Musiikkitietoa kartutetaan suorittamalla musiikkiopiston musiikkitiedon peruskurssi 2 vuoden aikana.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Musiikkitietoa kartutetaan suorittamalla musiikkiopiston musiikkitiedon peruskurssi 2 vuoden aikana."

Transkriptio

1 7.20 VALINNAISET AINEET Ennen kuudetta vuosiluokkaa tehtävät valinnat MUSIIKKILINJA Musiikkilinjan opinnot toteutetaan yhteistyössä Kankaanpään Musiikkiopiston ja Pohjanlinnan koulun kanssa. Musiikkilinja on suoraa jatkoa Keskustan koulussa alkaneelle musiikkipainotteiselle luokalle. Musiikkilinjan oppilaina voivat jatkaa musiikkipainotteisen 6. luokan oppilaat. Oppilaaksi voi pyrkiä myös muista kouluista, jos luokalla on tilaa. Vaatimuksina on riittävä nuotinlukutaito sekä soitinopintoja omassa soittimessa, mielellään myös teoria-aineissa. 7. luokalla musiikkilinjalaisilla on koulun musiikkia tunti viikossa. 8. ja 9. luokalla koulumusiikkia on 2 tuntia viikossa. Näiden lisäksi oppilas voi halutessaan valita yhden kerhotunnin, jossa on musisointia pienryhmissä. Tämän kerhotunnin puitteissa pidetään myös yhteisharjoituksia esitysten alla. Musiikkiopistossa oppilaalla jatkuu henkilökohtaiset soittotunnit, teoriatunnit ja mahdolliset yhteissoitot, kuorot tai orkesteri. Musiikkilinjan tavoitteena on kasvattaa taitavia, monipuolisia ja esiintymiskykyisiä musiikinharrastajia sekä saada musiikkiopiston päättötodistus 9. luokan keväällä. Koulun musiikkitunneista tulee numeroarvostelu todistukseen. Sen lisäksi oppilas kerää henkilökohtaista portfoliota näiden 3 vuoden aikana. Portfolioon tulee kaikki musiikkiopiston suoritukset, esiintymiset sekä mahdolliset muut suoritukset tai saavutukset musiikin alalla. Portfolio arvioidaan sanallisesti 9. luokan keväällä ja se tulee liitteeksi päättötodistukseen. MUSIIKKILINJAN 7. LUOKAN MUSIIKKI 7. luokan koulumusiikin tavoitteet ja sisällöt vastaavat yleisiä sisältöjä, mutta ainetta opiskellaan syvällisemmin ja monipuolisemmin. Musiikin sisältöjä integroidaan meneillään oleviin teoriaaineisiin. Esiintymiset kerätään portfolioihin. Kerhotunnin pienryhmät kerätään kiinnostuksen mukaan, ohjaajina toimivat eri alojen asiantuntijat. Mikäli halukkaita riittää, tarjolla on mm. kuoro, bändisoitto, kamarimusisointi, vapaa säestys. MUSIIKKILINJAN 8. JA 9. LUOKAN MUSIIKKI Lähtökohtana on oman musiikillisen toiminnan kautta syventää ja monipuolistaa oppilaan taitoja ja tietoja. Laulaminen, kuunteleminen ja soittaminen ovat perustyötapoja. Musiikkitietoa kartutetaan suorittamalla musiikkiopiston musiikkitiedon peruskurssi 2 vuoden aikana. Tehtyjä säveltapailu- ja teoriaopintoja sovelletaan käytännössä ja pyritään tekemään omia sovituksia ja sävellyksiäkin 9. luokan aikana. Samalla opetellaan käyttämään Sibelius-

2 nuotinkirjoitusohjelmaa. Mahdollisuuksien ja kiinnostuksen mukaan myös sekvensseri- ja studioohjelmia. Tavoitteena on tehdä yksi konserttikäynti, tutustumiskäynti tai workshop kerran vuodessa. Vapaaehtoinen kerhotunti on käytössä myös 8. ja 9. luokalla. 9. luokan aikana luokka tekee jonkinlaisen lopputyön. Lisäksi jokainen kerää itselleen portfolion näistä kolmesta vuodesta. Koulun musiikkiohjelmiin osallistutaan tarpeen mukaan A-SAKSA, VUOSILUOKAT Opetuksen tavoitteena on, että oppilaan kielitaito laajenee vaativampiin sosiaalisiin tilanteisiin sekä harrastuksien, palveluiden ja julkisen elämän alueelle. Kirjoitetun kielen osuus opetuksessa kasvaa. Oppilaan taito toimia kohdekulttuurin edellyttämällä tavalla kasvaa ja hän hankkii lisää kielten opiskelulle ominaisia strategioita. TAVOITTEET Kielitaito Oppilas oppii ymmärtämään kouluikäisen nuoren elämään liittyvää sekä yleis- ja asiatietoa sisältävää selkeää yleiskielistä puhetta ja tekstiä selviytymään yksinkertaisista sosiaalisista kohtaamisista ja tavallisista palvelutilanteista ja kuvailemaan lähipiiriään kirjoittamaan suppeita viestejä ja luettelomaisia kuvauksia hyvin tutuista aiheista Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan kohdekulttuuria ja ymmärtämään sitä omaa kulttuuritaustaansa vasten viestimään ja toimimaan kohdekulttuurissa hyväksyttävällä tavalla tavanomaisissa arkipäivän tilanteissa tiedostamaan arvojen kulttuurisidonnaisuuden Opiskelustrategiat Oppilas oppii käyttämään erilaisia kielen opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja ja opiskelustrategioita ja käyttämään hyväksi äidinkielessä oppimaansa hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa tiedonhankinnassa ja viestinnässä tekemään pienimuotoisia projektitöitä itsenäisesti tai ryhmässä arvioimaan omaa työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita suhteessa tavoitteisiin ja tarvittaessa muuttamaan työskentelytapojaan

3 KESKEISET SISÄLLÖT 7. LUOKKA Tilanteet ja aihepiirit itsestä, perheestä, asuinpaikasta ja ystävyydestä kertominen harrastukset ja vapaa-ajan vietto kahvilassa, vaateostoksilla puhelimessa asioiminen Rakenteet verbin taivutus eriävät yhdysverbit modaaliverbit perfekti päälause sivulause (alustavasti) persoonapronominien akkusatiivi ja datiivi possessiivipronominit (alustavasti) man-rakenne akkusatiivi, akkusatiiviprepositiot datiivi, datiiviprepositiot adjektiivien vertailu (alustavasti) sukusääntöjä kysymyssanoja ja -lauseita Pitkät valinnat, 2 vuosiviikkotuntia kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla RANSKA, SAKSA JA VENÄJÄ VALINNAISINA B2-KIELINÄ Vuosiluokat 8 9 Opetus painottuu suulliseen viestintään kaikkein tavallisimmissa arkipäivän tilanteissa. Tavoitteena on saavuttaa riittävät perustaidot kielen opiskelun jatkamiseksi toisen asteen koulutuksessa tai myöhemmin. Opetussuunnitelma on laadittu neljälle vuosiviikkotunnille. TAVOITTEET Kielitaito Oppilas oppii - kertomaan henkilökohtaisia perustietoja sekä viestimään välittömistä tarpeistaan tarvittaessa puhekumppanin tukemana - ymmärtämään yksinkertaista arkielämään liittyvää, ennakoitavissa olevaa puhetta ja tekstiä - kirjoittamaan lyhyitä viestejä sekä perustietoja itsestään. Kulttuuritaidot

