaskertomuksia kolmanneksi yleisimmin. Vain Tanskan ja Alankomaiden käyttöasteet olivat suurempia. 1 Sähköisten tietojärjestelmien käyttö terveydenhuollossa ei kuitenkaan vielä suoraan kerro niiden hyödynnettävyydestä. Järjestelmät eivät yleensä ole yhteensopivia, niiden tietoturvassa voi olla puutteita, eivätkä ne aina tue riittävästi kliinistä päätöksentekoa tai toiminnan ohjausta. Suomen tietoyhteiskunnan kehittämistä ohjaavana neuvottelu- ja koordinointielimenä toimivan Tietoyhteiskuntaneuvoston mukaan tähän mennessä tieto- ja viestintätekniikan käyttöönotosta ei vielä ole saatu riittäviä hyötyjä sosiaali- ja terveydenhuollossa kansallisella tasolla. Tietotekniikkainvestointien taso toimialalla on ollut verrattain alhainen, noin kahden prosentin luokkaa. Uusien tietoteknisten sovellusten käyttöönottoa alalla, kuten julkisissa palveluissa laajemminkin, on hidastanut valmiiden mallien ja toimintatapojen puute. Ohjauksen ja standardien puute on johtanut siihen, että järjestelmien kirjo on suuri eivätkä eri järjestelmät toimi yhteen. Hajautetun päätöksentekojärjestelmän vuoksi toimijoiden verkottaminen on Suomessa erityisen haasteellista.(emt.) Sähköisten potilaskertomusten kehitystyö jatkuu edelleen: kansallisessa terveyshankkeessa on yhtenä tavoitteena rakentaa valtakunnallisesti yhteentoimiva sähköinen potilasasiakirjajärjestelmä vuoden 2007 loppuun mennessä. Tavoitteena on, että keskeinen potilastieto kirjataan sähköisesti yhdenmukaisella tavalla. Rakenteiset ydintiedot mahdollistavat tiedon hyödyntämisen erilaisissa käyttötarkoituksissa. Kertaalleen kirjatut tiedot ovat valmiina erilaisissa lomakepohjissa, esimerkiksi lähetteissä, hoitopalautteissa tai todistuksissa. 2 Yhteensopivien potilaskertomusten ohella myös videoneuvotteluteknologia tarjoaa paljon mahdollisuuksia sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamiseen. Teknologiaa on hyödynnetty Suomessa jo 1990-luvulta alkaen: yksi laaja, terveydenhuollon videoneuvotteluunkin liittyvä kehitysprojekti Suomessa on TEL LAPPI, joka käynnistyi Sosiaali- ja terveysministeriön kansallisen ja EU-rahoituksen tuella vuonna Ko. projektissa on rakennettu olemassa oleviin potilastietojärjestelmiin liitettävä telelääketieteen kokonaisjärjestelmä Sodankylän terveyskeskuksen, Lapin keskussairaalan ja Oulun yliopistollisen sairaalan välille. Kokonaisjärjestelmä koostuu seitsemästä osajärjestelmästä; videokoulutus- ja konsultaatio, radiologia, ensihoito, oftalmologia, ultraäänen ja ekg:n siirto 3. Timonen 4 on tehnyt tutkimuksen etävastaanottotoiminnasta perusterveydenhuollossa. Tutkimus toteutettiin siten, että etävastaanottotilanteessa potilas oli hoitajan kanssa Puolangan terveyskeskuksessa ja lääkäri Kajaanissa. Yhteys toteutettiin IP-teknologialla Kainuun alueverkossa. Tutkimuksen mukaan alueverkkoon on mahdollista rakentaa toimiva, kohtuuhintainen etävastaanottojärjestelmä. Potilaat ovat vähintään yhtä tyytyväisiä etävastaanottoon kuin tavalliseen vastaanottoon ja noin kolme neljäsosaa valikoimattomasta terveydenhuollon potilasjoukosta voitiin hoitaa etätyönä. Kun etävastaanottomallia käytetään korvaamaan tavanomainen vastaanottotapa ilman toiminnallisia ja organisatorisia muutoksia, se on noin 30% kalliimpaa kuin tavanomainen. Etävastaanotto mahdollistaa kuitenkin tiedon ja osaamisen siirtymisen välimatkasta riippumatta ja luo edellytykset uusille tavoille organisoida terveydenhuollon palveluita. (emt.) 1 Tieto- ja viestintäteknologia sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tietoyhteiskuntaneuvoston raportti Timonen, Olavi. Lääkärin etävastaanotto perusterveydenhuollossa. Satunnaistettu, kontrolloitu tutkimus videoneuvottelulaitteiston avulla toteutetusta etävastaanottokokeilusta. Kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitos. Oulun Yliopisto. Oulu Etäisyydestä Läheisyydeksi Tulevaisuuden terveyskeskus toimii verkostoitumalla 5

