Musiikkitietoa kartutetaan suorittamalla musiikkiopiston musiikkitiedon peruskurssi 2 vuoden aikana.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Musiikkitietoa kartutetaan suorittamalla musiikkiopiston musiikkitiedon peruskurssi 2 vuoden aikana."

Transkriptio

1 7.20 VALINNAISET AINEET Ennen kuudetta vuosiluokkaa tehtävät valinnat MUSIIKKILINJA Musiikkilinjan opinnot toteutetaan yhteistyössä Kankaanpään Musiikkiopiston ja Pohjanlinnan koulun kanssa. Musiikkilinja on suoraa jatkoa Keskustan koulussa alkaneelle musiikkipainotteiselle luokalle. Musiikkilinjan oppilaina voivat jatkaa musiikkipainotteisen 6. luokan oppilaat. Oppilaaksi voi pyrkiä myös muista kouluista, jos luokalla on tilaa. Vaatimuksina on riittävä nuotinlukutaito sekä soitinopintoja omassa soittimessa, mielellään myös teoria-aineissa. 7. luokalla musiikkilinjalaisilla on koulun musiikkia tunti viikossa. 8. ja 9. luokalla koulumusiikkia on 2 tuntia viikossa. Näiden lisäksi oppilas voi halutessaan valita yhden kerhotunnin, jossa on musisointia pienryhmissä. Tämän kerhotunnin puitteissa pidetään myös yhteisharjoituksia esitysten alla. Musiikkiopistossa oppilaalla jatkuu henkilökohtaiset soittotunnit, teoriatunnit ja mahdolliset yhteissoitot, kuorot tai orkesteri. Musiikkilinjan tavoitteena on kasvattaa taitavia, monipuolisia ja esiintymiskykyisiä musiikinharrastajia sekä saada musiikkiopiston päättötodistus 9. luokan keväällä. Koulun musiikkitunneista tulee numeroarvostelu todistukseen. Sen lisäksi oppilas kerää henkilökohtaista portfoliota näiden 3 vuoden aikana. Portfolioon tulee kaikki musiikkiopiston suoritukset, esiintymiset sekä mahdolliset muut suoritukset tai saavutukset musiikin alalla. Portfolio arvioidaan sanallisesti 9. luokan keväällä ja se tulee liitteeksi päättötodistukseen. MUSIIKKILINJAN 7. LUOKAN MUSIIKKI 7. luokan koulumusiikin tavoitteet ja sisällöt vastaavat yleisiä sisältöjä, mutta ainetta opiskellaan syvällisemmin ja monipuolisemmin. Musiikin sisältöjä integroidaan meneillään oleviin teoriaaineisiin. Esiintymiset kerätään portfolioihin. Kerhotunnin pienryhmät kerätään kiinnostuksen mukaan, ohjaajina toimivat eri alojen asiantuntijat. Mikäli halukkaita riittää, tarjolla on mm. kuoro, bändisoitto, kamarimusisointi, vapaa säestys. MUSIIKKILINJAN 8. JA 9. LUOKAN MUSIIKKI Lähtökohtana on oman musiikillisen toiminnan kautta syventää ja monipuolistaa oppilaan taitoja ja tietoja. Laulaminen, kuunteleminen ja soittaminen ovat perustyötapoja. Musiikkitietoa kartutetaan suorittamalla musiikkiopiston musiikkitiedon peruskurssi 2 vuoden aikana. Tehtyjä säveltapailu- ja teoriaopintoja sovelletaan käytännössä ja pyritään tekemään omia sovituksia ja sävellyksiäkin 9. luokan aikana. Samalla opetellaan käyttämään Sibelius-

2 nuotinkirjoitusohjelmaa. Mahdollisuuksien ja kiinnostuksen mukaan myös sekvensseri- ja studioohjelmia. Tavoitteena on tehdä yksi konserttikäynti, tutustumiskäynti tai workshop kerran vuodessa. Vapaaehtoinen kerhotunti on käytössä myös 8. ja 9. luokalla. 9. luokan aikana luokka tekee jonkinlaisen lopputyön. Lisäksi jokainen kerää itselleen portfolion näistä kolmesta vuodesta. Koulun musiikkiohjelmiin osallistutaan tarpeen mukaan A-SAKSA, VUOSILUOKAT Opetuksen tavoitteena on, että oppilaan kielitaito laajenee vaativampiin sosiaalisiin tilanteisiin sekä harrastuksien, palveluiden ja julkisen elämän alueelle. Kirjoitetun kielen osuus opetuksessa kasvaa. Oppilaan taito toimia kohdekulttuurin edellyttämällä tavalla kasvaa ja hän hankkii lisää kielten opiskelulle ominaisia strategioita. TAVOITTEET Kielitaito Oppilas oppii ymmärtämään kouluikäisen nuoren elämään liittyvää sekä yleis- ja asiatietoa sisältävää selkeää yleiskielistä puhetta ja tekstiä selviytymään yksinkertaisista sosiaalisista kohtaamisista ja tavallisista palvelutilanteista ja kuvailemaan lähipiiriään kirjoittamaan suppeita viestejä ja luettelomaisia kuvauksia hyvin tutuista aiheista Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan kohdekulttuuria ja ymmärtämään sitä omaa kulttuuritaustaansa vasten viestimään ja toimimaan kohdekulttuurissa hyväksyttävällä tavalla tavanomaisissa arkipäivän tilanteissa tiedostamaan arvojen kulttuurisidonnaisuuden Opiskelustrategiat Oppilas oppii käyttämään erilaisia kielen opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja ja opiskelustrategioita ja käyttämään hyväksi äidinkielessä oppimaansa hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa tiedonhankinnassa ja viestinnässä tekemään pienimuotoisia projektitöitä itsenäisesti tai ryhmässä arvioimaan omaa työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita suhteessa tavoitteisiin ja tarvittaessa muuttamaan työskentelytapojaan

3 KESKEISET SISÄLLÖT 7. LUOKKA Tilanteet ja aihepiirit itsestä, perheestä, asuinpaikasta ja ystävyydestä kertominen harrastukset ja vapaa-ajan vietto kahvilassa, vaateostoksilla puhelimessa asioiminen Rakenteet verbin taivutus eriävät yhdysverbit modaaliverbit perfekti päälause sivulause (alustavasti) persoonapronominien akkusatiivi ja datiivi possessiivipronominit (alustavasti) man-rakenne akkusatiivi, akkusatiiviprepositiot datiivi, datiiviprepositiot adjektiivien vertailu (alustavasti) sukusääntöjä kysymyssanoja ja -lauseita Pitkät valinnat, 2 vuosiviikkotuntia kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla RANSKA, SAKSA JA VENÄJÄ VALINNAISINA B2-KIELINÄ Vuosiluokat 8 9 Opetus painottuu suulliseen viestintään kaikkein tavallisimmissa arkipäivän tilanteissa. Tavoitteena on saavuttaa riittävät perustaidot kielen opiskelun jatkamiseksi toisen asteen koulutuksessa tai myöhemmin. Opetussuunnitelma on laadittu neljälle vuosiviikkotunnille. TAVOITTEET Kielitaito Oppilas oppii - kertomaan henkilökohtaisia perustietoja sekä viestimään välittömistä tarpeistaan tarvittaessa puhekumppanin tukemana - ymmärtämään yksinkertaista arkielämään liittyvää, ennakoitavissa olevaa puhetta ja tekstiä - kirjoittamaan lyhyitä viestejä sekä perustietoja itsestään. Kulttuuritaidot

4 Oppilas oppii - tuntemaan kyseisen kielialueen kulttuuria sekä ymmärtämään tämän ja suomalaisen kulttuurin yhtäläisyyksiä ja eroja - viestimään kohdekulttuurille luontevalla tavalla. Oppimaan oppiminen Oppilas oppii - käyttämään rohkeasti kielitaitoaan - hyödyntämään muissa kielissä hankkimiaan tietoja ja taitoja - arvioimaan työskentelyään ja kielitaitoaan suhteessa tavoitteisiin RANSKA (B2-kieli) KESKEISET SISÄLLÖT Tilanteet ja aihepiirit suomen ja ranskan kielen kielialueen näkökulmasta 8. lk. - itsestä kertominen ja perhe - vapaa-aika, harrastukset ja ystävät - koulunkäynti - ruokaileminen - Toulouse, frankofonia. 9. lk. - matkustaminen: Pariisi - vapaa-ajan viettoa - syvennetään ruokailusanastoa - lisää tietoa ranskalaisuudesta ja ranskankielisistä alueista. Rakenteet 8. lk. - artikkelit ja substantiivin taivutus - adjektiivin taivutus - verbit: infinitiivi, preesens, passé composé, lähifutuuri - pronominit: subjekti-, possessiivi- ja demonstratiivipronominit sekä painolliset persoonapronominit - lauseoppia: kielteiset lauseet, il y a -rakenne, intonaatiokysymys ja est-ce que -kysymys - lisäksi lukusanoja, kellonajat, kysymyssanoja ja prepositioita. 9. lk. Kerrataan ja syvennetään 8. luokan rakenteita ja lisäksi opitaan - substantiivit: partitiivi