4 Oppilas oppii - tuntemaan kyseisen kielialueen kulttuuria sekä ymmärtämään tämän ja suomalaisen kulttuurin yhtäläisyyksiä ja eroja - viestimään kohdekulttuurille luontevalla tavalla. Oppimaan oppiminen Oppilas oppii - käyttämään rohkeasti kielitaitoaan - hyödyntämään muissa kielissä hankkimiaan tietoja ja taitoja - arvioimaan työskentelyään ja kielitaitoaan suhteessa tavoitteisiin RANSKA (B2-kieli) KESKEISET SISÄLLÖT Tilanteet ja aihepiirit suomen ja ranskan kielen kielialueen näkökulmasta 8. lk. - itsestä kertominen ja perhe - vapaa-aika, harrastukset ja ystävät - koulunkäynti - ruokaileminen - Toulouse, frankofonia. 9. lk. - matkustaminen: Pariisi - vapaa-ajan viettoa - syvennetään ruokailusanastoa - lisää tietoa ranskalaisuudesta ja ranskankielisistä alueista. Rakenteet 8. lk. - artikkelit ja substantiivin taivutus - adjektiivin taivutus - verbit: infinitiivi, preesens, passé composé, lähifutuuri - pronominit: subjekti-, possessiivi- ja demonstratiivipronominit sekä painolliset persoonapronominit - lauseoppia: kielteiset lauseet, il y a -rakenne, intonaatiokysymys ja est-ce que -kysymys - lisäksi lukusanoja, kellonajat, kysymyssanoja ja prepositioita. 9. lk. Kerrataan ja syvennetään 8. luokan rakenteita ja lisäksi opitaan - substantiivit: partitiivi

5 - adjektiivit: paikka, komparatiivi - verbit: lisää preesens- ja passé composé -taivutuksia, verbi + infinitiivi, refleksiiviverbit, imperatiivi ja erilaisia verbirakenteita (esim. avoir besoin de) - pronominit: suora (COD) ja epäsuora (COI) objektipronomini - lisäksi loput lukusanat, järjestysluvut, päiväykset ja lisää kieltoilmauksia. Viestintästrategiat - puheen ja tekstin pääasioiden selvittäminen - omien viestien välittäminen - tarvittaessa turvautuminen puhekumppanin apuun tai kirjallisiin lähteisiin - puuttuvan kielitaidon kompensointi hyödyntämällä tilanneyhteyttä, muita kieliä tai likimääräisiä ilmauksia. PÄÄTTÖARVIOINNNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 Kielitaito Taitotasoasteikolla (liite) tavoitteena on puheen ja kirjoittamisen osalta taso A1.1 A1.2 (kielitaidon alkeiden hallinta - kehittyvä alkeiskielitaito) sekä kuullun ja luetun ymmärtämisen osalta taso A1.2 A1.3 (kehittyvä alkeiskielitaito - toimiva alkeiskielitaito). Arvosanaan 5 vaaditaan parhaansa yrittämistä ja asiallista asennetta. Perustehtävät tulee hoitaa ja keskeiset kielioppiasiat sekä keskeinen sanasto hallita välttävästi. Kulttuuritaidot Oppilas ymmärtää ranskalaista tapakulttuuria teitittelyineen ja poskisuudelmineen. Oppilas saa käsityksen Ranskan rikkaasta kulttuurielämästä ja oppii maantuntemusta (etenkin toulouselaisen ja pariisilaisen elämänmenon kannalta). Oppilas ymmärtää käsitteen frankofonia sisällön. Opiskelustrategiat Oppilas käyttää ranskaa rohkeasti alusta alkaen ja pyrkii aktiivisesti ja monipuolisesti harjoittamaan kielitaitoaan SAKSA (B2 -KIELI) KESKEISET SISÄLLÖT Tilanteet ja aihepiirit suomen ja saksan kielen kielialueen näkökulmasta 8. lk. - tervehtiminen ja esittäytyminen - itsestä, perheestä ja kodista kertominen - koulu, vapaa-aika, harrastukset ja ystävät 9. lk. - ruokailu ja ravintolassa asiointi - matkustaminen

6 - ostosten tekeminen - asuminen - voinnin tiedustelu Rakenteet 8.lk. - säännöllisten ja epäsäännöllisten verbien taivutusta - kysymyslauseita - artikkelin käyttö - kieltosanat - yksikön omistuspronominit - lukusanat modaaliverbejä - päälauseen sanajärjestys - substantiivien monikko - akkusatiivi - keskeisiä prepositioita - man-rakenne - imperatiivi (alustavasti) 9. lk. Kerrataan 8. luokan rakenteita ja uusina rakenteina opitaan - monikon omistuspronominit - haben- ja sein-verbien imperfekti - perfekti - akkusatiiviprepositiot - datiivi - datiiviprepositiot - sivulauseen sanajärjestys Viestintästrategiat - puheen tai tekstin pääasioiden tunnistaminen - vuorovaikutustilanteessa saadun palautteen hyödyntäminen - oman kielenkäytön tarkkailu - joidenkin suulliselle vuorovaikutukselle ominaisten ilmausten, kuten keskustelun aloittamiseen ja lopettamiseen, toisen keskustelijan huomioimiseen ja mielipiteen ilmaisemiseen liittyvien ilmausten käyttö PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 Kielitaito

7 Taitotasoasteikolla (liite) ilmaistuna tavoitteena on puheen ja kirjoittamisen osalta taso A.1.1 A1.2 (kielitaidon alkeiden hallinta- kehittyvä alkeiskielitaso) ja kuullun ja luetun ymmärtämisen osalta taso A1.2 A1.3 (kehittyvä alkeiskielitaso toimiva alkeiskielitaso). Arvosanaan 5 vaaditaan asiallista asennetta, kotitehtävien suorittamista, aktiivista osallistumista tuntityöskentelyyn sekä keskeisen perussanaston ja kieliopin perusrakenteiden välttävää hallintaa. Kulttuuritaidot Oppilas tuntee saksalaisen kielialueen kulttuuria. Opiskelustrategiat Oppilas käyttää säännöllisesti kielen opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja. Oppilas on oivaltanut kielen opiskelussa välttämättömän sinnikkään viestinnällisen harjoittelun merkityksen VENÄJÄ (B2-kieli) KESKEISET SISÄLLÖT Tilanteet ja aihepiirit suomen ja venäjän kielen kielialueen näkökulmasta 8. lk - tervehtiminen, esittäytyminen - tutustuminen, puhuttelu - itsestä ja perheestä kertominen - harrastukset - matkailu 9. lk - ruokailu - ostokset - vapaa-ajan viettoa - kulttuurin tuntemusta - syvennetään matkailusanastoa Rakenteet 8. lk - aakkoset, tekstaus ja kaunokirjoitus - substantiivin suku - adjektiivit - verbien perustaivutukset - substantiivien monikkomuodot - perussijamuodot yksikössä - lukusanoja, kellonajat

8 - pronomineja, prepositioita 9. lk - perussijamuotojen monikkotaivutukset - adjektiivin monikko - järjestysluvut - liikeverbit ja verbitaivutusten syventäminen (etuliitteet, aspektit) - preteriti ja futuuri - adjektiivien vertailut ja lyhyet adjektiivit - pronominien taivutuksia Viestintästrategiat - puheen ja tekstin pääasioiden selvittäminen - omien viestien laatiminen ja välittäminen - kirjallisten lähteiden käyttö - puhekumppanin apuun turvautuminen - tilanneyhteyden ja muiden kielten taidon hyödyntäminen PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 Kielitaito Taitotasoasteikolla (liite) tavoitteena on puheen ja kirjoittamisen osalta taso A1.1 A1.2 (kielitaidon alkeiden hallinta kehittyvä alkeiskielitaito) sekä kuullun ja luetun ymmärtämisen osalta taso A1.2 A1.3 (kehittyvä alkeiskielitaito toimiva alkeiskielitaito). Arvosanaan 5 vaaditaan parhaansa yrittämistä ja asiallista asennetta. Perustehtävät tulee hoitaa ja keskeiset kielioppiasiat sekä keskeinen sanasto hallita välttävästi. Kulttuuritaidot Oppilas ymmärtää venäläisen kanssakäymisen perussäännöt (teitittely, isännimen käyttö) sekä tutustuu monipuoliseen venäläiseen ruokakulttuuriin sekä alustavasti taiteen ja kirjallisuuden perusasioihin, erityisesti matkailun kannalta. Opiskelustrategiat Oppilas pyrkii alusta alkaen käyttämään venäjän kieltä puheessaan. Sekä tekstaus että kaunokirjoitus ovat oppilaan käytössä rinnakkain ja kielitaitoa kehitetään monipuolisesti myös laulamalla ja kuuntelemalla KOTITALOUS Kotitalouden opetuksen tarkoituksena on kehittää arjen hallinnan edellyttämiä käytännön työtaitoja, yhteistyövalmiuksia ja tiedonhankintaa sekä niiden soveltamista arkielämän tilanteissa. Tehtävänä on ohjata oppilasta ottamaan vastuuta hyvinvoinnistaan, ihmissuhteistaan ja taloudestaan sekä lähiympäristön viihtyisyydestä ja turvallisuudesta. Kotitalouden opetuksen tulee herättää kiinnostus mahdollisia ammatillisia tai pedagogisia jatko-opintoja varten (myös

