Musiikkitietoa kartutetaan suorittamalla musiikkiopiston musiikkitiedon peruskurssi 2 vuoden aikana.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Musiikkitietoa kartutetaan suorittamalla musiikkiopiston musiikkitiedon peruskurssi 2 vuoden aikana."

Transkriptio

1 7.20 VALINNAISET AINEET Ennen kuudetta vuosiluokkaa tehtävät valinnat MUSIIKKILINJA Musiikkilinjan opinnot toteutetaan yhteistyössä Kankaanpään Musiikkiopiston ja Pohjanlinnan koulun kanssa. Musiikkilinja on suoraa jatkoa Keskustan koulussa alkaneelle musiikkipainotteiselle luokalle. Musiikkilinjan oppilaina voivat jatkaa musiikkipainotteisen 6. luokan oppilaat. Oppilaaksi voi pyrkiä myös muista kouluista, jos luokalla on tilaa. Vaatimuksina on riittävä nuotinlukutaito sekä soitinopintoja omassa soittimessa, mielellään myös teoria-aineissa. 7. luokalla musiikkilinjalaisilla on koulun musiikkia tunti viikossa. 8. ja 9. luokalla koulumusiikkia on 2 tuntia viikossa. Näiden lisäksi oppilas voi halutessaan valita yhden kerhotunnin, jossa on musisointia pienryhmissä. Tämän kerhotunnin puitteissa pidetään myös yhteisharjoituksia esitysten alla. Musiikkiopistossa oppilaalla jatkuu henkilökohtaiset soittotunnit, teoriatunnit ja mahdolliset yhteissoitot, kuorot tai orkesteri. Musiikkilinjan tavoitteena on kasvattaa taitavia, monipuolisia ja esiintymiskykyisiä musiikinharrastajia sekä saada musiikkiopiston päättötodistus 9. luokan keväällä. Koulun musiikkitunneista tulee numeroarvostelu todistukseen. Sen lisäksi oppilas kerää henkilökohtaista portfoliota näiden 3 vuoden aikana. Portfolioon tulee kaikki musiikkiopiston suoritukset, esiintymiset sekä mahdolliset muut suoritukset tai saavutukset musiikin alalla. Portfolio arvioidaan sanallisesti 9. luokan keväällä ja se tulee liitteeksi päättötodistukseen. MUSIIKKILINJAN 7. LUOKAN MUSIIKKI 7. luokan koulumusiikin tavoitteet ja sisällöt vastaavat yleisiä sisältöjä, mutta ainetta opiskellaan syvällisemmin ja monipuolisemmin. Musiikin sisältöjä integroidaan meneillään oleviin teoriaaineisiin. Esiintymiset kerätään portfolioihin. Kerhotunnin pienryhmät kerätään kiinnostuksen mukaan, ohjaajina toimivat eri alojen asiantuntijat. Mikäli halukkaita riittää, tarjolla on mm. kuoro, bändisoitto, kamarimusisointi, vapaa säestys. MUSIIKKILINJAN 8. JA 9. LUOKAN MUSIIKKI Lähtökohtana on oman musiikillisen toiminnan kautta syventää ja monipuolistaa oppilaan taitoja ja tietoja. Laulaminen, kuunteleminen ja soittaminen ovat perustyötapoja. Musiikkitietoa kartutetaan suorittamalla musiikkiopiston musiikkitiedon peruskurssi 2 vuoden aikana. Tehtyjä säveltapailu- ja teoriaopintoja sovelletaan käytännössä ja pyritään tekemään omia sovituksia ja sävellyksiäkin 9. luokan aikana. Samalla opetellaan käyttämään Sibelius-

2 nuotinkirjoitusohjelmaa. Mahdollisuuksien ja kiinnostuksen mukaan myös sekvensseri- ja studioohjelmia. Tavoitteena on tehdä yksi konserttikäynti, tutustumiskäynti tai workshop kerran vuodessa. Vapaaehtoinen kerhotunti on käytössä myös 8. ja 9. luokalla. 9. luokan aikana luokka tekee jonkinlaisen lopputyön. Lisäksi jokainen kerää itselleen portfolion näistä kolmesta vuodesta. Koulun musiikkiohjelmiin osallistutaan tarpeen mukaan A-SAKSA, VUOSILUOKAT Opetuksen tavoitteena on, että oppilaan kielitaito laajenee vaativampiin sosiaalisiin tilanteisiin sekä harrastuksien, palveluiden ja julkisen elämän alueelle. Kirjoitetun kielen osuus opetuksessa kasvaa. Oppilaan taito toimia kohdekulttuurin edellyttämällä tavalla kasvaa ja hän hankkii lisää kielten opiskelulle ominaisia strategioita. TAVOITTEET Kielitaito Oppilas oppii ymmärtämään kouluikäisen nuoren elämään liittyvää sekä yleis- ja asiatietoa sisältävää selkeää yleiskielistä puhetta ja tekstiä selviytymään yksinkertaisista sosiaalisista kohtaamisista ja tavallisista palvelutilanteista ja kuvailemaan lähipiiriään kirjoittamaan suppeita viestejä ja luettelomaisia kuvauksia hyvin tutuista aiheista Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan kohdekulttuuria ja ymmärtämään sitä omaa kulttuuritaustaansa vasten viestimään ja toimimaan kohdekulttuurissa hyväksyttävällä tavalla tavanomaisissa arkipäivän tilanteissa tiedostamaan arvojen kulttuurisidonnaisuuden Opiskelustrategiat Oppilas oppii käyttämään erilaisia kielen opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja ja opiskelustrategioita ja käyttämään hyväksi äidinkielessä oppimaansa hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa tiedonhankinnassa ja viestinnässä tekemään pienimuotoisia projektitöitä itsenäisesti tai ryhmässä arvioimaan omaa työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita suhteessa tavoitteisiin ja tarvittaessa muuttamaan työskentelytapojaan