5 - adjektiivit: paikka, komparatiivi - verbit: lisää preesens- ja passé composé -taivutuksia, verbi + infinitiivi, refleksiiviverbit, imperatiivi ja erilaisia verbirakenteita (esim. avoir besoin de) - pronominit: suora (COD) ja epäsuora (COI) objektipronomini - lisäksi loput lukusanat, järjestysluvut, päiväykset ja lisää kieltoilmauksia. Viestintästrategiat - puheen ja tekstin pääasioiden selvittäminen - omien viestien välittäminen - tarvittaessa turvautuminen puhekumppanin apuun tai kirjallisiin lähteisiin - puuttuvan kielitaidon kompensointi hyödyntämällä tilanneyhteyttä, muita kieliä tai likimääräisiä ilmauksia. PÄÄTTÖARVIOINNNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 Kielitaito Taitotasoasteikolla (liite) tavoitteena on puheen ja kirjoittamisen osalta taso A1.1 A1.2 (kielitaidon alkeiden hallinta - kehittyvä alkeiskielitaito) sekä kuullun ja luetun ymmärtämisen osalta taso A1.2 A1.3 (kehittyvä alkeiskielitaito - toimiva alkeiskielitaito). Arvosanaan 5 vaaditaan parhaansa yrittämistä ja asiallista asennetta. Perustehtävät tulee hoitaa ja keskeiset kielioppiasiat sekä keskeinen sanasto hallita välttävästi. Kulttuuritaidot Oppilas ymmärtää ranskalaista tapakulttuuria teitittelyineen ja poskisuudelmineen. Oppilas saa käsityksen Ranskan rikkaasta kulttuurielämästä ja oppii maantuntemusta (etenkin toulouselaisen ja pariisilaisen elämänmenon kannalta). Oppilas ymmärtää käsitteen frankofonia sisällön. Opiskelustrategiat Oppilas käyttää ranskaa rohkeasti alusta alkaen ja pyrkii aktiivisesti ja monipuolisesti harjoittamaan kielitaitoaan SAKSA (B2 -KIELI) KESKEISET SISÄLLÖT Tilanteet ja aihepiirit suomen ja saksan kielen kielialueen näkökulmasta 8. lk. - tervehtiminen ja esittäytyminen - itsestä, perheestä ja kodista kertominen - koulu, vapaa-aika, harrastukset ja ystävät 9. lk. - ruokailu ja ravintolassa asiointi - matkustaminen

6 - ostosten tekeminen - asuminen - voinnin tiedustelu Rakenteet 8.lk. - säännöllisten ja epäsäännöllisten verbien taivutusta - kysymyslauseita - artikkelin käyttö - kieltosanat - yksikön omistuspronominit - lukusanat modaaliverbejä - päälauseen sanajärjestys - substantiivien monikko - akkusatiivi - keskeisiä prepositioita - man-rakenne - imperatiivi (alustavasti) 9. lk. Kerrataan 8. luokan rakenteita ja uusina rakenteina opitaan - monikon omistuspronominit - haben- ja sein-verbien imperfekti - perfekti - akkusatiiviprepositiot - datiivi - datiiviprepositiot - sivulauseen sanajärjestys Viestintästrategiat - puheen tai tekstin pääasioiden tunnistaminen - vuorovaikutustilanteessa saadun palautteen hyödyntäminen - oman kielenkäytön tarkkailu - joidenkin suulliselle vuorovaikutukselle ominaisten ilmausten, kuten keskustelun aloittamiseen ja lopettamiseen, toisen keskustelijan huomioimiseen ja mielipiteen ilmaisemiseen liittyvien ilmausten käyttö PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 Kielitaito

7 Taitotasoasteikolla (liite) ilmaistuna tavoitteena on puheen ja kirjoittamisen osalta taso A.1.1 A1.2 (kielitaidon alkeiden hallinta- kehittyvä alkeiskielitaso) ja kuullun ja luetun ymmärtämisen osalta taso A1.2 A1.3 (kehittyvä alkeiskielitaso toimiva alkeiskielitaso). Arvosanaan 5 vaaditaan asiallista asennetta, kotitehtävien suorittamista, aktiivista osallistumista tuntityöskentelyyn sekä keskeisen perussanaston ja kieliopin perusrakenteiden välttävää hallintaa. Kulttuuritaidot Oppilas tuntee saksalaisen kielialueen kulttuuria. Opiskelustrategiat Oppilas käyttää säännöllisesti kielen opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja. Oppilas on oivaltanut kielen opiskelussa välttämättömän sinnikkään viestinnällisen harjoittelun merkityksen VENÄJÄ (B2-kieli) KESKEISET SISÄLLÖT Tilanteet ja aihepiirit suomen ja venäjän kielen kielialueen näkökulmasta 8. lk - tervehtiminen, esittäytyminen - tutustuminen, puhuttelu - itsestä ja perheestä kertominen - harrastukset - matkailu 9. lk - ruokailu - ostokset - vapaa-ajan viettoa - kulttuurin tuntemusta - syvennetään matkailusanastoa Rakenteet 8. lk - aakkoset, tekstaus ja kaunokirjoitus - substantiivin suku - adjektiivit - verbien perustaivutukset - substantiivien monikkomuodot - perussijamuodot yksikössä - lukusanoja, kellonajat

8 - pronomineja, prepositioita 9. lk - perussijamuotojen monikkotaivutukset - adjektiivin monikko - järjestysluvut - liikeverbit ja verbitaivutusten syventäminen (etuliitteet, aspektit) - preteriti ja futuuri - adjektiivien vertailut ja lyhyet adjektiivit - pronominien taivutuksia Viestintästrategiat - puheen ja tekstin pääasioiden selvittäminen - omien viestien laatiminen ja välittäminen - kirjallisten lähteiden käyttö - puhekumppanin apuun turvautuminen - tilanneyhteyden ja muiden kielten taidon hyödyntäminen PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 Kielitaito Taitotasoasteikolla (liite) tavoitteena on puheen ja kirjoittamisen osalta taso A1.1 A1.2 (kielitaidon alkeiden hallinta kehittyvä alkeiskielitaito) sekä kuullun ja luetun ymmärtämisen osalta taso A1.2 A1.3 (kehittyvä alkeiskielitaito toimiva alkeiskielitaito). Arvosanaan 5 vaaditaan parhaansa yrittämistä ja asiallista asennetta. Perustehtävät tulee hoitaa ja keskeiset kielioppiasiat sekä keskeinen sanasto hallita välttävästi. Kulttuuritaidot Oppilas ymmärtää venäläisen kanssakäymisen perussäännöt (teitittely, isännimen käyttö) sekä tutustuu monipuoliseen venäläiseen ruokakulttuuriin sekä alustavasti taiteen ja kirjallisuuden perusasioihin, erityisesti matkailun kannalta. Opiskelustrategiat Oppilas pyrkii alusta alkaen käyttämään venäjän kieltä puheessaan. Sekä tekstaus että kaunokirjoitus ovat oppilaan käytössä rinnakkain ja kielitaitoa kehitetään monipuolisesti myös laulamalla ja kuuntelemalla KOTITALOUS Kotitalouden opetuksen tarkoituksena on kehittää arjen hallinnan edellyttämiä käytännön työtaitoja, yhteistyövalmiuksia ja tiedonhankintaa sekä niiden soveltamista arkielämän tilanteissa. Tehtävänä on ohjata oppilasta ottamaan vastuuta hyvinvoinnistaan, ihmissuhteistaan ja taloudestaan sekä lähiympäristön viihtyisyydestä ja turvallisuudesta. Kotitalouden opetuksen tulee herättää kiinnostus mahdollisia ammatillisia tai pedagogisia jatko-opintoja varten (myös

9 yhdistelmäopinnot/lukiodiplomi). Kotitalouden opetuksen tulee perustua käytännön toimintaan yksin ja ryhmässä sekä oppilaan omien lähtökohtien huomioon ottamiseen ja kokonaisvaltaisen kasvun tukemiseen. Oppiaineessa perehdytään moniin ihmisen hyvinvoinnin ja hyvän elämän kannalta tärkeisiin kysymyksiin, jotka käsittelevät nuorta itseään, kotia ja perhettä sekä niiden yhteyksiä muuttuvaan yhteiskuntaan ja ympäristöön. Kotitalouden opetus tarjoaa mahdollisuuksia opetuksen eheyttämiseen ja yhteistyöhön muiden oppiaineiden kanssa ja soveltaa käytäntöön useiden eri alojen tietoa. Kotitalous mahdollistaa perusopetuksen luokilla opittujen terveyteen, hyvinvointiin ja hyviin tapoihin liittyvien asioiden toteuttamisen käytännössä. Kotitalouden opetuksessa painotetaan aikaisempaa enemmän aistimuksien ja elämyksien kokemista. Tavoitteet Oppilas oppii - ymmärtämään käyttäytymisensä merkityksen oman ja perheensä hyvinvoinnin kannalta - toimimaan ryhmässä tasavertaisena ja toiset huomioonottavana jäsenenä - pohtimaan kotitalouden arjen hallintaa ja sen yhteyksiä omiin valintoihinsa ja toimintaansa - tekemään ruokatalouden, asunnon, tekstiilien ja asusteiden hoitoon liittyviä perustehtäviä ja käyttämään tarkoituksenmukaisia, turvallisia ja kestävän kehityksen mukaisia aineita, välineitä ja työtapoja - toimimaan harkitsevana ja vastuunsa tuntevana kuluttajana sekä tiedostamaan kulutukseen liittyviä ongelmia - tiedostamaan kotitalouksien toimintaan liittyvää kansallista kulttuuria sekä kansainvälistymisen ja monikulttuurisuuden tuomia mahdollisuuksia - ruuan ja hyvien ruokailutapojen arvostamisen Keskeiset sisällöt Perhe ja yhdessä eläminen - hyvät tavat, tapakulttuuri ja kodin juhlat - sosiaalinen vastuu ja välittämisen ilmapiiri - tasa-arvo ja ajankäyttö perheessä - itsehoito - lastenhoitoa Ravitsemus ja ruokakulttuuri - ravitsemussuositukset ja terveellinen ruoka - ruoan laatu ja turvallisuus - perusruoanvalmistusmenetelmät - aterioiden suunnittelu - suomalainen ruokakulttuuri ja sen muuttuminen - kansainvälinen ruokakulttuuri Kuluttaja ja muuttuva yhteiskunta - oman rahankäyttöä suunnittelua - kuluttajan vastuu ja vaikutusmahdollisuudet - tuotteiden ja palvelujen hankinta, käyttö ja tarve