6 Sosiaalitoimessa videoneuvotteluteknologiaa on yritetty ottaa osaksi asiantuntijatyötä esimerkiksi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Lapin toimintayksikön Pohjois-Suomen verkostokonsultaatiohankkeessa vuosina Hankkeen loppuraportin 5 mukaan hankkeessa ei kuitenkaan päästy kokeilemaan videoneuvottelua, koska palomuuritekniikka ja videokuvan siirtokapasiteetti olisi vaatinut paljon selvittyä (emt, 9-10). Oulunkaaren seutukunnassa on ollut tavoitteena kehittää sosiaali- ja terveystoimen palveluiden tuottamiseen soveltuva videopuhelinjärjestelmä, jolla voidaan välittää tietoverkkoa pitkin ääntä ja kuvaa sekä erityisesti osaamista, sillä tutkimuksen mukaan 4 etävastaanottomalli mahdollistaa tehokkaan tiedon ja osaamisen siirtymisen välimatkasta riippumatta. Kehitystyön tuloksena on otettu käyttöön videopuhelinjärjestelmä ja sitä on hyödynnetty esimerkiksi diabetesetävastaanotossa, erikoissairaanhoidon etäkonsultaatioissa sekä terveyskeskusten henkilöstön koulutuksessa. Myös sosiaalitoimen etäkonsultaatiot on aloitettu. 5 Etäisyydestä Läheisyydeksi Tulevaisuuden terveyskeskus toimii verkostoitumalla 6

7 2 HYVINVOINNIN TIETOVERKOT -HANKE 2.1 Perustiedot hankkeesta Tavoiteohjelma: Pohjois-Suomen Tavoite 1 ohjelma / Pohjois-Pohjanmaa Kehittämishankkeen nimi: Hyvinvoinnin tietoverkot Oulu Arc Wellness Networks Kehittämishankkeen nro: kokonaisuus: 3.1 Toteuttamisalue: Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymä ja Vaalan kunta Maakuntajohtajan päätökset: /182/ /445/ /22/ /66/ /322/ /348/ /73/ /433/ /91/ Ohjausryhmä: Kaupunginjohtaja Pauli Harju, Pudasjärvi, ohjausryhmän pj. Seutukuntajohtaja Kirsti Ylitalo, Oulunkaaren seutukunta Johtava lääkäri Olavi Timonen, Utajärvi ja Vaala, ohjausryhmän vpj. Osastonhoitaja Anna-Maija Harjula, Ii Aluepäällikkö Juha Pasanen, Nordic LAN&WAN Communication Oy Suunnittelupäällikkö Pekka Mattila, P-PSHP Suunnittelupäällikkö Ilpo Tapaninen, Pohjois-Pohjanmaan liitto (P-PL) Projektipäällikkö Jari Jussila, Oulunkaaren seutukunta Sihteeri: projektipäällikkö Jari Väänänen, Oulunkaaren seutukunta Lisäksi jäsenenä on ollut seutukuntajohtaja Tapani Turpeinen saakka. Ohjausryhmän kokouspäivät: , , , , , , , , Hankkeen valvonta: Sisällöllinen yhteyshenkilö: suunnittelupäällikkö Ilpo Tapaninen, Pohjois-Pohjanmaan liitto Maksatusten valvoja: hallintopäällikkö Tarja Bäckman, Pohjois- Pohjanmaan liitto Etäisyydestä Läheisyydeksi Tulevaisuuden terveyskeskus toimii verkostoitumalla 7