3 KESKEISET SISÄLLÖT 7. LUOKKA Tilanteet ja aihepiirit itsestä, perheestä, asuinpaikasta ja ystävyydestä kertominen harrastukset ja vapaa-ajan vietto kahvilassa, vaateostoksilla puhelimessa asioiminen Rakenteet verbin taivutus eriävät yhdysverbit modaaliverbit perfekti päälause sivulause (alustavasti) persoonapronominien akkusatiivi ja datiivi possessiivipronominit (alustavasti) man-rakenne akkusatiivi, akkusatiiviprepositiot datiivi, datiiviprepositiot adjektiivien vertailu (alustavasti) sukusääntöjä kysymyssanoja ja -lauseita Pitkät valinnat, 2 vuosiviikkotuntia kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla RANSKA, SAKSA JA VENÄJÄ VALINNAISINA B2-KIELINÄ Vuosiluokat 8 9 Opetus painottuu suulliseen viestintään kaikkein tavallisimmissa arkipäivän tilanteissa. Tavoitteena on saavuttaa riittävät perustaidot kielen opiskelun jatkamiseksi toisen asteen koulutuksessa tai myöhemmin. Opetussuunnitelma on laadittu neljälle vuosiviikkotunnille. TAVOITTEET Kielitaito Oppilas oppii - kertomaan henkilökohtaisia perustietoja sekä viestimään välittömistä tarpeistaan tarvittaessa puhekumppanin tukemana - ymmärtämään yksinkertaista arkielämään liittyvää, ennakoitavissa olevaa puhetta ja tekstiä - kirjoittamaan lyhyitä viestejä sekä perustietoja itsestään. Kulttuuritaidot

4 Oppilas oppii - tuntemaan kyseisen kielialueen kulttuuria sekä ymmärtämään tämän ja suomalaisen kulttuurin yhtäläisyyksiä ja eroja - viestimään kohdekulttuurille luontevalla tavalla. Oppimaan oppiminen Oppilas oppii - käyttämään rohkeasti kielitaitoaan - hyödyntämään muissa kielissä hankkimiaan tietoja ja taitoja - arvioimaan työskentelyään ja kielitaitoaan suhteessa tavoitteisiin RANSKA (B2-kieli) KESKEISET SISÄLLÖT Tilanteet ja aihepiirit suomen ja ranskan kielen kielialueen näkökulmasta 8. lk. - itsestä kertominen ja perhe - vapaa-aika, harrastukset ja ystävät - koulunkäynti - ruokaileminen - Toulouse, frankofonia. 9. lk. - matkustaminen: Pariisi - vapaa-ajan viettoa - syvennetään ruokailusanastoa - lisää tietoa ranskalaisuudesta ja ranskankielisistä alueista. Rakenteet 8. lk. - artikkelit ja substantiivin taivutus - adjektiivin taivutus - verbit: infinitiivi, preesens, passé composé, lähifutuuri - pronominit: subjekti-, possessiivi- ja demonstratiivipronominit sekä painolliset persoonapronominit - lauseoppia: kielteiset lauseet, il y a -rakenne, intonaatiokysymys ja est-ce que -kysymys - lisäksi lukusanoja, kellonajat, kysymyssanoja ja prepositioita. 9. lk. Kerrataan ja syvennetään 8. luokan rakenteita ja lisäksi opitaan - substantiivit: partitiivi

5 - adjektiivit: paikka, komparatiivi - verbit: lisää preesens- ja passé composé -taivutuksia, verbi + infinitiivi, refleksiiviverbit, imperatiivi ja erilaisia verbirakenteita (esim. avoir besoin de) - pronominit: suora (COD) ja epäsuora (COI) objektipronomini - lisäksi loput lukusanat, järjestysluvut, päiväykset ja lisää kieltoilmauksia. Viestintästrategiat - puheen ja tekstin pääasioiden selvittäminen - omien viestien välittäminen - tarvittaessa turvautuminen puhekumppanin apuun tai kirjallisiin lähteisiin - puuttuvan kielitaidon kompensointi hyödyntämällä tilanneyhteyttä, muita kieliä tai likimääräisiä ilmauksia. PÄÄTTÖARVIOINNNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 Kielitaito Taitotasoasteikolla (liite) tavoitteena on puheen ja kirjoittamisen osalta taso A1.1 A1.2 (kielitaidon alkeiden hallinta - kehittyvä alkeiskielitaito) sekä kuullun ja luetun ymmärtämisen osalta taso A1.2 A1.3 (kehittyvä alkeiskielitaito - toimiva alkeiskielitaito). Arvosanaan 5 vaaditaan parhaansa yrittämistä ja asiallista asennetta. Perustehtävät tulee hoitaa ja keskeiset kielioppiasiat sekä keskeinen sanasto hallita välttävästi. Kulttuuritaidot Oppilas ymmärtää ranskalaista tapakulttuuria teitittelyineen ja poskisuudelmineen. Oppilas saa käsityksen Ranskan rikkaasta kulttuurielämästä ja oppii maantuntemusta (etenkin toulouselaisen ja pariisilaisen elämänmenon kannalta). Oppilas ymmärtää käsitteen frankofonia sisällön. Opiskelustrategiat Oppilas käyttää ranskaa rohkeasti alusta alkaen ja pyrkii aktiivisesti ja monipuolisesti harjoittamaan kielitaitoaan SAKSA (B2 -KIELI) KESKEISET SISÄLLÖT Tilanteet ja aihepiirit suomen ja saksan kielen kielialueen näkökulmasta 8. lk. - tervehtiminen ja esittäytyminen - itsestä, perheestä ja kodista kertominen - koulu, vapaa-aika, harrastukset ja ystävät 9. lk. - ruokailu ja ravintolassa asiointi - matkustaminen

6 - ostosten tekeminen - asuminen - voinnin tiedustelu Rakenteet 8.lk. - säännöllisten ja epäsäännöllisten verbien taivutusta - kysymyslauseita - artikkelin käyttö - kieltosanat - yksikön omistuspronominit - lukusanat modaaliverbejä - päälauseen sanajärjestys - substantiivien monikko - akkusatiivi - keskeisiä prepositioita - man-rakenne - imperatiivi (alustavasti) 9. lk. Kerrataan 8. luokan rakenteita ja uusina rakenteina opitaan - monikon omistuspronominit - haben- ja sein-verbien imperfekti - perfekti - akkusatiiviprepositiot - datiivi - datiiviprepositiot - sivulauseen sanajärjestys Viestintästrategiat - puheen tai tekstin pääasioiden tunnistaminen - vuorovaikutustilanteessa saadun palautteen hyödyntäminen - oman kielenkäytön tarkkailu - joidenkin suulliselle vuorovaikutukselle ominaisten ilmausten, kuten keskustelun aloittamiseen ja lopettamiseen, toisen keskustelijan huomioimiseen ja mielipiteen ilmaisemiseen liittyvien ilmausten käyttö PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 Kielitaito