10 - kulutuksen ympäristövaikutukset ja kotikunnan jätehuolto Koti ja ympäristö - asunnon, tekstiilien ja asusteiden hoitoa - kotitalouskoneiden ja kodin laitteiden hankintaa ja käyttöä - yhteistyö kunnan muiden tahojen kanssa - tarkoituksenmukaiset ja hygieeniset työtavat Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot Oppilas - osaa noudattaa hyviä tapoja ja ottaa muut huomioon käyttäytymisellään sekä toimia itsenäisesti ja vastuuntuntoisesti ryhmässä - tuntee kotitaloustyön suunnittelun, tasapuolisen työnjaon ja ajankäytön perusteita ja osaa soveltaa niitä oppimistilanteessa Käytännön työtaidot Oppilas - osaa työskennellä hygieenisesti - tuntee ruoka-aineiden ominaisuuksia, tavallisimpia ruoanvalmistuksen menetelmiä ja osaa käyttää näitä hyväkseen ruoanvalmistuksessa. - osaa valmistaa ohjatusti suomalaisia perusruokia ja leivonnaisia ja koostaa ateriansa ravitsemussuositukset huomioon ottaen - osaa käyttää tarkoituksenmukaisia työtapoja ja tavallisimpia kodinkoneita ja välineitä turvallisesti - osaa tulkita tekstiilien hoito-ohjeita ja hoitaa tavallisimpia tekstiilejä sekä asusteita - osaa tehdä kodin siivouksen perustehtäviä - osaa toimia ympäristöä säästäen, valita tarkoituksenmukaisia pesu- ja puhdistusaineita sekä huolehtia kodin jätteiden peruslajittelusta kunnan valmiuksien mukaan. Tiedonhankinta- ja käsittelytaidot Oppilas - osaa etsiä ja hyödyntää kotitalouden tietoja eri lähteistä, tulkita yleisimpiä tuote- ja pakkausmerkintöjä ja symboleja sekä pohtia erilaisen tiedon luotettavuutta - osaa pääpiirteissään kertoa mistä kotitalouksien menot koostuvat ja tehdä oman rahankäyttösuunnitelmansa - tuntee tärkeimmät kuluttajan vastuut ja vaikutusmahdollisuudet Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 5 Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot Oppilas - ei hallitse tai tunne hyviä tapoja toimiessaan yksin tai ryhmässä - on itsekäs eikä piittaa oman työosuuden tekemisestä vaan mieluummin teettää työnsä muilla - ei välitä työrauhan säilymisestä, on töykeä, toisinaan ilkeä ja kiusaa toisia

11 Käytännön työtaidot Oppilas - ei ole yleensä tunneilla läsnä, jotta hänen taitojaan voisi arvioida TAI - ei tunne tai piittaa hygieenisten työtapojen noudattamisesta - ei hallitse yksinkertaisiakaan ruuanvalmistusmenetelmiä ilman jatkuvaa ohjausta - on huolimaton työskentelyssä, ei osaa valita oikeita ruoka-aineita ja tuhlailee niiden käytössä - on välinpitämätön työnsä tuloksesta - ei tartu työhön ilman eri kehotusta tai työt ovat usein tekemättä Tiedonhankinta- ja käsittelytaidot Oppilas - ei lue tai ymmärrä lyhenteitä ja symboleja - ei osaa osittaa tai moninkertaistaa ruokaohjeita - tekee toistuvasti mittausvirheitä - ei ymmärrä tuote- ja pakkausmerkintöjä KUVATAIDE Kurssi on kuvataiteen laaja oppimäärä 2 vvh 8. ja 9. luokalla. Valinnaisessa kuvataiteessa painotetaan tekemällä oppimista: piirretään, maalataan, muovaillaan, kaiverretaan, rakennetaan, valokuvataan ja tutustutaan kuvataiteeseen. Opitaan monipuolisesti kuvan tekemisen tietoja ja taitoja ja saadaan myös valmiudet jatko-opintoihin pyrkimistä ja luovaa harrastamista varten. Arvioinnissa painotetaan opitun soveltamiskykyä ja aktiivisuutta TEKSTIILITYÖ JA KÄSITYÖ JA ASKARTELU -KURSSI A Tekstiilityö Tavoitteet Valinnaisessa tekstiilityössä syvennetään ja laajennetaan aiemmilla luokilla opittuja tietoja ja taitoja. Tavoitteena on ohjata oppilasta harrastuneisuuteen siten, että hän osaa valmistaa itselleen ja tulevalle perheelleen käsityötuotteita erilaisiin käyttötarkoituksiin. Oppilasta ohjataan itsenäiseen tiedonhankintaan ja ohjeiden käyttöön. Sisällöt Tekstiilityö Keskeiset sisältöalueet tekstiilityön valinnaiskurssilla ovat vaatetus ja pukeutuminen sekä sisustus. Lisäksi tutustutaan erikoistekniikoihin oppilaiden toiveiden ja ajankohtaisuuden mukaan. Työskentelyn lähtökohtana on erilaisia aihepiirejä, joiden pohjalta oppilaat saavat suunnitella ja toteuttaa työnsä. 8. luokka - Arjessa tyylikkäästi - suunnitellaan asukokonaisuus, josta toteutetaan yksi osa - Tilkkutyö

12 - ommellaan sisustustekstiili harrastuneisuuden mukaan - Kevätasu joustavasta kankaasta - Tutustuminen erikoistekniikkaan esim. marmorointi, huovutus 9. luokka - Vaate lapselle ommellen tai neuloen - Sisustustekstiili valinnaisella tekniikalla - Kudonta kangaspuilla - Kevät/kesäasukokonaisuus B Käsityö ja askartelu -kurssi Kurssilla perehdytään laaja-alaisesti monenlaiseen käsillä tekemiseen. Oppilas saa mahdollisuuden tutustua moniin erilaisiin tekniikoihin ja materiaaleihin. Koneompelun osuus tällä kurssilla liittyy lähinnä töiden viimeistelyyn. Oppilaat soveltavat oppimiaan työtapoja erilaisiin pienimuotoisiin töihin haluamiinsa tarkoituksiin. Myös vuotuisten juhlien huomioiminen liittyy olennaisesti kurssin sisältöön. Kurssilla tutustutaan mm. seuraaviin tekniikoihin: - kuivakukkatyöt - kankaanpainanta - marmorointi - helmityöt - kirjansidonta - lasimaalaus - paperinarutyöt - solmeilu/makramee - huovutus - silkkinauhakirjonta - silkkimaalaus - kudonta pöytäkangaspuilla - kynttilöiden valaminen - korttien ja koristeiden valmistus juhliin - paperin valmistus - pajutyöt Tekniikoita käsitellään oppilaiden kiinnostuksen ja ajankohtaisuuden mukaan. Arviointi Numero 8: - Oppilas on kiinnostunut työn suunnittelusta ja toteutuksesta. - Oppilas yrittää ratkaista ongelmat itse kirjallisen ohjeen mukaan, mutta joutuu joskus kysymään opettajalta neuvoa. - Oppilas yleensä muistaa hänelle opetetut asiat. - Oppilas haluaa auttaa tovereitaan. - Työ on siisti ja käyttökelpoinen. - Oppilas asennoituu työskentelyyn myönteisesti.

13 - Oppilas osaa toimia omatoimisesti. Numero 5: - Oppilas ei ole kiinnostunut työn suunnittelusta ja toteutuksesta. - Oppilas on paljon pois oppitunneilta. - Opettaja joutuu jatkuvasti puuttumaan työskentelyyn virheiden ja laiminlyöntien vuoksi. - Oppilas häiritsee muiden oppilaiden työrauhaa. - Oppilas ei saa töitään valmiiksi LIIKUNTA Valinnaisliikunta on tarkoitettu oppilaalle, joka liikkuu halusta ja henkilökohtaisen kuntonsa puolesta. Se antaa sekä harrastajille että vakavammin liikuntaan suhtautuvalle mahdollisuuden toteuttaa henkilökohtaista valmennusohjelmaa. Keskeistä sisältöjen suunnittelussa on yhteistyö oppilaan (ja mahdollisesti valmentajan) kanssa. Opetussuunnitelma pyritään toteuttamaan seuraavien teemojen avulla: - Tuttujen aihealueiden syventäminen - Uudet kokonaisuudet - Eri projektit VALINNAINEN MUSIIKKI Valinnaisessa musiikissa 8. ja 9. luokilla kehitetään yhteismusisointitaitoja, kehitetään korvaa sekä monipuolistetaan ja syvennetään musiikin tuntemusta. Musiikin opetuksen tehtävänä on auttaa oppilasta löytämään musiikin alueelta kiinnostuksen kohteensa sekä rohkaista oppilasta musiikilliseen toimintaan, antaa hänelle musiikillisia ilmaisun välineitä ja tukea hänen kokonaisvaltaista kasvuaan. Tunnit sisältävät soitto- ja lauluharjoituksia sekä musiikkitietoutta. Oman tekemisen ja kuuntelemisen kautta käydään läpi mm. seuraavia aihepiirejä. * Soiton perusteita eri soittimilla (kitara, basso, kosketinsoittimet, rummut ja lyömäsoittimet) * ääni, melu, kuulonhuolto * suomalainen populaarimusiikki * näyttämömusiikki * hengellinen musiikki * jazz * maailmanmusiikki * taidemusiikki * populaarimusiikin tyylejä * suomalaisia musiikin tekijöitä * musiikin teknologiaa * improvisointi, sovittaminen, säveltäminen, omat tuotokset