9 yhdistelmäopinnot/lukiodiplomi). Kotitalouden opetuksen tulee perustua käytännön toimintaan yksin ja ryhmässä sekä oppilaan omien lähtökohtien huomioon ottamiseen ja kokonaisvaltaisen kasvun tukemiseen. Oppiaineessa perehdytään moniin ihmisen hyvinvoinnin ja hyvän elämän kannalta tärkeisiin kysymyksiin, jotka käsittelevät nuorta itseään, kotia ja perhettä sekä niiden yhteyksiä muuttuvaan yhteiskuntaan ja ympäristöön. Kotitalouden opetus tarjoaa mahdollisuuksia opetuksen eheyttämiseen ja yhteistyöhön muiden oppiaineiden kanssa ja soveltaa käytäntöön useiden eri alojen tietoa. Kotitalous mahdollistaa perusopetuksen luokilla opittujen terveyteen, hyvinvointiin ja hyviin tapoihin liittyvien asioiden toteuttamisen käytännössä. Kotitalouden opetuksessa painotetaan aikaisempaa enemmän aistimuksien ja elämyksien kokemista. Tavoitteet Oppilas oppii - ymmärtämään käyttäytymisensä merkityksen oman ja perheensä hyvinvoinnin kannalta - toimimaan ryhmässä tasavertaisena ja toiset huomioonottavana jäsenenä - pohtimaan kotitalouden arjen hallintaa ja sen yhteyksiä omiin valintoihinsa ja toimintaansa - tekemään ruokatalouden, asunnon, tekstiilien ja asusteiden hoitoon liittyviä perustehtäviä ja käyttämään tarkoituksenmukaisia, turvallisia ja kestävän kehityksen mukaisia aineita, välineitä ja työtapoja - toimimaan harkitsevana ja vastuunsa tuntevana kuluttajana sekä tiedostamaan kulutukseen liittyviä ongelmia - tiedostamaan kotitalouksien toimintaan liittyvää kansallista kulttuuria sekä kansainvälistymisen ja monikulttuurisuuden tuomia mahdollisuuksia - ruuan ja hyvien ruokailutapojen arvostamisen Keskeiset sisällöt Perhe ja yhdessä eläminen - hyvät tavat, tapakulttuuri ja kodin juhlat - sosiaalinen vastuu ja välittämisen ilmapiiri - tasa-arvo ja ajankäyttö perheessä - itsehoito - lastenhoitoa Ravitsemus ja ruokakulttuuri - ravitsemussuositukset ja terveellinen ruoka - ruoan laatu ja turvallisuus - perusruoanvalmistusmenetelmät - aterioiden suunnittelu - suomalainen ruokakulttuuri ja sen muuttuminen - kansainvälinen ruokakulttuuri Kuluttaja ja muuttuva yhteiskunta - oman rahankäyttöä suunnittelua - kuluttajan vastuu ja vaikutusmahdollisuudet - tuotteiden ja palvelujen hankinta, käyttö ja tarve

10 - kulutuksen ympäristövaikutukset ja kotikunnan jätehuolto Koti ja ympäristö - asunnon, tekstiilien ja asusteiden hoitoa - kotitalouskoneiden ja kodin laitteiden hankintaa ja käyttöä - yhteistyö kunnan muiden tahojen kanssa - tarkoituksenmukaiset ja hygieeniset työtavat Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot Oppilas - osaa noudattaa hyviä tapoja ja ottaa muut huomioon käyttäytymisellään sekä toimia itsenäisesti ja vastuuntuntoisesti ryhmässä - tuntee kotitaloustyön suunnittelun, tasapuolisen työnjaon ja ajankäytön perusteita ja osaa soveltaa niitä oppimistilanteessa Käytännön työtaidot Oppilas - osaa työskennellä hygieenisesti - tuntee ruoka-aineiden ominaisuuksia, tavallisimpia ruoanvalmistuksen menetelmiä ja osaa käyttää näitä hyväkseen ruoanvalmistuksessa. - osaa valmistaa ohjatusti suomalaisia perusruokia ja leivonnaisia ja koostaa ateriansa ravitsemussuositukset huomioon ottaen - osaa käyttää tarkoituksenmukaisia työtapoja ja tavallisimpia kodinkoneita ja välineitä turvallisesti - osaa tulkita tekstiilien hoito-ohjeita ja hoitaa tavallisimpia tekstiilejä sekä asusteita - osaa tehdä kodin siivouksen perustehtäviä - osaa toimia ympäristöä säästäen, valita tarkoituksenmukaisia pesu- ja puhdistusaineita sekä huolehtia kodin jätteiden peruslajittelusta kunnan valmiuksien mukaan. Tiedonhankinta- ja käsittelytaidot Oppilas - osaa etsiä ja hyödyntää kotitalouden tietoja eri lähteistä, tulkita yleisimpiä tuote- ja pakkausmerkintöjä ja symboleja sekä pohtia erilaisen tiedon luotettavuutta - osaa pääpiirteissään kertoa mistä kotitalouksien menot koostuvat ja tehdä oman rahankäyttösuunnitelmansa - tuntee tärkeimmät kuluttajan vastuut ja vaikutusmahdollisuudet Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 5 Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot Oppilas - ei hallitse tai tunne hyviä tapoja toimiessaan yksin tai ryhmässä - on itsekäs eikä piittaa oman työosuuden tekemisestä vaan mieluummin teettää työnsä muilla - ei välitä työrauhan säilymisestä, on töykeä, toisinaan ilkeä ja kiusaa toisia

11 Käytännön työtaidot Oppilas - ei ole yleensä tunneilla läsnä, jotta hänen taitojaan voisi arvioida TAI - ei tunne tai piittaa hygieenisten työtapojen noudattamisesta - ei hallitse yksinkertaisiakaan ruuanvalmistusmenetelmiä ilman jatkuvaa ohjausta - on huolimaton työskentelyssä, ei osaa valita oikeita ruoka-aineita ja tuhlailee niiden käytössä - on välinpitämätön työnsä tuloksesta - ei tartu työhön ilman eri kehotusta tai työt ovat usein tekemättä Tiedonhankinta- ja käsittelytaidot Oppilas - ei lue tai ymmärrä lyhenteitä ja symboleja - ei osaa osittaa tai moninkertaistaa ruokaohjeita - tekee toistuvasti mittausvirheitä - ei ymmärrä tuote- ja pakkausmerkintöjä KUVATAIDE Kurssi on kuvataiteen laaja oppimäärä 2 vvh 8. ja 9. luokalla. Valinnaisessa kuvataiteessa painotetaan tekemällä oppimista: piirretään, maalataan, muovaillaan, kaiverretaan, rakennetaan, valokuvataan ja tutustutaan kuvataiteeseen. Opitaan monipuolisesti kuvan tekemisen tietoja ja taitoja ja saadaan myös valmiudet jatko-opintoihin pyrkimistä ja luovaa harrastamista varten. Arvioinnissa painotetaan opitun soveltamiskykyä ja aktiivisuutta TEKSTIILITYÖ JA KÄSITYÖ JA ASKARTELU -KURSSI A Tekstiilityö Tavoitteet Valinnaisessa tekstiilityössä syvennetään ja laajennetaan aiemmilla luokilla opittuja tietoja ja taitoja. Tavoitteena on ohjata oppilasta harrastuneisuuteen siten, että hän osaa valmistaa itselleen ja tulevalle perheelleen käsityötuotteita erilaisiin käyttötarkoituksiin. Oppilasta ohjataan itsenäiseen tiedonhankintaan ja ohjeiden käyttöön. Sisällöt Tekstiilityö Keskeiset sisältöalueet tekstiilityön valinnaiskurssilla ovat vaatetus ja pukeutuminen sekä sisustus. Lisäksi tutustutaan erikoistekniikoihin oppilaiden toiveiden ja ajankohtaisuuden mukaan. Työskentelyn lähtökohtana on erilaisia aihepiirejä, joiden pohjalta oppilaat saavat suunnitella ja toteuttaa työnsä. 8. luokka - Arjessa tyylikkäästi - suunnitellaan asukokonaisuus, josta toteutetaan yksi osa - Tilkkutyö