7 Taitotasoasteikolla (liite) ilmaistuna tavoitteena on puheen ja kirjoittamisen osalta taso A.1.1 A1.2 (kielitaidon alkeiden hallinta- kehittyvä alkeiskielitaso) ja kuullun ja luetun ymmärtämisen osalta taso A1.2 A1.3 (kehittyvä alkeiskielitaso toimiva alkeiskielitaso). Arvosanaan 5 vaaditaan asiallista asennetta, kotitehtävien suorittamista, aktiivista osallistumista tuntityöskentelyyn sekä keskeisen perussanaston ja kieliopin perusrakenteiden välttävää hallintaa. Kulttuuritaidot Oppilas tuntee saksalaisen kielialueen kulttuuria. Opiskelustrategiat Oppilas käyttää säännöllisesti kielen opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja. Oppilas on oivaltanut kielen opiskelussa välttämättömän sinnikkään viestinnällisen harjoittelun merkityksen VENÄJÄ (B2-kieli) KESKEISET SISÄLLÖT Tilanteet ja aihepiirit suomen ja venäjän kielen kielialueen näkökulmasta 8. lk - tervehtiminen, esittäytyminen - tutustuminen, puhuttelu - itsestä ja perheestä kertominen - harrastukset - matkailu 9. lk - ruokailu - ostokset - vapaa-ajan viettoa - kulttuurin tuntemusta - syvennetään matkailusanastoa Rakenteet 8. lk - aakkoset, tekstaus ja kaunokirjoitus - substantiivin suku - adjektiivit - verbien perustaivutukset - substantiivien monikkomuodot - perussijamuodot yksikössä - lukusanoja, kellonajat

8 - pronomineja, prepositioita 9. lk - perussijamuotojen monikkotaivutukset - adjektiivin monikko - järjestysluvut - liikeverbit ja verbitaivutusten syventäminen (etuliitteet, aspektit) - preteriti ja futuuri - adjektiivien vertailut ja lyhyet adjektiivit - pronominien taivutuksia Viestintästrategiat - puheen ja tekstin pääasioiden selvittäminen - omien viestien laatiminen ja välittäminen - kirjallisten lähteiden käyttö - puhekumppanin apuun turvautuminen - tilanneyhteyden ja muiden kielten taidon hyödyntäminen PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 Kielitaito Taitotasoasteikolla (liite) tavoitteena on puheen ja kirjoittamisen osalta taso A1.1 A1.2 (kielitaidon alkeiden hallinta kehittyvä alkeiskielitaito) sekä kuullun ja luetun ymmärtämisen osalta taso A1.2 A1.3 (kehittyvä alkeiskielitaito toimiva alkeiskielitaito). Arvosanaan 5 vaaditaan parhaansa yrittämistä ja asiallista asennetta. Perustehtävät tulee hoitaa ja keskeiset kielioppiasiat sekä keskeinen sanasto hallita välttävästi. Kulttuuritaidot Oppilas ymmärtää venäläisen kanssakäymisen perussäännöt (teitittely, isännimen käyttö) sekä tutustuu monipuoliseen venäläiseen ruokakulttuuriin sekä alustavasti taiteen ja kirjallisuuden perusasioihin, erityisesti matkailun kannalta. Opiskelustrategiat Oppilas pyrkii alusta alkaen käyttämään venäjän kieltä puheessaan. Sekä tekstaus että kaunokirjoitus ovat oppilaan käytössä rinnakkain ja kielitaitoa kehitetään monipuolisesti myös laulamalla ja kuuntelemalla KOTITALOUS Kotitalouden opetuksen tarkoituksena on kehittää arjen hallinnan edellyttämiä käytännön työtaitoja, yhteistyövalmiuksia ja tiedonhankintaa sekä niiden soveltamista arkielämän tilanteissa. Tehtävänä on ohjata oppilasta ottamaan vastuuta hyvinvoinnistaan, ihmissuhteistaan ja taloudestaan sekä lähiympäristön viihtyisyydestä ja turvallisuudesta. Kotitalouden opetuksen tulee herättää kiinnostus mahdollisia ammatillisia tai pedagogisia jatko-opintoja varten (myös

9 yhdistelmäopinnot/lukiodiplomi). Kotitalouden opetuksen tulee perustua käytännön toimintaan yksin ja ryhmässä sekä oppilaan omien lähtökohtien huomioon ottamiseen ja kokonaisvaltaisen kasvun tukemiseen. Oppiaineessa perehdytään moniin ihmisen hyvinvoinnin ja hyvän elämän kannalta tärkeisiin kysymyksiin, jotka käsittelevät nuorta itseään, kotia ja perhettä sekä niiden yhteyksiä muuttuvaan yhteiskuntaan ja ympäristöön. Kotitalouden opetus tarjoaa mahdollisuuksia opetuksen eheyttämiseen ja yhteistyöhön muiden oppiaineiden kanssa ja soveltaa käytäntöön useiden eri alojen tietoa. Kotitalous mahdollistaa perusopetuksen luokilla opittujen terveyteen, hyvinvointiin ja hyviin tapoihin liittyvien asioiden toteuttamisen käytännössä. Kotitalouden opetuksessa painotetaan aikaisempaa enemmän aistimuksien ja elämyksien kokemista. Tavoitteet Oppilas oppii - ymmärtämään käyttäytymisensä merkityksen oman ja perheensä hyvinvoinnin kannalta - toimimaan ryhmässä tasavertaisena ja toiset huomioonottavana jäsenenä - pohtimaan kotitalouden arjen hallintaa ja sen yhteyksiä omiin valintoihinsa ja toimintaansa - tekemään ruokatalouden, asunnon, tekstiilien ja asusteiden hoitoon liittyviä perustehtäviä ja käyttämään tarkoituksenmukaisia, turvallisia ja kestävän kehityksen mukaisia aineita, välineitä ja työtapoja - toimimaan harkitsevana ja vastuunsa tuntevana kuluttajana sekä tiedostamaan kulutukseen liittyviä ongelmia - tiedostamaan kotitalouksien toimintaan liittyvää kansallista kulttuuria sekä kansainvälistymisen ja monikulttuurisuuden tuomia mahdollisuuksia - ruuan ja hyvien ruokailutapojen arvostamisen Keskeiset sisällöt Perhe ja yhdessä eläminen - hyvät tavat, tapakulttuuri ja kodin juhlat - sosiaalinen vastuu ja välittämisen ilmapiiri - tasa-arvo ja ajankäyttö perheessä - itsehoito - lastenhoitoa Ravitsemus ja ruokakulttuuri - ravitsemussuositukset ja terveellinen ruoka - ruoan laatu ja turvallisuus - perusruoanvalmistusmenetelmät - aterioiden suunnittelu - suomalainen ruokakulttuuri ja sen muuttuminen - kansainvälinen ruokakulttuuri Kuluttaja ja muuttuva yhteiskunta - oman rahankäyttöä suunnittelua - kuluttajan vastuu ja vaikutusmahdollisuudet - tuotteiden ja palvelujen hankinta, käyttö ja tarve