14 Arvioinnin kriteerit arvosanalle 8 Oppilas osallistuu yhteislauluun ja osaa laulaa rytmisesti ja melodisesti lähes oikein hallitsee jonkin melodia-, rytmi- tai sointusoittimen perustekniikan niin, että pystyy osallistumaan yhteissoittoon osaa kuunnella musiikkia ja tehdä siitä havaintoja sekä esittää perusteltuja näkemyksiä kuulemastaan tunnistaa ja osaa erottaa musiikin eri lajeja ja eri aikakausien musiikkia tuntee keskeistä suomalaista musiikkia ja musiikkielämää sekä tietää ja tuntee joidenkin muiden maiden ja kulttuurien musiikkia osaa käyttää musiikin käsitteitä musisoinnissa ja musiikin kuuntelussa osaa käyttää musiikin elementtejä omien musiikillisten ideoidensa ja ajatustensa suunnittelussa toteuttamisessa Arvioinnin kriteerit arvosanalle 5 Oppilaalla on opetettavan asian omaksumisessa suuria puutteita. Oppilas ei ole halukas oppimaan. Oppilas on passiivinen tunnilla TAIDOLLA TULEVAISUUTEEN Kurssilla annetaan valmiuksia arjen hallintaan, kartutetaan ruoanvalmistustaitoja arkiaterioista kodin juhlaruokiin ja leivonnaisiin sekä opitaan huolehtimaan paremmin itsestä ja tulevasta perheestä. Sisältö: - ruoanvalmistusta ja leivontaa omaksi ja muiden iloksi - opitaan ruoanvalmistusta saatavilla olevista aineista "luovasti" - herkutellaan itse suunniteltujen perhejuhlien antimia - harjoitellaan käytöksen kultaisia taitoja - ensiasunnon sisustamista - käytännön itsehoitoa koko keholle. Arvosanan muodostumisessa painotetaan käytännön työtaitoja sekä yhteistyö ja vuorovaikutustaitoja TEKNINEN TYÖ Teknisen työn opetuksen lähtökohtana on antaa oppilaalle perustiedot ja -taidot useilta eri tekniikan aloilta. Tärkeimmät aihealueet ovat puunkäsittely, metallityö, sähkö- ja elektroniikka, moottoritekniikat, hydrauliikka ja muovien käsittely.

15 Tavoitteena on kokea onnistumiselämyksiä valmistamalla ajanmukaisilla välineillä itse suunniteltuja töitä. Kätevyyden ja taitojen kehittymisen lisäksi tarjolla on tekniikan eri alueiden "tietopaketteja", joiden sisältöön ja laajuuteen oppilaat voivat vaikuttaa. Tärkeitä seikkoja ovat myös toimiminen yhdessä muiden kanssa, oman ja muiden työnteon arvostuksen lisääntyminen sekä yhteys teorian ja käytännön välillä. Toiminta tunneilla lähtee materiaalien, koneiden ja laitteiden turvallisesta sekä oikeasta käytöstä. Yleensä työt ovat oppilaan omista lähtökohdista itse suunnittelemiaan. Suunnittelu on tärkeä iso osa työtä. Apuna voidaan käyttää tietotekniikkaa. Tuote ei aina ole tärkein, vaan merkittävämpiä asioita tapahtuu tekijän pään sisällä prosessin aikana TEKNINEN TYÖ, LISÄKURSSI Teknisen työn syventävä kurssi on tarkoitettu oppilaille, jotka haluavat syventää taitojaan ja tietojaan jollain teknisen työn osa-alueella. Oppilas voi keskittyä joihinkin aihealueisiin muita enemmän halunsa ja tarpeidensa mukaan, kunhan perusteet kaikilta opiskeltavilta alueilta ovat selvät. Syventävällä kurssilla on mahdollisuus valmistaa vaativampia ja isompia tuotteita TIETOTEKNIIKKA Keskeiset sisällöt Tietokone ja oheislaitteet - käyttö, toiminta ja ominaisuudet Käyttöjärjestelmä ja ohjelmisto Sovellustyökalujen käyttö - tekstinkäsittely - taulukkolaskenta - esitysgrafiikka - kuvankäsittely Lisäaines perustyökalujen lisäksi - digikameran käyttö ja kuvan käsittely - yksinkertaisten kotisivujen teko ja päivitys - 10-sormijärjestelmän harjoittelu - ohjelmoinnin perusteita - Internet-ympäristö - tiedon haku (hakukoneet) - sähköpostin käyttö (ellei oppilaalla ole omaa sähköpostia, se luodaan) - tietoturva sähköisessä liikenteessä - tietoliikenteen etiikka - verkkomateriaalien käyttö oppimistapahtumassa Arvostelu: numeroarvostelu.

16 Tavoite: oppilas omaa peruskoulun jälkeen A-ajokorttia vastaavan tietomäärän ja pystyy omatoimiseen työskentelyyn Lyhyet valinnat, kaksi vuosiviikkotuntia kahdeksannella tai yhdeksännellä luokalla KUVATAIDE, SYVENTÄVÄ (8) Tämä on kuvataiteen suppeampi kurssi, 2 vvh luokilla. Siinä perehdytään joihinkin keskeisiin osa-alueisiin tarkemmin. Sisällöt valitaan ja suunnitellaan oppilaiden kanssa. - maalaus (uusia tekniikoita, esim. öljy- tai akryylimaalaus) - graafinen suunnittelu (kuvittaminen, kuvan ja tekstin yhdistäminen) - muovailu ja rakentelu (kolmiulotteinen työskentely: savi, kipsi ym.) - kuvaviestintä (valokuva, elokuva) - ympäristösuunnittelu (muotoilu, asuminen) Arvioinnissa painotetaan opitun soveltamiskykyä ja aktiivisuutta LUONTOKURSSI (8) Yleistä Luontokurssi antaa mahdollisuudet luonnon läheisempään ja syvällisempään tarkasteluun osittain kurssille hakeutuvien oppilaiden harrastuneisuuden mukaan. kurssin punaisena lankana on rakkaudesta luontoon. Tavoitteet ja keskeiset sisällöt Tavoitteena on, että tämän kurssin avulla 8. luokan oppilas voisi perehtyä niihin hänestä mielenkiintoisiin aiheisiin ja työtapoihin, joihin ei koko yläasteen biologian opetukseen käytettävissä oleva 3½ vuosiviikkotuntia riitä. Kurssin sisältö viimeistellään yhdessä kurssin valinneiden oppilaiden kanssa vuosittain. Mahdollisia aihekokonaisuuksia - vesibiologia (lähivesistöjen eliömaailma) - metsätutkimuksia - kasvien elintoimintoja (laboratorio- ja mikroskopointijakso) - mikroskooppi ja ihmeellinen luonto - lemmikkieläimet - luonnon antimet (marjat, sienet, kalat, riista ym.) - koulu viihtyisäksi (pihaistutukset, sisätilojen kukat, joulukukkien kasvatusta jne.) - lintukurssi - nisäkäskurssi Opiskelun luonne ja opetuksen lähtökohtia

17 Opetus tapahtuu kahden tunnin jaksoissa, mutta myöskin viikonloppuleirit ovat mahdollisia. Vastaavasti on talvella 1 2 kk, jolloin luontokurssia ei ole. Kurssi vaatii toteutuakseen joustavuutta työajoissa NÄPPÄIMISTÖKURSSI (8) Keskeiset sisällöt 1. Kymmensormijärjestelmä: harjoitellaan tarkoitukseen tehdyllä ohjelmalla. 2. Tekstinkäsittely: tutustutaan tekstinkäsittelyohjelman (Word) keskeisiin toimintoihin. Arvostelu: Aine arvostellaan numeroin. Keskeisenä kriteerinä on tuntityöskentely. Tavoite: Oppilas pystyy kirjoittamaan sujuvasti ja virheettömästi. Lisäksi hän osaa tuottaa omatoimisesti erilaisia tekstejä ELEKTRONIIKAN PERUSKURSSI (9) Elektroniikan työkurssin toiminta-ajatus lähtee sähköllä toimivien elektronisten laitteiden lisääntymisestä ympärillämme niin kotona, työssä, harrasteissa ja ajoneuvoissa. Opetuksen peruslähtökohtana on oppia ymmärtämään näiden päivittäin käyttämiemme laitteiden toimintaperiaatteita ja rakennetta. Pääpaino on silti erilaisien laitteiden rakentelussa ja niihin liittyvän peruselektroniikan opiskelussa. Aikaisempia pohjatietoja tai -taitoja ei tarvita. Tytötkin mukaan. Tavoitteena on, että hyödyt kurssin tiedoista ja taidoista tulevissa opinnoissasi ja työssäsi, mutta ainakin jokapäiväisessä elämässäsi. Työllistäähän elektroniikkateollisuus tavalla tai toisella Suomessa jo yhtä paljon kuin puu- ja metalliteollisuus. Kurssilla opetellaan tärkeimmät asiat sähköstä ja sen käyttökohteista. Rakennetaan elektroniikan peruskytkentöihin perustuvia laitteita ja käsitellään niiden toimintaa. Jokainen oppii käyttämään monipuolisesti yleismittaria erilaisiin kotonakin tarvittaviin mittauksiin. Transistorien ja mikropiirien avulla rakennetaan esim. valoa ja ääntä tuottavia laitteita. Lisäksi tutuiksi tulevat mm. digitekniikka, radion, tv:n, dvd-levyn ja kännykän toimintaperiaatteet ILMAISUTAITO (9) Ilmaisutaito kehittää oppilaan tietämystä ilmaisun ja esiintymisen osatekijöistä. Opetuksessa käsitellään sekä nonverbaalista että verbaalista viestintää. Oppilas oppii hahmottamaan, miten monista asioista viestin kokonaismerkitys syntyy, millä keinoilla viesti saadaan perille ja mitkä asiat estävät viestin oikean ymmärtämisen. Hän oppii tiedostamaan myös omaa tapaansa viestiä. Omia ilmaisukeinoja pyritään selkiyttämään. Tunneilla harjoitellaan oman mielipiteen esittämistä ja keskustelua muiden mielipiteitä kunnioittaen. Olennaista on, että oppilas asettaa omat tunteensa, ajatuksensa ja mielipiteensä esille. Rohkeus lisääntyy ja taidot osallistua yhteiskunnan toimintaan aktiivisena jäsenenä