12 - ommellaan sisustustekstiili harrastuneisuuden mukaan - Kevätasu joustavasta kankaasta - Tutustuminen erikoistekniikkaan esim. marmorointi, huovutus 9. luokka - Vaate lapselle ommellen tai neuloen - Sisustustekstiili valinnaisella tekniikalla - Kudonta kangaspuilla - Kevät/kesäasukokonaisuus B Käsityö ja askartelu -kurssi Kurssilla perehdytään laaja-alaisesti monenlaiseen käsillä tekemiseen. Oppilas saa mahdollisuuden tutustua moniin erilaisiin tekniikoihin ja materiaaleihin. Koneompelun osuus tällä kurssilla liittyy lähinnä töiden viimeistelyyn. Oppilaat soveltavat oppimiaan työtapoja erilaisiin pienimuotoisiin töihin haluamiinsa tarkoituksiin. Myös vuotuisten juhlien huomioiminen liittyy olennaisesti kurssin sisältöön. Kurssilla tutustutaan mm. seuraaviin tekniikoihin: - kuivakukkatyöt - kankaanpainanta - marmorointi - helmityöt - kirjansidonta - lasimaalaus - paperinarutyöt - solmeilu/makramee - huovutus - silkkinauhakirjonta - silkkimaalaus - kudonta pöytäkangaspuilla - kynttilöiden valaminen - korttien ja koristeiden valmistus juhliin - paperin valmistus - pajutyöt Tekniikoita käsitellään oppilaiden kiinnostuksen ja ajankohtaisuuden mukaan. Arviointi Numero 8: - Oppilas on kiinnostunut työn suunnittelusta ja toteutuksesta. - Oppilas yrittää ratkaista ongelmat itse kirjallisen ohjeen mukaan, mutta joutuu joskus kysymään opettajalta neuvoa. - Oppilas yleensä muistaa hänelle opetetut asiat. - Oppilas haluaa auttaa tovereitaan. - Työ on siisti ja käyttökelpoinen. - Oppilas asennoituu työskentelyyn myönteisesti.

13 - Oppilas osaa toimia omatoimisesti. Numero 5: - Oppilas ei ole kiinnostunut työn suunnittelusta ja toteutuksesta. - Oppilas on paljon pois oppitunneilta. - Opettaja joutuu jatkuvasti puuttumaan työskentelyyn virheiden ja laiminlyöntien vuoksi. - Oppilas häiritsee muiden oppilaiden työrauhaa. - Oppilas ei saa töitään valmiiksi LIIKUNTA Valinnaisliikunta on tarkoitettu oppilaalle, joka liikkuu halusta ja henkilökohtaisen kuntonsa puolesta. Se antaa sekä harrastajille että vakavammin liikuntaan suhtautuvalle mahdollisuuden toteuttaa henkilökohtaista valmennusohjelmaa. Keskeistä sisältöjen suunnittelussa on yhteistyö oppilaan (ja mahdollisesti valmentajan) kanssa. Opetussuunnitelma pyritään toteuttamaan seuraavien teemojen avulla: - Tuttujen aihealueiden syventäminen - Uudet kokonaisuudet - Eri projektit VALINNAINEN MUSIIKKI Valinnaisessa musiikissa 8. ja 9. luokilla kehitetään yhteismusisointitaitoja, kehitetään korvaa sekä monipuolistetaan ja syvennetään musiikin tuntemusta. Musiikin opetuksen tehtävänä on auttaa oppilasta löytämään musiikin alueelta kiinnostuksen kohteensa sekä rohkaista oppilasta musiikilliseen toimintaan, antaa hänelle musiikillisia ilmaisun välineitä ja tukea hänen kokonaisvaltaista kasvuaan. Tunnit sisältävät soitto- ja lauluharjoituksia sekä musiikkitietoutta. Oman tekemisen ja kuuntelemisen kautta käydään läpi mm. seuraavia aihepiirejä. * Soiton perusteita eri soittimilla (kitara, basso, kosketinsoittimet, rummut ja lyömäsoittimet) * ääni, melu, kuulonhuolto * suomalainen populaarimusiikki * näyttämömusiikki * hengellinen musiikki * jazz * maailmanmusiikki * taidemusiikki * populaarimusiikin tyylejä * suomalaisia musiikin tekijöitä * musiikin teknologiaa * improvisointi, sovittaminen, säveltäminen, omat tuotokset

14 Arvioinnin kriteerit arvosanalle 8 Oppilas osallistuu yhteislauluun ja osaa laulaa rytmisesti ja melodisesti lähes oikein hallitsee jonkin melodia-, rytmi- tai sointusoittimen perustekniikan niin, että pystyy osallistumaan yhteissoittoon osaa kuunnella musiikkia ja tehdä siitä havaintoja sekä esittää perusteltuja näkemyksiä kuulemastaan tunnistaa ja osaa erottaa musiikin eri lajeja ja eri aikakausien musiikkia tuntee keskeistä suomalaista musiikkia ja musiikkielämää sekä tietää ja tuntee joidenkin muiden maiden ja kulttuurien musiikkia osaa käyttää musiikin käsitteitä musisoinnissa ja musiikin kuuntelussa osaa käyttää musiikin elementtejä omien musiikillisten ideoidensa ja ajatustensa suunnittelussa toteuttamisessa Arvioinnin kriteerit arvosanalle 5 Oppilaalla on opetettavan asian omaksumisessa suuria puutteita. Oppilas ei ole halukas oppimaan. Oppilas on passiivinen tunnilla TAIDOLLA TULEVAISUUTEEN Kurssilla annetaan valmiuksia arjen hallintaan, kartutetaan ruoanvalmistustaitoja arkiaterioista kodin juhlaruokiin ja leivonnaisiin sekä opitaan huolehtimaan paremmin itsestä ja tulevasta perheestä. Sisältö: - ruoanvalmistusta ja leivontaa omaksi ja muiden iloksi - opitaan ruoanvalmistusta saatavilla olevista aineista "luovasti" - herkutellaan itse suunniteltujen perhejuhlien antimia - harjoitellaan käytöksen kultaisia taitoja - ensiasunnon sisustamista - käytännön itsehoitoa koko keholle. Arvosanan muodostumisessa painotetaan käytännön työtaitoja sekä yhteistyö ja vuorovaikutustaitoja TEKNINEN TYÖ Teknisen työn opetuksen lähtökohtana on antaa oppilaalle perustiedot ja -taidot useilta eri tekniikan aloilta. Tärkeimmät aihealueet ovat puunkäsittely, metallityö, sähkö- ja elektroniikka, moottoritekniikat, hydrauliikka ja muovien käsittely.

15 Tavoitteena on kokea onnistumiselämyksiä valmistamalla ajanmukaisilla välineillä itse suunniteltuja töitä. Kätevyyden ja taitojen kehittymisen lisäksi tarjolla on tekniikan eri alueiden "tietopaketteja", joiden sisältöön ja laajuuteen oppilaat voivat vaikuttaa. Tärkeitä seikkoja ovat myös toimiminen yhdessä muiden kanssa, oman ja muiden työnteon arvostuksen lisääntyminen sekä yhteys teorian ja käytännön välillä. Toiminta tunneilla lähtee materiaalien, koneiden ja laitteiden turvallisesta sekä oikeasta käytöstä. Yleensä työt ovat oppilaan omista lähtökohdista itse suunnittelemiaan. Suunnittelu on tärkeä iso osa työtä. Apuna voidaan käyttää tietotekniikkaa. Tuote ei aina ole tärkein, vaan merkittävämpiä asioita tapahtuu tekijän pään sisällä prosessin aikana TEKNINEN TYÖ, LISÄKURSSI Teknisen työn syventävä kurssi on tarkoitettu oppilaille, jotka haluavat syventää taitojaan ja tietojaan jollain teknisen työn osa-alueella. Oppilas voi keskittyä joihinkin aihealueisiin muita enemmän halunsa ja tarpeidensa mukaan, kunhan perusteet kaikilta opiskeltavilta alueilta ovat selvät. Syventävällä kurssilla on mahdollisuus valmistaa vaativampia ja isompia tuotteita TIETOTEKNIIKKA Keskeiset sisällöt Tietokone ja oheislaitteet - käyttö, toiminta ja ominaisuudet Käyttöjärjestelmä ja ohjelmisto Sovellustyökalujen käyttö - tekstinkäsittely - taulukkolaskenta - esitysgrafiikka - kuvankäsittely Lisäaines perustyökalujen lisäksi - digikameran käyttö ja kuvan käsittely - yksinkertaisten kotisivujen teko ja päivitys - 10-sormijärjestelmän harjoittelu - ohjelmoinnin perusteita - Internet-ympäristö - tiedon haku (hakukoneet) - sähköpostin käyttö (ellei oppilaalla ole omaa sähköpostia, se luodaan) - tietoturva sähköisessä liikenteessä - tietoliikenteen etiikka - verkkomateriaalien käyttö oppimistapahtumassa Arvostelu: numeroarvostelu.