8 2.2 Hankkeen lähtökohdat, tarkoitus ja tavoitteet Lähtökohtana tietotekniikan kehittäminen sosiaali- ja terveystoimen asiantuntijaverkoston käyttöön sekä palvelutuotantoon Hankehakemuksessa linjattiin kolme kehitystyön perustana olevaa teknologista lähtökohtaa: ensimmäisenä osa-alueena oli sosiaali- ja terveystoimen tietojärjestelmien kehittäminen. Hankkeen aikana pyritään tuottamaan tietoa uusista sosiaali- ja terveystoimen tietojärjestelmien ja palvelimien tietoverkkopohjaisen yhteiskäytön ratkaisumalleista, kunnille esitys sosiaali- ja terveystoimen tietojärjestelmien yhtenäistämisestä sekä tarvittaessa osallistua hallinnonalan tietojärjestelmähankinnan projektointiin ja toteuttamiseen. Toisena osa-alueena hankkeessa oli kuntien sosiaali- ja terveystoimen asiantuntijaverkoston kehittäminen ja sen toiminnassa tarvittavan tietoverkkoalustan vaatimusten määrittely sekä järjestelmän toteuttaminen. Hankkeen aikana rakennetaan järjestelmää, joka mahdollistaa Oulunkaaren sosiaali- ja terveystoimen asiantuntijaverkoston tehokkaan toiminnan esimerkiksi siten, että kuntien viranomaiset pystyisivät tietoverkkoa hyödyntäen konsultoimaan toisiaan sekä viestimään keskenään tietoturvallisesti ja tulevaisuudessa jopa hajauttamaan työtehtäviä esimerkiksi kuntien erikoisosaamisalueiden mukaisesti. Kolmantena osa-alueena oli em. osa-alueisiin eli tietojärjestelmiin ja asiantuntijaverkoston tietoverkkoalustaan tukeutuen kehittää ja tarjota alueen väestölle monipuolisia sosiaali- ja terveystoimen palveluja, joissa perinteisten asiointikanavien lisäksi (asiointi, puhelin, fax) voidaan hyödyntää myös tietoverkkopohjaisia ratkaisuja sekä soveltuvin osin myös mobiilipalveluita. Hankkeessa pyritään rakentamaan Oulunkaaren sosiaali- ja terveystoimen asiantuntijaverkostoa hyödyntäen kustannustehokkaita ja paikallisesti tuotettuja palveluja, jotka perustuvat mahdollisimman paljon kuntien omaan palvelutuotantoon Tarkoitus ja tavoitteet Hankkeessa on ollut tarkoituksena kehittää Oulunkaaren kuntien sosiaali- ja terveystoimen palvelurakenteita ja palveluprosesseja hyödyntämällä informaatio- ja kommunikaatioteknologian ratkaisuja palvelutuotannon perustana olevan asiantuntijaverkoston toiminnassa. Tarkoituksena on ollut myös rakentaa alueen väestölle suunnattua asiakaslähtöistä ja tietoverkkopohjaista palvelutuotantoa. Hankkeen tavoitteena on ollut rakentaa ja kehittää informaatioteknologiaan perustuvia, sosiaali- ja terveystoimen sektoreille suunnattuja kustannustehokkaita palvelutuotannon prosesseja sekä tehostaa hallinnonalojen palvelutarjontaa ja palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta. Hankesuunnitelmassa tavoitteet tiivistettiin seuraavasti: palvelujen tuotantoon liittyvän osaamisen vahvistaminen, sosiaali- ja terveystoimen palvelutarjonnan monipuolistaminen, palveluiden saavutettavuuden kehittäminen, palveluiden saatavuuden turvaaminen ja parantaminen, asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveystoimen palvelujen rakentaminen, kuntien päällekkäisten toimintojen karsiminen ja tiedonkulun kehittäminen, palveluyrittäjyyden vahvistaminen tietoteknologian uusilla ratkaisuilla. Hankkeen lähtökohdat, tavoiteasettelu sekä tulosodotukset koottiin kolmeen toimintalinjaan (ks. taulukko 1): Oulunkaaren asiantuntijaverkoston toiminnan organisointi, informaatio- ja kommunikaatioteknologian ratkaisujen kehittäminen sekä hyvinvointiteknologian hyödyntäminen. Toimintalinjat liittyvät toisiinsa ja ICT toimintalinjalla on lisäksi poikkitieteellinen fokus: asiantuntijaverkoston organisoinnissa, alueen väestölle suunnattujen palvelujen toteuttamisessa sekä hyvinvointiteknologian ratkaisuissa pyritään hyödyntämään erilaisia tietoverkko- ja mobiiliratkaisuja. Etäisyydestä Läheisyydeksi Tulevaisuuden terveyskeskus toimii verkostoitumalla 8

9 Taulukko 1. Hankkeen kolmen toimintalinjaa sekä tulosodotukset Asiantuntijaverkoston organisointi Tavoiteasettelu Tulosodotukset Toimintalinjassa kehitetään Oulunkaaren kuntien sosiaali- ja terveystoimen palvelurakenteita ja palvelupro- sosiaali- ja terveydenhuoltoon asiantuntijaverkosto ja sen Rakennetaan Oulunkaaren seutukuntaan ja Vaalaan sesseja hyödyntämällä informaatio- ja kommunikaatioteknologian ratkaisuja palvelutuotannon perustana ren seutuverkkoa sekä langattomia sisällöntuotantoratkai- toimintamalli, jonka toiminnassa hyödynnetään Oulunkaa- olevan asiantuntijaverkoston toiminnassa. suja. Informaatio- ja kommunikaatioteknologia Tavoiteasettelu Kartoitetaan, kehitetään ja otetaan käyttöön sosiaali- ja terveystoimen informaatioteknologiaan sekä telematiikkaan liittyviä ratkaisuja, joiden avulla voidaan toteuttaa kustannustehokkaita ratkaisuja Oulunkaaren kuntien sosiaali- ja terveystoimen asiantuntijaverkoston toiminnan tueksi sekä tarjota alueen väestölle laadukkaita sosiaali- ja terveystoimen tietoverkkopohjaisia palveluita. Toimintalinjassa hyödynnetään Oulunkaaren seutukuntaan v.2003 rakennettua seutuverkkoa. Hyvinvointiteknologiapalvelut Tavoiteasettelu Toimintalinjassa tutkitaan, kehitetään ja otetaan käyttöön Oulunkaaren kuntien sosiaali- ja terveystoimen palvelurakenteiden uudistamista tukevia hyvinvointiteknologian ratkaisuja, jotka mahdollistavat kustannustehokkaan palvelutuotannon kuntataajamissa sekä hajaasutusalueilla. Tulosodotukset Otetaan käyttöön Oulunkaaren seutukunnissa ja Vaalassa uusia informaatio- ja kommunikaatioteknologiaa hyödyntäviä, asiakaslähtöisesti rakennettuja sosiaali- ja terveydenhuollon tietoverkko- ja mobiilipalveluita. Tulosodotukset Uusia hyvinvointiteknologiaratkaisuja, joilla voidaan osaltaan turvata sosiaali- ja terveystoimen palveluiden tasapuolista saatavuutta Oulunkaaren ja Vaalan kunnan alueella. 2.3 Henkilöresurssit Hyvinvoinnin tietoverkot - hankkeessa on projektipäällikön lisäksi työskennellyt osa-aikainen projektisihteeri. Lisäksi hankkeessa on ollut kolme työharjoittelijaa. Projektipäällikön työpanos on ajalla jaettu Hyvinvoinnin tietoverkot hankkeelle (50%) ja Verkostoterveyskeskus hankkeelle (50%), kun jälkimmäisen hankkeen projektipäällikkö Timonen nimitettiin Oulunkaaren terveyspiirin selvitysmieheksi alkaen. Hankkeen vastuullisena johtajana on ollut Oulunkaaren seutukuntajohtaja. Taulukossa 2 on koottu hankkeessa työskennelleet henkilöt, heidän tehtävät ja työpanokset. Taulukko 2. Hankkeen henkilöresurssit Henkilö Tehtävä Työpanos Väänänen, Jari Projektipäällikkö 100% % Suorsa, Auli Projektisihteeri 10% Suotula, Anu Projektisihteeri 10% Tolonen, Eini Projektisihteeri 10% 1-5/2005. Lehmusvuori, Jouni Työharjoittelija Viinamäki, Paavo Työharjoittelija Rissanen, Jouni Työharjoittelija Etäisyydestä Läheisyydeksi Tulevaisuuden terveyskeskus toimii verkostoitumalla 9