18 vahvistuvat. Opetuksen tavoitteena on lisätä aloitteellisuutta, sillä tunneilla tottuu siihen, ettei kaikkea anneta valmiina. Tunneilla opitaan ottamaan vastaan ja antamaan rakentavaa palautetta. Osa ilmaisutaidon opetusta on käsitellä tunteita ja niiden ilmaisua. Tunneilla harjoitellaan ristiriitatilanteiden kohtaamista ja niiden ratkaisemista luomalla fiktiivisiä viestintätilanteita. Ilmaisutaidon tunneharjoitusten yhtenä tavoitteena on lisätä empatiakykyä. Kun oppilas oppii tunnistamaan omia tunteitaan, myös muiden mielialoja on helpompi tulkita. Ilmaisutaidon yhtenä tavoitteena on lisätä oppilaan esiintymisvarmuutta ja tarjota hänelle keinoja ja taitoja sekä yksilö- että ryhmätyöskentelyn avulla. Tunneilla opetellaan käyttämään mielikuvitusta, keskittymiskykyä ja oppilaiden omia kokemuksia esitysten tukena. Harjoitukset ovat monenlaisia, esimerkiksi pantomiimia, improvisointia, valmisteltuja esityksiä ja muita soveltuvia tehtäviä. Ilmaisutaidossa harjoitellaan pääosin suullisen ilmaisun taitoja, mutta myös kirjallisia tehtäviä voidaan käyttää LAKI JA OIKEUS (9) Kurssilla selvitetään, miten suomalainen poliisi ja oikeuslaitos toimivat ja mitkä ovat rikosten seuraamukset ja millainen on vuotiaan oikeudellinen asema. Myös koulunkäyntiin, työntekoon, perhe-elämään, asumiseen, liikenteeseen ja luontoon liittyvät oikeudelliset kysymykset tulevat kurssilla tutuiksi. Kurssilla kerätään arkielämässä hyödyllistä tietoa opintovihkoksi, seurataan mediaa, käytetään videomateriaalia, kutsutaan vierailijoita ja tehdään itse vierailuja aiheisiin liittyen (esim. autokouluun, poliisilaitokselle ja keväällä Porin käräjäoikeuteen istuntoja seuraamaan). Kurssin arvioinnissa otetaan huomioon koearvosana sekä opintovihko ja tuntiaktiivisuus WEB-OHJELMOINTI (9) Keskeiset sisällöt 1. JavaScript-ohjelmointi: Tehdään yksinkertaisia JavaScriptejä web-sivujen yhteyteen. Scripteillä saadaan sivuille toiminnallisuutta. 2. PERL-ohjelmointi: Tehdään Perl-kielisiä cgi-skriptejä web-sivustojen yhteyteen. Scripti on webpalvelinkoneella oleva ohjelmapätkä, jonka web-palvelin ajaa käyttäen syötteenä esim. käyttäjän täyttämältä web-lomakkeelta tulevia tietoja. Ohjelma tekee saamillaan syöttötiedoilla mitä sitten halutaankin ja yleensä tulostaa käyttäjän selaimeen uuden web-sivun. Yleensä cgi-skripti myös tallentaa tietoja web-palvelimella sijaitseviin tietokantoihin tai muihin tiedostoihin. 3. Tietokannat: Tutustutaan tietokantoihin käyttämällä MySQL-tietokanta-ohjelmaa. 4. PHP: Tutustutaan php-ohjelmointiin. Arvostelu: Aine arvostellaan numeroin. Keskeisenä kriteerinä on tuntityöskentely.

19 Tavoite: Tavoitteena on, että oppilas saa tuntuman ohjelmoinnista niin, että hän pystyy omatoimisesti jatkamaan opiskelua Lyhyet valinnat, yksi vuosiviikkotunti kahdeksannella tai yhdeksännellä luokalla ENGLANNIN KIELEN TUKIKURSSI (8) Kurssin tavoite on - tukea 8. luokan kielen opiskelua - vahvistaa peruskieliopin hallintaa - harjoitella sanastoa ja kerrata tekstikirjan kappaleita Arviointi - Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. Suoritusmerkintä edellyttää läsnäoloa tunneilla ja annettujen tuntitehtävien asiallista suorittamista JUTTUKURSSI (8) - Kurssi on yhden vuosiviikkotunnin kurssi kahdeksannelle luokalle. - Kurssi toimii läpi lukuvuoden kokoontuen kerran viikossa tunnin mittaisiin tapaamisiin. Mikäli omalla ajalla tehtäviä töitä (ks. alla) tulee paljon, voidaan muutama kokoontumiskerta antaa vapaaksi. - Kurssi edellyttää osallistujiltaan työskentelyä myös omalla ajalla, koska juttujen teko (etenkin haastattelut ja valokuvaamiset) ei ole mahdollista tiettynä kellonaikana. Ne ovat tämän kurssin läksyjä, sillä varsinaisia kotitehtäviä ei tule. - Kurssi on käytännön työhön keskittyvä kurssi. Lehtijuttujen rakenteeseen, tyyliin ja sisältöön perehdytään pääasiassa omien juttujen tekemisen kautta. Teoriamuodossa annettavaa opetusta sisältyy kurssiin vähän. - Kurssilla kirjoitetaan lehtijuttuja ja otetaan niihin tarvittavia valokuvia. Juttuja julkaistaan mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan - kaupungin henkilöstölehti Viskurissa ja asukaslehti Lähteessä - paikallislehti Kankaanpään Seudussa - maakunnallisessa sanomalehdessä Satakunnan Kansassa - koulun Internet-sivuilla - koulun vuosijulkaisuissa (vuositiedote syksyllä ja vuosikertomus keväällä) - mahdollisesti erikseen sovittaessa muissa julkaisuissa - mahdollisesti koulun käytävillä seinälehtinä - Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä KASIN JAUHOPEUKALOT (8) Kurssilla valmistetaan leivonnaisia erilaisista taikinoista: hiivataikinasta, pullia patonkeja, sarvia ja sämpylöitä, murotaikinasta piiraita, paistoksia ja torttuja sekä kahvikakkuja. Tutustutaan myös pikaleivonnaisten ja tuulihattujen valmistukseen. Kokeillaan erilaisia valmistaikinoita sekä jauhosekoituksia KUVAUSKURSSI (8)

20 Kuvauskurssilla opitaan sekä video- että valokuvauksen perusteita ja laitteiden hallintaa. Videotunneilla tehdään erilaisia lyhyitä filmejä, jotka pohjautuvat oppilaiden käsikirjoituksiin. Harjoitellaan sekä kuva- että tekstikäsikirjoitusta ja niiden muokkaamista. Opetellaan tunnistamaan ja analysoimaan erityyppisiä filmejä. Lisäksi opitaan arvioimaan valmiita töitä ja saadaan palautetta omista töistä. Kurssi koostuu viikoittaisista kokoontumisista, minkä lisäksi kurssin oppilaita osallistuu koulun juhlien ym. tilaisuuksien kuvaamiseen ja aineiston jälkikäsittelyyn myös omalla ajallaan. Nämä oppituntien ulkopuolella tapahtuvat suoritukset ovat verrattavissa muiden oppiaineiden kotitehtäviin. Kurssi toteutetaan kuvataiteen ja äidinkielen opettajien yhteistyönä MATEMATIIKAN TUKIKURSSI (8) Tukikurssilla harjoitellaan kaikille yhteisessä matematiikassa käsiteltäviä aineita. Tarkoitettu erityisesti niille oppilaille, joilla on ongelmia matematiikan oppimisessa REMONTTIKURSSI (8) Kurssilla opetellaan esimerkiksi kiinnittämään seinälle taulu, korjaamaan valaisin, kunnostamaan vanha pöytä, kiinnittämään irronnut WC:n laatta, tapetoimaan huone jne. Remonttikurssilla harjoitellaan kodin erilaisten koneiden sekä laitteiden huoltoa ja kodin pieniä remontteja RUOTSIN KIELEN LISÄKURSSI (8) Kurssin tavoitteena on - vahvistaa suullista kielitaitoa - harjoitella puheen ja tekstin ymmärtämistä - harjoitella kielioppia ja kirjallista tuottamista. Kurssin sisältöä suunnitellaan tarkemmin yhdessä oppilaiden kanssa. Arvioidaan suoritusmerkinnällä KAUNISTA KOTIIN -SISUSTUSKURSSI (8) Tavoitteet Kurssin tavoitteena on saada oppilas huomaamaan sisustuksen merkitys viihtyvyyteen vaikuttavana tekijänä. Oppilas osaa suunnitella sisustukseen sopivia tekstiilejä ja koriste-esineitä, huomioiden esim. värit, tyylit ja tilan toimivuus. Tavoitteena on, että oppilas oppii suunnittelemaan kokonaisuuksia ja arvostamaan käsityötä. Sisällöt Kurssilla tehdään sisustussuunnitelma oppilaan valitsemaan tilaan, esim. omaan huoneeseen. Oppilas suunnittelee ko. tilaan huonekalut, lattia- ja seinämateriaalit, sisustustekstiilit ja muut