10 - kulutuksen ympäristövaikutukset ja kotikunnan jätehuolto Koti ja ympäristö - asunnon, tekstiilien ja asusteiden hoitoa - kotitalouskoneiden ja kodin laitteiden hankintaa ja käyttöä - yhteistyö kunnan muiden tahojen kanssa - tarkoituksenmukaiset ja hygieeniset työtavat Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot Oppilas - osaa noudattaa hyviä tapoja ja ottaa muut huomioon käyttäytymisellään sekä toimia itsenäisesti ja vastuuntuntoisesti ryhmässä - tuntee kotitaloustyön suunnittelun, tasapuolisen työnjaon ja ajankäytön perusteita ja osaa soveltaa niitä oppimistilanteessa Käytännön työtaidot Oppilas - osaa työskennellä hygieenisesti - tuntee ruoka-aineiden ominaisuuksia, tavallisimpia ruoanvalmistuksen menetelmiä ja osaa käyttää näitä hyväkseen ruoanvalmistuksessa. - osaa valmistaa ohjatusti suomalaisia perusruokia ja leivonnaisia ja koostaa ateriansa ravitsemussuositukset huomioon ottaen - osaa käyttää tarkoituksenmukaisia työtapoja ja tavallisimpia kodinkoneita ja välineitä turvallisesti - osaa tulkita tekstiilien hoito-ohjeita ja hoitaa tavallisimpia tekstiilejä sekä asusteita - osaa tehdä kodin siivouksen perustehtäviä - osaa toimia ympäristöä säästäen, valita tarkoituksenmukaisia pesu- ja puhdistusaineita sekä huolehtia kodin jätteiden peruslajittelusta kunnan valmiuksien mukaan. Tiedonhankinta- ja käsittelytaidot Oppilas - osaa etsiä ja hyödyntää kotitalouden tietoja eri lähteistä, tulkita yleisimpiä tuote- ja pakkausmerkintöjä ja symboleja sekä pohtia erilaisen tiedon luotettavuutta - osaa pääpiirteissään kertoa mistä kotitalouksien menot koostuvat ja tehdä oman rahankäyttösuunnitelmansa - tuntee tärkeimmät kuluttajan vastuut ja vaikutusmahdollisuudet Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 5 Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot Oppilas - ei hallitse tai tunne hyviä tapoja toimiessaan yksin tai ryhmässä - on itsekäs eikä piittaa oman työosuuden tekemisestä vaan mieluummin teettää työnsä muilla - ei välitä työrauhan säilymisestä, on töykeä, toisinaan ilkeä ja kiusaa toisia

11 Käytännön työtaidot Oppilas - ei ole yleensä tunneilla läsnä, jotta hänen taitojaan voisi arvioida TAI - ei tunne tai piittaa hygieenisten työtapojen noudattamisesta - ei hallitse yksinkertaisiakaan ruuanvalmistusmenetelmiä ilman jatkuvaa ohjausta - on huolimaton työskentelyssä, ei osaa valita oikeita ruoka-aineita ja tuhlailee niiden käytössä - on välinpitämätön työnsä tuloksesta - ei tartu työhön ilman eri kehotusta tai työt ovat usein tekemättä Tiedonhankinta- ja käsittelytaidot Oppilas - ei lue tai ymmärrä lyhenteitä ja symboleja - ei osaa osittaa tai moninkertaistaa ruokaohjeita - tekee toistuvasti mittausvirheitä - ei ymmärrä tuote- ja pakkausmerkintöjä KUVATAIDE Kurssi on kuvataiteen laaja oppimäärä 2 vvh 8. ja 9. luokalla. Valinnaisessa kuvataiteessa painotetaan tekemällä oppimista: piirretään, maalataan, muovaillaan, kaiverretaan, rakennetaan, valokuvataan ja tutustutaan kuvataiteeseen. Opitaan monipuolisesti kuvan tekemisen tietoja ja taitoja ja saadaan myös valmiudet jatko-opintoihin pyrkimistä ja luovaa harrastamista varten. Arvioinnissa painotetaan opitun soveltamiskykyä ja aktiivisuutta TEKSTIILITYÖ JA KÄSITYÖ JA ASKARTELU -KURSSI A Tekstiilityö Tavoitteet Valinnaisessa tekstiilityössä syvennetään ja laajennetaan aiemmilla luokilla opittuja tietoja ja taitoja. Tavoitteena on ohjata oppilasta harrastuneisuuteen siten, että hän osaa valmistaa itselleen ja tulevalle perheelleen käsityötuotteita erilaisiin käyttötarkoituksiin. Oppilasta ohjataan itsenäiseen tiedonhankintaan ja ohjeiden käyttöön. Sisällöt Tekstiilityö Keskeiset sisältöalueet tekstiilityön valinnaiskurssilla ovat vaatetus ja pukeutuminen sekä sisustus. Lisäksi tutustutaan erikoistekniikoihin oppilaiden toiveiden ja ajankohtaisuuden mukaan. Työskentelyn lähtökohtana on erilaisia aihepiirejä, joiden pohjalta oppilaat saavat suunnitella ja toteuttaa työnsä. 8. luokka - Arjessa tyylikkäästi - suunnitellaan asukokonaisuus, josta toteutetaan yksi osa - Tilkkutyö