16 Tavoite: oppilas omaa peruskoulun jälkeen A-ajokorttia vastaavan tietomäärän ja pystyy omatoimiseen työskentelyyn Lyhyet valinnat, kaksi vuosiviikkotuntia kahdeksannella tai yhdeksännellä luokalla KUVATAIDE, SYVENTÄVÄ (8) Tämä on kuvataiteen suppeampi kurssi, 2 vvh luokilla. Siinä perehdytään joihinkin keskeisiin osa-alueisiin tarkemmin. Sisällöt valitaan ja suunnitellaan oppilaiden kanssa. - maalaus (uusia tekniikoita, esim. öljy- tai akryylimaalaus) - graafinen suunnittelu (kuvittaminen, kuvan ja tekstin yhdistäminen) - muovailu ja rakentelu (kolmiulotteinen työskentely: savi, kipsi ym.) - kuvaviestintä (valokuva, elokuva) - ympäristösuunnittelu (muotoilu, asuminen) Arvioinnissa painotetaan opitun soveltamiskykyä ja aktiivisuutta LUONTOKURSSI (8) Yleistä Luontokurssi antaa mahdollisuudet luonnon läheisempään ja syvällisempään tarkasteluun osittain kurssille hakeutuvien oppilaiden harrastuneisuuden mukaan. kurssin punaisena lankana on rakkaudesta luontoon. Tavoitteet ja keskeiset sisällöt Tavoitteena on, että tämän kurssin avulla 8. luokan oppilas voisi perehtyä niihin hänestä mielenkiintoisiin aiheisiin ja työtapoihin, joihin ei koko yläasteen biologian opetukseen käytettävissä oleva 3½ vuosiviikkotuntia riitä. Kurssin sisältö viimeistellään yhdessä kurssin valinneiden oppilaiden kanssa vuosittain. Mahdollisia aihekokonaisuuksia - vesibiologia (lähivesistöjen eliömaailma) - metsätutkimuksia - kasvien elintoimintoja (laboratorio- ja mikroskopointijakso) - mikroskooppi ja ihmeellinen luonto - lemmikkieläimet - luonnon antimet (marjat, sienet, kalat, riista ym.) - koulu viihtyisäksi (pihaistutukset, sisätilojen kukat, joulukukkien kasvatusta jne.) - lintukurssi - nisäkäskurssi Opiskelun luonne ja opetuksen lähtökohtia

17 Opetus tapahtuu kahden tunnin jaksoissa, mutta myöskin viikonloppuleirit ovat mahdollisia. Vastaavasti on talvella 1 2 kk, jolloin luontokurssia ei ole. Kurssi vaatii toteutuakseen joustavuutta työajoissa NÄPPÄIMISTÖKURSSI (8) Keskeiset sisällöt 1. Kymmensormijärjestelmä: harjoitellaan tarkoitukseen tehdyllä ohjelmalla. 2. Tekstinkäsittely: tutustutaan tekstinkäsittelyohjelman (Word) keskeisiin toimintoihin. Arvostelu: Aine arvostellaan numeroin. Keskeisenä kriteerinä on tuntityöskentely. Tavoite: Oppilas pystyy kirjoittamaan sujuvasti ja virheettömästi. Lisäksi hän osaa tuottaa omatoimisesti erilaisia tekstejä ELEKTRONIIKAN PERUSKURSSI (9) Elektroniikan työkurssin toiminta-ajatus lähtee sähköllä toimivien elektronisten laitteiden lisääntymisestä ympärillämme niin kotona, työssä, harrasteissa ja ajoneuvoissa. Opetuksen peruslähtökohtana on oppia ymmärtämään näiden päivittäin käyttämiemme laitteiden toimintaperiaatteita ja rakennetta. Pääpaino on silti erilaisien laitteiden rakentelussa ja niihin liittyvän peruselektroniikan opiskelussa. Aikaisempia pohjatietoja tai -taitoja ei tarvita. Tytötkin mukaan. Tavoitteena on, että hyödyt kurssin tiedoista ja taidoista tulevissa opinnoissasi ja työssäsi, mutta ainakin jokapäiväisessä elämässäsi. Työllistäähän elektroniikkateollisuus tavalla tai toisella Suomessa jo yhtä paljon kuin puu- ja metalliteollisuus. Kurssilla opetellaan tärkeimmät asiat sähköstä ja sen käyttökohteista. Rakennetaan elektroniikan peruskytkentöihin perustuvia laitteita ja käsitellään niiden toimintaa. Jokainen oppii käyttämään monipuolisesti yleismittaria erilaisiin kotonakin tarvittaviin mittauksiin. Transistorien ja mikropiirien avulla rakennetaan esim. valoa ja ääntä tuottavia laitteita. Lisäksi tutuiksi tulevat mm. digitekniikka, radion, tv:n, dvd-levyn ja kännykän toimintaperiaatteet ILMAISUTAITO (9) Ilmaisutaito kehittää oppilaan tietämystä ilmaisun ja esiintymisen osatekijöistä. Opetuksessa käsitellään sekä nonverbaalista että verbaalista viestintää. Oppilas oppii hahmottamaan, miten monista asioista viestin kokonaismerkitys syntyy, millä keinoilla viesti saadaan perille ja mitkä asiat estävät viestin oikean ymmärtämisen. Hän oppii tiedostamaan myös omaa tapaansa viestiä. Omia ilmaisukeinoja pyritään selkiyttämään. Tunneilla harjoitellaan oman mielipiteen esittämistä ja keskustelua muiden mielipiteitä kunnioittaen. Olennaista on, että oppilas asettaa omat tunteensa, ajatuksensa ja mielipiteensä esille. Rohkeus lisääntyy ja taidot osallistua yhteiskunnan toimintaan aktiivisena jäsenenä