7.4.8. KOTITALOUS VALINNAINEN LISÄKURSSI

7.4.8. KOTITALOUS VALINNAINEN LISÄKURSSI 7.4.8. KOTITALOUS VALINNAINEN LISÄKURSSI 351 TAVOITTEET oppii ymmärtämään hyvien tapojen ja tasa-arvon merkityksen yksilön ja perheen hyvinvoinnin kannalta pohtimaan kotitalouden arjen hallintaa ja sen

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 B2 RANSKA VUOSILUOKKA: 8 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet ymmärtämään erittäin selkeästi puhuttuja tai kirjoitettuja lyhyitä viestejä viestintää tavallisimmissa arkielämän

Lisätiedot

7.3.9. KOTITALOUS VALINNAISAINE

7.3.9. KOTITALOUS VALINNAISAINE 7.3.9. KOTITALOUS VALINNAISAINE 320 TAVOITTEET oppii ymmärtämään hyvien tapojen ja tasa-arvon merkityksen yksilön ja perheen hyvinvoinnin kannalta pohtimaan kotitalouksien arjen hallintaa ja sen yhteyksiä

Lisätiedot

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA RANSKAN KIELI B2 Opetuksen tavoitteena on totuttaa oppilas viestimään ranskan kielellä suppeasti konkreettisissa arkipäivän tilanteissa erityisesti suullisesti. Opetuksessa korostetaan oikeiden ääntämistottumusten

Lisätiedot

7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE

7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE 7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE 283 Ranskan kielen opetus tutustuttaa oppilaan ranskan kieleen ja ranskankieliseen kulttuuriin. Opetus painottuu jokapäiväisen elämän yksinkertaisiin kielenkäyttötilanteisiin

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2)

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2) Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Valinnainen kieli (B2) B 2 -SAKSA Valinnaisen kielen opiskelun tulee painottua puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimia samalla johdantona

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria 9.2.2. Toinen kotimainen kieli: ruotsi B1 Ruotsin kielen opetuksessa oppilas saa valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön ruotsinkielisten kanssa. Opetuksen tavoitteena on kannustaa ja rohkaista oppilasta

Lisätiedot

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TOINEN KOTIMAINEN KIELI

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TOINEN KOTIMAINEN KIELI OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TOINEN KOTIMAINEN KIELI 2013 2014 TOINEN KOTIMAINEN KIELI B-KIELI Ruotsi B-kielenä Tavoitteet Kieli Oppilas osaa kommunikoida ruotsiksi tavallisissa

Lisätiedot

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa 5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa Itsenäinen suoritus Kurssia SAB9 ei voi suorittaa itsenäisesti. Kurssien suoritusjärjestys Numerojärjestys Syventävät kurssit 1. Vapaa-aika

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

7.3.4. VENÄJÄ VALINNAISAINE

7.3.4. VENÄJÄ VALINNAISAINE 7.3.4. VENÄJÄ VALINNAISAINE 289 YLEINEN TEHTÄVÄ Venäjän kielen opetus tukee koulun yleistä kasvatustehtävää. Venäjän kielen opiskelussa painotetaan suullisen kielitaidon ja viestintävalmiuksien kehittämistä

Lisätiedot

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6 B1- RUOTSI VL.6-9 6.LUOKKA T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa kielten keskinäisestä suhteesta T2 auttaa oppilasta hahmottamaan opiskeltavan kielen asemaa maailmassa ja sen

Lisätiedot

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet 9.2.3. Englanti Koulussamme aloitetaan A1 kielen (englanti) opiskelu kolmannelta luokalta. Jos oppilas on valinnut omassa koulussaan jonkin toisen kielen, opiskelu tapahtuu oman koulun opetussuunnitelman

Lisätiedot

7.3.2. SAKSA VALINNAISAINE (A2)

7.3.2. SAKSA VALINNAISAINE (A2) 7.3.2. SAKSA VALINNAISAINE (A2) 272 LUOKKA 5 Aihepiirit ja sanasto perhe ja sukulaiset koti, asuminen koulu, koulutavaroita kehon osat värit, adjektiiveja numerot 0-100 harrastuksia ruoka aikasanoja kysymyssanoja

Lisätiedot

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Saksa B3 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja

Lisätiedot

Kotitalous 7. VUOSILUOKKA, KURSSIT 1 3

Kotitalous 7. VUOSILUOKKA, KURSSIT 1 3 Kotitalous OPPIAINEEN KUVAUS Kotitalouden opetuksen tarkoituksena on kehittää arjen hallinnan edellyttämiä käytännön työtaitoja, yhteistyövalmiuksia ja tiedonhankintaa sekä niiden soveltamista arkielämän

Lisätiedot

Venäjä (A2-kieli) Tavoiteet

Venäjä (A2-kieli) Tavoiteet Venäjä (A2kieli) VUOSILUOKAT 56 Venäjän kielen opiskelun alkuvaiheessa suullinen viestintä on oppitunneilla tärkeintä. Opiskelun edetessä lisätään kirllista harjoittelua uuden kirjoitusjärjestelmän sisäistämiseksi.

Lisätiedot

7.5 Vieraat kielet A-KIELI

7.5 Vieraat kielet A-KIELI 123 7.5 Vieraan kielen opetuksen tulee antaa oppilaalle valmiuksia toimia erikielisissä viestintätilanteissa. Opetuksen tehtävänä on totuttaa oppilas käyttämään kielitaitoaan ja kasvattaa hänet ymmärtämään

Lisätiedot

9.2. Ruotsi B1 kielenä

9.2. Ruotsi B1 kielenä 9.2. Ruotsi B1 kielenä Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 =

Lisätiedot

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA VALKEAKOSKEN TIETOTIEN AIKUISLUKIO Tietotie 3, PL 43 37601 Valkeakoski Opinto-ohjaaja p. 040 335 6253 aikuislukio@valkeakoski.fi www.valkeakoski.fi/aikuislukio OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA Ilmoittaudu

Lisätiedot

LUKUVUOSI LIIKUNTA (4.-6.-luokat) MUSIIKKI (4.-6.-luokat)

LUKUVUOSI LIIKUNTA (4.-6.-luokat) MUSIIKKI (4.-6.-luokat) Haminan koulu 4.-6.-luokkien VALINNAISAINEOPAS lv. 2017-2018 LUKUVUOSI 2017-2018 Uudessa opetussuunnitelmassa 1.8.2016 alkaen valinnaisaineita opetetaan neljännellä vuosiluokalla yksi 45 min. viikkotunti.

Lisätiedot

Englanti A1 kieli vuosiluokilla 7 9

Englanti A1 kieli vuosiluokilla 7 9 Englanti A1 kieli vuosiluokilla 7 9 Opetuksen tehtävänä on, että oppilaan kielitaito harjaantuu ja laajenee sosiaalisiin tilanteisiin sekä harrastuksien, palveluiden ja julkisen elämän alueelle. Kirjoitetun

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä A2-VENÄJÄ vl.4-6 4.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

Saksa B2. 1. Vapaa-aika ja harrastukset

Saksa B2. 1. Vapaa-aika ja harrastukset Saksa B2 1. Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin

Lisätiedot

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän.