12 - ommellaan sisustustekstiili harrastuneisuuden mukaan - Kevätasu joustavasta kankaasta - Tutustuminen erikoistekniikkaan esim. marmorointi, huovutus 9. luokka - Vaate lapselle ommellen tai neuloen - Sisustustekstiili valinnaisella tekniikalla - Kudonta kangaspuilla - Kevät/kesäasukokonaisuus B Käsityö ja askartelu -kurssi Kurssilla perehdytään laaja-alaisesti monenlaiseen käsillä tekemiseen. Oppilas saa mahdollisuuden tutustua moniin erilaisiin tekniikoihin ja materiaaleihin. Koneompelun osuus tällä kurssilla liittyy lähinnä töiden viimeistelyyn. Oppilaat soveltavat oppimiaan työtapoja erilaisiin pienimuotoisiin töihin haluamiinsa tarkoituksiin. Myös vuotuisten juhlien huomioiminen liittyy olennaisesti kurssin sisältöön. Kurssilla tutustutaan mm. seuraaviin tekniikoihin: - kuivakukkatyöt - kankaanpainanta - marmorointi - helmityöt - kirjansidonta - lasimaalaus - paperinarutyöt - solmeilu/makramee - huovutus - silkkinauhakirjonta - silkkimaalaus - kudonta pöytäkangaspuilla - kynttilöiden valaminen - korttien ja koristeiden valmistus juhliin - paperin valmistus - pajutyöt Tekniikoita käsitellään oppilaiden kiinnostuksen ja ajankohtaisuuden mukaan. Arviointi Numero 8: - Oppilas on kiinnostunut työn suunnittelusta ja toteutuksesta. - Oppilas yrittää ratkaista ongelmat itse kirjallisen ohjeen mukaan, mutta joutuu joskus kysymään opettajalta neuvoa. - Oppilas yleensä muistaa hänelle opetetut asiat. - Oppilas haluaa auttaa tovereitaan. - Työ on siisti ja käyttökelpoinen. - Oppilas asennoituu työskentelyyn myönteisesti.

13 - Oppilas osaa toimia omatoimisesti. Numero 5: - Oppilas ei ole kiinnostunut työn suunnittelusta ja toteutuksesta. - Oppilas on paljon pois oppitunneilta. - Opettaja joutuu jatkuvasti puuttumaan työskentelyyn virheiden ja laiminlyöntien vuoksi. - Oppilas häiritsee muiden oppilaiden työrauhaa. - Oppilas ei saa töitään valmiiksi LIIKUNTA Valinnaisliikunta on tarkoitettu oppilaalle, joka liikkuu halusta ja henkilökohtaisen kuntonsa puolesta. Se antaa sekä harrastajille että vakavammin liikuntaan suhtautuvalle mahdollisuuden toteuttaa henkilökohtaista valmennusohjelmaa. Keskeistä sisältöjen suunnittelussa on yhteistyö oppilaan (ja mahdollisesti valmentajan) kanssa. Opetussuunnitelma pyritään toteuttamaan seuraavien teemojen avulla: - Tuttujen aihealueiden syventäminen - Uudet kokonaisuudet - Eri projektit VALINNAINEN MUSIIKKI Valinnaisessa musiikissa 8. ja 9. luokilla kehitetään yhteismusisointitaitoja, kehitetään korvaa sekä monipuolistetaan ja syvennetään musiikin tuntemusta. Musiikin opetuksen tehtävänä on auttaa oppilasta löytämään musiikin alueelta kiinnostuksen kohteensa sekä rohkaista oppilasta musiikilliseen toimintaan, antaa hänelle musiikillisia ilmaisun välineitä ja tukea hänen kokonaisvaltaista kasvuaan. Tunnit sisältävät soitto- ja lauluharjoituksia sekä musiikkitietoutta. Oman tekemisen ja kuuntelemisen kautta käydään läpi mm. seuraavia aihepiirejä. * Soiton perusteita eri soittimilla (kitara, basso, kosketinsoittimet, rummut ja lyömäsoittimet) * ääni, melu, kuulonhuolto * suomalainen populaarimusiikki * näyttämömusiikki * hengellinen musiikki * jazz * maailmanmusiikki * taidemusiikki * populaarimusiikin tyylejä * suomalaisia musiikin tekijöitä * musiikin teknologiaa * improvisointi, sovittaminen, säveltäminen, omat tuotokset

14 Arvioinnin kriteerit arvosanalle 8 Oppilas osallistuu yhteislauluun ja osaa laulaa rytmisesti ja melodisesti lähes oikein hallitsee jonkin melodia-, rytmi- tai sointusoittimen perustekniikan niin, että pystyy osallistumaan yhteissoittoon osaa kuunnella musiikkia ja tehdä siitä havaintoja sekä esittää perusteltuja näkemyksiä kuulemastaan tunnistaa ja osaa erottaa musiikin eri lajeja ja eri aikakausien musiikkia tuntee keskeistä suomalaista musiikkia ja musiikkielämää sekä tietää ja tuntee joidenkin muiden maiden ja kulttuurien musiikkia osaa käyttää musiikin käsitteitä musisoinnissa ja musiikin kuuntelussa osaa käyttää musiikin elementtejä omien musiikillisten ideoidensa ja ajatustensa suunnittelussa toteuttamisessa Arvioinnin kriteerit arvosanalle 5 Oppilaalla on opetettavan asian omaksumisessa suuria puutteita. Oppilas ei ole halukas oppimaan. Oppilas on passiivinen tunnilla TAIDOLLA TULEVAISUUTEEN Kurssilla annetaan valmiuksia arjen hallintaan, kartutetaan ruoanvalmistustaitoja arkiaterioista kodin juhlaruokiin ja leivonnaisiin sekä opitaan huolehtimaan paremmin itsestä ja tulevasta perheestä. Sisältö: - ruoanvalmistusta ja leivontaa omaksi ja muiden iloksi - opitaan ruoanvalmistusta saatavilla olevista aineista "luovasti" - herkutellaan itse suunniteltujen perhejuhlien antimia - harjoitellaan käytöksen kultaisia taitoja - ensiasunnon sisustamista - käytännön itsehoitoa koko keholle. Arvosanan muodostumisessa painotetaan käytännön työtaitoja sekä yhteistyö ja vuorovaikutustaitoja TEKNINEN TYÖ Teknisen työn opetuksen lähtökohtana on antaa oppilaalle perustiedot ja -taidot useilta eri tekniikan aloilta. Tärkeimmät aihealueet ovat puunkäsittely, metallityö, sähkö- ja elektroniikka, moottoritekniikat, hydrauliikka ja muovien käsittely.