10 3 MITÄ HANKKEELLA ON SAATU AIKAAN? 3.1 Tulosten esittäminen Tässä luvussa esitellään hankkeen tulokset. Ensimmäisenä esitetään tulokset hankkeen kolmen toimintalinjan mukaisesti, minkä jälkeen on vielä koottu toimenpiteitä ja tuloksia kuntakohtaisesti. Luvun lopussa on esitetty maksatuskausittain hankkeen yksityiskohtaiset toimenpiteet ja tulokset. Hankkeen tuloksista on syytä nostaa esille videopuhelinjärjestelmän kehittäminen ja käyttöönotto, puhelinpalveluteknologian kehittäminen, tympanometrian pilotointi ja tutkimustoiminta, Oulunkaaren sairaanhoitaja netissä palvelu sekä seudullisen hyvinvointiteeman graafisen ilmeen ja wwwsivuston toteutus. Tuloksia tarkasteltaessa on huomioitava, että Hyvinvoinnin tietoverkot hanke on ollut osa Oulunkaaren sosiaali- ja terveystoimen hankekokonaisuutta ja toimenpiteitä on toteutettu yleensä usean hankkeen yhteistyönä. Verkostoituneen terveydenhuollon kehittämisessä Hyvinvoinnin tietoverkot hankkeessa substanssina on ollut sosiaali- ja terveystoimen tieto- ja viestintäteknologiaan liittyvät ratkaisut. Esimerkiksi diabetesetävastaanotossa hanke on ollut mahdollistamassa kyseistä toimintaa; konkreettisesti hankkeen kautta on hankittu ensimmäisen vaiheen etävastaanottokuntien (Pudasjärvi, Utajärvi, Vaala) videopuhelinjärjestelmät terveyskeskuksiin, rakennettu ja testattu tietoverkkoyhteydet sekä toteutettu hoitajien perehdytykset sekä etävastaanoton tuki- ja ylläpitopalveluita. 3.2 Hankkeen tulokset toimintalinjoittain Toimintalinja asiantuntijaverkosto Verkostoituneen terveydenhuollon toimintamalli Oulunkaaren seutukunnassa ja Vaalassa on aloitettu aktiivinen sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistyö vuonna 2003 palvelujen turvaamiseksi harvaan asutulle alueelle, jonka väestö on vanhusvoittoista ja sairastavuus selvästi muuta maata yleisempää. Useiden eri hankkeiden myötä on seutukunnassa kehittynyt verkostoituneen terveydenhuollon toimintamalli 6, jossa pyritään perusterveydenhuollon vahvistamiseen ja perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon parempaan yhteensovittamiseen yhteistyötä, työnjakoa, teknologiaa ja osaamista parantamalla. Myös sosiaalipalvelujen kehittämisessä ja kuntien välisen yhteistyön suunnittelussa on ollut samat verkostoitumisen periaatteet. Verkostoituneen terveydenhuollon toimintamallin (ks. kuvio 1) kantavana ajatuksena on, että tuloksekas hoitoprosessi on seurausta hyvin verkostoituneesta toiminnasta potilaan terveydentilan edistämiseksi. Hyvät verkostosuhteet mahdollistavat joustavan tiedonkulun palveluntuottajien välillä, nopeasti etenevän hoitoprosessin sekä potilaan hoidon kannalta oleellisten omaisverkostojen kytkemisen hoitoon. Toimintamallissa terveyspalveluja tuotetaan alueellisessa verkostossa, jossa hoitoprosessit ohjautuvat potilaslähtöisten tarpeiden perusteella. Toimivat verkostoyhteydet, joita tukee kehittynyt informaatioteknologia, mahdollistavat hoitoprosessien sujuvuuden ja hoidon kannalta parhaimman asiantuntijuuden. Alueellisen terveydenhuollon palveluverkoston muodostavat terveyskeskukset, erikoissairaanhoito ja yksityiset palveluntuottajat. Terveyden edistämisessä toimii laajennettu verkosto, johon kuuluvat myös julkisen sektorin muut toimialat, yritykset ja kolmannen sektorin toimijat. Toimintamallin kehittyessä osa erityispalveluista tulee integroitumaan alueellisiksi palveluntuottajiksi. 6 Ylitalo, Kirsti (2005): Palveluja yhteistyössä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen seudullinen yhteistyö verkostoitumiseen ja työnjakoon perustuvana monitoimijaisena mallina. Tapaustutkimus Oulunkaaren seutukunnan kunnista ja Vaalan kunnasta. Suomen Kuntaliiton Acta-tutkimussarja, Acta nro177. ISBN Etäisyydestä Läheisyydeksi Tulevaisuuden terveyskeskus toimii verkostoitumalla 10