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. Toinen kotimainen kieli TOINEN KOTIMAINEN KIELI Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. RUOTSI (RUA) RUA1 ARKIELÄMÄÄ

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 A -SAKSA VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2. Tavoitteet

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 A -SAKSA VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2. Tavoitteet Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 A -SAKSA VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet ymmärtämään tavallisimpia sanoja ja fraaseja vastaamaan itseään ja lähiympäristöään koskeviin kysymyksiin esittämään

Lisätiedot

LUOLAVUOREN KOULU KOTITALOUS Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit LISÄYSEHDOTUKSET: 8. luokka

LUOLAVUOREN KOULU KOTITALOUS Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit LISÄYSEHDOTUKSET: 8. luokka LUOLAVUOREN KOULU LISÄYSEHDOTUKSET: 12.1 Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit 8. luokka KOTITALOUS Taide-ja taitoaineiden valinnaiset tunnit 2 vvh Tavoitteet 8. luokka Käytännön toimintataidot S

Lisätiedot

RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET

RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET 6. LUOKKA Info 5. luokkalaisille Valinnaisainetarjoitin aukeaa 26.3. klo 18.00 6. luokan valinnaisaineet Liikunta Tekstiilityö Mediataito Kotitalous LIIKUNTAKURSSI Sekä tytöt

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

- oppii kirjoittamaan yksittäisiä sanoja ja lauseita pinyin-kirjoituksella - oppii kirjoittamaan joitakin kirjoitusmerkkejä

- oppii kirjoittamaan yksittäisiä sanoja ja lauseita pinyin-kirjoituksella - oppii kirjoittamaan joitakin kirjoitusmerkkejä VALINNAINEN KIELI (B2): KIINA B2-kiina Vuosiluokka: 8 Vuosiviikkotuntia: 2 TAVOITTEET Kielitaito Kuullun ymmärtäminen - oppii ymmärtämään helposti ennakoitavia arkielämään liittyviä tervehdyksiä, kysymyksiä,

Lisätiedot

7.LUOKKA. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Laaja-alainen osaaminen. Opetuksen tavoitteet

7.LUOKKA. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Laaja-alainen osaaminen. Opetuksen tavoitteet 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 edistää oppilaan taitoa pohtia englannin asemaan ja variantteihin liittyviä ilmiöitä ja arvoja antaa oppilaalle

Lisätiedot

9.6. Saksa A-kielenä. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset. Vuosiluokat 7-9. 7. lk (AK1, AK2, AK3, AK4, AK5, AK6) 2 tuntia TAVOITTEET

9.6. Saksa A-kielenä. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset. Vuosiluokat 7-9. 7. lk (AK1, AK2, AK3, AK4, AK5, AK6) 2 tuntia TAVOITTEET 9.6. Saksa A-kielenä Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

Hamulan koulun valinnaisainetarjonta

Hamulan koulun valinnaisainetarjonta Hamulan koulun valinnaisainetarjonta LUKUVUOSI 2016-2017 Sisällysluettelo ILMAISUTAITO... 3 KUVATAIDE... 4 MUSIIKKI... 5 LIIKUNTA... 6 OHJELMOINTI JA ROBOTIIKKA... 7 TEKNINEN TYÖ... 8 2 ILMAISUTAITO 5.

Lisätiedot

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Mankolan koulu Pitkät valinnaisaineet 2015 2017 https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Hyvät oppilaat ja seitsemäsluokkalaisten huoltajat Opetussuunnitelman ja tuntijaon

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 6.luokka Johdanto Uuden opetussuunnitelman mukaisesti Veromäen koulussa opiskellaan valinnaisaineita alakoulun neljänneltä luokalta alkaen. Valinnaisten opintojen opiskelu

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 9.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

Kielen hyvän osaamisen taso on 6. luokan päättyessä taitotasokuvauksen mukaan:

Kielen hyvän osaamisen taso on 6. luokan päättyessä taitotasokuvauksen mukaan: Luokat 3-6 A2-espanja AIHEKOKONAISUUDET luokilla 4-6 Ihmisenä kasvaminen korostuu omien asioitten hoitamisessa, ryhmässä toimimisessa ja opiskelutaitojen hankkimisessa. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys

Lisätiedot

Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön : https://oph.etapahtuma.fi/

Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön : https://oph.etapahtuma.fi/ Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön 25.9.2015: https://oph.etapahtuma.fi/ Ryhmätyö, vuosiluokkakokonaisuus 7-9 Kieli englanti Oppimäärä: A1/A2/B1/B2/ÄKO(ympyröi) Laaja-alainen osaaminen Tavoitteet

Lisätiedot

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 Oppiaineen tehtävä Syventää ja laajentaa oppilaiden musiikillista osaamista. Luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

Mäntsälän kunnan perusopetuksen Cern luokat toimivat Ehnroosin koulussa.

Mäntsälän kunnan perusopetuksen Cern luokat toimivat Ehnroosin koulussa. Mäntsälän kunta/perusopetus: Kuntakohtaisen opetussuunnitelman liite CERN LUOKAN OPETUSSUUNNITELMA Mäntsälän kunnan perusopetuksen Cern luokat toimivat Ehnroosin koulussa. TOIMINNAN KUVAUS Cern-luokan

Lisätiedot

Kempeleen kunta Liite 1

Kempeleen kunta Liite 1 Kempeleen kunta Liite 1 Wilmassa KODIN KAAVAKE (1.-9. LK) LAPSEN NIMI 1. Miten lapsenne suhtautuu koulunkäyntiin? 2. Onko lapsellanne kavereita koulussa ja miten hän tulee toimeen kavereiden kanssa? 3.

Lisätiedot

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako Valinnaisaineopas 2015-2017 LUKIJALLE Seuraavilla sivuilla esitellään Opintien koulun tuntijako sekä yksityiskohtaisesti koulun valinnaisainetarjotin 8. luokalle lukuvuodeksi 2015-2016 ja 9. luokalle lukuvuodeksi

Lisätiedot

Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu / yläkoulu. Englanti. KURSSIT 1 ja 2. Kurssit 1-8 suoritetaan mahdollisuuksien mukaan numerojärjestyksessä

Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu / yläkoulu. Englanti. KURSSIT 1 ja 2. Kurssit 1-8 suoritetaan mahdollisuuksien mukaan numerojärjestyksessä Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu / yläkoulu Englanti Kurssit 1-8 suoritetaan mahdollisuuksien mukaan numerojärjestyksessä KURSSIT 1 ja 2 TAVOITTEET ymmärtämään selkeää yleiskielistä puhetta ja tekstiä,

Lisätiedot

Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä)

Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen- ja

Lisätiedot

Kiina A KIINA VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTIA: 2 TAVOITTEET

Kiina A KIINA VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTIA: 2 TAVOITTEET 7.5.1.3 Kiina A KIINA VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTIA: 2 TAVOITTEET ymmärtää yksinkertaisia tilannesidonnaisia ilmaisuja ja pystyy itse tuottamaan joitakin lyhyitä ilmaisuja ja lauseita. Hän harjaantuu

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

Valinnaisaineet. kahdeksannella luokalla 2007-2008. Kahden lukuvuoden valinnaisainekurssit: RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU.

Valinnaisaineet. kahdeksannella luokalla 2007-2008. Kahden lukuvuoden valinnaisainekurssit: RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU. RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU Mikkelin kaupunki Valinnaisaineet kahdeksannella luokalla 2007-2008 Kahden lukuvuoden valinnaisainekursseista valitaan kaksi. Kurssilla opiskellaan kaksi tuntia viikossa 8.- ja

Lisätiedot

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein:

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: Englanti A - kieli Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka VALINNAISAINEOPAS 7. luokka RIIHENMÄEN KOULU 2017 2018 RIIHENMÄEN KOULUN ARVOT: ILO-LUOVUUS VÄLITTÄMINEN-VASTUULLISUUS KANNUSTUS-YHTEISHENKI OHJEITA VALINNAISAINEEN VALINTAAN: Seuraavilla sivuilla on esitelty

Lisätiedot

A-KIELET ENGLANTI JA SAKSA

A-KIELET ENGLANTI JA SAKSA A-KIELET ENGLANTI JA SAKSA A1 Vieraan kielen opetuksen tulee antaa oppilaalle valmiuksia toimia erikielisissä viestintätilanteissa. Opetuksen tehtävänä on totuttaa oppilas käyttämään kielitaitoaan ja kasvattaa

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010 TeknoDida 5.2.2010 Eija Kauppinen Opetushallitus Eija.kauppinen@oph.fi Otteita opetussuunnitelmien perusteista 1 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa luokilla

Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa luokilla Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa 1. 6. luokilla Sisällysluettelo Suomen kielen ja kirjallisuuden arviointi lukuvuositodistuksessa... 1 Ruotsin arviointi lukuvuositodistuksessa... 2 Englannin arviointi

Lisätiedot

Viljakkalan Yhtenäiskoulu. Valinnaisaineiden valinta

Viljakkalan Yhtenäiskoulu. Valinnaisaineiden valinta Viljakkalan Yhtenäiskoulu Valinnaisaineiden valinta lukuvuodeksi 2017 2018 Valinnaiset opinnot 3.-4. luokkalaisilla on kaksi tuntia taide- ja taitoaineiden valinnaisia opintoja viikossa. Lukuvuoden aikana

Lisätiedot

Knuutilankankaan koulun valinnaiset aineet

Knuutilankankaan koulun valinnaiset aineet Knuutilankankaan koulun valinnaiset aineet A2-kielet Vieraat kielet: Eteläisellä alueella tarjolla seuraavat vapaaehtoiset kielet: espanja saksa ranska Valinta valinnaisten aineiden kanssa. Äidinkielen

Lisätiedot

Joensuun steinerkoulun valinnaisaineopas lukuvuodelle

Joensuun steinerkoulun valinnaisaineopas lukuvuodelle Joensuun steinerkoulun valinnaisaineopas lukuvuodelle 2017-2018 VALINNAISAINEIDEN VALINTA Valinnaisaineet ovat pakollinen osa oppilaiden oppimäärää. Opetussuunnitelmamme tarjoaa erilaisia valinnanmahdollisuuksia

Lisätiedot

Oppilas pystyy nimeämään englannin kielen lisäksi myös muita vieraita kieliä niitä kohdatessaan.