15 Tavoitteena on kokea onnistumiselämyksiä valmistamalla ajanmukaisilla välineillä itse suunniteltuja töitä. Kätevyyden ja taitojen kehittymisen lisäksi tarjolla on tekniikan eri alueiden "tietopaketteja", joiden sisältöön ja laajuuteen oppilaat voivat vaikuttaa. Tärkeitä seikkoja ovat myös toimiminen yhdessä muiden kanssa, oman ja muiden työnteon arvostuksen lisääntyminen sekä yhteys teorian ja käytännön välillä. Toiminta tunneilla lähtee materiaalien, koneiden ja laitteiden turvallisesta sekä oikeasta käytöstä. Yleensä työt ovat oppilaan omista lähtökohdista itse suunnittelemiaan. Suunnittelu on tärkeä iso osa työtä. Apuna voidaan käyttää tietotekniikkaa. Tuote ei aina ole tärkein, vaan merkittävämpiä asioita tapahtuu tekijän pään sisällä prosessin aikana TEKNINEN TYÖ, LISÄKURSSI Teknisen työn syventävä kurssi on tarkoitettu oppilaille, jotka haluavat syventää taitojaan ja tietojaan jollain teknisen työn osa-alueella. Oppilas voi keskittyä joihinkin aihealueisiin muita enemmän halunsa ja tarpeidensa mukaan, kunhan perusteet kaikilta opiskeltavilta alueilta ovat selvät. Syventävällä kurssilla on mahdollisuus valmistaa vaativampia ja isompia tuotteita TIETOTEKNIIKKA Keskeiset sisällöt Tietokone ja oheislaitteet - käyttö, toiminta ja ominaisuudet Käyttöjärjestelmä ja ohjelmisto Sovellustyökalujen käyttö - tekstinkäsittely - taulukkolaskenta - esitysgrafiikka - kuvankäsittely Lisäaines perustyökalujen lisäksi - digikameran käyttö ja kuvan käsittely - yksinkertaisten kotisivujen teko ja päivitys - 10-sormijärjestelmän harjoittelu - ohjelmoinnin perusteita - Internet-ympäristö - tiedon haku (hakukoneet) - sähköpostin käyttö (ellei oppilaalla ole omaa sähköpostia, se luodaan) - tietoturva sähköisessä liikenteessä - tietoliikenteen etiikka - verkkomateriaalien käyttö oppimistapahtumassa Arvostelu: numeroarvostelu.

16 Tavoite: oppilas omaa peruskoulun jälkeen A-ajokorttia vastaavan tietomäärän ja pystyy omatoimiseen työskentelyyn Lyhyet valinnat, kaksi vuosiviikkotuntia kahdeksannella tai yhdeksännellä luokalla KUVATAIDE, SYVENTÄVÄ (8) Tämä on kuvataiteen suppeampi kurssi, 2 vvh luokilla. Siinä perehdytään joihinkin keskeisiin osa-alueisiin tarkemmin. Sisällöt valitaan ja suunnitellaan oppilaiden kanssa. - maalaus (uusia tekniikoita, esim. öljy- tai akryylimaalaus) - graafinen suunnittelu (kuvittaminen, kuvan ja tekstin yhdistäminen) - muovailu ja rakentelu (kolmiulotteinen työskentely: savi, kipsi ym.) - kuvaviestintä (valokuva, elokuva) - ympäristösuunnittelu (muotoilu, asuminen) Arvioinnissa painotetaan opitun soveltamiskykyä ja aktiivisuutta LUONTOKURSSI (8) Yleistä Luontokurssi antaa mahdollisuudet luonnon läheisempään ja syvällisempään tarkasteluun osittain kurssille hakeutuvien oppilaiden harrastuneisuuden mukaan. kurssin punaisena lankana on rakkaudesta luontoon. Tavoitteet ja keskeiset sisällöt Tavoitteena on, että tämän kurssin avulla 8. luokan oppilas voisi perehtyä niihin hänestä mielenkiintoisiin aiheisiin ja työtapoihin, joihin ei koko yläasteen biologian opetukseen käytettävissä oleva 3½ vuosiviikkotuntia riitä. Kurssin sisältö viimeistellään yhdessä kurssin valinneiden oppilaiden kanssa vuosittain. Mahdollisia aihekokonaisuuksia - vesibiologia (lähivesistöjen eliömaailma) - metsätutkimuksia - kasvien elintoimintoja (laboratorio- ja mikroskopointijakso) - mikroskooppi ja ihmeellinen luonto - lemmikkieläimet - luonnon antimet (marjat, sienet, kalat, riista ym.) - koulu viihtyisäksi (pihaistutukset, sisätilojen kukat, joulukukkien kasvatusta jne.) - lintukurssi - nisäkäskurssi Opiskelun luonne ja opetuksen lähtökohtia

17 Opetus tapahtuu kahden tunnin jaksoissa, mutta myöskin viikonloppuleirit ovat mahdollisia. Vastaavasti on talvella 1 2 kk, jolloin luontokurssia ei ole. Kurssi vaatii toteutuakseen joustavuutta työajoissa NÄPPÄIMISTÖKURSSI (8) Keskeiset sisällöt 1. Kymmensormijärjestelmä: harjoitellaan tarkoitukseen tehdyllä ohjelmalla. 2. Tekstinkäsittely: tutustutaan tekstinkäsittelyohjelman (Word) keskeisiin toimintoihin. Arvostelu: Aine arvostellaan numeroin. Keskeisenä kriteerinä on tuntityöskentely. Tavoite: Oppilas pystyy kirjoittamaan sujuvasti ja virheettömästi. Lisäksi hän osaa tuottaa omatoimisesti erilaisia tekstejä ELEKTRONIIKAN PERUSKURSSI (9) Elektroniikan työkurssin toiminta-ajatus lähtee sähköllä toimivien elektronisten laitteiden lisääntymisestä ympärillämme niin kotona, työssä, harrasteissa ja ajoneuvoissa. Opetuksen peruslähtökohtana on oppia ymmärtämään näiden päivittäin käyttämiemme laitteiden toimintaperiaatteita ja rakennetta. Pääpaino on silti erilaisien laitteiden rakentelussa ja niihin liittyvän peruselektroniikan opiskelussa. Aikaisempia pohjatietoja tai -taitoja ei tarvita. Tytötkin mukaan. Tavoitteena on, että hyödyt kurssin tiedoista ja taidoista tulevissa opinnoissasi ja työssäsi, mutta ainakin jokapäiväisessä elämässäsi. Työllistäähän elektroniikkateollisuus tavalla tai toisella Suomessa jo yhtä paljon kuin puu- ja metalliteollisuus. Kurssilla opetellaan tärkeimmät asiat sähköstä ja sen käyttökohteista. Rakennetaan elektroniikan peruskytkentöihin perustuvia laitteita ja käsitellään niiden toimintaa. Jokainen oppii käyttämään monipuolisesti yleismittaria erilaisiin kotonakin tarvittaviin mittauksiin. Transistorien ja mikropiirien avulla rakennetaan esim. valoa ja ääntä tuottavia laitteita. Lisäksi tutuiksi tulevat mm. digitekniikka, radion, tv:n, dvd-levyn ja kännykän toimintaperiaatteet ILMAISUTAITO (9) Ilmaisutaito kehittää oppilaan tietämystä ilmaisun ja esiintymisen osatekijöistä. Opetuksessa käsitellään sekä nonverbaalista että verbaalista viestintää. Oppilas oppii hahmottamaan, miten monista asioista viestin kokonaismerkitys syntyy, millä keinoilla viesti saadaan perille ja mitkä asiat estävät viestin oikean ymmärtämisen. Hän oppii tiedostamaan myös omaa tapaansa viestiä. Omia ilmaisukeinoja pyritään selkiyttämään. Tunneilla harjoitellaan oman mielipiteen esittämistä ja keskustelua muiden mielipiteitä kunnioittaen. Olennaista on, että oppilas asettaa omat tunteensa, ajatuksensa ja mielipiteensä esille. Rohkeus lisääntyy ja taidot osallistua yhteiskunnan toimintaan aktiivisena jäsenenä