11 Osaaminen Hoitoprosessit Työnjako Teknologia Ennaltaehkäisy Kuvio 1. Verkostoituneen terveydenhuollon toimintamalli ja sen viisi keskeistä ulottuvuutta Verkostoituneessa toimintamallissa on viisi keskeistä ulottuvuutta: 1) Hoito- ja palveluprosessit - tehokkaat hoito- ja palveluprosessit ovat keskeinen osa hoidon vaikuttavuutta, sujuvuutta ja kustannustehokkuutta - tehokkaan hoito- ja palveluprosessin varmistaa asiakaslähtöisyys, näyttöön perustuvat toimenpiteet ja sujuvat hoitoketjut 2) Asiantuntijuus - sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ammattilaiset toimivat oman alansa asiantuntijoina - asiantuntijoiden osaamista kehitetään jatkuvalla koulutuksella, jonka mahdollistaa alueellinen yhteistyö ja etäteknologiajärjestelmä - verkostotyöskentely mahdollistaa myös osaamisen lisääntymistä - tehokkaasti toimivan palveluverkoston yhteinen asiantuntijuus on enemmän kuin osiensa summa 3) Työnjako - asiantuntijuuteen perustuva optimaalinen työnjako on tärkeä osa tehokasta palvelujärjestelmää - työnjako tapahtuu suunnitellusti lääkäreiden ja muiden terveyskeskusten työntekijöiden välillä sekä terveyskeskusten ja erikoissairaanhoidon välillä - työnjako tapahtuu tiimityön mallissa, jossa asiantuntijat toimivat tiiviissä yhteistyössä 4) Teknologia - seudullinen IP-pohjainen alue- ja videopuhelinverkko parantaa hoito- ja palveluprosessien sujuvuutta, verkostoitumista, palvelujen saatavuutta - etäteknologian avulla parannetaan palvelujen saatavuutta alueelle ja vähennetään verkostoitumisen ja koulutuksen kustannuksia - kehittynyt puhelinpalveluteknologia parantaa palvelujen saavutettavuutta ja yhteydenottojen sujuvuutta 5) Terveyden edistäminen - terveyden edistäminen perustuu tarkkoihin selvityksiin alueen väestön hyvinvoinnin tilasta ja yhteisesti hyväksyttyihin terveyden edistämisen tavoitteisiin ja suunnitelmiin - terveyttä edistetään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa Etäisyydestä Läheisyydeksi Tulevaisuuden terveyskeskus toimii verkostoitumalla 11

12 Terveyspalvelujen osalta toimintamallissa asiakkaiden palveluprosessiin osallistuva tiimi muodostuu aina asiakkaan tilanteen mukaan. Perustiimi muodostuu potilaasta, sairaanhoitajasta ja lääkäristä ja se vastaa asiakkaan/potilaan hoidon ensiarvioinnista, suunnittelusta ja toteutuksesta. Laajennettuun tiimiin voi kuulua esim. terveyskeskuksen muita ammattihenkilöitä, alueellisia ja yksityisiä erityisasiantuntijoita sekä erikoissairaanhoidon osaajia. Perustiimin jäsen tukeutuu ongelmatilanteissa ensisijaisesti kokeneempaan terveyskeskuksen osaajaan, jonka toimipaikka voi olla seutukunnan missä tahansa yksikössä. Oulunkaaren seutukunnassa ja Vaalassa on perusterveydenhuollossa toimivia asiantuntijoita, kuten fysiatri, kaksi geriatria, pediatri, psykologeja, puheterapeutteja ja yksi toimintaterapeutti. Näiden ammattitaitoa tulisi pyrkiä hyödyntämään oman kunnan ulkopuolellakin. Myös monen muun ammattiryhmän palveluita on järkevää tuottaa seudullisina palveluina (esim. työterveyshuolto, lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut, ravitsemusterapia). Erikoissairaanhoidon osaamisessa keskeisiä yhteistyöalueita ovat sisätaudit, neurologia, kirurgia, lastentaudit, psykiatria ja fysiatria/kuntoutus. Toimiva videoneuvottelujärjestelmä mahdollistaa yhteisten seudullisten palvelujen järjestämisen kustannustehokkaasti. Etäisyydestä Läheisyydeksi Tulevaisuuden terveyskeskus toimii verkostoitumalla 12