Oppilas pystyy nimeämään englannin kielen lisäksi myös muita vieraita kieliä niitä kohdatessaan. Englanninkielisen aineiston löytäminen Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen Kielellinen päättely Kielellisen ympäristön hahmottaminen Arvioinnin kohde Englannin kielen arviointikriteerit

Lisätiedot

A2- espanja. Yleiset tavoitteet vuosiluokille 4. - 9. 4. luokan keskeiset tavoitteet

A2- espanja. Yleiset tavoitteet vuosiluokille 4. - 9. 4. luokan keskeiset tavoitteet A2- espanja Yleiset tavoitteet vuosiluokille 4. - 9. 4. luokan keskeiset tavoitteet - innostuu kokeilemaan ja kuuntelemaan espanjan kieltä - oppii käyttämään tavallisimpia omaan elämään liittyviä sanoja

Lisätiedot

Piirros Mika Kolehmainen

Piirros Mika Kolehmainen Piirros Mika Kolehmainen Liikunnan syventävä kurssi Liikunnan tarkoitus on tuottaa iloa, virkistystä ja hyvinvointia. Tavoitteena on motoristen perustaitojen vahvistaminen ja monipuolistaminen sekä liikunnallisten

Lisätiedot

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet 2017-2018 5.-6. luokat Valinnat tehdään Wilmassa 20.3.-2.4.2017 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Oppilas valitsee kaksi valinnaista ainetta 5.luokalle 4.luokan

Lisätiedot

VALINNAISET LYHYTKURSSIT 9. LUOKALLA

VALINNAISET LYHYTKURSSIT 9. LUOKALLA VALINNAISET LYHYTKURSSIT 9. LUOKALLA Valitse 2 kurssia B-valinnaisia opintoja. Yhden kurssin kesto on 38 tuntia. Toisen valitsemistasi kursseista opiskelet syyslukukaudella ja toisen kevätlukukauden aikana.

Lisätiedot

15 SAKSA A-KIELENÄ OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLA 7 9

15 SAKSA A-KIELENÄ OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLA 7 9 1 Liite 1. Ylä-Malmin peruskoulun opetussuunnitelman täydennys 15 SAKSA A-KIELENÄ OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLA 7 9 Päätösehdotus: Päätös: Hyväksytään saksa A-kielenä opetussuunnitelma vuosiluokille

Lisätiedot

KLAUKKALAN YLÄASTEEN VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 2014 2015

KLAUKKALAN YLÄASTEEN VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 2014 2015 KLAUKKALAN YLÄASTEEN VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 2014 2015 VALINTAMENETTELY Kaikkien oppilaiden on opiskeltava yläasteella yhteensä 90 vuosiviikkotuntia eli keskimäärin 30 vuosiviikkotuntia joka luokka-asteella.

Lisätiedot

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti:

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: 5.4 Toinen kotimainen kieli 5.4.1 Ruotsi Ruotsin kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja. Se antaa heille ruotsin kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ VALINNAISAINEIDEN VALINTA JA TUNTIJAKO VALINTA Valintojen tulisi pohjautua oppilaan kiinnostuksiin ja taitoihin. Valintoja tehdessä kannattaa ottaa huomioon ainakin seuraavat seikat:

Lisätiedot

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 339 LUOKKA 8 2 h viikossa TAVOITTEET oppii tuntemaan käsityöhön liittyviä käsitteitä ja käyttämään erilaisia materiaaleja, työvälineitä ja menetelmiä oppii käsityön

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 8.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI

KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI Kurssin nimi: JAPANI 1, Japanin kielen alkeet (JA1, soveltava) Ajankohta: Syyslukukausi: alkaen 11.9 keskiviikkoisin klo 17.00-. Yhteyshenkilö: Opettaja aaro.haavisto@helsinki.fi

Lisätiedot

RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI

RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI 2017-18 Valinnaisaineet ja niiden valitseminen Yhteisten oppituntien määrä pienenee kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla. Saat itse enemmän vaikuttaa

Lisätiedot

Oppilaat opiskelevat valinnaisaineita 5. ja 6. luokilla.

Oppilaat opiskelevat valinnaisaineita 5. ja 6. luokilla. Oppilaat opiskelevat valinnaisaineita 5. ja 6. luokilla. 5. luokalla on oppilaalla kaksi valinnaisainetta (1h + 1h) ja 6. luokalla yksi valinnaisaine (1h). Eniten valintoja saaneet valinnaisaineet toteutuvat.

Lisätiedot

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Yleislinjalla olevat oppilaat valitsevat 9. luokalle kaksi uutta kurssia, matemaattis-luonnontieteellisen tai liikuntapainotuksen valinneet oppilaat valitsevat yhden

Lisätiedot

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus)

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus) VALINNAISAINEEN OPETUSSUUNNITELMA: MUSIIKKI (Make music) Musiikin monipuolinen tekeminen ryhmässä. HYPE painotus Musiikin tekeminen ryhmässä kehittää sosiaalisia taitoja. Oma tekeminen täytyy sovittaa

Lisätiedot

B-kieli. Kielitaidon osa-alueet jaotellaan kielenopetuksen eurooppalaisessa viitekehyksessä seuraavasti:

B-kieli. Kielitaidon osa-alueet jaotellaan kielenopetuksen eurooppalaisessa viitekehyksessä seuraavasti: KIELET Viikin normaalikoulun kieliohjelma 3. luokalla alkavana A1-kielenä opetetaan englantia, ranskaa ja saksaa. 4/5 luokalla alkavana vapaaehtoisena kielenä (A2) tarjotaan englantia (alkaa 5. luokalla),

Lisätiedot

Unajan koulun valinnaisaineet

Unajan koulun valinnaisaineet Unajan koulun valinnaisaineet Liikunta 5. luokalla Syvennetään liikkumisen perustaitoja: liikkuvuutta, voimaa, nopeutta ja kestävyyttä. Opitaan yhteistyötaitoja, ryhmässä ja yksilönä toimimista. Liikkumisen

Lisätiedot

LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4

LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4 LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4 tuetusti / vaihtelevasti / hyvin / erinomaisesti vuosiluokka 1 2 3 4 käyttäytyminen Otat muut huomioon ja luot toiminnallasi myönteistä ilmapiiriä.

Lisätiedot

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys.

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys. RYHMÄ B 8. luokkaa varten 2 x 2 jaksoa / aine, /vko EKONOMIA Taloustaito Tavoitteena on tarjota oppilaille mahdollisuus tutustua talouselämän eri osa-alueisiin. Samalla kaupallista alaa ammattina harkitseville

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet VIITTOMAKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tehtävä, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet, ohjaus, eriyttäminen ja tuki sekä oppimisen arviointi koskevat myös

Lisätiedot

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Saksa Euroopan sydämessä on yli sata miljoonaa ihmistä, jotka puhuvat saksaa äidinkielenään, ja yhä useampi opiskelee sitä. Saksa on helppoa: ääntäminen on

Lisätiedot

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein:

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: Ranska A-kielenä Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

Kielet sähköistävät. Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta

Kielet sähköistävät. Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta Sähköä ilmassa IX valtakunnalliset lukiopäivät 12.- 12.11.2013 Kielet sähköistävät Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta Suomi

Lisätiedot

5.5.1. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A), Englanti

5.5.1. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A), Englanti 5.5. Vieraat kielet Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden

Lisätiedot

Musiikki. 1-2. luokat 3-4. luokat. Tavoitteet

Musiikki. 1-2. luokat 3-4. luokat. Tavoitteet Musiikki Musiikin opetuksen tehtävänä on auttaa oppilasta löytämään musiikin alueelta kiinnostuksen kohteensa sekä rohkaista oppilasta musiikilliseen toimintaan, antaa hänelle musiikillisen ilmaisun välineitä

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet lv

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet lv Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet lv. 2017-2018 Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisaineiden valinta tapahtuu Wilmassa huoltajan Wilma-tunnuksella 4. lk oppilaan huoltaja valitsee varsinaisesta

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU

EHNROOSIN KOULU EHNROOSIN KOULU 2017-2018 Vahvoilta juurilta tiedot ja taidot tulevaisuuteen! TERVETULOA 7. LUOKALLE EHNROOSIN KOULU Nordenskiöldintie 2 04600 Mäntsälä puh. 040 3145 310 Rehtori 311 Apulaisrehtori 312

Lisätiedot

Valinnaiset aineet Paulaharjussa

Valinnaiset aineet Paulaharjussa Valinnaiset aineet Paulaharjussa 2016-2017 30.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä 1) Valinnaisten aineiden laajuus: 1 vvt sanallinen arviointi 38 tuntia > ei mennä kovin syvälle, opettajien osaaminen

Lisätiedot

5.5.6 Vieraat kielet, Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä

5.5.6 Vieraat kielet, Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä 5.5.6 Vieraat kielet, Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä Aasian ja Afrikan kielillä tarkoitetaan maailman valtakieliä, kuten japania, kiinaa tai arabiaa, joissa käytetään monenlaisia kirjoitusjärjestelmiä.

Lisätiedot

Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma

Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma Sisällysluettelo 1. Hakeutuminen saksan kielellä rikastetun opetuksen 1. luokalle 2. Saksan kielellä rikastettu opetus

Lisätiedot

1. Ranska, saksa, venäjä 2. Tietotekniikka 3. Kotitalous 4. Käsityö/tekninen 5. Käsityö/tekstiili 6. Kuvataide 7. Musiikki 8. Liikunta 9.

1. Ranska, saksa, venäjä 2. Tietotekniikka 3. Kotitalous 4. Käsityö/tekninen 5. Käsityö/tekstiili 6. Kuvataide 7. Musiikki 8. Liikunta 9. NASTOLAN YLÄKOULUN VALINNAISAINEET 8. lk 9. lk 2017 2019 VALINNAISAINEIDEN VALINTA Kahdeksannella luokalla opiskeluohjelmaan tulevat uusina asioina valinnaisaineet, jotka oppilas valitsee omien kiinnostustensa,

Lisätiedot

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten valinnaiskursseja. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä opiskellaan 2 tuntia viikossa. Valinta pitää olla

Lisätiedot