18 vahvistuvat. Opetuksen tavoitteena on lisätä aloitteellisuutta, sillä tunneilla tottuu siihen, ettei kaikkea anneta valmiina. Tunneilla opitaan ottamaan vastaan ja antamaan rakentavaa palautetta. Osa ilmaisutaidon opetusta on käsitellä tunteita ja niiden ilmaisua. Tunneilla harjoitellaan ristiriitatilanteiden kohtaamista ja niiden ratkaisemista luomalla fiktiivisiä viestintätilanteita. Ilmaisutaidon tunneharjoitusten yhtenä tavoitteena on lisätä empatiakykyä. Kun oppilas oppii tunnistamaan omia tunteitaan, myös muiden mielialoja on helpompi tulkita. Ilmaisutaidon yhtenä tavoitteena on lisätä oppilaan esiintymisvarmuutta ja tarjota hänelle keinoja ja taitoja sekä yksilö- että ryhmätyöskentelyn avulla. Tunneilla opetellaan käyttämään mielikuvitusta, keskittymiskykyä ja oppilaiden omia kokemuksia esitysten tukena. Harjoitukset ovat monenlaisia, esimerkiksi pantomiimia, improvisointia, valmisteltuja esityksiä ja muita soveltuvia tehtäviä. Ilmaisutaidossa harjoitellaan pääosin suullisen ilmaisun taitoja, mutta myös kirjallisia tehtäviä voidaan käyttää LAKI JA OIKEUS (9) Kurssilla selvitetään, miten suomalainen poliisi ja oikeuslaitos toimivat ja mitkä ovat rikosten seuraamukset ja millainen on vuotiaan oikeudellinen asema. Myös koulunkäyntiin, työntekoon, perhe-elämään, asumiseen, liikenteeseen ja luontoon liittyvät oikeudelliset kysymykset tulevat kurssilla tutuiksi. Kurssilla kerätään arkielämässä hyödyllistä tietoa opintovihkoksi, seurataan mediaa, käytetään videomateriaalia, kutsutaan vierailijoita ja tehdään itse vierailuja aiheisiin liittyen (esim. autokouluun, poliisilaitokselle ja keväällä Porin käräjäoikeuteen istuntoja seuraamaan). Kurssin arvioinnissa otetaan huomioon koearvosana sekä opintovihko ja tuntiaktiivisuus WEB-OHJELMOINTI (9) Keskeiset sisällöt 1. JavaScript-ohjelmointi: Tehdään yksinkertaisia JavaScriptejä web-sivujen yhteyteen. Scripteillä saadaan sivuille toiminnallisuutta. 2. PERL-ohjelmointi: Tehdään Perl-kielisiä cgi-skriptejä web-sivustojen yhteyteen. Scripti on webpalvelinkoneella oleva ohjelmapätkä, jonka web-palvelin ajaa käyttäen syötteenä esim. käyttäjän täyttämältä web-lomakkeelta tulevia tietoja. Ohjelma tekee saamillaan syöttötiedoilla mitä sitten halutaankin ja yleensä tulostaa käyttäjän selaimeen uuden web-sivun. Yleensä cgi-skripti myös tallentaa tietoja web-palvelimella sijaitseviin tietokantoihin tai muihin tiedostoihin. 3. Tietokannat: Tutustutaan tietokantoihin käyttämällä MySQL-tietokanta-ohjelmaa. 4. PHP: Tutustutaan php-ohjelmointiin. Arvostelu: Aine arvostellaan numeroin. Keskeisenä kriteerinä on tuntityöskentely.

19 Tavoite: Tavoitteena on, että oppilas saa tuntuman ohjelmoinnista niin, että hän pystyy omatoimisesti jatkamaan opiskelua Lyhyet valinnat, yksi vuosiviikkotunti kahdeksannella tai yhdeksännellä luokalla ENGLANNIN KIELEN TUKIKURSSI (8) Kurssin tavoite on - tukea 8. luokan kielen opiskelua - vahvistaa peruskieliopin hallintaa - harjoitella sanastoa ja kerrata tekstikirjan kappaleita Arviointi - Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. Suoritusmerkintä edellyttää läsnäoloa tunneilla ja annettujen tuntitehtävien asiallista suorittamista JUTTUKURSSI (8) - Kurssi on yhden vuosiviikkotunnin kurssi kahdeksannelle luokalle. - Kurssi toimii läpi lukuvuoden kokoontuen kerran viikossa tunnin mittaisiin tapaamisiin. Mikäli omalla ajalla tehtäviä töitä (ks. alla) tulee paljon, voidaan muutama kokoontumiskerta antaa vapaaksi. - Kurssi edellyttää osallistujiltaan työskentelyä myös omalla ajalla, koska juttujen teko (etenkin haastattelut ja valokuvaamiset) ei ole mahdollista tiettynä kellonaikana. Ne ovat tämän kurssin läksyjä, sillä varsinaisia kotitehtäviä ei tule. - Kurssi on käytännön työhön keskittyvä kurssi. Lehtijuttujen rakenteeseen, tyyliin ja sisältöön perehdytään pääasiassa omien juttujen tekemisen kautta. Teoriamuodossa annettavaa opetusta sisältyy kurssiin vähän. - Kurssilla kirjoitetaan lehtijuttuja ja otetaan niihin tarvittavia valokuvia. Juttuja julkaistaan mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan - kaupungin henkilöstölehti Viskurissa ja asukaslehti Lähteessä - paikallislehti Kankaanpään Seudussa - maakunnallisessa sanomalehdessä Satakunnan Kansassa - koulun Internet-sivuilla - koulun vuosijulkaisuissa (vuositiedote syksyllä ja vuosikertomus keväällä) - mahdollisesti erikseen sovittaessa muissa julkaisuissa - mahdollisesti koulun käytävillä seinälehtinä - Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä KASIN JAUHOPEUKALOT (8) Kurssilla valmistetaan leivonnaisia erilaisista taikinoista: hiivataikinasta, pullia patonkeja, sarvia ja sämpylöitä, murotaikinasta piiraita, paistoksia ja torttuja sekä kahvikakkuja. Tutustutaan myös pikaleivonnaisten ja tuulihattujen valmistukseen. Kokeillaan erilaisia valmistaikinoita sekä jauhosekoituksia KUVAUSKURSSI (8)

20 Kuvauskurssilla opitaan sekä video- että valokuvauksen perusteita ja laitteiden hallintaa. Videotunneilla tehdään erilaisia lyhyitä filmejä, jotka pohjautuvat oppilaiden käsikirjoituksiin. Harjoitellaan sekä kuva- että tekstikäsikirjoitusta ja niiden muokkaamista. Opetellaan tunnistamaan ja analysoimaan erityyppisiä filmejä. Lisäksi opitaan arvioimaan valmiita töitä ja saadaan palautetta omista töistä. Kurssi koostuu viikoittaisista kokoontumisista, minkä lisäksi kurssin oppilaita osallistuu koulun juhlien ym. tilaisuuksien kuvaamiseen ja aineiston jälkikäsittelyyn myös omalla ajallaan. Nämä oppituntien ulkopuolella tapahtuvat suoritukset ovat verrattavissa muiden oppiaineiden kotitehtäviin. Kurssi toteutetaan kuvataiteen ja äidinkielen opettajien yhteistyönä MATEMATIIKAN TUKIKURSSI (8) Tukikurssilla harjoitellaan kaikille yhteisessä matematiikassa käsiteltäviä aineita. Tarkoitettu erityisesti niille oppilaille, joilla on ongelmia matematiikan oppimisessa REMONTTIKURSSI (8) Kurssilla opetellaan esimerkiksi kiinnittämään seinälle taulu, korjaamaan valaisin, kunnostamaan vanha pöytä, kiinnittämään irronnut WC:n laatta, tapetoimaan huone jne. Remonttikurssilla harjoitellaan kodin erilaisten koneiden sekä laitteiden huoltoa ja kodin pieniä remontteja RUOTSIN KIELEN LISÄKURSSI (8) Kurssin tavoitteena on - vahvistaa suullista kielitaitoa - harjoitella puheen ja tekstin ymmärtämistä - harjoitella kielioppia ja kirjallista tuottamista. Kurssin sisältöä suunnitellaan tarkemmin yhdessä oppilaiden kanssa. Arvioidaan suoritusmerkinnällä KAUNISTA KOTIIN -SISUSTUSKURSSI (8) Tavoitteet Kurssin tavoitteena on saada oppilas huomaamaan sisustuksen merkitys viihtyvyyteen vaikuttavana tekijänä. Oppilas osaa suunnitella sisustukseen sopivia tekstiilejä ja koriste-esineitä, huomioiden esim. värit, tyylit ja tilan toimivuus. Tavoitteena on, että oppilas oppii suunnittelemaan kokonaisuuksia ja arvostamaan käsityötä. Sisällöt Kurssilla tehdään sisustussuunnitelma oppilaan valitsemaan tilaan, esim. omaan huoneeseen. Oppilas suunnittelee ko. tilaan huonekalut, lattia- ja seinämateriaalit, sisustustekstiilit ja muut

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 B2 RANSKA VUOSILUOKKA: 8 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet ymmärtämään erittäin selkeästi puhuttuja tai kirjoitettuja lyhyitä viestejä viestintää tavallisimmissa arkielämän

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2)

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2) Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Valinnainen kieli (B2) B 2 -SAKSA Valinnaisen kielen opiskelun tulee painottua puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimia samalla johdantona

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria 9.2.2. Toinen kotimainen kieli: ruotsi B1 Ruotsin kielen opetuksessa oppilas saa valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön ruotsinkielisten kanssa. Opetuksen tavoitteena on kannustaa ja rohkaista oppilasta

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6 B1- RUOTSI VL.6-9 6.LUOKKA T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa kielten keskinäisestä suhteesta T2 auttaa oppilasta hahmottamaan opiskeltavan kielen asemaa maailmassa ja sen

Lisätiedot

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet 9.2.3. Englanti Koulussamme aloitetaan A1 kielen (englanti) opiskelu kolmannelta luokalta. Jos oppilas on valinnut omassa koulussaan jonkin toisen kielen, opiskelu tapahtuu oman koulun opetussuunnitelman

Lisätiedot

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot

9.2. Ruotsi B1 kielenä

9.2. Ruotsi B1 kielenä 9.2. Ruotsi B1 kielenä Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 =

Lisätiedot

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA VALKEAKOSKEN TIETOTIEN AIKUISLUKIO Tietotie 3, PL 43 37601 Valkeakoski Opinto-ohjaaja p. 040 335 6253 aikuislukio@valkeakoski.fi www.valkeakoski.fi/aikuislukio OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA Ilmoittaudu

Lisätiedot

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä A2-VENÄJÄ vl.4-6 4.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän.