13 3.2.2 Toimintalinja informaatio- ja kommunikaatioteknologia Perustana tietoverkko-, tietojärjestelmä- ja puhelinvaihdekartoitukset Kehitystyön perustaksi hankkeessa teetettiin kuntien terveystoimen tietojärjestelmä-, puhelinvaihde ja tietoverkkokartoitukset, jotka toimitettiin myös kuntien omaan käyttöön. Kuntakohtaisilla terveystoimen tietoverkkokartoituksilla selvitettiin kuntien terveydenhuollon dataverkkojen toteutustapa sisältäen terveystoimen käytössä olevien rakennusten ja rakennusten väliset kaapeloinnit, verkkokytkennät, verkon aktiivi- ja passiivilaitteet, tietoliikenteen priorisointimahdollisuudet (huomioiden mm. VoIP-puhelu- ja videosovellusten vaatimukset) sekä kaikki ne teknologiset elementit, jotka voivat vaikuttaa kunnan terveystoimen tietoliikenteen toimivuuteen ja tietoturvaan. Osa-alueet: kaapeloinnin kattavuus, tyyppi ja mittauspöytäkirjat, tk-kytkinten QoS ja VLAN, runkokytkinten QoS ja VLAN, kuntien terveystoimea koskevien VLAN-ratkaisujen toteutukset sekä tarvittaessa esitys toimenpiteistä, miten terveystoimen VLAN:it olisi toteutettava sekä mitä toteutus vaatii. Lopputuloksena olivat kuntakohtaiset raportit sisältäen mm. verkon kaaviokuvat ja laiteluettelot. Puhelinvaihdekartoituksessa selvitettiin kuntakohtaisesti, millaista puhelinteknologiaa kunnissa käytetään; selvitettäviä asioita olivat muun muassa nykyinen puhelinvaihderatkaisu ja sen ominaisuudet, siirtoteiden toteutustapa, kustannustaso, terveyskeskusten puhelinten merkit ja mallit sekä numeroavaruus. Tietojärjestelmäkartoituksella selvitettiin kunkin kunnan terveystoimen käytössä oleva ns. kertomusjärjestelmänä toimiva tietojärjestelmä. Samalla selvitettiin, mitä muita ohjelmistoratkaisuja on terveystoimen käytössä, mitä liittymiä terveystoimen tietojärjestelmistä on kunnan muihin järjestelmiin ja mitä ulkoisia liittymiä tietojärjestelmistä on. Ohjelmistotietojen lisäksi selvitettiin em. toimintoja palvelevien sovellusten tekniset laitteistoratkaisut sekä pyrittiin arvioimaan laitteiston kykyä vastata toiminnan asettamiin tarpeisiin sekä ennakoimaan tulevien laitteistopäivitysten ajankohtaa ja kustannuksia Terveystoimen tietojärjestelmiin liittyvät toimenpiteet Yhtenä tavoitteena hankkeessa oli tuottaa tietoa uusista sosiaali- ja terveystoimen tietojärjestelmien ja palvelimien tietoverkkopohjaisen yhteiskäytön ratkaisumalleista, kunnille esitys sosiaali- ja terveystoimen tietojärjestelmien yhtenäistämisestä sekä tarvittaessa osallistua hallinnonalan tietojärjestelmähankinnan projektointiin ja toteuttamiseen. Teetetyn tietojärjestelmäkartoituksen 7 mukaan toiminta-alueen kuntien kertomusjärjestelmät ovat toimivia ja tuotteiden jatkokehitys on turvattu. Lisäksi terveystoimen tietojärjestelmät on rakennettu varsin hyvään yhteistoimintavalmiuteen, mistä on esimerkkinä kuntakohtaiset terveyskeskuksen ja erikoissairaanhoidon väliset tiedonsiirtoratkaisut. Järkevä tietojärjestelmien uudistamisen ja kehittämisen lähtökohta on palvelun tuottamisen toimintamallien ja prosessien arviointi ja kehittäminen. Mikäli näistä lähtökohdista (esimerkiksi yhteispäivystysalue) syntyy selkeitä vaatimuksia mm. yhtenäisille tietojärjestelmille tai uusien palveluiden käyttöönotolle, lienee näiden toteuttaminen perusteltua ja mahdollista toteuttaa. Voidaan olettaa, että tietojärjestelmien uudistaminen sekä kustannusten että muutosprosessin osalta on suhteellisen pieni muutostekijä koko palveluntuotannon uudistamisen prosessiin verrattuna. (emt.) Tiedon tuottamiseen tietoverkkopohjaisesta yhteiskäytöstä voidaan lukea myös toiminta-alueen edustajien organisoitu tutustumiskäynti Siikalatvan terveyspalvelualueen alueelliseen kertomusjärjestelmäratkaisuun Toiminta-alueen kuntarakenne on muuttunut hankkeen aloittamisen jälkeen: Ii ja Kuivaniemi ovat muodostaneet uuden Iin kunnan ja lisäksi Ylikiiminki on liittymässä Oulun kaupunkiin. Kuntarakenteen muutosten yhteydessä kunnat ovat tehneet itsenäisesti tietojärjestelmäuudistuksia/- muutoksia, joihin liittyviin toimenpiteisiin seutukunta on osallistunut tarvittaessa. 7 Matero, M. Oulunkaaren seutukunnan ja Vaalan terveystoimen tietojärjestelmäkartoitus. Koulutus- ja kehittämiskeskus Pohjantähti. Pudasjärvi Etäisyydestä Läheisyydeksi Tulevaisuuden terveyskeskus toimii verkostoitumalla 13

Seitsemän kunnan alueellinen työterveyshuolto:

Seitsemän kunnan alueellinen työterveyshuolto: Seitsemän kunnan alueellinen työterveyshuolto: Oulunkaaren seutukunnan ja Vaalan kunnan työterveyshuoltojen verkostoyhteistyökokeilu LOPPURAPORTTI 15.3.2005 Hannu Virokannas ja Maiju Österman Yhteystiedot

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN HYVINVOINTIJÄRJESTELMÄ JA -PALVELUT III -PROJEKTIN ARVIOINTI

LÄNSI-POHJAN HYVINVOINTIJÄRJESTELMÄ JA -PALVELUT III -PROJEKTIN ARVIOINTI Erkki Saari LÄNSI-POHJAN HYVINVOINTIJÄRJESTELMÄ JA -PALVELUT III -PROJEKTIN ARVIOINTI LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja A: Raportteja ja tutkimuksia

Lisätiedot

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen Kehittämistyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 10/2005 Kuntien ja valtion tietohallinnon

Lisätiedot

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 Selvityshenkilö, TtL Kirsti Ylitalo 2 Sisältö TIIVISTELMÄ... 4 1. ESITYS OMISTAOHJAUKSEN LINJAUKSISTA JA TOIMENPITEISTÄ... 5 1.1 Perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Omahoito ja innovaatioympäristö terveydenhuoltopalveluille, toimintatavoille, tuotteille ja teknologiasovellutuksille 1.9.2007 31.5.

Omahoito ja innovaatioympäristö terveydenhuoltopalveluille, toimintatavoille, tuotteille ja teknologiasovellutuksille 1.9.2007 31.5. OTE 2 JA TTK-HANKE Omahoito ja innovaatioympäristö terveydenhuoltopalveluille, toimintatavoille, tuotteille ja teknologiasovellutuksille 1.9.2007 31.5.2009 Loppuraportti 2 Loppuraportin on toimittanut

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

ASIANTUNTIJA-AIKAA ETÄNEUVOTTELUILLA

ASIANTUNTIJA-AIKAA ETÄNEUVOTTELUILLA Milja Syrjänen (toim.) ASIANTUNTIJA-AIKAA ETÄNEUVOTTELUILLA Videoneuvottelukäytännöt julkishallinnossa ja asiakastyössä Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 11/2010 C 4/2009 Tampereen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella KAAKON SOTE-INTO 2 Hankeaika 1.11.2010-31.10.2012 Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Tietotekniikka sosiaali- ja terveysalan osaamisen kehittämisessä

Tietotekniikka sosiaali- ja terveysalan osaamisen kehittämisessä Leini Sinervo, Noora von Fieandt (toim.) Tietotekniikka sosiaali- ja terveysalan osaamisen kehittämisessä Aiheita 5/2005 ISBN 951-33-1614-0 ISSN 1236-9845 Stakesin monistamo, Helsinki 2005 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Etäpalvelun kotikäytön esiselvitys

Etäpalvelun kotikäytön esiselvitys Etäpalvelun kotikäytön esiselvitys Loppuraportti 9.12.2013 HMV Service Economy Oy i Esipuhe Etäpalvelun kotikäytön esiselvityksen tavoite oli tehdä hallinnon nykytilaa ja valmiuksia yhteen kokoava kartoitus

Lisätiedot

Lupaan kuunnella lasta ajan kanssa (vaikkei se usein ole mahdollista) Lupaan ottaa erityisesti lapset huomioon perhetapaamisessa

Lupaan kuunnella lasta ajan kanssa (vaikkei se usein ole mahdollista) Lupaan ottaa erityisesti lapset huomioon perhetapaamisessa Lupaan tulla lapsen tasolle, kohdata ja kuunnella häntä Lupaan kysyä lapselta hänen oman mielipiteensä Lupaan kuunnella lasta ajan kanssa (vaikkei se usein ole mahdollista) Lupaan ottaa erityisesti lapset

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 30.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMA ALKOHOLIOHJELMAN KUNTAKUMPPANUUDELLE 2013 2020, MIKKELIN SEUTU - Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju,

Lisätiedot

Uusi Asiakaspalvelumalli

Uusi Asiakaspalvelumalli JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi Asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Uuden asiakaspalvelumallin projektiryhmä Päivi Haapajoki Sisällys Johdanto... 2 Taustaa ja tavoitteet...

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA 2012 Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 20.2.2013 Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien

Lisätiedot

Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama hanke STM058:00/2009

Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama hanke STM058:00/2009 Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet Sosiaali- ja terveysministeriön asettama hanke STM058:00/2009 Työryhmän raportti 31.1.2010 1 Tiivistelmä Päivystysaikana - iltaisin, öisin ja viikonloppuisin tehtävien

Lisätiedot

Kaste-hanke. Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012

Kaste-hanke. Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012 Kaste-hanke Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012 Rajapintakäytännöt IÄKKÄÄN PÄIVYSTYSPOTILAAN HOITOPOLKU OSAHANKE RAPORTTI

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan nykytila ja kehittämiskohteet Kaakkois-Suomessa

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan nykytila ja kehittämiskohteet Kaakkois-Suomessa Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan nykytila ja kehittämiskohteet Kaakkois-Suomessa 2014 Minna Buure, Tuula Kontio Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kuntien parhaat käytännöt

Kuntien parhaat käytännöt Kuntien parhaat käytännöt Muistio valtakunnallisista ja alueellisista julkisen ja yksityisen alan yhteistyöhankkeista Helsinki 10.03.2009 Pekka Lith Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith Projektering