Simon kunnan perusopetus Simon koulu. Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010

Simon kunnan perusopetus Simon koulu. Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010 Simon kunnan perusopetus Simon koulu Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010 Hyväksytty 28.1.2010 Sisällysluettelo I. VALINNAISAINEET VUOSILUOKILLE 8-9... 3 1.1. VALINNAINEN KIELI... 3 1.1.1.

Lisätiedot

* Näistä kursseista järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös osittain englanninkielinen kurssi.

* Näistä kursseista järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös osittain englanninkielinen kurssi. VALINNAISAINE/ -KURSSILUETTELO Lyhenne Valinnaisaine/ -kurssi Sivu AT Tietotekniikka 34 N EK Ekonomia 5 N ENAS Englannin syventävä lyhytkurssi 6 S ES Espanjan kieli ja kulttuuri 7 N/S IA Italian kieli

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2. Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6. Matematiikan valinnaiskurssi 12. Fysiikan valinnaiskurssi 13

Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2. Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6. Matematiikan valinnaiskurssi 12. Fysiikan valinnaiskurssi 13 SISÄLLYSLUETTELO Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2 Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6 Matematiikan valinnaiskurssi 12 Fysiikan valinnaiskurssi 13 Kemian valinnaiskurssi 14 Historian ja

Lisätiedot

Valinnaisaineet 2015-2017

Valinnaisaineet 2015-2017 Tupoksen yhtenäiskoulu Valinnaisaineet 2015-2017 Limingan perusopetus SISÄLTÖ LIMINGAN PERUSOPETUKSESSA TARJOTTAVAT VALINNAISET AINEET... 3 VALINNAISET AINEET... 3 VALINNAT... 3 SEITSEMÄNNELLÄ LUOKALLA

Lisätiedot

PAANAN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

PAANAN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA PAANAN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1. OPETUSSUUNNITELMA 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen.... 1 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT.. 1 2.1 Arvot Paanan koulussa. 1 2.2 Paanan koulun toiminta-ajatus. 1

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN 1-9 LUOKKIEN OPETUS- SUUNNITELMA

SODANKYLÄN KUNNAN 1-9 LUOKKIEN OPETUS- SUUNNITELMA SODANKYLÄN KUNNAN 1-9 LUOKKIEN OPETUS- SUUNNITELMA Hyväksytty: Sivistysltk 08.06.2011 64 Voimaantulo: 01.08.2011 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 4 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

HUHTAHARJUN KOULU VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS. 7-luokkalaisille 2015

HUHTAHARJUN KOULU VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS. 7-luokkalaisille 2015 HUHTAHARJUN KOULU VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 7-luokkalaisille 2015 Havainnekuva Huhtasuon uudesta koulukeskuksesta. Lähde: YIT. Huhtaharjun koulu Voionmaankatu 18 40700 JYVÄSKYLÄ Puh. (014) 266 4650

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS VUOSILUOKAT 1-2 TAVOITTEET Äidinkielen opiskelun yleistavoitteena on, että oppilaan ilmaisuhalu ja -rohkeus herää, vahvistuu ja kehittyy. Hän kuuntelee keskittyen ja eläytyen

Lisätiedot

1. OPETUSSUUNNITELMA... 2 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN KOKEMÄELLÄ... 2 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 2 2.

1. OPETUSSUUNNITELMA... 2 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN KOKEMÄELLÄ... 2 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 2 2. 1. OPETUSSUUNNITELMA... 2 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN KOKEMÄELLÄ... 2 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 2 2.1 PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA... 2 2.2 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ... 2 2.3 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Ikkalan koulun ops 2005

Ikkalan koulun ops 2005 PDF-XChange w w w.m m pro.fi Vahvista napsauttamalla "OSTA" PDF-XChange w w w.m m pro.fi Vahvista napsauttamalla "OSTA" Ikkalan koulun ops 2005 Sisällysluettelo Johdanto 1 Arvot ja toiminta-ajatus 2 Yleiset

Lisätiedot

Jyväskylän normaalikoulun esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma

Jyväskylän normaalikoulun esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma Jyväskylän normaalikoulun esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma Vahvistettu kasvatustieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa.. 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto...5 2. Arvoperusta ja toiminta-ajatus...5

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNGIN PERUSKOULUN OPETUSSUUNNITELMA, AINEET Sisällysluettelo II OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT 2

SOMERON KAUPUNGIN PERUSKOULUN OPETUSSUUNNITELMA, AINEET Sisällysluettelo II OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT 2 1 SOMERON KAUPUNGIN PERUSKOULUN OPETUSSUUNNITELMA, AINEET Sisällysluettelo II OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT 2 9. AIHEKOKONAISUUDET JA OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN 2 9.1. Ihmisenä kasvaminen 2 9.2. Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

Sompion koulun opetussuunnitelma 2004 -

Sompion koulun opetussuunnitelma 2004 - Sompion koulun opetussuunnitelma 2004 - Päivitetty 26032008 ARVOT KOULUN ARJESSA 2 Ohjaamme oppilaita rehellisyyteen ahkeruuteen, itsenäisyyteen, mutta myös yhteistyökykyisyyteen, kriittiseen ajatteluun

Lisätiedot

9-LUOKAN VALINNAISAINEET

9-LUOKAN VALINNAISAINEET Rajamäen yläaste 9-LUOKAN VALINNAISAINEET Oppilaalle tarjotaan sekä pitkiä että lyhyitä valinnaisaineita. Pitkät valinnaisaineet jatkuvat 8- luokalla aloitetuista. Lyhyet valinnaisaineet ovat yhden kurssin

Lisätiedot

Ahveniston koulu 8. ja 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT 2014 2015

Ahveniston koulu 8. ja 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT 2014 2015 1 Ahveniston koulu 8. ja 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT 2014 2015 Ahveniston koulussa Sisällysluettelo KEMIA & FYSIIKKA... 2 HISTORIA JA YHTEISKUNTAOPPI... 3 KIRJOITTAMINEN JA TEKSTINKÄSITTELY... 5 KOTITALOUS...