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. Toinen kotimainen kieli TOINEN KOTIMAINEN KIELI Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. RUOTSI (RUA) RUA1 ARKIELÄMÄÄ

Lisätiedot

9.6. Saksa A-kielenä. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset. Vuosiluokat 7-9. 7. lk (AK1, AK2, AK3, AK4, AK5, AK6) 2 tuntia TAVOITTEET

9.6. Saksa A-kielenä. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset. Vuosiluokat 7-9. 7. lk (AK1, AK2, AK3, AK4, AK5, AK6) 2 tuntia TAVOITTEET 9.6. Saksa A-kielenä Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Mankolan koulu Pitkät valinnaisaineet 2015 2017 https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Hyvät oppilaat ja seitsemäsluokkalaisten huoltajat Opetussuunnitelman ja tuntijaon

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 A -SAKSA VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2. Tavoitteet

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 A -SAKSA VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2. Tavoitteet Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 A -SAKSA VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet ymmärtämään tavallisimpia sanoja ja fraaseja vastaamaan itseään ja lähiympäristöään koskeviin kysymyksiin esittämään

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 Oppiaineen tehtävä Syventää ja laajentaa oppilaiden musiikillista osaamista. Luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan

Lisätiedot

Kielen hyvän osaamisen taso on 6. luokan päättyessä taitotasokuvauksen mukaan:

Kielen hyvän osaamisen taso on 6. luokan päättyessä taitotasokuvauksen mukaan: Luokat 3-6 A2-espanja AIHEKOKONAISUUDET luokilla 4-6 Ihmisenä kasvaminen korostuu omien asioitten hoitamisessa, ryhmässä toimimisessa ja opiskelutaitojen hankkimisessa. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka VALINNAISAINEOPAS 7. luokka RIIHENMÄEN KOULU 2017 2018 RIIHENMÄEN KOULUN ARVOT: ILO-LUOVUUS VÄLITTÄMINEN-VASTUULLISUUS KANNUSTUS-YHTEISHENKI OHJEITA VALINNAISAINEEN VALINTAAN: Seuraavilla sivuilla on esitelty

Lisätiedot

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 339 LUOKKA 8 2 h viikossa TAVOITTEET oppii tuntemaan käsityöhön liittyviä käsitteitä ja käyttämään erilaisia materiaaleja, työvälineitä ja menetelmiä oppii käsityön

Lisätiedot

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako Valinnaisaineopas 2015-2017 LUKIJALLE Seuraavilla sivuilla esitellään Opintien koulun tuntijako sekä yksityiskohtaisesti koulun valinnaisainetarjotin 8. luokalle lukuvuodeksi 2015-2016 ja 9. luokalle lukuvuodeksi

Lisätiedot

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein:

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: Englanti A - kieli Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet 2017-2018 5.-6. luokat Valinnat tehdään Wilmassa 20.3.-2.4.2017 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Oppilas valitsee kaksi valinnaista ainetta 5.luokalle 4.luokan

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4

LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4 LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4 tuetusti / vaihtelevasti / hyvin / erinomaisesti vuosiluokka 1 2 3 4 käyttäytyminen Otat muut huomioon ja luot toiminnallasi myönteistä ilmapiiriä.

Lisätiedot

Kiina A KIINA VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTIA: 2 TAVOITTEET

Kiina A KIINA VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTIA: 2 TAVOITTEET 7.5.1.3 Kiina A KIINA VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTIA: 2 TAVOITTEET ymmärtää yksinkertaisia tilannesidonnaisia ilmaisuja ja pystyy itse tuottamaan joitakin lyhyitä ilmaisuja ja lauseita. Hän harjaantuu

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet VIITTOMAKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tehtävä, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet, ohjaus, eriyttäminen ja tuki sekä oppimisen arviointi koskevat myös

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Yleislinjalla olevat oppilaat valitsevat 9. luokalle kaksi uutta kurssia, matemaattis-luonnontieteellisen tai liikuntapainotuksen valinneet oppilaat valitsevat yhden

Lisätiedot

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys.

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys. RYHMÄ B 8. luokkaa varten 2 x 2 jaksoa / aine, /vko EKONOMIA Taloustaito Tavoitteena on tarjota oppilaille mahdollisuus tutustua talouselämän eri osa-alueisiin. Samalla kaupallista alaa ammattina harkitseville

Lisätiedot

RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI

RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI 2017-18 Valinnaisaineet ja niiden valitseminen Yhteisten oppituntien määrä pienenee kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla. Saat itse enemmän vaikuttaa

Lisätiedot

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK Esi- ja peruskouluikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille voidaan järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta perusopetuslain (628/1998) mukaisesti. Sitä voidaan

Lisätiedot

Kielet sähköistävät. Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta

Kielet sähköistävät. Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta Sähköä ilmassa IX valtakunnalliset lukiopäivät 12.- 12.11.2013 Kielet sähköistävät Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta Suomi

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

5.5.6 Vieraat kielet, Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä

5.5.6 Vieraat kielet, Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä 5.5.6 Vieraat kielet, Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä Aasian ja Afrikan kielillä tarkoitetaan maailman valtakieliä, kuten japania, kiinaa tai arabiaa, joissa käytetään monenlaisia kirjoitusjärjestelmiä.

Lisätiedot

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten valinnaiskursseja. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä opiskellaan 2 tuntia viikossa. Valinta pitää olla

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO 15.2.2017 valinnaisuus A2 -KIELI Käytännön tietoa kielivalinnoista Vapaaehtoiseksi A2-kieleksi voi valita joko ranskan, ruotsin, saksan tai venäjän. Kouluun voi syntyä A2-kielen

Lisätiedot

Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma

Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma Sisällysluettelo 1. Hakeutuminen saksan kielellä rikastetun opetuksen 1. luokalle 2. Saksan kielellä rikastettu opetus

Lisätiedot

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein:

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: Ranska A-kielenä Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

MUSIIKKI. Oppiaineen tehtävä

MUSIIKKI. Oppiaineen tehtävä 1 MUSIIKKI Oppiaineen tehtävä Musiikin opetuksen tehtävänä on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen. Opetus ohjaa oppilasta tulkitsemaan

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 17.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Kieli ei ole vain kieli. Oheistuotteena kulttuurien tuntemusta ja yleissivistystä.

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS SISÄLLYSLUETTELO: sivu Valinnaisaineiden valinta 2 Valinnaisaineet 8. ja 9. luokkaa varten 3 Ohjeet valinnaisainekortin täyttämiseen 5 Valinnaisainekortin

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU

EHNROOSIN KOULU EHNROOSIN KOULU 2017-2018 Vahvoilta juurilta tiedot ja taidot tulevaisuuteen! TERVETULOA 7. LUOKALLE EHNROOSIN KOULU Nordenskiöldintie 2 04600 Mäntsälä puh. 040 3145 310 Rehtori 311 Apulaisrehtori 312

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/5 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi koulumenestys

Lisätiedot

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä Pirjo Koivula Opetusneuvos 12 Sanallinen arviointi 2 Arviointi lukuvuoden päättyessä Opintojen aikainen arviointi sisältää myös oppimisprosessin

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Luonnos 11.11.2015 Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Arviointi perusopetuksessa Arviointikulttuurin keskeiset piirteet Rohkaisu ja kannustus Oppilaiden osallisuus arvioinnissa Tuetaan

Lisätiedot

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: Kirjoittaminen ymmärtäminen

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: Kirjoittaminen ymmärtäminen VIERAAT KIELET Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden

Lisätiedot

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2014 Juho Helminen Ajattelu ja oppimaan oppiminen Itsestä huolehtiminen

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

Työskentelyohjeita: Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1 2. Laaja alainen osaaminen

Työskentelyohjeita: Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1 2. Laaja alainen osaaminen Työskentelyohjeita: Tiedostoa voi muokata useampi ihminen samanaikaisesti. Jakakaa tavoitteet eri vuosiluokille kopioimalla ja liittämällä sinisten otsikoiden alle, jotka löytyvät taulukoiden alta. Kopioi

Lisätiedot

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena.