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUSTRATEGIA

KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUSTRATEGIA KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUSTRATEGIA 17.12.2004 Keski-Suomen liitto 1 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin 014-652 200, vaihde Yhteydet:

Lisätiedot

YRITYS-SUOMI-PALVELUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEN RAPORTTI AJANJAKSOLLA 18.5.2006 31.12.2008

YRITYS-SUOMI-PALVELUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEN RAPORTTI AJANJAKSOLLA 18.5.2006 31.12.2008 YRITYS-SUOMI-PALVELUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEN RAPORTTI AJANJAKSOLLA 18.5.2006 31.12.2008 2 Sisällys 1 JOHDANTO 1.1. Yritys-Suomi- palvelu-uudistuksen lähtötilanne 1.2 Organisoituminen; työryhmät ja tehtävät

Lisätiedot

MIELENTERVEYSTYÖNTEKIJÖIDEN OSAAMISEN KEHITTYMINEN JA TYÖRASITUKEN LIEVENTYMINEN -HANKE 1.1.2005-31.12.2007. Loppuraportti

MIELENTERVEYSTYÖNTEKIJÖIDEN OSAAMISEN KEHITTYMINEN JA TYÖRASITUKEN LIEVENTYMINEN -HANKE 1.1.2005-31.12.2007. Loppuraportti MIELENTERVEYSTYÖNTEKIJÖIDEN OSAAMISEN KEHITTYMINEN JA TYÖRASITUKEN LIEVENTYMINEN -HANKE 1.1.2005-31.12.2007 Loppuraportti Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu Puh.08 615 541 Faksi

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS 3.12.2009 TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS Versio Kuvaus Muutos/pvm Laatija 0.1 Tietojärjestelmät alatyöryhmän loppuraportin 29.11.2009 Sirpa Mäntynen/työryhmä ensimmäinen versio LUONNOS 1.0

Lisätiedot

TERVEYSKESKUKSEN PALVELUSETELIKOKEILUT VÄLIRAPORTTI

TERVEYSKESKUKSEN PALVELUSETELIKOKEILUT VÄLIRAPORTTI TERVEYSKESKUKSEN PALVELUSETELIKOKEILUT VÄLIRAPORTTI 14.2.2012 Tekijä(t) - Författare - Author(s) Annikki Thodén, palvelusetelipilotin ohjausryhmä Julkaisun nimi Publikationens titel Title of the Publication

Lisätiedot

20.9.2011 Esiselvitysraportti Palautepalvelut. THL / Market-Visio Oy SADe-ohjelma. Palautepalvelut. Esiselvitysraportti

20.9.2011 Esiselvitysraportti Palautepalvelut. THL / Market-Visio Oy SADe-ohjelma. Palautepalvelut. Esiselvitysraportti THL / Market-Visio Oy SADe-ohjelma 20.9.2011 Esiselvitysraportti Palautepalvelut Palautepalvelut Esiselvitysraportti 2(23) Versiohistoria versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä hyväksyjä 0.1 7.3.2011 Perusversio

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Luonnos 8.10.2013 Kainuun soten hallitus 17.10.2013 0 Sisällys 1. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIASIOIDEN KÄSITTELYN KEHITTÄMINEN JA NOPEUTTAMINEN HANKE 16.5.2005 31.08.2006 LOPPURAPORTTI

TOIMEENTULOTUKIASIOIDEN KÄSITTELYN KEHITTÄMINEN JA NOPEUTTAMINEN HANKE 16.5.2005 31.08.2006 LOPPURAPORTTI TOIMEENTULOTUKIASIOIDEN KÄSITTELYN KEHITTÄMINEN JA NOPEUTTAMINEN HANKE 16.5.2005 31.08.2006 LOPPURAPORTTI Tampereen kaupungin sosiaali ja terveystoimi Katja Tommiska 1 JOHDANTO...4 2 KEHITTÄMISHANKKEEN

Lisätiedot

PUBLIC-PRIVATE YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA

PUBLIC-PRIVATE YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA PUBLIC-PRIVATE YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA Selvitys teknologian hyödyntämisestä ja yhteistyön mahdollisuuksista TEKIJÄ: JUKKA LIDMAN, SOSIAALIKEHITYS OY Selvitys on teetetty osana Hämeen liiton

Lisätiedot

Omahoito- kokeilua terveyden tulevaisuudesta

Omahoito- kokeilua terveyden tulevaisuudesta Omahoito- 8 kokeilua terveyden tulevaisuudesta Sitra 2014 ISBN 978-951-563-898-4 (nid.) ISBN 978-951-563-897-7 (PDF) www.sitra.fi http://www.sitra.fi/hyvinvointi/omahoito Erweko, Helsinki 2014 Kuvat: Sitra

Lisätiedot

-palvelukokonaisuus. Esiselvitysraportti. THL / Marketvisio Oy SADe-ohjelma

-palvelukokonaisuus. Esiselvitysraportti. THL / Marketvisio Oy SADe-ohjelma THL / Marketvisio Oy SADe-ohjelma 01.12.2011 Esiselvitysraportti Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuus Sosiaali- ja terveydenhuollon -palvelukokonaisuus Esiselvitysraportti 2(70) Versiohistoria

Lisätiedot