Lisätiedot

3-9 LUOKKIEN OPPIAINESISÄLLÖT JA AIHEKOKONAISUUDET... ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 3 TOINEN KOTIMAINEN KIELI... 12 VIERAAT KIELET...

3-9 LUOKKIEN OPPIAINESISÄLLÖT JA AIHEKOKONAISUUDET... ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 3 TOINEN KOTIMAINEN KIELI... 12 VIERAAT KIELET... 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 3-9 LUOKKIEN OPPIAINESISÄLLÖT JA AIHEKOKONAISUUDET... ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 3 TOINEN KOTIMAINEN KIELI... 12 VIERAAT KIELET... 14 MATEMATIIKKA... 23 YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO...

Lisätiedot

Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi 2014-2015

Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi 2014-2015 Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi 2014-2015 Merkitse valinnat numeroilla 1-4 (1=mieluisin, 2=toiseksi mieluisin jne, yhteensä 8 tuntia. Merkitse varavalinnat rastilla

Lisätiedot

KERIMÄEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN VUOSILUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA

KERIMÄEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN VUOSILUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA KERIMÄEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN VUOSILUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA Kerimäen kunnan perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 opetussuunnitelma OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. luku Opetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet

Lisätiedot

2015-2017 Hirvelän koulun. Valinnaisaineet

2015-2017 Hirvelän koulun. Valinnaisaineet 2015-2017 Hirvelän koulun Valinnaisaineet Sisältö Hyvät vanhemmat... 2 Valinnaisaineiden opetus... 2 Videokurssi... 3 Englanti... 3 Ruotsi... 4 B2-kieli Saksa... 5 B2-kieli Ranska... 5 B2-kieli Venäjä...

Lisätiedot

1 Hausjärven lukion opinto-opas

1 Hausjärven lukion opinto-opas 1 Hausjärven lukion opinto-opas YLEISTÄ... 3 OPPIMISKÄSITYS... 3 OPISKELUYMPÄRISTÖ JA -MENETELMÄT... 3 TOIMINTAKULTTUURI... 3 OPINTOJEN RAKENNE JA ITSENÄISEN OPISKELUN PERIAATTEET... 4 OPINTOSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Tammelan koulukeskuksen koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan

Tammelan koulukeskuksen koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan Tammelan koulukeskuksen koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan 3.3. Toimintakulttuuri Johtaminen ja yhteisöllisyys Koko työyhteisö osallistuu kasvatustyöhön. Oppilaiden tulee ymmärtää, että jokainen

Lisätiedot

VALINNAISET AINEET 8 5. YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4. A-kieli 2 3 3. B-kieli 2 2 2. Matematiikka 3 3 4

VALINNAISET AINEET 8 5. YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4. A-kieli 2 3 3. B-kieli 2 2 2. Matematiikka 3 3 4 YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4 A-kieli 2 3 3 B-kieli 2 2 2 Matematiikka 3 3 4 Biologia ja maantieto 2 2 3 Fysiikka ja kemia 2 3 2 Terveystieto 1 1 1 Uskonto/elämänkatsomustieto

Lisätiedot

7.3 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain. 7.3.1 Äidinkieli ja kirjallisuus

7.3 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain. 7.3.1 Äidinkieli ja kirjallisuus 7.3 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain 68 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain eri oppiaineissa ovat oppilaan arvioinnin perusta kullakin vuosiluokalla. Opetus on mahdollista

Lisätiedot

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA:

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA: SISÄLLYS OPISKELIJALLE... 1 VALINTAKORTIN TÄYTTÖ... 1 OPPIAINEET JA KURSSISISÄLLÖT... 2 1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 2 RUOTSI (B1)... 3 3 ENGLANTI (A1)... 5 4 SAKSA B3 (lukiossa alkava oppimäärä)...

Lisätiedot

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa 2 1. Lukiokoulutus Pyhäjoella Lukio jatkaa Pyhäjoella perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Tehtävänä on antaa laajaalainen yleissivistys ja riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin.

Lisätiedot

SÄKYLÄN YHTEISKOULUSSA TARJOTTAVAT Liite 1 VALINNAISET AINEET:

SÄKYLÄN YHTEISKOULUSSA TARJOTTAVAT Liite 1 VALINNAISET AINEET: SÄKYLÄN YHTEISKOULUSSA TARJOTTAVAT Liite 1 VALINNAISET AINEET: Ryhmä A (2 vuosiviikkotuntia) Ekonomia Kotitalous Kuvataide Liikunta (pojat ja tytöt) Musiikki B2-kieli (ranska, saksa, venäjä) Tekninen työ

Lisätiedot

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma Toukokuu 2005 Hyväksytty klk..2005 Käyn peruskoulua Tuusniemellä, tulen aamulla kouluun iloisella mielellä. Opin viisautta vanhaa ja tietoa uutta, olen

Lisätiedot

OSA II OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT. Strömbergin koulu Opetussuunnitelma

OSA II OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT. Strömbergin koulu Opetussuunnitelma OSA II OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT Strömbergin koulu Opetussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO OSA II 1. OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET...3 1.1. OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN...3 1.2. AIHEKOKONAISUUDET...4

Lisätiedot

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa 2 1. Lukiokoulutus Pyhäjoella Lukio jatkaa Pyhäjoella perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Tehtävänä on antaa laajaalainen yleissivistys ja riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin.

Lisätiedot

Arkadian yhteislyseo Kurssikuvaukset lv. 2015 2016

Arkadian yhteislyseo Kurssikuvaukset lv. 2015 2016 Arkadian yhteislyseo Kurssikuvaukset lv. 2015 2016 Klikkaa oppiaineen nimeä ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ RUOTSI, TOINEN KOTIMAINEN KIELI VIERAAT KIELET MATEMATIIKKA BIOLOGIA MAANTIEDE

Lisätiedot