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena. 13.4.6 Uskonto Islam Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Uudistus 10 vuoden välein Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun

Lisätiedot

Magazin.de ja opetussuunnitelman perusteet

Magazin.de ja opetussuunnitelman perusteet Magazin.de ja opetussuunnitelman perusteet Magazin.de on valtakunnallisen opetussuunnitelman mukainen oppimateriaalisarja. Lukion opetussuunnitelma (2016) pohjautuu oppimiskäsitykseen, jonka mukaan opiskelija

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

KÄSITYÖ VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KÄSITYÖ VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KÄSITYÖ VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan työskentelyään sekä ideoimaan, tutkimaan ja kokeilemaan yritteliäästi T2 ohjata oppilasta asettamaan käsityöhön omia oppimisen

Lisätiedot

Musiikkia käytetään välineenä oman kulttuuri-identiteetin etsimisessä ja valmiuksien luomisessa kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen.

Musiikkia käytetään välineenä oman kulttuuri-identiteetin etsimisessä ja valmiuksien luomisessa kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen. Musiikki Musiikin opetus perustuu opettajan työtään varten määrittelemiin käsityksiin musiikista tiedonalana. Musiikkipedagogiset valinnat opettaja tekee koulun arvoperustan, yleisten oppimis- ja tiedonkäsitysten

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

SAKSAN KIELI, B2-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKAT 7-9

SAKSAN KIELI, B2-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKAT 7-9 SAKSAN KIELI, B2-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKAT 7-9 Valinnaisen B2-kielen opetus järjestetään useimmiten vuosiluokilla 8-9. B2-kieli on oppilaalle äidinkielen jälkeen kolmas tai neljäs opiskeltava kieli, joten

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver )

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver ) Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver.30.11.2016) Alakoulussa oppilas saa tieto- ja viestintätekniset perusvalmiudet, joilla tuottaa erilaisia

Lisätiedot

TIKAPUU-PROJEKTIN OPETUSSUUNNITELMA

TIKAPUU-PROJEKTIN OPETUSSUUNNITELMA TIKAPUU-PROJEKTIN OPETUSSUUNNITELMA WinNovan Tikapuu-projekti toimii Porin Länsipuistossa ajalla 1.11.2009-30.6.2012 ja sen rahoitus tulee ESR-ohjelmasta ja Porin kaupungilta. Projektin tavoitteena on

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2014-2015 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Kurssilla monipuolistetaan ja syvennetään äidinkielen oppimista. Oppilaat pääsevät valitsemaan itseään kiinnostavia aiheita, esimerkiksi ilmaisutaitoa/draamaa,

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat Kauniaisissa 2. Toimintakulttuuri 3. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan

Lisätiedot

Perusopetusta täydentävän saamen kielen opetuksen tavoitteet, sisällöt ja oppilaan oppimisen arviointi

Perusopetusta täydentävän saamen kielen opetuksen tavoitteet, sisällöt ja oppilaan oppimisen arviointi Perusopetusta täydentävän saamen kielen opetuksen tavoitteet, sisällöt ja oppilaan oppimisen arviointi Perusopetusta täydentävän saamen kielen opetuksen tavoitteet, sisällöt ja oppilaan oppimisen arviointi

Lisätiedot

Englanti 3. luokka OPPISISÄLLÖT. Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen (S1)

Englanti 3. luokka OPPISISÄLLÖT. Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen (S1) Englanti 3. luokka oppilaan kielitietoisuus kehittyy (T1- T4) oppilas tutustuu kielenopiskelun apuneuvoihin ja opiskelumuotoihin (T6, T11) oppilas tutustuu oman työn arviointiin ja suunnitteluun osana

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017. Kiukaisten yhteiskoulu

VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017. Kiukaisten yhteiskoulu VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017 Kiukaisten yhteiskoulu Keväinen tervehdys yläkoululta! Peruskoulun opetussuunnitelma sisältää yhteisiä ja valinnaisia oppiaineita, jotka määritellään

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 A -ENGLANTI VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 A -ENGLANTI VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 A -ENGLANTI VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 TAVOITTEET oppii ymmärtämään tavallisimpia sanoja ja fraaseja sekä yksinkertaisia tekstejä vastaamaan itseään ja lähiympäristöään

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 2015-2016 TURUN LYSEON KOULU

VALINNAISAINEET 2015-2016 TURUN LYSEON KOULU VALINNAISAINEET 20152016 TURUN LYSEON KOULU Valinnaisaineiden valinta 3 Painotusluokkaan sidotut valinnaisaineet 4 Englannin A1 syventävä 5 Espanja B2 6 Ranska A2 ja B2 7 Saksa B2 8 Ilmaisutaito 9 Media

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp

3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA Tutkinnon osa 3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp ARVIOINNIN KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta Toteutus Ennen uuden tutkinnon

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

Kotitalousopetus kotitalouksien omatoimisuuden edistäjänä

Kotitalousopetus kotitalouksien omatoimisuuden edistäjänä Kotitalousopetus kotitalouksien omatoimisuuden edistäjänä Anneli Rantamäki Kotitalousopettajien liitto Kotitalousopettajien liitto perustettu vuonna 1918 pedagoginen opettajajärjestö eri tehtävissä toimivien

Lisätiedot

KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014

KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014 KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014 SINULLE, KAHDEKSASLUOKKALAINEN Tämä tietopaketti on tarkoitettu peruskoulun yläkoulun 8.- luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

Lisätiedot

15.4.5 BIOLOGIA. Oppiaineen tehtävä

15.4.5 BIOLOGIA. Oppiaineen tehtävä 15.4.5 BIOLOGIA Oppiaineen tehtävä Biologian opetuksen tehtävänä on auttaa oppilaita ymmärtämään elämää ja sen kehittymistä, kartuttaa oppilaan luonnontuntemusta sekä ohjata oppilaita ymmärtämään ekosysteemien

Lisätiedot

Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle

Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle 2017-2018 9. -luokat Nykyiset kahdeksasluokkalaiset valitsevat 9. -luokkaa varten yhden uuden valinnaisaineen (2 viikkotuntia) 8. -luokalla päättyvän

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE

VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE Jokainen oppilas valitsee kolme valinnaisainetta, joita opiskellaan 8. ja 9. luokalla kaksi tuntia viikossa kutakin. Oppilas valitsee siis yhteensä 6 tuntia valinnaisaineopintoja.

Lisätiedot

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I MUUT KIELIOPINNOT 3la71 Saksan kieli 1 (4 op) 3la31 Italian kieli 1 (4 op) 3la72 Saksan kieli 2 (5 op) 3la32 Italian kieli 2 (5 op) k0-9123 Englannin kielen valmentava opintojakso (3 op) k0-9122 Ruotsin

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

ÍOppiaineen nimi: BIOLOGIA 7-9. Vuosiluokat. Opetuksen tavoite Sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen. Arvioinnin kohteet oppiaineessa

ÍOppiaineen nimi: BIOLOGIA 7-9. Vuosiluokat. Opetuksen tavoite Sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen. Arvioinnin kohteet oppiaineessa ÍOppiaineen nimi: BIOLOGIA 7-9 Vuosiluokat Opetuksen tavoite Sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen Biologinen tieto ja ymmärrys 7 ohjata oppilasta ymmärtämään ekosysteemin perusrakennetta ja tunnistamaan

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle

Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle 1 Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle Hyvä kuudesluokkalainen! Sinulla on nyt mahdollisuus päättää oman koulutyösi sisällöstä. Saat valita kiinnostuksesi mukaan yhden lyhyen valinnan seitsemännelle

Lisätiedot